Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sagerne 2007-6-565 og 566

Resumé

Klager – en forening klagede over to artikler i B.T.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt ophavsretsloven er overholdt (punkt 8), henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence, hvorfor dette punkt ikke behandles.

Det følger af medieansvarsloven § 36, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”ingen børn, der bliver hjulpet” (punkt 1) og ”hjælpen er aldrig nået frem” (punkt 3) har dækning i de offentliggjorte oplysninger. Pressenævnet finder videre, at udsagnene ”luftkasteller” (punkt 2) og ”direktører kunne skumme fløden” (punkt 4) er vurderinger, og klager er derfor ikke berettiget til et genmæle vedrørende disse udsagn.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”budgetter, som B.T. er i besiddelse af, viser, at callcenteret årligt skulle tjene 1,3 mio. kr.” (punkt 6) og ”4uwecall – Medejer: [C]” (punkt 10) er ukorrekte oplysninger, idet det rettelig var omsætningen, der var budgetteret til 1,3 mio. kr., og [C] var ikke længere medejer af 4uwecall Ltd. Nævnet finder imidlertid, at forholdene ikke er egnet til at påføre klager skade af betydning, og klager er ikke berettiget til et genmæle vedrørende oplysningerne.

Pressenævnet finder derimod, at udsagnene ”via en sindrig selskabskonstruktion skulle en stor del af de indsamlede midler gå i ejernes lomme og ikke til en skole og socialt arbejde i Korat” (punkt 5), ”Af de penge blev det aftalt, at et overskud på 117,55 kr. blev kanaliseret direkte ned i aktionærernes lommer” (punkt 7) og ”livslangt medlemskab af den luksuriøse golfklub på Phuket hører til de privilegier, som [D] nyder godt af” (punkt 9) i sammenhængen må forstås som oplysninger om, at folkene bag [K] havde til hensigt at berige sig på bekostning af dem, som foreningen skulle hjælpe. Da rigtigheden heraf ikke er utvivlsom, og udsagnene er egnet til at påføre klager skade af betydning, er klager berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende disse. For så vidt angår medlemskabet af golfklubben, fremgår klagers oplysning om, at klager selv har betalt dette af artiklens billedtekst, hvorfor der ikke er grundlag for at give et genmæle for dette.

Advokat Henrik Karl Nielsen har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over to artikler bragt i B.T. den 9. og 10. juli 2007, idet B.T. har afvist at bringe et genmæle vedrørende disse.

1. Sagsfremstilling

B.T. bragte den 9. juli 2007 under overskriften ”Gyldent fup” en lederartikel, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

”Mange danskere og danske firmaer har gennem projekt [K] givet et beløb for at støtte thailandske børn, som skulle hjælpes ud af prostitution og i stedet tilbydes skolegang. Projektet i Thailand er markedsført lige så flot og fornemt, som navnet antyder. Men det er fup hele vejen fra Danmark til Thailand.

B.T. kan i dag afsløre, at der ikke er nogen skole og ingen børn, der bliver hjulpet.

Spørgsmålet er, hvorfor ingen før B.T. gennemskuede [K] projektet. En perlerække af kendte, med [A] og [B], i spidsen kastede sig ud i ambassadørrollen og hjalp med at markedsføre luftkastellerne…”

Samme dag bragte avisen en artikel under overskriften ”Kendtei front for fup-projekt” og underoverskriften ”B.T.-afsløring: [K] skulle hjælpe udsatte børn og prostituerede i Thailand, men hjælpen er aldrig nået frem”. Af artiklen fremgår bl.a. følgende:

”På hjemmesiden, hvor en række kendte danskere som … optræder som såkaldte ambassadører, skriver organisationen, at den vil hjælpe thailandske børn væk fra gaden som prostituerede og tilbyde dem skolegang. Og deres forældre skal arbejde på organisationens silkefabrik. I avisartikler og tv er især sangerinden [A] og den tidligere tennisstjerne [B] stået frem gennem det seneste halve år og har fortalt om projektet [K].

Men B.T. har været i Thailand og kan i dag afsløre, at projektet ikke lever op til de flotte løfter.

Der er ingen skole. På fabrikken arbejder en håndfuld thailandske kvinder, men ingen er tidligere prostituerede. Organisationen har ikke hjulpet et eneste barn ud af prostitution. Og kassen er så godt som tom.

Men da vi besøger skolen, er klasselokalerne tomme. I stedet finder vi en lokal børnehave for 17 landmandsbørn. Alle uden tilknytning til prostitution, indrømmer [C].”

I forlængelse af artiklen bragte B.T. under overskriften ”[A] og [B]: Vi var naive” og underoverskriften ”De lod sig fotografere sammen med en række thai-børn og lod som om, at de glade børn gik i foreningens skole. Siden undlod [A] og den øvrige bestyrelse at følge op på, om indsamlede penge reelt gik til det erklærede formål: At oprette en skole og forhindre børn og unge i at ende i prostitution” følgende:

På den baggrund sagde en række ambassadører med blandt andre …

De [ambassadørerne] blev lovet, at ”eneste formål er at få børn og unge i Nordthailand ud af prostitution og ind på skolebænken,” og at ”[K] tilbyder forældrene et vellønnet arbejde på organisationens fabrik i byen Korat, hvis de kan dokumentere, at deres børn deltager i [K] skolen – en unik løsning som allerede nu er en succes,” som det hedder i materialet fra foreningen.

Men flere måneder efter pressemeddelelsen erkender [C], [K]s direktør i Thailand, at der stadig ikke er hevet børn ud af prostitution på trods af hundredetusinder af kroner til projektet.

”Vi var hele tiden af den overbevisning, at skolen snart var på trapperne, og at det kun var et spørgsmål om tid, før tilladelsen fra myndighederne lå klar,” siger [A], da B.T. konfronterer hende.

Begge har de sidste dage haft travlt med at forklare sig overfor rækken af skuffede kendisser.

”Vi er gået ind i det her af et godt hjerte. Men selvfølgelig har vi i en eller anden forstand været naive,” erkender [A].

…”

B.T. bragte den 10. juli 2007 en artikel under overskriften ”Direktøren kunne skumme fløden” og med mindre typer ”Mændene bag [K]-velgørenhed sad på pengemaskine” og underoverskriften ”Det handler om at hjælpe børn ud af prostitution, men det minder mest af alt om en pengemaskine. Via en sindrig selskabskonstruktion skulle en stor del af de indsamlede midler gå i ejernes lomme og ikke til en skole og socialt arbejde i Korat – 300 km nord for Bangkok”. Af artiklen fremgår følgende:

”B.T. afslørede i går, at foreningen [K]s arbejde i Thailand tilsyneladende er et luftkastel. Avisens udsendte mødte en virkelighed, der lå langt fra løfterne på foreningens hjemmeside, og mødte en direktør, som indrømmede, at han endnu ikke havde hjulpet børn ud af prostitution.

Men hvor blev de indsamlede penge så af?

I dag kan B.T. fortælle historien om to direktører [C] og [D], der havde planer om at tage sig godt betalt af de indsamlede støttekroner som [K], der blev bakket op af en række kendte danskere som jetsetparret [A] og [B] i spidsen, genererede via salg medlemskaber og armbånd.

Fra begyndelsen stiftede de to direktører deres selskaber [K] Thailand og 4uwecall med overlappende ejerskaber, angiveligt for at skjule, at de ville tjene mange penge på et evt. overskud.

Scorede over halvdelen

Budgetter, som B.T. er i besiddelse af, viser, at callcenteret årligt skulle tjene knap 1,3 mio. kr. på at sælge medlemskaber af foreningen [K] i Danmark.

Det skete gennem salg af medlemskaber á 500 kr. Af de penge blev det aftalt, at et overskud på 117,55 kr. blev kanaliseret direkte ned i aktionærernes lommer.

Direktørerne scorede på denne måde godt to tredjedele af overskuddet.

Men begge direktører afviser budgetterne over for B.T.

”Jeg har aldrig haft planer om at tjene penge på [K]. Jeg har end ikke fået løn for min indsats i Thailand endnu,” siger [C], der også er stifter af [K].

Heller ikke [D] har haft intentioner om at tjene penge, siger han.

”Det første budget lavede vi, før vi kendte til thailandske forhold. Og det er nu ændret, så danskerne kun ejer 49 pct. Ifølge thai-lovgivningen,” lyder forklaringen fra [D].

Kendte ikke til detaljer

Den danske bestyrelse i [K] siger, at de ikke kendte alle detaljer omkring [K]s samarbejde med 4uwecall. De afviser også at have kendskab til, at [C] havde planer om at score kassen på danskernes støttekroner.

Men de to direktørers luftige planer gik under alle omstændigheder galt.

Callcenteret 4uwecall fik hurtigt økonomiske vanskeligheder og lukkede den 30. juni, efter at det slet ikke var lykkedes at sælge den smukke idé om at hjælpe prostituerede børn til så mange, som [C] og [D] havde forestillet sig.

Tilbage står, at [K] har tabt penge på at arbejde sammen med 4uwecall, og der er heller ikke blevet hjulpet ét eneste barn ud af prostitution.”

Til artiklen var indsat to billeder med billedteksterne:

”[D] og [C] (t.h.) på bådudflugt med kærester og ansatte i 4uwecall.” (Foto: [K])

Og

”Livslangt medlemskab af den luksuriøse golfklub på Phuket hører til de privilegier, som [D] nyder godt af. [D] siger, at medlemskabet er købt for penge, han havde med fra Danmark.” (Foto: Niels Svanborg)

Til artiklen var videre under overskriften ”Organisationen [K]” indsat følgende:

”[K] Forening (DK)

Stifter: [C]

Bestyrelse:

Formand: [E]

Næstformand: [A]

[K] Thailand Co. Ltd.

Direktør: [C]

Medejer: [D]

Opgave: At hjælpe gadebørn i Thailand

Medlemskab koster 500 kr.

Til velgørenhed: 195,00 kr.

Til 4uwecall: 187,45 kr.

Overskud til ejerne: 117,55 kr.

Samlet overskud: 1,3 mio.kr.

4uwecall

Direktør: [D]

Medejer: [C]

Opgave: At sælge medlemskaber i [K] forening.”

B.T. har ved breve af 26. juli 2007 afvist at bringe et genmæle for artiklerne af 9. og 10. juli 2007.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

Til artiklen af 9. juli 2007 har advokat Henrik Karl Nielsen på vegne af [K] anført, at det er korrekt, at det igangværende projekt i Korat ikke har nogen skole, hvorimod navnlig følgende udsagn ikke er korrekte:

”[Der er] ingen børn, der bliver hjulpet”. Projektet i Korat har uddannelsesfaciliteter med plads til 55 børn, og der er p.t. tilmeldt 25 i alderen fra 2-6 år. Direktøren for foreningen meddelte bestyrelsen d. 8. juli 2007, at man p.t. beskæftiger 16 medarbejdere – herunder 6 kvinder i alderen 17-25 år fra bar- og prostitutionsmiljøerne.

”Luftkasteller”. Udsagnet efterlader det indtryk, at projektet ikke dækker over noget som helst, hvilket er urigtigt.

”Hjælpen er aldrig nået frem”. Der er indsamlet 209.089 kr., hvoraf 193.625 kr. er doneret til GHT CO. Ltd., som over for foreningen har dokumenteret, at de 226.381 kr. er anvendt.

Til artiklen af 10. juli 2007 har advokaten anført, at navnlig følgende udsagn er urigtige:

”Direktører kunne skumme fløden”. Hverken [C] eller [D] har oppebåret løn.

”Via en sindrig selskabskonstruktion skulle en stor del af de indsamlede midler gå i ejernes lomme og ikke til en skole og socialt arbejde i Korat” og ”I dag kan B.T. fortælle historien om to direktører, [C] og [D], der havde planer om at tage sig godt betalt af de indsamlede støttekroner, som [K], der blev bakket op af en række kendte danskere … genererede via salg, medlemskaber og armbånd”. De to direktører har ikke haft planer om at tage sig godt betalt af de indsamlede midler fra Danmark.

”Budgetter, som B.T. er i besiddelse af, viser, at callcenteret årligt skulle tjene knapt 1,3 mio. kr. på at sælge medlemskaber af Foreningen [K] i Danmark” og ”4uwecall – Samlet overskud: 1,3 mio. kr.” Beløbet drejer sig om en budgetteret omsætning, hvoraf der skal betales omkostninger - ikke om overskuddet.

”Af de penge blev det aftalt, at et overskud på 117,55 kr. blev kanaliseret direkte ned i aktionærernes lommer”. Beløbet skulle dække udgifterne til drift af callcenteret, herunder aflønning af personale. Direktørerne har derfor ikke scoret 2/3 af overskuddet.

”Foto. [K]”. Ophavsretten tilhører ikke [K], men Kurt Fønns Bach, medarbejder og aktionær i 4uwecall Ltd.

”Livslangt medlemskab af den luksuriøse golfklub på Phuket hører til de privilegier, som [D] nyder godt af”. [D] har af egne midler fra Danmark købt en aktie i den nævnte golfklub.

”4uwecall – Medejer: [C]”. Andersen Jensen er ikke medejer af 4uwecall Ltd. Han har den 12. oktober 2006 solgt sine aktier til [D].

Advokaten har endelig anført, at de påklagede udtryk er egnet til at påføre foreningen skade, idet sponsorer næppe vil støtte projektet i nærmeste fremtid.

2.2. B.T.’s synspunkter

B.T. har til de påklagede udsagn anført følgende:

Ad 1.

[K] anfører, at foreningen har hjulpet børn i Thailand. Udsagnet er skrevet i følgende kontekst: ”Mange danskere og danske firmaer har igennem projekt [K] givet et beløb for at støtte thailandske børn, som skulle hjælpes ud af prostitution og i stedet tilbydes skolegang”. Det er irrelevant, hvorvidt foreningen har hjulpet andre børn i en helt anden forbindelse.

Ad 2.

”Luftkastel” er ikke en faktuel oplysning, men en vurdering baseret på de faktuelle forhold, der dokumenteres i artiklerne. [K] har ikke levet op til de løfter foreningen har afgivet bl.a. via hjemmesiden, dermed er der dækning for betegnelsen.

Ad 3.

Underoverskriften uddybes i den efterfølgende artikel. Herudover har foreningen selv via deres hjemmeside udtrykt, at foreningens formål var at hjælpe kvinder og børn i Thailand ud af prostitution. Foreningen bekræfter imidlertid, at der ikke er nogen skole, og at [K] ikke har hjulpet kvinder ud af prostitution, hvorfor der er dækning for sætningen.

Ad 4, 5 og 7.

Hvorvidt, [C] og [D] har fået en fortjeneste, er beskrevet i følgende afsnit i artiklen: ””Jeg har aldrig haft planer om at tjene penge på [K]. Jeg har end ikke fået løn for min indsats i Thailand endnu,” siger [C]. Heller ikke [D] har haft intentioner om at tjene penge, siger han.”

Ad 6.

Det fremgår netop af udsagnet, at der er tale om en budgetteret omsætning.

Ad 8.

B.T. har beklaget at have angivet forkert ophavsmand til fotoet.

Ad 9.

Det fremgår af teksten, at pengene til dette medlemskab ikke kommer fra foreningen. Billedteksten er efter avisens opfattelse ikke egnet til at påføre klager skade af betydning.

Ad 10.

Avisen er i besiddelse af en e-mail fra maj 2007, hvoraf det fremgår, at [C] stadig har en aktiepost i selskabet.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt ophavsretsloven er overholdt (punkt 8), henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence, hvorfor dette punkt ikke behandles.

Det følger af medieansvarsloven § 36, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”ingen børn, der bliver hjulpet” (punkt 1) og ”hjælpen er aldrig nået frem” (punkt 3) har dækning i de offentliggjorte oplysninger. Pressenævnet finder videre, at udsagnene ”luftkasteller” (punkt 2) og ”direktører kunne skumme fløden” (punkt 4) er vurderinger, og klager er derfor ikke berettiget til et genmæle vedrørende disse udsagn.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”budgetter, som B.T. er i besiddelse af, viser, at callcenteret årligt skulle tjene 1,3 mio. kr.” (punkt 6) og ”4uwecall – Medejer: [C]” (punkt 10) er ukorrekte oplysninger, idet det rettelig var omsætningen, der var budgetteret til 1,3 mio. kr., og [C] var ikke længere medejer af 4uwecall Ltd. Nævnet finder imidlertid, at forholdene ikke er egnet til at påføre klager skade af betydning, og klager er ikke berettiget til et genmæle vedrørende oplysningerne.

Pressenævnet finder derimod, at udsagnene ”via en sindrig selskabskonstruktion skulle en stor del af de indsamlede midler gå i ejernes lomme og ikke til en skole og socialt arbejde i Korat” (punkt 5), ”Af de penge blev det aftalt, at et overskud på 117,55 kr. blev kanaliseret direkte ned i aktionærernes lommer” (punkt 7) og ”livslangt medlemskab af den luksuriøse golfklub på Phuket hører til de privilegier, som [D] nyder godt af” (punkt 9) i sammenhængen må forstås som oplysninger om, at folkene bag [K] havde til hensigt at berige sig på bekostning af dem, som foreningen skulle hjælpe. Da rigtigheden heraf ikke er utvivlsom, og udsagnene er egnet til at påføre klager skade af betydning, er klager berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende disse. For så vidt angår medlemskabet af golfklubben, fremgår klagers oplysning om, at klager selv har betalt dette af artiklens billedtekst, hvorfor der ikke er grundlag for at give et genmæle for dette.

Efter påkrav er [K] berettiget til at få bragt følgende genmæle, jf. medieansvarsloven § 39:

”Genmæle:

Den 9. og 10. juli bragte B.T. omtale af [K], der skulle hjælpe unge thailandske kvinder og børn ud af prostitution. I den forbindelse anførtes udsagnene

”via en sindrig selskabskonstruktion skulle en stor del af de indsamlede midler gå i ejernes lomme og ikke til en skole og socialt arbejde i Korat [Thailand]” og

”Af de penge blev det aftalt, at et overskud på 117,55 kr. [pr. betalt 500 kr.] blev kanaliseret direkte ned i aktionærernes lommer”.

[K] afviser rigtigheden af udsagnene.

[K].”

Afgjort den 18. september 2007.