Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Herved bekendtgøres lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998 med de ændringer, der følger af § 12 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 15 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 16 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 2 i lov nr. 1292 af 20. december 2000, § 2 i lov nr. 1295 af 20. december 2000, § 7 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 4 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, § 16 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 23 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 2 i lov nr. 1583 af 20. december 2006. 1)

Afsnit I

Afgift af videooptagere til fjernsyn samt visse farvefjernsyn og husholdningsapparater

§§ 1 og 2. (Ophævet)

Afsnit II

Afgift af glødelamper m.v. samt elektriske sikringer

§ 3. 6)Af elektriske glødelamper, bortset fra varer omfattet af stk. 2, svares en afgift til statskassen, der for varer med en største bredde (diameter) af over 19 mm eller en største længde af over 35 mm udgør 3 kr. 75 øre pr. stk. og for andre varer 75 øre pr. stk.

Stk. 2. 6) Af elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) svares en afgift til statskassen på 2 kr. 75 øre pr. stk.

Stk. 3. Af damplamper, herunder lysstoflamper, samt af neonrør og tilsvarende lysrør svares en afgift til statskassen på 7 kr. 50 øre pr. stk. Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer) er dog afgiftsfri.

Stk. 4. Af sikringer til stærkstrømsanlæg svares en afgift til statskassen på 50 øre pr. stk. Fritaget for afgift er sikringer til højspændingsanlæg.

§ 4. (Ophævet)

Afsnit III

Afgift af videokassettebånd

§ 5. (Ophævet)

Afsnit IV

Afgift af folier fremstillet af blød polyvinylchlorid til emballering af levnedsmidler

§ 6. 5)(Ophævet)

Afsnit V

Afgift af tændstikker

§§ 7-9. (Ophævet)

Afsnit VI

Afgift af cigar- og cigarettændere

§ 10. (Ophævet)

Afsnit VII

Afgift af kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatninger m.v.

§ 11. Af følgende varer svares en afgift, der udgør:

 
pr. kg nettovægt
1. rå kaffe (toldtariffens pos. 0901 11-12)
5 kr. 45 øre
2. brændt kaffe (toldtariffens pos. 0901 21-22)
6 kr. 54 øre
3. kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe (toldtariffenspos. 2101 11)
14 kr. 17 øre

Stk. 2. Af varer under toldtariffens pos. 0901 90 og af varer under toldtariffens pos. 2101 12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter stk. 1, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, svares den i stk. 1 nævnte afgift af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt.

Stk. 3. Ved fortoldning, udlevering eller modtagelse af varer som nævnt i stk. 2 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges. Fremlægges fabrikanterklæringen ikke, svares afgift efter stk. 1 på grundlag af varens fulde nettovægt.

§ 11 a. Af kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af nævnte varer med kaffe, svares en afgift til statskassen på 64 øre pr. kg nettovægt af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.

Afsnit VII a

Afgift af te og teekstrakter m.v.

§ 11 b. Af følgende varer svares en afgift, der udgør:

 
pr. kg nettovægt
1. te (toldtariffens pos. 0902)
6 kr. 25 øre
2. teekstrakter og varer fremstillet på basis heraf (toldtariffens pos. 2101 20)
15 kr. 60 øre

Afsnit VIII

Afgift af cigaretpapir

§ 12. Der svares afgift til statskassen af cigaretpapir. Afgiften udgør 4 øre for cigaretpapir til en cigaret.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler om banderolering af cigaretpapir.

Afsnit IX

Afgift af skrå og snus (røgfri tobak)

§ 13. Der svares afgift til statskassen af skrå og snus (røgfri tobak). Afgiften udgør:

 
pr. kg
1) for kardusskrå og snus (røgfri tobak)
63 kr.
2) for anden røgfri tobak
229 kr.

§ 14. (Ophævet)

Afsnit X

Fællesbestemmelser

§ 14 a. Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

Stk. 2. 8)Virksomheder, der efter afsnit II (glødelamper) er omfattet af stk. 1 eller § 16 a, stk. 3, og som har et årligt salg af afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 3.000 kr., skal dog ikke registreres eller betale afgift. Den årlige periode er kalenderåret eller regnskabsåret.

Stk. 3. 11)Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden i afgiftsperioden.

Stk. 4. Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra andre registrerede virksomheder eller fra udlandet at modtage afgiftspligtige varer.

Stk. 5. 5) Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at afgiftsberigtigelsen af de i §§ 3, 11 og 11 b nævnte varer, der modtages fra udlandet i erhvervsmæssigt øjemed, afregnes efter reglerne i § 16 a, stk. 1-7.

Stk. 6. 11) I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 14 a, stk. 3, fradrages

1) varer, der leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 14 a, stk. 4,

2) varer, der leveres til udlandet,

3) varer, der hos virksomheden er blevet uanvendelige, samt varer, der hos virksomheden eller under transport fra denne er gået tabt ved brand el.lign., og

4) varer, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris inklusive afgiften.

Stk. 7. 11) Skatteministeren kan fastsætte regler om kontrol af fradrag efter stk. 6.

§ 15. 3)Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 2. De registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af uberigtigede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere bestemmelser for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

§ 16. 3) (Ophævet)

§ 16 a. Ved indførsel af varer fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, medmindre varerne indføres efter reglerne i § 14 a. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i stk. 3-7 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. 8) I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 14 a. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen medmindre virksomheden har et årligt salg svarende til en afgift på under 3.000 kr., jf. § 14 a, stk. 2. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

Stk. 4. 3) De i stk. 3 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 5. 3) For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 6. 3) Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

Stk. 7. 3) Bestemmelserne i lovens § 15, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 16 b. 3) (Ophævet)

§ 17. 2)Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Virksomhederne og myndighederne skal på begæring meddele enhver oplysning til brug for kontrollen med afgifterne.

Stk. 2. 10)Leverandører af materialer eller dele til fremstilling af de i henhold til nærværende lov afgiftspligtige varer er efter begæring af told- og skatteforvaltningen pligtige at meddele forvaltningen oplysninger om leverancer til de i henhold til nærværende lov afgiftspligtige virksomheder.

Stk. 3. 10) Virksomheder, der forhandler afgiftspligtige varer, er pligtige til efter begæring af told- og skatteforvaltningen at meddele forvaltningen oplysninger om deres indkøb af sådanne varer.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 5. 2) Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 2-4 omhandlede virksomheder.

Stk. 6. 2)10) I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§§ 18 og 18 a. 3) (Ophævet)

§§ 19 og 19 a. 10) (Ophævet)

§ 19 b. 3) Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.

§ 20. 3) Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 21. 3) Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. hæfter de i § 16 a, stk. 3, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.

§ 22. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) 3) overtræder § 14 a, stk. 1, eller § 16 a, stk. 3, 2. pkt.,

7)

fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering told- og skatteforvaltningen har inddraget efter § 20, og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,

4) 10) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 20 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller

5) 7) undlader at efterkomme et i medfør af § 16 a, stk. 6, 1. pkt., meddelt påbud.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. 4)9)Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 22 a. 3) Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 23. 2) Politiet yder Told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 17. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 24. 6) Afgiftspligtige varer, der af registrerede virksomheder leveres til udlandet, er fritaget for afgift. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 2. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 3. Der svares ikke afgift af varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.

§ 25. Skatteministeren bemyndiges til at afholde de med lovens gennemførelse forbundne udgifter.

§ 26. Skatteministeriet bemyndiges til at fastsætte de i øvrigt fornødne regler til gennemførelse af nærværende lov.

Afsnit XI

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 27. (Udeladt)

§ 28. Skatteministeriet bemyndiges til at fastsætte de i øvrigt nødvendige overgangsbestemmelser.

§ 29. (Udeladt)

§ 30. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 15. marts 1955.

Stk. 2. (Udeladt)

Skatteministeriet, den 29. januar 2008

P.M.V.
Peter Loft

/ Lene Skov Henningsen

Officielle noter

1) Bemærkninger om bestemmelser vedtaget siden den seneste lovbekendtgørelse og som ikke længere gælder, er ikke medtaget i noterne.

6) Lov nr. 1295 af 20. december 2000, (Forhøjelse af afgiften for behandling af affald på visse forbrændingsanlæg, forhøjelse af afgiften af glødelamper og forhøjelse af vægtafgiften af visse traktorer), vedrører § 3 og § 24. Loven trådte i kraft den 1. januar 2001.

5) Lov nr. 1292 af 20. december 2000, (Miljøbaserede afgiftssatser m.v.), vedrører § 6 og § 14 a. Loven trådte i kraft den 1. april 2001.

8) Lov nr. 127 af 27. februar 2004, (Forenkling af miljø- og punktafgifter og forlængelse af afgiftsfritagelserne for eldrevne køretøjer), vedrører § 14 a og § 16 a. Loven trådte i kraft den 1. marts 2004.

11) Lov nr. 1583 af 20. december 2006, (Ændring af dæknings- og råstofafgiften og afgiften på kaffe og te og forlængelse af afgiftsfritagelserne for eldrevne køretøjer), vedrører § 14 a. Loven trådte i kraft den 1. januar 2007.

3) Lov nr. 165 af 15. marts 2000, (Konsekvensændringer som følge af opkrævningsloven), vedrører §§ 15, 16, 16 a, 16 b, 18, 18 a, 19 a, 19 b, 20-22, og § 22 a. Loven trådte i kraft den 1. januar 2001.

2) Lov nr. 380 af 2. juni 1999, (Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse m.v.) vedrører § 17 og § 23. Loven trådte i kraft den 4. juni 1999.

10) Lov nr. 428 af 6. juni 2005, (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.), vedrører §§ 17, 19, 19 a og § 22. Loven trådte i kraft den 8. juni 2005 og havde virkning fra den 1. november 2005.

7) Lov nr. 1059 af 17. december 2002, (Ændring af regnskabsbestemmelser, skærpede bøder m.v.), vedrører § 22. Loven trådte i kraft den 19. december 2002.

4) Lov nr. 1029 af 22. november 2000, (Afskaffelse af hæftestraf samt indførelse af strafansvar og adgang til skønsmæssig ansættelse i forbindelse med selvangivelse af ejendomsværdiskat), vedrører § 22. Loven trådte i kraft den 1. juli 2001.

9) Lov nr. 325 af 18. maj 2005, (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse), vedrører § 22. Loven trådte i kraft den 20. maj 2005.