Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31973L0239
 
31984L0641
 
31987L0344
 
31988L0357
 
31992L0049
 
31998L0078
 
32000L0026
 
32005L0068
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber 1)

I medfør af § 18, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1045 af 22. august 2007, fastsættes:

Ansøgning om tilladelse m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber.

§ 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om den virksomhed, som selskabet agter at udøve med angivelse af forsikringsklasser, grupper af klasser og eventuelle accessoriske risici, jf. § 4.

Stk. 2. Ansøgningen skal være ledsaget af følgende bilag:

1) Stiftelsesdokumentet og andre i anledning af stiftelsen oprettede dokumenter i original eller af bestyrelsen bekræftet genpart.

2) Bekræftet udskrift af den på den konstituerende generalforsamling førte protokol.

3) En driftsplan, jf. § 18, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber.

4) Oplysninger om alle, der direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en kapitalandel, der giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af forsikringsselskabet, eller som i øvrigt har snævre forbindelser til forsikringsselskabet, samt om størrelsen af disse kapitalejeres kapitalandel.

5) Beskrivelse af forretningsgange og administrative forhold, jf. § 14, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed.

6) Oplysninger om ansøgers hovedkontor og hjemsted i Danmark, jf. § 14, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed.

§ 3. Hvis selskabet ønsker tilladelse til forsikringsklasse 10 (ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer), bortset fra fragtførerens ansvar, skal ansøgningen være ledsaget af oplysning om, hvem selskabet vil udpege som skadesbehandlingsrepræsentant i hvert af de øvrige lande i Den Europæiske Union eller i lande, som fællesskabet har indgået aftale med.

Stk. 2. Skadesbehandlingsrepræsentanten skal have beføjelse til at indsamle alle nødvendige oplysninger i forbindelse med krav og til at repræsentere selskabet over for skadelidte personer, der kan gøre krav gældende, herunder med hensyn til betaling af sådanne krav, jf. stk. 3.

Stk. 3. Skadelidte, der skal være bosat i et andet land i Den Europæiske Union eller i et andet land, som Fællesskabet har indgået aftale med, end Danmark, kan gøre krav gældende, når

1) kravet er opstået som følge af uheld i et andet land i Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, end det land, hvor skadelidte er bosat, eller i et tredjeland tilsluttet grønkortordningen, og

2) skaden er forvoldt af køretøjer, der er hjemmehørende i et andet land i Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, end det land, hvor skadelidte er bosat, og som er forsikret i et selskab, der har vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark.

Stk. 4. Skadesbehandlingsrepræsentanten skal være bosat eller etableret i det land, hvor han er udpeget og kunne behandle skadessager på landets officielle sprog.

Tilladelsens indhold

§ 4. En tilladelse gives særskilt for hver af de følgende forsikringsklasser:

1) Ulykker (herunder arbejdsulykker og erhvervssygdomme): summaforsikring, erstatning af økonomiske tab, kombinationer heraf og personbefordring.

2) Sygdom: summaforsikring, erstatning af økonomiske tab og kombinationer heraf.

3) Kaskoforsikring for landkøretøjer (bortset fra jernbaners rullende materiel): alle skader på motordrevne landkøretøjer og ikke- motordrevne landkøretøjer.

4) Kaskoforsikring for jernbanekøretøjer: alle skader på jernbanekøretøjer.

5) Kaskoforsikring for luftfartøjer: alle skader på luftfartøjer.

6) Kaskoforsikring for fartøjer til sejlads på have, indsøer og floder: alle skader på flodfartøjer, indsøfartøjer og havfartøjer.

7) Godstransport (herunder varer, bagage og alt andet gods): alle skader på transporterede varer eller bagage uanset arten af transportmidlet.

8) Brand og naturkræfter: alle skader på ejendom (bortset fra ejendom omfattet af klasserne 3, 4, 5, 6 og 7), når de er forårsaget af brand, eksplosion, storm, naturkræfter (bortset fra storm), kerneenergi og jordskred.

9) Andre skader på ejendom: alle skader på ejendom (bortset fra ejendom omfattet af klasserne 3, 4, 5, 6 og 7), når disse skader skyldes hagl eller frost eller årsager af enhver art f.eks. tyveri, undtagen dem, der er anført under nr. 8.

10) Ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer: ethvert ansvar hidrørende fra brugen af motordrevne landkøretøjer (herunder førerens ansvar).

11) Ansvarsforsikring for luftfartøjer: ethvert ansvar hidhørende fra brugen af luftfartøjer (herunder førerens ansvar).

12) Ansvarsforsikring for fartøjer til sejlads på have, indsøer og floder: ethvert ansvar hidhørende fra anvendelsen af flod-, indsø- og havfartøjer (herunder førerens ansvar).

13) Almindelig ansvarsforsikring: ethvert ansvar, der ikke er anført under numrene 10, 11 og 12.

14) Kredit: almindelig insolvens, eksportkredit, salg på afbetaling, hypotekforsikring og landbrugsforsikring.

15) Kaution: direkte kaution og indirekte kaution.

16) Diverse økonomiske tab: arbejdsløshedsrisici, incassotab (almindeligt), dårligt vejr, tab af fortjeneste, fortsatte generalomkostninger, uforudsete handelsudgifter, tab af salgsværdi, husleje- eller indtægtstab, indirekte handelstab, bortset fra de ovenfor nævnte, ikke forretningsmæssige, økonomiske tab og andre økonomiske tab.

17) Retshjælpsforsikring: retshjælpsforsikring.

18) Assistance: assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravær fra bopælen eller det faste opholdssted.

Stk. 2. Risici, der er omfattet af en klasse, kan ikke klassificeres i en anden klasse bortset fra de tilfælde, der er anført i stk. 5.

Stk. 3. En tilladelse omfatter hele den pågældende klasse, medmindre ansøgeren kun ønsker at dække en del af de risici, der hører under vedkommende klasse.

Stk. 4. En tilladelse kan gives samtidig for flere klasser. Når tilladelsen samtidig omfatter

a) klasserne 1 og 2, gives den under benævnelsen »ulykke og sygdom«,

b) klasserne 1 (dog kun personbefordring), 3, 7 og 10, gives den under benævnelsen »automobilforsikring«,

c) klasserne 1 (dog kun personbefordring), 4, 6, 7 og 12, gives den under benævnelsen »sø- og transportforsikring«,

d) klasserne 1 (dog kun personbefordring), 5, 7 og 11, gives den under benævnelsen »luftfartsforsikring«,

e) klasserne 8 og 9, gives den under benævnelsen »brand og andre skader på ejendom«,

f) klasserne 10, 11, 12 og 13, gives den under benævnelsen »ansvarsforsikring«,

g) klasserne 14 og 15, gives den under benævnelsen »kredit og kaution«,

h) alle klasser, gives den under benævnelsen »forsikringsvirksomhed inden for klasserne 1-18«,

Stk. 5. Den tilladelse, der gives for en forsikringsklasse eller for en gruppe af klasser, omfatter som accessoriske risici tillige de under en anden klasse hørende risici, uden at der kræves tilladelse til disse risici, såfremt de indgår i den principale risiko og angår det objekt, der er dækket af den kontrakt, der dækker den principale risiko. Kreditforsikring, kautionsforsikring og retshjælpsforsikring, jf. stk. 1, klasse 14, 15 og 17, kan dog ikke være accessoriske risici til andre klasser.

Stk. 6. Den risiko, der er omfattet af klasse 17, retshjælpsforsikring, kan dog betragtes som accessorisk risiko til klasse 18, assistance, når betingelserne i stk. 5, 1. pkt., er opfyldt, og når hovedrisikoen kun vedrører assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under rejser eller fravær fra bopælen eller det faste opholdssted. Retshjælpsforsikring kan ligeledes betragtes som accessorisk risiko på de i stk. 5 omhandlede betingelser, når den er knyttet til tvister eller risici, som skyldes brug af søfartøjer, eller som kan henføres til sådan brug.

§ 5. En tilladelse kan ikke omfatte anden virksomhed end den, der er hjemmel til ifølge vedtægternes angivelse af selskabets formål. Tilladelsen kan omfatte virksomhed, der er mindre omfattende end selskabets formål.

Stk. 2. En tilladelse gives uden tidsmæssig begrænsning.

§ 6. En tilladelse skal indeholde oplysning om

1) selskabets vedtægtsmæssige navn,

2) selskabets vedtægtsmæssige hjemsted,

3) selskabets selskabsretlige form,

4) selskabets CVR - nr. og

5) de af tilladelsen omfattede forsikringsklasser, grupper af klasser og begrænsninger heri, jf. § 4.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 554 af 2. juli 2002 om koncession til skadesforsikringsselskaber.

Finanstilsynet, den 22. oktober 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/ Michael Holm

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af følgende direktiver: Rådets direktiv 73/239, EF-Tidende 1973 L 228, s. 3 (1.skadesforsikringsdirektiv), Rådets direktiv 84/641, EF-Tidende 1984 L 339, s. 21 (Turistassistancedirektivet), Rådets direktiv 87/344, EF-Tidende L 185, s. 77 (Retshjælpsforsikringsdirektivet), Rådets direktiv 88/357, EF-Tidende 1988 L 172, s. 1 (2. skadesforsikringsdirektiv) og Rådets direktiv 92/49, EF-Tidende 1992 L 228, s. 1 (3. skadesforsikringsdirektiv), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78, EF-Tidende 1998 L 330, s. 1 (Forsikringsgruppedirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26, EF-Tidende 2000 L 181, s. 65ff (fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv), Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005, EU-Tidende 2005 nr. L 323, s. 1 (genforsikringsdirektiv).