Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 15, § 28, stk. 1, § 30, stk. 2, og § 31 a i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 1088 af 17. december 2002, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. § 1, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Lovpligtigt skorstensfejerarbejde skal udføres af faglærte personer, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve eller mesterskole eller anden tilsvarende uddannelse, herunder uddannelser fra et andet EU-land, i et EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Stk. 4. Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderer, hvorvidt en uddannelse kan anses som tilsvarende, jf. stk. 3.«

3. Efter § 1 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 1 a

Mulighed for etablering som skorstensfejer i Danmark, for så vidt angår ansøgere fra andre EU-lande, EØS-lande eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv

§ 1 a. Personer, der ønsker at etablere sig som skorstensfejer i Danmark, skal i henhold til lov om adgang af udøvelse af visse erhverv i Danmark indgive ansøgning herom til Undervisningsministeriet, CIRIUS. Ansøgningen skal være vedlagt følgende dokumentation:

1) bevis for ansøgerens nationalitet,

2) kursus- eller uddannelsesbevis, som giver adgang til at udøve virksomhed som skorstensfejer, og

3) attestation for ansøgerens eventuelle relevante erhvervserfaring.

§ 1 b. CIRIUS videresender ansøgningen til Erhvervs- og Byggestyrelsen, som bekræfter modtagelsen af ansøgningen i § 1 a inden for en måned efter modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer begrundet afgørelse om etablering som skorstensfejer senest 3 måneder efter forelæggelsen af en fuldt dokumenteret ansøgning. Denne frist kan dog i særlige tilfælde forlænges med én måned.

§ 1 c. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, jf. § 1 a, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt.

Stk. 2. I tilfælde af begrundet tvivl, når et uddannelsesbevis er udstedt af en kompetent myndighed i et EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv, og omfatter en uddannelse, der helt eller delvis er taget på en læreanstalt, der er lovligt etableret i et af de ovenfor nævnte landes område, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen sammen med det kompetente organ i udstedelsesmedlemsstaten kontrollere:

1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende læreanstalt er formelt attesteret af den læreanstalt, der er etableret i udstedelseslandet,

2) om det udstedte uddannelsesbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og

3) om uddannelsesforløbet giver samme erhvervsrettigheder på udstedelseslandets område.

§ 1 d. Erhvervs- og Byggestyrelsen giver en ansøger tilladelse til at udøve virksomhed som skorstensfejer, såfremt ansøgeren er i besiddelse af et kursus- eller uddannelsesbevis, der i et EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv, er foreskrevet som betingelse for at få adgang til eller for at udøve erhvervet som skorstensfejer, jf. dog § 1 f.

Stk. 2. Kursus- eller uddannelsesbeviserne skal opfylde følgende betingelser:

1) de skal være udstedt af en kompetent myndighed i et EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv, der er udpeget i overensstemmelse med dette lands love eller administrative bestemmelser, og

2) de skal attestere, at den pågældende ansøger har erhvervsmæssige kvalifikationer, der i alt væsentlighed svarer til det niveau, der kræves i Danmark.

§ 1 e. Erhvervs- og Byggestyrelsen giver en ansøger tilladelse til at udøve virksomhed som skorstensfejer, såfremt ansøgeren på fuldtidsbasis har udøvet virksomhed som skorstensfejer i to år i løbet af de sidste ti år i et EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv, hvor hvervet som skorstensfejer ikke er lovreguleret, hvis han er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som opfylder betingelserne i § 1 e, stk. 2, nr. 1 og 2, og som attesterer, at ansøgeren er forberedt til at udøve virksomhed som skorstensfejer, jf. dog § 1 f.

§ 1 f. Selvom ansøgeren opfylder betingelserne i §§ 1 d og 1 e, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der ikke må overstige tre år eller går op til en egnethedsprøve, såfremt:

1) varigheden af den uddannelse, som ansøgeren har dokumenteret at have gennemgået i henhold til §§ 1 d og 1 e, er mindst et år kortere end den uddannelsestid, der kræves i Danmark,

2) den uddannelse, som ansøgeren har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af den uddannelse, som kræves i Danmark, eller

3) hvervet som skorstensfejer i Danmark omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i Danmark, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 2. Det står ansøgeren frit, at vælge mellem prøvetid eller egnethedsprøve.

Stk. 3. Ved vurderingen af, om en ansøger skal gennemgå prøvetid eller egnethedsprøve, skal Erhvervs- og Byggestyrelsen vurdere, hvorvidt de kundskaber, som ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring i et andet land, helt eller delvist udligner de i stk. 1 nævnte situationer.

§ 1 g. En skorstensfejer, der har fået tilladelse til at etablere sig i Danmark efter dette kapitel, skal anvende den danske titel herfor i Danmark og gøre brug af eventuelle forkortelser for hvervet, som anvendes i Danmark.

§ 1 h. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan indhente oplysninger fra de kompetente myndigheder om disciplinære eller strafferetlige sanktioner eller om andre alvorlige konkrete forhold, der vil kunne få følger for udøvelsen af virksomhed som skorstensfejer.

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan videregive oplysninger, som nævnt i stk. 1, om skorstensfejere etableret her i landet, som agter at etablere sig eller levere midlertidige eller lejlighedsvise tjenesteydelser i et andet EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv.

§ 1 i. Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelser truffet i medfør at bestemmelser i dette kapitel kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. december 2007.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 23. november 2007

Finn Lauritzen

/ Henning Steensig

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-Tidende 2005 L 255 s. 22).