Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

§ 1

I bekendtgørelse nr. 648 af 18. juni 2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug foretages følgende ændringer:

1. I § 26 og bilag 4, punkt E, ændres »Skov- og Naturstyrelsen« til: »Miljøstyrelsen«.

2. I bilag 1 ændres »www.Skovognatur.dk« til: »www.mst.dk«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. oktober 2007.

Miljøministeriet, den 11. oktober 2007

Connie Hedegaard

/ Helge Andreasen