Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af visse bestemmelser i lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.)

I medfør af § 6, stk. 2, i lov nr. 405 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.) fastsættes:

§ 1. Følgende bestemmelser har virkning fra og med indkomståret 2007:

1) § 54 A i lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv. (kildeskatteloven), som indsat ved § 1, nr. 1, i lov nr. 405 af 8. maj 2006,

2) § 5 A, 2. pkt., § 9 E, stk. 4, § 12 B, stk. 2, 5. pkt., § 12 B, stk. 3, 5. pkt., § 16 B, stk. 5, 3. pkt., samt § 32 D, nr. 3, i lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), som ændret ved § 2, nr. 1-3 og 5-6, i lov nr. 405 af 8. maj 2006,

3) § 14, stk. 2, 4. pkt., i lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), som ændret ved § 3, nr. 1, i lov nr. 405 af 8. maj 2006,

4) § 30, stk. 1, i skatteforvaltningsloven, som ændret ved § 4, nr. 1, i lov nr. 405 af 8. maj 2006,

5) § 1, stk. 5, i skattekontrolloven, som indsat ved § 5, nr. 1, i lov nr. 405 af 8. maj 2006, og

6) § 4, stk. 1, 2. pkt., § 4, stk. 1, nr. 3, § 4, stk. 5, § 5, stk. 1, 1. pkt., § 5, stk. 1, nr. 1, samt § 16, stk. 1, 1. pkt., i skattekontrolloven, som ændret ved § 5, nr. 2 - 6 og nr. 8, i lov nr. 405 af 8. maj 2006.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. november 2007.

Skatteministeriet, den 23. oktober 2007

Kristian Jensen

/ K.-H. Ludolph