Den fulde tekst

Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

(Lavere skat på arbejde)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, § 9 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, § 4 i lov nr. 345 af 18. april 2007, § 2 i lov nr. 347 af 18. april 2007 og § 1 i lov nr. 538 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om arbejdsmarkedsbidrag«

2. Overskriften før § 1 affattes således:

»Bidragets størrelse«

3. §§ 1 og 2 ophæves.

4. § 3 affattes således:

»§ 3. Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 pct. af bidragsgrundlaget efter denne lov.«

5. § 4 ophæves.

6. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Bidragspligt efter stk. 1 og 2 bortfalder for personer, som i medfør af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig aftale er omfattet af udenlandsk sikringslovgivning på områder, som i dansk lovgivning er omfattet af

1) § 79 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), lov om erhvervsuddannelser, dog kun for voksenerhvervsuddannelse, lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud til udgifter til uddannelsesplanlægning på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde afsat på finansloven,

3) lov om børnepasningsorlov,

4) bestemmelser om dagpenge ved sygdom eller fødsel efter lov om sygedagpenge eller barselloven,

5) førtidspension efter lov om social pension, førtidspension m.v. efter § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 og førtidspension m.v. efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

6) revalidering efter §§ 52 og 63-65, jf. § 103, i lov om aktiv socialpolitik eller

7) ledighedsydelse efter §§ 74 d og 74 e, jf. § 104, i lov om aktiv socialpolitik.«

7. § 11, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»For bidragsgrundlag, der skal opgøres efter § 8, stk. 1, litra a, samt efter litra b, e og k, i det omfang indkomsterne er gjort til A-indkomst efter kildeskattelovens § 43, stk. 2, opgør arbejdsgiveren eller hvervgiveren ved enhver udbetaling af løn, vederlag, honorarer m.v. bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse, jf. dog stk. 2-4 og 8.«

§ 2

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1587 af 20. december 2006 og senest ved § 5 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 f, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag«, og i stk. 1, 3. pkt., ændres »Lov om en arbejdsmarkedsfonds« til: »Lov om arbejdsmarkedsbidrags«.

2. I § 17 f, stk. 1, 2. pkt., ændres »2004 og 2005 samt for 2006 og 2007« til: »2004-2008«.

§ 3

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 8. august 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 1577 af 20. december 2006 og § 2 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 7, 5. pkt., ændres »lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

§ 4

I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. september 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Retten til indekstillæg efter § 6, stk. 2, bevares i uændret omfang, uanset om den årlige indbetaling efter stk. 3 reduceres med arbejdsmarkedsbidrag, som forsikringsselskaber og pengeinstitutter efter § 11, stk. 5, i lov om arbejdsmarkedsbidrag skal indeholde i indbetalinger foretaget af en arbejdsgiver.«

2. I § 5, stk. 5, 1. pkt., og § 6, stk. 1, 2. pkt . , ændres »bidrag til arbejdsmarkedsfonden« til: »arbejdsmarkedsbidrag«.

§ 5

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007, som ændret senest ved § 16 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 51, stk. 1, 2. pkt., ændres »lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

§ 6

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, som ændret bl.a. ved § 94 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 5 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. § 26, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) arbejdsmarkedsbidrag i medfør af lov om arbejdsmarkedsbidrag og«

§ 7

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 14 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og senest ved § 7 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

2. I § 5 B, stk. 2, 1. pkt., ændres »2,5 pct.« til: »4,25 pct.«, og i stk. 2, 3. pkt., ændres »4.350 kr.« til: »7.400 kr.«

3. I § 25 A, stk. 3, 1. og 3. pkt . , ændres »117.300 kr.« til: »117.950 kr.«

§ 8

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 576 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

2. I § 8 A, stk. 1, 3. pkt., ændres »7.850 kr.« til: »7.900 kr.«

3. I § 8 M, stk. 2, 2. pkt., ændres »2,5 pct.« til: »4,25 pct.«, og i stk. 2, 4. pkt., ændres »4.350 kr.« til: »7.400 kr.«

4. I § 9 F, stk. 1, 1., 2. og 3. pkt . , ændres »22.900 kr.« til: »23.450 kr.«

5. I § 9 J, stk. 1, 1. pkt., ændres »2,5 pct.« til: »4,25 pct.«

6. I § 9 J, stk. 2, 1. pkt., ændres »4.350 kr.« til: »7.400 kr.«

§ 9

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved § 51 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 16 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 1 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og senest ved § 12 i lov nr. 571 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 6, 1. pkt., ændres »lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

2. I bilag 1, liste B, nr. 1, ændres »Lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »Lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

§ 10

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret ved § 6, nr. 1-4, i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 12 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, § 3 i lov nr. 1580 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 347 af 18. april 2007, § 2 i lov nr. 398 af 30. april 2007 og § 8 i lov nr. 516 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 B, stk. 3, 2. pkt., og § 16, stk. 2, 1. pkt . , ændres »lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

2. I § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »25.000 kr.« til: »25.150 kr.«

3. I § 18, stk. 5, 1. og 2. pkt., ændres »25.000 kr.« til: »25.150 kr.«

§ 11

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 1577 af 20. december 2006, § 109 i lov nr. 90 af 31. januar 2007, § 8 i lov nr. 343 af 18. april 2007, § 5 i lov nr. 345 af 18. april 2007 og § 9 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »158.300 kr.« til: »190.000 kr.«

2. I § 10, stk. 1, ændres »22.900 kr.« til: »23.450 kr.«

3. I § 10, stk. 2, ændres »17.000 kr.« til: »17.600 kr.«

4. I § 20 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4 . Uanset stk. 1 og 2 udgør reguleringstallet for indkomståret 2008 176,7.«

§ 12

I lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven), som ændret senest ved § 12 i lov nr. 343 af 18. april 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 3, 1. og 2. pkt., og § 11, 1. pkt., ændres »lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

§ 13

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. september 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 23 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »25.000 kr.« til: »25.150 kr.«

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og finder anvendelse fra og med indkomståret 2008, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. For indkomståret 2008 udgør procentsatsen i kildeskattelovens § 5 B, stk. 2, og ligningslovens § 8 M, stk. 2, og § 9 J, stk. 1, 4,0 pct. For indkomståret 2008 udgør grundbeløbet i kildeskattelovens § 5 B, stk. 2, og ligningslovens § 8 M, stk. 2, og § 9 J, stk. 2, 6.950 kr.

Stk. 3. For indkomståret 2008 udgør grundbeløbet i personskattelovens § 10, stk. 1, og i ligningslovens § 9 F, stk. 1, 23.200 kr. For indkomståret 2008 udgør grundbeløbet i personskattelovens § 10, stk. 2, 17.300 kr.

Stk. 4. § 11, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2009.

Stk. 5. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for kalenderåret 2008 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2008, der er en følge af

1) suspension af bidraget til Den Særlige Pensionsopsparing i 2008, jf. § 17 f, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som ændret ved denne lovs § 2, nr. 2,

2) forhøjelsen af procentsatsen og grundbeløbet (beskæftigelsesfradraget) i 2008, jf. stk. 2,

3) forhøjelsen af grundbeløbene (personfradrag) i 2008, jf. stk. 3, og

4) en beregnet forhøjelse af de overførselsindkomster, der reguleres i henhold til lov om en satsreguleringsprocent, svarende til en forhøjelse af satsreguleringsprocenten med 0,3 procentpoint fra 2007 til 2008.

Stk. 6. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 5 fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2010.

Givet på Amalienborg, den 24. oktober 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen