Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 17

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af den militære straffelov

Fremsat af Pelle Voigt (SF) Hanne Thanning Jacobsen (SF) Lene Brandt Larsen (SF) Ebba Strange (SF) Jens Thoft (SF)

den 10. november 1988

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag om

ændring af den militære straffelov, så der i denne fremtidig klart

skelnes mellem forsætlige og uagtsomme overtrædelser.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne har tidligere fremsat forslag om fuldstændig afskaffelse af den militære straffelov i fredstid (se Folketingstidende 1983-84, 2. samling, forhandlingerne sp. 806 og sp. 3419 samt tillæg A, sp. 1473). Men hidtil har det været umuligt at opnå et folketingsflertal for en sådan demokratisering af forholdene inden for forsvaret. Dette beslutningsforslag er en genfremsættelse af et i folketingsåret 1987-88, 1. samling, fremsat forslag (se Folkeltingstidende 1987-88, 1. samling, forhandlingerne sp. 6556 og sp. 8608 samt tillæg A sp. 4109).

For at råde bod på en række af de værste misforhold indskrænker forslagsstillerne sig derfor til at foreslå en klar skelnen indført i den militære straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 30. september 1987, mellem overtrædelser af forsætlig og uagtsom karakter.

Den nugældende manglende skelnen betyder f.eks., at værnepligtige og andet militært personel efter den militære straffelov kan dømmes for færdselsforseelser, som ikke er strafbare efter færdselsloven, og som ikke kan medføre erstatningsansvar efter anden lov.

Den urimelige mangel på skelnen mellem forsætlige og uagtsomme overtrædelser er efter forslagsstillernes skøn årsag til hovedparten af de helt unødige sager, der rejses efter den militære straffelov.

Officielle noter

Ingen