Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 14-årig dreng konsulterede med sin mor deres praktiserende læge og anmodede om en udtalelse fra lægen med henblik på indstilling til et ophold på et Julemærkehjem. Lægen udfyldte et ansøgningsskema, og efter moderens ønske videresendte han skemaet bilagt en erklæring fra en psykolog til Julemærkefonden.

 

Cirka 14 dag efter konsulterede drengen lægen sammen med sin far.

 

Der blev blandt andet klaget over, at lægen uden faderens samtykke indstillede drengen til et ophold på et Julemærkehjem.

Den fulde tekst

Klage over manglende indhentelse af samtykke fra den ene forælder (fælles forældremyndighed)

 

 

Idet det blev lagt til grund, at moderen samtykkede til anmodning om et ophold på et Julemærkehjem, fandt nævnet herefter, at lægen ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling ved ikke tillige at have indhentet samtykke fra faderen. Det var således nævnets opfattelse, at det forhold, at et mindreårigt barns forældre, der har fælles forældremyndighed over barnet, ikke bor sammen og ikke kommunikerer indbyrdes om barnets forhold, ikke kan føre til, at der kan stilles krav om, at personer, der udøver virksomhed indenfor sundhedsvæsenet, skal indhente samtykke fra begge forældre i forbindelse med behandling af barnet.

Nævnet oplyste hertil, at det af lov om patienters retsstilling § 8 fremgår, at en patient, der er fyldt 15 år, selv kan give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen. Er patienten derimod under 15 år, er det forældremyndighedens indehaver, der skal give samtykke. Den mindreårige skal tillige informeres og inddrages i behandlingen, i det omfang denne forstår behandlingssituationen.

Det fremgik af sagen, at drengen ved ansøgningen til Julemærkehjemmet var 14 år gammel, og at hans forældre havde fælles forældremyndighed.