Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 116

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en uafhængig ombudsmandsinstitution inden for forsvaret

Fremsat af Pelle Voigt (SF) Hanne Thanning Jacobsen (SF) Gert Petersen (SF) Ebba Strange (SF) Jens Thoft (SF)

den 16. februar 1988

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag om

oprettelse af en ombudsmandsinstitution inden for forsvaret, hvor

ombudsmanden udpeges af Folketinget.

Bemærkninger til forslaget

En række sager gennem de senere år har klart vist behovet for en

ombudsmandsinstitution inden for forsvaret. Værnepligtige,

stampersonel og officerer har i en række tilfælde været udsat for

overgreb eller anden uretfærdig behandling, som ikke i praksis

lod sig appellere inden for forsvarets eksisterende disciplinære

rammer.

Officerer med synspunkter, som af deres foresatte anses for

upassende, kan opleve problemer med deres udnævnelser,

stationering eller i alvorligere tilfælde fratagelse af

klassifikation, stempling som »psykisk ustabile« m.m.

For de værnepligtige har der været en række sager, som viser, at lov

nr. 244 af 7. juni 1967 om samarbejdsregler i forsvaret ikke i

praksis løser de problemer, som opstår i tjenesten. Gentagne

eksempler på ulovlige disciplinarmidler, forkert anvendelse og

uddannelse af værnepligtige m.v. er problemer, som bliver

»blokeret« i samarbejdssystemet.

Inden for det vesttyske forsvar har man i en årrække haft en

ombudsmandsinstitution til at varetage sager, som ikke har kunnet

behandles på normal og tilfredsstillende vis inden for det

militære system.

En dansk ombudsmandsinstitution bør for at sikre institutionens

uafhængighed udformes således, at ombudsmanden kan referere

direkte til forsvarsministeren såvel som til Folketingets

Forsvarsudvalg.

Ombudsmanden udarbejder en årsrapport om sit arbejde.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at indførelsen af en sådan

ombudsmandsinstitution ud over at styrke de demokratiske

rettigheder inden for forsvaret også vil kunne modvirke

økonomiske misforhold og spild af ressourcer inden for forsvaret

og dermed bidrage til på længere sigt at begrænse

forsvarsudgifterne.

Officielle noter

Ingen