Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2008 af satser på Socialministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2008 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 346 af 18. april 2007.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som senest ændret ved § 18 i lov nr. 523 af 6. juni 2007.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 1586 af 20. december 2006.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007, som senest ændret ved § 14 i lov nr. 1587 af 20. december 2006.

5) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007.

6) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar 2007.

7) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 189 af 27. februar 2007.

8) Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007.

9) Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de ophævede to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982.

10) Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1083 af 3. november 2006.

11) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de elleve nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2008, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 82 af 22. november 2006 om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på det sociale område, som ændret ved vejledning nr. 5 af 31. januar 2007, og vejledning nr. 56 af 17. september 2007 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2008. Satserne i sidstnævnte vejledning er indarbejdet uændret.

Socialministeriet, den 14. novenber 2007

P.M.V.
Thomas Børner

/ Aksel Meyer


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

Lov om individuel boligstøtte
TABEL
1:
 
Individuel boligstøtte  –  boligydelse
TABEL
2:
 
Individuel boligstøtte  –  boligsikring
TABEL
3.
 
Individuel boligstøtte  –  diverse satser
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL
4:
 
Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp
Lov om social pension – førtidspension
TABEL
5:
 
Førtidspension
TABEL
6:
 
Førtidspension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser
TABEL
7:
 
Førtidspension  –  bidrag til ATP og SAP
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL
8:
 
Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL
9:
 
Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg
TABEL
10:
 
Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP
TABEL
11:
 
Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser
Lov om social pension – folkepension
TABEL
12:
 
Folkepension
TABEL
13:
 
Folkepension  –  varmetillæg
TABEL
14:
 
Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL
15:
 
Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser
TABEL
16:
 
Folkepension  –  opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
Lov om social service
TABEL
17:
 
Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL
18:
 
Social service  –  børn og unge, døgnophold
TABEL
19:
 
Social service  –  personlig og praktisk hjælp, ledsagelse
TABEL
20:
 
Social service  –  voksne, botilbud
TABEL
21:
 
Social service  –  hjælpemidler og biler
TABEL
22:
 
Social service  –  den centrale refusionsordning
Lov om leje
TABEL
23:
 
Privat leje
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
TABEL
24:
 
Boligreguleringsloven
Lov om leje af almene boliger
TABEL
25:
 
Almen leje
Lov om almene boliger m.v.
TABEL
26:
 
Almene boliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
TABEL
27:
 
Byfornyelse og udvikling af byer
Lov om byfornyelse (tidligere lov)
TABEL
28:
 
Byfornyelse (tidligere lov)
Tværgående
TABEL
29:
 
Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer

Sats-tabeller

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse

 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
18.000
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
671.800
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.343.800
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
68,50
 
- varmt vand
21,75
 
- elforbrug
51,75
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
11,50
 
- vandafledningsafgift
16,50
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
51,75
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
25,75
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
26,25
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
71.600
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
10.300
9.
Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1, 1. pkt.)
5.400
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
127.600
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
33.600
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
13.500
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
37.776
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
23.800
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
12.600
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
2.772
17.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
21.500
18.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
936

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring

 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
17.200
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
644.800
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.289.700
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
65,75
 
- varmt vand
20,75
 
- elforbrug
49,75
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
11,00
 
- vandafledningsafgift
16,00
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
49,75
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
24,75
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
25,25
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
68.700
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
9.900
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
122.500
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
32.300
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
20.600
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
36.264
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
22.800
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
12.096
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
2.664
16.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
20.600
17.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
900

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser

  
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
 
  
 
- lejligheder
188.798
-
 
- enkeltværelser
128.848
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
33.600
-
2.
Kompensationsordning1)
147.800
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 1993 2)
194.300
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
10.900
-
5.
Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)4)
 
  
 
- Modtagere af folkepension eller førtidspension
-
2,9
 
- Andre
-
3,5

1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

4) Jf. § 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som senest ændret ved bkg. nr. 1671 af 14. december 2006. Satserne er kundgjort i bkg. nr. 1163 af 5. oktober 2007.

TABEL 4: Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 
kr.
Ydelser (lov § 85 a)1)
1.
Engangsbeløb v. årsindtægt under kr. 197.419
12.339
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt 197.419 – 209.757
11.104
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt 209.758 – 222.095
9.871
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt 222.096 – 234.433
8.636
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt 234.434 – 246.771
7.403
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt 246.772 – 259.109
6.170
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt 259.110 – 271.447
4.936
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt 271.448 – 283.785
3.701
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt 283.786 – 296.123
2.468
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt 296.124 – 308.464
1.234
Beregningsgrundlag (lov § 85 a)1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
123.384

1) Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

TABEL 5: Førtidspension

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
182.784
15.232
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
155.364
12.947

TABEL 6: Førtidspension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser1) 2)

 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
155.364
-
2.
Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
202.400
-
3.
Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
305.900
-
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
62.200
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
98.600
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever har ret til pension (lov § 32 c, stk. 1)
-
15
Bortfaldsgrænser
8.
Indtægt – bortfald af førtidspension, enlig
656.200
-
9.
Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist
1.108.400
-
10.
Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist
603.500
-
11.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen
4.572
-
12.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen
3.888
-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået påbegyndt sag om pension efter den 1. januar 2003.

2) Førtidspension reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen.

TABEL 7: Førtidspension  –  bidrag til ATP og SAP 1)

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
-
81
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)
-
162
3.
Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
1.680
140
4.
Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)
3.360
280

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg1)

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
61.152
5.096
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
61.560
5.130
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
28.752
2.396
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
29.736
2.478
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
29.928
2.494
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
41.052
3.421
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
15.564
1.297
8.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
31.068
2.589
9.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
62.016
5.168
10.
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 61)
33.744
2.812
11.
Ægteskabstillæg2)
8.100
675
12.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
14.172
1.181
13.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
29.736
2.478
14.
Tillæg pr. 0,1 over 35,8 pct. kommuneskat, enlige (lov § 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 over 35,8 pct. kommuneskat, andre (lov § 62)
34
-
16.
Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5)3)
182.780
-
17.
Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5)3)
121.853
-
18.
Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5)3)
11.628
-
19.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
59.900
-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

3) Jf. § 15 og § 16, stk. 2, i bkg. nr. 1437 af 13. december 2006.

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg1)

 
Gift/samlevende2)årlig
  Enlig2)årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)3)
6.000 kr.
4.000 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1)3)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.001-11.100 kr.)
(4.001-11.100 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(11.101-14.600 kr.)
(11.101-14.600 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(14.601-18.100 kr.)
(14.601-18.100 kr.)
5.
Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to
5.400 kr.
5.400 kr.
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)4)
262,50 øre
262,50 øre

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 26, stk. 2.

3) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1437 af 13. december 2006.

4) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP 1)2)

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
-
81
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)
-
162
3.
Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
1.680
140
4.
Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)
3.360
280

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser1)

 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
259.700
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
176.200
-
3.
Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist. Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
179.400
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
57.300
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
115.000
-
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
16.600
-
7.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
32.700
-
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29,
stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever2) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
15
10.
Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
30
11.
Personlig tillægspct., gift/samlevende2), nedsættelse for hver 823 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
12.
Personlig tillægspct., enlig2), nedsættelse for hver 407 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
Bortfaldsgrænser3)
13.
Indtægt – bortfald af grundbeløb, enlig
361.600
-
14.
Indtægt – bortfald af grundbeløb, gift
278.100
-
15.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig2), tilkendt før 1.3.99
153.100
-
16.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig2)
262.500
-
17.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med pensionist
306.600
-
18.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med ikke-pensionist
210.800
-
19.
Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg
237.800
-
20.
Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig2)
57.300
-
21.
Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende2)
115.000
-
22.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)
1.524
-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige ved indkomstopgørelsen, jf. lovens § 26, stk. 2.

3) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

TABEL 12: Folkepension

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
61.152
5.096
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
61.560
5.130
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
28.752
2.396
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
7.800
-
5.
Tillæg pr. 0,1 over 35,8 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 over 35,8 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse(lov § 49, stk. 1, nr. 7)
59.900
-

TABEL 13: Folkepension  –  varmetillæg

 
Gift/samlevende1)årlig
  Enlig1)årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)2)
6.000 kr.
4.000 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1)2)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.001-11.100 kr.)
(4.001-11.100 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(11.101-14.600 kr.)
(11.101-14.600 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(14.601-18.100 kr.)
(14.601-18.100 kr.)
5.
Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to
5.400 kr.
5.400 kr.
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)3)
262,50 øre
262,50 øre

1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige ved indkomstopgørelsen, jf. lovens § 29, stk. 2.

2) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1438 af 13. december 2006.

3) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.

TABEL 14: Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.092
91
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.364
197
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
3.324
277
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
4.788
399
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3)1)
5.
Opsættelse 1/2 år
2.976
248
6.
Opsættelse 1 år
5.940
495
7.
Opsættelse 1 1/2 år
8.904
742
8.
Opsættelse 2 år
11.880
990
9.
Opsættelse 2 1/2 år
14.856
1.238
10.
Opsættelse 3 år
17.820
1.485
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
6.588
549
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
10.992
916
13.
Ægteskabstillæg2)
8.100
675

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

TABEL 15: Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
259.700
-
2.
Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist. Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
179.400
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
57.300
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev.1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
115.000
-
5.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
16.600
-
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
32.700
-
7.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)1)
16.600
-
8.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
32.700
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundl. (lov § 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever1) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
15
11.
Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30
12.
Personlig tillægspct., gift/samlevende1), nedsættelse for hver 823 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
13.
Personlig tillægspct., enlig1), nedsættelse for hver 407 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
Bortfaldsgrænser2)
14.
Indtægt – bortfald af grundbeløb
463.500
-
15.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før 1.3.99
153.100
-
16.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig
262.500
-
17.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med pensionist
306.600
-
18.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med ikke-pensionist
210.800
-
19.
Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, enlig
57.300
-
20.
Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, andre
115.000
-
21.
Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg
237.800
-
22.
Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig
57.300
-
23.
Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende
115.000
-
24.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)
1.536
-
25.
Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist
200
-

1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 29, stk.2.

2) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1)

År/Må.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
211
211
210
209
208
208
207
206
205
205
204
203
66
202
202
201
200
199
199
198
197
196
196
195
194
67
194
193
192
191
191
190
189
189
188
187
186
186
68
185
184
184
183
182
181
181
180
179
178
178
177
69
176
176
175
174
174
173
172
171
171
170
169
169
70
168
167
167
166
165
165
164
163
163
162
161
161
71
160
159
159
158
157
157
156
155
155
154
153
153
72
152
151
151
150
150
149
148
148
147
146
146
145
73
145
144
143
143
142
142
141
140
140
139
138
138
74
137
137
136
135
135
134
134
133
132
132
131
131
75
130
130
129
128
128
127
127
126
126
125
124
124
76
123
123
122
122
121
120
120
119
119
118
118
117
77
116
116
115
115
114
114
113
113
112
112
111
111
78
110
110
109
108
108
107
107
106
106
105
105
104
79
104
103
103
102
102
101
101
100
100
99
99
98
80
98
           

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2005/2006 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2008. Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj 2004.

TABEL 17: Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

  
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Merudgiftsydelse
1.
Standardbeløb, beregningsgrundlag(lov § 41, stk. 2)
-
2.672
-
2.
Merudgiftsydelsen, minimum 1/8(lov § 41, stk. 3)
-
334
-
3.
Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)
4.008
-
-
Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 42, stk. 2)1)
4.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering
-
-
2,9
5.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
6.
Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse
-
-
12,5
Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
7.
Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum
712
-
-

1) Jf. §§ 11-13 i bkg. nr. 1198 af 15. oktober 2007.

TABEL 18: Social service  –  børn og unge1), døgnophold

  
kr. årlig
kr. døgn
Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 142, stk.8)
1.
Under 10 år, pr. barn
-
147
2.
Over 10 år, pr. barn
-
156
3.
For 3. og 4. barn/ung uanset alder
-
137
Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov §159)2)
4.
Indtægtsgrænse
110.400
-
5.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)3)
21.880
-
6.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)3)
43.760
-

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2.

2) Jf. bkg. nr. 610 af 15. juni 2006.

3) Jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lbk. nr. 909 af 3. september 2004.

TABEL 19: Social service  –  personlig og praktisk hjælp

  
kr. årlig
kr. mdl.
kr. time.
Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 79, stk. 3, §161)1) 2)
1.
Fradragsbeløb, enlige
123.700
-
-
2.
Fradragsbeløb, ægtepar
185.600
-
-
3.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige
34.884
-
-
4.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar
11.628
-
-
5.
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag
-
-
0,00
6.
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag
-
-
3,00
7.
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401
-
-
1,00
8.
Maksimal betaling
-
-
106,00
Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)
9.
Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum
712
-
-
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk.2)
10.
Løn
-
17.898
-
Pasning af døende
11.
Plejevederlag, maksimum (lov § 120, stk. 1)
-
-
138,45
12.
Basisbeløb (lov § 120, stk. 2)
-
12.477
-

1) Jf. bkg. nr.616 af 15. juni 2006.

2) Hvis betalingen for midlertidig hjemmehjælp udgør mindre end 63 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.

TABEL 20: Social service  –  voksne, botilbud

  
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Betaling ved botilbud (lov §§ 162-163)1) 2)
1.
Servicebetaling, mellemste førtidspension
9.912
826
-
2.
Servicebetaling, højeste førtidspension
19.884
1.657
-
3.
Betalingsandel af boligomkostninger
-
-
10
4.
Betalingsandel af indkomst op til 161.300 kr.
-
-
10
5.
Betalingsandel af indkomst over 161.300 kr.
-
-
20
6.
Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister
35.100
-
-
7.
Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 147.800 kr.
500
-
-
8.
Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 147.800 kr.
1.000
-
-
9.
1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten
4.123
-
-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter tidligere gældende regler, jf. lovens § 192.

2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, som ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar 2007.

TABEL 21: Social service  –  hjælpemidler og biler

  
kr. årlig
kr. én gang
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk.4 og 6)1)
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
-
720
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
-
390
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
-
1.170
4.
Høreapparat, maksimalt tilskud
-
5.830
Prisliste fra Kennedy Centret(lov § 112, stk.6)1)2)
5.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
-
750
6.
Natkikkert
-
3.650
7.
Lupbriller
-
3.650
8.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
-
6.600
9.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
-
3.050
10.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
-
4.000
11.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
-
1.700
12.
Medicinske filterglas med styrke
-
3.900
13.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
-
3.500
14.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
-
6.100
15.
Akryløjenproteser
-
7.100
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 1 og 3)4)
16.
Bilstøtte, lån, max
-
149.000
17.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
178.000
-
18.
Bilstøtte, automatgear
-
20.863

1) Jf. bkg. nr. 987 af 6. august 2007.

2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk.)

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.

4) Jf. bkg. nr. 615 af 15. juni 2006, som ændret ved bkg. nr. 585 af 7. juni 2007.

TABEL 22: Social service  –  den centrale refusionsordning

  
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 520.000 kr. årligt
0
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 520.000 til 1.049.999 kr. årligt
25
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.050.000
50

1) Jf. bkg. nr. 1019 af 10. oktober 2006.

TABEL 23: Privat leje

 
kr. årlig
kr. én gang
1.
Afsætning til indvendig vedligeholdelse, pr m2 (lov § 22, stk. 1)
38
-
2.
Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)
-
131
3.
Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)
  
 
- Egenbetaling ved godtgørelse
-
13.114
 
- Maksimum for godtgørelse
-
39.342
 
- Minimum for godtgørelse
-
2.623
4.
Afsætning til forbedring, pr. m2 (lov § 63 a, stk. 1)
20
-
5.
Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10)1)
295
-
6.
Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
84
-
7.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)
-
131

1) Jf. § 4, stk. 4, i bkg. nr. 709 af 9. september 1997.

TABEL 24: Boligreguleringsloven

  
kr. årlig
kr. én gang
pct.
1.
Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)
   
 
- Værdiforøgelse pr. m2 overstiger:
-
1.904
-
 
- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:
-
217.772
-
2.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov § 7, stk. 4)
81
-
-
3.
Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)
-
-
1,6
4.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)
-
-
1,6
5.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18 b, stk. 1)
-
-
1,6
6.
Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 23, stk. 1)
84
-
-
7.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse, lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 26, stk. 1)
167
-
-
8.
Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)
-
123
-
9.
Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)
-
139
-

TABEL 25: Almen leje

 
kr.
1.
Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov § 42)1)
105.808
2.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)
123
3.
Gebyr for indbringning af sager for beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)
123

1) Jf. § 88, stk. 5, i bkg. nr. 641 af 15. juni 2006.

TABEL 26: Almene boliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

 
kr. årlig
faktor
1.
Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger(lov § 187)1)
-
1,06
2.
Henlæggelsesbeløb, vedligeholdelse (konto 17), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2007-2008, pr. m2 (lov § 187)2)
28,87
-
3.
Henlæggelsesbeløb, fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2007-2008, pr. m2 (lov § 187)2)
50,49
-

1) Jf. § 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, jf. § 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august 1979.

2) Jf. § 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, jf.bkg. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bkg. nr. 1027 af 16. december 1999.

TABEL 27: Byfornyelse og udvikling af byer

 
kr.
1.
Beløbsgrænse, indfasningsstøtte, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 15, stk. 1)
166
2.
Beløbsgrænse, permanent genhusning, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 61, stk. 2)
166

TABEL 28: Byfornyelse (tidligere lov)

 
kr. pr. kvm.
pct.
Sammenligningsleje for 2007 (lov § 49, stk. 2)
  
1.
København, Frederiksberg, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommune
970
-
2.
Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Kommune
925
-
3.
Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Bogense, Langeland, Ærø, Billund, Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø, Fredericia, Favrskov, Horsens, Skanderborg, Vejle, Kolding, Hedensted, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Århus Kommune:
  
 
- Indbyggere 50.000 og derover
- Indbyggere under 50.000
820
840
-
-
4.
Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg, Haderslev, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Sønderborg, Tønder, Viborg, Aabenraa, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg Kommune:
  
 
- Indbyggere 50.000 og derover
- Indbyggere under 50.000
805
750
-
-
Diverse satser
 
-
5.
Stigningstakt ved beregning af forbedringstilskud og engangstilskud (lov § 61, stk. 2) 1)
-
1,6
6.
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanternes beføjelse, pr m2 bruttoetageareal (lov § 99, stk. 2)
84
-
7.
Beløbsgrænse for ret til erstatningsboliger, pr m2 bruttoetageareal (lov § 144, stk. 2)
98
-

1) Jf. § 2, stk. 2, i bkg. nr. 88 af 7. februar 2001.

Tabel 29: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer1) 2)

 
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag3)
1.
0 –   97.900
0 –   8.158
1.00
2.
97.901 – 208.142
8.159 – 17.345
1,65
3.
208.143 – 238.744
17.346 – 19.895
1,83
4.
238.745 –             
19.896 –           
2,50
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag4)
5.
0 – 41.000
0 – 3.417
1.00
6.
41.001 – 181.411
3.418 – 15.477
1,65
7.
181.412 – 211.376
15.478 – 18.027
1,83
8.
211.377 –             
18.028 –           
2,50

1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på Socialministeriets område: § 32, stk. 3, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 159, § 160, § 79, stk. 3, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 114, stk. 3, § 192, og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007, § 8, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007, § 29, stk. 3, og § 32 a, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007, og § 25, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2006.

2) Jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregningen af dagpengesatsen for lønmodtagere med senere ændringer.

3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

4) Skalatrin og omregningsfaktorer personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.