Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 7

Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og staten Israel på den anden side

Fremsat af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen)

den 2. oktober 1996

Vedtaget ved anden (sidste) behandling den 13. marts 1997

Den fulde tekst

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks

vegne tiltræder den i Bruxelles den 20. november 1995 undertegnede

Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber

og deres medlemsstater på den ene side og staten Israel på den anden

side.

Bilag

Den aftale, som er omtalt i folketingsbeslutningen, er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.

Oprindelig fremsat forslag

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks

vegne tiltræder den i Bruxelles den 20. november 1995 undertegnede

Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber

og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden

side.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og staten Israel på den anden side

 

 Præambel 

 Formålsbestemmelser 

 Afsnit I Politisk dialog 

 Afsnit II Frie varebevægelser 

 Kapitel 1: Grundprincipper 

 Kapitel 2: Industrivarer 

 Kapitel 3: Landbrugsprodukter 

 Kapitel 4: Fælles bestemmelser 

 Afsnit III Etableringsret og tjenesteydelser 

 Afsnit IV Kapitalbevægelser, betalinger, offentlige indkøb, 

  konkurrenceregler, intellektuel ejendomsret 

 Kapitel 1: Betalinger og kapitalbevægelser 

 Kapitel 2: Offentlige indkøb 

 Kapitel 3: Konkurrenceregler 

 Kapitel 4: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret 

 Afsnit V Videnskabeligt og teknologisk samarbejde 

 Afsnit VI Økonomisk Samarbejde 

 Afsnit VII Samarbejde om audiovisuelle og kulturelle anliggender; 

  information og kommunikation 

 Afsnit VIII Sociale anliggender 

 Afsnit IX Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser 

 Bilag I-VII 1 

 Protokoller 1 

 Protokol 1: om ordningerne for indførsel i Fællesskabet af 

  landbrugsprodukter med oprindelse i Israel 

 Protokol 2: om ordningerne for indførsel i Israel af 

  landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet 

 Protokol 3: om plantebeskyttelse 

 Protokol 4: om definition af begrebet »varer med 

 oprindelsesstatus« 

  og om metoderne for administrativt samarbejde 

 Protokol 5: om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder 

  i toldspørgsmål 

 Slutakt 

Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om verserende bilaterale spørgsmål

Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om Protokol nr. 1 og om indførsel i Fællesskabet af friste afskårne blomster henhørende under Pos. 0603 10 i den fælles toldtarif

Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om iværksættelse af Uruguay-rundens aftaler

Erklæringer fra Det europæiske Fællesskab

Erklæring fra Israel

Bemærkninger til forslaget

EURO-MIDDELHAVSAFTALE

OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING

MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

OG STATEN ISRAEL PÅ DEN ANDEN SIDE

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET

LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »medlemsstater«, og,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«, på den ene side og

STATEN ISRAEL,

i det følgende benævnt »Israel«, på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af de bestående traditionelle bånd mellem Fællesskabet, dets medlemsstater og Israel og de fælles værdier, som de deler,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Israel ønsker at styrke disse bånd og etablere varige forbindelser på grundlag af gensidighed, partnerskab og fremme en yderligere integration af Israels økonomi i den europæiske økonomi,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger princippet om økonomisk frihed og principperne i De Forenede Nationers Pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne og demokrati, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM ERKENDER behovet for en sammenlægning af deres bestræbelser for at styrke den politiske stabilitet og økonomiske udvikling gennem tilskyndelse til regionalt samarbejde,

SOM ØNSKER at etablere og føre en løbende politisk dialog om bilaterale og internationale emner af fælles interesse,

SOM ØNSKER at opretholde og intensivere en dialog om økonomiske, videnskabelige, teknologiske, kulturelle, audiovisuelle og sociale anliggender til fordel for begge parter,

SOM TAGER HENSYN TIL Fællesskabets og Israels respektive tilslutning til princippet om frihandel, særlig hvad angår overholdelse af rettighederne og forpligtelserne i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) i den form, den fremstår efter forhandlingerne under Uruguay-runden,

SOM ER OVERBEVIST OM, at associeringsaftalen vil skabe et nyt klima for deres økonomiske forbindelser, særlig for udviklingen af handel, investeringer og økonomisk og teknologisk samarbejde,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Israel på den anden side.

2. Det er formålet med denne aftale:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog og således gøre det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne

- gennem en udvidelse af bl.a. handelen med varer og tjenesteydelser at sikre en gensidig liberalisering af etableringsretten, en gradvis liberalisering af offentlige indkøb, frie kapitalbevægelser og udvidet samarbejde inden for forskning og teknologi, at fremme en harmonisk udvikling af de økonomiske forbindelser mellem Fællesskabet og Israel og således i Fællesskabet og Israel at befordre økonomisk aktivitet, at forbedre leve- og arbejdsvilkårene og øge produktiviteten og den finansielle stabilitet

- at anspore til regionalt samarbejde med sigte på at befæste den fredelige sameksistens og den økonomiske og politiske stabilitet

- at fremme samarbejdet på andre områder af gensidig interesse.

Artikel 2

Forbindelserne mellem parterne samt alle bestemmelserne i denne aftale bygger på respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som ligger til grund for deres interne og internationale politik, og som udgør et væsentligt element i aftalen.

Afsnit I

Politisk dialog

Artikel 3

1. Der etableres en politisk dialog mellem parterne. Den skal styrke forbindelserne mellem dem, bidrage til at opbygge et varigt partnerskab og øge den gensidige forståelse og solidaritet.

2. Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.:

- tilvejebringe en bedre gensidig forståelse og øget konvergens i holdningerne til internationale spørgsmål, særlig anliggender, som vil kunne få væsentlige følger for en af parterne

- sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

- øge den regionale sikkerhed og stabilitet.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner af fælles interesse og rettes mod at bane vejen for nye former for samarbejde med sigte på fælles mål, særlig fred, sikkerhed og demokrati.

Artikel 5

1. Den politiske dialog skal lette udforskningen af nye initiativer og navnlig finde sted:

a) på ministerplan

b) på højt embedsmandsplan (politiske direktører) mellem repræsentanter for Israel på den ene side og Rådets formandskab og Kommissionen på den anden side

c) ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer foretaget af embedsmænd, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) ved regelmæssig information af Israel om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som skal være gensidig

e) på enhver anden måde, som kan give et nyttigt bidrag til at konsolidere, udvikle og udvide denne dialog.

2. Der skal etableres en politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og Israels Knesset.

Afsnit II

Frie varebevægelser

Kapitel 1

Grundprincipper

Artikel 6

1. Frihandelsområdet mellem Fællesskabet og Israel styrkes i overensstemmelse med retningslinjerne i denne aftale og bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 og de øvrige multilaterale overenskomster om handel med varer, der er knyttet til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), i det følgende benævnt »GATT«.

2. Den kombinerede nomenklatur og den israelske toldtarif anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem de to parter.

Kapitel 2

Industrivarer

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og i Israel, med undtagelse af de i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab opførte varer og, for så vidt angår varer med oprindelse i Israel, de i bilag I til denne aftale opførte.

Artikel 8

Told ved indførsel og udførsel og afgifter med tilsvarende virkning forbydes i samhandelen mellem Fællesskabet og Israel. Det gælder også finanstold.

Artikel 9

1.

a) Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i forbindelse med varer med oprindelse i Israel, der er opført i bilag II, med undtagelse af de i bilag III opførte.

b) Dette landbrugselement beregnes på grundlag af forskellen mellem priserne på Fællesskabets marked på de landbrugsprodukter, der anses for at være benyttet ved fremstillingen af varerne, og priserne på varer indført fra tredjelande, når de samlede omkostninger ved disse basisprodukter er højere i Fællesskabet. Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold. I tilfælde, hvor landbrugselementer har været genstand for tarifikation, erstattes det med den respektive specifikke told.

2.

a) Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Israel opretholder et landbrugselement i forbindelse med varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag IV, med undtagelse af de i bilag V opførte.

b) Landbrugselementet beregnes tilsvarende på grundlag af de i stk. 1, litra b), nævnte kriterier. Det kan tage form af et fast beløb eller værditold.

c) Israel kan udvide listen over de varer, på hvilke dette landbrugselement finder anvendelse, forudsat at der er tale om andre varer end dem, der er opført i bilag V, og at de indgår i bilag II. Inden landbrugselementet vedtages, meddeles det Associeringsrådet, som efter undersøgelse kan træffe den nødvendige afgørelse.

3. Uanset artikel 8 kan Fællesskabet og Israel på de varer, der er opført i henholdsvis bilag III og V, anvende de for hver vare angivne toldsatser.

4. De landbrugselementer, der anvendes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, kan nedsættes, når afgiftsbelastningen for et landbrugsbasisprodukt i samhandelen mellem Fællesskabet og Israel nedsættes, eller når sådanne nedsættelser er et resultat af gensidige indrømmelser vedrørende forarbejdede landbrugsvarer.

5. Den i stk. 4 omtalte nedsættelse, listen over de pågældende varer og eventuelt toldkontingenterne, inden for grænserne af hvilke nedsættelsen sker, fastsættes af Associeringsrådet.

6. Listen over de varer, der er genstand for indrømmelser i form af et nedsat landbrugselement i handelen mellem Fællesskabet og Israel, samt omfanget af disse indrømmelser, findes i bilag VI.

Kapitel 3

Landbrugsprodukter

Artikel 10

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på produkter med oprindelse i Fællesskabet og i Israel, som er opført på listen i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 11

Fællesskabet og Israel gennemfører gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter i begge parters interesse. Fra den 1. januar 2000 gennemgår Fællesskabet og Israel situationen med henblik på at fastsætte de liberaliseringsforanstaltninger, som Fællesskabet og Israel skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2001 i overensstemmelse med denne målsætning.

Artikel 12

Landbrugsprodukter med oprindelse i Israel, der er opført i protokol nr. 1 og protokol nr. 3 om indførsel i Fællesskabet, er omfattet af ordningerne i disse protokoller.

Artikel 13

Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, der er anført i protokol nr. 2 og protokol nr. 3 om indførsel i Israel, er omfattet af ordningerne i disse protokoller.

Artikel 14

Med forbehold af artikel 11 og under hensyntagen til omfanget af handelen med landbrugsprodukter mellem parterne samt disse produkters særlige følsomhed gennemgår Fællesskabet og Israel i Associeringsrådet for hvert enkelt produkt, regulært og på basis af gensidighed, muligheden for at give hinanden yderligere indrømmelser.

Artikel 15

Fællesskabet og Israel vedtager senest tre år efter aftalens ikrafttræden at undersøge muligheden for på basis af gensidighed og den fælles interesse at give hinanden indrømmelser i samhandelen med fiskerivarer.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

Artikel 16

Kvantitative restriktioner ved indførsel og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem Fællesskabet og Israel.

Artikel 17

Kvantitative restriktioner ved udførsel og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem Fællesskabet og Israel.

Artikel 18

1. Varer med oprindelse i Israel er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

2. Anvendelsen af denne aftales bestemmelser berører ikke Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelsen af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Artikel 19

1. Parterne afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af parternes område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 20

1. I tilfælde af, at en part som led i gennemførelsen af sin landbrugspolitik eller som følge af ændring af gældende regler eller i tilfælde af ændring eller udvidelse af bestemmelserne vedrørende gennemførelsen af landbrugspolitikken indfører specifikke regler, kan den pågældende part ændre de ordninger, der følger af aftalen, for de varer, der er genstand for disse regler eller ændringer.

2. I sådanne tilfælde tager den pågældende part behørigt hensyn til den anden parts interesser. Parterne konsulterer med henblik herpå hinanden i Associeringsrådet.

Artikel 21

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, såfremt disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2. Der finder konsultationer sted mellem Fællesskabet og Israel i Associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og om fornødent om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. Særlig i tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Den Europæiske Union, skal der afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Israels gensidige interesser.

Artikel 22

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i GATT, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT med dertil knyttet intern lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 25.

Artikel 23

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af parternes område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien

- eller vanskeligheder, der kan give sig udtryk i en alvorlig ændring af den økonomiske situation i en region

kan Fællesskabet og Israel, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 25.

Artikel 24

Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 17 fører til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

ii) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 25. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og skal afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 25

1. Hvis Fællesskabet eller Israel undergiver indførslen af varer, der vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 23, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsstrømmene, underrettes det den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 22, 23 og 24, giver Fællesskabet henholdsvis Israel, før en af parterne træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), Associeringsudvalget alle relevante oplysninger, der er nødvendige for en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, skal foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles Associeringsudvalget og er der genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 22 underrettes Associeringsudvalget om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis ikke bringes til ophør, eller der ikke inden 30 dage efter sagens notificering er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

b) Med hensyn til artikel 23 henvises vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i nævnte artikel, til undersøgelse i Associeringsudvalget, der kan træffe enhver formålstjenlig beslutning for at bringe dem til ophør.

Har Associeringsudvalget eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter meddelelsen truffet nogen beslutning, der bringer vanskelighederne til ophør, eller er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning efter sagens notificering, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

c) Med hensyn til artikel 24 meddeles vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsudvalget.

Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Har det ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Israel i de situationer, der er omhandlet i artikel 22, 23 og 24, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

Artikel 26

Hvis en eller flere af Fællesskabets medlemsstater eller Israel har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Israel, alt efter tilfældet, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, vedtage restriktive foranstaltninger, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at rette op på betalingsbalancestillingen. Fællesskabet eller Israel, alt efter tilfældet, underretter straks den anden part herom og forelægger snarest muligt den anden part en tidsplan for deres ophævelse.

Artikel 27

Intet i denne aftale er til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 28

Begrebet »varer med oprindelsesstatus« med henblik på anvendelsen af dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol nr. 4.

Afsnit III

Etableringsret og tjenesteydelser

Artikel 29

1. Parterne er enige om at udvide anvendelsesområdet for aftalen, så den omfatter etableringsret for virksomheder fra den ene part på en anden parts område og liberalisering af tjenesteydelser præsteret af virksomheder fra den ene part over for modtagere af tjenesteydelser hos den anden part.

2. Associeringsrådet fremsætter de nødvendige henstillinger med hensyn til gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte målsætning.

Ved formuleringen af disse henstillinger tager Associeringsrådet hensyn til erfaringerne med gensidig indrømmelse af mestbegunstigelsesstatus og parternes forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, i det følgende benævnt GATS, særlig artikel V.

3. Gennemførelsen af denne målsætning er genstand for en første undersøgelse i Associeringsrådet senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 30

1. I første omgang bekræfter parterne deres respektive forpligtelser i medfør af GATS, særlig gensidig indrømmelse af mestbegunstigelsesbehandling for de servicesektorer, der er omfattet af denne forpligtelse.

2. I overensstemmelse med GATS finder denne behandling ikke anvendelse på:

a) fordele, der indrømmes af den ene eller den anden part i overensstemmelse med bestemmelserne i en aftale som defineret i artikel V i GATS, eller foranstaltninger, der er truffet på grundlag af en sådan aftale,

b) andre fordele, der indrømmes i overensstemmelse med listen over undtagelser fra mestbegunstigelsesklausulen, knyttet til GATS-overenskomsten, af den ene eller den anden part.

Afsnit IV

Kapitalbevægelser, betalinger, offentlige indkøb

Konkurrenceregler

Intellektuel ejendomsret

Kapitel 1

Betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 31

Inden for rammerne af denne aftales bestemmelser består der ingen restriktioner mellem Fællesskabet på den ene side og Israel på den anden side for kapitalbevægelserne og ingen forskelsbehandling begrundet i deres statsborgeres nationalitet eller bopæl eller det sted, hvor sådan kapital er investeret, jf. dog artikel 33 og 34.

Artikel 32

Løbende betalinger i forbindelse med varers, personers, tjenesteydelsers eller kapitals bevægelighed inden for rammerne af denne aftale foretages frit uden restriktioner.

Artikel 33

Med forbehold af andre bestemmelser i denne aftale og andre internationale forpligtelser for Fællesskabet og Israel berører bestemmelserne i artikel 31 og 32 ikke anvendelsen af restriktioner, der består mellem dem på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, hvad angår kapitalbevægelser mellem dem, der har berøring til direkte investeringer, herunder i fast ejendom, etablering, levering af finansielle tjenesteydelser eller tilførsel af værdipapirer til kapitalmarkeder.

Overførsel til udlandet af investeringer i Israel foretaget af EF-valutaindlændinge eller i Fællesskabet foretaget af israelske valutaindlændinge og overskud deraf berøres dog ikke.

Artikel 34

Såfremt kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Israel i ekstraordinære tilfælde forvolder vanskeligheder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for valutakurspolitikken eller pengepolitikken i Fællesskabet og Israel, kan henholdsvis Fællesskabet eller Israel i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATS og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, træffe beskyttelsesforanstaltninger vedrørende kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Israel i en periode på højst 6 måneder, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige.

Kapitel 2

Offentlige indkøb

Artikel 35

Parterne træffer foranstaltninger med sigte på en gradvis åbning af deres respektive markeder for offentlige indkøb og markeder for indkøb foretaget af virksomheder i forsyningssektoren, der indkøber varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, ud over hvad der på et gensidigt grundlag er omfattet af aftalen om offentlige indkøb, som er indgået inden for rammerne af WTO.

Kapitel 3

Konkurrenceregler

Artikel 36

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Israel:

i) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på hele Fællesskabets eller Israels område eller en væsentlig del heraf

iii) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner.

2. Associeringsrådet vedtager inden for en frist på tre år fra datoen for denne aftales ikrafttræden de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i GATT som regler for gennemførelsen af stk. 1, nr. iii).

3. Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

4. Hvad angår de landbrugsprodukter, der er omhandlet i afsnit II, kapitel 3, finder stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse.

5. Finder Fællesskabet eller Israel, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 2, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Israel træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Associeringsudvalget eller 30 arbejdsdage efter, at sagen er indbragt for nævnte udvalg med henblik på konsultation.

Hvad angår praksis, som er uforenelig med stk. 1, nr. iii), må der, hvor GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT eller alle andre relevante instrumenter, der er forhandlet inden for GATT, og som finder anvendelse mellem parterne.

6. Uanset, hvilke andre bestemmelser der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 2, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 37

1. Medlemsstaterne og Israel tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Israel med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår.

2. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 38

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager Associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Israel i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

Kapitel 4

Intellektuel, industriel og kommerciel

ejendomsret

Artikel 39

1. Parterne sikrer i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser og bestemmelserne i bilag VII en tidssvarende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, herunder effektive midler til at gøre sådanne rettigheder gældende.

2. Gennemførelsen af denne artikel og bilag VII vil blive gennemgået af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted i Associeringsudvalget efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Afsnit V

Videnskabeligt og teknologisk samarbejde

Artikel 40

Parterne forpligter sig til at intensivere det videnskabelige og teknologiske samarbejde. De nærmere bestemmelser vedrørende virkeliggørelsen af dette mål nedfældes i særskilte aftaler, der indgås til dette formål.

Afsnit VI

Økonomisk samarbejde

Artikel 41

Mål

Fællesskabet og Israel forpligter sig til at fremme det økonomiske samarbejde til deres fælles fordel og på grundlag af gensidighed i overensstemmelse med denne aftales overordnede mål.

Artikel 42

Anvendelsesområde

1. Samarbejdet rettes i første række mod sektorer, som er relevante for den gensidige tilnærmelse af Fællesskabets og Israels økonomier, eller som skaber vækst eller beskæftigelse. De vigtigste samarbejdssektorer er omhandlet i artikel 44 til 57 uden dermed at udelukke muligheden for samarbejde i andre sektorer af interesse for parterne.

2. Der tages hensyn til miljøet og den økologiske balance ved gennemførelsen af det økonomiske samarbejde i de forskellige sektorer, hvor dette er relevant.

Artikel 43

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) en regelmæssig økonomisk dialog mellem parterne, som omfatter alle områder inden for den økonomiske politik, særlig skattepolitikken, betalingsbalancepolitikken og den monetære politik, og som fremmer et nært samarbejde mellem de myndigheder, der beskæftiger sig med økonomisk politik, hver på deres respektive kompetenceområde, i Associeringsrådet eller ethvert andet forum, som Associeringsrådet anviser,

b) regelmæssig udveksling af information og tanker om alle samarbejdssektorer, herunder møde mellem embedsmænd og eksperter

c) overførsel af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles projekter som f.eks. seminarer og workshops

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

f) udbredelse af information om samarbejdet.

Artikel 44

Regionalt samarbejde

Parterne tilskynder til foranstaltninger, der kan fremme det regionale samarbejde.

Artikel 45

Industrisamarbejde

Parterne fremmer navnlig samarbejdet på følgende områder:

- industrisamarbejde mellem erhvervsdrivende i Fællesskabet og i Israel, også i forbindelse med Israels adgang til fællesskabsnettene for virksomhedssamarbejde eller nettene for decentralt samarbejde

- diversificering af industriproduktionen i Israel

- samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder i Fællesskabet og i Israel

- lettere adgang til investeringsfinansiering

- information og hjælpetjenester

- stimulering af innovation.

Artikel 46

Landbrug

Parterne retter navnlig samarbejdet mod:

- støtte af den politik, der føres med henblik på at diversificere produktionen

- fremme af miljøvenligt landbrug

- nærmere forbindelser på et frivilligt grundlag mellem erhvervsdrivende, grupper og organisationer, der repræsenterer handel og erhverv i Israel og i Fællesskabet

- faglig bistand og erhvervsuddannelse

- harmonisering af sundheds- og plantesundhedsstandarder

- integreret udvikling af landdistrikter, herunder forbedring af basisfaciliteterne og udvikling af dertil knyttet økonomisk virksomhed

- samarbejde mellem landregioner, udveksling af erfaringer og knowhow om udvikling af landdistrikter.

Artikel 47

Standarder

Parterne sigter på at indskrænke forskellene med hensyn til standardisering og overensstemmelsesvurdering. Parterne indgår med henblik herpå om fornødent aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering.

Artikel 48

Finansielle tjenesteydelser

Parterne samarbejder, om fornødent ved indgåelse af aftaler, om vedtagelsen af fælles regler og standarder bl.a. for regnskabsvæsen og tilsyns- og reguleringsordninger for bank- og forsikringssektoren og andre finansielle sektorer.

Artikel 49

Told

1. Parterne forpligter sig til at udvikle toldsamarbejdet for at sikre, at handelsbestemmelserne overholdes. Med sigte herpå etablerer de en dialog om toldspørgsmål.

2. Samarbejdet rettes mod forenkling og datamatisering af toldprocedurer, som navnlig skal tage form af udveksling af information mellem eksperter og erhvervsuddannelse.

3. Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig om bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol nr. 5.

Artikel 50

Miljø

1. Parterne samarbejder med sigte på at modvirke en forringelse af miljøet, at kontrollere forurening og at sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på en bæredygtig udvikling og fremme af regionale miljøprojekter.

2. Samarbejdet rettes navnlig mod følgende:

- ørkendannelse

- vandkvaliteten i Middelhavet og kontrol med og modvirkning af havforurening

- forvaltning af affald

- forsaltning

- miljøforvaltning af følsomme kystområder

- miljøuddannelse og -bevidstgørelse

- anvendelse af avancerede miljøforvaltningsredskaber, miljøovervågningsmetoder og tilsyn, herunder anvendelse af miljøinformationssystemer og vurdering af virkninger på miljøet

- industriudviklings indvirkning på miljøet i almindelighed og sikkerhed ved industrianlæg i særdeleshed

- landbrugets indvirkning på vand- og jordkvaliteten.

Artikel 51

Energi

1. Parterne finder, at den globale opvarmning og udtømningen af de fossile brændselsressourcer udgør en alvorlig trussel mod menneskeheden. Parterne samarbejder derfor om at udvikle vedvarende energikilder, at sikre, at brændsel udnyttes på en sådan måde, at miljøforurening begrænses, og at energibevarelse fremmes.

2. Parterne bestræber sig på at fremme foranstaltninger, der sigter på at befordre det regionale samarbejde om anliggender som f.eks. forsendelse af gas, olie og elektricitet.

Artikel 52

Informationsinfrastruktur og

telekommunikation

Parterne fremmer samarbejdet om udvikling af informationsinfrastrukturer og telekommunikation til gensidig fordel. Samarbejdet rettes i første række mod aktioner inden for forskning og teknologisk udvikling, harmonisering af standarder og modernisering af teknologi.

Artikel 53

Transport

1. Parterne fremmer samarbejdet inden for transport og dermed forbundet infrastruktur for at forbedre effektiviteten inden for personbefordring og godstransport både på bilateralt og regionalt plan.

2. Samarbejdet rettes navnlig mod:

- opnåelse af høje sikkerhedsstandarder inden for sø- og lufttransport; med henblik herpå afholder parterne konsultationer på ekspertplan til udveksling af oplysninger

- standardisering af teknisk udstyr, særlig inden for kombineret og multimodal transport og omladning

- fremme af fælles programmer for forskning og teknologi.

Artikel 54

Turisme

Parterne udveksler information om planlagte projekter for udvikling af turismen og for markedsføring af turistprodukter, og om turistmesser, udstillinger, kongresser og publikationer.

Artikel 55

Tilnærmelse af lovgivninger

Parterne bestræber sig bedst muligt på at tilnærme deres respektive love til hinanden for at lette gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 56

Narkotika og hvidvaskning af penge

1. Parterne samarbejder navnlig med sigte på:

- at gøre deres politikker og foranstaltninger til bekæmpelse af forsyning og ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer mere effektiv og at mindske misbruget af disse stoffer

- at tilskynde til en fælles metode til mindskelse af efterspørgslen

- at forhindre, at parternes finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af formuer, som stammer fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2. Samarbejdet tager form af udveksling af information og i givet fald fælles aktiviteter vedrørende:

- udarbejdelse og gennemførelse af national lovgivning

- overvågning af handelen med prækursorer

- oprettelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationssystemer og gennemførelse af projekter i dette regi, herunder uddannelses- og forskningsprojekter

- anvendelse af de højeste internationale standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og misbrug af kemiske prækursorer, særlig dem, der er vedtaget af Den Internationale Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og Aktionsgruppen for Kemiske Stoffer (CATF).

3. Parterne fastlægger i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og samarbejdsmetoder for at nå disse mål. Andre foranstaltninger end de fælles foranstaltninger gøres til genstand for konsultationer og nær koordination.

De relevante offentlige og private organer, som i overensstemmelse med deres egne beføjelser arbejder sammen med de kompetente organer i Israel, Fællesskabet og dets medlemsstater, kan tage del i disse foranstaltninger.

Artikel 57

Migration

Parterne samarbejder navnlig med sigte på:

- at indkredse områder af fælles interesse vedrørende indvandringspolitik

- at gøre foranstaltningerne til at forhindre eller modvirke ulovlige migrationsstrømme mere effektive.

Afsnit VII

Samarbejde om audiovisuelle og kulturelle

anliggender

Information og kommunikation

Artikel 58

1. Parterne forpligter sig til at fremme samarbejdet på det audiovisuelle område til gensidig fordel.

2. Parterne søger midler til at inddrage Israel i fællesskabsinitiativer for dermed at muliggøre et samarbejde inden for co-produktion, uddannelse, udvikling og distribution.

Artikel 59

Parterne fremmer samarbejdet inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og udveksling af unge. Blandt samarbejdsområderne kan særlig nævnes udveksling af unge, samarbejde mellem universiteter og andre uddannelses-/erhvervsuddannelsesinstitutioner, sprogundervisning, oversættelse og andre midler til at forbedre den gensidige forståelse af deres respektive kulturer.

Artikel 60

Parterne fremmer det kulturelle samarbejde. Blandt samarbejdsområderne kan særlig nævnes oversættelse, udveksling af kunstværker og kunstnere, bevarelse og restaurering af historiske og kulturelle monumenter og steder, uddannelse af kulturarbejdere, tilrettelæggelse af europæisk-orienterede kulturbegivenheder, højnelse af den gensidige bevidsthed og bidrag til udbredelse af information om fremtrædende kulturbegivenheder.

Artikel 61

Parterne fremmer aktiviteter af gensidig interesse inden for information og kommunikation.

Artikel 62

Samarbejdet gennemføres navnlig ved:

a) en regelmæssig dialog mellem parterne

b) en regelmæssig udveksling af information og tanker inden for alle samarbejdssektorer, herunder møder mellem embedsmænd og eksperter

c) overførsel af rådgivning, sagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles aktioner som f.eks. seminarer og workshops

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

f) udbredelse af information om samarbejdsinitiativer.

Afsnit VIII

Sociale anliggender

Artikel 63

1. Parterne fører en dialog omfattende alle aspekter af gensidig interesse. Dialogen omfatter navnlig spørgsmål vedrørende sociale problemer i det post-industrielle samfund som f.eks. arbejdsløshed, revalidering af handicappede, ligebehandling af mænd og kvinder, arbejdsmarkedsforbindelser, erhvervsuddannelse, arbejdssikkerhed og -hygiejne osv.

2. Samarbejdet finder sted på ekspertmøder, -seminarer og -workshops.

Artikel 64

1. Med henblik på en samordning af de sociale sikringsordninger for israelske arbejdstagere, der er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, og disse familiemedlemmer, der er lovligt bosat der, gælder følgende bestemmelser med forbehold af de gældende betingelser og retningslinjer i hver af medlemsstaterne:

- alle forsikrings-, beskæftigelses- og bopælsperioder, som sådanne arbejdstagere har fuldført i de forskellige medlemsstater, sammenlægges med henblik på beregningen af de alders-, invalide- og efterladtepensioner og -ydelser samt den sundhedspleje, der tilkommer dem og deres familiemedlemmer

- alle pensioner og alders- og efterladtepensioner og ydelser for arbejdsulykker eller erhvervssygdom samt invaliditet som følge af arbejdsulykker eller erhvervssygdom, med undtagelse af særlige ikkebidragsbetingede ydelser, kan overføres frit til Israel til de kurser, som anvendes i medfør af den eller de pågældende debitormedlemsstaters lovgivning

- de berørte arbejdstagere har ret til familieydelser til deres familiemedlemmer som nævnt ovenfor.

2. Israel anvender over for arbejdstagere, der er statsborgere i medlemsstaterne, og som er lovligt beskæftiget på dets område, samt over for disses familiemedlemmer, der er lovligt bosat der, en ordning svarende til den i stk. 1, andet og tredje led, omhandlede på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i Israel.

Artikel 65

1. Associeringsrådet vedtager bestemmelser, som kan sikre virkeliggørelsen af målene i artikel 64.

2. Associeringsrådet fastlægger de nærmere bestemmelser for et administrativt samarbejde til sikring af de forvaltnings- og kontrolmæssige garantier, som er nødvendige for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 66

De bestemmelser, som vedtages af Associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 65, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Israel og medlemsstaterne, for så vidt disse indeholder mere fordelagtige ordninger for israelske statsborgere eller medlemsstaternes statsborgere.

Afsnit IX

Institutionelle, almindelige og afsluttende

bestemmelser

Artikel 67

Der oprettes et Associeringsråd, som træder sammen på ministerplan en gang om året og tillige når omstændighederne kræver det, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser. Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 68

1. Associeringsrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer af Israels regering på den anden side.

2. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

4. Formandshvervet i Associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af Israels regering i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 69

1. Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

2. Associeringsrådet udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem de to parter.

Artikel 70

1. Der nedsættes et Associeringsudvalg, der med forbehold af de beføjelser, der er tillagt Associeringsrådet har til opgave at forvalte aftalen.

2. Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til Associeringsudvalget.

Artikel 71

1. Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for Israels regering på den anden side.

2. Associeringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i Associeringsudvalget udøves på skift af en repræsentant for formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og en repræsentant for Israels regering.

Artikel 72

1. Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke Associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

2. Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse. Associeringsudvalget træffer sine afgørelser efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 73

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse.

Artikel 74

Associeringsrådet træffer alle nyttige forholdsregler til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Israels Knesset samt mellem Fællesskabets Økonomiske og Sociale Udvalg og Israels økonomiske og sociale råd.

Artikel 75

1. Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 76

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendige i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 77

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Israel over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Israel, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem israelske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 78

Hvad angår direkte beskatning, må ingen bestemmelse i denne aftale have til virkning:

- at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af,

- at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse,

- at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 79

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, Associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes.

Disse foranstaltninger meddeles straks Associeringsrådet og vil der på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 80

Protokol nr. 1 til 5 og bilag I til VII udgør en integrerende del af denne aftale. Erklæringer og brevvekslinger er indeholdt i slutakten, som udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 81

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Israel.

Artikel 82

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 83

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Israels område.

Artikel 84

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og hebræisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 85

Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Israel samt aftalen mellem medlemsstaterne i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Israel på den anden side, undertegnet i Bruxelles den 11. maj 1975.

BILAGSFORTEGNELSE

 

 Bilag I   Liste over de i artikel 7 omhandlede varer 

 Bilag II   Liste over de i artikel 9 omhandlede varer 

 Bilag III  Liste over de i artikel 9 omhandlede varer 

 Bilag IV   Liste over de i artikel 9, stk. 2, omhandlede varer 

 Bilag V   Liste over de i artikel 9 omhandlede varer 

 Bilag VI   Liste over de i artikel 9, stk. 6, omhandlede varer, 

       der er genstand for indrømmelser 

Bilag VII Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, jf. artikel 39

Bilag I

 

 Liste over de i artikel 7 omhandlede varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode               Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3502    Albuminer, albuminater og andre albuminderivater: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3502 10   - Ægalbumin 

 --------------------------------------------------------------------- 

        - - I andre tilfælde: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3502 10 91   - - - Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere 

           osv.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3502 10 99   - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3502 90   - Andre varer: 

 --------------------------------------------------------------------- 

        - - Albuminer, undtagen ægalbumin 

 --------------------------------------------------------------------- 

        - - - Mælkealbumin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3502 90 51   - - - - Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere 

            osv.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3502 90 59   - - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag II 

 Liste over de i artikel 9 omhandlede varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode                Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403      Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir 

         og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også 

         koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, 

         aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: 

 0403 10 51 til - Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder 

 0403 10 99    eller kakao 

 0403 90 71 til - Andre varer, aromatiseret eller tilsat frugt, 

 nødder 

 0403 90 99    eller kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 40 00   Sukkermajs, også kogte i vand eller dampkogte, 

         frosne: 

 0711 90 30   Sukkermajs, foreløbigt konserverede f.eks. med 

         svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre 

         konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til 

         umiddelbar fortæring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1517     Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger 

         af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller 

         olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer 

         og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige 

         fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf 

         henhørende under pos. 1516: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1517 10 10   - Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold 

         af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 

         vægtprocent 

 1517 90 10   - Andre varer, med indhold af mælkefedt på over 10 

          vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1704     Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid 

         chokolade), med undtagelse af lakridssaft, der 

         indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden 

         tilsætning af andre stoffer, henhørende under KN-kode 

         1704 90 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806      Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med 

         indhold af kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1901     Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af 

         mel, stivelse eller maltekstrakt, også tilsat kakao- 

         pulver, såfremt dette udgør mindre end 50 

         vægtprocent, ikke andetsteds tariferet; tilberedte 

         næringsmidler fremstillet af produkter henhørende 

         under pos. 0401 til 0404, også tilsat kakaopulver, 

         såfremt dette udgør mindre end 10 vægtprocent, ikke 

         andetsteds tariferet, undtagen tilberedte varer 

         henhørende under KN-kode 1901 90 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1902     Pastaprodukter, med undtagelse af produkter med fyld 

         henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 20 30; 

         couscous, også tilberedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1903      Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af 

         stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel 

         o.lign. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1904      Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af 

         korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn 

         (kerner), undtagen majs, forkogt eller på anden måde 

         tilberedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905      Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også 

         tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, 

         der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende 

         varer af mel eller stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 30   Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt 

         eller konserveret med eddike eller eddikesyre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 40   Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele 

         af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent 

         og derover, tilberedt eller konserveret med eddike 

         eller eddikesyre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 10 91   Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt 

         eller konserveret på anden måde end med eddike eller 

         eddikesyre, frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 90 10   Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt 

         eller konserveret på anden måde end med eddike eller 

         eddikesyre, frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 20 10   Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt 

         eller konserveret på anden måde end med eddike eller 

         eddikesyre, ikke frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 80 00   Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt 

         eller konserveret på anden måde end med eddike eller 

         eddikesyre, ikke frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 92 45   Blandinger af »Musli-typer« baseret på 

 ikke-ristede 

         kornflager 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 99 85   Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata), 

         tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke 

         tilsat sukker eller alkohol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 99 91   Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele 

         af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent 

         og derover, tilberedt eller konserveret på anden 

         måde, ikke tilsat sukker eller alkohol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2101 10 98   Varer tilberedt på basis af kaffe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2101 20 98   Varer tilberedt på basis af te eller mate 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2101 30 19   Brændte kaffeerstatninger, undtagen brændt cikorie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2101 30 99   Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte 

         kaffeerstatninger, undtagen af brændt cikorie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102 10 31 til Bagegær 

 2102 10 39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2103     Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf: 

         - - - Mayonnaise 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105      Konsumis, også med indhold af kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2106     Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet, 

         undtagen varer henhørende under KN-kode 2106 10 20 og 

         2106 90 92, og undtagen sirup og andre sukkeropløs- 

         ninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2202 90 91   Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og 

 2202 90 95   grøntsagssafter henhørende under KN-kode 2009, 

 2202 90 99   med indhold af varer henhørende under KN-kode 0401 

         til 0404 eller med indhold af fedt af varer hen- 

         hørende under KN-kode 0401 til 0404 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2905 43 00   Mannitol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2905 44     D-Glucitol (sorbitol) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3505 10   Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen 

         esterificeret eller etherificeret stivelse henhørende 

         under KN-kode 3505 10 50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3505 20     Lim, med indhold af stivelse, dextrin eller anden 

         modificeret stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3809 10     Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning 

         eller til fiksering af farvestoffer samt andre 

         produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- 

         og bejdsemidler), af den art, der anvendes i 

         tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i 

         nærstående industrier, på basis af stivelse eller 

         stivelsesprodukter, ikke andetsteds tariferet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3823 60     Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 

         2905 44 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag III 

 Liste over de i artikel 9 omhandlede varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode     Varebeskrivelse          Gældende told(* 1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3501      Casein, caseinater og andre 

         caseinderivativer; 

 --------------------------------------------------------------------- 

         caseinlim: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3501 10     - Casein: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3501 10 10   - - Til fremstilling af regenererede 

         tekstilfibre               (* 2) 0% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3501 10 50   - - Til anden industriel anvendelse, 

         bortset fra fremstilling af foderstoffer 

         og næringsmidler(* 2)              3% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3501 10 90   - I andre tilfælde               12% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3501 90     - Andre varer: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3501 90 90   - - Andre varer                 8% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (* 1) I tilfælde, hvor toldsatserne i denne kolonne overstiger de til 

  GATT anmeldte satser, gælder sidstnævnte. 

 (* 2) Henførsel under denne position sker på de betingelser, der er 

  fastlagt i de relevante fællesskabsbestemmelser. 

 Bilag IV 

 Liste over de i artikel 9, stk. 2, omhandlede varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode                Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19 02       Pastaprodukter og couscous: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A  - af hård hvede 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B  - i andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19 05 10     Knækbrød 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19 05 2090    Honningkager og lignende, ikke specielt til 

          diabetikere : 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A  - Med indhold af mel af andre kornarter end hvede 

           på over 15 vægtprocent i forhold til det samlede 

           melindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B  - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3000   A  - Vafler: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A1  - - ikke med fyld, også overtrukne: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A1a - - - Med indhold af mel af andre kornarter end 

             hvede på over 15 vægtprocent i forhold til 

             det samlede melindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A1b - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A2  - - Andre varer: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A2a - - - Med indhold af mælkefedt på ikke under 1,5 

             vægtprocent og mælkeproteiner på ikke under 

             2,5 vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A2b - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19 05 4010    Tvebakker og kryddere, med tilsætning af sukker, 

          honning, andre sødemidler, æg, fedtstoffer, ost, 

          frugt, kakao o.lign.: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A  - Med indhold af mel af andre kornarter end hvede 

           på over 15 vægtprocent i forhold til det samlede 

           melindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B  - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19 05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3000)   B  - Andet bagværk, med tilsætning af sukker, 

 + 9019)       honning, andre sødemidler, æg, fedtstoffer, 

           ost, frugt, kakao o.lign.: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B1  - - Med indhold af æg på ikke under 10 vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B2  - - Med tilsætning af tørret frugt eller nødder: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B2a - - - Med indhold af mælkefedt på ikke under 1,5 

             vægtprocent og mælkeproteiner på ikke under 

             2,5 vægtprocent; se bilag V; 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B3  - - Med tilsætning af ikke under 10 vægtprocent 

            sukker, ikke tilsat æg, tørret frugt eller 

            nødder: 

 --------------------------------------------------------------------- 

      B3a(i) - - - - Med indhold af mel af andre kornarter 

               end hvede på over 15 vægtprocent i 

               forhold til det samlede melindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

      B3a(ii) - - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B3b - - - I andre tilfælde: 

 --------------------------------------------------------------------- 

      B3b(i) - - - - Med indhold af mel af andre kornarter end 

              hvede på over 15 vægtprocent i forhold til 

              det samlede melindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

      B3b(ii) - - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B4  - - I andre tilfælde: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B4a - - - Med indhold af mælkefedt på ikke under 1,5 

             vægtprocent og mælkeproteiner på ikke under 

             2,5 vægtprocent; se bilag V 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B4b - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21 05       Konsumis, også med indhold af kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A  - Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller 

           indeholder under 3 vægtprocent mælkefedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B  - Varer med indhold af mælkefedt på 3 vægtprocent 

           og derover, men under 7 vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

       C  - Varer med indhold af mælkefedt på 7 vægtprocent 

           og derover. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 22 07 1050  Alkohol fremstillet på basis af druer eller drue- 

          vin, med et alkoholindhold på 80% vol. eller der- 

          over, anvendt til fremstilling af alkoholholdige 

          drikkevarer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1099      Alkohol fremstillet på basis af druer eller drue- 

          vin, med et alkoholindhold på 80% vol. eller 

          derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 22 08 20    Spiritus fremstillet ved destillation af druevin 

          eller druekvas, til en pris på op til 0,05 USD pr. 

          cl og med et alkoholindhold på under 17% vol. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 35 02 1000    Ægalbumin 

 --------------------------------------------------------------------- 

       A  Tørret 

 --------------------------------------------------------------------- 

       B  I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag V 

 Liste over de i artikel 9 omhandlede varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Israelsk   Varebeskrivelse                Gældende 

 toldkode                          told(* 1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704     Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder 

       hvid chokolade): 

 1704 10   - Tyggegummi, også overtrukket med sukker: 

        - - Med indhold af saccharose (herunder 

          invertsukker beregnet som saccharose) 

          på 60 vægtprocent eller derover      0.075 

                               USD/kg2) 

 1704 90    - - I andre tilfælde 

       - Andre varer 

        - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806     Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med 

       indhold af kakao                  0% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1901   Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, 

 ex 2004   stivelse eller maltekstrakt, af den art, 

 ex 2005   der anvendes til spædbørnsmad, diæt- eller 

 ex 2103   madlavningsformål, med indhold af kakao på 

 ex 2104   under 50 vægtprocent, undtagen diætetiske 

       tilberedninger fremstillet af sojabønnemel, 

       indeholdende sojabønneolie og anden vegetabilsk 

       olie, carbonhydrider og salt, og diætetiske 

       tilberedninger på basis af mel uden gluten: 

 1901 1020  - af mel stivelse, eller maltekstrakt       8% 

 1901 2020  - af mel stivelse, eller maltekstrakt       8% 

 1901 9030  - af mel stivelse, eller maltekstrakt       8% 

 2004 1010  - varer af mel                   8% 

 2004 9010  - varer af mel                   8% 

 2005 2010  - varer af mel                   8% 

 2005 4010  - varer af mel                   8% 

 2005 5910  - varer af mel                   8% 

 2005 9010  - varer af mel                   8% 

 2103 9020  - af mel stivelse, eller maltekstrakt       8% 

 2104 1010  - af mel stivelse, eller maltekstrakt       8% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1904 10   - Varer fremstillet ved ekspandering eller 

        ristning af korn eller kornprodukter       8% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (* 1) I tilfælde, hvor toldsatserne i denne kolonne overstiger de til 

  GATT anmeldte satser, gælder sidstnævnte. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3505     Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder 

       forklistret og estirificeret stivelse); lim på 

       basis af stivelse, dextrin og anden modificeret 

       stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3505 10   - Dextrin og anden modificeret stivelse: 

 3505 10 30  - - Esterificeret eller etherificeret stivelse   8% 

 3505 10 90  - - Anden modificeret stivelse og dextrin     8% 

 3505 20 00  - - Lim                      8% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag VI 

 Liste over de i artikel 9, stk. 6, omhandlede varer, der er genstand 

  for indrømmelser 

 Tabel 1: Følgende varer med oprindelse i Israel er ved indførsel i 

  Fællesskabet genstand for de nedenfor anførte indrømmelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode  Varebeskrivelse      Årligt   Indrømmelse inden 

                   kontingent for kontingentet 

                   1 000 kg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 10 40 Sukkermajs, frossen    10 600(* 1) 30% nedsættelse af 

 2004 90 10                    landbrugselementet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0711 90 30 Sukkermajs, ikke frossen  5 400(* 2) 30% nedsættelse af 

 2001 90 30                    landbrugselementet 

 2005 80 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 30 Hvid chokolade        100   30% nedsættelse af 

                         landbrugselementet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806    Chokolade og andre til-  2 500   15% nedsættelse af 

      beredte næringsmidler         landbrugselementet 

      med indhold af kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1901  Spædbørnsmad med indhold   100   30% nedsættelse af 

 ex 2106  af mælk og mælkeprodukter       landbrugselementet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1904    Varer fremstillet ved ek-  200   30% nedsættelse af 

      spandering eller ristning       landbrugselementet 

      af korn eller kornprodukter 

      (f.eks. cornflakes); korn 

      (kerner), undtagen majs, 

      forkogt eller på anden måde 

      tilberedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905    Brød, wienerbrød, kager,  3 200   30% nedsættelse af 

      kiks og andet bagværk, også      landbrugselementet 

      tilsat kakao; kirkeoblater, 

      oblatkapsler af den art, 

      der anvendes til lægemidler, 

      segloblater og lignende 

      varer af mel eller stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (* 1) Dette kontingent nedsættes til 9 275 t for det første år af 

  implementeringen af denne indrømmelse og til9 940 t for det andet 

  år. 

 (* 2) Dette kontingent nedsættes til 4 725 t for det første år af 

  implementeringen af denne indrømmelse og til5 060 t for det andet 

  år. 

 Tabel 2: Følgende varer med oprindelse i Fællesskabet er ved 

  indførsel i Israel genstand for de nedenfor anførte indrømmelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode  Varebeskrivelse      Årligt   Indrømmelse inden 

                   kontingent for kontingentet 

                   1 000 kg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1902    Pastaprodukter      ubegrænset Binding af land- 

                         brugselementet ved 

                         0,25 USD/kg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1905  Brød, wienerbrød, kager, ubegrænset Binding ved 0,10 

      kiks og andet bagværk,        USD/kg 

      også tilsat kakao; kirke- 

      oblater, oblatkapsler af 

      den art, der anvendes til 

      lægemidler, segloblater og 

      lignende varer af mel 

      eller stivelse: 

      - ikke med indhold af 

       mejeriprodukter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1905  Brød, wienerbrød, kager, ubegrænset Binding ved 0,25 

      kiks og andet bagværk,        USD/kg 

      også tilsat kakao; kirke- 

      oblter, oblatkapsler af 

      den art, der anvendes til 

      lægemidler, segloblater og 

      lignende varer af mel 

      eller stivelse: 

      - med indhold af 

       mejeriprodukter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105    Konsumis            500  30% nedsættelse af 

                         landbrugselementet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2207 10 Ethylalkohol, ikke    ubegrænset binding ved 2,75 

      denatureret, fremstillet       USD/liter alkohol 

      af druer eller druevin, 

      med et alkoholindhold på 

      80% vol eller der over, 

      også anvendt til frem- 

      stilling af alkoholholdige 

      drikkevarer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2208 20 Spiritus fremstillet ved ubegrænset binding ved 2,75 

      destillation af druevin        USD/liter alkohol 

      eller druekvas, til en pris 

      på op til 0,05 USD pr. cl 

      og med et alkoholindhold på 

      under 17% vol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2208 20 Spiritus fremstillet ved 2000 hra  binding ved 0% 

      destillation af druevin  (* 1) 

      eller druekvas, til en 

      pris på op til 0,05 USD 

      pr. cl og med et alkohol- 

      indhold på 17% vol eller 

      derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3205 10  Ægalbumin         50     Fritaget for land- 

                         brugselementet 

                   ubegrænset binding ved 2 USD/kg 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Hektoliter ren alkohol.

Bilag VII

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, jf. artikel 39

1. Inden udgangen af det tredje år efter aftalens ikrafttræden tiltræder Israel følgende multilaterale konventioner om beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som medlemsstaterne er part i eller faktisk anvendes af medlemsstaterne:

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971)

- Madrid-aftalen om international registrering af varemærker (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

- Protokollen til Madrid-aftalen om international registrering af varemærker (Madrid 1989)

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret i 1979 og 1984).

Associeringsrådet kan beslutte, at dette afsnit også skal gælde for andre multilaterale konventioner på dette område.

2. Israel ratificerer inden udgangen af det andet år efter denne aftales ikrafttræden den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961).

3. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konventioner:

- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Geneve 1977, ændret i 1979).

- Den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Geneve-akten, 1991).

FORTEGNELSE OVER PROTOKOLLER

 

 Protokol nr. 1 om ordningerne for indførsel i Fællesskabet af 

        landbrugsprodukter med oprindelse i Israel 

 Protokol nr. 2 om ordningerne for indførsel i Israel af 

        landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet 

 Protokol nr. 3 om plantebeskyttelse 

 Protokol nr. 4 om definitionen af begrebet »varer med 

        oprindelsesstatus« og om metoderne for 

        administrativt samarbejde 

 Protokol nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative 

        myndigheder i toldspørgsmål 

PROTOKOL NR. 1

OM ORDNINGERNE FOR

INDFØRSEL I FÆLLESSKABET

AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I ISRAEL

1. De i bilaget anførte varer med oprindelse i Israel indføres i Fællesskabet på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2.

a) Tolden ved indførsel afskaffes eller nedsættes som angivet i kolonne »a«.

b) For visse varer, for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de i kolonne »a« og i kolonne »c« nedsættelser kun for værditolden. For varer henhørende under KN-kode 020722, 020742 og 220421 anvendes dog de toldnedsættelser, der er angivet i kolonne »e«.

3. For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne »b«.

For mængder, der indføres ud over kontingenterne, anvendes tolden for de berørte varer i henhold til den fælles toldtarif i sin helhed eller nedsat i det i kolonne »c« angivne forhold.

4. For visse andre varer, der kan indføres toldfrit, er der i kolonne »d« fastsat referencemængder.

Hvis indførslen af en vare overstiger referencemængderne, kan Fællesskabet under hensyntagen til en årlig opgørelse over samhande-len, som det foretager, henføre varen under et fællesskabstoldkontingent med en mængde svarende til denne referencemængde. I så fald anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne »c« angivne forhold for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

5. For visse af de varer, der er omhandlet i punkt 3, og som er angivet i kolonne »e«, forhøjes kontingentmængderne i fire lige store rater på 3% af disse mængder hvert år den 1. januar 1997 til den 1. januar 2000.

6. For visse varer, bortset fra dem, der er omhandlet i punkt 3 og 4, og som er angivet i kolonne »e«, kan Fællesskabet fastsætte en som i punkt 4 omhandlet referencemængde, hvis det på grundlag af en årlig opgørelse over samhandelen, fastslår, at de indførte mængder af en vare eller varer indebærer fare for at skabe vanskeligheder på Fællesskabets marked. Hvis varen siden henføres under et toldkontingent på de i punkt 4 beskrevne betingelser, anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne »c« angivne forhold for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

Bilag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        A       B 

 KN-kode  Varebeskrivelse(* 3)   -------------------------------- 

 (* 2)(* 3)                Nedsættelse   Told- 

                      af       kontingent 

                      MFN 

                      toldsatsen   Mængde 

                      (* 1) 

                        %       t 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0207 22 10 Kalkuner, ikke udskårne,    Se kolonne E   1 400 

 0207 22 90 frosne 

 0207 42 21 

 0207 42 31 Kalkuner, udskårne, samt 

 0207 42 41 slagteaffald (undtagen 

 0207 42 51 lever), frosne 

 0207 42 59 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0207 31 10 Lever af overfede gæs (»foies   100       - 

      gras«) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0601    Løg og lignende og andre levende  100       - 

 0602    planter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10  Afskårne blomster og blomster-   100     19 500 

      knopper, friske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0603-  Andre afskårne blomster og     100      5 000 

 10 69   blomsterknopper, friske, fra 1. 

      november til 15. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 90 00 Tørrede blomster          100       100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0604-  Mos og lav, bortset fra rensdyrlav, 100       - 

 10 90   frisk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0604 91  Blade, grene og andre plantedele, 100        - 

      friske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0604 99 10 Blade, kun tørrede         100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0701-  Nye kartofler, fra 1. januar til  100     20 000 

 90 51   31. marts 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0702 00  Tomater, friske eller kølede    100      1 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0703-  Løg, fra 15. februar til 15. maj  100     13 400 

 10 11 

 ex 0703- 

 10 19 

 ex 0709-  Vilde løg (Muscari comosum), 

 90 90   fra 15. februar til 15. maj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0704-  Kinakål, fra 1. november til 31.  100      1 000 

 90 90   marts 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0705 11 Hovedsalat, fra 1. november til  100       300 

      31. marts 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0706-  Gulerødder, fra 1. januar til   100      6 100 

 10 00   30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709-  Auberginer, fra 1. december til  100        - 

 30 00   10. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709-  Selleri, fra 1. januar til     100     13 000 

 40 00   30 april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709 60 10 Sød peber             100      8 900 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709 90 90 Andre frugter og grøntsager    100      2 000 

 0810 90 85 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709 90 71 Courgetter, fra 1. december til  100        - 

 ex 0709-  udgangen af februar 

 90 73 

 ex 0709- 

 90 79 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0710-  Frugter af slægten Capsicum,    100        - 

 80 59   fra 15. november til 30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0712 90 30 Tørrede tomater          100       100 

 0712 90 50 Tørrede gulerødder 

 0712 90 90 Tørrede grøntsager, andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0804 10 00 Dadler               100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0804 40  Avocadoer             100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0804 50 00 Guavabær, mango og mangostaner   100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 10 Appelsiner, friske         100     290 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0805 20  Mandariner (herunder tangeriner  100     21 000 

      og satsumas); clementiner, 

      wilkings og andre lignende 

      krydsninger af citrusfrugter, 

      friske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805-  Mandariner (herunder tangeriner og 100     14 000 

 20 21   satsumas); clementiner, wilkings og 

 ex 0805-  andre lignende krydsninger af 

 20 23   citrusfrugter, friske, fra 15. marts 

 ex 0805-  til 30. september 

 20 25 

 ex 0805- 

 20 27 

 ex 0805- 

 20 29 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 30 Citroner, friske          100      7 700 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805- 

 30 90   Limefrugter, friske        100      1 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 40 Grapefrugter, friske        100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805-  Kumquats              100        - 

 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0806-  Druer til spisebrug, friske, fra  100        - 

 10 29   15. maj til 11. juli 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0807-  Vandmeloner, fra 1. april til   100      9 400 

 10 10   15. juni 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0807-  Meloner, fra 1. november til    100     11 400 

 10 90   31. maj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810-  Jordbær, fra 1. november til    100      2 600 

 10 90   31. marts 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810-  Kiwifrugter, fra 1. januar til   100        - 

 90 10   30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810-  Granatæbler            100        - 

 90 85 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810-  Kakifrugter, fra 1. november til  100        - 

 90 85   31. juli 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0811-  Dele af grapefrugter        80        - 

 90 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0811-  Dele af grapefrugter        80        - 

 90 39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0811-  Dadler, frosne           100        - 

 90 85 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0811-  Dele af grapefrugter, frosne    100        - 

 90 95 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0812-  Appelsiner, sønderdelte, midler-  100     10 000 

 90 20   tidigt konserverede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0812-  Andre citrusfrugter, sønderdelte, 100        - 

 90 95   midlertidigt konserverede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0904 12 00 Peber, knust eller formalet    100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0904 20 10 Sød peber, ikke knust eller    100        - 

      formalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0904-  Spansk peber, ikke knust eller   100        - 

 20 39   formalet, fra 15. november til 

      30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0904-  Spansk peber, knust eller     100        - 

 20 90   formalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 20  Pectinstoffer, pectinater eller  100        - 

      pectater 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1602 31  Kød af kalkuner, tilberedt eller  Se kolonne E  300 

      konserveret 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001- 

 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001-  Små spiseløg med en diameter på  100        - 

 90 96   midten på under 30 mm og okra, 

      tilberedt eller konserveret med 

      eddike eller eddikesyre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001-  Frugter af slægten Capsicum, fra  100        - 

 90 20   15. november til 30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2002-  Flåede tomater           100      3 500 

 10 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004-  Knoldselleri, ikke i blandinger  100        - 

 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 90 99 Andre grøntsager, frosne      100      1 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2005- 

 10 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2005-  Knoldselleri, kål (undtagen    100        - 

 90 80   blomkål), gombo, okra, ikke i 

      blandinger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2005-  Frugter af slægten Capsicum, fra  100        - 

 90 10   15. november til 30. april 30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 11 91 Jordnødder             100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 30 51 Dele af grapefrugter        100        - 

 2008 30 71 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Mandariner (herunder tangeriner og 100        - 

 30 55   satsumas); clementiner, wilkings 

      og andre lignende krydsninger af 

      citrusfrugter, sønderdelte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Grapefrugter, undtagen i dele   100        - 

 30 59   Sønderdelte appelsiner og citroner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Mandariner (herunder tangeriner  100        - 

 30 75   og satsumas); clementiner, 

      wilkings og andre lignende 

      krydsninger af citrusfrugter, 

      sønderdelte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Grapefrugter, undtagen i dele   100        - 

 30 79 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Sønderdelte appelsiner og citroner 100        - 

 30 79 80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Dele af grapefrugter        100        - 

 30 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Grapefrugt, undtagen i dele    100        - 

 30 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Frugtkød af citrusfrugter     100        - 

 30 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Sønderdelte Citrusfrugter     100        - 

 30 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Dele af grapefrugter        100        - 

 30 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Grapefrugter, ikke i dele      80        - 

 30 99   Sønderdelte citrusfrugter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Pærer, i skriver, stegt i olie   100       100 

 40 71 

 ex 2008-  Abrikoser, i skiver, stegt i olie 

 50 71 

 ex 2008-  Ferskner, i skiver, stegt i olie 

 70 71 

 ex 2008-  Blandinger af frugt i skiver, 

 92 74   stegt i olie 

 ex 2008-  Blandinger af frugt i skiver, 

 92 78   stegt i olie 

 ex 2008-  Æbler, i skiver, stegt i olie 

 99 68 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 50 61 Abrikoser             100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 50 69 I andre tilfælde          100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Abrikoser, i halve         100        - 

 50 92 

 ex 2008- 

 50 94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Frugtkød af abrikoser       100       180 

 50 92 

 ex 2008- 

 50 94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008-  Frugtblandinger          100       250 

 92 51 

 ex 2008- 

 92 59 

 ex 2008- 

 92 72 

 ex 2008- 

 92 74 

 ex 2008- 

 92 76 

 ex 2008- 

 92 78 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 11 11 Saft af appelsin          100     92 600 

 2009 11 19                         heraf 

 2009 11 91                         højst 

 2009 11 99                         22 400 i 

 2009 19 11                         pakninger 

 2009 19 19                         på 2 l 

 2009 19 91                         eller 

 2009 19 99                         derunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 20 11 Saft af grapefrugt         100        - 

 2009 20 19 

 2009 20 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 20 91 Saft af grapefrugt         70        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2009-  Saft af andre citrusfrugter    100        - 

 30 11 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2009-  Saft af andre citrusfrugter    100        - 

 30 31   med en densitet ved 20 

 ex 2009-  grader på 1,33 g/cm med en 

 30 39   værdi pr. 100 kg netto på 

      over 30 ecu, undtagen 

      citronsaft 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 30 19 Anden saft af citrusfrugter     60        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 50  Saft af tomater          100     10 200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2204 21  Andet vin             100    1 610 hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

                    C      D     E 

 KN-kode  Varebeskrivelse(* 3)   -------------------------------- 

 (* 2)(* 3)               Nedsættelse Reference- Særlige 

                    af toldsat- mængde   bestem- 

                    sen ud over      melser 

                    gældende 

                    eller frem- 

                    tidige told- 

                    kontingenter 

                    (* 1) 

                      %     t 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0207 22 10  Kalkuner, ikke udskårne,   0    - For 1 400 tons 

 0207 22 90  frosne                  gælder følg- 

 0207 42 21                       ende told: 

 0207 42 31  Kalkuner, udskårne, samt         170 ecu/t 

 0207 42 41  slagteaffald (undtagen          186 ecu/t 

 0207 42 51  lever), frosne              134 ecu/t 

 0207 42 59                       93 ecu/t 

                            339 ecu/t 

                            127 ecu/t 

                            230 ecu/t 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0207 31 10  Lever af overfede gæs     0    - 

        (»foies gras«) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0601     Løg og lignende og andre   0    - Omfattet af 

 0602     levende planter             bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10    Afskårne blomster og     0    - Med forbehold 

        blomsterknopper, friske         af 

 overholdelse 

                            af de ved 

                            brevveksling 

                            vedtagne be- 

                            stemmelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0603 10 69 Andre afskårne blomster og  0    - 

        blomsterknopper, friske, 

        fra 1. november til 15. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 90 00  Tørrede blomster       0    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0604 10 90 Mos og lav, bortset fra    0    - Omfattet af 

        rensdyrlav, frisk            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0604 91    Blade, grene og andre     0    - Omfattet af 

        plantedele, friske            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0604 99 10  Blade, kun tørrede      0    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0701 90 51 Nye kartofler, fra 1.     0    - Omfattet af 

        januar til 31. marts           bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0702 00    Tomater, friske eller kølede 0    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0703 10 11 Løg, fra 15. februar til   60    - 

 ex 0703 10 19 15. maj 

 ex 0709 90 90 Vilde løg (Muscari comosum), 

        fra 15. februar til 15. 

        maj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0704 90 90 Kinakål, fra 1. november   0    - Omfattet af 

        til 31. marts              bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0705 11  Hovedsalat, fra 1. november  0    - Omfattet af 

        til 31. marts              bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0706 10 00 Gulerødder, fra 1. januar  40    - Omfattet af 

        til 30. april              bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 30 00 Auberginer, fra 1. december 60  1 440 

        til 30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 40 00 Selleri, fra 1. januar til  50    - 

        30 april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709 60 10  Sød peber          40    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709 90 90  Andre frugter og grøntsager  0    - Omfattet af 

 0810 90 85                       bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709 90 71  Courgetter, fra 1. december 60    - Omfattet af 

 ex 0709 90 73 til udgangen af februar         bestemmelserne 

 ex 0709 90 79                     i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0710 80 59 Frugter af slægten Capsicum, 30    - Omfattet af 

        fra 15. november til 30. april      bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0712 90 30  Tørrede tomater        0    - 

 0712 90 50  Tørrede gulerødder 

 0712 90 90  Tørrede grøntsager, 

        andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0804 10 00  Dadler            0    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0804 40    Avocadoer          80  37 200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0804 50 00  Guavabær, mango og      40    - Omfattet af 

        mangostaner               bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 10  Appelsiner, friske      60    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0805 20    Mandariner (herunder     60    - 

        tangeriner og satsumas); 

        clementiner, wilkings og 

        andre lignende krydsninger 

        af citrusfrugter, friske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 20 21 Mandariner (herunder     0    - 

 ex 0805 20 23 tangeriner og satsumas); 

 ex 0805 20 25 clementiner, wilkings og 

 ex 0805 20 27 andre lignende krydsninger 

 ex 0805 20 29 af citrusfrugter, friske, 

        fra 15. marts til 30. 

        september 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 30  Citroner, friske       40    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 30 90 Limefrugter, friske      0    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 40  Grapefrugter, friske     80    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 90 00 Kumquats           0    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0806 10 29 Druer til spisebrug,     0  2 280 

        friske, fra 15. maj til 

        11. juli 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0807 10 10 Vandmeloner, fra 1. april  50    - 

        til 15. juni 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0807 10 90 Meloner, fra 1. november   50    - 

        til 31. maj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 10 90 Jordbær, fra 1. november   60    - 

        til 31. marts 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 90 10 Kiwifrugter, fra 1. januar  0   240 

        til 30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 90 85 Granatæbler          0    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 90 85 Kakifrugter, fra 1. november 0    - Omfattet af 

        til 31. juli               bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0811 90 19 Dele af grapefrugter     -    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0811 90 39 Dele af grapefrugter     -    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0811 90 85 Dadler, frosne        0    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0811 90 95 Dele af grapefrugter,    80    - Omfattet af 

        frosne                  bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0812 90 20 Appelsiner, sønderdelte,   80    - 

        midlertidigt konserverede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0812 90 95 Andre citrusfrugter,     80  1 320 

        sønderdelte, midlertidigt 

        konserverede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0904 12 00  Peber, knust eller formalet 30    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0904 20 10  Sød peber, ikke knust eller  0    - Omfattet af 

        formalet                 bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0904 20 39 Spansk peber, ikke knust   30    - Omfattet af 

        eller formalet, fra 15.         bestemmelserne 

        november til 30. april          i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0904 20 90 Spansk peber, knust eller  30    - Omfattet af 

        formalet                 bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 20    Pectinstoffer, pectinater  25    - Omfattet af 

        eller pectater              bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1602 31    Kød af kalkuner, tilberedt  0    - Toldsats: 8,5% 

        eller konserveret            for et told- 

                            kontingent på 

                            300 t 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 20 00 Små spiseløg med en diameter 0    - Omfattet af 

 ex 2001 90 96 på midten på under 30 mm og       bestemmelserne 

        okra, tilberedt eller          i protokol nr. 

        konserveret med eddike eller       1, punkt 1 til 

        eddikesyre                6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 20 Frugter af slægten Capsicum, 30    - Omfattet af 

        fra 15. november til 30. april      bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2002 10 10 Flåede tomater        30    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004 90 99 Knoldselleri, ikke i     30    - Omfattet af 

        blandinger                bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 90 99  Andre grøntsager, frosne   0    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2005 10 00 Knoldselleri, kål (undtagen 30    - Omfattet af 

 ex 2005 90 80 blomkål), gombo, okra, ikke       bestemmelserne 

        i blandinger               i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2005 90 10 Frugter af slægten Capsicum, 30    - Omfattet af 

        fra 15. november til 30.         bestemmelserne 

        april                  i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 11 91  Jordnødder          0    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 30 51  Dele af grapefrugter     80  16 440 

 2008 30 71 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 55 Mandariner (herunder     80    - Omfattet af 

        tangeriner og satsumas);         bestemmelserne 

        clementiner, wilkings og         i protokol nr. 

        andre lignende krydsninger        1, punkt 1 til 

        af citrusfrugter, sønderdelte      6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 59 Grapefrugter, undtagen i   80    - Omfattet af 

        dele                   bestemmelserne 

        Sønderdelte appelsiner og        i protokol nr. 

        citroner                 1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 75 Mandariner (herunder     80    - Omfattet af 

        tangeriner og satsumas);         bestemmelserne 

        clementiner, wilkings og         i protokol nr. 

        andre lignende krydsninger        1, punkt 1 til 

        af citrusfrugter, sønderdelte      6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 79 Grapefrugter, undtagen i   80  2 400 

        dele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 79 Sønderdelte appelsiner og  80 

        citroner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 91 Dele af grapefrugter     80  3 480 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 91 Grapefrugt, undtagen i dele 60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 91 Frugtkød af citrusfrugter  40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 91 Sønderdelte Citrusfrugter  80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 99 Dele af grapefrugter     80  5 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 99 Grapefrugter, ikke i dele   -    - 

        Sønderdelte citrusfrugter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 40 71 Pærer, i skriver, stegt    0    - 

        i olie 

 ex 2008 50 71 Abrikoser, i skiver, stegt 

        i olie 

 ex 2008 70 71 Ferskner, i skiver, stegt 

        i olie 

 ex 2008 92 74 Blandinger af frugt i 

        skiver, stegt i olie 

 ex 2008 92 78 Blandinger af frugt i 

        skiver, stegt i olie 

 ex 2008 99 68 Æbler, i skiver, stegt 

        i olie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 50 61  Abrikoser          20    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 50 69  I andre tilfælde       20    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 50 92 Abrikoser, i halve      20    - Omfattet af 

 ex 2008 50 94                     bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 50 92 Frugtkød af abrikoser     0    - 

 ex 2008 50 94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 92 51 Frugtblandinger        0    - 

 ex 2008 92 59 

 ex 2008 92 72 

 ex 2008 92 74 

 ex 2008 92 76 

 ex 2008 92 78 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 11 11  Saft af appelsin       70    - 

 2009 11 19 

 2009 11 91 

 2009 11 99 

 2009 19 11 

 2009 19 19 

 2009 19 91 

 2009 19 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 20 11  Saft af grapefrugt      70  34 440 

 2009 20 19 

 2009 20 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 20 91  Saft af grapefrugt      -    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2009 30 11 Saft af andre citrusfrugter 60    - Omfattet af 

                            bestemmelserne 

                            i protokol nr. 

                            1, punkt 1 til 

                            6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2009 30 31 Saft af andre citrusfrugter 60    - Omfattet af 

 ex 2009 30 39 med en densitet ved 20 grader      bestemmelserne 

        på 1,33 g/cm med en værdi pr.      i protokol nr. 

        100 kg netto på over 30 ecu,       1, punkt 1 til 

        undtagen citronsaft           6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 30 19  Anden saft af citrusfrugter  -    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 50    Saft af tomater       60    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2204 21    Andet vin           0    - For 1 610 hl: 

                            100% nedsæt- 

                            telse af den 

                            specifikke 

                            told 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Toldnedsættelsen gælder kun værditolden, undtagen for varer henhørende under følgende koder: 0207 22; 0207 42 og 2204 21.

(* 2) KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1359/95, L 142 af 26. juni 1995.

(* 3) Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koder. Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under et.

PROTOKOL Nr. 2

OM ORDNINGERNE FOR INDFØRSEL

I ISRAEL AF LANDBRUGSPRODUKTER

MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

1. De i bilaget anførte varer med oprindelse i Fællesskabet indføres i Israel på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2. Tolden ved indførsel afskaffes eller nedsættes til det niveau, der er angivet i kolonne »a«, inden for det toldkontingent, der er angivet i kolonne »b«, og efter de særlige bestemmelser, der er angivet i kolonne »c«.

3. For mængder, der indføres ud over kontingenterne, finder de generelle toldsatser, der anvendes over for tredjelande, anvendelse efter de særlige bestemmelser, der er angivet i kolonne »c«.

4. For visse varer, for hvilke der ikke er fastsat noget toldkontingent, er referencemængderne angivet i kolonne »c«.

Hvis indførslen af en vare overstiger referencemængderne, kan Israel under hensyntagen til en årlig opgørelse over samhandelen, som det foretager, henføre varen under et toldkontingent med en mængde svarende til denne referencemængde. I så fald anvendes den toldsats, der er omhandlet i punkt 3, for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

5. For varer, for hvilke der hverken er fastsat et toldkontingent eller en referencemængde, kan Israel fastsætte en som i punkt 4 omhandlet referencemængde, hvis det på grundlag af en årlig opgørelse over samhandelen, fastslår, at de indførte mængder indebærer fare for at skabe vanskeligheder på Israels marked. Hvis varen siden henføres under et toldkontingent på de i punkt 4 beskrevne betingelser, finder bestemmelsen i punkt 3 anvendelse.

6. For ost og ostemasse forhøjes toldkontingentet den 1. januar 1997 til den 1. januar 2000 i fire lige store rater 10% af denne mængde.

Bilag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                         A   B   C 

 Israelsk  Varebeskrivelse        --------------------------- 

 kode                   Told Told-  Særlige 

                      (%)  kontin- bestem- 

                         gent  melser 

                         (t) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0202 30  Kød af hornkvæg, udbenet,     0%  6 000 

      frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0206 29  Andet spiseligt slagteaffald af  0%   500 

      hornkvæg, frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402 10  Mælkepulver, fedtindhold    1,5   3 000 

      < 1,5%            $/k 

 -----------------------------------       --------------------- 

 0402 21  Mælkepulver, fedtindhold 

      > 1,5%, ikke tilsat sukker       3 500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0404   Valle               0%   500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0405 00  Smør og mælkefedt       1,6    350 

                      $/k 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0406   Ost og ostemasse         4    200  Omfattet af 

                     $/kg       punkt 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0601   Løg, rodknolde . . .      0%       Omfattet af 

      cikorieplanter og               punkt 5 

      -rødder 

 ----------------------------------           -------------- 

 0602   Andre levende planter             Omfattet af 

                              punkt 5 

 ----------------------------------           -------------- 

 0603 10  Afskårne blomster, friske           Ref.mængde: 

                              1 000 t 

 ----------------------------------       --------------------- 

 0603 90  Tørrede blomster             50 

 ----------------------------------       --------------------- 

 ex 0604 10 Mos og lav, frisk               Omfattet af 

                              punkt 5 

 ----------------------------------           -------------- 

 0604 91 

 ----------------------------------           -------------- 

 ex 0604 99 Blade, grene og andre             Omfattet af 

      plantedele, friske               punkt 5 

 ----------------------------------           -------------- 

 ----------------------------------           -------------- 

 ex 0604 99 Blade, kun tørrede               Omfattet af 

                              punkt 5 

 ----------------------------------           -------------- 

 0701 10  Læggekartofler         0%   8 000 

 ----------------------------------       --------------------- 

 0701 90  Andre varer              2 500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0703 20 00 Hvidløg         25% ned- 

                   sættelse 

                   af den 

                   generelle 

                   told 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 21  Ærter, frosne         14%    700 

 ---------------------------------        --------------------- 

 0710 22  Bønner, frosne              250 

 ---------------------------------        --------------------- 

 0710 29  Andre bælgfrugter, frosne        350 

 ---------------------------------        --------------------- 

 0710 30  Spinat, frossen             300 

 ---------------------------------        --------------------- 

 0710 80  Andre grøntsager, frosne         500 

 ---------------------------------        --------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0712 90  Andre tørrede grøntsager    16%    200 

      og blandinger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0713 33  Havebønner, tørrede       0%    100 

 ---------------------------------        --------------------- 

 0713 39  Andre bønner, tørrede          150 

 ---------------------------------        --------------------- 

 0713 50  Valskbønner og hestebønner,      2 500 

      tørrede 

 ---------------------------------        --------------------- 

 0713 90  Andre tørrede bælgfrugter        100  Ud over 

                              kontingen- 

                              tet 15% 

                              nedsættelse 

                              af generel 

                              told 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0802 90  Andre nødder          0%    500  Ud over 

                              kontingen- 

                              tet 15% 

                              nedsættelse 

                              af generel 

                              told 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0804 20 90 Figner, tørrede         0%    500  Ud over 

                              kontingen- 

                              tet 20% 

                              nedsættelse 

                              af generel 

                              told 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0806 20  Druer, tørrede         25% 

                  nedsættelse 

                  af den 

                  generelle 

                  told 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0808 10  Æbler              0%    750 

 ---------------------------------        --------------------- 

 0808 20 90 Kvæder                  500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1001 10  Hård hvede           0%   9 500 

 ---------------------------------        --------------------- 

 1001 90  Anden hvede og blandsæd       150 000 

      af hvede og rug 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1002 00  Rug               0%  10 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1003 00  Byg               0%  210 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1005 90  Majs, ikke til udsæd      0%  11 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1006 30  Delvis sleben eller     3,75%  25 000 

      sleben ris 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1103 13  Gryn af majs          0%  235 000 

 ---------------------------------        --------------------- 

 1103 29  Pellets af andre kornarter       7 500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1104 12 10 Havregryn           10%       Omfattet af 

                              punkt 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1107 10  Malt, ikke brændt        0%   7 500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1108    Stivelse; inulin        25% 

                  nedsættelse 

                  af den 

                  generelle 

                  told 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1208 10  Mel af sojabønner        0%    400 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1209 91  Grøntsagsfrø          0%    500 

 ---------------------------------        --------------------- 

 1209 99  Andre frø                500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1214 10  Mel og pellets af lucerne    0%   1 500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1404 20  Bomuldslinters         0%   1 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1507 10  Sojabønneolie, rå       13%   7 000 

 ---------------------------------        --------------------- 

 1507 90  Sojabønneolie, i andre tilfælde    4 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1512 11  Solsikke- eller saflorolie, rå 9%   1 500 

 ---------------------------------        --------------------- 

 1512 19  Solsikke- eller saflorolie,      1 500 

      i andre tilfælde 

 ---------------------------------        --------------------- 

 1512 21  Bomuldsfrøolie, i andre tilfælde     500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1514 10  Rypsolie, rå          13%   3 000 

 ---------------------------------        --------------------- 

 1514 90  Rypsolie, i andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1515 19  Linolie, i andre tilfælde    0%    150 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1515 29  Majskimolie, i andre tilfælde  9%    600 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1604 13 00 Sardiner, i hermetisk      0%    300 

      lukkede beholdere 

 ---------------------------------        --------------------- 

 1604 14 00 Tun, i hermetisk lukkede 

      beholdere 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1701    Rør- og roesukker og saccharose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1701 91  Bortset fra råsukker, med    0%  265 000 

      smagsstoffer 

 ---------------------------------        --------------------- 

 1701 99  Bortset fra råsukker, i 

      andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1702 30  Glucose < 20 vægtprocent    0,1   1 200  15% ned- 

      fructose            $/k       sættelse af 

                              generel 

                              told 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1702 60  Anden fructose, > 50       0%   200 

      vægtprocent fructose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2002 90  Tomater i pulverform       6%   100 

 20/3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2003 10 00 Svampe             10%  5 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 90 10 Andre tilberedte grøntsager, 7,50%   300 

      frosne 

 ---------------------------------        --------------------- 

 2004 90 90 Andre tilberedte grøntsager, 

      frosne            10,5%   300 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20 07 99  Syltetøj og gele        10%   500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 50 10 Abrikoser            12%   150 

 ---------------------------------        --------------------- 

 2008 50  Abrikoser           13,5% 

 20/90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 70 10 Ferskner           12,0%  1 600 

 ---------------------------------        --------------------- 

 2008 70  Ferskner 

 30/90                  13,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 92 20 Blandinger (uden jordbær,   12,0%   500 

      nødder eller citrus) 

 ---------------------------------        --------------------- 

 2008 92  Blandinger (uden jordbær,   13,5% 

 30/90   nødder eller citrus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 70  Koncentreret æblesaft, i     0%   750 

      pakn. > 100 l 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2207 10  Ethanol, ikke denatur. med 2,75 pr.  3 000 

      alkoholindhold > 80%    liter 

                    alkohol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2301 10  Mel og pellets af kød og     0%  14 000 

      slagteaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2303 10  Restprodukter fra stivelses-   0%  2 200 

      fremstilling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2304 10  Oliekager            10%  1 800 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2306 40  Mel af rypsfrø         10%  3 500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2309 10 10 Hundekiks            25%  1 700 

 ---------------------------------        --------------------- 

 2309 10 20 Indeholdende 15%-35%       8% 

      protein og mindst 4% 

      fedtstof 

 ---------------------------------        --------------------- 

 2309 10 90 Andet hunde- og kattefoder    2% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2309 90 10 Hundekiks            25%  7 000 

 ---------------------------------        --------------------- 

 2309 90 20 Indeholdende 15%-35%       8% 

      protein og mindst 4% 

      fedtstof 

 ---------------------------------        --------------------- 

 2309 90 30 Foder til akvariefisk og fugle 40% 

 ---------------------------------        --------------------- 

 2309 90 90 Andet dyrefoder         25% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2401 10  Tobak, ikke strippet   0.07 nis/k  1 700 

 ---------------------------------        --------------------- 

 2401 20  Tobak, delvis eller helt 

      strippet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

PROTOKOL NR. 3

OM PLANTEBESKYTTELSE

Uden at dette berører bestemmelserne i aftalen om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, som er knyttet til overenskomsten om oprettelse af WTO, særlig artikel 2 og 6, har parterne vedtaget følgende med virkning fra denne aftales ikrafttræden:

a) I deres samhandel gælder kravene med hensyn til plantesundhed:

- hvad angår afskårne blomster: - - kun blomster af slægterne Dendranthema, Dianthus, Pelargonium i forbindelse med indførsel i Fællesskabet - - og kun Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophylla og Anemone i forbindelse med indførsel i Israel, og

- hvad angår frugt: - - kun citrus, Fortunella, Poncirus og krydsningerne Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium og Vaccinum i forbindelse med indførsel i Fællesskabet - - og alle slægter i forbindelse med indførsel i Israel.

b) I deres samhandel finder kravet om en plantesundhedstilladelse til indførsel af planter og planteprodukter kun anvendelse for at tillade indførsel af sådanne planter eller planteprodukter, som ellers ville være forbudt, på basis af en risikoanalyse vedrørende skadegørere.

c) En part, som overvejer at indføre nye plantesundhedsforanstaltninger, som vil kunne påvirke en specifik bestående handel mellem parterne, konsulterer den anden part med henblik på at undersøge de planlagte foranstaltninger og deres virkninger.

PROTOKOL Nr. 4

OM DEFINITIONEN AF BEGREBET

»VARER MED OPRINDELSESSTATUS« OG

OM METODERNE FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer;

b) »materialer« alle former for bestanddele, råstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af varen;

c) »vare« den vare, der fremstilles, også når den senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces;

d) »produkter« både materialer og varer;

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 (WTO-aftalen om toldværdi);

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, eller til den person, som lod den sidste bearbejdning eller forarbejdning foretage uden for parternes område, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udførsel;

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i de pågældende områder;

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne tilpasninger;

i) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«;

j) »tariferet« en vares eller et materiales tarifering under en bestemt position;

k) »sending« varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.

Afsnit II

Definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus«

Artikel 2

Oprindelseskriterier

For anvendelsen af aftalen gælder følgende, jf. dog artikel 3 i denne protokol:

1) Som varer med oprindelse i Fællesskabet anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning;

b) varer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

2) Som varer med oprindelse i Israel anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Israel i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning;

b) varer, der er fremstillet i Israel, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Israel, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Israel i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral kumulation

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), anses varer med oprindelse i Israel i henhold til denne protokol som varer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse varer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), anses varer med oprindelse i Fællesskabet i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Israel, og det kræves ikke, at disse varer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

Artikel 4

Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller i Israel anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund;

b) vegetabilske produkter, der er høstet der;

c) levende dyr, som er født og opdrættet der;

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet der;

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives der;

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer;

g) produkter, som er fremstillet på deres flydende fabrikker udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter;

h) brugte varer, som indsamles der og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt;

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves der;

j) varer, som er udvundet af havbunden eller undergrunden beliggende uden for deres søterritorium, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller undergrund;

k) varer, som er fremstillet der udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker:

- som er registreret eller anmeldt i en af Fællesskabets medlemsstater eller i Israel,

- som fører en af Fællesskabets medlemsstaters eller Israels flag,

- som mindst for halvdelens vedkommende ejes af statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Israel eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en medlemsstat eller i Israel, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller i Israel, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse medlemsstater eller Israel, offentlige institutioner eller statsborgere i medlemsstaterne eller i Israel,

- hvis officersbesætning er sammensat af statsborgere i medlemsstaterne eller Israel,

- og hvis øvrige besætning er sammensat således, at mindst 75% er statsborgere i medlemsstaterne eller Israel.

3. Udtrykket »Fællesskabet« og »Israel« dækker ligeledes Fællesskabets medlemsstaters og Israels territoriale farvande.

Søgående fartøjer, herunder flydende fabrikker, om bord på hvilke der foretages en bearbejdning eller forarbejdning af fangsterne, anses som dele af Fællesskabets eller Israels område, forudsat at de opfylder de i stk. 2 angivne betingelser.

Artikel 5

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede

varer

1. Ved anvendelsen af artikel 2 anses varer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Israel, for at være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet, når de på listen i bilag II angivne betingelser sammenholdt med noterne i bilag I er opfyldt.

Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal være foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af de pågældende varer, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis en vare, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser vedrørende den pågældende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gælder de betingelser, som er angivet vedrørende den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

2. Uanset stk. 1 kan materialer uden oprindelsesstatus, som ifølge listens betingelser vedrørende en given vare ikke må anvendes til fremstilling af den pågældende vare, alligevel anvendes med de i artikel 12, stk. 4, fastsatte undtagelser, forudsat at

a) deres samlede værdi ikke er på mere end 10% af varens pris ab fabrik;

b) der på de steder på listen, hvor der er angivet en eller flere procentsatser for maksimumsværdien af materialerne uden oprindelsesstatus, ikke i kraft af anvendelsen af dette stykke finder en overskridelse sted af de pågældende procentsatser.

Dette stykke gælder ikke for varer, der er omfattet af kapitel 50 til 63 i Det Harmoniserede System.

3. Stk. 1 og 2 gælder med de i artikel 6 fastsatte undtagelser.

Artikel 6

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Følgende bearbejdninger eller forarbejdninger betragtes som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 5 er opfyldt:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varesæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve varen eller deres emballage

e) enkel blanding af varer, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Israel

f) enkel samling af dele for at kunne danne en komplet vare

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger

h) slagtning af dyr.

Artikel 7

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når en vare, der består af en gruppe eller samling af dele, i henhold til det harmoniserede system tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske varer, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 8

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner eller køretøjer.

Artikel 9

Varer i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som varer med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af varer med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

Artikel 10

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i Fællesskabet eller Israel, er det ikke nødvendigt at undersøge, om elektrisk energi, brændselsanlæg og udstyr, maskiner og værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, eller om materialer, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning, har oprindelsesstatus.

Afsnit III

Territoriale betingelser

Artikel 11

Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Israel. I denne forbindelse anses opnåelsen af oprindelsesstatus for at være afbrudt, hvis varer, som har undergået bearbejdning eller forarbejdning i den pågældende part, har forladt denne parts område, jf. dog undtagelserne i artikel 12 og 13.

Artikel 12

Bearbejdning eller forarbejdning uden for en af parterne

1. Opnåelsen af oprindelsesstatus på de i afsnit II fastsatte betingelser berøres ikke af bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for en af parterne af materialer, som udføres fra og derefter genindføres til denne part, forudsat at:

a) de pågældende materialer fuldt ud er fremstillet i den pågældende part eller har undergået en bearbejdning eller forarbejdning der, som er mere vidtgående end de i artikel 6 omhandlede utilstrækkelige arbejdsprocesser, før deres udførsel, og

b) det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at:

i) de genindførte produkter er fremkommet ved bearbejdning eller forarbejdning af de udførte materialer, og

ii) den samlede værditilvækst, som er opnået uden for den pågældende part ved anvendelse af denne artikel, ikke udgør mere end 10% af prisen ab fabrik for den færdigvare, for hvilken der kræves oprindelsesstatus.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 gælder de i afsnit II fastsatte betingelser vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus ikke for bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for den pågældende part. Hvis der imidlertid på listen i tillæg II anvendes en regel om maksimumsværdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ved fastlæggelsen af den pågældende færdigvares oprindelsesstatus, må den samlede værdi af de materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt i den pågældende part, og den samlede værditilvækst, som er opnået uden for denne part ved anvendelse af denne artikel, tilsammen ikke overstige den fastsatte procentsats.

3. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 forstås ved »samlet værditilvækst« alle omkostninger, som påløber uden for den pågældende part, herunder alle tilføjede materialer.

4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for varer, der ikke opfylder de på listen i tillæg II fastsatte betingelser, og som kun kan betragtes som tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede, fordi den generelle tolerance i artikel 5, stk. 2, tages i anvendelse.

5. Stk. 1 og 2 gælder ikke for varer, der er omfattet af kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system.

Artikel 13

Genindførsel af varer

Varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Israel til et tredjeland og siden returneres, anses for aldrig at have forladt den pågældende part, hvis det over for toldmyndighederne kan godtgøres,

a) at de returnerede varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller var udført.

Artikel 14

Direkte forsendelse

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for varer eller materialer, som transporteres mellem Fællesskabets og Israels område, uden passage af andre områder. Dog kan transport af varer med oprindelse i Israel eller Fællesskabet som en enkelt forsendelse ske med passage af andre områder end Fællesskabets eller Israels, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt varerne er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet og ikke der har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Varer med oprindelse i Israel eller Fællesskabet kan transporteres i rørledninger gennem andre områder end Fællesskabets eller Israels område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for de ansvarlige toldmyndigheder fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, der er udstedt i udførselslandet, og som dækker passagen gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) nøjagtig beskrivelse af varerne,

ii) datoen for varernes losning og ladning, og hvis det er relevant med angivelse af de anvendte fartøjers navne, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 15

Udstillinger

1. Varer, der afsendes fra en af parterne til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen sælges til indførsel i en anden part, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i Fællesskabet eller Israel, og det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse varer fra en af parterne til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem der

b) at denne eksportør har solgt varerne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en anden part

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til den sidstnævnte part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke varerne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske varer.

Afsnit IV

Toldgodtgørelse eller -fritagelse

Artikel 16

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1. Parterne yder ingen toldgodtgørelse eller -fritagelse af nogen art for materialer uden oprindelsesstatus, der benyttes til fremstilling af varer med oprindelse i Fællesskabet eller Israel som omhandlet i denne protokol, for hvilke der er udstedt eller udfærdiget et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit V.

2. Forbuddet i stk. 1 gælder enhver ordning med hel eller delvis godtgørelse af, fritagelse for eller ikke-betaling af told eller afgifter med tilsvarende virkning i parterne for så vidt angår de materialer, der anvendes ved fremstillingen, såfremt en sådan godtgørelse, fritagelse eller ikke-betaling udtrykkeligt eller faktisk finder anvendelse, når de varer, som er fremstillet på basis af de nævnte materialer, udføres, men ikke når de er bestemt til forbrug på den pågældende parts hjemmemarked.

3. Eksportører af varer, som er omfattet af et bevis for oprindelse, skal når som helst på toldmyndighedernes begæring kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at der ikke er opnået toldgodtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er benyttet til fremstilling af de pågældende varer, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning for sådanne materialer faktisk er betalt.

4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 gælder tillige for emballage i henhold til artikel 7, stk. 2, tilbehør, reservedele og værktøj i henhold til artikel 8 og varer i sæt i henhold til artikel 9, såfremt disse artikler er uden oprindelsesstatus.

5. Bestemmelserne i stk. 1 til 4 gælder kun for materialer af den art, som er omfattet af aftalen.

Afsnit V

Bevis for oprindelse

Artikel 17

Almindelige betingelser

1. Varer med oprindelsesstatus i henhold til denne protokol er ved indførsel til en af parterne omfattet af aftalen ved fremlæggelse af:

a) enten et varecertifikat EUR.1, der er vist i tillæg III

b) eller i de i artikel 22, stk. 1, nævnte tilfælde en erklæring, hvis tekst fremgår af tillæg IV, afgivet af eksportøren på grundlag af en faktura, en følgeseddel eller et andet handelsdokument, som indeholder en beskrivelse af varerne, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt »fakturaerklæringen«).

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 er varer med oprindelsesstatus i henhold til denne protokol i de i artikel 27 nævnte tilfælde omfattet af aftalen, uden at det er nødvendigt at fremlægge nogen af de ovennævnte dokumenter.

Artikel 18

Normal procedure for udstedelse af et vare-

certifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III.

Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, på hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Fællesskabet i den i artikel 2, stk. 1, i denne protokol fastsatte betydning. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i Israel, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Israel i den i artikel 2, stk. 2, i denne protokol fastsatte betydning.

5. I tilfælde, hvor kumulationsbestemmelserne i artikel 3 finder anvendelse, kan toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater eller Israel udstede varecertifikater EUR.1 på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Israel i den i denne protokol fastsatte betydning, og forudsat at de varer, som varecertifikaterne EUR.1 vedrører, befinder sig i Fællesskabet eller Israel.

I disse tilfælde kan der udstedes certifikater EUR.1, forudsat at der fremlægges et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for varernes oprindelse. Oprindelsesbeviset opbevares mindst tre år af toldmyndighederne i udførselslandet.

6. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de måtte finde hensigtsmæssig.

De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

7. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

8. Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder ved udførslen af de varer, som det vedrører. Certifikatet holdes til disposition for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 19

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 18, stk. 8, kan varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de varer, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen,

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT«,

»DELIVRE A POSTERIORI«,

»RILASCIATO A POSTERIORI«,

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«,

»ISSUED RETROSPECTIVELY«,

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«,

»EKDPHEN EK TZN YSTEPZN«, (græsk udgave)

»EXPEDIDO A POSTERIORI«,

»EMITADO A POSTERIORI«,

»ANNETTU JALKIKATEEN«,

»UTFAERDAT I EFTERHAND«,

»(Arabisk udgave)»

5. Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 20

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndigheden beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«,

»DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »ANTICPAWO«(græsk udgave),

»DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«,

»(Arabisk udgave«

3. Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, samt udstedelsesdato og serienummer for det originale certifikat, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 21

Erstatning af certifikater

1. Det skal til enhver tid være muligt at erstatte et eller flere varecertifikater EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, forudsat at dette foretages af de toldmyndigheder eller andre myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen med varerne.

2. Erstatningscertifikatet betragtes som et endeligt varecertifikat EUR.1 med henblik på anvendelsen af denne protokol, herunder også bestemmelserne i denne artikel.

3. Erstatningscertifikatet udstedes på grundlag af en skriftlig anmodning fra den eksportør, der står for genudførslen, efter at de berørte myndigheder har kontrolleret oplysningerne i ansøgerens anmodning. Dato og serienummer for det oprindelige varecertifikat EUR.1 anføres i rubrik 7.

Artikel 22

Betingelser for udfærdigelse af en faktura-

erklæring

1. En fakturaerklæring, som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 23

b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende varer med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke er på mere end 6 000 ecu.

2. Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelse i en af parterne og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. Den eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV, på fakturaen, følgeseddelen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette tillæg, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5. Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift.

En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 23 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6. Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de varer, som den vedrører, eller efterfølgende. Såfremt fakturaerklæringen udfærdiges, efter at de varer, som den vedrører, er blevet angivet til indførselslandets toldmyndigheder, skal denne fakturaerklæring indeholde en henvisning til, hvilke dokumenter der allerede er fremlagt for disse myndigheder.

Artikel 23

Godkendte eksportører

1. Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, i det følgende benævnt »godkendt eksportør«, der hyppigt forsender varer i henhold til aftalen, og som til toldmyndighedernes tilfredshed giver alle de nødvendige garantier, således at de kan efterprøve, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de pågældende varers værdi.

2. Toldmyndighederne kan udpege godkendte eksportører og til denne udpegelse knytte betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer den brug, som den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5. Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 24

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR.1 er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

En fakturaerklæring er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt af eksportøren, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage varecertifikater EUR.1, når varerne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 25

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR.1 fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af et varecertifikat EUR.1. De kan desuden kræve, at importangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at varerne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 26

Indførsel i form af delforsendelser

Når varer henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et enkelt bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 27

Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som varer med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et formelt bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter, og det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 500 ecu, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 ecu, når der er tale om varer, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 28

Opbevaring af beviser for oprindelse og støtte-

dokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 18, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring, samt de i artikel 22, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 18, stk. 2, nævnte anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1, der fremlægges for dem.

Artikel 29

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring og oplysningerne i de dokumenter, der indgives til toldstedet med henblik på varernes indklarering, medfører dette ikke i sig selv, at varecertifikat EUR.1 eller fakturaerklæringen er ugyldig, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 30

Beløb udtryk i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtryk i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles de øvrige kontraherende parter.

Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal dette godkende dem, hvis varerne er faktureret i udførselslandets valuta.

Er varerne faktureret i en anden af Fællesskabets medlemsstaters valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

2. Indtil den 30. april 2000 udgør de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb pr. 1. oktober 1994.

For hver efterfølgende periode af 5 års varighed undersøger Associeringsrådet de i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i landenes nationale valutaer på grundlag af ecu-vekselkurserne den første hverdag i oktober året umiddelbart forud for denne femårsperiode.

Som led i denne undersøgelse sikrer Associeringsrådet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

Afsnit VI

Metoder for administrativt samarbejde

Artikel 31

Meddelelse om stempler og adresser

Toldmyndighederne i medlemsstaterne og Israel skal gennem Europa-Kommissionen forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringerne.

Artikel 32

Kontrol af bevis for oprindelse

1. Efterfølgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og af fakturaerklæringer skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1 og fakturaen, hvis en sådan er fremlagt, eller fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle årsager, der gør en undersøgelse berettiget.

Til støtte for anmodningen om efterfølgende kontrol fremsender de samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i varecertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringen er ukorrekte.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferenceordningen for de pågældende varer, medens de afventer resultatet af undersøgelsen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse senest i løbet af ti måneder. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

I tilfælde, hvor kumulationsbestemmelserne i artikel 3, stk. 2, og artikel 18, stk. 4, finder anvendelse, skal svaret omfatte en kopi (eller kopier) af det eller de varecertifikater eller den eller de fakturaerklæringer, der er benyttet.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 33

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersøgelse, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for undersøgelsens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Toldsamarbejdsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 34

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for en vare.

Artikel 35

Frizoner

1. Medlemsstaterne og Israel træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varer, der udføres på grundlag af et varecertifikat EUR.1, og som under transporten oplagres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke der undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt certifikat EUR.1 for varer med oprindelse i Fællesskabet eller i Israel, der er indført i en frizone på grundlag af et certifikat EUR.1, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Afsnit VII

Ceuta og Melilla

Artikel 36

Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen »Fællesskabet« som anvendt i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Fællesskabet« omfatter ikke varer med oprindelse i disse områder.

2. Denne protokol finder tilsvarende anvendelse på varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, jf. dog de særlige betingelser i artikel 37.

Artikel 37

Særlige betingelser

1. Følgende bestemmelser finder anvendelse i stedet for artikel 2 og 3, stk. 1 og 2, og henvisninger til disse artikler betragtes som henvisninger til nærværende artikel.

2. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 14, anses følgende varer:

1) som varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla;

b) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og til hvis fremstilling der er medgået andre end de i litra a) nævnte, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Fællesskabet eller Israel i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6;

2) som varer med oprindelse i Israel:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Israel;

b) varer, der er fremstillet i Israel, og til hvis fremstilling der er medgået andre end de i litra a) nævnte, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6.

3. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen »Israel« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1. Hvad angår varer med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet.

5. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

Afsnit VIII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 38

Ændringer til protokollen

Associeringsrådet kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 39

Toldsamarbejdsudvalget

1. Der nedsættes et toldsamarbejdsudvalg, der skal sikre det administrative samarbejde med henblik på korrekt og ensartet anvendelse af denne protokol, og som skal varetage alle øvrige opgaver på toldområdet, som det måtte få overdraget.

2. Udvalget består på den ene side af eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra tjenestegrene i Europa-Kommissionen, som er ansvarlige for toldspørgsmål, og på den anden side af eksperter, der er udpeget af Israel.

Artikel 40

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af denne.

Artikel 41

Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Israel træffer hver for sit vedkommende de foranstaltninger, som gennemførelsen af denne protokol indebærer.

Artikel 42

Varer under forsendelse eller i oplag

Aftalens bestemmelser gælder også for varer, som opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om frihandel og handelsanliggender befinder sig enten i transit eller midlertidigt oplagt på toldoplag eller i frizoner i Fællesskabet eller i Israel, under forudsætning af, at der senest fire måneder efter den pågældende dato forelægges indførselslandets toldmyndigheder et varecertifikat EUR.1, som er udstedt efterfølgende af de kompetente myndigheder i udførselslandet, samt dokumentation for direkte forsendelse.

Bilag I

NOTER

Forord

Reglerne i denne liste finder kun anvendelse på de af aftalen omfattede varer.

Note 1

1.1. I de to første kolonner på listen beskrives den fremstillede vare. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

1.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes inden for positioner i kapitlet eller inden for en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

1.3. Når der er forskellige regler på listen for forskellige varer inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

1.4. Hvis der i forbindelse med en angivelse i de første to kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 2

2.1. Den bearbejdning eller forarbejdning, der er nødvendig i henhold til en regel i kolonne 3, skal kun foretages i forbindelse med de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus. Begrænsningerne ifølge en regel i kolonne 3 finder på samme måde kun anvendelse på anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus.

2.2. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. . .«, forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

2.3. Når en vare, der er fremstillet af materialer uden oprindelsesstatus, som har fået oprindelsesstatus ved fremstillingen i henhold til reglen om positionsskifte eller dens egen listeregel, anvendes som materiale i fremstillingen af en anden vare, finder den regel, der gælder for den vare, i hvilken den er indarbejdet, ikke anvendelse på den pågældende vare.

F.eks.:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i det pågældende land på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedningen allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Den betragtes så som en vare med oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om den er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

2.4. Reglen i listen fastlægger den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, hvoraf følger, at yderligere bearbejdning eller forarbejdning også giver oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, hvorimod anvendelse af sådant materiale på et senere stadium ikke er tilladt.

2.5. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare kan fremstilles af mere end et materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

Eksempel:

I reglen for vævede stoffer henhørende under ex kapitel 50 til 55 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

2.6. Når det i en regel i listen hedder, at en vare skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen. (Se også note 5.2. nedenfor i forbindelse med tekstilvarer).

Eksempel:

Reglen for tilberedte levnedsmidler under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf uden oprindelsesstatus udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Det gælder imidlertid ikke for varer, der - selvom de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, som er nævnt på listen - på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel:

Når en beklædningsgenstand i ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og sådanne artikler kun må tilvirkes af garn uden oprindelsesstatus, er det ikke muligt at anvende fiberdug, selv når fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde bør der som hovedregel anvendes materiale, der befinder sig på stadiet umiddelbart forud for garnfremstillingen, dvs. fiberstadiet.

2.7. Når der i en regel i listen angives to eller flere procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte varer, de gælder for.

Note 3

3.1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre og er begrænset til stadiet inden spinding, herunder også affald, og medmindre andet er angivet, omfatter »naturlige fibre« også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

3.2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003, samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101, 5102, 5103, 5104 og 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301, 5302, 5303, 5304 og 5305.

3.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

3.4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 og 5507.

Note 4

4.1. Når der for en given vare på listen henvises til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af denne vare, og som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 4.3. og 4.4.).

4.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre

Eksempel:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10% vægtprocent af garnet.

Eksempel:

Vævet stof under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan enten garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel:

Tuftet tekstilstof under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun en blandet vare, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

Eksempel:

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10% af vægten af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

4.3. For stoffer, hvori der indgår »garn fremstillet af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

4.4. For stoffer, hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 5

5.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8% af prisen ab fabrik for varen.

5.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

5.3. Når der gælder en procentregel, skal der ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus, tages hensyn til værdien af materialer, der ikke er tariferet under kapitel 50 til 63.

(* 1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

Note 6

6.1. Som »processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner1)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation

6.2. Som »processer« (pos. 2710 til 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

ij) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250IC deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 IC overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning

6.3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser ikke oprindelsesstatus.

Bilag II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger,

som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå,

for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-posi-   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning af 

 tion               materialer uden oprindelsesstatus, 

                  som giver den færdige vare 

                  oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)       (2)         (3)        (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 1    Levende dyr 1)      Fremstilling, ved 

 ex kap. 2   Kød og spiseligt slagte- hvilken alle anvendte 

        affald, undtagen varer  materialer henhører 

        henhørende under pos.   under en anden 

        0201, 0202, 0206 og 0210, position end den 

        for hvilke de gældende  færdige vare 

        regler er anført nedenfor Fremstilling på 

 0201     Kød af hornkvæg, fersk  basis af alle 

        eller kølet        materialer, undtagen 

                     kød af hornkvæg, 

                     frosset, henhørende 

                     under pos. 0202 

 0202     Kød af hornkvæg, frosset Fremstilling på basis 

                     af alle materialer, 

                     undtagen kød af horn- 

                     kvæg, fersk eller 

                     kølet, henhørende 

                     under pos. 0201 

 0206     Spiseligt slagteaffald  Fremstilling på basis 

        af hornkvæg, svin, får,  af alle materialer, 

        geder, heste, æsler,   undtagen hele kroppe 

        muldyr eller mulæsler,  henhørende under pos. 

        fersk, kølet eller    0201 til 0205 

        frosset 

 0210     Kød og spiseligt slagte- Fremstilling på basis 

        affald, saltet, i salt-  af alle materialer, 

        lage, tørret eller røget; undtagen kød og 

        spiseligt mel og pulver  slagteaffald henhørende 

        af kød eller slagteaffald under pos. 0201 til 

                     0206 samt 0208 eller 

                     lever af fjerkræ hen- 

                     hørende under pos. 

                     0207 

 ex kap. 3   Fisk og krebsdyr, bløddyr (* 1) 

        og andre hvirvelløse 

        vanddyr, levende 

 0302 til 0305 Fisk, dog ikke levende  Fremstilling, ved 

                     hvilken alle anvendte 

                     materialer, der hen- 

                     hører under kapitel 3, 

                     skal være fuldt ud 

                     fremstillet 

 (* 1) For disse varer gælder kriteriet vedrørende »fuldt ud 

  fremstillede varer« som beskrevet i note 4 altid. 

 ex 0306    Krebsdyr, dog ikke    Fremstilling, ved 

        levende          hvilken alle anvendte 

                     materialer, der hen- 

                     hører under kapitel 3, 

                     skal være fuldt ud 

                     fremstillet 

 ex 0307    Bløddyr; andre hvirvel-  Fremstilling, ved 

        løse vanddyr end krebsdyr hvilken alle anvendte 

        og bløddyr, dog ikke   materialer, der henhører 

        levende bløddyr      under kapitel 3, skal 

                     være fuldt ud frem- 

                     stillet 

 ex kap. 4   Mælk og mejeriprodukter, Fremstilling, ved 

        undtagen produkter hen-  hvilken alle anvendte 

        hørende under pos. 0402, materialer henhører 

        0403, 0404 og 0406;    under en anden 

        spiselige produkter af  position end den 

        animalsk oprindelse, ikke færdige vare 

        andetsteds tariferet 

 0402     Mælk og mejeriprodukter  Fremstilling på basis 

 0404 til 0406              af alle materialer, 

                     undtagen mælk eller 

                     fløde henhørende under 

                     pos. 0401 eller 0402 

 0403     Kærnemælk, koaguleret   Fremstilling ved 

        mælk eller fløde,     hvilken: 

        yoghurt, kefir og anden  - alle anvendte 

        fermenteret eller syrnet  materialer, der hen- 

        mælk og fløde, også     hører under 

        koncentreret, tilsat    kapitel 4, skal 

        sukker eller andre søde-  have oprindelses- 

        midler, aromatiseret    status 

        eller tilsat frugt eller - alle anvendte 

        kakao            frugtsafter, 

                      (undtagen ananas-, 

                      lime- eller grape- 

                      frugtsafter), der 

                      henhører under pos. 

                      2009, skal have op- 

                      rindelsesstatus, og 

                     - værdien af alle 

                      anvendte materialer, 

                      der henhører under 

                      kapitel 17, ikke 

                      overstiger 30% af 

                      den færdige vares 

                      pris ab fabrik 

 0407     Fugleæg med skal, friske, (* 1) 

        konserverede eller kogte 

 (* 1) For disse varer gælder kriteriet vedrørende »fuldt ud 

  fremstillede varer« som beskrevet i note 4 altid. 

 0408     Fugleæg uden skal samt   Fremstilling på 

        æggeblommer, friske,    basis af alle materialer, 

        tørrede, kogt i vand    undtagen fugleæg, 

        eller dampkogte, formede, der henhører under 

        frosne eller på anden måde pos. 0407 

        konserverede, også tilsat 

        sukker eller andre 

        sødemidler 

 0409     Naturlig honning     (* 1) 

 ex kap. 5   Andre produkter af    Andre produkter af 

        animalsk oprindelse,   animalsk oprindelse, 

        ikke andetsteds      ikke andetsteds 

        tariferet, undtagen    tariferet, undtagen 

        produkter henhørende   produkter henhørende 

        under pos. ex 0502, ex  under pos. ex 0502, ex 

        0506           0506 

 ex 0502    Bearbejdede svine- og   Rensning, desinfi- 

        vildsvinebørster     cering, sortering 

                     og glatning af svine- 

                     og vildsvinebørster 

 ex 0506    Ben og hornkerner, rå   Fremstilling ved 

                     hvilken materialer 

                     henhørende under 

                     kapitel 2 skal være 

                     fuldt ud fremstillet 

 Kap. 6    Levende træer og andre  (* 1) 

        levende planter; løg, 

        rødder o.lign.; afskårne 

        blomster og blade 

 ex kap. 7   Spiselige grøntsager samt (* 1) 

        visse rødder og rod- 

        knolde, undtagen pro- 

        dukter henhørende under 

        pos. 0710-0713, for 

        hvilke de gældende 

        regler er anført nedenfor 

 ex 0710-   Spiselige grøntsager,   Fremstilling, ved 

 ex 0713    frosne eller tørrede,   hvilken alle an- 

        foreløbigt konserverede, vendte grøntsager 

        dog ikke grøntsager hen- skal være fuldt ud 

        hørende under pos.ex   fremstillet 

        0710 og ex 0711, for 

        hvilke de gældende reg- 

        ler er anført nedenfor 

 (* 1) For disse varer gælder kriteriet vedrørende »fuldt ud 

  fremstillede varer« som beskrevet i note 4 altid. 

 ex 0710    Sukkermajs, også kogt i  Fremstilling på basis 

        vand eller dampkogte,   af sukkermajs, friske 

        frosne          eller kølede 

 ex 0711    Sukkermajs, foreløbigt  Fremstilling på basis 

        konserverede       af sukkermajs, friske 

                     eller kølede 

 ex kap. 8   Spiselige frugter og   (* 1) 

        nødder; skaller af 

        citrusfrugter og 

        meloner, undtagen 

        produkter henhørende 

        under pos. 0811, 0812, 

        0813 og 0814, for 

        hvilke de gældende 

        regler er anført nedenfor 

 0811     Frugter og nødder, også 

        kogt i vand eller damp- 

        kogte, frosne, også 

        tilsat sukker eller andre 

        sødemidler 

       - Tilsat sukker       Fremstilling, ved 

                     hvilken værdien af 

                     alle anvendte 

                     materialer hen- 

                     hørende under 

                     kapitel 17, ikke 

                     overstiger 30% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

       - I andre tilfælde     Fremstilling, ved 

                     hvilken alle de an- 

                     vendte frugter og 

                     nødder skal være 

                     fuldt ud fremstillet 

 0812     Frugter og nødder, fore- Fremstilling, ved 

        løbigt konserverede    hvilken alle an- 

        (f.eks. med svovldioxid- vendte frugter og 

        gas eller i saltlage,   nødder skal være 

        svovlsyrlingvand eller  fuldt ud fremstillet 

        andre konserverende op- 

        løsninger), men ikke 

        tilberedte til umiddelbar 

        fortæring 

 0813     Frugter, tørrede, der   Fremstilling, ved 

        ikke henhører under pos. hvilken alle anvendte 

        0801-0806; blandinger af frugter og nødder 

        nødder eller tørrede   skal være fuldt ud 

        frugter henhørende under fremstillet 

        dette kapitel 

 (* 1) For disse varer gælder kriteriet vedrørende »fuldt ud 

  fremstillede varer« som beskrevet i note 4 altid. 

 0814     Skaller af citrusfrugter Fremstilling, ved 

        eller meloner (herunder  hvilken alle anvendte 

        vandmeloner), friske,   frugter skal være 

        frosne, tørrede eller   fuldt ud fremstillet 

        foreløbigt konserverede 

        i saltlage, svovlsyr- 

        lingvand eller andre 

        konserverende opløs- 

        ninger 

 Kap. 9    Kaffe, te, mate og kryd- (* 1) 

        derier, undtagen bland- 

        inger af krydderier hen- 

        hørende under pos. 0910, 

        for hvilke de gældende 

        regler er anført nedenfor 

 ex 0910    Blandinger som nævnt i  Fremstilling, ved 

        bestemmelse 1(b) til   hvilken alle anvendte 

        dette kapitel       materialer henhører 

                     under en anden 

                     position end den 

                     færdige vare 

 Kap. 10    Korn           (* 1) 

 ex kap. 11  Mølleriprodukter, malt,  Fremstilling, ved 

        stivelse, inulin, hvede- hvilken al anvendt 

        gluten, undtagen varer  korn, grøntsager, 

        henhørende under pos. ex rødder og rodknolde 

        1106, for hvilke reglerne henhørende under 

        er anført nedenfor    pos. 0714, eller 

                     anvendt frugt skal 

                     være fuldt ud frem- 

                     stillet 

 ex 1106    Mel og gryn af tørrede  Tørring og formaling 

        bælgfrugter, henhørende  af bælgfrugter hen- 

        under pos. 0713, ud-   hørende under pos. 

        bælgede          0708 

 Kap. 12    Olieholdige frø og    (* 1) 

        frugter; diverse andre 

        frø og frugter; planter 

        til industriel og 

        medicinsk brug; halm og 

        foderplanter, undtagen 

        mel af olieholdige frø 

        og frugter henhørende 

        under pos. 1208, for 

        hvilke reglerne er an- 

        ført nedenfor: 

 (* 1) For disse varer gælder kriteriet vedrørende »fuldt ud 

  fremstillede varer« som beskrevet i note 4 altid. 

 1208     Mel af olieholdige frø  Fremstilling, ved 

        og frugter, undtagen   hvilken alle anvendte 

        sennepsmel        materialer henhører 

                     under en anden 

                     position end den 

                     færdige vare 

 ex kap. 13  Schellak o.lign.; ve-   Fremstilling, ved 

        getabilske carbohydrat-  hvilken alle an- 

        gummier, naturharpikser, vendte materialer 

        gummiharpikser og     henhører under en 

        balsamer, for hvilke   anden position end 

        reglen er anført nedenfor den færdige vare 

 1301     Schellak o.lign.; ve-   Fremstilling ved 

        getabilske carbohydrat-  hvilken alle an- 

        gummier, naturharpikser, vendte materialer 

        gummiharpikser og     henhørende under 

        balsamer         pos. 1301 ikke 

                     overstiger 50% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

 Kap. 14    Vegetabilske flettema-  (* 1) 

        terialer; vegetabilske 

        produkter, ikke andet- 

        steds tariferet 

 ex kap. 15  Animalske og vegetabilske Fremstilling, ved 

        fedtstoffer og olier samt hvilken alle an- 

        deres spaltningspro-   vendte materialer 

        dukter; tilberedt spise- henhører under en 

        fedt; animalsk og vege-  anden position end 

        tabilsk voks, undtagen  den færdige vare 

        varer henhørende under 

        pos. 1501, 1502, 1504, 

        ex 1505, 1506, ex 

        1507-1515, ex 1516, ex 

        1517 og ex 1519, for 

        hvilke reglerne er an- 

        ført nedenfor 

 1501     Fedt af svin og fjerkræ, 

        udsmeltet, også udpresset 

        eller ekstraheret med 

        opløsningsmidler: 

 (* 1) For disse varer gælder kriteriet vedrørende »fuldt ud 

  fremstillede varer« som beskrevet i note 4 altid. 

       - Ben og destruktionsfedt  Fremstilling på basis 

                     af alle materialer, 

                     undtagen materialer, 

                     der henhører under 

                     pos. 0203, 0206 eller 

                     0207, eller ben, der 

                     henhører under pos. 

                     0506 

       - Andre varer        Fremstilling på basis 

                     af kød og spiseligt 

                     slagteaffald af svin, 

                     der henhører under 

                     pos. 0203 eller 0206, 

                     eller af kød og 

                     spiseligt slagteaf- 

                     fald af fjerkræ, der 

                     henhører under pos. 

                     0207 

 1502     Talg af hornkvæg, får 

        eller geder, rå eller 

        udsmeltet, også ud- 

        presset eller ekstra- 

        heret med opløsnings- 

        midler: 

       - Ben og destruktionsfedt  Fremstilling på basis 

                     af alle materialer, 

                     undtagen materialer, 

                     der henhører under 

                     pos. 0201, 0202, 0204 

                     eller 0206, eller 

                     ben, der henhører 

                     under pos. 0506 

       - Andre varer        Fremstilling ved 

                     hvilken alle anvendte 

                     animalske materialer 

                     henhørende under 

                     kapitel 2 skal være 

                     fuldt ud fremstillet 

 1504     Fedtstoffer og olier ud- 

        vundet af fisk og hav- 

        pattedyr, samt frak- 

        tioner, også raffinerede, 

        men ikke kemisk modifi- 

        cerede: 

       - Fraktioner i fast form,  Fremstilling på 

        af fiskeolier samt    basis af alle 

        fedtstoffer og olier   materialer, her- 

        udvundet af havpattedyr  under andre 

                     materialer, der 

                     henhører under pos. 

                     1504 

       - Andre varer        Fremstilling ved 

                     hvilken alle ani- 

                     malske produkter 

                     henhørende under 

                     kapitel 2 og 3 skal 

                     være fuldt ud 

                     fremstillet 

 ex 1505    Raffineret lanolin    Fremstilling på basis 

                     af uldfedt, rå, der 

                     henhører under pos. 

                     1505 

 1506     Andre animalske fedt- 

        stoffer og olier samt 

        fraktioner deraf, også 

        raffinerede, men ikke 

        kemisk modificerede 

       - Fraktioner af fedt-    Fremstilling på basis 

        stoffer, i fast form   af alle materialer, 

                     herunder andre ma- 

                     terialer, der hen- 

                     hører under pos. 1506 

       - Andre varer        Fremstilling, ved 

                     hvilken alle anvendte 

                     animalske produkter, 

                     der henhører under 

                     kapitel 2, skal være 

                     fuldt ud fremstillet 

 ex 1507-1515 Vegetabilske olier og 

        fraktioner deraf, også 

        raffinerede, men ikke 

        kemisk modificerede: 

       - Fraktioner i fast form,  Fremstilling på basis 

        undtagen jojobaolie    af andre materialer, 

                     der henhører under 

                     pos. 1507-1515 

       - Andre varer, undtagen:  Fremstilling, ved 

        - Træolie (tungolie),   hvilken alle ve- 

         myrtevoks og japanvoks getabilske produkter 

        - Olier til teknisk eller skal være fuldt ud 

         industriel anvendelse, fremstillet 

         bortset fra til frem- 

         stilling af nærings- 

         midler 

 ex 1516    Animalske og vegetabilske Fremstilling, ved 

        fedtstoffer og olier samt hvilken alle de 

        fraktioner deraf, re-   anvendte animalske 

        esterificerede, også   og vegetabilske 

        raffinerede, men ikke på produkter skal være 

        anden måde bearbejdede  fuldt ud fremstillet 

 ex 1517    Spiselige blandinger af  Fremstilling, ved 

        vegetabilske olier    hvilken alle an- 

        (flydende) henhørende   vendte vegetabilske 

        under pos. 15071515    produkter skal være 

                     fuldt ud fremstillet 

 ex 1519    Industrielle fedtalko-  Fremstilling på 

        holer, der har karakter  basis af alle ma- 

        af kunstig voks      terialer, herunder 

                     fedtsyrer, der hen- 

                     hører under pos. 

                     1519 

 1601     Pølser og lignende varer Fremstilling på 

        af kød, slagteaffald   basis af dyr, der 

        eller blod, tilberedte  henhører under 

        næringsmidler på basis  kapitel 1 

        heraf 

 1602     Andre varer af kød,    Fremstilling på 

        slagteaffald eller blod, basis af dyr, der 

        tilberedte eller kon-   henhører under 

        serverede         kapitel 1 

 1603     Ekstrakter og saft af   Fremstilling på 

        kød, fisk, krebsdyr,   basis af dyr, 

        bløddyr eller andre    der henhører under 

        hvirvelløse vanddyr    kapitel 1, dog skal 

                     alle anvendte fisk, 

                     krebsdyr, bløddyr 

                     og hvirvelløse 

                     vanddyr være fuldt 

                     ud fremstillet 

 1604     Fisk, tilberedt eller   Fremstilling, ved 

        konserveret, kaviar og  hvilken al anvendt 

        kaviarerstatning til-   fisk og fiskerogn 

        beredt af fiskerogn    skal være fuldt ud 

                     fremstillet 

 1605     Krebsdyr, bløddyr og   Fremstilling, ved 

        andre hvirvelløse vand-  hvilken alle an- 

        dyr, tilberedt eller   vendte krebsdyr, 

        konserveret        bløddyr og andre 

                     hvirvelløse vanddyr 

                     skal være fuldt ud 

                     fremstillet 

 ex 1701    Roe- og rørsukker samt  Fremstilling, ved 

        kemisk ren saccharose,  hvilken alle an- 

        i fast form, uden ind-  vendte materialer 

        hold af tilsatte smags-  henhører under en 

        stoffer eller farve-   anden position end 

        stoffer          den færdige vare 

 ex 1701    Roe- og rørsukker samt  Fremstilling, ved 

        kemisk ren saccharose,  hvilken værdien af 

        i fast form, med ind-   materialer hen- 

        hold af tilsatte smags-  hørende under 

        stoffer eller farve-   kapitel 17 ikke 

        stoffer          overstiger 30% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

 1702     Andet sukker, herunder 

        kemisk ren lactose, 

        maltose, glucose og 

        fructose, i fast form; 

        sirup og andre sukker- 

        opløsninger uden indhold 

        af tilsatte smags- 

        stoffer; kunsthonning, 

        også blandet med natur- 

        lig honning; karamel 

       - Kemisk ren maltose og   Fremstilling på 

        fructose         basis af alle ma- 

                     terialer, herunder 

                     andre materialer, 

                     der henhører under 

                     pos. 1702 

       - Andet sukker i fast form, Fremstilling, ved 

        med indhold af tilsatte  hvilken værdien af 

        smagsstoffer eller    alle anvendte 

        farvestoffer       materialer, der 

                     henhører under 

                     kapitel 17, ikke 

                     overstiger 30% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

       - Andre varer        Fremstilling ved 

                     hvilken alle an- 

                     vendte materialer 

                     skal være fuldt ud 

                     fremstillet 

 ex 1703    Melasse, hidrørende fra  Fremstilling, ved 

        udvinding eller raffi-  hvilken værdien 

        nering af sukker, med   af de anvendte ma- 

        indhold af tilsatte    terialer henhørende 

        smagsstoffer eller    under kapitel 17 

        farvestoffer       ikke overstiger 30% 

                     af den færdige 

                     vares pris ab fabrik 

 ex 1703    Melasse, hidrørende fra  Fremstilling, ved 

        udvinding eller raffi-  hvilken alle an- 

        nering af sukker, uden  vendte materialer 

        indhold af tilsatte    henhører under en 

        smagsstoffer eller    anden position end 

        farvestoffer       den færdige vare 

 1704     Sukkervarer uden indhold Fremstilling, ved 

        af kakao (herunder hvid  hvilken alle an- 

        chokolade)        vendte materialer 

                     henhører under en 

                     anden position end 

                     den færdige vare, 

                     dog forudsat at vær- 

                     dien af alle 

                     anvendte materialer, 

                     der henhører under 

                     kapitel 17, ikke 

                     overstiger 30% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

 ex kap. 18  Kakao og tilberedte varer Fremstilling, ved 

        deraf, undtagen varer   hvilken alle an- 

        henhørende under pos.   vendte materialer 

        1801 og 1806, for hvilke henhører under en 

        reglerne er anført    anden position 

        nedenfor:         end den færdige 

                     vare 

 1801     Kakaobønner, hele eller  (* 1) 

        brækkede, også brændte 

 1806     Chokolade og andre til-  Fremstilling, ved 

        beredte næringsmidler   hvilken alle an- 

        med indhold af kakao   vendte materialer 

                     henhører under en 

                     anden position end 

                     den færdige vare, 

                     dog forudsat at 

                     værdien af alle an- 

                     vendte materialer, 

                     der henhører under 

                     kapitel 17, ikke 

                     overstiger 30% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

 1901     Maltekstrakt; tilberedte 

        næringsmidler fremstillet 

        af mel, fine gryn, 

        stivelse eller malt- 

        ekstrakt, også tilsat 

        kakao, såfremt dette 

        udgør mindre end 50 

        vægtprocent, ikke andet- 

        steds tariferet; tilbe- 

        redte næringsmidler 

        fremstillet af produkter 

        henhørende under pos. 

        0401 - 0404, også tilsat 

        kakao, såfremt dette 

        udgør mindre end 10 

        vægtprocent, ikke andet- 

        steds tariferet 

       - Maltekstrakt       Fremstilling på basis 

                     af korn, der henhører 

                     under kapitel 10 

 (* 1) For disse varer gælder kriteriet vedrørende »fuldt ud 

  fremstillede varer« som beskrevet i note 4 altid. 

       - Andre varer        Fremstilling, ved 

                     hvilken alle anvendte 

                     materialer henhører 

                     under en anden posi- 

                     tion end den færdige 

                     vare, dog forudsat at 

                     værdien af alle an- 

                     vendte materialer, 

                     der henhører under 

                     kapitel 17, ikke 

                     overstiger 30% af den 

                     færdige vares pris ab 

                     fabrik 

 1902     Dejprodukter, også kogte Fremstilling, ved 

        eller med fyld (af kød  hvilken alt anvendt 

        eller andre varer) eller korn (undtagen hård 

        på anden måde tilberedt, hvede), kød, kødaf- 

        f.eks. spaghetti,     fald, fisk, krebsdyr 

        makaroni, nudler, la-   eller bløddyr skal 

        sagne, gnocchi, ravioli, være fuldt ud 

        canneloni; couscous,   fremstillet 

        også tilberedt 

 1903     Tapioka og tapiokaer-   Fremstilling på 

        statninger fremstillet  basis af alle ma- 

        af stivelse, i form af  terialer, undtagen 

        flager, grove gryn,    kartoffelstivelse, 

        perlegryn, sigtemel    der henhører under 

        eller lignende      pos. 1108 

 1904     Varer fremstillet ved 

        ekspandering eller 

        ristning af korn eller 

        kornprodukter (f.eks. 

        cornflakes); korn, und- 

        tagen majs, løse, 

        forkogt eller på anden 

        måde tilberedt: 

       - Uden indhold af kakao   Fremstilling, ved 

                     hvilken: 

                    - alt anvendt korn og 

                     mel (undtagen majs 

                     af arten »Zea Indurata« 

                     samt hård hvede og 

                     heraf fremstillede 

                     produkter) skal være 

                     fuldt ud fremstillet 

                     og 

                    - værdien af alle an- 

                     vendte materialer, 

                     der henhører under 

                     kapitel 17, ikke 

                     overstiger 30% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

       - Med indhold af kakao   Fremstilling på 

                     basis af materialer, 

                     der ikke henhører 

                     under pos. 1806, dog 

                     forudsat at værdien 

                     af alle anvendte ma- 

                     terialer, der hen- 

                     hører under kapitel 

                     17, ikke overstiger 

                     30% af den færdige 

                     vares pris ab fabrik 

 1905     Brød, wienerbrød, kager, Fremstilling af 

        kiks og andet bagværk,  alle materialer, 

        også tilsat kakao;    undtagen materialer, 

        kirkeoblater, oblat-   der henhører under 

        kapsler til lægemidler,  kapitel 11 

        segloblater samt 

        lignende varer af mel 

        eller stivelse 

 2001     Grøntsager, frugter,   Fremstilling, ved 

        nødder og andre spise-  hvilken alle an- 

        lige plantedele, til-   vendte frugter, 

        beredt eller konserveret nødder eller 

        med eddike eller     grøntsager skal 

        eddikesyre        være fuldt ud 

                     fremstillet 

 2002     Tomater, tilberedt eller Fremstilling, ved 

        konserveret på anden   hvilken alle an- 

        måde end med eddike    vendte tomater 

        eller eddikesyre     skal være fuldt 

                     ud fremstillet 

 2003     Svampe og trøfler, til-  Fremstilling, ved 

        beredt eller konserveret hvilken alle an- 

        på anden måde end med   vendte svampe og 

        eddike eller eddikesyre  trøfler skal være 

                     fuldt ud fremstillet 

 2004 og 2005 Andre grøntsager, til-  Fremstilling, ved 

        beredt eller konserveret hvilken alle an- 

        på anden måde end med   vendte grøntsager 

        eddike eller eddikesyre, skal være fuldt 

        også frosne        ud fremstillet 

 2006     Frugter, nødder, frugt-  Fremstilling, ved 

        skaller og andre plante- hvilken værdien af 

        dele, tilberedt med    alle anvendte ma- 

        sukker (afløbne,     terialer, der hen- 

        glaserede eller kandi-  hører under 

        serede)          kapitel 17, ikke 

                     overstiger 30% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

 2007     Syltetøj, frugtgele,   Fremstilling, ved 

        marmelade, frugt- eller  hvilken værdien af 

        nøddepure samt frugt-   alle anvendte ma- 

        eller nøddemos, frem-   terialer, der hen- 

        stillet ved kogning eller hører under 

        anden varmebehandling,  kapitel 17, ikke 

        også tilsat sukker eller overstiger 30% af 

        andre sødemidler     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

 2008     Frugter, nødder og andre 

        spiselige plantedele, 

        tilberedt eller konser- 

        veret på anden måde, også 

        tilsat sukker, andre 

        sødemidler eller alkohol, 

        ikke andetsteds tariferet: 

       - Frugter og nødder, kogt  Fremstilling, ved 

        på anden måde end i vand hvilken alle an- 

        eller ved dampkogning,  vendte frugter skal 

        uden indhold af tilsat  være fuldt ud 

        sukker, frosne      fremstillet 

       - Nødder, uden indhold af  Fremstilling, ved 

        tilsat sukker eller al-  hvilken værdien af 

        kohol           de anvendte nødder 

                     og oliefrø, der hen- 

                     hører under pos. 

                     0801, 0802 og 

                     1202-1207 og har 

                     oprindelsesstatus, 

                     overstiger 60% af 

                     den færdige vares 

                     værdi ab fabrik 

       - Andre varer        Fremstilling, ved 

                     hvilken alle an- 

                     vendte materialer 

                     henhører under en 

                     anden position end 

                     den færdige vare, 

                     dog forudsat at 

                     værdien af sukker, 

                     der henhører under 

                     kapitel 17, ikke 

                     overstiger 30% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

 ex 2009    Grøntsagssafter, ugærede Fremstilling, ved 

        og ikke tilsat alkohol,  hvilken alle an- 

        også tilsat sukker eller vendte materialer 

        andre sødemidler     henhører under en 

                     anden position end 

                     den færdige vare 

 ex 2009    Frugtsafter (herunder   Fremstilling, ved 

        druemost), ugærede og   hvilken alle an- 

        ikke tilsat alkohol,   vendte materialer 

        også tilsat sukker    henhører under en 

        eller andre sødemidler  anden position end 

                     den færdige vare, 

                     dog forudsat at 

                     værdien af sukker, 

                     der henhører under 

                     kapitel 17, ikke 

                     overstiger 30% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

 ex kap. 21  Diverse produkter fra   Fremstilling, ved 

        næringsmiddelindustrien, hvilken alle an- 

        undtagen varer hen-    vendte materialer 

        hørende under pos. ex   henhører under en 

        2101, ex 2103, ex 2104  anden position 

        og ex 2106, for hvilke  end den færdige 

        reglerne er anført    vare 

        nedenfor 

 ex 2101    Brændt cikorie samt    Fremstilling, ved 

        ekstrakter, essenser og  hvilken den an- 

        koncentrater heraf    vendte cikorie skal 

                     være fuldt ud frem- 

                     stillet 

 ex 2103    Saucer samt tilbered-   Fremstilling på 

        ninger til fremstilling  basis af materialer, 

        deraf; sammensatte    der ikke henhører 

        smagspræparater      under samme position 

                     som den færdige vare. 

                     Sennepsmel eller 

                     tilberedt sennep kan 

                     dog anvendes 

       - Tilberedt sennep     Fremstilling på 

                     basis af sennepsmel 

 ex 2104   - Suppe og bouillon samt  Fremstilling af 

        tilberedninger til    alle materialer, 

        fremstilling deraf    undtagen tilberedte 

                     eller konserverede 

                     grøntsager, der hen- 

                     hører under pos. 

                     2002-2005 

 ex 2104   - Homogeniserede sammen- 

        satte næringsmidler 

        Den regel, der gælder 

        for den position, hvor- 

        under den færdige vare 

        henhører, skal anvendes 

 ex 2106    Sirup og andre sukkerop- Fremstilling, ved 

        løsninger, tilsat smags- hvilken værdien af 

        stoffer eller farve-   alle anvendte ma- 

        stoffer          terialer, der hen- 

                     hører under kapitel 

                     17, ikke overstiger 

                     30% af den færdige 

                     vares pris ab fabrik 

 ex kap. 22  Drikkevarer, ethanol   Fremstilling, ved 

        (ethylalkohol) og eddike, hvilken alle an- 

        undtagen varer henhørende vendte materialer 

        under pos. 2201, 2202,  henhører under en 

        ex 2204, 2205, ex 2207,  anden position end 

        ex 2208, ex 2209, for   den færdige vare 

        hvilke reglerne er anført 

        nedenfor: 

 2201     Vand, herunder naturligt Fremstilling, ved 

        eller kunstigt mineral-  hvilken alt anvendt 

        vand, og vand tilsat   vand skal være 

        kulsyre, ikke tilsat   fuldt ud fremstillet 

        sukker eller andre søde- 

        midler og ikke 

        aromatiseret; is og sne 

 2202     Vand, herunder naturligt Fremstilling, ved 

        eller kunstigt mineral-  hvilken alle an- 

        vand, og vand tilsat   vendte materialer 

        sukker eller andre søde- henhører under en 

        midler eller aromati-   anden position end 

        seret, og andre ikke-   den færdige vare, 

        alkoholholdige drikke-  dog forudsat at 

        varer, undtagen frugt-  værdien af alle an- 

        og grøntsagssafter hen-  vendte materialer, 

        hørende under pos. 2209  der henhører under 

                     kapitel 17, ikke 

                     overstiger 30% af 

                     den færdige vares 

                     pris ab fabrik, og 

                     at alle anvendte 

                     frugtsafter (und- 

                     tagen ananas-, 

                     lime- og grapefrugt- 

                     safter) er fuldt ud 

                     fremstillet 

 ex 2204    Vin af friske druer,   Fremstilling på 

        herunder vin tilsat    basis af anden 

        alkohol, og druemost   druemost 

        tilsat alkohol 

        Følgende varer, med 

        indhold af druepro- 

        dukter: 

 2205     Vermouth og anden     Fremstilling på 

 ex 2207    vin af friske druer,   basis af alle ma- 

 ex 2208 og  tilsat aromatiske     terialer, undtagen 

 ex 2209    planter eller aroma-   druer eller varer 

        stoffer, ethanol     deraf 

        (ethylalkohol) og anden 

        spiritus, også 

        denatureret; spiritus, 

        likører og andre 

        spiritusholdige drikke- 

        varer; sammensatte 

        alkoholholdige tilbered- 

        ninger af den art, der 

        anvendes til fremstilling 

        af drikkevarer; eddike 

 ex 2208    Whisky med indhold af   Fremstilling, ved 

        alkohol på under 50    hvilken værdien af 

        rumfangsprocent      al anvendt spiritus, 

                     der er fremstillet 

                     på basis af korn, 

                     ikke må overstige 

                     15% af den færdige 

                     vares pris ab fabrik 

 ex kap. 23  Rest- og affaldsprodukter Fremstilling, ved 

        fra næringsmiddelindu-  hvilken alle an- 

        strien; tilberedt dyre-  vendte materialer 

        foder, undtagen varer   henhører under en 

        henhørende under pos. ex anden position end 

        2303, ex 2306 og 2309,  den færdige vare 

        for hvilke reglerne er 

        anført nedenfor: 

 ex 2303    Restprodukter fra frem-  Fremstilling, ved 

        stilling af majsstivelse hvilken al anvendt 

        (bortset fra koncentreret majs skal være 

        majsstøbevand), med    fuldt ud fremstillet 

        proteinindhold beregnet 

        på grundlag af tørstof- 

        indholdet, på over 40 

        vægtprocent 

 ex 2306    Oliekager og andre faste Fremstilling, ved 

        restprodukter fra udvind- hvilken alle an- 

        ingen af olivenolie, med vendte oliven skal 

        indhold af over 3%    være fuldt ud frem- 

        olivenolie        stillet 

 2309     Tilberedt dyrefoder    Fremstilling, ved 

                     hvilken alt korn, 

                     sukkermelasse, kød 

                     eller mælk skal være 

                     fuldt ud fremstillet 

 2401     Tobak, rå eller ufabrik- (* 1) 

        eret; tobaksaffald 

 2402     Cigarer, cerutter,    Fremstilling, ved 

        cigarillos og cigaret-  hvilken mindst 70 

        ter, af tobak eller    vægtprocent af an- 

        tobakserstatning     vendt ufabrikeret 

                     tobak eller tobaks- 

                     affald, der henhører 

                     under pos. 2401, 

                     skal være fuldt ud 

                     fremstillet 

 (* 1) For disse varer gælder kriteriet vedrørende »fuldt ud 

  fremstillede varer« som beskrevet i note 4 altid. 

 ex 2403    Røgtobak         Fremstilling, ved 

                     hvilken mindst 70 

                     vægtprocent af an- 

                     vendt ufabrikeret 

                     tobak eller tobaks- 

                     affald, der hen- 

                     hører under pos. 

                     2401, skal være 

                     fuldt ud fremstillet 

 ex 2403    Andre tobaksvarer og   Fremstilling, ved 

        fabrikerede tobakser-   hvilken alle an- 

        statninger; homogeni-   vendte materialer hen- 

        seret eller rekonsti-   hører under en anden 

        tueret tobak; ekstrak-  position end den 

        ter og essenser af to-  færdige vare 

        bak 

 ex kap. 25  Salt; svovl; jord- og   Fremstilling ved 

        stenarter; gips, kalk   hvilken alle an- 

        og cement, undtagen pro- vendte materialer 

        dukter henhørende under  henhører under en 

        pos. ex 2504, ex 2515,  anden position 

        ex 2516, ex 2518, ex   end den færdige 

        2619, ex 2520, ex 2524,  vare 

        ex 2525 og ex 2530, for 

        hvilke de særlige regler 

        er anført nedenfor 

 ex 2504    Naturlig krystallinsk   Berigelse af kul- 

        grafit med beriget kul-  indholdet, rensning 

        indhold, renset og malet og maling af krystal- 

                     linsk rågrafit 

 ex 2515    Marmor, groft tildannet, Tildannelse af 

        også ved savning, til   marmor, også ved 

        blokke eller til kvadra- savning (eventuelt 

        tiske eller rektangulære allerede udsavet), 

        plader, af tykkelse    af tykkelse over 

        højst 25 cm        25 cm 

 ex 2516    Granit, porfyr, basalt,  Tildannelse af sten, 

        sandsten og andre monu-  også ved savning 

        ment- eller bygnings-   (eventuelt allerede 

        sten, groft tildannet,  udsavet), af tyk- 

        også ved savning, til   kelse over 25 cm 

        blokke eller til kvad- 

        ratiske eller rektangu- 

        lære plader, af tykkelse 

        højst 25 cm 

 ex 2518    Dolomit, brændt      Brænding af ikke- 

                     brændt dolomit 

 ex 2519    Naturlig magnesiumcar-  Fremstilling, ved 

        bonat, (magnesit), knust hvilken alle an- 

        og pakket i lufttætte   vendte materialer 

        beholdere, magnesium-   henhører under en 

        oxid, også rent, dog   anden position end 

        ikke smeltet eller død-  den færdige vare. 

        brændt (sintret) magne-  Dog må der anvendes 

        sium           naturlig magnesium- 

                     carbonat (magnesit) 

 ex 2520    Gips, særlig tilberedt  Fremstilling, ved 

        til dentalbrug      hvilken værdien af 

                     alle anvendte ma- 

                     terialer ikke over- 

                     stiger 50% af den 

                     færdige vares pris 

                     ab fabrik 

 ex 2524    Asbestfibre, rå      Fremstilling på 

                     basis af asbestmalm 

                     (asbestkoncentrat) 

 ex 2525    Glimmerpulver       Maling af glimmer 

                     og glimmeraffald 

 ex 2530    Brændte eller pulveri-  Brænding eller 

        serede jordpigmenter   knusning af jord- 

                     pigmenter 

 Kap. 26    Malme, slagger og aske  Fremstilling ved 

                     hvilken alle an- 

                     vendte materialer 

                     henhører under en 

                     anden position end 

                     den færdige vare 

 ex kap. 27  Mineralske olier og pro- Fremstilling ved 

        dukter af deres      hvilken alle an- 

        destillering; bituminøse vendte materialer 

        materialer, mineralsk   henhører under en 

        voks; undtagen produkter anden position end 

        henhørende under pos.   den færdige vare 

        ex 2707 og 2709 til 

        2715, for hvilke de 

        gældende regler er an- 

        ført nedenfor 

 ex 2707    Olier, hvis indehold   Raffinering og/eller 

        af aromatiske bestand-  en eller flere de- 

        dele - beregnet efter   finerede behandlinger 

        vægt - er større end   (* 1) 

        deres indhold af ikke- 

        aromatiske bestanddele,  Andre arbejdsprocesser, 

        og som er lignende    ved hvilke alle an- 

        olier som mineralolier,  vendte materialer 

        der er udvundet ved    henhører under en 

        destillation af høj-   anden position end 

        temperaturtjære fra    den færdige vare. 

        stenkul, af hvilke der  Materialer, der hen- 

        ved destillation på    hører under samme 

        op til 250 grader C    position, må dog an- 

        overdestilleres mindst  vendes, forudsat at 

        65 rumfangsprocent (her- deres værdi ikke over- 

        under blandinger af    stiger 50% af den 

        benzin og benzen),    færdige vares pris 

        til anvendelse som    ab fabrik 

        brændstof 

 ex 2709    Rå olier hidrørende fra  Tørdestillation af 

        bituminøse mineraler   af bituminøse mine- 

                     raler 

 2710 til 2712 Olier udvundet af jord-  Raffinering og/eller 

        olie eller af rå olier  en eller flere defi- 

        hidrørende fra bituminøse nerede behandlinger 

        mineraler; præparater,  (* 1) 

        ikke andetsteds tarife- 

        ret, indeholdende 70   Andre arbejdsproces- 

        vægtprocent eller der-  ser, ved hvilke 

        over af jordolie eller  alle anvendte ma- 

        af rå olier hidrørende  terialer henhører 

        fra bituminøse mineraler under en anden 

        som karaktergivende be-  position end den 

        standdel         færdige vare. Ma- 

        Jordoliegas og andre   terialer, der hen- 

        gasformige carbonhydrider hører under samme 

        Vaselin; paraffin, mikro- position, må dog 

        voks, ozokerit, montan-  anvendes, forudsat at 

        voks, tørvevoks og anden deres værdi ikke 

        mineralvoks samt lignende overstiger 50% af 

        produkter fremstillet ad den færdige vares 

        syntetisk vej eller på  pris ab fabrik 

        anden måde, også farvet 

 (* 1) Jf. note 6 i bilag I. 

 2713 til 2715 Jordoliekoks, kunstig   Raffinering og/eller 

        asfaltbitumen og andre  en eller flere de- 

        restprodukter fra jord-  finerede behandlinger 

        olie eller fra olier   (* 1) 

        hidrørende fra bitumi- 

        nøse mineraler      Andre arbejdsproces- 

        Bitumen og asfalt,    ser, ved hvilke 

        naturlig; bituminøs    alle anvendte ma- 

        skifer og olieskifer   terialer henhører under 

        samt naturligt bitumen-  en anden position end 

        holdigt sand; asfaltit  den færdige vare. 

        og asfaltsten       Materialer, der hen- 

        Bituminøse blandinger   hører under samme 

        på basis af naturligt   position, må dog an- 

        asfalt, naturlig bitumen, vendes, forudsat at 

        kunstig asfaltbitumen,  deres værdi ikke 

        mineraltjære eller    overstiger 50% af den 

        mineraltjærebeg      færdige vares pris 

                     ab fabrik 

 ex kap. 28  Uorganiske kemikalier;  Fremstilling, ved Fremstil- 

        uorganiske eller     hvilken alle   lind, ved 

        organiske forbindelser  anvendte materi- hvilken 

        af ædle metaller, af   aler henhører   værdien af 

        sjældne jordarters    under en anden  alle an- 

        metaller, af radio-    position end   vendte ma- 

        aktive grundstoffer    den færdige vare. terialer 

        og af isotoper; und-   Materialer, der  ikke over- 

        tagen produkter hen-   henhører under  stiger 40% 

        hørende under pos.    samme position,  af den 

        ex 2805, ex 2811 og    må dog anvendes, færdige 

        ex 2833, for hvilke    forudsat at deres vares pris 

        reglerne er anført    værdi ikke    ab frabrik 

        nedenfor         overstiger 20% 

                     af den færdige 

                     vares pris ab 

                     fabrik 

 ex 2805    Mischmetall        Fremstilling ved 

                     varmebehandling 

                     eller elektrolytisk 

                     behandling, ved 

                     hvilken værdien af 

                     alle anvendte ma- 

                     terialer ikke må 

                     overstige 50% af 

                     varens pris ab 

                     fabrik 

 ex 2811    Svovltrioxid       Fremstilling på  Fremstil- 

                     basis af svovldi- ling, 

                     oxid       ved hvilken 

                              værdien af 

                              alle an- 

                              vendte ma- 

                              terialer 

                              ikke over- 

                              stiger 40% 

                              af den 

                              færdige 

                              vares pris 

                              ab fabrik 

 (* 1) Jf. note 6 i bilag I. 

 ex 2833    Aluminiumsulfat     Fremstilling, ved 

                    hvilken værdien af 

                    alle anvendte ma- 

                    terialer ikke 

                    overstiger 50% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex 2840    Natriumperborat     Fremstilling på  Fremstil- 

                    basis af dinatri- ling, ved 

                    umperborat penta- hvilken 

                    hydrat       værdien af 

                              alle an- 

                              vendte ma- 

                              terialer 

                              ikke over- 

                              stiger 40% 

                              af den fær- 

                              dige vares 

                              pris ab 

                              fabrik 

 ex kap. 29  Organiske kemikalier,  Fremstilling, ved Fremstil- 

        undtagen produkter    hvilken alle an-  ling ved 

        henhørende under pos.  vendte materialer hvilken 

        ex 2901, ex 2902, ex   henhører under en værdien af 

        2905, 2915, ex 2932,   anden position   alle an- 

        2933 og 2934, som er   end den færdige  vendte ma- 

        præciseret nedenfor   vare. Materialer, terialer 

                    der henhører    ikke over- 

                    under samme posi- stiger 40% 

                    tion må dog an-  af den 

                    vendes, forudsat  færdige 

                    at deres værdi   vares pris 

                    ikke overstiger  ab fabrik 

                    20% af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 ex 2901    Acycliske carbonhy-   Raffinering og/- 

        brider, bestemt til   eller en eller 

        anvendelse som motor-  flere definerede 

        brændstof eller andet  behandlinger(* 1) 

        brændstof 

                    Andre arbejdspro- 

                    cesser, ved hvilke 

                    alle anvendte ma- 

                    terialer henhører 

                    under en anden po- 

                    sition end den 

                    færdige vare. 

                    Materialer, der 

                    henhører under 

                    samme position, må 

                    dog anvendes, for- 

                    udsat at deres 

                    værdi ikke over- 

                    stiger 50% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 (* 1) Jf. note 6 i bilag I. 

 ex 2902    Cycloalkaner og     Raffinering og/eller 

        cycloalkener (undtagen  en eller flere 

        azulener), benzener,   definerede behand- 

        toluener og xylener,   linger(* 1) 

        bestemt til anvendelse 

        som motorbrændstof    Andre arbejdspro- 

        eller andet brændstof  cesser, ved hvilke 

                    alle anvendte ma- 

                    terialer henhører 

                    under en anden po- 

                    sition end den 

                    færdige vare. Ma~ 

                    terialer, der hen- 

                    hører under samme 

                    position, må dog 

                    anvendes, forudsat 

                    at deres værdi ikke 

                    overstiger 50% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex 2905    Metalalkoholater af   Fremstilling på  Fremstil- 

                             ling 

        alkoholer henhørende   basis af alle   ved hvilken 

        under denne position   materialer her-  værdien af 

        og af ethanol eller   under andre    alle anvend- 

        glycerol         materialer, der  te material- 

                    henhører under  er ikke 

                    pos. 2905. Dog  overstiger 

                    kan metalalko-  40% af den 

                    holater hen-   færdige va- 

                    hørende under   res pris ab 

                    denne position  fabrik 

                    anvendes, forud- 

                    sat deres værdi 

                    ikke overstiger 

                    20% af den 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 2915     Mættede acycliske    Fremstilling på  Fremstil- 

        monocarboxylsyrer    basis af alle ma- ling, ved 

        og deres anhydrider,   terialer. Værdien hvilken 

        halogenider,       af alle anvendte værdien af 

        peroxider og       materialer, der  alle an- 

        peroxysyrer;       henhører under  vendte ma- 

        halogen-, sulfo-,    pos. 2915 og 2916,terialer 

        nitro- og nitro-     må dog ikke    ikke over- 

        soderivater deraf    overstige 20% af stiger 40% 

                    den færdige vares af den fær- 

                    pris ab fabrik  dige vares 

                             pris ab 

                             fabrik 

 2932     Heterocycliske for-    Fremstilling på  Fremstil- 

       bindelser udelukkende   basis af alle ma- ling, ved 

       med oxygen som hetero-  terialer. Vær-  hvilken 

       atom(er)         dien af alle an- værdien af 

      - Indre ethere og      vendte material- alle an- 

       halogen-, sulfo-,     er, der henhører vendte ma- 

       nitro- og nitrosoderi-  under pos. 2909, terialer 

       vater deraf        må dog ikke    ikke over- 

                    overstige 20% af stiger 40% 

                    den færdige    af den 

                    vares pris ab   færdige 

                    fabrik      vares pris 

                             ab fabrik 

 (* 1) Jf. note 6 i bilag I.      Fremstilling på  Fremstil- 

      - Cycliske acetater og   bases af alle   ling, ved 

       indre hemiacetater samt  materialer    hvilken 

       halogen-, sulfo-, nitro-          værdien af 

       og nitrosoderivater deraf          alle an- 

                             vendte ma- 

                             terialer 

                             ikke over- 

                             stiger 40% 

                             af den 

                             færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

      - Andre varer       Fremstilling ved  Fremstil- 

                    hvilken alle an-  ling, ved 

                    vendte materialer hvilken 

                    henhører under en værdien af 

                    anden position   alle an- 

                    end den færdige  vendte ma- 

                    vare. Materialer, terialer 

                    der henhører under ikke over- 

                    samme position, må stiger 40% 

                    dog anvendes, for- af den 

                    udsat at deres   færdige 

                    værdi ikke over-  vares pris 

                    stiger 20% af den ab fabrik 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 2933     Heterocycliske for-   Fremstilling på  Fremstil- 

       bindelser udelukkende  basis af alle ma- ling, ved 

       med nitrogen som     terialer. Værdien hvilken 

       heteroatom(er);     af alle anvendte  værdien af 

       nucleinsyrer og deres  materialer, der  alle an- 

       salte          henhører under   vendte ma- 

                    pos. 2932 og    terialer 

                    2933, må dog ikke ikke over- 

                    overstige 20% af  stiger 40% 

                    den færdige vares af den 

                    pris ab fabrik   færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 2934     Andre heterocycliske   Fremstilling på  Fremstil- 

       forbindelser       basis af alle ma- ling, ved 

                    terialer. Værdien hvilken 

                    af anvendte ma-  værdien af 

                    terialer, der hen- alle an- 

                    hører under pos.  vendte ma- 

                    2932 og 2933 må  terialer 

                    dog ikke overstige ikke over- 

                    20% af den færdige stiger 40% 

                    vares pris ab   af den 

                    fabrik       færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 ex kap. 30  Pharmaceutiske pro-   Fremstilling, ved 

       dukter, undtagen pro-  hvilken alle an- 

       dukter henhørende under vendte materialer 

       pos. 3002, 3003 og    henhører under en 

       3004, for hvilke regler- anden position end 

       ne er anført nedenfor  den færdige vare. 

                    Materialer, der 

                    henhører under 

                    samme position, må 

                    dog anvendes, for- 

                    udsat at deres 

                    værdi ikke over- 

                    stiger 20% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 3002     Menneskeblod; dyreblod 

       tilberedt til terapeu- 

       tisk, profylaktisk eller 

       diagnostisk brug; 

       antisera og andre blod- 

       bestanddele; vacciner, 

       toksiner, mikroorganis- 

       mekulturer (undtagen 

       gær) samt lignende 

       produkter: 

      - varer bestående af to  Fremstilling på basis 

       eller flere bestanddele, af alle materialer, 

       som er blevet sammen-  også andre materia- 

       blandet med henblik på  ler, der henhører 

       terapeutisk, profylak-  under pos. 3002. 

       tisk brug, eller ikke  Materialerne i denne 

       sammenblandede varer   beskrivelse kan også 

       til samme brug, i dose- anvendes, forudsat at 

       ret stand eller i    deres værdi ikke over- 

       detailsalgspakninger   stiger 20% af den 

                    færdige vares pris ab 

                    fabrik 

      - Andre varer: 

     - - Menneskeblod       Fremstilling på basis 

                    af alle materialer, 

                    også andre materialer, 

                    der henhører under 

                    pos. 3002. Materialer- 

                    ne i denne beskrivelse 

                    kan også anvendes, 

                    forudsat at deres 

                    værdi ikke overstiger 

                    20% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

     - - Dyreblod tilberedt til  Fremstilling på basis 

       terapeutisk eller pro-  af alle materialer, 

       fylaktisk brug      også andre materialer, 

                    der henhører under 

                    pos. 3002. Materialer- 

                    ne i denne beskrivelse 

                    kan også anvendes, 

                    forudsat at deres 

                    værdi ikke overstiger 

                    20% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

     - - Blodbestanddele, und-  Fremstilling på basis 

       tagen antisera; hæmo-  af alle materialer, 

       globin og serumglobu-  også andre materialer, 

       liner          der henhører under 

                    pos. 3002. Materialer- 

                    ne i denne beskrivelse 

                    kan også anvendes, 

                    forudsat at deres 

                    værdi ikke overstiger 

                    20% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

     - - Hæmoglobin, blodglobu-  Fremstilling på basis 

       liner og serumglobuliner af alle materialer, 

                    også andre materialer, 

                    der henhører under 

                    pos. 3002. Materialer- 

                    ne i denne beskrivelse 

                    kan også anvendes, 

                    forudsat at deres 

                    værdi ikke overstiger 

                    20% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

     - - Andre varer       Fremstilling på basis 

                    af alle materialer, 

                    også andre materialer, 

                    der henhører under 

                    pos. 3002. Materialer- 

                    ne i denne beskrivelse 

                    kan også anvendes, 

                    forudsat at deres 

                    værdi ikke overstiger 

                    20% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 3003 og   Lægemidler (undtagen   Fremstilling, ved 

 3004     produkter henhørende   hvilken 

       under pos. 3002, 3005 - alle anvendte materia- 

       og 3006)         ler henhører under en 

                    anden position end den 

                    færdige vare. Materia- 

                    ler, der henhører 

                    under pos. 3003 eller 

                    3004, må dog anvendes, 

                    forudsat at deres 

                    værdi tilsammen ikke 

                    overstiger 20% af den 

                    færdige vares pris ab 

                    fabrik, og 

                   - værdien af alle an- 

                    vendte materialer 

                    ikke overstiger 50% 

                    af den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex kap. 31  Gødningsstoffer, und-  Fremstilling, ved  Fremstil- 

       tagen produkter hen-   hvilken alle an-   ling, ved 

       hørende under pos.    vendte materialer  hvilken 

       ex 3105, for hvilke   henhører under en  værdien af 

       reglerne er anført    anden position end  alle an- 

       nedenfor         den færdige vare.  vendte ma- 

                    Materialer, der   terialer 

                    henhører under samme ikke over- 

                    position, må dog   stiger 40% 

                    anvendes, forudsat  af den 

                    at deres værdi ikke færdige 

                    overstiger 20% af  vares pris 

                    den færdige vares  ab fabrik 

                    pris ab fabrik 

 ex 3105   Mineralske eller kemiske Fremstilling, ved  Fremstil- 

       gødningsstoffer inde-  hvilken:       ling, ved 

       holdende to eller tre  - alle anvendte ma- hvilken 

       af gødningselementerne  terialer henhører  værdien af 

       nitrogen, phosphor og  under en anden    alle an- 

       kalium; andre gødnings- position end den   anvendte 

       stoffer; varer hen-   færdige vare. Ma-  materialer 

       hørende under nærværen- terialer, der hen-  ikke over- 

       de kapitel, i form af  hører under den   stiger 40% 

       tabletter eller lign-  samme position, må  af den 

       ende eller i pakninger  dog anvendes, for-  færdige 

       af bruttovægt højst   udsat at deres    vares pris 

       10 kg, undtagen:     værdi ikke overstiger ab fabrik 

      - Natriumnitrat      20% af den færdige 

      - Calciumcyanamid     vares pris ab fabrik, 

      - Kaliumsulfat       og 

      - Kalium-magnesiumsulfat  - værdien af alle 

                    anvendte materialer 

                    ikke overstiger 50% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex kap. 32  Garve- og farvestof-   Fremstilling, ved  Fremstil- 

       ekstrakter; garvesyre  hvilken alle an-   ling, ved 

       og derivater deraf;   vendte materialer  hvilken 

       farver, pigmenter og   henhører under en  værdien af 

       andre farvestoffer;   anden position end  alle an- 

       maling og lakker; kit,  den færdige vare.  vendte ma- 

       spartelmasse o.lign.;  Materialer, der   terialer 

       trykfarver, blæk og   henhører under    ikke over- 

       tusch; undtagen pro-   samme position,   stiger 40% 

       dukter henhørende    må dog anvendes,   af den 

       under pos. ex 3201    forudsat at deres  færdige 

       og 3205, for hvilke   værdi ikke over-   vares pris 

       reglerne er anført    stiger 20% af den  ab fabrik 

       nedenfor         færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 ex 3201   Garvesyrer (tanniner)  Fremstilling på   Fremstil- 

       samt salte, ethere,   basis af garve-   ling, ved 

       estere og andre     ekstrakter af    hvilken 

       derivater deraf     vegetabilsk op-   værdien af 

                    rindelse       alle an- 

                              vendte ma- 

                              terialer 

                              ikke over- 

                              stiger 40% 

                              af den 

                              færdige 

                              vares pris 

                              ab fabrik 

 3205     Substratpigmenter;    Fremstilling på   Fremstil- 

       præparater som nævnt   basis af alle    ling, ved 

       i bestemmelse 3 til   materialer und-   hvilken 

       dette kapitel, på    tagen dem, der    værdien af 

       basis af substrat-    henhører under    alle an- 

       pigmenter(* 1)      pos. 3203, 3204   vendte ma- 

                    og 3205. Materia-  terialer 

                    ler henhørende    ikke over- 

                    under pos. 3205   stiger 40% 

                    kan dog anvendes,  af den 

                    forudsat at vær-   færdige 

                    dien af materia-   vares pris 

                    ler, ikke over-   ab fabrik 

                    stiger 20% af den 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex kap. 33  Flygtige vegetabilske  Fremstilling, ved  Fremstil- 

       olier og resinoider;   hvilken alle an-   ling, ved 

       parfumer, kosmetik og  vendte materialer  hvilken 

       toiletmidler; undtagen  henhører under en  værdien af 

       produkter henhørende   anden position end  alle an- 

       under pos. 3301, for   den færdige vare.  vendte ma- 

       hvilke reglerne er    Materialer, der   terialer 

       anført nedenfor     henhører under    ikke over- 

                    samme position, må  stiger 40% 

                    dog anvendes, for-  af den 

                    udsat at deres    færdige 

                    værdi ikke over-   vares pris 

                    stiger 20% af den  ab fabrik 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 3301     Flygtige vegetabilske  Fremstilling på   Fremstil- 

       olier (også befriet for basis af material-  ling, ved 

       terpener), også i    er, der hidrører   hvilken 

       flydende eller fast   fra en anden     værdien af 

       form; resinoider; kon-  »gruppe«(* 2) under alle 

 an- 

       centrater af flygtige  denne position. Ma- vendte ma- 

       vegetabilske olier i   terialer, der hen-  terialer 

       fedtstoffer, ikke-    hører under samme  ikke over- 

       flygtige olier, voks   »gruppe«, må dog   stiger 

 40% 

       eller lignende frem-   anvendes, forudsat  af den 

       kommet ved enfleurage  at deres værdi ikke færdige 

       eller maceration;    overstiger 20% af  vares pris 

       terpenholdige bipro-   den færdige vares  ab fabrik 

       dukter fra behandling  pris ab fabrik 

       af flygtige vegeta- 

       bilske olier; vandfase 

       fra vanddampdestil- 

       lation af flygtige ve- 

       getabilske olier samt 

       vandige opløsninger 

       af sådanne olier 

 (* 1) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om 

  præparater, som anvendes til farvning af alle materialer eller som 

  bestanddele til fremstilling af farvepræparater, forudsat at de 

  ikke henhører under en anden position i kapitel 32. 

 (* 2) Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er 

  adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon. 

 ex kap. 34  Sæbe, organiske over-  Fremstilling, ved  Fremstil- 

       fladeaktive stoffer   hvilken alle an-  ling, ved 

       samt vaske- og ren-   vendte materialer  hvilken 

       gøringsmidler, smøre-  henhører under en  værdien af 

       midler, syntetisk    anden position end alle an- 

       voks, tilberedt voks,  den færdige vare.  vendte ma- 

       pudse- og skuremidler,  Materialer, der   terialer 

       lys og lignende pro-   henhører under   ikke over- 

       dukter, modellermasse,  samme position, må stiger 40% 

       dentalvoks og andre   dog anvendes, for- af den 

       dentalpræparater på   udsat at deres   færdige 

       basis af gips, und-   værdi ikke over-  vares pris 

       tagen produkter hen-   stiger 20% af den  ab fabrik 

       hørende under pos. ex  færdige vares pris 

       3403 og 3404, for    ab fabrik 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 3403   Tilberedte smøremidler, Raffinering og/- 

       med indhold af olier   eller en eller flere 

       udvundet af jordolie   definerede behand- 

       eller af rå olier hid-  linger(* 1) 

       rørende fra bituminøse 

       mineraler, forudsat at  Andre arbejdspro- 

       de udgør mindre end 70  cesser, ved hvilke 

       vægtprocent deraf    alle anvendte ma- 

                    terialer henhører 

                    under en anden po- 

                    sition end den 

                    færdige vare. Ma- 

                    terialer, der hen- 

                    hører under samme 

                    position, må dog 

                    anvendes, forudsat 

                    at deres værdi 

                    ikke overstiger 

                    50% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 3404     Syntetisk voks og til- 

       beredt voks: 

      - Syntetisk voks og til-  Fremstilling, ved 

       beredt voks på basis   hvilken alle anvend- 

       af paraffin, jordolie-  te materialer hen- 

       voks eller voks fra   hører under en anden 

       butiminøse mineraler;  position end den 

       paraffinremanens     færdige vare. Ma- 

                    terialer, der henhører 

                    under samme position, 

                    må dog anvendes, for- 

                    udsat at deres værdi 

                    ikke overstiger 50% af 

                    den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 (* 1) Se note 6 - bilag I. 

      - Andre varer       Fremstilling på   Fremstil- 

                    basis af alle ma-  ling, ved 

                    terialer undtagen: hvilken 

                   - olier, hydrogene-  værdien af 

                    rede, der har ka-  alle an- 

                    rakter af voks,   vendte ma- 

                    som henhører under terialer 

                    pos. 1516      ikke over- 

                   - fedtsyrer, ikke   stiger 40% 

                    kemisk definerede, af den fær- 

                    eller industrielle dige vares 

                    fedtalkoholer, der pris ab fa- 

                    har karakter af   brik 

                    voks, som henhører 

                    under pos. 1519 

                   - materialer, der 

                    henhører under pos. 

                    3404 

                    De nævnte materialer 

                    må dog anvendes, 

                    forudsat at deres 

                    værdi ikke over- 

                    stiger 20% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 ex kap. 35  Proteiner; modificeret  Fremstilling, ved 

       stivelse; lim og     hvilken alle an- 

       klister; enzymer, und-  vendte materialer 

       tagen produkter hen-   henhører under en 

       hørende under pos. 3505 anden position end 

       og ex 3507, for hvilke  den færdige vare. 

       reglerne er anført    Materialer, der 

       nedenfor         henhører under sam- 

                    me position, må 

                    dog anvendes, forud- 

                    sat at deres værdi 

                    ikke overstiger 20% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 3505     Dextrin og anden modi- 

       ficeret stivelse (her- 

       under forklistret og 

       esterificeret stivel- 

       se); lim på basis af 

       stivelse, dextrin eller 

       anden stivelse: 

      - Ethere og estere af   Fremstilling på 

       stivelse         basis af alle ma- 

                    terialer, også andre 

                    materialer, der hen- 

                    hører under pos. 

                    3505 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                    af alle materialer, 

                    undtagen dem, der 

                    henhører under pos. 

                    1108 

 ex 3507   Tilberedte enzymer,   Fremstilling, ved 

       ikke andetsteds ta-   hvilken værdien af 

       riferet         alle anvendte ma- 

                    terialer ikke over- 

                    stiger 50% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 Kap. 36   Krudt og andre eks-   Fremstilling, ved  Fremstil- 

                              ling, 

       plosive stoffer;     hvilken alle    ved hvilken 

       pyrotekniske artikler,  anvendte materialer værdien af 

       tændstikker; pyrophore  henhører under   alle an- 

       legeringer; visse    en anden position  vendte ma- 

       brændbare materialer   end den færdige   terialer 

                    vare. Materialer,  ikke over- 

                    der henhører under stiger 40% 

                    samme position,   af den 

                    må dog anvendes,  færdige 

                    forudsat at deres  vares pris 

                    værdi ikke over-  ab fabrik 

                    stiger 20% af den 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex kap. 37  Fotografiske og kine-  Fremstilling, ved  Fremstil- 

       matografiske artikler,  hvilken alle an-  ling, ved 

       undtagen produkter    vendte materialer  hvilken 

       henhørende under pos.  henhører under en  værdien af 

       3701, 3702 og 3704,   anden position end alle an- 

       for hvilke reglerne   den færdige vare.  vendte ma- 

       er anført nedenfor    Materialer, der   terialer 

                    henhører under   ikke over- 

                    samme position, må stiger 40% 

                    dog anvendes, for- af den 

                    udsat at deres   færdige 

                    værdi ikke over-  vares pris 

                    stiger 20% af den  ab fabrik 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 3701     Fotografiske plader og 

       fotografiske bladfilm, 

       lysfølsomme, ikke eks- 

       ponerede, af andre ma- 

       terialer end papir, 

       pap eller tekstilstof; 

       bladfilm til øjeblik- 

       kelig billedfremstil- 

       ling, lysfølsomme, ikke 

       eksponerede, også mon- 

       teret i kassetter 

      - Film til umiddelbar   Fremstilling, ved  Fremstil- 

       billedfremstilling    hvilken alle an-  ling, ved 

       (»instant film«) til   vendte materialer  hvilken 

       farveoptagelser     henhører under en  værdien af 

                    anden position   alle an- 

                    end pos. 3701 eller vendte ma- 

                    3702; materialer  terialer 

                    henhørende under  ikke over- 

                    pos. 3702 kan dog  stiger 40% 

                    anvendes, forudsat af den 

                    at deres værdi   færdige 

                    ikke overstiger   vares pris 

                    30% af den færdige ab fabrik 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

      - Andre varer       Fremstilling, ved  Fremstil- 

                    hvilken alle an-  ling, ved 

                    vendte materialer  hvilken 

                    henhører under en  værdien af 

                    anden position   alle an- 

                    end pos. 3701    vendte ma- 

                    eller 3702; ma-   terialer 

                    terialer henhøren- ikke over- 

                    de under pos. 3701 stiger 40% 

                    og 3702 kan dog   af den 

                    anvendes, forudsat færdige 

                    at deres værdi   vares pris 

                    ikke overstiger   ab fabrik 

                    20% af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 3702     Fotografiske film i   Fremstilling, ved  Fremstil- 

       ruller, lysfølsomme,   hvilken alle an-  ling, ved 

       ikke eksponerede, af   vendte materialer  hvilken 

       andre materialer end   henhører under en  værdien af 

       papir, pap eller     anden position end alle an- 

       tekstilstof; instant   pos. 3701 eller   vendte ma- 

       film i ruller, lys-   3702        terialer 

       følsomme, ikke eks-             ikke over- 

       ponerede                   stiger 40% 

                              af den 

                              færdige 

                              vares pris 

                              ab fabrik 

 3704     Fotografiske plader,   Fremstilling, ved  Fremstil- 

       film, papir, pap og   hvilken alle an-  ling, ved 

       tekstilstof, eks-    vendte materialer  hvilken 

       ponerede, men ikke    henhører under en  værdien af 

       fremkaldte        anden position end alle an- 

                    pos. 3701 til 3704 vendte ma- 

                              terialer 

                              ikke over- 

                              stiger 40% 

                              af den 

                              færdige 

                              vares pris 

                              ab fabrik 

 ex kap. 38  Diverse kemiske pro-   Fremstilling, ved  Fremstil- 

       dukter; undtagen pro-  hvilken alle an-  ling, ved 

       dukter henhørende    vendte materialer  hvilken 

       under pos. ex 3801,   henhører under en  værdien af 

       ex 3803, ex 3805, ex   anden position end alle an- 

       3806, ex 3807, 3808   den færdige vare.  vendte ma- 

       til 3814, 3818 til    Materialer, der   terialer 

       3820, 3822 og 3823,   henhører under   ikke over- 

       for hvilke reglerne er  samme position, må stiger 40% 

       anført nedenfor     dog anvendes, for- af den 

                    udsat at deres   færdige 

                    værdi ikke over-  vares pris 

                    stiger 20% af den  ab fabrik 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 3801     Kunstig grafit; kolloid Fremstilling, ved 

       eller semikolloid gra-  hvilken værdien af 

       fit; præparater på basis alle anvendte ma- 

       af grafit eller andet  terialer ikke over- 

       kul, i form af pasta,  stiger 50% af den 

       blokke, plader eller   færdige vares pris 

       andre halvfabrikata   ab fabrik 

      - Kolloid grafit, opslæm- 

       met i olie, og semi- 

       kolloid grafit; kul- 

       holdig pasta til elek- 

       troder 

      - Grafit, i form af    Fremstilling, ved  Fremstil- 

       pasta, der udgør en   hvilken værdien af ling, ved 

       blanding med jordolie,  alle anvendte ma-  hvilken 

       indeholdende over 30   terialer, der hen- værdien af 

       vægtprocent grafit    hører under pos.  alle an- 

                    3405, ikke må over- vendte ma- 

                    stige 20% af den  terialer 

                    færdige vares pris ikke over- 

                    ab fabrik      stiger 40% 

                              af den fær- 

                              dige vares 

                              pris ab 

                              fabrik 

      - Andre varer       Fremstilling, ved  Fremstil- 

                    hvilken alle an-  ling, ved 

                    vendte materialer  hvilken 

                    henhører under en  værdien af 

                    anden position end alle an- 

                    den færdige vare.  vendte ma- 

                    Materialer, der   terialer 

                    henhører under sam- ikke over- 

                    me position, må dog stiger 40% 

                    anvendes, forudsat af den fær- 

                    at deres værdi   dige vares 

                    ikke overstiger 20% pris ab 

                    af den færdige   fabrik 

                    vares pris ab fa- 

                    brik 

 ex 3803   Raffineret tallolie   Raffinering af rå  Fremstil- 

       (tallsyre)        tallolie (tallsyre) ling, ved 

                              hvilken 

                              værdien af 

                              alle an- 

                              vendte ma- 

                              terialer 

                              ikke over- 

                              stiger 40% 

                              af den fær- 

                              dige vares 

                              pris ab 

                              fabrik 

 ex 3805   Sulfatterpentin,     Rensning: herunder Fremstil- 

       renset          destillation og   ling, ved 

                    raffinering af rå  hvilken 

                    sulfatterpentin   værdien af 

                              alle an- 

                              vendte ma- 

                              terialer 

                              ikke over- 

                              stiger 40% 

                              af den 

                              færdige 

                              vares pris 

                              ab fabrik 

 ex 3806   Harpiksestere      Fremstilling på   Fremstil- 

                    basis af harpiks-  ling, ved 

                    syrer        hvilken 

                              værdien af 

                              alle an- 

                              vendte ma- 

                              terialer 

                              ikke over- 

                              stiger 40% 

                              af den 

                              færdige 

                              vares pris 

                              ab fabrik 

 ex 3807   Trætjærebeg       Destillation af   Fremstil- 

                    trætjære      ling, ved 

                              hvilken 

                              værdien af 

                              alle an- 

                              vendte ma- 

                              terialer 

                              ikke over- 

                              stiger 40% 

                              af den fær- 

                              dige vares 

                              pris ab 

                              fabrik 

 3808     Insektbekæmpelsesmid-  Fremstilling, ved 

       ler, rotteudryddelses-  hvilken værdien af 

       midler, afsvampnings-  alle fremstillede 

       midler, ukrudtsbe-    varer ikke overstiger 

       kæmpelsesmidler, anti-  50% af den færdige 

       spiringsmidler, plante- vares pris ab fabrik 

       vækstregulatorer, des- 

       infektionsmidler og 

       lignende produkter, der 

       er formet eller pakket 

       til detailsalg eller 

       foreligger som præparater 

       eller færdige artikler 

       (f.eks. bånd, væger og 

       lys præpareret med svovl 

       samt fluepapir) 

 3809     Efterbehandlingsmidler, Fremstilling, ved 

       acceleratorer til farv- hvilken værdien af 

       ning eller til fik-   alle fremstillede 

       sering af farvestoffer  varer ikke over- 

       samt andre produkter og stiger 50% af den 

       præparater (f.eks. til- færdige vares pris 

       beredte appretur- og   ab fabrik 

       bejdsemidler), af den 

       art, der anvendes i 

       papir-, tekstil- eller 

       læderindustrien eller i 

       nærtstående industrier, 

       ikke andetsteds tariferet 

 3810     Metalbejdser; flusmidler Fremstilling, ved 

       og andre hjælpemidler  hvilken værdien af 

       til lodning eller    alle fremstillede 

       svejsning; lodde- og   varer ikke over- 

       svejsepulver samt    stiger 50% af den 

       lodde- og svejse-    færdige vares pris 

       pasta, bestående af   ab fabrik 

       metal og andre stoffer; 

       præparater af den art, 

       der anvendes til fyld- 

       ning eller belægning af 

       svejseelektroder eller 

       svejsetråd 

 3811     Præparater tiolmod- 

       virkning af bankning, 

       oxydation, korrosion 

       eller harpiksdannelse, 

       viskositetsforhøjende 

       præparater og andre 

       tilberedte additiver 

       til mineralolier (her- 

       under benzin) eller til 

       andre væsker, som an- 

       vendes til samme formål 

       som mineralolier: 

      - Tilberedte additiver   Fremstilling, ved 

       til smøreolier, med   hvilken værdien af 

       indhold af olie ud-   materialer hen- 

       vundet af jordolie    hørende under pos. 

       eller af rå olier hid-  3811 ikke over- 

       rørende fra bituminøse  stiger 50% af den 

       materialer        færdige vares pris 

                    ab fabrik 

      - Andre varer       Fremstilling, ved 

                    hvilken værdien af 

                    alle anvendte ma- 

                    terialer ikke over- 

                    stiger 50% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 3812     Tilberedte vulkani-   Fremstilling, ved 

       seringsacceleratorer;  hvilken værdien af 

       sammensatte blød-    alle anvendte ma- 

       gøringsmidler til    terialer ikke over- 

       gummi eller plast,    stiger 50% af den 

       ikke andetsteds     færdige vares pris 

       tariferet; antioxy-   ab fabrik 

       danter og andre 

       sammensatte stabili- 

       satorer til gummi 

       eller plast 

 3813     Præparater og ladninger Fremstilling, ved 

       til ildslukningsappa-  hvilken værdien af 

       rater; ildslukkere    alle anvendte ma- 

                    terialer ikke over- 

                    stiger 50% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 3814     Sammensatte organiske  Fremstilling, ved 

       opløsnings- eller for-  hvilken værdien af 

       tyndingsmidler, ikke   alle anvendte ma- 

       andetsteds tariferet;  terialer ikke over- 

       præparater til      stiger 50% af den 

       fjernelse af maling   færdige vares pris 

       og lak          ab fabrik 

 3818     Kemiske grundstoffer,  Fremstilling, ved 

       doteret til anvendelse  hvilken værdien af 

       i elektronikken, i form alle anvendte ma- 

       af skiver, plader    terialer ikke over- 

       (wafers) eller lignen-  stiger 50% af den 

       de; kemiske forbindel-  færdige vares pris 

       ser doteret til an-   ab fabrik 

       vendelse i elektronikken 

 3819     Bremsevæsker samt andre Fremstilling, ved 

       tilberedte væsker til  hvilken værdien af 

       hydrauliske transmis-  alle anvendte ma- 

       sioner, ikke indehold-  terialer ikke over- 

       ende eller indeholdende stiger 50% af den 

       mindre end 70 vægt-   færdige vares pris 

       procent af olier ud-   ab fabrik 

       vundet af jordolier 

       eller af rå olie hid- 

       rørende fra bituminøse 

       materialer 

 3820     Antifrostpræparater   Fremstilling, ved 

       (herunder kølevæsker)  hvilken værdien af 

       og tilberedte væsker   alle anvendte ma- 

       til afrimning      terialer ikke over- 

                    stiger 50% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 3822     Sammensatte reagens-   Fremstilling, ved 

       midler til diagnostisk  hvilken værdien af 

       brug eller til labora-  alle anvendte ma- 

       toriebrug, undtagen   terialer ikke over- 

       varer henhørende under  stiger 50% af den 

       pos. 3002 eller 3006   færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 3823     Tilberedte bindemidler 

       til støbeforme eller 

       støbekerner; produkter 

       og restprodukter fra 

       kemiske og nærtstående 

       industrier (herunder 

       blandinger af naturpro- 

       dukter), ikke andet- 

       steds tariferet: 

      - Følgende varer hen-   Fremstilling, ved  Fremstil- 

       hørende under denne   hvilken alle an-  ling, ved 

       position:        vendte materialer  hvilken 

     - - Tilberedte bindemidler  henhører under en  værdien af 

       til støbeforme eller   anden position end af alle an- 

       støbekerner, på basis  den færdige vare.  vendte ma- 

       af naturlige harpiks-  Materialer, der   terialer 

       produkter        henhører under sam- ikke over- 

     - - Naphtensyre og ikke   me position, må dog stiger 40% 

       vandopløselige salte   anvendes, forudsat af den fær- 

       af naphtensyre; estere  at deres værdi   dige vares 

       af naphtensyre      ikke overstiger   pris ab fa- 

     - - Sorbitol, undtagen    20% af den færdige brik 

       varer henhørende under  vares pris ab fabrik 

       pos. 2905 

     - - Petroleumsulfonater, 

       bortset fra petroleum- 

       sulfonater af alkali- 

       metaller, af ammonium 

       eller af ethanolaminer; 

       thiophenholdige sul- 

       fonsyrer af olier hid- 

       rørende fra bituminøse 

       materialer og salte 

       deraf 

     - - Ionbyttere 

     - - Luftabsorberende præ- 

       parater (getters) 

     - - Alkalisk jernoxid 

       (gasrensemasse) 

     - - Gasvand og brugt gas- 

       rensemasse 

     - - Sulfonaphtensyre og 

       ikkevandopløselige salte 

       deraf; estere af sul- 

       fonaphtensyre 

     - - Fuselolie og dippelsolie 

     - - Blandinger af salte med 

       forskellige anioner 

     - - Kopieringspasta på basis 

       af gelatine, også på 

       papir- eller tekstil- 

       underlag 

      - Andre varer       Fremstilling, ved 

                    hvilken værdien af 

                    alle anvendte ma- 

                    terialer ikke over- 

                    stiger 50% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 ex 3901   Plast i ubearbejdet 

 til 3915   form, affald, afklip 

       og skrot, af plast 

       undtagen varer, der 

       henhører under pos. 

       ex 3907, for hvilke 

       reglen er anført 

       nedenfor: 

      - Additionspolymerisa-   Fremstilling, ved  Fremstil- 

       tionsprodukter      hvilken:      ling, ved 

                   - værdien af alle an- hvilken 

                    vendte materialer  værdien af 

                    ikke overstiger 50% alle an- 

                    af den færdige   vendte ma- 

                    vares pris ab    terialer 

                    fabrik, og     ikke over- 

                              stiger 25% 

                              af den fær- 

                              dige vares 

                              pris ab 

                              fabrik 

                   - værdien af anvendte Fremstil- 

                    materialer hen-   ling, ved 

                    hørende under    hvilken 

                    kapitel 39 ikke   værdien af 

                    overstiger 20% af  alle an- 

                    den færdige vares  vendte ma- 

                    pris ab fabrik(* 1) terialer 

                              ikke over- 

                              stiger 25% 

                              af den fær- 

                              dige vares 

                              pris ab 

                              fabrik 

 (* 1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både 

  pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den 

  anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe 

  af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for 

  den pågældende vare. 

      - Andre varer       Fremstilling, ved  Fremstil- 

                    hvilken værdien af ling, ved 

                    alle anvendte ma-  hvilken 

                    terialer henhørende værdien af 

                    under kapitel 39  alle an- 

                    ikke overstiger   vendte ma- 

                    20% af den færdige terialer 

                    vares pris ab    ikke over- 

                    fabrik       stiger 25% 

                              af den fær- 

                              dige vares 

                              pris ab 

                              fabrik 

 ex 3907   Copolymerer, frem-   Fremstilling, ved 

       stillet af polycar-   hvilken alle anvendte 

       bonat, acrylonitril   materialer henhører 

       og butadienstyren (ABS) under en anden po- 

                   sition end den fær- 

                   dige vare. Dog må 

                   materialer, der hen- 

                   hører under samme 

                   position anvendes, 

                   såfremt værdien her- 

                   af ikke overstiger 

                   50% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik(* 1) 

 ex 3916   Halvfabrikata og varer 

 til 3921   af plast, bortset fra 

       varer henhørende under 

       pos. ex 3916, ex 3917 

       og ex 3921, for hvilke 

       reglerne er anført 

       nedenfor: 

      - Flade varer, bearbejdet Fremstilling, ved  Fremstil- 

       ud over overfladebe-  hvilken værdien af  ling, ved 

       handling eller til-   alle anvendte ma-  hvilken 

       skåret i andet end   terialer henhørende værdien af 

       kvadratisk eller rek-  under kapitel 39   alle an- 

       tangulær form; også   ikke overstiger 50% vendte ma- 

       varer bearbejdet ud   af den færdige vares terialer 

       over overfladebehand-  pris ab fabrik    ikke over- 

       ling                     stiger 25% 

                              af den fær- 

                              dige vares 

                              pris ab 

                              fabrik 

      - Andre varer: 

      - Af additionspoly-    Fremstilling, ved  Fremstil- 

       merisationsprodukter  hvilken:       ling, ved 

                  - værdien af alle   hvilken 

                   anvendte materialer værdien af 

                   ikke overstiger   alle an- 

                   50% af den færdige  vendte ma- 

                   vares pris ab    terialer 

                   fabrik, og      ikke over- 

                              stiger 25% 

                              af den 

                              færdige 

                              vares pris 

                              ab fabrik 

 (* 1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både 

  pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den 

  anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe 

  af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for 

  den pågældende vare. 

                  - værdien af anvendte 

                   materialer, hen- 

                   hørende under kapitel 

                   39, ikke overstiger 

                   20% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik(* 1) 

      - I andre tilfælde    Fremstilling, ved  Fremstil- 

                   hvilken værdien af ling, ved 

                   alle anvendte ma-  hvilken 

                   terialer henhørende værdien af 

                   under kapitel 39  alle anvend- 

                   ikke overstiger   te material- 

                   20% af den færdige er ikke 

                   vares pris ab    overstiger 

                   fabrik(* 1)     25% af den 

                             færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 ex 3916   Profiler og rør     Fremstilling, ved  Fremstil- 

 og                  hvilken:      ling, ved 

 ex 3917              - værdien af alle an- hvilken 

                   vendte materialer  værdien af 

                   ikke overstiger   alle anvend- 

                   50% af den færdige te material- 

                   vares pris ab    er ikke 

                   fabrik, og     overstiger 

                             25% af den 

                             færdige va- 

                             res pris ab 

                             fabrik 

                  - værdien af material- 

                   er, der henhører 

                   under samme posi- 

                   tion som den fær- 

                   dige vare, ikke 

                   overstiger 20% af 

                   en færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 3920   Ark og film af ionomer Fremstilling på   Fremstil- 

                   basis af en termo- ling, ved 

                   plastisk copolymer hvilken 

                   af etylen og    værdien af 

                   methacrylsyre, som alle anvend- 

                   er delvis neutra-  te material- 

                   liseret, hovedsage- er ikke 

                   lig med zink- og  overstiger 

                   natriumioner    25% af den 

                             færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 ex 3921   Metalliserede bånd af  Fremstilling på   Fremstil- 

       plast          basis af særdeles  ling, ved 

                   transparente bånd  hvilken 

                   af polyester, af  værdien af 

                   tykkelse på under  alle anvend- 

                   23 micron(* 2)   te material- 

                             er ikke 

                             overstiger 

                             25% af den 

                             færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 (* 1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både 

  pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den 

  anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe 

  af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for 

  den pågældende vare. 

 (* 2) Følgende bånd betragtes som særdeles transparente: bånd, hvis 

  uklarhedsfaktor - målt efter ASTM-D 1003-16 med Gardners 

  nefelometer (uklarhedsfaktor) - er på under 2%. 

 3922 til   Varer af plast     Fremstilling, ved 

 3926                 hvilken værdien af 

                   alle anvendte ma- 

                   terialer ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex kap. 40  Gummi og varer deraf;  Fremstilling, ved 

       undtagen produkter   hvilken alle anvendte 

       henhørende under pos.  materialer henhører 

       ex 4001, 4005, 4012   under en anden po- 

       og ex 4017, for hvilke sition end den fær- 

       de gældende regler er  dige vare 

       anført nedenfor 

 ex 4001   »Sole-crepe«-plader   Sammenpresning af 

                   »thin pale crepe«-lag 

 4005     Blandet gummi, ikke-  Fremstilling, ved 

       vulkaniseret, i ube-  hvilken værdien af 

       arbejdet form eller   alle anvendte ma- 

       som plader eller bånd  terialer, undtagen 

                   naturgummi, ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 4012     Dæk af gummi, regummi- 

       erede eller brugte 

       massive eller hule 

       ringe, udskiftelige 

       slidbaner til dæk 

       samt fælgbånd, af 

       gummi 

      - Dæk af gummi, re-    Regummiering af 

       gummierede, massive   brugte dæk (massive 

       eller hule ringe    eller hule) 

      - Andre varer       Fremstilling på 

                   basis af alle ma- 

                   terialer undtagen 

                   dem, der henhører 

                   under pos. 4011 og 

                   4012 

 ex 4017   Varer af hård gummi   Fremstilling på 

                   basis af hård gummi 

 ex kap. 41  Huder, skind (undtagen Fremstilling, ved 

       pelsskind) og læder;  hvilken alle an- 

       undtagen produkter   vendte materialer 

       henhørende under pos.  henhører under en 

       ex 4102, 4104 til    anden position end 

       4107 og 4109, for    den færdige vare 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 4102     Afhårede fåre- og    Afhåring af fåre- 

       lammeskind        og lammeskine 

 4104 til   Læder, uden hår     Eftergarvning af 

 4107     eller uld, undtagen   forgarvet læder 

       læder henhørende     eller 

       under pos. 4108 og    Fremstilling, ved 

       4109           hvilken alle an- 

                    vendte materialer 

                    henhører under en 

                    anden position end 

                    den færdige vare 

 4109     Laklæder og lamineret  Fremstilling på ba- 

       laklæder; metalliseret  sis af læder, der 

       læder          henhører under pos. 

                    4104 til 4107, 

                    forudsat at værdien 

                    heraf ikke over- 

                    stiger 50% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 Kap. 42   Varer af læder; sadel-  Fremstilling, ved 

       magerarbejder; rejse-  hvilken alle an- 

       artikler, håndtasker og vendte materialer 

       lignende varer; varer  henhører under en 

       af tarme         anden position end 

                    den færdige vare 

 ex kap. 43  Pelsskind og kunstigt  Fremstilling, ved 

       pelsskind samt varer   hvilken alle an- 

       deraf; undtagen pro-   vendte materialer 

       dukter henhørende under henhører under en 

       pos ex 4302 og 4303,   anden position end 

       for hvilke de gældende  den færdige vare 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 4302   Garvede eller beredte 

       pelsskind, sammensatte: 

      - Til plader, kors og   Blegning eller farv- 

       lignende         ning samt udklipning 

                    og sammensætning af 

                    garvede eller beredte 

                    ikkesammensatte pels- 

                    skind 

      - I andre tilfælde     Fremstilling på basis 

                    af garvede eller be- 

                    redte ikke-sammensatte 

                    pelsskind 

 4303     Beklædningsgenstande og Fremstilling på basis 

       tilbehør dertil samt   af garvet eller be- 

       andre varer af pelsskind redte ikke-sammensatte 

                    pelsskind, der hen- 

                    hører under pos. 4302 

 ex kap. 44  Træ og varer deraf; træ- Fremstilling, ved 

       kul; undtagen produkter hvilken alle an- 

       henhørende under pos.  vendte materialer 

       ex 4403, ex 4407, ex   henhører under en 

       4408, 4409, ex 4410 til anden position end 

       ex 4413, ex 4415, ex   den færdige vare 

       4416, 4418 og ex 4421, 

       for hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 4403   Træ, groft firhugget   Fremstilling på basis 

                    af træ, også afbarket 

                    eller groft tilhugget 

 ex 4407   Træ, savet eller til-  Høvlning, slibning 

       hugget i længderet-   eller fingerskarvning 

       ningen, skåret eller 

       skrællet, høvlet, 

       slebet eller sammensat 

       ved fingerskarvning, 

       af tykkelse over 6 mm 

 ex 4408   Finerplader og plader  Laskning, høvlning, 

       til krydsfiner, finger- slibning eller finger- 

       skarvet, samt andet   skarvning 

       træ, savet i længde- 

       retningen, skåret eller 

       skrællet, høvlet, 

       slebet eller sammensat 

       ved fingerskarvning, 

       af tykkelse 6 mm og 

       derunder 

 ex 4409   Træ (herunder ikke-sam- 

       mensatte parketstaver), 

       profileret (pløjet, 

       notet, falset, rejfet, 

       kelet eller lignende) i 

       hele længden på en 

       eller flere kanter, 

       også høvlet, slebet 

       eller sammensat ved 

       fingerskarvning 

      - Slebet eller sammensat  Slibning eller 

       ved fingerskarvning   fingerskarvning 

      - Ramme- og møbellister  Forarbejdning til 

                    ramme- og møbellister 

      - Andre varer       Fremstilling, ved 

                    hvilken alle anvendte 

                    materialer henhører 

                    under en anden posi- 

                    tion end den færdige 

                    vare 

 ex 4410 til Ramme- og møbellister  Forarbejdning til 

 ex 4413   af træ samt profilerede ramme- og møbellister 

       lister af træ til byg- 

       ningsbrug 

 ex 4415   Komplette pakkasser,   Fremstilling på basis 

       tremmekasser, tromler  af planker og brædder, 

       og lignende pakningsgen- ikke afskåret i 

       stande, af træ      færdige længder 

 ex 4416   Fade, tønder, kar,    Fremstilling på 

       baljer, bøtter og andre basis af emner af 

       bødkerarbejder samt   træ til tøndestaver, 

       dele dertil, af træ   savet på de to 

                    væsentligste sider, 

                    men ikke yderligere 

                    bearbejdede 

 4418     Snedker- og tømrerar- 

       bejder af træ til byg- 

       ningsbrug, herunder 

       lamelplader (celle- 

       plader) af træ sammen- 

       satte parketstaver og 

       tagspån (»shingles« og 

       »shakes«), af træ 

      - Tømrer- og snedkerar-  Fremstilling, ved 

       bejder af træ til byg-  hvilken alle an- 

       ningsbrug        vendte materialer 

                    henhører under en 

                    anden position end 

                    den færdige vare. 

                    Dog må lamelplader 

                    (celleplader) og 

                    -tagspån (»shingles« 

                    og »shakes«) an- 

                    vendes 

      - Ramme- og møbellister  Forarbejdning til 

                    ramme- og møbellister 

      - Andre varer       Fremstilling, ved 

                    hvilken alle anvendte 

                    materialer henhører 

                    under en anden posi- 

                    tion end den færdige 

                    vare 

 ex 4421   Tændstikemner; træpløkke Fremstilling på basis 

       til fodtøj        af træ, der henhører 

                    under alle positioner, 

                    dog med undtagelse af 

                    trætråd henhørende 

                    under pos. 4409 

 ex kap. 45  Kork og varer deraf;   Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-   hvilken alle an- 

       hørende under pos.    vendte materialer 

       4503, for hvilken den  henhører under en 

       gældende regel er an-  anden position end 

       ført nedenfor      den færdige vare 

 4503     Varer af naturkork    Fremstilling på basis 

                    af kork, der henhører 

                    under pos. 4501 

 Kap. 46   Kurvemagerarbejder og  Fremstilling, ved 

       andre varer af flette-  hvilken alle an- 

       materialer        vendte materialer 

                    henhører under en 

                    anden position end 

                    den færdige vare 

 Kap. 47   Papirmasse af træ eller Fremstilling, ved 

       andre celluloseholdige  hvilken alle an- 

       materialer; affald af  vendte materialer 

       papir og pap       henhører under en 

                    anden position end 

                    den færdige vare 

 Kap. 48   Papir og pap; varer af  Fremstilling, ved 

       papirmasse, papir og   hvilken alle an- 

       pap; undtagen varer   vendte materialer 

       henhørende under pos.  henhører under en 

       ex 4811, 4816, 4817,   anden position end 

       ex 4818, ex 4819, ex   den færdige vare 

       4820 og ex 4823, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 4811   Papir og pap, linjeret  Fremstilling på basis 

       eller kvadreret     af materialer til 

                    fremstilling af papir 

                    henhørende under 

                    kapitel 47 

 4816     Karbonpapir, selvkopier- Fremstilling på basis 

       ende papir samt andet  af materialer til 

       kopierings- og over-   fremstilling af papir 

       føringspapir (undtagen  henhørende under 

       varer henhørende under  kapitel 47 

       pos. 4809), stencils og 

       offsetplader af papir, 

       også i æsker 

 4817     Konvolutter, lukkede   Fremstilling, ved 

       brevkort, ikke-illu-   hvilken: 

       strerede postkort samt - alle anvendte ma- 

       korrespondancekort, af  terialer henhører 

       papir eller pap;     under en anden 

       æsker, mapper o.lign.  position end den 

       af papir og pap, inde-  færdige vare, og 

       holdende assortimenter - værdien af alle 

       af brevpapir, konvo-   anvendte materialer 

       lutter          ikke overstiger 50% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 ex 4818   Toiletpapir       Fremstilling på basis 

                    af materialer til 

                    fremstilling af papir 

                    henhørende under 

                    kapitel 47 

 ex 4819   Æsker, kartoner, sække,  Fremstilling, ved 

       poser og andre embal-   hvilken: 

       lagegenstande af papir, - alle anvendte 

       pap, cellulosevat eller  materialer henhører 

       cellulosefiberdug     under en anden 

                    position end den 

                    færdige vare, og 

                   - værdien af alle an- 

                    vendte materialer 

                    ikke overstiger 50% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 ex 4820   Brevpapirblokke      Fremstilling, ved 

                    hvilken værdien af 

                    alle anvendte ma- 

                    terialer ikke over- 

                    stiger 50% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 ex 4823   Andet papir, pap, cel-  Fremstilling på basis 

       lulosevat og cellulose-  af materialer til 

       fiberdug, tilskåret    fremstilling af papir 

                    henhørende under ka- 

                    pitel 47 

 ex kap. 49 Bøger, aviser, billeder  Fremstilling, ved 

       og andre tryksager;    hvilken alle anvendte 

       håndskrevne eller ma-   materialer henhører 

       skinskrevne arbejder   under en anden posi- 

       samt tegninger; undtagen tion end den færdige 

       varer henhørende under  vare 

       pos. 4909 og 4910, for 

       hvilke de gældende reg- 

       ler er anført nedenfor 

 4909    Postkort, trykte eller  Fremstilling på basis 

       illustrerede; trykte   af alle materialer 

       kort med lykønskninger  undtagen dem, der 

       eller personlige med-  henhører under pos. 

       delelser, også illu-   4909 og 4911 

       strerede, med eller 

       uden konvolutter eller 

       påsat udstyr 

 4910    Kalendere af enhver art, 

       trykte, herunder kalen- 

       derblokke: 

      - Såkaldte »evighedska-  Fremstilling, ved 

       lendere«, også til ud-  hvilken: 

       skiftelige kalender-  - alle anvendte ma- 

       blokke, monteret på   terialer henhører 

       andet underlag end af  under en anden po- 

       papir eller pap     sition end den 

                   færdige vare, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af alle materialer 

                   undtagen dem, der 

                   henhører under pos. 

                   4909 og 4911 

 ex kap. 50 Natursilke, undtagen   Fremstilling, ved 

       varer henhørende under  hvilken alle an- 

       pos. ex 5003, 5004 til  vendte materialer 

       ex 5006, for hvilke de  henhører under en 

       gældende regler er an-  anden position end 

       ført nedenfor      den færdige vare 

 ex 5003   Affald af natursilke 

       (herunder kokoner, der 

       er uanvendelige til af- 

       haspning, samt garnaf- 

       fald og opkradset teks- 

       tilmaterialer), kartet 

       eller kæmmet Kartning 

       eller kæmning af affald 

       af natursilke 

 5004 til  Garn af natursilke    Fremstilling på basis 

 ex 5006   eller affald af natur-  af (* 1) 

       silke         - natursilke eller af- 

                   fald af natursilke, 

                   kartet eller kæmmet 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - andre naturfibre, 

                   ikke kartet eller 

                   kæmmet eller på anden 

                   måde beredt til 

                   spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  - materialer til frem- 

                   stilling af papir 

 5007    Vævet stof af natur- 

       silke eller af affald 

       af natursilke: 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

      - Af tekstil i forbind-  Fremstilling på basis 

       else med gummitråd    af enkelttrådet 

                   garn(* 1) 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af:(* 1) 

                  - Kokosgarn 

                  - Naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  - papir 

                   eller 

                   Trykning i forbindelse 

                   med mindst to forbe- 

                   redende eller afslut- 

                   tende behandlinger 

                   (som vaskning, bleg- 

                   ning, mercerisering, 

                   varmefiksering, oprue- 

                   ning, kalandering, 

                   krympefri behandling, 

                   krølbehandling, im- 

                   prægnering, dekate- 

                   ring, belægning, la- 

                   minering, stopning 

                   og reparation), så- 

                   fremt værdien af det 

                   utrykte stof ikke 

                   overstiger 47,5% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex kap. 51 Uld samt fine eller   Fremstilling, ved 

       grove dyrehår; garn   hvilken alle an- 

       og vævet stof af     vendte materialer 

       hestehår; undtagen    henhører under en 

       varer henhørende     anden position end 

       under pos. 5106 til   den færdige vare 

       5110 og 5111 til 

       5113, for hvilke de 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

 5106 til  Garn af uld, af fine   Fremstilling på basis 

 5110    eller grove dyrehår   af: (* 1) 

       eller af hestehår   - råsilke eller silke- 

                   affald, kartet eller 

                   kæmmet eller på anden 

                   måde beredt til spind- 

                   ing, 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

                  - naturlige fibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  - materialer til frem- 

                   stilling af papir 

 5111 til  Vævede stoffer af uld, 

 5113    af fine eller grove 

       dyrehår eller af 

       hestehår: 

      - Af tekstil i forbind-  Fremstilling på basis 

       else med gummitråd    af enkelttrådet 

                   garn(* 1) 

      - Andre varer      - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  - papir 

                   eller 

                   Trykning i forbind- 

                   else med mindst to 

                   forberedende eller 

                   afsluttende behand- 

                   linger (som vaskning, 

                   blegning, merceri- 

                   sering, varmefikse- 

                   ring, opruening, ka- 

                   landering, krympefri 

                   behandling, krølbe- 

                   handling, imprægne- 

                   ring, dekatering, 

                   belægning, lamine- 

                   ring, stopning og re- 

                   paration), såfremt 

                   værdien af det utrykte 

                   stof ikke overstiger 

                   47,5% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

 ex kap. 52 Bomuld; undtagen varer  Fremstilling, ved 

       henhørende under pos.  hvilken alle an- 

       5204 til 5207 og 5208  vendte materialer 

       til 5212, for hvilke   henhører under en 

       de gældende regler er  anden position end 

       anført nedenfor     den færdige vare 

 5204 til  Garn og tråd af bomuld  Fremstilling på basis 

 5207                 af:(* 1) 

                  - råsilke eller silke- 

                   affald, kartet eller 

                   kæmmet eller på 

                   anden måde beredt 

                   til spinding 

                  - naturlige fibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  - materialer til frem- 

                   stilling af papir 

 5208 til  Vævede stoffer af bomuld 

 5112   - Af tekstil i forbind-  Fremstilling på basis 

       else med gummitråd    af enkelttrådet 

                   garn(* 1) 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af:(* 1) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  - papir 

                   eller 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

                   Trykning i forbindelse 

                   med mindst to forbe- 

                   redende eller afslut- 

                   tende behandlinger 

                   (som vaskning, bleg- 

                   ning, mercerisering, 

                   varmefiksering, oprue- 

                   ning, kalandering, 

                   krympefri behandling, 

                   krølbehandling, im- 

                   prægnering, dekate- 

                   ring, belægning, la- 

                   minering, stopning 

                   og reparation), så- 

                   fremt værdien af det 

                   utrykte stof ikke 

                   overstiger 47,5% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex kap. 53 Andre vegetabilske teks- Fremstilling, ved 

       tilfibre; papirgarn og  hvilken alle an- 

       vævet stof af papir-   vendte materialer 

       garn: undtagen varer   henhører under en 

       henhørende under pos.  anden position end 

       5306 til 5308 og 5309  den færdige vare 

       til 5311, for hvilke 

       de gældende regler er 

       anført nedenfor 

 5306 til  Garn af andre vege-   Fremstilling på basis 

 5308    tabilske tekstilfibre;  af:(* 1) 

       papirgarn       - råsilke eller silke- 

                   affald, kartet eller 

                   kæmmet eller på 

                   anden måde beredt 

                   til spinding 

                  - naturlige fibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger, 

                  - materialer til frem- 

                   stilling af papir 

 5309 til  Vævet stof af andre 

 5311    vegetabilske tekstil- 

       fibre; vævet stof af 

       papirgarn 

      - Af tekstil i forbind-  Fremstilling på basis 

       else med gummitråd    af enkelttrådet 

                   garn(* 1) 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af:(* 1) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  - papir 

                   eller 

                   Trykning i forbindelse 

                   med mindst to forbe- 

                   redende eller afslut- 

                   tende behandlinger 

                   (som vaskning, bleg- 

                   ning, mercerisering, 

                   varmefiksering, oprue- 

                   ning, kalandering, 

                   krympefri behandling, 

                   krølbehandling, im- 

                   prægnering, dekatering, 

                   belægning, laminering, 

                   stopning og repara- 

                   tion), såfremt værdien 

                   af det utrykte stof 

                   ikke overstiger 47,5% 

                   af den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 5401 til  Garn, monofilamenter og Fremstilling på basis 

 5406    tråd af endeløse kemo-  af:(* 1) 

       fibre         - råsilke eller silke- 

                   affald, kartet eller 

                   kæmmet eller på anden 

                   måde beredt til 

                   spinding 

                  - naturlige fibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  - materialer til frem- 

                   stilling af papir 

 5407 og   Vævet stof af garn af 

 5408    endeløse kemofibre 

      - Af tekstil i forbind-  Fremstilling på basis 

       else med gummitråd    af enkelttrådet 

                   garn:(* 1) 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af:(* 1) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger, 

                  - papir 

                   eller 

                   Trykning i forbindelse 

                   med mindst to forbe- 

                   redende eller afslut- 

                   tende behandlinger 

                   (som vaskning, bleg- 

                   ning, mercerisering, 

                   varmefiksering, oprue- 

                   ning, kalandering, 

                   krympefri behandling, 

                   krølbehandling, im- 

                   prægnering, dekate- 

                   ring, belægning, la- 

                   minering, stopning 

                   og reparation), så- 

                   fremt værdien af det 

                   utrykte stof ikke 

                   overstiger 47,5% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 5501 til  Korte kemofibre     Fremstilling på basis 

 5507                 af kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 5508 til  Garn og sytråd      Fremstilling på basis 

 5511                 af:(* 1) 

                  - natursilke, affald af 

                   natursilke, kartet 

                   eller kæmmet eller på 

                   anden måde beredt til 

                   spinding 

                  - andre naturlige 

                   fibre, ikke kartede 

                   eller kæmmede eller 

                   på anden måde beredt 

                   til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger, 

                   eller 

                  - materialer til papir- 

                   fremstilling 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

 5512 til  Vævede stoffer af korte 

 5516    kemofibre: 

      - Bestående af tekstil i  Fremstilling på basis 

       forbindelse med gummi-  af enkelttrådet 

       tråde          garn(* 1) 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af:(* 1) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger, 

                  - eller papir 

                   eller 

                   Trykning i forbindelse 

                   med mindst to forbe- 

                   redende eller afslut- 

                   tende behandlinger, 

                   som vaskning, blegning, 

                   mercerisering, varme- 

                   fiksering, opruening, 

                   kalandering, krympefri 

                   behandling, bearbejd- 

                   ning, imprægnering, 

                   dekatering, belægning, 

                   laminering, stopning 

                   og reparation, såfremt 

                   værdien af det utrykte 

                   stof ikke overstiger 

                   47,5% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 ex kap. 56 Vat, filt og fiberdug;  Fremstilling på basis 

       særligt garn, sejlgarn, af:(* 1) 

       reb og tovværk samt  - kokosgarn 

       varer deraf undtagen  - naturlige fibre, eller 

       dem, der henhører   - kemikalier eller spinde- 

       under pos. 5602, 5604,  opløsninger 

       5605 og 5606, for   - materialer til papir- 

       hvilke reglerne er    fremstilling 

       anført nedenfor 

 5602    Filt, også imprægne- 

       ret, overtrukket, be- 

       lagt eller lamineret: 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

      - Nålefilt         Fremstilling på basis 

                   af:(* 1) 

                  - naturlige fibre 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger, 

                   eller 

                   Fremstilling på basis 

                   af: 

                  - filamenter af ende- 

                   løse fibre af poly- 

                   propylen, der hen- 

                   hører under pos. 5402 

                  - fibre af polypropy- 

                   len, der henhører 

                   under pos. 5503 eller 

                   5506, eller 

                  - bånd (tow) af fila- 

                   menter af polypropy- 

                   len, der henhører 

                   under pos. 5501 

                   er dog tilladt, for- 

                   udsat at de enkelte 

                   fibres finhed er 

                   mindre end 9 decitex, 

                   og at deres værdi 

                   ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af:(* 1) 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, af 

                   kasein, eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 5604    Garn og snore af gummi, 

       overtrukket med teks- 

       til; tekstilgarn samt 

       strimler o.lign. hen- 

       hørende under pos. 

       5404 og 5405, impræg- 

       neret, overtrukket, 

       belagt eller beklædt 

       med gummi eller plast: 

      - Tråde af snore af blød- Fremstilling på basis 

       gummi, overtrukket med  af tråde og snore af 

       tekstil         blødgummi, uden 

                   tekstilovertræk 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af:(* 1) 

                  - naturlige fibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger, 

                   eller 

                  - materialer til papir- 

                   fremstilling 

 5605    Metalliseret garn,    Fremstilling på basis 

       også overspundet, be-  af:(* 1) 

       stående af tekstil-  - naturlige fibre 

       garn eller strimler  - korte kemofibre, 

       o.lign. henhørende    ikke kartede eller 

       under pos. 5404 eller  kæmmede eller på 

       5405, i forbindelse   anden måde beredt 

       med metal i form af   til spinding 

       tråd, bånd eller    - kemikalier eller 

       pulver eller over-    spindeopløsninger, 

       trukket med metal    eller 

                  - materialer til 

                   papirfremstilling 

 5606    Overspundet garn samt  Fremstilling på basis 

       overspundne strimler   af:(* 1) 

       o.lign. henhørende   - naturlige fibre 

       under pos. 5404 eller - korte kemofibre, 

       5405 (bortset fra garn  ikke kartede eller 

       henhørende under pos.  kæmmede eller på 

       5605 og overspundet   anden måde beredt 

       garn af hestehår);    til spinding 

       chenillegarn; krimmer- - kemikalier eller 

       garn (»chainettegarn«)  spindeopløsninger, 

                   eller 

                  - materialer til 

                   papirfremstilling 

 Kap. 57   Gulvtæpper og anden 

       gulvbelægning af teks- 

       tilmaterialer: 

      - Af nålefilt       Fremstilling på basis 

                   af:(* 1) 

                  - naturlige fibre 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                   Fremstilling på basis 

                   af: 

                  - filamenter af poly- 

                   propylen, der hen- 

                   hører under pos. 

                   5402 og fibre af 

                   polypropylen, der 

                   henhører under pos. 

                   5503 eller 5506, 

                   eller - bånd (tow) 

                   af filamenter af 

                   polypropylen, der 

                   henhører under pos. 

                   5501 er dog tilladt, 

                   forudsat at de 

                   enkelte fibres fin- 

                   hed ikke er mindre 

                   end 9 decitex, og at 

                   deres værdi ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

      - Af andet filt      Fremstilling på basis 

                   af(* 1): 

                  - naturlige fibre, 

                   ikke kartede eller 

                   kæmmede eller på 

                   anden måde beredt 

                   til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger, 

                   eller 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af(* 1): 

                  - kokosgarn 

                  - garn af syntetiske 

                   eller regenererede 

                   fibre 

                  - naturlige fibre, eller 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

 ex kap. 58 Særlige vævede stoffer; 

       tuftede tekstilstoffer; 

       kniplinger; tapisse- 

       rier: possementar- 

       tikler; broderier, 

       undtagen varer hen- 

       hørende under pos. 

       5805 og 5810; reglerne 

       vedrørende pos. 5810 

       er anført nedenfor: 

      - Af tekstil i forbind-  Fremstilling på basis 

       else med gummitråde   af enkelttrådet 

                   garn(* 1) 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af(* 1): 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

                   eller 

                   Trykning i forbind- 

                   else med mindst to 

                   forberedende eller 

                   afsluttende behand- 

                   linger, som vask- 

                   ning, blegning, 

                   mercerisering, 

                   varmefiksering, 

                   opruening, kalande- 

                   ring, krympefri be- 

                   handling, bearbejd- 

                   ning, imprægnering, 

                   dekatering, belæg- 

                   ning, laminering, 

                   stopning og repara- 

                   tion, såfremt vær- 

                   dien af det utrykte 

                   stof ikke over- 

                   stiger 47,5% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 5805    Håndvævede tapisserier  Fremstilling, ved 

       (af typerne Gobelin,   hvilken alle an- 

       Flandern, Aubusson,   vendte materialer 

       Beauvais o.lign.) og   henhører under en 

       broderede tapisserier  anden position 

       (med gobelinsting,    end den færdige 

       korssting o.lign.),   vares pris ab fabrik 

       også konfektionerede 

 5810    Broderier i løbende   Fremstilling, ved 

       længder, strimler eller hvilken: 

       motiver        - alle anvendte ma- 

                   terialer henhører 

                   under en anden po- 

                   sition end den 

                   færdige vare, og 

                  - værdier af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 5901    Tekstilstof, overtruk-  Fremstilling på basis 

       ket med vegetabilske   af garn 

       carbohydratgummier 

       eller stivelsesholdige 

       substanser, af den art, 

       der anvendes til frem- 

       stilling af bogbind, 

       etuier mv.; kalkerlær- 

       red; præpareret maler- 

       lærred; buckram og 

       lignende stivede teks- 

       tilstoffer af den art, 

       der anvendes til frem- 

       stilling af hatte 

 5902    Cordvæv (stræklærred) 

       fremstillet af garn med 

       høj styrke, af nylon 

       eller andre polyamider, 

       polyestere eller 

       viskose: 

      - Med et indhold af højst Fremstilling på basis 

       90 vægtprocent teks-   af garn 

       tilmaterialer 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 5903    Tekstilstof, imprægne-  Fremstilling på basis 

       ret, overtrukket, be-  af garn 

       lagt eller lamineret 

       med plast, undtagen 

       varer henhørende under 

       pos. 5902 

 5904    Linoleum, også i til-  Fremstilling på basis 

       skårne stykker; gulv-  af garn (* 1) 

       belægningsmaterialer 

       bestående af tekstil- 

       underlag med overtræk 

       eller belægning, også 

       i tilskårne stykker 

 5905    Vægbeklædning af teks- 

       tilmaterialer: 

      - Imprægneret, overtruk-  Fremstilling på basis 

       ket, belagt eller la-  af garn 

       mineret med gummi, 

       plastic eller andre 

       materialer 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af(* 1): 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger, 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

                   eller 

                   Trykning i forbind- 

                   else med mindst to 

                   forberedende eller 

                   afsluttende behand- 

                   linger som vaskning, 

                   blegning, mercerise- 

                   ring, varmefiksering, 

                   opruening, kalande- 

                   ring, krympefri be- 

                   handling, bearbejd- 

                   ning, imprægnering, 

                   dekatering, belæg- 

                   ning, laminering, 

                   stopning og repara- 

                   tion, (men ikke damp- 

                   ning eller tørring), 

                   såfremt værdien af 

                   det utrykte stof 

                   ikke overstiger 

                   47,5% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 5906    Tekstilstof, gummeret, 

       undtagen varer hen- 

       hørende under pos. 5902: 

      - Af trikotage       Fremstilling på basis 

                   af: 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger, 

      - Andet stof fremstillet  Fremstilling på basis 

       af garn af kemofibre,  af kemikalier 

       med indhold af teks- 

       tilmaterialer på over 

       90 vægtprocent 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af garn 

 5907    Tekstilstof, impræg-   Fremstilling på basis 

       neret, overtrukket    af garn 

       eller belagt på anden 

       måde; malede teater- 

       kulisser, malede ate- 

       lierbagtæpper o.lign. 

 5908    Væger af tekstil, 

       vævede, flettede 

       eller strikkede, til 

       lamper, ovne, gas- 

       tændere, lys o.lign.; 

       glødenet og gløde- 

       strømper samt rør- 

       formede emner til 

       fremstilling deraf, 

       også imprægnerede 

      - Glødenet og gløde-    Fremstilling på basis 

       strømper         af rørformede emner af 

                   tekstil 

      - Andre varer       Fremstilling, ved 

                   hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden po- 

                   sition end den færdige 

                   vare 

 5909 til  Tekstilvarer til tek- 

 5911    nisk brug: 

      - Polerskiver og -ringe  Fremstilling på basis 

       af andre materialer end af garn eller af 

       filt, henhørende under  affald af stoffer 

       pos. 5911        eller klude henhørende 

                   under pos. 6310 

      - Andre varer       Fremstillet på basis 

                   af(* 1): 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 Kap. 60   Trikotagestof      Fremstilling på basis 

                   af(* 1): 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding, 

                   eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 Kap. 61   Beklædningsgenstande og 

       tilbehør til beklæd- 

       ningsgenstande, af 

       trikotage: 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

      - Fremstillet ved sammen- Fremstilling på basis 

       syning eller anden    af garn(* 1)(* 2) 

       samling af to eller 

       flere stykker af tri- 

       kotagestof, der enten 

       er skåret i form eller 

       formtilvirket 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af(* 1): 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding, 

                   eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 ex kap. 62 Beklædningsgenstande og Fremstilling på basis 

       tilbehør til beklæd-   af garn(* 1)(* 2) 

       ningsgenstande, und- 

       tagen varer af triko- 

       tage og varer henhør- 

       ende under pos. ex 

       6202, ex 6204, ex 

       6206, ex 6209, ex 

       6210, 6213, 6314, 

       ex 6216 og ex 6217, 

       for hvilke reglerne 

       er anført nedenfor 

 ex 6202,  Beklædningsgenstande og Fremstillet på basis 

 ex 6204,  konfektioneret til-   af garn(* 2) eller 

 ex 6206 og behør til beklædnings-  Fremstilling på basis 

 ex 6209   genstande, til kvinder, af vævede stoffer, 

       piger og spædbørn,    ikke broderet, hvis 

       forsynet med broderi   værdi ikke overstiger 

                   40% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik(* 2) 

 ex 6210 og Brandsikkert udstyr af  Fremstillet på basis 

 ex 6216   vævet stof overtrukket  af garn (* 2) 

       med et lag aluminium-  eller 

       behandlet polyester   Fremstilling på basis 

                   af ikkeovertrukket 

                   stof, hvis værdi ikke 

                   overstiger 40% af den 

                   færdige vares pris ab 

                   fabrik(* 2) 

 6213 og   Lommetørklæder; sjaler, 

 6214    tørklæder, mantiller, 

       slør o.lign.: 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

 (* 2) Se note 5). 

      - Broderivarer       Fremstilling på basis 

                   af ubleget enkelt- 

                   trådet garn(* 1)(* 2) 

                   eller 

                   Fremstilling på basis 

                   af vævede stoffer, 

                   ikke broderet, hvis 

                   værdi ikke overstiger 

                   40% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

                   (* 1) 

      - Andre varer       Fremstillet på basis 

                   af ubleget enkelt- 

                   trådet garn(* 1)(* 2) 

 6217    Andet konfektioneret 

       tilbehør til beklæd- 

       ningsgenstande; dele 

       af beklædningsgen- 

       stande eller af til- 

       behør til beklædnings- 

       genstande, bortset fra 

       varer henhørende under 

       pos. 6212: 

       Forsynet med broderi   Fremstilling på basis 

                   af garn(* 1) 

                   eller 

                   Fremstilling på basis 

                   af vævede stoffer, 

                   ikke broderet, hvis 

                   værdi ikke overstiger 

                   40% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

                   (* 1) 

      - Brandsikkert udstyr af  Fremstilling på basis 

       vævet stof overtrukket  af garn (* 1) 

       med et lag af aluminium- eller 

       behandlet polyester   Fremstilling på basis 

                   af vævede stoffer, 

                   ikke overtrukket, 

                   hvis værdi ikke over- 

                   stiger 40% af den 

                   færdige vares pris ab 

                   fabrik(* 1) 

      - For til kraver og man-  Fremstilling, ved 

       chetter, tilskåret    hvilken: 

                  - alle anvendte mate- 

                   rialer henhører under 

                   en anden position end 

                   den færdige vare, og 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 4. 

 (* 2) Se note 5). 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af garn(* 1) 

 ex kap.   Andre konfektionerede  Fremstilling, ved 

 63     tekstilvarer; håndar-  hvilken alle an- 

       bejdssæt; brugte be-   vendte materialer 

       klædningsgenstande og  henhører under en 

       brugte tekstilvarer;   anden position end 

       klude; undtagen varer  den færdige vare 

       henhørende under pos. 

       6301 til 6304, 6305, 

       6306, ex 6307 og 6308, 

       for hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 6301 til  Plaider og lignende 

 6304    tæpper, sengelinned mv., 

       gardiner mv. samt andre 

       boligtekstiler: 

      - Af filt, ikke-vævede   Fremstilling på basis 

       stoffer         af(* 2): 

                  - naturlige fibre, eller 

                  - kemikalier eller spinde- 

                   opløsninger 

      - Andre varer: 

     - - Broderivarer       Fremstilling på basis 

                   af ubleget enkelttrådet 

                   garn(* 1)(* 3) 

                   eller 

                   Fremstilling på basis 

                   af vævede stoffer 

                   (andre end af triko- 

                   tage), ikke broderet, 

                   hvis værdi ikke over- 

                   stiger 40% af den 

                   færdige vares pris ab 

                   fabrik 

     - - I andre tilfælde     Fremstillet på basis 

                   af ubleget enkelt- 

                   trådet garn(* 1)(* 3) 

 6305    Sække og poser til em-  Fremstilling på basis 

       ballage         af(* 1): 

                  - naturlige fibre 

 (* 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 4. 

 (* 2) Se note 5. 

 (* 3) Trikotage, ikke elastisk eller gummieret, syet eller samlet af 

  stykker af trikotage, se indledende note 5. 

                  - korte kemofibre, ikke 

                   kartede eller kæmmede 

                   eller på anden måde 

                   beredt til spinding, 

                   eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 6306    Presenninger og mar- 

       kiser; telte; sejl til 

       både, sejlbrætter 

       eller sejlvogne; 

       campingudstyr: 

      - Af ikke-vævede stoffer  Fremstilling på basis 

                   af(* 1): 

                  - naturlige fibre 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

      - Andre varer       Fremstilling på basis 

                   af ubleget, enkelt- 

                   trådet garn(* 1) 

 6307    Andre konfektionerede  Fremstilling, ved 

       varer (herunder snit-  hvilken værdien af 

       mønstre)         alle anvendte ma- 

                   terialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 6308    Sæt bestående af vævet  Alle dele i sæt- 

       stof samt garn, også   tet skal have op- 

       med tilbehør, til    rindelse. Dele uden 

       fremstilling af tæpper, oprindelse kan dog 

       tapisserier, broderede  indgå i sættet, 

       duge og servietter    forudsat at deres 

       eller lignende tekstil- samlede værdi ikke 

       varer, i detailsalgs-  overstiger 15% af 

       pakninger        sættets pris ab 

                   fabrik 

 6401 til  Fodtøj          Fremstilling på basis 

 6405                 af alle materialer, 

                   undtagen samlede dele, 

                   bestående af overdel 

                   fastgjort til bindsål 

                   eller andre underdele, 

                   der henhører under 

                   pos. 6406 

 6406    Dele til fodtøj; ind-  Fremstilling, ved 

       lægssåler, hælepuder   hvilken alle an- 

       og lignende varer;    vendte materialer 

       gamacher, skinnebens-  henhører under 

       beskyttere og lignende  en anden position 

       varer samt dele dertil  end den færdige vare 

 (* 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 4. 

 ex kap. 65 Hovedbeklædning og dele Fremstilling, ved 

       dertil; undtagen varer  hvilken alle an- 

       henhørende under pos.  vendte materialer 

       6503 og 6505, for    henhører under en 

       hvilke de gældende    anden position end 

       regler er anført     den færdige vare 

       nedenfor 

 6503    Hatte og anden hovedbe- Fremstilling på basis 

       klædning af filt, frem- af garn eller tekstil- 

       stillet af hattestumper fibre(* 1) 

       eller plane hatteemner 

       henhørende under pos. 

       6501, også forede eller 

       garnerede 

 6505    Hatte og anden hovedbe- Fremstilling på basis 

       klædning, af trikotage  af garn eller tekstil 

       eller konfektioneret af fibre (* 1) 

       blonder, kniplinger, 

       filt eller andet tek- 

       stilstof (men ikke af 

       bånd eller strimler), 

       også forede eller gar- 

       nerede; hårnet, uanset 

       materialets art, også 

       forede eller garnerede 

 ex kap. 66 Paraplyer, parasoller,  Fremstilling, ved 

       spadserestokke, sidde-  hvilken alle anvendte 

       stokke, piske, ride-   materialer henhører 

       piske samt dele dertil; under en anden 

       undtagen varer henhør-  position end den 

       ende under pos. 6601,  færdige vare 

       for hvilke de gældende 

       regler er anført neden- 

       for 

 6601    Paraplyer og parasoller Fremstilling, ved 

       (herunder stokkepara-  hvilken værdien af 

       plyer, haveparasoller  alle anvendte ma- 

       o.lign.)         terialer ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 Kap. 67   Bearbejdede fjer og dun Fremstilling, ved 

       samt varer af fjer og  hvilken alle an- 

       dun; kunstige blomster; vendte materialer 

       varer af menneskehår   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 (* 1) Se note 5. 

 ex kap. 68 Varer af sten, gips,   Fremstilling, ved 

       cement, asbest, glimmer hvilken alle anvend- 

       og lignende materialer; te materialer henhører 

       undtagen varer hen-   under en anden po- 

       hørende under pos. ex  sition end den fær- 

       6803, ex 6812 og ex   dige vare 

       6814, for hvilke de 

       gældende regler er an- 

       ført nedenfor 

 ex 6803   Varer af skifer, her-  Fremstilling på basis 

       under varer af agglo-  af bearbejdet skifer 

       meret skifer 

 ex 6812   Varer af asbest eller af Fremstilling på basis 

       blandinger på basis af  af materialer hen- 

       asbest eller på basis af hørende under enhver 

       asbest og magnesiumcar- position 

       bonat 

 ex 6814   Varer af glimmer, her-  Fremstilling på basis 

       under varer af agglo-  af bearbejdet glimmer, 

       meret eller rekonsti-  herunder varer af 

       tueret glimmer, også   agglomeret eller rekon- 

       på underlag af papir,  stitueret glimmer 

       pap eller andre mate- 

       rialer 

 Kap. 69   Keramiske produkter   Fremstilling, ved 

                   hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden posi- 

                   tion end den færdige 

                   vare 

 ex kap. 70 Glas og glasvarer; und- Fremstilling, ved 

       tagen varer henhørende  hvilken alle an- 

       under pos. 7006, 7007,  vendte materialer 

       7008, 7009, 7010, 7013  henhører under en 

       og ex 7019, for hvilke  anden position end 

       de gældende regler er  den færdige vare 

       anført nedenfor 

 7006    Glas henhørende under  Fremstilling på basis 

       pos. 7003, 7004 eller  af materialer hen- 

       7005, bøjet, facet-   hørende under pos. 

       eller kantslebet, gra-  7001 

       veret, boret, emaljeret 

       eller på anden måde be- 

       arbejdet, men ikke ind- 

       rammet eller i for- 

       bindelse med andre ma- 

       terialer 

 7007    Sikkerhedsglas, bestå-  Fremstilling på basis 

       ende af hærdet eller   af materialer hen- 

       lamineret glas      hørende under pos. 

                   7001 

 7008    Isolationsruder bestå-  Fremstilling på basis 

       ende af flere lag glas  af materialer hen- 

                   hørende under pos. 

                   7001 

 7009    Glasspejle, også indram- Fremstilling på basis 

       mede, herunder bakspejle af materialer hen- 

                   hørende under pos. 

                   7001 

 7010    Balloner, flasker, fla- Fremstilling, ved 

       koner, krukker, tablet- hvilken alle an- 

       glas, ampuller og andre vendte materialer 

       beholdere af glas af   henhører under en 

       den art, der anvendes  anden position end 

       til transport af varer  den færdige vare 

       eller som emballage;   eller 

       henkogningsglas; prop-  Slibning af flasker 

       per, låg og andre luk-  eller flakoner, 

       keanordninger, af glas  hvis værdi ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 7013    Bordservice, køkken-,  Fremstilling, ved 

       toilet- og kontorartik- hvilken alle an- 

       ler, dekorationsgen-   vendte materialer 

       stande til indendørs   henhører under en 

       brug og lignende varer, anden position end 

       af glas, undtagen varer den færdige vare 

       henhørende under pos.  eller 

       7010 eller 7018     Slibning af varer 

                   af glas, hvis værdi 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige vares 

                   pris 

                   eller 

                   Dekoration, undtagen 

                   serigrafisk trykning, 

                   udelukkende udført i 

                   hånden, af varer af 

                   glas, blæst med 

                   munden, og hvis værdi 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 7019   Varer af glasfibre, und- Fremstilling på basis 

       tagen garn        af: 

                  - fiberbånd, rovings, 

                   garn eller afhuggede 

                   tråde, ufarvede 

                  - glasuld 

 ex kap. 71 Naturperler, kultur-   Fremstilling, ved 

       perler, ædel- og halv-  hvilken alle an- 

       ædelsten, ædle metal-  vendte materialer 

       ler, ædelmetalduble   henhører under en 

       samt varer af disse   anden position end 

       materialer; bijouteri-  den færdige vare 

       varer; mønter; undtagen 

       varer henhørende under 

       pos. ex 7102, ex 7103, 

       ex 7104, 7106, ex 

       7107, 7108, ex 7109, 

       7110, ex 7111, 7116 

       og 7117, for hvilke 

       de gældende regler er 

       anført nedenfor 

 ex 7102,  Bearbejdede ædel- og   Fremstilling på basis 

 ex 7103 og halvædelsten (naturlige, af ubearbejdede ædel- 

 ex 7104   syntetiske eller rekon- og halvædelsten 

       struerede) 

 7106, 7108 Ædle metaller: 

 og 7110 

      - Ubearbejdede       Fremstilling på basis 

                   af alle materialer 

                   undtagen materialer, 

                   der henhører under 

                   pos. 7106, 7108 eller 

                   7110 

                   eller 

                   Adskillelse ved elektro- 

                   lyse, varmebehandling 

                   eller kemisk behandling 

                   af ædle metaller, der 

                   henhører under pos. 

                   7106, 7108 eller 7110 

                   eller 

                   Legering af ædle me- 

                   taller, der henhører 

                   under pos. 7106, 7108 

                   eller 7110, indbyrdes 

                   eller med andre metal- 

                   baser 

      - I form af halvfabrikata Fremstilling på basis 

       eller som pulver     af ubearbejdede ædle 

                   metaller 

 ex 7107,  Ædelmetalduble, i form  Fremstilling af ædel- 

 ex 7109 og af halvfabrikata     metalduble på basis 

 ex 7111               af ubearbejdede ædel- 

                   metaller 

 7116    Varer af naturperler   Fremstilling, ved 

       eller kulturperler,   hvilken værdien af alle 

       ædel- eller halvædel-  anvendte materialer 

       sten (naturlige, syn-  ikke overstiger 50% 

       tetiske eller rekon-   af den færdige vares 

       struerede)        pris ab fabrik 

 7117    Bijouterivarer      Fremstilling, ved 

                   hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden posi- 

                   tion end den færdige 

                   vare 

                   eller 

                   Fremstilling på basis 

                   af metaldele, ikke 

                   dubleret eller over- 

                   trukket med ædle me- 

                   taller, forudsat at 

                   værdien af alle an- 

                   vendte materialer ikke 

                   overstiger 50% af den 

                   færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 ex kap. 72 Jern og stål; undtagen  Fremstilling, ved 

       varer henhørende under  hvilken alle anvendte 

       pos. 7207, 7208 til   materialer henhører 

       7216, 7217, ex 7218,   under en anden position 

       7219 til 7222, 7223,   end den færdige vare 

       ex 7224, 7225 til 

       7227, 7228 og 7229, 

       for hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 7207    Halvfabrikata, af jern  Fremstilling på basis 

       og ulegeret stål     af materialer, der 

                   henhører under pos. 

                   7201, 7202, 7203, 7204 

                   og 7205 

 7208 til  Fladvalsede produkter,  Fremstilling på basis 

 7216    stænger, profiler af   af ingots og andre ube- 

       jern og ulegeret stål  arbejdede former af ma- 

                   terialer henhørende 

                   under pos. 7206 

 7217    Tråd af jern og ulegeret Fremstilling på basis 

       stål           af halvfabrikata af 

                   materialer henhørende 

                   under pos. 7207 

 ex 7218,  Halvfabrikata, flad-   Fremstilling på basis 

 7219 til  valsede produkter og   af ingots og andre 

 7222    profiler af rustfrit   ubearbejdede former 

       stål           af materialer henhør- 

                   ende under pos. 7218 

 7223    Tråd af rustfrit stål  Fremstilling på basis 

                   af halvfabrikata hen- 

                   hørende under pos. 7218 

 ex 7224,  Halvfabrikata, flad-   Fremstilling på 

 7225 til  valsede produkter og   basis af ingots og 

 7227    varmtvalsede stænger i  andre ubearbejdede 

       uregelmæssigt oprul-   former af materialer 

       lede ringe, af andet   henhørende under pos. 

       legeret stål       7224 

 7228    Andre stænger af andet  Fremstilling på basis 

       legeret stål; profiler, af ingots og andre 

       af andet legeret stål;  ubearbejdede former 

       hule borestænger, af   af materialer hen- 

       legeret eller ulegeret  hørende under pos. 

       stål           7206, 7218 eller 

                   7224 

 7229    Tråd af andet legeret  Fremstilling på basis 

       stål           af halvfabrikata af 

                   materialer henhørende 

                   under pos. 7224 

 ex kap. 73 Varer af jern og stål;  Fremstilling, ved 

       undtagen varer henhør-  hvilken alle an- 

       ende under pos. ex    vendte materialer 

       7301, 7302, 7304,    henhører under en 

       7305, 7306, ex 7307,   anden position end 

       7308 og ex 7315, for   den færdige vare 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 7301   Spunsvægjern       Fremstilling på basis 

                   af materialer hen- 

                   hørende under pos. 

                   7206 

 7302    Følgende materiel af   Fremstilling på basis 

       jern og stål, til jern- af materialer, der 

       baner og sporveje:    henhører under pos. 

       skinner, kontraskinner  7206 

       og tandhjulsskinner, 

       tunger, krydsninger, 

       trækstænger og andet 

       materiel til sporskif- 

       ter, sveller, skinne- 

       lasker, langplader, 

       sporstænger og andet 

       specielt materiel til 

       samling eller befæst- 

       else af skinner 

 7304,    Rør og hule profiler,  Fremstilling på basis 

 7305 og   af jern (bortset fra   af materialer, der 

 7306    støbejern) og stål    henhører under pos. 

                   7206, 7207, 7218 

                   eller 7224 

 ex 7307   Rørfittings af rustfrit Drejning, boring, 

       stål (ISO No X 5 CrNiMo gevindskæring, afgrat- 

       1712) bestående af flere ning og sandblæsning af 

       dele           smedede emner, hvis 

                   værdi ikke overstiger 

                   35% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 7308    Konstruktioner, undtagen Fremstilling, ved 

       præfabrikerede bygninger hvilken alle an- 

       henhørende under pos.  vendte materialer 

       9406, og dele af kon-  henhører under en 

       struktioner (f.eks.   anden position end 

       broer og brosektioner,  den færdige vare. 

       sluseporte, tårne,    Svejsede profiler, 

       gittermaster, tage og  der henhører under 

       tagkonstruktioner,    pos. 7301, må dog 

       døre, vinduer og     ikke anvendes 

       rammer dertil samt 

       dørtærskler, skodder, 

       rækværker, søjler og 

       piller), af jern og 

       stål; plader, stænger, 

       profiler, rør o.lign., 

       af jern og stål, for- 

       arbejdet til brug i 

       konstruktioner 

 ex 7315   Kæder, skridsikre    Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien af 

                   alle anvendte ma- 

                   terialer, der hen- 

                   hører under pos. 

                   7315, ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex kap. 74 Kobber og varer deraf;  Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-   hvilken: 

       hørende under pos.   - alle anvendte ma- 

       7401, 7402, 7403,    terialer henhører 

       7404 og 7405, for    under en anden po- 

       hvilke de gældende    sition end den 

       regler er anført     færdige vare, og 

       nedenfor        - værdien af alle 

                   anvendte materialer 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 7401    Kobbersten; cementkobber Fremstilling, ved 

       (udfældet kobber)    hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 7402    Uraffineret kobber;   Fremstilling, ved 

       kobberanoder til elek-  hvilken alle an- 

       trolytisk raffinering  vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 7403    Raffineret kobber og 

       kobberlegeringer i ube- 

       arbejdet form: 

      - Raffineret kobber    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

      - Kobberlegeringer     Fremstilling på basis 

                   af raffineret kobber, 

                   i ubearbejdet form 

                   eller af affald og 

                   skrot 

 7404    Affald og skrot, af   Fremstilling, ved 

       kobber          hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden po- 

                   sition end den 

                   færdige vare 

 7405    Kobberforlegeringer   Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 ex kap. 75 Nikkel og varer deraf,  Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-   hvilken: 

       hørende under pos.   - alle anvendte ma- 

       7501 til 7503, for    terialer henhører 

       hvilke de gældende    under en anden po- 

       regler er anført     sition end den fær- 

       nedenfor         dige vare, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 7501 til  Nikkelsten, nikkel-   Fremstilling, ved 

 7503    oxidsinter og andre   hvilken alle an- 

       mellemprodukter fra   vendte materialer 

       fremstillingen af    henhører under en 

       nikkel; ubearbejdet   anden position end 

       nikkel; affald og    den færdige vare 

       skrot af nikkel 

 ex kap. 76 Aluminium og varer der- Fremstilling, ved 

       af, undtagen varer hen- hvilken: 

       hørende under pos.   - alle anvendte ma- 

       7601, 7602 og ex 7616,  terialer henhørende 

       for hvilke de gældende  under en anden 

       regler er anført neden- position end den 

       for           færdige vare, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 7601    Ubearbejdet aluminium  Fremstilling ved 

                   varmebehandling 

                   eller elektrolyse 

                   på basis af ulegeret 

                   aluminium eller af- 

                   fald og skrot af 

                   aluminium 

 7602    Affald og skrot af alu- Fremstilling, ved 

       minium          hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 ex 7616   Aluminiumsartikler andre Fremstilling, ved 

       end trådvæv, trådnet,  hvilken: 

       tråddug, trådgitter og - alle anvendte ma- 

       lignende varer (her-   terialer henhører 

       under endeløse bånd) af under en anden 

       aluminiumstråd samt   position end den 

       strækmetal af aluminium færdige vare. Dog 

                   kan trådvæv, tråd- 

                   net, tråddug, tråd- 

                   gitter og lignende 

                   varer (herunder 

                   endeløse bånd) af 

                   aluminiumstråd samt 

                   strækmetal af alu- 

                   minium anvendes, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 ex kap. 78 Bly og varer deraf,   Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-   hvilken: 

       hørende under pos.   - alle anvendte ma- 

       7801 og 7802, for    terialer henhører 

       hvilke de gældende    under en anden po- 

       regler er anført     sition end den fær- 

       nedenfor         dige vare, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 7801    Ubearbejdet bly: 

      - Raffineret bly      Fremstilling på basis 

                   af »bouillon«- eller 

                   »work«-bly 

      - Andre varer       Fremstilling, ved 

                   hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden posi- 

                   tion end den færdige 

                   vare. Dog må affald 

                   og skrot henhørende 

                   under pos. 7802 ikke 

                   anvendes 

 7802    Affald og skrot af bly  Fremstilling, ved 

                   hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden posi- 

                   tion end den færdige 

                   vare 

 ex kap. 79 Zink og varer deraf,   Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-   hvilken: 

       hørende under pos.   - alle anvendte ma- 

       7901 og 7902, for    terialer henhører 

       hvilke de gældende    under en anden 

       regler er anført     position end den 

       nedenfor         færdige vare, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 7901    Ubearbejdet zink     Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare. 

                   Dog må affald og 

                   skrot henhørende 

                   under position 7902 

                   ikke anvendes 

 7902    Affald og skrot af zink Fremstilling, ved 

                   hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden posi- 

                   tion end den færdige 

                   vare 

 ex kap. 80 Tin og varer deraf,   Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-   hvilken: 

       hørende under pos.   - alle anvendte ma- 

       8001, 8002 og 8007,   terialer henhører 

       for hvilke de gældende  under en anden po- 

       regler er anført     sition end den 

       nedenfor         færdige vare, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8001    Ubearbejdet tin     Fremstilling, ved 

                   hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden posi- 

                   tion end den færdige 

                   vare. Dog må affald 

                   og skrot henhørende 

                   under position 8002 

                   ikke anvendes 

 8002    Affald og skrot af    Fremstilling, ved 

 og 8007   tin; andre varer af tin hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden posi- 

                   tion end den færdige 

                   vare 

 ex kap. 81 Andre uædle metaller; 

       sintrede keramiske 

       metaller (cermets); 

       varer af disse ma- 

       terialer 

      - Andre uædle metaller,  Fremstilling, ved 

       bearbejdede, varer af  hvilken værdien af 

       disse materialer     alle anvendte ma- 

                   terialer henhørende 

                   under samme position 

                   som færdigvaren ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

      - Andre varer       Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 ex kap. 82 Værktøj, redskaber,   Fremstilling, ved 

       knive, skeer og gafler  hvilken alle an- 

       samt dele dertil, af   vendte materialer 

       uædle metaller; und-   henhører under en 

       tagen varer henhørende  anden position end 

       under pos. 8206, 8207,  den færdige vare 

       8208, ex 8211, 8214 og 

       8215, for hvilke de 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

 8206    Værktøj henhørende    Fremstilling, ved 

       under mindst to af    hvilken alle an- 

       positionerne 8202 til  vendte materialer 

       8205, i sæt i detail-  henhører under 

       salgsemballage      andre positioner 

                   end pos. 8202 til 

                   8205. Dog må værktøj 

                   henhørende under 

                   pos. 8202 til 8205 

                   medtages i sæt, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke overstiger 

                   15% af det færdige 

                   sæts pris ab fabrik 

 8207    Udskifteligt værktøj til Fremstilling, ved 

       håndværktøj, også meka- hvilken: 

       nisk eller til værktøjs- - alle anvendte ma- 

       maskiner (f.eks. til    terialer henhører 

       presning, stansning,    under en anden 

       lokning, gevindskæring,  position end den 

       boring, udboring, røm-   færdige vare, og 

       ning, fræsning, drej-  - værdien af alle 

       ning og skruning), her-  anvendte materialer 

       under matricer til     ikke overstiger 

       trådtrækning eller     40% af den færdige 

       strengpresning af me-   vares pris ab 

       tal, samt værktøj til   fabrik 

       bjerg- eller jordboring 

 8208    Knive og skær til ma-  Fremstilling, ved 

       skiner og mekaniske   hvilken: 

       apparater       - alle anvendte mate- 

                   rialer henhører under 

                   en anden position end 

                   den færdige vare, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer ikke 

                   overstiger 40% af den 

                   færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 ex 8211   Knive (undtagen varer  Fremstilling, ved 

       henhørende under pos.  hvilken alle anvendte 

       8208) med skærende    materialer henhører 

       eller savtakket æg    under en anden posi- 

       (herunder beskærer-   tion end den færdige 

       knive) samt blade dertil vare. Dog må blade 

                   til knive og håndtag 

                   af uædle metaller 

                   anvendes 

 8214    Andre skære- og klippe- Fremstilling, ved 

       redskaber (f.eks. hår-  hvilken alle anvendte 

       klippere, flækkeknive,  materialer henhører 

       huggeknive, hakkeknive  under en anden posi- 

       og papirknive); red-   tion end den færdige 

       skaber til manicure   vare. Dog må håndtag 

       eller pedicure (herunder af uædle metaller 

       neglefile), også i sæt  anvendes 

 8215    Skeer, gafler, potage-  Fremstilling, ved 

       skeer, hulskeer, kage-  hvilken alle anvendte 

       skeer, fiskeknive, smør- materialer henhører 

       knive, sukkertænger og  under en anden posi- 

       lignende artikler til  tion end den færdige 

       køkken- og bordbrug   vare. Dog må håndtag 

                   af uædle metaller 

                   anvendes 

 ex kap. 83 Diverse varer af uædle  Fremstilling, ved 

       metaller; undtagen varer hvilken alle anvendte 

       henhørende under pos. ex materialer henhører 

       8306, for hvilken de   under en anden posi- 

       gældende regler er    tion end den færdige 

       anført nedenfor     vare 

 ex 8306   Statuetter og andre de- Fremstilling, ved 

       korationsgenstande, af  hvilken alle anvendte 

       uædle metaller      materialer henhører 

                   under en anden posi- 

                   tion end den færdige 

                   vare. Andre materialer 

                   henhørende under pos. 

                   8306 må dog anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke overstiger 

                   30% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 ex kap. 84 Atomreaktorer; damp-   Fremstilling, ved 

       kedler, maskiner og   hvilken: 

       apparater samt meka-  - alle anvendte ma- Fremstilling, 

       niske redskaber;     terialer henhører ved hvilken 

       dele dertil, und-    under en anden   værdien af 

       tagen varer henhør-   position end den  alle anvendte 

       ende under pos. ex    færdige vare    materialer 

       8401, 8402, 8403,   - værdien af alle  ikke over- 

       ex 8404, 8406 til    anvendte material- stiger 30% af 

       8409, 8411, 8412,    er ikke overstiger den færdige 

       ex 8413, ex 8414,    40% af den færdige vares pris ab 

       8415, 8418, ex      vares pris ab fa- fabrik 

       8419, 8420, 8423,    brik 

       8425 til 8430, ex 

       8431, 8439, 8441, 

       8444 til 8447, ex 

       8448, 8452, 8456 

       til 8466, 8469 

       til 8472, 8480, 

       8482, 8484 og 

       8485, for hvilke 

       de gældende regler    Fremstilling, ved Fremstilling, 

       er anført nedenfor    hvilken alle an-  ved hvilken 

 ex 8401   Brændselselementer    vendte materialer værdien af 

       til atomreaktorer1)   henhører under en alle anvendte 

                   anden position   materialer 

                   end den færdige  ikke over- 

                   vare(* 1)     stiger 30% af 

                             den færdige 

                             vares pris ab 

                             fabrik 

 8402    Dampkedler (undtagen   Fremstilling, ved Fremstilling, 

       centralvarmekedler,   hvilken:      ved hvilken 

       som også kan producere - alle anvendte   værdien af 

       lavtryksdamp); kedler  materialer henhør- alle anvendte 

       med overhedning     er under en anden materialer 

                   position end den  ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 25% af 

                  - værdien af alle  den færdige 

                   anvendte material- vares pris ab 

                   er ikke overstiger fabrik 

                   40% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 8403 og   Kedler til central    Fremstilling, ved Fremstilling, 

 ex 8404   opvarmning, bortset   hvilken alle an-  ved hvilken 

       fra kedler henhør-    vendte materialer værdien af 

       ende under pos.     henhører under   alle anvendte 

       8402, samt hjælpe-    en anden position materialer 

       apparater til cen-    end pos.8403 eller ikke over- 

       tral opvarmning     8404.       stiger 40% af 

                             den færdige 

                             vares pris ab 

                             fabrik 

 8406    Dampturbiner      Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien 

                   af alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 (* 1) Denne bestemmelse gælder indtil den 31. december 1998. 

 8407    Forbrændingsmotorer   Fremstilling, ved 

       med gnisttænding, med  hvilken værdien af 

       frem- og tilbagegående alle anvendte ma- 

       eller roterende stempel terialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8408    Forbrændingsmotorer   Fremstilling, ved 

       med kompressions-    hvilken værdien af 

       tænding med stempel   alle anvendte ma- 

       (diesel- eller semi-  terialer ikke over- 

       dieselmotorer)     stiger 40% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 8409    Dele, som udelukkende  Fremstilling, ved 

       eller hovedsagelig er  hvilken værdien af 

       bestemt til forbrænd-  alle anvendte ma- 

       ingsmotorer henhør-   terialer ikke over- 

       ende under pos. 8407  stiger 40% af den 

       eller 8408       færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 8411    Turboreaktorer, propel- Fremstilling, ved 

       turbiner og andre gas- hvilken 

       turbiner       - alle anvendte ma- 

                   terialer henhører 

                   under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte material- 

                   er ikke overstiger 

                   40% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 8412    Andre kraftmaskiner og Fremstilling, ved 

       motorer         hvilken værdien af 

                   alle anvendte ma- 

                   terialer ikke over- 

                   stiger 40% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex 8413   Roterende positive   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       fortrængningspumper   hvilken:      ved hvilken 

                  - alle anvendte ma-  værdien af 

                   terialer henhører  alle anvendte 

                   under en anden   materialer 

                   position end den  ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 25% af 

                  - værdien af alle   den færdige 

                   anvendte material- vares pris ab 

                   er ikke overstiger fabrik 

                   40% af den færdige 

                   vares pris ab fa- 

                   brik 

 ex 8414   Industrielle venti-   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       latorer, blæsere    hvilken:      ved hvilken 

       o.lign.        - alle anvendte ma-  værdien af 

                   terialer henhører  alle anvendte 

                   under en anden   materialer 

                   position end den  ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 25% af 

                  - værdien af alle   den færdige 

                   anvendte material- vares pris ab 

                   er ikke overstiger fabrik 

                   40% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 8415    Luftkonditionerings-  Fremstilling, ved 

       maskiner bestående   hvilken værdien af 

       af en motordreven    alle anvendte ma- 

       ventilator og ele-   terialer ikke over- 

       menter til ændring   stiger 40% af den 

       af luftens tempera-   færdige vares pris 

       tur og fugtighed,    ab fabrik 

       herunder maskiner 

       uden mulighed for 

       særskilt regulering 

       af fugtighedsgraden 

 8418    Køleskabe, frysere og  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       andre maskiner og ap-  hvilken:      ved hvilken 

       parater til køling og - værdien af alle   værdien af 

       frysning, elektriske  anvendte materialer alle anvendte 

       og andre; varmepump-  ikke overstiger 40% materialer 

       er, undtagen luft-   af den færdige   ikke over- 

       konditioneringsma-   vares pris ab    stuger 25% af 

       skiner henhørende    fabrik       den færdige 

       under pos. 8415    - inden for ovennævn- vares pris ab 

                   te grænse, materi- fabrik 

                   aler henhørende 

                   under samme 

                   position som den 

                   færdige vare kun 

                   anvendes op til 

                   en værdi af 5% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

                  - værdien af alle 

                   anvendte material- 

                   er uden oprindelse 

                   ikke overstiger 

                   værdien af anvendte 

                   materialer med op- 

                   rindelse 

 ex 8419   Maskiner til træ-,   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       papirmasse- og pap-   hvilken:      ved hvilken 

       industrien      - værdien af alle   værdien af 

                   anvendte material- alle anvendte 

                   er ikke overstiger materialer 

                   40% af den færdige ikke over- 

                   vares pris ab    stiger 30% af 

                   fabrik       den færdige 

                  - inden for oven-   vares pris ab 

                   nævnte grænse, ma- fabrik 

                   terialer under 

                   samme position 

                   som den færdige 

                   vare kun anvendes 

                   op til en værdi 

                   af 25% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8420    Kalandere og andre   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       valsemaskiner, und-   hvilken:      ved hvilken 

       tagen maskiner til  - værdien af alle   værdien af 

       metal eller glas,    anvendte materialer alle anvendte 

       samt valser dertil   ikke overstiger   materialer 

                   40% af den færdige ikke over- 

                   vares pris ab    stiger 30% af 

                   fabrik       den færdige 

                  - inden for oven-   vares pris ab 

                   nævnte grænse,   fabrik 

                   materialer hen- 

                   hørende under 

                   samme position 

                   som den færdige 

                   vare kun an- 

                   vendes op til 

                   en værdi af 25% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 8423    Vægte, herunder tælle- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       og kontrolvægte     hvilken:      ved hvilken 

       (undtagen vægte,   - alle anvendte    værdien af 

       følsomme for 5 centi-  materialer henhører alle anvendte 

       gram og derunder);   under en anden po- materialer 

       vægtlodder af enhver  sition end den   ikke over- 

       art           færdige vare, og  stiger 25% af 

                  - værdien af alle   den færdige 

                   anvendte materialer vares pris ab 

                   ikke overstiger 40% fabrik 

                   af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 8425 til  Andre maskiner og    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

 8428    apparater til løft-   hvilken:       ved hvilken 

      ning, lastning,    - værdien af alle   værdien af 

      losning eller flyt-   anvendte materialer alle anvendte 

      ning          ikke overstiger 40% materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                 - inden for oven-   den færdige 

                  nævnte grænse,    vares pris ab 

                  materialer henhør-  fabrik 

                  ende under pos. 

                  8431 kun anvendes 

                  op til en værdi af 

                  10% af den færdige 

                  vares pris ab fa- 

                  brik 

 8429    Bulldozere, angle- 

      dozere, vejhøvle 

      (graders og level- 

      lers), scrapere, 

      gravemaskiner, 

      læssemaskiner, 

      stampemaskiner og 

      vejtromler, selv- 

      kørende: 

     - Vejtromler       Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

     - Andre varer       Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                 - værdien af alle an- værdien af 

                  vendte materialer  alle anvendte 

                  ikke overstiger 40% materialer 

                  af den færdige    ikke over- 

                  vares pris ab fa-  stiger 30% af 

                  brik, og       den færdige 

                 - inden for ovennævnte vares pris ab 

                  grænse, materialer  fabrik 

                  henhørende under 

                  pos. 8431 kun an- 

                  vendes op til en 

                  værdi af 10% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8430    Andre maskiner og    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      apparater til jord-   hvilken:       ved hvilken 

      arbejde, minedrift,  - værdien af alle   værdien af 

      stenbrydning o.lign.  anvendte materialer alle anvendte 

      (f.eks. maskiner til  ikke overstiger 40% materialer 

      planering, udgrav-   af den færdige vares ikke over- 

      ning, stampning,    pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

      komprimering eller  - inden for oven-   den færdige 

      boring); piloterings-  nævnte grænse, ma-  vares pris ab 

      maskiner (rambukke)   terialer henhørende fabrik 

      og maskiner til op-   under pos. 8431 

      trækning af pæle;    kun anvendes op til 

      sneplove og sneblæsere en værdi af 10% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex 8431  Dele til vejtromler   Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8439    Maskiner og apparater  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      til fremstilling af   hvilken:       ved hvilken 

      papirmasse af cellu- - værdien af alle   værdien af 

      losefibre eller til   anvendte materialer alle anvendte 

      fremstilling og     ikke overstiger 40% materialer 

      efterbehandling af   af den færdige    ikke over- 

      papir og pap      vares pris ab    stiger 30% af 

                  fabrik        den færdige 

                 - inden for ovennævn- vares pris ab 

                  te grænse, materi-  fabrik 

                  aler henhørende 

                  under samme position 

                  som den færdige vare 

                  kun anvendes op til 

                  en værdi af 25% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 8441    Andre maskiner og ap-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      parater til forarbejd- hvilken:       ved hvilken 

      ning af papirmasse,  - værdien af alle   værdien af 

      papir og pap, herunder anvendte materialer alle anvendte 

      papir- og papskærema-  ikke overstiger 40% materialer 

      skiner af enhver art  af den færdige    ikke over- 

                  vares pris ab fabrik stiger 30% af 

                 - inden for ovennævnte den færdige 

                  grænse, materialer  vares pris ab 

                  henhørende under   fabrik 

                  samme position som 

                  den færdige vare kun 

                  anvendes op til en 

                  værdi af 25% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8444 til  Maskiner henhørende   Fremstilling, ved 

 8447    under disse positioner hvilken værdien af 

      til anvendelse inden  alle anvendte ma- 

      for tekstilindustrien  terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 8448  Hjælpemaskiner og    Fremstilling, ved 

      hjælpeapparater til   hvilken værdien af 

      brug i forbindelse med alle anvendte ma- 

      de under pos. 8444 og  terialer ikke over- 

      8445 henhørende ma-   stiger 40% af den 

      skiner         færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8452    Symaskiner, undtagen 

      symaskiner til hæft- 

      ning af bøger henhør- 

      ende under pos. 8440; 

      møbler, borde og 

      overtræk, specielt 

      konstrueret til sy- 

      maskiner; symaskine- 

      nåle: 

     - Symaskiner (skytte-   Fremstilling, ved 

      maskiner), hvis hoved  hvilken: 

      vejer højst 16 kg   - værdien af alle 

      uden motor eller    anvendte materialer 

      højst 17 kg med     ikke overstiger 40% 

      motor          af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

                 - værdien af alle de 

                  materialer uden op- 

                  rindelse, der an- 

                  vendes ved samling 

                  af symaskinehovedet 

                  (uden motor), ikke 

                  overstiger værdien 

                  af de anvendte ma- 

                  terialer med op- 

                  rindelsesstatus, og 

                 - de anvendte tråd- 

                  spændings-, griber- 

                  og siksaksynings- 

                  mekanismer allerede 

                  har oprindelses- 

                  status 

     - Andre maskiner     Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8456 til  Værktøjsmaskiner og   Fremstilling, ved 

 8466    maskiner samt dele og  hvilken værdien af 

      tilbehør dertil hen-  alle anvendte ma- 

      hørende under pos.   terialer ikke over- 

      8456 til 8466      stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8469 til  Kontormaskiner (f.eks. Fremstilling, ved 

 8472    skrivemaskiner, regne- hvilken værdien af 

      maskiner, automatiske  alle anvendte ma- 

      databehandlingsma-   terialer ikke over- 

      skiner, duplikatorer  stiger 40% af den 

      og hæftemaskiner)    færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8480    Formkasser til metal-  Fremstilling, ved 

      støbning; bundplader  hvilken værdien af 

      til støbeforme; støbe- alle anvendte ma- 

      formsmodeller; støbe-  terialer ikke over- 

      forme til metaller   stiger 50% af den 

      (bortset fra kokil-   færdige vares pris 

      ler), metalkarbider,  ab fabrik 

      glas, mineralske ma- 

      terialer, gummi og 

      plast 

 8482    Kugle- og rullelejer  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                 - alle anvendte ma-  værdien af 

                  terialer henhører  alle anvendte 

                  under en anden po-  materialer 

                  sition end den fær- ikke over- 

                  dige vare, og    stiger 25% af 

                 - værdien af alle an- den færdige 

                  vendte materialer  vares pris ab 

                  ikke overstiger 40% fabrik 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 8484    Pakninger o.lign. af  Fremstilling, ved 

      metalplader i for-   hvilken værdien af 

      bindelse med andet   alle anvendte ma- 

      materiale eller af to  terialer ikke over- 

      eller flere lag me-   stiger 40% af den 

      tal; sæt og assorti-  færdige vares pris 

      menter af pakninger   ab fabrik 

      o.lign. af forskellig 

      beskaffenhed, i 

      poser, hylstre eller 

      lignende emballager 

 8485    Dele til maskiner, ap- Fremstilling, ved 

      parater og mekaniske  hvilken værdien af 

      redskaber ikke andet-  alle anvendte ma- 

      steds tariferet i    terialer ikke over- 

      dette kapitel og ikke  stiger 40% af den 

      forsynet med elek-   færdige vares pris 

      triske forbindelses-  ab fabrik 

      dele, isolatorer, 

      spoler, kontakter 

      eller andre elektriske 

      dele 

 ex kap. 85 Elektriske maskiner og Fremstilling, ved 

      apparater, elektrisk  hvilken: 

      materiel samt dele der- - alle anvendte 

      til; lydoptagere og   materialer henhører 

      lydgengivere, billed-  under en anden 

      og lydoptagere eller  position end den 

      billed- og lydgengivere færdige vare, og 

      til fjernsyn samt dele - værdien af alle 

      og tilbehør dertil und- anvendte material- 

      tagen varer henhørende er ikke overstiger 

      under pos. 8501, 8502, 40% af den færdige 

      ex 8518, 8519 til 8529, vares pris ab fabrik 

      8535 til 8537, 8542, 

      8544 til 8546 og 8548 

 8501    Elektriske motorer og  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      generatorer, med und-  hvilken:       ved hvilken 

      tagelse af generator- - værdien af alle an- værdien af 

      sæt           vendte materialer  alle anvendte 

                  ikke overstiger 40% materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                 - inden for ovennævnte den færdige 

                  grænse, materialer  vares pris ab 

                  henhørende under pos. fabrik 

                  8503 kun anvendes op 

                  til en værdi af 10% 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 8502    Generatorsæt og roter- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      ende elektriske omfor- hvilken:       ved hvilken 

      mere         - værdien af alle an- værdien af 

                  vendte materialer  alle anvendte 

                  ikke overstiger 40% materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                 - inden for ovennævnte den færdige 

                  grænse, materialer  vares pris ab 

                  henhørende under   fabrik 

                  pos. 8501 eller 8503 

                  kun anvendes op til 

                  en værdi af 10% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex 8518  Mikrofoner og stativer Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      dertil; højtalere,   hvilken:       ved hvilken 

      også monteret i kabi- - værdien af alle an- værdien af 

      net; elektriske lav-  vendte materialer  alle anvendte 

      frekvensforstærkere;  ikke overstiger 40% materialer 

      elektriske lydforstær- af den færdige vares ikke over- 

      kere          pris ab fabrik    stiger 25% af 

                 - værdien af alle   den færdige 

                  anvendte materialer vares pris ab 

                  uden oprindelse   fabrik 

                  ikke overstiger vær- 

                  dien af anvendte 

                  materialer med op- 

                  rindelse 

 8519    Pladetallerkener, 

      pladespillere, kasset- 

      tespillere og andre 

      lydgengivere, uden 

      indbygget lydoptager 

     - Elektriske grammofoner Fremstilling, ved   Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige    ikke over- 

                  vares pris ab fabrik stiger 25% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  uden oprindelse ikke fabrik 

                  overstiger værdien 

                  af anvendte material- 

                  er med oprindelse 

     - Andre varer      Fremstilling, ved   Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige    ikke over- 

                  vares pris ab fabrik stiger 30% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  uden oprindelse ikke fabrik 

                  overstiger værdien 

                  af anvendte material- 

                  er med oprindelse 

 8520    Magnetiske båndop-   Fremstilling, ved   Fremstilling, 

      tagere og andre lyd-  hvilken:       ved hvilken 

      optagere, også med  - værdien af alle    værdien af 

      indbygget lydgengiver anvendte materialer  alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige    ikke over- 

                  vares pris ab     stiger 30% af 

                  fabrik        den færdige 

                 - værdien af alle an-  vares pris ab 

                  vendte materialer   fabrik 

                  uden oprindelse 

                  ikke overstiger 

                  værdien af anvendte 

                  materialer med op- 

                  rindelse 

 8521    Udstyr til optagelse  Fremstilling, ved   Fremstilling, 

      og gengivelse af video hvilken:       ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik    stiger 30% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  uden oprindelse ikke fabrik 

                  overstiger værdien 

                  af anvendte materia- 

                  ler med oprindelse 

 8522    Dele og tilbehør til  Fremstilling, ved 

      apparater henhørende  hvilken værdien af 

      under pos. 8519 til  alle anvendte ma- 

      8521          terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8523    Uindspillede medier  Fremstilling, ved 

      til optagelse af lyd  hvilken værdien af 

      eller andre fænomener, alle anvendte ma- 

      undtagen varer hen-  terialer ikke over- 

      hørende under kapitel stiger 40% af den 

      37           færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8524    Plader, bånd og andre 

      medier med indspil- 

      ning af lyd eller af 

      andre fænomener, her- 

      under matricer og 

      mastere til fremstil- 

      ling af plader, und- 

      tagen varer henhør- 

      ende under kapitel 37: 

     - Matricer og mastere  Fremstilling, ved   Fremstilling, 

      til fremstilling af  hvilken værdien af  ved hvilken 

      plader         alle anvendte ma-   værdien af 

                  terialer ikke over-  alle anvendte 

                  stiger 40% af den   materialer 

                  færdige vares pris  ikke over- 

                  ab fabrik       stiger 30% af 

     - Andre varer      Fremstilling, ved   den færdige 

                  hvilken:       vares pris ab 

                 - værdien af alle an-  fabrik 

                  vendte materialer 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab fa- 

                  brik, og 

                 - inden for oven- 

                  nævnte grænse, ma- 

                  terialer henhørende 

                  under pos. 8523 kun 

                  anvendes op til en 

                  værdi af 10% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8525    Sendere til radiotele- Fremstilling, ved   Fremstilling, 

      foni, radiotelegrafi, hvilken:       ved hvilken 

      radiofoni og fjern- - værdien af alle    værdien af 

      syn, også sammenbyg-  anvendte materialer  alle anvendte 

      get med modtagere,   ikke overstiger 40%  materialer 

      lydoptagere eller   af den færdige vares ikke over- 

      lydgengivere; fjern-  pris ab fabrik    stiger 25% af 

      synskameraer     - værdien af anvendte  den færdige 

                  materialer uden op-  vares pris ab 

                  rindelse ikke over-  fabrik 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 8526    Radarapparater, radio- Fremstilling,     Fremstilling, 

      navigeringsapparater  ved hvilken:     ved hvilken 

      og radiofjernbetjen- - værdien af alle    værdien af 

      ingsapparater     anvendte materialer  alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik    stiger 25% af 

                 - værdien af anvendte  den færdige 

                  materialer uden op-  vares pris ab 

                  rindelse ikke over-  fabrik 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 8527    Modtagere til radio-  Fremstillet, ved   Fremstilling, 

      telefoni, radiotele-  hvilken:       ved hvilken 

      grafi eller radio-  - værdien af alle an-  værdien af 

      foni, også sammen-   vendte materialer   alle anvendte 

      bygget med lydop-   ikke overstiger 40%  materialer 

      tagere, lydgengivere  af den færdige vares ikke over- 

      eller et ur i et    pris ab fabrik    stiger 25% af 

      fælles kabinet    - værdien af anvendte  den færdige 

                  materialer uden op-  vares pris ab 

                  rindelse ikke over-  fabrik 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 8528    Fjernsynsmodtagere 

      (herunder videomod- 

      tagere (monitorer) 

      og videoprojektions- 

      apparater), også 

      sammenbygget med 

      radiofonimodtagere, 

      lydoptagere eller 

      -gengivere eller 

      videooptagere eller 

      -gengivere i et 

      fælles kabinet 

      - Videooptagere    Fremstilling, ved   Fremstilling, 

       eller -gengivere   hvilken:       ved hvilken 

       med indbygget   - værdien af alle an-  værdien af 

       videotuner      vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige    ikke over- 

                  vares pris ab fa-   stiger 30% af 

                  brik, og       den færdige 

                 - værdien af alle an-  vares pris ab 

                  vendte materialer   fabrik 

                  uden oprindelses- 

                  status ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelsesstatus 

     - Andre apparater    Fremstilling, ved   Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige    ikke over- 

                  vares pris ab     stiger 25% af 

                  fabrik, og      den færdige 

                 - værdien af alle an-  vares pris ab 

                  vendte materialer   fabrik 

                  uden oprindelses- 

                  status ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelses- 

                  status 

 8529    Dele, som udelukkende Fremstilling, ved 

      eller hovedsagelig   hvilken værdien af 

      anvendes i apparater  alle anvendte ma- 

      henhørende under    terialer ikke over- 

      pos. 8525 til 8528:  stiger 40% af den 

     - Udelukkende eller   færdige vares pris 

      hovedsagelig til    ab fabrik 

      videooptagere eller 

      -gengivere 

     - Andre varer      Fremstilling, ved   Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik    stiger 25% af 

                 - værdien af anvendte  den færdige 

                  materialer uden op-  vares pris ab 

                  rindelse ikke over-  fabrik 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 8535 og  Elektriske apparater  Fremstilling, ved   Fremstilling, 

 8536    til at slutte, af-   hvilken:       ved hvilken 

      bryde eller beskytte - værdien af alle    værdien af 

      elektriske kredsløb  anvendte materialer  alle anvendte 

      og til at skabe for-  ikke overstiger 40%  materialer 

      bindelse til eller i  af den færdige    ikke over- 

      elektriske kredsløb  vares pris ab fa-   stiger 30% af 

                  brik, og       den færdige 

                 - inden for ovennævnte vares pris ab 

                  grænse, materialer,  fabrik 

                  der henhører under 

                  pos. 8538, kun an- 

                  vendes op til en 

                  værdi af 10% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8537    Tavler, plader, kon-  Fremstilling, ved   Fremstilling, 

      soller, pulte, kabi-  hvilken:       ved hvilken 

      netter (numeriske  - værdien af alle an-  værdien af 

      tavler) o. lign.,   vendte materialer   alle anvendte 

      sammensat af to eller ikke overstiger 40%  materialer 

      flere af de under   af den færdige    ikke over- 

      pos. 8535 eller 8536  vares pris ab fabrik, stiger 30% af 

      nævnte apparater,   og          af den fær- 

      til elektrisk styring -inden for ovennævnte dige vares 

      eller elektricitets-  grænse, materialer,  pris ab fa- 

      distribution, her-   der henhører under  brik 

      under også apparater  pos. 8538, kun an- 

      sammenbygget med    vendes op til en 

      instrumenter og ap-  værdi af 10% af den 

      parater henhørende   færdige vares pris 

      under kapitel 90,   ab fabrik 

      undtagen koblings- 

      apparater henhørende 

      under pos. 8517 

 ex 8541  Dioder, transistorer  Fremstilling, ved   Fremstilling, 

      og lignende halv-   hvilken:       ved hvilken 

      lederkomponenter;  - alle anvendte ma-   værdien af 

      undtagen skiver, som  terialer henhører   alle anvendte 

      endnu ikke er ud-   under en anden po-  materialer 

      skåret i chips     sition end den    ikke over- 

                  færdige vare, og   stiger 25% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  ikke overstiger 40%  fabrik 

                  af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

 8542    Elektroniske inte-   Fremstilling, ved   Fremstilling, 

      grerede kredsløb og  hvilken:       ved hvilken 

      mikrokredsløb    - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 25% af 

                 - inden for ovennævnte den færdige 

                  grænse, materialer,  vares pris ab 

                  der henhører under  fabrik 

                  pos. 8541 eller 

                  8542, kun anvendes 

                  op til en værdi af 

                  10% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

 8544    Isolerede (herunder  Fremstilling, ved 

      lakerede eller anodi- hvilken værdien af 

      serede) elektriske   alle anvendte ma- 

      ledninger, kabler   terialer ikke over- 

      (herunder koaksial-  stiger 40% af den 

      kabler) og andre iso- færdige vares pris 

      lerede elektriske   ab fabrik 

      ledere, også forsynet 

      med forbindelsesdele; 

      optiske fiberkabler, 

      fremstillet af indi- 

      viduelt overtrukne 

      fibre, også samlet 

      med elektriske ledere 

      eller forsynet med 

      forbindelsesdele 

 8545    Kulelektroder, børste- Fremstilling, ved 

      kul; lampekul, bat-  hvilken værdien af 

      terikul og andre varer alle anvendte ma- 

      af grafit eller andet terialer ikke over- 

      kul, til elektrisk   stiger 40% af den 

      brug, også i forbind- færdige vares pris 

      else med metal     ab fabrik 

 8546    Elektriske isolatorer, Fremstilling, ved 

      uanset materialets art hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8547    Isolationsdele til   Fremstilling, ved 

      elektriske maskiner,  hvilken værdien af 

      apparater og materiel, alle anvendte ma- 

      for så vidt delene,  terialer ikke over- 

      bortset fra istøbte  stiger 40% af den 

      simple samledele af  færdige vares pris 

      metal (f.eks. sokler  ab fabrik 

      med gevind) består 

      helt af isolerende 

      materiale, undtagen 

      isolatorer henhør- 

      ende under pos. 

      8546; elektriske 

      installationsrør og 

      forbindelsesdele der- 

      til, af uædle metal- 

      ler og med indvendig 

      isolering 

 8548    Elektriske dele til  Fremstilling, ved 

      maskiner og appara-  hvilken værdien af 

      ter, ikke andetsteds  alle anvendte ma- 

      tariferet i dette   terialer ikke over- 

      kapitel        stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8601 til  Lokomotiver, vogne   Fremstilling, ved 

 8607    og andet materiel   hvilken værdien af 

      til jernbaner og    alle anvendte ma- 

      sporveje samt dele   terialer ikke over- 

      dertil         stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8608    Stationært jernbane-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      og sporvejsmateriel;  hvilken:      ved hvilken 

      mekanisk og elektro- - alle anvendte ma-  værdien af 

      mekanisk signal-,   terialer henhører  alle anvendte 

      sikkerheds- eller   under en anden   materialer ikke 

      trafikregulerings-   position end den  overstiger 30% 

      udstyr til jernbaner, færdige vare, og  af den færdige 

      sporveje, landeveje, - værdien af alle   vares pris ab 

      floder og kanaler,   anvendte materialer fabrik 

      parkeringsområder,   ikke overstiger 40% 

      havne eller lufthav-  af den færdige vares 

      ne; dele dertil    pris ab fabrik 

 8609    Godsbeholdere (con-  Fremstilling, ved 

      tainere), også til   hvilken værdien af 

      væsker og gasser,   alle anvendte ma- 

      specielt konstrueret  terialer ikke over- 

      og udstyret til en   stiger 40% af den 

      eller flere trans-   færdige vares pris 

      portformer       ab fabrik 

 ex kap. 87 Køretøjer (undtagen  Fremstilling, ved 

      til jernbaner og    hvilken værdien af 

      sporveje) samt dele  alle anvendte ma- 

      og tilbehør dertil,  terialer ikke over- 

      undtagen varer hen-  stiger 40% af den 

      hørende under pos.   færdige vares pris 

      8709 til 8711, ex   ab fabrik 

      8712, 8715 og 8716, 

      for hvilke de gæld- 

      ende regler er an- 

      ført nedenfor 

 8709    Motortrucks uden    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      løftemekanisme af   hvilken:       ved hvilken 

      de typer, der be-  - alle anvendte ma-  værdien af al- 

      nyttes i fabrikker,  terialer henhører  le anvendte 

      pakhuse, havne og   under en anden    materialer 

      lufthavne til     position end den   ikke over- 

      transport af gods   færdige vare, og   stiger 30% af 

      over korte afstande; - værdien af alle   den færdige 

      traktorer af de    anvendte materialer vares pris ab 

      typer, der benyttes  ikke overstiger   fabrik 

      på jernbaneper-    40% af den færdige 

      roner; dele til de   vares pris ab 

      nævnte køretøjer    fabrik 

 8710    Tanks og andre pans-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      rede kampvogne, mo-  hvilken:      ved hvilken 

      toriserede, også med - alle anvendte ma-  værdien af alle 

      våben; dele til så-  terialer henhører  anvendte mate- 

      danne køretøjer    under en anden po- rialer ikke 

                  sition end den   overstiger 30% 

                  færdige vare, og  af den færdige 

                 - værdien af alle an- vares pris ab 

                  vendte materialer  fabrik 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

 8711    Motorcykler (herunder 

      knallerter) og cykler 

      med hjælpemotor, også 

      med sidevogn; side- 

      vogne 

     - Med forbrændingsmotor Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      med frem- og tilbage- hvilken       ved hvilken 

      gående stempel og  - værdien af alle   værdien af alle 

      slagvolumen:      anvendte materialer anvendte mate- 

    - - 50 cm3 og derunder   ikke overstiger 40% rialer ikke 

                  af den færdige   overstiger 20% 

                  vares pris ab fa-  af den færdige 

                  brik, og      vares pris ab 

                 - værdien af anvendte fabrik 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

    - - Over 50 cm3      Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken       ved hvilken 

                 - værdien af alle   værdien af alle 

                  anvendte materialer anvendte mate- 

                  ikke overstiger 40% rialer ikke 

                  af den færdige   overstiger 25% 

                  vares pris ab fa-  af den færdige 

                  brik, og      vares pris ab 

                 - værdien af anvendte fabrik 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

     - Andre varer      Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken       ved hvilken 

                 - værdien af alle an- værdien af alle 

                  vendte materialer  anvendte mate- 

                  ikke overstiger 40% rialer ikke 

                  af den færdige   overstiger 30% 

                  vares pris ab fa-  af den færdige 

                  brik, og      vares pris ab 

                 - værdien af anvendte fabrik 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 ex 8712  Cykler uden kuglelejer Fremstilling på ba- Fremstilling, 

                  sis af materialer, ved hvilken 

                  der ikke henhører  værdien af alle 

                  under pos. 8714   anvendte mate- 

                            rialer ikke 

                            overstiger 30% 

                            af den færdige 

                            vares pris ab 

                            fabrik 

 8715    Barnevogne, klap-   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      vogne o.lign.,     hvilken:      ved hvilken 

      samt dele dertil   - alle anvendte ma-  værdien af alle 

                  terialer henhører  anvendte mate- 

                  under en anden po- rialer ikke 

                  sition end den   overstiger 30% 

                  færdige vare, og  af den færdige 

                 - værdien af alle an- vares pris ab 

                  vendte materialer  fabrik 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 8716    Påhængsvogne og    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      sættevogne; andre   hvilken:      ved hvilken 

      køretøjer uden frem- - alle anvendte ma-  værdien af alle 

      drivningsmekanisme;  terialer henhører  anvendte mate- 

      dele dertil      under en anden po- rialer ikke 

                  sition end den   overstiger 30% 

                  færdige vare, og  af den færdige 

                 - værdien af alle an- vares pris ab 

                  vendte materialer  fabrik 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 ex kap. 88 Luft- og rumfartøjer  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      samt dele dertil;   hvilken alle an-  ved hvilken 

      undtagen varer hen-  vendte materialer  værdien af alle 

      hørende under pos.   henhører under en  anvendte mate- 

      ex 8804 og 8805,    anden position end rialer ikke 

      for hvilke de gæld-  den færdige vare  overstiger 40% 

      ende regler er an-             af den færdige 

      ført nedenfor               vares pris ab 

                            fabrik 

 ex 8804  Rotochutes       Fremstilling på   Fremstilling, 

                  basis af alle    ved hvilken 

                  materialer, her-  værdien af alle 

                  under andre ma-   anvendte mate- 

                  terialer henhør-  rialer ikke 

                  ende under pos.   overstiger 40% 

                  8804        af den færdige 

                            vares pris ab 

                            fabrik 

 8805    Startanordninger til  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      luftfartøjer; land-  hvilken alle an-  ved hvilken 

      ingsanordninger til  vendte materialer  værdien af alle 

      landing af luftfar-  henhører under en  anvendte mate- 

      tøjer på hangarskibe  anden position end rialer ikke 

      samt lignende appa-  den færdige vare  overstiger 30% 

      rater og anordning-            af den færdige 

      er; stationært               vares pris ab 

      flyvetræningsudstyr;            fabrik 

      dele dertil 

 Kap. 89  Skibe, både og     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      flydende materiel   hvilken alle an-  ved hvilken 

                  vendte materialer  værdien af alle 

                  henhører under en  anvendte mate- 

                  anden position end rialer ikke 

                  den færdige vare.  overstiger 40% 

                  Dog må skibsskrog  af den færdige 

                  under pos. 8906   vares pris ab 

                  ikke anvendes    fabrik 

 ex kap. 90 Optiske fotografiske  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      og kinematografiske  hvilken:      ved hvilken 

      instrumenter og ap- - alle anvendte ma-  værdien af alle 

      parater; måle-, kon-  terialer henhører  anvendte mate- 

      trol- og præcisions-  under en anden po- rialer ikke 

      instrumenter og ap-  sition end den   overstiger 40% 

      parater; medicinske  færdige vare, og  af den færdige 

      og kirurgiske in-  - værdien af alle   vares pris ab 

      strumenter og appa-  anvendte materialer fabrik 

      rater; dele og til-  ikke overstiger 40% 

      behør dertil; und-   af den færdige 

      tagen varer henhør-  vares pris ab 

      ende under pos. 9001, fabrik 

      9002, 9004, ex 9005, 

      ex 9006, 9007, 9011, 

      ex 9014, 9015 til 

      9017, ex 9018 og 

      9024 til 9033, for 

      hvilke de gældende 

      regler er anført 

      nedenfor 

 9001    Optiske fibre og    Fremstilling, ved 

      bundter af optiske   hvilken værdien af 

      fibre; kabler af op-  alle anvendte ma- 

      tiske fibre, undtagen terialer ikke over- 

      varer henhørende    stiger 40% af den 

      under pos. 8544;    færdige vares pris 

      folier og plader af  ab fabrik 

      polariserende mate- 

      rialer; uindfattede 

      linser (herunder 

      kontaktlinser), 

      prismer, spejle og 

      andre optiske ar- 

      tikler, af ethvert 

      materiale, undtagen 

      sådanne varer af 

      glas, som ikke er 

      optisk bearbejdet 

 9002    Indfattede linser,   Fremstilling, ved 

      prismer, spejle og   hvilken værdien af 

      andre optiske artik-  alle anvendte mate- 

      ler af ethvert mate-  rialer ikke overstiger 

      riale, til instru-   40% af den færdige 

      menter og apparater,  vares pris ab fabrik 

      undtagen sådanne 

      varer af glas, som 

      ikke er optisk bear- 

      bejdet 

 9004    Briller og lignende  Fremstilling, ved 

      varer, korrigerende,  hvilken værdien af 

      beskyttende eller   alle anvendte ma- 

      andet         terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 9005  Kikkerter og optiske  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      teleskoper samt sta-  hvilken:      ved hvilken 

      tiver og monteringer - alle anvendte ma-  værdien af alle 

      dertil, undtagen in-  terialer henhører  anvendte mate- 

      strumenter til radio- under en anden   rialer ikke 

      astronomi       position end den  overstiger 30% 

                  færdige vares pris af den færdige 

                  ab fabrik, og    vares pris ab 

                 - værdien af alle an- fabrik 

                  vendte materialer 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

                 - værdien af anvendte 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 ex 9006  Fotografiapparater   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      (undtagen kinemato-  hvilken:      ved hvilken 

      grafiske apparater); - alle anvendte ma-  værdien af alle 

      lynlysapparater og   terialer henhører  anvendte mate- 

      lynlyslamper til fo-  under en anden   rialer ikke 

      tografisk brug, und-  position end den  overstiger 30% 

      tagen udladnings-   færdige vares pris af den færdige 

      lamper         ab fabrik, og    vares pris ab 

                 - værdien af alle an- fabrik 

                  vendte materialer 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab fa- 

                  brik 

                 - værdien af anvendte 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 9007    Kinematografiske ka-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      meraer og projektions- hvilken:      ved hvilken 

      apparater, også med - alle anvendte ma-  værdien af alle 

      lydoptagere eller   terialer henhører  anvendte mate- 

      -gengivere       under en anden po- rialer ikke 

                  sition end den   overstiger 30% 

                  færdige vares pris af den færdige 

                  ab fabrik, og    vares pris ab 

                 - værdien af alle   fabrik 

                  anvendte materialer 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab fa- 

                  brik 

                 - værdien af anvendte 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 9011    Optiske mikroskoper,  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      herunder mikroskoper  hvilken:      ved hvilken 

      til fotomikrografi, - alle anvendte ma-  værdien af alle 

      kinematomikrografi   terialer henhører  anvendte mate- 

      eller mikroprojek-   under en anden   rialer ikke 

      tion          position end den  overstiger 30% 

                  færdige vares pris af den færdige 

                  ab fabrik, og    vares pris ab 

                 - værdien af alle   fabrik 

                  anvendte materialer 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

                 - værdien af anvendte 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 ex 9014  Andre navigationsin-  Fremstilling, ved 

      strumenter og -appa-  hvilken værdien af 

      rater         alle anvendte ma- 

                  terialer ikke 

                  overstiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 9015    Instrumenter og ap-  Fremstilling, ved 

      parater til geodæsi,  hvilken værdien af 

      topografi, landmåling, alle anvendte ma- 

      nivellering, foto-   terialer ikke over- 

      grammetri, hydrografi, stiger 40% af den 

      oceanografi, hydro-  færdige vares pris 

      logi, meteorologi   ab fabrik 

      eller geofysik, und- 

      tagen kompasser; af- 

      standsmålere 

 9016    Vægte, følsomme for 5 Fremstilling, ved 

      centigram eller    hvilken værdien af 

      mindre, også med til- alle anvendte ma- 

      hørende lodder     terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 9017    Instrumenter til teg- Fremstilling, ved 

      ning, afstikning    hvilken værdien af 

      eller beregning    alle anvendte ma- 

      (f.eks. tegnemaskin-  terialer ikke 

      er, pantografer,    overstiger 40% af 

      vinkelmålere, tegne-  den færdige vares 

      bestik, linealer,   pris ab fabrik 

      regnestokke og regne- 

      skiver); instrumenter 

      og apparater til 

      længdemåling, til 

      brug i hånden (f.eks. 

      metermål, mikrometre 

      og skydelærer), ikke 

      andetsteds tariferet 

      i dette kapitel 

 9018    Instrumenter og ap- 

      parater til medi- 

      cinsk, kirurgisk, 

      dental eller veteri- 

      nær brug, herunder 

      instrumenter og ap- 

      parater til 

      scintigrafi, andre 

      elektromedicinske 

      instrumenter og 

      apparater samt ap- 

      parater til syns- 

      prøver: 

     - Tandlægestole med   Fremstilling på   Fremstilling, 

      indbyggede tandlæge-  basis af alle ma-  ved hvilken 

      instrumenter eller   terialer, herunder værdien af alle 

      med spytbakke     andre materialer  anvendte mate- 

                  under pos. 9018   rialer ikke 

                            overstiger 40% 

                            af den færdige 

                            vares pris ab 

                            fabrik 

     - Andre instrumenter   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      og apparater      hvilken:      ved hvilken 

                 - alle anvendte mate- værdien af alle 

                  rialer henhører   anvendte mate- 

                  under en anden po- rialer ikke 

                  sition end den   overstiger 25% 

                  færdige vare, og  af den færdige 

                 - værdien af alle an- vares pris ab 

                  vendte materialer  fabrik 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 9019    Apparater til mekano- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      terapi; massageappa-  hvilken:      ved hvilken 

      rater; apparater til - alle anvendte ma-  værdien af alle 

      psykotekniske under-  terialer henhører  anvendte mate- 

      søgelser; apparater  under en anden   rialer ikke 

      til ozonterapi,    position end den  overstiger 25% 

      oxygenterapi eller   færdige vare, og  af den færdige 

      aerosolterapi, re-  - værdien af alle   vares pris ab 

      spirationsapparater  anvendte materialer fabrik 

      til kunstigt ånde-   ikke overstiger 40% 

      dræt og andre appa-  af den færdige 

      rater til respira-   vares pris ab 

      tionsterapi      fabrik 

 9020    Andre respirationsap- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      parater og gasmasker, hvilken:      ved hvilken 

      undtagen beskyttel- - alle anvendte ma-  værdien af 

      sesmasker uden me-   terialer henhører  alle anvendte 

      kaniske eller ud-   under en anden   materialer ikke 

      skiftelige filtre   position end den  overstiger 25% 

                  færdige vare, og  af den færdige 

                 - værdien af alle   pris ab fabrik 

                  anvendte materialer 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 9024    Maskiner og apparater Fremstilling, ved 

      til afprøvning af   hvilken værdien af 

      hårdhed, styrke,    alle anvendte ma- 

      kompressionsevne,   terialer ikke over- 

      elasticitet eller   stiger 40% af den 

      andre mekaniske    færdige vares pris 

      egenskaber ved ma-   ab fabrik 

      terialer (f.eks. 

      metaller, træ, 

      tekstiler, papir, 

      plast) 

 9025    Densimetre, aræometre, Fremstilling, ved 

      flydevægte og lignende hvilken værdien af 

      flydeinstrumenter,   alle anvendte mate- 

      termometre, pyrometre, rialer ikke overstiger 

      barometre, hygrometre 40% af den færdige 

      og psycrometre, også  vares pris ab fabrik 

      registrerende samt 

      kombinationer af disse 

      instrumenter 

 9026    Instrumenter og appa- Fremstilling, ved 

      rater til måling eller hvilken værdien af 

      kontrollering af    alle anvendte ma- 

      strømningshastighed,  terialer ikke over- 

      standhøjde, tryk eller stiger 40% af den 

      andre variable stør-  færdige vares pris 

      relser i væsker eller ab fabrik 

      gasser (f.eks. gen- 

      nemstrømsmålere, 

      væskestandsmålere, 

      manometre, varme- 

      målere) undtagen 

      instrumenter og ap- 

      parater henhørende 

      under pos. 9014, 9015, 

      9028 eller 9032 

 9027    Instrumenter og appa- Fremstilling, ved 

      rater til fysiske   hvilken værdien af 

      eller kemiske analys- alle anvendte ma- 

      er (f.eks. polari-   terialer ikke over- 

      metre, refraktometre, stiger 40% af den 

      spektrometre samt   færdige vares pris 

      gas- eller røgana-   ab fabrik 

      lyseringsapparater); 

      instrumenter og appa- 

      rater til måling og 

      kontrollering af 

      viskositet, porøsitet, 

      ekspansion, overflade- 

      spænding o.lign.; 

      instrumenter og appa- 

      rater til kalorime- 

      triske, akustiske 

      eller fotometriske 

      målinger (herunder 

      belysningsmålere); 

      mikrotomer 

 9028    Forbrugs- og produk-  Fremstilling, ved 

      tionsmålere til gas-  hvilken værdien af 

      ser, væsker og elek-  alle anvendte ma- 

      tricitet, herunder   terialer ikke over- 

      justeringsmålere:   stiger 40% af den 

     - Dele og tilbehør    færdige vares pris 

                  ab fabrik 

     - Andre apparater    Fremstilling, ved 

                  hvilken: 

     - værdien af alle an-  Fremstilling, ved 

      vendte materialer   hvilken værdien af 

      ikke overstiger 40%  alle anvendte ma- 

      af den færdige vares  terialer ikke over- 

      pris ab fabrik, og   stiger 30% af den 

     - værdien af anvendte  færdige vares pris 

      materialer uden op-  ab fabrik 

      rindelse ikke over- 

      stiger værdien af 

      anvendte materialer 

      med oprindelse 

 9029    Omdrejningstællere,  Fremstilling, ved 

      produktionstællere,  hvilken værdien af 

      taxametre, kilometer- alle anvendte ma- 

      tællere, skridttæl-  terialer ikke over- 

      lere o.lign.; has-   stiger 40% af den 

      tighedsmålere og    færdige vares pris 

      takometre, undtagen  ab fabrik 

      varer henhørende 

      under pos. 9015; 

      stroboskoper 

 9030    Oscilloskoper, spek-  Fremstilling ved 

      trumanalysatorer og  hvilken værdien af 

      andre instrumenter   alle anvendte ma- 

      og apparater til    terialer ikke over- 

      måling og kontrol-   stiger 40% af den 

      lering af elektriske  færdige vares pris 

      størrelser, undtagen  ab fabrik 

      målere henhørende 

      under pos. 9028; in- 

      strumenter og appa- 

      rater til måling 

      eller påvisning af 

      alfa-, beta- eller 

      gammastråler, rønt- 

      genstråler, kosmiske 

      stråler eller andre 

      ioniserende stråler 

 9031    Instrumenter, appa-  Fremstilling, ved 

      rater og maskiner   hvilken værdien af 

      til måling eller kon- alle anvendte ma- 

      trollering, ikke    terialer ikke over- 

      andetsteds tariferet  stiger 40% af den 

      i dette kapitel;    færdige vares pris 

      profilprojektions-   ab fabrik 

      apparater 

 9032    Instrumenter og appa- Fremstilling, ved 

      rater til automatisk  hvilken værdien af 

      kontrollering eller  alle anvendte ma 

      regulering       terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 9033    Dele og tilbehør, ikke Fremstilling, ved 

      andetsteds tariferet  hvilken værdien af 

      i dette kapitel, til  alle anvendte ma- 

      maskiner, apparater  terialer ikke over- 

      og instrumenter hen-  stiger 40% af den 

      hørende under kapitel færdige vares pris 

      90           ab fabrik 

 ex kap. 91 Ure, undtagen varer  Fremstilling, ved 

      henhørende under pos. hvilken værdien af 

      9105, 9109 til 9113,  alle anvendte ma- 

      for hvilke de gæld-  terialer ikke over- 

      ende regler er anført stiger 40% af den 

      nedenfor        færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 9105    Vækkeure, vægure og  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      lignende ure      hvilken:      ved hvilken 

                 - værdien af alle   værdien af alle 

                  anvendte materialer anvendte mate- 

                  ikke overstiger 40% rialer ikke 

                  af den færdige   overstiger 30% 

                  vares pris ab fa-  af den færdige 

                  brik, og      vares pris ab 

                 - værdien af anvendte fabrik 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 9109    Andre urværker, kom-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      plette og samlede   hvilken:      ved hvilken 

                 - værdien af alle an- værdien af alle 

                  vendte materialer  anvendte mate- 

                  ikke overstiger 40% rialer ikke 

                  af den færdige   overstiger 30% 

                  vares pris ab fa-  af den færdige 

                  brik, og      vares pris ab 

                 - værdien af anvendte fabrik 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 9110    Komplette urværker,  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      ikke samlede eller   hvilken:      ved hvilken 

      kun delvis samlede  - værdien af alle   værdien af alle 

      (værksæt); ukomplet-  anvendte materialer anvendte mate- 

      te urværker, sam-   ikke overstiger 40% rialer ikke 

      lede; råværker til   af den færdige   overstiger 30% 

      urværker        vares pris ab fa-  af den færdige 

                  brik, og      vares pris ab 

                            fabrik 

                 - inden for ovennævn- 

                  te grænse, materia- 

                  ler henhørende 

                  under pos. 9114 kan 

                  anvendes op til en 

                  værdi af 10% af den 

                  færdige vares pris 

 9111    Kasser til ure, samt  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      dele dertil      hvilken:      ved hvilken 

                 - alle anvendte mate- værdien af alle 

                  rialer henhører   anvendte mate- 

                  under en anden po- rialer ikke 

                  sition end den   overstiger 30% 

                  færdige vare, og  af den færdige 

                 - værdien af alle an- vares pris ab 

                  vendte materialer  fabrik 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 9112    Urkasser og lignende  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

      kabinetter til andre  hvilken:      ved hvilken 

      varer under dette  - alle anvendte ma-  værdien af alle 

      kapitel samt dele   terialer henhører  anvendte mate- 

      dertil         under en anden po- rialer ikke 

                  sition end den   overstiger 30% 

                  færdige vare, og  af den færdige 

                 - værdien af alle   vares pris ab 

                  anvendte materialer fabrik 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

 9113    Urremme, -kæder og   Fremstilling, ved 

      -armbånd samt dele   hvilken værdien af 

      dertil:        alle anvendte mate- 

     - Af uædle metaller,   rialer ikke over- 

      også platinerede el-  stiger 40% af den 

      ler af dublerede    færdige vares pris 

      ædle metaller     ab fabrik 

     - Andre varer      Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte mate- 

                  rialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 Kap. 92  Musikinstrumenter;   Fremstilling, ved 

      dele og tilbehør    hvilken værdien af 

                  alle anvendte mate- 

                  rialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 Kap. 93  Våben og ammunition  Fremstilling, ved 

      samt dele og tilbehør hvilken værdien af 

      dertil         alle anvendte mate- 

                  rialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex kap. 94 Møbler; sengebunde,  Fremstilling, ved 

      madrasser, dyner,   hvilken alle anvendte 

      puder o.lign.; lamper materialer henhører 

      og belysningsartik-  under en anden posi- 

      ler, ikke andetsteds  tion end den færdige 

      tariferet; lysskilte, vare 

      navneplader med lys 

      og lignende varer; 

      præfabrikerede byg- 

      ninger; undtagen 

      varer henhørende 

      under pos. ex 9401, 

      ex 9403, 9405 og 

      9406, for hvilke de 

      gældende regler er 

      anført nedenfor 

 ex 9401 og Møbler af metal med u- Fremstilling, ved 

 ex 9403  polstret bomuldsbetræk hvilken alle anvendte 

      med en vægt på 300   materialer henhører 

      g/m3 eller mindre   under en anden posi- 

                  tion end den færdige 

                  vare 

                  eller 

                  Fremstilling på basis 

                  af vævet stof af bomuld, 

                  der allerede er formtil- 

                  virket med henblik på 

                  anvendelse til varer 

                  henhørende under pos. 

                  9401 eller 9403, forud- 

                  sat at: 

                 - dets værdi ikke over- 

                  stiger 25% af den fær- 

                  dige vares pris ab fa- 

                  brik, og 

                 - alle andre anvendte 

                  materialer har oprindel- 

                  se og henhører under en 

                  anden position end pos. 

                  9401 eller 9403 

 9405    Lamper og belysnings- Fremstilling, ved 

      artikler (herunder   hvilken værdien af 

      projektører) og dele  alle anvendte mate- 

      dertil, ikke andet-  rialer ikke over- 

      steds tariferet; lys- stiger 50% af den 

      skilte, navneplader  færdige vares pris 

      med lys og lignende  ab fabrik 

      varer, med permanent 

      monteret lyskilde, 

      samt dele dertil, 

      ikke andetsteds ta- 

      riferet 

 9406    Præfabrikerede byg-  Fremstilling, ved 

      ninger         hvilken værdien af 

                  alle anvendte mate- 

                  rialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex kap. 95 Legetøj, spil og    Fremstilling, ved 

      sportsartikler; dele  hvilken alle an- 

      og tilbehør dertil;  vendte materialer 

      undtagen varer hen-  henhører under en 

      hørende under pos.   anden position end 

      9503 og ex 9506, for  den færdige vare 

      hvilke de gældende 

      regler er anført 

      nedenfor 

 9503    Andet legetøj; skala- Fremstilling, ved 

      modeller og lignende  hvilken: 

      modeller til under- - alle anvendte mate- 

      holdnings- og lege-  rialer henhører 

      brug, også bevæge-   under en anden posi- 

      lige; puslespil af   tion end den fær- 

      enhver art       dige vare, og 

                 - værdien af alle an- 

                  vendte materialer 

                  ikke overstiger 50% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

 ex 9506  Redskaber og rekvisit- Fremstilling, ved 

      ter til almindelige  hvilken alle an- 

      fysiske øvelser, gym- vendte materialer hen- 

      nastik, atletik og   hører under en anden 

      andre sportsgrene   position end den 

      (bortset fra bordten- færdige vare. Dog må 

      nis) eller til uden-  groft formtilvirkede 

      dørsleg og spil,    blokke til fremstil- 

      ikke andetsteds ta-  ling af golfkøller 

      riferet i dette ka-  anvendes 

      pitel; svømmebas- 

      siner og soppebas- 

      siner 

 ex kap. 96 Diverse; undtagen   Fremstilling, ved 

      varer henhørende    hvilken alle an- 

      under pos. ex 9601,  vendte materialer 

      ex 9602, ex 9603,   henhører under en 

      9605, 9606, 9612,   anden position end 

      ex 9613 og ex 9614,  den færdige vare 

      for hvilke de gæld- 

      ende regler er an- 

      ført nedenfor 

 ex 9601 og Artikler af animalske, Fremstilling på basis 

 ex 9602  vegetabilske eller   af »tilvirkede« ud- 

      mineralske udskærings- skæringsmaterialer hen- 

      materialer       hørende under samme 

                  position 

 ex 9603  Koste og børster (und- Fremstilling, ved hvil- 

      tagen riskoste o.lign. ken værdien af alle 

      samt børster af mår-  anvendte materialer ikke 

      eller egernhår), gulv- overstiger 50% af den 

      fejeapparater til brug færdige vares pris ab 

      i hånden (undtagen ap- fabrik 

      parater med motor); 

      malerpuder og maler- 

      ruller; skrabere og 

      svabere 

 9605    Rejsesæt til toilet-  Hver artikel i sættet 

      brug, til syning eller skal opfylde den regel, 

      til rengøring af fod- der gælder for den, 

      tøj eller beklæd-   såfremt den ikke indgik 

      ningsgenstande     i sættet; dog må der 

                  medtages artikler uden 

                  oprindelse, forudsat at 

                  deres værdi ikke over- 

                  stiger 15% af den fær- 

                  dige vares pris ab fabrik 

 9606    Knapper, trykknapper, Fremstilling, ved hvil- 

      tryklåse o.lign. samt ken: 

      knapforme og andre  - alle anvendte material- 

      dele til disse varer; er henhører under en 

      knapemner       anden position end den 

                  færdige vare, og 

                 - forudsat at værdien af 

                  alle anvendte material- 

                  er ikke overstiger 50% 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 9612    Farvebånd med farve  Fremstilling, ved hvil- 

      til skrivemaskiner,  ken: 

      instrumenter o.lign., - alle anvendte material- 

      også på spoler eller  er henhører under en 

      i kassetter; stem-   anden position end den 

      pelpuder, med eller  færdige vare, og 

      uden farve, også i  - forudsat at værdien af 

      æsker         alle anvendte material- 

                  er ikke overstiger 50% 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex 9613  Cigartændere, med   Fremstilling, ved hvil- 

      piezoelektrisk tænding ken værdien af alle an- 

                  vendte materialer hen- 

                  hørende under pos. 9613 

                  ikke overstiger 30% af 

                  den færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 9614  Piber og pibehoveder  Fremstilling på basis 

                  af råt tilhuggede blokke 

 Kap. 97  Kunstværker, samle-  Fremstilling, ved hvil- 

      objekter og antikvi-  ken alle anvendte ma- 

      teter         terialer henhører under 

                  en anden position end 

                  den færdige vare 

Bilag III

Varecertifikat EUR.1

1. Varecertifikat EUR.1 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2. Certifikatets format er 210x297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m2. Det skal forsynes med grønt guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Israel kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt af identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

 

              Varecertifikat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1 Eksportør (navn, fuldstændig  EUR.1   Nr. A   000.000 

  adresse, land)         ------------------------------------ 

                 Læs noterne på bagsiden, før 

                 certifikatet udfyldes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3 Modtager (navn, fuldstændig  2 Varecertifikat til anvendelse 

  adresse, land) (udfyldning  i den præferentielle samhandel 

  ikke obligatorisk)      mellem 

                       ----------------- 

                          og 

                       ----------------- 

                 (angiv pågældende lande, lande- 

                 grupper eller territorier) 

                 ------------------------------------ 

                  4 Land, lande-  5 Bestemmelses- 

                 gruppe eller   land, -landegruppe 

                 territorium,   eller -terri- 

                 hvor varerne   torium 

                 har oprindelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6 Oplysninger vedrørende    7 Bemærkninger 

 transporten 

 (udfyldning ikke obligatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8 Løbenummer; kolliens mærke, nummer,   9 Bruttovægt 10 Fakturaer 

 antal og art(* 1), varebeskrivelse     (kg) eller  (udfyldning 

                       andet mål   ikke obli- 

                       (l, m3 mv.)  gatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11 TOLDVÆSENETS PÅTEGNINGER        12 EKSPORTØRENS ERKLÆRING 

 Rigtig og bekræftet erklæring         Jeg, undertegnede, 

 Udførselsdokument(* 2)            erklærer, at de ovenfor 

 Formular ----- nr. ---------         anførte varer opfylder 

 Dato ------------------------         betingelserne for at 

 Toldkammmer --------- Stempel         opnå dette certifikat. 

 Udstedelsesland eller territorium ---     ------------- , den --- 

 -----------------------------         ----------------------- 

 -----------------------------            (Underskrift) 

 ------------------ ,den ----- 

    (Underskrift) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13 Anmodning om undersøgelse;     14 Resultat af undersøgelsen 

 fremsendes til:         ------------------------------------ 

                 Undersøgelsen har vist, at(*) 

                   dette certifikat er udstedt af 

                   det angivne toldkammer, og at 

                   angivelserne i det er rigtige. 

 --------------------------------- 

 Der anmodes herved om under-    dette certifikat ikke opfylder de 

 søgelse af dette certifikat med   stillede krav med hensyn til ægt- 

 hensyn til ægtheden og rigtig-   hed og rigtighed (se vedføjede 

 heden                bemærkninger). 

 ------------ ,den ----------   ------------------- ,den -------- 

            Stempel                Stempel 

 ------------------------     --------------------- 

   (Underskrift)          (Underskrift) 

                 ----------- 

(*) Sæt kryds ved det gældende

(* 1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne ikke er emballeret.

(* 2) Skal kun udfyldes, hvis udførselslandets eller -territoriets interne regler kræver det.

NOTER

1. Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivelser. Ændringer skal foretages ved overstregning af de fejlagtige oplysninger, og i givet fald, ved tilføjelse af de ønskede oplysninger. Enhver således foretaget ændring skal bekræftes af den, der har udstedt certifikatet, og påtegnes af toldmyndighederne.

2. Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum mellem de enkelte poster, og foran hver post skal anføres et løbenummer. Umiddelbart under den sidste post trækkes en vandret afslutningsstreg. Ikke udfyldte felter skal ved overstregning gøres uanvendelige for tilføjelser.

3. Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

 

            Anmodning om varecertifikat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1 Eksportør (navn, fuldstændig  EUR.1   Nr. A   000.000 

  adresse, land)         ------------------------------------ 

                 Læs noterne på bagsiden, før 

                 certifikatet udfyldes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3 Modtager (navn, fuldstændig  2 Anmodning om certifikat til 

  adresse, land) (udfyldning  anvendelse i den præferentielle 

  ikke obligatorisk)      samlandel mellem 

                       ----------------- 

                          og 

                       ----------------- 

                 (angiv pågældende lande, lande- 

                 grupper eller territorier) 

                 ------------------------------------ 

                  4 Land, lande-  5 Bestemmelses- 

                 gruppe eller   land, -landegruppe 

                 territorium,   eller -terri- 

                 hvor varerne   torium 

                 har oprindelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6 Oplysninger vedrørende    7 Bemærkninger 

 transporten 

 (udfyldning ikke obligatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8 Løbenummer; kolliens mærke, nummer,   9 Bruttovægt 10 Fakturaer 

 antal og art(* 1), varebeskrivelse     (kg) eller 

 (udfyldning 

                       andet mål   ikke obli- 

                       (l, m3 mv.)  gatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne ikke er emballeret.

EKSPORTØRENS ERKLÆRING

Jeg, undertegnede eksportør af de på forsiden beskrevne varer,

ERKLÆRER, at varerne opfylder de betingelser, der er fastsat for udstedelse af dette certifikat;

BESKRIVER de omstændigheder, der har gjort det muligt for varerne at opfylde disse betingelser:

 

 ------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------- 

 FREMLÆGGER følgende dokumentation(* 1): 

 ------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------- 

 FORPLIGTER MIG til på de kompetente myndigheders forlangende at 

  fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde 

  nødvendige for udstedelse af dette certifikat samt til i 

  påkommende tilfælde at indvillige i enhver undersøgelse ved de 

  nævnte myndigheders foranstaltning af min bogføring og af 

  fremstillingsforholdene for ovennævnte varer; 

 ANMODER om udstedelse af varecertifikat for disse varer. 

               -------------- , den ----- 

               -------------------------- 

                   (Underskrift) 

 (* 1) F.eks. importdokumenter, varecertifikater, fabrikantens 

  erklæringer osv., der refererer til de varer, der er anvendt ved 

  fremstillingen af varerne genudført i samme tilstand. 

 Bilag IV 

 Den i artikel 22, stk. 4, omhandlede erklæring 

 Jeg, undertegnede eksportør af de af dette dokument omfattede varer, 

  erklærer, at disse varer, medmindre andet er angivet, opfylder de 

  betingelser, der er fastsat for opnåelse af oprindelsesstatus i 

  præferencehandelen med: 

 Det Europæiske Fællesskab/Israel(* 1) 

 og har oprindelse i: 

 Israel/Det Europæiske Fællesskab(* 1) 

                      ---------------- 

                      (Sted og dato) 

                      ---------------- 

                       (Underskrift) 

                    (Efter underskriften angives 

                    navn og adresse på den person, 

                    der underskriver erklæringen) 

(* 1) Det ikke relevante overstreges.

PROTOKOL Nr. 5

OM GENSIDIG BISTAND MELLEM

DE ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER

I TOLDSPØRGSMÅL

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning«, bestemmelser vedtaget af parterne vedrørende indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger;

b) »told«, told og alle andre afgifter, skatter og gebyrer og andre beløb, der opkræves på parternes område i medfør af toldlovgivningen, men ikke sådanne gebyrer, hvis størrelse nogenlunde svarer til omkostningerne i forbindelse med de ydede tjenester

c) »bistandssøgende myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) »bistandssøgte myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

e) »oplysninger af personlig art (personoplysninger)», alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Parterne yder inden for rammerne af deres kompetence på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, særlig ved at forebygge, påvise og undersøge transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos parterne, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke bestemmelserne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af parternes område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed de nødvendige foranstaltninger til en særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner i strid med toldlovgivningen;

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der krænker den anden kontraherende parts lovgivning;

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til transaktioner i strid med toldlovgivningen;

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med transaktioner i strid med toldlovgivningen.

Artikel 4

Uanmodet bistand

Parterne yder i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som krænker eller kan forekomme at krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for andre parter;

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner;

- varer, som vides at være genstand for transaktioner i strid med toldlovgivningen.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til

- at fremsende ethvert dokument,

- at meddele enhver beslutning,

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. De ledsages af den dokumentation, der skønnes hensigtsmæssig for at gøre det muligt at efterkomme den. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til stk. 1 omfatter følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed;

b) de ønskede foranstaltninger;

c) målsætninger og begrundelse for anmodningen;

d) berørte love, administrative bestemmelser og andre elementer af retlig art;

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne;

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis en anmodning ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; der kan imidlertid påbydes sikkerhedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Til imødekommelse af en bistandsanmodning giver den bistandssøgte myndighed, eller når denne ikke selv er i stand til at handle på egen hånd, den administrative tjenestegren, til hvilken nævnte myndighed har sendt anmodningen, inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder hos den samme part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, ligesom den foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser hos den part, som anmodningen rettes til.

3. Tjenestemænd fra den bistandssøgende myndighed, som har beføjelse til at undersøge overtrædelser af toldlovgivningen, kan i særlige tilfælde og med den bistandssøgte myndigheds samtykke være til stede i Fællesskabet eller i Israel, når dets tjenestemænd undersøger overtrædelser, som er af betydning for den bistandssøgende myndighed, og kan anmode om, at den bistandssøgte myndighed undersøger de relevante bøger, registre og andre dokumenter eller databærere og leverer kopier deraf eller oplysningerne vedrørende overtrædelsen.

Artikel 8

Meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. Parterne kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når denne

a) ville stride mod en af EF-medlemsstaternes eller Israels suverænitet i forbindelse med en opfordring til en af disse parter om at yde bistand i medfør af denne protokol,

b) ville stride mod den offentlige orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, eller

c) inddrager andre bestemmelser på valuta- og skatteområdet end toldlovgivningen, eller

d) indebærer en krænkelse af industri-, forretnings- eller embedshemmeligheden.

2. Hvis den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og begrundelsen herfor straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Tavshedspligt

1. Oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af dette bilag, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning hos den part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsmyndighederne.

2. Meddelelse af oplysninger af personlig karakter må kun finde sted, hvis det personbeskyttelsesniveau, der er fastsat i parternes lovgivning, er det samme. Parterne skal i det mindste sikre et beskyttelsesniveau, der bygger på principperne i Europarådets konvention nr. 108 af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med automatisk databehandling af personoplysninger.

Artikel 11

Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål og må af parterne kun anvendes til andre formål, hvis der på forhånd er givet skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, som har meddelt dem, og da kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at oplysninger anvendes i retssager eller administrative procedurer, som senere indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen.

3. Parterne kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende indhentede oplysninger og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12

Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden parts jurisdiktion og til at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives om, hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

Artikel 13

Bistandsudgifter

Parterne afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, dog med undtagelse af eventuelle udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Anvendelsen af denne protokol overdrages Israels nationale toldmyndigheder på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og eventuelt toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data. De kan rette henstillinger til de kompetente organer om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. Parterne konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

Komplementaritet

1. Denne protokol supplerer aftalerne om gensidig bistand, som er indgået eller som måtte blive indgået mellem en enkelt eller flere af medlemsstaterne i Den Europæiske Union og Israel og er ikke til hinder for deres anvendelse. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke fællesskabsbestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

SLUTAKT

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET

LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE

STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »medlemsstater«,

og for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

den befuldmægtigede for STATEN ISRAEL,

i det følgende benævnt »Israel«,

på den anden side,

forsamlet i Bruxelles den nitten hundrede og femoghalvfems med henblik på undertegnelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side, i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, har vedtaget følgende tekster:

Euro-Middelhavsaftalen, bilagene hertil og følgende protokoller:

PROTOKOL Nr. 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Israel

PROTOKOL Nr. 2 om ordningen for indførsel i Israel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

PROTOKOL Nr. 3 om plantebeskyttelse

PROTOKOL Nr. 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

PROTOKOL Nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og den befuldmægtigede for Israel har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring om artikel 2 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 5 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 6, stk. 2, i aftalen

Fælles erklæring om artikel 9, stk. 2, i aftalen

Fælles erklæring om artikel 39 og bilag VII i aftalen

Fælles erklæring om afsnit VI i aftalen

Fælles erklæring om artikel 44 i aftalen

Fælles erklæring om det decentrale samarbejde

Fælles erklæring om artikel 68 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 74 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 75 i aftalen

Fælles erklæring om offentlige indkøb

Fælles erklæring om veterinæranliggender

Fælles erklæring om protokol nr. 4

Fælles erklæring om fremskyndet iværksættelse.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og den befuldmægtigede for Israel har taget følgende brevvekslinger, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Aftale i form af brevveksling om verserende bilaterale spørgsmål,

Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om protokol nr. 1 og om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif,

Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om iværksættelse af Uruguay-rundens aftaler.

Den befuldmægtigede for Israel har taget følgende erklæring fra Det Europæiske Fællesskab, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring om artikel 28 i aftalen (kumulation af oprindelse),

Erklæring om artikel 28 i aftalen (tilpasning af oprindelsesreglerne),

Erklæring om artikel 36 i aftalen,

Erklæring om afsnit VI i aftalen om økonomisk samarbejde.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet har taget følgende erklæringer fra Israel, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring om artikel 65 i aftalen.

FÆLLES ERKLÆRINGER

FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 2

Parterne bekræfter på ny, hvilken betydning de tillægger respekten for menneskerettighederne som stadfæstet i FN's Pagt, herunder bekæmpelse af fremmedhad, antisemitisme og racisme.

FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 5

Det kan aftales, at der afholdes ekspertmøder om særlige emner.

FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 6, STK. 2

Parterne er enige om i tilfælde af ændringer af den nomenklatur, der anvendes til tarifering af landbrugsprodukter eller forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke henhører under bilag II, at afholde konsultationer for at vedtage de tilpasninger, der måtte vise sig nødvendige for at opretholde de bestående indrømmelser.

FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 9, STK. 2

For at sikre en gnidningsløs anvendelse af princippet om den i aftalens artikel 9, stk. 2, omhandlede forudgående meddelelse, sender Israel inden for en passende frist inden vedtagelsen på en uformel og fortrolig måde Kommissionen elementerne i beregningen af det landbrugselement, der skal anvendes. Kommissionen meddeler Israel sin vurdering heraf inden for 10 arbejdsdage.

FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 39 OG BILAG VII

I denne aftale forstås ved intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret særlig ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, patenter, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker og servicevaremærker, integrerede kredsløbs topografi såvel som beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet i artikel 10a i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967) og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

Det er vedtaget, at udtrykket »intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret« i den hebræiske oversættelse af aftalen oversættes til det hebræiske udtryk svarende til »intellektuel ejendomsret«.

FÆLLES ERKLÆRING OM AFSNIT VI

Hver af parterne bærer sine egne finansielle omkostninger ved deltagelsen i aktiviteter inden for rammerne af det økonomiske samarbejde, der træffes afgørelse om fra sag til sag.

FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 44

Parterne bekræfter på ny deres tilslutning til fredsprocessen i Mellemøsten, samt at det er deres overbevisning, at freden bør befæstes gennem regionalt samarbejde. Fællesskabet er rede til at støtte fælles udviklingsprojekter, som Israel og dets naboer forelægger, dog under hensyntagen til Fællesskabets relevante faglige og budgetmæssige procedurer.

FÆLLES ERKLÆRING OM

DET DECENTRALE SAMARBEJDE

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger decentrale samarbejdsprogrammer som et middel til at anspore til udveksling af erfaringer og overførsel af knowhow i Middelhavsområdet og mellem Det Europæiske Fællesskab og dets Middelhavspartnere.

FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 68

Associeringsrådets forretningsorden skal indeholde mulighed for, at afgørelser kan træffes ved skriftlig procedure.

FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 74

Parterne mærker sig, at Fællesskabets Økonomiske og Sociale Udvalg og Israels Økonomiske og Sociale Udvalg kan intensivere deres forbindelser gennem en årlig dialog og gensidigt samarbejde.

FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 75

Når voldgiftsproceduren bringes i anvendelse, bestræber parterne sig på at sikre, at Associeringsrådet udpeger den tredje voldgiftsmand inden to måneder efter udpegelsen af den anden voldgiftsmand.

FÆLLES ERKLÆRING OM

OFFENTLIGE INDKØB

Parterne vil indlede formelle forhandlinger på en række områder om at åbne deres respektive markeder for offentlige indkøb i et omfang, der går ud over, hvad der er gensidigt aftalt i henhold til den aftale om offentlige indkøb, der er indgået inden for rammerne af WTO, i det følgende benævnt AOI. Disse forhandlinger bør forløbe på en sådan måde, at der vil være nået til en aftale inden udgangen af 1995.

Parterne er enige om, at disse forhandlinger bl.a. skal vedrøre indkøb af:

- varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, foretaget af enheder, der opererer inden for telekommunikation og bytransport (med undtagelse af busser)

- tjenesteydelser, der indkøbes af enheder omfattet af AOI for at udvide de gensidige forpligtelser i henhold til bilag 4 til tillæg I til AOI.

Parterne afstår fra at indføre yderligere diskriminerende foranstaltninger mod den anden parts leverandører af tungt elektrisk udstyr og medicinsk udstyr, som går ud over, hvad der allerede er aftalt i forbindelse med AOI, og søger at undgå at indføre diskriminerende foranstaltninger, som fordrejer en åben indkøbspraksis.

Parterne undersøger med regelmæssige mellemrum, hvorledes deres aftale om offentlige indkøb anvendes, med henblik på yderligere forhandlinger med sigte på en udvidelse af den gensidige dækning.

Parterne støtter tillige aktivt liberaliseringen af teletjenestemarkederne og deltager i den multilaterale GATS-forhandlingsgruppe om basistelekommunikation.

FÆLLES ERKLÆRING OM

VETERINÆRANLIGGENDER

Parterne søger at anvende deres regler vedrørende veterinæranliggender på en ikke-diskriminerende måde og at afstå fra at indføre nye foranstaltninger, der har til virkning at hindre handelen på en ubehørig måde.

FÆLLES ERKLÆRING OM PROTOKOL 4

Fællesskabet og Israel er enige om, at bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for parterne, sker ved hjælp af passiv forædling eller et lignende system.

FÆLLES ERKLÆRING OM

FREMSKYNDET IVÆRKSÆTTELSE

Parterne giver udtryk for deres hensigt om at fremskynde iværksættelsen af denne aftales bestemmelser vedrørende handel og toldsamarbejde gennem en interimsaftale, der så vidt muligt skal træde i kraft den 1. januar 1996.

AFTALE I FORM AF

BREVVEKSLING

MELLEM FÆLLESSKABET OG ISRAEL

OM VERSERENDE BILATERALE SPØRGSMÅL

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Fællesskabet og Israel noterer sig den aftale, der er opnået om anvendelsen af en acceptabel løsning på alle stadig verserende bilaterale spørgsmål vedrørende anvendelsen af samarbejdsaftalen af 1975.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet

for Den Europæiske Union

B. Brev fra Israel

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Fællesskabet og Israel noterer sig den aftale, der er opnået om anvendelsen af en acceptabel løsning på alle stadig verserende bilaterale spørgsmål vedrørende anvendelsen af samarbejdsaftalen af 1975.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.«

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Israel

AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

MELLEM FÆLLESSKABET OG ISRAEL

OM PROTOKOL Nr. 1

OG OM INDFØRSEL I FÆLLESSKABET

AF FRISKE AFSKÅRNE BLOMSTER HENHØRENDE

UNDER POS. 0603 10

I DEN FÆLLES TOLDTARIF

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Fællesskabet og Israel er blevet enige om følgende:

Protokol nr. 1 fastsætter, at tolden ved indførsel i Fællesskabet afskaffes for friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Israel inden for et loft på 19 500 ton.

Israel forpligter sig til at overholde de nedenfor angivne betingelser for indførsel i Fællesskabet af roser og nelliker, som kan komme i betragtning ved denne toldafskaffelse:

- prisniveauet ved indførsel i Fællesskabet skal svare mindst til 85% af prisniveauet i Fællesskabet for samme varer i samme perioder

- det israelske prisniveau skal bestemmes ud fra de registrerede priser på indførte varer på repræsentative importmarkeder i Fællesskabet

- prisniveauet i Fællesskabet baseres på de registrerede producentpriser på repræsentative markeder i de vigtigste producerende medlemsstater

- prisniveauerne skal registreres hver fjortende dag og vægtes med de respektive mængder. Denne bestemmelse gælder for priserne i Fællesskabet og de israelske priser

- for både producentpriserne i Fællesskabet og importprisen for israelske varer skal der sondres mellem storblomstrede og småblomstrede roser og mellem enkelt- og flerblomstrede nelliker

- hvis det israelske prisniveau for nogen varetype er på under 85% af prisniveauet i Fællesskabet, suspenderes toldpræferencen. Fællesskabet genindfører toldpræferencen, når der er registreret et israelsk prisniveau svarende til 85% eller derover af prisniveauet i Fællesskabet.

Israel forpligter sig tillige til at opretholde den traditionelle fordeling af handelen mellem roser og nelliker.

Skulle Fællesskabets marked blive forstyrret af en ændring i denne fordeling, forbeholder Fællesskabet sig ret til at fastlægge en forhold på linje med det traditionelle handelsmønster. I så fald kan der foregå en passende udveksling af synspunkter.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet

for Den Europæiske Union

B. Brev fra Israel

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Fællesskabet og Israel er blevet enige om følgende:

Protokol nr. 1 fastsætter, at tolden ved indførsel i Fællesskabet afskaffes for friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Israel inden for et loft på 19 500 ton.

Israel forpligter sig til at overholde de nedenfor angivne betingelser for indførsel i Fællesskabet af roser og nelliker, som kan komme i betragtning ved denne toldafskaffelse:

- prisniveauet ved indførsel i Fællesskabet skal svare mindst til 85% af prisniveauet i Fællesskabet for samme varer i samme perioder

- det israelske prisniveau skal bestemmes ud fra de registrerede priser på indførte varer på repræsentative importmarkeder i Fællesskabet

- prisniveauet i Fællesskabet baseres på de registrerede producentpriser på repræsentative markeder i de vigtigste producerende medlemsstater

- prisniveauerne skal registreres hver fjortende dag og vægtes med de respektive mængder. Denne bestemmelse gælder for priserne i Fællesskabet og de israelske priser

- for både producentpriserne i Fællesskabet og importprisen for israelske varer skal der sondres mellem storblomstrede og småblomstrede roser og mellem enkelt- og flerblomstrede nelliker

- hvis det israelske prisniveau for nogen varetype er på under 85% af prisniveauet i Fællesskabet, suspenderes toldpræferencen. Fællesskabet genindfører toldpræferencen, når der er registreret et israelsk prisniveau svarende til 85% eller derover af prisniveauet i Fællesskabet.

Israel forpligter sig tillige til at opretholde den traditionelle fordeling af handelen mellem roser og nelliker.

Skulle Fællesskabets marked blive forstyrret af en ændring i denne fordeling, forbeholder Fællesskabet sig ret til at fastlægge en forhold på linje med det traditionelle handelsmønster. I så fald kan der foregå en passende udveksling af synspunkter.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.«

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Israel

AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

MELLEM FÆLLESSKABET OG ISRAEL

OM IVÆRKSÆTTELSE AF

URUGUAY-RUNDENS AFTALER

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Den aftale, der er opnået mellem Det Europæiske Fællesskab og Israel, indeholder ikke nogen bestemmelser vedrørende den nye ordning, der gælder for indførsel af appelsiner til Fællesskabet. Parterne vil videreføre forhandlingerne om dette spørgsmål med henblik på at finde en løsning før begyndelsen af produktionsåret 1995-96, dvs. den 1. december. I den forbindelse har Fællesskabet indvilliget i, at Israel ikke behandles mindre gunstigt end andre Middelhavspartnere.

Hvis der den 1. december 1995 ikke er opnået enighed om indgangsprisen for appelsiner, træffer Fællesskabet alle nødvendige foranstaltninger for at sikre Israel en indgangspris, der er passende og acceptabel for begge parter, og som gør det muligt at indføre 200 000 tons appelsiner fra Israel, idet dette indebærer en reduktion på 30% i forhold til det nuværende toldkontingent for appelsiner fra Israel.

Desuden træffer Fællesskabet passende foranstaltninger for at muliggøre indførsel til Fællesskabet af traditionelle israelske forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke henhører under bilag II, og som er omfattet af indrømmelserne i den nye aftale.

På samme måde træffer Israel tilsvarende foranstaltninger for at sikre indførslen af landbrugsprodukter, der traditionelt udføres af Fællesskabet, for perioden 1995-1996.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil meddele mig, hvorvidt Israels regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet

for Den Europæiske Union

B. Brev fra Israel

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Den aftale, der er opnået mellem Det Europæiske Fællesskab og Israel, indeholder ikke nogen bestemmelser vedrørende den nye ordning, der gælder for indførsel af appelsiner til Fællesskabet. Parterne vil videreføre forhandlingerne om dette spørgsmål med henblik på at finde en løsning før begyndelsen af produktionsåret 1995-96, dvs. den 1. december. I den forbindelse har Fællesskabet indvilliget i, at Israel ikke behandles mindre gunstigt end andre Middelhavspartnere.

Hvis der den 1. december 1995 ikke er opnået enighed om indgangsprisen for appelsiner, træffer Fællesskabet alle nødvendige foranstaltninger for at sikre Israel en indgangspris, der er passende og acceptabel for begge parter, og som gør det muligt at indføre 200 000 tons appelsiner fra Israel, idet dette indebærer en reduktion på 30% i forhold til det nuværende toldkontingent for appelsiner fra Israel.

Desuden træffer Fællesskabet passende foranstaltninger for at muliggøre indførsel til Fællesskabet af traditionelle israelske forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke henhører under bilag II, og som er omfattet af indrømmelserne i den nye aftale.

På samme måde træffer Israel tilsvarende foranstaltninger for at sikre indførslen af landbrugsprodukter, der traditionelt udføres af Fællesskabet, for perioden 1995-1996.«

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil meddele mig, hvorvidt Israels regering er indforstået med indholdet af dette brev.'

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Israel

ERKLÆRINGER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

ERKLÆRING FRA

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM

KUMULATION AF OPRINDELSE

(ARTIKEL 28)

Det Europæiske Fællesskab er i takt med den politiske udvikling og, hvis og når Israel og et eller flere Middelhavslande indgår aftaler om oprettelse af frihandel mellem dem, rede til at anvende kumulation af oprindelse i sine handelsordninger med disse lande.

ERKLÆRING FRA

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM

TILPASNING AF

OPRINDELSESREGLERNE

(ARTIKEL 28)

Inden for rammerne af den igangværende proces for harmonisering af de oprindelsesregler, der gælder mellem Fællesskabet og andre tredjelande, vil Fællesskabet eventuelt i fremtiden forelægge Associeringsudvalget sådanne ændringer til protokol nr. 4, som måtte være nødvendige.

ERKLÆRING FRA

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM

ARTIKEL 36

Fællesskabet erklærer, at det, indtil Associeringsrådet har vedtaget de gennemførelsesregler vedrørende redelig konkurrence, der er omtalt i artikel 36, stk. 2, i forbindelse med fortolkningen af artikel 36, stk. 1, vil vurdere enhver praksis, der strider mod nævnte artikel, på basis af de kriterier, der følger af reglerne i artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og hvad angår varer henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, reglerne i nævnte traktats artikel 66 og Fællesskabets statsstøtteregler, herunder den afledte ret.

Hvad angår de landbrugsprodukter, der henvises til i afsnit II, kapitel 3, vil Fællesskabet vurdere enhver praksis, der strider mod artikel 35, stk. 1, på basis af de kriterier, Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og særlig dem, der er fastlagt på grundlag af Rådets forordning nr. 26 fra 1962.

ERKLÆRING FRA

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM

DET ØKONOMISKE SAMARBEJDE

(AFSNIT VI)

Israel vil fortsat være berettiget til bistand fra Fællesskabets budget til programmer for regionalt samarbejde i Middelhavsområdet og fra andre relevante horisontale budgetposter. Israel vil også fortsat være berettiget til EIB-lån, der ydes inden for rammerne af den horisontale facilitet for Middelhavsområdet.

ERKLÆRING FRA ISRAEL

ERKLÆRING OM ARTIKEL 65

Israel erklærer, at det under drøftelserne, der fører til Associeringsrådets afgørelse som omhandlet i artikel 65, stk. 1, vil rejse spørgsmålet om bestemmelserne vedrørende undgåelse af dobbeltbeskatning af den ene parts arbejdstagere, som er bosat på den anden parts område.

Bemærkninger til forslaget

1. Den 20. november 1995 undertegnedes i Bruxelles Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og staten Israel på den anden side.

Den nye associeringsaftale træder i stedet for samarbejdsaftalen af 1975 og de efterfølgende tilpasningsprotokoller. Den indgås inden for rammerne af Unionens styrkede Middelhavspolitik, der har til formål at give forbindelserne med partnerne i Middelhavsområdet en ny dimension gennem udvikling af dette område i et klima af fred, sikkerhed og stabilitet. Aftalen skal løbe på ubestemt tid.

2. De vigtigste elementer i aftalen er følgende: en regelmæssig politisk dialog; gradvis oprettelse af et frihandelsområde i overensstemmelse med WTO's bestemmelser, bestemmelser vedrørende fri etableringsret, liberalisering af udvekslingen af tjenesteydelser, frie kapitalbevægelser og konkurrenceregler, styrkelse af det økonomiske samarbejde, et socialt samarbejde, der suppleres af et kulturelt samarbejde, et finansielt samarbejde til støtte for landets bestræbelser i retning af tilpasning og reformer på økonomisk plan og social udvikling i forbindelse med oprettelsen af et frihandelsområde.

3. Respekten for de demokratiske principper og for menneskerettighederne udgør et væsentligt element for partnerskabet. I tilfælde af den ene parts misligholdelse vil den anden part i medfør aftalens bestemmelser kunne træffe passende foranstaltninger. Manglende overholdelse af aftalens væsentligste elementer vil således kunne føre til suspension af aftalen.

Der etableres en regelmæssig politisk dialog mellem parterne, der vedrører alle emner af fælles interesse. Den finder navnlig sted på ministerplan og på højt embedsmandsplan. Aftalen har i øvrigt til formål at fremme samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg og de tilsvarende israelske institutioner.

Frihandelsområdet mellem Fællesskabet og Israel styrkes med retningslinjerne i denne aftale, samt i overensstemmelse med WTO's bestemmelser (Israel tiltrådte WTO den 21. april 1995). Den kombinerede nomenklatur og den israelske toldtarif anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem de to parter. Told ved indførsel og udførsel og afgifter med tilsvarende virkning forbydes i samhandelen mellem Fællesskabet og Israel. Dette gælder også finanstold.

For industriprodukternes vedkommende og for så vidt angår Fællesskabets importordning, bliver de kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der stadig findes, ophævet for varer med oprindelse i Israel. For så vidt angår Israels importordning, kan Israel fra aftalens ikrafttræden ikke længere anvende kvantitative restriktioner ved indførsel eller foranstaltninger med tilsvarende virkning over for produkter med oprindelse i Fællesskabet.

Med hensyn til landbrugsvarer gennemfører Fællesskabet og Israel gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel og fortsætter også inden for samarbejdets rammer en diversificering af Israels landbrugsproduktion. Fra den 1. januar 2000 gennemgår Fællesskabet og Israel situationen med henblik på at fastsætte de liberaliseringsforanstaltninger, som Fællesskabet og Israel skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2001 i overensstemmelse med denne målsætning. Fællesskabet og Israel vedtager senest tre år efter aftalens ikrafttræden at undersøge muligheden for på basis af gensidighed og den fælles interesse at give hinanden indrømmelser i samhandlen med fiskerivarer.

For at lette processen med at indføre en frihandelszone indeholder aftalen visse klausuler og ledsageforanstaltninger. De vedrører den traditionelle beskyttelsesklausul, antidumpningsklausulen og klausulen om restriktioner i samhandlen af hensyn til den offentlige sædelighed, den offentlige orden og den offentlige sikkerhed og beskyttelse af sundheden. Der skal i øvrigt forhandles bestemmelser om oprindelsesregler og gensidig anerkendelse af certificering.

For så vidt angår etableringsretten, er det tanken på visse betingelser at indrømme national behandling til partnernes virksomheder i form af handelsmæssig tilstedeværelse på den ene parts område. Denne ret omfatter i princippet alle sektorer, med mindre der gælder andre eller særlige bestemmelser. Bestemmelserne vedrørende etableringsretten gælder ikke for luftfart eller flodskibsfart. De gælder - på visse betingelser - på søtransportområdet. En bred gensidig gradvis åbning af markedet for tjenesteydelser er også tanken, og der indsættes en revisionsklausul med henblik på en eventuel ændring af disse bestemmelser, navnlig i lyset af resultaterne af forhandlingerne under Uruguay-runden.

For så vidt gælder de øvrige økonomiske foranstaltninger, er det tanken, at visse former for betaling ikke længere skal være omfattet af restriktioner, og at frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer skal sikres. Konkurrenceregler, der bygger på de relevante bestemmelser i EU-traktaten og tilsvarende bestemmelser i EKSF-traktaten, indgår også i aftalen. For så vidt angår vanskeligheder med betalingsbalancen, kan parterne træffe restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med WTO's og IMF's regler. En effektiv og passende beskyttelse og iværksættelse med hensyn til intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret skal sikres ved anvendelse af de højeste internationale standarder, og Israel har over en treårs periode forpligtet sig til undertegnelse af en række internationale konventioner relateret hertil. Gennemførelsen af dette punkt skal gennemgås af parterne med regelmæssige mellemrum.

Formålet med det økonomiske samarbejde er at hjælpe Israel med at fortsætte en varig økonomisk og social udvikling, og det skal samtidig komme begge parter til gode. Samarbejdet skal styrkes for at bidrage til en liberalisering af samhandlen generelt, iværksættelse af en industriel frihandelsordning med Fællesskabet og en liberalisering af den israelske økonomi som helhed.

Det skal omfatte miljøbevarelse (særlig bekæmpelse af ørkendannelse og kontrol af vandkvaliteten i Middelhavet) og den økologiske balance samt fremme de områder, der er jobskabende, samt de områder der kan lette forbindelsen mellem den israelske økonomi og Fællesskabets økonomi.

Der indføres i øvrigt en regelmæssig økonomisk dialog mellem de to parter om alle områder inden for den makroøkonomiske politik. Opmærksomheden skal særligt være rettet mod foranstaltninger, der kan fremme samarbejdet mellem Mashrak-landene med henblik på en integreret udvikling i området.

En række konkurrenceregler som skal vedtages inden for tre år fra aftalens ikrafttræden skal sikre den frie konkurrence mellem Israel og Fællesskabet, og bl.a. hindre begrænsninger af den frie konkurrence som følge af monopoler eller offentlig støtte. Statslige handelsmonopoler skal tilpasses, således at forsynings- og afsætningsvilkår efter fem år ikke forskelsbehandler statsborgere fra henholdsvis Israel og Fællesskabet.

Der er udpeget mange samarbejdssektorer, og i aftalen er der for hver enkelt af disse sektorer anført detaljerede mål og bestemte områder, hvorom samarbejdet først og fremmest skal koncentreres. Sektorerne omfatter: industrisamarbejde, fremme og beskyttelse af investeringer, agroindustrielle og industrielle standarder og overensstemmelsesvurdering, små og mellemstore virksomheder, finansielle tjenesteydelser, landbrug og fiskeri, uddannelse, transport, telekommunikation og informationsteknologi, energi, videnskabeligt og teknologisk samarbejde, miljø, turisme, samarbejde på toldområdet, samarbejde på det statistiske område, samarbejde med hensyn til økonomisk politik og regionalt samarbejde.

For så vidt angår bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge er der fastlagt detaljerede bestemmelser med sigte på at konkretisere samarbejdet og den administrative og faglige bistand.

For så vidt angår samarbejdet på det sociale og kulturelle område, viderefører den nye aftale i det væsentligste bestemmelserne fra den nuværende aftale for så vist angår arbejdsvilkår og aflønning samt bestemmelserne vedrørende sociale ydelser til partnernes arbejdstagere, der har lovlig beskæftigelse.

Der indledes en dialog på det sociale og kulturelle område, der udvides til at dække alle aspekter af fælles interesse, og som kan forløbe inden for rammerne af den politiske dialog. Den skal navnlig vedrøre alle problemer med hensyn til migration og nødvendigheden af at gøre fremskridt i retning af ligebehandling af partnernes lovligt bosiddende statsborgere for så vidt angår levevilkår og social integration. I øvrigt skal problemet med ulovlig indvandring og betingelserne for tilbagetagelse af personer, der ikke opfylder lovgivningen vedrørende ophold og etablering i værtslandet også behandles. Der er også planlagt foranstaltninger på det sociale område, der kan vedrøre ethvert område af fælles interesse, og som kan gennemføres koordineret med de aktioner, som medlemsstaterne og kompetente internationale organisationer iværksætter.

Det kulturelle samarbejde har til formål at udbygge kendskabet til og forståelsen af de respektive kulturer.

For så vidt angår det finansielle samarbejde, har det til formål effektivt at bidrage til virkeliggørelsen af aftalens mål, navnlig reformerne med sigte på en modernisering af økonomien, fremme af private investeringer, styrkelsen af det faglige samarbejde, fremme af jobskabende aktiviteter og gradvis oprettelse på sigt af et frihandelsområde.

4. På det institutionelle plan nedsættes der i henhold til aftalen et associeringsråd på ministerplan og et associeringsudvalg på embedsmandsplan.

5. En interimaftale med Israel, som sætter associeringsaftalens handels- og toldrelaterede bestemmelser i kraft, indtil de nationale ratifikationsprocedurer med hensyn til associeringsaftalen er gennemført, paraferedes den 20. december 1995. Interimaftalen henhører under fælleskabskompetencen.

6. De tekster, som Danmark skal tiltræde, og hvortil Folketingets samtykke med dette forslag til Folketingsbeslutning søges indhentet, er aftalen med bilag og protokol samt slutakt. Til sidstnævnte er knyttet en række fælles erklæringer.

Skriftlig fremsættelse

Udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen):

Hermed tillader jeg mig for det Høje Ting at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side.

(Beslutningsforslag nr. B 7).

Med tiltrædelsen af Euro-Middelhavsassocieringsaftalerne med Israel, Tunesien og Marokko bidrager Danmark til opfyldelse af målsætningen for EU's styrkede Middelhavspolitik, der blev formelt indledt med Euro-Middelhavskonferencen i Barcelona i november sidste år. Her indgik EU det såkaldte Euro-Middelhavspartnerskab med tolv partnere fra Middelhavsområdet: Marokko, Algeriet, Tunesien, Egypten, Israel, Gaza og Vestbredden, Jordan, Libanon, Syrien, Tyrkiet, Malta og Cypern.

Partnerskabet er baseret på dels en multilateral del mellem EU og Middelhavslandene samlet, dels en bilateral del mellem EU og de enkelte lande.

Euro-Middelhavsassocieringsaftalerne udgør den bilaterale del af partnerskabet. På nuværende tidspunkt er aftalerne med Tunesien, Marokko og Israel færdigforhandlet. Der er endvidere indledt forhandlinger om bilaterale aftaler med Egypten, Jordan og Libanon, og der forventes indledt forhandlinger med Algeriet og den Palæstinensiske Myndighed i indeværende år.

Den multilaterale del af partnerskabet bygger på øget samarbejde inden for 3 områder: Det politiske og sikkerhedspolitiske område, det økonomiske, finansielle og handelsmæssige område, samt det kulturelle og menneskelige område.

Formålet med Euro-Middelhavspartnerskabet er at styrke EU's bestræbelser for fred, sikkerhed og velstand i regionen. På kort sigt skal EU's bistand støtte økonomisk omstilling, større socio-økonomisk ligevægt og regional integration. På lang sigt er målet etablering af et frihandelsområde.

Den økonomiske støtte går hånd i hånd med en forpligtelse om overholdelse af de demokratiske spilleregler og respekt for menneskerettighederne. Respekten for de demokratiske principper og men neskerettighederne udgør således et væsentligt element for hele Euro-Middelhavspartnerskabet.

Uanset at der ikke er nogen direkte sammehæng mellem Euro-Middelhavspartnerskabet og den mellemøstlige fredsproces, er det forhåbningen, at der kan blive tale om et gensidigt positivt samspil.

Euro-Middelhavspartnerskabet er en langsigtet strategi, der er naturligt sideløbende med EU's politik over for Øst- og Centraleuropa. Målet er at sikre en stabil og bæredygtig udvikling i EU's naboområder.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til forslaget, og idet jeg kan tilføje, at tiltrædelsen ikke vil medføre statsfinansielle udgifter, skal jeg tillade mig at anbefale dem til det Høje Tings velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen