Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 76-årig mand blev tilknyttet en psykiatrisk afdelings daghospital som aflastning af hjemmet. Han fik blandt andet foretaget en demenstest, hvor han scorede 23 point, svarende til demens i lettere grad. Han blev senere indlagt flere gange på grund af alkoholbetinget delir, hvorefter han blev overflyttet til en geriatrisk afdeling. Under en indlæggelse på den geriatriske afdeling blev der efter en neurologisk undersøgelse foretaget en CT-scanning, som viste flere ar efter blodpropper i den nederste del af hjernen. Han blev herefter indstillet til en plejehjemsplads.

Der blev blandt andet klaget over, at der ikke blev givet tilstrækkelig information til patientens familie om dennes sygdomsforløb og behandling, idet patienten ikke var i stand til at tage vare på sig selv og således ikke var i stand til at modtage og forstå informationen.

Nævnet fandt anledning til at bemærke, at i relation til spørgsmålet om information vil en patients evne til at forstå information og give samtykke til behandling dels afhænge af dennes intellektuelle formåen på det givne tidspunkt og dels af, hvor kompliceret informationen er.
Den fulde tekst

Klage over utilstrækkelig information af pårørende

 

Nævnet oplyste hertil, at den information, man i en situation som den aktuelle vil give en patient om behandling med Serenase, vil være relativ enkel med nævnelse af formål/virkning og bivirkninger.

Patientklagenævnet fandt, at patienten blev informeret og inddraget i drøftelserne vedrørende behandling i det omfang, han var i stand til at forstå behandlingssituationen. Nævnet fandt ikke, at der var holdepunkter for at fastslå, at patienten varigt manglende evnen til at forholde sig fornuftsmæssigt til information, behandlingsmuligheder, risici mv.