Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 50

Forslag til folketingsbeslutning om en kulturfond til fremme af folkelige kulturaktiviteter

Fremsat af Ingerlise Koefoed (SF) Gade (SF) Lilli Gyldenkilde (SF) Birthe Hansen (SF) Birgitte Husmark (SF) Holger K. Nielsen (SF) Bjørn Poulsen (SF) Stillinger (SF) Ebba Strange (SF)

den 17. januar 1989

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til på finanslovene for 1990, 1991

og 1992 at søge afsat i alt 150 mio. kr. til en kulturfond, der skal

fremme forsøg, projekter og aktiviteter inden for den folkelige

kultur.

Bemærkninger til forslaget

Af de offentlige kulturbudgetter i stat, amt og kommune anvendes 99 pct. til den professionelle kultur og kulturformidling og 1 pct. til den folkelige kultur. Dette er efter forslagsstillernes mening en skævhed, som Folketinget ved særlig støtte til folkelige kulturaktiviteter bør hjælpe med til at rette op på.

Inden vedtagelsen af lov nr. 764 af 14. december 1988 om indførelse af et lottospil foreslog SF, at lovforslaget skulle deles i to dele. Selve spørgsmålet om statsafgiften af lottospillet skulle henhøre under skatteministeren, mens fordelingen af indtægterne skulle foretages af kulturministeren. Det var i lovforslaget forudsat, at langt de fleste af midlerne skulle tilfalde idrætten. Uanset denne aktivitets udbredelse og betydning forekom det SF, at de andre kulturpolitiske områder, som i forvejen tildeles alt for få offentlige midler, blev stillet meget i skyggen ved den foreslåede fordeling.

Dette beslutningsforslag er et forsøg på at give de folkelige kulturaktiviteter, f.eks. amatørteatret, amatørmusikken, forsamlingshusene, medborgerhusene, børnearrangementer, forsøg med litteratur for handicapgrupper, særlige lokalradioaktiviteter m.v., en håndsrækning. Initiativet til aktiviteter, projekter og forsøg skal komme fra brugergrupperne selv. Erfaringer fra bl.a. 10-punkts-programmet viser, at der er mange ideer og megen fantasi at bygge på, og at et tilbud om selv en beskeden støtte fra offentlig side virker inspirerende for mange.

Støtte fra fonden kan kun bevilges til aktiviteter, der ikke kan støttes over anden lovgivning. Støtten kan søges af f.eks. grupper, beboerforeninger, musiksammenslutninger, teatre, der vil påtage sig særlige forsøgsvirksomhed (f.eks. samarbejde mellem arbejdsløse og skuespillere, samarbejde mellem amatører og professionelle), udstillingsarrangører, festivalarrangører, børneinstitutioner og skoler (til særlige arrangementer) etc. Kommuner kan også søge støtte, men det er en forudsætning for bevilling, at kommunen selv stiller midler til rådighed for aktiviteterne. Der kan bevilges garantibeløb, men ikke underskudsdækning og almindelig driftsstøtte.

Midler til fonden søges fremskaffet dels ved, at der af Kulturministeriets andel af tipsmidlerne og midlerne for statslotto reserveres 10-20 mio. kr. årligt, dels ved en ekstrabevilling til Kulturministeriet. Der nedsættes til at følge fondens virksomhed og fordele dens midler et udvalg, der består af repræsentanter for Dansk Amatørteater Samvirke, Sammenslutningen af Kulturelle Samråd, Landsforeningen for Medborgerhuse, Landsforeningen for Forsamlingshuse, Rocksammenslutningen ROSA, Arbejdsgruppen for Børn og Kultur, Sammenslutningen af Lokalradioer og Dansk Folkeoplysnings Samråd. Kulturministeren udpeger fondens formand og udfærdiger de nærmere regler for fondens virksomhed.

Ved starten af fondens 3. funktionsår igangsætter udvalget en vurdering af dens virksomhed og fremsætter forslag om dens eventuelle videreførelse.

Officielle noter

Ingen