Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 57

Forslag til folketingsbeslutning om at tilføre yderligere midler til det sikkerheds- og nedrustningspolitiske udvalg

Fremsat af Hanne Thanning Jacobsen (SF) Birthe Hansen (SF) Ingerlise Koefoed (SF) Ebba Strange (SF) Thoft (SF) Albrechtsen (VS) Anne Grete Holmsgård (VS) Lenger (VS) Tinning (VS)

den 29. november 1985

Den fulde tekst

Folketinget pålægger regeringen at overføre 1 mill. kr. fra

forsvarets oplysnings- og velfærdstjeneste (FOV) til regeringens

sikkerheds- og nedrustningspolitiske udvalg (SNU) til brug for en

særlig oplysningsindsats i FNs internationale fredsår i 1986 på

skoler, højskoler, gymnasier, HF og andre uddannelsesinstitutioner

samt til administrationen af denne oplysningsindsats.

BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGET

Forsvarets oplysnings- og velfærdstjeneste har hidtil haft en årlig

bevilling på ca. 8,6 mill. kr., mens regeringens sikkerheds- og

nedrustningspolitiske udvalg (SNU) har haft en bevilling på ca.

1,7 mill. kr. til sin oplysningsvirksomhed. Når man ser på

resultatet af den virksomhed, disse to organer udfører, er det

hævet over enhver tvivl, at SNU i langt højere grad har formået at

udnytte sin bevilling til at skabe den nødvendige og nuancerede

debat om freds- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Et skoleeksempel på den ensidighed, med ganske få undtagelser, som

hidtil har præget FOVs publikationsvirksomhed, er den videoserie

med tilhørende teksthæfter til brug i folkeskolernes 8.-10.

klasser, som FOV udsendte i sommer. Materialet har været

kritiseret voldsomt i pressen og er af en så ensidig militaristisk

art, at det bør påkalde sig en politisk reaktion.

Forslagsstillerne skal give et enkelt eksempel fra videoserien, for

at folketingets medlemmer kan danne sig et indtryk af seriens

ensidige indhold:

Den første sekvens behandler problemerne vedrørende forsvar og

nedrustning med udgangspunkt i fablen om dyrene, som samledes til

en fredskonference. Løven ville have ørnens vinger stækket, ørnen

ville have løvens kløer klippet af, løven ville have tyrens horn

afskaffet, mens bjørnen skar igennem og foreslog i stedet en

broderlig omfavnelse. Og den klemte . . . og den klemte . . . og

kun fordi de øvrige dyr i fællesskab forsvarede sig, lykkedes det

at redde livet. Tilbage sidder man med opfattelsen: Bjørnen (læs

den sovjetiske bjørn) er svigefuld, fredskonferencer nytter ikke

noget. Kun den, der har våben og er villig til sammen med sine

venner at bruge dem, har en chance for at overleve. Denne

holdning, som på forhånd udelukker en ubevæbnet fred, er i

modstrid med den officielle danske udenrigspolitik, som netop har

til formål at skabe forudsætningerne for en ubevæbnet fred.

Forslagsstillerne har den opfattelse, at det ikke er folketingets

opgave at censurere FOVs materiale, men når det har denne meget

ensidige karakter, bør det påkalde sig en reaktion. For at skabe

den nødvendige og nuancerede debat, for at støtte FNs

internationale fredsår og for at fastholde det ganske høje niveau,

som den folkelige debat om sikkerhedspolitiske spørgsmål generelt

har fået i de senere år, ønskes SNUs oplysningsbevilling forøget

på bekostning af FOVs tilsvarende bevilling.

Da det ikke er forslagsstillernes formål, at SNUs aktiviteter skal

begrænses, fordi SNU nu yderligere skal administrere penge til

oplysningsvirksomhed, har forslagsstillerne fundet det

hensigtsmæssigt, at bevillingen på 1 mill. kr. skal anvendes såvel

til oplysningsvirksomheden som til administrationen heraf.

I bilaget fra SNUs årsberetning 1984 gengives SNUs redegørelse for,

hvorledes de tildelte midler hidtil er brugt. Som det fremgår, er

denne anvendelse både debatskabende og nuanceret.

Bilag 1

Økonomisk støtte til oplysnings- og forskningsvirksomhed i tiden 1.

januar-31. december 1984

A = Ansøger, B = Bevillilngsformål, C = Beløb

A: Center for Europæisk Uddannelse

B: Konference for historie- og samfundsfaglærere i gymnasiet,

handelsgymnasiet og højskolen. Konferencens emne: »Den europæiske

dimension i historieundervisning: Fra konflikt til samarbejde«.

C: 17.301,00

A: Niels Erik Rosenfeldt

B: Deltagelse i »The international Hearings on Soviet Realities« i

Tel Aviv, Israel, den 26. februar-3. marts 1984.

C: 13.285,61

A: Michael H. Clemmesen

B: Deltagelse i det af Forsvarets Høgskoleforening i Oslo arrangerede

sympositum »On the Role of Conventional and Nuclear Weapons in

Deterrence and Defence of Europe«, 13. marts 1984.

C: 900,00

A: Det udenrigspolitiske Selskab

B: Renskrivning af bibliografi over dansk sikkerhedspolitisk

litteratur i perioden 1945-1983 udarbejdet af bibliotekar

Anna-Lise Nevald, Folketingets Bibliotek.

C: 5.000,00

A: Nedrustningspolitisk Gruppe

B: Tilvejebringelse af sikkerheds- og nedrustningspolitisk relevant

dokumentationsmateriale fra USAs kongres.

C: 15.000,00

A: Projektet »Dansk sikkerhedspolitik« v/ Nikolaj Petersen

B: Videreførelse af et i 1982 indledt forskningsprojekt vedrørende

Danmarks aktuelle sikkerhedspolitiske situation. Bevillingen skal

bl.a. dække undersøgelser over Scandilux-samarbejdet ved Nikolaj

Petersen og forskning omkring »koblingsproblematikken« mellem USA

og Vesteuropa ved Hans-Henrik Holm.

C: 45.223,00

A: Nej til Atomvåben, Århus

B: Betaling af rejseudgifter for Jan Øberg, Mogens Godballe, Michael

Kraft og Jens Jørn Graabæk i forbindelse med afholdelse af åbent

seminar om alternativ sikkerheds- og forsvarspolitik i Århus

10.-11. marts 1984.

C: 1.932,00

A: Atlantsammenslutningen

B: Afholdelse af seminar med emnet »Hvorfor NATO? Er der alvor bag

vort medlemskab« på Kolle-Kolle 14.-15. januar 1984.

C: 15.000,00

A: Værn om Danmark

B: Afholdelse af landsomfattende møderække om sikkerhedspolitiske

spørgsmål, herunder relationer til NATO-allierede samt det

kommende forsvarsforlig. Tilsagn fra forsvarschef Knud Jørgensen,

Lasse Budtz, Knud Østergaard, Peter Duetoft, Robert Pedersen, Tage

Kaarsted og Bent Jensen.

C: 15.000,00

A: Militært Tidsskrift

B: Deltagelse af oberstløjtnant K. V. Nielsen i det 5. seminar om

international sikkerhed arrangeret af The Graduate Institute of

International Studies, Geneve, 16.-21. juli 1984.

C: 15.600,00

A: Arbejderbevægelsens Internationale Center

B: Betaling af rejseudgifter, honorarer og opholdsudgifter for

indlederne Mike Cooley og Jan Øberg m.fl. i forbindelse med

afholdelse af fredskonference med temaet »Nedrustning -

beskæftigelse« den 10. marts 1984 på Christiansborg.

C: 12.000,00

A: Anders Boserup

B: Afholdelse af et firedages internationalt Pugwash symposium i

Danmark i marts måned 1984. Symposiets emne: Conventional Forces

in Europe.

C: 125.322,84

A: Krigsvidenskabeligt Selskab

B: Afholdelse af seminar om NATOs strategi.

C: 58.443,88

A: Sikkerhedspolitisk Studiegruppe

Afholdelse af foredrag om Tysklandsproblemet (Karl Kaiser)

C: 5.844,15

A: Verdensnedrustningskampagnen

B: Bidrag (rest fra 1983, hvor betaltes 90.000,00 kr.).

C: 160.000,00

A: Tidsskriftet Horisont

B: Trykning af fire »fakta«-sider med sikkerheds- og

nedrustningspolitisk indhold.

C: 5.000,00

A: Den danske Pugwash-komite

B: Det danske bidrag til Pubwash-bevægelsens London-kontor.

C: 25.421,16

A: FN-forbundet

B: Avis i nedrustningsugen »FN, Krigen og Freden«.

C: 52.000,00

B: »Sikkerhed og Nedrustning - debat, artikler, bibliografi«.

C: 35.400,00

B: Arrangement på Christiansborg med udenlandske sikkerhedspolitiske

eksperter. Dækning af rejseomkostninger og honorarer til

foredragsholdere.

C: 15.000,00

B: Weekendseminar om fredsforskning i Danmark. Dækning af

rejseomkostninger og honorarer til foredragsholdere.

C: 15.000,00

A: Erling Bjøl/Niels Jørgen Haagerup (IISS)

B: Engangstilskud til særlig kapitalfond for IISS.

C: 50.000,00

A: FO Fakse-Rønnede ved Lars Kristensen

B: Transport, bespisning, honorarer til indledere ved

sikkerhedspolitisk debat 3. maj 1984.

C: 1.630,40

A: KU, VSU, DSU og Fredsgruppen, Jelling

B: Dækning af indledernes rejseudgifter i forbindelse med

debateftermiddag.

C: 330,00

A: Danske Læger mod Kernevåben

B: Deltagelse i 4. verdenskongres for IPPNW.

C: 10.000,00

A: Arbejdernes Fællesorganisation i København og

Frederiksberg/fagbevægelsen for Fred i Storkøbenhavn

B: Rejse- og opholdsudgifter for Edith Ballentyne for deltagelse i

»Dansk Fredskonference 84«.

C: 4.403,57

A: Aalborg Universitetscenter

B: 20 studerendes deltagelse i fredsundervisningskursus i Dubrovnik.

C: 8.350,00

A: Michael Krasner

B: Forskningsprogram om fredsbevægelser i Danmark.

C: 25.751,00

A: Frederik Pitzner-Jørgensen

B: Deltagelse i konference om økonomiske relationer mellem Øst og

Vest, Canada.

C: 8.842,00

A: Nej til Atomvåben, Århus

B: Rejseudgifter for to foredragsholdere ved offentligt

sikkerhedspolitisk møde

C: 370,00

A: Sigurd Olaf Nielsen

B: Projekt »Development of Peace Games Software for Mass Use with

Home Computers« (betinget).

C: 30.000,00

A: Borgens Forlag

B: Oversættelse af »The Nuclear War File«.

C: 17.000,00

A: Mellemfolkeligt Samvirke

B: International arbejdslejr over freds- og nedrustningspolitik

C: 2.000,00

A: Det udenrigspolitiske Selskab

B: Temanummer af »Fremtiden«.

C: 20.000,00

A: Nordisk Alternativ kampagne

B: Seminar: »Sikkerhedspolitik i Norden«.

C: 5.221,00

A: Marianne Boisen/Lise Gjellerup Koch

B: Flybillet til USA til møde i »Mothers for Peace«.

C: 2.500,00

A: Samuel Rachlin

B: Gennemførelse af forskningsprojekt ved Harvard University omkring

sammenhængen mellem sovjetisk politisk adfærd og russisk psykologi

og mentalitet.

C: 40.000,00

A: Tidsskriftet Retfærd

B: Temanummer med titlen »Ret mod atomvåben«.

C: 6.000,00

A: Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark

B: Trykning af studie- og debatmateriale om sikkerhed og nedrustning.

C: 12.000,00

A: Den danske forberedelsesgruppe vedrørende 3. europæiske

atomnedrustningsforum

B: Støtte til den danske deltagelse i END-konferencen i Perugia, juli

1984.

C: 10.000,00

A: Konservativ Skole-Ungdoms Landsorganisation

B: Udsendelse af skoleavis omkring sikkerhed og nedrustning.

C: 4.000,00

A: Mellemfolkeligt Samvirke

B: Fremstilling af forkortet udgave af SIPRIs årbog 1984

(garantisum).

C: 25.000,00

A: Nej til Atomvåben v/ Viggo Poulsen

B: Honorar og transport for oplægsholdere ved seminar på Assens

højskole op til

C: 6.000,00

A: Torben S. Holm

B: Deltagelse i årsmøde for dansk Selskab for Statskundskab,

Sandbjerg.

C: 500,00

A: Internationalt Forum

B: Dansk oversættelse af Fred Hallidays bog »The Making of the Second

Cold War« (Garantisum).

C: 15.000,00

A: Foreningen af aktive udviklingsforskere i DK

B: Afholdelse af seminar om oprustning og udvikling 25. september

1984.

C: 5.375,25

A: Tryk for Fred

B: Oversættelse og trykning af pjecen »Alternativ sikkerhed«.

C: 1.600,00

A: Jørgen Teglers

B: Deltagelse i konference arrangeret af Dansk selskab for

Statskundskab.

C: 730,00

A: Foreningen til Formidling af Viden om international udvikling,

fred og sikkerhed

B: Videreudvikling af mobil materialesamling vedrørende

sikkerhedspolitiske problemer til brug i folkeskolen og

ungdomsskoler.

C: 2.500,00

A: Specialarbejderforbundet i Danmark

B: Afholdelse af fællesnordisk konference om Norden som atomvåbenfri

zone.

C: 45.000,00

A: Ole Maaløe

B: Rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i Pugwash-konference,

Sverige, sig selv og student.

C: 2.556,00

A: Jørgen Kjær, Humanister for Fred

B: Dansk deltagelse i fredsseminar på Bremens Universitet.

C: 4.238,00

A: Mogens Godballe

B: Deltagelse i END-konference, Perugia, juli 1984.

C: 2.300,00

A: Venstres Landsorganisation

B: Rejsegodtgørelse for deltagere i sikkerhedspolitisk seminar

afholdt i samarbejde med Hjemmeværnet.

C: 10.000,00

A: FN-forbundet

B: Pjece om folkeretten og masseødelæggelsesvåbnene.

C: 33.000,00

A: Mogens Godballe

B: Udgivelse af manuskript »Et dansk defensivt forsvar« (garantisum).

C: 25.000,00

A: Landsforeningen Ungdomsringen

B: Udsendelse af særnummer af »Ungdom & Fritid« om fredsspørgsmål.

C: 5.000,00

A: International Liga for Fred og Frihed

B: Afholdelse af seminar »Hvorfor bruge våben - brug FN« i Vejle.

C: 10.000,00

A: Konservativ Ungdoms Landsorganisation

B: Afholdelse af sikkerhedspolitisk konference.

C: 10.000,00

A: Nej til Atomvåben

B: Deltagelse i fredskonference i Reykjavik.

C: 8.000,00

A: Paul Claesson

B: Deltagelse i fredskonference i Reykjavik.

C: 4.000,00

A: Finn Laursen

B: Dækning af udgifter i forbindelse med forskningsophold i USA.

C: 20.000,00

A: Demokratisk Fredsfraktion

B: Afholdelse af to sikkerhedspolitiske konferencer, Køge og Kolding.

C: 20.000,00

A: Tidsskriftcentret

B: Supplering af samling af internationale fredstidsskrifter.

C: 7.000,00

A: Hanne Lindblom, Jørn Bøye Nielsen

B: Opfølgning af seminar for lærere om fredsundervisning (op til).

C: 2.500,00

A: Feltartilleriforeningen Skive-Viborg og Omegn

B: Offentligt sikkerhedspolitisk møde på Skive kaserne (op til).

C: 5.000,00

A: Jens Berthelsen

B: Kursusdeltagelse på »Akademie Sankelmark«.

C: 950,00

A: Folk for Fred, Holstebro

B: Dækning af underskud ved aktiviteter i forbindelse med FNs

nedrustningsuge.

C: 1.600,00

A: Forlaget Eirene

B: Udgivelse af bog om socialdemokratiet og dansk sikkerhedspolitik.

C: 20.000,00

A: Fredsavisen

B: Temanummer om dansk atomvåbenpolitik.

C: 11.800,00

A: Dennis Kehr

B: Rejseudgifter for foredragsholdere i forbindelse med seminar om

nye veje i nedrustningsspørgsmålet.

C: 3.294,85

A: Konservativ Ungdoms Landsorganisation

B: Udgivelse af blad »Aldrig mere 9. april«.

C: 12.000,00

A: Gymnasielærere for Fred

B: Konference »Teaching Peace«, rejseudgifter.

C: 968,00

A: Bent Jensen, Odense Universitet

B: Tillægsstøtte i forbindelse med seminar afholdt i 1983.

C: 600,00

A: Københavns Universitet

B: Niels Bohr symposium 1985.

C: 100.000,00

A: Jens Nauntofte

B: Forskningsprojekt om amerikansk mellemøstenpolitik, Georgetown

University.

C: 40.000,00

A: Grethe Gram, International Horisont

B: Temanummer om atomvåbenfri zoner.

C: 4.000,00

A: International Liga for Fred og Frihed

B: Deltagergebyr ved konference om Norden som atomvåbenfri zone.

C: 900,00

A: Tidsskriftet Politica

B: Temanummer om »Vesteuropas Sikkerhed«.

C: 5.000,00

A: Nej til Atomvåben

B: Tilskud til rejseudgifter til END-planlægningsmøde i Belgien.

C: 1.000,00

A; Den danske arbejdsgruppe for »Traktat Nu«

B: Rejseudgifter og honorarer for oplægsholdere ved seminar om Norden

som atomvåbenfri zone.

C: 10.000,00

A: FN-forbundet

B: Udgivelse af »Sikkerhed og Nedrustning« i 1985.

C: 35.900,00

A: Det udenrigspolitiske Selskab

B: Rejse- og opholdsudgifter for Sir James Eberle i forbindelse med

foredrag.

C: 8.000,00

A: Nej til Atomvåben, Århus

B: Fremstilling af tekstet masterkopi af videofilm »A Change in the

Weather« om atomvinter.

C: 3.500,00

A: Tidsskriftet Ikkevold

B: Udgivelse af temanummer om emnet »tillidsskabende

foranstaltninger«.

C: 10.000,00

A: Mary Dau

B: Udgivelse af bogen »Afspændingen - illusion eller realitet?».

C: 30.000,00

A: Danske Studerendes Fællesråd

B: Dækning af udgifter til materiale og oplægsholdere ved afholdelse

af fredskonference, december 1984

C: 2.000,00

A: Udgivergruppen Monitor v/ Kasper Bartholdy

B: Udgivelse af sikkerhedspolitisk »newsletter« i lanceringsfasen.

C: 30.000,00

A: Museum Tusculanums Forlag

B: Udgivelse af dansk oversættelse og bearbejdelse af Anatol Pikas'

»Fredsfostran. Studiefoerslag och utviklingsaspekter«.

C: 25.000,00

A: Det krigsvidenskabelige Selskab

B: Udgivelse af rapport om NATOs strategi

C: 47.325,00

A: Niels Erik Rosenfeldt, Slavisk Institut, Københavns Universitet

B: Udgivelse af bog om »Information og kommunikation i Øst-Vest

sammenhæng«.

C: 25.316,00

C: 1.611.524,71

Bilag 2

Rejsestipendier for journalister i tiden 1. januar-31. december 1984

A = Ansøger, B = Bevillingsformål, C = Beløb kr.

A: Flemming Ytzen

B: Reportagerejse til Manila, Tokio og Seoul med henblik på analyse

af forandringerne i det militære og sikkerhedspolitiske billede i

Fjernøsten.

C: 10.000,00

A: David Jens Adler

B: Reportagerejse til USA med henblik på belysning af rum- og

elektronikteknologiens konsekvenser for militære systemer på kort

og mellemlangt sigt.

C: 8.000,00

A: Poul Erik Jessen

B: Rejse til Østtyskland, Polen, Litauen, Letland og Estland samt

Helsingfors og Stockholm med henblik på at vurdere arbejdet i

diverse Østersøgrupper og -konventioner.

C: 6.000,00

A: Karsen Kjær Hansen

B: Reportagerejse til Iran og Golfen med henblik på belysning af

forholdene i området.

C: 6.000,00

A: Jens Lohmann

B: Reportagerejse til USA og Mellemamerika med henblik på

undersøgelse af de sikkerhedspolitiske aspekter ved konflikten i

den sidstnævnte region.

C: 8.000,00

A: Søren Søltoft

B: Reportagerejse til FNs hovedkvarter med henblik på undersøgelse

omkring FN-rapporten vedrørende aspekter omkring konventionel

nedrustning.

C: 6.000,00

A: Jens Jørgen Jæger

B: Reportagerejse til Bern med henblik på undersøgelse af det

svejtsiske civilforsvarssystem.

C: 4.000,00

A: Troels Aagaard

B: Reportagerejse til Pakistan, Indien og Afghanistan med henblik på

undersøgelse af stormagtskonfrontationen, lokale konflikter og

oprustningen i de nævnte lande.

C: 10.000,00

A: Karin-Lis Svarre

B: Reportagerejse til USA med henblik på materialeindsamling og

baggrundsorientering vedrørende amerikansk sikkerhedspolitik.

C: 8.000,00

A: Connie Pedersen

B: Rejse til USA med henblik på materialeindsamling til projektet

»USA-Europa, modstridende eller sammenfaldende interesser«.

C: 8.000,00

A: Torben Østerby

B: Rejse til USA, Storbritannien og Forbundsrepublikken med henblik

på belysning af Danmarks troværdighed som NATO-partner,

atomtærsklen m.m.

C: 8.000,00

A: Anders Tandrup

B: Reportagerejse til Sydøstasien med henblik på belysning af

forholdene omkring Thailand og konflikterne i Kampuchea.

C: 8.000,00

A: Erik Rasmussen

B: Reportagerejse til Svejts og Østrig med henblik på beskrivelse og

problematik vedrørende defensive forsvarsmodeller.

C: 4.000,00

A: Søren Møller Christensen

B: Reportagerejse til Paris, Rom og Zuerich med henblik på

undersøgelse af de franske atomstyrkers rolle ved en amerikansk

tilbagetrækning fra Europa.

C: 6.000,00

A: Kirsten Bruun

B: Rejse til Tyskland med henblik på undersøgelser omkring emnet

afspænding.

C: 6.000,00

A: Anders Jerichow/Øjvind Kyrø

B: Reportagebesøg i Moskva og Washington med henblik på at beskrive

og studere den militærteknologiske udviklings indflydelse på

udformningen af militære doktriner.

C: 8.000,00

A: Poul E. Svejstrup Nielsen

B: Reportagerejse i Asien med henblik på en undersøgelse af

verdensdelens sikkerhedspolitiske problemer.

C: 12.000,00

C: 126.000,00

Officielle noter

Ingen