Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

I medfør af § 30, § 33, § 53, §§ 58-59, § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som senest ændret ved lov nr. 105 af 5. februar 2006, fastsættes:

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved obligatorisk vaccination af fjerkræ. Der er ikke krav om vaccination mod Newcastle disease af andre fugle, men bekendtgørelsen finder anvendelse ved flytning og omsætning af andre fugle, hvis disse er vaccineret mod Newcastle disease.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for flytning, national omsætning og samling af fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Fjerkræ«: Høns, kalkuner, perlehøns, vagtler, opdrættet fjervildt og duer, der opdrættes eller holdes i fangenskab.

2) »Opdrættet fjervildt«: Fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns.

3) »Andre fugle«: Fugle, der ikke er fjerkræ.

4) »Erhvervsmæssig produktion«: Produktion af fjerkræ, rugeæg eller konsumæg i besætninger med mere end 100 æglæggende høner og kommerciel produktion af slagtefjerkræ og opdræt til videresalg.

5) »Avlsvirksomhed«: Virksomhed med avlsdyr, hvor aktiviteten består i produktion af fjerkræ til avls- og centralopdrætningsvirksomheder.

6) »Centralopdrætningsvirksomhed«: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdræt af fjerkræ til rugeægsproduktionen.

7) »Formeringsvirksomhed«: Virksomhed med formeringsdyr, hvor aktiviteten består i produktion af rugeæg.

8) »Opdrætningsvirksomhed«: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdræt af fjerkræ til konsumægsproduktion af æg, der leveres til autoriseret ægpakkeri.

9) »Konsumægsvirksomhed«: Virksomhed med konsumægshøner, hvor aktiviteten består i erhvervsmæssig produktion af æg til konsum.

10) »Besætning«: En samling af fjerkræ, som anvendes til bestemte formål, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har samme ejer i form af en juridisk eller fysisk person.

11) »Ejeren eller ansvarlige«: Enhver fysisk eller juridisk person, der ejer fjerkræ eller andre fugle i fangenskab eller holder disse for andre, uanset om der er tale om en kommerciel aktivitet eller ej.

12) »Voliere«: En indhegning til fugle eller fjerkræ monteret med volierenet eller lignende med dimissioner på maksimalt 19 mm x 19 mm (¾ tomme x ¾ tomme) eller 12,5 mm x 25 mm (½ tomme x 1 tomme).

Vaccination

§ 3. Ejer eller den ansvarlige af det nedenfor oplistede fjerkræ, herunder fjervildt, er ansvarlig for, at dette vaccineres mod Newcastle disease efter retningslinierne i bilag 1-4:

1) Fjerkræ i centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder.

2) Fjerkræ i formerings- og konsumægsvirksomheder.

3) Fjerkræ i avlsvirksomheder med erhvervsmæssig produktion, herunder opdrættet fjervildt i virksomheder med erhvervsmæssigt avl og opdræt, hvor fjervildtet forbliver under hegn til efterfølgende sæson.

4) Slagtekyllinger til erhvervsmæssig produktion:

a) Som har adgang til udearealer, eller

b) som holdes inde, men opnår en alder på over 10 uger inden slagtning.

5) Slagtekalkuner til erhvervsmæssig produktion.

6) Øvrige kalkuner til erhvervsmæssig produktion.

7) Fjerkræ i besætninger, hvorfra der samles til skuer, udstillinger og lignende. Dette gælder dog ikke fjerkræ, der:

a) Altid holdes indelukket i voliere med fast tag, og

b) udstilles ved separate udstillinger udelukkende med deltagelse af uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold.

8) Fjerkræ i besætninger, hvorfra der omsættes via markeder, samlinger og lignende. Dette gælder dog ikke omsætning af fjerkræ, herunder duer, på skuer, udstillinger og lignende, der er undtaget fra krav om vaccination mod Newcastle disease, jf. nr. 7, og § 4, stk. 1.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan skærpe de i stk. 1 nævnte vaccinationsprogrammer, hvis styrelsen skønner, at der er forøget smittepres som følge af udbrud af Newcastle disease her i landet eller i nabolande.

§ 4. Alle duer, der deltager i kapflyvninger, konkurrencer, udstillinger eller lignende, skal vaccineres med en Paramyxovirus-vaccine, som beskytter mod paramyxovirus-1 infektion hos duer. Dette gælder dog ikke duer, der:

1) Ikke har mulighed for at flyve frit,

2) holdes indelukket i voliere med fast tag, og

3) udstilles ved separate udstillinger udelukkende med deltagelse af uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold.

Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige for de i stk. 1 nævnte duer er ansvarlig for, at disse bliver vaccineret efter retningslinierne i bilag 4.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan skærpe det i stk. 2 nævnte vaccinationsprogram, hvis styrelsen skønner, at der er forøget smittepres som følge af udbrud af Newcastle disease her i landet eller i nabolande.

§ 5. Fødevareregionen kan i tilfælde af manglende eller utilstrækkelig udført vaccination påbyde, at vaccination skal foretages af en dyrlæge. Endvidere finder § 7, stk. 4, i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer anvendelse.

§ 6. Ejere eller den ansvarlige for fjerkræ vaccineret mod Newcastle disease skal føre optegnelser over vaccination i besætningsjournal eller lignende.

Stk. 2. Optegnelserne skal indeholde oplysninger om dato, vaccinens navn og batch nr., antal vaccinerede dyr, alder, flok nr., hus nr., øvrige relevante oplysninger, evt. bemærkninger og underskrift af den besætningsansvarlige.

Stk. 3. De i stk. 1-2 nævnte optegnelser skal sammen med dokumentation for modtaget vaccine og kopi af eventuel indberetning om flytning og omsætning til Det Danske Fjerkræraad, jf. § 12, gemmes i 5 år fra vaccinationstidspunktet og skal på forlangende fremvises til tilsynsførende dyrlæge.

Stk. 4. Fødevareregionen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for det vaccinerede fjerkræ, at indsende kopi af dokumentation for indkøbt vaccine og udført vaccination, såfremt fødevareregionen ved kontrolaktivitet finder, at ejeren eller den ansvarlige ikke lever op til kravene i stk. 2 og 3.

Kontrol

§ 7. Ejeren eller den ansvarlige for høns og kalkuner i avls-, formerings- og konsumægsvirksomheder skal efter retningslinierne i bilag 5 og 6 lade udtage blodprøver til undersøgelse for antistoffer mod paramyxovirus-1.

Stk. 2. Prøver udtaget i medfør af stk. 1 skal efter retningslinierne i bilag 6 sendes til undersøgelse hos Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet eller et andet af Fødevarestyrelsen hertil godkendt laboratorium.

Stk. 3. Resultatet af undersøgelsen af prøverne udtaget i medfør af stk. 1 skal overholde de i bilag 5 angivne titerværdier.

Stk. 4. Fødevareregionen kan i tilfælde af manglende udtagning og indsendelse af blodprøver, eller hvor resultatet giver anledning til mistanke om forkert udtagning og håndtering påbyde, at der udtages og indsendes nye blodprøver.

§ 8. Resultater af undersøgelse for antistoffer mod paramyxovirus-1 skal af laboratoriet overføres til en database i Det Danske Fjerkræraad, snarest efter at prøveresultaterne foreligger.

Stk. 2. I tilfælde af, at laboratoriesvar på de i stk. 1 nævnte blodprøver ikke opfylder retningslinierne i bilag 5, skal Det Danske Fjerkræraad informere Fødevareregionen herom.

§ 9. Ejeren eller den ansvarlige for det vaccinerede fjerkræ skal føre optegnelser over udtagning og indsendelse af blodprøver til kontrol for vaccination mod Newcastle disease i besætningsjournal eller lignende.

Stk. 2. Optegnelserne, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om dato for udtagning og indsendelse, antal blodprøver, alder, flok nr., hus nr., øvrige relevante oplysninger, eventuelle bemærkninger og underskrift af den besætningsansvarlige.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte optegnelser skal sammen med blodprøvesvaret gemmes i 5 år fra prøveudtagningstidspunktet og skal på forlangende fremvises til den tilsynsførende dyrlæge.

Stk. 4. Fødevareregionen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for det vaccinerede fjerkræ, at indsende kopi af dokumentation for kontrol for vaccination mod Newcastle disease, hvis fødevareregionen ved kontrolaktivitet finder, at ejeren eller den ansvarlige ikke lever op til kravene i stk. 3.

Flytning og omsætning

§ 10. Høns og kalkuner i centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder må ikke flyttes eller omsættes, før vaccination mod Newcastle disease er foretaget i henhold til bilag 1.

Stk. 2. Høns og kalkuner i avls-, formerings- og konsumægsvirksomheder må ikke flyttes eller omsættes fra virksomheden, før de i § 7, stk. 1, nævnte prøver er udtaget og undersøgt, og der foreligger et resultat, der overholder de i bilag 5 angivne titerværdier.

Stk. 3. Reglerne vedrørende flytning og omsætning i stk. 1-2 gælder ikke for:

1) Høns og kalkuner, der er påbegyndt vaccineret, og som ved flytning eller omsætning til ikke erhvervsmæssig produktion, er ledsaget af den i bilag 7 anførte informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælger.

2) Høns og kalkuner, der endnu ikke er vaccineret første gang jf. vaccinationsprogram i bilag 1.

3) Høns og kalkuner, der samhandles til andre EU- lande eller eksporteres til 3. lande efter gældende regler.

4) Høns og kalkuner, der flyttes eller omsættes direkte til slagtning eller destruktion.

§ 11. Fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease skal ved flytning eller omsætning fra en erhvervsmæssig produktion til en ikke-erhvervsmæssig produktion ledsages af den i bilag 7 anførte informationsskrivelse, udfyldt og underskrevet af sælgeren.

Stk. 2. Ved flytning eller omsætning af fjerkræ eller andre fugle mellem to besætninger uden erhvervsmæssig produktion skal sælgeren skriftligt oplyse køberen om Newcastle disease vaccinationsstatus for det pågældende fjerkræ eller andre fugle. Den i bilag 7 anførte informationsskrivelse kan anvendes.

§ 12. Flytning og omsætning af høns og kalkuner fra avls-, centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder til formerings- og konsumægsvirksomheder skal indberettes af ejeren eller den ansvarlige for den pågældende virksomhed, hvorfra fjerkræet flyttes eller omsættes.

Stk. 2. Indberetningen skal ske til Det Danske Fjerkræraad senest 7 dage efter flytningen.

§ 13. Det er forbudt at flytte og omsætte fjerkræ fra besætninger, hvor der vaccineres mod Newcastle disease, til besætninger, hvor der ikke vaccineres mod Newcastle disease og omvendt.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder også for andre fugle, der er vaccineret mod Newcastle disease.

Stk. 3. Forbudet i stk. 1 og 2 gælder ikke:

1) Ved flytning eller omsætning fra avls-, centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder til konsum- og formeringsvirksomheder, hvor vaccineret og ikke-vaccineret fjerkræ holdes adskilt, både hvad angår fysisk placering og pasningsrutine, eller

2) hvor det pågældende vaccinerede fjerkræ og andre fugle udelukkende er vaccineret med en inaktiveret paramyxovirus vaccine, som beskytter mod Newcastle disease.

§ 14. Fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease kan kun tilføres skuer, udstillinger, markeder o. lign., hvis vaccinationen med en inaktiveret paramyxovirus vaccine, som beskytter mod Newcastle disease, er foretaget senest 8 dage før samlingen.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte fjerkræ og andre fugle skal være ledsaget af en gyldig dokumentation for gennemført vaccination.

§ 15. Arrangører af konkurrencer, udstillinger, markeder og lignende arrangementer, hvor der samles og omsættes fjerkræ, skal informere ejere eller de ansvarlige for det deltagende fjerkræ omfattet af denne bekendtgørelse om deres pligt til at medtage gyldig dokumentation for gennemført vaccination mod Newcastle disease, jf. § 14, stk. 2.

Stk. 2. Arrangører af konkurrencer, udstillinger, markeder og lignende arrangementer, hvor der samles og omsættes fjerkræ, skal i forbindelse med, at det deltagende fjerkræ ankommer til arrangementet, påse, at det i stk. 1 nævnte dokumentation er medbragt.

Stk. 3. Arrangører af konkurrencer, udstillinger, markeder og lignende arrangementer, hvor der samles og omsættes fjerkræ, skal sørge for, at fjerkræ, der ikke følges af det i stk. 1 nævnte dokumentation, udelukkes fra at deltage i det pågældende arrangement.

Stk. 4. Fødevareregionen kan forbyde gennemførelse af arrangementet eller påbyde udelukkelse af fjerkræ uden gyldig dokumentation for udført vaccination, hvis fødevareregionen i forbindelse med kontrolaktivitet finder, at der ved arrangementet deltager fjerkræ, der ikke er vaccineret mod Newcastle disease, jf. denne bekendtgørelse.

Dispensation

§ 16. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i § 3, stk. 1, § 4, stk. 1-2, § 6, stk. 1, § 10, stk. 1-2, og § 13, stk. 1-2, hvis styrelsen skønner, at hensynet til smittebeskyttelse ikke taler imod.

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 17. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 18. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1-2, § 6, stk.1-3, § 7, stk. 1 og 2, § 9, stk.1-3, § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, §12, § 13, stk.1 og 2, § 14 og § 15, stk.1-3, eller

2) undlader at efterkomme forbud eller påbud efter § 5, § 6, stk. 4, § 7, stk. 4 og 5, § 9, stk. 4, eller § 15, stk. 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. november 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 881 af 20. september 2005 om vaccination af fjerkræ mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer.

Fødevarestyrelsen, den 31. oktober 2007

P.S.V.
Jan Mousing

/ Christian Strøyer


Bilag 1

Vaccination af høns og kalkuner i erhvervsbesætninger – med undtagelse af slagtekyllinger og slagtekalkuner

Anvendes til vaccination mod Newcastle disease af høns og kalkuner i:

Avlsvirksomheder

Centralopdrætningsvirksomheder og opdrætningsvirksomheder

Vaccinationsprogram:

1) 1. gang: alder ca. 3 uger, vaccination med levende vaccine i spray eller drikkevand.

2) 2. gang: alder ca. 8-9 uger, vaccination med levende vaccine i spray eller drikkevand.

3) 3. gang: alder ca. 14-18 uger, vaccination med inaktiveret vaccine ved injektion.

Der skal foretages revaccination med inaktiveret vaccine ved injektion, hvis det pågældende fjerkræ forbliver i produktionen i længere end til og med 84. leveuge.

Bemærk:

Vaccinationsprogrammet kan gennemføres således, at vaccination med levende vaccine i spray eller drikkevand foregår i centralopdræts- eller opdrætsvirksomheden, hvorimod vaccination med inaktiveret vaccine kan foretages i forbindelse med flytning til formerings- eller konsumægsvirksomhed.

Korrekt udført vaccination via spray vil oftest være mere effektiv end vaccination via drikkevand.

Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i henhold til vaccineproducentens vejledning.

Udført vaccination skal registreres i besætningsjournalen med dato, vaccinens navn og batch nr., antal vaccinerede dyr, alder, flok nr., hus nr., evt. bemærkninger og underskrift af den besætningsansvarlige.

Registreringer skal sammen med dokumentation for modtaget vaccine gemmes i 5 år fra vaccinationstidspunktet og skal på fødevareregionens forlangende forevises.


Bilag 2

Vaccination af slagtekyllinger og slagtekalkuner

Anvendes til vaccination mod Newcastle disease af slagtekyllinger og slagtekalkuner i besætninger med:

Slagtekyllinger til erhvervsmæssig produktion, som går ude, eller som opnår en alder over 10 uger

Slagtekalkuner til erhvervsmæssig produktion.

Vaccinationsprogram:

1) 1. gang: alder ca. 3 uger, levende vaccine i spray eller drikkevand

2) 2. gang: alder ca. 9 uger, levende vaccine i spray eller drikkevand

3) 3. gang: alder ca. 12 uger, levende vaccine i spray eller drikkevand

Bemærk:

Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i henhold til vaccineproducentens vejledning.

Korrekt udført vaccination via spray vil oftest være mere effektiv end vaccination via drikkevand.

Udført vaccination skal registreres i besætningsjournalen med dato, vaccinens navn og batch nr., antal vaccinerede dyr, alder, flok nr., hus nr., evt. bemærkninger og underskrift af den besætningsansvarlige.

Registreringer skal sammen med dokumentation for modtaget vaccine gemmes i 5 år fra vaccinationstidspunktet og skal på fødevareregionens forlangende forevises.


Bilag 3

Vaccination af opdrættet fjervildt

Fjervildt her defineret som fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns.

Vaccination foretages af opdrættet fjervildt, som ikke udsættes, men forbliver under hegn til følgende sæson/sæsoner.

Vaccination foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine, der beskytter mod Newcastle disease.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum, første gang tidligst ved 6-ugers alderen.

Vaccination skal påbegyndes, inden fjervildtet er 12 uger gammelt.

Revaccination foretages én gang årligt.

Vaccination udføres subkutant eller intramuskulært med kort kanyle:

Subkutan injektion foretages under en fremtrukket hudfold på siden af halsen eller i nakken så langt væk fra hovedet som muligt. Nålen skal have retning væk fra hovedet. Det er vigtigt, at vaccinen deponeres omhyggeligt subkutant.

Intramuskulær injektion foretages i brystmuskulaturen på det tykkeste sted

Bemærk:

Vaccination skal foretages med en af Lægemiddelstyrelsen godkendt, inaktiveret vaccine. Hvis der ikke findes egnede vacciner registreret af Lægemiddelstyrelsen, sælges disse på dispensation fra Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i henhold til vaccineproducentens vejledning.

Udført vaccination skal registreres i besætningsjournalen med dato, vaccinens navn og batch nr., antal vaccinerede dyr, alder, øvrige relevante oplysninger og underskrift af den besætningsansvarlige.

Registreringer skal sammen med dokumentation for modtaget vaccine gemmes i 5 år fra vaccinationstidspunktet og skal på fødevareregionens forlangende forevises.


Bilag 4

Vaccination af hobbyfjerkræ, racefjerkræ og duer

Vaccination skal foretages af:

Hobby- og racefjerkræ, der samles til skuer, udstillinger o. lign.

hobby- og racefjerkræ, der omsættes via markeder, samlinger o. lign.

alle duer, der deltager i kapflyvning, konkurrencer, udstillinger o. lign.

Undtaget fra vaccinationskravet er dog fjerkræ, herunder duer, der ikke har mulighed for at flyve frit, som holdes indelukket i voliere med fast tag, og som udstilles ved separate udstillinger med deltagelse af udelukkende uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 7, og § 4, stk. 1. Der er ligeledes undtagelse for fjerkræ, herunder duer, der omsættes ved separate udstillinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 8.

Vaccination skal foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine, der beskytter mod Newcastle disease.

Til duer skal der anvendes en inaktiveret Paramyxovirus-vaccine, som beskytter mod Paramyxovirus 1 infektion hos duer.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at fjerkræ der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum. For ungers vedkommende første gang tidligst ved 6-ugers alderen.

Revaccination foretages én gang årligt.

Vaccination skal være udført senest 8 dage før deltagelse ved konkurrencer, udstillinger, skuer, markeder o. lign.

Vaccination udføres subkutant eller intramuskulært med kort kanyle:

Subkutan injektion foretages på siden af halsen eller i nakken under en fremtrukket hudfold, så langt væk fra hovedet som muligt. Nålen skal have retning væk fra hovedet. Det er vigtigt at vaccinen deponeres omhyggeligt subkutant.

Intramuskulær injektion foretages i brystmuskulaturen på det tykkeste sted.

Bemærk:

Vaccination skal foretages med en af Lægemiddelstyrelsen godkendt, inaktiveret vaccine. Hvis der ikke findes egnede vacciner registreret af Lægemiddelstyrelsen, sælges disse på dispensation fra Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i henhold til vaccineproducentens vejledning.

Det anbefales, at hele besætningen vaccineres, og ikke kun de dyr, der skal samles på skuer, udstillinger, markeder o. lign.


Bilag 5

Blodprøveantal og titerværdier

Der skal for kontrol af antistoffer mod paramyxovirus-1 udtages blodprøver af høns og kalkuner i avls-, formerings og konsumægsvirksomheder, jf. § 7, stk. 1. Blodprøverne udtages, når dyrene er 22-24 uger gamle.

Blodprøveantal:

Der udtages:

30 blodprøver jævnt fordelt fra hvert hold dyr, der indsættes i besætningen,

hvor et hold forstås som dyr, der kommer fra samme opdrætter, og som indsættes samtidig i besætningen.

Indsættes dyrene fra samme hold i flere huse, skal de 30 blodprøver udtages jævnt fordelt fra de pågældende huse.

Titerværdier:

Af de 30 prøver skal mindst 25 af prøverne have en titer på 64 eller derover. 5 prøver må have en titer på under 64, heraf må højest 2 prøver have en titer på under 16.

Bemærk, at fødevareregionen i tilfælde af manglende udtagning og indsendelse af blodprøver, eller hvor resultatet giver anledning til mistanke om forkert udtagning og håndtering, kan påbyde, at der udtages og indsendes nye blodprøver.


Bilag 6

Vejledning om udtagning og indsendelse af blodprøver

Udtagning af blodprøver:

Selve åreladningen foretages ved indsnit i blodåren, der løber over albueleddet indvendigt på vingen. Når vingen løftes op, og fjer og dun er fjernet udfra leddet, vil man ved tryk over albueleddet på blodåren kunne stemme så meget, at blodåren træder tydeligt frem. Selve indsnittet foretages med en skarp skalpel (ex. Paragon nr. 11). For at undgå store efterblødninger må der kun skæres på langs, ikke på tværs eller helt igennem blodåren. Alternativt kan der til mindre fjerkræracer anvendes en skarp kanyle til at prikke hul på venen med.

Så snart glasset er max. halvt fyldt (ca. 1.5-2 ml.), sættes proppen i, og glasset lægges vandret til koagulering. For stærk blødning kan eventuelt bringes til standsning ved et let tryk med tommelfingeren på såret.

Pakning af blodprøver:

Blodprøverne pakkes i dertil egnede bakker eller lignende således, at de sikres bedst muligt mod beskadigelse under forsendelsen. Husk at vedlægge udfyldte stregkodemærkater. Undgå at mærkaterne kommer i direkte berøring med blodprøverne.

NB! Blodprøverne kan opbevares på køl, men må ikke fryses.

Indsendelse af blodprøver:

Udtagning og indsendelse af blodprøver skal planlægges således, at indsendelse ikke foregår lige før weekends og helligdage.

Blodprøverne skal hurtigst muligt efter indsamlingen sendes til:

Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske UniversitetBülowsvej 271790 København V

Som anført i bekendtgørelsen § 7, stk. 2, kan prøverne ligeledes sendes til andet laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen til at udføre den pågældende undersøgelse.

Materialebrug:

Fjerkræblodprøveglas med prop

Materiale til indpakning og forsendelse af prøver

Skalpel til udtagelse af blodprøverne.


Bilag 7

Informationsskrivelse til anvendelse ved salg m.v. af fjerkræ vaccineret eller påbegyndt vaccineret mod Newcastle disease.

I medfør af § 11, stk.1, skal fjerkræ, der er vaccineret eller påbegyndt vaccineret mod Newcastle disease, og som flyttes eller omsættes fra centralopdrætnings-, opdrætnings- eller avlsvirksomheder til ikke erhvervsmæssig produktion, ledsages af en af sælger udfyldt og underskrevet informationsskrivelse:

Sælger:
Køber:
Navn:
Navn:
Adresse:
Adresse:
CHR nr.:
Evt. CHR nr.:
Dyrets betegnelse:
Art/Race:
 
Antal:
 
Alder:
 
Vaccination mod Newcastle disease:
 
Dato
Vaccinenavn/batch nr.
Afkryds for:
 
Levende
vaccine
Inaktiveret vaccine
1. gang:
    
2. gang:
    
3. gang:
    
4. gang:
    
BEMÆRK: Efter § 13 i bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease herunder paramyxovirus-1 hos duer er det forbudt at indsætte fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease i besætninger med fjerkræ, der ikke er vaccineret mod Newcastle disease, med mindre det vaccinerede fjerkræ holdes adskilt fra det uvaccinerede, eller det vaccinerede fjerkræ udelukkende er vaccineret med en inaktiveret vaccine.
__________________
Dato
__________________________Underskrift
Denne informationsskrivelse kan ikke anvendes som vaccinations-attest