Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Kapitel 1   Definition og opgaver

Kapitel 2   Vedtægter

Kapitel 3   Forudsætninger for statsrefusion

Kapitel 4   Egnsteateraftalen

Kapitel 5   Ansøgningsfrist

Kapitel 6   Beregning og udbetaling af statsrefusion og særligt statsligt tilskud

Kapitel 7   Teaterledelse

Kapitel 8   Egnsteaterkonsulenter

Kapitel 9   Kvalitetsudvikling

Kapitel 10    Regnskab og revision

Kapitel 11   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om egnsteatre

I medfør af § 15 a, stk. 9, § 15 b, stk. 2, og § 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret lov nr. 460 af 23. maj 2007, fastsættes:

§ 1. Staten yder delvis refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner.

Kapitel 1

Definition og opgaver

§ 2. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for de i § 1 nævnte kommuner. Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.

Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere teater for voksne, børn og unge, danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i.

Stk. 3. Kunstrådet afgør, om et teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater og i øvrigt opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i stk. 1.

Kapitel 2

Vedtægter

§ 3. Det enkelte egnsteater udarbejder vedtægter for institutionen.

Stk. 2. Vedtægterne skal bl.a. indeholde bestemmelser om teatrets navn og hjemsted, formål, bestyrelsens sammensætning og valgmåde, ansættelse af teaterledelse, budget, regnskab, revision og årsberetning, vedtægtsændringer, bestyrelsens møder, beslutningsprotokol, beslutningsdygtighed og tegningsret, samt forhold ved en eventuel ophørssituation.

Stk. 3. Vedtægterne skal godkendes af teatrets bestyrelse og af den/de pågældende kommune(r), eller af Kunststyrelsen hvis staten er hovedtilskudsyder.

Kapitel 3

Forudsætninger for statsrefusion

§ 4. Statsrefusion af en eller flere kommuners driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes, hvis der er indgået en 4-årig egnsteateraftale om driftstilskud med det enkelte teater, jf. dog § 15, stk. 4 og 5.

Stk. 2. Der kan ikke ydes refusion af tilskud til egnsteatre ydet af en kommune, der ikke er omfattet af egnsteaterordningen, jf. § 1. Dette gælder uanset om den pågældende kommune yder tilskuddet direkte til et egnsteater eller indirekte via aftaler med andre kommuner eller teatre.

§ 5. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Tilskud ydet af staten efter § 10 indgår ved beregning af, om det kommunale driftstilskud overstiger dette minimumbeløb.

Stk. 3. Ved oprettelse af nye egnsteatre kan bestemmelsen i stk. 1 fraviges i den første aftaleperiode.

§ 6. Statsrefusion af kommunernes årlige driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for et maksimumbeløb, der fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Tilskud ydet af staten efter § 10 indgår ved beregning af, om det kommunale driftstilskud overstiger dette maksimumbeløb.

Stk. 3. Hvis det samlede offentlige tilskud til et egnsteater overstiger det i stk. 1 nævnte maksimum ydes ikke statsrefusion af den del af det kommunale tilskud, der svarer til den samlede overskridelse af maksimumbeløbet.

Kapitel 4

Egnsteateraftalen

§ 7. Egnsteateraftalen, jf. § 4, stk. 1, skal indeholde oplysninger om aftalens parter, aftaleperiode, formål, teatrets virkeområde, de konkrete mål for aftaleperioden, det økonomiske grundlag i hele aftaleperioden , lokalemæssige forhold, genforhandling af aftalen samt forhold ved ophør.

Stk. 2. Egnsteateraftalen skal endvidere indeholde oplysninger om teatrets huslejeudgifter og om finansieringen af disse udgifter.

Stk. 3. Det kommunale tilskud for det enkelte år i aftaleperioden skal være angivet i dette års prisniveau. Såfremt de årlige tilskud ønskes fremskrevet med pris- og lønudviklingen skal den ønskede regulering således indregnes i de beløb, der angives i aftalen.

Stk. 4. I egnsteateraftalen skal indgå en bestemmelse, der fastlægger, at det kommunale tilskud i et givent år, medregnet et evt. statsligt tilskud, jf. § 5, stk. 2, mindst udgør det minimumsbeløb, der fastlægges på finansloven. Dette gælder dog ikke i første aftaleperiode efter oprettelsen af et nyt egnsteater, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 5. Der kan ikke opnås refusion af tilskud, der ikke beløbsmæssigt fremgår af egnsteateraftalen, og der kan ikke i aftalen indføjes genforhandlingsklausuler, der muliggør ændring af det samlede refusionsberettigede kommunale tilskud i aftaleperioden, jf. dog stk. 4.

Stk. 6. Kunststyrelsen kan udarbejde en vejledning om egnsteateraftaler og i øvrigt bistå kommuner og teatre ved udarbejdelse af egnsteateraftaler.

Stk. 7. Kunstrådet skal have mulighed for at kommentere forslag til egnsteateraftaler.

Stk. 8. Kunststyrelsen påser, at egnsteateraftalen opfylder betingelserne i § 4-7 og § 11, og godkender den endelige aftale.

Kapitel 5

Ansøgningsfrist

§ 8. Senest 1. april forud for det finansår, hvor en egnsteateraftale forventes at træde i kraft, fremsender kommunerne forslag til aftale, der opfylder bekendtgørelsens betingelser, og hvor det samlede kommunale tilskud til egnsteatret er fastlagt, til Kunststyrelsen. Dette gælder både for nye aftaler og for forlængelse af gældende aftaler.

Stk. 2. Det i det indsendte forslag angivne samlede kommunale tilskud kan ikke forhøjes i den endelige aftale.

Stk. 3. Kunststyrelsen offentliggør 1. maj en minimumsrefusionsprocent for det kommende år, baseret på budgetoverslaget i indeværende års finanslov, og dermed med forbehold for den faktiske bevilling.

Stk. 4. Den underskrevne aftale fremsendes til Kunstrådet til orientering senest den 31. december forud for det finansår, hvor egnsteateraftalen træder i kraft. Fristen for fremsendelse af aftaler med ikrafttræden fra 2008 er dog 1. april 2008.

Kapitel 6

Beregning og udbetaling af statsrefusion og særligt statsligt tilskud

§ 9. Statsrefusion af de kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for en beløbsramme fastlagt på finansloven.

Stk. 2. Refusion kan maksimalt udgøre 50 pct. af de kommunale udgifter.

Stk. 3. Såfremt refusionsprocenten overstiger 50, anvendes den resterende bevilling til tilskud til kvalitetsudvikling for egnsteatre, jf. § 17, stk. 1.

Stk. 4. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling til egnsteaterrefusion og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre.

Stk. 5. Ved beregning af refusionsprocenten efter § 9, stk. 2, medregnes ikke kommunale udgifter til egnsteatre, som i overgangsfasen jf. stk. 6 er omfattet af en egnsteateraftale med en fast refusionsprocent på 50. Ligeledes medregnes ikke den del af den statslige bevilling på finansloven, der benyttes til refusion i medfør af disse aftaler.

Stk. 6. Refusion til egnsteatre, der ydes i medfør af allerede indgåede aftaler, fortsætter uændret frem til aftalens udløb. Eventuel forlængelse af indgåede aftaler betragtes i denne sammenhæng som aftalefornyelse.

§ 10. Staten yder et særligt driftstilskud til egnsteatre, der tidligere modtog tilskud fra en eller flere amtskommuner.

Stk. 2. Den del af statstilskuddet, som udgøres af statens tidligere refusion af amtstilskud, kan reguleres med den årlige refusionsprocent, der gælder for de kommunale tilskud til egnsteatre.

§ 11. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud til det enkelte egnsteater.

Stk. 2. Ved husleje forstås i denne bekendtgørelse lejeudgifter eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over. Udgifter til lokale- og bygningsdrift som f.eks. udgifter til lys, vand, varme og rengøring betragtes ikke som husleje.

Stk. 3. Kunststyrelsen afgør, om et tilskud skal betragtes som tilskud til husleje.

§ 12. Kunststyrelsen varetager på Kulturministeriets vegne administrationen af statens bevilling til egnsteatre.

Kapitel 7

Teaterledelse

§ 13. Der må ikke uden Kulturministeriets samtykke gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. teaterloven § 31, stk. 2.

Kapitel 8

Egnsteaterkonsulenter

§ 14. Kunststyrelsen ansætter op til 3 egnsteaterkonsulenter.

Stk. 2. Der ansættes mindst en konsulent fra Østdanmark og en fra Vestdanmark.

Stk. 3. Konsulenternes hovedopgave er at følge udviklingen på de enkelte egnsteatre og bidrage til udvikling og kvalitet på teatrene. Herunder har de bl.a. til opgave:

1) At yde rådgivning og bistand til kvalitetssikring og udvikling af egnsteatrene.

2) At yde rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af nye egnsteatre.

3) At fordele tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatrene, jf. § 17.

4) At foretage evalueringer i dialog med egnsteatre og kommuner, jf. § 15.

Stk. 4. Kunststyrelsen udarbejder et kommissorium for konsulenternes virke med nærmere beskrivelse af deres arbejdsopgaver mv.

Stk. 5. Konsulenterne udarbejder årligt en rapport om deres virke.

Stk. 6. Konsulenterne ansættes af Kunststyrelsens direktør efter indstilling fra et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter for Foreningen af Små Teatre (FAST) og Børneteatersammenslutningen (BTS), Kunstrådet og Kunststyrelsen.

Stk. 7. Egnsteaterkonsulenterne ansættes for en periode på 4 år. Umiddelbar forlængelse af ansættelse kan ikke finde sted.

§ 15. Egnsteaterkonsulenterne gennemfører i dialog med egnsteatre og kommuner evalueringer af egnsteatrene.

Stk. 2. Evaluering finder også anvendelse for egnsteatre under egnsteateraftaler, der er indgået inden denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 3. Konsulenterne udarbejder i dialog med teaterbranchen og Kommunernes Landsforening koncepter for evalueringer efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Såfremt egnsteaterkonsulenterne efter en evaluering i henhold til stk. 1 og 2 vurderer at teatrenes faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke synes mulig, kan egnsteaterkonsulenterne indstille til Kunstrådet, at statsrefusion efter § 9 og statstilskud efter § 10 bør ophøre. En sådan indstilling kan kun afgives i forbindelse med udløb af den pågældende egnsteateraftale.

Stk. 5. Såfremt et teater, der på væsentlige punkter er identisk med et teater, for hvilket der tidligere er truffet afgørelse om ophør af statsrefusion, søger optagelse i egnsteaterordningen, udarbejder egnsteaterkonsulenterne en indstilling til Kunstrådet om hvorvidt det pågældende teater kan forventes at leve op til de generelle kvalitetskrav, der stilles til egnsteatre. Kunstrådet træffer på baggrund af denne indstilling afgørelse om, hvorvidt der kan opnås adgang til statsrefusion for tilskud til det pågældende teater.

§ 16. Kunstrådet træffer afgørelse om ophør af refusion og tilskud. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Egnsteatre, hvor Kunstrådet ved lovens ikrafttræden har godkendt den indgåede egnsteateraftale, kan ikke fratages denne godkendelse med henvisning til § 2, heller ikke efter den indgåede egnsteateraftales udløb. Dette gælder dog kun, hvis det økonomiske og aktivitetsmæssige grundlag for den herefter indgåede aftale ikke reduceres i forhold til det grundlag, der var gældende før lovens ikrafttræden.

Kapitel 9

Kvalitetsudvikling

§ 17. Staten kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på finansloven, yde tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

Stk. 2. Tilskud ydet efter stk. 1 fordeles af egnsteaterkonsulenterne, jf. § 14.

Stk. 3. Egnsteaterkonsulenterne træffer beslutning om fordeling af tilskud, jf. stk. 1. Egnsteaterkonsulenternes afgørelser om tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Egnsteaterkonsulenterne udarbejder kriterier for fordeling af midler fra udviklingspuljen. Kriterierne godkendes af Kunstrådet.

Kapitel 10

Regnskab og revision

§ 18. Revideret regnskab for et egnsteater godkendes at den kommune, der yder det største driftstilskud. Er staten hovedtilskudsyder godkendes regnskabet dog af Kunststyrelsen.

Stk. 2. Kommunen indsender det godkendte regnskab til Kunststyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3. Regnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks.

Stk. 4. Hvor staten er hovedtilskudsyder, skal det reviderede regnskab godkendes af Kunststyrelsen og følge den til enhver tid gældende regnskabsinstruks fra Kunststyrelsen.

Stk. 5. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalt refusion og tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder refusions- og tilskudsbetingelserne eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 364 af 26. april 2006 om statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes driftstilskud til egnsteatre.

Kulturministeriet, den 7. december 2007

Brian Mikkelsen

/ Jakob Broberg Lind