Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 37-årig kvinde havde gennem flere år lidt af ledsmerter og kronisk træthedssyndrom. Den 25. december 2001 blev hun indlagt på kardiologisk afdeling, hvor 1. reservelæge ordinerede blodprøver og foretog en hjerteundersøgelse, som viste normale forhold. Patienten blev herefter udskrevet senere samme dag. Samme aften viste resultatet af blodprøverne let forhøjede værdier af såkaldt troponin I. Resultatet blev dog ikke set af 1. reservelægen.

Den 30. december 2001 blev patienten atter indlagt på kardiologisk afdeling henblik på behandling af blodprop i hjertet. En 1. reservelæge ordinerede blodprøvetagning til analyse af enzymer, ligesom han optog hjertekardiogram og etablerede vedvarende EKG- overvågning samt behandlede med Hjertemagnyl, Fragmin, Selo-Zok samt infusion med Nitroglycerin.

Der blev klaget over, at 1. reservelægen ikke foretog en tilstrækkelig behandling af patienten den 25. december 2001og over, at en 1. reservelæge den 30. december 2001 ikke straks foranledigede, at patienten blev behandlet for en blodprop.
Den fulde tekst

Klage over manglende behandling for blodprop

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere 1. reservelægen ved behandlingen af patienten den 25. december 2001, og lagde blandt andet vægt på, at patienten blev akut indlagt på grund af brystsmerter. 1. reservelægen foretog samme dag en undersøgelse af patienten, som oplyste, at hun 4 dage tidligere havde påbegyndt penicillinbehandling og at hun siden da havde hun haft tilbagevendende længerevarende smerter af stikkende karakter til venstre i brystet med tunghedsfornemmelse i venstre arm. Resultatet af blodprøverne viste, at indholdet af det såkaldte kreatinkinase B (CKB) i blodet var normalt.

Nævnet oplyste, at CKB er et enzym, som findes i hjertet, og som frigøres til blodet i forbindelse med en blodprop i hjertet. Nævnet oplyste endvidere, at let forhøjet troponinindhold i blodet tyder på, at patienten har en mindre blodprop i hjertet.

Det fremgik af 1. reservelægens udtalelse til sagen, at resultatet af blodprøveundersøgelsen til bestemmelse af såkaldt troponin I forelå senere samme aften, men at han imidlertid ikke så dette resultat. Det fremgik endvidere, at han, hvis han havde set dette resultat, ville have ændret diagnosen og dermed håndteringen af patienten. Han anførte endvidere, at proceduren omkring modtagelse af prøvesvar i afdelingen efterfølgende blev indskærpet af ledelsen.

Det var nævnets opfattelse, at den læge, der stiller diagnosen og træffer deraf afledte dispositioner, bør afvente resultaterne af alle relevante foreliggende undersøgelser. Nævnet fandt på denne baggrund, at 1. reservelægen burde have afventet resultatet af samtlige laboratorie-analyser og herefter have foranlediget, at patienten forblev indlagt til fortsat overvågning.

Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at kritisere den 1. reservelæge, der foretog behandlingen af patienten den 30. december 2001, idet nævnet blandt andet lagde vægt på, at 1. reservelægen foretog en undersøgelse og ordinerede blodprøvetagning til analyse af enzymer med henblik på diagnosen blodprop i hjertet. Herudover optog han hjertekardiogram (elektrokardiogram), ligesom han etablerede vedvarende EKG- overvågning (telemetri). Han indledte endvidere behandling med Hjertemagnyl, Fragmin, Selo-Zok samt infusion med Nitroglycerin.

Det var nævnets opfattelse, at de foreliggende elektrokardiogrammer viste forandringer forenelige med såkaldt ikke- ST-elevationshjerteinfarkt. Denne kategori af hjerteinfarkt behandles ikke med blodpropopløsende medicin eller akut ballonudvidelse af kranspulsårer, men med Hjertemagnyl, Fragmin, Selo-Zok samt infusion med Nitroglycerin.