Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 117

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af den militære straffelov

Fremsat af Pelle Voigt (SF) Hanne Thanning Jacobsen (SF) Gert Petersen (SF) Ebba Strange (SF) Jens Thoft (SF)

den 16. februar 1988

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag om

ændring af den militære straffelov, så der i denne fremtidig klart

skelnes mellem forsætlige og uagtsomme overtrædelser.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne har tidligere fremsat forslag om fuldstændig

afskaffelse af den militære straffelov i fredstid (se

Folketingstidende 1983-84, 2. samling, forhandlingerne sp. 806 og

sp. 3419 samt tillæg A sp. 1473). Men hidtil har det været

umuligt at opnå et folketingsflertal for en sådan demokratisering

af forholdene inden for forsvaret.

For at råde bod på en række af de værste misforhold indskrænker

forslagsstillerne sig derfor til at foreslå en klar skelnen

indført i den militære straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 642

af 30. september 1987, mellem overtrædelser af forsætlig og

uagtsom karakter.

Den nugældende manglende skelnen betyder f.eks., at værnepligtige og

andet militært personel efter den militære straffelov kan dømmes

for færdselsforseelser, som ikke er strafbare efter

færdselsloven, og som ikke kan medføre erstatningsansvar efter

anden lov.

Den urimelige mangel på skelnen mellem forsætlige og uagtsomme

overtrædelser er efter forslagsstillernes skøn årsag til

hovedparten af de helt unødige sager, der rejses efter den

militære straffelov.

Officielle noter

Ingen