Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 2

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Bevægelsernes Center for Miljøforskning

Fremsat af Rahbæk Møller (SF) Margrete Auken (SF) Gade (SF) Inger Harms (SF) Leif Hermann (SF) Ebba Strange (SF)

den 13. oktober 1987

Den fulde tekst

Folketinget pålægger regeringen at oprette et bevægelsernes center

for forskning i det eksterne miljø efter følgende retningslinier:

1. Centrets formål er at rekvirere forskningsopgaver, herunder

indsamling af allerede udført forskning, fra relevante

forskningsmiljøer. Forskningsopgaverne formuleres af

miljøbevægelserne.

2. Centret ledes af en bestyrelse bestående af 1 medlem udpeget af

Danmarks Naturfredningsforening, 1 medlem udpeget af

Verdensnaturfonden, 1 medlem udpeget af Dansk Ornitologisk

Forening, 1 medlem udpeget af Greenpeace, 1 medlem udpeget af NOAH

samt 2 forskere udpeget af Planlægningsrådet for Forskning og de

seks forskningsråd i forening.

3. Centret tildeles en bevilling på 5 mill. kr. for finansåret 1988.

4. Sekretariatsbistand for centret udføres af

forskningssekretariatet.

BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGET

Almindelige bemærkninger

Der i dag store uligheder i mulighederne for at få forskningsopgaver

udført. Som forskningen finansieres for tiden, dels ved faste

basisbevillinger til forskningsinstitutionerne, dels ved

bevillinger fra forskningsrådene, dels ved kontraktforskning, har

økonomisk stærke grupper en åbenlys mulighed for at få udført den

forskning, de er interesserede i. Det har græsrodsbevægelserne

derimod ikke. De er helt afhængige af, at forskerne selv tager de

relevante emner op inden for deres basisbevillinger, eller at

myndighederne sikrer, at de nødvendige undersøgelser bliver

foretaget.

Dette forhold er især uheldigt på miljøområdet. Her har debatten

hidtil i alt for høj grad været koncentreret om enkeltsager,

medens der eksisterer et markant og åbenlyst behov for

helhedsvurderinger, der belyser de mangesidede og indbyrdes

afhængige påvirkninger af det eksterne miljø, af den menneskelige

sundhed etc.

Miljøbevægelserne har i deres mangfoldighed udført et stort og

vigtigt arbejde for at øge miljøbevidstheden. De står imidlertid i

en situation, hvor de ikke har muligheder for at selv at rekvirere

forskning, herunder kompilatorisk forskning (dvs. samling af

allerede udført forskning), der kan belyse bestemte sider af

forureningens påvirkning af miljøet, herunder de økologiske

systemer, variationen i dyre- og planteliv m.v. Dette bør

miljøbevægelserne have mulighed for, og det kan i det små sikres

gennem dette forslag om oprettelse af et bevægelsernes center for

forskning i det eksterne miljø.

Bemærkninger til de enkelte punkter

ad 1

Det er ikke hensigten, at cenret skal udføre selvstændige

forskningsopgaver. Centrets funktion er alene at rekvirere

forskningsopgaver, herunder samling af allerede eksisterende

forskning i ind- og udland, udredninger m.v. fra de eksisterende

institutter og universiteter og højere læreanstalter,

sektorforskningsinstitutioner, private og selvejende institutioner

samt, hvor det skønnes relevant, fra enkeltpersoner eller grupper,

der har særlige forudsætninger for at udføre de ønskede opgaver.

Det er vigtigt, at centret i sit arbejde prioriterer ansøgninger, der

er helhedsorienterede, dvs. omfatter de mangesidede effekter af

forureningen, områder, der hidtil er ringe belyst, samt forskning

inden for områder, hvor der i fremtiden kan blive tale om

væsentlige miljøpåvirkninger. Der kunne nævnes mange eksempler på,

hvad der efter forslagsstillernes opfattelse ville være relevante

projekter. Det siger sig selv, at en sådan beskrivelse aldrig vil

kunne blive fuldstændig dækkende. For at give et indtryk af,

hvilke opgaver forslagsstillerne konkret bl.a. har tænkt på, skal

et par stykker nævnes:

- forskning i miljøpåvirkningen i andre lande af de produkter, vi

importerer til Danmark

- forskning i klimatologiske ændringer som følge af forureningen

- forskning i effekten på såvel de økologiske systemer som

fødevarekvaliteten ved anvendelse af økologiske dyrkningsmetoder i

landbrug, gartneri samt skovbrug

- forskning i de miljøgavnlige effekter ved anvendelse af andre

transportmidler eller nye kombinationer af eksisterende

transportmidler, herunder hvordan støjforurening undgås

- forskning i betydning for mennesker og natur af et varieret dyre-

og planteliv.

Dette er som sagt blot nævnt som nogle eksempler. Det er desuden

foreslagsstillernes opfattelse, at det vil være af stor betydning

at bevilge midler til indsamling af allerede eksisterende

forskningsresultater fra inden- og udenlandske forskningsmiljøer.

Det er derimod ikke foreslagsstillernes ønske, at der skal bevilges

midler til egentlig arbejdsmiljøforskning.

ad 2

Det er ikke muligt at foretage en præcis afgrænsning af, hvilke

organisationer der er miljø- og naturorganisationer, og hvilke der

hovedsagelig har et andet formål. I forslaget er nævnt 5

organisationer, der har været særlig aktive i miljøarbejdet og

miljødebatten. De foreslås alle repræsenteret i bestyrelsen. Det

forhold, at en bevægelse ikke er repræsenteret i centrets

bestyrelse, må imidlertid ikke medføre, at den udelukkes fra at

søge eller få tildelt forskningsopgaver. Ved undersøgelsen af,

hvilke opgaver der kan bevilges midler til, skal der både tages

hensyn til opgavens relevans set ud fra et miljøsynspunkt og til

den ansøgende organisations muligheder for at finansiere

forskningen af egne midler.

ad 3

Det foreslås at starte med en årlig bevilling på 5 mill. kr. Dette

beløb er næppe i længden tilstrækkeligt. Det foreslås imidlertid

at starte forholdvis beskedent, dels fordi det tager tid for

bevægelserne at opbygge ekspertise i at udforme

forskningsansøgninger, dels for at undgå den misforståelse, at

centrets oprettelse kan begrunde en nedskæring i forskningsrådenes

eller andres bevillinger til miljøforskning.

ad 4

Da der alene er tale om, at centret skal fungere som et slags fond,

foreslås det, at der ikke opbygges en ny administration. I stedet

foreslås det at overlade centrets administrative opgaver til

forskningssekretariatet, der i forvejen varetager

sekretariatsopgaver for forskningsrådene.

Officielle noter

Ingen