Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0039
 
32006L0031
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

I medfør af § 18 b, stk. 4 og 5, § 33 a, stk. 4, § 33 b, stk. 3 og 4, § 42, stk. 3 og 4, § 93, stk. 3, og § 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 4. september 2007 med de ændringer, der følger af lov nr. 108 af 7. februar 2007, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Handelssystem:Et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, der systematisk internaliserer.

2) »Almindelig åbningstid« for et handelssystem eller en værdipapirhandler:Det tidsrum, som handelssystemet eller værdipapirhandleren på forhånd har fastsat og offentliggør som sin åbningstid.

3) Handelsdag:En hvilken som helst dag, hvor handelssystemet er åbent for handel.

4) Handelsdags åbning:Det tidspunkt, hvor handelssystemets almindelige åbningstid begynder.

5) Afslutning af en handelsdag:Det tidspunkt, hvor handelssystemets almindelige åbningstid slutter.

6) Transaktion:Køb og salg af et finansielt instrument, dog ikke værdipapirfinansieringstransaktioner, udnyttelse af optioner eller covered warrants eller primærmarkedstransaktioner (så som udstedelse, tildeling eller tegning) i finansielle instrumenter.

7) Værdipapirfinansieringstransaktion:Ud- og indlån af aktier eller andre finansielle instrumenter, genkøbs- eller omvendte genkøbsforretninger eller buy/sell-back-forretninger.

8) Professionel kunde:En kunde, som er omfattet af betingelserne i bilag 1 eller bilag 2 til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

9) Detailkunde:En kunde, som ikke er professionel kunde.

10) Likvidt marked:Et marked for en aktie anses for at være likvidt, hvis aktien handles dagligt med et frit omløb på ikke under 500 mio. EUR, antallet af gennemsnitlige daglige transaktioner er på ikke under 500 og den gennemsnitlige daglige omsætning er på ikke under 2 mio. EUR.

Værdipapirhandleres pligt til at offentliggøre priser på aktier optaget til handel på et reguleret marked (systematisk internalisering)

§ 2. Værdipapirhandlere, som er omfattet af kapitel 9 i lov om værdipapirhandel m.v., og som systematisk internaliserer i aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet eller et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre bindende priser på de pågældende aktier i overensstemmelse med reglerne § 2, stk. 2-9 samt §§ 3-6 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Værdipapirhandleren skal kun stille bindende priser, hvis der findes et likvidt marked for den pågældende aktie. Hvis der ikke findes et likvidt marked for den aktie, der systematisk internaliseres i, skal værdipapirhandleren meddele bindende priser efter anmodning.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse for handler op til normal markedsstørrelse.

Stk. 4. Værdipapirhandleren kan bestemme inden for hvilken eller hvilke størrelser, værdipapirhandleren vil stille priser. Værdipapirhandleren kan således differentiere sine priser i forhold til størrelsen.

Stk. 5. Når værdipapirhandleren stiller priser, skal prisstillelsen omfatte en bindende købs- eller salgspris, eller priser for en eller flere mængder op til normal markedsstørrelse for den aktieklasse, som aktien tilhører. Priserne skal afspejle de gældende markedsvilkår for den pågældende aktie.

Stk. 6. Markedet for hver enkelt aktie udgøres af alle ordrer udført i Den Europæiske Union vedrørende denne aktie, bortset fra ordrer, der er store i forhold til den normale markedsstørrelse.

Stk. 7. Finanstilsynet offentliggør årligt, til hvilken aktieklasse den enkelte aktie hører.

Stk. 8. Værdipapirhandleren skal underrette Finanstilsynet, når værdipapirhandleren påbegynder systematisk internalisering eller ophører hermed.

Stk. 9. For værdipapirhandlerens offentliggørelse af priser gælder i øvrigt Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definition af begreber med henblik på nævnte direktiv.

§ 3. Priserne skal offentliggøres løbende i den almindelige åbningstid. Offentliggørelse skal ske på en måde, der er let tilgængelig for andre markedsdeltagere og på rimelige forretningsmæssige vilkår.

Stk. 2. Værdipapirhandleren har ret til at opdatere sine prisstillelser på et hvilket som helst tidspunkt.

Stk. 3. Værdipapirhandleren kan trække sine prisstillelser tilbage under usædvanlige markedsforhold.

§ 4. Værdipapirhandleren, der systematisk internaliserer, skal udføre ordrer fra detailkunder til de priser, der er stillet på det tidspunkt, hvor ordrerne modtages. Ordrer skal udføres på de for kunden gunstigste vilkår i overensstemmelse med reglerne herom i bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer.

Stk. 2. Værdipapirhandleren skal udføre ordrer fra professionelle kunder til de priser, der er stillet på det tidspunkt, hvor ordrerne modtages. Dog kan værdipapirhandleren udføre sådanne ordrer til bedre priser i berettigede tilfælde, hvis disse priser falder inden for et offentliggjort interval, som ligger tæt på markedsvilkårene, og hvis ordrerne er af et omfang, der er større end omfanget af de ordrer, en detailkunde almindeligvis afgiver.

Stk. 3. Værdipapirhandleren kan udføre ordrer fra professionelle kunder til priser, der er forskellige fra de stillede priser, uden at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, for så vidt angår transaktioner, hvor udførelsen i flere værdipapirer er en del af én transaktion, eller hvor ordren afhænger af andre vilkår end den pågældende markedspris.

Stk. 4. Hvis værdipapirhandleren, der kun stiller én pris, eller hvis største mængde, for hvilken der stilles en pris, er mindre end normal markedsstørrelse, modtager en ordre, der er større end værdipapirhandlerens prisstillelse, men mindre end den normale markedsstørrelse, kan værdipapirhandle-ren udføre den del af ordren, der går ud over, hvad værdipapirhandlerens prisstillelse dækker, forudsat at denne del af ordren udføres til den fastsatte pris.

Stk. 5. Hvis værdipapirhandleren stiller priser i flere størrelser og modtager en ordre af et omfang, der ligger mellem disse prisstillelser, og værdipapirhandleren vælger at udføre ordren, skal værdipapirhandleren udføre ordren til en af de stillede priser i overensstemmelse med reglerne for behandling af kundeordrer i bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

§ 5. Værdipapirhandleren, der systematisk internaliserer, har ret til på grundlag af sin forretningspolitik og på en objektiv, ikke diskriminerende måde at beslutte, hvilke investorer værdipapirhandleren giver adgang til sine prisstillelser, forudsat at der er klare kriterier for styring af adgangen til disse prisstillelser.

Stk. 2. Værdipapirhandleren kan på grundlag af kommercielle overvejelser nægte at etablere forretningsforbindelser med investorer eller afbryde sådanne. Kommercielle overvejelser kan f.eks. vedrøre:

1) Investorens kreditværdighed.

2) Modpartsrisiko.

3) Endelig afvikling af transaktionen.

§ 6. For at begrænse risikoen for at blive udsat for gentagne transaktioner med samme kunde har værdipapirhandleren, der systematisk internaliserer, ret til på en ikke-diskriminerende måde at begrænse antallet af transaktioner fra samme kunde, som værdipapirhandleren påtager sig at indgå på de offentliggjorte betingelser.

Stk. 2. Værdipapirhandleren har ret til på en ikke-diskriminerende måde og i overensstemmelse med reglerne for behandling af kundeordrer i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel at begrænse det samlede antal af transaktioner fra forskellige kunder på samme tid, hvis antallet eller omfanget af ordrer, som kunderne ønsker udført, væsentligt overstiger det normale omfang.

Offentliggørelse af oplysninger om pris, mængde og tidspunkt for transaktioner, der er gennemført med andre værdipapirer end aktier, og som er optaget til handel på et reguleret marked

§ 7. Operatører af regulerede markeder og selskaber, der driver multilaterale handelsfaciliteter, skal offentliggøre pris, mængde og tidspunkt for transaktioner, der er gennemført inden for deres systemer med realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, erhvervsobligationer eller andele i kollektive investeringsordninger, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i overensstemmelse med §§ 8-12 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Værdipapirhandlere, som er omfattet af kapitel 9 i lov om værdipapirhandel m.v., og som for egen regning eller en kundes regning gennemfører transaktioner med realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, erhvervsobligationer eller andele i kollektive investeringsordninger, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, uden for et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal offentliggøre pris, mængde og tidspunkt for transaktionens gennemførelse i overensstemmelse med §§ 8-12 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Oplysningerne skal gøres tilgængelige for offentligheden på rimelige forretningsmæssige vilkår, så tæt på realtid som muligt og på en måde, som er let tilgængelig for andre markedsdeltagere.

§ 8. Offentliggørelsen af pris, mængde og tidspunkt for transaktioner omfattet af § 7 skal indeholde følgende oplysninger:

1) Handelsdagen, hvor transaktionen blev udført.

2) Tidspunktet for transaktionens gennemførelse.

3) Identificering af værdipapiret (instrumentet) ved angivelse af fondskode (ISIN – International Securities Identification Number).

4) Handelskursen på værdipapiret eksklusiv provision og eventuelle påløbne renter.

5) Valutaen, i hvilken prisen er angivet.

6) Handelsmængde.

7) Identificering af handelssystemet, hvor transaktionen er udført eller, hvis der ikke er tale om et handelssystem, angivelsen af »OTC«.

8) Eventuelle ændringer i tidligere offentliggjorte oplysninger.

Stk. 2. Hvis en transaktion udføres uden for et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal en af følgende værdipapirhandlere efter aftale mellem parterne sørge for at offentliggøre oplysningerne som angivet i stk. 1:

1) den værdipapirhandler, der sælger det pågældende værdipapir,

2) den værdipapirhandler, der handler på vegne af eller sørger for transaktionen for sælger

3) den værdipapirhandler, der handler på vegne af eller sørger for transaktionen for køber eller

4) den værdipapirhandler, der køber det pågældende værdipapir.

Stk. 3. Hvis der ikke foreligger en aftale, påhviler pligten den værdipapirhandler, der sælger det pågældende værdipapir, subsidiært den værdipapirhandler, der handler på vegne af eller sørger for transaktionen for sælger, mere subsidiært den værdipapirhandler, der handler på vegne af eller sørger for transaktionen for køber, eller mest subsidiært den værdipapirhandler, der køber det pågældende værdipapir.

Stk. 4. Parterne skal tage rimelige skridt for at sikre, at transaktionen offentliggøres som en enkelt transaktion. I den forbindelse betragtes to handler, der modsvarer hinanden, og som indgås samtidig og til samme kurs med samme modpart, som en enkelt transaktion.

§ 9. Offentliggørelse af oplysninger om transaktioner med realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og erhvervsobligationer kan forsinkes, jf. stk. 2 og 3, hvis transaktionen foretages mellem en værdipapirhandler, der handler for egen regning, og en af værdipapirhandlerens kunder.

Stk. 2. Offentliggørelse af oplysningerne om transaktioner med realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer kan forsinkes indtil handelsdagens afslutning, hvis transaktionen er lig med eller større end 100 mio. kr.

Stk. 3. Offentliggørelse af oplysninger om transaktioner med erhvervsobligationer kan forsinkes indtil handelsdagens afslutning, hvis transaktionen er lig med eller større end 20 mio. kr.

§ 10. Oplysninger om transaktioner, der gennemføres i et reguleret markeds system eller en multilateral handelsfacilitets system i den almindelige åbningstid, offentliggøres så tæt på realtid som muligt, dog senest tre minutter efter, at transaktionen har fundet sted.

Stk. 2. Oplysninger om transaktioner, der gennemføres i et reguleret markeds system eller en multilateral handelsfacilitets system uden for den almindelige åbningstid, offentliggøres, før den næste handelsdag for det handelssystem, hvor transaktionen fandt sted, begynder.

Stk. 3. Oplysninger om transaktioner, der finder sted uden for et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, offentliggøres så tæt på realtid som muligt, dog senest 3 minutter efter transaktionen har fundet sted, hvis transaktionen finder sted i løbet af en handelsdag på det marked, hvor det pågældende værdipapir er optaget til handel, eller i værdipapirhandlerens almindelige åbningstid.

Stk. 4. Hvis transaktionen ikke er omfattet af stk. 3 og finder sted uden for et reguleret marked eller en multilateralhandelsfacilitet, skal oplysninger om transaktionen offentliggøres umiddelbart ved begyndelse af værdipapirhandlerens almindelige åbningstid, eller senest før den næste handelsdag begynder på det marked, hvor det pågældende værdipapir er optaget til handel.

§ 11. Oplysningerne betragtes som offentliggjort eller gjort tilgængelige for offentligheden, når de stilles til rådighed via

1) faciliteterne på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet,

2) en tredjeparts faciliteter, eller

3) værdipapirhandlerens egne faciliteter.

§ 12. Ordninger til brug for offentliggørelse af oplysninger skal opfylde følgende betingelser:

1) De skal omfatte alle nødvendige foranstaltninger, der sikrer, at de oplysninger, der skal offentliggøres, er pålidelige, konstant kontrolleres for fejl og korrigeres, så snart der konstateres fejl.

2) De skal lette konsolideringen af disse data med lignende data fra andre kilder.

3) Oplysningerne skal stilles til rådighed for offentligheden på et ikke-diskriminerende grundlag.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Overtrædelse af § 2, stk. 1, 2, 5 og 8, § 3, stk. 1, og §§ 4-10 straffes med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af artikel 17, 24, 25, 27 og 29 i Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definition af begreber med henblik på nævnte direktiv straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 93, stk. 5, i lov om værdipapirhandel m.v.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kravet i § 1, stk. 6, og § 3, stk. 1, nr. 25, om at indberetninger skal indeholde oplysninger om navn på den kunde, på hvis vegne værdipapirhandleren har gennemført transaktionen, finder anvendelse på indberetninger, der foretages fra den 1. juli 2008.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 389 af 26. april 2007 om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer.

Stk. 4. Værdipapirhandlere, som inden den 1. november 2007 allerede foretager systematisk internalisering i aktier, skal senest den 1. november 2007 underrette Finanstilsynet herom.

Finanstilsynet, den 11. oktober 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/ Mads Mathiassen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EU-Tidende 2004, nr. L 145, s. 1), (MiFID-direktivet) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/31/EF af 5. april 2006 om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (EU-Tidende 2006 nr. L 114, s. 60), (udsættelsesdirektivet).