Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhverv som ejendomsmægler i Danmark

Kapitel 3   Etablering som ejendomsmægler i Danmark

Kapitel 4   Fælles bestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz1)

I medfør af § 25 a, stk. 3, § 25 b, stk. 3, § 25 c, stk. 5, § 29 g, § 29 h, stk. 3, § 31 og § 32, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 2. november 2006, som ændret ved lov nr. 123 af 13. februar 2007, og bekendtgørelse nr. 747 af 21. august 2003 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt om klageadgang over visse afgørelser § 3, nr. 3, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker enten at etablere sig som ejendomsmægler i Danmark eller midlertidigt og lejlighedsvist at udøve ejendomsmæglervirksomhed i Danmark.

Kapitel 2

Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhverv som ejendomsmægler i Danmark

§ 2. Første gang en person, der midlertidigt og lejlighedsvist ønsker at udøve erhverv som ejendomsmægler i Danmark, skal den pågældende, forud for påbegyndelsen heraf, indgive skriftlig anmeldelse herom til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Følgende dokumentation skal vedlægges anmeldelsen:

1) oplysning om eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar,

2) dokumentation for tjenesteyderens nationalitet,

3) attestation for, at tjenesteyderen er lovligt etableret i et af de i § 1 nævnte lande for dér at udøve virksomhed som ejendomsmægler, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke er forbudt vedkommende at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt,

4) bevis for tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer, og

5) hvis hvervet som ejendomsmægler ikke er lovreguleret i etableringslandet, bevis for, at tjenesteyderen har udøvet virksomhed som ejendomsmægler i mindst to år i løbet af de sidste ti år.

§ 3. Anmeldelse, jf. § 2, skal fornyes en gang om året, hvis tjenesteyderen ønsker at opretholde muligheden for at udøve virksomhed som ejendomsmægler midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark.

Stk. 2. Såfremt der er tale om en væsentlig ændring af den situation, som er godtgjort i attestation vedlagt den oprindelige anmeldelse efter § 2, stk. 2, nr. 1 og 3, skal den fornyede anmeldelse i stk. 1 vedlægges ny og opdateret dokumentation.

Stk. 3. Såfremt der i løbet af det år, hvor tjenesteyderen har meddelt, at han agter at levere midlertidig og lejlighedsvis virksomhed som ejendomsmægler i Danmark, opstår en væsentlig ændring af den situation, som er godtgjort i de vedlagte dokumenter, jf. § 2, stk. 2, nr. 1 og 3, skal tjenesteyderen underrette Erhvervs- og Byggestyrelsen herom ved at fremsende ny og opdateret dokumentation.

§ 4. Når Erhvervs- og Byggestyrelsen har modtaget en anmeldelse, jf. § 2, registreres personen i styrelsens ejendomsmæglerregister, jf. § 13. Personen kan herefter udøve midlertidig og lejlighedsvis virksomhed som ejendomsmægler i Danmark.

Stk. 2. Såfremt de dokumenter og beviser, som anmelderen fremsender i henhold til § 2, stk. 2, ikke opfylder kravene i bestemmelsen, kan vedkommende ikke registreres. Erhvervs- og Byggestyrelsen meddeler herefter anmelderen, at denne ikke kan udøve virksomhed som ejendomsmægler her i landet.

Stk. 3. Får Erhvervs- og Byggestyrelsen viden om, at anmelderen ikke længere opfylder kravene i § 2, stk. 2, nr. 3, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen slette vedkommende fra registret, hvorefter retten til at udøve virksomhed som ejendomsmægler her i landet bortfalder. Det samme gælder, hvis Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere fratager den pågældende retten til at udøve ejendomsmæglervirksomhed, jf. lov om omsætning af fast ejendom § 29 h.

Oplysninger til tjenestemodtagerne

§ 5. Personer omfattet af dette kapitel skal give modtageren af tjenesteydelsen følgende oplysninger:

1) navn og adresse på et handelsregister eller lignende offentligt register i etableringslandet, som den pågældende er optaget i, samt den pågældendes registreringsnummer eller tilsvarende identifikationsmidler i dette register,

2) navn og adresse på en eventuelt kompetent tilsynsvirksomhed i etableringslandet,

3) faglig sammenslutning eller lignende organ, som den pågældende er optaget i,

4) sin faglige titel i etableringslandet, jf. stk. 2 og 3,

5) eventuelt momsregistreringsnummer i etableringslandet og

6) eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

Stk. 2. Den faglige titel i stk. 1, nr. 4, skal anføres på etableringslandets officielle sprog.

Stk. 3. Hvis der ikke findes en tilsvarende lovreguleret titel i etableringslandet, skal den pågældende tjenesteyder give oplysning om sit uddannelsesbevis og det medlemsland, hvori uddannelsen er opnået. Oplysningerne skal anføres på etableringslandets officielle sprog.

Stk. 4. Oplysningerne i stk. 1, skal gives på et sprog, som er forståeligt for tjenestemodtageren jf. dog stk. 2 og 3.

Kapitel 3

Etablering som ejendomsmægler i Danmark

§ 6. Personer, der ønsker at etablere sig som ejendomsmægler i Danmark, skal i henhold til lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark indgive ansøgning herom til Undervisningsministeriet, CIRIUS. Ansøgningen skal være vedlagt følgende dokumentation:

1) bevis for ansøgerens nationalitet,

2) kursus- eller uddannelsesbevis, som giver adgang til at udøve erhverv som ejendomsmægler, jf. §§ 9 og 10,

3) attestation for ansøgerens eventuelle relevante erhvervserfaring,

4) attestation for sikkerhedsstillelse, jf. lov om omsætning af fast ejendom § 8, stk. 3,

5) attestation for, at det ikke er forbudt ansøgeren at udøve virksomhed som ejendomsmægler i det land, hvor ansøgeren er etableret på ansøgningstidspunktet eller det land, hvor ansøgeren kommer fra, heller ikke midlertidigt,

6) attestation for, at ansøgeren ikke har udvist en sådan adfærd i sin stilling eller sit erhverv, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på en forsvarlig måde,

7) attestation for, at ansøgeren ikke er i betalingsstandsning eller under konkurs efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet,

8) attestation for, at ansøgeren er myndig, ikke er under værgemål, samværgemål eller begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet,

9) attestation for, at ansøgeren ikke har forfalden gæld til en offentlig dansk myndighed på 50.000 kr. eller derover.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 4-8, omhandlede dokumenter må ved fremlæggelsen ikke være mere end tre måneder gamle.

§ 7. CIRIUS videresender ansøgningen efter § 6 til Erhvervs- og Byggestyrelsen, som bekræfter modtagelsen af ansøgningen inden for en måned og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer begrundet afgørelse om etablering og registrering, jf. lov om omsætning af fast ejendom § 25, som ejendomsmægler senest 3 måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning. Denne frist kan dog i særlige tilfælde forlænges med én måned.

§ 8. Når Erhvervs- og Byggestyrelsen har truffet afgørelse om, at ansøgeren opfylder kravene til etablering, jf. § 6, registreres den pågældende i styrelsens ejendomsmæglerregister, jf. § 13. Den registrerede kan herefter udøve virksomhed som ejendomsmægler i Danmark.

Stk. 2. En registrering kan slettes efter reglerne i lov om omsætning af fast ejendom § 25, stk. 3, hvorefter ejendomsmægleren ikke længere kan udøve virksomhed som ejendomsmægler her i landet.

Stk. 3. Såfremt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere fratager den pågældende retten til at udøve ejendomsmæglervirksomhed, jf. lov om omsætning af fast ejendom § 29 b, stk. 2, slettes den pågældende fra registret og kan herefter, på en tid fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre, jf. lov om omsætning af fast ejendom § 29 b, stk. 2, ikke udøve virksomhed som ejendomsmægler her i landet.

Betingelser for anerkendelse af erhvervserfaring og/eller kursus- eller uddannelsesbeviser

§ 9. Erhvervs- og Byggestyrelsen giver en ansøger tilladelse til at udøve virksomhed som ejendomsmægler, såfremt ansøgeren er i besiddelse af et kursus- eller uddannelsesbevis, som i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz, er foreskrevet som betingelse for at få adgang til eller for at udøve erhvervet som ejendomsmægler, jf. dog § 12.

Stk. 2. Kursus- eller uddannelsesbeviserne skal opfylde følgende betingelser:

1) de skal være udstedt af en kompetent myndighed i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz, der er udpeget i overensstemmelse med dette lands love eller administrative bestemmelser, og

2) de skal attestere, at den pågældende ansøger har erhvervsmæssige kvalifikationer, der i alt væsentlighed svarer til det niveau, der kræves i Danmark.

§ 10. Erhvervs- og Byggestyrelsen giver en ansøger tilladelse til at udøve virksomhed som ejendomsmægler, såfremt ansøgeren på fuldtidsbasis har udøvet virksomhed som ejendomsmægler i to år i løbet af de forudgående ti år i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz, hvor hvervet som ejendomsmægler ikke er lovreguleret. Endvidere skal ansøgeren være i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som opfylder betingelserne i § 9, stk. 2, nr. 1 og 2, og som attesterer, at ansøgeren er forberedt til at udøve virksomhed som ejendomsmægler, jf. dog § 12.

§ 11. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, jf. § 6, stk. 1, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt.

Stk. 2. I tilfælde af begrundet tvivl, når et uddannelsesbevis er udstedt af en kompetent myndighed i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz og omfatter en uddannelse, der helt eller delvis er taget på en læreanstalt, der er lovligt etableret i et af de ovenfor nævnte landes område, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen sammen med det kompetente organ i udstedelseslandet kontrollere:

1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende læreanstalt er formelt attesteret af den læreanstalt, der er etableret i udstedelseslandet,

2) om det udstedte uddannelsesbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og

3) om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder som på udstedelseslandets område.

Prøvetid og egnethedsprøve

§ 12. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der ikke må overstige tre år, eller går op til en egnethedsprøve, selvom ansøgeren opfylder betingelserne i §§ 9 og 10, såfremt:

1) varigheden af den uddannelse, som ansøgeren har dokumenteret at have gennemgået i henhold til §§ 9 og 10, er mindst et år kortere end den uddannelsestid, der kræves i Danmark,

2) den uddannelse, som ansøgeren har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af den uddannelse, som kræves i Danmark, eller

3) erhvervet som ejendomsmægler i Danmark omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i Danmark, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 2. Det står ansøgeren frit at vælge mellem prøvetid eller egnethedsprøve.

Stk. 3. Ved vurderingen af, om en ansøger skal gennemgå prøvetid eller egnethedsprøve, lægger Erhvervs- og Byggestyrelsen vægt på, hvorvidt de kundskaber, som ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring i et andet land, helt eller delvist udligner de i stk. 1 nævnte situationer.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

Offentligt register

§ 13. Erhvervs- og Byggestyrelsen fører et offentligt tilgængeligt register over de personer, der leverer midlertidig eller lejlighedsvis ejendomsmæglerydelse eller etablerer sig som ejendomsmægler her i landet.

Stk. 2. Det vil i registret være muligt at se oplysninger om den pågældendes navn, adresse og faglige titel i etableringslandet, jf. § 5, stk. 2 og 3.

§ 14. Ejendomsmæglere, der er optaget i registret, jf. § 13, skal betale et årligt gebyr, der bidrager til finansieringen af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Stk. 2. Gebyret pålægges fra tidspunktet for ansøgning eller anmeldelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 3. Gebyret for de ejendomsmæglere, som her i landet udøver en midlertidig og lejlighedsvis ejendomsmæglerydelse, udgør 50 kr. pr. ejendomsmægler pr. år.

Stk. 4. Gebyret for de etablerede ejendomsmæglere er fastsat i bekendtgørelse nr. 693 af 22. juni 2006 om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Disciplinærbestemmelser og klagemulighed

§ 15. Personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmægler i et andet EU-land, EØS-land eller i Schweiz, og som registreres, jf. § 13, skal overholde dansk lovgivning, herunder lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik.

Stk. 2. Klager over registrerede ejendomsmæglere, som nævnt i stk. 1, kan indbringes for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, jf. lov om omsætning af fast ejendom §§ 29 a og 29 h.

Udveksling af relevante oplysninger mellem myndigheder

§ 16. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan indhente nødvendige oplysninger fra de kompetente myndigheder i etableringslandet om tjenesteyderen er lovligt etableret, om redelig adfærd og om tjenesteyderen har været pålagt disciplinære eller strafferetlige sanktioner.

Klageadgang

§ 17. Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf

§ 18. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 1, § 3 og § 5, stk. 2-3, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. december 2007.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 23. november 2007

Finn Lauritzen

/ Henning Steensig

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-Tidende 2005 L 255 s. 22).