Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af en række bekendtgørelser som følge af indførelsen af en enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1520 af 14. december 2006 om kildeskat (kildeskattebekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 708 af 21. juni 2007 og bekendtgørelse nr. 826 af 4. juli 2007, affattes § 8 således:

»§ 8. Told- og skatteforvaltningen udarbejder og udsender de i kildeskattelovens afsnit V nævnte skattekort mv. og skattebilletter. Der udsendes en forskudsopgørelse til de skattepligtige, som har anmodet herom, med oplysning om grundlaget for beregning af foreløbig skat. For andre skattepligtige vil forskudsopgørelsen være tilgængelig på told- og skatteforvaltningens hjemmeside, jf. kildeskattelovens § 54 A.«

§ 2

I bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold affattes § 2, nr. 1, således:

»1) har indkomst eller fradrag af en sådan art, at den/det ikke er dækket af tallene på årsopgørelsen eller rubrikkerne på oplysningskortet for det pågældende indkomstår, «

§ 3

I bekendtgørelse nr. 962 af 12. oktober 2005 om visse ligningslovsregler m.v. affattes § 10, stk. 1, 1. pkt. , således:

»§ 10. Når en persons skattepligt efter kildeskattelovens § 1 ophører af anden grund end ved død, skal den pågældende indgive selvangivelse senest den 1. maj i året efter det år, hvor skattepligten ophører, hvis personen er omfattet af reglerne i skattekontrollovens § 4, stk. 1, 2. pkt., og ellers senest den 1. juli i året efter det år, hvor skattepligten ophører.«

§ 4

I bekendtgørelse nr. 1524 af 14. december 2006 om arbejdsmarkedsbidrag, som ændret ved bekendtgørelse nr. 827 af 4. juli 2007, affattes § 12, stk. 1, således:

»§ 12. Personer, for hvem bidragspligten bortfalder efter § 7, stk. 3 eller 4, i lov om en arbejdsmarkedsfond (omfattet af udenlandsk social sikringslovgivning), og som erhverver anden bidragspligtig indkomst end lønindkomst fra arbejdsgivere her i landet, skal senest på tidspunktet for rettidig selvangivelse anmode told- og skatteforvaltningen om fritagelse for bidragspligt og på told- og skatteforvaltningens anmodning forevise dokumentation herfor.«

§ 5

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. november 2007.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med forskudsåret 2009.

Stk. 3. §§ 2-4 har virkning fra og med indkomståret 2007.

Skatteministeriet, den 23. oktober 2007

Kristian Jensen

/ K.-H. Ludolph