Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekæmpelse af og sikring mod rotter

Kapitel 2   Autorisation

Kapitel 3   Gebyr

Kapitel 4   Konsulenter

Kapitel 5   Klage og straf m.m.

Kapitel 6   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v.1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 9, § 17, stk. 3, § 18, § 67, § 73, § 80, § 92, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Bekæmpelse af og sikring mod rotter

§ 1. I nærværende bekendtgørelse forstås ved:

1) Effektiv bekæmpelse af rotter: En bekæmpelse, der udøves af autoriseret personale, eller personer undergivet dettes instruktion og ansvar, for at udrydde rotter eller opnå et efter sagkyndigt skøn tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden.

2) Erhvervsmæssig rottebekæmpelse: Firma eller person, som mod betaling foretager bekæmpelse af rotter eller yder vejledning herom.

3) Byzone, sommerhusområder og landzone: De områder, der efter gældende lovgivning er byzoner, sommerhusområder og landzoner.

4) Fødevarevirksomheder: Virksomheder, der behandler eller sælger madvarer, drikkevarer, nydelsesmidler og andre varer, der er bestemt til eller må antages at skulle fortæres af mennesker.

5) Rottesikring af ejendomme: Foranstaltninger på bygninger (herunder afløbssystemer) og grundarealer, så at disse overalt er forsvarligt sikrede mod rotter.

6) Sikringsordning med rottebekæmpelse: Et bekæmpelsesprogram omfattende systematisk udlægning af rottebekæmpelsesmidler i foderdepoter, der tilses og suppleres med bekæmpelsesmidler med passende intervaller.

§ 2. Grundejere skal sikre og renholde deres ejendomme således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.

Stk. 2. Såfremt en grundejer eller en lejer indgår eller fornyer en aftale med et bekæmpelsesfirma om sikringsordning med rottebekæmpelse, skal dette af de i § 11 nævnte personer anmeldes skriftligt til kommunalbestyrelsen. Ligeledes skal en ændring og en ophævelse af en aftale anmeldes skriftligt til kommunalbestyrelsen.

§ 3. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus).

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan lade bekæmpelsen udføre enten ved kommunens eget autoriserede personale eller indgå kontrakt om bekæmpelsen med en hertil autoriseret person, jf. § 11.

Stk. 3. Kun de i stk. 2 nævnte personer må udføre kommunal eller erhvervsmæssig rottebekæmpelse. Autoriserede personer må dog indgå kontrakter om sikringsordning med rottebekæmpelse, jf. § 1, nr. 6.

Stk. 4. Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet kan efter aftale med kommunen og By- og Landskabsstyrelsen foretage rottebekæmpelse som led i forsknings- og udviklingsarbejde.

§ 5. Bekæmpelsen af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af By- og Landskabsstyrelsen udarbejdede retningslinier.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal lade alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone undersøge for rotter to gange årligt og efter anmeldelse, jf. dog § 17, stk. 1.

Stk. 2. I byzoner og sommerhusområder foretages bekæmpelsen efter anmeldelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør et regelmæssigt tilsyn.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der føres en kontrolbog el. lign., hvori det registreres, hvilke ejendomme, der er besøgt, dato for besøgene, om der er rotter på ejendommen, og om der er udlagt gift. Ejendommens ejere eller lejere skal om muligt kvittere for besøget. Kontrolbogen skal til enhver tid være tilgængelig for By- og Landskabsstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal to gange årligt sørge for, at kommunens borgere får fornøden orientering om, at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen.

§ 7. I fødevarevirksomheder foretages eftersyn for rotter samtidig med de fødevarehygiejniske tilsyn af den offentlige myndighed, der efter gældende bestemmelser udøver tilsyn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og det fødevarehygiejniske tilsyn skal gensidigt underrette hinanden om konstaterede forekomster af rotter, iværksat rottebekæmpelse el. lign. på fødevarevirksomheder.

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal, når den har indgået kontrakt med en person om kommunal rottebekæmpelse, føre tilsyn med at bestemmelserne i kontrakten overholdes.

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan meddele grundejerne påbud om undersøgelse samt udførelse af de fornødne foranstaltninger.

Stk. 2. By- og Landskabsstyrelsen kan meddele kommunalbestyrelsen påbud som nævnt i stk. 1, når kommunalbestyrelsen er grundejer.

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt indsende beretninger om de foranstaltninger, der i det foregående år har været truffet i kommunen til bekæmpelse af rotter, og skal give sådanne andre oplysninger vedrørende bekæmpelsen, som By- og Landskabsstyrelsen måtte anmode om.

Kapitel 2

Autorisation

§ 11. Erhvervsmæssig rottebekæmpelse og bekæmpelse af rotter med kemiske midler må kun foretages af personer, der er autoriserede af By- og Landskabsstyrelsen, eller af personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar.

§ 12. Autorisation til rottebekæmpelse kan kun opnås af personer med dokumentation for enten

1) minimum 6 måneders ansættelse i den kommunale tekniske forvaltning,

2) minimum 6 måneders ansættelse i kloak- og afløbsbranchen, eller

3) minimum 3 måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- og/eller rottebekæmpelse.

Stk. 2. Autorisation meddeles, når ansøgeren har deltaget i det i § 13 nævnte kursus og over for By- og Landskabsstyrelsen ved en prøve har dokumenteret at besidde fornøden viden om rotters levevis og deres bekæmpelse samt lovgivning i relation til rotter, herunder relevante dele af dyreværnslovgivningen. Denne viden skal omfatte kendskab til rottesikring af bygninger og afløbssystemer og anvendelse af bekæmpelsesmidler i overensstemmelse med de herom fastsatte regler. By- og Landskabsstyrelsen fastlægger nærmere omfanget og indholdet af den viden, der skal dokumenteres ved prøven.

Stk. 3. Udstedelse af autorisation kan nægtes, hvis den pågældende har en forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen 50.000 kr. eller derover, jf. miljøbeskyttelseslovens § 17, stk. 3.

Stk. 4. By- og Landskabsstyrelsen kan meddele personer, der i udlandet har gennemgået uddannelser, som kan sidestilles med den i § 13 nævnte uddannelse, samt den i § 12 stk. 2 nævnte prøve, autorisation til at bekæmpe rotter. I autorisationen kan der fastsættes begrænsninger i den pågældendes udøvelse af aktiviteter omfattet af § 11 stk. 1. Autorisationen kan tidsbegrænses.

§ 13. By- og Landskabsstyrelsen afholder kurser med henblik på aflæggelse af den i § 12 nævnte prøve. Kursusudgifterne afholdes af kursusdeltagerne.

Stk. 2. Optagelse på kursus sker ved ansøgning. Ansøgning indgives til By- og Landskabsstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse, jf. § 17.

Stk. 3. Kun personer, der opfylder betingelserne i § 12, stk. 1, kan optages på kurset.

§ 14. By- og Landskabsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation, hvis indehaveren heraf under udførelse af rottebekæmpelsen gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed, eller hvis indehaveren har en forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen 100.000 kr. eller derover, jf. miljøbeskyttelseslovens § 17, stk. 3.

§ 15. By- og Landskabsstyrelsens afgørelser efter § 12, stk. 3 og § 14 kan af ansøgeren eller autorisationsindehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for By- og Landskabsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. By- og Landskabsstyrelsen s afgørelse skal indeholde oplysning herom. By- og Landskabsstyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 2. Sagsanlæg som følge af By- og Landskabsstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation på grund af forfalden gæld til det offentlige har ikke opsættende virkning.

Stk. 3. Sagsanlæg som følge af By- og Landskabsstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation på grund af grov eller oftere gentagen forsømmelighed har opsættende virkning. Den opsættende virkning omfatter tillige fristen på 4 uger, jf. stk. 1, 2. punktum.

Kapitel 3

Gebyr

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse.

Stk. 2. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets størrelse.

Stk. 4. Gebyret kan opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.

Kapitel 4

Konsulenter

§ 17. By- og Landskabsstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse fører tilsyn med, at kommunalbestyrelsen opfylder de foran nævnte pligter. Konsulenterne kan efter forhandling med kommunalbestyrelsen dispensere fra forpligtelsen til at undersøge alle ejendomme i landzone.

Stk. 2. Konsulenterne skal i samarbejde med kommunalbestyrelsen rådgive såvel administration som borgere i bekæmpelsesarbejdet.

Stk. 3. Konsulenterne kan påbyde kommunalbestyrelsen at opfylde dens forpligtelser og kan påbyde den at foretage hyppigere eller yderligere foranstaltninger end de allerede trufne.

Stk. 4. Konsulenterne kan foretage rottebekæmpelse inden for bestemt afgrænsede områder efter særlige metoder med det formål at afprøve midler eller fremgangsmåder til bekæmpelse.

Stk. 5. Konsulenterne træffer afgørelse om, hvem der kan optages på kursus, jf. § 13.

Kapitel 5

Klage og straf m.m.

§ 18. Kommunalbestyrelsens afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. By- og Landskabsstyrelsens afgørelser i henhold til § 12, stk. 2, og 17, stk. 1, stk. 3 og stk. 5, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 19. Med bøde straffes den, der

1) undlader at foretage anmeldelse efter § 2, stk. 2,

2) undlader at anmelde forekomst af rotter, jf. § 3,

3) foretager rottebekæmpelse i strid med § 4, stk. 3, og § 11, eller

4) undlader at efterkomme kommunalbestyrelsens eller By- og Landskabsstyrelsens påbud, jf. § 9.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter m.v. ophæves.

Miljøministeriet, den 13. december 2007

Troels Lund Poulsen

/ Helle Pilsgaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.