Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-539

Resumé

Klager klagede over en artikel i Århus Stiftstidende og en identisk artikel på www.stiften.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

For så vidt angår spørgsmålet om klagens rettighed bemærkes, at klagefristen vedrørende artiklen af 4. juni 2007 udløb den 2. juli 2007, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2, og § 36, stk. 3. Ved brev af 4. juni 2007 klagede K til Pressenævnet over tilsidesættelse af god presseskik. Denne del af klage er således fremkommet inden for 4-ugers fristen, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

Ved brev af 11. august 2007 til Pressenævnet fremgik klagers anmodning om genmæle. Da der ikke foreligger dokumentation for, at avisen har modtaget brevet af 11. juni 2007, og da anmodningen ikke kan anses for at have været en del af klageskrivelserne inden 11. august 2007, kan det ikke lægges til grund, at genmæleanmodningen er fremkommet før udløbet af 4-ugers fristen, jf. medieansvarsloven § 36, stk. 2. Herefter afvises denne del af klagen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der skal udvises kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt. A.2. Pressenævnet lægger til grund, at drengens bedstemoder udtalte sig til mediet. Slægtskabet mellem drengen og hans bedstemoder gav mediet anledning til at udvise særlig agtpågivenhed over for bedstemoderens vurderinger. Således som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at der ikke er anledning til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnet finder videre, at der er sådan en offentlig interesse i sammenhængen mellem dommen af 21. november 2006 og hændelsen i Århus Golf Club, at der er belæg for at nævne forholdet, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte.

Ved byrettens dom af 21. november 2006 blev klager frifundet for overtrædelse af straffelovens § 252 i forhold 3, men ifaldt straf efter færdselsloven, ligesom klager blev dømt for en række andre lignende forhold. Dommen var imidlertid ikke endelig, idet den var anket af tiltalte med påstand om frifindelse. Pressenævnet finder, at Århus Stiftstidende og www.stiften.dk ved såvel i artiklen som i den tilhørende faktaboks at have oplyst, at K har anket dommen, i tilstrækkelig grad har gjort opmærksom på, at byrettens dom ikke er en endelig retsafgørelse. Nævnet udtaler derfor ikke kritik på dette punkt.

Af artiklen fremgår, at K er ”dømt for med vilje at være ved at påkøre [nabodrengen] med høj fart”. Da K imidlertid i byretten ikke er dømt for at have handlet med vilje (straffelovens § 252), men er dømt for ikke at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed som trafikant (færdselslovens § 3 og § 14), er oplysningen i artiklen af en sådan karakter, at Pressenævnet ikke finder den i overensstemmelse med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik af Århus Stiftstidende og www.stiften.dk.

Nævnet finder endvidere, at www.stif­ten.dk med billedteksten fejlagtigt har bibragt det indtryk, at klager også er dømt for hændelsen i golfklubben, hvilket ikke er tilfældet. Nævnet udtaler sin kritik.

På baggrund af mediets oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at gengivelsen af oplysningerne vedrørende genboens dom er videregivet som anført i retslisten. Pressenævnet finder, at Århus Stiftstidende og www.stiften.dk ikke havde grund til at betvivle rigtigheden af omtalen i retslisten, og avisen har således ikke tilsidesat god presseskik ved ikke at kontrollere domstolens oplysninger. Pressenævnet finder på denne baggrund, at der vedrørende dette klagepunkt ikke er grundlag for at udtale kritik af Århus Stiftstidende og www.stiften.dk.

K har klaget til Pressenævnet over en artikel i Århus Stiftstidende den 4. juni 2007 og en identisk artikel på www.stif­ten.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. K har endvidere anmodet om at få bragt et genmæle.

1. Sagsfremstilling

Århus Stiftstidende bragte den 4. juni 2007 en forsideartikel under overskriften ”Dømt jurist angreb nabodreng” og underoverskriften ”Episode i golfklub medførte eksklusion, der siden er trukket tilbage”. Af artiklen fremgik følgende:

”En 57-årig jurist i en verserende nabokrig i Højbjerg har slået til igen. Denne gang er ofret en dreng, som stridsmanden er dømt for med vilje at være ved at påkøre med høj fart, mens barnet stod på fortovet.

Forleden angreb og skræmte den lovlærde mand igen den niårige dreng, der var til træning i sin golfklub i Skåde.

Sagen blev anmeldt til både golfklubben og Østjyllands Politi.

Bestyrelsen i Århus Golf Club reagerede prompte med skriftligt at ekskludere juristen. Da avisen talte med formanden for golfklubben, [A], umiddelbart efter ekskluderingen, var hun klar i mælet:

- Vi ser os nødsaget til at tage dette skrift. Vi har ingen anden mulighed, sagde hun og bekræftede, at den seneste episode med advokaten var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Men på et efterfølgende møde talte advokaten så godt for sig, at udsmidningen blev annulleret.

Til gengæld udmeldte forældrene til drengen i torsdags. I deres skriftlige begrundelse lyder det;

”Vi ønsker ikke at blive antastet af en kriminel person, der er dømt for at angribe familien.”

Formanden ønsker ikke at begrunde bestyrelsens kovending.

Juristen ligger i krig med beboerne på Bakkedraget i Højbjerg.

I november blev han idømt fængsel og bøde for 12 forhold, der blandt andet handlede om angreb, chikane og hensynsløs kørsel.

Tre hold nærmeste naboer er blevet fordrevet siden 1992.

Østjyllands Politi har forgæves forsøgt at få den 57-årige mentalundersøgt.

Dommen fra november er anket til landsretten, der skulle have behandlet den i slutningen af april. Men juristen meldte sig syg, hvorfor sagen nu er berammet til 26. juni.

Men endnu engang bliver sagen sandsynligvis udsat, som det også skete flere gange i byretten. Juristen har nemlig bebudet et nyt skift af forsvarer.

Juristen var underviser på Århus Erhvervsakademi, da han i november blev anholdt for øjnene af sine elever for at påkøre en håndværker, der havde vidnet imod ham.

Han blev efterfølgende varetægtsfængslet. Denne sag og en anden, der handler om at lyve for retten er under forberedelse.

I sidstnævnte er samleveren, der er uddannet jurist, også sigtet.

Juristen har ikke reageret på avisens henvendelser, og hans samlever gør det klart for avisen, at parret ikke ønsker at udtale sig.”

Under overskriften ”Højbjergsagen” fremgik videre følgende faktaboks:

”En 57-årig uddannet jurist i Højbjerg blev i byretten 21. november idømt 30 dages fængsel, seks dagbøder á 500 kroner og frakendelse af kørekortet i et år for fredskrænkelser og angreb.

Straffesag:

Juristen var i 13 forhold tiltalt for at kaste med blandt andet sten mod naboerne, at skræmme børnene med abelignende lyde og støje, ligesom han kørte hasarderet og derved bragte børn og voksnes liv i fare.

Han blev frifundet for et af de 13 forhold og har anket dommen til frifindelse ved landsretten. Anklagemyndigheden anker til skærpelse.

Sagen var berammet til 23. april, men blev udsat til 26. juni. Denne dato ser heller ikke ud til at holde, fordi juristen vil skifte forsvarer.

Ny sag:

Fredag 17. november blev juristen varetægtsfængslet for påkørsel og trusler mod et vidne i den afgjorte sag. Landsretten omgjorde dommerens kendelse, og juristen blev sat på fri fod.

Den 57-årige og hans samlever er desuden sigtet for at afgive falsk forklaring i retten i den afgjorte sag.

Statsadvokaten vurderer i øjeblikket efterforskningsmaterialet med henblik på tiltalerejsning eller –frafald.

Østjyllands Politi har forgæves forsøgt at få den 57-årige mentalundersøgt.

Historik:

Juristen fik udsted tilhold 4. januar 2005 af politimesteren gældende frem til 2010 mod at nærme sig sine naboer. Ifølge Østjyllands Politi var der 70 anmeldelser mod den 57-årige alene i 2005. Heriblandt dødstrusler.

To hold tidligere naboer blev chikaneret til at flytte. De var udsat for lignende angreb som de seneste beboere, der nu også har solgt deres hus og er flyttet. De turde ikke blive af frygt for deres børns sikkerhed. Forholdene har stået på i 16 år.

Juristen fik 25. oktober forkyndt sit andet polititilhold. Han må nu ikke nærme sig sine næste naboer indtil 2011. Juristen har anket advarslen til statsadvokaten.

En genbo skal 13. juni i landsretten, da han har anket en dom på 30 dages betinget fængsel. 28. januar 2006 kørte juristen og hans frue meget hurtigt med hjulspind lige imod ham. Han sprang til side, snublede og kastede i frustration en isklump efter bilen. Den smadrede sideruden, og parret fik glassplinter i ansigtet.”

Til artiklerne på www.stiften.dk var indsat et billede med teksten:

”En jurist, der er dømt for at overfalde en 9-årig dreng, må komme tilbage i den golfklub, hvor overfaldet fandt sted.”

Af dombogen den 21. november 2006 fra Retten i Århus i sagen Anklagemyndigheden mod K fremgår det, at K i relation til det omtalte forhold vedrørende drengen (forhold 3 i dommen) blev frifundet efter straffeloven, men ifaldt straf efter færdselsloven. K blev endvidere dømt i en række andre forhold efter straffeloven og færdselsloven. Tiltalen i forhold 3 var formuleret således:

”3.

Straffelovens § 252, stk. 1, og færdselsloven § 3, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 1, ved den 16. marts 2005 ca. kl. 8.00 ud for [vejnavn] [husnummer 1] og [husnummer 2] i Højbjerg i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have voldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, idet tiltalte på særlig hensynsløs måde kørte personbil [registreringsnummer] op på fortovet med bilens højre hjulpar og accelererede 10-15 m hen mod [nabodrengen] på 6 år, som stod på fortovet, og som tiltalte passerede i en afstand af ca. 1 m, inden tiltalte kørte bilens højre hjulpar ned fra fortovet.”

I byrettens dom hedder det:

”Vedrørende forhold 3:

Efter vidnerne [naboens] og [kvindens] forklaringer og diktafonbåndoptagelsen (lille [nabodreng]: ”Hvem var det, der kørte der?”) findes tiltalte skyldig i de påtalte færdselsovertrædelser, således som disse er beskrevet i anklageskriftet. Det findes efter bevisførelsen – retten lægger ikke de beskrevne dækaftryk nogen betydning – ikke godtgjort, at den beskrevne kørsel har fundet sted under sådanne omstændigheder, at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1. Tiltalte frifindes således på dette punkt.”

Af rettens bemærkninger fremgik det, at retten var af den opfattelse, at klager uden rimelig grund havde gjort sig til en belastning i lokalområdet, særlig i relation til drengens familie, og at især hans bilkørsel ofte havde været til betydelig gene for flere beboere. Retten bemærkede i øvrigt, at de afgivne vidneforklaringer i det væsentligste kunne lægges til grund, men at man ikke kunne tillægge klagers samlevers forklaring særlig betydning.

Klagers brev af 11. august 2007 til Pressenævnet var vedlagt et brev af 11. juni 2007 adresseret til den ansvarshavende redaktør af Århus Stiftstidende. I brevet anmodede klager avisen om at få bragt et genmæle.

2. Parternes synspunkter

2.1. K’s synspunkter

K har anført, at der ikke er nogen klar almen interesse, der kræver offentlig omtale af en udokumenteret sag fra en privat golfklub, og sagen har ikke noget at gøre med nabostriden.

K har videre anført, at følgende udsagn ikke er korrekte:

”dømt”. Klager er ved byrettens dom af 21. november 2006 foreløbig dømt, men dommen blev straks anket, og der foreligger endnu ikke dom fra ankeinstansen. Så længe der ikke foreligger en endelig dom, er klager ikke dømt. Det burde have fremgået af forsiden, at dommen var anket. Ved byrettens dom blev klager i øvrigt ikke dømt for angreb og overfald efter straffeloven, men efter færdselsloven, der helt generelt siger, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt.

Ordet ”angreb” anvendes i artiklen, selvom der ikke er nogen form for dokumentation herfor. Beskyldningerne fra drengens bedstemoder efterprøves ikke af journalisten, selvom bedstemoderen er forudindtaget over for klager pga. nabosagen.

”har slået til igen” er krænkende – særligt når det kædes sammen med det ukorrekte udsagn ”er dømt for med vilje at være ved at påkøre med høj fart”. Klager blev frifundet for denne påstand. Drengen har således intet med nabosagen at gøre. Udsagnet ”En jurist, der er dømt for at overfalde en 9-årig dreng, må komme tilbage i den golfklub, hvor overfaldet fandt sted.” efterlader der indtryk, at klager også er dømt for forholdet i golfklubben, og at han derfor ”slår til igen”. Dette er urigtigt og krænkende.

”at en genbo [klagers genbo] skal i retten … da juristen og hans frue kørte meget hurtigt med hjulspind lige imod ham. Han spang til side og snublede og kastede i frustration en isklump efter bilen. Den smadrede sideruden og parret fik glassplinter i ansigtet”. Udsagnet er fordrejet. Det er korrekt, at genboen i ankesagen blev frifundet for 30 dages fængsel, men han blev dømt for hærværk på klagers bil efter straffelovens § 292. Af rettens præmisser i byretten fremgår følgende:

”Retten lægger efter de lægelige oplysninger og de optagene fotos til grund, at isklumpen fortsatte gennem den itugåede rude og forårsagede skader i [K]s og [K’s samlever]s ansigter, herunder en næsefraktur på [K]. Dette er efter rettens opfattelse uforeneligt med tiltaltes forklaring om, at han i affekt og nærmest instinktivt blot tog noget sne eller is fra vejen og halvt liggende kastede dette mod bilen.”

K har herudover anført, at vinklingen ikke er objektiv, og artiklen efterlader det indtryk, at klager allerede er endeligt dømt for angreb og overfald på drengen, og dømt for noget, klager er frifundet for – forsøg på påkørsel af drengen.

K har endelig anført, at han ved brev af 11. juni 2007 anmodede Århus Stiftstidende om at få bragt et genmæle. Han har afvist at have konstrueret og tilbagedateret anmodningen om genmæle.

2.2. Århus Stiftstidendes og www.stiften.dk’s synspunkter

Århus Stiftstidende og www.stiften.dk har anført, at avisen finder det relevant at beskrive juristens mange kontroverser. Sagen er usædvanlig og berører beboerne i et større villakvarter, ligesom K holder bl.a. politi og retsvæsen beskæftiget med sin særlige adfærd. Østjyllands Politi har over for avisen oplyst, at der alene i 2005 var 70 anmeldelser mod klager. 13 af forholdene blev valgt ud til anklageskrift og dom af 21. november, mens yderligere forhold som beskrevet er på vej i retten. At K er uddannet jurist, er yderligere med til at gøre sagen egnet til eksponering. Relevansen mellem overfaldet på nabodrengen i golfklubben og sammenkædningen med retssagen er åbenlys, da der er tale om gentagelse af ligeartet forhold mod samme offer. Sagen eksponerer svagheder i det strafferetlige system i forhold til at sikre beboere mod aggressiv adfærd fra en nabo.

Avisen har videre anført, at journalist Karsten Bjørno har talt med drengens bedstemoder på lige fod med K og andre implicerede. Bedstemoderens oplysninger har været troværdige og ved videre research aldrig vist sig at være vildledende. Det fremgår ligeledes af dombogen af 21. november 2006 fra Retten i Århus, at retten fandt, at klager og dennes samlevers forklaringer ikke kunne tillægges særlig betydning. Statsadvokaten behandler nu en sag om falsk forklaring for retten mod klager og dennes samlever. Journalisten har udelukkende haft professionel kontakt til parterne i sagen.

Til de påklagede udsagn har avisen anført:

Avisen oplyser i umiddelbar sammenhæng med omtalen af dommen og i opsummeringen af sagen, at klager har anket sagen til landsretten. Avisen fortæller om sagen, som den står, hvorfor rubrikken er både korrekt og dækkende.

K blev ved dommen af 21. november 2006 idømt fængsel i 30 dage samt dagbøder for 12 forhold – blandt andet for at køre ind i en person og for at angribe naboer. Avisen beskrev dengang sagen og oplyste, at klager var blevet ”dømt” uden at det førte til en reaktion fra K.

K blev i flere dage i træk tilbudt at give sin version af sagen på golfbanen, men dette ønskede han ikke.

I dommen af 21. november 2006 blev K dømt for angreb mod nabodrengen – forhold 3 i anklageskriftet. Klager blev frifundet for en deltiltale vedrørende overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1, der omhandler at volde nærliggende fare for nogens liv og førlighed. Ifølge forhold 4 i anklageskriftet overtrådte K et tilhold og skræmte drengen og dennes familie med et angreb, som han også blev dømt for. Århus Stiftstidende har ikke anvendt betegnelsen ”overfald”.

Til omtalen af sagen med genboen har avisen oplyst, at det er en kopi af domstolens egen omtale i retslisten. Genboen blev i øvrigt frifundet i landsretten den 6. juni 2007 – skadestuen noterede ingen skader på K’s næse i journalen.

Avisen har herudover anført, at mediet første gang så anmodningen om genmæle, da Pressenævnet fremsendte klagers brev af 11. august 2007. Avisen har ikke tidligere modtaget et lignende brev, selvom avisen har en fast procedure ved behandlingen og besvarelsen af anmodninger om genmæle. Avisen har endelig anført, at brevet forekommer konstrueret til lejligheden. K ville angiveligt have nævnt, at han endnu ikke havde fået svar på sin anmodning fra mediet i ét af de første breve til Pressenævnet, såfremt han havde fremsendt anmodningen.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

For så vidt angår spørgsmålet om klagens rettighed bemærkes, at klagefristen vedrørende artiklen af 4. juni 2007 udløb den 2. juli 2007, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2, og § 36, stk. 3. Ved brev af 4. juni 2007 klagede K til Pressenævnet over tilsidesættelse af god presseskik. Denne del af klage er således fremkommet inden for 4-ugers fristen, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

Ved brev af 11. august 2007 til Pressenævnet fremgik klagers anmodning om genmæle. Da der ikke foreligger dokumentation for, at avisen har modtaget brevet af 11. juni 2007, og da anmodningen ikke kan anses for at have været en del af klageskrivelserne inden 11. august 2007, kan det ikke lægges til grund, at genmæleanmodningen er fremkommet før udløbet af 4-ugers fristen, jf. medieansvarsloven § 36, stk. 2. Herefter afvises denne del af klagen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der skal udvises kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt. A.2. Pressenævnet lægger til grund, at drengens bedstemoder udtalte sig til mediet. Slægtskabet mellem drengen og hans bedstemoder gav mediet anledning til at udvise særlig agtpågivenhed over for bedstemoderens vurderinger. Således som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at der ikke er anledning til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnet finder videre, at der er sådan en offentlig interesse i sammenhængen mellem dommen af 21. november 2006 og hændelsen i Århus Golf Club, at der er belæg for at nævne forholdet, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte.

Ved byrettens dom af 21. november 2006 blev klager frifundet for overtrædelse af straffelovens § 252 i forhold 3, men ifaldt straf efter færdselsloven, ligesom klager blev dømt for en række andre lignende forhold. Dommen var imidlertid ikke endelig, idet den var anket af tiltalte med påstand om frifindelse. Pressenævnet finder, at Århus Stiftstidende og www.stiften.dk ved såvel i artiklen som i den tilhørende faktaboks at have oplyst, at K har anket dommen, i tilstrækkelig grad har gjort opmærksom på, at byrettens dom ikke er en endelig retsafgørelse. Nævnet udtaler derfor ikke kritik på dette punkt.

Af artiklen fremgår, at K er ”dømt for med vilje at være ved at påkøre [nabodrengen] med høj fart”. Da K imidlertid i byretten ikke er dømt for at have handlet med vilje (straffelovens § 252), men er dømt for ikke at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed som trafikant (færdselslovens § 3 og § 14), er oplysningen i artiklen af en sådan karakter, at Pressenævnet ikke finder den i overensstemmelse med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik af Århus Stiftstidende og www.stiften.dk.

Nævnet finder endvidere, at www.stif­ten.dk med billedteksten fejlagtigt har bibragt det indtryk, at klager også er dømt for hændelsen i golfklubben, hvilket ikke er tilfældet. Nævnet udtaler sin kritik.

På baggrund af mediets oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at gengivelsen af oplysningerne vedrørende genboens dom er videregivet som anført i retslisten. Pressenævnet finder, at Århus Stiftstidende og www.stiften.dk ikke havde grund til at betvivle rigtigheden af omtalen i retslisten, og avisen har således ikke tilsidesat god presseskik ved ikke at kontrollere domstolens oplysninger. Pressenævnet finder på denne baggrund, at der vedrørende dette klagepunkt ikke er grundlag for at udtale kritik af Århus Stiftstidende og www.stiften.dk.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet den ansvarshavende redaktør af Århus Stiftstidende at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet

Den 4. juni bragte Århus Stiftstidende en artikel under overskriften ”Dømt jurist angreb nabodreng”. Artiklen omhandlede nabostridigheder i Højbjerg. I artiklen fremkom udsagnet ”stridmanden er dømt for med vilje at være ved at påkøre [nabodrengen] med høj fart”.

Den omtalte jurist har klaget til Pressenævnet, fordi han ikke endelig er dømt, idet han har anket byrettens dom til frifindelse. Han afviser endvidere, at han med vilje var ved at påkøre drengen.

Pressenævnet finder, at det i tilstrækkelig grad fremgår af artiklen, at sagen er anket, men Århus Stiftstidende har tilsidesat god presseskik ved at skrive, at hændelsen fandt sted med klagers vilje. Ved byrettens dom blev klager frifundet for at have været ved at påkøre en dreng med vilje efter straffeloven, men ifaldt straf efter færdselsloven, hvorefter også uagtsom adfærd er strafbar.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet den ansvarshavende redaktør af www.stiften.dk at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet

Den 4. juni bragte www.stiften.dk en artikel under overskriften ”Dømt jurist angreb nabodreng”. Artiklen omhandlede nabostridigheder i Højbjerg. I artiklen fremkom udsagnet ”stridmanden er dømt for med vilje at være ved at påkøre [nabodrengen] med høj fart”.

Den omtalte jurist har klaget til Pressenævnet, fordi han ikke endelig er dømt, idet han har anket byrettens dom til frifindelse. Han afviser endvidere, at han med vilje var ved at påkøre drengen.

Pressenævnet finder, at det i tilstrækkelig grad fremgår af artiklen, at sagen er anket, men www.stiften.dk har tilsidesat god presseskik ved at skrive, at hændelsen fandt sted med klagers vilje. Ved byrettens dom blev klager frifundet for at have været ved at påkøre en dreng med vilje efter straffeloven, men ifaldt straf efter færdselsloven, hvorefter også uagtsom adfærd er strafbar.

Af en billedtekst fremgik det endvidere, at klager også er dømt for en episode i Århus Golf Klub, hvor han skal have skræmt den pågældende dreng. Klager er ikke dømt for dette forhold, men der er alene indgivet en politianmeldelse, og Pressenævnet udtaler på den baggrund sin kritik af www.stiften.dk.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 10. oktober 2007.