Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 36-årig kvinde kontaktede sin praktiserende læges vikar og oplyste, at hun ønskede en provokeret abort, og der blev skrevet henvisning hertil. 3. uger senere oplyste patienten lægens sekretær om, at hun ønskede at bevare graviditeten. og hun fik en tid til en samtale med lægen til den følgende dag. Lægen kontaktede samme dag patientens sagsbehandler i kommunen og anmodede under henvisning til lov om social service § 35 (skærpet underretningspligt) sagsbehandleren om at deltage i samtalen den følgende dag., som fandt sted den 10. oktober 2001.

Der blev klaget over, at lægen uden patientens samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt underrettede kommunen om patientens graviditet.
Den fulde tekst

Klage over læges videregivelse af oplysninger om patient til kommune uden forsøg på at indhente samtykke hertil

 

 

Det var nævnets opfattelse, at det var relevant, at den praktiserende læge foretog underretning til sagsbehandlereni kommune, idet oplysning om, at kvinden ville gennemføre en graviditet var af væsentlig betydning for varetagelsen af kvindens knap 3-årige drengs tarv, og dermed ligeledes af væsentlig betydning for behandlingen af kvindens allerede verserende sag i kommunen.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at den praktiserende læge inden underretningen burde have forsøgt at indhente kvindens samtykke til underretning af sagsbehandleren. På denne baggrund fandt nævnet, at den praktiserende læge havde overtrådt lov om patienters retsstilling § 26.