Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 46

Forslag til folketingsbeslutning om udbygning og effektivisering af Kvindehistorisk Samling i Århus

Fremsat af Ingerlise Koefoed (SF) Margrete Auken (SF) Alice Faber (SF) Lilli Gyldenkilde (SF) Hanne Thanning Jacobsen (SF) Ebba Strange (SF) Thoft (SF)

den 15. november 1985

Den fulde tekst

Folketinget pålægger regeringen på de årlige finanslove at afsætte et

beløb på kr. 500.000 til udbygning og effektivisering af

Kvindehistorisk Samling i Århus.

BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGET

Kvindehistorisk Samling er et arkiv for dansk kvindehistorie oprettet

i 1964. Samlingen har til huse på statsbiblioteket, men er i

økonomisk henseende ikke en del af biblioteket. Kvindehistorisk

Samling rummer Dansk Kvindesamfunds arkiv fra foreningens start i

1871 samt en række andre danske kvindeorganisationers arkivalier.

Århus-rødstrømpernes store centrale arkiv er netop indgået i

samlingen. Herudover findes private arkiver fra personer, hvoraf

de fleste var tilknyttet den gamle eller den nye kvindebevægelse.

Desuden rummer samlingen ca. 100.000 ordnede avisudklip, heraf en

del fra forrige århundrede, en bog- og pjecesamling,

plakatsamlinger, fotodias-samling samt nogle få historiske film.

Hovedparten af materialet er færdigregistreret, om end en del står

tilbage.

Opgaver

Kvindehistorisk Samling har følgende hovedopgaver:

1. Indsamling og arkivarisk bearbejdelse af utrykt eller mundtligt

formidlet materiale vedrørende kvindespørgsmål.

De sidste år har Kvindehistorisk Samling koncentreret indsamlingen og

den arkivariske bearbejdelse af materiale om Dansk Kvindesamfund

og rødstrømpebevægelsen. I 1983 påbegyndtes en indsamling af

båndinterviews med ældre medlemmer af Dansk Kvindesamfund.

I forbindelse med denne bearbejdelse samt med en arkivarisk

bearbejdelse af rødstrømpebevægelsens arkivalier melder der sig en

række metodiske problemer, idet der er tale om bevægelser af helt

forskellige strukturer og helt forskellige arbejdsmetoder.

Bearbejdelsen af arkiverne kan danne et vigtigt grundlag for alle

fremtidige arkiveringer.

Tanken om EDB-registrering af arkivalierne trænger sig stadig mere

på, men det er i øjeblikket ikke arbejdsmæssigt og økonomisk

muligt at se en udvej for at igangsætte et sådant projekt.

2. Vedligeholdelse af avisudklipssamlingen.

Avisudklipsamlingen har i de seneste år ikke kunnet vedligeholdes på

grund af manglende ressourcer. Kvindehistorisk Samling har folk

til at klippe og er altså i besiddelse af de relevante udklip, men

de ligger usorteret hen. I betragtning af det meget store udlån

fra udklipsamlingen og samlingens fremtidige værdi vil det være af

meget stor betydning, at denne til stadighed ajourføres.

3. Informations- og dokumentationstjenesten for og om

kvindeforskning.

Kvindehistorisk Samling modtager løbende et stort antal henvendelser

såvel af dokumentationsmæssig art som vedrørende arkivbenyttelse.

Henvendelserne kommer fra hele landet. En del af udlånene foregår

uden forudgående personlig kontakt. Men bag de fleste lån ligger

en vejledningsfase af kortere eller længere varighed.

4. Bibliografisk registrering af trykt materiale, fortrinsvis i

statsbibliotekets tidsskrifter og bøger.

Registreringen af kvindelitteratur (bøger, tidsskrifter,

specialeopgaver, rapporter osv.) har der kun været ringe mulighed

for at varetage. Inden for sine begrænsede ressourcer har

Kvindehistorisk Samling måttet prioritere arbejdet med

arkivalierne højest. På det bibliografiske område har det været

muligt at trække på Kvinfo. En systematisk registrering af

statsbibliotekets bøger af interesse for kvindeforskningen ville

dog være af stor betydning for brugere fra hele landet. En sådan

registrering kunne indgå i statsbibliotekets on-line søgesystem.

Drift og økonomi

Kvindehistorisk Samling er som nævnt ikke i økonomisk henseende en

del af statsbiblioteket. Samlingens leder er fuldtidsbeskæftiget

på biblioteket med andre biblioteksopgaver. Samlingen har gennem

de senere år modtaget 75.000 kr. om året fra tipsmidlerne. Disse

er overvejende blevet anvendt til aflønning af medarbejdere. Det

beskedne beløb medfører, at ansættelserne kun kan strække sig over

kortere perioder. Dette er naturligvis uhensigtsmæssigt både i

forhold til arbejdet med samlingen og i forhold til den stadig

voksende brugergruppe.

For at vedligeholde og videreføre samlingen er en fast

medarbejdergruppe nødvendig. Der bør ansættes 2 akademiske

medarbejdere til varetagelse af indsamling, registrering,

vedligeholdelse af avisklipsamlingen m.v. samt til vejledning af

brugere. Derudover bør der ansættes en kontorfunktionær til

registreringsarbejde, båndudskrift og korrespondance. Det vil også

være nødvendigt med ca. 50.000 kr. årligt til rejser og indkøb.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at det er meget nødvendigt,

at samlinger, der indeholder væsentligt materiale om kvinders liv,

virke og muligheder, gøres så åbent tilgængeligt som overhovedet

muligt både for forskere og for alle kvinder og mænd, som er

interesseret i kvindespørgsmål. Dette kan imidlertid ikke ske,

uden at det offentlige involverer sig økonomisk i samlingerne. En

tilslutning til dette beslutningsforslag vil være med til at

fremme forskeres, herunder kvindeforskeres, og den almindelige

befolknings mulighed for at uddybe deres viden om kvinders

historie og nutid.

Officielle noter

Ingen