Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 135

Forslag til folketingsbeslutning om tilskud til et forsøg med møder mellem børn og børnekulturarbejdere

Fremsat af Ingerlise Koefoed (SF) Carsten Andersen (SF) Birthe Hansen (SF) Stillinger (SF) Ebba Strange (SF)

den 10. februar 1987

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til på finansloven 1988, 1989 og

1990 at søge afsat i alt 1,3 mill. kr. til et børnekulturelt

forsøgsprojekt, der skal omfatte møder mellem børn og

børnekulturmedarbejdere.

BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGET

Gruppen af børne- og ungdomsbogsforfattere i Dansk Forfatterforening

tog i forbindelse med en kampagne for børne- og ungdomsbogen i

september 1985 initiativ til at oprette tværfagligt sammensatte

kunstnergrupper, som drog landet rundt og optrådte hele måneden.

Hovedintentionen bag oprettelsen af grupperne var at lade børn og

unge OPLEVE en forfatter, en skuespiller, en illustrator, en

musiker osv., med andre ord en kunstner og kulturarbejder, der

kunne inspirere dem til selv at arbejde videre med det, jf. i

øvrigt den rapport, som er udarbejdet herom, og som er optrykt som

bilag til nærværende beslutningsforslag.

Formålet med beslutningsforslaget er gennem personlige møder mellem

børn og kunstnere at inspirere børn og unge til at dykke ned i

f.eks. et forfatterskab, at få indblik i nye dimensioner i

forskellige billedudtryk, at lytte på en ny måde til musik og at

blive opmærksomme på de muligheder for oplevelse og

selvvirksomhed, der ligger i dramaet.

Meningen er at inspirere til tværfaglige aktiviteter i skoler og

andre institutioner for børn og at give børn nogle redskaber til

selv at gå i gang med forskellig kulturvirksomhed.

Meningen er endvidere gennem oplevelser af denne art at give børn

bedre muligheder for at vælge i den meget store strøm af tilbud,

som de hele tiden møder i deres hverdag.

Målgruppen for forsøget skal primært være børn og unge i alderen fra

5 til 16-17 år, men skal også omfatte minoritetsgrupper som

indvandrerbørn og handicappede børn. I forbindelse med

engagementerne vil det også være rimeligt at få kontakt med

forældre eller andre voksne, herunder lærere og pædagoger.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at børn og unge, samtidig med

at de kulturelle tilbud i skoler og institutioner bliver færre,

mere end nogen sinde har brug for at møde mennesker, der på en

inspirerende måde kan åbne deres øjne for den kultur og det

samfund, som de er en del af, og dermed give dem forståelse for

deres egen tilværelse. Eksperimentet i 1985 viste tydeligt, at der

ligger mange ubrugte muligheder hos de kunstnere, der specielt

henvender sig til børn og unge, og at det er vigtigt, at staten,

repræsenteret ved kulturministeriets arbejdsgruppe for børn og

unge, arbejder videre med de erfaringer, der blev indhøstet

dengang, således at initiativet kan fortsættes som et 3-årigt

forsøg og derefter tages op til vurdering. I den forbindelse kan

der træffes afgørelse om, hvorvidt projektet skal fortsætte og i

bekræftende fald hvorledes.

Arrangementerne kan naturligvis foregå alle steder, hvor børn og unge

samles, det vil sige f.eks. i skoler, i børnebiblioteker, i

børnehaver og på fritidshjem, i fritidscentre og i aktivitetshuse

rundt omkring i kommunerne.

Man kunne forestille sig, at de medvirkende kunstnere for deres

medvirken modtager honorarer, der svarer til Artes honorarer, dvs.

ca. 1.600 kr. pr. optræden, og at de får dækket deres

rejseudgifter. Der udfærdiges en brochure, der over for

børneinstitutioner, skoler m.m. skal gøre opmærksom på forsøget og

dets formål og på, hvorledes skoler og andre institutioner, hvor

børn samles, kan komme i kontakt med de kunstnergrupper, de måtte

være interesserede i at træffe aftaler med.

Det har været en forudsætning ved beregningen af udgifterne i

forbindelse med forslaget, at kommunen eller den pågældende

institution betaler halvdelen af beløbet, mens staten indskyder

den anden halvdel. Det vil sige, at man skaber en ordning, der

fungerer efter samme model som børneteatrene.

FORSLAGETS ØKONOMI

Der søges om i alt 1,3 mill. kr. til forsøget. Beløbet er udregnet på

følgende grundlag:

 

                     1988   1989   1990 

 HONORARER 

 360 a 1.600 kr. = 576.000 kr. 

 Heraf 50 pct. tilskud..................  288.000 288.000 288.000 

 REJSEUDGIFTER 

 15 x 6 x 1.200 kr......................  108.000 108.000 108.000 

 TRYKNING af brochure, 

 PR m.m..................................  45.000  10.000  10.000 

 RAPPORT.................................           5.000 

 REGNSKAB................................  5.000  5.000  5.000 

 DIVERSE.................................  2.000  3.000  5.000 

                    ------------------------- 

 I ALT FOR HVERT AF DE TRE ÅR............ 448.000  414.000 21.000 

                    ------------------------- 

Bilag

Rapport om formidlingskursus og forfatterbesøg

(Udarbejdet i 1986 af Dansk Forfatterforenings gruppe af børne- og

ungdomsbogsforfattere)

I forbindelse med kampagnen for børne- og ungdomsbogen i september

1985 arrangerede BU-gruppen i Dansk Forfatterforening et tilbud

til skoler og andre institutioner om besøg af forfattergrupper.

Individuelle besøg af forfattere er en kendt og skattet

institution, men vi ville forsøge at gå nye veje, og vores tilbud

indeholdt tre vigtige nye momenter:

1. flere forfattere optræder sammen,

2. gruppen supplerer sig med en repræsentant for en anden kunstart -

musiker, gøgler, illustrator - eller evt. en formidler,

3. grupperne sammensættes af en blanding af kendte og mindre kendte

navne.

FORMIDLINGSKURSUS

Alle BU-gruppens medlemmer fik tilbud om at deltage, men det var en

forudsætning, at man var parat til at gå ind for de tre punkter,

og at man kunne deltage i et forberedende »formidlingskursus«.

Desuden blev der indbudt et antal musikere, teaterfolk, illustratorer

og formidlere, som gik ind under de samme betingelser.

Et arbejdsudvalg sammensatte grupperne på forhånd, i nogen grad efter

gehør, men vi søgte at tage hensyn til følgende faktorer:

1. at deltagerne ønskede at henvende sig til samme aldersgruppe

(småbørn - 8-12-årige - unge),

2. at hver gruppe skulle bestå af 2-3 forfattere + en repræsentant

for en anden udtryksform,

3. at hver gruppe havde et »stærkt« navn - dvs. en person, der i

forvejen var kendt - + en forholdsvis ukendt.

Hovedmodellen for vores idee var Digterscenen, som optrådte som

inspirator på kursuset:

Hver deltager læser op/ fortæller/ demonstrerer sit indslag, der

højst må vare ca. 4 minutter. Det bliver i alt ca. 15-20 minutter

pr. runde. Det vil sige, at man på en normal skoletime kan nå to

runder + lidt samtale.

Modellen har vist sig meget anvendelig over for stort set alle

aldersgrupper: det er afvekslende, hver kunstners særpræg sættes i

relief, de scenevante trækker de mere stilfærdige med - der sker

noget.

Når det gælder skolearrangementer, fortsætter programmet med, at hver

gruppedeltager går ud i en klasse og snakker med eleverne.

På formidlingskursuset blev der dannet 9 grupper; i alt 40 personer

deltog. En gruppe opløste sig selv og fordelte sig på de andre

grupper. Derved blev en af grupperne på 6 personer, hvilket senere

viste sig at være lovlig mange.

En del forfattere var forhindrede i at deltage i kursuset, men meldte

sig som reserver - og dem fik vi god brug for!

I løbet af kursuset diskuterede grupperne, hvad de ville tilbyde, og

lavede et program.

Nogle grupper valgte at præsentere sig gennem et tema, det vil sige,

at alle deltagerne i gruppen læste op, fortalte eller viste noget

i relation til emnet. En gruppe valgte f.eks. temaet: barn i

30rne, 40rne og 50rne.

HVORDAN BLEV VI MODTAGET?

På trods af forskellige brist i kommunikationsnettet, der betød, at

vores tilbud kom meget sent ud i forhold til budgetter og

planlægning, gik det over al forventning med bestillingerne. Især

var skolerne meget ivrige, hvorimod det mange steder kneb for

bibliotekerne at skaffe penge.

Vi havde lavet en aftale med de medvirkende forfatteres forlag, der

velvilligt sendte bøger ud til arrangørerne før et arrangement, så

både lærere og elever kunne være forberedte til mødet.

Boghandlerne var blevet opfordret til at deltage i kampagnen også

lokalt og bl.a. være opmærksomme på evt. lokale forfatterbesøg.

Vores indtryk var, at denne henstilling ikke havde nogen virkning

de fleste steder.

De 8 grupper var ude i alt 46 gange i løbet af september; det var ca.

dobbelt så mange arrangementer, som vi havde turdet håbe på. Der

var naturligvis mere bud efter nogle grupper end efter andre, men

i det store og hele var fordelingen meget fin. Nogle grupper havde

svært ved at imødekomme efterspørgslen, og ingen følte, at de blev

overset.

ØKONOMI

Vi havde håbet på et tilskud, der ville gøre det muligt, at vi også

på økonomiområdet kunne følge Digterscene-modellen: Arrangøren

betaler halvdelen af honoraret + rejseomkostninger - puljen

betaler den anden halvdel.

Det lykkedes ikke.

Vi besluttede at indgå et kompromis og satte taksten til 1.000 kr.

pr. dag pr. hoved. (DFs minimumstakst var på det tidspunkt 1.300

kr.). I gennemsnit kom hvert arrangement derved til at koste

arrangøren 4.000 kr. + rejseomkostninger. Tilskuddet gav os

mulighed for at betale de første 1.000 kr. af rejseomkostningerne

til hvert arrangement.

Prisen var pr. dag, og vi opfordrede arrangørerne til at slå sig

sammen om en bestilling, så udgifterne kunne deles af f.eks. en

skole og et bibliotek; dog dækkede tilbudet maksimalt 4 timers

optræden.

De fleste grupper erfarede, at det var for krævende at optræde flere

steder samme dag.

TID

En del af deltagerne havde også mange individuelle aftaler i

september og kunne derfor ikke påtage sig at være med til alle

gruppearrangementerne. Her trådte så nogle af »reserverne« ind, og

det fungerede godt. Enkelte blev simpelt hen optaget i en gruppe.

Deltagerne gav udtryk for, at det havde været meget hårdt, fordi det

hele skulle foregå i løbet af en måned. Med det samme antal

arrangementer fordelt over en hel sæson ville det have været

lettere at overkomme. De fleste ønskede fremtidig at tilbyde sig

et vist antal dage om året mere jævnt fordelt.

ORGANISATION

Skoler og institutioner fik en folder tilsendt, der beskrev

betingelser og grupper. Artes programtjeneste påtog sig at tage

mod bestillinger. Hver gruppe havde en kontaktperson, som Arte

henvendte sig til, når der indløb en bestilling. Kontaktpersonen

aftalte videre med sin gruppe. Arte fungerede perfekt. De to

medarbejdere, der havde påtaget sig opgaven, var meget dygtige til

at få tingene til at gå op. Vi må konstatere, at folderens

udformning ikke var helt tilfredsstillende for brugerne;

misforståelser blev dog behændigt rettet af Arte undervejs.

Grupperne må en anden gang give en mere præcis beskrivelse af, hvem

de henvender sig til, hvilke krav de stiller, og hvad de kan

tilbyde. Desuden bør det i fremtiden tilstræbes, at grupperne

sammensættes også ud fra geografiske hensyn.

Kontaktpersonerne havde et meget stort arbejde med at koordinere

aftaler, finde reserver, aftale rejsemuligheder osv. Dette arbejde

bør fremtidig honoreres.

KONKLUSION

Alle deltagerne ønsker at fortsætte i en form for gruppeoptræden. I

en fremtidig ordning skal indbydelse til deltagelse naturligvis

ikke være forbeholdt de hidtidige deltagere. FORDELE, SOM

GRUPPEDELTAGERNE SER DEM:

- det er givende at møde andre forfattere i arbejdssammenhæng - man

kan få faglig kritik og diskutere sit arbejde, få nye impulser.

- det er givende og nyt at arbejde sammen med andre faggrupper på

denne måde.

- det er en tryghed for uøvede at optræde sammen med trænede.

- det er en udfordring for »kendte« ikke at kunne bruge det

sædvanlige program.

ULEMPER, SOM GRUPPEDELTAGERNE SER DEM:

- det er ikke altid nemt at indordne sig. Ikke alle overholder

tiden, 4 minutter bliver til 20, og dermed er de andres tid ædt.

- økonomisk er det bedre at optræde alene

- det er tidkrævende at optræde sammen, det kræver forberedelse.

OVERORDNEDE FORDELE, SOM ARRANGØRGRUPPEN SER DEM:

- samarbejdet mellem børnekunstnerne styrkes og giver mulighed for

gensidig inspiration og forståelse.

- det bliver ikke i så høj grad Tordenskjolds soldater, der kommer

ud; nye navne får en chance, og mindre scenevante personer får mod

til at prøve.

- tilbudet bliver mere slagkraftigt, dvs. mulighederne for at tilbyde

børnene og de unge kvalificerede oplevelser øges.

Der foreligger megen dokumentation i form af avisomtale og

fagbladsartikler, der alle tydeligt udtrykker, at vi er inde på

noget rigtigt, som der er et behov for.

Officielle noter

Ingen