Den fulde tekst
L 24
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 11/10 07 Tillæg A 839
Lovf som fremsat 11/10 07 Tillæg A 715
Efter pensionsbeskatningsloven er alene indbetalinger på danske pensionsordninger fradragsberettigede. Denne regel blev imidlertid underkendt af EF-Domstolen ved dom af 30. januar 2007. Ved kun at give fradragsret for indbetalinger til danske pensionsordninger, mens der ikke indrømmes fradrag for indbetalinger til pensionsordninger i andre medlemsstater, har Danmark ifølge EF-Domstolen således tilsidesat sine forpligtelser i henhold til fællesskabsrettens regler om fri bevægelighed for tjenesteydelser m.v.
På denne baggrund blev der udarbejdet lovforslag om ændring af pensionsbeskatningsloven, hvorefter der fra den 1. januar 2008 skulle gives fradragsret for indbetalinger på pensionsordninger hos pensionsudbydere i andre medlemsstater efter en aftalemodel. Aftalemodellen medførte, at de udenlandske pensionsudbydere skulle indgå en forpligtende aftale med de danske myndigheder om at foretage indberetning, indeholdelse og indbetaling af skat på tilsvarende vis som danske pensionsudbydere.
For pensionsordninger, som medbragtes af personer i forbindelse med en tilflytning til landet, foresloges særlig lempelige regler.
Lovforslaget indeholdt desuden konsekvensændringer i pensionsbeskatningsloven og i det samtidig hermed fremsatte forslag til pensionsafkastbeskatningslov (lovforslag nr. L 25).
Den samlede omlægning af pensionsbeskatningen skønnedes stort set at være provenuneutral for de offentlige finanser.