Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 8

Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Fremsat af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen)

den 2. oktober 1996

Vedtaget ved anden (sidste) behandling den 5. december 1996

Den fulde tekst

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks

vegne tiltræder den i Bruxelles den 26. februar 1996 undertegnede

Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber

og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den

anden side.

Bilag

Den aftale, som er omtalt i folketingsbeslutningen, er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.

Oprindelig fremsat forslag

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder den i Bruxelles den 26. februar 1996 undertegnede Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Præambel

Formålsbestemmelse

 

 Afsnit I.  Politisk dialog 

 Afsnit II.  Frie varebevægelser 

 Kapitel 1:  Industrivarer 

 Kapitel 2:  Landbrugsprodukter og fiskerivarer 

 Kapitel 3:  Fælles bestemmelser 

 Afsnit III. Etableringsret og tjenesteydelser 

 Afsnit IV.  Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre 

        økonomiske bestemmelser 

 Kapitel 1:  Løbende betalinger og kapitalbevægelser 

 Kapitel 2:  Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser 

 Afsnit V.  Økonomisk samarbejde 

 Afsnit VI.  Samarbejde på det sociale og kulturelle område 

 Kapitel 1:  Bestemmelser vedrørende arbejdstagere 

 Kapitel 2:  Dialog på det sociale område 

 Kapitel 3:  Samarbejdsforanstaltninger på det sociale område 

 Kapitel 4:  Samarbejde på det kulturelle område 

 Afsnit VII. Finansielt samarbejde 

 Afsnit VIII. Institutionelle, almindelige og afsluttende 

        bestemmelser 

 Bilag 1-7 

 Protokoller 

 Protokol 1:  om ordningen for indførsel i Fællesskabet af 

        landbrugsprodukter med oprindelse i Marokko 

 Protokol 2:  om ordningen for indførsel i Fællesskabet af 

        fiskerivarer med oprindelse i Marokko 

 Protokol 3:  om ordningen for indførsel i Marokko af 

        landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet 

 Protokol 4:  om definitionen af begrebet »varer med 

        oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt 

        samarbejde 

 Protokol 5:  om gensidig bistand mellem myndighederne i 

        toldspørgsmål 

Slutakt

Fælleserklæringer

2. Bemærkninger til forslaget

EURO-MIDDELHAVSAFTALE

OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING

MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG

DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG

KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN SIDE

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET

LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STOR-

BRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, i det følgende benævnt »medlemsstater« og,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅL-

FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«, på den ene side, og

KONGERIGET MAROKKO,

i det følgende benævnt »Marokko«, på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL Fællesskabets, dets medlemsstaters og Marokkos nære beliggenhed til hinanden og det gensidige afhængighedsforhold mellem dem, der bygger på historiske bånd og fælles værdier,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Marokko ønsker at styrke disse bånd og etablere varige forbindelser på grundlag af gensidighed, solidaritet, partnerskab og fælles udvikling,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger principperne i De Forenede Nationers Pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne og de politiske og økonomiske friheder, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM TAGER HENSYN TIL den politiske og økonomiske udvikling, der er noteret i de seneste år på det europæiske kontinent og i Marokko, og det fælles ansvar, der følger deraf med hensyn til stabilitet, sikkerhed og velfærd i Europa og Middelhavsområdet,

SOM TAGER HENSYN TIL de betydelige fremskridt, Marokko og det marokkanske folk har gjort i retning af gennemførelsen af deres målsætninger om fuldstændig at integrere den marokkanske økonomi i verdensøkonomien og om at indgå i samfundet af demokratiske stater,

SOM ER KLAR OVER betydningen af forbindelser i en global Euro-Middelhavssammenhæng på den ene side og målsætningen om integration mellem Maghreb-landene på den anden side,

SOM ØNSKER fuldt at realisere målene for deres associering ved gennemførelse af de relevante bestemmelser i denne aftale med sigte på en tilnærmelse mellem Fællesskabet og Marokko af niveauet for økonomisk og social udvikling,

SOM ER KLAR OVER betydningen af denne aftale, der bygger på gensidighed i interesser, gensidige indrømmelser, samarbejde og dialog,

SOM ØNSKER at etablere og udbygge det politiske samråd om bilaterale og internationale spørgsmål af fælles interesse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet er rede til at yde væsentlig støtte til Marokko til landets tilpasnings- og reformbestræbelser på økonomisk plan og med hensyn til den sociale udvikling,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Marokko tilslutter sig princippet om frihandel, især overholdelsen af de rettigheder og forpligtelser, der følger af den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), således som den fremstår efter Uruguay-runden,

SOM ØNSKER at etablere et samarbejde, understøttet af en regelmæssig dialog, på det økonomiske, sociale og kulturelle område for at nå frem til en større gensidig forståelse,

SOM ER OVERBEVISTE OM, at denne aftale udgør egnede rammer for en udfoldelse af et partnerskab, der baserer sig på det private initiativ, et historisk valg, som både Fællesskabet og Marokko tilslutter sig, og skaber et gunstigt klima for et opsving i deres økonomiske, handelsmæssige forbindelser og inden for investeringer, som er afgørende for den økonomiske omstrukturering og den teknologiske modernisering,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Marokko på den anden side.

2. Det er formålet med denne aftale:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog, som gør det muligt at styrke deres forbindelser på alle de områder, de skønner relevante i forbindelse med en sådan dialog

- at fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital

- at udvide samhandelen og sikre et opsving i afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne, især gennem dialog og samarbejde, for at fremme Marokkos og det marokkanske folks udvikling og velstand

- at fremme maghrebinsk integration ved at fremme samhandel og samarbejde mellem Marokko og landene i regionen

- at fremme samarbejdet på det økonomiske, sociale, kulturelle og finansielle område.

Artikel 2

Respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne, som de er stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne, ligger til grund for Fællesskabets og Marokkos interne og internationale politik og udgør et væsentligt element i denne aftale.

Afsnit I

Politisk dialog

Artikel 3

1. Der etableres en politisk dialog mellem parterne. Den gør det muligt at skabe varige solidaritetsforbindelser mellem parterne, som vil bidrage til velstand, stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og vil skabe et klima af forståelse og tolerance mellem kulturer.

2. Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.:

a) lette den indbyrdes tilnærmelse mellem parterne gennem en større gensidig forståelse og regelmæssig fastlæggelse af fælles holdninger til internationale spørgsmål af fælles interesse

b) sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

c) arbejde for en konsolidering af sikkerheden og stabiliteten i Middelhavsområdet og i Maghreb-landene i særdeleshed

d) gøre det muligt at iværksætte fælles initiativer.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner, der er af fælles interesse for parterne, især forhold, der kan skabe garanti for fred, sikkerhed og regionaludvikling ved at støtte samarbejdsbestræbelserne, især i det maghrebinske område.

Artikel 5

Den politiske dialog etableres med jævnlige mellemrum og hver gang, det er nødvendigt, på følgende måde:

a) på ministerplan, hovedsagelig i Associeringsrådets regi

b) på højt embedsmandsplan mellem embedsmænd, der repræsenterer Marokko, på den ene side og formandskabet for Rådet og Kommissionen på den anden side

c) ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) på enhver anden måde, som kan bidrage til at intensivere denne dialog og gøre den mere effektiv.

Afsnit II

Frie varebevægelser

Artikel 6

Fællesskabet og Marokko opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst tolv år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med de i det følgende angivne bestemmelser og med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 og de øvrige multilaterale overenskomster om handel med varer, der er vedføjet overenskomsten om oprettelse af WTO, i det følgende benævnt »GATT«.

Kapitel 1

Industrivarer

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og i Marokko, med undtagelse af de i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab opførte varer.

Artikel 8

Der indføres ingen ny importtold eller afgifter med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Marokko.

Artikel 9

Varer med oprindelse i Marokko kan indføres i Fællesskabet med fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning.

Artikel 10

1. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i forbindelse med indførsel af varer med oprindelse i Marokko, der er nævnt i bilag 1.

Dette landbrugselement afspejler forskellene mellem priserne på landbrugsvarer i Fællesskabet, der betragtes som benyttet i fremstillingen af disse varer, og priserne på varer indført fra tredjelande, når de samlede omkostninger ved disse basisprodukter er højere i Fællesskabet. Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold. Disse forskelle erstattes eventuelt af specifik told, der er et resultat af tariferingen af landbrugselementet eller af værditold.

Bestemmelserne i kapitel 2 for landbrugsvarer finder tilsvarende anvendelse på landbrugselementet.

2. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Marokko udskiller et landbrugselement i de gældende toldsatser ved indførsel af de i bilag 2 nævnte varer med oprindelse i Fællesskabet. Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold.

Bestemmelserne i kapitel 2 for landbrugsvarer finder tilsvarende anvendelse på landbrugselementet.

3. For de varer, der er opført i liste 1 i bilag 2, og som har oprindelse i Fællesskabet, anvender Marokko ved denne aftales ikrafttræden indførselstold og afgifter med tilsvarende virkning, der ikke er højere end dem, der er i kraft den 1. januar 1995 inden for grænserne af de toldkontingenter, der er angivet i nævnte liste.

I forbindelse med fjernelsen af industrielementet i tolden i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 4 må de toldniveauer, der skal anvendes for varer, for hvilke toldkontingenterne er blevet afskaffet, ikke være højere end dem, der er i kraft den 1. januar 1995.

4. For de varer, der er opført i liste 2 i bilag 2, og som har oprindelse i Fællesskabet, fjerner Marokko industrielementet i afgifterne i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftales artikel 11, stk. 2, for varerne i bilag 3.

For de varer, der er opført i liste 1 og 3 i bilag 2, og som har oprindelse i Fællesskabet, fjerner Marokko industrielementet i afgifterne i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftales artikel 11, stk. 3, for varerne i bilag 4.

5. De landbrugselementer, der anvendes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, kan reduceres, når afgiftsbelastningen for et landbrugsbasisprodukt i samhandelen mellem Fællesskabet og Marokko nedsættes, eller når sådanne nedsættelser er et resultat af gensidige indrømmelser vedrørende forarbejdede landbrugsvarer.

6. Den i stk. 5 omtalte nedsættelse, listen over de pågældende varer og eventuelt toldkontingenterne, inden for grænserne af hvilke begrænsningen finder anvendelse, fastsættes af Associeringsrådet.

Artikel 11

1. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Marokko af varer med oprindelse i Fællesskabet, med undtagelse af dem, der er opført i listen i bilag 3, 4 og 6, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Marokko af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i listen i bilag 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

Ved denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 75% af basistoldsatsen

Et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 50% af basistoldsatsen

To år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 25% af basistoldsatsen

Tre år efter denne aftales ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

3. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Marokko af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i listen i bilag 4, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

Tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 90% af basistoldsatsen

Fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80% af basistoldsatsen

Fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70% af basistoldsatsen

Seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60% af basistoldsatsen

Syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 50% af basistoldsatsen

Otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40% af basistoldsatsen

Ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 30% af basistoldsatsen

Ti år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20% af basistoldsatsen

Elleve år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 10% af basistoldsatsen

Tolv år efter denne aftales ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

4. Hvis der opstår alvorlige vanskeligheder for en given vare, kan de gældende tidsplaner i bilag 4 efter fælles aftale ændres af Associeringsudvalget, dog således at tidsplanen, for hvilken der er anmodet om en ændring, ikke kan forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode på tolv år. Hvis Associeringsudvalget ikke har truffet beslutning inden for 30 dage efter at være blevet gjort bekendt med Marokkos anmodning om at ændre tidsplanen, kan Marokko midlertidigt suspendere tidsplanen for en periode på ikke over et år.

5. For hver vare udgøres basistolden, på grundlag af hvilken de successive nedsættelser som fastsat i stk. 2 og 3 skal foretages, af den told, der reelt anvendes over for Fællesskabet pr. 1. januar 1995.

6. Hvis en toldnedsættelse anvendes generelt efter den 1. januar 1995, erstatter den nedsatte told basistolden som nævnt i stk. 5 med virkning fra den dato, hvor denne nedsættelse anvendes.

7. Marokko giver Fællesskabet meddelelse om sine basistoldsatser.

Artikel 12

1. Marokko forpligter sig til senest tre år efter aftalens ikrafttræden at afskaffe de referencepriser, der pr. 1. juli 1995 finder anvendelse på de varer, der er omhandlet i bilag 5.

Hvad angår de tekstilvarer og beklædningsgenstande, på hvilke disse referencepriser finder anvendelse, afskaffes disse priser gradvis over en periode på tre år regnet fra aftalens ikrafttræden. I tempoet for afskaffelsen af disse priser skal varer med oprindelse i Fællesskabet gives en præference på mindst 25% i forhold til de referencepriser, som Marokko anvender erga omnes. I tilfælde af, at denne præference ikke kan opretholdes, anvender Marokko en toldnedsættelse på varer med oprindelse i Fællesskabet. Denne toldnedsættelse må ikke være lavere end 5% af den told og de afgifter med tilsvarende virkning, der er gældende på den dato, hvor den skal finde sted.

I tilfælde af, at Marokkos forpligtelser i henhold til GATT fastsætter en kortere frist for afskaffelsen af referencepriserne ved indførsel, anvendes denne.

2. Bestemmelserne i artikel 11 finder ikke anvendelse på varerne i liste 1 og 2 i bilag 6, uden at dette dog berører følgende bestemmelser:

a) For varerne i liste 1 finder bestemmelserne i artikel 19, stk. 2, først anvendelse ved udløbet af overgangsperioden. Associeringsrådet kan dog beslutte at bringe dem i anvendelse inden dette tidspunkt.

b) Den gældende ordning for varerne i liste 1 og 2 vil blive taget op til fornyet overvejelse i Associeringsrådet tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Ved denne undersøgelse fastlægger Associeringsrådet tidsplanen for afviklingen af tolden på varerne i bilag 6, undtagen for varer henhørende under pos. 6309 00.

Artikel 13

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 14

1. Marokko kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 11 i form af forhøjet eller genindført told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Marokko på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25% ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 15% af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer i det sidste år, for hvilket der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i fem år, medmindre Associeringsudvalget tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af den maksimale overgangsperiode på 12 år.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Marokko underretter Associeringsudvalget om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer om sådanne foranstaltninger og de sektorer, de gælder, før de bringes i anvendelse. Marokko forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, Associeringsudvalget en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Tidsplanen skal omfatte en gradvis afvikling i lige store årlige rater af denne told begyndende senest to år efter dens indførelse. Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, fjerde afsnit, vil Associeringsudvalget under hensyntagen til de vanskeligheder, der er forbundet med oprettelse af en ny industri, undtagelsesvis kunne give Marokko tilladelse til at opretholde foranstaltninger, der allerede er truffet i medfør af stk. 1, for en periode af højst tre år ud over overgangsperioden på tolv år.

Kapitel 2

Landbrugsprodukter- og fiskerivarer

Artikel 15

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på landbrugsprodukter- og fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet og i Marokko, som optræder på listen i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 16

Fællesskabet og Marokko gennemfører gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter- og fiskerivarer.

Artikel 17

1. Landbrugsprodukter- og fiskerivarer med oprindelse i Marokko er ved indførsel til Fællesskabet omfattet af bestemmelserne i henholdsvis protokol nr. 1 og 2.

2. Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet er ved indførsel til Marokko omfattet af bestemmelserne i protokol nr. 3.

Artikel 18

1. Fra den 1. januar 2000 gennemgår Fællesskabet og Marokko situationen med henblik på at fastsætte de liberaliseringsforanstaltninger, som Fællesskabet og Marokko skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2001 i overensstemmelse med den målsætning, der er angivet i artikel 16.

2. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 og under hensyntagen til handelen med landbrugsprodukter mellem parterne samt disse produkters særlige følsomhed gennemgår Fællesskabet og Marokko i Associeringsrådet for hvert enkelt produkt og på basis af gensidighed muligheden for at give hinanden passende indrømmelser.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

Artikel 19

1. Der indføres ingen nye kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Marokko.

2. De kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der anvendes ved indførsel i forbindelse med samhandelen mellem Marokko og Fællesskabet, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

3. Fællesskabet og Marokko anvender ved udførsel hverken told eller afgifter med tilsvarende virkning eller kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 20

1. Hvis der indføres særlige bestemmelser som følge af iværksættelse af parternes landbrugspolitikker eller som følge af ændring i de gældende bestemmelser, eller hvis der sker ændring eller udvikling af bestemmelserne vedrørende iværksættelsen af deres landbrugspolitikker, kan Fællesskabet og Marokko for de deraf omfattede varer foretage en ændring af den i denne aftale fastsatte ordning.

Den part, der foretager denne ændring, underretter Associeringsudvalget herom. Efter anmodning fra den anden part mødes Associeringsudvalget for på passende vis at tage hensyn til den nævnte parts interesser.

2. Hvis Fællesskabet eller Marokko i medfør af stk. 1 ændrer den i denne aftale fastsatte ordning for så vidt angår landbrugsprodukter, indrømmer de for indførslerne af varer med oprindelse hos den anden part en begunstigelse svarende til den, der er fastsat i denne aftale.

3. Ændringen af den i aftalen fastsatte ordning vil på den anden kontraherendes parts anmodning blive genstand for samråd i Associeringsrådet.

Artikel 21

Produkter med oprindelse i Marokko er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

Bestemmelserne i denne aftale gælder med forbehold af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Artikel 22

1. De to parter afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af de to parters område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 23

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt som disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2. Der finder konsultationer sted mellem parterne i Associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og om fornødent om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Marokkos gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 24

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med denne aftale om anvendelse af artikel VI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel med dertil knyttet national lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 27 i denne aftale.

Artikel 25

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af de kontraherende parters område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien eller vanskeligheder, der kan give sig udtryk i en alvorlig ændring af den økonomiske situation i en region

kan Fællesskabet og Marokko, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 27.

Artikel 26

Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 19, stk. 3, fører til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

ii) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 27. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 27

1. Hvis Fællesskabet eller Marokko undergiver indførslen af varer, der vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 25, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsstrømmene, underrettes det den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 24, 25 og 26, giver Fællesskabet henholdsvis Marokko, før en af parterne træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), Associeringsudvalget alle relevante oplysninger med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, bør foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles Associeringsudvalget og er der genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 24 underrettes den eksporterende part om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis ikke bringes til ophør, jf. artikel VI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, eller der ikke inden 30 dage efter sagens notificering er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

b) Med hensyn til artikel 25 henvises vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i nævnte artikel, til undersøgelse i Associeringsudvalget, der kan træffe enhver formålstjenlig beslutning for at bringe dem til ophør.

Hvis Associeringsudvalget eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter meddelelsen har truffet nogen beslutning, der bringer vanskelighederne til ophør, og er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning efter sagens notificering, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

c) Med hensyn til artikel 26 meddeles vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsudvalget.

Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Hvis der ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse har truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Marokko i de situationer, der er omhandlet i artikel 24, 25 og 26, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

Artikel 28

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 29

Begrebet »varer med oprindelsesstatus« med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol nr. 4.

Artikel 30

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til klassificering af varer i samhandelen mellem de to parter.

Afsnit III

Etableringsret og tjenesteydelser

Artikel 31

1. Parterne er enige om at udvide anvendelsesområdet for aftalen, så den omfatter etableringsret for virksomheder fra den ene part på den anden parts område og liberalisering af tjenesteydelser præsteret af virksomheder fra den ene part over for modtagere af tjenesteydelser hos den anden part.

2. Associeringsrådet fremsætter de nødvendige henstillinger med hensyn til gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte målsætning.

Ved formuleringen af disse henstillinger tager Associeringsrådet hensyn til erfaringerne med gensidig indrømmelse af mestbegunstigelsesstatus og parternes respektive forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, der er knyttet som bilag til aftalen om oprettelse af WTO, i det følgende benævnt GATS, særlig artikel V.

3. Gennemførelsen af denne målsætning er genstand for en første undersøgelse i Associeringsrådet senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

4. Uanset bestemmelserne i stykke 3 undersøger Associeringsrådet ved denne aftales ikrafttræden sektoren for international søtransport med henblik på at anbefale de mest egnede liberaliseringsforanstaltninger. Associeringsrådet tager hensyn til resultaterne af forhandlingerne inden for GATS på dette område efter afslutningen af Uruguay-runden.

Artikel 32

1. I første omgang bekræfter parterne deres respektive forpligtelser i medfør af GATS, særlig gensidig indrømmelse af mestbegunstigelsesbehandling for de servicesektorer, der er omfattet af denne forpligtelse.

2. I overensstemmelse med GATS finder denne behandling ikke anvendelse på:

a) fordele, der indrømmes af den ene eller den anden part i overensstemmelse med bestemmelserne i en aftale som defineret i artikel V i GATS, eller foranstaltninger, der er truffet på grundlag af en sådan aftale,

b) andre fordele, der indrømmes i overensstemmelse med listen over undtagelserfra mestbegunstigelsesklausulen, vedføjet GATS-aftalen af den ene eller den anden part.

Afsnit IV

Betalinger, kapital, konkurrenceregler

og andre økonomiske bestemmelser

Kapitel 1

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 33

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 35 forpligter parterne sig til i frit konvertibel valuta at tillade alle løbende betalinger vedrørende løbende transaktioner.

Artikel 34

1. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer henholdsvis medlemsstaterne og Marokko fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i Marokko foretaget af virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

2. Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Marokko og at liberalisere dem fuldstændigt, når de nødvendige betingelser herfor er opfyldt.

Artikel 35

Hvis en eller flere medlemsstater eller Marokko har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Marokko alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, vedtage restriktive foranstaltninger over for løbende transaktioner, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at rette op på betalingsbalancestillingen. Fællesskabet eller Marokko underretter alt efter omstændighederne straks den anden part herom og forelægger hurtigst muligt den anden part en tidsplan for ophævelsen af disse foranstaltninger.

Kapitel 2

Konkurrenceregler og andre

økonomiske bestemmelser

Artikel 36

1. Følgende er uforeneligt med denne aftales rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Marokko:

a) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

b) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Marokkos område eller en væsentlig del heraf

c) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, medmindre der dispenseres herfra i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

2. Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af de kriterier, der følger af anvendelsen af artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og for varer henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, denne traktats artikel 65 og 66 samt reglerne om offentlig støtte, herunder den afledte ret.

3. Associeringsrådet vedtager inden for en frist på fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel som regler for gennemførelsen af stk. 1, litra c), og de dertil svarende dele af stk. 2.

4. a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, litra c), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Marokko i de første fem år efter aftalens ikrafttræden, skal vurderes under hensyntagen til, at Marokko betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 92, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

I samme periode tillades det undtagelsesvis Marokko, for så vidt angår stålprodukter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, at yde offentlig støtte til omstrukturering, forudsat at:

- støtten bidrager til de begunstigede virksomheders levedygtighed under normale markedsvilkår ved udgangen af strukturomlægningsperioden,

- støttebeløbet og -intensiteten er strengt begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt for at genskabe virksomhedernes konkurrenceevne, og at støtten nedsættes gradvis,

- strukturomlægningsprogrammet er knyttet til en generel rationalisering af kapaciteten i Marokko.

Associeringsrådet træffer under hensyntagen til den økonomiske situation i Marokko afgørelse om, hvorvidt denne periode skal forlænges med yderligere perioder på fem år.

b) Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

5. Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel II:

- finder stk. 1, litra c), ikke anvendelse

- skal alle former for praksis, der er i strid med stk. 1, litra a), vurderes på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning nr. 26/1962.

6. Finder Fællesskabet eller Marokko, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 3, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Marokko træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Associeringsudvalget eller 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt for nævnte udvalg.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med stk. 1, litra c), må der, hvor GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT eller alle andre relevante instrumenter, der er forhandlet inden for GATT, og som finder anvendelse mellem parterne.

7. Uanset, hvilke andre bestemmelser der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 37

Medlemsstaterne og Marokko tilpasser gradvis og med forbehold af de forpligtelser, der er indgået i medfør af GATT, eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Marokko med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 38

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager Associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Marokko i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

Artikel 39

1. Parterne sikrer en tidssvarende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, herunder effektive midler til at gøre sådanne rettigheder gældende.

2. Gennemførelsen af denne artikel og bilag 7 vil blive gennemgået af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 40

1. Parterne iværksætter alle de initiativer, der kan fremme Marokkos anvendelse af Fællesskabets tekniske regler og europæiske normer vedrørende industriprodukters og landbrugsfødevarers kvalitet samt certificeringsprocedurer.

2. På grundlag af principperne i stk. 1 indgår parterne aftaler om gensidig anerkendelse af certifikater, når de nødvendige betingelser herfor er opfyldt.

Artikel 41

1. Parterne sætter sig som målsætning at foretage en gensidig og gradvis liberalisering af offentlige indkøbskontrakter.

2. Associeringsrådet træffer de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre bestemmelserne i stk. 1.

Afsnit V

Økonomisk samarbejde

Artikel 42

Mål

1. Parterne forpligter sig til at styrke deres økonomiske samarbejde i deres gensidige interesse og i den partnerskabsånd, der præger denne aftale.

2. Formålet med det økonomiske samarbejde er at støtte Marokkos indsats for varig økonomisk og social udvikling.

Artikel 43

Anvendelsesområde

1. Samarbejdet rettes i første række mod aktivitetsområder, der er påvirket af interne begrænsninger og vanskeligheder eller berøres af processen for liberalisering af den marokkanske økonomi som helhed, særlig liberaliseringen af samhandelen mellem Marokko og Fællesskabet.

2. Samarbejdet rettes desuden i første række mod sektorer, der kan bidrage til at lette den gensidige tilnærmelse mellem Marokkos og Fællesskabets økonomi, særlig sådanne, som er vækstfremmende og jobskabende.

3. Samarbejdet skal anspore til økonomisk integration mellem Maghreb-landene ved hjælp af enhver form for foranstaltninger, som kan bidrage til udvikling af forbindelser mellem Maghreb-landene.

4. En væsentlig komponent i realiseringen af samarbejdet på de forskellige områder af det økonomiske samarbejde er bevarelse af miljøet og den økologiske balance.

5. Parterne fastlægger i givet fald ved fælles overenskomst andre områder for det økonomiske samarbejde.

Artikel 44

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) en regelmæssig politisk dialog mellem de to parter om alle områder inden for den makroøkonomiske politik

b) informationsudveksling og kommunikation

c) levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles projekter

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand.

Artikel 45

Regionalt samarbejde

For at aftalen kan få sine fulde virkninger bestræber parterne sig på at tilskynde til enhver foranstaltning med regionalt sigte eller på at inddrage andre tredjelande, idet der navnlig fokuseres på:

a) mellemregional handel mellem Maghreb-landene

b) miljøområdet

c) udvikling af økonomisk infrastruktur

d) videnskabelig og teknologisk forskning

e) det kulturelle område

f) toldspørgsmål

g) regionale institutioner og gennemførelse af fælles eller harmoniserede programmer og politikker.

Artikel 46

Uddannelse

Samarbejdet sigter på:

a) at fastslå, hvilke midler der kan bidrage til en væsentlig forbedring af situationen inden for uddannelse, herunder erhvervsuddannelse

b) at anspore især kvinder til at søge uddannelse, herunder også tekniske og højere uddannelser og erhvervsuddannelse

c) at anspore til varige forbindelser mellem specialiserede organisationer hos parterne med henblik på sammenlægning og udveksling af erfaringer og midler.

Artikel 47

Videnskabeligt, teknisk og

teknologisk samarbejde

Samarbejdet sigter på:

a) at fremme etableringen af permanente forbindelser mellem de to parters forskersamfund, navnlig ved:

- at give Marokko adgang til fællesskabsprogrammer for forskning og teknologisk udvikling i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om tredjelandes deltagelse i disse programmer

- at inddrage Marokko i nettene for decentralt samarbejde

- at fremme et samvirke mellem uddannelse og forskning

b) at styrke forskningskapaciteten i Marokko

c) at stimulere den teknologiske innovation, overførsel af ny teknologi og knowhow

d) at tilskynde til alle foranstaltninger, der kan skabe synergi med regionale foranstaltninger.

Artikel 48

Miljø

Samarbejdet sigter på at modvirke en forringelse af miljøet og at forbedre dets kvalitet, at beskytte menneskers sundhed og at sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på en bæredygtig udvikling.

Parterne er enige om at samarbejde på navnlig følgende områder:

a) jord- og vandkvalitet

b) følgerne af navnlig industriudvikling (sikkerhed ved anlæg, særlig med hensyn til affald)

c) kontrol med og modvirkning af havforurening.

Artikel 49

Industrisamarbejde

Samarbejdet sigter på:

a) at tilskynde til samarbejde mellem erhvervsdrivende hos parterne, også i forbindelse med Marokkos adgang til fællesskabsnettene for virksomhedssamarbejde eller nettene for decentralt samarbejde

b) at støtte bestræbelser for modernisering og omstrukturering af industrien, herunder landbrugsfødevareindustrien, foretaget af den offentlige og private sektor i Marokko

c) at anspore til skabelse af et gunstigt klima for privat initiativ med henblik på at stimulere og diversificere produktioner bestemt til det lokale marked og eksportmarkedet

d) bedre at udnytte de menneskelige ressourcer og industripotentiellet i Marokko gennem en bedre udnyttelse af politikken for innovation, forskning og teknologisk udvikling

e) at lette adgangen til kredit til finansiering af investeringer.

Artikel 50

Fremme og beskyttelse af investeringer

Samarbejdet sigter på at skabe et klima, der kan befordre investeringsstrømmene, ved:

a) fastlæggelse af harmoniserede og forenklede procedurer, ordninger for saminvesteringer (særlig mellem små og mellemstore virksomheder) og ordninger for udforskning af og information om investeringsmuligheder

b) opstilling af juridiske rammer, som kan befordre investeringerne, i givet fald ved indgåelse mellem Marokko og medlemsstaterne af aftaler om beskyttelse af investeringer og aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning.

Artikel 51

Samarbejde om standardisering

og overensstemmelsesvurdering

Parterne samarbejder med henblik på at fremme:

a) anvendelsen af fællesskabsreglerne på området standardisering, metrologi, kvalitetsforvaltning og -sikring og overensstemmelsesvurdering

b) opgradering af marokkanske laboratorier med henblik på indgåelse til sin tid af aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering

c) marokkanske organisationer, der beskæftiger sig med intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, standardisering og kvalitet.

Artikel 52

Tilnærmelse af lovgivninger

Samarbejdet sigter på at hjælpe Marokko til at tilnærme sin lovgivning til Fællesskabets på de af denne aftale omfattede områder.

Artikel 53

Finansielle tjenesteydelser

Samarbejdet sigter på en tilnærmelse af fælles regler og standarder bl.a. med henblik på:

a) en styrkelse og en omstrukturering af finanssektorerne i Marokko

b) en forbedring af regnskabs-, regnskabskontrol- og tilsynssystemerne, regulering af finansielle tjenesteydelser og finanskontrol i Marokko.

Artikel 54

Landbrug og fiskeri

Samarbejdet sigter på:

a) modernisering og omstrukturering af landbrug og fiskeri ved modernisering af infrastrukturer og udstyr og udvikling af teknikker for behandling og oplagring og forbedring af private distributions- og afsætningskanaler

b) diversificering af produktionen og afsætningsmarkederne i udlandet

c) samarbejde om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige spørgsmål og dyrkningsteknikker.

Artikel 55

Transport

Samarbejdet sigter på:

a) omstrukturering og modernisering af vej-, jernbane-, havne- og lufthavnsinfrastruktur af fælles interesse i relation til de store transeuropæiske samfærdselsveje

b) definition og anvendelse af driftsstandarder af samme art som dem, der gælder i Fællesskabet

c) fornyelse af teknisk udstyr efter fællesskabsstandarderne, særlig hvad angår multimodale transportformer, containertransport og omladning

d) gradvis forbedring af betingelserne for landevejstransit, søtransit og multimodal transit, forvaltning af havne og lufthavne, søtransport, lufttrafik og jernbaner.

Artikel 56

Telekommunikation og informationsteknologi

Samarbejdsforanstaltninger rettes navnlig mod:

a) telekommunikation i almindelighed

b) standardisering, overensstemmelsesprøvning og certificering vedrørende informations- og telekommunikationsteknologi

c) udbredelse af nye informationsteknologier, særlig i forbindelse med net og deres sammenkobling (tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN) og elektronisk dataoverførsel (EDI))

d) stimulering af forskning og udarbejdelse af nye faciliteter for kommunikation og informationsteknologier med henblik på at opbygge markeder for udstyr, tjenester og applikationer i forbindelse med informationsteknologi, kommunikation, tjenesteydelser og anlæg.

Artikel 57

Energi

Samarbejdsforanstaltninger rettes navnlig mod:

a) vedvarende energikilder

b) fremme af energibesparelser

c) anvendt forskning vedrørende net af databanker mellem erhvervsdrivende og samfundsgrupper hos de to parter

d) støtte af bestræbelserne for modernisering og udvikling af energinet og deres sammenkobling med Fællesskabets net.

Artikel 58

Turisme

Samarbejdet sigter på udvikling på turistområdet, navnlig hvad angår:

a) hoteladministrationen og kvaliteten af tjenesteydelserne inden for de forskellige fag i tilslutning til hotelvæsen

b) udvikling af marketing

c) fremme af ungdomsturisme.

Artikel 59

Samarbejde på toldområdet

1. Samarbejdet sigter på at garantere overholdelsen af handelsordningen og en redelig samhandel og rettes i første række mod:

a) forenkling af kontrol og toldprocedurer

b) anvendelse af det administrative enhedsdokument og etablering af en forbindelse mellem Fællesskabets og Marokkos forsendelsessystemer.

2. Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig artikel 61 og 62, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol nr. 5.

Artikel 60

Samarbejde på det statistiske område

Samarbejdet sigter på en tilnærmelse mellem parterne med hensyn til de anvendte metoder og på udnyttelse af statistiske oplysninger vedrørende alle områder, der er omfattet af denne aftale, når de egner sig til statistisk behandling.

Artikel 61

Hvidvaskning af penge

1. Parterne er enige om nødvendigheden af at gøre en energisk indsats for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på fastlæggelse af egnede standarder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Den Internationale Finansielle Aktionsgruppe (FATF)

Artikel 62

Bekæmpelse af narkotika

1. Samarbejdet sigter på:

a) at øge effektiviteten af narkotikabekæmpelsespolitik og foranstaltninger til at modvirke og bekæmpe produktion, tilførsel og ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

b) at eliminere ethvert ulovligt forbrug af disse stoffer.

2. Parterne fastlægger sammen i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og metoder for at nå disse mål. Når de ikke optræder i fællesskab, gøres deres interventioner til genstand for konsultationer og snæver koordination.

I interventionerne kan inddrages kompetente offentlige og private institutioner, internationale organisationer i samarbejde med regeringen for Kongeriget Marokko og Fællesskabets og dets medlemsstaters berørte instanser.

3. Samarbejdet gennemføres navnlig på følgende områder:

a) oprettelse eller udvidelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationscentre til behandling og genindpasning af stofmisbrugere

b) gennemførelse af projekter for forebyggelse, information, uddannelse og epidemiologisk forskning

c) opstilling af standarder for modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre væsentlige stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale instanser, navnlig Aktionsgruppen for Kemiske Stoffer (CATF).

d) udarbejdelse og gennemførelse af programmer for alternativ udvikling af områder, hvor der foregår ulovlig dyrkning af narkotikaplanter.

Artikel 63

Parterne fastlægger sammen de nødvendige retningslinjer for gennemførelsen af samarbejdet på de i dette afsnit omhandlede områder.

Afsnit VI

Samarbejde på det sociale og kulturelle område

Kapitel 1

Bestemmelser vedrørende arbejdstagere

Artikel 64

1. Hver medlemsstat indrømmer arbejdstagere med marokkansk statsborgerskab, der er beskæftiget på dens område, en ordning, som for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning og afskedigelse, udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til dens egne statsborgere.

2. Enhver marokkansk statsborger, der har tilladelse til at udøve lønnet erhvervsvirksomhed på en medlemsstats område på midlertidigt grundlag, er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, for så vidt angår arbejdsvilkår og aflønning.

3. Marokko anvender samme ordning over for arbejdstagere, som er statsborgere i medlemsstaterne, og som er beskæftiget på dets område.

Artikel 65

1. Med forbehold af bestemmelserne i de følgende stykker anvendes der på arbejdstagere med marokkansk statsborgerskab og medlemmer af deres familie, der bor hos dem, en social sikringsordning, der udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til statsborgere i de medlemsstater, hvor de er beskæftiget.

Begrebet social sikring omfatter alle grene af social sikring, som vedrører sygdoms-, barsels-, invaliditets- og aldersydelser samt ydelser til efterlevende, ydelser som følge af arbejdsulykker og erhvervssygdom, ydelser som følge af død, arbejdsløshedsydelser og familieydelser.

Denne bestemmelse må ikke bevirke, at de andre regler vedrørende koordination, der er omhandlet i fællesskabsforskrifterne baseret på EF-traktatens artikel 51 bringes i anvendelse på andre betingelser end dem, der er fastsat i artikel 67 i denne aftale.

2. For disse arbejdstagere sker der ved beregningen af de pensioner, alders-, invalide- og efterladtepensioner, familieydelser, sygdoms- og barselsydelser samt den sundhedspleje, der tilkommer dem og deres familie, som er bosat inden for Fællesskabet, en sammenlægning af de forsikrings-, beskæftigelses- og bopælsperioder, som de har fuldført i de forskellige medlemsstater.

3. Disse arbejdstagere oppebærer familieydelser for de medlemmer af deres familie, som er bosat inden for Fællesskabet.

4. Disse arbejdstagere har ret til fri overførsel til Marokko af pensioner og alders- og efterladtepensioner og ydelser for arbejdsulykker eller erhvervssygdom samt invaliditet som følge af arbejdsulykker eller erhvervssygdom, med undtagelse af særlige ikke-bidragsbetingede ydelser, til de kurser, som anvendes i medfør af den eller de pågældende debitormedlemsstaters lovgivning.

5. Marokko anvender over for arbejdstagere, der er statsborgere i medlemsstaterne, og som er beskæftiget på dets område, samt over for deres familiemedlemmer, en ordning svarende til den i stk. 1, 3 og 4 omhandlede.

Artikel 66

Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på statsborgere fra den ene eller den anden part, som er ulovligt bosat eller arbejder ulovligt i værtslandet.

Artikel 67

1. Inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden vedtager Associeringsrådet bestemmelser, som kan sikre anvendelsen af principperne i artikel 65.

2. Associeringsrådet fastlægger de nærmere bestemmelser for et administrativt samarbejde til sikring af de forvaltnings- og kontrolmæssige garantier, som er nødvendige for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 68

De bestemmelser, som vedtages af Associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 67, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Marokko og medlemsstaterne, for så vidt disse indeholder mere fordelagtige ordninger for marokkanske statsborgere eller medlemsstaternes statsborgere.

Kapitel 2

Dialog på det sociale område

Artikel 69

1. Der indledes en regelmæssig dialog mellem parterne om ethvert emne på det sociale område, der er af interesse for dem.

2. Den er redskabet til at udforske måder og betingelser for fremskridt med hensyn til arbejdstagernes bevægelighed, ligebehandling og social integration af marokkanske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat på værtsstaternes område.

3. Dialogen skal navnlig vedrøre alle problemer med berøring til:

a) leve- og arbejdsvilkår for migrantsamfundene

b) migrationer

c) ulovlig indvandring og betingelserne for tilbagevenden af personer, der har befundet sig i en ulovlig situation i henseende til den gældende lovgivning i værtslandet om ophold og etablering

d) foranstaltninger og programmer, som kan befordre ligebehandling mellem marokkanske statsborgere og EF-statsborgere, det gensidige kendskab til kultur og civilisation, øget tolerance og afskaffelse af diskrimination.

Artikel 70

Dialogen på det sociale område finder sted på et niveau og efter retningslinjer svarende til, hvad der er fastsat i afsnit I, som også kan tjene til ramme herfor.

Kapitel 3

Samarbejdsforanstaltninger på

det sociale område

Artikel 71

1. For at befæste samarbejdet mellem parterne på det sociale område vil der blive iværksat foranstaltninger og programmer vedrørende ethvert emne af interesse for dem.

Følgende foranstaltninger betragtes i denne sammenhæng som prioriterede:

a) indskrænkning af migrationspresset, navnlig gennem jobskabelse og udvikling af uddannelse i udvandringsområder

b) genindpasning af personer, der er repatrieret som følge af deres situations ulovlige karakter i henseende til den pågældende værtslandslovgivning

c) fremme af kvindernes rolle i den økonomiske og sociale udviklingsproces, navnlig gennem uddannelse og via medierne inden for rammerne af den marokkanske politik på området

d) udvikling og styrkelse af de marokkanske programmer for familieplanlægning og beskyttelse af mødre og børn

e) forbedring af det sociale sikringssystem

f) forbedring af sundhedsplejedækningen

g) gennemførelse og finansiering af udvekslings- og fritidsprogrammer for blandede grupper af unge af europæisk og marokkansk oprindelse bosiddende i medlemsstaterne med henblik på at fremme det gensidige kendskab til deres respektive civilisationer og fremme tolerancen.

Artikel 72

Samarbejdsforanstaltningerne kan gennemføres i koordination med medlemsstaterne og de kompetente internationale organisationer.

Artikel 73

Associeringsrådet nedsætter en arbejdsgruppe inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden. Den skal have til opgave at foretage en løbende og regelmæssig evaluering af gennemførelsen af bestemmelserne i kapitel 1 til 3.

Kapitel 4

Samarbejde på det kulturelle område

Artikel 74

1. Parterne forpligter sig med henblik på at forbedre det gensidige kendskab til hinanden og den gensidige forståelse under hensyntagen til igangværende foranstaltninger til under gensidig respekt for kulturforskelle at skabe et bedre grundlag for en varig kulturdialog og at fremme et stabilt indbyrdes kultursamarbejde uden på forhånd at udelukke noget område.

2. Parterne retter ved udarbejdelsen af samarbejdsforanstaltninger og -programmer såvel som fælles aktiviteter særlig opmærksomheden mod de unge og de skriftlige og audiovisuelle udtryks- og kommunikationsmidler, tillige med spørgsmål i forbindelse med beskyttelse af kulturarven og udbredelse af kulturproduktet.

3. Parterne er enige om, at bestående samarbejdsprogrammer på det kulturelle område i Fællesskabet eller i en eller flere af medlemsstaterne kan udvides til også at omfatte Marokko.

Afsnit VII

Finansielt samarbejde

Artikel 75

Med henblik på at bidrage effektivt til virkeliggørelsen af aftalens mål iværksættes der et finansielt samarbejde til fordel for Marokko efter passende retningslinjer og med passende midler.

Disse retningslinjer fastlægges efter fælles overenskomst mellem parterne med de mest egnede redskaber fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

Indsatsområderne for dette samarbejde er ud over de i afsnit V og VI i denne aftale omhandlede særlig følgende:

- fremme af reformerne med sigte på en modernisering af økonomien

- opgradering af de økonomiske infrastrukturer

- fremme af private investeringer og jobskabende aktiviteter

- afhjælpning af følgerne for den marokkanske økonomi af den gradvise oprettelse af et frihandelsområde, særlig med hensyn til opgradering og omstilling af industrien

- ledsageforanstaltninger til politikken i de sociale sektorer.

Artikel 76

Fællesskabet undersøger på basis af fællesskabsinstrumenterne til støtte af strukturtilpasningsprogrammer i Middelhavsområdet og i nær koordination med de marokkanske myndigheder og andre bidragydere, særlig de internationale finansieringsinstitutioner, hvilke midler der vil egne sig til at støtte strukturpolitikken i Marokko med henblik på at genskabe de større finansielle balancer og til at skabe et økonomisk klima, der vil kunne fremskynde væksten under samtidigt hensyn til kravet om at forbedre befolkningens sociale velfærd.

Artikel 77

For at sikre en koordineret tilgang til de ekstraordinære makroøkonomiske og finansielle problemer, der vil kunne følge af den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser, retter parterne særlig deres opmærksomhed mod udviklingen i samhandelen og de finansielle forbindelser mellem Fællesskabet og Marokko inden for rammerne af den regelmæssige økonomiske dialog, der etableres i henhold til afsnit V.

Afsnit VIII

Institutionelle, almindelige og

afsluttende bestemmelser

Artikel 78

Der oprettes et Associeringsråd, som træder sammen på ministerplan en gang om året og tillige når omstændighederne kræver det, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser.

Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 79

1. Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af regeringen for Kongeriget Marokko på den anden side.

2. Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Formandshvervet i Associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af regeringen for Kongeriget Marokko i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 80

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem de to parter.

Artikel 81

1. Der nedsættes et Associeringsudvalg, der har til opgave at forvalte aftalen inden for rammerne af de beføjelser, der tillægges det af Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til Associeringsudvalget.

Artikel 82

1. Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for regeringen for Kongeriget Marokko på den anden side.

2. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i Associeringsudvalget udøves på skift af en repræsentant for formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og en repræsentant for regeringen for Kongeriget Marokko.

I princippet træder Associeringsudvalget sammen på skift i Fællesskabet og i Marokko.

Artikel 83

Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke Associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

Afgørelserne træffes efter fælles overenskomst mellem parterne, og de er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse.

Artikel 84

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse.

Artikel 85

Associeringsrådet træffer alle nyttige forholdsregler til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Kongeriget Marokkos parlamentariske institutioner samt mellem Fællesskabets Økonomiske og Sociale Udvalg og den tilsvarende institution i Kongeriget Marokko.

Artikel 86

1. Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 87

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af de kontraherende parter i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendige i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 88

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Kongeriget Marokko over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Kongeriget Marokko, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem marokkanske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 89

Ingen bestemmelse i denne aftale må have til virkning;

- at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af,

- at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse,

- at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 90

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, Associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks Associeringsrådet og vil der på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 91

Protokol nr. 1-5 og bilag 1-7 udgør en integrerende del af denne aftale. Erklæringerne og brevvekslingerne i slutakten udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 92

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Marokko.

Artikel 93

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 94

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Kongeriget Marokkos område.

Artikel 95

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 96

1. Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

2. Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko samt aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Kongeriget Marokko, undertegnet i Rabat den 25. april 1976.

BILAGSOVERSIGT

Bilag 1 De i artikel 10, stk. 1, omhandlede varer

Bilag 2 De i artikel 10, stk. 2, omhandlede varer

Bilag 3 De i artikel 11, stk. 2, omhandlede varer

Bilag 4 De i artikel 11, stk. 3, omhandlede varer

Bilag 5 De i artikel 12, stk. 1, omhandlede varer

Bilag 6 De i artikel 12, stk. 2, omhandlede varer

Bilag 7 vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

Bilag 1

De i artikel 10, stk. 1, omhandlede varer

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode         Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403          Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, 

             yoghurt, kefir og anden fermenteret eller 

             syrnet mælk og fløde, også koncentreret, 

             tilsat sukker eller andre sødemidler, 

             aromatiseret eller tilsat frugt, nødder 

             eller kakao: 

 0403 10 51       - Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, 

              nødder eller kakao 

             - - - 1,5 vægtprocent og derunder 

 0403 10 53       - - - Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 

                vægtprocent 

 0403 10 59       - - - Over 27 vægtprocent 

             - - - I anden form, med indhold af mælkefedt 

                på: 

 0403 10 91       - - - 3 vægtprocent og derunder 

 0403 10 93       - - - Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 

                vægtprocent 

 0403 10 99       - - - Over 6 vægtprocent 

 0403 90 71       - Andre varer, aromatiseret eller tilsat 

              frugt, nødder eller kakao 

             - - I pulverform, som granulat eller i anden 

               fast form, med indhold af mælkefedt på: 

            - - - 1,5 vægtprocent og derunder 

 0403 90 73      - - - Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 

               vægtprocent 

 0403 90 79      - - - Over 27 vægtprocent 

            - - - I anden form, med indhold af mælkefedt 

               på: 

 0403 90 91      - - - 3 vægtprocent 

 0403 90 93      - - - Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 

               vægtprocent 

 0403 90 99      - - - Over 6 vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 40 00      Sukkermajs, også kogte i vand eller dampkogte, 

            frosne: 

 0711 90 30      Sukkermajs, foreløbigt konserverede f. eks. 

            med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand 

            eller andre konserverende opløsninger, men 

            ikke tilberedte til umiddelbar fortæring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1517         Margarine; spiselige blandinger eller 

            tilberedninger af animalske eller vegetabilske 

            fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af 

            forskellige fedtstoffer og olier fra dette 

            kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og 

            olier eller fraktioner deraf henhørende under 

            pos. 1516: 

 1517 10 10      - Margarine, undtagen flydende margarine, med 

             indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, 

             men ikke over 15 vægtprocent 

 1517 90 10      - Andre varer, med indhold af mælkefedt på 

             over 10 vægtprocent, men ikke over 15 

             vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1702 50 00      Kemisk ren fructose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704         Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder 

            hvid chokolade), med undtagelse af 

            lakridssaft, der indeholder over 10 

            vægtprocent saccharose, uden tilsætning af 

            andre stoffer, henhørende under 

            KN-kode 1704 90 10 

 1704 10 11      - Tyggegummi, også overtrukket med sukker: 

            - - Med indhold af saccharose (herunder 

              invertsukker beregnet som saccharose) på 

              under 60 vægtprocent: 

            - - I strimler 

 1704 10 19      - - - I andre tilfælde 

            - - Med indhold af saccharose (herunder 

              invertsukker beregnet som saccharose) på 

              60 vægtprocent og derover: 

 1704 10 91      - - - I strimler 

 1704 10 99      - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 30      - Hvid chokolade 

            - Andre varer: 

 1704 90 51      - - Råmasser, herunder marcipan, i pakninger 

              af nettovægt 1 kg og derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 55      - Halspastiller og hostebolsjer 

 1704 90 61      - Dragevarer 

            - Andre varer: 

 1704 90 65      - - Vin- og frugtgummi, gelevarer samt 

              frugtpasta i form af sukkervarer 

 1704 90 71      - - Bolsjer o.lign., også fyldte 

 1704 90 75      - - Karameller 

            - Andre varer: 

 1704 90 81      - - Fremstillet ved presning eller støbning 

 1704 90 99      - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806         Chokolade og andre tilberedte næringsmidler 

            med indhold af kakao 

 1806 10 15      - Uden indhold af saccharose eller med indhold 

             af saccharose (herunder invertsukker 

             beregnet som saccharose) eller isoglucose 

             beregnet som saccharose på under 5 

             vægtprocent 

 1806 10 20      - Med indhold af saccharose (herunder 

             invertsukker beregnet som saccharose) eller 

             isoglucose beregnet som saccharose på 5 

             vægtprocent og derover, men under 65 

             vægtprocent 

 1806 10 30     - - Med indhold af saccharose (herunder 

             invertsukker beregnet som saccharose) eller 

             isoglucose beregnet som saccharose på 65 

             vægtprocent og derover, men under 80 

             vægtprocent 

 1806 10 90     - - Med indhold af saccharose (herunder 

             invertsukker beregnet som saccharose) eller 

             isoglucose beregnet som saccharose på 80 

             vægtprocent og derover 

 1806 20 10      - Andre tilberedte varer, i blokke, plader 

             eller stænger af vægt over 2 kg, eller 

             flydende, i pastaform, i pulverform, som 

             granulater eller lignende, i pakninger af 

             nettovægt over 2 kg: 

            - - Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent 

              og derover eller med et samlet indhold af 

              kakaosmør og mælkefedt på 31 vægtprocent 

              og derover, 

 1806 20 30     - - Med et samlet indhold af kakaosmør og 

             mælkefedt på 25 vægtprocent og derover, men 

             under 31 vægtprocent 

 1806 20 50     - I andre tilfælde: 

 1806 20 70     - - Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent 

             og derover 

 1806 20 80     - - » Chocolate Milk Crumb » 

 1806 20 95     - - »Chokoladeglasur« 

           - - Andre varer 

 1806 31 00     - Andre varer, i blokke, plader eller stænger: 

 1806 32 10     - - Med fyld 

           - - Uden fyld: 

 1806 32 90     - - - Med tilsætning af korn, frugt eller nødder 

 1806 90 11     - - I andre tilfælde 

           - Andre varer: 

           - - Chokolade og chokoladevarer: 

           - - Chokolader, også med fyld: 

 1806 90 19     - - - Med indhold af alkohol 

           - - - I andre tilfælde 

 1806 90 31     - - I andre tilfælde: 

 1806 90 39     - - Med fyld 

 1806 90 50     - - - Uden fyld 

 1806 90 60     - Sukkervarer og erstatninger herfor, 

            fremstillet på basis af andre sødemidler end 

            sukker, med indhold af kakao 

 1806 90 70     - Smørepålæg med indhold af kakao 

 1806 90 90     - Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling 

            af drikkevarer 

           - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901        Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler 

           fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, 

           også tilsat kakaopulver, såfremt dette udgør 

           mindre end 50 vægtprocent, ikke andetsteds 

           tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet 

           af produkter henhørende under pos. 0401 til 

           0404, også tilsat kakaopulver, såfremt dette 

           udgør mindre end 10 vægtprocent, ikke andetsteds 

           tariferet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901 10       - Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger 

            til detailsalg 

 1901 20       - Blandinger og dej til fremstilling af bagværk 

            henhørende under pos. 1905 

 1901 90 11     - Maltekstrakt: 

           - - Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og 

             derover 

 1901 90 19     - - I andre tilfælde 

 1901 90 99     - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1902        Pastaprodukter, med undtagelse af produkter med 

           fyld henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 

           20 30; couscous, også tilberedt 

 1902 11       - Pastaprodukter, ikke kogte fyldte eller på 

            anden måde tilberedte 

           - Med indhold af æg 

 1902 19 10     - Uden indhold af mel af blød hvede 

 1902 19 90     - I andre tilfælde 

           - Pastaprodukter med fyld, også kogte eller på 

            anden måde tilberedte: 

 1902 20 91     - - Kogte 

 1902 20 99     - - I andre tilfælde 

           - Andre pastaprodukter: 

 1902 30 10     - - Tørrede 

 1902 30 90     - - I andre tilfælde 

 1902 40 10     - Couscous: 

           - - Ikke tilberedt 

 1902 40 90     - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1903 00 00     Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af 

           stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, 

           sigtemel o.lign. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1904        Varer fremstillet ved ekspandering eller 

           ristning af korn eller kornprodukter (f. eks. 

           cornflakes); korn (kerner), undtagen majs, 

           forkogt eller på anden måde tilberedt 

 1904 10 10     - Varer fremstillet ved ekspandering eller 

            ristning af korn eller kornprodukter: 

           - Varer af majs 

 1904 10 30     - Varer af ris 

 1904 10 90     - Andre varer 

 1904 90 10     - Andre varer: 

           - Ris 

 1904 90 90     - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905        Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, 

           også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af 

           den art der anvendes til lægemidler, segloblater 

           og lignende varer af mel eller stivelse 

 1905 10 00     - Knækbrød 

 1905 20 10     - Honningkager og lignende: 

           - - Med indhold af saccharose på under 30 

             vægtprocent (herunder invertsukker, beregnet 

             som saccharose) 

 1905 20 30     - - Med indhold af saccharose på 30 vægtprocent 

             og derover, men under 50 vægtprocent 

             (herunder invertsukker, beregnet som 

             saccharose) 

 1905 20 90     - - Med indhold af saccharose på 50 vægtprocent 

             og derover (herunder invertsukker, beregnet 

             som saccharose) 

 1905 30 11     - Søde kiks, biscuits og småkager; vafler: 

           - - Helt eller delvis overtrukket med chokolade 

             eller andre tilberedninger med indhold af 

             kakao: 

           - - - I pakninger af nettovægt 85 g og derunder 

 1905 30 19     - - - I andre tilfælde 

           - - I andre tilfælde: 

           - - - Søde kiks, biscuits og småkager 

 1905 30 30     - - - - Med indhold af mælkefedt på 8 

               vægtprocent og derover 

           - - - - I andre tilfælde 

 1905 30 51     - - - - - Dobbeltkiks og -biscuits med mellemlag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 30 59     - - - - Andre varer 

           - - Vafler 

 1905 30 91     - - - Saltede, også med fyld 

 1905 30 99     - - - I andre tilfælde 

 1905 40 10     - Tvebakker og kryddere: 

           - - Tvebakker 

 1905 40 90     - - I andre tilfælde 

 1905 90 10     - - Usyret brød (»Matze«) 

 1905 90 20     - - Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der 

             anvendes til lægemidler, segloblater og 

             lignende varer af mel eller stivelse 

           - - Andre varer: 

 1905 90 30     - - - Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost 

              eller frugt, og med et indhold i tør 

              tilstand på ikke over 5 vægtprocent sukker 

              og ikke over 5 vægtprocent fedt 

 1905 90 40     - - - Vafler med et vandindhold på over 10 

              vægtprocent 

 1905 90 45     - - - Kiks, biscuits og småkager 

 1905 90 55     - - - Ekstruderede eller ekspanderede varer, 

              krydrede eller saltede 

           - - Andre varer: 

 1905 90 60     - - - Med tilsætning af sødemidler 

 1905 90 90     - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 30     Sukkermajs ( Zea Mays var. saccharata ), 

           tilberedt eller konserveret med eddike eller 

           eddikesyre 

 2001 90 40     Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige 

           dele af planter, med indhold af stivelse på 5 

           vægtprocent og derover, tilberedt eller 

           konserveret med eddike eller eddikesyre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 10 91     Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt 

           eller konserveret på anden måde end med eddike 

           eller eddikesyre, frosne 

 2004 90 10     Sukkermajs ( Zea Mays var. saccharata ), 

           tilberedt eller konserveret på anden måde end 

           med eddike eller eddikesyre, frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 20 10     Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt 

           eller konserveret på anden måde end med eddike 

           eller eddikesyre, ikke frosne 

 2005 80 00     Sukkermajs ( Zea Mays var. saccharata ), 

           tilberedt eller konserveret på anden måde end 

           med eddike eller eddikesyre, ikke frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 92 45     Blandinger af »Musli-typer« baseret på ikke- 

           ristede kornflager 

 2008 99 85     Majs, undtagen sukkermajs ( Zea mays var. 

           saccharata ), tilberedt eller konserveret på 

           anden måde, ikke tilsat sukker eller alkohol 

 2008 99 91     Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige 

           dele af planter, med indhold af stivelse på 5 

           vægtprocent og derover, tilberedt eller 

           konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker 

           eller alkohol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2101 10 98     - I andre tilfælde 

 2101 20 98     - I andre tilfælde 

 2101 30 19     Brændte kaffeerstatninger, undtagen brændt 

           cikorie 

 2101 30 99     Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte 

           kaffeerstatninger, undtagen af brændt cikorie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102 10 31     - Bagegær 

 2102 10 39     - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105        Konsumis, også med indhold af kakao 

 2105 00 10     - Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller 

            indeholder under 3 vægtprocent mælkefedt 

           - Varer med indhold af mælkefedt på: 

 2105 00 91     - - 3 vægtprocent og derover, men under 7 

             vægtprocent 

 2105 00 99     - - 7 vægtprocent og derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2106        Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds 

           tariferet 

 2106 10 80     - I andre tilfælde 

 2106 90 10     - Ostefondue 

           - Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat 

            smagsstoffer eller farvestoffer: 

 2106 90 98     - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2202 90 91     Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- 

           og grøntsagssafter henhørende under KN-kode 2009, 

           med indhold af varer henhørende under KN-kode 

           0401 til 0404 eller med indhold af fedt af varer 

           henhørende under KN-kode 0401 til 0404 

 2202 90 95     - Andre varer, med indhold af fedt af varer 

            henhørende under KN-kode 0401 til 0404 

 2202 90 99     - - 0,2 vægtprocent eller derover, men under 2 

             vægtprocent 

           - 2 vægtprocent eller derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2905 43 00     Mannitol 

 2905 44       D-Glucitol (sorbitol) 

 2905 44 11     - I vandig opløsning: 

           - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent 

             og derunder, beregnet på grundlag af 

             indholdet af D-glucitol 

 2905 44 19     - - I andre tilfælde 

           - I andre tilfælde: 

 2905 44 91     - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent 

             og derunder, beregnet på grundlag af 

             indholdet af D-glucitol 

 2905 44 99     - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3501        Casein, caseinater og andre caseinderivater 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3505 10       Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen 

           esterificeret eller etherificeret stivelse 

           henhørende under KN-kode 3505 10 50 

 3505 10       - Dextrin og anden modificeret stivelse: 

 3505 10 10     - - Dextrin 

           - - Anden modificeret stivelse: 

 3505 10 90     - - - Andre varer 

 3505 20       Lim, med indhold af stivelse, dextrin eller 

           anden modificeret stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3809 10       Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til 

           farvning eller til fiksering af farvestoffer 

           samt andre produkter og præparater (f.eks. 

           tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den 

           art der anvendes i tekstil-, papir- eller 

           læderindustrien eller i nærstående industrier, 

           på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, 

           ikke andetsteds tariferet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3823 60       Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 

           2905 44 

 3823 6011      - I vandig opløsning: 

           - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent 

             og derunder, beregnet på grundlag af 

             indholdet af D-glucitol 

 3823 60 19     - - I andre tilfælde 

           - I andre tilfælde: 

 3823 60 91     - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent 

             og derunder, beregnet på grundlag af 

             indholdet af D-glucitol 

 3823 60 99     - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 2 

 De i artikel 10, stk. 2, omhandlede varer 

 Liste 1*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse               Kontingenter 

                              (i t) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704    Sukkervarer uden indhold af kakao        127 

       (herunder hvid chokolade) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806    Chokolade og andre tilberedte næringsmidler   447 

       med indhold af kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1902    Pastaprodukter, også kogte eller med fyld   3050 

       (af kød eller andre varer) eller på anden 

       måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, 

       nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, 

       cannelloni; couscous, også tilberedt: 

       Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller 

       på anden måde tilberedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1904    Varer fremstillet ved ekspandering eller    208 

       ristning af korn eller kornprodukter 

       (f.eks. cornflakes); korn (kerner), 

       undtagen majs, forkogt eller på anden 

       måde tilberedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905    Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet     766 

       bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, 

       oblatkapsler af den art der anvendes til 

       lægemidler, segloblater og lignende varer 

       af mel eller stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105    Konsumis, også med indhold af kakao       190 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2203    Øl:                       1339 

       I beholdere med indhold af 10 liter 

       eller derunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 *) Varer, for hvilke Marokko indrømmer opretholdelse af det gældende 

  toldbelastningsniveau pr. 1.1.1995 for en periode på 4 år inden 

  for grænserne af de angivne toldkontingenter i overensstemmelse 

  med artikel 10, stk. 3, første afsnit. 

 I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, andet afsnit, må 

  niveauerne af tolden på de varer, for hvilke toldkontingenterne 

  skal afskaffes, under afskaffelsen af industrielementet i 

  overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10, stk. 4, ikke 

  være højere end dem, der var gældende den 1.1.1995. 

 Liste 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode         Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 40 00     Sukkermajs, også kogte i vand eller dampkogte, 

           frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0711 90 94     Sukkermajs, foreløbigt konserverede f. eks. med 

           svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller 

           andre konserverende opløsninger, men ikke 

           tilberedte til umiddelbar fortæring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1519        Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier 

           fra raffinering; industrielle fedtalkoholer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1520        Glycerol (glycerin), også kemisk ren; 

           glycerolvand og glycerollud 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1702 50 00     Kemisk ren fructose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1702 90 21     Kemisk ren maltose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901        Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstil- 

 undtagen      let af mel, stivelse eller maltekstrakt, også 

 1901 90 10 10    tilsat kakaopulver, såfremt dette udgør mindre 

           end 50 vægtprocent, ikke andetsteds tariferet; 

           tilberedte næringsmidler fremstillet af 

           produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, 

           også tilsat kakaopulver, såfremt dette udgør 

           mindre end 10 vægtprocent, ikke andetsteds 

           tariferet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1904        Varer fremstillet ved ekspandering eller 

           ristning af korn eller kornprodukter (f. eks. 

           cornflakes); korn (kerner), undtagen majs, 

           forkogt eller på anden måde tilberedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 30     Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt 

           eller konserveret med eddike eller eddikesyre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 90 20     Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt 

           eller konserveret på anden måde end med eddike 

           eller eddikesyre, frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005        Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på 

           anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke 

           frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 92 45     Blandinger af »Musli-typer« baseret på 

           ikke-ristede kornflager 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Liste 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode         Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403        Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, 

           kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og 

           fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller 

           andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat 

           frugt, nødder eller kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1506        Andre animalske fedtstoffer og olier samt 

           fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke 

           kemisk modificerede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1517        Margarine; spiselige blandinger eller 

           tilberedninger af animalske eller vegetabilske 

           fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af 

           forskellige fedtstoffer og olier fra dette 

           kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier 

           eller fraktioner deraf henhørende under pos. 

           1516: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1518        Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier 

           og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, 

           dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, 

           polymeriserede ved opvarmning i vacuum eller i 

           en inaktiv gas eller på anden måde kemisk 

           modificerede, undtagen varer henhørende under 

           pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller 

           tilberedninger af animalske eller vegetabilske 

           fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af 

           forskellige fedtstoffer og olier fra dette 

           kapitel, ikke andetsteds tariferet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1902        Pastaprodukter, undtagen pastaprodukter med fyld 

           henhørende under pos. 1902 20 10 og 1902 20 30; 

           couscous, også tilberedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008        Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, 

           tilberedt eller konserveret på anden måde, også 

           tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, 

           ikke andetsteds tariferet, undtagen varer 

           henhørende under pos. 2008 92 45 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 3 

 De i artikel 11, stk. 2, omhandlede varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-nummer         HS-nummer         HS-nummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1505            2526           280461 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1522            2527           280469 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901901010         2528           280470 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1903            2529           280480 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 undtagen 20019030   253010          280490 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20041091          253030          2805 

 --------------------------------------------------------------------- 

 210120           253040          2808 

 --------------------------------------------------------------------- 

 210310           253090          281000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21069010          2701           281111 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208            2702           281119 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2502            2703           281122 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2503            2704           281123 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2504            2705           2812 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2505            2706           2813 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2506            2707           2814 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2507            2708           281520 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2508            2709           281530 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2509            27100019         2816 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2510            27100020         28170090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2511            27100030         2818 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2512            27100040         2819 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2513            271114          2820 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2514            271119          2821 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2516            271121          2822 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2517            271129          2823 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2518            2712           2824 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2519            2713           2825 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2521            2714           2826 

 --------------------------------------------------------------------- 

 252321           2715           2827 

 --------------------------------------------------------------------- 

 252330           280120          2829 

 --------------------------------------------------------------------- 

 252390           280130          2830 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2524            2803           2831 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2525            280421          2832 

 --------------------------------------------------------------------- 

              280429 

 --------------------------------------------------------------------- 

              280450 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283311           290516          2928 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283319           290517          2929 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283323           29051910         2930 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283324           290521          2931 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283327           290522          2932 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283329           290529          2933 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283340           290531          2934 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2834            290532          2935 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283524           290539          2936 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283529           290541          2937 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283531           290542          2938 

 --------------------------------------------------------------------- 

 283539           290543          2939 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2836            290544          2940 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2837            290549          2941 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2838            290550          2942 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2840            2906           300210 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2841            2907           300220 

 --------------------------------------------------------------------- 

 284210           2908           30023990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2843            2909           30033920 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2844            2910           30039091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2845            2911           30041020 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2846            2912           30041030 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2847            2913           30041091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2848            2914           30041092 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2849            2915           30041093 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2850            2916           30042020 

 --------------------------------------------------------------------- 

 290121           2917           30042030 

 --------------------------------------------------------------------- 

 290122           2918           30042091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 290124           2919           30042092 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2902            2920           30042093 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2903            2921           30042094 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2904            2922           30043110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 290511           2923           30043191 

 --------------------------------------------------------------------- 

 290512           2924           30043192 

 --------------------------------------------------------------------- 

 290513           2925           30043193 

 --------------------------------------------------------------------- 

 290514           2926           30043220 

 --------------------------------------------------------------------- 

 290515           2927           30043230 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30043291          30051010         370191 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30043292          300620          370199 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30043293          300630          370210 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30043294          30066011         37022010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30043920          30066012         37022099 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30043930          KAP. 31          370231 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30043940          3201           370232 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30043991          3202           370239 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30043992          3203           370241 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30043993          3204 undtagen 320412   370242 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30044020          3206           370243 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30044030          3207           370244 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30044091          32089010         370251 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30044092          32099010         370252 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30044093          3210           370253 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30045020          340211          370254 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30045091          340212          370255 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30045092          340213          370256 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30045093          340219          370291 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30049020          34039910         370292 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30049030          340420          370293 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30049040          35079010         370294 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30049050          360690          370295 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30049091          370110          37061093 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30049092          37012010         37069093 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30049093          37012099         3801 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30049094          370130          3802 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3803            39033090         39095090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3805            39039090         3910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3806            39043090         39111011 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3807            39044020         39111013 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3812            39044090         39111019 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3813            39045090         39111091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3814            39046190         39111093 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3815            39046920         39111099 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3817            39046990         39119093 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3818            39049019         39119099 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3821            39049029         39121100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3822            39049095         39122010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 382310           39049099         39123110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 382320           39051919         39123910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 382330           39051929         39129021 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38236010          39051995         39131000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38236090          39051999         3914 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38239010          39052090         39204110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38239020          39059030         39204210 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38239091          39059095         39219010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38239092          39059099         4001 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38239093          39061090         4002 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39011090          39069019         4003 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39012090          39069095         40040010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39013020          39069099         40040021 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39013090          390710          40040022 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39019020          390720          40040040 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39019090          390730          40040090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39021090          390740          40051010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39022090          39076010         400520 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39023020          39079990         40059191 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39023090          39081090         400599 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39029020          39089090         40069011 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39029090          39091011         4007 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39031190          39092090         401130 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39031990          39093090         40129021 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39032090          39094090         4014 

 --------------------------------------------------------------------- 

 401511           49019999         5503 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40169992          49021090         5504 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40169993          49029090         5505 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4101            49040090         5506 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4102            4905           5507 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4103            4906           560130 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4110            49070010/20/91      56030010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4301            49081091         56049030/41/70/ 

                           80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4401            49089091         56081110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4402            49111010/91        56089011 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4403            49119910/91        56089021 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47010010          KAP. 50          581100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47020010          5101           59021010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47020021          5102           59022010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47020029          5103           59029010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47020031          5104           59031010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47020091          5105           59032010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 470311           51111110/91        59039010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47031910          51111910/91        59069910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47032110          51112010/91        59069920 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47032190          51113010/91        59070010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47032910          51119010/91        5908 

 --------------------------------------------------------------------- 

 470411           51121110/91        5909 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47041910          51121910/91        5910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47042110          51122010/91        5911 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47042190          51123010/91        61159191 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47042910          51129010/91        61159291 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47050010          5201           61159391 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4706            5202           61159991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 470710/30         5203           621410 

 --------------------------------------------------------------------- 

 48010010          5301           621510 

 --------------------------------------------------------------------- 

 480220/30/40        5302           63101010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 48043121          5303           63109010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4813            5304           KAP. 66 

                           undtagen 660110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 481630           5305           KAP. 67 

 --------------------------------------------------------------------- 

 490110           5501           690210 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49019190          5502           690310 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6909            72124031         72153099 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6914            72125010         72154010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7001            72125020         72154099 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7002            72125031         72159010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7003            72125032         72159039 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7004            72125033         72159090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7005            72125039         7216 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7006            72125061         72171210 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7008            72125062         72171390 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70109021          72125064         72171910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70109029          72125069         72172210 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7011            72126010         72172390 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7012            72126021         72172910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7014            72126029         72173110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7015            72126091         72173210 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7016            72131010         72173291 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7017            72131091         72173310 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7018            72131099         72173399 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7019            72132000         72173920 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KAP. 71          72133190         72173910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7201            72133910         7218 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7202            72134190         7219 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7203            72134910         7220 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7204            72134990         7221 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7205            72135010         7222 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7206            72135091         7223 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7207            72135099         7224 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7208            72141000         7225 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7209            72142010         7226 

 --------------------------------------------------------------------- 

 721050/60         72142099         7227 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72101199/1299       72143000         7228 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7211            72144090         7229 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72121010          72145090         730110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72121021          72146010         7302 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72121029          72146099         7303 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72121091          72151000         73041010/91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72121099          72152099 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73041099          7404           75080021 

 --------------------------------------------------------------------- 

 730420           74050010         7601 

 --------------------------------------------------------------------- 

 730431           74050090         7602 

 --------------------------------------------------------------------- 

 730439/41/49/51/59/90   74061000         7603 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73051199          74062000         76041031 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73051299          74071010         76041040 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73051999          74071090         76041051 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73052099          740721/22/29       76041091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73053199          74081100         76042921 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73053999          74081990         76042930 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73059099          74082110         76042941 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73061099          74082129         76042991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73062099          74082130         76051100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73063099          74082141         76051921 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73064099          74082191         76051990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73065099          74082210         76052100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73066099          74082229/30/41/91     76052921 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73069099          74082910         76052990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73110010          74082929/31/39/41/91   760611 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73121010/20        7409           760612 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7315            7410           760691 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73181210          74152110         760692 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73181310          74152910         76071100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73181410          74153110         76071910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73181510          74153210         76161010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73181610          74153910         76169010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73181910          74199130         76169060 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73182110          74199930         KAP. 78 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73182210          7501           7901 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73182310          7502           7902 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73182410          7503           7903 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73182910          7504           7904 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7319            7505           7905 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73219010          7506           8001 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7401            7507           8002 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7402            75080010         KAP. 81 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7403                         820120/50/60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82021000          82079090         8513 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8203            8208           85163100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8204            8210           85163200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8205 undtagen 820520/59  8212           85163300 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8206            8213           85164000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82071110          8308           85165000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82071190          84041090         85167100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82071210          840710/21/29/33/34/90   85167200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82071220          840810          85167900 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82071290          84128099         8517 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82072010          84143090         8518 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82072090          84158200         8519 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82073010          84159000         8520 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82073090          84186100         8521 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82074010          84209900         8522 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82074020          84211900         8523 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82074090          845020          8524 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82075011          845090          8525 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82075019          84519010         8526 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82075020          84519090         8527 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82075090          847410/20         8528 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82076010          8482           8529 undtagen 

                           85291023 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82076020          84831019/29/90      8533 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82076090          848320/30/40/50      853540 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82077010          84836090         8539 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82077020          85042110         8540 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82077090          85042210         854419/30/70 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82078019          85042310         8545 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82078030          85043191         8546 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82078090          85043291         8547 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82079011          85043310         8548 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82079019          85043410         870110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82079020          850490          87012011/91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82079031          850790          870130 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82079033          8510           87021010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82079039          8511           87029010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82079050          8512           87041010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87042110          870894          KAP. 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87042210          8709           KAP. 92 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87042310          8710           KAP. 95 

                           undtagen 950440 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87043110          9001           9602 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87043210          9002           9605 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87049010          9005           9606 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870840           9006           9612 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870850           9007           9613 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870860           9008           9614 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870870           90183911         9617 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87088099          90289011         9618 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87089300 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 4 

 De i artikel 11, stk. 3, omhandlede varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-nummer         HS-nummer         HS-nummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1803            2807           30043910/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1804            2809           30044010/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1805            281121          30045010/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 210110           281129          30049010/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 210130           281511          3005 undtagen 

                           30051010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102            281512/20/30       300610 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2103 undtagen 210310    28170010         300640 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2104            2828           300650 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2106 undtagen 21069010   283321          30066019 

 --------------------------------------------------------------------- 

 220110           283322          30066091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 220210           283325          30066099 

 --------------------------------------------------------------------- 

 220290           283326          320412 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2205            283330          3205 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2207            283510          320810 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2209            283521          32.08.20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2402            283522          32089090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2403            283523          3209 undtagen 

                           32099010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2501            283525          KAP. 33 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2515            283526          3401 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2520            2839           340220/90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2522            284290          3403 undtagen 

                           34039910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 252310           2851           3404 undtagen 

                           340420 

 --------------------------------------------------------------------- 

 252329           290110          3405 

 --------------------------------------------------------------------- 

 253020           290123          3406 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27100011          290129          3407 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27100090          29051990         3501 

 --------------------------------------------------------------------- 

 271111           3001           3502 

 --------------------------------------------------------------------- 

 271112           300231          3503 

 --------------------------------------------------------------------- 

 271113           30023910         3504 

 --------------------------------------------------------------------- 

 280110           300290          3505 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2802            3003 undtagen       3506 

              30033920/9091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 280410           30041010/99        3507 undtagen 

                           35079010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 280430           30042010/99        3605 

 --------------------------------------------------------------------- 

 280440           30043120/99        37012091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2806            30043210/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 37022091          39049011/15/21/25     3922 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3703            39049091/96        3923 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3704            390511          3924 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3705            39051911/15/21/25     3925 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3706 undtagen 37061093/  39051991/96        3926 

 9093 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3804            39052011/19/20      40040023/29 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3808            39059011/19/20      40051020/90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3809            39059091/96        40059110/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3810            39061010/20        4006 undtagen 

                           40069011 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3811            39069011/15/91/96     4008 til 4010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3816            390750          4011 undtagen 

                           401130 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3819            39076020/90        401210 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3820            390791          40129010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 382340           39079910         4012902900 

 --------------------------------------------------------------------- 

 382350           39081010/20        40129031 

 --------------------------------------------------------------------- 

 382390/30/40/50/60/99   39089010/20        4012903900 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39011010/20        39091019/20/90      4012904010/90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39012010/20        39092010/20        4012909011/19/ 

                           21/29/90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39013010/30        39093010/20        4013 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39019010/30        39094010/20        4015 undtagen 

                           401511 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39021010/20        39095010/20        4016 undtagen 

                           40169992/93 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39022010/20        39111017         4017 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39023010/30        39111097         4104 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39029010/30        39119010/91/97      4105 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39031110/20        391212          4106 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39031910/20        39122090         4107 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39032010/20        39123190         4108 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39033010/20        39123990         4109 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39039010/20        39129010/29/90      4111 

 --------------------------------------------------------------------- 

 390410           391390          KAP. 42 

 --------------------------------------------------------------------- 

 390421           3915           4302 

 --------------------------------------------------------------------- 

 390422           3916           4303 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39043010/20        3917           4304 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39044010/30        3918           4404 til 4421 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39045010/20        3919           4501 til 4504 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39046110/20        3920 undtagen 39204110/  KAP. 46 

              4210 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39046910/30        3921 undtagen 39219010  47010090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47020039/99        491191          5405 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47031990/2990       49119920/99        5406 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47041920/2990       5106           5407 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47050090          5107           5408 

 --------------------------------------------------------------------- 

 470720/90         5108           5508 til 16 

 --------------------------------------------------------------------- 

 48010090          5109           56011010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 480210/51/52/53/60     5110           56011090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4803            51111199         560121 til 29 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4804 undtagen 48043121   51111999         5602 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4805            51112099         5603 undtagen 

                           56030010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4806            51113099         5604 undtagen 

                           56049030/41/70/ 

                           80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4807/08          51119099         5605 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4809            51121199         5606 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4810            51121999         5607 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4811            51122099         56081190 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4812            51123099         560819 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4814            51129099         56089019 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4815            5113           56089029 

 --------------------------------------------------------------------- 

 481610/20/90        5204           56089030 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4817            5205           56089090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4818            5206           5609 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4819            5207           KAP. 57 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4820            5208           KAP. 58 

                           undtagen 581100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4821            5209           5901 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4822            5210           59021020 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4823            5211           59021090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49019110          5212           59022020 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49019910/91        5306           59022090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49021010          5307           59029020 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49029010          5308           59029090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4903            5309           59031090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49040010          5310           59032090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49070030/99        5311           59039090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49081010/99        5401           5904 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49089010/99        5402           5905 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4909/10          5403           59061000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49111099          5404           59069990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 59069100          KAP. 68          72134110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 59070020          6901           72134920/30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 59070090          690220/90         72135092 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KAP. 60          690320/90         72135093 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6101            6904           72142091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6102            6905           72144010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6103            6906           72145010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6104            6907           72146091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6105            6908           72152010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6106            6910           72152091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6107            6911           72153010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6108            6912           72153091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6109            6913           72154020 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6110            7007           72154091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6111            7009           72159020 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6112            7010 undtagen 70109021/29 72159031 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6113            7013           72159032 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6114            7020           72171100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 611511           7210 undtagen 721050/60  72171290 

 --------------------------------------------------------------------- 

 611512           7210 undtagen 72101199/  72171310 

              1299 

 --------------------------------------------------------------------- 

 611519           721221          72171990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 611520           721229          72172100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61159110          721230          72172290 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61159199          721240 undtagen 72124031 72172310 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61159210          72125040         72172990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61159299          72125051         72173190 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61159310          72125052         72173299 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61159399          72125059         72173391 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61159910          72125063         72173990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61159999          72125090         730120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6116            72126030         73051110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6117            72126099         73051191 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KAP. 62 undtagen      72131092         73051210/91 

 621410/1510 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KAP. 63 undtagen      72131093         73051910 

 63101010/9010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KAP. 64          72133110         73051991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KAP. 65          72133920         73052010/91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 660110           72133930 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73053110          73181490         74152199 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73053120          73181590         74152921 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73053191          73181690         74152929 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73053910          73181990         74152991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73053920          73182190         74152999 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73053991          73182290         74153190 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73059010          73182321         74153290 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73059020          73182329         74153990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73059091          73182391         7416 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73061010          73182399         7417 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73061091          73182490         7418 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73062010          73182990         74191000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73062091          7320           74199110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73063010          7321 undtagen 73219010  74199120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73063091          7322           74199140 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73064010          7323           74199190 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73064091          7324           74199910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73065010          7325           74199920 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73065091          7326           74199940 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73066010          74081910         74199990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73066091          74082121         750800 undtagen 

                           75080010/21 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73069010          74082149         76041010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73069091          74082199         76041020 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7307            74082221         76041039 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7308            74082249         76041059 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7309            74082299         76041099 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7310            74082921         76042100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73110090          74082949         76042910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73121090          74082999         76042929 

 --------------------------------------------------------------------- 

 731290           7411           76042949 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7313            7412           76042999 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7314            7413           76051910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7316            7414           76051929 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7317            74151000         76052910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73181100          75152121         76052929 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73181290          74152129         76071990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73181390          74152191         76072000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7608            82111000         84099930 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7609            82119100         84099950 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7610            82119200         84139100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7611            82119300         84139200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7612            82119400         84145990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7613            8214           84146010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7614            8215           84149060 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7615            8301           84149070 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76161020          8302           84149090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76161090          8303           84172000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76169020          8304           84181000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76169030          8305           84182100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76169040          8306           84182200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76169050          8307           84182900 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76169070          8309           84183000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76169090          8310           84184000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7906            8311           84185000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7907            84021100         84189100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8003            84021291         84189900 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8004            84021299         841911 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8005            84021991         841919 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8006            84021999         84192000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8007            84022000         84198120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 820110           84029091         84198900 

 --------------------------------------------------------------------- 

 820130           84029099         841990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 820140           84031000         84212300 

 --------------------------------------------------------------------- 

 820190           84039000         84212910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82022000          840731          84213100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82023100          840732          84213910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82023200          840820          84219921 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82024000          840890          84219991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82029100          84099121         84241000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82029900          84099130         84261110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 820520/59         84099141         84261190 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82078011          84099150         84261210 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82078020          84099921         84262010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82090000          84099929 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84263010          85043299         87019042 

 --------------------------------------------------------------------- 

 843139           85043390         87019099 

 --------------------------------------------------------------------- 

 843141           85043490         87021091 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84314200          850440          87021092 

                           undtagen 

                           87029290 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84314921          85045000         87021099 

                           undtagen 

                           8702109919/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84314923          85061100         87029021 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84314924          85061200         87029022 

                           undtagen 

                           8702902290 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84314990          85061300         87029029 

                           undtagen 

                           8702902919/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 843210           850619          87029090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 843290           85062010         870310 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84362900          85062090         87032110* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84369100          85069090         87032120/31/39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84369900          85071000         87032181*/89* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 845011           85072000         87032210* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 845012           850730          87032220/31/39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 845019           850740          87032281*/89* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84649010          850780          87032310*/*41/ 

                           *49 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84743111          85161000         87032320/31/39/ 

                           51/59/81/89 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84749010          85162100         87032410/20/31/ 

                           39/81/89 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84749091          85162900         87033110* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84749099          85166000         87033120/31/39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8481            85168000         87033141*/49*/ 

                           81*/89* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84831011          85169010         87033210* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84831021          85169090         87033220/31/39/ 

                           81/89 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84835000          85291023         87033241*/49*/ 

                           51*/59* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84836010          8535 undtagen 853540   87033310/20/31/ 

                           39/81/89 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84839000          8536           87039000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8484            8537           87041090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8485            8538           87042190 

                           undtagen 

                           8704219039/69 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85021100          8544 undtagen 854419/   87042190 

              30/70           undtagen 

                           8704219079/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 850410           8601           87042290 

                           undtagen 

                           8704229029/49 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85042190          8602           87042290 

                           undtagen 

                           8704229059/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85042290          8603           87042390 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85042390          8605           87043190 

                           undtagen 

                           8704319039/69 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85043110          8606           87043190 

                           undtagen 

                           8704319079/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85043199          8609           87043290 

                           undtagen 

                           8704329029/49 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85043210          87012019/99        87043290 

                           undtagen 

                           8704329059/99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87049090          8712           90289090 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8705 undtagen 8705100090  8713           9401 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8705 undtagen 8705909099  8714           9403 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8706            8715           9404 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8707            8716 undtagen 8716319099 9405 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870810           8716 undtagen 8716399090 9406 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870821           9003           950440 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870829           9004           9603 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870831           90183100         9604 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870839           90183919         9607 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87088010          90183920         9608 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87088020          902121          9609 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87088091          90213010         9610 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870891           902810          9611 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870892           902820          9615 

 --------------------------------------------------------------------- 

 870899           902830          9616 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8711            90289019 

 --------------------------------------------------------------------- 

N.B. For de numre i nomenklaturen, der er markeret med en asterisk, sker toldafviklingen i følgende tempo og efter følgende tidsplan:

:3 år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver sats til 97% af basissatsen

:4 år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver sats til 94% af basissatsen

:5 år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver sats til 91% af basissatsen

:6 år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver sats til 88% af basissatsen

:7 år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver sats til 73% af basissatsen

:8 år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver sats til 58% af basissatsen

:9 år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver sats til 43% af basissatsen

:10 år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver sats til 28% af basissatsen

:11 år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver sats til 13% af basissatsen

:12 år efter aftalens ikrafttræden afskaffes den resterende told

Bilag 5

De i artikel 12, stk. 1, omhandlede varer

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-nummer    Varebeskrivelser          Referencepris 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40.11.10     Nye dæk, af gummi af den art der  36 DH/KG 

 40.11.20     anvendes til personautomobiler 

 40.11.40     (herunder stationcars og 

 40.11.50     racerbiler), til busser og 

 40.11.91     lastautomobiler, til motorcykler 

 40.11.99     og knallerter, andre dæk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40.13.10     Slanger af gummi, af den art    36 DH/KG 

         der anvendes til personautomo- 

         biler (herunder stationcars 

         og racerbiler), busser eller 

         lastautomobiler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40.13.20     Slanger af den art der anvendes  44 DH/KG 

 40.13.90.00.10  til cykler og cykler med 

 40.13.90.00.20  med hjælpemotor 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40.13.90.00.90  Andre slanger           36 DH/KG 

 --------------------------------------------------------------------- 

 51.06      Garn af kartet uld, ikke i     55 DH/KG 

         detailsalgsoplægninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 51.07      Garn af kæmmet uld, ikke i     100 DH/KG 

         detailsalgsoplægninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 51.11     Vævet stof af kartet uld med    250 DH/KG 

         indhold af uld på 85 vægtprocent 

         eller derover, af vægt under 

         300 g pr. (m2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 51.11     Andet vævet stof af kartet uld   200 DH/KG 

         med indhold af uld på 85 

         vægtprocent eller derover, af 

         vægt over 300 g pr. (m2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 51.12.11   Vævet stof af kæmmet uld med    300 DH/KG 

         indhold af uld på 85 vægtprocent 

         eller derover, af vægt under 

         200 g pr. (m2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 51.12.19   Andet vævet stof af kæmmet uld   300 DH/KG 

         med indhold af uld på 85 

         vægtprocent eller derover, af 

         vægt over 200 g pr. (m2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 51.12.20   Andet vævet stof af kæmmet uld   250 DH/KG 

         med indhold af uld under 85 

         vægtprocent, blandet med 

         kemofibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 51.12.30   Andet vævet stof af kæmmet uld   250 DH/KG 

         med indhold af uld under 

         85 vægtprocent, blandet med 

         korte kemofibre, af vægt over 

         200g/(m2) men ikke over 

         375g/(m2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 51.12.30   Vævet stof af kæmmet uld med    250 DH/KG 

         indhold af uld under 85 

         vægtprocent, blandet med korte 

         kemofibre, af vægt 200 g/(m2) og 

         derunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 51.12.90   Vævet stof af kæmmet uld med    250 DH/KG 

         indhold af uld under 85 

         vægtprocent, blandet med andre 

         fibre, af vægt 375g/(m2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 51.12.90   Vævet stof af kæmmet uld med    300 DH/KG 

         indhold af uld under 85 

         vægtprocent, blandet med andre 

         fibre, af en vægt over 200g/(m2) 

         men ikke over 375g/(m2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52.05      Garn af bomuld, ikke i detail-   55 DH/KG 

 52.06      salgsoplægninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52.08.32.90.92  Vævet stof af bomuld, med indhold 200 DH/KG 

 52.08.52.90.92  af bomuld på 85 vægtprocent eller 

         derover, farvet eller trykt, 

         lærredsvævet, af vægt over 

         130g/(m2) men ikke over 

         200g/(m2), af bredde over 

         115 cm men ikke over 165 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52.08.32.90.99  Vævet stof af bomuld, med indhold 200 DH/KG 

 52.08.52.90.99  af bomuld på 85 vægtprocent eller 

         derover, farvet eller trykt, 

         lærredsvævet, af vægt over 

         130g/(m2) men ikke over 200g/(m2), 

         af bredde over 165 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 52.08.32.90  Andet vævet stof af bomuld, med  200 DH/KG 

 EX 52.08.33.90  indhold af bomuld på 85 vægt- 

 EX 52.08.39.30  procent eller derover, frem- 

         stillet af garn af forskellige 

         farver, af vægt over 100g/(m2) 

         men ikke over 130g/(m2), af 

         bredde over 115 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 52.08.42.90  Andet vævet stof af bomuld, med  250 DH/KG 

 EX 52.08.43.90  indhold af bomuld på 85 vægt- 

 EX 52.08.49.90  procent eller derover, frem- 

         stillet af garn af forskellige 

         farver, af vægt over 100g/(m2) 

         men ikke over 130g/(m2), af 

         bredde over 85 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 52.08.51.90  Vævet stof, med indhold af     250 DH/KG 

 EX 52.08.52.90  bomuld på 85 vægtprocent eller 

 EX 52.08.53.90  derover, farvet, af vægt under 

 EX 52.08.59.90  200g/(m2), af bredde over 115 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52.09.31.90   Vævet stof, med indhold af bomuld 200 DH/KG 

 52.09.32.90   på 85 vægtprocent eller derover, 

 52.09.39.90   farvet eller trykt, af vægt 

 52.09.51.90   over 200g/(m2) 

 52.09.52.90 

 52.09.59.90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 52.09.41.90  Vævet stof, med indhold af     200 DH/KG 

 EX 52.09.42.90  bomuld på 85 vægtprocent 

 EX 52.09.43.90  eller derover, fremstillet 

 EX 52.09.49.90  af garn af forskellige farver, 

         af vægt over 200g/(m2), af 

         bredde over 115 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52.09.51.90.90  Vævet stof, med indhold af     200 DH/KG 

 52.09.52.90.90  bomuld på 85 vægtprocent 

 52.09.59.90.90  eller derover, trykt, af 

         vægt over 200g/(m2), af bredde 

         over 115 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52.10.11.90.91  Vævet stof, ubleget, med indhold  200 DH/KG 

 52.10.12.90.91  af bomuld på under 85 vægt- 

 52.10.19.90.91  procent, blandet hovedsagelig 

         eller udelukkende med kemofibre, 

         af vægt 200g/(m2) eller derunder, 

         af bredde på 85 cm eller derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 52.10.31.90  Vævet stof, med indhold af bomuld 200 DH/KG 

 EX 52.10.32.90  på under 85 vægtprocent, farvet 

 EX 52.10.39.90  eller fremstillet af garn af 

 EX 52.10.41.90  forskellige farver, af vægt 

 EX 52.10.42.90  under 200g/(m2), af bredde 

 EX 52.10.49.90  på 85 cm eller derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 52.10.51.90  Vævet stof, med indhold af     200 DH/KG 

 EX 52.10.52.90  bomuld på under 85 vægtprocent, 

 EX 52.10.59.90  trykt, af vægt under 200g/(m2), 

         af bredde over 115 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 52.11.31.90  Vævet stof, med indhold af     200 DH/KG 

 EX 52.11.32.90  bomuld på under 85 vægtprocent, 

 EX 52.11.39.90  farvet eller fremstillet af 

 EX 52.11.41.90  garn af forskellige farver, 

 EX 52.11.42.90  af vægt over 200g/(m2), af 

 EX 52.11.43.90  bredde på 85 cm eller derover 

 EX 52.11.49.90 

 EX 52.11.51.90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 52.11.52.90  Vævet stof, med indhold af bomuld 200 DH/KG 

 EX 52.11.59.90  på under 85 vægtprocent, trykt, 

         af vægt over 200g/(m2), af bredde 

         over 115 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52.12.13.90.90  Andet vævet stof af bomuld,    200 DH/KG 

 52.12.14.90.90  farvet eller fremstillet af 

         garn af forskellige farver, af 

         vægt under 200g/(m2), af bredde 

         på 85 cm eller derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52.12.15.90.90  Andet vævet stof af bomuld,    200 DH/KG 

         trykt, af vægt under 200g/(m2), 

         af bredde på 85 cm eller derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52.12.23.90.90  Andet vævet stof af bomuld, af   200 DH/KG 

 52.12.24.90.90  vægt over 200g/(m2), trykt 

 52.12.25.90.90  eller fremstillet af garn af 

         forskellige farver, af bredde 

         på 85 cm eller derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 53.09.11.90.19  Vævet stof af hør, med indhold   200 DH/KG 

         af hør på 85 vægtprocent eller 

         derover, ubleget, af vægt 

         400g/(m2) og derunder, af bredde 

         på 160 cm eller derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 53.09.29.90.10  Vævet stof af hør, med indhold   200 DH/KG 

         af hør under 85 vægtprocent, af 

         bredde under 160 cm, bortset fra 

         ubleget og bleget 

 --------------------------------------------------------------------- 

 53.10.10.90   Vævet stof af jute eller andre   10 DH/KG 

 53.10.90.90   bastfibre henhørende under pos. 

         53.03 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.02.31     Tekstureret garn af nylon eller  55 DH/KG 

 54.02.32     andre polyamider 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.02.33     Tekstureret garn af polyester   40 DH/KG 

 54.06.10.91.21 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.02.39.00.20  Tekstureret garn af polyethylen  40 DH/KG 

 54.06.10.91.40  eller polypropylen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.03.20.00.90  Andet garn af teksturerede     40 DH/KG 

 54.06.20.91.90  endeløse regenererede fibre, 

         bortset fra garn af acetat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.41.99.91  Vævet stof med indhold af     200 DH/KG 

         endeløse fibre af nylon eller 

         andre polyamider på 85 vægt- 

         procent eller derover, 

         ubleget, løstvævet stof til 

         gardiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.51.99.21  Vævet stof med indhold af     200 DH/KG 

         teksturerede endeløse fibre af 

         polyester på 85 vægtprocent eller 

         derover, ubleget eller bleget, 

         løstvævet stof til gardiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.60.90.21  Vævet stof med indhold af ikke-  200 DH/KG 

         teksturerede endeløse fibre af 

         polyester på 85 vægtprocent eller 

         derover, ubleget, bleget eller 

         udkogt, løstvævet stof til 

         gardiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.71.99.91  Andet vævet stof med indhold af  200 DH/KG 

         endeløse syntetiske fibre på 85 

         vægtprocent eller derover, 

         ubleget eller bleget, løstvævet 

         stof til gardiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.42.99.20  Vævet stof med indhold af endeløse 200 DH/KG 

 54.07.43.99.21  fibre af nylon eller andre polya- 

 54.07.44.99.21  mider på 85 vægtprocent eller 

         derover, farvet, trykt eller 

         fremstillet af garn af forskellige 

         farver, løstvævet stof til 

         gardiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.42.99.99  Andet vævet stof med indhold af  200 DH/KG 

 54.07.43.99.99  endeløse fibre af nylon eller 

 54.07.44.99.99  andre polyamider på 85 vægt- 

         procent eller derover, farvet, 

         trykt eller fremstillet af garn 

         af forskellige farver, af bredde 

         over 57 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.52.99.99  Andet vævet stof med indhold af  200 DH/KG 

 54.07.53.99.99  teksturerede endeløse fibre af 

 54.07.54.99.99  af polyester på 85 vægtprocent 

         eller derover, farvet, trykt 

         eller fremstillet af garn af 

         forskellige farver, af bredde 

         over 57 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.60.90.69  Andet vævet stof med indhold af  200 DH/KG 

 54.07.60.90.89  ikke-teksturerede endeløse fibre 

 54.07.60.90.99  af polyester på 85 vægtprocent 

         eller derover, farvet, trykt 

         eller fremstillet af garn af 

         forskellige farver, af bredde 

         over 57 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.72.99.99  Andet vævet stof med indhold af  200 DDH/KG 

 54.07.73.99.99  endeløse syntetiske fibre på 

 54.07.74.99.99  85 vægtprocent eller derover, 

         farvet, trykt eller fremstillet 

         af garn af forskellige farver, 

         af bredde over 57 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.43.99.30  Jaquardvævet stof med indhold af  200 DH/KG 

 54.07.53.99.30  endeløse syntetiske fibre på 85 

 54.07.60.90.70  vægtprocent eller derover 

 54.07.73.99.30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.82.99.90  Vævet stof med indholdd af ende-  200 DH/KG 

 54.07.83.99.99  løse syntetiske fibre på 85 

 54.07.84.99.90  vægtprocent eller derover og 

         hovedsagelig eller udelukkende 

         blandet med bomuld, farvet, 

         trykt eller fremstillet af garn 

         af forskellige farver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.83.99.91  Jacquardvævet stof med indhold   200 DH/KG 

         af endeløse syntetiske fibre på 

         under 85 vægtprocent og hoved- 

         sagelig eller udelukkende blandet 

         med bomuld, farvet, trykt eller 

         fremstillet af garn af 

         forskellige farver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.07.92.99.90  Andet vævet stof af endeløse    200 DH/KG 

 54.07.93.99.90  synbtetiske fibre, farvet, 

 54.07.94.99.90  trykt eller fremstillet af 

         garn af forskellige farver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.08.22.99.92  Andet vævet stof med indhold    200 DH/KG 

 54.08.22.99.99  af endeløse regenererede fibre, 

         strimler eller lignende på 85 

         vægtprocent eller derover, af 

         bredde over 57 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.08.23.99.31  Jacquardvævet stof med indhold af 200 DH/KG 

         endeløse regenererede fibre, 

         strimler eller lignende på 85 

         vægtprocent eller derover, af 

         bredde over 115 cm men ikke over 

         140 cm, af vægt over 250g/(m2) 

         fremstillet af garn af 

         forskellige farver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.08.23.99.39  Vævet stof med indhold af     200 DH/KG 

         endeløse regenererede fibre, 

         strimler eller lignende på 85 

         vægtprocent eller derover, 

         fremstillet af garn af 

         forskellige farver, af finhed 

         195d eller derover og af bredde 

         140 cm eller derover 

         (madraslærred) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.08.23.99.99  Vævet stof fremstillet af garn af 200 DH/KG 

         forskellige farver, med indhold af 

         endeløse regenererede fibre, 

         strimler eller lignende på 85 

         vægtprocent eller derover, af 

         bredde over 75 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.08.24.99.99  Vævet stof, med indhold af     200 DH/KG 

         endeløse regenererede fibre, 

         strimler eller lignende på 85 

         vægtprocent eller derover, trykt, 

         af bredde over 57 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.08.32.99.90  Andet vævet stof af endeløse    200 DH/KG 

 54.08.33.99.99  regenererede fibre, farvet, 

 54.08.34.99.90  trykt eller fremstillet af garn 

         af forskellige farver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.08.33.99.91  Andet jacquardvævet stof af 

         endeløse regenererede fibre, af 

         bredde over 115 cm men ikke 

         over 140 cm, af vægt over 

         250g/(m2). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54.08.33.99.92  Andet vævet stof af endeløse    200 DH/KG 

         regenererede fibre, fremstillet 

         af garn af forskellige farver, af 

         finhed 195d eller derover og af 

         bredde 140 cm eller derover 

         (madraslærred) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.09      Garn af korte kemofibre (undtagen 85 DH/KG 

 55.10      sytråd), ikke i detailsalgs- 

         oplægninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.11      Garn af korte kemofibre (undtagen 55 DH/KG 

         sytråd), i detailsalgs- 

         oplægninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.12.19.90.91  Vævet stof med indhold på 85 vægt- 200 DH/KG 

 55.12.29.90.91  procent af korte syntetiske fibre, 

 55.12.99.90.91  trykt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.12.19.90.99  Vævet stof med indhold på 85 vægt- 200 DH/KG 

 55.12.29.90.99  procent af korte syntetiske 

 55.12.99.90.99  fibre, fremstillet af garn af 

         forskellige farver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.13.41.90.00  Vævet stof med indhold på 85 vægt- 200 DDH/KG 

 55.13.43.90.00  procent af korte syntetiske 

 55.13.49.90.00  fibre, blandet hovedsagelig eller 

 55.14.41.90.90  udelukkende med bomuld, trykt 

 55.14.42.90.90 

 55.14.43.90.90 

 55.14.49.90.90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.15.11.90.94  Andet vævet stof af korte     200 DH/KG 

 55.15.12.90.94  polyesterfibre, trykt 

 55.15.13.90.94 

 55.15.19.90.94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.15.21.90.94  Andet vævet stof af korte fibre  200 DH/KG 

 55.15.22.90.94  af acryl eller modacryl 

 55.15.29.90.94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.15.91.90.94  Andet vævet stof af andre korte  200 DH/KG 

 55.15.92.90.94  syntetiske fibre, trykt 

 55.15.99.90.94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.15.11.90.10  Andet vævet stof af korte     200 DH/KG 

 55.15.11.90.99  polyesterfibre, jacquardvævet, 

 55.15.12.90.10  af bredde over 115 cm men ikke 

 55.15.12.90.99  over 140 cm, af vægt over 250g/ 

 55.15.13.90.10  (m2), eller andet vævet stof, 

 55.15.13.90.99  fremstillet af garn af forskellige 

 55.15.19.90.10  farver 

 55.15.19.90.99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.15.21.90.10  Andet vævet stof af korte fibre  200 DH/KG 

 55.15.21.90.99  af acryl eller modacryl, 

 55.15.22.90.10  jaquardvævet, af bredde over 

 55.15.22.90.99  115 cm men ikke over 140 cm, af 

 55.15.29.90.10  vægt over 250g/(m2), eller 

 55.15.29.90.99  andet vævet stof, fremstillet af 

         garn af forskellige farver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.15.91.90.10  Andet vævet stof af andre korte  200 DH/KG 

 55.15.91.90.99  syntetiske fibre, jaquardvævet, 

 55.15.92.90.10  af bredde over 115 cm men ikke 

 55.15.92.90.99  over 140 cm, af vægt over 250g/ 

 55.15.99.90.10  (m2), eller andet vævet stof, 

 55.15.99.90.99  fremstillet af garn af 

         forskellige farver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.16.14.90.00  Vævet stof med indhold af korte  200 DH/KG 

         regenererede fibre på 85 vægt- 

         procent eller derover, trykt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.16.23.90.20  Vævet stof med indhold af korte  200 DH/KG 

         regenererede fibre på 85 vægt- 

         procent eller derover, blandet 

         hovedsagelig eller udelukkende 

         med endeløse syntetiske fibre, 

         jacquardvævet, af bredde over 

         115 cm men ikke over 140 cm, af 

         vægt over 250g/(m2), fremstillet 

         af garn af forskellige farver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.16.23.90.30  Vævet stof med indhold af korte  200 DH/KG 

         regenererede fibre under 85 vægt- 

         procent, blandet hovedsagelig 

         eller udelukkende med endeløse 

         syntetiske fibre, jacquardvævet, 

         af bredde 140 cm eller derover 

         (madraslærred), fremstillet af 

         garn af forskellige farver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55.16.24.90.00  Vævet stof med indhold af korte  200 DH/KG 

 55.16.34.90.00  regenererede fibre på 85 vægt- 

 55.16.44.90.00  procent eller derover, trykt 

 55.16.94.90.0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 56.05 (undtagen Metalliseret garn, også over-   85 DH/KG 

 56.05.00.90.00) spundet, bestående af tekstilgarn 

         eller strimler og lignende som 

         nævnt i pos. 5404 eller 5405, i 

         forbindelse med metal i form af 

         tråd, bånd eller pulver eller 

         overtrukket med metal 

 --------------------------------------------------------------------- 

 56.06.00.10.10  Krimmergarn (chaönettegarn), af  85 DH/KG 

         natursilke, shappe- eller 

         bourettesilke, af metalliseret 

         garn henhørende under pos. 5605 

         eller af metalgarn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 56.06.00.91.00  Garn, strimler eller lignende   85 DH/KG 

         henhørende under pos. 5404 eller 

         5405, undtagen varer henhørende 

         under pos. 5605 og undtagen garn 

         af hestehår, overspundet med 

         natursilke, shappe- eller 

         bourettesilke 

 --------------------------------------------------------------------- 

 57.02 (undtagen Gulvtæpper             800 DH/(m2) 

 57.02.10 et                     400 DH/(m2) 

 57.02.20) 

 57.03 

 EX 57.04 

 57.05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 58.01     Vævet fløjls-, plys- og      40 DH/KG 

         chenillestof (bortset fra varer 

         henhørende under pos. 5802 og 

         5806), imprægneret, overtrukket, 

         belagt med plastmateriale eller 

         lamineret med plastmateriale 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58.01.21.19.00  Uopskåret skudfløjl og skudplys,  200 DH/KG 

 58.01.21.90.00  af bomuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58.01.22.90.10  Fløjl og plys, af bomuld, af    200 DH/KG 

 58.01.23.90.10  vægt oer 350 g/(m2) 

 58.01.24.90.10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58.01.22.90.20  Andet fløjl og plys, af bomuld   200 DH/KG 

 58.01.22.90.90 

 58.01.23.90.20 

 58.01.23.90.90 

 58.01.24.90.20 

 58.01.24.90.90 

 58.01.25.90.20 

 58.01.25.90.90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58.01.31.19.00  Skudfløjl og skudplys, af     200 DH/KG 

 58.01.31.90.00  kemofibre 

 58.01.32.19.00 

 58.01.32.90.00 

 58.01.33.19.00 

 58.01.33.90.00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58.01.90.35.00  Vævet fløjls-, plys- og      10 DH/KG 

         chenillestof, vævet stof af jute 

         eller andre bastfibre (bortset 

         fra varer henhørende under pos. 

         58.06), omhandlet i bestemmelse 

         2 til kapitel 58 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 58.02     Håndklædefrottestof og lignende  200 DH/KG 

         vævet frottestof bortset fra bånd 

         henhørende under pos. 5806 og 

         tuftet tekstilstof, bortset fra 

         varer henhørende under pos. 5703, 

         imprægneret, overtrukket, belagt 

         med plastmateriale eller 

         lamineret med plastmateriale 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58.02.19.19/90  Håndklædefrottestof og lignende  200 DH/KG 

 EX 58.02.20.90  vævet frottestof, af tekstil- 

         materialer, ikke ubleget 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58.03.90.30.00  Drejervævet stof, bortset fra   10 DH/KG 

         bånd henhørende under pos. 5806, 

         af jute eller andre bastfibre 

         henhørende under pos. 5303 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 58.04     Tyl og andre netstoffer; blonder  40 DH/KG 

         og kniplinger i løbende længder, 

         strimler eller motiver, 

         imprægneret, overtrukket, belagt 

         med plastmateriale eller lamineret 

         med plastmateriale 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58.11.00.41   Vatterede tekstilstoffer i     40 DH/KG 

         løbende længder, bestående af et 

         eller flere lag tekstilmaterialer 

         samlet med polstringsmateriale 

         ved kædesting eller på anden måde, 

         undtagen broderier henhørende 

         under pos. 5810, imprægneret, 

         overtrukket, belagt med plast- 

         materiale eller lamineret med 

         plastmateriale 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58.11.00.94.00  Vatterede tekstilstoffer i løbende 10 DH/KG 

         længder, bestående af et eller 

         flere lag tekstilmaterialer samlet 

         med polstringsmateriale ved 

         kædesting eller på anden måde, 

         undtagen broderier henhørende 

         under pos. 5810, af vævet stof 

         henhørende under pos. 5310 

 --------------------------------------------------------------------- 

 59.03      Vævet stof, imprægneret, over-   40 DH/KG 

         trukket, belagt med plast- 

         materiale eller lamineret med 

         plastmateriale, bortset fra 

         varer henhørende under pos. 5902 

 --------------------------------------------------------------------- 

 59.05.00.31   Vægbeklædning af vævet stof,    40 DH/KG 

         imprægneret, overtrukket, belagt 

         med plastmateriale eller lamineret 

         med plastmateriale 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 59.07.00.20  Voksdug og andre tekstilstoffer,  40 DH/KG 

         overtrukket med præparater på 

         basis af tørrende olier 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EK 60.01.21   Fløjsl- og plysstof, samt     200 DH/KG 

 EX 60.01.22   frottestof, af trikotage, bortset 

 EX 60.01.29   fra stof med lang luv, ikke 

 EX 60.01.91   ubleget 

 EX 60.01.92 

 EX 60.01.99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 60.02.41.99.00  Andet trikotagestof, kædestols-  200 DH/KG 

 60.02.42.99.00  varer (herunder varer fremstillet 

 60.02.43.99   på hæklegallonmaskiner) 

 60.02.49.99.00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 60.02.91.99.00  Andet trikotagestof        200 DH/KG 

 60.02.92.99.00 

 60.02.93.99.21 

 60.02.93.99.22 

 60.02.93.99.29 

 60.02.93.99.90 

 60.02.99.99.00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61.04.11     Dragter, kombinerede sæt, jakker, 600 DH/KG 

 61.04.12     blazere, benklæder, overalls, 

 61.04.13     knickers og shorts, at trikotage, 

 61.04.19     til kvinder eller piger 

 61.04.21 

 61.04.22 

 61.04.31 

 61.04.32 

 61.04.33 

 61.04.39 

 (undtagen 

 61.04.39.00.10) 

 61.04.61 

 61.04.62 

 61.04.63 

 61.04.69 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61.04.41     Kjoler, nederdele og bukse-    600 DH/KG 

 61.04.42     nederdele, af trikotage 

 61.04.43 

 61.03.44 

 61.03.49 

 61.04.51 

 61.04.52 

 61.04.53 

 61.04.59 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61.06 (undtagen Bluser, skjorter og skjorte-    500 DH/KG 

 61.06.90.00.10  bluser, af trikotage, til kvinder 

 61.06.90.00.20) eller piger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 61.07     Trusser, underbenklæder, nat-   350 DH/KG 

         skjorter, pyjamas, badekåber 

         og slåbrokker, af trikotage, til 

         mænd eller drenge 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 61.08     Underkjoler, underskørter og    350 DH/KG 

         negligeer, af trikotage, til 

         kvinder eller piger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61.09      T-shirts og undertrøjer, af    350 DH/KG 

         trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61.08      Underkjoler, underskørter og    350 DH/KG 

         negligeer, af trikotage, til 

         kvinder eller piger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61.09      T-shirts og undertrøjer, af    400 DH/KG 

         trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61.10.10     Sweatere, pullovere, cardigans,  400 DH/KG 

 61.10.20     veste og lignende varer, af 

 61.10.30     trikotage 

 61.10.90 

 (undtagen 

 61.10.90.00.91) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61.12.11     Træningsdragter          450 DH/KG 

 61.12.12 

 61.12.19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 62.03.31     Jakker og blazere til mænd og   1250 DH/STK. 

 62.03.32     kvinder 

 62.03.33 

 62.03.39 

 62.04.31 

 62.04.32 

 62.04.33 

 62.04.39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 62.03.11     Jakkesæt og habitter til mænd   1750 DH/STK. 

 62.03.12     og drenge; dragter og kombinerede 

 62.03.19     sæt til kvinder og piger 

 62.03.21 

 62.03.22 

 62.03.23 

 62.03.29 

 62.04.11 

 62.04.12 

 62.04.13 

 62.03.19 

 62.04.21 

 62.04.22 

 62.04.23 

 62.04.29 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 62.03.41   Benklæder og overalls til     500 DH/STK. 

 EX 62.03.42   kvinder og piger og til mænd og 

 EX 62.03.43   drenge 

 EX 62.03.49 

 EX 62.04.61 

 EX 62.04.62 

 EX 62.04.63 

 EX 62.04.69 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 62.04.41   Kjoler, undtagen af shappesilke  1000 DH/STK. 

 EX 62.04.42   silke eller bourettesilke 

 EX 62.04.43 

 EX 62.04.44 

 EX 62.04.49 

 (undtagen 

 62.04.49.10) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 62.05      Skjorter til mænd og drenge;    200 DH/STK. 

 62.06 (undtagen bluser, skjorter og skjorte- 

 62.06.10)    bluser til kvinder og piger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 63.01 (undtagen Plaider og lignende tæpper     150 DH/KG 

 63.01.10)    (undtagen tæpper med elektrisk 

         opvarmning) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 63.02      Sengelinned, dækketøj, hånd-    400 DH/KG 

         klæder, vaskeklude, viskestykker 

         og lignende varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 63.05.10   Sække og poser, at den art der   10 DH/KG 

 EX 63.05.20   anvendes til emballage, af jute 

         eller andre basttekstilfibre 

         henhørende under pos. 5303, 

         indført tomme 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 63.05.31   Sække og poser, at den art der   28 DH/KG 

 EX 63.05.39   anvendes til emballage, af 

         syntetiske eller regenererede 

         tekstilmaterialer, indført tomme 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 63.05.90   Sække og poser, af den art der   10 DH/KG 

         anvendes til emballage, af andre 

         tekstilmaterialer, indført tomme 

 --------------------------------------------------------------------- 

 63.06.11     Pressenndinger og markiser     40 DH/KG 

 63.06.12 

 63.06.19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 63.06.21     Telte               40 DH/DK 

 63.06.22 

 63.06.29 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 64.03.59.   Fodtøj med ydersål af læder og 

 00.30      overdel af læder (som ikke dækker 300 DH/PAR 

 EX 64.03.59.   anklen 

 00.41 

 EX 64.03.59. 

 00.59 

 EX 64.03.59. 

 00.91 

 EX 64.03.59. 

 00.99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 64.03.99.   Andet fodtøj med overdel af læder 300 DH/PAR 

 00.30      (som ikke dækker anklen) 

 EX 64.03.99. 

 00.41 

 EX 64.03.99. 

 00.49 

 EX 64.03.99. 

 00.91 

 EX 64.03.99. 

 00.99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 64.05.10.   Andet fodtøj md overdel af læder  300 DH/PAR 

 00.91      eller kunstlæder 

 EX 64.05.10. 

 00.99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 64.05.90.   Andet fodtøj            300 DH/PAR 

 00.40 

 EX 64.05.90. 

 00.90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 68.13      Friktionsmateriale og varer deraf 120 DH/KG 

         (f.eks. plader, ruller, bånd, 

         segmenter, skiver, ringe, puder), 

         ikke monterede, til bremser, 

         koblinger o.lign., fremstillet på 

         basis af asbest, andre mineralske 

         stoffer eller cellulose, også i 

         forbindelse med tekstil eller 

         andre materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 69.07 (undtagen Uglaserede sten og fliser til 

 69.07.10.00.91  brolægning, gulvbelægning eller 

 69.07.90.00.91) beklædning af vægge, kaminer 

         o.lign., af keramisk materiale, 

         undtagen af stentøj: 

         - af biscuit til den berørte 

          industri             19 DH/(m2) 

         - andre varer           40 DH/(m2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 69.07.10.    Uglaserede sten og fliser til 

 00.91      brolægning, gulvbelægning eller 

 69.07.90.    beklædning af vægge, kaminer 

 00.91      o.lign., af stentøj, hvis 

         mindste sidelængde er på 

         over 5cm: 

         - indført af den pågældende 

          industri             1,60 DH/KG 

         - andre varer           3,50 DH/KG 

 --------------------------------------------------------------------- 

 69.08 (undtagen Glaserede sten og fliser til    3,50 DH/KG 

 69.08.10.00.10) brolægning, gulvbelægning eller 

         beklædning af vægge, kaminer 

         o.lign., af keramisk materiale 

 --------------------------------------------------------------------- 

 69.08.10.00.10  Glaserede sten og fliser,     60 DH/(m2) 

         terninger til mosaikarbejder, af 

         keramisk materiale, hvis største 

         sidelængde er på under 5 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 69.10      Køkkenvaske, vaskekummer,     11 DH/KG 

         vaskekummesøjler, badekar, 

         bideter, klosetskåle, skylle- 

         cisterner, urinaler og lignende 

         sanitetsartikler, af keramisk 

         materiale 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70.13.10.    Glas uden fod, ikke slebne, 

 00.11      matterede eller dekorerede, af 

 70.13.29.00.21  andet glas end krystal eller 

         af glas med ringe udvidelses- 

         koefficient: 

         - med rumfang under 250 ml     26 DH/KG 

         - med rumfang på 250 ml eller 

          derover             13 DH/KG 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73.21.11.    Gaskomfurer og gasapparater    60 DH/KG 

 11.00      og blandede apparater 

 73.21.11. 

 13.00 

 73.21.11. 

 91.00 

 73.21.11. 

 93.00 

 73.21.81. 

 10.00 

 73.21.81. 

 20.00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82.01.30.    Ryddehakker og spidshakker     20 DH/KG 

 00.11 

 82.01.30. 

 00.19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 82.01.30.   Hakker               32 DH/KG 

 00.90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82.05.20.    Hamre               32 DH/KG 

 00.00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 83.01.30     Låse                50 DH/KG 

 83.01.40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 84.07.31.   Forbrændingsmotorer med slagvo-  1800 DH/KG 

 10.00      lumen 50 (cm3) og derunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84.09.91.    Cylinderblokke til knallerter med 200 DH/KG 

 21.00      slagvolumen 50 (cm3) og derunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84.09.91.    Stempler til knallerter med slag- 300 DH/KG 

 30.20      volumen 50 (cm3) og derunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84.18.21.00.10  Køleskabe til husholdningsbrug   3000 DH/(m3) 

 84.18.21.00.90  med rumindhold på 500 liter    YDRE 

 84.18.22.00.90 

 84.18.29.00.90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84.21.23.00.00  Maskiner og apparater til     - 80 DDH/KG 

 84.21.29.10.00  filtrering og rensning af væsker   CAV-TYPE 

 84.21.31.00.00  og gas, til motorer        - 45 DH/KG 

 84.21.39.10.00                    FOR ANDRE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84.50.11.10.00  Vaskemaskiner (4 til 6 kg)     4000 DH/STK. 

 84.50.12.10.10 

 84.50.19.10.10 

 84.50.19.10.90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84.81.80.40   Ventiler til bygninger       85 DH/KG 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85.06.19.10.10  Tørbatterier med spænding på under 32 DH/KG 

 85.06.20.10.10  10 volt 

 85.06.11.00.10 

 85.06.12.00.10 

 85.06.13.00.10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 85.16.60.00  Elektriske komfurer og       60 DH/KG 

         kombinerede komfurer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85.35.90.10   Cellebroer til slutning af     80 DH/KG 

 85.36.90.10   kredsløb og dele hertil 

 85.38.90.20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 86.36.50.11   Afbrydere til husholdningsbrug   80 DH/KG 

 EX 85.38.90.   og dele hertil 

 91.10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85.36.61.10   Fatninger og dele hertil      120 DH/KG 

 85.38.90.10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85.36.69.10   Stik og stikdåser til hushold-   80 DH/KG 

 EX 85.38.90.   ningsbrug og dele hertil 

 91.10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85.39.22     Glødelamper med effekt 200 W 

         og derunder, til driftsspænding  45 DH/KG 

         over 100 V 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87.08.31     Monterede bremseskiver og     120 DH/KG 

 87.08.39     -belægninger til automobiler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87.14.11.00.10  Sadler til motorcykler       70 DH/STK. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87.14.95.00   Sadler til cykler         80 DH/STK. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 87.14.19.   Nav                25 DH/PAR 

 00.99 

 EX 87.14.93.00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 87.14.19.   Kranksæt              9 DH/SÆT 

 00.99 

 EX 87.14.96.00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EX 87.14.19.   Styretøjssæt            9 DH/SÆT 

 00.99 

 EX 87.14.99. 

 00.99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 90.28.30.10.00  Elektricitetsmålere til lav- 

         og mellemspænding 

         - enfasede             185 DH/STK. 

         - trefasede            412 DH/STK. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 For nye biler: 69 500 DH pr. bil 

 For brugte biler: 65 000 DH pr. bil. 

 Bilag 6 

 De i artikel 12, stk. 2, omhandlede varer 

 Liste 1* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-KODE            VAREBESKRIVELSE 

 --------------------------------------------------------------------- 

   40122000  Brugte dæk 

 --------------------------------------------------------------------- 

    630900  Brugte beklædningsgenstande og andre brugte 

         tekstilvarer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex  87012019  Traktorer til kørsel på landeveje, brugte; andre 

  8701904290  traktorer på hjul til kørsel på landeveje, brugte 

  8701904990 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8702109919  Motorkøretøjer til befordring af personer, med for- 

  8702109999  brændingsmotor med kompressions- og anden tænding, 

         med stempel osv., brugte 

  8702109290 

  8702902290 

  8702902919 

  8702902999 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8704219039  Automobiler til godsbefordring, med forbrændings- 

  8704219069  motor med kompressions- og gnisttænding, med 

  8704219079  stempel osv., brugte 

  8704219099 

  8704229029 

  8704229049 

  8704229059 

  8704229099 

  8704239029 

  8704239049 

  8704239059 

  8704239099 

  8704319039 

  8704319069 

  8704319079 

  8704319099 

  8704329029 

  8704329049 

  8704329059 

  8704329099 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8705100090  Automobiler til specielle formål, undtagen til 

  8705909099  transport, brugte 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8716319099  Andre påhængsvogne og sættevogne med påmonteret 

  8716399090  tank; andre påhængsvogne og sættevogne; til 

         godstransport osv., brugte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Liste 2* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-KODE            VAREBESKRIVELSE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex  73211111  Gaskomfurer og gasapparater, brugte 

 ex  73211121 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex  84089090  Motorer til kunstvanding, brugte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex  84181000  Køleskabe og fryseskabe, brugte 

 ex  84182100 

 ex  84182200 

 ex  84182900 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex  84501110  Vaskemaskiner, brugte 

 ex  84501210 

 ex  84501910 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex  85166000  Elektriske komfurer og kombinerede el/gaskomfurer, 

         brugte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex  87111011  Knallerter, brugte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex  87120000  Cykler, brugte 

 --------------------------------------------------------------------- 

* Begrebet brugte varer skal ses under henvisning til et kriterium vedrørende varens alder på grundlag af en periode for anvendelsen af de pågældende varer, der af de to parter fastlægges 6 måneder efter aftalens ikrafttræden. Begrebet brugte varer vedrører ikke varer, der er blevet istandsat og anerkendes som værende i overensstemmelse med de gælde tekniske forskrifter i Marokko.

Bilag 7

Vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

1. Inden udgangen af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden tiltræder Marokko følgende multilaterale konventioner om beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret:

- Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961);

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980);

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret 1979 og 1984);

- Den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Geneve-akten, 1991).

2. Associeringsrådet kan beslutte, at stk. 1 i dette bilag finder anvendelse på andre multilaterale konventioner på dette område.

3. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konventioner:

- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967) (Paris-unionen);

- Madrid-arrangementet vedrørende international registrering af varemærker (Stockholm-akten 1969 (Madrid-unionen);

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971);

- Protokol til Madrid-arrangementet vedrørende international registrering af varemærker (1989);

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Geneve 1977).

LISTE OVER PROTOKOLLER

Protokol nr. 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Marokko

Protokol nr. 2 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Marokko

Protokol nr. 3 om ordningen for indførsel i Marokko af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

Protokol nr. 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

Protokol nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

PROTOKOL Nr. 1

OM ORDNINGEN FOR INDFØRSEL I FÆLLESSKABET

AF LANDBRUGSPRODUKTER

MED OPRINDELSE I MAROKKO

Artikel 1

1. De i bilaget anførte varer med oprindelse i Marokko indføres i Fællesskabet på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2. Tolden ved indførsel afskaffes eller nedsættes alt efter vare i det for hver vare angivne forhold i kolonne a.

For visse varer, for hvilke der i henhold til toldtariffen anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de i stk. 3 omhandlede nedsættelser, der er angivet i kolonne a og i kolonne c kun for værditolden.

3. For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne b.

For mængder, der indføres ud over kontingenterne, nedsættes tolden i henhold til den fælles toldtarif i det i kolonne c angivne forhold.

4. For visse andre varer, der kan indføres toldfrit, er der i kolonne d fastsat referencemængder.

Hvis indførslen af en vare overstiger referencemængderne, kan Fællesskabet under hensyntagen til en årlig opgørelse over samhandelen, som det foretager, henføre varen under et fællesskabstoldkontingent med en mængde svarende til denne referencemængde. I så fald anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne c angivne forhold for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

5. For visse af de varer, der er omhandlet i stk. 3 og 4, og som er angivet i kolonne e, forhøjes kontingentmængderne eller referencemængderne i fire lige store rater på 3% af disse mængder hvert år fra den 1. januar 1997 til den 1. januar 2000.

6. For visse varer, bortset fra dem, der er omhandlet i stk. 3 og 4, og som er angivet i kolonne e, kan Fællesskabet fastsætte en referencemængde, jf. stk. 4, hvis det på grundlag af en årlig opgørelse over samhandelen, fastslår, at de indførte mængder indebærer fare for at skabe vanskeligheder på Fællesskabets marked. Hvis varen siden henføres under et toldkontingent på de i stk. 4 beskrevne betingelser, anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne c angivne forhold for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

Artikel 2

1. For de varer med oprindelse i Marokko, der er omhandlet i artikel 3 og 4, er de indgangspriser, ud fra hvilke de specifikke toldsatser nedsættes til nul, lig de priser (i det følgende benævnt »aftalemæssige indgangspriser«) inden for rammerne af maksimumsmængderne, perioderne og betingelserne, der er angivet i nævnte artikler.

2. Disse aftalemæssige indgangspriser nedsættes i samme forhold og i samme tempo som de indgangspriser, der er bundet i WTO.

3. a) Hvis indgangsprisen for en sending er 2%, 4%, 6% eller 8% lavere end den aftalemæssige indgangspris, udgør den specifikke toldsats henholdsvis 2%, 4%, 6% eller 8% af denne aftalemæssige indgangspris.

b) Hvis indgangsprisen for en sending er på under 92% af den aftalemæssige indgangspris, finder den specifikke toldsats, der er bundet i WTO, anvendelse.

4. Marokko drager omsorg for, at den samlede udførsel til Fællesskabet i de pågældende perioder og på de i denne protokol fastsatte betingelser ikke overstiger de i artikel 3 og 4 aftalte mængder.

5. Formålet med den særlige ordning, der er aftalt ved denne artikel, er at fastholde niveauet for den traditionelle marokkanske udførsel til Fællesskabet og hindre forstyrrelser på fællesskabsmarkederne.

6. De to parter konsulterer hinanden hvert år i andet halvår for at undersøge samhandelen i det foregående produktionsår eller på anmodning af en af parterne til enhver tid inden for en frist på 3 arbejdsdage, og de træffer i givet fald passende foranstaltninger til at sikre, at målet i artikel 2, stk. 5, og i artikel 3 og 4, i denne protokol realiseres fuldt ud.

Artikel 3

1. Hvad angår friske tomater henhørende under KN-kode 0702 00:

a) for hver periode fra 1. oktober til 31. marts og for en aftalt mængde på 150 676 tons fordelt på de forskellige måneder som angivet nedenfor, er de aftalemæssige indgangspriser, ud fra hvilke de specifikke toldsatser nedsættes til nul, lig følgende:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Periode            Mængde   Aftalemæssig indgangspris 

                (tons)        (ecu/ton) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Oktober            5 000         500 

 November - marts       145 676         500 

 heraf 

    november            18 601 

    december            36 170 

    januar             30 749 

    februar            33 091 

    marts             27 065 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt            150 676 

 --------------------------------------------------------------------- 

b) Hvad angår perioden fra 1. november til 31. marts:

i) hvis de i litra a) anførte mængder i nogen måned ikke nås, kan restmængden overføres til den følgende måned inden for en grænse på 20%,

ii) i en given måned kan de fastsatte mængder overskrides med 20%, forudsat at den samlede mængde på 145 676 tons ikke overskrides.

c) Marokko underretter Kommissionens tjenestegrene om de ugentlige udførsler til Fællesskabet inden for en frist, der tillader meddelelse af præcise og pålidelige oplysninger. Denne frist må i intet tilfælde være på over 15 dage.

2. Hvad angår friske courgetter henhørende under KN-kode 0709 90:

a) for hver periode fra 1. oktober til 20. april og for en maksimumsmængde på 5 000 tons er den indgangspris, ud fra hvilken den specifikke toldsats nedsættes til nul, lig 451 ecu/ton.

b) Marokko meddeler hver måned Kommissionen, hvilke mængder der er udført i den foregående måned.

Artikel 4

For nedenstående varer er de aftalemæssige indgangspriser, ud fra hvilke den specifikke toldsats nedsættes til nul, inden for de fastsatte mængder og perioder lig den nedenfor anførte priser:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vare        Periode       Mængde   Aftalemæssig 

                    (tons)   indgangspris 

                          (ecu/ton) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Artiskokker 

 (ex 0709 10)   1. november - 

         31. december      500     600 

 Agurker 

 (ex 0707)    1. november - 

         31. maj        5 000     500 

 Clementiner 

 (ex 0805 20)   1. november - 

         udgangen af februar 110 000     500 

 Appelsiner 

 (ex 0805 10)   1. december - 

         31. maj       300 000     275 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode      Varebeskrivelse   Nedsættelse af  Told- 

                    toldsatserne   kontingenter 

                      (%)       (ton) 

                      a        b 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0101 19 10   Heste, til slagt- 

          ning (a)        100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0101 19 90   I andre tilfælde    100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0204      Kød af får og geder, 

          fersk, kølet eller 

          frosset, undtagen 

          fårekød af tamdyr   100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0205 00    Hestekød, samt kød af 

          æsler, muldyr eller 

          mulæsler, fersk, 

          kølet eller frosset  100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0208      Andet kød og spiseligt 

          slagteaffald, fersk, 

          kølet eller frosset  100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0602      Andre levende planter 

          (herunder rødder), 

          stiklinger og 

          podekviste; mycelium, 

          undtagen rosenplanter 100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0602 40    Rosenplanter, også 

          podede, undtagen 

          stiklinger af 

          rosenplanter      100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0603 10    Afskårne blomster           Periode 1995/ 

          og blomsterknopper,          96: 

          friske                  2.000 

 ex 10 11     Roser, fra 15.            Periode 1996/ 

 ex 10 51     oktober til 14. maj**         97: 

                              2.400 

 ex 10 13     Nelliker, fra 15.           Periode 1997/ 

 ex 10 53     oktober til 31. maj 100**       98: 

                              2.600 0 

 ex 10 21     Gladiolus, fra 15.          Periode 1998/ 

 ex 10 61     oktober til 14. maj          99 

                               og 

 ex 10 25     Chrysantemum, fra 15.         følgende 

 ex 10 65     oktober til 14. maj          perioder: 

                              3.000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 10 15     Orkideer, fra 15.           Periode 1995/ 

          oktober til 14 maj          96: 

                              1.600 

 ex 10 29     Andre blomster, fra 15. 100     Periode 1996/ 

 ex 10 69     oktober til 14 maj          97: 

                              1.700 

                             Periode 1997/ 

                             98: 

                              1.900 

                             Periode 1998/ 

                             99 og 

                             følgende 

                             perioder 

                              2.000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0701 90 51   Nye kartofler,      100      120.000 

 ex 0701.90.90   fra 1. december til 

          30. april (b) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0702 00    Tomater         100*      150.676 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 07 03     Skalotteløg, hvidløg,  100 

          porrer og andre 

          Allium-arter, undtagen 

          løg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0703 10 11   Løg, fra 15. februar   100      7.000 

 ex 0703 10 19   til 15. maj                (1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0704 90 90   Kinakål, fra 1.     100       120 

          november til 31. 

          december 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0705 11    Icebergsalat, fra 1.   100       120 

          november til 31. 

          december 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0704      Hvidkål, blomkål, 

          grønkål og anden 

          spiselig kål 

          (Brassicaarter), 

          undtagen kinakål 

  0705      Salat (Lactuca sativa) 

          og cikorie (Cichorium- 

          arter) 

 0706       Gulerødder, turnips,   100 

          rødbeder, skorzoner, 

          knoldselleri, radiser 

          og andre spiselige 

          rødder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0707      Agurker og asier     100*      5.000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0708 10 20   Ærter (Pisum sativum),  100        60 

 ex 0708 10 95   fra 1. oktober til 

          30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0708 20 20   Bønner (Vigna-arter,   100 

 ex 0708 20 95   Phaseolus-arter), 

          fra 1. november til 

          30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 10    Artiskokker, fra 1.   100* 

          oktober til 31. december 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 20 00   Asparges, fra 1.     100 

          oktober til 31. 

          marts 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 30 00   Auberginer, fra     100 

          1. december til 

          30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0709 60 10   Sød peber        100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 60 99   Andre frugter af     100 

          slægterne Capsicum 

          eller Pimenta, fra 

          15. november til 

          30. juni 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 90    Courgetter, fra 1.    100*       5.000 

          november til 

          31. maj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 90 90   Okra, fra 15. februar  100 

          til 15. juni 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 90 90   Vilde løg af slægten   100       7.000 

          Muscari comosum, fra            (1) 

          15. februar til 

          15. maj 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0709 40 00   Selleri, bortset fra 

          knoldselleri 

 ex 0709 51    Svampe, bortset fra 

          champignon 

  0709 70 00   Spinat, newzealandsk   100       8.000 

 ex 0709 90    spinat og havemælde- 

          spinat 

          Andre grøntsager, 

          bortset fra courgetter, 

          okra og vilde løg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0710      Grøntsager, undtagen   100       6.000 

          ærter og andre frugter 

          af slægten Capsicum 

          eller slægten Pimenta, 

          frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0710 21 00   Ærter          100 

 ex 0710 29 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0710 80 59   Andre frugter af     100 

          slægten Capsicum eller 

          slægten Pimenta 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0711 10 00   Løg 

  0711 40 00   Agurker og asier     100 

 ex 0711 90    Andre grøntsager, 

          blandinger af 

          grøntsager, undtagen 

          peber 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0711 20 10   Oliven, ikke til     100 

          fremstilling af oliven- 

          olie (c) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0711 30 00   Kapers          100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0711 90 10   Frugter af slægten    100 

          Capsicum eller Pimenta, 

          bortset fra sød peber 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0712      Grøntsager, tørrede,   100 

          undtagen løg og oliven 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0713 10 10   Ærter til udsæd     100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0713 50 10   Valskbønner og heste-  100 

          bønner til udsæd 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0713      Bælgfrugter, undtagen  100 

          til udsæd 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0804 10 00   Dadler, i salgsemballage 100 

          af nettoindhold på 35 

          kg eller derunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0804 20    Figner          100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0804 40    Avokadoer        100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 10    Appelsiner, friske    100*       340.000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 20    Mandariner (herunder   100*       150.000 

          tangeriner og satsumas); 

          clementiner, wilkings 

          og andre lignende 

          krydsninger af 

          citrusfrugter, friske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 30    Citroner, friske     100* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 10    Appelsiner, undtagen 

          friske 

 ex 0805 20    Mandariner (herunder   100* 

          tangeriner og satsumas); 

          clementiner, wilkings og 

          andre lignende kryds- 

          ninger af citrusfrugter, 

          undtagen friske 

 ex 0805 30    Citroner og limefrugter, 

          undtagen friske 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0805 40    Grapefrugter      100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0806      Druer til spisebrug,  100* 

          fra 1. november til 

          31. juli 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0807 11 00   Vandmeloner, fra 1.   100 

          januar til 15. juni 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0807 19 00   Meloner, fra 1.     100 

          november til 31. maj 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0808.20.90   Kvæder         100        1.000 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0809 10    Abrikoser, friske    100* 

  0809 20    Kirkebær, friske    100* 

  0809 30    Ferskner, herunder   100* 

          blodferskner og 

          nektariner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0809 40    Blommer, fra 1.     100* 

          november til 

          30. juni 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 10 05   Jordbær, fra 1.     100 

 ex 0810 10 80   november til 

          31. marts 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 20 10   Hindbær, fra 15. maj  100 

          til 15. juni 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 50 00   Kiwifrugter, fra 1.   100 

          januar til 

          30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 90 85   Granatæbler, fra    100 

          15. august til 

          30. november 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810.90.85   Kaktusfigner og mispler 50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0811      Frugter og nødder,   100 

          også kogte i vand eller 

          dampkogte, frosne, ikke 

          tilsat sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0812 90 20   Appelsiner, fint    100 

          formalede, foreløbigt 

          konserverede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0812 90 95   Andre citrusfrugter,  100 

          fint formalede, 

          foreløbigt konserverede 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0813 10    Abrikoser, tørrede   100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0813 40 10   Ferskner, herunder    50 

          blodferskner og 

          nektariner, tørrede 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0813 40 50   Papaya, tørrede     50 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0813 40 95   Andre tørrede frugter  50 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0813 50 12   Blandinger af tørrede  50 

  0813 50 15   frugter, uden svesker 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0904 12 00   Peber, knust eller   100 

          formalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0904 20 31   Peber, ikke knust    100 

  0904 20 35   eller formalet (d) 

  0904 20 39 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0904 20 90   Peber, knust eller   100 

          formalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0909      Anis, stjerneanis,   100 

          fennikel, koriander, 

          spidskommen og kommen; 

          enebær 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0910      Ingefær, safran,    100 

          gurkemeje, timian, 

          laurbærblade, karry 

          og andre krydderier 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1001 10 00   Hård hvede       0,73 ECU/ 

                      t (2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1209 91 90   Andre grøngtsagsfrø (e) 100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1209 99 99   Andre frø og frugter  100 

          til udsæd (e) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1211      Planter og plantedele  100 

          (herunder frø og 

          frugter), af den art 

          der hovedsagelig 

          anvendes til frem- 

          stilling af parfumer, 

          pharmaceutiske 

          produkter, 

          insektbekæmpelses- 

          midler, afsvampnings- 

          midler o.lign., 

          friske eller tørrede, 

          også snittede, knuste 

          eller pulveriserede 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1212 10    Johannesbrød, herunder 100 

          frø af johannesbrød 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1212 20 00   Tang og andre alger   100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1212 30 00   Sten og kerner af    100 

          abrikos, fersken eller 

          blomme 100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1212 99 90   Andre varer       100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1302 20    Pectinstoffer,      25 

          pectinater og pectater 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1509      Olivenolie og fraktioner 

          deraf, også raffinerede, 

          men ikke kemisk modi- 

          ficerede: 

  1509 10 10   - Bomolie        10 

  1509 10 90   - Andre varer      10 

  1509 90 00   - Andre varer, bortset  5 

          fra jomfruolie 

  1510      Andre olier og frak- 

          tioner deraf, frem- 

          stillet udelukkende 

          af oliven, også raffi- 

          nerede, men ikke kemisk 

          modificerede, herunder 

          blandinger af disse 

          olier og fraktioner 

          med olier og frak- 

          tioner henhørende 

          under pos. 1509 

  1510 00 10   - Rå olie        10 

  1510 00 90   - Andre varer       5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 10 00   Agurker, ikke tilsat 

          sukker         100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 10 00   Asier, tilberedt eller 100        3.200 

          konserveret 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 10 00   Løg, ikke tilsat sukker 100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2001 90 20   Frugter af slægten   100 

          Capsicum, bortset fra 

          sød peber 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 50   Svampe, ikke tilsat   100 

          sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 65   Oliven, ikke tilsat   100 

          sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 70   Sød peber, ikke tilsat 100 

          sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 75   Rødbeder, ikke tilsat  100 

          sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 85   Rødkål, ikke tilsat   100 

          sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 96   Andre varer, uden    100 

          sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2002 10 10   Flåede tomater     100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2003 10 20   Svampe, af slægten   100 

  2003 10 30   Agaricus 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2003 10 80   Andre svampe      100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2003 20 00   Trøfler         100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2004 10 99   Andre kartofler     100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004 90 30   Kapers og oliven    100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2004 90 50   Ærter (Pisum sativum)  100      10.440 

          og umodne bønner            (3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004 90 98   Artiskokker       100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004 90 98   Andre varer:      100       20 

          Asparges, gulerødder og 

          blandinger 

          Andre varer       100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 10 00   Homogeniserede     100 

          grøntsager: 

          Asparges, gulerødder og 

          blandinger 

          Andre varer       100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 20 20   Kartofler, i tynde   100 

          skiver, stegte, med 

          eller uden salt eller 

          krydderier, i 

          hermetisk lukkede 

          pakninger, tilberedte 

          til umiddelbar 

          fortæring 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 20 80   Andre kartofler     100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 40 00   Ærter (Pisum sativum)  100       10.440 

                               (3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 51 00   Ubælgede bønner     100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 59 00   Andre bønner      100       10.440 

                               (3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 60 00   Asparges        100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 70    Oliven         100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 10   Frugter af slægten   100 

          Capsicum, bortset fra 

          sød peber 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 30   Kapers         100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 50   Artiskokker       100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 60   Gulerødder       100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 70   Grøntsagsblandinger   100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 80   Andre varer       100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2007 10 91   Homogeniserede tilbe-  100 

          redninger af tropiske 

          frugter 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2007 10 99   I andre tilfælde    100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2007 91 90   Andre citrusfrugter   100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2007 99 91   Æblepure og -mos    100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2007 99 98   Andre varer       50 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2008 30 51   Dele af grapefrugter  80 

  2008 30 71 

 ex 2008 30 91 

 ex 2008 30 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Mandariner (herunder 

          tangeriner og satsumas); 

          clementiner, wilkings 

          og andre lignende 

          krydsninger af 

          citrusfrugter, fint 

          formalet 

 ex 2008 30 55   I pakninger af netto-  100 

          vægt 1 kg og derover 

 ex 2008 30 75   I pakninger af netto-  80 

          vægt under 

          1 kg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 59   Appelsiner og citroner  80 

 ex 2008 30 79   fint formalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 91   Citrusfrugter, fint   80 

 ex 2008 30 99   formalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 91   Frugtkød af citrus-   40 

          frugter 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2008 50 61   Abrikoser        100 

  2008 50 69 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 50 92   Halve abrikoser     100 

 ex 2008 50 94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 50 99   Halve abrikoser     100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 50 92   Frugtkød af abrikoser  100 

 ex 2008 50 94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 70 92   Halve ferskner (herunder 50 

 ex 2008 70 94   blodferskner og 

          nektariner) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 70 99   Halve ferskner     100 

          (herunder blodferskner 

          og nektariner) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 92 51   Frugtblandinger     100 

 ex 2008 92 59 

 ex 2008 92 72 

 ex 2008 92 74 

 ex 2008 92 76 

 ex 2008 92 78 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 11    Appelsinsaft      100      33.607 

  2009 19                         (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 20 11   Saft af grapefrugt    70 

  2009 20 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 20 91   Grapefrugtsaft     100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 20 99   Grapefrugtsaft     100 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 30 11   Saft af alle andre   100        60 

  2009 30 19   citrusfrugter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2009 30 31   Saft af alle andre   100 

  2009 30 39   citrusfrugter, undtagen 

          citron 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2204      Vin af friske druer   100       95.200 hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2204 21    Vin med oprindelses-  100       56.000 hl 

          betegnelse med følgende 

          navne : Berkane, Saös, 

          Beni M'Tir, Guerrouane, 

          Zemmour og Zennata, i 

          beholdere med indhold 

          af 2 liter eller 

          derunder, med et 

          virkeligt alkohol- 

          indhold på 15% vol. 

          eller derunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2301      Mel, pulver og pel-   100 

          lets af kød, slagte- 

          affald, fisk, krebsdyr, 

          bløddyr eller andre 

          hvirvelløse vanddyr, 

          uegnet til 

          menneskeføde; 

          fedtegrever 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2302      Klid og andre rest-    60 

          produkter, også i form 

          af pellets, fra sigtning, 

          formaling eller anden 

          bearbejdning af korn 

          eller bælgfrugter, 

          undtagen af majs og ris 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode         Nedsættelse af   Reference-  Særlige 

             toldsatserne ud  mængder   bestemmelser 

             over bestående 

             eller 

             eventuelle 

             toldkon- 

             tingenter 

              (%)        (ton) 

               c          d      e 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0101 19 10       80               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0101 19 90       80               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0204           - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0205 00         80               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0208           - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0602           0         300     art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0602 40         60               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0603 10 

 ex 10 11 

 ex 10 51 

 ex 10 13          0 

 ex 10 53 

 ex 10 21 

 ex 10 61 

 ex 10 25 

 ex 10 65 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 10 15 

 ex 10 29          0 

 ex 10 69 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0701 90 51       40 

 ex 0701.90.90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0702 00         60*               art. 1 § 5 

                              art. 2 og 

                              3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 07 03          0         150     art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0703 10 11       60               art. 1 § 5 

 ex 0703 10 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0704 90 90        0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0705 11         0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0704 

  0705 

  0706           0         500     art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0707           0               art. 1 § 

                              5, art. 2 

                              og art. 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0708 10 20                       art. 1 § 6 

 ex 0708 10 95 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0708 20 20 

 ex 0708 20 95       60               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 10         30*               art. 1 § 

                              6, art. 2 

                              og art. 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 20 00        0               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 30 00       60               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0709 60 10       40        3.000     art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 60 99        0               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 90         60*               art. 1 § 

                              5, art. 2 

                              og art. 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 90 90        0               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 90 90       60               art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0709 40 00 

 ex 0709 51 

  0709 70 00        0               art. 1 § 5 

 ex 0709 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0710           0               art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0710 21 00       30               art. 1 § 6 

 ex 0710 29 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0710 80 59        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0711 10 00 

  0711 40 00        0         500     art. 1 § 5 

 ex 0711 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0711 20 10       60               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0711 30 00       90               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0711 90 10        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0712           0         500     art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0713 10 10       60         500 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0713 50 10       60               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0713           - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0804 10 00        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0804 20         0         300     art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0804 40         0               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 10         80*               art. 1 § 

                              5, art. 2 

                              og art. 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 20         80*               art. 1 § 

                              5, art. 2 

                              og art. 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 30         80*               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 10 

 ex 0805 20         0        1.000     art. 1 § 5 

 ex 0805 30 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0805 40         80               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0806          60*               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0807 11 00       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0807 19 00       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0808.20.90 Kvæder    0 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0809 10         0 

  0809 20         0         500     art. 1 § 5 

  0809 30         0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0809 40         - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 10 05       60               art. 1 § 6 

 ex 0810 10 80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 20 10       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 50 00        0         240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 90 85        0               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810.90.85        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0811          30               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0812 90 20       80               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0812 90 95       80               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0813 10         60               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0813 40 10        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0813 40 50        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0813 40 95        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0813 50 12        - 

  0813 50 15 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0904 12 00        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0904 20 31        - 

  0904 20 35 

  0904 20 39 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0904 20 90        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0909           - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0910           - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1001 10 00        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1209 91 90       60               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1209 99 99       60               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1211           - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1212 10         - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1212 20 00        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1212 30 00        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1212 99 90        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1302 20         - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1509 

  1509 10 10        0               art. 1 § 6 

  1509 10 90        0               art. 1 § 6 

  1509 90 00        0               art. 1 § 6 

  1510 

  1510 00 10        0               art. 1 § 6 

  1510 00 90        0               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 10 00        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 10 00        0               art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 10 00        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2001 90 20        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 50        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 65        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 70        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 75        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 85        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 96        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2002 10 10       30               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2003 10 20       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2003 10 30       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2003 10 80       60               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2003 20 00       70               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2004 10 99       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004 90 30        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2004 90 50       20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004 90 98       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004 90 98                       art. 1 § 6 

              50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 10 00       20               art. 1 § 6 

              50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 20 20       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 20 80       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 40 00       20 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 51 00       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 59 00       20 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 60 00       20               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 70         - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 10        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 50       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 60       20               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 70       20               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2005 90 80       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2007 10 91       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2007 10 99       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2007 91 90       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2007 99 91       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2007 99 98       50               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2008 30 51        - 

  2008 30 71 

 ex 2008 30 91 

 ex 2008 30 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 55       80 

 ex 2008 30 75        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 59        - 

 ex 2008 30 79 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 91        - 

 ex 2008 30 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 91        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2008 50 61       20        7.560 

  2008 50 69 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 50 92       50               art. 1 § 6 

 ex 2008 50 94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 50 99       50        7.200 (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 50 92       30 

 ex 2008 50 94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 70 92        - 

 ex 2008 70 94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 70 99       50        7.200 (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 92 51       100          55 

 ex 2008 92 59 

 ex 2008 92 72 

 ex 2008 92 74 

 ex 2008 92 76 

 ex 2008 92 78 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 11         70               art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 19         70               art. 1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 20 11 

  2009 20 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 20 91       70               art. 1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 20 99       70         960 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2009 30 11                       art. 1 § 6 

  2009 30 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2009 30 31       60               art. 1 § 6 

  2009 30 39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2204          80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2204 21         0 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2301           - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2302           - 

 --------------------------------------------------------------------- 

a) Henførsel under denne position sker på betingelser, som fastsættes af de kompetente myndigheder i Fællesskabet.

b) Fra iværksættelsen af fællesskabsforskrifter vedrørende kartoffelsektoren udgør nedsættelsen af den gældende told ud over kontingentet 50%.

c) Henførsel under denne position sker på betingelser, som fastsættes af de kompetente myndigheder i Fællesskabet.

d) Henførsel under denne position sker på betingelser, der er fastsat i de relevante fællesskabsbestemmelser.

e) Denne indrømmelse gælder kun frø, der opfylder bestemmelserne i direktiverne om markedsføring af frø og planter.

*) Nedsættelsen gælder udelukkende værditolden.

) Nedsættelsen er betinget af overholdelse af visse betingelser, der er aftalt i en brevveksling om blomster, undtagen eksotiske blomster.

1) Fælles toldkontingent for de tre positioner ex 0703 10 11, ex 0703 10 19 og ex 0709 90 90.

2) Nedsættelse af de toldsatser, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92.

3) Fælles toldkontingent for de tre positioner 2004 90 50, 2005 40 00 og 2005 59 00.

4) Fælles referencemængde for de to positioner 2008 50 99 og 2008 70 99.

5) Den del af saften, der indføres i pakninger med indhold af 2 liter og derunder, må ikke overstige 10 082 tons.

PROTOKOL Nr. 2

OM ORDNINGEN FOR INDFØRSEL I FÆLLESSKABET

AF FISKERIVARER MED OPRINDELSE I MAROKKO

Artikel 1

De nedenfor angivne fiskerivarer med oprindelse i Marokko indføres toldfrit i Fællesskabet.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode             Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 3    Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse dyr 

  1604 11 00  Laks 

  1604 12    Sild 

  1604 13 90  Andre varer 

  1604 14    Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter) 

  1604 15    Makrel 

  1604 16 00  Ansjos 

  1604 19 10  Salomnidae, undtagen laks 

  1604 19 31  Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit 

  1604 19 39  (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 

  1604 19 50  Fisk af arten Orcynopsis unicolor 

  1604 19 91 til 

  1604 19 98  Andre varer 

  1604 20    Anden fisk, tilberedt eller konserveret: 

  1604 20 05  Tilberedninger af surimi 

  1604 20 10  Laks 

  1604 20 30  Salmonidae, undtagen laks 

  1604 20 40  Ansjos 

 ex 1604 20 50  Sardin, bonit, makrel af arterne Scomber scombrus 

         og Scomber Japonicus, fisk af arten Orcynopsis 

         unicolor 

  1604 20 70  Tunfisk, bugstribet bonit eller andre fisk af 

         slægten Euthynnus 

  1604 20 90  Andre fisk 

  1604 30    Kaviar og kaviarerstatning 

  1605 10 00  Krabber 

  1605 20    Rejer 

  1605 30 00  Hummer 

  1605 40 00  Andre krebsdyr 

  1605 90 11  Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter), i 

         hermetisk lukkede pakninger 

  1605 90 19  I andre tilfælde 

  1605 90 30  Andre varer 

  1902 20 10  Pastaprodukter, også kogte eller med fyld, med 

         indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre 

         hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

Artikel 2

Indførslen i Fællesskabet af tilberedte og konserverede sardiner henhørende under KN-kode 1604 13 11, 1604 13 19 og ex 1604 20 50 med oprindelse i Marokko er omfattet af ordningen i stk. 1 med forbehold af følgende bestemmelser:

I perioden 1. januar til 31. december 1996:

- toldfritagelse inden for et fællesskabstoldkontingent på 19 500 tons,

- for varer, der indføres ud over kontingentet, anvendelse af en toldsats på 6%.

I perioden 1. januar til 31. december 1997:

- toldfritagelse inden for et fællesskabstoldkontingent på 21 000 tons,

- for varer, der indføres ud over kontingentet, anvendelse af en toldsats på 5%.

I perioden 1. januar til 31. december 1998:

- toldfritagelse inden for et fællesskabstoldkontingent på 22 500 tons,

- for varer, der indføres ud over kontingentet, anvendelse af en toldsats på 4%.

PROTOKOL Nr. 3

OM ORDNINGEN FOR INDFØRSEL I MAROKKO

AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

Eneste artikel

For de varer med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i bilaget, er tolden ved indførsel i Marokko ikke højere end den, der er angivet i kolonne a), inden for de toldkontingenter, der er angivet i kolonne b).

Bilag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse         Maksimums- Præference- 

                       toldsats  toldkontin- 

                             genter 

                       ------------------------ 

                          a    b 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 1    Levende dyr og animalske 

       produkter 

 0102 10   Hornkvæg, levende, racerene 

       avlsdyr               2,5   4.000 

 0105 11   Høns af arten Gallus domesticus, 

       levende, af vægt 185 g og derunder 2,5    150 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 2    Kød og spiseligt slagteaffald 

 0202 20   Kød af hornkvæg, frosset, bortset 

       fra udbenede hele og halve kroppe 45    3.800 

 0202 30   Kød af hornkvæg, frosset, bortset 

       fra udbenede hele og halve kroppe 45     500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 4    Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; 

       naturlig honning; spiselige 

       produkter af animalsk oprindelse, 

       ikke andetsteds tariferet 

 0402 10 12  Mælk og fløde, koncentreret eller 

       tilsat sukker eller andre 

       sødemidler, i pulverform, som 

       granulat eller i anden fast form, 

       med fedtindhold på 1,5 vægt- 

       procent og derunder        30    3.300 

 0402 21   Mælk og fløde, koncentreret eller 

       tilsat sukker eller andre 

       sødemidler, i pulverform, som 

       granulat eller i anden fast form, 

       med fedtindhold på over 1,5 

       vægtprocent            87    3.200 

 0402 91   Ikke tilsat sukker eller andre 

       sødemidler             87    2.600 

 0402 99   I andre tilfælde          17,5   1.000 

 0404 10   Valle og modificeret valle, også 

       koncentreret eller tilsat sukker 

       eller andre sødemidler       17,5    200 

 0405     Smør og andre mælkefedtstoffer   12,5   8.000 

 0406 90   Anden ost             40     550 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 5    Diverse produkter af animalsk 

       oprindelse 

 0504     Tarme, blærer og maver, hele 

       eller stykker deraf, af andre 

       dyr end fisk            17,5    150 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 6    Levende træer og andre levende 

       planter; løg, rødder o. lign.; 

       afskårne blomster og blade     35     200 

 601     Løg, rod- og stængelknolde, 

       rodstokke og jordstængler, også 

       i vækst eller i blomst; cikorie- 

       planter og -rødder, undtagen 

       cikorierødder henhørende under 

       pos. 1212 

 0602 20   Træer og buske, også podede, af 

       den art der bærer spiselige 

       frugter eller nødder        2,5    250 

 0602 99   Stueplanter, undtagen stiklinger 

       med rod samt ungplanter og 

       blomsterplanter          35     600 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 7    Spiselige grøntsager samt visse 

       rødder og rodknolde 

 0701 10 00  Kartofler, friske eller kølede, 

       læggekartofler, nye kartofler   25    31.000 

 0712 90   Andre grøntsager, blandinger af 

       grøntsager                   150 

       - tørrede porrer, tørret peber   40 

       - andre varer, herunder blandinger 32,5 

 0713 10 90  Ærter (Pisum sativum), undtagen 

       til udsæd             40     350 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 10   Korn 

 1001 90 99  Blød hvede og bladsæd af hvede og 

       rug, undtagen til udsæd      144*  456.000* 

 1003     Byg 

 1003 00 10  - til udsæd             2,5   2.000 

 1003 00 90  - i andre tilfælde        113*   8.000* 

 1005 10   Majs, til udsæd           2,5    300 

 1005 90   Majs, i andre tilfælde      122*   2.000* 

 1006 10 10  Uafskallet ris, til udsæd     32,5    300 

 1006 30   Delvis sleben eller sleben ris, 

       også poleret eller glaseret    177*    550* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 11   Mølleriprodukter; malt; 

       stivelse; inulin; hvedegluten 

 1107 10   Malt, ikke brændt         35    5.000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 12   Olieholdige frø og frugter; 

       diverse andre frø og frugter; 

       planter til industriel og 

       medicinsk brug; halm og 

       foderplanter 

 1205 00 90  Rybs- og rapsfrø, også knuste, 

       undtagen til udsæd        146*   1.000* 

       - rybs 

       - raps 

 1206 00   Solsikkefrø, også knuste 

 1206 00 10  - til udsæd             2,5    250 

 1209 11 00  Sukkerroefrø            2,5    900 

 1209 21 00  Lucernefrø             2,5    100 

 1209 91 90  Grøntsagsfrø, bortset fra kålrabi  2,5    300 

 1213 00 00  Halm og avner af korn, ubearbejdet, 

       også hakket, formalet, presset 

       eller som pellets         22,5   1.150 

 1214 00   Kålroer, runkelroer, andre foder- 

       rodfrugter, hø, lucerne, kløver, 

       esparcette, foderkål, lupin, 

       nikker og lignende foder- 

       produkter, også som pellets    22,5   4.500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -------------------- 

*) I tilfælde af, at kontingentet ikke skulle blive fuldstændig udnyttet, vil Marokko acceptere at nedsætte satsen til et niveau, der garanterer, at kontingentet kan udnyttes fuldt ud.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 15   Animalske og vegetabilske fedt- 

       stoffer og olier samt deres 

       spaltningsprodukter; tilberedt 

       spisefedt; animalsk og 

       vegetabilsk voks 

 1507 10 90  Anden rå sojabønneolie, også 

       afslimet, til teknisk eller 

       industriel anvendelse bortset 

       fra fremstilling af 

       næringsmidler           215   24.600 

 1514 10   Rå rybsolie, rapsolie og 

       sennepsolie samt fraktioner 

       deraf, også raffinerede, men 

       ikke kemisk modificerede     215   44.000 

 1514 90   Rybsolie, rapsolie og senneps- 

       olie, undtagen rå, samt 

       fraktioner deraf, også 

       raffinerede, men ikke kemisk 

       modificerede           215     100 

 1515 11 00  Linolie og fraktioner deraf    215     200 

 1515 19 10  Linolie og fraktioner deraf, 

       undtagen rå, til teknisk 

       anvendelse            215     100 

 1515 90   Andre vegetabilske fedtstoffer 

       og olier (herunder jojobaolie) 

       samt fraktioner deraf, også 

       raffinerede, men ikke kemisk 

       modificerede           215     150 

 1516 10 90  Animalske fedtstoffer og olier 

       samt fraktioner deraf i 

       pakninger af nettovægt 1 kg og 

       derunder             215    2.200 

 1516 20 99  Animalske fedtstoffer og olier 

       samt fraktioner deraf, bortset 

       fra ricinusolie, palmeolie, 

       palmekerneolie og kokosolie, 

       hydrerede, undtagen i pakninger 

       af nettovægt 1 kg og derunder   215    5.200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 17   Sukker og sukkervarer 

 1701 12 90  Roesukker, undtagen til 

       raffinering            168*   20.000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 23   Rest- og affaldsprodukter fra 

       næringsmiddelindustrien; 

       tilberedt dyrefoder 

 2302 40   Klid og andre restprodukter af 

       andet korn             35     350 

 2309 90   Andre tilberedninger af den art 

       der anvendes som dyrefoder     35    1.700 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kap. 24   Tobak og fabrikerede tobaks- 

       erstatninger 

 2401 10 60  »Sun cured« Orient         35     500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ------------------ 

*) I tilfælde af, at kontingentet ikke skulle blive fuldstændig udnyttet, vil Marokko acceptere at nedsætte satsen til et niveau, der garanterer, at kontingentet kan udnyttes fuldt ud.

PROTOKOL Nr. 4

OM DEFINITIONEN AF BEGREBET

»VARER MED OPRINDELSESSTATUS«

OG OM METODERNE FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer« alle former for bestanddele, råstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af varen

c) »vare« den vare, der fremstilles, også når den senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »produkter« både materialer og varer

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 (WTO-aftalen om toldværdi)

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udførsel

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i de pågældende områder

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne tilpasninger

i) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

j) »tariferet« en vares eller et materiales tarifering under en bestemt position

k) »sending« varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.

Afsnit II

Definition af begrebet

»varer med oprindelsesstatus«

Artikel 2

Oprindelseskriterier

For anvendelsen af aftalen gælder følgende, jf. dog artikel 3, 4 og 5 i denne protokol:

1) Som varer med oprindelse i Fællesskabet anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning.

2) Som varer med oprindelse i Marokko anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Marokko i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Marokko, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Marokko, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Marokko i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral kumulation

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), anses varer med oprindelse i Marokko i henhold til denne protokol som varer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse varer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), anses varer med oprindelse i Fællesskabet i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Marokko, og det kræves ikke, at disse varer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

Artikel 4

Kumulation med materialer med

oprindelse i Algeriet og Tunesien

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 3 og 4, anses materialer med oprindelse i Algeriet eller Tunesien i den i protokol 2 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 og 3, anses materialer med oprindelse i Algeriet eller Tunesien i den i protokol 2 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Marokko, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 om materialer med oprindelse i Algeriet finder kun anvendelse i det omfang, samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet og mellem Marokko og Algeriet er undergivet identiske oprindelsesregler.

4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 om materialer med oprindelse i Tunesien finder kun anvendelse i det omfang, samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien og mellem Marokko og Tunesien er undergivet identiske oprindelsesregler.

Artikel 5

Kumulation af bearbejdning og forarbejdning

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 1, litra b), anses bearbejdninger og forarbejdninger foretaget i Marokko eller, når de i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt, i Algeriet eller i Tunesien for at være foretaget i Fællesskabet, når de opnåede varer senere underkastes bearbejdninger eller forarbejdninger i Fællesskabet.

2. Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 2, litra b), anses bearbejdninger og forarbejdninger foretaget i Fællesskabet eller, når de i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt, i Algeriet eller i Tunesien for at være foretaget i Marokko, når de opnåede varer senere underkastes bearbejdninger eller forarbejdninger i Marokko.

3. Når varer med oprindelsesstatus i medfør af bestemmelserne i stk. 1 og 2 opnås i to eller flere af de i disse bestemmelser omhandlede lande eller i Fællesskabet, anses de for at være varer med oprindelse i den stat eller i Fællesskabet, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, forudsat at denne bearbejdning eller forarbejdning går ud over de i artikel 8 omhandlede.

Artikel 6

Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller i Marokko i den i artikel 2, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), fastlagte betydning, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet der

c) levende dyr, som er født og opdrættet der

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet der

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives der

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer

g) produkter, som er fremstillet på deres flydende fabrikker udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte varer, som indsamles der og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves der

j) varer, som er udvundet af havbunden eller undergrunden beliggende uden for deres søterritorium, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller undergrund

k) varer, som er fremstillet der udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker:

- som er registreret eller anmeldt i en medlemsstat eller i Marokko

- som fører en medlemsstats eller Marokkos flag

- som mindst for halvdelens vedkommende ejes af statsborgere i medlemsstaterne eller Marokko eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en medlemsstat eller i Marokko, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i medlemsstaterne eller i Marokko, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse medlemsstaterne eller Marokko, offentlige institutioner eller statsborgere i medlemsstaterne eller i Marokko

- hvis officersbesætning er sammensat af statsborgere i medlemsstaterne eller Marokko

- og hvis øvrige besætning er sammensat således, at mindst 75% er statsborgere i medlemsstaterne eller Marokko.

3. I det omfang samhandelen mellem Marokko eller Fællesskabet og Algeriet eller Tunesien er undergivet identiske oprindelsesregler, gælder udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g) også for algeriske og tunesiske fartøjer og flydende fabrikker efter bestemmelserne i stk. 2.

4. Udtrykket »Marokko« og »Fællesskabet« dækker ligeledes Marokkos og Fællesskabets medlemsstaters territoriale farvande.

Søgående fartøjer, der befinder sig på det åbne hav, herunder flydende fabrikker, om bord på hvilke der foretages en bearbejdning eller forarbejdning af fangsterne, anses som dele af Fællesskabets eller Marokkos område, forudsat at de opfylder de i stk. 2 angivne betingelser.

Artikel 7

Tilstrækkeligt bearbejdede

eller forarbejdede varer

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2 anses materialer uden oprindelsesstatus for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når den fremstillede vare henføres under en anden toldposition end dem, hvorunder alle de materialer, der ikke har oprindelsesstatus, og som er blevet anvendt til fremstillingen, tariferes, jf. dog bestemmelserne i stk. 2 og artikel 8.

2. For en vare, der er opført i kolonne 1 og 2 i listen i bilag II, opfyldes de for varen i kolonne 3 angivne betingelser i stedet for reglen i stk. 1.

For varer henhørende under kapitel 84-91 kan eksportøren som alternativ til betingelserne i kolonne 3 vælge betingelserne i kolonne 4.

Når der i listen i bilag II anvendes en procentregel ved bestemmelsen af oprindelsesstatus for en vare, der er fremstillet i Fællesskabet eller Marokko, skal merværdien som følge af bearbejdningen eller forarbejdningen svare til prisen ab fabrik for den fremstillede vare med fradrag af toldværdien af de materialer fra tredjelande, der er indført til Fællesskabet eller Marokko.

3. Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal være foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af de pågældende varer, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis en vare, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser vedrørende den pågældende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gælder de betingelser, som er angivet for den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

Artikel 8

Utilstrækkelige bearbejdninger

eller forarbejdninger

Med henblik på anvendelsen af artikel 7 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om de medfører positionsskifte:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varesæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve varen eller deres emballage

e) enkel blanding af varer, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Marokko

f) enkel samling af dele for at kunne danne en komplet vare

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger

h) slagtning af dyr.

Artikel 9

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når en vare, der består af en gruppe eller samling af dele, i henhold til det harmoniserede system tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske varer, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 10

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner eller køretøjer.

Artikel 11

Varer i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som varer med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af varer med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

Artikel 12

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i Fællesskabet eller Marokko, er det ikke nødvendigt at undersøge, om elektrisk energi, brændselsanlæg og udstyr, maskiner og værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, eller om materialer, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning, har oprindelsesstatus.

Afsnit III

Territoriale betingelser

Artikel 13

Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Marokko, jf. dog undtagelserne i artikel 4 og 5.

Artikel 14

Genindførsel af produkter

Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Marokko til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 4 eller 5, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres,

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land.

Artikel 15

Direkte forsendelse

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for varer eller materialer, som transporteres mellem Fællesskabets og Marokkos eller, når bestemmelserne i artikel 4 og 5 finder anvendelse, Algeriets eller Tunesiens område, uden passage af andre områder. Dog kan transport af varer med oprindelse i Marokko eller Fællesskabet som en enkelt forsendelse ske med passage af andre områder end Fællesskabets eller Marokkos eller, når bestemmelserne i artikel 3 finder anvendelse, Algeriets eller Tunesiens område, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt varerne er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet og ikke der har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Varer med oprindelse i Marokko eller Fællesskabet kan transporteres i rørledninger gennem andre områder end Fællesskabets eller Marokkos område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for de ansvarlige toldmyndigheder fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, der er udstedt i udførselslandet, og som dækker passagen gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) nøjagtig beskrivelse af varerne,

ii) datoen for varernes losning og ladning, og hvis det er relevant med angivelse af de anvendte fartøjers navne, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 16

Udstillinger

1. Varer, der afsendes fra en af de kontraherende parter til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen sælges til indførsel i en anden kontraherende part, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i Fællesskabet eller Marokko, og det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse varer fra en af de kontraherende parter til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem der

b) at denne eksportør har solgt varerne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en anden kontraherende part

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til den sidstnævnte kontraherende part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke varerne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske varer.

Afsnit IV

Bevis for oprindelse

Artikel 17

Varecertifikat EUR.1

Bevis for varers oprindelsesstatus i henhold til denne protokol gives ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1. Modellen hertil findes i bilag III til denne protokol.

Artikel 18

Normal procedure for udstedelse

af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III.

Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, på hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. Eksportøren skal opbevare de i første afsnit nævnte dokumenter i mindst tre år. Anmodninger om varecertifikater EUR.1 skal opbevares i mindst tre år af udførselslandets toldmyndigheder.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Fællesskabet i den i artikel 2, stk. 1, i denne protokol fastsatte betydning. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i Marokko, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Marokko i den i artikel 2, stk. 2, i denne protokol fastsatte betydning.

5. I tilfælde, hvor kumulationsbestemmelserne i artikel 2-5 finder anvendelse, kan toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater eller Marokko udstede varecertifikater EUR.1 på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Marokko i den i denne protokol fastsatte betydning, og forudsat at de varer, som varecertifikaterne EUR.1 vedrører, befinder sig i Fællesskabet eller Marokko.

I disse tilfælde kan der udstedes certifikater EUR.1, forudsat at der fremlægges et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for varernes oprindelse. Oprindelsesbeviset opbevares mindst tre år af toldmyndighederne i udførselslandet.

6. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de måtte finde hensigtsmæssig.

De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

7. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

8. Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder ved udførslen af de varer, som det vedrører. Certifikatet holdes til disposition for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 19

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 18, stk. 8, kan varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de varer, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen,

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»NACHTRAGLICH AUSGESTELLT«,

»DELIVRE A POSTERIORI«,

»RILASCIATO A POSTERIORI«,

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«,

»ISSUED RETROSPECTIVELY«,

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«,

»EK DPhEN EK UZN VSUERZN »,

»EXPEDIDO A POSTERIORI«,

»EMITADO A POSTERIORI«,

»ANNETTU JALKIKATEEN«,

»UTFARDAT I EFTERHAND«,

»ARABISK UDGAVE«.

5. Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 20

Udstedelse af et duplikateksemplar

af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndigheden beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«,

»DUPLICATO«,

»DUPLICAAT«, »DUPLICATE«,

» ANUICRAWP »,

»DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«,

»KAKSOISKAPPALE«,

»ARABISK UDGAVE«.

3. Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, samt udstedelsesdato og serienummer for det originale certifikat, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 21

Erstatning af certifikater

1. Det skal til enhver tid være muligt at erstatte et eller flere varecertifikater EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, forudsat at dette foretages af de toldmyndigheder eller andre myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen med varerne.

2. Erstatningscertifikatet betragtes som et endeligt varecertifikat EUR.1 med henblik på anvendelsen af denne protokol, herunder også bestemmelserne i denne artikel.

3. Erstatningscertifikatet udstedes på grundlag af en skriftlig anmodning fra den eksportør, der står for genudførslen, efter at de berørte myndigheder har kontrolleret oplysningerne i ansøgerens anmodning. Dato og serienummer for det oprindelige varecertifikat EUR.1 anføres i rubrik 7.

Artikel 22

Forenklet procedure for udstedelse af certifikater

1. Som undtagelse fra artikel 18, 19 og 20 i denne protokol anvendes en forenklet procedure for udstedelse af varecertifikat EUR.1 i overensstemmelse med nedenstående regler.

2. Udførselslandets toldmyndigheder kan fritage en eksportør, i det følgende benævnt »autoriseret eksportør«, som ofte udfører varer, for hvilke der kan udstedes varecertifikater EUR.1, og som over for toldmyndighederne kan tilbyde tilfredsstillende garanti for kontrollen med varernes oprindelsesstatus, for ved udførslen at frembyde varen ved toldstedet i udførselslandet samt for at indgive den anmodning om certifikat EUR.1, der gælder for disse varer, i forbindelse med udstedelsen af et certifikat EUR.1 på de vilkår, der er fastsat i artikel 18 i denne protokol.

3. Den i stk. 2 omhandlede bemyndigelse skal, efter toldmyndighedernes valg, indeholde bestemmelse om, at rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« på certifikat EUR.1:

a) enten forud af toldmyndighederne i udførselslandet forsynes med det kompetente toldsteds stempel samt håndskrevet eller påtrykt underskrift af en toldembedsmand ved det pågældende toldsted;

b) eller af den autoriserede eksportør forsynes med et særligt stempel, som er godkendt af udførselslandets toldmyndigheder, og som er i overensstemmelse med det i bilag V til denne protokol afbildede stempelaftryk. Sådanne stempler kan være påtrykt formularen.

4. I de i stk. 3, litra a), omhandlede tilfælde skal rubrik 7 »Bemærkninger« i varecertifikat EUR.1 forsynes med en af følgende påtegninger:

»PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO«,

»FORENKLET PROCEDURE«,

»VEREINFACHTES VERFAHREN«,

» AQLPVSUVMENG DIADIKASIA »,

»SIMPLIFIED PROCEDURE«,

»PROCEDURE SIMPLIFIEE«,

»PROCEDURA SEMPLIFICATA«,

»VEREENVOUDIGDE PROCEDURE«,

»PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO,

»YKSINKERTAISTETTU MENETTELY«,

»FORENKLAD PROCEDUR«,

»ARABISK UDGAVE«.

5. Rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« i varecertifikat EUR.1 udfyldes i givet fald af den autoriserede eksportør.

6. Den autoriserede eksportør skal i rubrik 13 »Anmodning om undersøgelse« i varecertifikat EUR.1 i givet fald anføre navn og adresse på de toldmyndigheder, der er kompetente til at kontrollere certifikatet.

7. Udførselslandets toldmyndigheder kan, i tilfælde hvor den forenklede procedure benyttes, foreskrive anvendelse af varecertifikater EUR.1 forsynet med et mærke, der gør det muligt at identificere disse certifikater.

8. I de i stk. 2 omhandlede bemyndigelser skal de kompetente myndigheder navnlig angive:

a) hvilke betingelser der skal overholdes ved udfærdigelsen af anmodninger om varecertifikater EUR.1;

b) bestemmelser om opbevaring i mindst tre år af anmodningerne;

c) i de i stk. 3, litra b), nævnte tilfælde, hvilke myndigheder der er kompetente til at foretage den i artikel 33 i denne protokol omhandlede efterfølgende kontrol.

9. Udførselslandets toldmyndigheder kan udelukke visse varekategorier fra den i stk. 2 omhandlede særlige behandling.

10. Toldmyndighederne skal nægte at give den i stk. 2 omhandlede bemyndigelse til eksportører, som ikke tilbyder de garantier, der skønnes nødvendige. De kompetente myndigheder kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen. Tilbagekaldelse skal ske, når en autoriseret eksportør ikke længere opfylder betingelserne for meddelelsen af bemyndigelsen eller ikke længere tilbyder nævnte garantier.

11. For at give de kompetente myndigheder mulighed for eventuelt at foretage en kontrol, før varen afsendes, kan det pålægges den autoriserede eksportør at holde disse myndigheder underrettet om de forsendelser, han agter at foretage; de nærmere bestemmelser herom fastlægges af disse myndigheder.

12. Udførselslandets toldmyndigheder kan kontrollere de autoriserede eksportører, hvis de finder det nødvendigt. De pågældende eksportører skal tillade dette.

13. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke anvendelsen af Fællesskabets, medlemsstaternes og Marokkos forskrifter vedrørende toldformaliteter og brugen af tolddokumenter.

Artikel 23

Oplysningsformular og erklæringsformular

1. Når artikel 3, 4 og 5 anvendes med henblik på udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal det kompetente toldsted i den stat, hvor den anmodes om udstedelse af det nævnte certifikat for varer, hvori der ved fremstillingen er indgået varer fra Algeriet, Tunesien eller Fællesskabet tage den erklæring, der er vist i bilag VI; den skal afgives af eksportøren i den stat, hvorfra varen kommer, enten på fakturaen eller på et bilag til denne faktura.

2. Det pågældende toldsted kan dog kræve, at eksportøren fremlægger den oplysningsformular, der er vist i bilag VII, og som skal være udstedt efter de i stk. 3, fastsatte betingelser, dels for at undersøge ægtheden og rigtigheden af oplysningerne i den i stk. 1 nævnte erklæring, dels for at få supplerende oplysninger.

3. Oplysningsformularen vedrørende de anvendte varer udstedes efter anmodning af eksportøren af disse varer, enten i de i stk. 2 nævnte tilfælde eller, på denne eksportørs initiativ, at det kompetente toldsted i den stat, hvorfra disse varer er blevet udført. Den udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf det ene udleveres til rekvirenten, hvem det påhviler at lade det tilgå enten eksportøren af slutproduktet eller det toldsted, hvor anmodningen om varecertifikat EUR.1 for de nævnte varer var blevet indgivet. Det andet eksemplar opbevares af det toldsted, der har udstedt det, i mindst tre år.

Artikel 24

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR.1 er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Varecertifikater EUR.1, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage varecertifikater EUR.1, når varerne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 25

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR.1 fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af et varecertifikat EUR.1. De kan desuden kræve, at importangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at varerne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 26

Indførsel i form af delforsendelser

Når varer henhørende under kapitel 84 og 85 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et enkelt bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 27

Fakturaerklæring

1. Uanset bestemmelserne i artikel 17 kan dokumentationen for oprindelsesstatus i den i denne protokol fastsatte betydning for forsendelser, som udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, og hvis værdi ikke overstiger 5 110 ecu pr. forsendelse, ske ved fremlæggelse af en fakturaerklæring, hvortil teksten findes i bilag IV, og som eksportøren angiver på en faktura, en følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, hvori der gives en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af varer til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt »fakturaerklæring«).

2. Fakturaerklæringen udfyldes og underskrives af eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant på førstnævntes ansvar i overensstemmelse med denne protokol.

3. Der udfyldes en fakturaerklæring for hver forsendelse.

4. Eksportører, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal på anmodning af toldmyndighederne i udførselslandet forelægge alle støttedokumenter vedrørende anvendelsen af denne erklæring.

5. Artikel 24 og 25 finder tilsvarende anvendelse på fakturaerklæringen.

Artikel 28

Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som varer med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et formelt bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter, og det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 500 ecu, når der er tale om småforsendelser, eller 1200 ecu, når der er tale om varer, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 29

Opbevaring af beviser for oprindelse

og støttedokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 18, stk. 1 og 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring, samt de i artikel 27, stk. 1, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 18, stk. 2, nævnte anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1, der fremlægges for dem.

Artikel 30

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring og oplysningerne i de dokumenter, der indgives til toldstedet med henblik på varernes indklarering, medfører dette ikke i sig selv, at varecertifikat EUR.1 eller fakturaerklæringen er ugyldig, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 31

Beløb udtrykt i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtrykt i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles de øvrige kontraherende parter. Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal dette godkende dem, hvis varerne er faktureret i udførselslandets valuta eller i et andet af de i artikel 4 i denne protokol nævnte landes valuta.

Er varerne faktureret i en anden af Fællesskabets medlemsstaters valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

2. Indtil den 30. april 2000 udgør de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb pr. 1. oktober 1994.

For hver efterfølgende periode af 5 års varighed undersøger Associeringsrådet de i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i landenes nationale valutaer på grundlag af ecu-vekselkurserne den første hverdag i oktober året umiddelbart forud for denne femårsperiode.

Som led i denne undersøgelse sikrer Associeringsrådet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

Afsnit V

Metoder for administrativt samarbejde

Artikel 32

Meddelelse om stempler og adresser

Toldmyndighederne i medlemsstaterne og Marokko skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringerne.

Artikel 33

Kontrol af varecertifikat EUR.1, faktura-

erklæringerne og oplysningsformularerne

1. Efterfølgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og af fakturaerklæringer skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1 eller fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle årsager, der gør en undersøgelse berettiget.

Til støtte for deres anmodning om efterfølgende kontrol fremsender toldmyndighederne samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i varecertifikat EUR.1 er urigtige.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferenceordningen for de pågældende varer, medens de afventer resultatet af undersøgelsen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse senest i løbet af ti måneder. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

7. Den efterfølgende kontrol af de i artikel 23 omhandlede oplysningsformularer foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde efter samme metoder som dem, der er omhandlet i stk. 2 til 6.

Artikel 34

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 33 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersøgelse, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for undersøgelsens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Toldsamarbejdsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 35

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for en vare.

Artikel 36

Frizoner

1. Medlemsstaterne og Marokko træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varer, der udføres på grundlag af et varecertifikat EUR.1, og som under transporten oplagres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke der undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt certifikat EUR.1 for varer med oprindelse i Fællesskabet eller i Marokko, der er indført i en frizone på grundlag af et certifikat EUR.1, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Afsnit VI

Ceuta og Melilla

Artikel 37

Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen »Fællesskabet« som anvendt i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Fællesskabet« omfatter ikke varer med oprindelse i disse områder.

2. Denne protokol finder tilsvarende anvendelse på varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, jf. dog de særlige betingelser i artikel 38.

Artikel 38

Særlige betingelser

1. Stk. 2-5 finder anvendelse i stedet for artikel 2, 3 og 4, stk. 1 og 2, og henvisninger til disse artikler betragtes som henvisninger til nærværende artikel.

2. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 15, anses følgende varer:

1) som varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla;

b) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning,

eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Marokko eller Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning eller, når betingelserne i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt, i Algeriet eller Tunesien, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8;

2) som varer med oprindelse i Marokko:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Marokko;

b) varer, der er fremstillet i Marokko, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning,

eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning eller, når betingelserne i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt, i Algeriet eller Tunesien, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8.

3. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen »Marokko« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1. Hvad angår varer med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet.

5. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

Afsnit VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 39

Ændringer til protokollen

Associeringsrådet kan på anmodning af en af parterne eller fra Toldsamarbejdsudvalget træffe afgørelse om at ændre anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 40

Toldsamarbejdsudvalget

1. Der nedsættes et toldsamarbejdsudvalg, der skal sikre det administrative samarbejde med henblik på korrekt og ensartet anvendelse af denne protokol, og som skal varetage alle øvrige opgaver på toldområdet, som det måtte få overdraget.

2. Udvalget består på den ene side af eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som er ansvarlige for toldspørgsmål, og på den anden side af eksperter, der er udpeget af Marokko.

Artikel 41

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af denne.

Artikel 42

Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Marokko træffer hver for sit vedkommende de foranstaltninger, som gennemførelsen af denne protokol indebærer.

Artikel 43

Arrangementer med Algeriet og Tunesien

De kontraherende parter træffer de nødvendige foranstaltninger til indgåelse af arrangementer med Algeriet og Tunesien med henblik på denne protokols anvendelse. De kontraherende parter meddeler hinanden, hvilke foranstaltninger de har truffet med henblik herpå.

Artikel 44

Varer under forsendelse eller i oplag

Aftalens bestemmelser gælder også for varer, som opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om frihandel og handelsanliggender befinder sig enten i transit eller midlertidigt oplagt på toldoplag eller i frizoner i Fællesskabet eller i Marokko eller, når bestemmelserne i artikel 3, 4 og 5 finder anvendelse, i Algeriet eller i Tunesien, under forudsætning af, at der senest fire måneder efter den pågældende dato forelægges indførselslandets toldmyndigheder et varecertifikat EUR.1, som er udstedt efterfølgende af de kompetente myndigheder i udførselslandet, samt dokumentation for direkte forsendelse.

1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

Bilag I

Noter

Forord

Disse noter finder ligeledes om fornødent anvendelse på alle varer, der er fremstillet ved anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, selv når disse ikke har undergået de særlige ændringer, der er nævnt i listen i bilag II, og blot er undergivet reglen for positionsskifte i artikel 7, stk. 1.

Note 1

1.1. I de to første kolonner på listen beskrives den fremstillede vare. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

1.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

Note 2

2.1. I tilfælde, hvor positioner ikke er på listen eller dele af positioner ikke er på listen, finder den i artikel 7, stk. 1, anførte regel om positionsskifte anvendelse. Når en positionsskiftebetingelse finder anvendelse på en vare, der er opført på listen, er betingelsen anført i kolonne 3.

2.2. Den bearbejdning eller forarbejdning, der er nødvendig i henhold til en regel i kolonne 3, skal kun foretages i forbindelse med de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus. Begrænsningerne ifølge en regel i kolonne 3 finder på samme måde kun anvendelse på anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus.

2.3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos . . .«, forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

2.4. Når en vare, der er fremstillet af materialer uden oprindelsesstatus, som har fået oprindelsesstatus ved fremstillingen i henhold til reglen om positionsskifte eller dens egen listeregel, anvendes som materiale i fremstillingen af en anden vare, finder den regel, der gælder for den vare, i hvilken den er indarbejdet, ikke anvendelse på den pågældende vare.

F.eks.:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i det pågældende land på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedningen allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Den betragtes så som en vare med oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om den er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

2.5. Selv om reglen om positionsskifte eller reglen i listen er overholdt, har en vare ikke oprindelsesstatus, når den foretagne bearbejdning eller forarbejdning taget som helhed er utilstrækkelig i den i artikel 6 nævnte forstand.

Note 3

3.1. Reglen i listen fastlægger den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, hvoraf følger, at yderligere bearbejdning eller forarbejdning også giver oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, hvorimod anvendelse af sådant materiale på et senere stadium ikke er tilladt.

3.2. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare kan fremstilles af mere end et materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

F.eks.:

I reglen for vævede stoffer hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

Når en begrænsning gælder for et materiale, og andre begrænsninger gælder for andre materialer i samme regel, finder de imidlertid kun anvendelse på de materialer, der faktisk anvendes.

F.eks.:

I reglen for symaskiner hedder det, at den anvendte trådspændingsmekanisme skal have oprindelsesstatus, og at den anvendte zig-zag-syningsmekanisme også skal have oprindelsesstatus; disse to begrænsninger gælder kun, når de pågældende mekanismer faktisk indsættes i symaskinen.

3.3. Når det i en regel i listen hedder, at en vare skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen.

F.eks.:

Reglen for pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf uden oprindelsesstatus udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

F.eks.:

Når en artikel er fremstillet af fiberdug, og det kun er tilladt at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags varer, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

Se også note 6.3 i forbindelse med tekstilvarer.

3.4. Når der i en regel i listen angives to eller flere procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte varer, de gælder for.

Note 4

4.1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre og er begrænset til stadiet inden spinding, herunder også affald, og medmindre andet er angivet, omfatter »naturlige fibre« også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003, samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101, 5102, 5103, 5104 og 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301, 5302, 5303, 5304 og 5305.

4.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 og 5507.

Note 5

5.1. For så vidt angår varer tariferet under de positioner i listen, i hvilke der er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dem, og som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer, uanset deres andel af varen.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre

F.eks.:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10% vægtprocent af garnet.

F.eks.:

Vævet stof under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan enten garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

F.eks.:

Tuftet tekstilstof under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun en blandet vare, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

F.eks.:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

F.eks.:

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10% af vægten af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

5.3. For stoffer, hvori der indgår »garn fremstillet af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

5.4. For stoffer, hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 6

6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8% af prisen ab fabrik for varen.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus, tages hensyn til værdien af materialer, der ikke er tariferet under kapitel 50 til 63.

Note 7

7.1. Som »processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner1)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation

7.2. Som »processer« (pos. 2710 til 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

ij) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250IC deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 IC overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning

7.3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser ikke oprindelsesstatus.

Bilag II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger,

som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå,

for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0201      Kød af hornkvæg,  Fremstilling på 

         fersk eller kølet  basis af alle 

                   materialer, 

                   undtagen kød af 

                   hornkvæg, 

                   frosset, hen- 

                   hørende under 

                   pos. 0202 

 0202      Kød af hornkvæg,  Fremstilling på 

         frosset       basis af alle 

                   materialer, 

                   undtagen kød 

                   af hornkvæg, 

                   fersk eller 

                   kølet, hen- 

                   hørende under 

                   pos. 0201 

 0206      Spiseligt slagte-  Fremstilling på 

         affald af hornkvæg, basis af alle 

         svin, får, geder,  materialer, 

         heste, æsler,    undtagen hele 

         muldyr eller    kroppe hen- 

         mulæsler, fersk,  hørende under 

         kølet eller     pos. 0201 til 

         frosset       0205 

 0210      Kød og spiseligt  Fremstilling på 

         slagteaffald,    basis af alle 

         saltet, i saltlage, materialer, und- 

         tørret eller røget; tagen kød og 

         spiseligt mel og  slagteaffald 

         pulver af kød    henhørende under 

         eller slagteaffald pos. 0201 til 

                   0206 samt 0208 

                   eller lever af 

                   fjerkræ hen- 

                   hørende under 

                   pos. 0207 

 0302 til    Fisk, dog ikke   Fremstilling, ved 

 0305      levende       hvilken alle 

                   anvendte 

                   materialer, der 

                   henhører under 

                   kapitel 3, 

                   skal være fuldt 

                   ud fremstillet 

 0402,      Mælk og mejeri-   Fremstilling på 

 0404 til    produkter      basis af alle 

 0406                materialer, und- 

                   tagen mælk eller 

                   fløde henhørende 

                   under pos. 0401 

                   eller 0402 

 0403      Kærnemælk, koa-   Fremstilling ved 

         guleret mælk eller hvilken: 

         fløde, yoghurt,   - alle anvendte 

         kefir og anden    materialer, der 

         fermenteret eller   henhører under 

         syrnet mælk og    kapitel 4, skal 

         fløde, også kon-   have oprindelses- 

         centreret, tilsat   status 

         sukker eller andre - alle anvendte 

         sødemidler,      frugtsafter, 

         aromatiseret     (undtagen 

         eller tilsat     ananas-, lime- 

         frugt eller      eller grapefrugt- 

         kakao         safter), der 

                    henhører under 

                    pos. 2009, skal 

                    have oprindelses- 

                    status, og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte mate- 

                    rialer, der 

                    henhører under 

                    kapitel 17, ikke 

                    overstiger 30% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 0408      Fugleæg uden skal  Fremstilling på 

         samt æggeblommer,  basis af alle 

         friske, tørrede,  materialer, und- 

         kogt i vand eller  tagen fugleæg, 

         dampkogte, formede, der henhører 

         frosne eller på   under pos. 

         anden måde konser- 0407 

         verede, også tilsat 

         sukker eller andre 

         sødemidler 

 ex 0502     Bearbejdede svine- Rensning, desinfi- 

         og vildsvinebørster cering, sortering 

                   og glatning af 

                   svine- og vild- 

                   svinebørster 

 ex 0506     Ben og hornkerner, Fremstilling, ved 

         rå         hvilken materialer 

                   henhørende under 

                   kapitel 2 skal 

                   være fuldt ud 

                   fremstillet 

 ex 0710-    Spiselige grønt-  Fremstilling, ved 

 ex 0713     sager, frosne eller hvilken alle an- 

         tørrede, foreløbigt vendte grøntsager 

         konserverede, dog  skal være fuldt 

         ikke grøntsager   ud fremstillet 

         henhørende under 

         pos. ex 0710 og 

         ex 0711, for 

         hvilke de gældende 

         regler er anført 

         nedenfor 

 ex 0710     Sukkermajs, også  Fremstilling på 

         kogt i vand eller  basis af sukker- 

         dampkogte, frosne  majs, friske 

                   eller kølede 

 ex 0711     Sukkermajs,     Fremstilling på 

         foreløbigt konser- basis af sukker- 

         verede       majs, friske 

                   eller kølede 

 0811      Frugter og nødder, 

         også kogt i vand 

         eller dampkogte, 

         frosne, også 

         tilsat sukker 

         eller andre 

         sødemidler 

         - Tilsat sukker   Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien 

                   af alle anvendte 

                   materialer hen- 

                   hørende under 

                   kapitel 17, ikke 

                   overstiger 30% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

         - I andre tilfælde Fremstilling, ved 

                   hvilken alle de 

                   anvendte frugter 

                   og nødder skal 

                   være fuldt ud 

                   fremstillet 

 0812      Frugter og nødder, Fremstilling, ved 

         foreløbigt konser- hvilken alle an- 

         verede (f.eks. med vendte frugter 

         svovldioxidgas   og nødder skal 

         eller i saltlage,  være fuldt ud 

         svovlsyrlingvand  fremstillet 

         eller andre kon- 

         serverende op- 

         løsninger), men 

         ikke tilberedte 

         til umiddelbar 

         fortæring 

 0813      Frugter, tørrede,  Fremstilling, ved 

         der ikke henhører  hvilken alle an- 

         under pos. 0801-  vendte frugter og 

         0806; blandinger  nødder skal være 

         af nødder eller   fuldt ud fremstil- 

         tørrede frugter   let 

         henhørende under 

         dette kapitel 

 0814      Skaller af citrus- Fremstilling, ved 

         frugter eller    hvilken alle an- 

         meloner (herunder  vendte frugter 

         vandmeloner),    skal være fuldt 

         friske, frosne,   ud fremstillet 

         tørrede eller 

         foreløbigt kon- 

         serverede i 

         saltlage, svovl- 

         syrlingvand eller 

         andre konser- 

         verende opløs- 

         ninger 

 ex kap. 11   Mølleriprodukter,  Fremstilling, ved 

         malt, stivelse,   hvilken al anvendt 

         inulin, hvede-   korn, grøntsager, 

         gluten, undtagen  rødder og rod- 

         varer henhørende  knolde henhørende 

         under pos. ex 1106, under pos. 0714, 

         for hvilke reglerne eller anvendt frugt 

         er anført nedenfor skal være fuldt ud 

                   fremstillet 

 ex 1106     Mel og gryn af   Tørring og formaling 

         tørrede bælgfrug-  af bælgfrugter hen- 

         ter, henhørende   hørende under pos. 

         under pos. 0713,  0708 

         udbælgede 

 1301      Schellak o.lign.;  Fremstilling, ved 

         vegetabilske car-  hvilken alle anvendte 

         bohydratgummier,  materialer henhørende 

         naturharpikser,   under pos. 1301 ikke 

         gummiharpikser og  overstiger 50% 

         balsamer      af den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 1501      Fedt af svin og 

         fjerkræ, udsmeltet, 

         også udpresset 

         eller ekstraheret 

         med opløsnings- 

         midler: 

         - Ben og destruk-  Fremstilling på basis 

          tionsfedt     af alle materialer, 

                   undtagen materialer, 

                   der henhører under 

                   pos. 0203, 0206 

                   eller 0207, eller 

                   ben, der henhører 

                   under pos. 0506 

         - Andre varer    Fremstilling på basis 

                   af kød og spiseligt 

                   slagteaffald af 

                   svin, der henhører 

                   under pos. 0203 

                   eller 0206, eller 

                   af kød og spiseligt 

                   slagteaffald af 

                   fjerkræ, der hen- 

                   hører under pos. 

                   0207 

 1502      Talg af hornkvæg, 

         får eller geder, 

         rå eller udsmeltet, 

         også udpresset 

         eller ekstraheret 

         med opløsnings- 

         midler: 

         - Ben og destruk-  Fremstilling på basis 

          tionsfedt     af alle materialer, 

                   undtagen materialer, 

                   der henhører under 

                   pos. 0201, 0202, 

                   0204 eller 0206, 

                   eller ben, der 

                   henhører under 

                   pos. 0506 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle 

                   anvendte animalske 

                   materialer hen- 

                   hørende under 

                   kapitel 2 skal 

                   være fuldt ud 

                   fremstillet 

 1504      Fedtstoffer og 

         olier udvundet af 

         fisk og havpatte- 

         dyr, samt frak- 

         tioner, også raf- 

         finerede, men 

         ikke kemisk 

         modificerede: 

         - Fraktioner i   Fremstilling på 

          fast form, af   basis af alle 

          fiskeolier samt  materialer, her- 

          fedtstoffer og  under andre 

          olier udvundet af materialer, der 

          havpattedyr    henhører under 

                   pos. 1504 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle 

                   animalske pro- 

                   dukter henhørende 

                   under kapitel 2 

                   og 3 skal være 

                   fuldt ud frem- 

                   stillet 

 ex 1505     Raffineret lanolin Fremstilling på 

                   basis af uldfedt, 

                   rå, der henhører 

                   under pos. 1505 

 1506      Andre animalske 

         fedtstoffer og 

         olier samt 

         fraktioner 

         deraf, også raf- 

         finerede, men 

         ikke kemisk 

         modificerede 

         - Fraktioner af   Fremstilling på 

          fedtstoffer, i  basis af alle 

          fast form     materialer, her- 

                   under andre 

                   materialer, der 

                   henhører under 

                   pos. 1506 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte animalske 

                   produkter, der 

                   henhører under 

                   kapitel 2, skal 

                   være fuldt ud 

                   fremstillet 

 ex 1507-    Vegetabilske olier 

  1515     og fraktioner 

         deraf, også 

         raffinerede, 

         men ikke kemisk 

         modificerede: 

         - Fraktioner i   Fremstilling på 

          fast form,    basis af andre 

          undtagen jojo-  materialer, der 

          baolie      henhører under 

                   pos. 1507-1515 

         - Andre varer,   Fremstilling, ved 

          undtagen:     hvilken alle an- 

         - Træolie (tung-  vendte vegeta- 

          olie), myrtevoks bilske produkter 

          og japanvoks   skal være fuldt 

         - Olier til teknisk ud fremstillet 

          eller industriel 

          anvendelse, 

          bortset fra til 

          fremstilling af 

          næringsmidler 

 ex 1516     Animalske og vege- Fremstilling, ved 

         tabilske fedtstof- hvilken alle de 

         fer og olier samt  anvendte animal- 

         fraktioner deraf,  ske og vegetabil- 

         reesterificerede,  ske produkter skal 

         også raffinerede,  være fuldt ud 

         men ikke på anden  fremstillet 

         måde bearbejdede 

 ex 1517     Spiselige blandin- Fremstilling, ved 

         ger af vegeta-   hvilken alle anvendte 

         bilske olier    vegetabilske produk- 

         (flydende) hen-   ter skal være fuldt 

         hørende under pos. ud fremstillet 

         1507-1515 

 ex 1519     Industrielle    Fremstilling på basis 

         fedtalkoholer, der af alle materialer, 

         har karakter af   herunder fedtsyrer, 

         kunstig voks 

 1601      Pølser og lignende Fremstilling på basis 

         varer af kød,    af dyr, der henhører 

         slagteaffald eller under kapital 1 

         blod, tilberedte 

         næringsmidler på 

         basis heraf 

 1602      Andre varer af   Fremstilling på basis 

         kød, slagteaffald  af dyr, der henhører 

         eller blod,     under kapitel 1 

         tilberedte eller 

         konserverede 

 1603      Ekstrakter og saft Fremstilling på basis 

         af kød, fisk,    af dyr, der henhører 

         krebsdyr, bløddyr  under kapitel 1, dog 

         eller andre     skal alle anvendte 

         hvirvelløse vanddyr fisk, krebsdyr, blød- 

                   dyr og hvirvelløse 

                   vanddyr være fuldt 

                   ud fremstillet 

 1604      Fisk, tilberedt   Fremstilling, ved 

         eller konserveret, hvilken al anvendte 

         kaviar og kaviar-  fisk og fiskerogn 

         erstatning til-   skal være fuldt ud 

         beredt af fiskerogn fremstillet 

 1605      Krebsdyr, bløddyr  Fremstilling, ved 

         og andre hvirvel-  hvilken alle an- 

         løse vanddyr,    vendte krebsdyr, 

         tilberedt eller   bløddyr og andre 

         konserveret     hvirvelløse vand- 

                   dyr skal være 

                   fuldt ud 

                   fremstillet 

 ex 1701     Roe- og rørsukker  Fremstilling, ved 

         samt kemisk ren   hvilken værdien af 

         saccharose, i fast alle anvendte mate- 

         form, med indhold  rialer, der henhører 

         af tilsatte smags- under kapitel 17, 

         stoffer eller    ikke overstiger 

         farvestoffer    30% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 1702      Andet sukker, 

         herunder kemisk 

         ren lactose, 

         maltose, glucose 

         og fructose, i 

         fast form; sirup 

         og andre sukker- 

         opløsninger 

         uden indhold af 

         tilsatte smags- 

         stoffer; kunst- 

         honning, også 

         blandet med 

         naturlig honning; 

         karamel 

         - Kemisk ren    Fremstilling på basis 

          maltose og    af alle materialer, 

          fructose     herunder andre 

                   materialer, der 

                   henhører under 

                   pos. 1702 

         - Andet sukker i  Fremstilling, ved 

          fast form, med  hvilken værdien af 

          indhold af til-  alle anvendte 

          satte smags-   materialer, der 

          stoffer eller   henhører under 

          farvestoffer   kapitel 17, ikke 

                   overstiger 30% af 

                   den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   skal være fuldt 

                   ud fremstillet 

 ex 1703     Melasse, hidrø-   Fremstilling, ved 

         rende fra udvinding hvilken værdier af 

         eller raffinering  alle anvendte ma- 

         af sukker, med   terialer, der 

         tilsatte smags-   henhører under 

         stofferr eller   kapitel 17, ikke 

         farvestoffer    overstiger 30% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 1704      Sukkervarer uden  Fremstilling, ved 

         indhold af kakao  hvilken alle an- 

         (herunder hvid   vendte materialer 

         chokolade)     henhører under 

                   en anden position 

                   end den færdige 

                   vare, dog forudsat 

                   at værdien af 

                   alle anvendte 

                   materialer, der 

                   henhører under 

                   kapitel 17, ikke 

                   overstiger 30% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 1806      Chokolade og andre Fremstilling, ved 

         tilberedte nærings- hvilken alle anvendte 

         midler med indhold materialer henhører 

         af kakao      under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare, dog 

                   forudsat at 

                   værdien af alle 

                   anvendte materialer, 

                   der henhører under 

                   kapitel 17, ikke 

                   overstiger 30% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 1901      Maltekstrakt; til- 

         beredte nærings- 

         midler fremstillet 

         af mel, fine gryn, 

         stivelse eller 

         maltekstrakt, også 

         tilsat kakao, 

         såfremt dette 

         udgør mindre end 

         50 vægtprocent, 

         ikke andetsteds 

         tariferet; 

         tilberedte næ- 

         ringsmidler 

         fremstillet af 

         produkter hen- 

         hørende under 

         pos. 0401-0404, 

         også tilsat 

         kakao, såfremt 

         dette udgør mindre 

         end 10 vægt- 

         procent, ikke 

         andetsteds tari- 

         feret 

         - Maltekstrakt   Fremstilling på 

                   basis af korn, der 

                   henhører under 

                   kapitel 10 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare, dog 

                   forudsat at værdien 

                   af alle anvendte 

                   materialer, der 

                   henhører under 

                   kapitel 17, ikke 

                   overstiger 30% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 1902      Dejprodukter, også Fremstilling, ved 

         kogte eller med   hvilken alt anvendt 

         fyld (af kød eller korn (undtagen hård 

         andre varer) eller hvede), kød, kødaffald, 

         på anden måde    fisk, krebsdyr eller 

         tilberedt, f.eks.  bløddyr skal være 

         spaghetti,     fuldt ud fremstillet 

         makaroni, nudler, 

         lasagne, gnocchi, 

         ravioli, 

         canneloni; 

         couscous, også 

         tilberedt 

 1903      Tapioka og tapioka- Fremstilling på basis 

         erstatninger frem- af alle materialer, 

         stillet af     undtagen kartoffel- 

         stivelse, i form  stivelse, der hen- 

         af flager, grove  hører under pos. 

         gryn, perlegryn,  1108 

         sigtemel eller 

         lignende 

 1904      Varer fremstillet 

         ved ekspandering 

         eller ristning af 

         korn eller korn- 

         produkter (f.eks. 

         cornflakes); korn, 

         undtagen majs, 

         løse, forkogt 

         eller på anden 

         måde tilberedt: 

         - Uden indhold af  Fremstilling, ved 

          kakao       hvilken: 

                   - alt anvendt korn 

                    og mel (undtagen 

                    majs af arten 

                    »Zea Indurata« 

                    samt hård hvede 

                    og heraf frem- 

                    stillede produkter) 

                    skal være fuldt 

                    ud fremstillet 

                   og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte 

                    materialer, der 

                    henhører under 

                    kapitel 17, ikke 

                    overstiger 30% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

         - Med indhold af  Fremstilling på basis 

          kakao       af materialer, der 

                   ikke henhører under 

                   pos. 1806, dog forud- 

                   sat at værdien af 

                   alle anvendte 

                   materialer, der 

                   henhører under 

                   kapitel 17, ikke 

                   overstiger 30% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 1905      Brød, wienerbrød,  Fremstilling af alle 

         kager, kiks og   materialer, undtagen 

         andet bagværk,   materialer, der hen- 

         også tilsat kakao; hører under kapitel 11 

         kirkeoblater, 

         oblatkapsler til 

         lægemidler, segl- 

         oblater samt 

         lignende varer 

         af mel eller 

         stivelse 

 2001      Grøntsager,     Fremstilling, ved 

         frugter, nødder   hvilken alle anvendte 

         og andre spiselige frugter, nødder eller 

         plantedele, til-  grøntsager skal være 

         beredt eller    fuldt ud fremstillet 

         konserveret med 

         eddike eller 

         eddikesyre 

 2002      Tomater, tilberedt Fremstilling, ved 

         eller konserveret  hvilken alle anvendte 

         på anden måde end  tomater skal være 

         med eddike eller  fuldt ud fremstillet 

         eddikesyre 

 2003      Svampe og trøfler, Fremstilling, ved 

         tilberedt eller   hvilken alle anvendte 

         konserveret på   svampe og trøfler 

         anden måde end   skal være fuldt 

         med eddike eller  ud fremstillet 

         eddikesyre 

 2004 og     Andre grøntsager,  Fremstilling, ved 

 2005      tilberedt eller   hvilken alle anvendte 

         konserveret på   grøntsager skal være 

         anden måde end   fuldt ud fremstillet 

         med eddike eller 

         eddikesyre, også 

         frosne 

 2006      Frugter, nødder,  Fremstilling, ved 

         frugtskaller og   hvilken værdien af 

         andre plantedele,  alle anvendte ma- 

         tilberedt med    terialer, der henhører 

         sukker (afløbne,  under kapitel 17, 

         glaserede eller   ikke overstiger 30% 

         kandiserede)    af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 2007      Syltetøj, frugt-  Fremstilling, ved 

         gele, marmelade,  hvilken værdien af 

         frugt- eller    alle anvendte 

         nøddepure samt   materialer, der 

         frugt- eller    henhører under 

         nøddemos, frem-   kapitel 17, ikke 

         stillet ved     overstiger 30% af 

         kogning eller    den færdige vares 

         anden varmebe-   pris ab fabrik 

         handling, også 

         tilsat sukker 

         eller andre 

         sødemidler 

 2008      Frugter, nødder 

         og andre spiselige 

         plantedele, til- 

         beredt eller 

         konserveret på 

         anden måde, også 

         tilsat sukker, 

         andre sødemidler 

         eller alkohol, 

         ikke andetsteds 

         tariferet: 

         - Frugter og    Fremstilling, ved 

          nødder, kogt   hvilken alle an- 

          på anden måde   vendte frugter skal 

          end i vand eller være fuldt ud 

          ved dampkogning, fremstillet 

          uden indhold af 

          tilsat sukker, 

          frosne 

         - Nødder, uden   Fremstilling, ved 

          indhold af tilsat hvilken værdien af 

          sukker eller   de anvendte nødder 

          alkohol      og oliefrø, der 

                   henhører under pos. 

                   0801, 0802 og 1202 

                   - 1207 og har 

                   oprindelsesstatus, 

                   overstiger 60% af 

                   den færdige vares 

                   værdi ab fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare, 

                   dog forudsat at 

                   værdien af sukker, 

                   der henhører 

                   under kapitel 17, 

                   ikke overstiger 

                   30% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex 2009     Frugtsafter     Fremstilling, ved 

         (herunder drue-   hvilken alle an- 

         most), ugærede   vendte materialer 

         og ikke tilsat   henhører under en 

         alkohol, også    anden position end 

         tilsat sukker    den færdige vare, 

         eller andre     dog forudsat at 

         sødemidler     værdien af sukker, 

                   der henhører under 

                   kapitel 17, ikke 

                   overstiger 30% af 

                   den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex 2101     Brændt cikorie   Fremstilling, ved 

         samt ekstrakter,  hvilken den anvendte 

         essenser og kon-  cikorie skal være 

         centrater heraf   fuldt ud fremstillet 

 ex 2103     Saucer samt til-  Fremstilling på basis 

         beredninger til   af materialer, der 

         fremstilling    ikke henhører 

         deraf;       under samme position 

         sammensatte smags- som den færdige vare. 

         præparater     Sennepsmel eller 

                   tilberedt sennep kan 

                   dog anvendes 

         - Tilberedt sennep Fremstilling på 

                   basis af 

                   sennepsmel 

 ex 2104     - Suppe og bouillon Fremstilling af alle 

          samt tilbered-  materialer, undtagen 

          ninger til    tilberedte eller 

          fremstilling   konserverede grønt- 

          deraf       sager, der henhører 

                   under pos. 2002- 

                   2005 

 ex 2104     - Homogeniserede  Den regel, der gælder 

          sammensatte    for den position, 

          næringsmidler   hvorunder den 

                   færdige vare hen- 

                   hører, skal 

                   anvendes 

 ex 2106     Sirup og andre   Fremstilling, ved 

         sukkeropløsninger, hvilken værdien af 

         tilsat smagsstoffer alle anvendte 

         eller farvestoffer materialer, der 

                   henhører under 

                   kapitel 17, ikke 

                   overstiger 30% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 2201      Vand, herunder   Fremstilling, ved 

         naturligt eller   hvilken alt anvendt 

         kunstigt mineral-  vand skal være fuldt 

         vand, og vand    ud fremstillet 

         tilsat kulsyre, 

         ikke tilsat sukker 

         eller andre søde- 

         midler og ikke 

         aromatiseret; is 

         og sne 

 2202      Vand, herunder   Fremstilling, ved 

         naturligt eller   hvilken alle anvendte 

         kunstigt mineral-  materialer henhører 

         vand, og vand    under en anden 

         tilsat sukker    position end den 

         eller andre søde-  færdige vare, dog 

         midler eller    forudsat at værdien 

         aromatiseret, og  af alle anvendte 

         andre ikke-alko-  materialer, der hen- 

         holholdige     hører under kapitel 

         drikkevarer,    17, ikke overstiger 

         undtagen frugt-   30% af den færdige 

         og grøntsagssafter vares pris ab fabrik, 

         henhørende under  og at alle anvendte 

         pos. 2209      frugtsafter (undtagen 

                   ananas-, lime- og 

                   grapefrugtsafter) 

                   er fuldt ud frem- 

                   stillet 

 ex 2204     Vin af friske    Fremstilling på 

         druer, herunder vin basis af anden 

         tilsat alkohol,   druemost 

         og druemost tilsat 

         alkohol 

 2205      Følgende varer, med Fremstilling på 

 ex 2207     indhold af drue-  basis af alle 

 ex 2208     produkter:     materialer, und- 

 og       Vermouth og anden  tagen druer eller 

 ex 2209     vin af friske    varer deraf 

         druer, tilsat 

         aromatiske plan- 

         ter eller aroma- 

         stoffer, ethanol 

         (ethylalkohol) og 

         anden spiritus, 

         også denature- 

         ret; spiritus, 

         likører og andre 

         spiritusholdige 

         drikkevarer; 

         sammensatte 

         alkoholholdige 

         tilberedninger af 

         den art, der 

         anvendes til 

         fremstilling af 

         drikkevarer; 

         eddike 

 ex 2208     Whisky med indhold Fremstilling, ved 

         af alkohol på under hvilken værdien 

         50 rumfangsprocent af al anvendt 

                   spiritus, der 

                   er fremstillet 

                   på basis af korn, 

                   ikke må overstige 

                   15% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 2303     Restprodukter fra  Fremstilling, ved 

         fremstilling af   hvilken al anvendt 

         majsstivelse    majs skal være 

         (bortset fra kon-  fuldt ud fremstillet 

         centreret majs- 

         støbevand), med 

         proteinindhold 

         beregnet på 

         grundlag af tør- 

         stofindholdet, 

         på over 40 vægt- 

         procent 

 ex 2306     Oliekager og andre Fremstilling, ved 

         faste restprodukter hvilken alle anvendte 

         fra udvindingen af oliven skal være 

         olivenolie, med   fuldt ud fremstillet 

         indhold af over 3% 

         olivenolie 

 2309      Tilberedt dyrefoder Fremstilling, ved 

                   hvilken alt korn, 

                   sukkermelasse, kød 

                   eller mælk skal 

                   være fuldt ud 

                   fremstillet 

 2402      Cigarer, cerutter, Fremstilling, ved 

         cigarillos og    hvilken mindst 70 

         cigaretter, af   vægtprocent af an- 

         tobak eller     vendt ufabrikeret 

         tobakserstatning  tobak eller tobaks- 

                   affald, der hen- 

                   hører under pos. 

                   2401, skal være 

                   fuldt ud frem- 

                   stillet 

 ex 2403     Røgtobak      Fremstilling, ved 

                   hvilken mindst 70 

                   vægtprocent af 

                   anvendt ufabrikeret 

                   tobak eller tobaks- 

                   affald, der henhører 

                   under pos. 2401, 

                   skal være fuldt ud 

                   fremstillet 

 ex kap. 25   Salt; svovl; jord- Fremstilling, ved 

         og stenarter; gips, hvilken alle an- 

         kalk og cement,   vendte materialer 

         undtagen produkter henhører unden en 

         henhørende under  anden position end 

         pos. ex 2504,    den færdige vare 

         ex 2515, ex 2516, 

         ex 2518, ex 2619, 

         ex 2520, ex 2524, 

         ex 2525 og ex 

         2530, for hvilke 

         de særlige regler 

         er anført nedenfor 

 ex 2504     Naturlig krystal-  Berigelse af kulind- 

         linsk grafit med  holdet, rensning 

         beriget kulindhold, og maling af kry- 

         renset og malet   stallinsk rågrafit 

 ex 2515     Marmor, groft    Tildannelse af marmor, 

         tildannet, også   også ved savning 

         ved savning, til  (eventuelt allerede 

         blokke eller til  udsavet), af tykkelse 

         kvadratiske eller  over 25 cm 

         rektangulære 

         plader, af tyk- 

         kelse højst 25 

         cm 

 ex 2516     Granit, porfyr,   Tildannelse af sten, 

         basalt, sandsten  også ved savning 

         og andre monument- (eventuelt alle- 

         eller bygningssten, rede udsavet), af 

         groft tildannet,  tykkelse over 

         også ved savning,  25 cm 

         til blokke eller 

         til kvadratiske 

         eller rektangu- 

         lære plader, af 

         tykkelse højst 

         25 cm 

 ex 2518     Dolomit, brændt   Brænding af ikke- 

                   brændt dolomit 

 ex 2519     Naturlig magnesium- Fremstilling, ved 

         carbonat, (magne-  hvilken alle an- 

         sit), knust og   vendte materialer 

         pakket i lufttætte henhører under en 

         beholdere, magne-  anden position 

         siumoxid, også   end den færdige 

         rent, dog ikke   vare. Dog må 

         smeltet eller    der anvendes 

         dødbrændt (sintret) naturlig magnesium- 

         magnesium      carbonat (magnesit) 

 ex 2520     Gips, særlig til-  Fremstilling, ved 

         beredt til dental- hvilken værdien 

         brug        af alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 2524     Asbestfibre, rå   Fremstilling på 

                   basis af asbest- 

                   malm (asbest- 

                   koncentrat) 

 ex 2525     Glimmerpulver    Maling af glimmer 

                   og glimmeraffald 

 ex 2530     Brændte eller    Brænding eller 

         pulveriserede    knusning af jord- 

         jordpigmenter    pigmenter 

 Kap. 26     Malme, slagger og  Fremstilling, ved 

         aske        hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare 

 ex kap. 27   Mineralske olier  Fremstilling, ved 

         og produkter af   hvilken alle anvendte 

         deres destillering; materialer henhører 

         bituminøse     under en anden 

         materialer, mine-  position end den 

         ralsk voks;     færdige vare 

         undtagen produkter 

         henhørende under 

         pos. ex 2707 og 

         2709 til 2715, for 

         hvilke de gældende 

         regler er anført 

         nedenfor 

 ex 2707     Olier, hvis ind-  Raffinering og/eller 

         hold af aroma-   en eller flere de- 

         tiske bestanddele  finerede behand- 

         - beregnet efter  linger 1) 

         vægt - er større  Andre arbejdspro- 

         end deres indhold  cesser, ved hvilke 

         af ikke-aroma-   alle anvendte 

         tiske bestand-   materialer henhører 

         dele, og som er   under en anden posi- 

         lignende olier   tion end den færdige 

         som mineralolier,  vare. Materialer, 

         der er udvundet   der henhører under 

         ved destillation  samme position, må 

         af højtemperatur-  dog anvendes, forud- 

         tjære fra sten-   sat at deres værdi 

         kul, af hvilke   ikke overstiger 50% 

         der ved destil-   af den færdige vares 

         lation på op til  pris ab fabrik 

         250 graderC 

         overdestilleres 

         mindst 65 rum- 

         fangsprocent 

         (herunder blan- 

         dinger af benzin 

         og benzen), til 

         anvendelse som 

         brændstof 

 ex 2709     Rå olier hid-    Tørdistillation af 

         rørende fra     vituminøse mineraler 

         bituminøse 

         mineraler 

 ---------------------- 

1) Jf. note 7) i bilag I.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2710 til    Olier udvundet af  Raffinering og/eller 

 2712      jordolie eller af  en eller flere 

         rå olier hidrørende definerede behand- 

         fra bituminøse   linger 1) 

         mineraler; præ-   Andre arbejdspro- 

         parater, ikke    cesser, ved hvilke 

         andetsteds tari-  alle anvendte ma- 

         feret, inde-    terialer henhører 

         holdende 70 vægt-  under en anden 

         procent eller    position end den færdige 

         derover af jord-  vare. Materialer, der 

         olie eller af rå  henhører under samme 

         olier hidrørende  position, må dog 

         fra bituminøse   anvendes, forudsat 

         mineraler som    at deres værdi ikke 

         karaktergivende   overstiger 50% af 

         bestanddel     den færdige vares 

         Jordoliegas og   pris ab fabrik 

         andre gasformige 

         carbonhydrider 

         Vaselin; paraffin, 

         mikrovoks, 

         ozokerit, montan- 

         voks, tørvevoks 

         og anden mineral- 

         voks samt lignende 

         produkter frem- 

         stillet ad synte- 

         tisk vej eller på 

         anden måde, også 

         farvet 

 2713 til    Jordoliekoks,    Raffinering og/eller 

 2715      kunstig asfaltbitu- en eller flere defi- 

         men og andre rest- nerede behandlinger 1) 

         produkter fra    Andre arbejdsprocesser, 

         jordolie eller fra ved hvilke alle an- 

         olier hidrørende  vendte materialer 

         fra bituminøse   henhører under 

         mineraler      en anden position 

         Bitumen og asfalt, end den færdige vare. 

         naturlig; bituminøs Materiale, der henhører 

         skifer og olie-   under samme position 

         skifer samt     må dog anvendes, for- 

         naturligt bitumen- udsat at deres værdi 

         holdigt sand;    ikke overstiger 50% af 

         asfaltit og     den færdige vares 

         asfaltsten     pris ab fabrik 

         Bituminøse blan- 

         dinger på basis af 

         naturligt asfalt, 

         naturlig bitumen, 

         kunstig asfaltbitu- 

         men, mineraltjære 

         eller mineral- 

         tjærebeg 

 ex kap. 28   Uorganiske kemi-  Fremstilling, ved hvilken 

         kalier; uorganiske alle anvendte materialer 

         eller organiske   henhører under en anden 

         forbindelser af   position end den færdige 

         ædle metaller, af  vare. Materialer, der hen- 

         sjældne jordarters hører under samme position, 

         metaller, af radio- må dog anvendes, forud- 

         aktive grundstoffer sat at deres værdi ikke 

         og af isotoper;   overstiger 20% af den 

         undtagen produkter færdige vares pris ab 

         henhørende under  fabrik 

         pos. ex 2805, ex 

         2811 og ex 2833, 

         for hvilke reg- 

         lerne er anført 

         nedenfor 

 -------------------------- 

 1) Jf. note 7) i bilag I. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2805     Mischmetall     Fremstilling ved 

                   varmebehandling 

                   eller elektrolytisk 

                   behandling, ved 

                   hvilken værdien af 

                   alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   må overstige 50% 

                   af varens pris 

                   ab fabrik 

 ex 2811     Svovltrioxid    Fremstilling på 

                   basis af svovldioxid 

 ex 2833     Aluminiumsulfat   Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien af 

                   alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 2840     Natriumperborat   Fremstilling på basis 

                   af dinatriumperborat 

                   pentahydrat 

 ex kap. 29   Organiske kemi-   Fremstilling, ved 

         kalier, undtagen  hvilken alle anvendte 

         produkter hen-   materialer henhører 

         hørende under    under en anden posi- 

         pos. ex 2901,    tion end den færdige 

         ex 2902, ex 2905,  vare. Materialer, der 

         2915, ex 2932,   henhører under samme 

         2933 og 2934,    position må dog 

         som er præciseret  anvendes, forudsat 

         nedenfor      at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 2901     Acycliske carbon-  Raffinering og/eller 

         hybrider, bestemt  en eller flere 

         til anvendelse som definerede behand- 

         motorbrændstof   linger 1) 

         eller andet     Andre arbejdspro- 

         brændstof      cesser, ved hvilke 

                   alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare. 

                   Materialer, der 

                   henhører under 

                   samme position, må 

                   dog anvendes, for- 

                   udsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ---------------------- 

 1) Jf. note 7) i bilag I. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2902     Cycloalkaner og   Raffinering og/eller 

         cycloalkener    en eller flere defi- 

         (undtagen azule-  nerede behandlinger 1) 

         ner), benzener,   Andre arbejdsprocesser 

         toluener og     ved hvilke alle an- 

         xylener, bestemt  vendte materialer hen- 

         til anvendelse som hører under en anden 

         motorbrændstof   position end den 

         eller andet brænd- færdige vare. Mate- 

         stof        rialer, der henhører 

                   under samme position, 

                   må dog anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex 2905     Metalalkoholater af Fremstilling på basis 

         alkoholer hen-   af alle materialer 

         hørende under    herunder andre ma- 

         denne position og  terialer, der hen- 

         af ethanol eller  hører under pos. 

         glycerol      2905. Dog kan 

                   metalalkoholater 

                   henhørende under 

                   denne position 

                   anvendes, forudsat 

                   at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 2915      Mættede acycliske  Fremstilling på basis 

         monocarboxylsyrer  af alle materialer. 

         og deres anhydri-  Værdien af alle 

         der, halogenider,  anvndte materialer, 

         peroxider og    der henhører under 

         peroxysyrer;    pos. 2915 og 2916, 

         halogen-, sulfo-,  må dog ikke over- 

         nitro- og nitro-  stige 20% af den 

         soderivater     færdige vares pris 

         deraf        ab fabrik 

 2932      Heterocycliske 

         forbindelser ude- 

         lukkende med oxygen 

         som heteroatom 

         (er) 

         - Indre ethere og  Fremstilling på basis 

          halogen-, sulfo-, af alle materialer. 

          nitro- og nitro- Værdien af alle 

          soderivater deraf anvendte materialer, 

                   der henhører under 

                   pos. 2909, må dog 

                   ikke overstige 

                   20% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ------------------------- 

 1) Jf. note 7) i bilag I. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

         - Cycliske aceta-  Fremstilling på basis 

          ter og indre   af alle materialer 

          hemiacetater 

          samt halogen-, 

          sulfo-, nitro- 

          og nitrosoderi- 

          vater deraf 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare. 

                   Materialer, der 

                   henhører under 

                   samme position, må 

                   dog anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 20% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 2933      Heterocycliske   Fremstilling på basis 

         forbindelser    af alle materialer. 

         udelukkende med   Værdien af alle 

         nitrogen som    anvendte materialer, 

         heteroatom(er);   der henhører under 

         nucleinsyrer og   pos. 2932 og 2933, 

         deres salte     må dog ikke over- 

                   stige 20% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 2934      Andre hetero-    Fremstilling på basis 

         cycliske forbindel- af alle materialer. 

         ser         Værdien af anvendte 

                   materialer, der hen- 

                   hører under pos. 

                   2932 og 2933, må 

                   dog ikke overstige 

                   20% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex kap. 30   Pharmaceutiske   Fremstilling, ved 

         produkter, undtagen hvilken alle an- 

         produkter hen-   vendte materialer 

         hørende under pos. henhører under 

         3002, 3003 og 3004, en anden position 

         for hvilke reglerne end den færdige 

         er anført nedenfor vare. Materialer, 

                   der henhører under 

                   samme position, må 

                   dog anvendes, forud- 

                   sat at deres værdi 

                   ikke overstiger 20% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 3002      Menneskeblod; 

         dyreblod tilberedt 

         til terapeutisk, 

         profylaktisk eller 

         diagnostisk brug; 

         antisera og andre 

         blodbestanddele; 

         vacciner, tok- 

         siner, mikro- 

         organismekul- 

         turer (undtagen 

         gær) samt 

         lignende produk- 

         ter: 

         - varer bestående  Fremstilling på basis 

          af to eller flere af alle materialer, 

          bestanddele, som oså andre materialer 

          er blevet sammen- der henhører under 

          blandet med hen- pos. 3002. Materia- 

          blik på tera-   lerne i denne be- 

          peutisk, profy-  skrivelse kan også 

          laktisk brug,   anvendes, forudsat 

          eller ikke    at ders værdi ikke 

          sammenblandede  overstiger 20% af 

          varer til samme  den færdige vares 

          brug, i doseret  pris ab fabrik 

          stand eller i 

          detailsalgs- 

          pakninger 

          - Andre varer: 

          - - Menneskeblod Fremstilling på 

                   basis af alle 

                   materialer, også 

                   andre materialer, 

                   der henhører under 

                   pos. 3002. Materia- 

                   lerne i denne be- 

                   skrivelse kan også 

                   anvendes, forudsat 

                   at deres værdi 

                   ikke overstiger 

                   20% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

         - - Dyreblod til-  Fremstilling på basis 

           beredt til   af alle materialer, 

           terapeutisk   også andre materialer 

           eller profylak- der henhører under 

           tisk brug    pos. 3002. Materia- 

                   lerne i denne be- 

                   skrivelse kan også 

                   anvendes, forudsat 

                   at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

         - - Blodbestand-  Fremstilling på basis 

           dele, undtagen af alle materialer, 

           antisera;    også andre materialer, 

           hæmoglobin og  der henhører under 

           serumglobuliner pos. 3002. Materialerne 

                   i denne beskrivelse 

                   kan også anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 20% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

         - - Hæmoglobin,   Fremstilling på basis 

           blodglobuliner af alle materialer, 

           og serumglo-  også andre materialer, 

           buliner     der henhører under 

                   pos. 3002. Materia- 

                   lerne i denne 

                   beskrivelse kan 

                   også anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 20% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

         - - Andre varer   Fremstilling på 

                   basis af alle 

                   materialer, også 

                   andre materialer, 

                   der henhører under 

                   pos. 3002. Materia- 

                   lerne i denne be- 

                   skrivelse kan 

                   også anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 3003 og     Lægemidler     Fremstilling, ved 

 3004      (undtagen produkter hvilken 

         henhørende under  - alle anvendte 

         pos. 3002, 3005    materialer hen- 

         og 3006)       hører under en 

                    anden position 

                    end den færdige 

                    vare. Materialer, 

                    der henhører 

                    under pos. 3003 

                    eller 3004, må 

                    dog anvendes, 

                    forudsat at 

                    deres værdi til- 

                    sammen ikke 

                    overstiger 20% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik, og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte materialer 

                    ikke overstiger 

                    50% af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 ex kap. 31   Gødningsstoffer,  Fremstilling, ved 

         undtagen produkter hvilken alle an- 

         henhørende under  vendte materialer 

         pos. ex 3105, for  henhører under en 

         hvilke reglerne er anden position end 

         anført nedenfor   den færdige vare. 

                   Materialer, der 

                   henhører under 

                   samme position, 

                   må dog anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 20% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex 3105     Mineralske eller  Fremstilling, ved 

         kemiske gødnings-  hvilken: 

         stoffer indeholden- - alle anvendte 

         de to eller tre af  materialer hen- 

         gødningselementerne  hører under en 

         nitrogen, phosphor  anden position 

         og kalium; andre   end den færdige 

         gødningsstoffer;   vare. Materialer, 

         varer henhørende   der henhører 

         under nærværende   under den samme 

         kapitel, i form    position, må dog 

         af tabletter eller  anvendes, forud- 

         lignende eller    sat at deres værdi 

         i pakninger af    ikke overstiger 

         bruttovægt højst   20% af den færdige 

         10 kg, undtagen:   vares pris ab 

         - Natriumnitrat    fabrik, og 

         - Calciumcyanamid  - værdien af alle 

         - Kaliumsulfat    anvendte materia- 

         - Kalium-magnesium-  ler ikke over- 

          sulfat       stiger 50% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex kap. 32   Garve- og farve-  Fremstilling, ved 

         stofekstrakter;   hvilken alle 

         garvesyre og    anvendte materialer 

         derivater deraf;  henhører under en 

         farver, pigmenter  anden position end 

         og andre farvestof- den færdige vare. 

         fer; maling og   Materialer, der 

         lakker; kit,    henhører under samme 

         spartelmasse    position, må dog 

         o.lign.; tryk-   anvendes, forudsat 

         farver, blæk og   at deres værdi 

         tusch; undtagen   ikke overstiger 

         produkter henhø-  20% af den færdige 

         rende under pos.  vares pris ab 

         ex 3201 og 3205,  fabrik 

         for hvilke reg- 

         lerne er anført 

         nedenfor 

 ex 3201     Garvesyrer     Fremstilling på basis 

         (tannier)samt    af garveekstrakter 

         salte, ethere,   af vegetabilsk op- 

         og andre deri-   rindelse 

         vater deraf 

 3205      Substratpigmenter; Fremstilling på basis 

         præparater som   af alle materialer 

         nævnt i bestemmelse undtagen dem, der 

         3 til dette     henhører under pos. 

         kapitel, på basis  3203, 3204 og 3205. 

         af substratpig-   Materialer henhørende 

         menter1)      under pos. 3205 kan 

                   dog anvendes, forud- 

                   sat at deres værdi 

                   ikke overstiger 

                   20% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex kap. 33 Flygtige vegetabilske  Fremstilling, ved 

      olier og resinoider;   hvilken alle an- 

      parfumer, kosmetik og  vendte materialer 

      toiletmidler; undtagen  henhører under en 

      produkter henhørende   anden position end 

      under pos. 3301, for   den færdige vare. 

      hvilke reglerne er    Materialer, der 

      anført nedenfor     henhører under 

                   samme position, må 

                   dog anvendes, forud- 

                   sat at deres værdi 

                   ikke overstiger 20% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 3301      Flygtige vegeta-  Fremstilling på basis 

         bilske olier (også af materialer, der 

         befriet for     hidrører fra en anden 

         terpener), også i  *gruppe*2) under 

         flydende eller fast denne position. Ma- 

         form; resinoider;  terialer, der henhører 

         koncentrater af   under samme »gruppe«, 

         flygtige vege-   må dog anvendes, 

         tabilske olier   forudsat at deres 

         i fedtstoffer,   værdi ikke over- 

         ikke-flygtige    stiger 20% af den 

         olier, voks eller  færdige vares pris 

         lignende fremkommet ab fabrik 

         ved enfleurage 

         eller maceration; 

         terpenholdige 

         biprodukter fra 

         behandling af 

         flygtige vege- 

         tabilske olier; 

         vandfase fra 

         vanddampde- 

         stillation af 

         flygtige vegeta- 

         bilske olier 

         samt vandige 

         opløsninger af 

         sådanne olier 

 -------------------- 

1) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om præparater, som anvendes til farvning af alle materialer eller som bestanddele til fremstilling af farvepræparater, forudsat at de ikke henhører under en anden position i kapitel 32.

2) Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kap. 34   Sæbe, organiske   Fremstilling, ved 

         overfladeaktive   hvilken alle an- 

         stoffer samt vaske- vendte materialer 

         og rengøringsmid-  henhører under 

         ler, smøremidler,  en anden position 

         syntetisk voks,   end den færdige 

         tilberedt voks,   vare. Materialer, 

         pudse- og skure-  der henhører under 

         midler, lys og   samme position, 

         lignende produk-  må dog anvendes 

         ter, modeller-   forudsat at deres 

         masse, dentalvoks  værdi ikke over- 

         og andre dental-  stiger 20% af 

         præparater på    den færdige vares 

         basis af gips,   pris ab fabrik 

         undtagen produk- 

         ter henhørende 

         under pos. ex 

         3403, for hvilke 

         de gældende reg- 

         ler er anført 

         nedenfor 

 3403      Tilberedte smøre-  Raffinering og/eller 

         midler, med indhold en eller flere de- 

         af olier udvundet  finerede behand- 

         af jordolie eller  linger1) 

         af rå olier hid-  Andre arbejdsproces- 

         rørende fra bitu-  ser, ved hvilke alle 

         minøse mineraler,  anvendte materialer 

         forudsat at de   henhører under en 

         udgør mindre end  anden position end 

         70 vægtprocent   den færdige vare. 

                   Materialer, der 

                   henhører under 

                   samme position, må 

                   dog anvendes, forud- 

                   sat at deres værdi 

                   ikke overstiger 

                   50% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 3404      Syntetisk voks og 

         tilberedt voks: 

         - Syntetisk voks  Fremstilling, ved 

          og tilberedt voks hvilken alle an- 

          på basis af    vendte materialer 

          paraffin, jord-  henhører under en 

          olievoks eller  anden position end 

          voks fra bitu-  den færdige vare. 

          minøse mineraler; Materialer, der 

          paraffinremanens henhører under 

                   samme position, 

                   må dog anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ---------------------- 

 1) Se note 7) i bilag I. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af alle 

                   materialer undtagen: 

                   - olier, hydrogene- 

                    rede, der har 

                    karakter af voks, 

                    som henhører 

                    under pos. 1516 

                   - fedtsyrer, ikke 

                    kemisk definerede, 

                    eller industrielle 

                    fedtalkoholer, der 

                    har karakter af 

                    voks, som hen- 

                    hører under pos. 

                    1519 

                   - materialer, der 

                    henhører under 

                    pos. 3404 

                   De nævnte materialer 

                   må dog anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex kap. 35   Proteiner; modi-  Fremstilling, ved 

         ficeret stivelse;  hvilken alle an- 

         lim og klister;   vendte materialer 

         enzymer, undtagen  henhører under 

         produkter hen-   en anden position 

         hørende under    end den færdige 

         pos. 3505 og ex   vare. Materialer, 

         3507, for hvilke  der henhører under 

         reglerne er anført samme position, 

         nedenfor      må dog anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 3505      Dextrin og anden 

         modificeret sti- 

         velse (herunder 

         forklistret og 

         esterificeret 

         stivelse); lim 

         på basis af 

         stivelse, dextrin 

         eller anden 

         stivelse: 

         - Ethere og estere Fremstilling på 

          af stivelse    basis af alle 

                   materialer, også 

                   andre materialer, 

                   der henhører under 

                   pos. 3505 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af alle 

                   materialer, 

                   undtagen dem, 

                   der henhører 

                   under pos. 1108 

 ex 3507     Tilberedte enzy-  Fremstilling, ved 

         mer, ikke andet-  hvilken værdien 

         steds tariferet   af alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris 

                   ab fabrik 

 Kapitel 36   Krudt og andre   Fremstilling, ved 

         eksplosive stoffer; hvilken alle an- 

         pyrotekniske    vendte materialer 

         artikler, tænd-   henhører under 

         stikker; pyrophore en anden position 

         legeringer; visse  end den færdige 

         brændbare materia- vare. Materialer, 

         ler         der henhører under 

                   samme position, 

                   må dog anvendes, 

                   forudsat at deres 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex kap. 37   Fotografiske og   Fremstilling, ved 

         kinematografiske  hvilken alle an- 

         artikler, undtagen vendte materialer 

         produkter hen-   henhører under 

         hørende under    en anden position 

         pos. 3701, 3702   end den færdige 

         og 3704, for hvilke vare. Materialer, 

         reglerne er anført der henhører under 

         nedenfor      samme position, 

                   må dog anvendes, 

                   forudsat at 

                   deres værdi ikke 

                   overstiger 20% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 3701      Fotografiske plader 

         og fotografiske 

         bladfilm, lysføl- 

         somme, ikke eks- 

         ponerede, af 

         andre materialer 

         end papir, pap 

         eller tekstilstof; 

         bladfilm til 

         øjeblikkelig 

         billedfremstil- 

         ling, lysføl- 

         somme, ikke eks- 

         ponerede, også 

         monteret i kasset- 

         ter 

         - film til umiddel- Fremstilling, ved 

          bar billed-    hvilken alle an- 

          fremstilling   vendte materialer 

          (»instant film«) henhører under en 

          til farveop-   anden position end 

          tagelser     pos. 3701 eller 

                   3702; materialer 

                   henhørende under 

                   pos. 3702 kan dog 

                   anvendes, forudsat 

                   at deres værdi 

                   ikke overstiger 

                   30% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position 

                   end pos. 3701 

                   eller 3702; ma- 

                   terialer hen- 

                   hørende under 

                   pos. 3701 og 

                   3702 kan dog 

                   anvendes, forud- 

                   sat at deres 

                   værdi ikke 

                   overstiger 20% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 3702      Fotografiske film  Fremstilling, ved 

         i ruller, lysføl-  hvilken alle anvendte 

         somme, ikke ekspo- materialer henhører 

         nerede, af andre  under en anden 

         materialer end   position end pos. 

         papir, pap eller  3701 eller 3702 

         tekstilstof; 

         instant film i 

         ruller, lysføl- 

         somme, ikke eks- 

         ponerede 

 3704      Fotografiske    Fremstilling, ved 

         plader, film,    hvilken alle an- 

         papir, pap og    vendte materialer 

         tekstilstof,    henhører under en 

         eksponerede, men  anden position end 

         ikke fremkaldte   pos. 3701 til 3704 

 ex kap. 38   Diverse kemiske   Fremstilling, ved 

         produkter; undtagen hvilken alle an- 

         produkter hen-   vendte materialer 

         hørende under    henhører under en 

         pos. ex 3801,    anden position end 

         ex 3803, ex 3805,  den færdige vare. 

         ex 3806, ex 3807,  Materialer, der 

         3808 til 3814, 3818 henhører under samme 

         til 3820, 3822 og  position, må dog 

         3823, for hvilke  anvendes, forudsat 

         reglerne er anført at deres værdi 

         nedenfor      overstiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 3801      Kunstig grafit; 

         kolloid eller semi- 

         kolloid grafit; 

         præparater på 

         basis af grafit 

         eller andet kul, 

         i form af pasta, 

         blokke, plader 

         eller andre 

         halvfabrikata 

         - Kolloid grafit,  Fremstilling, ved 

          opslæmmet i olie, hvilken værdien af 

          og semikolloid  alle anvendte 

          grafit; kulholdig materialer ikke over- 

          pasta til elek-  stiger 50% af den 

          troder      færdige vares pris 

                   ab fabrik 

         - Grafit, i form af Fremstilling, ved 

          pasta, der udgør hvilken værdien 

          en blanding med  af alle anvendte 

          jordolie, inde-  materialer, der 

          holdende over 30 henhører under pos. 

          vægtprocent    3405, ikke må 

          grafit      overstige 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare. 

                   Materialer, der 

                   henhører under 

                   samme position, 

                   må dog anvendes, 

                   forudsat at 

                   deres værdi ikke 

                   overstiger 20% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex 3803     Raffineret tallolie Raffinering af rå 

         (tallsyre)     tallolie (tallsyre) 

 ex 3805     Sulfatterpentin,  Rensning: herunder 

         renset       destillation og 

                   raffinering af rå 

                   sulfatterpentin 

 ex 3806     Harpiksestere    Fremstilling på 

                   basis af harpiks- 

                   syrer 

 ex 3807     Trætjærebeg     Destillation af 

                   trætjære 

 3808      Insektbekæmpelses- Fremstilling, ved 

         midler, rotteud-  hvilken værdien 

         ryddelsesmidler,  af alle fremstil- 

         afsvampningsmidler, lede varer ikke 

         ukrudtsbekæmpelses- overstiger 50% 

         midler, anti-    af den færdige 

         spiringsmidler,   vares pris ab 

         plantevækst-    fabrik 

         regulatorer, 

         desinfektions- 

         midler og lignende 

         produkter, der er 

         formet eller pakket 

         til detailsalg 

         eller foreligger 

         som præparater 

         eller færdige 

         artikler (f.eks. 

         bånd, væger og 

         lys præpareret 

         med svovl samt 

         fluepapir) 

 3809      Efterbehandlings-  Fremstilling, ved 

         midler, accelera-  hvilken værdien 

         torer til farvning af alle frem- 

         eller til fiksering stillede varer 

         af farvestoffer   ikke overstiger 

         samt andre pro-   50% af den færdige 

         dukter og præpa-  vares pris 

         rater (f.eks.    ab fabrik 

         tilberedte appre- 

         tur- og bejdse- 

         midler), af den 

         art, der anvendes 

         i papir-, tekstil- 

         eller læderindu- 

         strien eller i 

         nærtstående 

         industrier, ikke 

         andetsteds tari- 

         feret 

 3810      Metalbejdser;    Fremstilling, ved 

         flusmidler og andre hvilken værdien 

         hjælpemidler til  af alle frem- 

         lodning eller    stillede varer ikke 

         svejsning; lodde-  overstiger 50% 

         og svejsepulver   af den færdige 

         samt lodde- og   vares pris 

         svejsepasta, be-  ab fabrik 

         stående af metal 

         og andre stoffer; 

         præparater af 

         den art, der 

         anvendes til 

         fyldning eller 

         belægning af 

         svejseelektroder 

         eller svejsetråd 

 3811      Præparater til 

         modvirkning af 

         bankning, oxyda- 

         tion, korrosion 

         eller harpiks- 

         dannelse, visko- 

         sitetsfor- 

         højende præ- 

         parater og andre 

         tilberedte ad- 

         ditiver til 

         mineralolier 

         (herunder benzin) 

         eller til andre 

         væsker, som 

         anvendes til 

         samme formål 

         som mineralolier: 

         - Tilberedte addi- Fremstilling, ved 

          tiver til smøre- hvilken værdien 

          olier, med ind-  af materialer 

          hold af olie   henhørende under 

          udvundet af    pos. 3811 ikke 

          jordolie eller  overstiger 50% 

          af rå olier hid- af den færdige 

          rørende fra    vares pris ab 

          bituminøse    fabrik 

          materialer 

         - Andre varer    Fremstilling, 

                   ved hvilken 

                   værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke 

                   overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 3812      Tilberedte vulka-  Fremstilling, ved 

         niseringsaccele-  hvilken værdien 

         ratorer; sammen-  af alle anvendte 

         satte blødgørings- materialer ikke 

         midler til gummi  overstiger 50% af 

         eller plast, ikke  den færdige vares 

         andetsteds tari-  pris ab fabrik 

         feret; antioxy- 

         danter og andre 

         sammensatte sta- 

         bilisatorer til 

         gummi eller plast 

 3813      Præparater og    Fremstilling, ved 

         ladninger til    hvilken værdien 

         ildsluknings-    af alle anvendte 

         apparater; ild-   materialer ikke 

         slukkere      overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 3814      Sammensatte orga-  Fremstilling, ved 

         niske opløsnings-  hvilken værdien 

         eller fortyndings- af alle anvendte 

         midler, ikke    materialer ikke 

         andetsteds tari-  overstiger 50% 

         feret; præparater  af den færdige 

         til fjernelse af  vares pris ab 

         maling og lak    fabrik 

 3818      Kemiske grundstof- Fremstilling, ved 

         fer, doteret til  hvilken værdien af 

         anvendelse i    alle anvendte 

         elektronikken, i  materialer ikke 

         form af skiver,   overstiger 50% 

         plader (wafers)   af den færdige 

         eller lignende;   vares pris ab 

         kemiske forbin-   fabrik 

         delser doteret 

         til anvendelse i 

         elektronikken 

 3819      Bremsevæsker samt  Fremstilling, ved 

         andre tilberedte  hvilken værdien af 

         væsker til     alle anvendte ma- 

         hydrauliske     terialer ikke over- 

         transmissioner,   stiger 50% af den 

         ikke indeholdende  færdige vares pris 

         eller indeholdende ab fabrik 

         mindre end 70 

         vægtprocent af 

         olier udvundet af 

         jordolier eller 

         af rå olie hid- 

         rørende fra bi- 

         tuminøse materia- 

         ler 

 3820      Antifrostpræparater Fremstilling, ved 

         (herunder køle-   hvilken værdien af 

         væsker) og til-   alle anvendte ma- 

         beredte væsker til terialer ikke over- 

         afrimning      stiger 50% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 3822      Sammensatte rea-  Fremstilling, ved 

         gensmidler til   hvilken værdien 

         diagnostisk brug  af alle anvendte 

         eller til labo-   materialer ikke 

         ratoriebrug, und-  overstiger 50% 

         tagen varer hen-  af den færdige 

         hørende under    vares pris 

         pos. 3002 eller   ab fabrik 

         3006 

 3823      Tilberedte binde- 

         midler til støbe- 

         forme eller 

         støbekerner; 

         produkter og 

         restprodukter fra 

         kemiske og nært- 

         stående industrier 

         (herunder blan- 

         dinger af natur- 

         produkter), ikke 

         andetsteds 

         tariferet: 

         - - Følgende varer Fremstilling, ved 

           henhørende   hvilken alle an- 

           under denne   vendte materialer 

           position:    henhører under en 

         - - Tilberedte   anden position 

           bindemidler   end den færdige 

           til støbeforme vare. Materialer, 

           eller støbe-  der henhører 

           kerner, på   under samme posi- 

           basis af natur- tion, må dog an- 

           lige harpiks-  vendes, forudsat 

           produkter    at deres værdi 

         - - Naphtensyre og ikke overstiger 

           ikke vandop-  20% af den færdige 

           løselige salte vares pris ab 

           af naphtensyre; fabrik 

           estere af 

           naphtensyre 

         - - Sorbitol, und- 

           tagen varer 

           henhørende 

           under pos. 2905 

         - - Petroleumsul- 

           fonater, bort- 

           set fra petro- 

           leumsulfonater 

           af alkalimetal- 

           ler, af ammo- 

           nium eller af 

           ethanolaminer; 

           thiophenholdige 

           sulfonsyrer af 

           olier hidrø- 

           rende fra 

           bituminøse 

           materialer og 

           salte deraf 

         - - Ionbyttere 

         - - Luftabsor- 

           berende præ- 

           parater 

           (getters) 

         - - Alkalisk 

           jernoxid 

           (gasrense- 

           masse) 

         - - Gasvand og 

           brugt gas- 

           rensemasse 

         - - Sulfonaph- 

           tensyre og 

           ikke-vand- 

           opløselige 

           salte deraf; 

           estere af 

           sulfonaphten- 

           syre 

         - - Fuselolie og 

           dippelsolie 

         - - Blandinger af 

           salte med 

           forskellige 

           anioner 

         - - Kopierings- 

           pasta på basis 

           af gelatine, 

           også på papir- 

           eller tekstil- 

           underlag 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien 

                   af alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex 3901     Plast i ubearbej- 

 til 3915    det form, affald, 

         afklip og skrot, 

         af plast und- 

         tagen varer, der 

         henhører under 

         pos. ex 3907, 

         for hvilke 

         reglen er an- 

         ført nedenfor: 

         - Additionspoly-  Fremstilling, ved 

          merisationspro-  hvilken: 

          dukter      - værdien af alle 

                    anvendte materia- 

                    ler ikke over- 

                    stiger 50% af 

                    den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik, og 

                   - værdien af 

                    anvendte ma- 

                    terialer hen- 

                    hørende under 

                    kapitel 39 

                    ikke over- 

                    stiger 20% 

                    af den færdige 

                    vares pris 

                    ab fabrik1) 

         - Andre varer     Fremstilling, ved 

                    hvilken værdien 

                    af alle anvendte 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    kapitel 39 ikke 

                    overstiger 20% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik1) 

 ex 3907     Copolymerer, frem-  Fremstilling, ved 

         stillet af poly-   hvilken alle an- 

         carbonat, acryloni-  vendte materialer 

         tril og butadien-   henhører under en 

         styren (ABS)     anden position end 

                    den færdige vare. 

                    Dog må materialer, 

                    der henhører under 

                    samme position an- 

                    vendes, såfremt 

                    værdien heraf ikke 

                    overstiger 50% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik1) 

 ex 3916     Halvfabrikata og 

 til 3921    varer af plast, 

         bortset fra varer 

         henhørende under 

         pos. ex 3916, ex 

         3917 og ex 3921, 

         for hvilke reg- 

         lerne er anført 

         nedenfor: 

 -------------------- 

1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

         - Flade varer,   Fremstilling, ved 

          bearbejdet ud   hvilken værdien af 

          over overflade-  alle anvendte 

          behandling eller materialer hen- 

          tilskåret i andet hørende under ka- 

          end kvadratisk  pital 39 ikke 

          eller rektangulær overstiger 50% 

          form; også varer af den færdige 

          bearbejdet ud   vares pris ab 

          over overflade-  fabrik 

          behandling 

         - Andre varer: 

         - - Af additions-  Fremstilling, ved 

           polymerisa-   hvilken: 

           tionspro-    - værdien af alle 

           dukter      anvendte materialer 

                    ikke overstiger 

                    50% af den 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik, 

                    og 

                   - værdien af an- 

                    vendte materia- 

                    ler, henhørende 

                    under kapitel 

                    39, ikke over- 

                    stiger 20% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik1) 

         - - I andre tilfælde Fremstilling, ved 

                    hvilken værdien 

                    af alle anvendte 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    kapitel 39 ikke 

                    overstiger 20% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik1) 

 ex 3916 og   Profiler og rør   Fremstilling, ved 

 ex 3917               hvilken: 

                   - værdien af alle 

                    anvendte materia- 

                    ler ikke over- 

                    stiger 50% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik, 

                    og 

                   - værdien af materia- 

                    ler, der henhører 

                    under samme posi- 

                    tion som den færdige 

                    vare, ikke over- 

                    stiger 20% af den 

                    færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 ex 3920     Ark og film af   Fremstilling på basis 

         ionomer       af en termoplastisk 

                   copolymer af etylen 

                   og methacrylsyre, 

                   som er delvis 

                   neutraliseret, 

                   hovedsagelig med 

                   zink- og natriumioner 

 ------------------------- 

1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3921     Metalliserede bånd Fremstilling på basis 

         af plast      af særdeles trans- 

                   parente bånd af 

                   polyester, af tyk- 

                   kelse på under 23 

                   micron1) 

 3922      Varer af plast   Fremstilling, ved 

         til 3926      hvilken værdien af 

                   alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris 

                   ab fabrik 

 ex kap. 40   Gummi og varer   Fremstilling, ved 

         deraf; undtagen   hvilken alle an- 

         produkter hen-   vendte materialer 

         hørende under    henhører under 

         pos. ex 4001,    en anden position 

         4005, 4012 og    end den færdige 

         ex 4017, for    vare 

         hvilke de gældende 

         regler er anført 

         nedenfor 

 ex 4001     »Sole-crepe«-plader Sammenpresning af 

                   »thin pale crepe« 

                   -lag 

 4005      Blandet gummi,   Fremstilling, ved 

         ikke-vulkaniseret, hvilken værdien af 

         i ubearbejdet form alle anvendte 

         eller som plader  materialer, und- 

         eller bånd     tagen naturgummi, 

                   ikke overstiger 

                   50% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 4012      Dæk af gummi, 

         regummierede eller 

         brugte massive 

         eller hule ringe, 

         udskiftelige 

         slidbaner til dæk 

         samt fælgbånd, af 

         gummi 

         - Dæk af gummi,   Regummiering af 

          regummierede,   brugte dæk 

          massive eller   (massive eller 

          hule ringe    hule) 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af alle 

                   materialer und- 

                   tagen dem, der 

                   henhører under 

                   pos. 4011 og 

                   4012 

 ex 4017     Varer af hård gummi Fremstilling på 

                   basis af hård gummi 

 ---------------- 

1) Følgende bånd betragtes som særdeles transparente: bånd, hvis uklarhedsfaktor - målt efter ASTM-D 1003-16 med Gardners nefelometer (uklarhedsfaktor) - er på under 2%.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kap. 41   Huder, skind    Fremstilling, ved 

         (undtagen pels-   hvilken alle an- 

         skind) og læder;  vendte materialer 

         undtagen produkter henhører under en 

         henhørende under  anden position end 

         pos. ex 4102,    den færdige vare 

         4104 til 4107 og 

         4109, for hvilke 

         de gældende regler 

         er anført nedenfor 

 ex 4102     Afhårede fåre- og  Afhåring af fåre- 

         lammeskind     og lammeskind 

 4104      Læder, uden hår   Eftergarvning af 

 til 4107    eller uld, undtagen forgarvet læder 

         læder henhørende  eller 

         under pos. 4108 og Fremstilling, ved 

         4109        hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 4109      Laklæder og lami-  Fremstilling på basis 

         neret laklæder;   af læder, der hen- 

         metalliseret læder hører under pos. 

                   4104 til 4107, 

                   forudsat at 

                   værdien heraf 

                   ikke overstiger 

                   50% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 Kap. 42     Varer af læder;   Fremstilling, ved 

         sadelmagerarbejder; hvilken alle anvendte 

         rejseartikler,   materialer henhører 

         håndtasker og    under en anden 

         lignende varer;   position end den 

         varer af tarme   færdige vare 

 ex kap. 43   Pelsskind og    Fremstilling, ved 

         kunstigt pelsskind hvilken alle an- 

         samt varer deraf;  vendte materialer 

         undtagen produkter henhører under en 

         henhørende under  anden position end 

         pos. ex 4302 og   den færdige vare 

         4303, for hvilke 

         de gældende regler 

         er anført nedenfor 

 ex 4302     Garvede eller 

         beredte pelsskind, 

         sammensatte: 

         - Til plader, kors Blegning eller 

          og lignende    farvning samt 

                   udklipning og 

                   sammensætning af 

                   garvede eller 

                   beredte ikke- 

                   sammensatte 

                   pelsskind 

         - I andre tilfælde Fremstilling på 

                   basis af garvede 

                   eller beredte 

                   ikke-sammensatte 

                   pelsskind 

 4303      Beklædningsgen-   Fremstilling på basis 

         stande og tilbehør af garvet eller 

         dertil samt andre  beredte ikkesammen- 

         varer af pelsskind satte pelsskind, 

                   der henhører under 

                   pos. 4302 

 ex kap. 44   Træ og varer deraf; Fremstilling, ved 

         trækul; undtagen  hvilken alle an- 

         produkter hen-   vendte materialer 

         hørende under pos. henhører under en 

         ex 4403, ex 4407,  anden position end 

         ex 4408, 4409,   den færdige vare 

         ex 4410 til ex 

         4413, ex 4415, 

         ex 4416, 4418 

         og ex 4421, 

         for hvilke de 

         gældende regler 

         er anført nedenfor 

 ex 4403     Træ, groft fir-   Fremstilling på basis 

         hugget       af træ, også afbarket 

                   eller groft tilhugget 

 ex 4407     Træ, savet eller  Høvlning, slibning 

         tilhugget i længde- eller fingerskarvning 

         retningen, skåret 

         eller skrællet, 

         høvlet, slebet 

         eller sammensat 

         ved fingerskarv- 

         ning, af tykkelse 

         over 6 mm 

 ex 4408     Finerplader og   Laskning, høvlning 

         plader til kryds-  slibning eller 

         finer, finger-   fingerskravning 

         skarvet, samt 

         andet træ, savet 

         i længderetningen, 

         skåret eller 

         skrællet, høvlet, 

         slebet eller 

         sammensat ved 

         fingerskarvning, 

         af tykkelse 6 mm 

         og derunder 

 4409      Træ (herunder ikke- 

         sammensatte parket- 

         staver), profileret 

         (pløjet, notet, 

         falset, rejfet, kelet 

         eller lignende) i 

         hele længden på en 

         eller flere kanter, 

         også høvlet, slebet 

         eller sammensat 

         ved fingerskarvning 

         - Slebet eller   Slibning eller 

          sammensat ved   fingerskarvning 

          fingerskarvning 

         - Ramme- og møbel- Forarbejdning til 

          lister      ramme- og møbel- 

                   lister 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 ex 4410 til   Ramme- og møbel-  Forarbejdning til 

 ex 4413     lister af træ    ramme- og møbel- 

         samt profilerede  lister 

         lister af træ til 

         bygningsbrug 

 ex 4415     Komplette pakkas-  Fremstilling på basis 

         ser, tremmekasser, af planker og brædder, 

         tromler og lignende ikke afskåret i 

         pakningsgenstande, færdige længder 

         af træ 

 ex 4416     Fade, tønder, kar, Fremstilling på basis 

         baljer, bøtter og  af amner af træ til 

         andre bødker-    tøndestaver, savet 

         arbejder samt dele på de to væsent- 

         dertil, af træ   ligste sider, men 

                   ikke yderligere 

                   bearbejdede 

 4418      Snedker- og tømrer- 

         arbejder af træ til 

         bygningsbrug, 

         herunder lamel- 

         plader (celleplader) 

         af træ sammensatte 

         parketstaver og 

         tagspån (»shingles« 

         og »shakes«), af 

         træ 

         - Tømrer- og    Fremstilling, ved 

          snedkerarbejder  hvilken alle an- 

          af træ til    vendte materialer 

          bygningsbrug   henhører under en 

                   anden position 

                   end den færdige 

                   vare. Dog må lamel- 

                   plader (celle- 

                   plader) og 

                   tagspån (»shingles« 

                   og »shakes«) 

                   anvendes 

 -        Ramme- og møbel-  Forarbejdning til 

         lister       ramme- og møbel- 

                   lister 

                   Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 ex 4421     Tændstikemner;   Fremstilling på basis 

         træpløkke til    af træ, der henhører 

         fodtøj       under alle posi- 

                   tioner, dog med 

                   undtagelse af 

                   trætråd henhørende 

                   under pos. 4409 

 ex kap. 45   Kork og varer    Fremstilling, ved 

         deraf; undtagen   hvilken alle an- 

         varer henhørende  vendte materialer 

         under pos. 4503,  henhører under en 

         for hvilken den   anden position end 

         gældende regel er  den færdige vare 

         anført nedenfor 

 4503      Varer af naturkork Fremstilling på 

                   basis af kork, 

                   der henhører 

                   under pos. 4501 

 Kap. 46     Kurvemagerarbejder Fremstilling, ved hvilken 

         og andre varer af  alle anvendte mate- 

         flettematerialer  rialer henhører under 

                   en anden position 

                   end den færdige vare 

 Kap. 47     Papirmasse af træ  Fremstilling, ved 

         eller andre cellu- hvilken alle anvendte 

         loseholdige     materialer henhører 

         materialer;     under en anden 

         affald af papir   position end den 

         og pap       færdige vare 

 Kap. 48     Papir og pap; varer Fremstilling, ved 

         af papirmasse,   hvilken alle anvendte 

         papir og pap;    materialer henhører 

         undtagen varer   under en anden posi- 

         henhørende under  tion end den færdige 

         pos. ex 4811,    vare 

         4816, 4817, 

         ex 4818, ex 4819, 

         ex 4820 og ex 4823, 

         for hvilke de 

         gældende regler 

         er anført nedenfor 

 ex 4811     Papir og pap,    Fremstilling på basis 

         linjeret eller   af materialer til 

         kvadreret      fremstilling af papir 

                   henhørende under 

                   kapitel 47 

 4816      Karbonpapir, selv- Fremstilling på basis 

         kopierende papir  af materialer til frem- 

         samt andet kopie-  stilling af papir 

         rings- og over-   henhørende under 

         føringspapir    kapitel 47 

         (undtagen varer 

         henhørende under 

         pos. 4809), 

         stencils og offset- 

         plader af papir, 

         også i æsker 

 4817      Konvolutter, luk-  Fremstilling, ved 

         kede brevkort,   hvilken: 

         ikke-illustrerede  - alle anvendte 

         postkort samt     materialer hen- 

         korrespondancekort,  hører under en 

         af papir eller pap;  anden position end 

         æsker, mapper     den færdige vare, 

         o.lign. af papir   og 

         og pap, inde-    - værdien af alle an- 

         holdende assorti-   vendte materialer 

         menter af brev-    ikke overstiger 

         papir, konvolutter  50% af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 ex 4818     Toiletpapir     Fremstilling på basis 

                   af materialer til 

                   fremstilling af 

                   papir henhørende 

                   under kapitel 47 

 ex 4819     Æsker, kartoner,  Fremstilling, ved 

         sække, poser og   hvilken: 

         andre emballage-  - alle anvendte 

         genstande af     materialer hen- 

         papir, pap, cel-   hører under en 

         lulosevat eller    anden position end 

         cellulosefiberdug   den færdige vare, 

                    og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte materialer 

                    ikke overstiger 50% 

                    af den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex 4820     Brevpapirblokke   Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien af 

                   alle anvendte materia- 

                   ler ikke overstiger 

                   50% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 ex 4823     Andet papir, pap,  Fremstilling på basis 

         cellulosevat og   af materialer til frem- 

         cellulosefiberdug, stilling af papir hen- 

         tilskåret      hørende under kapitel 

                   47 

 ex kap. 49   Bøger, aviser,   Fremstilling, ved hvilken 

         billeder og andre  alle anvendte mate- 

         tryksager; hånd-  rialer henhører under 

         skrevne eller    en anden position 

         maskinskrevne    end den færdige vare 

         arbejder samt 

         tegninger; und 

         tagen varer hen- 

         hørende under 

         pos. 4909 og 4910, 

         for hvilke de 

         gældende regler 

         er anført neden- 

         for 

 4909      Postkort, trykte  Fremstilling på basis 

         eller illustrerede; af alle materialer 

         trykte kort med   undtagen dem, der hen- 

         lykønskninger eller hører under pos. 4909 

         personlige med-   og 4911 

         delelser, også 

         illustrerede, med 

         eller uden konvo- 

         lutter eller påsat 

         udstyr 

 4910      Kalendere af en-  Fremstilling, ved hvilken: 

         hver art, trykte,  - alle anvendte ma- 

         herunder kalender-  terialer henhører 

         blokke:        under en anden posi- 

         - Såkaldte »evig-   tion end den færdige 

          hedskalendere«,   vare, og 

          også til udskif- - værdien af alle an- 

          telige kalender-  vendte materialer 

          blokke, monteret  ikke overstiger 

          på andet underlag  50% af den færdige 

          end af papir    vares pris ab fabrik 

          eller pap 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af alle ma- 

                   terialer undtagen 

                   dem, der henhører 

                   under pos. 4909 

                   og 4911 

 ex kap. 50   Natursilke, und-  Fremstilling, ved 

         tagen varer hen-  hvilken alle an- 

         hørende under    vendte materialer 

         pos. ex 5003,    henhører under en 

         5004 til ex 5006,  anden position end 

         for hvilke de    den færdige vare 

         gældende regler 

         er anført nedenfor 

 ex 5003     Affald af natur-  Kartning eller kæmning 

         silke (herunder   af affald af natursilke 

         kokoner, der er 

         uanvendelige til 

         afhaspning, samt 

         garnaffald og 

         opkradset teks- 

         tilmaterialer), 

         kartet eller 

         kæmmet 

 5004 til    Garn af natur-   Frmstilling på basis 

 ex 5006     silke eller affald af1) 

         af natursilke    - natursilke eller 

                    affald af natur- 

                    silke, kartet eller 

                    kæmmet eller på 

                    anden måde beredt 

                    til spinding 

                   - andre naturfibre, 

                    ikke kartet eller 

                    kæmmet eller på 

                    anden måde beredt 

                    til spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeop- 

                    løsninger 

                   - materialer til 

                    fremstilling af 

                    papir 

 -------------- 

1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se de indledende noter.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5007      Vævet stof af 

         natursilke eller 

         af affald af natur- 

         silke: 

         - Af tekstil i for- Fremstilling på basis 

          bindelse med   af enkelttrådet garn 

          gummitråd     1) 

         - Andre varer    Fremstilling på basis 

                   af1): 

                   - Kokosgarn 

                   - Naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede eller 

                    kæmmede eller på 

                    anden måde beredt 

                    til spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsninger 

                   - papir 

                   eller 

                   Trykning i for- 

                   bindelse med mindst 

                   to forberedende 

                   eller afsluttende 

                   behandlinger (som 

                   vaskning, blegning, 

                   mercerisering, 

                   varmefiksering, 

                   opruening, kalan- 

                   dering, krympefri 

                   behandling, krøl- 

                   behandling, im- 

                   prægnering, deka- 

                   tering, belægning, 

                   laminering, stop- 

                   ning og repara- 

                   tion), såfremt 

                   værdien af det 

                   utrykte stof 

                   ikke overstiger 

                   47,5% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex kap. 51   Uld samt fine    Fremstilling, ved 

         eller grove     hvilken alle an- 

         dyrehår; garn og  vendte materialer 

         vævet stof af    henhører under en 

         hestehår; undtagen anden position end 

         varer henhørende  den færdige vare 

         under pos. 5106 

         til 5110 og 5111 

         til 5113, for 

         hvilke de gældende 

         regler er anført 

         nedenfor 

 5106      Garn af uld, af   Fremstilling på basis 

 til 5110    fine eller grove  af2): 

         dyrehår eller af 

         hestehår 

 ----------------- 

1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se de indledende noter.

2) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                   - råsilke eller 

                    silkeaffald, 

                    kartet eller kæmmet 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding, 

                   - naturlige fibre, 

                    ikke kartede eller 

                    kæmmede eller på 

                    anden måde beredt 

                    til spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsninger 

                   - materialer til 

                    fremstilling af 

                    papir 

 5111      Vævede stoffer af 

 til 5113    uld, af fine eller 

         grove dyrehår 

         eller af hestehår: 

         - Af tekstil i   Fremstilling på basis 

          forbindelse med  af enkelttrådet 

          gummitråde    garn1) 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsnin- 

                    ger 

                   - papir 

                   eller 

                   Trykning i for- 

                   bindelse med 

                   mindst to forbe- 

                   redende eller af- 

                   sluttende behand- 

                   linger (som vask- 

                   ning, blegning, 

                   mercerisering, 

                   varmefiksering, 

                   opruening, kalan- 

                   dering, krympefri 

                   behandling, krøl- 

                   behandling, im- 

                   prægnering, deka- 

                   tering, belægning, 

                   laminering, stop- 

                   ning og repara- 

                   tion), såfremt 

                   værdien af det 

                   utrykte stof 

                   ikke overstiger 

                   47,5% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ----------------- 

1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kap. 52   Bomuld; undtagen  Fremstilling, ved 

         varer henhørende  hvilken alle an- 

         under pos. 5204 til vendte materialer 

         5207 og 5208 til  henhører under en 

         5212, for hvilke  anden position end 

         de gældende regler den færdige vare 

         er anført nedenfor 

 5204      Garn og tråd af   Fremstilling på basis 

 til 5207    bomuld       af:1) 

                   - råsilke eller 

                    silkeaffald, kartet 

                    eller kæmmet eller 

                    på anden måde 

                    beredt til spin- 

                    ding 

                   - naturlige fibre, 

                    ikke kartede eller 

                    kæmmede eller på 

                    anden måde beredt 

                    til spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsninger 

                   - materialer til 

                    fremstilling af 

                    papir 

 5208      Vævede stoffer af 

 til 5112    bomuld 

         - Af tekstil i   Fremstilling på basis 

          forbindelse med  af enkelttrådet garn 

          gummitråd     1) 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt 

                    til spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsninger 

                   - papir 

                   eller 

 ----------------- 

1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                   Trykning i for- 

                   bindelse med mindst 

                   to forberedende eller 

                   afsluttende behand- 

                   linger (som vaskning, 

                   blegning, mercerise- 

                   ring, varmefiksering, 

                   opruening, kalande- 

                   ring, krympefri 

                   behandling, krøl- 

                   behandling, im- 

                   prægnering, dekate- 

                   ring, belægning, 

                   laminering, stop- 

                   ning og reparation), 

                   såfremt værdien 

                   af det utrykte 

                   stof ikke over- 

                   stiger 47,5% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex kap. 53   Andre vegetabilske Fremstilling, ved 

         tekstilfibre;    hvilken alle an- 

         papirgarn og vævet vendte materialer 

         stof af papirgarn; henhører under en 

         undtagen varer   anden position 

         henhørende under  end den færdige 

         pos. 5306 til 5308 vare 

         og 5309 til 5311, 

         for hvilke de 

         gældende regler 

         er anført nedenfor 

 5306      Garn af andre    Fremstilling på 

 til 5308    vegetabilske    basis af1): 

         tekstilfibre;    - råsilke eller 

         papirgarn       silkeaffald, 

                    kartet eller 

                    kæmmet eller på 

                    anden måde 

                    beredt til spin- 

                    ding 

                   - naturlige fibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsnin- 

                    ger, 

                   - materialer til 

                    fremstilling af 

                    papir 

 5309      Vævede stof af 

 til 5311    andre vegetabilske 

         tekstilfibre; 

         vævet stof af 

         papirgarn 

         - Af tekstil i   Fremstilling på basis 

          forbindelse med  af enkelttrådet garn 

          gummitråd     1) 

 --------------- 

1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsninger 

                   - papir 

                   eller 

                   Trykning i for- 

                   bindelse med mindst 

                   to forberedende 

                   eller afsluttende 

                   behandlinger (som 

                   vaskning, bleg- 

                   ning, mercerise- 

                   ring, varmefik- 

                   sering, opruening, 

                   kalandering, 

                   krympefri behand- 

                   ling, krølbe- 

                   handling, impræg- 

                   nering, dekatering, 

                   belægning, lami- 

                   nering, stopning 

                   og reparation), 

                   såfremt værdien 

                   af det utrykte 

                   stof ikke over- 

                   stiger 47,5% af 

                   den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 5401      Garn, monofi-    Fremstilling på 

 til 5406    lamenter og tråd af basis af1): 

         endeløse kemofibre - råsilke eller 

                    silkeaffald, 

                    kartet eller 

                    kæmmet eller 

                    på anden måde 

                    beredt til 

                    spinding 

                   - naturlige fibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt 

                    til spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløs- 

                    ninger 

                   - materialer til 

                    fremstilling af 

                    papir 

 5407      Vævet stof af 

 og 5408     garn af endeløse 

         kemofibre 

         - Af tekstil i   Fremstilling på 

          forbindelse med  basis af enkelt- 

          gummitråd     trådet garn1): 

 ------------------- 

1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

                   - kemikalier 

                    eller spinde- 

                    opløsninger, 

                   - papir 

                   eller 

                   Trykning i for- 

                   bindelse med 

                   mindst to for- 

                   beredende eller 

                   afsluttende 

                   behandlinger 

                   (som vaskning, 

                   blegning, merce- 

                   risering, varme- 

                   fiksering, 

                   opruening, kalan- 

                   dering, krympefri 

                   behandling, 

                   krølbehandling, 

                   imprægnering, 

                   dekatering, be- 

                   lægning, lami- 

                   nering, stopning 

                   og reparation), 

                   såfremt værdien 

                   af det utrykte 

                   stof ikke over- 

                   stiger 47,5% af 

                   den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 5501 til    Korte kemofibre   Fremstilling på 

 5507                basis af kemikalier 

                   eller spindeop- 

                   løsninger 

 5508      Garn og sytråd   Fremstilling på 

 til 5511              basis af1): 

                   - natursilke, af- 

                    fald af natur- 

                    silke, kartet 

                    eller kæmmet 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

                   - andre naturlige 

                    fibre, ikke kar- 

                    tede eller kæm- 

                    mede eller på 

                    anden måde beredt 

                    til spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsnin- 

                    ger, eller 

                   - materialer til 

                    papirfremstil- 

                    ling 

 5512      Vævede stoffer af 

 til 5516    korte kemofibre: 

 ------------------------- 

1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

         - Bestående af   Fremstilling på 

          tekstil i for-  basis af enkelt- 

          bindelse med   trådet garn1) 

          gummitråde 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløs- 

                    ninger, 

                   - eller papir 

                   eller 

                   Trykning i for- 

                   bindelse med mindst 

                   to forberedende 

                   eller afsluttende 

                   behandlinger, som 

                   vaskning, bleg- 

                   ning, merceri- 

                   sering, varme- 

                   fiksering, op- 

                   ruening, kalan- 

                   dering, krympe- 

                   fri behandling, 

                   bearbejdning, 

                   imprægnering, 

                   dekatering, 

                   belægning, 

                   laminering, 

                   stopning og re- 

                   paration, såfremt 

                   værdien af det 

                   utrykte stof 

                   ikke overstiger 

                   47,5% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex kap. 56   Vat, filt og    Fremstilling på 

         fiberdug; særligt  basis af1) 

         garn, sejlgarn,   - kokosgarn 

         reb og tovværk   - naturlige fibre, 

         samt varer deraf   eller 

         undtagen dem, der  - kemikalier eller 

         henhører under    spindeopløsninger 

         pos. 5602, 5604,  - materialer til 

         5605 og 5606,     papirfremstilling 

         for hvilke 

         reglerne er 

         anført nedenfor 

 5602      Filt, også 

         imprægneret, 

         overtrukket, 

         belagt eller 

         lamineret: 

         - Nålefilt     Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsninger 

 ----------------- 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                   Fremstilling på 

                   basis af: 

                   - filamenter af 

                    endeløse fibre 

                    af polypropylen, 

                    der henhører 

                    under pos. 5402 

                   - fibre af poly- 

                    propylen, der 

                    henhører under 

                    pos. 5503 eller 

                    5506, eller 

                   - bånd (tow) af 

                    filamenter af 

                    polypropylen, 

                    der henhører 

                    under pos. 

                    5501 

                   er dog tilladt, 

                   forudsat at de 

                   enkelte fibres 

                   finhed er mindre 

                   end 9 decitex, og 

                   at deres værdi 

                   ikke overstiger 

                   40% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - naturlige 

                    fibre 

                   - korte kemo- 

                    fibre, af 

                    kasein, eller 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløs- 

                    ninger 

 5604      Garn og snore af 

         gummi, overtruk- 

         ket med tekstil; 

         tekstilgarn samt 

         strimler o.lign. 

         henhørende under 

         pos. 5404 og 

         5405, imprægneret, 

         overtrukket, be- 

         lagt eller beklædt 

         med gummi eller 

         plast: 

         - Tråde af snore  Fremstilling på 

          af blødgummi,   basis af tråde 

          overtrukket med  og snore af blød- 

          tekstil      gummi, uden 

                   tekstilovertræk 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - naturlige fibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

                   - kemikalier 

                    eller spinde- 

                    opløsninger, 

                    eller 

                   - materialer til 

                    papirfremstil- 

                    ling 

 --------------------- 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende

note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5605      Metalliseret garn, Fremstilling på 

         også overspundet,  basis af1): 

         bestående af    - naturlige fibre 

         tekstilgarn eller  - korte kemofibre, 

         strimler o.lign.   ikke kartede 

         henhørende under   eller kæmmede 

         pos. 5404 eller    eller på anden måde 

         5405, i forbin-    beredt til spinding 

         delse med metal i  - kemikalier eller 

         form af tråd, bånd  spindeopløsninger, 

         eller pulver     eller 

         eller overtrukket  - materialer til 

         med metal       papirfremstilling 

 5606      Overspundet garn  Fremstilling på 

         samt overspundne  basis af1): 

         strimler o.lign.  - naturlige fibre 

         henhørende under  - korte komofibre, 

         pos. 5404 eller    ikke kartede 

         5405 (bortset fra   eller kæmmede 

         garn henhørende    eller på anden 

         under pos. 5605 og  måde beredt til 

         overspundet garn af  spinding 

         hestehår); chenil- - kemikalier eller 

         legarn; krimmergarn  spindeopløsninger, 

         (»chainettegarn«)   eller 

                    - materialer til 

                     papirfremstil- 

                     ling 

 Kapitel 57   Gulvtæpper og anden 

         gulvbelægning af 

         tekstilmaterialer: 

         - Af nålefilt    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsninger 

                    Fremstilling på 

                    basis af: 

                   - filamenter af 

                    polypropylen, der 

                    henhører under 

                    pos. 5402, og 

                   - fibre af poly- 

                    propylen, der 

                    henhører under 

                    pos. 5503 eller 

                    5506, eller 

                   - bånd (tow) af 

                    filamenter af 

                    polypropylen, 

                    der henhører 

                    under pos. 5501 

                    er dog tilladt, 

                    forudsat at de 

                    enkelte fibres 

                    finhed ikke er 

                    mindre end 9 

                    decitex, og at 

                    deres værdi 

                    ikke overstiger 

                    40% af den 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ------------------ 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende

note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

         - Af andet filt   Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - naturlige fibre, 

                    ikke kartede eller 

                    kæmmede eller på 

                    anden måde beredt 

                    til spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsninger, 

                    eller 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - garn af synte- 

                    tiske eller 

                    regenererede 

                    fibre 

                   - naturlige fibre, 

                    eller 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

 ex kap. 58   Særlige vævede 

         stoffer; tuftede 

         tekstilstoffer; 

         kniplinger; tapis- 

         serier: possement- 

         artikler; broderier, 

         undtagen varer hen- 

         hørende under pos. 

         5805 og 5810; 

         reglerne vedrø- 

         rende pos. 5810 

         er anført nedenfor: 

         - Af tekstil i   Fremstilling på 

          forbindelse med  basis af enkelt- 

          gummitråde    trådet garn1): 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsnin- 

                    ger 

                   eller 

 --------------------- 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende

note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                   Trykning i for- 

                   bindelse med 

                   mindst to for- 

                   beredende eller 

                   afsluttende 

                   behandlinger, som 

                   vaskning, blegning, 

                   mercerisering, 

                   varmefiksering, 

                   opruening, kalan- 

                   dering, krympefri 

                   behandling, bear- 

                   bejdning, imprægne- 

                   ring, dekatering, 

                   belægning, lamine- 

                   ring, stopning og 

                   reparation, såfremt 

                   værdien af det 

                   utrykte stof ikke 

                   overstiger 47,5% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 5805      Håndvævede tapis-  Fremstilling, ved 

         serier (af typerne hvilken alle an- 

         Gobelin, Flandern, vendte materialer 

         Aubusson, Beauvais henhører under en 

         o.lign.) og bro-  anden position end 

         derede tapisserier den færdige vares 

         (med gobelinsting, pris ab fabrik 

         korssting o.lign.), 

         også konfektione- 

         rede 

 5810      Broderier i lø-   Fremstilling, ved 

         bende længder,   hvilken: 

         strimler eller   - all anvendte 

         motiver        materialer hen- 

                    hører under en 

                    anden position 

                    end den færdige 

                    vare, og 

                   - værdier af alle 

                    anvendte materia- 

                    ler ikke over- 

                    stiger 50% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 5901      Tekstilstof, over- Fremstilling på 

         trukket med vegeta- basis af garn 

         bilske carbo- 

         hydratgummier 

         eller stivelses- 

         holdige substanser, 

         af den art, der 

         anvendes til 

         fremstilling af 

         bogbind, etuier 

         mv.; kalkerlærred; 

         præpareret maler- 

         lærred; buckram 

         og lignende 

         stivede tekstil- 

         stoffer af den 

         art, der anvendes 

         til fremstilling 

         af hatte 

 5902      Cordvæv (stræk- 

         lærred) fremstil- 

         let af garn med høj 

         styrke, af nylon 

         eller andre poly- 

         amider, polyestere 

         eller viskose: 

         - Med et indhold  Fremstilling på 

          af højst 90 vægt- basis af garn 

          procent tekstil- 

          materialer 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af kemi- 

                   kalier eller 

                   spindeopløs- 

                   ninger 

 5903      Tekstilstof,    Fremstilling på 

         imprægneret, over- basis af garn 

         trukket, belagt 

         eller lamineret 

         med plast, und- 

         tagen varer hen- 

         hørende under 

         pos. 5902 

 5904      Linoleum, også i  Fremstilling på 

         tilskårne stykker; basis af garn 

         gulvbelægnings- 

         materialer be- 

         stående af 

         tekstilunderlag 

         med overtræk eller 

         belægning, også i 

         tilskårne stykker 

 5905      Vægbeklædning af  Fremstilling på 

         tekstilmaterialer: basis af garn 

         - Imprægneret, 

          overtrukket, 

          belagt eller 

          lamineret med 

          gummi, plastic 

          eller andre 

          materialer 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløs- 

                    ninger, 

                   eller 

                   Trykning i forbin- 

                   delse med mindst 

                   to forberedende 

                   eller afsluttende 

                   behandlinger som 

                   vaskning, blegning, 

                   mercerisering, 

                   varmefiksering, 

                   opruening, kalan- 

                   dering, krympefri 

                   behandling, bear- 

                   bejdning, impræg- 

                   nering, dekatering, 

                   belægning, 

                   laminering, stop- 

                   ning og repara- 

                   tion, (men ikke 

                   dampning eller 

                   tørring), såfremt 

                   værdien af det 

                   utrykte stof 

                   ikke overstiger 

                   47,5% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 5906      Tekstilstof, 

         gummeret, und- 

         tagen varer 

         henhørende under 

         pos. 5902: 

         - Af trikotage   Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt 

                    til spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløs- 

                    ninger, 

         - Andet stof frem- Fremstilling på 

          stillet af garn  basis af kemikalier 

          af kemofibre, med 

          indhold af teks- 

          tilmaterialer på 

          over 90 vægt- 

          procent 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af garn 

 ------------------- 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende

note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5907      Tekstilstof, im-  Fremstilling på 

         prægneret, over-  basis af garn 

         trukket eller 

         belagt på anden 

         måde; malede 

         teaterkulisser, 

         malede atelier- 

         bagtæpper o.lign. 

 5908      Væger af tekstil, 

         vævede, flettede 

         eller strikkede, 

         til lamper, ovne, 

         gastændere, lys 

         o.lign.; gløde- 

         net og gløde- 

         strømper samt 

         rørformede emner 

         til fremstilling 

         deraf, også im- 

         prægnerede 

         - Glødenet og    Fremstilling på 

          glødestrømper   basis af rør- 

                   formede emner af 

                   tekstil 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position 

                   end den færdige 

                   vare 

 5909 til    Tekstilvarer til 

 5911      teknisk brug: 

         - Polerskiver og  Fremstilling på 

          -ringe af andre  basis af garn 

          materialer end  eller af affald 

          filt, henhørende af stoffer eller 

          under pos. 5911  klude henhørende 

                   under pos. 6310 

         - Andre varer    Fremstillet på 

                   basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløsninger 

 Kapitel 60   Trikotagestof    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede eller 

                    kæmmede eller på 

                    anden måde beredt 

                    til spinding, 

                    eller 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløs- 

                    ninger 

 ------------------- 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende

note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 61   Beklædningsgen- 

         stande og tilbehør 

         til beklædnings- 

         genstande, af 

         trikotage: 

         - Fremstillet ved  Fremstilling på 

          sammensyning   basis af garn2) 

          eller anden 

          samling af to 

          eller flere styk- 

          ker af trikotage- 

          stof, der enten 

          er skåret i form 

          eller formtil- 

          virket 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede 

                    eller kæmmede 

                    eller på anden 

                    måde beredt til 

                    spinding, eller 

                   - kemikalier eller 

                    spindeopløs- 

                    ninger 

 ex kap. 62   Beklædningsgen-   Fremstilling på 

         stande og tilbehør basis af garn 1)2) 

         til beklædnings- 

         genstande, und- 

         tagen varer af 

         trikotage og 

         varer henhørende 

         under pos. ex 

         6202, ex 6204, 

         ex 6206, ex 

         6209, ex 6210, 

         6213, 6314, ex 

         6216 og ex 6217, 

         for hvilke 

         reglerne er 

         anført nedenfor 

 ex 6202,    Beklædnings-    Fremstillet på 

 ex 6204,    genstande og    basis af garn1) 

 ex 6206 og   konfektioneret   eller 

 ex 6209     tilbehør til    Fremstilling på 

         beklædningsgen-   basis af vævede 

         stande, til     stoffer, ikke 

         kvinder, piger   broderet, hvis 

         og spædbørn,    værdi ikke over- 

         forsynet med    stiger 40% af 

         broderi       den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik1) 

 ex 6210 og   Brandsikkert udstyr Fremstillet på 

 ex 6216     af vævet stof    basis af garn1) 

         overtrukket med et eller 

         lag aluminium-   Fremstilling på 

         behandlet polyester basis af garn1) 

                   eller 

                   Fremstilling på 

                   basis af ikke- 

                   overtrukket stof, 

                   hvis værdi ikke 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik1) 

 ---------------------- 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende

note 5.

2) Se note 6).

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6213 og     Lommetørklæder; 

 6214      sjaler, tørklæder, 

         mantiller, slør 

         o.lign.: 

         - Broderivarer   Fremstilling på 

                   basis af ubleget 

                   enkelttrådet 

                   garn1)2) 

                   eller 

                   Fremstilling på 

                   basis af vævede 

                   stoffer, ikke 

                   broderet, hvis 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 40% af 

                   den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik1) 

         - Andre varer    Fremstillet på 

                   basis af ubleget 

                   enkelttrådet 

                   garn1)2) 

 6217      Andet konfektio- 

         neret tilbehør til 

         beklædningsgen- 

         stande; dele af 

         beklædningsgen- 

         stande eller af 

         tilbehør til 

         beklædningsgen- 

         stande, bortset 

         fra varer hen- 

         hørende under 

         pos. 6212: 

         - Forsynet med   Fremstilling på 

          broderi      basis af garn 1) 

                   eller 

                   Fremstilling på 

                   basis af vævede 

                   stoffer, ikke 

                   broderet, hvis 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 40% af 

                   den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 1) 

         - Brandsikkert   Fremstilling på 

          udstyr af vævet  basis af garn1) 

          stof overtrukket eller 

          med et lag af   Fremstilling på 

          aluminiumbe-   basis af vævede 

          handlet polyester stoffer, ikke 

                   overtrukket, 

                   hvis værdi ikke 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik1) 

 ------------------ 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende

note 5.

2) Se note 6).

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

         - For til kraver  Fremstilling, ved 

          og manchetter,  hvilken: 

          tilskåret     - alle anvendte 

                    materialer hen- 

                    hører under en 

                    anden position 

                    end den færdige 

                    vare, og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte materia- 

                    ler ikke over- 

                    stiger 40% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af garn1) 

 ex kap. 63   Andre konfektio-  Fremstilling, ved 

         nerede tekstil-   hvilken alle an- 

         varer; hånd-    vendte materialer 

         arbejdssæt; brugte henhører under 

         beklædningsgen-   en anden position 

         stande og brugte  end den færdige 

         tekstilvarer;    vare 

         klude; undtagen 

         varer henhørende 

         under pos. 6301 

         til 6304, 6305, 

         6306, ex 6307 og 

         6308, for hvilke 

         de gældende regler 

         er anført 

         nedenfor 

 6301 til    Plaider og lignende 

 6304      tæpper, senge- 

         linned mv., 

         gardiner mv. samt 

         andre bolig- 

         tekstiler: 

         - Af filt, ikke-  Fremstilling på 

          vævede stoffer  basis af2): 

                   - naturlige fibre, 

                    eller 

                   - kemikalier eller 

                    spindeop- 

                    løsninger 

         - Andre varer: 

         - - Broderivarer  Fremstilling på 

                   basis af ubleget 

                   enkelttrådet garn 

                   1)2) 

                   eller 

                   Fremstilling på 

                   basis af vævede 

                   stoffer (andre 

                   end af trikotage), 

                   ikke broderet, 

                   hvis værdi ikke 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

         - - I andre til-  Fremstillet på 

           fælde      basis af ubleget 

                   enkelttrådet 

                   garn1)2) 

 -------------------- 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende

note 5.

2) Se note 6).

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6305      Sække og poser   Fremstilling på 

         til emballage    basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, 

                    ikke kartede eller 

                    kæmmede eller på 

                    anden måde beredt 

                    til spinding, 

                    eller 

                   - kemikalier eller 

                    spindeop- 

                    løsninger 

 6306      Presenninger og 

         markiser; telte; 

         sejl til både, 

         sejlbrætter 

         eller sejlvogne; 

         campingudstyr: 

         - Af ikke-vævede  Fremstilling på 

          stoffer      basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - kemikalier eller 

                    spindeop- 

                    løsninger 

         - Andre varer    Fremstilling på 

                   basis af ubleget, 

                   enkelttrådet 

                   garn 1) 

 6307      Andre konfektio-  Fremstilling, ved 

         nerede varer    hvilken værdien af 

         (herunder snit-   alle anvendte ma- 

         mønstre)      terialer ikke 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 6308      Sæt bestående af  Alle dele i 

         vævet stof samt   sættet skal have 

         garn, også med   oprindelse. Dele 

         tilbehør, til    uden oprindelse 

         fremstilling af   kan dog indgå i 

         tæpper, tapis-   sættet, forudsat 

         serier, broderede  at deres samlede 

         duge og servietter værdi ikke over- 

         eller lignende   stiger 15% af 

         tekstilvarer, i   sættets pris 

         detailsalgs-    ab fabrik 

         pakninger 

 6401 til    Fodtøj       Fremstilling på 

 6405                basis af alle 

                   materialer, 

                   undtagen samlede 

                   dele, bestående 

                   af overdel fast- 

                   gjort til bindsål 

                   eller andre under- 

                   dele, der henhører 

                   under pos. 6406 

 6406      Dele til fodtøj;  Fremstilling, ved 

         indlægssåler,    hvilken alle an- 

         hælepuder og    vendte materialer 

         lignende varer;   henhører under en 

         gamacher, skinne-  anden position end 

         bensbeskyttere og  den færdige vare 

         lignende varer 

         samt dele dertil 

 -------------------- 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende

note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kap. 65   Hovedbeklædning og Fremstilling, ved 

         dele dertil;    hvilken alle an- 

         undtagen varer   vendte materialer 

         henhørende under  henhører under en 

         pos. 6503 og 6505, anden position end 

         for hvilke de    den færdige vare 

         gældende regler 

         er anført nedenfor 

 6503      Hatte og anden   Fremstilling på 

         hovedbeklædning af basis af garn 

         filt, fremstillet  eller tekstilfibre1) 

         af hattestumper 

         eller plane hatte- 

         emner henhørende 

         under pos. 6501, 

         også forede eller 

         garnerede 

 6505      Hatte og anden   Fremstilling på 

         hovedbeklædning,  basis af garn 

         af trikotage    eller tekstil- 

         eller konfektio-  fibre1) 

         neret af blonder, 

         kniplinger, filt 

         eller andet teks- 

         tilstof (men ikke 

         af bånd eller 

         strimler), også 

         forede eller 

         garnerede; hårnet, 

         uanset materia- 

         lets art, også 

         forede eller 

         garnerede 

 ex kap. 66   Paraplyer, para-  Fremstilling, ved 

         soller, spadsere-  hvilken alle an- 

         stokke, sidde-   vendte materialer 

         stokke, piske,   henhører under en 

         ridepiske samt   anden position end 

         dele dertil;    den færdige vare 

         undtagen varer 

         henhørende under 

         pos. 6601, for 

         hvilke de gældende 

         regler er anført 

         nedenfor 

 6601      Paraplyer og para- Fremstilling, ved 

         soller (herunder  hvilken værdien af 

         stokkeparaplyer,  alle anvendte ma- 

         haveparasoller   terialer ikke over- 

         o.lign.)      stiger 50% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 Kap. 67     Bearbejdede fjer  Fremstilling, ved 

         og dun samt varer  hvilken alle an- 

         af fjer og dun;   vendte materialer 

         kunstige blomster; henhører under en 

         varer af menneske- anden position end 

         hår         den færdige vare 

 ------------------------- 

1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende

note 5.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kap. 68   Varer af sten,   Fremstilling, ved 

         gips, cement,    hvilken alle an- 

         asbest, glimmer og vendte materialer 

         lignende ma-    henhører under en 

         terialer; undtagen anden position end 

         varer henhørende  den færdige vare 

         under pos. ex 

         6803, ex 6812 

         og ex 6814, for 

         hvilke de gældende 

         regler er anført 

         nedenfor 

 ex 6803     Varer af skifer,  Fremstilling på 

         herunder varer af  basis af bearbejdet 

         agglomeret skifer  skifer 

 ex 6812     Varer af asbest   Fremstilling på 

         eller af blandinger basis af materialer 

         på basis af asbest henhørende under 

         eller på basis af  enhver position 

         asbest og magne- 

         siumcarbonat 

 ex 6814     Varer af glimmer,  Fremstilling på 

         herunder varer af  basis af bearbejdet 

         agglomeret eller  glimmer, herunder 

         rekonstitueret   varer af agglomeret 

         glimmer, også på  eller rekonstitueret 

         underlag af papir, glimmer 

         pap eller andre 

         materialer 

 Kap. 69     Keramiske produkter Fremstilling, ved 

                   hvilken alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer henhører 

                   under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare 

 ex kap. 70   Glas og glasvarer; Fremstilling, ved 

         undtagen varer   hvilken alle an- 

         henhørende under  vendte materialer 

         pos. 7006, 7007,  henhører under en 

         7008, 7009, 7010,  anden position end 

         7013 og ex 7019,  den færdige vare 

         for hvilke de 

         gældende regler 

         er anført nedenfor 

 7006      Glas henhørende   Fremstilling på 

         under pos. 7003,  basis af mate- 

         7004 eller 7005,  rialer henhørende 

         bøjet, facet-    under pos. 7001 

         eller kantslebet, 

         graveret, boret, 

         emaljeret eller 

         på anden måde 

         bearbejdet, men 

         ikke indrammet 

         eller i forbindelse 

         med andre mate- 

         rialer 

 7007      Sikkerhedsglas,   Fremstilling på 

         bestående af hærdet basis af mate- 

         eller lamineret   rialer henhørende 

         glas 

 7008      Isolationsruder   Fremstilling på 

         bestående af flere basis af materialer 

         lag glas      henhørende under 

                   pos. 7001 

 7009      Glasspejle, også  Fremstilling på 

         indrammede, her-  basis af mate- 

         under bakspejle   rialer henhørende 

                   under pos. 7001 

 7010      Balloner, flasker, Fremstilling, ved 

         flakoner, krukker, hvilken alle an- 

         tabletglas, ampul- vendte materialer 

         ler og andre be-  henhører under en 

         holdere af glas af anden position end 

         den art, der    den færdige vare 

         anvendes til    eller 

         transport af varer Slibning af flasker 

         eller som embal-  eller flakoner, hvis 

         lage; henkognings- værdi ikke over- 

         glas; propper,   stiger 50% af den 

         låg og andre    færdige vares pris 

         lukkeanordninger,  ab fabrik 

         af glas 

 7013      Bordservice,    Fremstilling, ved 

         køkken-, toilet-  hvilken alle an- 

         og kontorartikler, vendte materialer 

         dekorationsgen-   henhører under en 

         stande til inden-  anden position end 

         dørs brug og    den færdige vare 

         lignende varer, af eller 

         glas, undtagen   Slibning af varer 

         varer henhørende  af glas, hvis værdi 

         under pos. 7010   ikke overstiger 

         eller 7018     50% af den færdige 

                   vares pris 

                   eller 

                   Dekoration, und- 

                   tagen serigrafisk 

                   trykning, udelukkende 

                   udført i hånden, af 

                   varer af glas, blæst 

                   med munden, og hvis 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex 7019     Varer af glasfibre, Fremstilling på 

         undtagen garn    basis af: 

                   - fiberbånd, rovings, 

                    garn eller afhug- 

                    gede tråde, 

                    ufarvede 

                    og 

                   - glasuld 

 ex kap. 71   Naturperler, kul-  Fremstilling, ved 

         turperler, ædel-  hvilken alle an- 

         og halvædelsten,  vendte materialer 

         ædle metaller,   henhører under en 

         ædelmetalduble   anden position end 

         samt varer af    den færdige vare 

         disse materialer; 

         bijouterivarer; 

         mønter; undtagen 

         varer henhørende 

         under pos. ex 

         7102, ex 7103, 

         ex 7104, 7106, 

         ex 7107, 7108, 

         ex 7109, 7110, 

         ex 7111, 7116 

         og 7117, for 

         hvilke de gældende 

         regler er anført 

         nedenfor 

 ex 7102,    Bearbejdede ædel-  Fremstilling på 

 ex 7103 og   og halvædelsten   basis af ubear- 

 ex 7104     (naturlige,     bejdede ædel- og 

         syntetiske     halvædelsten 

         eller rekonstrue- 

         rede) 

 7106,      Ædle metaller: 

 7108 og     - Ubearbejdede   Fremstilling på 

 7110                basis af alle 

                   materialer 

                   undtagen 

                   materialer, der 

                   henhører under 

                   pos. 7106, 7108 

                   eller 7110 

                   eller 

                   Adskillelse ved 

                   elektrolyse, 

                   varmebehandling 

                   eller kemisk 

                   behandling af 

                   ædle metaller, 

                   der henhører 

                   under pos. 7106, 

                   7108 eller 7110 

                   eller 

                   Legering af ædle 

                   metaller, der hen- 

                   hører under pos. 

                   7106, 7108 eller 

                   7110, indbyrdes 

                   eller med andre 

                   metalbaser 

         - I form af halv-  Fremstilling på 

          fabrikata eller  basis af ubearbej- 

          som pulver    dede ædle metaller 

 ex 7107,    Ædelmetalduble,   Fremstilling af ædel- 

 ex 7109 og   i form af halv-   metalduble på basis 

 ex 7111     fabrikata      af ubearbejdede 

                   ædelmetaller 

 7116      Varer af natur-   Fremstilling, ved 

         perler eller kul-  hvilken værdien af 

         turperler, ædel-  alle anvendte ma- 

         eller halvædelsten terialer ikke over- 

         (naturlige, syn-  stiger 50% af den 

         tetiske eller    færdige vares pris 

         rekonstruerede)   ab fabrik 

 7117      Bijouterivarer   Fremstilling, ved 

                   hvilken alle 

                   anvendte ma- 

                   terialer henhører 

                   under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare 

                   eller 

                   Fremstilling på 

                   basis af metaldele, 

                   ikke dubleret 

                   eller overtrukket 

                   med ædle metaller, 

                   forudsat at vær- 

                   dien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke 

                   overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex kap. 72   Jern og stål;    Fremstilling, ved 

         undtagen varer   hvilken alle an- 

         henhørende under  vendte materialer 

         pos. 7207, 7208   henhører under en 

         til 7216, 7217,   anden position end 

         ex 7218, 7219 til  den færdige vare 

         7222, 7223, ex 

         7224, 7225 til 

         7227, 7228 og 

         7229, for hvilke 

         de gældende regler 

         er anført nedenfor 

 7207      Halvfabrikata,   Fremstilling på 

         af jern og ulegeret basis af mate- 

         stål        rialer, der hen- 

                   hører under pos. 

                   7201, 7202, 7203, 

                   7204 og 7205 

 7208 til    Fladvalsede pro-  Fremstilling på 

 7216      dukter, stænger,  basis af ingots 

         profiler af jern  og andre ubear- 

         og ulegeret stål  bejdede former 

                   af materialer 

                   henhørende under 

                   pos. 7206 

 7217      Tråd af jern og   Fremstilling på 

         ulegeret stål    basis af halv- 

                   fabrikata af 

                   materialer hen- 

                   hørende under 

                   pos. 7207 

 ex 7218,    Halvfabrikata,   Fremstilling på 

 7219 til    fladvalsede pro-  basis af ingots 

 7222      dukter og profiler og andre ubear- 

         af rustfrit stål  bejdede former 

                   af materialer 

                   henhørende under 

                   pos. 7218 

 7223      Tråd af rustfrit  Fremstilling på 

         stål        basis af halvfabri- 

                   kata henhørende 

                   under pos. 7218 

 ex 7224,    Halvabrikata, flad- Fremstilling på 

 7225 til    valsede produkter  basis af ingots 

 7227      og varmtvalsede   og andre ubear- 

         stænger i uregel-  bejdede former 

         mæssigt oprullede  af materialer 

         ringe, af andet   henhørende under 

         legeret stål    pos. 7224 

 7228      Andre stænger af  Fremstilling på 

         andet legeret stål; basis af ingots 

         profiler, af andet og andre ubear- 

         legeret stål; hule bejdede former af 

         borestænger, af   materialer hen- 

         legeret eller    hørende under 

         ulegeret stål    pos. 7206, 7218 

                   eller 7224 

 7229      Tråd af andet    Fremstilling på 

         legeret stål    basis af halv- 

         fabrikata af    fabrikata af 

         materialer hen-   materialer hen- 

         hørende under    hørende under 

         pos. 7224      pos. 7224 

 ex kap. 73   Varer af jern og  Fremstilling, ved 

         stål; undtagen   hvilken alle an- 

         varer henhørende  vendte materialer 

         under pos. ex 7301, henhører under en 

         7302, 7304, 7305,  anden position 

         7306, ex 7307,   end den færdige 

         7308 og ex 7315,  vare 

         for hvilke de 

         gældende regler 

         er anført nedenfor 

 ex 7301     Spunsvægjern    Fremstilling på 

                   basis af materialer 

                   henhørende under 

                   pos. 7206 

 7302      Følgende materiel  Fremstilling på 

         af jern og stål,  basis af mate- 

         til jernbaner og  rialer, der hen- 

         sporveje: skinner, hører under pos. 

         kontraskinner og  7206 

         tandhjulsskinner, 

         tunger, krydsnin- 

         ger, trækstænger og 

         andet materiel til 

         sporskifter, 

         sveller, skinne- 

         lasker, lang- 

         plader, spor- 

         stænger og andet 

         specielt materiel 

         til samling eller 

         befæstelse af 

         skinner 

 7304,      Rør og hule pro-  Fremstilling på 

 7305 og     filer, af jern   basis af mate- 

 7306      (bortset fra    rialer, der hen- 

         støbejern) og stål hører under pos. 

                   7206, 7207, 7218 

                   eller 7224 

 ex 7307     Rørfittings af   Drejning, boring, 

         rustfrit stål (ISO gevindskæring, 

         No X 5 CrNiMo 1712) afgratning og sand- 

         bestående af flere blæsning af smedede 

         dele        emner, hvis værdi 

                   ikke overstiger 

                   35% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 7308      Konstruktioner,   Fremstilling, ved 

         undtagen præfabri- hvilken alle an- 

         kerede bygninger  vendte materialer 

         henhørende under  henhører under en 

         pos. 9406, og dele anden position 

         af konstruktioner  end den færdige 

         (f.eks. broer og  vare. Svejsede 

         brosektioner,    profiler, der 

         sluseporte, tårne, henhører under 

         gittermaster, tage pos. 7301, må dog 

         og tagkonstruk-   ikke anvendes 

         tioner, døre, 

         vinduer og rammer 

         dertil samt dør- 

         tærskler, skodder, 

         rækværker, søjler 

         og piller), af 

         jern og stål; 

         plader, stænger, 

         profiler, rør 

         o.lign., af jern 

         og stål, forar- 

         bejdet til brug 

         i konstruktioner 

 ex 7315     Kæder, skridsikre  Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien af 

                   alle anvendte 

                   materialer, der 

                   henhører under 

                   pos. 7315, ikke 

                   overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex kap. 74   Kobber og varer   Fremstilling, ved 

         deraf; undtagen   hvilken: 

         varer henhørende  - alle anvendte ma- 

         under pos. 7401,   terialer henhører 

         7402, 7403, 7404   under en anden 

         og 7405, for     position end den 

         hvilke de gældende  færdige vare, og 

         regler er anført  - værdien af alle an- 

         nedenfor       vendte materialer 

                    ikke overstiger 

                    50% af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 7401      Kobbersten; cement- Fremstilling, ved 

         kobber (udfældet  hvilken alle an- 

         kobber)       vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position 

                   end den færdige 

                   vare 

 7402      Uraffineret kobber; Fremstilling, ved 

         kobberanoder til  hvilken alle anvendte 

         elektrolytisk    materialer henhører 

         raffinering     under en anden po- 

                   sition end den 

                   færdige vare 

 7403      Raffineret kobber 

         og kobberlegerin- 

         ger i ubearbejdet 

         form: 

         - Raffineret kobber Fremstilling, ved 

                   hvilken alle 

                   anvendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

         - Kobberlegeringer Fremstilling på 

                   basis af raffineret 

                   kobber, i ubear- 

                   bejdet form eller 

                   af affald og skrot 

 7404      Affald og skrot,  Fremstilling, ved 

         af kobber      hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 7405      Kobberforlegeringer Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position 

                   end den færdige 

                   vare 

 ex kap. 75   Nikkel og varer   Fremstilling, ved 

         deraf, undtagen   hvilken: 

         varer henhørende  - alle anvendte 

         under pos. 7501 til  materialer hen- 

         7503, for hvilke   hører under en 

         de gældende regler  anden position end 

         er anført nedenfor  den færdige vare, 

                    og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte materia- 

                    ler ikke over- 

                    stiger 50% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 7501      Nikkelsten, nikkel- Fremstilling, ved 

 til 7503    oxidsinter og andre hvilken alle an- 

         mellemprodukter   vendte materialer 

         fra fremstillingen henhører under en 

         af nikkel; ubear-  anden position end 

         bejdet nikkel;   den færdige vare 

         affald og skrot af 

         nikkel 

 ex kap. 76   Aluminium og varer Fremstilling, ved 

         deraf, undtagen   hvilken: 

         varer henhørende  - alle anvendte 

         under pos. 7601,   materialer hen- 

         7602 og ex 7616,   hørende under en 

         for hvilke de     anden position end 

         gældende regler    den færdige vare, 

         er anført neden-   og 

         for         - værdien af alle 

                    anvendte materialer 

                    ikke overstiger 50% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 7601      Ubearbejdet alumi- Fremstilling ved 

         nium        varmebehandling 

                   eller elektrolyse 

                   på basis af 

                   ulegeret alumi- 

                   nium eller af- 

                   fald og skrot 

                   af aluminium 

 7602      Affald og skrot af Fremstilling, ved 

         aluminium      hvilken alle 

                   anvendte materia- 

                   ler henhører 

                   under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare 

 ex 7616     Aluminiumsartikler Fremstilling, ved 

         andre end trådvæv, hvilken: 

         trådnet, tråddug,  - alle anvendte 

         trådgitter og     materialer 

         lignende varer    henhører under 

         (herunder endeløse  en anden posi- 

         bånd) af alumi-    tion end den 

         niumstråd samt    færdige vare. 

         strækmetal af     Dog kan trådvæv, 

         aluminium       trådnet, tråddug, 

                    trådgitter og 

                    lignende varer 

                    (herunder ende- 

                    løse bånd) af 

                    aluminiumstråd 

                    samt strækmetal 

                    af aluminium 

                    anvendes, 

                    og 

                   - værdien af alle an- 

                    vendte materialer 

                    ikke overstiger 

                    50% af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 ex kap. 78   Bly og varer deraf, Fremstilling, ved 

         undtagen varer   hvilken: 

         henhørende under  - alle anvendte 

         pos. 7801 og 7802,  materialer hen- 

         for hvilke de     hører under en 

         gældende regler er  anden position end 

         anført nedenfor    den færdige vare, 

                    og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte materialer 

                    ikke overstiger 

                    50% af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 7801      Ubearbejdet bly: 

         - Raffineret bly  Fremstilling på basis 

                   af »bouillon«- eller 

                   »work«-bly 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare. Dog 

                   må affald og skrot 

                   henhørende under pos. 

                   7802 ikke anvendes 

 7802      Affald og skrot af Fremstilling, ved 

         bly         hvilken alle anvendte 

                   materialer henhører 

                   under en anden posi- 

                   tion end den færdige 

                   vare 

 ex kap. 79   Zink og varer    Fremstilling, ved 

         deraf, undtagen   hvilken: 

         varer henhørende  - alle anvendte ma- 

         under pos. 7901 og  terialer henhører 

         7902, for hvilke   under en anden 

         de gældende regler  position end den 

         er anført nedenfor  færdige vare, og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte materialer 

                    ikke overstiger 

                    50% af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 7901      Ubearbejdet zink  Fremstilling, ved 

                   hvilken alle 

                   anvendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare. 

                   Dog må affald og 

                   skrot henhørende 

                   under position 

                   7902 ikke an- 

                   vendes 

 7902      Affald og skrot af Fremstilling, ved 

         zink        hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 ex kap. 80   Tin og varer deraf, Fremstilling, ved 

         undtagen varer   hvilken: 

         henhørende under  - alle anvendte 

         pos. 8001, 8002    materialer hen- 

         og 8007, for hvilke  hører under en 

         de gældende regler  anden position 

         er anført nedenfor  end den færdige 

                    vare, og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte materialer 

                    ikke overstiger 

                    50% af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8001      Ubearbejdet tin   Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare. 

                   Dog må affald og 

                   skrot henhørende 

                   under position 8002 

                   ikke anvendes 

 8002 og     Affald og skrot   Fremstilling, ved 

 8007      af tin; andre    hvilken alle an- 

         varer af tin    vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position end 

                   den færdige vare 

 Kapitel 81   Andre uædle me- 

         taller; sintrede 

         keramiske metaller 

         (cermets); varer 

         af disse materialer 

         - Andre uædle me-  Fremstilling, ved 

          taller, bear-   hvilken værdien af 

          bejdede, varer  alle anvendte ma- 

          af disse mate-  terialer henhørende 

          rialer      under samme position 

                   som færdigvaren ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken alle an- 

                   vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position 

                   end den færdige 

                   vare 

 ex kap. 82   Værktøj, redskaber, Fremstilling, ved 

         knive, skeer og   hvilken alle an- 

         gafler samt dele  vendte materialer 

         dertil, af uædle  henhører under en 

         metaller; undtagen anden position 

         varer henhørende  end den færdige 

         under pos. 8206,  vare 

         8207, 8208, ex 

         8211, 8214 og 

         8215, for hvilke 

         de gældende 

         regler er anført 

         nedenfor 

 8206      Værktøj henhø-   Fremstilling, ved 

         rende under mindst hvilken alle an- 

         to af positionerne vendte materialer 

         8202 til 8205, i  henhører under andre 

         sæt i detailsalgs- positioner end pos. 

         emballage      8202 til 8205. Dog 

                   må værktøj henhørende 

                   under pos. 8202 til 

                   8205 medtages i 

                   sæt, forudsat at 

                   deres værdi ikke 

                   overstiger 15% af 

                   det færdige sæts 

                   pris ab fabrik 

 8207      Udskifteligt værk- Fremstilling, ved 

         tøj til håndværk-  hvilken: 

         tøj, også mekanisk - alle anvendte ma- 

         eller til værk-    terialer henhører 

         tøjsmaskiner     under en anden 

         (f.eks. til      position end den 

         presning, stans-   færdige vare, og 

         ning, lokning,   - værdien af alle 

         gevindskæring,    anvendte materialer 

         boring, udboring,   ikke overstiger 

         rømning, fræsning,  40% af den færdige 

         drejning og      vares pris ab fabrik 

         skruning), herunder 

         matricer til tråd- 

         trækning eller 

         strengpresning 

         af metal, samt 

         værktøj til bjerg- 

         eller jordboring 

 8208      Knive og skær til  Fremstilling, ved 

         maskiner og meka-  hvilken: 

         niske apparater   - alle anvendte 

                    materialer hen- 

                    hører under en 

                    anden position 

                    end den færdige 

                    vare, og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte materia- 

                    ler ikke over- 

                    stiger 40% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex 8211     Knive (undtagen   Fremstilling, ved 

         varer henhørende  hvilken alle an- 

         under pos. 8208)  vendte materialer 

         med skærende eller henhører under en 

         savtakket æg    anden position end 

         (herunder beskærer- den færdige vare. 

         knive) samt blade  Dog må blade til 

         dertil       knive og håndtag 

                   af uædle metaller 

                   anvendes 

 8214      Andre skære- og   Fremstilling, ved 

         klipperedskaber   hvilken alle an- 

         (f.eks. hårklip-  vendte materialer 

         pere, flækkeknive, henhører under en 

         huggeknive, hakke- anden position end 

         knive og papir-   den færdige vare. 

         knive); redskaber  Dog må håndtag af 

         til manicure eller uædle metaller an- 

         pedicure (herunder vendes 

         neglefile), også 

         i sæt 

 8215      Skeer, gafler,   Fremstilling, ved 

         potageskeer, hul-  hvilken alle an- 

         skeer, kageskeer,  vendte materialer 

         fiskeknive,     henhører under en 

         smørknive, sukker- anden position end 

         tænger og lignende den færdige vare. 

         artikler til    Dog må håndtag af 

         køkken- og bordbrug uædle metaller 

                   anvendes 

 ex kap. 83   Diverse varer af  Fremstilling, ved 

         uædle metaller;   hvilken alle an- 

         undtagen varer   vendte materialer 

         henhørende under  henhører under en 

         pos. ex 8306,    anden position end 

         for hvilken de   den færdige vare 

         gældende regler 

         er anført nedenfor 

 ex 8306     Statuetter og    Fremstilling, ved 

         andre dekorations- hvilken alle an- 

         genstande, af    vendte materialer 

         uædle metaller   henhører under 

                   en anden position 

                   end den færdige 

                   vare. Andre 

                   materialer hen- 

                   hørende under 

                   pos. 8306 må dog 

                   anvendes, forudsat 

                   at deres værdi 

                   ikke overstiger 

                   30% af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex kap. 84   Atomreaktorer;   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         dampkedler,     hvilken:      ved hvilken 

         maskiner og     - alle anvendte   værdien af 

         apparater samt    materialer    alle an- 

         mekaniske red-    henhører under  vendte ma- 

         skaber; dele     en anden po-   terialer 

         dertil, und-     sition end    ikke over- 

         tagen varer hen-   den færdige    stiger 

         hørende under     vare       30% af 

         pos. ex 8401,    - værdien af alle  den færdige 

         8402, 8403, ex    anvendte mate-  vares pris 

         8404, 8406 til    rialer ikke    ab fabrik 

         8409, 8411,      overstiger 

         8412, ex 8413,    40% af den 

         ex 8414, 8415,    færdige vares 

         8418, ex 8419,    pris ab fabrik 

         8420, 8423, 8425 

         til 8430, ex 8431, 

         8439, 8441, 8444 

         til 8447, ex 8448, 

         8452, 8456 til 

         8466, 8469 til 8472, 

         8480, 8482, 8484 og 

         8485, for hvilke 

         de gældende regler 

         er anført nedenfor 

 ex 8401     Brændsels-     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         elementer til atom- hvilken alle an-  ved hvilken 

         reaktorer1)     vendte materialer  værdien af 

                   henhører under en  alle an- 

                   anden position   vendte ma- 

                   end den færdige   terialer 

                   vare1)       ikke over- 

                             stiger 30% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab 

                             fabrik 

 8402      Dampkedler (und-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         tagen central-   hvilken:      ved hvilken 

         varmekedler, som  - alle anvendte   værdien af 

         også kan producere  materialer hen-  alle an- 

         lavtryksdamp);    hører under    vendte ma- 

         kedler med over-   en anden posi-  terialer 

         hedning        tion end den   ikke over- 

                    færdige vare, og stiger 25% 

                   - værdien af alle  af den fær- 

                    anvendte mate-  dige vares 

                    rialer ikke over- pris ab 

                    stiger 40% af   fabrik 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 8403 og     Kedler til central Fremstilling, ved  Fremstilling, 

 ex 8404     opvarmning, bortset hvilken alle an-  ved hvilken 

         fra kedler hen-   vendte materialer  værdien af 

         hørende under pos. henhører under en  alle anvendte 

         8402, samt hjælpe- anden position   materialer 

         apparater til    end pos. 8403 eller ikke over- 

         central opvarmning 8404.        stiger 40% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab 

                             fabrik 

 8406      Dampturbiner    Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien 

                   af alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ---------------------- 

1) Regel gældende indtil den 31. december 1998.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse   Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)         (2)        (3)   eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8407      Forbrændings-    Fremstilling, ved 

         motorer med gnist- hvilken værdien 

         tænding, med frem- af alle anvendte 

         og tilbagegående  materialer ikke 

         eller roterende   overstiger 40% 

         stempel       af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 8408      Forbrændingsmotorer Fremstilling, ved 

         med kompressions-  hvilken værdien 

         tænding med stempel af alle anvendte 

         (diesel- eller   materialer ikke 

         semidieselmotorer) overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8409      Dele, som udeluk-  Fremstilling, ved 

         kende eller hoved- hvilken værdien af 

         sagelig er bestemt alle anvendte ma- 

         til forbrændings-  terialer ikke 

         motorer henhørende overstiger 40% 

         under pos. 8407   af den færdige 

         eller 8408     vares pris ab 

                   fabrik 

 8411      Turboreaktorer,   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         propelturbiner og  hvilken       ved hvilken 

         andre gasturbiner  - alle anvendte   værdien af 

                    materialer hen-  alle an- 

                    hører under en  vendte ma- 

                    anden position  terialer 

                    end den færdige  ikke over- 

                    vare, og     stiger 25% 

                   - værdien af alle  af den fær- 

                    anvendte mate-  dige vares 

                    rialer ikke    pris ab 

                    overstiger 40%  fabrik 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8412      Andre kraftmaskiner Fremstilling, ved 

         og motorer     hvilken værdien 

                   af alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 8413     Roterende positive Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         fortrængningspumper hvilken:      ved hvilken 

                   - alle anvendte   værdien af 

                    materialer hen-  alle anvendte 

                    hører under en  materialer 

                    anden position  ikke over- 

                    end den færdige  stiger 25% 

                    vare, og     af den 

                   - værdien af alle  færdige 

                    anvendte mate-  vares pris 

                    rialer ikke    ab fabrik 

                    overstiger 40% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 ex 8414     Industrielle ven-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         tilatorer, blæsere hvilken:      ved 

         o.lign.       - alle anvendte   hvilken vær- 

                    materialer hen-  dien af alle 

                    hører under en  anvendte 

                    anden position  materialer 

                    end den færdige  ikke over- 

                    vare, og     stiger 25% 

                   - værdien af alle  af den fær- 

                    anvendte mate-  dige vares 

                    rialer ikke over- pris ab 

                    stiger 40% af den fabrik 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 8415      Luftkonditione-   Fremstilling, ved 

         ringsmaskiner be-  hvilken værdien af 

         stående af en    alle anvendte 

         motordreven ven-  materialer ikke 

         tilator og ele-   overstiger 40% af 

         menter til     den færdige 

         ændring af luftens vares pris ab 

         temperatur og    fabrik 

         fugtighed, herunder 

         maskiner uden 

         mulighed for 

         særskilt regu- 

         lering af 

         fugtighedsgraden 

 8418      Køleskabe, frysere Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         og andre maskiner  hvilken:      ved hvilken 

         og apparater til  - værdien af alle  værdien af 

         køling og frysning,  anvendte mate-  alle anvendte 

         elektriske og     rialer ikke    materialer 

         andre; varmepumper,  overstiger 40%  ikke over- 

         undtagen luftkondi-  af den færdige  stiger 25% 

         tioneringsmaskiner  vares pris ab   af den fær- 

         henhørende under   fabrik      dige vares 

         pos. 8415      - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    samme position 

                    som den færdige 

                    vare kun an- 

                    vendes op til 

                    en værdi af 

                    5% af den 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik 

                   - værdien af alle 

                    anvendte mate- 

                    rialer uden 

                    oprindelse 

                    ikke overstiger 

                    værdien af an- 

                    vendte mate- 

                    rialer med op- 

                    rindelse 

 ex 8419     Maskiner til træ-, Fremstillin, ved  Fremstilling, 

         papirmasse- og   hvilken:      ved hvilken 

         papindustrien    - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte     alle anvendte 

                    materialer ikke  ikke over- 

                    overstiger 40%  stiger 30% 

                    af den færdige  af den fær- 

                    vares pris ab   dige vares 

                    fabrik      pris ab 

                   - inden for oven-  fabrik 

                    nævnte grænse, 

                    materialer under 

                    samme position 

                    som den færdige 

                    vare kun an- 

                    vendes op til 

                    en værdi af 25% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8420      Kalandere og andre Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         valsemaskiner,   hvilken:      ved hvilken 

         undtagen maskiner  - værdien af alle  værdien af 

         til metal eller    anvendte ma-   alle an- 

         glas, samt valser   terialer ikke   vendte ma- 

         dertil        overstiger 40%  terialer ikke 

                    af den færdige  overstiger 

                    vares pris ab   30% af den 

                    fabrik      færdige vares 

                   - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    samme position 

                    som den færdige 

                    vare kun anvendes 

                    op til en værdi 

                    af 25% af den 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 8423      Vægte, herunder   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         tælle- og kontrol- hvilken:      ved hvilken 

         vægte (undtagen   - alle anvendte   værdien af 

         vægte, følsomme    materialer hen-  alle anvendte 

         for 5 centigram    hører under en  materialer 

         og derunder);     anden position  ikke over- 

         vægtlodder af     end den færdige  stiger 25% 

         enhver art      vare, og     af den 

                   - værdien af alle  færdige vares 

                    anvendte mate-  pris ab 

                    rialer ikke    fabrik 

                    overstiger 40% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8425 til    Andre maskiner    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

 8428      og apparater til   hvilken:      ved hvilken 

        løftning, lastning, - værdien af alle  værdien af 

        losning eller     anvendte ma-   alle anvendte 

        flytning        terialer ikke   materialer 

                    overstiger 40%  ikke over- 

                    af den færdige  stiger 30% 

                    vares pris ab   af den fær- 

                    fabrik, og    dige vares 

                   - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    pos. 8431 kun 

                    anvendes op til 

                    en værdi af 10% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8429      Bulldozere, angle- 

         dozere, vejhøvle 

         (graders og level- 

         lers), scrapere, 

         gravemaskiner, 

         læssemaskiner, 

         stampemaskiner og 

         vejtromler, 

         selvkørende: 

         - Vejtromler    Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien af 

                   alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                   hvilken:      ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke over- materialer 

                    stiger 40% af den ikke over- 

                    færdige vares   stiger 30% 

                    pris ab fabrik,  af den fær- 

                    og        dige vares 

                   - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    pos. 8431 kun 

                    anvendes op til 

                    en værdi af 10% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8430      Andre maskiner og  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         apparater til    hvilken:      ved hvilken 

         jordarbejde, mine- - værdien af    værdien af 

         drift, stenbrydning  alle an-     alle an- 

         o.lign. (f.eks.    vendte mate-   vendte ma- 

         maskiner til     rialer ikke    terialer 

         planering, udgrav-  overstiger    ikke over- 

         ning, stampning,   40% af den    stiger 30% 

         komprimering eller  færdige vares   af den fær- 

         boring); pilote-   pris ab      dige vares 

         ringsmaskiner     fabrik, og    pris ab fa- 

         (rambukke) og    - inden for oven-  brik 

         maskiner til     nævnte grænse, 

         optrækning af     materialer hen- 

         pæle; sneplove    hørende under 

         og sneblæsere     pos. 8431 kun 

                    anvendes op til 

                    en værdi af 

                    10% af den fær- 

                    dige vares pris 

                    ab fabrik 

 ex 8431     Dele til vejtromler Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien 

                   af alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 8439      Maskiner og appa-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         apparater til    hvilken:      ved hvilken 

         fremstilling af   - værdien af alle  værdien af 

         papirmasse af     anvendte mate-  alle anvendte 

         cellulosefibre    rialer ikke    materialer 

         eller til frem-    overstiger 40%  ikke over- 

         stilling og      af den færdige  stiger 30% 

         efterbehandling af  vares pris ab   af den fær- 

         papir og pap     fabrik      dige vares 

                   - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    samme position 

                    som den færdige 

                    vare kun anven- 

                    des op til en 

                    værdi af 25% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8441      Andre maskiner og  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         apparater til for- hvilken:      ved hvilken 

         arbejdning af    - værdien af alle  værdien af 

         papirmasse, papir   anvendte mate-  alle anvendte 

         og pap, herunder   rialer ikke    materialer 

         papir- og pap-    overstiger 40%  ikke oversti- 

         skæremaskiner af   af den færdige  ger 30% af 

         enhver art      vares pris ab   den færdige 

                    fabrik      vares pris 

                   - inden for oven-  ab fabrik 

                    nævnte grænse, 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    samme position 

                    som den færdige 

                    vare kun an- 

                    vendes op til 

                    en værdi af 25% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8444 til    Maskiner henhørende Fremstilling, ved 

 8447      under disse posi-  hvilken værdien af 

         tioner til anven-  alle anvendte ma- 

         delse inden for   terialer ikke over- 

         tekstilindustrien  stiger 40% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex 8448     Hjælpemaskiner og  Fremstilling, ved 

         hjælpeapparater til hvilken værdien af 

         brug i forbindelse alle anvendte ma- 

         med de under pos.  terialer ikke over- 

         8444 og 8445 hen-  stiger 40% af den 

         hørende maskiner  færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 8452      Symaskiner, und- 

         tagen symaskiner 

         til hæftning af 

         bøger henhørende 

         under pos. 8440; 

         møbler, borde og 

         overtræk, specielt 

         konstrueret til 

         symaskiner; syma- 

         skinenåle: 

         - Symaskiner (skyt- Fremstilling, ved 

          temaskiner), hvis hvilken: 

          hoved vejer højst - værdien af alle 

          16 kg uden motor  anvendte mate- 

          eller højst 17 kg  rialer ikke over- 

          med motor      stiger 40% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

                   - værdien af alle 

                    de materialer 

                    uden oprindelse, 

                    der anvendes ved 

                    samling af sy- 

                    maskinehovedet 

                    (uden motor), 

                    ikke overstiger 

                    værdien af de 

                    anvendte mate- 

                    rialer med op- 

                    rindelsesstatus, 

                    og 

                   - de anvendte tråd- 

                    spændings-, 

                    griber- og sik- 

                    saksyningsmekanis- 

                    mer allerede har 

                    oprindelses- 

                    status 

         - Andre maskiner  Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien af 

                   alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8456 til    Værktøjsmaskiner  Fremstilling, ved 

 8466      og maskiner samt  hvilken værdien 

         dele og tilbehør  af alle anvendte 

         dertil henhørende  materialer ikke 

         under pos. 8456   overstiger 40% af 

         til 8466      den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8469      Kontormaskiner   Fremstilling, ved 

 til 8472    (f.eks. skrive-   hvilken værdien af 

         maskiner, regne-  alle anvendte ma- 

         maskiner, automa-  terialer ikke 

         tiske databehand-  overstiger 40% af 

         lingsmaskiner,   den færdige vares 

         duplikatorer og   pris ab fabrik 

         hæftemaskiner) 

 8480      Formkasser til   Fremstilling, ved 

         metalstøbning;   hvilken værdien af 

         bundplader til   alle anvendte ma- 

         støbeforme;     terialer ikke over- 

         støbeformsmodeller; stiger 50% af den 

         støbeforme til   færdige vares pris 

         metaller (bortset  ab fabrik 

         fra kokiller), 

         metalkarbider, 

         glas, mineralske 

         materialer, gummi 

         og plast 

 8482      Kugle- og rulle-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         lejer        hvilken:      ved hvilken 

                   - alle anvendte   værdien af 

                    materialer hen-  alle anvendte 

                    hører under en  materialer 

                    anden position  ikke over- 

                    end den færdige  stiger 25% 

                    vare, og     af den fær- 

                   - værdien af alle  dige vares 

                    anvendte mate-  pris ab 

                    rialer ikke    fabrik 

                    overstiger 40% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8484      Pakninger o.lign.  Fremstilling, ved 

         af metalplader i  hvilken værdien 

         forbindelse med   af alle anvendte 

         andet materiale   materialer ikke 

         eller af to eller  overstiger 40% 

         flere lag metal;  af den færdige 

         sæt og assorti-   vares pris ab 

         menter af pak-   fabrik 

         ninger o.lign. af 

         forskellig beskaf- 

         fenhed, i poser, 

         hylstre eller 

         lignende emballager 

 8485      Dele til maskiner, Fremstilling, ved 

         apparater og me-  hvilken værdien af 

         kaniske redskaber  alle anvendte ma- 

         ikke andetsteds   terialer ikke over- 

         tariferet i dette  stiger 40% af den 

         kapitel og ikke   færdige vares pris 

         forsynet med    ab fabrik 

         elektriske for- 

         bindelsesdele, 

         isolatorer, 

         spoler, kontakter 

         eller andre 

         elektriske dele 

 ex kap. 85   Elektriske maskiner Fremsstilling, ved Fremstilling, 

         og apparater,    hvilken:      ved hvilken 

         elektrisk materiel - alle anvendte ma- værdien af 

         samt dele dertil;   terialer henhører alle anvendte 

         lydoptagere og    under en anden  materialer 

         lydgengivere,     position end den ikke over- 

         billed- og lyd-    færdige vare, og stiger 30% 

         optagere eller   - værdien af alle  af den fær- 

         billed- og lyd-    anvendte mate-  dige vares 

         gengivere til     rialer ikke    pris ab 

         fjernsyn samt     overstiger 40%  fabrik 

         dele og tilbehør   af den færdige 

         dertil undtagen    vares pris ab 

         varer henhørende   fabrik 

         under pos. 8501, 

         8502, ex 8518, 

         8519 til 8529, 

         8535 til 8537, 

         8542, 8544 til 

         8546 og 8548 

 8501      Elektriske motorer Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         og generatorer, med hvilken:      ved hvilken 

         undtagelse af    - værdien af alle  værdien af 

         generatorsæt     anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke    materialer 

                    overstiger 40% af ikke over- 

                    den færdige    stiger 30% 

                    vares pris ab   af den fær- 

                    fabrik, og    dige vares 

                   - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    pos. 8503 kun 

                    anvendes op til 

                    en værdi af 10% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8502      Generatorsæt og   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         roterende elek-   hvilken:      ved hvilken 

         triske omformere  - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke    materialer 

                    overstiger 40% af ikke over- 

                    den færdige    stiger 30% 

                    vares pris ab   af den fær- 

                    fabrik, og    dige vares 

                   - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    pos. 8501 eller 

                    8503 kun an- 

                    vendes op til 

                    en værdi af 10% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 ex 8518     Mikrofoner og sta- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         tiver dertil; høj- hvilken:      ved hvilken 

         talere, også    - værdien af alle  værdien af 

         monteret i kabinet;  anvendte mate-  alle an- 

         elektriske lavfre-  rialer ikke    vandte mate- 

         kvensforstærkere;   overstiger 40%  rialer ikke 

         elektriske lydfor-  af den færdige  overstiger 

         stærkere       vares pris ab   25% af den 

                    fabrik      færdige va- 

                   - værdien af alle  res pris ab 

                    anvendte mate-  fabrik 

                    rialer uden 

                    oprindelse ikke 

                    overstiger 

                    værdien af an- 

                    vendte mate- 

                    rialer med op- 

                    rindelse 

 8519      Pladetallerkener, 

         pladespillere, kas- 

         settespillere og 

         andre lydgengivere, 

         uden indbygget lyd- 

         optager 

         - Elektriske gram- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

          mofoner      hvilken:      ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke over- mateialer 

                    stiger 40% af den ikke over- 

                    færdige vares   stiger 25% 

                    pris ab fabrik  af den fær- 

                   - værdien af alle  dige vares 

                    anvendte mate-  pris ab 

                    rialer uden op-  fabrik 

                    rindelse ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelse 

         - Andre varer    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                   hvilken:      ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    materialer ikke  materialer 

                    overstiger 40%  ikke over- 

                    af den færdige  stiger 30% 

                    vares pris ab   af den fær- 

                    fabrik      dige vares 

                   - værdien af alle  pris ab 

                    anvendte mate-  fabrik 

                    rialer uden 

                    oprindelse ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelse 

 8520      Magnetiske båndop- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         tagere og andre   hvilken:      ved hvilken 

         lydoptagere, også  - værdien af alle  værdien af 

         med indbygget lyd-  anvendte mate-  alle an- 

         gengiver       rialer ikke    vendte mate- 

         overstiger 40% af   overstiger 40%  rialer ikke 

         den færdige vares   af den færdige  overstiger 

         pris ab fabrik    vares pris ab   30% af den 

                   - værdien af alle  færdige vares 

                    anvendte mate-  pris ab 

                    rialer uden op-  fabrik 

                    rindelse ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelse 

 8521      Udstyr til opta-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         gelse og gengivelse hvilken:      ved hvilken 

         af video      - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke    materialer 

                    overstiger 40%  ikke over- 

                    af den færdige  stiger 30% 

                    vares pris ab   af den fær- 

                    fabrik      dige vares 

                   - værdien af alle  pris ab 

                    anvendte mate-  fabrik 

                    rialer uden 

                    oprindelse ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelse 

 8522      Dele og tilbehør  Fremstilling, ved 

         til apparater hen- hvilken værdien 

         hørende under    af alle anvendte 

         pos. 8519 til    materialer ikke 

         8521        overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8523      Uindspillede    Fremstilling, ved 

         medier til opta-  hvilken værdien af 

         gelse af lyd eller alle anvendte ma- 

         andre fænomener,  terialer ikke 

         undtagen varer   overstiger 40% af 

         henhørende under  den færdige vares 

         kapitel 37     pris ab fabrik 

 8524      Plader, bånd og 

         andre medier med 

         indspilning af lyd 

         eller af andre 

         fænomener, herunder 

         matricer og mastere 

         til fremstilling 

         af plader, undtagen 

         varer henhørende 

         under kapitel 37: 

         - Matricer og    Fremstilling, ved 

          mastere til frem- hvilken værdien af 

          stilling af    alle anvendte 

          plader      materialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                   hvilken:      ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke over- materialer 

                    stiger 40% af   ikke over- 

                    den færdige    stiger 30% 

                    vares pris ab   af den fær- 

                    fabrik, og    dige vares 

                   - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    pos. 8523 kun 

                    anvendes op til 

                    en værdi af 10% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8525      Sendere til radio  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         telefoni, radio-  hvilken:      ved hvilken 

         telegrafi, radio-  - værdien af alle  værdien af 

         foni og fjernsyn,   anvendte mate-  alle anvendte 

         også sammenbygget   rialer ikke    materialer 

         med modtagere,    overstiger 40%  ikke over- 

         lydoptagere eller   af den færdige  stiger 25% 

         lydgengivere;     vares pris ab   af den fær- 

         fjernsynskameraer   fabrik      dige vares 

                   - værdien af alle  pris ab 

                    anvendte mate-  fabrik 

                    rialer uden 

                    oprindelse ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelse 

 8526      Radarapparater,   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         radionavigerings-  hvilken:      ved hvilken 

         apparater og    - værdien af alle  værdien af 

         radiofjernbetje-   anvendte mate-  alle anvendte 

         ningsapparater    rialer ikke    materialer 

                    overstiger 40%  ikke over- 

                    af den færdige  stiger 25% 

                    vares pris ab   af den fær- 

                    fabrik      dige vares 

                   - værdien af alle  pris ab 

                    anvendte mate-  fabrik 

                    rialer uden 

                    oprindelse 

                    ikke over 

                    stiger værdien 

                    af alle anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelse 

 8527      Modtagere til    Fremstillet, ved  Fremstilling, 

         radiotelefoni,   hvilken:      ved hvilken 

         radiotelegrafi   - værdien af alle  værdien af 

         eller radiofoni,   anvendte ma-   alle anvendte 

         også sammenbygget   terialer ikke   materialer 

         med lydoptagere,   overstiger 40%  ikke over- 

         lydgengivere eller  af den færdige  stiger 25% af 

         et ur i et fælles   vares pris ab   den færdige 

         kabinet        fabrik      vares pris 

                   - værdien af alle  ab fabrik 

                    anvendte mate- 

                    rialer uden 

                    oprindelse 

                    ikke overstiger 

                    værdien af an- 

                    vendte mate- 

                    rialer med 

                    oprindelse 

 8528      Fjernsynsmodtagere 

         (herunder videomod- 

         tagere (monitorer) 

         og videoprojektions- 

         apparater), også sam- 

         menbygget med radio- 

         fonimodtagere, lyd- 

         optagere eller gen- 

         givere eller video- 

         optagere eller 

         -gengivere i et 

         fælles kabinet 

         - Videooptagere   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

          eller -gengivere hvilken:      ved hvilken 

          med indbygget   - værdien af alle  værdien af 

          videotuner     anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke    materialer 

                    overstiger 40%  ikke oversti- 

                    af den færdige  ger 30% af 

                    vares pris ab   den færdige 

                    fabrik, og    vares pris 

                   - værdien af alle  ab fabrik 

                    anvendte mate- 

                    rialer uden 

                    oprindelses- 

                    status ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelses- 

                    status 

         - Andre apparater  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                   hvilken:      ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke over- materialer 

                    stiger 40% af   ikke over- 

                    den færdige    stiger 25% 

                    vares pris ab   af den fær- 

                    fabrik, og    dige vares 

                   - værdien af alle  pris ab 

                    anvendte mate-  fabrik 

                    rialer uden op- 

                    rindelses- 

                    status ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelses- 

                    status 

 8529      Dele, som udelukkende 

         eller hovedsagelig 

         anvendes i apparater 

         henhørende under pos. 

         8525 til 8528: 

         - Udelukkende eller Fremstilling, ved 

          hovedsagelig til hvilken værdien 

          videooptagere   af alle anvendte 

          eller -gengivere materialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                   hvilken:      ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke    materialer 

                    overstiger 40%  ikke over- 

                    af den færdige  stiger 25% 

                    vares pris ab   af den fær- 

                    fabrik, og    dige vares 

                   - værdien af alle  pris ab 

                    anvendte mate-  fabrik 

                    rialer uden op- 

                    rindelse ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelse 

 8535 og     Elektriske appara- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

 8536      ter til at slutte, hvilken:      ved hvilken 

         afbryde eller    - værdien af alle  værdien af 

         beskytte elektriske  anvendte mate-  alle anvendte 

         kredsløb og til at  rialer ikke over- materialer 

         skabe forbindelse   stiger 40% af   ikke over- 

         til eller i elek-   den færdige vares stiger 30% 

         triske kredsløb    pris ab fabrik,  af den fær- 

                    og        dige vares 

                   - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer, der 

                    henhører under 

                    pos. 8538, kun 

                    anvendes op til 

                    en værdi af 10% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8537      Tavler, plader,   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         konsoller, pulte,  hvilken:      ved hvilken 

         kabinetter (nume-  - værdien af alle  værdien af 

         riske tavler)     anvendte mate-  alle anvendte 

         o.lign., sammen-   rialer ikke    materialer 

         sat af to eller    overstiger 40%  ikke over- 

         flere af de      af den færdige  stiger 30% 

         under pos. 8535    vares pris ab   af den fær- 

         eller 8536 nævnte   fabrik      dige vares 

         apparater, til   - inden for oven-  pris ab 

         elektrisk styring   nævnte grænse,  fabrik 

         eller elektrici-   materialer, der 

         tetsdistribution,   henhører under 

         herunder også     pos. 8538, kun 

         apparater sammen-   anvendes op til 

         bygget med in-    en værdi af 10% 

         strumenter og     af den færdige 

         apparater hen-    vares pris ab 

         hørende under     fabrik 

         kapitel 90, und- 

         tagen koblings- 

         apparater hen- 

         hørende under pos. 

         8517 

 ex 8541     Dioder, transisto- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         rer og lignende   hvilken:      ved hvilken 

         halvlederkompo-   - alle anvendte   værdien af 

         nenter; undtagen   materialer hen-  alle anvendte 

         skiver, som endnu   hører under en  materialer 

         ikke er udskåret   anden position  ikke over- 

         i chips        end den færdige  stiger 25% af 

                    vare, og     den færdige 

                   - værdien af alle  vares pris 

                    anvendte mate-  ab fabrik 

                    rialer ikke 

                    overstiger 40% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8542      Elektroniske inte- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         grerede kredsløb  hvilken:      ved hvilken 

         og mikrokredsløb  - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke over- materialer 

                    stiger 40% af   ikke over- 

                    den færdige vares stiger 25% 

                    pris ab fabrik,  af den fær- 

                    og        dige vares 

                   - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer, der 

                    henhører under 

                    pos. 8541 eller 

                    8542, kun anven- 

                    des op til en 

                    værdi af 10% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 8544      Isolerede (herunder Fremstilling, ved 

         lakerede eller   hvilken værdien af 

         anodiserede)    alle anvendte ma- 

         elektriske     terialer ikke over- 

         ledninger, kabler  stiger 40% af den 

         (herunder koak-   færdige vares 

         sialkabler) og   pris ab fabrik 

         andre isolerede 

         elektriske ledere, 

         også forsynet med 

         forbindelsesdele; 

         optiske fiber- 

         kabler, fremstillet 

         af individuelt 

         overtrukne fibre, 

         også samlet med 

         elektriske ledere 

         eller forsynet med 

         forbindelsesdele 

 8545      Kulelektroder,   Fremstilling, ved 

         børstekul;     hvilken værdien af 

         lampekul, batteri- alle anvendte ma- 

         kul og andre varer terialer ikke over- 

         af grafit eller   stiger 40% af den 

         andet kul, til   færdige vares pris 

         elektrisk brug,   ab fabrik 

         også i forbindelse 

         med metal 

 8546      Elektriske isola-  Fremstilling, ved 

         torer, uanset    hvilken værdien af 

         materialets art   alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8547      Isolationsdele til Fremstilling, ved 

         elektriske maski-  hvilken værdien 

         ner, apparater og  af alle anvendte 

         materiel, for så  materialer ikke 

         vidt delene,    overstiger 40% af 

         bortset fra istøbte den færdige vares 

         simple samledele af pris ab fabrik 

         metal (f.eks. 

         sokler med gevind) 

         består helt af 

         isolerende 

         materiale, undtagen 

         isolatorer hen- 

         hørende under pos. 

         8546; elektriske 

         installationsrør og 

         forbindelsesdele 

         dertil, af uædle 

         metaller og med 

         indvendig isolering 

 8548      Elektriske dele til Fremstilling, ved 

         maskiner og appa-  hvilken værdien af 

         rater, ikke andet- alle anvendte 

         steds tariferet i  materialer ikke 

         dette kapitel    overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8601      Lokomotiver, vogne Fremstilling, ved 

 til 8607    og andet materiel  hvilken værdien af 

         og andet materiel  alle anvendte ma- 

         til jernbaner og  terialer ikke over- 

         sporveje samt dele stiger 40% af den 

         dertil       færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 8608      Stationært jern-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         bane- og sporvejs- hvilken:      ved hvilken 

         materiel; mekanisk - alle anvendte ma- værdien af 

         og elektromekanisk  terialer henhører alle anvendte 

         signal-, sikker-   under en anden  materialer 

         heds- eller trafik-  position end den ikke over- 

         reguleringsudstyr   færdige vare, og stiger 30% 

         til jernbaner,   - værdien af alle  af den fær- 

         sporveje, lande-   anvendte mate-  dige vares 

         veje, floder og    rialer ikke    pris ab 

         kanaler, parke-    overstiger 40%  fabrik 

         ringsområder,     af den færdige 

         havne eller luft-   vares pris ab 

         havne; dele dertil  fabrik 

 8609      Godsbeholdere    Fremstilling, ved 

         (containere), også hvilken værdien 

         til væsker og gas- af alle anvendte 

         ser, specielt    materialer ikke 

         konstrueret og   overstiger 40% 

         udstyret til en   af den færdige 

         eller flere trans- vares pris ab 

         portformer     fabrik 

 ex kap. 87   Køretøjer (undtagen Fremstilling, ved 

         til jernbaner og  hvilken værdien 

         sporveje) samt   af alle anvendte 

         dele og tilbehør  materialer ikke 

         dertil, undtagen  overstiger 40% af 

         varer henhørende  den færdige vares 

         under pos. 8709 til pris ab fabrik 

         8711, ex 8712, 

         8715 og 8716, for 

         hvilke de gældende 

         regler er anført 

         nedenfor 

 8709      Motortrucks uden  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         løftemekanisme af  hvilken:      ved hvilken 

         de typer, der be-  - alle anvendte ma- værdien af 

         nyttes i fabrikker,  terialer henhører alle anvendte 

         pakhuse, havne og   under en anden  materialer 

         lufthavne til     position end   ikke over- 

         transport af gods   den færdige vare, stiger 30% 

         over korte af-    og        af den fær- 

         stande; traktorer  - værdien af alle  dige vares 

         af de typer, der   anvendte mate-  pris ab 

         benyttes på jern-   rialer ikke over- fabrik 

         baneperroner; dele  stiger 40% af den 

         til de nævnte køre-  færdige vares 

         tøjer         pris ab fabrik 

 8710      Tanks og andre   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         pansrede kampvogne, hvilken:      ved hvilken 

         motoriserede, også - alle anvendte   værdien af 

         med våben; dele    materialer hen-  alle anvendte 

         til sådanne køre-   hører under en  materialer 

         tøjer         anden position  ikke over- 

                    end den færdige  stiger 30% 

                    vare, og     af den fær- 

                   - værdien af alle  dige vares 

                    anvendte mate-  pris ab 

                    rialer ikke over- fabrik 

                    stiger 40% af 

                    den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8711      Motorcykler 

         (herunder knaller- 

         ter) og cykler med 

         hjælpemotor, også 

         med sidevogn; 

         sidevogne 

         - Med forbrændings- 

          motor med frem- 

          og tilbagegående 

          stempel og slag- 

          volumen: 

         - - 50 (cm3) og   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

           derunder    hvilken       ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke    materialer 

                    overstiger 40% af ikke over- 

                    den færdige vares stiger 20% 

                    pris ab fabrik,  af den fær- 

                    og        dige vares 

                   - værdien af alle  pris ab 

                    anvendte mate-  fabrik 

                    rialer uden op- 

                    rindelse ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelse 

         - - Over 50 (cm3)  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                   hvilken       ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke over- materialer 

                    stiger 40% af den ikke over- 

                    færdige vares   stiger 25% 

                    pris ab fabrik,  af den 

                    og        færdige 

                   - værdien af alle  vares pris 

                    anvendte mate-  ab fabrik 

                    rialer uden op- 

                    rindelse ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af an- 

                    vendte mate- 

                    rialer med op- 

                    rindelse 

         - Andre varer    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                   hvilken       ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke over- materialer 

                    stiger 40% af den ikke over- 

                    færdige vares   stiger 30% 

                    pris ab fabrik,  af den 

                    og        færdige va- 

                   - værdien af alle  vares pris 

                    anvendte mate-  ab fabrik 

                    rialer uden op- 

                    rindelse ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelse 

 ex 8712     Cykler uden kugle- Fremstilling på   Fremstilling, 

         lejer        basis af mate-   ved hvilken 

                   rialer, der ikke  værdien af 

                   henhører under   alle anvendte 

                   pos. 8714      materialer 

                             ikke over- 

                             stiger 30% 

                             af den 

                             færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 8715      Barnevogne, klap-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         vogne o.lign.,   hvilken:      ved hvilken 

         samt dele dertil  - alle anvendte   værdien af 

                    materialer hen-  alle anvendte 

                    hører under    materialer 

                    en anden posi-  ikke over- 

                    end den færdige  stiger 30% 

                    vare, og     af den fær- 

                   - værdien af alle  dige vares 

                    anvendte mate-  pris ab 

                    rialer ikke    fabrik 

                    overstiger 40% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 8716      Påhængsvogne og   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         sættevogne; andre  hvilken:      ved hvilken 

         køretøjer uden   - alle anvendte   værdien af 

         fremdrivnings-    materialer hen-  alle an- 

         mekanisme; dele    hører under    vendte ma- 

         dertil        en anden po-   terialer 

                    sition end    ikke over- 

                    den færdige vare, stiger 30% 

                    og        af den 

                   - værdien af alle  færdige va- 

                    anvendte mate-  res pris ab 

                    rialer ikke    fabrik 

                    overstiger 40% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex kap. 88   Luft- og rumfar-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         tøjer samt dele   hvilken alle an-  ved hvilken 

         dertil; undtagen  vendte materialer  værdien af 

         varer henhørende  henhører under en  alle anvendte 

         under pos. ex 8804 anden position   materialer 

         og 8805, for    end den færdige   ikke over- 

         hvilke de gældende vare        stiger 40% 

         regler er anført            af den fær- 

         nedenfor                dige vares 

                             pris ab 

                             fabrik 

 ex 8804     Rotochutes     Fremstilling på   Fremstilling, 

                   basis af alle    ved hvilken 

                   materialer,     værdien af 

                   herunder andre   alle anvendte 

                   materialer hen-   materialer 

                   hørende under    ikke over- 

                   pos. 8804      stiger 40% 

                             af den 

                             færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 8805      Startanordninger  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         til luftfartøjer;  hvilken alle an-  ved hvilken 

         landingsanordninger vendte materialer  værdien af 

         til landing af   henhører under en  alle anvendte 

         luftfartøjer på   anden position   materialer 

         hangarskibe samt  end den færdige   ikke over- 

         lignende apparater vare        stiger 30% 

         og anordninger;             af den fær- 

         stationært flyve-            dige vares 

         træningsudstyr;             pris ab 

         dele dertil               fabrik 

 Kapitel 89   Skibe, både og   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         flydende materiel  hvilken alle an-  ved hvilken 

                   vendte materialer  alle anvendte 

                   henhører under en  materialer 

                   anden position   ikke over- 

                   end den færdige   stiger 40% af 

                   vare. Dog må skibs- den færdige 

                   skrog under pos.  vares pris 

                   8906 ikke anvendes ab fabrik 

 ex kap. 90   Optiske fotogra-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         fiske og kinemato- hvilken:      ved hvilken 

         grafiske instru-  - alle anvendte   værdien af 

         menter og appa-    materialer hen-  alle anvendte 

         rater; måle-,     hører under en  materialer 

         kontrol- og præci-  anden position  ikke over- 

         sionsinstrumenter   end den færdige  stiger 40% 

         og -apparater;    vare, og     af den 

         medicinske og    - værdien af alle  færdige vares 

         kirurgiske      anvendte mate-  pris ab 

         instrumenter og    rialer ikke    fabrik 

         apparater; dele og  overstiger 40% 

         tilbehør dertil;   af den færdige 

         undtagen varer    vares pris ab 

         henhørende under   fabrik 

         pos. 9001, 9002, 

         9004, ex 9005, ex 

         9006, 9007, 9011, 

         ex 9014, 9015 til 

         9017, ex 9018 og 

         9024 til 9033, for 

         hvilke de gældende 

         regler er anført 

         nedenfor 

 9001      Optiske fibre og  Fremstilling, ved 

         bundter af optiske hvilken værdien af 

         fibre; kabler af  alle anvendte 

         optiske fibre,   materialer ikke 

         undtagen varer   overstiger 40% af 

         henhørende under  den færdige vares 

         pos. 8544; folier  pris ab fabrik 

         og plader af 

         polariserende 

         materialer; uind- 

         fattede linser 

         (herunder kontakt- 

         linser), prismer, 

         spejle og andre 

         optiske artikler, 

         af ethvert mate- 

         riale, undtagen 

         sådanne varer af 

         glas, som ikke 

         er optisk bear- 

         bejdet 

 9002      Indfattede linser, Fremstilling, ved 

         prismer, spejle og hvilken værdien af 

         andre optiske    alle anvendte mate- 

         artikler af ethvert rialer ikke over- 

         materiale, til   stiger 40% af den 

         instrumenter og   færdige vares pris 

         apparater, undtagen ab fabrik 

         sådanne varer af 

         glas, som ikke er 

         optisk bearbejdet 

 9004      Briller og lignende Fremstilling, ved 

         varer, korrige-   hvilken værdien af 

         rende, beskyttende alle anvendte ma- 

         eller andet     terialer ikke over- 

                   stiger 40% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex 9005     Kikkerter og op-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         tiske teleskoper  hvilken:      ved hvilken 

         samt stativer og  - alle anvendte   værdien af 

         monteringer      materialer    alle anvendte 

         dertil;        henhører under en materialer 

                    anden position  ikke over- 

                    end den færdige  stiger 30% af 

                    vares pris ab   den færdige 

                    fabrik, og    vares pris 

                   - værdien af alle  ab fabrik 

                    anvendte mate- 

                    rialer ikke over- 

                    stiger 40% af 

                    den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

                   - værdien af an- 

                    vendte materialer 

                    uden oprindelse 

                    ikke overstiger 

                    værdien af an- 

                    vendte materialer 

                    med oprindelse 

 ex 9006     Fotografiapparater Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         (undtagen kinemato- hvilken:      ved hvilken 

         grafiske appara-  - alle anvendte   værdien af 

         ter); lynlysappa-   materialer    alle anvendte 

         rater og lynlys-   henhører under  materialer 

         lamper til foto-   en anden posi-  ikke over- 

         grafisk brug, und-  tion end den   stiger 30% 

         tagen udladnings-   færdige vares   af den fær- 

         lamper        pris ab fabrik,  dige vares 

                    og        pris ab 

                   - værdien af alle  fabrik 

                    anvendte mate- 

                    rialer ikke over- 

                    stiger 40% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

                   - værdien af an- 

                    vendte mate- 

                    rialer uden 

                    oprindelse ikke 

                    overstiger vær- 

                    dien af anvendte 

                    materialer med 

                    oprindelse 

 9007      Kinematografiske  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         kameraer og projek- hvilken:      ved hvilken 

         tionsapparater,   - alle anvendte   værdien af 

         også med lydop-    materialer hen-  alle an- 

         tagere eller     hører under en  vendte ma- 

         -gengivere      anden position  terialer ikke 

                    end den færdige  overstiger 

                    vares pris ab   30% af den 

                    fabrik, og    færdige 

                   - værdien af alle  vares pris 

                    anvendte mate-  ab fabrik 

                    rialer ikke 

                    overstiger 40% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

                   - værdien af an- 

                    vendte materialer 

                    uden oprindelse 

                    ikke overstiger 

                    værdien af an- 

                    vendte materialer 

                    med oprindelse 

 9011      Optiske mikro-   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         skoper, herunder  hvilken:      ved hvilken 

         mikroskoper til   - alle anvendte ma- værdien af 

         fotomikrografi,    terialer henhører alle anvendte 

         kinematomikrografi  under en anden  materialer 

         eller mikropro-    position end den ikke over- 

         jektion        færdige vares   stiger 30% 

                    pris ab fabrik,  af den fær- 

                    og        dige vares 

                   - værdien af alle  pris ab 

                    anvendte mate-  fabrik 

                    rialer ikke over- 

                    stiger 40% af 

                    den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

                   - værdien af an- 

                    vendte materialer 

                    uden oprindelse 

                    ikke overstiger 

                    værdien af an- 

                    vendte materialer 

                    med oprindelse 

 ex 9014     Andre navigations- Fremstilling, ved 

         instrumenter og   hvilken værdien 

         -apparater     af alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 9015      Instrumenter og   Fremstilling, ved 

         apparater til    hvilken værdien 

         geodæsi, topografi, af alle anvendte 

         landmåling, nivel- materialer ikke 

         lering, fotogram-  overstiger 40% af 

         metri, hydrografi, den færdige vares 

         oceanografi,    pris ab fabrik 

         hydrologi, 

         meteorologi eller 

         geofysik, undtagen 

         kompasser; 

         afstandsmålere 

 9016      Vægte, følsomme for Fremstilling, ved 

         5 centigram eller  hvilken værdien 

         mindre, også med  af alle anvendte 

         tilhørende lodder  materialer ikke 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 9017      Instrumenter til  Fremstilling, ved 

         tegning, afstikning hvilken værdien 

         eller beregning   af alle anvendte 

         (f.eks. tegne-   materialer ikke 

         maskiner, panto-  overstiger 40% 

         grafer, vinkel-   af den færdige 

         målere, tegne-   vares pris ab 

         bestik, linealer,  fabrik 

         regnestokke og 

         regneskiver); 

         instrumenter og 

         apparater til 

         længdemåling, til 

         brug i hånden 

         (f.eks. metermål, 

         mikrometre og 

         skydelærer), ikke 

         andetsteds tari- 

         feret i dette 

         kapitel 

 9018      Instrumenter og 

         apparater til 

         medicinsk, kirur- 

         gisk, dental eller 

         veterinær brug, 

         herunder instru- 

         menter og appa- 

         rater til scinti- 

         grafi, andre elek- 

         tromedicinske 

         instrumenter og 

         apparater samt 

         apparater til syns- 

         prøver: 

         - Tandlægestole med Fremstilling på   Fremstilling, 

          indbyggede tand- basis af alle    ved hvilken 

          lægeinstrumenter materialer, her-  værdien af 

          eller med spyt-  under andre ma-   alle anvendte 

          bakke       terialer under   materialer 

                   pos. 9018      ikke over- 

                             stiger 40% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab 

                             fabrik 

         - Andre instru-   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

          menter og appa-  hvilken:      ved hvilken 

          rater       - alle anvendte   værdien af 

                    materialer    alle anvendte 

                    henhører under  materialer 

                    en anden posi-  ikke over- 

                    tion end den   stiger 25% 

                    færdige vare,   af den fær- 

                    og        dige vares 

                   - værdien af alle  pris ab 

                    anvendte mate-  fabrik 

                    rialer ikke 

                    overstiger 40% 

                    af den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 9019      Apparater til    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         mekanoterapi;    hvilken:      ved hvilken 

         massageapparater;  - alle anvendte   værdien af 

         apparater til     materialer    alle an- 

         psykotekniske     henhører under  vendte ma- 

         undersøgelser;    en anden posi-  terialer ikke 

         apparater til     tion end den   overstiger 

         ozonterapi,      færdige vare,   25% af den 

         oxygenterapi eller  og        færdige vares 

         aerosolterapi,   - værdien af alle  pris ab 

         respirations-     anvendte ma-   fabrik 

         apparater til     terialer ikke 

         kunstigt åndedræt   overstiger 40% af 

         og andre apparater  den færdige 

         til respirations-   vares pris ab 

         terapi        fabrik 

 9020      Andre respirations- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         apparater og gas-  hvilken:      ved hvilken 

         masker, undtagen  - alle anvendte   værdien af 

         beskyttelsesmasker  materialer hen-  alle anvendte 

         uden mekaniske    hører under en  materialer 

         eller udskiftelige  anden position  ikke over- 

         filtre        end den færdige  stiger 25% 

                    vare, og     af den fær- 

                   - værdien af alle  dige vares 

                    anvendte mate-  pris ab 

                    rialer ikke over- fabrik 

                    stiger 40% af 

                    den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 9024      Maskiner og appa-  Fremstilling, ved 

         rater til afprøv-  hvilken værdien af 

         ning af hårdhed,  alle anvendte ma- 

         styrke, kompres-  terialer ikke over- 

         sionsevne, elasti- stiger 40% af den 

         citet eller andre  færdige vares pris 

         mekaniske egen-   ab fabrik 

         skaber ved mate- 

         rialer (f.eks. 

         metaller, træ, 

         tekstiler, papir, 

         plast) 

 9025      Densimetre, aræo-  Fremstilling, ved 

         metre, flydevægte  hvilken værdien af 

         og lignende flyde- alle anvendte ma- 

         instrumenter,    terialer ikke over- 

         termometre, pyro-  stiger 40% af den 

         metre, barometre,  færdige vares pris 

         hygrometre og    ab fabrik 

         psycrometre, også 

         registrerende samt 

         kombinationer af 

         disse instrumenter 

 9026      Instrumenter og   Fremstilling, ved 

         apparater til    hvilken værdien af 

         måling eller    alle anvendte mate- 

         kontrollering af  rialer ikke over- 

         strømningshastig-  stiger 40% af den 

         hed, standhøjde,  vares pris ab 

         tryk eller andre  fabrik 

         variable stør- 

         relser i væsker 

         eller gasser 

         (f.eks. gennem- 

         strømsmålere, 

         væskestandsmålere, 

         manometre, varme- 

         målere), undtagen 

         instrumenter og 

         apparater hen- 

         hørende under pos. 

         9014, 9015, 9028 

         eller 9032 

 9027      Instrumenter og   Fremstilling, ved 

         apparater til    hvilken værdien af 

         fysiske eller    alle anvendte ma- 

         kemiske analyser  terialer ikke over- 

         (f.eks. polari-   stiger 40% af den 

         metre, refrakto-  færdige vares pris 

         metre, spektrometre ab fabrik 

         samt gas- eller 

         røganalyserings- 

         apparater); instru- 

         menter og apparater 

         til måling og kon- 

         trollering af 

         viskositet, porøsi- 

         tet, ekspansion, 

         overfladespænding 

         o.lign.; instru- 

         menter og appara- 

         ter til kalori- 

         metriske, akus- 

         tiske eller foto- 

         metriske målinger 

         (herunder belys- 

         ningsmålere); 

         mikrotomer 

 9028      Forbrugs- og produk- 

         tionsmålere til 

         gasser, væsker 

         og elektricitet, 

         herunder juste- 

         ringsmålere: 

         - Dele og tilbehør Fremstilling, 

                   ved hvilken 

                   værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

         - Andre apparater  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                   hvilken:      ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke    materialer 

                    overstiger 40%  ikke over- 

                    af den færdige  stiger 30% 

                    vares pris ab   af den fær- 

                    fabrik, og    dige vares 

                   - værdien af an-  pris ab 

                    vendte mate-   fabrik 

                    rialer uden 

                    oprindelse ikke 

                    overstiger 

                    værdien af an- 

                    vendte mate- 

                    rialer med 

                    oprindelse 

 9029      Omdrejningstællere, Fremstilling, ved 

         produktionstællere, hvilken værdien af 

         taxametre, kilo-  alle anvendte ma- 

         metertællere,    terialer ikke 

         skridttællere    overstiger 40% af 

         o.lign.; hastig-  den færdige vares 

         hedsmålere og    pris ab fabrik 

         takometre, und- 

         tagen varer hen- 

         hørende under 

         pos. 9015; strobo- 

         skoper 

 9030      Oscilloskoper,   Fremstilling, ved 

         spektrumanalysa-  hvilken værdien af 

         torer og andre   alle anvendte ma- 

         instrumenter og   terialer ikke over- 

         apparater til    stiger 40% af den 

         måling og kontrol- færdige vares pris 

         lering af elek-   ab fabrik 

         triske størrelser, 

         undtagen målere 

         henhørende under 

         pos. 9028; instru- 

         menter og apparater 

         til måling eller 

         påvisning af 

         alfa-, beta- eller 

         gammastråler, rønt- 

         genstråler, kos- 

         miske stråler eller 

         andre ioniserende 

         stråler 

 9031      Instrumenter, ap  Fremstilling, ved 

         parater og maskiner hvilken værdien af 

         til måling eller  alle anvendte ma- 

         kontrollering, ikke terialer ikke over- 

         andetsteds tari-  stiger 40% af den 

         feret i dette    færdige vares pris 

         kapitel; profil-  ab fabrik 

         projektionsappa- 

         rater 

 9032      Instrumenter og   Fremstilling, ved 

         apparater til    hvilken værdien af 

         automatisk kontrol- alle anvendte ma- 

         lering eller    terialer ikke over- 

         regulering     stiger 40% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 9033      Dele og tilbehør,  Fremstilling, ved 

         ikke andetsteds   hvilken værdien af 

         tariferet i dette  alle anvendte ma- 

         kapitel, til    terialer ikke over- 

         maskiner, apparater stiger 40% af den 

         og instrumenter   færdige vares pris 

         henhørende under  ab fabrik 

         kapitel 90 

 ex kap. 91   Ure, undtagen    Fremstilling, ved 

         varer henhørende  hvilken værdien af 

         under pos. 9105,  alle anvendte ma- 

         9109 til 9113, for terialer ikke over- 

         hvilke de gældende stiger 40% af den 

         regler og er anført færdige vares pris 

         nedenfor      ab fabrik 

 9105      Vækkeure, vægure og Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         lignende ure    hvilken:      ved hvilken 

                   - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke over- materialer 

                    stiger 40% af   ikke over- 

                    den færdige vares stiger 30% 

                    pris ab fabrik,  af den fær- 

                    og        dige vares 

                   - værdien af an-  pris ab 

                    vendte materialer fabrik 

                    uden oprindelse 

                    ikke overstiger 

                    værdien af an- 

                    vendte mate- 

                    rialer med op- 

                    rindelse 

 9109      Andre urværker,   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         komplette og    hvilken:      ved hvilken 

         samlede       - værdien af alle  værdien af 

                    anvendte mate-  alle anvendte 

                    rialer ikke over- materialer 

                    stiger 40% af   ikke over- 

                    den færdige vares stiger 30% 

                    pris ab fabrik,  af den fær- 

                    og        dige vares 

                   - værdien af an-  pris ab 

                    vendte materialer fabrik 

                    uden oprindelse 

                    ikke overstiger 

                    værdien af an- 

                    vendte mate- 

                    rialer med op- 

                    rindelse 

 9110      Komplette urværker, Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         ikke samlede eller hvilken:      ved hvilken 

         kun delvis samlede - værdien af alle  værdien af 

         (værksæt); ukom-   anvendte mate-  alle an- 

         plette urværker,   rialer ikke    vendte ma- 

         samlede; råværker   overstiger 40%  terialer ikke 

         til urværker     af den færdige  overstiger 

                    vares pris ab   30 %af den 

                    fabrik, og    færdige vares 

                   - inden for oven-  pris ab 

                    nævnte grænse,  fabrik 

                    materialer hen- 

                    hørende under 

                    pos. 9114 kan 

                    anvendes op til 

                    en værdi af 

                    10% af den fær- 

                    dige vares 

                    pris 

 9111      Kasser til ure,   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         samt dele dertil  hvilken:      ved hvilken 

                   - alle anvendte   værdien af 

                    materialer hen-  alle an- 

                    hører under en  vendte ma- 

                    anden position  terialer 

                    end den færdige  ikke over- 

                    vare, og     stiger 30% 

                   - værdien af alle  anvendte 

                             materialer 

                             ikke over- 

                             stiger 40% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab 

                             fabrik 

 9112      Urkasser og lig-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

         nende kabinetter  hvilken:      ved hvilken 

         til andre varer   - alle anvendte   værdien af 

         under dette kapitel  materialer hen-  alle anvendte 

         samt dele dertil   hører under en  materialer 

                    anden position  ikke over- 

                    end den færdige  stiger 30% 

                    vare, og     af den 

                   - værdien af alle  færdige va- 

                    anvendte mate-  res pris ab 

                    rialer ikke over- fabeik 

                    stiger 40% af 

                    den færdige 

                    vares pris ab 

                    fabrik 

 9113      Urremme, -kæder og 

         -armbånd samt dele 

         dertil: 

         - Af uædle metal-  Fremstilling, ved 

          ler, også plati- hvilken værdien 

          nerede eller af  af alle anvendte 

          dublerede ædle  materialer ikke 

          metaller     overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

         - Andre varer    Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien 

                   af alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 Kapitel 92   Musikinstrumenter; Fremstilling, ved 

         dele og tilbehør  hvilken værdien af 

         alle anvendte    alle anvendte ma- 

         materialer ikke   terialer ikke 

         overstiger 40% af  overstiger 40% 

         den færdige vares  af den færdige 

         pris ab fabrik   vares pris ab 

                   fabrik 

 Kapitel 93   Våben og ammunition Fremstilling, ved 

         samt dele og til-  hvilken værdien af 

         behør dertil    alle anvendte mate- 

                   rialer ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex kap. 94   Møbler; sengebunde, Fremstilling, ved 

         madrasser, dyner,  hvilken værdien af 

         puder o.lign.;   alle anvendte ma- 

         lamper og belys-  terialer henhører 

         ningsartikler,   under en anden posi- 

         ikke andetsteds   tion end den færdige 

         tariferet; lys-   vare 

         skilte, navneplader 

         med lys og lignende 

         varer; præfabri- 

         kerede bygninger; 

         undtagen varer 

         henhørende under 

         pos. ex 9401, ex 

         9403, 9405 og 

         9406, for hvilke 

         de gældende regler 

         er anført nedenfor 

 ex 9401     Møbler af metal   Fremstilling, ved 

 og       med upolstret    hvilken alle an- 

 ex 9403     bomuldsbetræk med  vendte materialer 

         en vægt på 300 g/  henhører under en 

         (m3) eller mindre  anden position end 

                   den færdige vare 

                   eller 

                   Fremstilling på 

                   basis af vævet stof 

                   af bomuld, der 

                   allerede er form- 

                   tilvirket med hen- 

                   blik på anvendelse 

                   til varer hen- 

                   hørende under pos. 

                   9401 eller 9403, 

                   forudsat at: 

                   - dets værdi ikke 

                    overstiger 25% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik, 

                    og 

                   - alle andre an- 

                    vendte materialer 

                    har oprindelse og 

                    henhører under en 

                    anden position end 

                    pos. 9401 eller 

                    9403 

 9405      Lamper og belys-  Fremstilling, ved 

         ningsartikler (her- hvilken værdien af 

         under projektører) og alle anvendte ma- 

         og dele dertil,   terialer ikke over- 

         ikke andetsteds   stiger 50% af den 

         tariferet; lys-   færdige vares pris 

         skilte, navneplader ab fabrik 

         med lys og lignende 

         varer, med perma- 

         nent monteret lys- 

         kilde, samt dele 

         dertil, ikke andet- 

         steds tariferet 

 9406      Præfabrikerede   Fremstilling, ved 

         bygninger      hvilken værdien af 

                   alle anvendte mate- 

                   rialer ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex kap. 95   Legetøj, spil og  Fremstilling, ved 

         sportsartikler;   hvilken alle an- 

         dele og tilbehør  vendte materialer 

         dertil; undtagen  henhører under en 

         varer henhørende  anden position end 

         under pos. 9503 og den færdige vare 

         ex 9506, for hvilke 

         de gældende regler 

         er anført nedenfor 

 9503      Andet legetøj;   Fremstilling, ved 

         skalamodeller og  hvilken: 

         lignende modeller  - alle anvendte ma- 

         til underhold-    terialer henhører 

         nings- og legebrug,  under en anden 

         også bevægelige;   position end den 

         puslespil af     færdige vare, og 

         enhver art     - værdien af alle 

                    anvendte mate- 

                    rialer ikke over- 

                    stiger 50% af den 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex 9506     Redskaber og rekvi- Fremstilling, ved 

         sitter til al-   hvilken alle an- 

         mindelige fysiske  vendte materialer 

         øvelser, gymnastik, henhører under en 

         atletik og andre  anden position 

         sportsgrene     end den færdige 

         (bortset fra    vare. Dog må groft 

         bordtennis) eller  formtilvirkede 

         til udendørsleg   blokke til frem- 

         og spil, ikke    stilling af golf- 

         andetsteds tari-  køller anvendes 

         feret i dette 

         kapitel; svømmebas- 

         siner og soppe- 

         bassiner 

 ex kap. 96   Diverse; undtagen  Fremstilling, ved 

         varer henhørende  hvilken alle an- 

         under pos. ex 9601, vendte materialer 

         ex 9602, ex 9603,  henhører under en 

         9605, 9606, 9612,  anden position end 

         ex 9613 og ex 9614, færdige vare 

         for hvilke de 

         gældende regler er 

         anført nedenfor 

 ex 9601     Artikel af ani-   Fremstilling på 

 og       malske, vegeta-   basis af »til- 

 ex 9602     bilske eller    virkede« udskærings- 

         mineralske ud-   materialer hen- 

         skæringsmaterialer hørende under samme 

                   position 

 ex 9603     Koste og børster  Fremstilling, ved 

         (undtagen riskoste hvilken værdien af 

         o.lign. samt    alle anvendte ma- 

         børster af mår-   terialer ikke over- 

         eller egernhår),  stiger 50% af den 

         gulvfejeapparater  færdige vares pris 

         til brug i hånden  ab fabrik 

         (undtagen apparater 

         med motor); maler- 

         puder og maler- 

         ruller; skrabere 

         og svabere 

 9605      Rejsesæt til toi-  Hver artikel i sættet 

         letbrug, til syning skal opfylde den regel, 

         eller til rengøring der gælder for den, 

         af fodtøj eller   såfremt den ikke 

         beklædningsgen-   indgik i sættet; 

         stande       dog må der medtages 

                   artikler uden op- 

                   rindelse, forudsat 

                   at deres værdi ikke 

                   overstiger 15% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 9606      Knapper, trykknap- Fremstilling, ved 

         per, tryklåse    hvilken: 

         o.lign. samt knap- - alle anvendte ma- 

         forme og andre dele  terialer henhører 

         til disse varer;   under en anden po- 

         knapemner       sition end den 

                    færdige vare, og 

                   - forudsat at værdien 

                    af alle anvendte 

                    materialer ikke 

                    overstiger 50% af 

                    den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 9612      Farvebånd med farve Fremstilling, ved 

         til skrivemaskiner, hvilken: 

         instrumenter    - alle anvendte ma- 

         o.lign., også på   terialer henhører 

         spoler eller i    under en anden 

         kassetter; stempel- - forudsat at vær- 

         puder, med eller   dien af alle an- 

         uden farve, også i  vendte mate- 

         æsker         rialer ikke over- 

                    stiger 50% af den 

                    færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex 9613     Cigartændere, med  Fremstilling på 

         piezo-elektrisk   basis af råemner 

         tænding 

 ex 9614     Piber og pibe-   Fremstilling på 

         hoveder       basis af råt til- 

                   huggede blokke 

 Kapitel 97   Kunstværker, samle- Fremstilling, ved 

         objekter og anti-  hvilken alle an- 

         kviteter      vendte materialer 

                   henhører under en 

                   anden position 

                   end den færdige 

                   vare 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag III

Varecertifikat EUR.1

1. Varecertifikat EUR.1 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2. Certifikatets format er 210 x 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m2. Det skal forsynes med grønt guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Marokko kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne ikke er emballeret.

2) Skal kun udfyldes, hvis udførselslandets eller -territoriets interne regler kræver det.

Varecertifikat

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1 Eksportør (navn, fuldstændig adresse, EUR.1 Nr. A 000.000 

  land                 ----------------------------- 

                     Læs noterne på bagsiden, 

                     før certifikatet udfyldes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3 Modtager (navn, fuldstændig      2 Varecertifikat til 

  adresse, land) (udfyldning ikke     anvendelse i den 

  obligatorisk)              præferentielle samhandel 

                      mellem 

                         ----------------- 

                            og 

                         ----------------- 

                      (angiv pågældende lande, 

                      landegrupper eller 

                      territorier) 

                     ----------------------------- 

                     4 Land, lande- 5 Bestemmel- 

                      gruppe eller  melses- 

                      territorium,  land-, 

                      hvor varerne  landegruppe 

                      har oprindelse eller -ter- 

                              ritorium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6 Oplysninger vedrørende        7 Bemærkninger 

  transporten (udfyldning ikke 

  obligatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8 Løbenummer; kolliens mærke,       9 Bruttovægt 10 Fakturaer 

  nummer, antal og art1),          (kg) eller  (udfyld- 

  varebeskrivelse              andet mål   ning 

                        (l, (m3)   ikke 

                        mv.)     obliga- 

                               torisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11 TOLDVÆSENETS PÅTEGNINGER      12 EKSPORTØRTERENS ERKLÆRING 

 Rigtig og bekræftet erklæring      Jeg, undertegnede, erklærer, 

 Udførselsdokument2)           at de ovenfor anførte varer 

 Formular    nr.           opfylder betingelserne for 

 Dato                  at opnå dette certifikat. 

 Toldkammmer       Stempel         , den 

 Udstedelsesland eller territorium 

           , den 

  (Underskrift) 

                         (Underskrift) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------- 

1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne

ikke er emballeret.

2) Skal kun udfyldes, hvis udførselslandets eller -territoriets

interne regler kræver det.

 

 13 Anmodning om undersøgelse;     14 Resultat af undersøgelsen 

   fremsendes til:           ----------------------------- 

                     Undersøgelsen har vist, at*) 

                     dette certifikat er udstedt 

                     af det angivne toldkammer, 

                     og at angivelserne i det er 

                     rigtige. 

 ------------------------------------- 

 Der anmodes herved om undersøgelse af  dette certifikat ikke opfyl- 

 dette certifikat med hensyn til     der de stillede krav med 

 ægtheden og rigtighedeni        hensyn til ægthed og 

                     rigtighed (se vedføjede 

                     bemærkninger). 

           , den               , den 

               Stempel             Stempel 

        (Underskrift)          (Underskrift) 

                      *) Sæt kryds ved det gældende 

 --------------------------------------------------------------------- 

NOTER

1. Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivelser. Ændringer skal foretages ved overstregning af de fejlagtige oplysninger, og i givet fald, ved tilføjelse af de ønskede oplysninger. Enhver således foretaget ændring skal bekræftes af den, der har udstedt certifikatet, og påtegnes af toldmyndighederne.

2. Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum mellem de enkelte poster, og foran hver post skal anføres et løbenummer. Umiddelbart under den sidste post trækkes en vandret afslutningsstreg. Ikke udfyldte felter skal ved overstregning gøres uanvendelige for tilføjelser.

3. Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anmodning om varecertifikat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1 Eksportør (navn, fuldstændig adresse, EUR.1  Nr. A 000.000 

  land)                 ----------------------------- 

                     Læs noterne på bagsiden, før 

                     certifikatet udfyldes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3 Modtager (navn, fuldstændig      2 Anmodning om certifikat 

  adresse, land) (udfyldning       til anvendelse i den 

  ikke obligatorisk)           præferentielle samhandel 

                      mellem 

                         --------------- 

                            og 

                         ---------------- 

                      (angiv pågældende lande, 

                      landegrupper eller ter- 

                      ritorier) 

                     ----------------------------- 

                     4 Land, lande- 5 Bestemmel- 

                      gruppe eller  sesland, 

                      territorium,  - lande- 

                      hvor varerne  gruppe 

                      har oprindelse eller 

                              -territo- 

                              rium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6 Oplysninger vedrørende transporten   7 Bemærkninger 

  (udfyldning ikke obligatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8 Løbenummer; kolliens mærke, nummer,  9 Bruttovægt  10 Fakturaer 

  antal og art1), varebeskrivelse     (kg) eller    (udfyld- 

                      andet mål    ning ikke 

                      (l, (m3) mv.)  obliga- 

                               torisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ---------------- 

1) Anfør »styretgods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne

ikke er emballeret.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

          EKSPORTØRENS ERKLÆRING 

 Jeg, undertegnede eksportør af de på forsiden beskrevne varer, 

 ERKLÆRER, at varerne opfylder de betingelser, der er fastsat for 

  udstedelse af dette certifikat; 

 BESKRIVER de omstændigheder, der har gjort det muligt for varerne at 

  opfylde disse betingelser: 

  ------------------------------------------------------------------ 

  ------------------------------------------------------------------ 

  ------------------------------------------------------------------ 

 FREMLÆGGER følgende dokumentation1): 

  ------------------------------------------------------------------ 

  ------------------------------------------------------------------ 

  ------------------------------------------------------------------ 

 FORPLIGTER MIG til på de kompetente myndigheders forlangende at 

  fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde 

  nødvendige for udstedelse af dette certifikat samt til i 

  påkommende tilfælde at indvillige i enhver undersøgelse ved de 

  nævnte myndigheders foranstaltning af min bogføring og af 

  fremstillingsforholdene for ovennævnte varer; 

 ANMODER om udstedelse af varecertifikat for disse varer. 

                            , den 

                          (Underskrift) 

 ------------------------ 

 1) For eksempel: indførselsdokumenter, vrecertifikater, fakturaer, 

  erklæringer for producenter m.v., vedrørende de anvendte 

  materialer eller varer, der reeksporteres i uforarbejdet stand. 

 Bilag IV 

 Den i artikel 27 omhandlede erklæring 

 Jeg, undertegnede eksportør af de af dette dokument omfattede varer, 

  erklærer, at disse varer, medmindre andet er angivet1), opfylder 

  de betingelser, der er fastsat for opnåelse af oprindelsesstatus i 

  præferencehandelen med: 

 Det Europæiske Fællesskab/Marokko2) 

 og har oprindelse i: 

 Marokko/Det Europæiske Fællesskab2)3) 

                           (Sted og dato) 

                          (Underskrift ) 

                       (Efter underskriften 

                       angives navn og andresse 

                       på den person, der 

                       underskriver erklæringen) 

            ---------------------- 

 ---------------------- 

 1) I tilfælde, hvor der på en faktura også er angivet varer, der ikke 

  har oprindelse i Fællesskabet, skal eksportøren klart angive 

  dette. 

 2) Det ikke relevante overstreges. 

 3) Der foretages en henvisning til en specifik kolonne i fakturen, 

  hvor oprindelseslandet for hver vare er angivet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag V

Det stempelaftryk, der er nævnt i artikel 22, stk. 3, litra b)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(1) Udførselslandets kendingsbogstaver eller våbenmærke.

(2) Sådanne oplysninger, som er nødvendige for identificeringen af den autoriserede eksportør.

Bilag VI

 

 DEKLARATIONSFORMULAR 

 Undertegnede erklærer herved, at de på denne faktura opførte varer 

  er fremstillet i 

  og efter omstændighederne: 

 a) 1) er i overensstemmelse med reglerne for definitionen af 

  begrebet »varer som fuldt ud er fremstillet« 

 eller 

 b) 1) er fremstillet med anvendelse af følgende varer: 

 Varebeskrivelse       Oprindelsesland (2)    Værdi (1) 

    og har været underkastet følgende bearbejdninger: 

                         (angive bearbejdning) 

 i 

  Udfærdiget i ,        den 

                          (Underskrift) 

              ----------------------- 

 ------------------------ 

 1) Udfyldes om nødvendigt. 

 2) Udfyldes om nødvendigt 

  - såfremt varerne har oprindelse i et land, der er omfattet af 

   en pågældende aftale eller konvention, anføres dette land; 

  - såfremt varerne har oprindelse i et andet land, anføres 

   »tredjeland*. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag VII 

                Bilag VII 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Afsender1)             OPLYSNINGSFORMULAR 

                    til brug for udstedelse af et 

                    VARECERTIFIKAT 

                    i overensstemmelse med 

                    reglerne for samhandelen mellem 

 ----------------------------------- 

 2. Modtager2)             DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 

                          og 

                     (udfyldes med blokbogstaver) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Forarbejdningsvirksomhed1)    4. Medlemsstat, i hvilken 

                     bearbejdningen eller 

                     forarbejdningen er foretaget 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Indførselstoldsted2)       5. Til officielt brug 

 ----------------------------------- 

 7. Indførselstoldsted2) 

 Formular nr.      nr. 

 Serie 

 Dato 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FREMSTILLEDE VARER, DER AFSENDES TIL DEN MEDLEMSSTAT, SOM ER 

  BESTEMMELSESLAND 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Kolli (mærker og numre samt 9. Position i Bruxelles- 10. Mængde3) 

  antal og art)         nomenklaturen     ------------- 

                  og varebeskrivelse  11. Værdi4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ANVENDTE INDFØRTE VARER 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Position i  13. Oprindelsesland5)  14. Mængde3) 15. Værdi2)6) 

   Bruxelles- 

   nomenklaturen 

   og varebe- 

   skrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. Arten af den foretagne bearbejdning eller forarbejdning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17. Bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. TOLDVÆSENETS PÅTEGNINGER      19. AFSENDERENS ERKLÆRING 

 Rigtig og bekræftet erklæring     Undertegnede erklærer, at de 

                    på denne formular afgivne 

                    oplysninger er korrekte 

 Dokumentformular    nr.          , den 

 Toldsted 

 Den 

          Toldstedets 

  (Underskrift) stempel           (Underskrift) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------- 

 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Se bestemmelser på certifikatets bagside. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ANMODNING OM EFTERFØLGENDE UNDERSØGELSE RESULTATET AF UNDERSØGELSEN 

 Undertegnede toldmyndighed anmoder   Toldmyndighedens under- 

 om undersøgelse af denne        søgelse har vist, at 

 oplysningsformular med hensyn til 

 ægthed og rigtighed           a) denne oplysningsformular 

                      er udstedt af det angivne 

                      toldsted, og angivelserne 

                      i den er rigtige*) 

                     b) denne oplysningsformular 

                      ikke opfylder de stillede 

                      krav med hensyn til 

                      ægthed og rigtighed (se 

                      vedføjede bemærkninger)*) 

         , den                 , den 

 Toldstedets               Toldstedets 

 stempel                 stempel 

           (Tjenestemandens        (Tjenestemandens 

          underskrift)          underskrift) 

                     ------------ 

                     *) Det ikke gældende 

                      overstreges 

 --------------------------------------------------------------------- 

HENVISNINGER TIL FORSIDEN

1) Anfør personens eller virksomhedens navn og fuldstændige adresse.

2) Udfyldning ikke obligatorisk.

3) Anfør kg, hl, m3 eller andet mål.

4) Emballage anses for at udgøre et hele med de varer, som den indeholder. Denne bestemmelse gælder dog ikke for emballage, der ikke er af sædvanlig type for den emballerede vare, og som har en egen varig brugsværdi uafhængig af funktionen som emballage.

5) Udfyldes som nødvendigt:

- såfremt varerne har oprindelse i et land, der er omfattet af den pågældende aftale eller konvention, anføres dette land;

- såfremt varerne har oprindelse i et andet land, anføres: »tredjeland«.

6) Værdien angives i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende oprindelsesreglerne.

Bilag VIII

Fælles erklæring vedrørende artikel 1

Parterne er enedes om, at bestemmelserne i artikel 1, litra e), i protokollen ikke berører Marokkos ret til at modtage den særlige og differentierede behandling og drage fordel af alle andre afvigelser, der indrømmes udviklingslandene i henhold til artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel.

Fælles erklæring vedrørende artikel 19 og 33

Parterne er enedes om, at det er nødvendigt at udarbejde forklarende noter til gennemførelsen af artikel 19, stk. 1, litra b), og artikel 33, stk. 1 og 2, i protokollen.

Erklæring vedrørende artikel 39

Med henblik på anvendelsen af artikel 39 i protokollen erklærer Fællesskabet sig rede til at foretage en undersøgelse af Marokkos anmodninger om undtagelser fra oprindelsesreglerne straks efter undertegnelsen af aftalen.

PROTOKOL Nr. 5

OM GENSIDIG BISTAND MELLEM

DE ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER

I TOLDSPØRGSMÅL

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning«, alle gældende love og administrative bestemmelser på de kontraherende parters område vedrørende indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger vedtaget af de nævnte parter

b) »bistandssøgende myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

c) »bistandssøgte myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) »oplysninger af personlig art (personoplysninger)», alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. De kontraherende parter yder inden for rammerne af deres kompetence på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at forebygge, påvise og undersøge transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos de kontraherende parter, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke bestemmelserne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed udøver den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin lovgivning en særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner i strid med toldlovgivningen

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der krænker den anden kontraherende parts lovgivning

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til transaktioner i strid med toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med transaktioner i strid med toldlovgivningen.

Artikel 4

Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som krænker eller kan forekomme at krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for de andre kontraherende parter

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for transaktioner i strid med toldlovgivningen

- fysiske eller juridiske personer, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

- transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de anvendes, har været anvendt eller kan anvendes til at foretage transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til

- at fremsende ethvert dokument

- at meddele enhver beslutning,

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. De ledsages af den dokumentation, der skønnes hensigtsmæssig for at gøre det muligt at efterkomme den. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til denne artikels stk. 1 omfatter følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) målsætninger og begrundelse for anmodningen

d) berørte love, administrative bestemmelser og andre elementer af retlig art

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis en anmodning ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; der kan imidlertid påbydes sikkerhedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Til imødekommelse af en bistandsanmodning giver den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder hos den samme kontraherende part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, ligesom den foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage. Denne bestemmelse gælder også for den administrative tjenestegren, til hvem anmodningen fremsendes af den bistandssøgte myndighed, når denne ikke kan handle på egen hånd.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser hos den kontraherende part, som anmodningen rettes til.

3. Efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser kan behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en af de kontraherende parter i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende transaktioner, der er i strid med eller kan anses for at være i strid med toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4. Efter aftale med den anden part kan tjenestemænd fra en af de kontraherende parter være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

Artikel 8

Meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. De kontraherende parter kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når denne

a) ville stride mod Marokkos eller et af EF-medlemslandenes suverænitet i forbindelse med en opfordring til en af disse parter om at yde bistand i medfør af denne protokol,

b) ville stride mod den offentlige orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, eller

c) inddrager andre love og bestemmelser end toldlovgivningen, eller

d) indebærer en krænkelse af industri-, forretnings- eller embedshemmeligheden.

2. Hvis den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og begrundelsen herfor straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Tavshedspligt

1. Oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af dette bilag, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning hos den kontraherende part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsmyndighederne.

2. Meddelelse af oplysninger af personlig karakter må kun finde sted, hvis det personbeskyttelsesniveau, der er fastsat i de kontraherende parters lovgivning, er det samme. De kontraherende parter skal i det mindste sikre et beskyttelsesniveau, der bygger på principperne i de bestemmelser, der findes i bilaget til denne protokol.

Artikel 11

Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger, herunder oplysninger af personlig karakter, må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål og må af parterne kun anvendes til andre formål, hvis der på forhånd er givet skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, som har meddelt dem, og da kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger. Disse bestemmelser finder ikke anvendelse, når de oplysninger, der er indhentet med henblik på de i denne protokol fastsatte formål, også kan anvendes til bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Sådanne oplysninger kan meddeles andre myndigheder, der er direkte inddraget i bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, jf. dog artikel 2.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at oplysninger anvendes i retssager eller administrative procedurer, som senere indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen. Den kompetente myndighed, som har givet disse oplysninger, underrettes straks herom.

3. De kontraherende parter kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende indhentede oplysninger og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12

Eksperter og vidner

1. En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden parts jurisdiktion og til at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

2. Den bemyndigede tjenestemand nyder på den bistandssøgende myndigheds område godt af den beskyttelse, som gældende lovgivning sikrer denne myndigheds egne tjenestemænd.

Artikel 13

Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, dog med undtagelse af eventuelle udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Anvendelsen af denne protokol overdrages Marokkos nationale toldmyndigheder på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen og eventuelt toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data. De kan gennem det toldsamarbejdsråd, der er oprettet ved artikel 40 i protokol nr. 4, rette henstillinger til Associeringsrådet om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. De kontraherende parter konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

Komplementaritet

1. Denne protokol supplerer aftalerne om gensidig bistand, som er indgået eller som måtte blive indgået mellem en enkelt eller flere af medlemsstaterne i Den Europæiske Union og Marokko og er ikke til hinder for deres anvendelse. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke fællesskabsbestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

Bilag

Grundlæggende principper, der skal anvendes i forbindelse med beskyttelse af oplysninger

1. Personoplysninger, der behandles elektronisk, skal

a) indsamles og behandles loyalt og på lovlig vis

b) opbevares til nøjagtigt angivne og lovlige formål og ikke benyttes på en måde, der er uforenelig med disse formål

c) være fyldestgørende, relevante og rimelige i forhold til opbevaringsformålet

d) være korrekte og om nødvendigt ajourføres

e) opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende person i et tidsrum, der ikke må være længere end, hvad der er nødvendigt for den procedure, med henblik på hvilken oplysningerne opbevares.

2. Personoplysninger om racemæssig baggrund, politiske og religiøse holdninger eller andre overbevisninger samt om helbredsforhold og seksuelle forhold må ikke være genstand for edb-behandling, medmindre den nationale lovgivning giver tilstrækkelige garantier. Disse bestemmelser gælder ligeledes personoplysninger om strafbare forhold.

3. Der skal træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger, for at personoplysninger, der registreres elektronisk, beskyttes mod uberettiget tilintetgørelse, hændeligt tab af oplysninger samt mod uberettiget adgang til, ændring af og udbredelse af disse.

4. Enhver person skal have ret til:

a) at fastslå, om personoplysninger om vedkommende er registreret elektronisk, til hvilke formål disse oplysninger hovedsagelig anvendes, og til at få oplysning om den for registeret ansvarlige persons identitet, bopæl og arbejdsplads

b) med rimelige mellemrum og uden større ventetid eller omkostninger at få bekræftet, om der eventuelt findes et edb-register med personoplysninger om vedkommende, og at få meddelt disse oplysninger i letforståelig form

c) efter omstændighederne at kræve disse oplysninger berigtiget eller slettet, hvis behandlingen af dem ikke er i overensstemmelse med den nationale lovgivnings bestemmelser, som muliggør anvendelsen af de grundlæggende principper, der er anført i stk. 1 og 2 til dette bilag

d) at indbringe sagen for en domstol, hvis en anmodning om at få meddelelse om personoplysninger eller om eventuelt at få disse oplysninger berigtiget eller slettet, jf. litra b) og c) ovf., ikke imødekommes.

5.1. Der kan ikke fraviges fra bestemmelserne i stk. 1, 2 og 4 i dette bilag undtagen i følgende tilfælde:

5.2. Der kan fraviges fra bestemmelserne i stk. 1, 2 og 4 i dette bilag, når det er forudset i den kontraherende parts lovgivning, og når denne fravigelse er en nødvendig foranstaltning i et demokratisk samfund og sigter mod:

a) at beskytte den nationale sikkerhed og den offentlige orden samt statens finansielle interesser eller at bekæmpe strafferetsovertrædelser

b) beskytte personer, hvem de pågældende oplysninger vedrører, eller andres rettigheder og friheder.

5.3. Loven kan fastsætte begrænsninger af de rettigheder, der er nævnt i stk. 4, litra b), c), og d) i dette bilag, når det drejer sig om edb-registre, der indeholder personoplysninger, der anvendes til statistiske formål eller til videnskabelig forskning, når denne anvendelse helt klart ikke indebærer en risiko for at gribe ind i privatlivets fred for de personer, som de pågældende personoplysninger vedrører.

6. Ingen af bestemmelserne i dette bilag må fortolkes som en begrænsning eller indskrænkning i en kontraherende parts muligheder for at indrømme de personer, som de pågældende personoplysninger vedrører, en mere omfattende beskyttelse end den, der er forudset i dette bilag.

SLUTAKT

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET

LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE

STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

i det følgende benævnt »medlemsstater«,

og for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

de befuldmægtigede for KONGERIGET MAROKKO, i det følgende benævnt »Marokko«,

på den anden side,

forsamlet i Bruxelles den 26/02/1996 med henblik på undertegnelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, har vedtaget følgende tekster:

Euro-Middelhavsaftalen, dennes bilag og følgende protokoller:

PROTOKOL Nr. 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Marokko

PROTOKOL Nr. 2 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Marokko

PROTOKOL Nr. 3 om ordningen for indførsel i Marokko af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

PROTOKOL Nr. 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

PROTOKOL Nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og de befuldmægtigede for Marokko har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring vedrørende artikel 5 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 10 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 12 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 33 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 39 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 42 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 43 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 49 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 50 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 51 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 64 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 65 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 34, 35, 76 og 77 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 90 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 96 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende tekstiler

Fælles erklæring vedrørende genindrejse.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og for Fællesskabet og de befuldmægtigede for Marokko har ligeledes taget de i slutakten indeholdte aftaler i form af brevvekslinger til efterretning:

Aftale i form af brevveksling om artikel 12, stk. 1, vedrørende afskaffelse af de referencepriser, som Marokko anvender ved indførsel af visse tekstilvarer og beklædningsgenstande.

Aftale i form af brevveksling om artikel 1 i protokol nr. 1 og om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster henhørende under pos. 0603 10 i Den Fælles Toldtarif.

De befuldmægtigede for Marokko har taget følgende erklæring fra Det Europæiske Fællesskab, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring vedrørende artikel 29 i aftalen.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet har taget følgende erklæringer fra Marokko, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

1. Erklæring om nukleart samarbejde

2. Erklæring om investeringer

3. Erklæring om beskyttelse af Marokkos interesser.

Fælles erklæringer

Fælles erklæring vedrørende artikel 5 i aftalen

1. Parterne er enige om, at den politiske dialog på ministerplan skal finde sted mindst en gang om året.

2. Parterne mener, at der bør etableres en politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og de marokkanske parlamentariske institutioner.

Fælles erklæring vedrørende artikel 10 i aftalen

De to parter er enedes om sammen for Marokkos vedkommende at udskille et landbrugselement i den gældende told ved indførsel af varer med oprindelse i Fællesskabet inden aftalens ikrafttræden for de varer, der er anført i liste 2 i bilag 2 til aftalen.

Dette princip gælder også de varer, der er anført i liste 3 i bilag 2 til aftalen, inden afskaffelsen af industrielementet påbegyndes.

Skulle Marokko hæve den pr. 1.1.1995 gældende told for de ovenfor nævnte varer som følge af landbrugselementet, indrømmer det Fællesskabet et nedslag på 25% af toldforhøjelsen.

Fælles erklæring vedrørende artikel 12 i aftalen

1. Parterne er enedes om, at hvad angår tekstilvarer og beklædningsgenstande, træffes der ved en brevveksling aftale om tidsplanen for afskaffelsen af referencepriserne samt toldnedsættelsen, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, inden aftalens undertegnelse.

2. Det vedtages, at der for de varer, der berøres af den i artikel 12, stk. 2, omhandlede nedtrapning af tolden, indføres teknisk kontrol i Marokko med faglig bistand fra Fællesskabet. Marokko forpligter sig til at indføre denne tekniske kontrol inden den 31. december 1999.

Fælles erklæring vedrørende artikel 33 i aftalen

Det vedtages, at konvertibilitet i de løbende betalinger fortolkes i overensstemmelse med artikel VIII i vedtægterne for Den Internationale Valutafond.

Fælles erklæring vedrørende artikel 39 i aftalen

Parterne vedtager, at intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret med henblik på anvendelsen af aftalen i særdeleshed omfatter ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, rettigheder i forbindelse med varemærker, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, industrielle mønstre, patenter, integrerede kredsløbs topografi, samt beskyttelse af fortrolig information om knowhow og beskyttelse mod illoyal konkurrence efter artikel 10a i Paris-konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret i Stockholm-akten af 1967 (Paris-Unionen).

Fælles erklæring vedrørende artikel 42 i aftalen

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger programmer for decentralt samarbejde som et yderligere middel til at fremme udvekslingen af erfaringer og overførsel af viden i Middelhavsområdet og mellem Det Europæiske Fællesskab og dets partnere.

Fælles erklæring vedrørende artikel 43 i aftalen

Parterne er enedes om, at der som led i det økonomiske samarbejde ydes faglig bistand på området beskyttelsesklausuler og antidumpingkontrol.

Fælles erklæring vedrørende artikel 49 i aftalen

Parterne erkender behovet for at modernisere den marokkanske produktionssektor for bedre at tilpasse den forholdene i verdensøkonomien og den europæiske økonomi.

Fællesskabet vil yde Marokko støtte til gennemførelsen af et program for støtte af industrisektorer, der skal omstruktureres og opgraderes for at kunne imødegå vanskeligheder, som måtte følge af liberaliseringen af samhandelen, særlig afviklingen af told.

Fælles erklæring vedrørende artikel 50 i aftalen

Parterne lægger vægt på en forøgelse af de direkte investeringer i Marokko.

De er enedes om at åbne bedre adgang for Marokko til fællesskabsinstrumenterne for fremme af investeringerne i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser.

Fælles erklæring vedrørende artikel 51 i aftalen

Parterne er enedes om at iværksætte de i artikel 51 omhandlede samarbejdsaktioner så hurtigt som muligt og at prioritere dem.

Fælles erklæring vedrørende artikel 64 i aftalen

1. Uden at dette berører de gældende betingelser og regler i hver medlemsstat, undersøger parterne spørgsmålet om adgang til en medlemsstats beskæftigelsesmarked for en på en medlemsstats område lovligt bosiddende marokkansk arbejdstagers ægtefælle eller børn som led i en familiesammenføring, når den pågældende arbejdstager har lovlig beskæftigelse på medlemsstatens område, med undtagelse af sæsonarbejdere, udstationerede arbejdstagere og praktikanter, i arbejdstagerens tilladte beskæftigelsesperiode.

2. Artikel 64, stk. 1, må med hensyn til udelukkelse af forskelsbehandling i forbindelse med afskedigelse ikke bringes i anvendelse med henblik på at opnå fornyelse af opholdstilladelse. Bevilling af en sådan fornyelse eller afslag herpå reguleres alene af hver medlemsstats lovgivning samt gældende bilaterale aftaler og konventioner mellem Marokko og den pågældende medlemsstat.

Fælles erklæring vedrørende artikel 65 i aftalen

Der er enighed om, at begrebet »medlemmer af deres familie« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

Fælles erklæring vedrørende artikel 34, 35, 76 og 77 i aftalen

Skulle Marokko i forbindelse med den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser blive udsat for alvorlige betalingsbalanceproblemer, kan der afholdes konsultationer mellem Marokko og Fællesskabet med henblik på at bestemme de bedst egnede midler og retningslinjer til at hjælpe Marokko med at imødegå disse problemer.

Sådanne konsultationer afholdes i samarbejde med Den Internationale Valutafond.

Fælles erklæring vedrørende artikel 90 i aftalen

1. Parterne vedtager, at der med henblik på fortolkningen og den praktiske anvendelse af denne aftale ved de i aftalens artikel 90 omhandlede særlige hastende tilfælde forstås tilfælde af en af parternes materielle overtrædelse af aftalen. En materiel overtrædelse består i:

- afvisning af aftalen uden hjemmel i folkerettens almindelige regler

- overtrædelse af væsentlige elementer i aftalen, særlig artikel 2.

2. Parterne vedtager, at de »passende foranstaltninger«, der er omhandlet i artikel 90, er foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med folkeretten. Hvis en af parterne træffer en foranstaltning i et særligt hastende tilfælde i medfør af artikel 90, kan den anden part kræve, at tvistbilæggelsesproceduren bringes i anvendelse.

Fælles erklæring vedrørende artikel 96 i aftalen

Fordelene for Marokko af de ordninger, Frankrig indrømmer i medfør af den protokol vedrørende varer med oprindelse i og indført fra bestemte lande, og som ved indførsel til en af medlemsstaterne indrømmes en særlig ordning, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er taget i betragtning i denne aftale. Den særlige ordning bør derfor betragtes som værende ophævet fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.

Fælles erklæring vedrørende tekstiler

Der er enighed om, at den ordning, der skal gælde for tekstilvarer, gøres til genstand for en særlig protokol, der skal indgås inden den 31. december 1995, og som skal medtage bestemmelserne i det i 1995 gældende arrangement.

Fælles erklæring vedrørende genindrejse

Parterne er enedes om bilateralt at vedtage bestemmelser og passende foranstaltninger vedrørende genindrejse af deres statsborgere, som har forladt deres land. Med henblik herpå forstås der, hvad angår Den Europæiske Unions medlemsstater, ved statsborgere, medlemsstaternes statsborgere som defineret i fællesskabssammenhæng.

AFTALE

I FORM AF BREVVEKSLING

MELLEM FÆLLESSKABET OG KONGERIGET MAROKKO

OM ARTIKEL 12, STK. 1,

VEDRØRENDE AFSKAFFELSE AF DE REFERENCEPRISER,

SOM MAROKKO ANVENDER VED INDFØRSEL

AF VISSE TEKSTILVARER OG BEKLÆDNINGSGENSTANDE

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

I medfør af artikel 12, stk. 1, i Euro-Middelhavsaftalen om associering og den dertil knyttede fælles erklæring, er parterne, uden at dette berører de andre bestemmelser i artikel 12, stk. 1, blevet enige om følgende:

1. Niveauet for de gældende referencepriser for de tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Fællesskabet og henhørende under kapitel 51 til 63, som er anført i bilag 5 til aftalen, nedsættes på datoen for aftalens ikrafttræden til 75% af niveauet af de referencepriser, der anvendes erga omnes.

Den nedsættelsessats, der skal anvendes ved begyndelsen af andet og tredje år, fastsættes af Associeringsrådet. Denne nedsættelsessats må ikke være lavere end den, der anvendes i det første år, dvs. 25%. Ved fastsættelsen af nedsættelsessatsen tager Associeringsrådet navnlig hensyn til udviklingen med hensyn til de kontrolordninger, som Marokko skal indføre med faglig bistand fra Fællesskabet på de områder, der er behandlet i den fælles erklæring om artikel 43 i aftalen.

2. De referencepriser, som Marokko anvender erga omnes, afskaffes for varer med oprindelse i Fællesskabet efter følgende tidsplan:

- Fra og med aftalens ikrafttræden afskaffes disse referencepriser for en fjerdedel af de varer, på hvilke de finder anvendelse.

- Et år efter aftalens ikrafttræden afskaffes disse referencepriser for halvdelen af de varer, på hvilke de finder anvendelse.

- To år efter aftalens ikrafttræden afskaffes disse referencepriser for tre fjerdedele af de varer, på hvilke de finder anvendelse.

- Tre år efter aftalens ikrafttræden afskaffes alle disse referencepriser.

Afskaffelsen sker på grundlag af den liste over varer, for hvilke Marokko opretholder en referencepris erga omnes på det tidspunkt, hvor afskaffelsen skal finde sted.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig ville bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af denne skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

B. Brev fra Kongeriget Marokko

Hr.,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»I medfør af artikel 12, stk. 1, i Euro-Middelhavsaftalen om associering og den dertil knyttede fælles erklæring, er parterne, uden at dette berører de andre bestemmelser i artikel 12, stk. 1, blevet enige om følgende:

1. Niveauet for de gældende referencepriser for de tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Fællesskabet og henhørende under kapitel 51 til 63, som er anført i bilag 5 til aftalen, nedsættes på datoen for aftalens ikrafttræden til 75% af niveauet af de referencepriser, der anvendes erga omnes.

Den nedsættelsessats, der skal anvendes ved begyndelsen af andet og tredje år, fastsættes af Associeringsrådet. Denne nedsættelsessats må ikke være lavere end den, der anvendes i det første år, dvs. 25%.

Ved fastsættelsen af nedsættelsessatsen tager Associeringsrådet navnlig hensyn til udviklingen med hensyn til de kontrolordninger, som Marokko skal indføre med faglig bistand fra Fællesskabet på de områder, der er behandlet i den fælles erklæring om artikel 43 i aftalen.

2. De referencepriser, som Marokko anvender erga omnes, afskaffes for varer med oprindelse i Fællesskabet efter følgende tidsplan:

- Fra og med aftalens ikrafttræden afskaffes disse referencepriser for en fjerdedel af de varer, på hvilke de finder anvendelse.

- Et år efter aftalens ikrafttræden afskaffes disse referencepriser for halvdelen af de varer, på hvilke de finder anvendelse.

- To år efter aftalens ikrafttræden afskaffes disse referencepriser for tre fjerdedele af de varer, på hvilke de finder anvendelse.

- Tre år efter aftalens ikrafttræden afskaffes alle disse referencepriser.

Afskaffelsen sker på grundlag af den liste over varer, for hvilke Marokko opretholder en referencepris erga omnes på det tidspunkt, hvor afskaffelsen skal finde sted.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig ville bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af denne skrivelse.«.

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Kongeriget Marokko

AFTALE

I FORM AF BREVVEKSLING

MELLEM FÆLLESSKABET OG KONGERIGET MAROKKO

OM ARTIKEL 1 I PROTOKOL Nr. 1

OG OM INDFØRSEL I FÆLLESSKABET

AF FRISKE AFSKÅRNE BLOMSTER

HENHØRENDE UNDER POS. 0603 10 I DEN FÆLLES TOLDTARIF

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Fællesskabet og Kongeriget Marokko er blevet enige om følgende:

Protokol nr. 1 til Euro-Middelhavsaftalen om en associering fastsætter, at tolden ved indførsel i Fællesskabet afskaffes for friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Marokko inden for et toldkontingent på 3 000 tons.

For roser og nelliker, som kan komme i betragtning ved denne toldafskaffelse, forpligter Marokko sig til at overholde de nedenfor angivne betingelser for indførsel i Fællesskabet af:

- prisniveauet ved indførsel i Fællesskabet skal svare mindst til 85% af prisniveauet i Fællesskabet for samme varer i samme perioder

- det marokkanske prisniveau bestemmes ud fra priserne på indførte varer på repræsentative importmarkeder i Fællesskabet

- prisniveauet i Fællesskabet bestemmes på basis af de noterede producentpriser på repræsentative markeder i de medlemsstater, der befinder sig blandt de vigtigste producenter

- prisniveauerne skal noteres hver fjortende dag og vægtes med de respektive mængder. Denne bestemmelse gælder for priserne i Fællesskabet og de marokkanske priser

- for både producentpriserne i Fællesskabet og importprisen for marokkanske varer skal der sondres mellem storblomstrede og småblomstrede roser og mellem enkelt- og flerblomstrede nelliker

- hvis det marokkanske prisniveau for nogen varetype er på under 85% af prisniveauet i Fællesskabet, suspenderes toldpræferencen. Fællesskabet genindfører toldpræferencen, når der er noteret et marokkansk prisniveau svarende til 85% eller derover af prisniveauet i Fællesskabet.

Marokko forpligter sig tillige til at opretholde den traditionelle fordeling af handelen mellem roser og nelliker.

Skulle Fællesskabets marked blive forstyrret af en ændring i denne fordeling, forbeholder Fællesskabet sig ret til at fastlægge et forhold på linje med det traditionelle handelsmønster. I så fald kan der foregå en passende udveksling af synspunkter herom.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

B. Brev fra Marokko

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Fællesskabet og Kongeriget Marokko er blevet enige om følgende:

Protokol nr. 1 til Euro-Middelhavsaftalen om en associering fastsætter, at tolden ved indførsel i Fællesskabet afskaffes for friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Marokko inden for et toldkontingent på 3 000 tons.

For roser og nelliker, som kan komme i betragtning ved denne toldafskaffelse, forpligter Marokko sig til at overholde de nedenfor angivne betingelser for indførsel i Fællesskabet af:

- prisniveauet ved indførsel i Fællesskabet skal svare mindst til 85% af prisniveauet i Fællesskabet for samme varer i samme perioder

- det marokkanske prisniveau bestemmes ud fra priserne på indførte varer på repræsentative importmarkeder i Fællesskabet

- prisniveauet i Fællesskabet bestemmes på basis af de noterede producentpriser på repræsentative markeder i de medlemsstater, der befinder sig blandt de vigtigste producenter

- prisniveauerne skal noteres hver fjortende dag og vægtes med de respektive mængder. Denne bestemmelse gælder for priserne i Fællesskabet og de marokkanske priser

- for både producentpriserne i Fællesskabet og importprisen for marokkanske varer skal der sondres mellem storblomstrede og småblomstrede roser og mellem enkelt- og flerblomstrede nelliker

- hvis det marokkanske prisniveau for nogen varetype er på under 85% af prisniveauet i Fællesskabet, suspenderes toldpræferencen. Fællesskabet genindfører toldpræferencen, når der er noteret et marokkansk prisniveau svarende til 85% eller derover af prisniveauet i Fællesskabet.

Marokko forpligter sig tillige til at opretholde den traditionelle fordeling af handelen mellem roser og nelliker.

Skulle Fællesskabets marked blive forstyrret af en ændring i denne fordeling, forbeholder Fællesskabet sig ret til at fastlægge et forhold på linje med det traditionelle handelsmønster. I så fald kan der foregå en passende udveksling af synspunkter herom.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.«.

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Kongeriget Marokko

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab

Erklæring vedrørende artikel 29 i aftalen

1. Skulle Marokko indgå aftaler med andre Middelhavslande med henblik på indførelse af frihandel, er Det Europæiske Fællesskab rede til at overveje kumulation af oprindelse i sin handel med disse lande.

2. Fællesskabet henviser til konklusionerne af Det Europæiske Fællesskab i Cannes, hvori fremhæves betydningen af en etapevis udvikling i retning af kumulation af oprindelse mellem alle parter på samme vilkår som dem, som Fællesskabet overvejer for de central- og østeuropæiske lande, med henblik på at realisere målet om oprettelse af et Euro-Middelhavsfrihandelsområde.

På denne baggrund erklærer Fællesskabet, at der vil blive foreslået Marokko en harmonisering af bestemmelserne om oprindelsesreglerne med samme bestemmelser i de andre aftaler med Middelhavslandene, som har overtaget reglerne for de central- og østeuropæiske lande, så snart disse regler bringes i anvendelse for et Middelhavsland.

Erklæringer fra Marokko

1. Erklæring om nukleart samarbejde

Marokko, som har undertegnet traktaten om ikke-spredning af kernevåben, ønsker i fremtiden at udvikle et samarbejde med Fællesskabet inden for kerneenergi.

2. Erklæring om investeringer

Marokko ønsker, at det inden for samarbejdet vedrørende investeringer undersøges, hvilke muligheder der er for at oprette en garantifond for europæiske investeringer.

3. Erklæring om beskyttelse af Marokkos interesser

Den marokkanske part anmoder om, at Marokkos interesser tages i betragtning i forbindelse med indrømmelser og fordele, der ydes andre tredjelande i Middelhavsområdet i fremtidige aftaler, der indgås mellem disse lande og Det Europæiske Fællesskab.

Bemærkninger til forslaget

1. Den 26. februar 1996 undertegnedes i Bruxelles Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side.

Den nye associeringsaftale træder i stedet for samarbejdsaftalen af 1976 og de efterfølgende tilpasningsprotokoller. Den indgås inden for rammerne af Unionens styrkede Middelhavspolitik, der har til formål at give forbindelserne med partnerne i Middelhavsområdet en ny dimension gennem udvikling af dette område i et klima af fred, sikkerhed og stabilitet. Aftalen skal løbe på ubestemt tid.

2. De vigtigste elementer i aftalen er: en regelmæssig politisk dialog; gradvis oprettelse af et frihandelsområde i overensstemmelse med WTO's bestemmelser; bestemmelser vedrørende fri etableringsret, liberalisering af udvekslingen af tjenesteydelser, frie kapitalbevægelser og konkurrenceregler; styrket økonomisk samarbejde; socialt samarbejde, der suppleres af et kulturelt samarbejde; finansielt samarbejde til støtte for landets bestræbelser i retning af tilpasning og reformer på økonomisk plan og social udvikling i forbindelse med oprettelsen af et frihandelsområde.

3. Respekten for de demokratiske principper samt for menneskerettighederne udgør et væsentligt element i aftalen. I tilfælde af den ene parts misligholdelse vil den anden part i medfør af aftalens bestemmelser kunne træffe passende foranstaltninger. Manglende overholdelse af aftalens væsentlige elementer vil således kunne føre til suspension af aftalen.

Der etableres en regelmæssig politisk dialog mellem parterne om emner af fælles interesse. Den finder navnlig sted på ministerplan og på højt embedsmandsplan. Aftalen har i øvrigt til formål at fremme samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg og de tilsvarende marokkanske institutioner.

Der vil gradvist blive oprettet et frihandelsområde i løbet af en overgangsperiode på højst tolv år fra aftalens ikrafttræden i overensstemmelse med WTO's bestemmelser.

For industriprodukternes vedkommende, og for så vidt angår Fællesskabets importordning, indføres varer med oprindelse i Marokko uden told eller afgifter med tilsvarende virkning og uden kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

For så vidt angår varer med oprindelse i Fællesskabet afvikles told og afgifter med tilsvarende virkning efter en nærmere fastlagt tidsplan. Kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning vil blive ophævet ved aftalens ikrafttræden.

Med hensyn til landbrugs- og fiskerivarer gennemfører Fællesskabet og Marokko gradvist en stadig større liberalisering af deres samhandel og fortsætter også inden for samarbejdets rammer en diversificering af Marokkos landbrugsproduktion.

For at lette processen med at indføre en frihandelszone indeholder aftalen visse klausuler og ledsageforanstaltninger, herunder den traditionelle beskyttelsesklausul, antidumpingklausulen og klausulen om restriktioner i samhandelen af hensyn til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og beskyttelse af sundheden. Der skal i øvrigt forhandles bestemmelser om oprindelsesregler og gensidig anerkendelse af certificering.

Aftalens anvendelsesområde vil blive udvidet til at omfatte etableringsret og liberalisering af tjenesteydelser. En indledende drøftelse herom vil finde sted fem år efter aftalens ikrafttræden, men sektoren for international søtransport vil blive gennemgået, så snart aftalen træder i kraft. I første etape skal parterne overholde deres respektive forpligtelser i henhold til GATS og navnlig indrømme hinanden mestbegunstigelsesbehandling inden for de tjenesteydelsessektorer, som er omfattet af denne forpligtelse.

For så vidt angår øvrige økonomiske foranstaltninger, vil løbende betalinger for løbende transaktioner ikke længere være omfattet af restriktioner, og frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer er sikret. Konkurrenceregler, der bygger på de relevante bestemmelser i EU-traktaten og tilsvarende bestemmelser i EKSF-traktaten, indgår også i aftalen. For så vidt angår vanskeligheder med betalingsbalancen, kan parterne træffe restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med GATT's og IMF's regler. For at sikre en effektiv og passende beskyttelse og iværksættelse med hensyn til intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret har Marokko forpligtet sig til at ratificere og anvende visse internationale konventioner, som det endnu ikke er part i.

Formålet med det økonomiske samarbejde er at hjælpe Marokko med at sikre en varig økonomisk og social udvikling, som kommer begge parter til gode. Samarbejdet skal styrkes for at bidrage til en liberalisering af samhandelen generelt, iværksættelse af en industriel frihandelsordning med Fællesskabet og en liberalisering af den marokkanske økonomi som helhed. Samarbejdet skal omfatte miljøbevarelse og en økologisk balance, samt fremme de områder, der er jobskabende, og de områder, der kan fremme forbindelserne mellem den marokkanske økonomi og Fællesskabets økonomi.

Der indføres en regelmæssig økonomisk dialog mellem de to parter om alle områder inden for makroøkonomisk politik. Opmærksomheden rettes mod foranstaltninger, der kan fremme det interne samarbejde mellem Maghreb-landene.

Der er udpeget en række samarbejdssektorer med angivelse af detaljerede mål for udvalgte prioritetsområder. Sektorerne omfatter: industrisamarbejde, fremme og beskyttelse af investeringer, agroindustrielle og industrielle standarder og overensstemmelsesvurdering, små og mellemstore virksomheder, finansielle tjenesteydelser, landbrug og fiskeri, uddannelse, transport, telekommunikation og informationsteknologi, energi, videnskabeligt og teknologisk samarbejde, miljø, turisme, samarbejde på toldområdet, samarbejde på det statistiske område, samarbejde med hensyn til økonomisk politik og regionalt samarbejde.

For så vidt angår bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, er der fastlagt detaljerede bestemmelser med sigte på at konkretisere samarbejdet og den administrative og faglige bistand.

For så vidt angår samarbejdet på det sociale og kulturelle område, viderefører den nye aftale i det væsentligste bestemmelserne fra den nuværende aftale, for så vidt angår arbejdsvilkår og aflønning samt bestemmelserne vedrørende sociale ydelser til parternes arbejdstagere, der har lovlig beskæftigelse.

Der indledes en dialog på det sociale område, der udvides til at dække alle aspekter af fælles interesse, og som kan forløbe inden for rammerne af den politiske dialog. Den skal navnlig vedrøre alle problemer med hensyn til migration og nødvendigheden af at gøre fremskridt i retning af ligebehandling af parternes lovligt bosiddende statsborgere, for så vidt angår levevilkår og social integration. I øvrigt skal problemet med ulovlig indvandring og betingelserne for tilbagetagelse af personer, der ikke opfylder lovgivningen vedrørende ophold og etablering i værtslandet, også behandles. Der forudses foranstaltninger på det sociale område, som kan vedrøre ethvert område af fælles interesse, og som kan gennemføres koordineret med de aktioner, som medlemsstaterne og kompetente internationale organisationer iværksætter.

Det kulturelle samarbejde har til formål at udbygge kendskabet til og forståelsen af de respektive kulturer.

For så vidt angår det finansielle samarbejde, har det til formål effektivt at bidrage til virkeliggørelsen af aftalens mål, navnlig reformerne med sigte på en modernisering af økonomien, fremme af private investeringer, styrkelse af det faglige samarbejde, fremme af jobskabende aktiviteter og gradvis oprettelse på sigt af et frihandelsområde.

4. På det institutionelle plan nedsættes der i henhold til aftalen et associeringsråd på ministerplan og et associeringsudvalg på embedsmandsplan.

5. De tekster, som Danmark skal tiltræde, og hvortil Folketingets samtykke med dette forslag til folketingsbeslutning søges indhentet, er aftalen med tilknyttede protokoller, bilag og fælles erklæringer samt slutakt.

Skriftlig fremsættelse

Udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen):

Hermed tillader jeg mig for det Høje Ting at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af

Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber

og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden

side.

(Beslutningsforslag nr. B 7).

Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side.

(Beslutningsforslag nr. B 8)

Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af

Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber

og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Israel på den

anden side.

(Beslutningsforslag nr. B 9)

Med tiltrædelsen af Euro-Middelhavsassocieringsaftalerne med Israel, Tunesien og Marokko bidrager Danmark til opfyldelse af målsætningen for EU's styrkede Middelhavspolitik, der blev formelt indledt med Euro-Middelhavskonferencen i Barcelona i november sidste år. Her indgik EU det såkaldte Euro-Middelhavspartnerskab med tolv partnere fra Middelhavsområdet: Marokko, Algeriet, Tunesien, Egypten, Israel, Gaza og Vestbredden, Jordan, Libanon, Syrien, Tyrkiet, Malta og Cypern.

Partnerskabet er baseret på dels en multilateral del mellem EU og Middelhavslandene samlet, dels en bilateral del mellem EU og de enkelte lande.

Euro-Middelhavsassocieringsaftalerne udgør den bilaterale del af partnerskabet. På nuværende tidspunkt er aftalerne med Tunesien, Marokko og Israel færdigforhandlet. Der er endvidere indledt forhandlinger om bilaterale aftaler med Egypten, Jordan og Libanon, og der forventes indledt forhandlinger med Algeriet og den Palæstinensiske Myndighed i indeværende år.

Den multilaterale del af partnerskabet bygger på øget samarbejde inden for 3 områder: Det politiske og sikkerhedspolitiske område, det økonomiske, finansielle og handelsmæssige område, samt det kulturelle og menneskelige område.

Formålet med Euro-Middelhavspartnerskabet er at styrke EU's bestræbelser for fred, sikkerhed og velstand i regionen. På kort sigt skal EU's bistand støtte økonomisk omstilling, større socio-økonomisk ligevægt og regional integration. På lang sigt er målet etablering af et frihandelsområde.

Den økonomiske støtte går hånd i hånd med en forpligtelse om overholdelse af de demokratiske spilleregler og respekt for menneskerettighederne. Respekten for de demokratiske principper og men neskerettighederne udgør således et væsentligt element for hele Euro-Middelhavspartnerskabet.

Uanset at der ikke er nogen direkte sammehæng mellem Euro-Middelhavspartnerskabet og den mellemøstlige fredsproces, er det forhåbningen, at der kan blive tale om et gensidigt positivt samspil.

Euro-Middelhavspartnerskabet er en langsigtet strategi, der er naturligt sideløbende med EU's politik over for Øst- og Centraleuropa. Målet er at sikre en stabil og bæredygtig udvikling i EU's naboområder.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til forslaget, og idet jeg kan tilføje, at tiltrædelsen ikke vil medføre statsfinansielle udgifter, skal jeg tillade mig at anbefale dem til det Høje Tings velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen