Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 8 måneder gammel dreng blev af sin mor indbragt til lægevagten med feber, og efter undersøgelse blev de sendt hjem for at se tiden an. Kort tid efter henvendte moderen sig igen med drengen, da han havde fået et krampetilfælde, og han blev herefter undersøgt igen og holdt under observation. På et tidspunkt mens sønnen lå til observation oplyste en sygeplejerske en kørende vagtlæge om, at drengen havde feberkramper, som blev behandlet med stesolid og observation. Den næste dag henvendte moderen sig på sygehusets børneafdeling for at få information om, hvordan hun skulle håndtere sønnens feberkramper.

Der blev klaget over, at lægen ikke behandlede patientens feberkramper tilstrækkeligt ved henvendelsen den 16. januar 2002. Der blev videre klaget over, at sygeplejersken brød sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger om patienten til en privat besøgende på afdelingen.
Den fulde tekst

Klage over manglende behandling af feberkramper samt brud på tavshedspligten

 

 

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægen. Nævnet lagde til grund, at lægen på baggrund af sin objektive undersøgelse fandt, at patienten var i et stadium efter et krampeanfald og umiddelbart ville komme til sig selv, og da dette ikke skete efter ca. 10 minutter behandlede han patienten med stesolid i endetarmen og lagde ham til observation i 40 minutter. Nævnet lagde videre til grund, at patienten herefter blev sendt hjem med råd om fortsat observation samt stesolid til senere brug.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere sygeplejersken. Nævnet lagde til grund, at sygeplejersken havde oplyst en kørende vagtlæge om patientens tilstand i forbindelse med, at vagtlægen var færdig med sine besøg og ville høre, om der var noget på afdelingen, hun kunne se på. Nævnet oplyste, at en sundhedsperson uden patientens samtykke kan videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesser og behov. Nævnet lagde herefter til grund, at sygeplejersken alene videregav oplysninger til en anden sundhedsperson, som havde relevans for en eventuel videre behandling af patienten.