Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
31992L0091
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven 1)

I medfør af § 3, stk. 2, 3 og 5, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 107 af 7. februar 2007, fastsættes:

Rørledninger

§ 1. Offshoresikkerhedslovens §§ 5-7, § 8, stk. 2-6, §§ 9-10, 12-15, 18-23, § 25, stk. 1 og stk. 2, 2. punktum, §§ 26-27, § 28, stk. 1, §§ 29, 31, 33-35 og 37, § 40, stk. 1, §§ 41-43, § 45, stk. 4 og 5, §§ 52, 56, 57, 59-62 og 64-77 finder inden for søterritoriet og kontinentalsokkelområdet, herunder bælter og sunde, anvendelse på rørledninger, der anvendes i forbindelse med rørbunden transport af kulbrinter og andre stoffer og materialer mellem offshoreanlæg og anlæg på land eller mellem flere offshoreanlæg.

Indkvarteringsfaciliteter på skibe

§ 2. Offshoresikkerhedslovens § 5, stk. 2, § 7, § 8, stk. 2 og 4, §§ 1-17 og 20-24, § 25, stk. 1, §§ 26, 34, 36 og 37, § 40, stk. 1, §§ 41-43, § 45, stk. 1-3 og 5, §§ 46 og 48-50, § 52, stk. 1, §§ 59 og 61-77 finder anvendelse på indkvarteringsfaciliteter på skibe og indretninger, som ikke er omfattet af offshoresikkerhedslovens definition i § 2, stk. 1, og hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, indkvarteres, i det omfang, det har betydning for sikkerheden og sundheden for de indkvarterede personer.

Specialfartøjer m.v.

§ 3. Offshoresikkerhedslovens § 5, stk. 2, §§ 7-18, 20-22 og 24, § 25, stk. 1 og 3, § 26, § 33, stk. 2, §§ 34, 35 og 37, § 40, stk. 1, §§ 41-43, § 45, stk. 1-3 og 5, §§ 46 og 48-50, § 52, stk. 1, og §§ 53-55, 59-62 og 64-77 finder anvendelse på de aktiviteter der udføres fra skibe og indretninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 5 (specialfartøjer), samt på det udstyr der anvendes i den udstrækning aktiviteterne eller udstyret indvirker på sikkerheds- og sundhedsforholdene på tilknyttede offshoreanlæg.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2007.

Energistyrelsen, den 9. oktober 2007

Ib Larsen

/ Birgitta Jacobsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EF-Tidende 1989 nr. L 183, side 1), som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21), og dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EF-Tidende 1992 nr. L 348, side 9), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21