Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 75

Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af uheld i forbindelse med transport af farligt gods m.v.

Fremsat af Anne Grete Holmsgård (SF) Margrete Auken (SF) Erik Holst (S) Løvig Simonsen (S) Lone Dybkjær (RV) Dagmar Mørk Jensen (RV) Albrechtsen (VS) Elisabeth Bruun Olesen (VS)

den 18. december 1986

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til at skabe forbedret sikkerhed i

forbindelse med transport af farlige stoffer efter følgende

retningslinier:

1. Den nuværende administrative opdeling på 5 ministerier

rationaliseres og koordineres, således at det øverste ansvar

samles i eet ministerium.

2. Personer beskæftiget med transport af farlige stoffer samt

personer beskæftiget med bekæmpelse af uheld med farlige stoffer

skal have gennemgået en kvalificerende uddannelse. Kravene til

uddannelsen fastlægges centralt.

3. Der udarbejdes fælles retningslinier for indsatsberedskabet, og

der sikres hurtig identifikation af de pågældende stoffer.

4. Der fastlægges et net af faste ruter med sikrede opholds- og

parkeringspladser for transport af farlige stoffer. Pladserne

miljøgodkendes.

5. For hver politikreds, hvorigennem der er fastlagte ruter,

udarbejdes der beredskabsplaner efter centralt fastsatte

retningslinier. Beredskabsplanerne skal, for så vidt de angår

civiles sikkerhed, være offentligt tilgængelige.

6. Der udarbejdes informationssystemer, der sikrer, at myndighederne

til enhver tid ved, hvilke farlige stoffer der er under transport

inden for deres område.

Oprindeligt fremsat beslutningsforslag

Blad nr 381

Folketinget opfordrer regeringen til at skabe forbedret sikkerhed i

forbindelse med transport af farlige stoffer efter følgende

retningslinier:

1. Den nuværende administrative opdeling på 5 ministerier

rationaliseres og koordineres, således at det øverste ansvar

samles i eet ministerium.

2. Personer beskæftiget med transport af farlige stoffer samt

personer beskæftiget med bekæmpelse af uheld med farlige stoffer

skal have gennemgået en kvalificerende uddannelse. Kravene til

uddannelsen fastlægges centralt.

3. Der udarbejdes fælles retningslinier for indsatsberedskabet, og

der sikres hurtig identifikation af de pågældende stoffer.

4. Der fastlægges et net af faste ruter med sikrede opholds- og

parkeringspladser for transport af farlige stoffer. Pladserne

miljøgodkendes.

5. For hver politikreds, hvorigennem der er fastlagte ruter,

udarbejdes der beredskabsplaner efter centralt fastsatte

retningslinier. Beredskabsplanerne skal, for så vidt de angår

civiles sikkerhed, være offentligt tilgængelige.

6. Der udarbejdes informationssystemer, der sikrer, at myndighederne

til enhver tid ved, hvilke farlige stoffer der er under transport

inden for deres område.

BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

Formålet med forslaget er at udvide og styrke det nuværende beredskab

- i bredeste forstand - til forebyggelse af uheld i forbindelse

med transport af farlige stoffer.

Baggrunden for forslaget er, at forslagsstillerne finder, at reglerne

for transport af farlige stoffer samt beredskaberne i forbindelse

med uheldsbekæmpelse er mangelfulde.

De danske regler er betydeligt dårligere end tilsvarende regler i

f.eks. USA og Sverige.

Den seneste tids debat om forholdene ved Vordingborg og Rødby

stationer m.v. har demonstreret nogle af de centrale problemer.

Bl.a. har det her vist sig, at mange faresedler er mangelfuldt

eller direkte forkert udfyldte, at der mangler kvalificerede

beredskabsplaner, at uddannelserne af personalet er

utilstrækkelige, og at jernbanevogne henstår under ubetryggende

forhold.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at disse mangler ikke kun

gælder banetransporter, men også andre transporter, herunder

vejtransporter. En nærmere gennemgang af vejtransporterne ville

formentlig afsløre mange forkert udfyldte, mangelfuldt udfyldte

eller slet ikke udfyldte faresedler.

Hvad vejtransporterne angår, er det desuden et åbenlyst problem, at

de internationale regler, Danmark har tiltrådt (ADR-reglerne), kun

gælder grænseoverskridende transporter, men ikke indenlandske

transporter.

Præcis hvor mange transporter der foretages årligt, er der ikke

overblik over. Ej heller hvor mange uheld der sker. Dette skyldes,

at der ikke i dag føres en egentlig statistik herover.

Det bør derfor sikres, at en sådan statistik udarbejdes.

Området lider i øvrigt under, at det er spredt ud på 5 ministerier.

Vejtransporter hører under Justitsministeriet. Transporter til søs

under Industriministeriet. Banetransporter og lufttransporter

under Ministeriet for Offentlige Arbejder. Indsatsberedskabet

ligger hos brandvæsenet og civilforsvaret. Beredskabsplanerne

hører under de lokale politimestre. Sygehusberedskabet sorterer

under Indenrigsministeriet, og endelig ligger en del af kontrollen

under Miljøministeriet.

Denne spredte kompetencefordeling gør området vanskeligt

gennemskueligt og betyder under alle omstændigheder, at det er

nødvendigt med en løbende og tæt koordinering, ligesom det er

ønskeligt, at eet ministerium har hovedansvaret for området.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at der kunne ydes en værdifuld

indsats, hvis der blev tilrettelagt en effektiv stikprøvekontrol

af transporter med farlige stoffer, herunder stikprøver fra

transporter, der kunne tænkes at indeholde sådanne stoffer.

Forslagsstillerne ønsker at understrege nødvendigheden af, at

personale, der beskæftiger sig med transporter (chauffører,

jernbanepersonale m.v.), og personer beskæftiget med

indsatsberedskaber (brandfolk, Falck m.v.) har gennemgået en

kvalificerende uddannelse forud for deres respektive arbejde. Hvad

angår såvel personale beskæftiget med transporter som personale,

der sorterer under indsatsberedskabet, er det af stor værdi, at de

har tilstrækkeligt kvalificeret og anvendeligt

informationsmateriale til rådighed.

Forslagsstillerne ønsker desuden at understrege det væsentlige i, at

de ansvarlige for indsatsberedskabet kan tilkalde eksperthjælp, da

en hurtig identificering af stoffernes farlighed, mængde m.v. er

afgørende for en effektiv bekæmpelse af uheld.

Officielle noter

Ingen