Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Regnskab

Kapitel 3   Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v.

Kapitel 4   Revision

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab og revision for regnskabsåret 2007 for professionshøjskoler for videregående uddannelse

I medfør af § 36, stk. 2 – 4, jf. § 50, stk. 1, i lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser og efter aftale med rigsrevisor i henhold til bestemmelsen i § 9 om etablering af interne revisioner i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud og afholdte udgifter vedrørende den midlertidige bestyrelses opgaver i henhold til lovens § 52, stk. 1, § 54, stk. 2 – 3 og § 55, stk. 1.

Kapitel 2

Regnskab

§ 2. Den midlertidige bestyrelse (bestyrelsen) er ansvarlig for en forsvarlig organisering af institutionens virksomhed i forbindelse med regnskab og revision. Bestyrelsen skal sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af institutionens midler og påse, at institutionens bogføring og formueforvaltning varetages og kontrolleres på betryggende måde.

Stk. 2. Bogføringen skal være i overensstemmelse med bogføringsloven, jf. dog § 3, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde en midlertidig regnskabsinstruks efter principper fastlagt af Undervisningsministeriet på baggrund af § 21 i Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v.

§ 3. Regnskabsåret omfatter perioden fra datoen for professionshøjskolens oprettelse til den 31. december 2007. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabsloven for store virksomheder i regnskabsklasse C med de fravigelser, der fremgår af denne bekendtgørelse. Alle beløb i årsrapporten opgives i danske kroner.

Stk. 2. Følgende bestemmelser i årsregnskabsloven finder ikke anvendelse for professionshøjskoler for videregående uddannelser: §§ 1 – 7, § 8, stk. 2, 2 og 4 pkt., § 9, stk. 2, § 10 a, § 16 - 18, § 19, stk. 2, §§ 20 – 23, § 26, stk. 3, 3. pkt., § 29, § 32, § 33, stk. 1, 2. pkt., §§ 34 – 35, § 37, stk. 3, § 38, § 43 a, § 48, § 49, stk. 1, 2. pkt., § 49, stk. 1, nr. 1, § 49, stk. 2, nr. 2, § 49, stk. 3, § 53, stk. 1, 3. pkt., § 53, stk. 2, nr. 1, litra c, § 53, stk. 2, nr. 4 – 5, § 56, stk. 1 – 3, § 56 stk. 4, 2. pkt., § 62, § 64, stk. 3, §§ 66 – 67, § 70 – 76, § 78, stk. 2 – 3, § 79, §§ 81 – 82, § 87, stk. 1, nr. 1 - 2, § 93, § 96, §§ 97 - 98, § 98 b, § 98 c, 2. pkt., afsnit V - XI og bilag 2.

Stk. 3. Årsrapporten skal have følgende minimumsindhold:

1) Ledelsespåtegning, rektors og bestyrelsens underskrifter og habilitetserklæring, jf. § 4, stk. 2.

2) Den uafhængige revisors påtegning.

3) Generelle oplysninger om institutionen.

4) Ledelsesberetning.

5) Anvendt regnskabspraksis.

6) Resultatopgørelse (specifikation af indtægter og omkostninger i perioden).

7) Balance (specifikation af aktiver og passiver pr. 31. december 2007).

8) Pengestrømsopgørelse.

9) Eventuelle noter til årsrapporten

§ 4. Årsrapporten skal underskrives i overensstemmelse med bestemmelserne i § 36, stk. 1, 3. pkt., i lov om professionshøjskoler samt kapitel 2 i årsregnskabsloven og påtegnes af revisor.

Stk. 2. I forbindelse med underskrifterne skal medlemmerne af bestyrelsen afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetskravene i § 14, stk. 6 og 7, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Denne erklæring er ikke omfattet af revisors revision.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport samt originalt underskrevet revisionsprotokol sendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen inden den 1. april 2008.

Stk. 4. Bestyrelsen tager stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner i revisionsprotokollatet. Bestyrelsens stillingtagen og kommentarer til revisionsprotokollen sendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen sammen med årsrapporten.

Kapitel 3

Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v.

Anlægskartotek og afskrivninger

§ 5. Institutionen udarbejder et anlægskartotek over de aktiver, der har en værdi over 25.000 kr. ekskl. moms. Aktiver med en anskaffelsespris under denne beløbsgrænse omkostningsføres på anskaffelsestidspunktet.

Stk. 2. I det omfang institutionen råder over inventar, udstyr m.v., der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, skal dette opføres særskilt i anlægskartoteket.

§ 6. Ved afskrivning på anlægsaktiver anvendes lineær afskrivning efter fradrag af eventuel scrapværdi. Institutionen skal redegøre for de anvendte afskrivningsprincipper under anvendt regnskabspraksis.

Stk. 2. Institutionen kan vælge at foretage aktivering af anskaffelser, der har en værdi under den i § 4, stk. 1, fastsatte grænse, hvis disse er bestemt til at fungere samlet, og den samlede anskaffelsessum overstiger den i § 5, stk. 1, fastsatte grænse.

Stk. 3. Afskrivningsperioden fastsættes efter en konkret vurdering af aktivets brugstid og i overensstemmelse med de i stk. 4 - 8 nævnte perioder.

Stk. 4. Bygningsinstallationer afskrives efter deres art over en periode på 10 - 30 år.

Stk. 5. Inventar og andet udstyr afskrives over en periode på 5 - 15 år.

Stk. 6. It-udstyr afskrives over en periode på 3 - 5 år.

Stk. 7. Biler, busser, traktorer m.v. afskrives over en periode på 3 - 8 år.

Stk. 8. For materielle anlægsaktiver, der er udsat for stort slid eller hastig teknisk forældelse, kan bestyrelsen fastsætte en kortere afskrivningsperiode end de i stk. 4 - 8 nævnte. Begrundelse herfor angives under anvendt regnskabspraksis.

§ 7. Afskrivningsperioden for indretning af lejede lokaler kan højst udgøre den resterende lejeperiode. Hvis der ikke er fastsat en lejeperiode, kan afskrivningsperioden højst udgøre 5 år.

Resultatdisponering

§ 8. Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Kapitel 4

Revision

§ 9. Institutionens årsrapport revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§ 10. Bestyrelse antager en intern revisor, jf. § 54, stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Revisor skal være statsautoriseret eller registreret.

Stk. 2. Revisor varetager revisionen i henhold til § 36, stk. 2, 3 og 5, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 3. Revisionen omfatter:

1) institutionens årsrapport og

2) institutionens midlertidige regnskabsinstruks, jf. § 2, stk. 3.

§ 11. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet for institutionens samlede virksomhed er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af institutionens samlede virksomhed, der er omfattet af årsrapporten.

§ 12. Revisionens omfang afhænger af institutionens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 13. Der foretages revision i periodens løb samt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggede. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser.

Stk. 2. Ved revisionen af årsrapporten påses det, at indholdet i årsrapporten opfylder de minimumskrav, som fremgår af § 3, stk. 3. Desuden påses det, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler, sædvanlig praksis og institutionens vedtægter.

Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i institutionens oplysninger i årsrapporten samt ud fra begreberne om økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§ 14. Institutionens ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af institutionens årsrapport. Institutionen skal give revisor adgang til at gennemgå institutionens regnskabsmateriale og bestyrelsens forhandlingsprotokol til brug for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Institutionen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 15. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks skriftligt at give institutionens siddende bestyrelse meddelelse derom, samt påse, at bestyrelsen inden 3 uger giver meddelelse til Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet herom. Hvis bestyrelsen ikke har orienteret Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet inden ovennævnte tidsfrist, er det revisors pligt straks at orientere Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Bliver revisor under sin revision eller på anden måde opmærksom på, at der er risiko for, at institutionens virksomhed må indstilles, påhviler det revisor straks skriftligt at give institutionens bestyrelse meddelelse derom samt påse, at den siddende bestyrelse inden 5 hverdage orienterer Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet om risikoen for, at institutionens virksomhed må indstilles. Hvis bestyrelsen ikke har orienteret Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet inden ovennævnte tidsfrist, er det revisors pligt straks at orientere Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§ 16. Den reviderede årsrapport forsynes med en revisionspåtegning efter den for revisorer gældende erklæringsbekendtgørelse, hvoraf det skal fremgå, at årsrapporten er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og danske revisionsstandarder. Forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med gældende dansk revisionsstandard for føring af revisionsprotokollen.

Stk. 3. I overensstemmelse med stk. 2 udarbejder revisor et tiltrædelsesprotokollat i forbindelse med sin tiltrædelse som revisor for institutionen.

§ 17. Det påhviler revisor at medvirke til en koordinering af Rigsrevisionens og revisors samlede revisionsindsats. Samarbejdet mellem Rigsrevisionen og revisor tilrettelægges ved møder efter behov. Rigsrevisionen har adgang til revisors revisionsplaner og arbejdspapirer. Kopi af revisors bemærkninger, notater m.v. med de dertil hørende besvarelser og afgørelser samt rapporter om eftersyn indsendes til Rigsrevisionen efter anmodning.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2007 og har virkning for aflæggelse af årsrapporten for perioden fra datoen for professionshøjskolens oprettelse til den 31. december 2007 og revisionen af den aflagte årsrapport for denne periode.

Undervisningsministeriet, den 31. oktober 2007

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Ole Sten Volder