Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister

Kapitel 2   Forsikringsagentens eller administrationsselskabets anmeldelse om registrering

Kapitel 3   Underagentens eller administrationsselskabets anmeldelse om registrering

Kapitel 4   Straffe - og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister 1)

I medfør af § 27, stk. 3, § 37, stk. 7, og § 54, stk. 2, i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 401 af 25. april 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister

§ 1. Finanstilsynet fører et elektronisk register over:

1) Forsikringsagentvirksomheder.

2) Underagentvirksomheder.

3) Administrationsselskaber, der handler på vegne af virksomheder omfattet af nr. 1 og 2.

Stk. 2. Erhvervsvirksomheden skal registreres, når der er indgået aftale om salg her i landet af forsikringsprodukter for et forsikringsselskab, en forsikringsagent eller underagent, jf. § 2.

Stk. 3. Registeret består af et forsikringsagentregister, jf. kapitel 2 og et underagentregister, jf. kapitel 3. Registeret er offentligt tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside.

§ 2. Følgende har pligt til at lade sig registrere:

1) Erhvervsvirksomheder (herefter kaldet forsikringsagenter eller administrationsselskaber), der indgår aftale om salg af forsikringsprodukter for et forsikringsselskab, der er anmeldt som grænseoverskridende tjenesteyder i medfør af § 31 i lov om finansiel virksomhed.

2) Erhvervsvirksomheder (herefter kaldet underagenter eller administrationsselskaber), der indgår aftale om salg af forsikringsprodukter for forsikringsagenter, underagenter eller administrationsselskaber, der er etableret her i landet samt for filialer af forsikringsagenter og underagenter, der er anmeldt i medfør af § 43, stk. 1 i lov om forsikringsformidling.

3) Erhvervsvirksomheder (herefter kaldet underagenter eller administrationsselskaber), der indgår aftale om salg af forsikringsprodukter for forsikringsagenter, underagenter eller administrationsselskaber, der er registreret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område og som udøver grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed her i landet.

§ 3. Forsikringsagentregisteret indeholder angivelse af:

1) Navn, CVR nr. og adresse på den forsikringsagent eller det administrationsselskab, jf. § 2, nr. 1, der har indgået forsikringsformidlingsaftale med det i nr. 2 angivne forsikringsselskab.

2) Forsikringsselskabets navn, adresse og eventuelt registreringsnummer.

3) Navn på den eller de personer hos forsikringsagenten eller administrationsselskabet, der er ansvarlige for forsikringsformidlingen.

4) I hvilket land eller lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der er anmeldt grænseoverskridende virksomhed, jf. § 42 i lov om forsikringsformidling.

§ 4. Underagentregisteret indeholder angivelse af:

1) Navn, CVR nr. og adresse på den underagent eller det administrationsselskab, jf. § 2, nr. 2 og 3, der har indgået forsikringsformidlingsaftale med den i nr. 2 angivne forsikringsagent, underagent eller administrationsselskab.

2) Forsikringsagentens, underagentens eller administrationsselskabets navn, adresse, CVR. nr. eller eventuelle registreringsnummer.

3) Navn på den eller de personer hos underagenten eller administrationsselskabet, der er ansvarlige for forsikringsformidlingen.

4) Navn, adresse, CVR. nr. eller registreringsnummer på forsikringsselskabet, som forsikringsagenten har indgået forsikringsformidlingsaftale med.

5) I hvilket land eller lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der er anmeldt grænseoverskridende virksomhed, jf. § 42 i lov om forsikringsformidling.

Kapitel 2

Forsikringsagentens eller administrationsselskabets anmeldelse om registrering

§ 5. Når en forsikringsagent eller et administrationsselskab har indgået en forsikringsformidlings aftale med et forsikringsselskab, jf. § 2, nr. 1, skal forsikringsagenten eller administrationsselskabet indsende anmeldelse om registrering til Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister. Anmeldelsen skal senest foretages inden udløbet af det kvartal, hvor forsikringsformidlingsaftalen er indgået.

§ 6. Forsikringsagenten eller administrationsselskabet kan ved anmeldelsen til Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister benytte Finanstilsynets elektroniske anmeldelsesblanket.

Stk. 2. Forsikringsagenten eller administrationsselskabet skal ved elektronisk anmeldelse benytte en af Finanstilsynet accepteret digital signatur.

§ 7. Anmeldelsen skal indeholde de i § 3, nr. 1-3 angivne oplysninger.

Stk. 2. Ved indsendelse af anmeldelse til Finanstilsynet efter § 5 erklærer forsikringsagenten eller administrationsselskabet, at personerne nævnt i § 3, nr. 3 og de ansatte opfylder betingelserne i § 28, stk. 1, nr. 2- 4 i lov om forsikringsformidling samt regler udstedt i medfør af § 28, stk. 5 og § 31.

Stk. 3. Samtidig med anmeldelsen efter § 5 indsender forsikringsagenten eller administrationsselskabet erklæring om ansvarsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 3 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler.

§ 8. Ved ændringer i det allerede registrerede eller ved ophør af en forsikringsformidlingsaftale påhviler det forsikringsagenten eller administrationsselskabet at indsende anmeldelse herom til Finanstilsynet, jf. § 7. Anmeldelsen skal foretages snarest muligt, dog senest inden udløbet af det kvartal, hvor ændringen er indtruffet. § 6 finder anvendelse på denne anmeldelse.

§ 9. Forsikringsagenten eller administrationsselskabet er ansvarlig for rigtigheden af de anmeldte oplysninger.

Kapitel 3

Underagentens eller administrationsselskabets anmeldelse om registrering

§ 10. Når en underagent eller administrationsselskab har indgået en forsikringsformidlingsaftale med en forsikringsagent, underagent eller et administrationsselskab, jf. § 2, nr. 2 og 3, skal forsikringsagenten, underagenten eller administrationsselskabet indsende anmeldelse om registrering til Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister. Anmeldelsen skal senest foretages inden udløbet af det kvartal, hvor forsikringsformidlingsaftalen er indgået.

Stk. 2. § 6, § 8 og § 9 finder tilsvarende anvendelse på forsikringsagentens eller administrationsselskabets anmeldelse om registrering af underagenten eller administrationsselskabet.

§ 11. Anmeldelsen skal indeholde de i § 4, nr. 1 - 4 angivne oplysninger.

Stk. 2. Ved indsendelse af anmeldelse efter § 10 til Finanstilsynet erklærer forsikringsagenten eller administrationsselskabet, at personerne nævnt under § 4, nr. 3 og de ansatte opfylder betingelserne i § 37, stk. 2 i lov om forsikringsformidling samt regler udstedt i medfør af § 37, stk. 6 og § 39.

Stk. 3. Samtidig med anmeldelsen efter § 10 indsender forsikringsagenten eller administrationsselskabet erklæring om ansvarsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 3 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler.

§ 12. § 10 og § 11 finder tilsvarende anvendelse, når en underagent eller et administrationsselskab indgår forsikringsformidlingsaftale med en underagent eller et administrationsselskab, der er registreret i underagentregisteret.

Stk. 2. De i § 8 og § 10, stk. 1 angivne anmeldelser om registrering af underagenten eller administrationsselskabet og erklæringer i medfør af § 37, stk. 2 i lov om forsikringsformidling, kan indsendes af underagenten eller administrationsselskabet.

Kapitel 4

Straffe - og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Med bøde straffes en forsikringsagent, underagent eller et administrationsselskab, der overtræder § 5, § 8 og § 10.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2007, jf. stk. 2 og 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1115 af 14. november 2004 om anmeldelse og registrering i Finanstilsynet af underagentvirksomheder og administrationsselskaber.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal virksomheder omfattet af kapitel 2 dog indsende anmeldelse efter § 5, hvis der indgås forsikringsformidlingsaftale med et forsikringsselskab, jf. § 2, nr. 1 med virkning fra den 15. februar 2007.

Stk. 3. Aftaler om forsikringsformidling som en virksomhed, omfattet af kapitel 2, indgår fra den 15. februar 2007 og indtil den 1. november 2007 forbliver i kraft uden registrering i Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister.

Finanstilsynet, den 22. oktober 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/ Vibeke Olesen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 92/2002/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling, (EF-Tidende 2003 nr. L 9, s 3.)