Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra Forebyggelsesfonden

I medfør af § 27, stk. 2, og § 31, stk. 2, i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden fastsættes:

§ 1. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revision eller revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisororganer.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved gennemførelsen af de aktiviteter, der er omfattet af projektregnskabet.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1) om projektregnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,

2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder vilkår i bevillingsbrevet,

3) om tilskuddet er anvendt til formålet,

4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed, og

5) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Forebyggelsesfonden om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede.

6) om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de produktivitets- og effektivitetsanalyser/virksomhedsregnskaber, som tilskudsyder har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse derom, samt påse, at tilskudsmodtager giver Forebyggelsesfonden meddelelse herom inden 3 uger. I modsat fald er det revisors pligt at orientere tilskudsyder. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 7. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Forebyggelsesfonden sammen med det påtegnede projektregnskab.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober 2007 og har virkning for tilskud, der bevilges den 20. oktober 2007 og efterfølgende.

Stk. 2. Ved projekttilskud under kr. 500.000 finder bekendtgørelsen anvendelse med de eventuelle afvigelser, der fremgår af den konkrete tilsagnsskrivelse.

Forebyggelsesfondens Sekretariat, den 8. oktober 2007

Verner Sand Kirk

/ Lone Clausen