Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 9

Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tunesien på den anden side

Fremsat af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen)

den 2. oktober 1996

Vedtaget ved anden (sidste) behandling den 5. december 1996

Den fulde tekst

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks

vegne tiltræder den i Bruxelles den 17. juli 1995 undertegnede

Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber

og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tunesien på den

anden side.

Bilag

Den aftale, som er omtalt i folketingsbeslutningen, er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.

Oprindelig fremsat forslag

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks

vegne tiltræder den i Bruxelles den 17. juli 1995 undertegnede

Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber

og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tunesien på den

anden side.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side

Præambel

Formålsbestemmelse

Afsnit I Politisk dialog

Afsnit II Frie varebevægelser

Kapitel 1: Industrivarer

Kapitel 2: Landbrugsprodukter og fiskerivarer

Kapitel 3: Fælles bestemmelser

Afsnit III Etableringsret og tjenesteydelser

Afsnit IV Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Kapitel 1: Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Kapitel 2: Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Afsnit V Økonomisk samarbejde

Afsnit VI Samarbejde på det sociale og kulturelle område

Kapitel 1: Bestemmelser vedrørende arbejdstagere

Kapitel 2: Dialog på det sociale område

Kapitel 3: Samarbejdsforanstaltninger på det sociale område

Kapitel 4: Samarbejde på det kulturelle område

Afsnit VII Finansielt samarbejde

Afsnit VIII Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser

Bilag 1-7

Protokoller

Protokol 1: om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tunesien

Protokol 2: om ordningen for indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer

med oprindelse i Tunesien

Protokol 3: om ordningen for indførsel i Tunesien af

landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

Protokol 4: om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

Protokol 5: om gensidig bistand mellem myndighederne i toldspørgsmål

Slutakt

Fælleserklæringer

2. Bemærkninger til forslaget

EURO-MIDDELHAVSAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DEN TUNESISKE REPUBLIK PÅ DEN ANDEN SIDE

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET

LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE

STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, i det følgende benævnt »medlemsstater« og,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«, på den ene side, og

DEN TUNESISKE REPUBLIK,

i det følgende benævnt »Tunesien«, på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af de bestående traditionelle bånd mellem Fællesskabet, dets medlemsstater og Tunesien og de fælles værdier, som de deler,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Tunesien ønsker at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed, partnerskab og fælles udvikling,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger principperne i De Forenede Nationers Pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne og de politiske og økonomiske friheder, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM TAGER HENSYN TIL den politiske og økonomiske udvikling, der er registreret i de seneste år på det europæiske kontinent og i Tunesien,

SOM TAGER HENSYN TIL de betydelige fremskridt, Tunesien og det tunesiske folk har gjort i retning af gennemførelsen af deres målsætninger om fuldstændig at integrere den tunesiske økonomi i verdensøkonomien og om at indgå i samfundet af demokratiske stater,

SOM ER KLAR OVER betydningen af denne aftale, som bygger på samarbejde og dialog, for varig stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet,

SOM ER KLAR OVER betydningen af forbindelser i en global euromiddelhavssammenhæng på den ene side og målsætningen om integration mellem Maghreb-landene på den anden,

SOM TAGER HENSYN TIL forskellen i det økonomiske og sociale udviklingsniveau mellem Fællesskabet og Tunesien, og som ønsker at nå målsætningerne med denne associering ved passende bestemmelser i denne aftale,

SOM ØNSKER at etablere og udbygge en regelmæssig politisk dialog om bilaterale og internationale spørgsmål af fælles interesse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet er rede til at yde afgørende støtte til Tunesien til landets tilpasnings- og reformbestræbelser på økonomisk plan og med hensyn til den sociale udvikling,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Tunesien tilslutter sig princippet om frihandel, især overholdelsen af de rettigheder og forpligtelser, der følger af den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT),

SOM ØNSKER at etablere et samarbejde, understøttet af en regelmæssig dialog, på det økonomiske, sociale og kulturelle område for at nå frem til en større gensidig forståelse,

SOM ER OVERBEVISTE OM, at denne aftale vil skabe et gunstigt klima for et opsving i deres økonomiske forbindelser, særlig inden for handel og investeringer, som er afgørende for den økonomiske omstrukturering og den teknologiske modernisering,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE

BESTEMMELSER:

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Tunesien på den anden side.

2. Det er formålet med denne aftale:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog, som gør det muligt at styrke deres forbindelser på alle de områder, de skønner relevante i forbindelse med en sådan dialog

- at fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital

- at udvide samhandelen og sikre et opsving i afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne, især gennem dialog og samarbejde, for at fremme Tunesiens og det tunesiske folks udvikling og velstand

- at opmuntre til maghrebinsk integration ved at fremme samhandel og samarbejde mellem Tunesien og landene i regionen

- at fremme samarbejdet på det økonomiske, sociale, kulturelle og finansielle område.

Artikel 2

Forbindelserne mellem parterne samt alle bestemmelserne i denne aftale bygger på overholdelsen af de demokratiske principper og menneskerettighederne, som ligger til grund for deres interne og internationale politik, og som udgør et væsentligt element i aftalen.

Afsnit I

Politisk dialog

Artikel 3

1. Der etableres en politisk dialog mellem parterne. Den gør det muligt at skabe varige solidaritetsforbindelser mellem parterne, som vil bidrage til velstand, stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og vil skabe et klima af forståelse og tolerance mellem kulturer.

2. Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.:

a) lette den indbyrdes tilnærmelse mellem parterne gennem en større gensidig forståelse og regelmæssig fastlæggelse af fælles holdninger til internationale spørgsmål af fælles interesse

b) sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

c) arbejde for en konsolidering af sikkerheden og stabiliteten i Middelhavsområdet og i Maghreb-landene i særdeleshed

d) gøre det muligt at iværksætte fælles initiativer.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner, der er af fælles interesse for parterne, især forhold, der kan skabe garanti for fred, sikkerhed og regionaludvikling ved at støtte samarbejdsbestræbelserne, især i det maghrebinske område.

Artikel 5

Den politiske dialog etableres med jævnlige mellemrum og hver gang, det er nødvendigt, på følgende måde:

a) på ministerplan, hovedsagelig i Associeringsrådets regi

b) på højt embedsmandsplan mellem tunesiske embedsmænd på den ene side og formandskabet for Rådet og Kommissionen på den anden side

c) ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) på enhver anden måde, som kan bidrage til at intensivere denne dialog og gøre den mere effektiv.

Afsnit II

Frie varebevægelser

Artikel 6

Fællesskabet og Tunesien opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst tolv år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med de i det følgende angivne bestemmelser og med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 og de øvrige multilaterale overenskomster om handel med varer, der er vedføjet overenskomsten om oprettelse af WTO, i det følgende benævnt GATT.

Kapitel 1

Industrivarer

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og i Tunesien, med undtagelse af de i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab opførte varer.

Artikel 8

Der indføres ingen ny importtold eller afgifter med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien.

Artikel 9

Varer med oprindelse i Tunesien kan indføres i Fællesskabet med fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning og uden restriktive foranstaltninger eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 10

1. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i forbindelse med indførsel af varer med oprindelse i Tunesien, der er nævnt i bilag 1.

Dette landbrugselement afspejler forskellene mellem priserne på landbrugsvarer i Fællesskabet, der betragtes som benyttet i fremstillingen af disse varer, og priserne på varer indført fra tredjelande, når de samlede omkostninger ved disse basisprodukter er højere i Fællesskabet. Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold. Disse forskelle erstattes eventuelt af specifik told, der er et resultat af tariferingen af landbrugselementet eller af værditold.

Bestemmelserne i kapitel 2 for landbrugsvarer finder tilsvarende anvendelse på landbrugselementet.

2. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Tunesien udskiller et landbrugselement i de gældende toldsatser ved indførsel af de i bilag 2 nævnte varer med oprindelse i Fællesskabet. Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold.

Bestemmelserne i kapitel 2 for landbrugsvarer finder tilsvarende anvendelse på landbrugselementet.

3. For de varer, der er opført i liste 1 i bilag 2, og som har oprindelse i Fællesskabet, anvender Tunesien ved aftalens ikrafttræden indførselstold og afgifter med tilsvarende virkning, der ikke er højere end dem, der er i kraft den 1. januar 1995 inden for grænserne af de toldkontingenter, der er angivet i nævnte liste.

I forbindelse med fjernelsen af industrielementet i tolden i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 4 må de toldniveauer, der skal anvendes for varer, for hvilke toldkontingenterne er blevet afskaffet, ikke være højere end dem, der er i kraft den 1. januar 1995.

4. For de varer, der er opført i liste 2 i bilag 2, og som har oprindelse i Fællesskabet, fjerner Tunesien industrielementet i afgifterne i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalens artikel 11, stk. 3, for varerne i bilag 4.

For de varer, der er opført i liste 1 og 3 i bilag 2, og som har oprindelse i Fællesskabet, fjerner Tunesien industrielementet i afgifterne i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalens artikel 11, stk. 3, for varerne i bilag 5.

5. De landbrugselementer, der anvendes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, kan reduceres, når afgiftsbelastningen for et landbrugsbasisprodukt i samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien nedsættes, eller når sådanne nedsættelser er et resultat af gensidige indrømmelser vedrørende forarbejdede landbrugsvarer.

6. Den i stk. 5 omtalte nedsættelse, listen over de pågældende varer og eventuelt toldkontingenterne, inden for grænserne af hvilke begrænsningen finder anvendelse, fastsættes af Associeringsrådet.

Artikel 11

1. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Tunesien af varer med oprindelse i Fællesskabet, med undtagelse af dem, der er opført i listen i bilag 3-6, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

2. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Tunesien af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i listen i bilag 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

Ved aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 85% af basistoldsatsen

Et år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70% af basistoldsatsen

To år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 55% af basistoldsatsen

Tre år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40% af basistoldsatsen

Fire år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 25% af basistoldsatsen

Fem år efter aftalens ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

3. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Tunesien af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i listerne i bilag 4 og 5, afskaffes gradvis efter følgende tidsplaner:

For listen i bilag 4:

Ved aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 92% af basistoldsatsen

Et år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 84% af basistoldsatsen

To år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 76% af basistoldsatsen

Tre år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 68% af basistoldsatsen

Fire år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60% af basistoldsatsen

Fem år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 52% af basistoldsatsen

Seks år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 44% af basistoldsatsen

Syv år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 36% af basistoldsatsen

Otte år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 28% af basistoldsatsen

Ni år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20% af basistoldsatsen

Ti år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 12% af basistoldsatsen

Elleve år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 4% af basistoldsatsen

Tolv år efter aftalens ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

For listen i bilag 5:

Fire år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 88% af basistoldsatsen

Fem år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 77% af basistoldsatsen

Seks år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 66% af basistoldsatsen

Syv år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 55% af basistoldsatsen

Otte år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 44% af basistoldsatsen

Ni år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 33% af basistoldsatsen

Ti år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 22% af basistoldsatsen

Elleve år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 11% af basistoldsatsen

Tolv år efter aftalens ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

4. Hvis der opstår alvorlige vanskeligheder for en given vare, kan de gældende tidsplaner i overensstemmelse med stk. 3 efter fælles aftale ændres af Associeringsudvalget, dog således at tidsplanen, for hvilken der er anmodet om en ændring, ikke kan forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode på tolv år. Hvis Associeringsudvalget ikke har truffet beslutning inden for 30 dage efter at være blevet gjort bekendt med Tunesiens anmodning om at ændre tidsplanen, kan Tunesien midlertidigt suspendere tidsplanen for en periode på ikke over et år.

5. For hver vare udgøres basistolden, på grundlag af hvilken de successive nedsættelser som fastsat i stk. 2 og 3 skal foretages, af den told, der reelt anvendes over for Fællesskabet pr. 1. januar 1995.

6. Hvis en toldnedsættelse anvendes generelt efter den 1. januar 1995, erstatter den nedsatte told basistolden som nævnt i stk. 5 med virkning fra den dato, hvor denne nedsættelse anvendes.

7. Tunesien giver Fællesskabet meddelelse om sine basistoldsatser.

Artikel 12

Bestemmelserne i artikel 10, 11 og 19, litra b), anvendes ikke på varer, der optræder på listen i bilag 6. Ordningen, der anvendes på disse varer, vil blive taget op til fornyet overvejelse i Associeringsrådet fire år efter aftalens ikrafttræden.

Artikel 13

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 14

1. Tunesien kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 11 i form af forhøjet eller genindført told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Tunesien på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25% ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 15% af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer i det sidste år, for hvilket der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i fem år, medmindre Associeringsudvalget tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af den maksimale overgangsperiode på 12 år.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Tunesien underretter Associeringsudvalget om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer om sådanne foranstaltninger og de sektorer, de gælder, før de bringes i anvendelse. Tunesien forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, Associeringsudvalget en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Tidsplanen skal omfatte en gradvis afvikling i lige store årlige rater af denne told begyndende senest to år efter dens indførelse. Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, fjerde afsnit, vil Associeringsudvalget under hensyntagen til de vanskeligheder, der er forbundet med oprettelse af en ny industri, undtagelsesvis kunne give Tunesien tilladelse til at opretholde foranstaltninger, der allerede er truffet i medfør af stk. 1, for en periode af højst tre år ud over overgangsperioden på tolv år.

Kapitel 2

Landbrugsprodukter- og fiskerivarer

Artikel 15

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på landbrugsprodukter- og fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet og i Tunesien, som optræder på listen i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 16

Fællesskabet og Tunesien gennemfører gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter- og fiskerivarer.

Artikel 17

1. Landbrugsprodukter- og fiskerivarer med oprindelse i Tunesien er ved indførsel til Fællesskabet omfattet af bestemmelserne i henholdsvis protokol nr. 1 og 2.

2. Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet er ved indførsel til Tunesien omfattet af bestemmelserne i protokol nr. 3.

Artikel 18

1. Fra den 1. januar 2000 gennemgår Fællesskabet og Tunesien situationen med henblik på at fastsætte de liberaliseringsforanstaltninger, som Fællesskabet og Tunesien skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2001 i overensstemmelse med den målsætning, der er angivet i artikel 16.

2. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 og under hensyntagen til handelen med landbrugsprodukter mellem parterne samt disse produkters særlige følsomhed gennemgår Fællesskabet og Tunesien i Associeringsrådet for hvert enkelt produkt og på basis af gensidighed muligheden for at give hinanden passende indrømmelser.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

Artikel 19

Med forbehold af GATT-bestemmelserne:

a) indføres der ingen nye kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien

b) afskaffes kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der anvendes ved indførsel i forbindelse med samhandelen mellem Tunesien og Fællesskabet, ved aftalens ikrafttræden

c) anvender Fællesskabet og Tunesien ved udførsel hverken told eller afgifter med tilsvarende virkning eller kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 20

1. Hvis der indføres særlige bestemmelser som følge af iværksættelse af parternes landbrugspolitikker eller som følge af ændring i de gældende bestemmelser, eller hvis der sker ændring eller udvikling af bestemmelserne vedrørende iværksættelsen af deres landbrugspolitikker, kan Fællesskabet og Tunesien for de deraf omfattede varer foretage en ændring af den i denne aftale fastsatte ordning.

Den part, der foretager denne ændring, underretter Associeringsudvalget herom. Efter anmodning fra den anden part mødes Associeringsudvalget for på passende vis at tage hensyn til den nævnte parts interesser.

2. Hvis Fællesskabet eller Tunesien i medfør af stk. 1 ændrer den i denne aftale fastsatte ordning for så vidt angår landbrugsprodukter, indrømmer de for indførslerne af varer med oprindelse hos den anden part en begunstigelse svarende til den, der er fastsat i denne aftale.

3. Ændringen af den i aftalen fastsatte ordning vil på den anden kontraherendes parts anmodning blive genstand for samråd i Associeringsrådet.

Artikel 21

Produkter med oprindelse i Tunesien er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

Bestemmelserne i denne aftale gælder med forbehold af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Artikel 22

1. De to parter afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af de to parters område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 23

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt som disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2. Der finder konsultationer sted mellem parterne i Associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og om fornødent om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Tunesiens gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 24

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i GATT, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT med dertil knyttet national lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 27.

Artikel 25

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af de kontraherende parters område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien eller vanskeligheder, der kan give sig udtryk i en alvorlig ændring af den økonomiske situation i en region

kan Fællesskabet og Tunesien, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 27.

Artikel 26

Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 19, litra c), fører til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

ii) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 27. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 27

1. Hvis Fællesskabet eller Tunesien undergiver indførslen af varer, der vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 25, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsstrømmene, underrettes det den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 24, 25 og 26, giver Fællesskabet henholdsvis Tunesien, før en af parterne træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), Associeringsudvalget alle relevante oplysninger med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, bør foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles Associeringsudvalget og er der genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 24 underrettes den eksporterende part om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis ikke bringes til ophør, jf. artikel VI i GATT, eller der ikke inden 30 dage efter sagens notificering er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

b) Med hensyn til artikel 25 henvises vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i nævnte artikel, til undersøgelse i Associeringsudvalget, der kan træffe enhver formålstjenlig beslutning for at bringe dem til ophør.

Hvis Associeringsudvalget eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter meddelelsen har truffet nogen beslutning, der bringer vanskelighederne til ophør, og er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning efter sagens notificering, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

c) Med hensyn til artikel 26 meddeles vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsudvalget.

Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Hvis der ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse er truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Tunesien i de situationer, der er omhandlet i artikel 24, 25 og 26, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

Artikel 28

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 29

Begrebet »varer med oprindelsesstatus« med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol nr. 4.

Artikel 30

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til klassificering af varer i samhandelen mellem de to parter.

Afsnit III

Etableringsret og tjenesteydelser

Artikel 31

1. Parterne er enige om at udvide anvendelsesområdet for aftalen, så den omfatter etableringsret for virksomheder fra den ene part på den anden parts område og liberalisering af tjenesteydelser præsteret af virksomheder fra den ene part over for modtagere af tjenesteydelser hos den anden part.

2. Associeringsrådet fremsætter de nødvendige henstillinger med hensyn til gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte målsætning.

Ved formuleringen af disse henstillinger tager Associeringsrådet hensyn til erfaringerne med gensidig indrømmelse af mestbegunstigelsesstatus og parternes respektive forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, der er knyttet som bilag til aftalen om oprettelse af WTO, i det følgende benævnt GATS, særlig artikel V.

3. Gennemførelsen af denne målsætning er genstand for en første undersøgelse i Associeringsrådet senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 32

1. I første omgang bekræfter parterne deres respektive forpligtelser i medfør af GATS, særlig gensidig indrømmelse af mestbegunstigelsesbehandling for de servicesektorer, der er omfattet af denne forpligtelse.

2. I overensstemmelse med GATS finder denne behandling ikke anvendelse på:

a) fordele, der indrømmes af den ene eller den anden part i overensstemmelse med bestemmelserne i en aftale som defineret i artikel V i GATS, eller foranstaltninger, der er truffet på grundlag af en sådan aftale,

b) andre fordele, der indrømmes i overensstemmelse med listen over undtagelser fra mestbegunstigelsesklausulen, vedføjet GATS-aftalen af den ene eller den anden part.

Afsnit IV

Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Kapitel 1

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 33

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 35 forpligter parterne sig til i frit konvertibel valuta at tillade alle løbende betalinger vedrørende løbende transaktioner.

Artikel 34

1. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer henholdsvis medlemsstaterne og Tunesien fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i Tunesien foretaget af virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

2. Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Tunesien og at liberalisere dem fuldstændigt, når de nødvendige betingelser herfor er opfyldt.

Artikel 35

Hvis en eller flere medlemsstater eller Tunesien har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Tunesien alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, vedtage restriktive foranstaltninger over for løbende transaktioner, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at rette op på betalingsbalancestillingen. Fællesskabet eller Tunesien underretter alt efter omstændighederne straks den anden part herom og forelægger hurtigst muligt den anden part en tidsplan for ophævelsen af disse foranstaltninger.

Kapitel 2

Konkurrenceregler og andre økonomiske

bestemmelser

Artikel 36

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien:

a) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

b) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Tunesiens område eller en væsentlig del heraf

c) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, medmindre der dispenseres herfra i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

2. Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af de kriterier, der følger af anvendelsen af artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og for varer henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, denne traktats artikel 65 og 66 samt reglerne om offentlig støtte, herunder den afledte ret.

3. Associeringsrådet vedtager inden for en frist på fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i GATT som regler for gennemførelsen af stk. 1, litra c), og de dertil svarende dele af stk. 2.

4. a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, litra c), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Tunesien i de første fem år efter aftalens ikrafttræden, skal vurderes under hensyntagen til, at Tunesien betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 92, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

I samme periode tillades det undtagelsesvis Tunesien, for så vidt angår stålprodukter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, at yde offentlig støtte til omstrukturering, forudsat at:

- støtten bidrager til de begunstigede virksomheders levedygtighed under normale markedsvilkår ved udgangen af strukturomlægningsperioden,

- støttebeløbet og -intensiteten er strengt begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt for at genskabe virksomhedernes konkurrenceevne, og at støtten nedsættes gradvis,

- strukturomlægningsprogrammet er knyttet til en generel rationalisering af kapaciteten i Tunesien.

Associeringsrådet træffer under hensyntagen til den økonomiske situation i Tunesien afgørelse om, hvorvidt denne periode skal forlænges med yderligere perioder på fem år.

b) Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

5. Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel 2:

- finder stk. 1, litra c), ikke anvendelse

- skal alle former for praksis, der er i strid med stk. 1, litra a), vurderes på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning nr. 26/1962.

6. Finder Fællesskabet eller Tunesien, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 3, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Tunesien træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Associeringsudvalget eller 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt for nævnte udvalg.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med stk. 1, litra c), må der, hvor GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT eller alle andre relevante instrumenter, der er forhandlet inden for GATT, og som finder anvendelse mellem parterne.

7. Med forbehold af eventuelle andre bestemmelser der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 37

Medlemsstaterne og Tunesien tilpasser gradvis og med forbehold af de forpligtelser, der er indgået i medfør af GATT, eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Tunesien med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 38

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager Associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

Artikel 39

1. Parterne sikrer en tidssvarende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, herunder effektive midler til at gøre sådanne rettigheder gældende.

2. Gennemførelsen af denne artikel og bilag 7 vil blive gennemgået af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 40

1. Parterne iværksætter alle de initiativer, der kan fremme Tunesiens anvendelse af Fællesskabets tekniske regler og europæiske normer vedrørende industriprodukters og landbrugsfødevarers kvalitet samt certificeringsprocedurer.

2. På grundlag af principperne i stk. 1 indgår parterne aftaler om gensidig anerkendelse af certifikater, når de nødvendige betingelser herfor er opfyldt.

Artikel 41

1. Parterne sætter sig som målsætning at foretage en gensidig og gradvis liberalisering af offentlige indkøbskontrakter.

2. Associeringsrådet træffer de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre bestemmelserne i stk. 1.

Afsnit V

Økonomisk samarbejde

Artikel 42

Mål

1. Parterne forpligter sig til at styrke deres økonomiske samarbejde i deres gensidige interesse og i den partnerskabsånd, der præger denne aftale.

2. Formålet med det økonomiske samarbejde er at støtte Tunesiens indsats for varig økonomisk og social udvikling.

Artikel 43

Anvendelsesområde

1. Samarbejdet rettes i første række mod aktivitetsområder, der er påvirket af interne begrænsninger og vanskeligheder eller berøres af processen for liberalisering af den tunesiske økonomi som helhed, særlig liberaliseringen af samhandelen mellem Tunesien og Fællesskabet.

2. Samarbejdet rettes desuden i første række mod sektorer, der kan bidrage til at lette den gensidige tilnærmelse mellem Tunesiens og Fællesskabets økonomi, særlig sådanne, som er vækstfremmende og jobskabende.

3. Samarbejdet skal anspore til økonomisk integration mellem Maghreb-landene ved hjælp af enhver form for foranstaltninger, som kan bidrage til udvikling af forbindelser mellem Maghreb-landene.

4. En væsentlig komponent i realiseringen af samarbejdet på de forskellige områder af det økonomiske samarbejde er bevarelse af miljøet og den økologiske balance.

5. Parterne fastlægger i givet fald ved fælles overenskomst andre områder for det økonomiske samarbejde.

Artikel 44

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) en regelmæssig politisk dialog mellem de to parter om alle områder inden for den makroøkonomiske politik

b) informationsudveksling og kommunikation

c) levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles projekter

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand.

Artikel 45

Regionalt samarbejde

For at aftalen kan få sine fulde virkninger bestræber parterne sig på at tilskynde til enhver foranstaltning med regionalt sigte eller på at inddrage andre tredjelande, idet der navnlig fokuseres på:

a) mellemregional handel mellem Maghreb-landene

b) miljøområdet

c) udvikling af økonomisk infrastruktur

d) videnskabelig og teknologisk forskning

e) det kulturelle område

f) toldspørgsmål

g) regionale institutioner og gennemførelse af fælles eller harmoniserede programmer og politikker.

Artikel 46

Uddannelse

Samarbejdet sigter på:

a) at fastslå, hvilke midler kan bidrage til en væsentlig forbedring af situationen inden for uddannelse, herunder erhvervsuddannelse

b) at anspore især kvinder til at søge uddannelse, herunder også tekniske og højere uddannelser og erhvervsuddannelse

c) at anspore til varige forbindelser mellem specialiserede organisationer hos parterne med henblik på sammenlægning og udveksling af erfaringer og midler.

Artikel 47

Videnskabeligt, teknisk og teknologisk samarbejde

Samarbejdet sigter på:

a) at fremme etableringen af permanente forbindelser mellem de to parters forskersamfund, navnlig ved:

- at give Tunesien adgang til fællesskabsprogrammer for forskning og teknologisk udvikling i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om tredjelandes deltagelse i disse programmer

- at inddrage Tunesien i nettene for decentralt samarbejde

- at fremme et samvirke mellem uddannelse og forskning

b) at styrke forskningskapaciteten i Tunesien

c) at stimulere den teknologiske innovation, overførsel af ny teknologi og knowhow

d) at tilskynde til alle foranstaltninger, der kan skabe synergi med regionale foranstaltninger.

Artikel 48

Miljø

Samarbejdet sigter på at modvirke en forringelse af miljøet og at forbedre dets kvalitet, at beskytte menneskers sundhed og at sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på en bæredygtig udvikling.

Parterne er enige om at samarbejde på navnlig følgende områder:

a) jord- og vandkvalitet

b) følgerne af navnlig industriudvikling (sikkerhed ved anlæg, særlig med hensyn til affald)

c) kontrol med og modvirkning af havforurening.

Artikel 49

Industrisamarbejde

Samarbejdet sigter på:

a) at tilskynde til samarbejde mellem erhvervsdrivende hos parterne, også i forbindelse med Tunesiens adgang til fællesskabsnettene for virksomhedssamarbejde eller nettene for decentralt samarbejde

b) at støtte bestræbelser for modernisering og omstrukturering af industrien, herunder landbrugsfødevareindustrien, foretaget af den offentlige og private sektor i Tunesien

c) at anspore til skabelse af et gunstigt klima for privat initiativ med henblik på at stimulere og diversificere produktioner bestemt til det lokale marked og eksportmarkedet

d) bedre at udnytte de menneskelige ressourcer og industripotentiellet i Tunesien gennem en bedre udnyttelse af politikken for innovation, forskning og teknologisk udvikling

e) at lette adgangen til kredit til finansiering af investeringer.

Artikel 50

Fremme og beskyttelse af investeringer

Samarbejdet sigter på at skabe et klima, der kan befordre investeringsstrømmene, ved:

a) fastlæggelse af harmoniserede og forenklede procedurer, ordninger for saminvesteringer (særlig mellem små og mellemstore virksomheder) og ordninger for udforskning af og information om investeringsmuligheder

b) i givet fald opstilling af juridiske rammer, som kan befordre investeringerne, navnlig ved indgåelse mellem Tunesien og medlemsstaterne af aftaler om beskyttelse af investeringer og aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning.

Artikel 51

Samarbejde om standardisering og overensstemmelsesvurdering

Parterne samarbejder med henblik på at fremme:

a) anvendelsen af fællesskabsreglerne på området standardisering, metrologi, kvalitetsforvaltning og -sikring og overensstemmelsesvurdering

b) opgradering af tunesiske laboratorier med henblik på indgåelse til sin tid af aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering

c) tunesiske organisationer, der beskæftiger sig med intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, standardisering og kvalitet.

Artikel 52

Tilnærmelse af lovgivninger

Samarbejdet sigter på at hjælpe Tunesien til at tilnærme sin lovgivning til Fællesskabets på de af denne aftale omfattede områder.

Artikel 53

Finansielle tjenesteydelser

Samarbejdet sigter på en tilnærmelse af fælles regler og standarder bl.a. med henblik på:

a) en styrkelse og en omstrukturering af finanssektorerne i Tunesien

b) en forbedring af regnskabs-, regnskabskontrol- og tilsynssystemerne, regulering af finansielle tjenesteydelser og finanskontrol i Tunesien.

Artikel 54

Landbrug og fiskeri

Samarbejdet sigter på:

a) modernisering og omstrukturering af landbrug og fiskeri ved modernisering af infrastrukturer og udstyr og udvikling af teknikker for behandling og oplagring og forbedring af private distributions- og afsætningskanaler

b) diversificering af produktionen og afsætningsmarkederne i udlandet

c) samarbejde om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige spørgsmål og dyrkningsteknikker.

Artikel 55

Transport

Samarbejdet sigter på:

a) omstrukturering og modernisering af vej-, jernbane-, havne- og lufthavnsinfrastruktur af fælles interesse i relation til de store transeuropæiske samfærdselsveje

b) definition og anvendelse af driftsstandarder af samme art som dem, der gælder i Fællesskabet

c) fornyelse af teknisk udstyr efter fællesskabsstandarderne, særlig hvad angår multimodale transportformer, containertransport og omladning

d) gradvis forbedring af betingelserne for landevejstransit og forvaltning af lufthavne, lufttrafik og jernbaner.

Artikel 56

Telekommunikation og informationsteknologi

Samarbejdsforanstaltninger rettes navnlig mod:

a) telekommunikation i almindelighed

b) standardisering, overensstemmelsesprøvning og certificering vedrørende informations- og telekommunikationsteknologi

c) udbredelse af nye informationsteknologier, særlig i forbindelse med net og deres sammenkobling (tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN) og elektronisk dataoverførsel (EDI))

d) stimulering af forskning og udarbejdelse af nye faciliteter for kommunikation og informationsteknologier med henblik på at opbygge markeder for udstyr, tjenester og applikationer i forbindelse med informationsteknologi, kommunikation, tjenesteydelser og anlæg.

Artikel 57

Energi

Samarbejdsforanstaltninger rettes navnlig mod:

a) vedvarende energikilder

b) fremme af energibesparelser

c) anvendt forskning vedrørende net af databanker mellem erhvervsdrivende og samfundsgrupper hos de to parter

d) støtte af bestræbelserne for modernisering og udvikling af energinet og deres sammenkobling med Fællesskabets net.

Artikel 58

Turisme

Samarbejdet sigter på udvikling på turistområdet, navnlig hvad angår:

a) hoteladministrationen og kvaliteten af tjenesteydelserne inden for de forskellige fag i tilslutning til hotelvæsen

b) udvikling af marketing

c) fremme af ungdomsturisme.

Artikel 59

Samarbejde på toldområdet

1. Samarbejdet sigter på at garantere overholdelsen af handelsordningen og en redelig samhandel og rettes i første række mod:

a) forenkling af kontrol og toldprocedurer

b) anvendelse af det administrative enhedsdokument og etablering af en forbindelse mellem Fællesskabets og Tunesiens forsendelsessystemer.

2. Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig artikel 61 og 62, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol nr. 5.

Artikel 60

Samarbejde på det statistiske område

Samarbejdet sigter på en tilnærmelse mellem parterne med hensyn til de anvendte metoder og på udnyttelse af statistiske oplysninger vedrørende alle områder, der er omfattet af denne aftale, når de egner sig til statistisk behandling.

Artikel 61

Hvidvaskning af penge

1. Parterne er enige om nødvendigheden af at gøre en energisk indsats for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på fastlæggelse af egnede standarder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Den Internationale Finansielle Aktionsguppe (FATF)

Artikel 62

Bekæmpelse af narkotika

1. Samarbejdet sigter på:

a) at øge effektiviteten af narkotikabekæmpelsespolitik og foranstaltninger til at modvirke og bekæmpe produktion, tilførsel og ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

b) at eliminere ethvert ulovligt forbrug af disse stoffer.

2. Parterne fastlægger sammen i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og metoder for at nå disse mål. Når de ikke optræder i fællesskab, gøres deres interventioner til genstand for konsultationer og snæver koordination.

I interventionerne kan inddrages kompetente offentlige og private institutioner, internationale organisationer i samarbejde med regeringen for Den Tunesiske Republik og Fællesskabets og dets medlemsstaters berørte instanser.

3. Samarbejdet gennemføres navnlig på følgende områder:

a) oprettelse eller udvidelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationscentre til behandling og genindpasning af stofmisbrugere

b) gennemførelse af projekter for forebyggelse, information, uddannelse og epidemiologisk forskning

c) opstilling af standarder for modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre væsentlige stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale instanser, navnlig Aktionsgruppen for Kemiske Stoffer (CATF).

Artikel 63

Parterne fastlægger sammen de nødvendige retningslinjer for gennemførelsen af samarbejdet på de i dette afsnit omhandlede områder.

Afsnit VI

Samarbejde på det sociale og kulturelle område

Kapitel 1

Bestemmelser vedrørende arbejdstagere

Artikel 64

1. Hver medlemsstat indrømmer arbejdstagere med tunesisk statsborgerskab, der er beskæftiget på dens område, en ordning, som for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning og afskedigelse, udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til dens egne statsborgere.

2. Enhver tunesisk statsborger, der har tilladelse til at udøve lønnet erhvervsvirksomhed på en medlemsstats område på midlertidigt grundlag, er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, for så vidt angår arbejdsvilkår og aflønning.

3. Tunesien anvender samme ordning over for arbejdstagere, som er statsborgere i medlemsstaterne, og som er beskæftiget på dets område.

Artikel 65

1. Med forbehold af bestemmelserne i de følgende stykker anvendes der på arbejdstagere med tunesisk statsborgerskab og medlemmer af deres familie, der bor hos dem, en social sikringsordning, der udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til statsborgere i de medlemsstater, hvor de er beskæftiget.

Begrebet social sikring omfatter alle grene af social sikring, som vedrører sygdoms-, barsels-, invaliditets- og aldersydelser samt ydelser til efterlevende, ydelser som følge af arbejdsulykker og erhvervssygdom, ydelser som følge af død, arbejdsløshedsydelser og familieydelser.

Denne bestemmelse må ikke bevirke, at de andre regler vedrørende koordination, der er omhandlet i fællesskabsforskrifterne baseret på EF-traktatens artikel 51 bringes i anvendelse på andre betingelser end dem, der er fastsat i artikel 67 i denne aftale.

2. For disse arbejdstagere sker der ved beregningen af de pensioner, alders-, invalide- og efterladtepensioner, familieydelser, sygdoms- og barselsydelser samt den sundhedspleje, der tilkommer dem og deres familie, som er bosat inden for Fællesskabet, en sammenlægning af de forsikrings-, beskæftigelses- og bopælsperioder, som de har fuldført i de forskellige medlemsstater.

3. Disse arbejdstagere oppebærer familieydelser for de medlemmer af deres familie, som er bosat inden for Fællesskabet.

4. Disse arbejdstagere har ret til fri overførsel til Tunesien af pensioner og alders- og efterladtepensioner og ydelser for arbejdsulykker eller erhvervssygdom samt invaliditet som følge af arbejdsulykker eller erhvervssygdom, med undtagelse af særlige ikke-bidragsbetingede ydelser, til de kurser, som anvendes i medfør af den eller de pågældende debitormedlemsstaters lovgivning.

5. Tunesien anvender over for arbejdstagere, der er statsborgere i medlemsstaterne, og som er beskæftiget på dets område, samt over for deres familiemedlemmer, en ordning svarende til den i stk. 1, 3 og 4 omhandlede.

Artikel 66

Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på statsborgere fra den ene eller den anden part, som er ulovligt bosat eller arbejder ulovligt i værtslandet.

Artikel 67

1. Inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden vedtager Associeringsrådet bestemmelser, som kan sikre anvendelsen af principperne i artikel 65.

2. Associeringsrådet fastlægger de nærmere bestemmelser for et administrativt samarbejde til sikring af de forvaltnings- og kontrolmæssige garantier, som er nødvendige for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 68

De bestemmelser, som vedtages af Associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 67, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Tunesien og medlemsstaterne, for så vidt disse indeholder mere fordelagtige ordninger for tunesiske statsborgere eller medlemsstaternes statsborgere.

Kapitel 2

Dialog på det sociale område

Artikel 69

1. Der indledes en regelmæssig dialog mellem parterne om ethvert emne på det sociale område, der er af interesse for dem.

2. Den er redskabet til at udforske måder og betingelser for fremskridt med hensyn til arbejdstagernes bevægelighed, ligebehandling og social integration af tunesiske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat på værtsstaternes område.

3. Dialogen skal navnlig vedrøre alle problemer med berøring til:

a) leve- og arbejdsvilkår for migrantsamfundene

b) migrationer

c) ulovlig indvandring og betingelserne for tilbagevenden af personer, der har befundet sig i en ulovlig situation i henseende til den gældende lovgivning i værtslandet om ophold og etablering

d) foranstaltninger og programmer, som kan befordre ligebehandling mellem tunesiske statsborgere og EF-statsborgere, det gensidige kendskab til kultur og civilisation, øget tolerance og afskaffelse af diskrimination.

Artikel 70

Dialogen på det sociale område finder sted på et niveau og efter retningslinjer svarende til, hvad der er fastsat i afsnit I i denne aftale, som også kan tjene til ramme herfor.

Kapitel 3

Samarbejdsforanstaltninger på det sociale område

Artikel 71

1. For at befæste samarbejdet mellem parterne på det sociale område vil der blive iværksat foranstaltninger og programmer vedrørende ethvert emne af interesse for dem.

Følgende foranstaltninger betragtes i denne sammenhæng som prioriterede:

a) indskrænkning af migrationspresset, navnlig gennem jobskabelse og udvikling af uddannelse i udvandringsområder

b) genindpasning af personer, der er repatrieret som følge af deres situations ulovlige karakter i henseende til den pågældende værtslandslovgivning

c) fremme af kvindernes rolle i den økonomiske og sociale udviklingsproces, navnlig gennem uddannelse og via medierne inden for rammerne af den tunesiske politik på området

d) udvikling og styrkelse af de tunesiske programmer for familieplanlægning og beskyttelse af mødre og børn

e) forbedring af det sociale sikringssystem

f) forbedring af sundhedsplejedækningen

g) forbedring af levevilkårene i ugunstigt stillede områder med stor befolkningskoncentration

h) gennemførelse og finansiering af udvekslings- og fritidsprogrammer for blandede grupper af unge af europæisk og tunesisk oprindelse bosiddende i medlemsstaterne med henblik på at fremme det gensidige kendskab til deres respektive civilisationer og fremme tolerancen.

Artikel 72

Samarbejdsforanstaltningerne kan gennemføres i koordination med medlemsstaterne og de kompetente internationale organisationer.

Artikel 73

Associeringsrådet nedsætter en arbejdsgruppe inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden. Den skal have til opgave at foretage en løbende og regelmæssig evaluering af gennemførelsen af bestemmelserne i kapitel 1 til 3.

Kapitel 4

Samarbejde på det kulturelle område

Artikel 74

1. Parterne forpligter sig med henblik på at forbedre det gensidige kendskab til hinanden og den gensidige forståelse under hensyntagen til igangværende foranstaltninger til under gensidig respekt for kulturforskelle at skabe et bedre grundlag for en varig kulturdialog og at fremme et stabilt indbyrdes kultursamarbejde uden på forhånd at udelukke noget område.

2. Parterne retter ved udarbejdelsen af samarbejdsforanstaltninger og -programmer såvel som fælles aktiviteter særlig opmærksomheden mod de unge og de skriftlige og audiovisuelle udtryks- og kommunikationsmidler, tillige med spørgsmål i forbindelse med beskyttelse af kulturarven og udbredelse af kulturproduktet.

3. Parterne er enige om, at bestående samarbejdsprogrammer på det kulturelle område i Fællesskabet eller i en eller flere af medlemsstaterne kan udvides til også at omfatte Tunesien.

Afsnit VII

Finansielt samarbejde

Artikel 75

Med henblik på at bidrage effektivt til virkeliggørelsen af aftalens mål iværksættes der et finansielt samarbejde til fordel for Tunesien efter passende retningslinjer og med passende midler.

Disse retningslinjer fastlægges efter fælles overenskomst mellem parterne med de mest egnede redskaber fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

Indsatsområderne for dette samarbejde er ud over de i afsnit V og VI i denne aftale omhandlede særlig følgende:

- fremme af reformerne med sigte på en modernisering af økonomien

- opgradering af de økonomiske infrastrukturer

- fremme af private investeringer og jobskabende aktiviteter

- afhjælpning af følgerne for den tunesiske økonomi af den gradvise oprettelse af et frihandelsområde, særlig med hensyn til opgradering og omstilling af industrien

- ledsageforanstaltninger til politikken i de sociale sektorer.

Artikel 76

Fællesskabet undersøger på basis af fællesskabsinstrumenterne til støtte af strukturtilpasningsprogrammer i Middelhavsområdet og i nær koordination med de tunesiske myndigheder og andre bidragsydere, særlig de internationale finansieringsinstitutioner, hvilke midler der vil egne sig til at støtte strukturpolitikken i Tunesien med henblik på at genskabe de større finansielle balancer og til at skabe et økonomisk klima, der vil kunne fremskynde væksten under samtidigt hensyn til kravet om at forbedre befolkningens sociale velfærd.

Artikel 77

For at sikre en koordineret tilgang til de ekstraordinære makroøkonomiske og finansielle problemer, der vil kunne følge af den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser, retter parterne særlig deres opmærksomhed mod udviklingen i samhandelen og de finansielle forbindelser mellem Fællesskabet og Tunesien inden for rammerne af den regelmæssige økonomiske dialog, der etableres i henhold til afsnit V.

Afsnit VIII

Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 78

Der oprettes et Associeringsråd, som træder sammen på ministerplan en gang om året og tillige når omstændighederne kræver det, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser.

Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 79

1. Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af regeringen for Den Tunesiske Republik på den anden side.

2. Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Formandshvervet i Associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af regeringen for Den Tunesiske Republik i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 80

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 81

1. Der nedsættes et Associeringsudvalg, der har til opgave at forvalte aftalen inden for rammerne af de beføjelser, der tillægges det af Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til Associeringsudvalget.

Artikel 82

1. Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for regeringen for den Tunesiske Republik på den anden side.

2. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i Associeringsudvalget udøves på skift af en repræsentant for formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og en repræsentant for regeringen for Den Tunesiske Republik.

I princippet træder Associeringsudvalget sammen på skift i Fællesskabet og i Tunesien.

Artikel 83

Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke Associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

Afgørelserne træffes efter fælles overenskomst mellem parterne, og de er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse.

Artikel 84

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse.

Artikel 85

Associeringsrådet træffer alle nyttige forholdsregler til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Den Tunesiske Republiks Deputeretkammer samt mellem Fællesskabets Økonomiske og Sociale Udvalg og Den Tunesiske Republiks økonomiske og sociale råd.

Artikel 86

1. Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 87

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af de kontraherende parter i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendige i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 88

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Den Tunesiske Republik over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Den Tunesiske Republik, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem tunesiske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 89

Ingen bestemmelse i denne aftale må have til virkning:

- at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af,

- at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse,

- at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 90

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, Associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks Associeringsrådet og vil der på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 91

Protokol nr. 1-5 og bilag 1-7 samt erklæringerne udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 92

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Tunesien.

Artikel 93

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 94

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Den Tunesiske Republiks område.

Artikel 95

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 96

1. Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

2. Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik samt aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Den Tunesiske Republik, undertegnet i Tunis den 25. april 1976.

Bilag 1

De i artikel 10, stk. 1, omhandlede varer

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403    Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og 

       anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også 

       koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, 

       aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: 

 0403 10 51 - Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller 

        kakao 

       - 1,5 vægtprocent og derunder 

 0403 10 53 - - - Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent 

 0403 10 59 - - - Over 27 vægtprocent 

       - - - i anden form, med indhold af mælkefedt på: 

 0403 10 91 - - - 3 vægtprocent og derunder 

 0403 10 93 - - - Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent 

 0403 10 99 - - - Over 6 vægtprocent 

 0403 90 71 - Andre varer, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder 

        eller kakao 

       - - i pulverform, som granulat eller i anden fast form, 

       med indhold af mælkefedt på: 

       - - - 1,5 vægtprocent og derunder 

 0403 90 73 - - - Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent 

 0403 90 79 - - - Over 27 vægtprocent 

       - - I anden form, med indhold af mælkefedt på: 

 0403 90 91 - - - 3 vægtprocent 

 0403 90 93 - - - Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent 

 0403 90 99 - - - over 6 vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 40 00 Sukkermajs, også kogte i vand eller dampkogte, frosne: 

 0711 90 30 Sukkermajs, foreløbigt konserverede f. eks. med 

       svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre 

       konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til 

       umiddelbar fortæring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1517    Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af 

       animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier 

       eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier 

       fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og 

       olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516: 

 1517 10 10 - Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af 

       mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 

       vægtprocent 

 1517 90 10 - Andre varer, med indhold af mælkefedt på over 10 

       vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 170250 00  Kemisk ren fructose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704    Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid 

       chokolade), med undtagelse af lakridssaft, der indeholder 

       over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre 

       stoffer, henhørende under KN-kode 1704 90 10 

 1704 10 11 - Tyggegummi, også overtrukket med sukker: 

       - - Med indhold af saccharose (herunder invertsukker 

         beregnet som saccharose) på under 60 vægtprocent: 

       - - - I strimler 

 1704 10 19 - - - I andre tilfælde 

       - - Med indhold af saccharose (herunder invertsukker 

         beregnet som saccharose) på 60 vægtprocent og 

         derover: 

 1704 10 91 - - I strimler 

 1704 10 99 - - - I andre tilfælde 

 1704 90 30 - Hvid chokolade 

       - Andre varer: 

 1704 90 51 - - Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 

         1 kg og derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 55 - Halspastiller og hostebolsjer 

 1704 90 61 - Dragevarer 

       - Andre varer: 

 1704 90 65 - - Vin- og frugtgummi, gelevarer samt frugtpasta i form 

         af sukkervarer 

 1704 90 71 - - Bolsjer o.lign., også fyldte 

 1704 90 75 - - Karameller 

       - - Andre varer: 

 1704 90 81 - - - Fremstillet ved presning eller støbning 

 1704 90 99 - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806    Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold 

       af kakao 

 1806 10 15 - - Uden indhold af saccharose eller med indhold af 

         saccharose (herunder invertsukker beregnet som 

         saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose 

         på under 5 vægtprocent 

 1806 10 20 - - Med indhold af saccharose (herunder invertsukker 

         beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet 

         som saccharose på 5 vægtprocent og derover, men under 

         65 vægtprocent 

 1810 10 30 - - Med indhold af saccharose (herunder invertsukker 

         beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet 

         som saccharose på 65 vægtprocent og derover, men 

         under 80 vægtprocent 

 1806 10 90 - - Med indhold af saccharose (herunder invertsukker 

         beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet 

         som saccharose på 80 vægtprocent og derover 

 1806 20 10 - Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger 

        af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i 

        pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger 

        af nettovægt over 2 kg: 

       - - Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent og derover 

         eller med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt 

         på 31 vægtprocent og derover, 

 1806 20 30 - - Med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 25 

         vægtprocent og derover, men under 31 vægtprocent 

 1806 20 50 - - Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og 

         derover: 

 1806 20 70 - - »Chocolate Milk Crumb« 

 1806 20 80 - - »Chokoladeglasur« 

 1806 20 95 - - Andre varer 

 1806 31 00 - Andre varer, i blokke, plader eller stænger: 

       - - Med fyld 

 1806 32 10 - - Uden fyld: 

       - - - Med tilsætning af korn, frugt eller nødder 

 1806 32 90 - - I andre tilfælde 

 1806 90 11 - Andre varer: 

       - - Chokolade og chokoladevarer: 

       - - Chokolader, også med fyld: 

 1806 90 19 - - - - Med indhold af alkohol 

       - - - I andre tilfælde 

       - - I andre tilfælde: 

 1806 90 31 - - Med fyld 

 1806 90 39 - - Uden fyld 

 1806 90 50 - Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på 

        basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af 

        kakao 

 1806 90 60 - Smørepålæg med indhold af kakao 

 1806 90 70 - Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af 

        drikkevarer 

 1806 90 90 - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901    Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af 

       mel, stivelse eller maltekstrakt, også tilsat 

       kakaopulver, såfremt dette udgør mindre end 50 

       vægtprocent, ikke andetsteds tariferet; tilberedte 

       næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under 

       pos. 0401 til 0404, også tilsat kakaopulver, såfremt 

       dette udgør mindre end 10 vægtprocent, ikke andetsteds 

       tariferet 

 1901 10   - Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til 

        detailsalg 

 1901 20   - Blandinger og dej til fremstilling af bagværk 

        henhørende under pos. 1905 

 1901 90 11 - Maltekstrakt: 

       - - Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover 

 1901 90 19 - - I andre tilfælde 

 1901 90 99 - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1902    Pastaprodukter, med undtagelse af produkter med fyld 

       henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 20 30; 

       couscous, også tilberedt 

 1902 11   - Pastaprodukter, ikke kogte fyldte eller på anden måde 

        tilberedte 

       - Med indhold af æg 

 1902 19 10 - Uden indhold af mel af blød hvede 

 1902 19 90 - - - I andre tilfælde 

 1902 20 91 - Pastaprodukter med fyld, også kogte eller på anden måde 

        tilberedte: 

       - - Kogte 

 1902 20 99 - - I andre tilfælde 

       - Andre pastaprodukter: 

 1902 30 10 - - Tørrede 

 1902 30 90 - - I andre tilfælde 

 1902 40 10 - Couscous: 

       - - Ikke tilberedt 

 1902 40 90 - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1903 00 00 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i 

       form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.lign. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1904    Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn 

       eller kornprodukter (f. eks. cornflakes); korn (kerner), 

       undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt 

 1904 10 10 - Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af 

        korn eller kornprodukter: 

       - - Varer af majs 

 1904 10 30 - -Varer af ris 

 1904 10 90 - - Andre varer 

 1904 90 10 - Andre varer: 

       - - Ris 

 1904 90 90 - - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905    Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også 

       tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der 

       anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af 

       mel eller stivelse 

 1905 10 00 - Knækbrød 

 1905 20 10 - Honningkager og lignende: 

       - - Med indhold af saccharose på under 30 vægtprocent 

         (herunder invertsukker, beregnet som saccharose) 

 1905 20 30 - - Med indhold af saccharose på 30 vægtprocent og 

         derover, men under 50 vægtprocent (herunder 

         invertsukker, beregnet som saccharose) 

 1905 20 90 - - Med indhold af saccharose på 50 vægtprocent og 

         derover (herunder invertsukker, beregnet som 

         saccharose) 

 1905 30 11 - Søde kiks, biscuits og småkager; vafler: 

       - - Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller 

         andre tilberedninger med indhold af kakao: 

       - - - I pakninger af nettovægt 85 g og derunder 

 1905 30 19 - - - I andre tilfælde 

       - - I andre tilfælde: 

       - - - Søde kiks, biscuits og småkager 

 1905 30 30 - - - - Med indhold af mælkefedt på 8 vægtprocent og 

           derover 

       - - - - I andre tilfælde 

 1905 30 51 - - - - - Dobbeltkiks og -biscuits med mellemlag 

 1905 30 59 - - - - - Andre varer 

       - - Vafler 

 1905 30 91 - - - Saltede, også med fyld 

 1905 30 99 - - - I andre tilfælde 

 1905 40 10 - Tvebakker og kryddere: 

       - - Tvebakker 

 1905 40 90 - - I andre tilfælde 

 1905 90 10 - - Usyret brød (»Matze«) 

 1905 90 20 - - Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes 

         til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel 

         eller stivelse 

       - - Andre varer: 

 1905 90 30 - - - Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller 

          frugt, og med et indhold i tør tilstand på ikke 

          over 5 vægtprocent sukker og ikke over 5 

          vægtprocent fedt 

 1905 90 40 - - - Vafler med et vandindhold på over 10 vægtprocent 

 1905 90 45 - - - Kiks, biscuits og småkager 

 1905 90 55 - - - Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede 

          eller saltede 

       - - Andre varer: 

 1905 90 60 - - - Med tilsætning af sødemidler 

 1905 90 90 - - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 30 Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller 

       konserveret med eddike eller eddikesyre 

 2001 90 40 Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af 

       planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og 

       derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller 

       eddikesyre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 10 91 Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt eller 

       konserveret på anden måde end med eddike eller 

       eddikesyre, frosne 

 2004 90 10 Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller 

       konserveret på anden måde end med eddike eller 

       eddikesyre, frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 20 10 Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt eller 

       konserveret på anden måde end med eddike eller 

       eddikesyre, ikke frosne 

 2005 80 00 Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller 

       konserveret på anden måde end med eddike eller 

       eddikesyre, ikke frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 92 45 Blandinger af »Musli-typer« baseret på ikke-ristede 

       kornflager 

 2008 99 85 Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata), 

       tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat 

       sukker eller alkohol 

 2008 99 91 Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af 

       planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og 

       derover, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke 

       tilsat sukker eller alkohol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2101 10 98 Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser og 

       koncentrater af kaffe eller på basis af kaffe, undtagen 

       tilberedte varer henhørende under KN-kode 2101 10 91 

 2101 20 98 Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller mate 

       samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, 

       essenser eller koncentrater eller på basis af te eller 

       mate, undtagen varer henhørende under KN-kode 2101 20 10 

 2101 30 19 Brændte kaffeerstatninger, undtagen brændt cikorie 

 2101 30 99 Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte 

       kaffeerstatninger, undtagen af brændt cikorie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102 10 31 - Bagegær 

 2102 10 39 - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105    Konsumis, også med indhold af kakao 

 2105 00 10 - Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder 

        under 3 vægtprocent mælkefedt 

       - Varer med indhold af mælkefedt på: 

 2105 00 91 - - 3 vægtprocent og derover, men under 7 vægtprocent 

 2105 00 99 - - 7 vægtprocent og derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2106    Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet 

 2106 10 80 - I andre tilfælde 

 2106 90 10 - Ostefondue 

       - Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer 

        eller farvestoffer: 

 2106 90 98 - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2202 90 91 Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og 

       grøntsagssafter henhørende under KN-kode 2009, med 

       indhold af varer henhørende under KN-kode 0401 til 0404 

       eller med indhold af fedt af varer henhørende under 

       KN-kode 0401 til 0404 

 2202 90 95 - andre varer, med indhold af fedt af varer henhørende 

        under KN-kode 0401 til 0404 

 2202 90 99 - - 0,2 vægtprocent eller derover, men under 2 

         vægtprocent 

       - - 2 vægtprocent eller derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2905 43 00 Mannitol 

 2905 44   D-Glucitol (sorbitol) 

 2904 44 11 - I vandig opløsning: 

       - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og 

         derunder, beregnet på grundlag af indholdet af 

         D-glucitol 

 2905 44 19 - - I andre tilfælde 

       - I andre tilfælde: 

 2905 44 91 - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og 

         derunder, beregnet på grundlag af indholdet af 

         D-glucitol 

 2905 44 99 - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3501    Casein, caseinater og andre caseinderivater 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3505 10   Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen 

       esterificeret eller etherificeret stivelse henhørende 

       under KN-kode 3505 10 50 

 3505 10   - Dextrin og anden modificeret stivelse: 

 3505 10 10 - - Dextrin 

       - - Anden modificeret stivelse: 

 3505 10 90 - - - Andre varer 

 3505 20   Lim, med indhold af stivelse, dextrin eller anden 

       modificeret stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3809 10   Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller 

       til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og 

       præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), 

       af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller 

       læderindustrien eller i nærstående industrier, på basis 

       af stivelse eller stivelsesprodukter, ikke andetsteds 

       tariferet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3823 60   Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44: 

 3823 60 11 - I vandig opløsning: 

       - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og 

         derunder, beregnet på grundlag af indholdet af 

         D-glucitol 

 3823 60 19 - - I andre tilfælde 

       - I andre tilfælde: 

 3823 60 91 - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og 

         derunder, beregnet på grundlag af indholdet af 

         D-glucitol 

 3823 60 99 - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 2 

 De i artikel 10, stk. 2, omhandlede varer 

 Liste 1* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse               Kontingenter 

                              (i t) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1519    Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure     3.480 

 1519 11 00 olier fra raffinering; industrielle 

 1519 12 00 fedtalkoholer 

 1519 13 00 

 1519 19 10 

 1519 19 30 

 1519 19 90 

 1519 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1520    Glycerol (glycerin), også kemisk ren;       154 

 1520 10 00 glycerolvand og glycerollud 

 1520 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704    Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder    186 

 1704 10 11 hvid chokolade) 

 1704 10 19 

 1704 10 91 

 1704 10 99 

 1704 90 10 

 1704 90 30 

 1704 90 51 

 1704 90 55 

 1704 90 61 

 1704 90 65 

 1704 90 71 

 1704 90 75 

 1704 90 81 

 1704 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1803    Kakaomasse, også affedtet             100 

 18 03 10 

 18 03 20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1805    Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller       431 

       andre sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806    Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med  180 

 1806 10 15 indhold af kakao 

 1806 10 20 

 1806 10 30 

 1806 10 90 

 1806 20 10 

 1806 20 30 

 1806 20 50 

 1806 20 70 

 1806 20 80 

 1806 20 95 

 1806 31 00 

 1806 32 10 

 1806 32 90 

 1806 90 11 

 1806 90 19 

 1806 90 31 

 1806 90 39 

 1806 90 50 

 1806 90 60 

 1806 90 70 

 1806 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901    Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler frems-   762 

       fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, 

       også tilsat kakaopulver, såfremt dette udgør 

       mindre end 50 vægtprocent, ikke andetsteds tariferet 

       Tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter 

       henhørende under pos. 0401 til 0404, også tilsat 

       kakaopulver, såfremt dette udgør mindre end 10 

       vægtprocent, ikke andetsteds tariferet 

 1901 10 00 

 1901 20 00 

 1901 90 11 

 1901 90 19 

 1901 90 91 

 1901 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2106    Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds     370 

 2106 10 20 tariferet 

 2106 10 80 

 2106 90 10 

 2106 90 92 

 2106 90 98 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2203    Øl                         255 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208    Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et  532 

 2208 20   alkoholindhold på under 80% vol; spiritus, likør 

 2208 30   og andre spiritusholdige drikkevarer; sammensatte 

 2208 40   alkoholholdige tilberedninger, af den art der 

 2208 50   anvendes til fremstilling af drikkevarer 

 2208 90 19 

 2208 90 31 

 2208 90 33 

 2208 90 45 

 2208 90 48 

 2208 90 52 

 2208 90 58 

 2208 90 65 

 2208 90 41 

 2208 90 69 

 2208 90 73 

 2208 90 79 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2402    Cigarer                      493 

 2402 10 00 

 2402 20 10 

 2402 20 90 

 2402 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 29 15 90  Andre carboxylsyrer                153 

 --------------------------------------------------------------------- 

 35 05    Dextrin og anden modificeret stivelse; lim    1398 

 35 05 10 10 på basis af stivelse, dextrin eller anden 

 35 05 10 90 modificeret stivelse 

 35 05 20 10 

 35 05 20 30 

 35 05 20 50 

 35 05 20 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38 09    Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til     990 

 38 09 10 10 farvning eller til fiksering af farvestoffer 

 38 09 10 30 

 38 09 10 50 

 38 09 10 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 *) Varer, for hvilke Tunesien indrømmer opretholdelse af det 

  gældende toldbelastningsniveau pr. 1.1.1995 for en periode på 4 år 

  inden for grænserne af de angivne toldkontingenter i 

  overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, første afsnit. 

 I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, andet afsnit, må 

  niveauerne af tolden på de varer, for hvilke toldkontingenterne 

  skal afskaffes, under afskaffelsen af industrielementet i 

  overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10, stk. 4, ikke 

  være højere end dem, der var gældende den 1.1.1995. 

 Liste 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 40 00 Sukkermajs, også kogte i vand eller dampkogte, frosne: 

 0711 90 30 Sukkermajs, foreløbigt konserverede f. eks. med 

       svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre 

       konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til 

       umiddelbar fortæring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1702 50 00 Kemisk ren fructose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1903    Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i 

       form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.lign. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 30 Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller 

       konserveret med eddike eller eddikesyre 

 2001 90 40 Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af 

       planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og 

       derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller 

       eddikesyre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 10 91 Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt eller 

       konserveret på anden måde end med eddike eller 

       eddikesyre, frosne 

 2004 90 10 Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller 

       konserveret på anden måde end med eddike eller 

       eddikesyre, frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 20 10 Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt eller 

       konserveret på anden måde end med eddike eller 

       eddikesyre, ikke frosne 

 2005 80 00 Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller 

       konserveret på anden måde end med eddike eller 

       eddikesyre, ikke frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 92 45 Blandinger af »Musli-typer« baseret på ikke-ristede 

       kornflager 

 2008 99 85 Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata), 

       tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat 

       sukker eller alkohol 

 2008 99 91 Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af 

       planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og 

       derover, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke 

       tilsat sukker eller alkohol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2101 10 98 Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser og 

       koncentrater af kaffe eller på basis af kaffe, undtagen 

       tilberedte varer henhørende under KN-kode 2101 10 91 

 2101 20 98 Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller mate 

       samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, 

       essenser eller koncentrater eller på basis af te eller 

       mate, undtagen varer henhørende under KN-kode 2101 20 10 

 2101 30 19 Brændte kaffeerstatninger, undtagen brændt cikorie 

 2101 30 99 Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte 

       kaffeerstatninger, undtagen af brændt cikorie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2905 43 00 Mannitol 

 2905 44   D-Glucitol (sorbitol) 

 2905 44 11 - I vandig opløsning: 

       - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og 

         derunder, beregnet på grundlag af indholdet af 

         D-glucitol 

 2905 44 19 - - I andre tilfælde 

       - I andre tilfælde: 

 2905 44 91 - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, 

        beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol 

 2905 44 99 - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ex 3501   Casein, caseinater og andre caseinderivater 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3823 60   Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44: 

 3823 60 11 - I vandig opløsning: 

       - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og 

         derunder, beregnet på grundlag af indholdet af 

         D-glucitol 

 3823 60 19 - - I andre tilfælde 

       - I andre tilfælde 

 3823 60 91 - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og 

         derunder, beregnet på grundlag af indholdet af 

         D-glucitol 

 3823 60 99 - - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Liste 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1517   Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af 

       animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier 

       eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier 

       fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og 

       olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516: 

 1517 10 10 - Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af 

        mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 

        vægtprocent 

 1517 90 10 - Andre varer, med indhold af mælkefedt på over 10 

        vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1904    Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn 

       eller kornprodukter (f. eks. cornflakes); korn (kerner), 

       undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt 

 1904 10 10 - Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af 

        korn eller kornprodukter: 

       - - Varer af majs 

 1904 10 30 - - Varer af ris 

 1904 10 90 - Andre varer 

 1904 90 10 - Andre varer 

       - Ris 

 1904 90 90 - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105    Konsumis, også med indhold af kakao 

 2105 00 10 - Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder 

        under 3 vægtprocent mælkefedt 

       - Varer med indhold af mælkefedt på: 

 2105 00 91 - - 3 vægtprocent og derover, men under 7 vægtprocent 

 2105 00 99 - - 7 vægtprocent og derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2202 90 91 Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og 

       grøntsagssafter henhørende under KN-kode 2009, med 

       indhold af varer henhørende under KN-kode 0401 til 0404 

       eller med indhold af fedt af varer henhørende under 

       KN-kode 0401 til 0404 

 2202 90 95 - andre varer, med indhold af fedt af varer henhørende 

        under KN-kode 0401 til 0404 

       - 0,2 vægtprocent eller derover, men under 2 vægtprocent 

 2202 90 99 - 2 vægtprocent eller derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 .0505100 2513290  2613100  2714109  2821100  2832100  2841900 

 .0505900 2514000  2613900  2714909  2821200  2832200  2842100 

 1302120  2516110  2614000  2715002  2823000  2832300  2842901 

 1302130  2516120  2615100  2715009  2824100  2833110  2842909 

 1302140  2516210  2615900  2801100  2824200  2833190  2844400 

 1302190  2516220  2616100  2801200  2824900  2833210  2846100 

 1302200  2517100  2616900  2801300  2825100  2833220  2846900 

 1302310  2517200  2617100  2802000  2825200  2833230  2847000 

 1505100  2517300  2617900  2803000  2825300  2833240  2848100 

 1505900  2517410  2618000  2804100  2825400  2833250  2848900 

 1515601  2517490  2619000  2804210  2825500  2833260  2849100 

 1515609  2518100  2620110  2804290  2825600  2833270  2849200 

 1516200  2518200  2620190  2804300  2825700  2833290  2849900 

 1522000  2518300  2620200  2804400  2825800  2833300  2850000 

 1702909  2519100  2620300  2804500  2825909  2833400  2851001 

 1804000  2519900  2620400  2804610  2826110  2834220  2851002 

 2001909  2520100  2621000  2804690  2826120  2835100  2851009 

 2101200  2521000  2701110  2804800  2826190  2835210  2901100 

 2101300  2523300  2701120  2804900  2826200  2835220  2901210 

 2103301  2524000  2701190  2805110  2826300  2835230  2901220 

 2106100  2525100  2701200  2805190  2826900  2835249  2901230 

 2106900  2525200  2702100  2805210  2827100  2835260  2901240 

 2403100  2525300  2702200  2805220  2827200  2835290  2901290 

 2403910  2526100  2703000  2805300  2827310  2835390  2902110 

 2403990  2526200  2704001  2809100  2827320  2836100  2902190 

 2501001  2527000  2704002  2810000  2827330  2836200  2902200 

 2501009  2528100  2705000  2811110  2827340  2836300  2902300 

 2502000  2528900  2706000  2811210  2827350  2836409  2902410 

 2504100  2529100  2707101  2811220  2827360  2836500  2902420 

 2504900  2529210  2707109  2811230  2827370  2836600  2902430 

 2505100  2529220  2707201  2812100  2827380  2836700  2902440 

 2505900  2529300  2707209  2812900  2827390  2836910  2902500 

 2506100  2530100  2707301  2813100  2827410  2836920  2902600 

 2506210  2530200  2707309  2813900  2827490  2836930  2902700 

 2506290  2530300  2707401  2814100  2827510  2836990  2903110 

 2507001  2530900  2707409  2814200  2827590  2839110  2903120 

 2507002  2601110  2707501  2815110  2827600  2839190  2903130 

 2508100  2601120  2707509  2815120  2828100  2839200  2903140 

 2508200  2601200  2707600  2815201  2828901  2839900  2903150 

 2508300  2602000  2707910  2815202  2828902  2840110  2903160 

 2508401  2603000  2707990  2815300  2828909  2840190  2903190 

 2508409  2604000  2708100  2816100  2829110  2840200  2903210 

 2508500  2605000  2708200  2816200  2829190  2840300  2903220 

 2508600  2606000  2709009  2816300  2829900  2841100  2903230 

 2508700  2607000  2712109  2817000  2830100  2841200  2903510 

 2509000  2608000  2712209  2818100  2830200  2841300  2903590 

 2511200  2609000  2712909  2818200  2830300  2841400  2903610 

 2512000  2610000  2713119  2818300  2830901  2841500  2903621 

 2513110  2611000  2713129  2819100  2830909  2841600  2903690 

 2513190  2612100  2713909  2820100  2831100  2841700  2904200 

 2513210  2612200  2714108  2820900  2831900  2841800  2904900 

 2905110  2909600  2915700  2921300  2933110  3004399  3204170 

 2905120  2910100  2915900  2921410  2933190  3004401  3204190 

 2905130  2910200  2916110  2921420  2933210  3004409  3204200 

 2905140  2910300  2916120  2921430  2933290  3004501  3204900 

 2905150  2910900  2916130  2921440  2933310  3004509  3205000 

 2905160  2911000  2916140  2921450  2933390  3004901  3206100 

 2905170  2912110  2916150  2921490  2933400  3004909  3206200 

 2905190  2912120  2916190  2921510  2933510  3006200  3206300 

 2905210  2912130  2916200  2921590  2933590  3006300  3206410 

 2905220  2912190  2916310  2922110  2933610  3006400  3206420 

 2905290  2912210  2916320  2922120  2933690  3006500  3206430 

 2905310  2912290  2916330  2922130  2933710  3101000  3206490 

 2905320  2912300  2916390  2922190  2933790  3102100  3206500 

 2905390  2912410  2917110  2922210  2933900  3102210  3207100 

 2905410  2912420  2917120  2922220  2934100  3102290  3207200 

 2905420  2912490  2917130  2922290  2934200  3102300  3207300 

 2905430  2912500  2917140  2922300  2934300  3102400  3207400 

 2905440  2912600  2917190  2922410  2934901  3102500  3212100 

 2905490  2913000  2917200  2922420  2934909  3102600  3212901 

 2905500  2914110  2917310  2922490  2935000  3102700  3213100 

 2906110  2914120  2917320  2922500  2940000  3102800  3213900 

 2906120  2914130  2917330  2923100  3001100  3102900  3214900 

 2906130  2914190  2917340  2923200  3001200  3103100  3215901 

 2906140  2914210  2917350  2923900  3001901  3103200  3215902 

 2906190  2914220  2917360  2924100  3001909  3103900  3215909 

 2906210  2914230  2917370  2924210  3002100  3104100  3301110 

 2906290  2914290  2917390  2924290  3002200  3104200  3301120 

 2907110  2914300  2918110  2925110  3002310  3104300  3301130 

 2907120  2914410  2918120  2925190  3002390  3104900  3301140 

 2907130  2914490  2918130  2925200  3002900  3105100  3301190 

 2907140  2914500  2918140  2926100  3003101  3105200  3301210 

 2907150  2914610  2918150  2926200  3003109  3105300  3301220 

 2907190  2914690  2918160  2926900  3003201  3105400  3301230 

 2907210  2914700  2918170  2927000  3003209  3105510  3301240 

 2907220  2915110  2918190  2928000  3003311  3105590  3301250 

 2907230  2915120  2918210  2929100  3003319  3105600  3301260 

 2907290  2915130  2918220  2929900  3003391  3105901  3301291 

 2907300  2915210  2918230  2930100  3003399  3105909  3301299 

 2908100  2915220  2918290  2930200  3003401  3201100  3301300 

 2908200  2915230  2918300  2930300  3003409  3201200  3301901 

 2908900  2915240  2918900  2930400  3003901  3201300  3301902 

 2909110  2915290  2919000  2930900  3003909  3201900  3301903 

 2909190  2915310  2920100  2931002  3004101  3202100  3302900 

 2909200  2915320  2920901  2931009  3004109  3202900  3401111 

 2909300  2915330  2920909  2932110  3004201  3203000  3402120 

 2909410  2915340  2921110  2932130  3004209  3204110  3402130 

 2909420  2915350  2921120  2932190  3004311  3204120  3402191 

 2909430  2915390  2921190  2932210  3004319  3204130  3403111 

 2909440  2915400  2921210  2932290  3004321  3204140  3403119 

 2909490  2915500  2921220  2932901  3004329  3204150  3403191 

 2909500  2915600  2921290  2932909  3004391  3204160  3403199 

 3403910  3702950  3821000  3909109  4002800  4103100  4702000 

 3403990  3703100  3822000  3909201  4002910  4103200  4703110 

 3404100  3703200  3823100  3909209  4002990  4103900  4703190 

 3404200  3703900  3823200  3909301  4003000  4104101  4703210 

 3404900  3705100  3823300  3909309  4004000  4104102  4703290 

 3405200  3705200  3823400  3909401  4005100  4104221  4704110 

 3405300  3705900  3823500  3909409  4005200  4104291  4704190 

 3405400  3707100  3823600  3909501  4005910  4104311  4704210 

 3405901  3707900  3823901  3909509  4005990  4104391  4704290 

 3405909  3801100  3823902  3910001  4006100  4105121  4705000 

 3407001  3801200  3823903  3910009  4006900  4105201  4706100 

 3407002  3801300  3901100  3911100  4007000  4106121  4706910 

 3407009  3801900  3901200  3911900  4009201  4106201  4706920 

 3501100  3802100  3901300  3912110  4009209  4107210  4706990 

 3501900  3802900  3901901  3912120  4009301  4107290  4801000 

 3502100  3803000  3901909  3912200  4009309  4107900  4802200 

 3502900  3804001  3902200  3912310  4009401  4111000  4802300 

 3503001  3804009  3902300  3912390  4009409  4204001  4802400 

 3503009  3805100  3902901  3912900  4009501  4204009  4805400 

 3504000  3805200  3902909  3913100  4009509  4401100  4811391 

 3505100  3805900  3903110  3913900  4010101  4401210  4811902 

 3505200  3806100  3903190  3914000  4010102  4401220  4812000 

 3506910  3806200  3903200  3918101  4010109  4401300  4813900 

 3506991  3806300  3903300  3918102  4010910  4402001  4822100 

 3506992  3806901  3903901  3918901  4010991  4402009  4823300 

 3506999  3806909  3903909  3918902  4010992  4403100  4823511 

 3507100  3807000  3904100  3919900  4010999  4403200  4823901 

 3507900  3809100  3904210  3921120  4011300  4403310  4823904 

 3701100  3809910  3904300  3921140  4014100  4403320  4904009 

 3701200  3809920  3904400  3921190  4014901  4403330  4905100 

 3701910  3809990  3904500  3926201  4014909  4403340  4905910 

 3701990  3810100  3904610  3926902  4015110  4403350  4905990 

 3702100  3810900  3904901  3926903  4015190  4403910  4908101 

 3702200  3811110  3904909  3926904  4015900  4403920  4908901 

 3702310  3811190  3905190  3926907  4016100  4403990  4911101 

 3702320  3811210  3905200  4001100  4016940  4404100  5001000 

 3702390  3811290  3905901  4001210  4016951  4404200  5002000 

 3702410  3811900  3905909  4001220  4016959  4405000  5003100 

 3702420  3812100  3906100  4001290  4016991  4413001  5003900 

 3702430  3812200  3906909  4001300  4016999  4413009  5004000 

 3702440  3812300  3907100  4002110  4017001  4417001  5005000 

 3702510  3814000  3907200  4002190  4017002  4421902  5006001 

 3702520  3815110  3907300  4002200  4101100  4421903  5006002 

 3702530  3815120  3907400  4002310  4101210  4501100  5007100 

 3702540  3815190  3907600  4002390  4101220  4501900  5007201 

 3702550  3815900  3907910  4002410  4101290  4601200  5007209 

 3702560  3816000  3907991  4002490  4101300  4601910  5007901 

 3702910  3817100  3907999  4002510  4101400  4601990  5007909 

 3702920  3817200  3908100  4002590  4102100  4602100  5101110 

 3702930  3818000  3908900  4002600  4102210  4602900  5101190 

 3702940  3820000  3909102  4002700  4102290  4701000  5101210 

 5101290  5308300  5502002  5801350  6810110  7017100  7209330 

 5101300  5308900  5502009  5801360  6810200  7017200  7209410 

 5102100  5309110  5503100  5801901  6812101  7017900  7209420 

 5102200  5309190  5503200  5801902  6812109  7019100  7209430 

 5103100  5309210  5503300  5806311  6812200  7019200  7209900 

 5103200  5309290  5503400  5806312  6812300  7019310  7210319 

 5103300  5310101  5503900  5806321  6812400  7019320  7210391 

 5104000  5310109  5504100  5806322  6812500  7019390  7210399 

 5105100  5310901  5504901  5806391  6812600  7019900  7210419 

 5105210  5310909  5504909  5806392  6812700  7020002  7210491 

 5105290  5311001  5506100  5809000  6812900  7104101  7210499 

 5105300  5311002  5506200  5902100  6814100  7104201  7210701 

 5105400  5311003  5506300  5902200  6814900  7104901  7210709 

 5107100  5311004  5506900  5902900  6815100  7201100  7210901 

 5108100  5311009  5507001  5903100  6815200  7201200  7210909 

 5108200  5402100  5507002  5903200  6815910  7201300  7211110 

 5109100  5402200  5507009  5903900  6815990  7201400  7211120 

 5109900  5402310  5509520  5905001  6902100  7202110  7211190 

 5110001  5402320  5511100  5905009  6902201  7202190  7211210 

 5110002  5402330  5511200  5908000  6902901  7202210  7211220 

 5202910  5402390  5511300  5909000  6903100  7202290  7211290 

 5203000  5402410  5603001  5910000  6903201  7202300  7211300 

 5204110  5402420  5603002  5911100  6903900  7202410  7211410 

 5204190  5402430  5603009  5911200  6904101  7202490  7211490 

 5204200  5402490  5604100  5911310  6904109  7202500  7211900 

 5207100  5402510  5604200  5911320  6904901  7202600  7212219 

 5207900  5402520  5604900  5911400  6904909  7202700  7212291 

 5301100  5402590  5605000  5911901  6905101  7202800  7212299 

 5301210  5402610  5606001  5911902  6906001  7202910  7212309 

 5301290  5402620  5606002  5911909  6906009  7202920  7212401 

 5301300  5402690  5606003  6115921  6909119  7202930  7212409 

 5302100  5403100  5606009  6115931  6909199  7202990  7212501 

 5302900  5403200  5607109  6117801  7002100  7203100  7212509 

 5303100  5403310  5607309  6217100  7002200  7203900  7212601 

 5303900  5403320  5607909  6217900  7002310  7205100  7212609 

 5304100  5403330  5608110  6307200  7002320  7205210  7213209 

 5304900  5403390  5608190  6502009  7002390  7205290  7213390 

 5305110  5403410  5608900  6507000  7003110  7206900  7213490 

 5305190  5403420  5609000  6603100  7003190  7208110  7213501 

 5305210  5403490  5801101  6603200  7003200  7208120  7213509 

 5305290  5404100  5801102  6603900  7003300  7208130  7214100 

 5305911  5404900  5801210  6804101  7004100  7208140  7214309 

 5305919  5405001  5801220  6804109  7005210  7208210  7214409 

 5305991  5405009  5801230  6804211  7005290  7208220  7214509 

 5305999  5406100  5801240  6804219  7010901  7208230  7214600 

 5306100  5406200  5801250  6804300  7010902  7208240  7215100 

 5306200  5501100  5801260  6806100  7011100  7208320  7215200 

 5307100  5501200  5801310  6806200  7011200  7208410  7215300 

 5307200  5501300  5801320  6806900  7011900  7208420  7215400 

 5308100  5501900  5801330  6807100  7014000  7209310  7215900 

 5308200  5502001  5801340  6807900  7015100  7209320  7216100 

 7216220  7319300  7501100  7804200  8112190  8419909  8467920 

 7216310  7319900  7501200  7806001  8112200  8420990  8467990 

 7216320  7321901  7502100  7806009  8112400  8421120  8469100 

 7216330  7326190  7502200  7901110  8112910  8421910  8469210 

 7216400  7326901  7504000  7901120  8112990  8422110  8469290 

 7216500  7326902  7505110  7901200  8201500  8422190  8469310 

 7216609  7326903  7505120  7903100  8201600  8423890  8469390 

 7216900  7401100  7505210  7903900  8202400  8425200  8470101 

 7217121  7401200  7505220  7904000  8203300  8425310  8470109 

 7217129  7402000  7506100  7905000  8203400  8425410  8470210 

 7217139  7403110  7506200  7906001  8204200  8428400  8470290 

 7217199  7403120  7507110  7906002  8208300  8428600  8470300 

 7217219  7403130  7507120  7907100  8208901  8428900  8470400 

 7217229  7403190  7507200  7907901  8209000  8430200  8470900 

 7217239  7403210  7508001  8001100  8210000  8431100  8472100 

 7217299  7403220  7508009  8001200  8211940  8431200  8472200 

 7217319  7403230  7601100  8003001  8212109  8431410  8472300 

 7217329  7403290  7601200  8003009  8212201  8431420  8473100 

 7217339  7405000  7603100  8004000  8212209  8431490  8473210 

 7217399  7406100  7603200  8005100  8212909  8432801  8473290 

 7218100  7406200  7604101  8005200  8214109  8432901  8473300 

 7218900  7407100  7604102  8006001  8301500  8433110  8473400 

 7301200  7407220  7604291  8007001  8301701  8433190  8474320 

 7302100  7407290  7604292  8007002  8302600  8437100  8475900 

 7302200  7408111  7605110  8007009  8305100  8437800  8477900 

 7302300  7408119  7605190  8101100  8305900  8437900  8478100 

 7302400  7408210  7605210  8101920  8307100  8442400  8478900 

 7302900  7408220  7605290  8101930  8311900  8443900  8480300 

 7303000  7408290  7606119  8101990  8401200  8448330  8480710 

 7304200  7409119  7606121  8102100  8402900  8448410  8481101 

 7305110  7409199  7606129  8102910  8403900  8448420  8481109 

 7307210  7409219  7606919  8102920  8405900  8450200  8481200 

 7307220  7409299  7606921  8102930  8406110  8450909  8481300 

 7307230  7409311  7606929  8102990  8406190  8451210  8481400 

 7307290  7409319  7607110  8103100  8406900  8452210  8481801 

 7307930  7409391  7609000  8103900  8407100  8452290  8482100 

 7307990  7409399  7613000  8104110  8407210  8452300  8482200 

 7312900  7409401  7614900  8104200  8407290  8453900  8482300 

 7315111  7409409  7616902  8104300  8407900  8454900  8482400 

 7315119  7409901  7616903  8104901  8409100  8455900  8482500 

 7315121  7409909  7616904  8104909  8410900  8462310  8482800 

 7315129  7410210  7616905  8105900  8411910  8462490  8482910 

 7315190  7410220  7801100  8106000  8411990  8466910  8482990 

 7315200  7412100  7801910  8107100  8412100  8466920  8485100 

 7315810  7414100  7801990  8107900  8412900  8466930  8485900 

 7315890  7414900  7803001  8108100  8414200  8466940  8501100 

 7315900  7416000  7803002  8108900  8414900  8467110  8501310 

 7317002  7417009  7804111  8110001  8418696  8467190  8501511 

 7318161  7419100  7804112  8110009  8419310  8467810  8501512 

 7319100  7419910  7804191  8111001  8419901  8467890  8502201 

 7319200  7419991  7804192  8111009  8419902  8467910  8502202 

 8504230  8516720  8535290  8607300  9008300  9027909  9209930 

 8504311  8516790  8535400  8607910  9008900  9028100  9209940 

 8504312  8516800  8536410  8607990  9009110  9028209  9209990 

 8504500  8517200  8539210  8608009  9009120  9028900  9402102 

 8504900  8517400  8539229  8701100  9009210  9029201  9402902 

 8505110  8518211  8539310  8701300  9009220  9029209  9402909 

 8505190  8518300  8539391  8701900  9009300  9029900  9405501 

 8505900  8518400  8539400  8703212  9009900  9030900  9502910 

 8506901  8519290  8540110  8703222  9010300  9031900  9502991 

 8506909  8519310  8540120  8703322  9010900  9032100  9506110 

 8507301  8519390  8540200  8801100  9011900  9032900  9506120 

 8507309  8519400  8540300  8801900  9013900  9033000  9506190 

 8507400  8520100  8540410  8803100  9014100  9107000  9506290 

 8507800  8520200  8540420  8803200  9014200  9108110  9506310 

 8507901  8521100  8540810  8803300  9014800  9108120  9506320 

 8507902  8521900  8540890  8803900  9014900  9108190  9506390 

 8507904  8522100  8540910  8904000  9015300  9108200  9506400 

 8507909  8523110  8540990  8906009  9015900  9108910  9506510 

 8508100  8523120  8541100  9001100  9017109  9108990  9506590 

 8508200  8523130  8541210  9001200  9017209  9109110  9506610 

 8508800  8523209  8541290  9002110  9017300  9109190  9506690 

 8508900  8524100  8541300  9002190  9017809  9109900  9506700 

 8509100  8524210  8541400  9002200  9017900  9110110  9506910 

 8509200  8524220  8541500  9002900  9018110  9110120  9506990 

 8509300  8524230  8541600  9004903  9018190  9110190  9507100 

 8509400  8524901  8542110  9005100  9018200  9110900  9507201 

 8509800  8526100  8542190  9005801  9018320  9114100  9507202 

 8509900  8526910  8542200  9005809  9018390  9114200  9507300 

 8510100  8526920  8542800  9005901  9018410  9114300  9507900 

 8510200  8527311  8542900  9005909  9018491  9114400  9508000 

 8510900  8527312  8543200  9006200  9018499  9114900  9603500 

 8511100  8527321  8543800  9006301  9018500  9201100  9603901 

 8511200  8527322  8543900  9006309  9018902  9201200  9603909 

 8511300  8530100  8545110  9006400  9018903  9201900  9606300 

 8511400  8530800  8545190  9006510  9018904  9202100  9607201 

 8511500  8530900  8545200  9006520  9018909  9202900  9608103 

 8511800  8532100  8545900  9006530  9019100  9203000  9608409 

 8511900  8532210  8546200  9006590  9019200  9204100  9608600 

 8512100  8532220  8547100  9006610  9020000  9204200  9609200 

 8512201  8532230  8603100  9006620  9021211  9205100 

 8512300  8532240  8603900  9006690  9021291  9205900 

 8512400  8532250  8606100  9006910  9022110  9206000 

 8513101  8532290  8606200  9006990  9022210  9207100 

 8513900  8532300  8606300  9007110  9022900  9207900 

 8515900  8532900  8606910  9007191  9024900  9208100 

 8516103  8533100  8606920  9007199  9025190  9208900 

 8516310  8533210  8607191  9007210  9025209  9209100 

 8516320  8533290  8607192  9007290  9025900  9209200 

 8516330  8533310  8607199  9007910  9026900  9209300 

 8516400  8533900  8607210  9007920  9027400  9209910 

 8516500  8535210  8607290  9008100  9027901  9209920 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302320  2845100  3208202  3915200  3924900  4302110  4805222 

 1506000  2845900  3208203  3915300  3925101  4302120  4805229 

 1521100  2902900  3208901  3915900  3925109  4302130  4805230 

 1521900  2903290  3208902  3916100  3925200  4302190  4805291 

 2008910  2903300  3208903  3916200  3925300  4302200  4805299 

 2101100  2903400  3209101  3916900  3925900  4302300  4805300 

 2103100  2903622  3209102  3917100  3926100  4303100  4805500 

 2205100  2904100  3209901  3917210  3926209  4303900  4806100 

 2205900  2931001  3209902  3917220  3926300  4304000  4806200 

 2503100  2932120  3210001  3917230  3926400  4409100  4806300 

 2503900  2936100  3210002  3917290  3926901  4409200  4806400 

 2510100  2936210  3210003  3917310  3926905  4412110  4807100 

 2510200  2936220  3211000  3917320  3926906  4412120  4807910 

 2511101  2936230  3212902  3917330  3926909  4412190  4807990 

 2511109  2936240  3214101  3917390  4011101  4412210  4808200 

 2515110  2936250  3214109  3917400  4011202  4412290  4808300 

 2515200  2936260  3215190  3919100  4011203  4412910  4808900 

 2516901  2936270  3302100  3920200  4011209  4412990  4810110 

 2516902  2936280  3401193  3920420  4104109  4414000  4810120 

 2520200  2936290  3406000  3920510  4104210  4415100  4810210 

 2522100  2936900  3601001  3920590  4104229  4415200  4810290 

 2530400  2937100  3601009  3920610  4104299  4416000  4810310 

 2710001  2937210  3602001  3920620  4104319  4417002  4810320 

 2710003  2937220  3602002  3920630  4104399  4417009  4810390 

 2710005  2937290  3602003  3920690  4105110  4418100  4810991 

 2710009  2937910  3602004  3920710  4105129  4418200  4810992 

 2713209  2937920  3602009  3920720  4105190  4418300  4811100 

 2804700  2937990  3603001  3920731  4105209  4418400  4811310 

 2805400  2938100  3603002  3920739  4106110  4418500  4811399 

 2806200  2938900  3603003  3920790  4106129  4418901  4811400 

 2808000  2939100  3603009  3920910  4106190  4418909  4811901 

 2811190  2939210  3604100  3920920  4106209  4420100  4813100 

 2811290  2939290  3604901  3920930  4107100  4420900  4813200 

 2819900  2939300  3604902  3920940  4108000  4421100  4814100 

 2822000  2939400  3604909  3920990  4109000  4421901  4814200 

 2828903  2939500  3605000  3921110  4110000  4421904  4814300 

 2834109  2939600  3606901  3921130  4201000  4421909  4814900 

 2834299  2939700  3701300  3921900  4205001  4502000  4815000 

 2837110  2939901  3808301  3922100  4205002  4503100  4818500 

 2837190  2939909  3808302  3922200  4206101  4503900  4823200 

 2837200  2941100  3808309  3922900  4206109  4504100  4823400 

 2838000  2941200  3823909  3923100  4206900  4504900  4823902 

 2843100  2941300  3902100  3923211  4301100  4601100  4823903 

 2843210  2941400  3904220  3923219  4301200  4707100  4823905 

 2843290  2941500  3904690  3923291  4301300  4707200  4904001 

 2843300  2941900  3905110  3923299  4301400  4707300  4907003 

 2843900  2942000  3906901  3923300  4301500  4707900  4907009 

 2844100  3208101  3907501  3923400  4301600  4804110  4908102 

 2844200  3208102  3907509  3923500  4301700  4804190  4908109 

 2844300  3208103  3909101  3923900  4301800  4805100  4908902 

 2844500  3208201  3915100  3924100  4301900  4805221  4908909 

 4909000  5206240  5508101  5514320  5704100  6001291  6601911 

 4910001  5206250  5508109  5514330  5704900  6001299  6601919 

 4910009  5206310  5508201  5514390  5802110  6001910  6601991 

 4911109  5206320  5508209  5514410  5802190  6001920  6601999 

 4911910  5206330  5509110  5514420  5802200  6001991  6602000 

 4911990  5206340  5509120  5514430  5802300  6001999  6701001 

 5106100  5206350  5509210  5514490  5803100  6116100  6701009 

 5106200  5206410  5509220  5516110  5803900  6117809  6702100 

 5107200  5206420  5509310  5516120  5804100  6117900  6702900 

 5111110  5206430  5509320  5516130  5804210  6301100  6703000 

 5111190  5206440  5509410  5516140  5804290  6306111  6704110 

 5111200  5206450  5509420  5516210  5806100  6306112  6704190 

 5111300  5401101  5509510  5516220  5806200  6306121  6704200 

 5111900  5401102  5509530  5516230  5806319  6306122  6704900 

 5112110  5401201  5509590  5516240  5806329  6306191  6801000 

 5112190  5401202  5509610  5516310  5806399  6306192  6802101 

 5112200  5407100  5509620  5516320  5806400  6306210  6802102 

 5112300  5407200  5509690  5516330  5807101  6306220  6802220 

 5112900  5407300  5509910  5516340  5807109  6306290  6802230 

 5113001  5407410  5509920  5516410  5807901  6306310  6802290 

 5113002  5407420  5509990  5516420  5807909  6306390  6802920 

 5202100  5407430  5510110  5516430  5808100  6306410  6802930 

 5202990  5407440  5510120  5516440  5808901  6306490  6802990 

 5205110  5407510  5510200  5516910  5808902  6306911  6803000 

 5205120  5407520  5510300  5516920  5808909  6306919  6804221 

 5205130  5407530  5510900  5516930  5810100  6306991  6804222 

 5205140  5407540  5513110  5516940  5810910  6306999  6804223 

 5205150  5407600  5513120  5601211  5810920  6307900  6804224 

 5205210  5407710  5513130  5601212  5810990  6308000  6804225 

 5205220  5407720  5513190  5601221  5811001  6402110  6804229 

 5205230  5407730  5513210  5601222  5811002  6403110  6804230 

 5205240  5407740  5513220  5601229  5811003  6406200  6805100 

 5205250  5407810  5513230  5601291  5811009  6406910  6805200 

 5205310  5407820  5513290  5601299  5901100  6406991  6805300 

 5205320  5407830  5513310  5601300  5901900  6406992  6808000 

 5205330  5407840  5513320  5602100  5904100  6406999  6809110 

 5205340  5407910  5513330  5602210  5904910  6501001  6809190 

 5205350  5407920  5513390  5602290  5904920  6501009  6809900 

 5205410  5407930  5513410  5602900  5906100  6502001  6810190 

 5205420  5407940  5513420  5607101  5906910  6503000  6810910 

 5205430  5408100  5513430  5607210  5906990  6504000  6810990 

 5205440  5408210  5513490  5607291  5907001  6505100  6811100 

 5205450  5408220  5514110  5607299  5907002  6505901  6811200 

 5206110  5408230  5514120  5607301  5907009  6505902  6811300 

 5206120  5408240  5514130  5607410  6001101  6505903  6811900 

 5206130  5408310  5514190  5607491  6001102  6505909  6813100 

 5206140  5408320  5514210  5607499  6001103  6506100  6813900 

 5206150  5408330  5514220  5607501  6001104  6506910  6901001 

 5206210  5408340  5514230  5607509  6001109  6506920  6901002 

 5206220  5505100  5514290  5607901  6001210  6506990  6901003 

 5206230  5505200  5514310  5702200  6001220  6601100  6901009 

 6902209  7204290  7217391  7323941  7805001  8301709  8418290 

 6902909  7204300  7217392  7323949  7805002  8302200  8418694 

 6903209  7204410  7301100  7323990  7806002  8302300  8418695 

 6905109  7204490  7304100  7324100  7902000  8302490  8418699 

 6905901  7204500  7304310  7324211  7907909  8304000  8418991 

 6905909  7206100  7304391  7324219  8002000  8305200  8418992 

 6907100  7208310  7304399  7324291  8006002  8306100  8418993 

 6907901  7208330  7305120  7324299  8101910  8306210  8418994 

 6908101  7208340  7305310  7324901  8104190  8306290  8418995 

 6908102  7208350  7305390  7324902  8105100  8306300  8418999 

 6908108  7208430  7305900  7324909  8109100  8307900  8419110 

 6908109  7208440  7306100  7326200  8109900  8308100  8419190 

 6909900  7208450  7306200  7326904  8112110  8308200  8419819 

 6914101  7208900  7306400  7404000  8112300  8308901  8421991 

 6914109  7210311  7306500  7407210  8113000  8308902  8421992 

 6914901  7210411  7308100  7410110  8201100  8308909  8421999 

 6914909  7212211  7309000  7410120  8201200  8309100  8422900 

 7001000  7212301  7310100  7411101  8201300  8309901  8423100 

 7004900  7213201  7310210  7411210  8201400  8309902  8423900 

 7005100  7213310  7310290  7411220  8201900  8309909  8424890 

 7005301  7213410  7313000  7411290  8202310  8310000  8424900 

 7005309  7214301  7314110  7413000  8202320  8311200  8425490 

 7006000  7214401  7314420  7415100  8202990  8311300  8426910 

 7007111  7214402  7314490  7415210  8205100  8401100  8427900 

 7007119  7214403  7317004  7415290  8205200  8401300  8428320 

 7007190  7214501  7317009  7415310  8205300  8401400  8428500 

 7007211  7214502  7318110  7415320  8205510  8402190  8431310 

 7007219  7214503  7318130  7415390  8205590  8402200  8431390 

 7007290  7216601  7318140  7417001  8205600  8404900  8432909 

 7008000  7217111  7318151  7418100  8205700  8407310  8433200 

 7009100  7217112  7318153  7418200  8205800  8407320  8433300 

 7009910  7217119  7318154  7419999  8206000  8407330  8433510 

 7009920  7217122  7318169  7503000  8207200  8407340  8436290 

 7010909  7217131  7318190  7602000  8207300  8408200  8436800 

 7015901  7217132  7318210  7606111  8207400  8408909  8436910 

 7015909  7217191  7318220  7606911  8207500  8409910  8436990 

 7016100  7217192  7318240  7607191  8207600  8409990  8438100 

 7016901  7217211  7318290  7607199  8207700  8413110  8438900 

 7016909  7217212  7320209  7607201  8207800  8413200  8439910 

 7018100  7217221  7320900  7607209  8207900  8413910  8439990 

 7018200  7217222  7321130  7608201  8208200  8413920  8440900 

 7018901  7217231  7321821  7608209  8208400  8414510  8441900 

 7018909  7217232  7321830  7611000  8208909  8414600  8448200 

 7117110  7217291  7321902  7612900  8212901  8415819  8448510 

 7117191  7217292  7321903  7614100  8213000  8415831  8448590 

 7117192  7217311  7321909  7615200  8214101  8415839  8449000 

 7117193  7217312  7322900  7616100  8214102  8415900  8450901 

 7117199  7217321  7323100  7616901  8214200  8416100  8450902 

 7117900  7217322  7323910  7616909  8214901  8416900  8451900 

 7204100  7217331  7323920  7802000  8214909  8417200  8452100 

 7204210  7217332  7323939  7803003  8301600  8417900  8452900 

 8462290  8518100  8535909  8703311  8714199  9101212  9305210 

 8462910  8518219  8536100  8703312  8714930  9101291  9305290 

 8465990  8518220  8536209  8703319  8714940  9101292  9305901 

 8468900  8518291  8536499  8703321  8714960  9101911  9305909 

 8474900  8518299  8536502  8703329  8714999  9101912  9306100 

 8476110  8518500  8536619  8703331  8715002  9101991  9306210 

 8476190  8518900  8536699  8703332  8716900  9101992  9306290 

 8476900  8519100  8536903  8703339  8802111  9103101  9306301 

 8479820  8519210  8538100  8703901  8802119  9103109  9306309 

 8479900  8519910  8538900  8703902  8802121  9103901  9306901 

 8480200  8519990  8539100  8703909  8802129  9103909  9306909 

 8481901  8520310  8539291  8704101  8802201  9104000  9307000 

 8481902  8520390  8539299  8704109  8802209  9105111  9401100 

 8481909  8520900  8539399  8704211  8802301  9105119  9401801 

 8483100  8522900  8539900  8704221  8802309  9105191  9401901 

 8483200  8523902  8540490  8704229  8802401  9105199  9401902 

 8483300  8523903  8541900  8704319  8802409  9105211  9401909 

 8483400  8523909  8543100  8704321  8802500  9105219  9402109 

 8483500  8524905  8544111  8704329  8804000  9105291  9402901 

 8483600  8524906  8544119  8704900  8805100  9105299  9403901 

 8483900  8524907  8544190  8705100  8805200  9105911  9403902 

 8484100  8524909  8544301  8705200  8903100  9105919  9403909 

 8484909  8525101  8544309  8705300  8903910  9105991  9405101 

 8502301  8525102  8544591  8705400  8903920  9105999  9405102 

 8502302  8525300  8544592  8705901  8903990  9106100  9405103 

 8503000  8527110  8544601  8705909  8906001  9106200  9405104 

 8504402  8527190  8544602  8706001  8907100  9106900  9405109 

 8504403  8527210  8544700  8706009  8907900  9111101  9405201 

 8504409  8527290  8546100  8707100  9001300  9111102  9405202 

 8506200  8527313  8546900  8707900  9001400  9111200  9405203 

 8512209  8527314  8547200  8708100  9001500  9111800  9405204 

 8512900  8527323  8547900  8708210  9001900  9111901  9405209 

 8513109  8527329  8548000  8708290  9004101  9111902  9405300 

 8514100  8527391  8605000  8708390  9004901  9111909  9405401 

 8514900  8527392  8606990  8708400  9004904  9112100  9405402 

 8515310  8527393  8607120  8708500  9017201  9112801  9405403 

 8516101  8527394  8702900  8708600  9017801  9112809  9405404 

 8516210  8527399  8703100  8708700  9025111  9112901  9405405 

 8516602  8527900  8703211  8708930  9025201  9112909  9405409 

 8516609  8529109  8703213  8708940  9025801  9113100  9405509 

 8516710  8529902  8703219  8708991  9028201  9113200  9405600 

 8516901  8529903  8703221  8708999  9028309  9113901  9405911 

 8516902  8529905  8703223  8709190  9032891  9113909  9405919 

 8516909  8529909  8703224  8709900  9032892  9301000  9405920 

 8517101  8531200  8703229  8710000  9101111  9302000  9405991 

 8517301  8531800  8703231  8711301  9101112  9303100  9405999 

 8517302  8531900  8703232  8711309  9101121  9303200  9406000 

 8517309  8534000  8703239  8711401  9101122  9303300  9501000 

 8517810  8535100  8703241  8711409  9101191  9303900  9502999 

 8517901  8535300  8703242  8711500  9101192  9304000  9503100 

 8517909  8535901  8703249  8711900  9101211  9305100  9503200 

 9503300  9612200 

 9504100  9613100 

 9504200  9613201 

 9504300  9613209 

 9504401  9613301 

 9504409  9613309 

 9504900  9613801 

 9505100  9613809 

 9505900  9613901 

 9506210  9613909 

 9601101  9614100 

 9601109  9614201 

 9601901  9614209 

 9601902  9614900 

 9601903  9615110 

 9601909  9615190 

 9602001  9615901 

 9602002  9615902 

 9602009  9615909 

 9603100  9616100 

 9603210  9616200 

 9603290  9617000 

 9603300  9618000 

 9603400  9701100 

 9604000  9701900 

 9605000  9702000 

 9606101  9703000 

 9606102  9704000 

 9606210  9705000 

 9606220  9706000 

 9606290 

 9607110 

 9607190 

 9607209 

 9608101 

 9608201 

 9608203 

 9608206 

 9608209 

 9608311 

 9608319 

 9608391 

 9608401 

 9608501 

 9608911 

 9608919 

 9608999 

 9609901 

 9609909 

 9610000 

 9611000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 .0509009 3305200  4011991  4407920  4816200  5208320  5211410 

 1212200  3305300  4011992  4407990  4816300  5208330  5211420 

 1517900  3305901  4011993  4408101  4816900  5208390  5211430 

 1518000  3305909  4011994  4408109  4817100  5208410  5211490 

 2008110  3306100  4011995  4408201  4817200  5208420  5211510 

 2103200  3306900  4011999  4408209  4817300  5208430  5211520 

 2103302  3307101  4012101  4408901  4818100  5208490  5211590 

 2103900  3307109  4012109  4408909  4818200  5208510  5212110 

 2104100  3307200  4012201  4410100  4818300  5208520  5212120 

 2104200  3307300  4012209  4410900  4818401  5208530  5212130 

 2202100  3307410  4012900  4411110  4818402  5208590  5212140 

 2202900  3307490  4013101  4411190  4818409  5209110  5212150 

 2207101  3307900  4013109  4411210  4818900  5209120  5212210 

 2207109  3401119  4013200  4411290  4819100  5209190  5212220 

 2207201  3401191  4013901  4411310  4819201  5209210  5212230 

 2207209  3401192  4013909  4411390  4819209  5209220  5212240 

 2208100  3401200  4016910  4411910  4819300  5209290  5212250 

 2208901  3402110  4016920  4411990  4819400  5209310  5512110 

 2208902  3402199  4016930  4419000  4819500  5209320  5512190 

 2208909  3402200  4016992  4802100  4819600  5209390  5512210 

 2515121  3402900  4016993  4802510  4820100  5209410  5512290 

 2515129  3405100  4202110  4802521  4820200  5209420  5512910 

 2522200  3506100  4202120  4802529  4820300  5209430  5512990 

 2522300  3606100  4202190  4802530  4820400  5209490  5515110 

 2523100  3606909  4202210  4802600  4820501  5209510  5515120 

 2523210  3808101  4202220  4803001  4820509  5209520  5515130 

 2523290  3808109  4202290  4803009  4820900  5209590  5515190 

 2523900  3808201  4202310  4804210  4821100  5210110  5515210 

 2620500  3808209  4202320  4804290  4821900  5210120  5515220 

 2620900  3808401  4202390  4804310  4822901  5210190  5515290 

 2710007  3808409  4202911  4804390  4822909  5210210  5515910 

 2806100  3808901  4202919  4804410  4823110  5210220  5515920 

 2807000  3808909  4202921  4804420  4823190  5210290  5515990 

 2809200  3813000  4202929  4804490  4823519  5210310  5601100 

 2825901  3819000  4202991  4804510  4823590  5210320  5703100 

 2834219  3920100  4202999  4804520  4823600  5210390  5703200 

 3005100  3920300  4203101  4804590  4823700  5210410  5703300 

 3005900  3920410  4203102  4805210  4823909  5210420  5703900 

 3006100  3923212  4203109  4805600  4901911  5210490  6002100 

 3006600  3923292  4203210  4805700  4901912  5210510  6002200 

 3215110  4008110  4203291  4805800  4901991  5210520  6002300 

 3303001  4008190  4203299  4808100  4901992  5210590  6002410 

 3303002  4008210  4203301  4809100  5208110  5211110  6002420 

 3303003  4008290  4203309  4809200  5208120  5211120  6002430 

 3303004  4009101  4203400  4809900  5208130  5211190  6002491 

 3304100  4009109  4205009  4810910  5208190  5211210  6002499 

 3304200  4011009  4407100  4810999  5208210  5211220  6002910 

 3304300  4011201  4407210  4811210  5208220  5211290  6002920 

 3304910  4011400  4407220  4811290  5208230  5211310  6002930 

 3304990  4011500  4407230  4811909  5208290  5211320  6002991 

 3305100  4011910  4407910  4816100  5208310  5211390  6002999 

 6101100  6104520  6110300  6201120  6204391  6209200  6215200 

 6101200  6104530  6110901  6201130  6204399  6209300  6215900 

 6101300  6104591  6110909  6201191  6204410  6209901  6216001 

 6101901  6104599  6111100  6201199  6204420  6209909  6216009 

 6101909  6104610  6111200  6201910  6204430  6210100  6301200 

 6102100  6104620  6111300  6201920  6204440  6210200  6301300 

 6102200  6104630  6111901  6201930  6204491  6210300  6301400 

 6102300  6104691  6111909  6201991  6204499  6210400  6301900 

 6102901  6104699  6112110  6201999  6204510  6210500  6302100 

 6102909  6105100  6112120  6202110  6204520  6211111  6302210 

 6103110  6105200  6112191  6202120  6204530  6211112  6302220 

 6103120  6105901  6112199  6202130  6204591  6211119  6302290 

 6103191  6105909  6112200  6202191  6204599  6211121  6302310 

 6103199  6106100  6112310  6202199  6204610  6211122  6302320 

 6103210  6106200  6112391  6202910  6204620  6211129  6302390 

 6103220  6106901  6112399  6202920  6204630  6211200  6302400 

 6103230  6106909  6112410  6202930  6204691  6211311  6302510 

 6103291  6107110  6112491  6202991  6204699  6211319  6302520 

 6103299  6107120  6112499  6202999  6205100  6211321  6302530 

 6103310  6107191  6113000  6203110  6205200  6211329  6302590 

 6103320  6107199  6114100  6203120  6205300  6211331  6302601 

 6103330  6107210  6114200  6203191  6205901  6211339  6302602 

 6103391  6107220  6114300  6203199  6205909  6211391  6302910 

 6103399  6107291  6114901  6203210  6206100  6211392  6302920 

 6103410  6107299  6114909  6203220  6206200  6211399  6302930 

 6103420  6107910  6115110  6203230  6206300  6211411  6302990 

 6103430  6107920  6115120  6203291  6206400  6211419  6303110 

 6103491  6107991  6115191  6203299  6206900  6211421  6303120 

 6103499  6107992  6115199  6203310  6207110  6211429  6303190 

 6104110  6107999  6115201  6203320  6207191  6211431  6303910 

 6104120  6108110  6115202  6203330  6207199  6211439  6303920 

 6104130  6108191  6115209  6203391  6207210  6211491  6303990 

 6104191  6108199  6115910  6203399  6207220  6211492  6304110 

 6104199  6108210  6115929  6203410  6207291  6211499  6304190 

 6104210  6108220  6115939  6203420  6207299  6212101  6304910 

 6104220  6108291  6115991  6203430  6207910  6212109  6304920 

 6104230  6108299  6115999  6203491  6207920  6212201  6304930 

 6104291  6108310  6116910  6203499  6207991  6212209  6304990 

 6104299  6108320  6116920  6204110  6207999  6212301  6305100 

 6104310  6108391  6116930  6204120  6208110  6212309  6305200 

 6104320  6108399  6116991  6204130  6208191  6212901  6305310 

 6104330  6108910  6116999  6204191  6208199  6212909  6305390 

 6104391  6108920  6117101  6204199  6208210  6213100  6305900 

 6104399  6108991  6117102  6204210  6208220  6213200  6310101 

 6104410  6108999  6117103  6204220  6208291  6213900  6310109 

 6104420  6109100  6117109  6204230  6208299  6214100  6310901 

 6104430  6109901  6117201  6204291  6208910  6214200  6310909 

 6104440  6109902  6117202  6204299  6208920  6214300  6401100 

 6104491  6109909  6117203  6204310  6208991  6214400  6401910 

 6104499  6110100  6117209  6204320  6208999  6214900  6401920 

 6104510  6110200  6201110  6204330  6209100  6215100  6401990 

 6402190  7013310  7110310  7207120  7326909  8403101  8465100 

 6402200  7013320  7110391  7207190  7409111  8403109  8465910 

 6402300  7013391  7110399  7207200  7409191  8408100  8465920 

 6402910  7013399  7110410  7213100  7409211  8408901  8465950 

 6402990  7013910  7110491  7214200  7409291  8413301  8474311 

 6403190  7013991  7110499  7216211  7411109  8413302  8481102 

 6403200  7013992  7111000  7216219  7412200  8413309  8481809 

 6403300  7013999  7112100  7306300  7419994  8413702  8484901 

 6403400  7020001  7112200  7306600  7604103  8413709  8501201 

 6403510  7020009  7112900  7306900  7604210  8413811  8501209 

 6403590  7101101  7113111  7307110  7604293  8413812  8501400 

 6403910  7101102  7113112  7307190  7608100  8413819  8501519 

 6403990  7101210  7113113  7307910  7610100  8415100  8501521 

 6404110  7101220  7113114  7307920  7610900  8415811  8501529 

 6404191  7102100  7113119  7308200  7612100  8415820  8502110 

 6404199  7102210  7113191  7308300  7615100  8418100  8502120 

 6404201  7102290  7113192  7308400  7616906  8418210  8502130 

 6404209  7102310  7113193  7308901  8202100  8418220  8504100 

 6405100  7102390  7113194  7308909  8202200  8418300  8504210 

 6405200  7103101  7113195  7311000  8202910  8418400  8504220 

 6405900  7103109  7113196  7312100  8203100  8418500  8504319 

 6406101  7103911  7113197  7314190  8203200  8418610  8504320 

 6406109  7103919  7113198  7314200  8204110  8418691  8504330 

 6802210  7103991  7113199  7314300  8204120  8418692  8504340 

 6802910  7103999  7113201  7314410  8205400  8418693  8504401 

 6907902  7104109  7113202  7314500  8205900  8418910  8506110 

 6907909  7104209  7113203  7315820  8208100  8419811  8506120 

 6908901  7104909  7113209  7316000  8211100  8421230  8506130 

 6908902  7105100  7114111  7317001  8211911  8421310  8506190 

 6908908  7105900  7114119  7317003  8211912  8422400  8507100 

 6908909  7106100  7114191  7318120  8211919  8423810  8507200 

 6910100  7106910  7114192  7318159  8211921  8423820  8507903 

 6910900  7106921  7114193  7318231  8211929  8424100  8515390 

 6911101  7106922  7114199  7318232  8211931  8424811  8516102 

 6911109  7106929  7114201  7318239  8211932  8424819  8516290 

 6911901  7107001  7114209  7320101  8211939  8425421  8516601 

 6911909  7107002  7115100  7320109  8212101  8425429  8517109 

 6912001  7108110  7115901  7320201  8215100  8426110  8528100 

 6912002  7108121  7115902  7321111  8215200  8428100  8528200 

 6912003  7108129  7115903  7321119  8215910  8432100  8529101 

 6912009  7108131  7115909  7321120  8215990  8432210  8529102 

 6913100  7108139  7116101  7321810  8301100  8432290  8529901 

 6913901  7108200  7116109  7321829  8301200  8432401  8529904 

 6913909  7109000  7116201  7322110  8301300  8432409  8531100 

 7010100  7110110  7116209  7322190  8301400  8433400  8536201 

 7012000  7110191  7118101  7323931  8302100  8436210  8536300 

 7013100  7110192  7118109  7325100  8302410  8450110  8536491 

 7013210  7110199  7118901  7325910  8302420  8450120  8536501 

 7013291  7110210  7118902  7325990  8302500  8450190  8536509 

 7013292  7110291  7118909  7326110  8303000  8452400  8536611 

 7013299  7110299  7207110  7326905  8311100  8462390  8536691 

 8536901  8716100  9503490 

 8536902  8716200  9503500 

 8537100  8716310  9503600 

 8537200  8716390  9503700 

 8539221  8716400  9503800 

 8544112  8716800  9503900 

 8544201  9003110  9506620 

 8544209  9003191  9608102 

 8544410  9003199  9608109 

 8544491  9003900  9608202 

 8544499  9004109  9608399 

 8544511  9004902  9608509 

 8544519  9004909  9608991 

 8544593  9017101  9609100 

 8544599  9018310  9612100 

 8544603  9028202 

 8544609  9028301 

 8607110  9102110 

 8609001  9102120 

 8609009  9102190 

 8701200  9102210 

 8702100  9102290 

 8704212  9102910 

 8704219  9102990 

 8704230  9401200 

 8704311  9401300 

 8708310  9401400 

 8708800  9401500 

 8708910  9401610 

 8708920  9401690 

 8708992  9401710 

 8708993  9401790 

 8711101  9401809 

 8711109  9402101 

 8711201  9403100 

 8711209  9403201 

 8712001  9403202 

 8712009  9403209 

 8714110  9403300 

 8714191  9403400 

 8714192  9403500 

 8714193  9403600 

 8714194  9403700 

 8714195  9403800 

 8714200  9404100 

 8714910  9404210 

 8714920  9404290 

 8714950  9404300 

 8714991  9404900 

 8714992  9502100 

 8715001  9503410 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. Toldpos. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 .0403900 

 .0403100 

 1902110 

 1902190 

 1902200 

 1902300 

 1902400 

 1905100 

 1905200 

 1905300 

 1905400 

 1905901 

 1905902 

 1905909 

 2102100 

 2102200 

 2102300 

 2201100 

 2201900 

 5701101 

 5701102 

 5701103 

 5701109 

 5701901 

 5701902 

 5701903 

 5701909 

 5702100 

 5702310 

 5702320 

 5702390 

 5702410 

 5702420 

 5702490 

 5702510 

 5702520 

 5702590 

 5702910 

 5702920 

 5702990 

 5705000 

 5804300 

 5805000 

 6307100 

 6309000 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 7

Vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

1. Inden udgangen af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden tiltræder Tunesien følgende multilaterale konventioner om beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret:

- Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961);

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980);

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret 1979 og 1984);

- Den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Geneve-akten, 1991);

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Geneve 1977, ændret i 1979).

2. Associeringsrådet kan beslutte, at stk. 1 i dette bilag finder anvendelse på andre multilaterale konventioner på dette område. I denne henseende bestræber Tunesien sig bedst muligt på at tiltræde navnlig de konventioner, som Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater er part i.

3. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konventioner:

- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979);

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971).

PROTOKOL Nr. 1

OM ORDNINGEN FOR INDFØRSEL I FÆLLESSKABET

AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I TUNESIEN

Artikel 1

1. De i bilaget anførte varer med oprindelse i Tunesien indføres i Fællesskabet på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2. Tolden ved indførsel afskaffes eller nedsættes alt efter vare i det for hver vare angivne forhold i kolonne a.

For visse varer, for hvilke der i henhold til toldtariffen anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de i stk. 3 omhandlede nedsættelser, der er angivet i kolonne a og i kolonne c kun for værditolden.

3. For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne b.

For mængder, der indføres ud over kontingenterne, nedsættes tolden i henhold til den fælles toldtarif i det i kolonne c angivne forhold.

4. For visse andre varer, der kan indføres toldfrit, er der i kolonne d fastsat referencemængder.

Hvis indførslen af en vare overstiger referencemængderne, kan Fællesskabet under hensyntagen til en årlig opgørelse over samhandelen, som det foretager, henføre varen under et fællesskabstoldkontingent med en mængde svarende til denne referencemængde. I så fald anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne c angivne forhold for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

5. For visse af de varer, der er omhandlet i stk. 3 og 4, og som er angivet i kolonne e, forhøjes kontingentmængderne eller referencemængderne i fire lige store rater på 3% af disse mængder hvert år fra den 1. januar 1997 til den 1. januar 2000.

6. For visse varer, bortset fra dem, der er omhandlet i stk. 3 og 4, og som er angivet i kolonne e, kan Fællesskabet fastsætte en referencemængde, jf. stk. 4, hvis det på grundlag af en årlig opgørelse over samhandelen, fastslår, at de indførte mængder indebærer fare for at skabe vanskeligheder på Fællesskabets marked. Hvis varen siden henføres under et toldkontingent på de i stk. 4 beskrevne betingelser, anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne c angivne forhold for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

Artikel 2

For vin med oprindelsesbetegnelse, af friske druer, henhørende under pos. 2204 i den kombinerede nomenklatur og med oprindelse i Tunesien finder artikel 1 anvendelse på vin i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder med et virkeligt alkoholindhold på 15% vol. eller derunder.

Disse vine har ifølge den tunesiske lovgivning følgende betegnelser: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.

Artikel 3

1. For hvert produktionsår i perioden mellem den 1. januar 1996 og den 31. december 1999 opkræves der inden for en mængde på 46000 tons pr. produktionsår en told på 7,81 ecu/ton ved indførsel i Fællesskabet af ubehandlet olivenolie henhørende under pos. 1509 10 10 og 1509 10 90 i den kombinerede nomenklatur, som er fuldstændigt fremstillet i Tunesien, og som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet.

2. Hvis indførslen af olivenolie i Fællesskabet i henhold til denne ordning indebærer fare for at forstyrre markedsligevægten i Fællesskabet, navnlig på grund af de forpligtelser, det har påtaget sig inden for rammerne af WTO, kan det træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe situationen.

3. Parterne tager i løbet af andet halvår 1999 situationen op til fornyet overvejelse med henblik på at fastsætte den ordning, der skal gælde fra den 1. januar 2000.

Bilag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

               Ned-  Told-  Ned-  Refe-  Sær- 

             sættelse kontin- sættelse rence- lige 

               af   genter af told- mæng- bestem- 

              told-      satser- der  melser 

 KN-kode   Vare-    satserne     ne ud 

     beskrivelse            over be- 

                      stående 

                      eller 

                      eventuelle 

                      toldkon- 

                      tingenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

               (%)  (ton)   (%)  (ton) 

               a    b    c    d    e 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0101 19 10 Heste, til 

       slagtning1)   100        80      art. 1 & 6 

 0101 19 90 I andre 

       tilfælde    100        80      art. 1 & 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0204   Kød af får og 

       geder, fersk, 

       kølet eller 

       frosset, und- 

       tagen fårekød 

       af tamdyr    100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0208   Andet kød og 

       spiseligt slagte- 

       affald, fersk, 

       kølet eller 

       frosset     100        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0602 40 Rosenplanter, 

       også podede, 

       med undtagelse 

       af podekviste  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0603 10 Afskårne blom- 

       ster og blom- 

       sterknopper, 

       friske     100   750   -       art.1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0701 90 51 Nye kartofler, 

       fra 1. januar 

       til 31. marts2) 100 15.000   40       art.1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0702 00 Tomater fra 15. 

       november til 

       30. april    100*)      60*)      art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0703 10 11 Løg, fra 15. 

 ex 0703 10 19 februar til  100       60       art.1 & 6 

        15. maj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0703 20 00 Hvidløg, fra 

       1. november 

       til 31. marts  100       60       art.1 & 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0706 10 00 Gulerødder, fra 

       1. januar til 

       31. marts    100       40       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0707 00 Agurker, fra 10. 

       november til 11. 

       februar     100*)      0       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0708 10 10 Ærter (Pisum 

       sativum), fra 1. 

       oktober til 

       30. april    100       60       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Adgang til anvendelse af denne position indrømmes på betingelser, 

  der fastsættes af de kompetente myndigheder i Fællesskabet. 

 2) Fra tidspunktet for iværksættelse af fællesskabsforskrifter 

  vedrørende kartofler forlænges denne periode til den 15. april, og 

  nedsættelsen af den gældende told ud over kontingentet udgør 50%. 

 *) Nedsættelsen gælder udelukkende for værditoldsatsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0708 20 10 Bønner (Vigna-arter, 

       Phaseolus-arter), fra 

       1. november til 

       30. april    100       60       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 10 Artiskokker, fra 1. 

       oktober til 31. 

       december    100*)      30*)      art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 20 00 Asparges, fra 

       1. oktober til 

       31. marts    100       0       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 30 00 Auberginer, fra 

       1. december til 

       30. april    60       -       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 40 00 Selleri, bortset 

       fra knoldselleri, 

       fra 1. november til 

       31. marts    100       0       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709 60 10 Sød peber    100       40       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709 60 99 Frugter af slægterne 

       Capsicum eller 

       Pimenta     100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 90 50 Fennikel, fra 

       1. november til 

       31. marts    100       0       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 90 Courgetter, fra 

       1. december til 

       15. marts    60*)      - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0709 90 90 Vilde løg af 

       slægten Muscari 

       comosum, fra 15. februar 

       til 15. maj   100       60       art.1 § 6 

       Persille, fra 1. november 

       til 31. marts  100       0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 80 59 Andre frugter af 

       slægterne Capsicum 

       eller Pimenta  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0711 20 10 Oliven, ikke til 

       fremstilling af 

       olivenolie 3)  60       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0711 30 00 Kapers     100       90       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3) Adgang til anvendelse af denne position sker på betingelser, der 

  fastsættes af de kompetente myndigheder i Fællesskabet. 

 *) Nedsættelsen gælder udelukkende for værditoldsatsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0711 90 10 Frugter af slægten 

       Capsicum eller Pimenta, 

       bortset fra sød 

       peber      100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0713 10 10 Ærter til udsæd 100       60       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0713 50 10 Valskbønner og 

       hestebønner til 

       udsæd      100       60       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0713   Bælgfrugter, undtagen 

       til udsæd    100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0802 11 90 Mandler, også 

  0802 12 90 afskallede, undtagen 

       bitre mandler  100       0   1.000 art.1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0804 10 00 Dadler, i salgs- 

       emballage af netto- 

       indhold på 35 kg 

       eller derunder 100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 10 Friske appel- 

       siner      100*) 31.360  80*)      art.1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 10 Appelsiner, 

       undtagen friske 100*)      0   1.500 art.1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 20 Mandariner (herunder 

       tangeriner og satsumas); 

       clementiner, wilkings 

       og andre lignende 

       krydsninger af citrusfrugter, 

       friske     100*)      80*)      art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0805 30 Friske citroner 100*)      80*)      art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0805 40 Grapefrugter   80       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex  0806 Druer til spisebrug, 

       fra 15. november 

       til 30. april  60*)      - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0807 10 10 Vandmeloner, 

       fra 1. april til 

       15. juni     50       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0807 10 90 Meloner, 

       fra 1. november 

       til 31. maj   100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0809 10 Abrikoser    100*)      0   2.000 art.1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0809 40 Blommer, fra 

       1. november til 

       15. juni     60*)      - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 *) Nedsættelsen gælder udelukkende for værditoldsatsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 10 90 Jordbær, fra 

       1. november til 

       31. marts    100       60       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 20 10 Hindbær, 

       fra 15. maj 

       til 15. juni   50       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0812 90 20 Appelsiner, 

       fint formalede, 

       foreløbigt 

       konserverede   80       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0812 90 95 Andre citrusfrugter, 

       fint formalede, fore- 

       løbigt konser- 

       verede      80       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0904 12 00 Peber, knust eller 

       formalet    100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0904 20 31 Peber, ikke knust 

  0904 20 35 eller 

  0904 20 39 formalet 4)  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0904 20 90 Peber, knust 

       eller formalet 100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0909   Anis, stjerneanis, 

       fennikel, koriander, 

       spidskommen og kommen; 

       enebær     100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0910   Ingefær, safran, 

       gurkemeje, timian, 

       laurbærblade, 

       karry og andre 

       krydderier   100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1209 91 90 Andre grøngt- 

       sagsfrø 5)   100       60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1209 99 99 Andre frø og 

       frugter til 

       udsæd 5)    100       60       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1211    Planter og 

       plantedele (herunder 

       frø og frugter), 

       af den art der hoved- 

       sagelig anvendes til 

       fremstilling af 

       parfumer, pharmaceutiske 

       produkter, insekt- 

       bekæmpelsesmidler, 

       afsvampningsmidler o.lign., 

       friske eller tørrede, også 

       snittede, knuste eller 

       pulveriserede  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4) Adgang til anvendelse af denne position sker på betingelser, der 

  fastsættes af de kompetente myndigheder i Fællesskabet. 

 5) Denne indrømmelse gælder kun frø, der svarer overens med 

  bestemmelserne i direktiverne vedrørende markedsføring af frø og 

  planter. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1212 10 10 Johannesbrød, herunder 

       frø af 

       johannesbrød  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1212 20 00 Tang og andre 

       alger      100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1212 30 00 Sten og kerner af 

       abrikos, fersken 

       eller blomme  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1212 99 90 Andre varer   100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1302 20 Pectinstoffer, pectinater 

       og pectater   25       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 10 00 Agurker, ikke 

       tilsat sukker  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 20 00 Løg, ikke 

       tilsat sukker  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 20 Frugter af slægten 

       Capsicum, bortset 

       fra sød peber  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 50 Svampe, ikke 

       tilsat sukker  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 65 Oliven, ikke 

       tilsat sukker  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 70 Sød peber, ikke 

       tilsat sukker  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 75 Rødbeder, ikke 

       tilsat sukker  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 85 Rødkål, ikke 

       tilsat sukker  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2001 90 96 Andre varer, 

       uden sukker   100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2002 10 10 Flåede tomater 100       30       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2002 90 Tomatkoncentrat 100  2.000   0       art.1 § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2003 10 20 Svampe, af 

       slægten Agaricus, 

       gennemkogte: 

       - af slægten 

       Psallliota   100*)      50*)      art.1 § 6 

       - andre varer  100*)      60*)      art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2003 10 30 Andre svampe, af 

       slægten Agaricus: 

       - af slægten 

        Psallliota  100*)      50*)      art.1 § 6 

       - andre varer  100*)      60*)      art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2003 10 80 Andre svampe  100       60       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2003 20 00 Trøfler     70       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 10 99 Andre kartofler 100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004 90 30 Kapers og 

       oliven     100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 90 50 Ærter (Pisum 

       sativum) og 

       umodne bønner  100       20       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 90 95 Artiskokker   100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 90 99 Andre varer: 

       Asparges, gulerødder 

       og blandinger  100       20       art.1 § 6 

       Andre varer   100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 10 00 Homogeniserede grøntsager: 

       Asparges, gulerødder 

       og blandinger  100       20       art.1 § 6 

       Andre varer   100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 20 20 Kartofler, i tynde skiver, 

       stegte, med eller uden salt 

       eller krydderier, i 

       hermetisk lukkede pakninger, 

       tilberedte til umiddelbar 

       fortæring    100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 20 80 Andre kartofler 100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 40 00 Ærter (Pisum 

       sativum)    100       20       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 51 00 Ubælgede bønner 100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 59 00 Andre bønner   20       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 60 00 Asparges     20       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 70   Oliven     100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 90 10 Frugter af slægten 

       Capsicum, bortset 

       fra sød peber  100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 90 30 Kapers     100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 90 50 Artiskokker   100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 90 60 Gulerødder   100       20       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 90 70 Grøntsags- 

       blandinger   100       20       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 90 80 Andre varer   100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2007 10 91 Homogeniserede 

       tilberedninger 

       af tropiske 

       frugter     50       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2007 10 99 I andre tilfælde 50       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2007 91 90 Andre citrus- 

       frugter     50       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2007 99 91 Æblepure og -mos 50       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2007 99 98 Andre varer   50       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 30 51 Dele af 

 2008 30 71 grapefrugter   80       - 

 ex 2008 30 91 

 ex 2008 30 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 55 Mandariner (herunder 

 ex 2008 30 75 tangeriner og satsumas); 

       clementiner, wilkings 

       og andre lignende 

       krydsninger af citrusfrugter, 

       fint formalet  80       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 59 Appelsiner og 

 ex 2008 30 79 citroner, fint 

       formalet     80       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 91 Citrusfrugter, fint 

 ex 2008 30 99 formalet    80       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 30 91 Frugtkød af 

       citrusfrugter  40       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 50 61 Abrikoser    100       20       art.1 § 6 

 2008 50 69 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 50 92 Halve abrikoser 

 ex 2008 50 94 

 ex 2008 50 99        100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 50 92 Frugtkød af 

 ex 2008 50 94 abrikoser   100  5.160   30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 70 92 Halve ferskner 

 ex 2008 70 94 (herunder blod- 

       ferskner og 

       nektariner)   50       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 70 99 Halve ferskner 

       (herunder blodferskner 

       og nektariner) 100       50       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 92 51 Frugtblandinger 

 ex 2008 92 59        100  1.000 6) 55       art.1 § 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2008 92 72 Frugtblandinger 

 ex 2008 92 74 

 ex 2008 92 76 

 ex 2008 92 78        55  1.000 6) - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 11   Appelsinsaft 

 2009 19           70*)      - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 20   Grapefrugtsaft  70*)      - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 30 11 Saft af alle andre 

 2009 30 19 citrusfrugter  60*)      - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2009 30 31 Saft af alle andre 

 2009 30 39 citrusfrugter, 

       undtagen citron 60*)      - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2204   Vin af friske 

       druer      100  179.200 hl 80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2204   Vin med oprindel-               Betingelser 

       sesbetegnelse,                fastsat i 

       af friske druer 100  56.000 hl. 0     art. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2301   Mel, pulver og 

       pellets af kød, 

       slagteaffald, fisk, 

       krebsdyr, bløddyr 

       eller andre hvirvelløse 

       vanddyr, uegnet til 

       menneskeføde; 

       fedtegrever   100       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2302   Klid og andre rest- 

       produkter, også i 

       form af pellets, 

       fra sigtning, 

       formaling eller anden 

       bearbejdning af korn 

       eller bælgfrugter, 

       undtagen af majs 

       og ris      60       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6) Toldkontingent fælles for de seks positioner for frugtblandinger. 

 *) Nedsættelsen gælder udelukkende for værditoldsatsen. 

 PROTOKOL Nr. 2 

 OM ORDNINGEN FOR INDFØRSEL I FÆLLESSKABET 

 AF FISKERIVARER MED OPRINDELSE I TUNESIEN 

 Eneste artikel 

 De nedenfor angivne fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet 

  indføres toldfrit i Fællesskabet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode             Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  Kapitel 3 Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse dyr 

  1604 11 00 Laks 

  1604 12  Sild 

 ex 1604 13 11 Sardiner, af arten Sardina pilchardus, i olivenolie 1) 

 ex 1604 13 19 Sardiner, af arten Sardina pilchardus, undtagen i 

        olivenolie 1) 

  1604 14  Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter) 

  1604 15  Makrel 

  1604 16 00 Ansjos 

  1604 19 10 Salomnidae, undtagen laks 

  1604 19 31 Fisk af slægten Euthynnus, undtagen 

  1604 19 39 Bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 

  1604 19 50 Fisk af arten Orcynopsis unicolor 

  1604 19 91 Andre varer 

  til 

  1604 19 98 

  1604 20  Anden fisk, tilberedt eller konserveret: 

  1604 20 05 Tilberedninger af surimi 

  1604 20 10 Laks 

  1604 20 30 Salmonidae, undtagen laks 

  1604 20 40 Ansjos 

 ex 1604 20 50 Sardiner af arten Sardina pilchardus 1) 

  1604 20 70 Tunfisk, bugstribet bonit eller andre fisk af slægten 

        Euthynnus 

  1604 20 90 Andre fisk 

  1604 30  Kaviar og kaviarerstatning 

  1605 10 00 Krabber 

  1605 20  Rejer 

  1605 30 00 Hummer 

  1605 40 00 Andre krebsdyr 

  1605 90 11 Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter), i hermetisk 

        lukkede pakninger 

  1605 90 19 I andre tilfælde 

  1605 90 30 Andre varer 

  1902 20 10 Pastaprodukter, også kogte eller med fyld, med indhold 

        af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse 

        vanddyr på over 20 vægtprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Inden for et fællesskabstoldkontingent på 100 tons fælles for 

  pos. ex 1604 13 11, ex 1604 13 19 og ex 1604 20 50. 

 PROTOKOL NR. 3 

 OM ORDNINGEN FOR INDFØRSEL I TUNESIEN 

 AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET 

 Eneste artikel 

 For de varer med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i 

  bilaget, er tolden ved indførsel i Tunesien ikke højere end den, 

  der er angivet i kolonne a), inden for de toldkontingenter, der er 

  angivet i kolonne b). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode         Vare       Maksi-   Præfe-  Sær- 

 toldsats      beskrivelse     mumtold-  rence-  lige 

                     sats    told-  bestem- 

                      %     kontin- melser 

                           genter 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      a      b 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0102 10 Hornkvæg, levende, racerene   17     2000 

     avlsdyr 

 0102 90 Andre varer           27      35    x) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0201 20 Kød af hornkvæg, fersk eller 

     kølet, andre udskæringer, ikke 

     udbenet             27     8000 1)  x) 

 0201 30 Kød af hornkvæg, fersk eller 

     kølet, udbenet kød        27     8000 1)  x) 

 0202 20 Kød af hornkvæg, frosset, 

     andre udskæringer, ikke udbenet 27     8000 1)  x) 

 0202 30 Kød af hornkvæg, frosset, 

     udbenet kød           27     8000 1)  x) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0207 21 Fjerkræ, ikke udskåret, frosset 

     (haner og høns)         43     400    2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402 10 Mælk og fløde, koncentreret 

     eller tilsat sukker eller andre 

     sødemidler, i pulverform, som 

     granulat eller i anden fast form, 

     med fedtindhold på 1,5 vægtprocent 

     og derunder           17     9700 3)  x 

 0402 21 Mælk og fløde, koncentreret 

     eller tilsat sukker eller andre 

     sødemidler, i pulverform, som 

     granulat eller i anden fast form, 

     med fedtindhold på over 

     1,5 vægtprocent         17     9700 3)  x) 

 0402 99 Mælk og fløde, koncentreret, 

     undtagen fløde i pulverform, 

     som granulat eller i anden fast 

     form, og/eller med tilsat sukker 

     eller andre sødemidler      17     9700 3)  x) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0405 00 Smør og andre mælkefedtstoffer  35     250    x) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0406 30 Smelteost, ikke revet eller 

     i pulverform           27     450    x) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0407 00 Fugleæg med skal, friske, 

     konserverede eller kogte     -     1100    4) 

     - Æg til udrugning        20 

     - Æg af vildfugle        43 

     - Andre æg            43 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0602 99 Andre levende planter 

     (herunder rødder) end dem, 

     der henhører under pos. 

     060210, 060220, 060230, 

     060240 og 060291         43     200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (x) De indførte mængder under det toldkontingent, som Tunesien har 

  åbnet inden for rammerne af WTO som led i den løbende adgang, 

  fradrages præferencetoldkontingentet. 

 (1) Mængden på 8 000 tons dækker alle fire underpositioner. 

 (2) Fra 1. juli til udgangen af februar. 

 (3) Mængden på 9 700 tons dækker alle fire underpositioner. 

 (4) Fra 1. juli til udgangen af februar. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0701 10 Læggekartofler, friske 

     eller kølede           15    16500    5) 

 0701 90 Kartofler, friske eller 

     kølede, undtagen læggekartofler 43    16500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0802 22 Hasselnødder, afskallede     43     200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1001 10 Hård hvede            17    17000    x) 

 1001 90 Andre varer           17    230000    x) 

 1003 00 Byg               17    12000    x) 

 1005 90 Majs, undtagen til udsæd     17     9000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1103 11 Gryn og groft mel af hvede    43     300 

 1103 13 Gryn og groft med af majs    43     800 

 1107 10 Malt, ikke brændt        43     2000 

 1108 12 Majsstivelse           31     900 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1214 10 Mel og pellets af lucerne    29     700 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1502 00 Talg af hornkvæg, får eller 

     geder, rå eller udsmeltet, også 

     udpresset eller ekstraheret 

     med opløsningsmidler       27     600 

 1507 10 Rå sojabønneolie, også afslimet 15     7500 

 1511 00 Palmeolier og fraktioner deraf, 

     også raffinerede men ikke 

     kemisk modificerede        -     300 

     - Rå olie 

     - Andre varer          20 

 1514 10 Rå rypsolie, rapsolie og 

     sennepsolie           43 

     - Rapsolie            -    30000 

     - Andre varer          15 

 1514 90 Rypsolie, rapsolie og 

     sennepsolie, bortset fra rå   43 

 1515 11 Rå linolie            43     900 

 1516 10 Animalske fedtstoffer og olie  20     400 

     samt fraktioner deraf      31     300 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1701 99 Rør- og roesukker samt kemisk 

     ren saccharose, undtagen råsukker, 

     uden indhold af tilsatte 

     smagsstoffer eller farvestoffer 15    72000    x) 

 1702 30 Glucose og glucosesirup           650 

     - Glucose tilsat smagsstoffer 

      eller farvestoffer       43 

     - I andre tilfælde        20 

 1702 90 Andre varer, herunder invertsukker, 

     undtagen lactose, ahornsukker, 

     glucose og fructose og sirup deraf 

     - Andre varer tilsat smagsstoffer 

      eller farvestoffer       43 

     - Andre varer          29 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (x) De indførte mængder under det toldkontingent, som Tunesien har 

  åbnet inden for rammerne af WTO som led i den løbende adgang, 

  fradrages præferencetoldkontingentet. 

 (5) Fra 1. oktober til 31. maj. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2309 10 Hunde- og kattefoder, i 

     pakninger til detailsalg     43      20 

 2309 90 Andre varer           43     2800 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2401 10 Tobak, ikke strippet       25     2800 

 --------------------------------------------------------------------- 

PROTOKOL nr. 4

OM DEFINITIONEN AF BEGREBET »VARER MED OPRINDELSESSTATUS«

OG OM METODERNE FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer« alle former for bestanddele, råstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af varen

c) »vare« den vare, der fremstilles, også når den senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »produkter« både materialer og varer

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 (WTO-aftalen om toldværdi)

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udførsel

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i de pågældende områder

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne tilpasninger

i) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

j) »tariferet« en vares eller et materiales tarifering under en bestemt position

k) »sending« varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.

Afsnit II

Definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus«

Artikel 2

Oprindelseskriterier

For anvendelsen af aftalen gælder følgende, jf. dog artikel 3, 4 og 5 i denne protokol:

1) Som varer med oprindelse i Fællesskabet anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning.

2) Som varer med oprindelse i Tunesien anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Tunesien i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Tunesien, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Tunesien, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Tunesien i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral kumulation

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), anses varer med oprindelse i Tunesien i henhold til denne protokol som varer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse varer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), anses varer med oprindelse i Fællesskabet i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Tunesien, og det kræves ikke, at disse varer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

Artikel 4

Kumulation med materialer med oprindelse i

Algeriet og Marokko

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 3 og 4, anses materialer med oprindelse i Algeriet eller Marokko i den i protokol 2 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 og 3, anses materialer med oprindelse i Algeriet eller Marokko i den i protokol 2 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Tunesien, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 om materialer med oprindelse i Algeriet finder kun anvendelse i det omfang, samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet og mellem Tunesien og Algeriet er undergivet identiske oprindelsesregler.

4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 om materialer med oprindelse i Marokko finder kun anvendelse i det omfang, samhandelen mellem Fællesskabet og Marokko og mellem Tunesien og Marokko er undergivet identiske oprindelsesregler.

Artikel 5

Kumulation af bearbejdning og forarbejdning

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 1, litra b), anses bearbejdninger og forarbejdninger foretaget i Tunesien eller, når de i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt, i Algeriet eller i Marokko for at være foretaget i Fællesskabet, når de opnåede varer senere underkastes bearbejdninger eller forarbejdninger i Fællesskabet.

2. Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 2, litra b), anses bearbejdninger og forarbejdninger foretaget i Fællesskabet eller, når de i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt, i Algeriet eller i Marokko for at være foretaget i Tunesien, når de opnåede varer senere underkastes bearbejdninger eller forarbejdninger i Tunesien.

3. Når varer med oprindelsesstatus i medfør af bestemmelserne i stk. 1 og 2 opnås i to eller flere af de i disse bestemmelser omhandlede lande eller i Fællesskabet, anses de for at være varer med oprindelse i den stat eller i Fællesskabet, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, forudsat at denne bearbejdning eller forarbejdning går ud over de i artikel 8 omhandlede.

Artikel 6

Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller i Tunesien i den i artikel 2, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), fastlagte betydning, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet der

c) levende dyr, som er født og opdrættet der

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet der

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives der

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer

g) produkter, som er fremstillet på deres flydende fabrikker udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte varer, som indsamles der og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves der

j) varer, som er udvundet af havbunden eller undergrunden beliggende uden for deres søterritorium, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller undergrund

k) varer, som er fremstillet der udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker:

- som er registreret eller anmeldt i en medlemsstat eller i Tunesien

- som fører en medlemsstats eller Tunesiens flag

- som mindst for halvdelens vedkommende ejes af statsborgere i medlemsstaterne eller Tunesien eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en medlemsstat eller i Tunesien, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i medlemsstaterne eller i Tunesien, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse medlemsstaterne eller Tunesien, offentlige institutioner eller statsborgere i medlemsstaterne eller i Tunesien

- hvis officersbesætning er sammensat af statsborgere i medlemsstaterne eller Tunesien

- og hvis øvrige besætning er sammensat således, at mindst 75% er statsborgere i medlemsstaterne eller Tunesien.

3. I det omfang samhandelen mellem Tunesien eller Fællesskabet og Algeriet eller Marokko er undergivet identiske oprindelsesregler, gælder udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g) også for algeriske og marokkanske fartøjer og flydende fabrikker efter bestemmelserne i stk. 2.

4. Udtrykket »Tunesien« og »Fællesskabet« dækker ligeledes Tunesiens og Fællesskabets medlemsstaters territoriale farvande.

Søgående fartøjer, der befinder sig på det åbne hav, herunder flydende fabrikker, om bord på hvilke der foretages en bearbejdning eller forarbejdning af fangsterne, anses som dele af Fællesskabets eller Tunesiens område, forudsat at de opfylder de i stk. 2 angivne betingelser.

Artikel 7

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede

varer

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2 anses materialer uden oprindelsesstatus for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når den fremstillede vare henføres under en anden toldposition end dem, hvorunder alle de materialer, der ikke har oprindelsesstatus, og som er blevet anvendt til fremstillingen, tariferes, jf. dog bestemmelserne i stk. 2 og artikel 8.

2. For en vare, der er opført i kolonne 1 og 2 i listen i bilag II, opfyldes de for varen i kolonne 3 angivne betingelser i stedet for reglen i stk. 1.

For varer henhørende under kapitel 84-91 kan eksportøren som alternativ til betingelserne i kolonne 3 vælge betingelserne i kolonne 4.

Når der i listen i bilag II anvendes en procentregel ved bestemmelsen af oprindelsesstatus for en vare, der er fremstillet i Fællesskabet eller Tunesien, skal merværdien som følge af bearbejdningen eller forarbejdningen svare til prisen ab fabrik for den fremstillede vare med fradrag af toldværdien af de materialer fra tredjelande, der er indført til Fællesskabet eller Tunesien.

3. Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal være foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af de pågældende varer, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis en vare, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser vedrørende den pågældende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gælder de betingelser, som er angivet for den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

Artikel 8

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Med henblik på anvendelsen af artikel 7 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om de medfører positionsskifte:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varesæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve varen eller deres emballage

e) enkel blanding af varer, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Tunesien

f) enkel samling af dele for at kunne danne en komplet vare

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger

h) slagtning af dyr.

Artikel 9

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når en vare, der består af en gruppe eller samling af dele, i henhold til det harmoniserede system tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske varer, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 10

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner eller køretøjer.

Artikel 11

Varer i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som varer med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af varer med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

Artikel 12

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i Fællesskabet eller Tunesien, er det ikke nødvendigt at undersøge, om elektrisk energi, brændselsanlæg og udstyr, maskiner og værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, eller om materialer, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning, har oprindelsesstatus.

Afsnit III

Territoriale betingelser

Artikel 13

Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Tunesien, jf. dog undtagelserne i artikel 4 og 5.

Artikel 14

Genindførsel af produkter

Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Tunesien til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 4 eller 5, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres,

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land.

Artikel 15

Direkte forsendelse

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for varer eller materialer, som transporteres mellem Fællesskabets og Tunesiens eller, når bestemmelserne i artikel 4 og 5 finder anvendelse, Algeriets eller Marokkos område, uden passage af andre områder. Dog kan transport af varer med oprindelse i Tunesien eller Fællesskabet som en enkelt forsendelse ske med passage af andre områder end Fællesskabets eller Tunesiens eller, når bestemmelserne i artikel 3 finder anvendelse, Algeriets eller Marokkos område, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt varerne er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet og ikke der har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Varer med oprindelse i Tunesien eller Fællesskabet kan transporteres i rørledninger gennem andre områder end Fællesskabets eller Tunesiens område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for de ansvarlige toldmyndigheder fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, der er udstedt i udførselslandet, og som dækker passagen gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) nøjagtig beskrivelse af varerne,

ii) datoen for varernes losning og ladning, og hvis det er relevant med angivelse af de anvendte fartøjers navne, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 16

Udstillinger

1. Varer, der afsendes fra en af de kontraherende parter til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen sælges til indførsel i en anden kontraherende part, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i Fællesskabet eller Tunesien, og det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse varer fra en af de kontraherende parter til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem der

b) at denne eksportør har solgt varerne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en anden kontraherende part

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til den sidstnævnte kontraherende part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke varerne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske varer.

Afsnit IV

Bevis for oprindelse

Artikel 17

Varecertifikat EUR.1

Bevis for varers oprindelsesstatus i henhold til denne protokol gives ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1. Modellen hertil findes i bilag III til denne protokol.

Artikel 18

Normal procedure for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III.

Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, på hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. Eksportøren skal opbevare de i første afsnit nævnte dokumenter i mindst tre år. Anmodninger om varecertifikater EUR.1 skal opbevares i mindst tre år af udførselslandets toldmyndigheder.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Fællesskabet i den i artikel 2, stk. 1, i denne protokol fastsatte betydning. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i Tunesien, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Tunesien i den i artikel 2, stk. 2, i denne protokol fastsatte betydning.

5. I tilfælde, hvor kumulationsbestemmelserne i artikel 2-5 finder anvendelse, kan toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater eller Tunesien udstede varecertifikater EUR.1 på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Tunesien i den i denne protokol fastsatte betydning, og forudsat at de varer, som varecertifikaterne EUR.1 vedrører, befinder sig i Fællesskabet eller Tunesien.

I disse tilfælde kan der udstedes certifikater EUR.1, forudsat at der fremlægges et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for varernes oprindelse. Oprindelsesbeviset opbevares mindst tre år af toldmyndighederne i udførselslandet.

6. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de måtte finde hensigtsmæssig.

De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

7. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

8. Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder ved udførslen af de varer, som det vedrører. Certifikatet holdes til disposition for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 19

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 18, stk. 8, kan varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de varer, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen,

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»NACHTRAGLICH AUSGESTELLT«,

»DELIVRE A POSTERIORI«,

»RILASCIATO A POSTERIORI«,

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«,

»ISSUED RETROSPECTIVELY«,

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«,

»GRÆSK UDGAVE«

»EXPEDIDO A POSTERIORI«,

»EMITADO A POSTERIORI«,

»ANNETTU JALKIKATEEN«,

»UTFARDAT I EFTERHAND«,

»ARABISK UDGAVE«.

5. Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 20

Udstedelse af et duplikateksemplar af

varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndigheden beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »ANUICRAWP«, »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«, »ARABISK UDGAVE«.

3. Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, samt udstedelsesdato og serienummer for det originale certifikat, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 21

Erstatning af certifikater

1. Det skal til enhver tid være muligt at erstatte et eller flere varecertifikater EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, forudsat at dette foretages af de toldmyndigheder eller andre myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen med varerne.

2. Erstatningscertifikatet betragtes som et endeligt varecertifikat EUR.1 med henblik på anvendelsen af denne protokol, herunder også bestemmelserne i denne artikel.

3. Erstatningscertifikatet udstedes på grundlag af en skriftlig anmodning fra den eksportør, der står for genudførslen, efter at de berørte myndigheder har kontrolleret oplysningerne i ansøgerens anmodning. Dato og serienummer for det oprindelige varecertifikat EUR.1 anføres i rubrik 7.

Artikel 22

Forenklet procedure for udstedelse af certifikater

1. Som undtagelse fra artikel 18, 19 og 20 i denne protokol anvendes en forenklet procedure for udstedelse af varecertifikat EUR.1 i overensstemmelse med nedenstående regler.

2. Udførselslandets toldmyndigheder kan fritage en eksportør, i det følgende benævnt »autoriseret eksportør«, som ofte udfører varer, for hvilke der kan udstedes varecertifikater EUR.1, og som over for toldmyndighederne kan tilbyde tilfredsstillende garanti for kontrollen med varernes oprindelsesstatus, for ved udførslen at frembyde varen ved toldstedet i udførselslandet samt for at indgive den anmodning om certifikat EUR.1, der gælder for disse varer, i forbindelse med udstedelsen af et certifikat EUR.1 på de vilkår, der er fastsat i artikel 18 i denne protokol.

3. Det i stk. 2 omhandlede bemyndigelse skal, efter toldmyndighedernes valg, indeholde bestemmelse om, at rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« på certifikat EUR.1:

a) enten forud af toldmyndighederne i udførselslandet forsynes med det kompetente toldsteds stempel samt håndskrevet eller påtrykt underskrift af en toldembedsmand ved det pågældende toldsted;

b) eller af den autoriserede eksportør forsynes med et særligt stempel, som er godkendt af udførselslandets toldmyndigheder, og som er i overensstemmelse med det i bilag V til denne protokol afbildede stempelaftryk. Sådanne stempler kan være påtrykt formularen.

4. I de i stk. 3, litra a), omhandlede tilfælde skal rubrik 7 »Bemærkninger« i varecertifikat EUR.1 forsynes med en af følgende påtegninger:

»PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO«,

»FORENKLET PROCEDURE«,

»VEREINFACHTES VERFAHREN«,

»GRÆSK UDGAVE«,

»SIMPLIFIED PROCEDURE«,

»PROCEDURE SIMPLIFIEE«,

»PROCEDURA SEMPLIFICATA«,

»VEREENVOUDIGDE PROCEDURE«,

»PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO,»

»YKSINKERTAISTETTU MENETTELY«,

»FORENKLAD PROCEDUR«,

»ARABISK UDGAVE«.

5. Rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« i varecertifikat EUR.1 udfyldes i givet fald af den autoriserede eksportør.

6. Den autoriserede eksportør skal i rubrik 13 »Anmodning om undersøgelse« i varecertifikat EUR.1 i givet fald anføre navn og adresse på de toldmyndigheder, der er kompetente til at kontrollere certifikatet.

7. Udførselslandets toldmyndigheder kan, i tilfælde hvor den forenklede procedure benyttes, foreskrive anvendelse af varecertifikater EUR.1 forsynet med et mærke, der gør det muligt at identificere disse certifikater.

8. I de i stk. 2 omhandlede bemyndigelser skal de kompetente myndigheder navnlig angive:

a) hvilke betingelser der skal overholdes ved udfærdigelsen af anmodninger om varecertifikater EUR.1;

b) bestemmelser om opbevaring i mindst tre år af anmodningerne;

c) i de i stk. 3, litra b), nævnte tilfælde, hvilke myndigheder der er kompetente til at foretage den i artikel 33 i denne protokol omhandlede efterfølgende kontrol.

9. Udførselslandets toldmyndigheder kan udelukke visse varekategorier fra den i stk. 2 omhandlede særlige behandling.

10. Toldmyndighederne skal nægte at give den i stk. 2 omhandlede bemyndigelse til eksportører, som ikke tilbyder de garantier, der skønnes nødvendige. De kompetente myndigheder kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen. Tilbagekaldelse skal ske, når en autoriseret eksportør ikke længere opfylder betingelserne for meddelelsen af bemyndigelsen eller ikke længere tilbyder nævnte garantier.

11. For at give de kompetente myndigheder mulighed for eventuelt at foretage en kontrol, før varen afsendes, kan det pålægges den autoriserede eksportør at holde disse myndigheder underrettet om de forsendelser, han agter at foretage; de nærmere bestemmelser herom fastlægges af disse myndigheder.

12. Udførselslandets toldmyndigheder kan kontrollere de autoriserede eksportører, hvis de finder det nødvendigt. De pågældende eksportører skal tillade dette.

13. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke anvendelsen af Fællesskabets, medlemsstaternes og Tunesiens forskrifter vedrørende toldformaliteter og brugen af tolddokumenter.

Artikel 23

Oplysningsformular og erklæringsformular

1. Når artikel 3, 4 og 5 anvendes med henblik på udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal det kompetente toldsted i den stat, hvor den anmodes om udstedelse af det nævnte certifikat for varer, hvori der ved fremstillingen er indgået varer fra Algeriet, Marokko eller Fællesskabet tage den erklæring, der er vist i bilag VI; den skal afgives af eksportøren i den stat, hvorfra varen kommer, enten på fakturaen eller på et bilag til denne faktura.

2. Det pågældende toldsted kan dog kræve, at eksportøren fremlægger den oplysningsformular, der er vist i bilag VII, og som skal være udstedt efter de i stk. 3, fastsatte betingelser, dels for at undersøge ægtheden og rigtigheden af oplysningerne i den i stk. 1 nævnte erklæring, dels for at få supplerende oplysninger.

3. Oplysningsformularen vedrørende de anvendte varer udstedes efter anmodning af eksportøren af disse varer, enten i de i stk. 2 nævnte tilfælde eller, på denne eksportørs initiativ, at det kompetente toldsted i den stat, hvorfra disse varer er blevet udført. Den udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf det ene udleveres til rekvirenten, hvem det påhviler at lade det tilgå enten eksportøren af slutproduktet eller det toldsted, hvor anmodningen om varecertifikat EUR.1 for de nævnte varer var blevet indgivet. Det andet eksemplar opbevares af det toldsted, der har udstedt det, i mindst tre år.

Artikel 24

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR.1 er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Varecertifikater EUR.1, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage varecertifikater EUR.1, når varerne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 25

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR.1 fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af et varecertifikat EUR.1. De kan desuden kræve, at importangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at varerne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 26

Indførsel i form af delforsendelser

Når varer henhørende under kapitel 84 og 85 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et enkelt bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 27

Fakturaerklæring

1. Uanset bestemmelserne i artikel 17 kan dokumentationen for oprindelsesstatus i den i denne protokol fastsatte betydning for forsendelser, som udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, og hvis værdi ikke overstiger 5 110 ECU pr. forsendelse, ske ved fremlæggelse af en fakturaerklæring, hvortil teksten findes i bilag IV, og som eksportøren angiver på en faktura, en følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, hvori der gives en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af varer til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt »fakturaerklæring«).

2. Fakturaerklæringen udfyldes og underskrives af eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant på førstnævntes ansvar i overensstemmelse med denne protokol.

3. Der udfyldes en fakturaerklæring for hver forsendelse.

4. Eksportører, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal på anmodning af toldmyndighederne i udførselslandet forelægge alle støttedokumenter vedrørende anvendelsen af denne erklæring.

5. Artikel 24 og 25 finder tilsvarende anvendelse på fakturaerklæringen.

Artikel 28

Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som varer med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et formelt bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter, og det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 500 ECU, når der er tale om småforsendelser, eller 1200 ECU, når der er tale om varer, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 29

Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 18, stk. 1 og 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring, samt de i artikel 27, stk. 1, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 18, stk. 2, nævnte anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1, der fremlægges for dem.

Artikel 30

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring og oplysningerne i de dokumenter, der indgives til toldstedet med henblik på varernes indklarering, medfører dette ikke i sig selv, at varecertifikat EUR.1 eller fakturaerklæringen er ugyldig, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 31

Beløb udtryk i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtryk i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles de øvrige kontraherende parter. Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal dette godkende dem, hvis varerne er faktureret i udførselslandets valuta eller i et andet af de i artikel 4 i denne protokol nævnte landes valuta.

Er varerne faktureret i en anden af Fællesskabets medlemsstaters valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

2. Indtil den 30. april 2000 udgør de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb pr. 1. oktober 1994.

For hver efterfølgende periode af 5 års varighed undersøger Associeringsrådet de i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i landenes nationale valutaer på grundlag af ecu-vekselkurserne den første hverdag i oktober året umiddelbart forud for denne femårsperiode.

Som led i denne undersøgelse sikrer Associeringsrådet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

Afsnit V

Metoder for administrativt samarbejde

Artikel 32

Meddelelse om stempler og adresser

Toldmyndighederne i medlemsstaterne og Tunesien skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringerne.

Artikel 33

Kontrol af varecertifikat EUR.1, fakturaerklæringerne og

oplysningsformularerne

1. Efterfølgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og af fakturaerklæringer skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1 eller fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle årsager, der gør en undersøgelse berettiget.

Til støtte for deres anmodning om efterfølgende kontrol fremsender toldmyndighederne samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i varecertifikat EUR.1 er urigtige.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferenceordningen for de pågældende varer, medens de afventer resultatet af undersøgelsen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse senest i løbet af ti måneder. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

7. Den efterfølgende kontrol af de i artikel 23 omhandlede oplysningsformularer foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde efter samme metoder som dem, der er omhandlet i stk. 2 til 6.

Artikel 34

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 33 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersøgelse, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for undersøgelsens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Toldsamarbejdsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 35

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for en vare.

Artikel 36

Frizoner

1. Medlemsstaterne og Tunesien træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varer, der udføres på grundlag af et varecertifikat EUR.1, og som under transporten oplagres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke der undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt certifikat EUR.1 for varer med oprindelse i Fællesskabet eller i Tunesien, der er indført i en frizone på grundlag af et certifikat EUR.1, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Afsnit VI

Ceuta og Melilla

Artikel 37

Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen »Fællesskabet« som anvendt i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Fællesskabet« omfatter ikke varer med oprindelse i disse områder.

2. Denne protokol finder tilsvarende anvendelse på varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, jf. dog de særlige betingelser i artikel 38.

Artikel 38

Særlige betingelser

1. Stk. 2-5 finder anvendelse i stedet for artikel 2, 3 og 4, stk. 1 og 2, og henvisninger til disse artikler betragtes som henvisninger til nærværende artikel.

2. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 15, anses følgende varer:

1) som varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla;

b) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Tunesien eller Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning eller, når betingelserne i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt, i Algeriet eller Marokko, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8;

2) som varer med oprindelse i Tunesien:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Tunesien;

b) varer, der er fremstillet i Tunesien, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning eller, når betingelserne i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt, i Algeriet eller Marokko, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8.

3. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen »Tunesien« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1. Hvad angår varer med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet.

5. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

Afsnit VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 39

Ændringer til protokollen

Associeringsrådet kan på anmodning af en af parterne eller fra Toldsamarbejdsudvalget træffe afgørelse om at ændre anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 40

Toldsamarbejdsudvalget

1. Der nedsættes et toldsamarbejdsudvalg, der skal sikre det administrative samarbejde med henblik på korrekt og ensartet anvendelse af denne protokol, og som skal varetage alle øvrige opgaver på toldområdet, som det måtte få overdraget.

2. Udvalget består på den ene side af eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som er ansvarlige for toldspørgsmål, og på den anden side af eksperter, der er udpeget af Tunesien.

Artikel 41

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af denne.

Artikel 42

Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Tunesien træffer hver for sit vedkommende de foranstaltninger, som gennemførelsen af denne protokol indebærer.

Artikel 43

Arrangementer med Algeriet og Marokko

De kontraherende parter træffer de nødvendige foranstaltninger til indgåelse af arrangementer med Algeriet og Marokko med henblik på denne protokols anvendelse. De kontraherende parter meddeler hinanden, hvilke foranstaltninger de har truffet med henblik herpå.

Artikel 44

Varer under forsendelse eller i oplag

Aftalens bestemmelser gælder også for varer, som opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om frihandel og handelsanliggender befinder sig enten i transit eller midlertidigt oplagt på toldoplag eller i frizoner i Fællesskabet eller i Tunesien eller, når bestemmelserne i artikel 3, 4 og 5 finder anvendelse, i Algeriet eller i Marokko, under forudsætning af, at der senest fire måneder efter den pågældende dato forelægges indførselslandets toldmyndigheder et varecertifikat EUR.1, som er udstedt efterfølgende af de kompetente myndigheder i udførselslandet, samt dokumentation for direkte forsendelse.

Bilag I

NOTER

Forord

Disse noter finder ligeledes om fornødent anvendelse på alle varer, der er fremstillet ved anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, selv når disse ikke har undergået de særlige ændringer, der er nævnt i listen i bilag II, og blot er undergivet reglen for positionsskifte i artikel 7, stk. 1.

Note 1

1.1. I de to første kolonner på listen beskrives den fremstillede vare. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

1.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

Note 2

2.1. I tilfælde, hvor positioner ikke er på listen eller dele af den position ikke er på listen, finder den i artikel 7, stk. 1, anførte regel om positionsskifte anvendelse. Når en positionsskiftebetingelse finder anvendelse på en vare, der er opført på listen, er betingelsen anført i kolonne 3.

2.2. Den bearbejdning eller forarbejdning, der er nødvendig i henhold til en regel i kolonne 3, skal kun foretages i forbindelse med de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus. Begrænsningerne ifølge en regel i kolonne 3 finder på samme måde kun anvendelse på anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus.

2.3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. . .«, forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

2.4. Når en vare, der er fremstillet af materialer uden oprindelsesstatus, som har fået oprindelsesstatus ved fremstillingen i henhold til reglen om positionsskifte eller dens egen listeregel, anvendes som materiale i fremstillingen af en anden vare, finder den regel, der gælder for den vare, i hvilken den er indarbejdet, ikke anvendelse på den pågældende vare.

F.eks.:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i det pågældende land på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedningen allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Den betragtes så som en vare med oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om den er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

2.5. Selv om reglen om positionsskifte eller reglen i listen er overholdt, har en vare ikke oprindelsesstatus, når den foretagne bearbejdning eller forarbejdning taget som helhed er utilstrækkelig i den i artikel 6 nævnte forstand.

Note 3

3.1. Reglen i listen fastlægger den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, hvoraf følger, at yderligere bearbejdning eller forarbejdning også giver oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, hvorimod anvendelse af sådant materiale på et senere stadium ikke er tilladt.

3.2. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare kan fremstilles af mere end et materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

F.eks.:

I reglen for vævede stoffer hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

Når en begrænsning gælder for et materiale, og andre begrænsninger gælder for andre materialer i samme regel, finder de imidlertid kun anvendelse på de materialer, der faktisk anvendes.

F.eks.:

I reglen for symaskiner hedder det, at den anvendte trådspændingsmekanisme skal have oprindelsesstatus, og at den anvendte zig-zag-syningsmekanisme også skal have oprindelsesstatus; disse to begrænsninger gælder kun, når de pågældende mekanismer faktisk indsættes i symaskinen.

3.3. Når det i en regel i listen hedder, at en vare skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen.

F.eks.:

Reglen for pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf uden oprindelsesstatus udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

F.eks.:

Når en artikel er fremstillet af fiberdug, og det kun er tilladt at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags varer, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

Se også note 6.3 i forbindelse med tekstilvarer.

3.4. Når der i en regel i listen angives to eller flere procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte varer, de gælder for.

Note 4

4.1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre og er begrænset til stadiet inden spinding, herunder også affald, og medmindre andet er angivet, omfatter »naturlige fibre« også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. »Naturlige fibre« omfatte også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003, samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101, 5102, 5103, 5104 og 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301, 5302, 5303, 5304 og 5305.

4.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 og 5507.

Note 5

5.1. For så vidt angår varer tariferet under de positioner i listen, i hvilke der er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dem, og som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer, uanset deres andel af varen.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre

F.eks.:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10% vægtprocent af garnet.

F.eks.:

Vævet stof under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan enten garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

F.eks.:

Tuftet tekstilstof under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun en blandet vare, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

F.eks.:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

F.eks.:

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10% af vægten af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

5.3. For stoffer, hvori der indgår »garn af fremstillet af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

5.4. For stoffer, hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 6

6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8% af prisen ab fabrik for varen.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus tages hensyn til værdien af materialer, der ikke er tariferet under kapitel 50 til 63.

Note 7

7.1. Som »processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner 1)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation

1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende

bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

7.2. Som »processer« (pos. 2710 til 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

ij) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 grader C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 grader C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning.

7.3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser ikke oprindelsesstatus.

Bilag II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position    Vare-     Bearbejdning eller forarbejdning 

          beskrivelse  af materialer uden oprindelsesstatus, 

                 som giver den færdige vare 

                 oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

   (1)        (2)          (3)        (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0201   Kød af hornkvæg,  Fremstilling på basis af 

       fersk eller kølet  alle materialer, undtagen 

                 kød af hornkvæg, frosset, 

                 henhørende under pos. 0202 

  0202   Kød af hornkvæg,  Fremstilling på basis af 

       frosset       alle materialer, undtagen 

                 kød af hornkvæg, fersk 

                 eller kølet, henhørende 

                 under pos. 0201 

  0206   Spiseligt slagte-  Fremstilling på basis af 

       affald af hornkvæg, alle materialer, undtagen 

       svin, får, geder,  hele kroppe henhørende 

       heste, æsler,    under pos. 0201 til 0205 

       muldyr eller mul- 

       æsler, fersk, kølet 

       eller frosset 

  0210   Kød og spiseligt  Fremstilling på basis af 

       slagteaffald,    alle materialer, undtagen 

       saltet, i saltlage, kød og slagteaffald 

       tørret eller røget; henhørende under pos. 0201 

       spiseligt mel og  til 0206 samt 0208 eller 

       pulver af kød eller lever af fjerkræ hen- 

       slagteaffald    hørende under pos. 0207 

  0302 til Fisk, dog ikke   Fremstilling, ved hvilken 

  0305   levende       alle anvendte materialer, 

                 der henhører under kapi- 

                 tel 3, skal være fuldt ud 

                 fremstillet 

  0402   Mælk og mejeri   Fremstilling på basis af 

  0404 til produkter      alle materialer, undtagen 

  0406             mælk eller fløde hen- 

                 hørende under pos. 0401 

                 eller 0402 

  0403   Kærnemælk, koagu-  Fremstilling, ved hvilken: 

       leret mælk og    - alle anvendte materia- 

       fløde, yoghurt,    ler, der henhører under 

       kefir og anden    kapitel 4, skal have 

       fermenteret eller   oprindelsesstaus alle an- 

       syrnet mælk og    vendte frugtsafter 

       fløde, også kon-   (undtagen ananas-, lime- 

       centreret, tilsat   eller grapefrugtsafter), 

       sukker eller andre  der henhører under pos. 

       sødemidler, aroma-  2009,skal have oprindel- 

       tiseret eller     sesstatus, og 

       tilsat frugt eller  - værdien af alle anvendte 

       kakao          materialer, der hen- 

                   hører under kapitel 

                   17, ikke over-stiger 

                   30% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

  0408   Fugleæg uden skal  Fremstilling på basis af 

       samt æggeblommer,  alle materialer, undtagen 

       friske, tørrede,  fugleæg, der henhører 

       kogt i vand eller  under pos. 0407 

       dampkogte, formede, 

       frosne eller på 

       anden måde konser- 

       verede, også tilsat 

       sukker eller andre 

       sødemidler 

 ex 0502   Bearbejdede svine- Rensning, desinficering, 

       og vildsvinebørster sortering og glatning 

                 af svine- og vildsvine- 

                 børster 

 ex 0506   Ben og hornkerner, Fremstilling ved hvilken 

       rå         materialer henhørende 

                 under kapitel 2 skal være 

                 fuldt ud fremstillet 

 ex 0710-  Spiselige grønt-  Fremstilling, ved hvilken 

 ex 0713   sager, frosne eller alle anvendte grøntsager 

       tørrede, foreløbigt skal være fuldt ud 

       konserverede, dog  fremstillet 

       ikke grøntsager 

       henhørende under 

       pos. ex 0710 og 

       ex 0711, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 ex 0710   Sukkermajs, også  Fremstilling på basis af 

       kogt i vand eller  sukkermajs, friske eller 

       dampkogte, frosne  kølede 

 ex 0711   Sukkermajs, fore- 

       løbigt konserverede Fremstilling på basis af 

       sukkermajs,     friske eller kølede 

  0811   Frugter og nødder, 

       også kogt i vand 

       eller dampkogte, 

       frosne, også tilsat 

       sukker eller andre 

       sødemidler 

       - Tilsat sukker   Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer henhørende 

                 under kapitel 17, ikke 

                 overstiger 30% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

       - I andre tilfælde Fremstilling, ved hvilken 

                 alle de anvendte frugter 

                 og nødder skal være fuldt 

                 ud fremstillet 

  0812   Frugter og nødder, Fremstilling, ved hvilken 

       foreløbigt konser- alle anvendte frugter og 

       verede (f.eks. med nødder skal være fuldt ud 

       svovldioxidgas el- fremstillet 

       ler i saltlage, 

       svovlsyrlingvand 

       eller andre konser- 

       verende opløsninger), 

       men ikke tilberedte 

       til umiddelbar 

       fortæring 

  0813   Frugter, tørrede,  Fremstilling, ved hvilken 

       der ikke henhører  alle anvendte frugter og 

       under pos. 0801-  nødder skal være fuldt ud 

       0806; blandinger af fremstillet 

       nødder eller tør- 

       rede frugter hen- 

       hørende under dette 

       kapitel 

  0814   Skaller af citrus- Fremstilling, ved hvilken 

       frugter eller me-  alle anvendte frugter skal 

       loner (herunder   være fuldt ud fremstillet 

       vandmeloner), 

       friske, frosne, 

       tørrede eller fore- 

       løbigt konserverede 

       i saltlage, svovl- 

       syrlingvand eller 

       andre konserverende 

       opløsninger 

 ex kap. 11 Mølleriprodukter,  Fremstilling, ved hvilken 

       malt, stivelse,   al anvendt korn, grønt- 

       inulin, hvede-   sager, rødder og rodknol- 

       gluten, undtagen  de henhørende under pos. 

       varer henhørende  0714, eller anvendt frugt 

       under pos. ex 1106, skal være fuldt ud 

       for hvilke reglerne fremstillet 

       er anført nedenfor 

 ex 1106   Mel og gryn af tør- Tørring og formaling af 

       rede bælgfrugter,  bælgfrugter henhørende 

       henhørende under  under pos. 0708 

       pos. 0713, udbælgede 

  1301   Schellak o.lign.;  Fremstilling ved hvilken 

       vegetabilske carbo- alle anvendte materialer 

       hydratgummier,   henrørende under pos. 1301 

       naturharpikser,   ikke overstiger 50% af 

       gummiharpikser og  den færdige vares pris 

       balsamer      ab fabrik 

  1501   Fedt af svin og   Fremstilling på basis af 

       fjerkræ, udsmeltet, alle materialer, 

       også udpresset el- undtagen materialer, der 

       ler ekstraheret med henhører under pos. 0203 

       opløsningsmidler:  0206 eller 0207, eller 

       - Ben og destruk-  ben, der henhører under 

        tionsfedt     pos. 0506 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af 

                 kød og spiseligt slagte- 

                 affald af svin, der hen- 

                 hører under pos. 0203 

                 eller 0206, eller af kød 

                 og spiseligt slagteaffald 

                 af fjerkræ, der henhører 

                 under pos. 0207 

  1502   Talg af hornkvæg, 

       får eller geder, 

       rå eller udsmeltet, 

       også udpresset el- 

       ler ekstraheret med 

       opløsningsmidler: 

       - Ben og destruk-  Fremstilling på basis af 

        tionsfedt     alle materialer, undtagen 

                 materialer, der henhører 

                 under pos. 0201, 0202, 

                 0204 eller 0206, eller 

                 ben, der henhører under 

                 pos. 0506 

       - Andre varer    Fremstilling ved hvilken 

                 alle anvendte animalske 

                 materialer henhørende 

                 under kapitel 2 skal være 

                 fuldt ud fremstillet 

  1504   Fedtstoffer og 

       olier udvundet af 

       fisk og havpatte- 

       dyr, samt frak- 

       tioner, også raf- 

       finerede, men ikke 

       kemisk modificerede: 

       - Fraktioner i fast Fremstilling på basis af 

        form, af fiske-  af alle materialer, 

        olier samt fedt- herunder andre materialer, 

        stoffer og olier der henhører under pos. 

        udvundet af hav- 1504 

        pattedyr 

       - Andre varer    Fremstilling ved hvilken 

                 alle animalske produkter 

                 henhørende under kapitel 

                 2 og 3 skal være fuldt ud 

                 fremstillet 

 ex 1505   Raffineret lanolin Fremstilling på basis af 

                 uldfedt, rå, der henhører 

                 under pos. 1505 

  1506   Andre animalske 

       fedtstoffer og 

       olier samt frak- 

       tioner deraf, 

       også raffinerede, 

       men ikke kemisk 

       modificerede 

       - Fraktioner af   Fremstilling på basis af 

        fedtstoffer, i  alle materialer, herunder 

        fast form     andre materialer, der 

                 henhører under pos. 1506 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte animalske 

                 produkter, der henhører 

                 under kapitel 2, skal være 

                 fuldt ud fremstillet 

 ex 1507-  Vegetabilske olier 

  1515   og fraktioner 

       deraf, også raf- 

       finerede, men ikke 

       kemisk modificerede: 

       - Fraktioner i fast Fremstilling på basis af 

        form, undtagen  andre materialer, der 

        jojobaolie    henhører under pos. 1507 - 1515 

       - Andre varer,   Fremstilling, ved hvilken 

        undtagen:     alle anvendte vegetabilske 

       - Træolie (tung-  produkter skal være fuldt 

        olie), myrtevoks ud fremstillet 

        og japanvoks 

       - Olier til teknisk 

        eller industriel 

        anvendelse, bortset 

        fra til fremstil- 

        ling af næringsmidler 

 ex 1516   Animalske og vege- Fremstilling, ved 

       tabilske fedtstof- hvilken alle de anvendte 

       fer og olier samt  animalske og vegetabilske 

       fraktioner deraf,  produkter skal være fuldt 

       reesterificerede,  ud fremstillet 

       også raffinerede, 

       men ikke på anden 

       måde bearbejdede 

 ex 1517   Spiselige blan-   Fremstilling, ved hvilken 

       dinger af vegeta-  alle anvendte vegetabilske 

       bilske olier    produkter skal være fuldt 

       (flydende) hen-   ud fremstillet 

       hørende under 

       pos. 1507 - 1515 

 ex 1519   Industrielle fedt- Fremstilling på basis af 

       alkoholer, der har alle materialer, herunder 

       karakter af kunstig fedtsyrer, der henhører 

       voks        under pos. 1519 

  1601   Pølser og lignende Fremstilling på basis af 

       varer af kød,    dyr, der henhører under 

       slagteaffald eller kapitel 1 

       blod, tilberedte 

       næringsmidler på 

       basis heraf 

  1602   Andre varer af kød, Fremstilling på basis af 

       slagteaffald eller dyr, der henhører under 

       blod, tilberedte  kapitel 1 

       eller konserverese 

  1603   Ekstrakter og saft Fremstilling på basis af 

       af kød, fisk krebs- dyr, der henhører under 

       dyr, bløddyr eller kapitel 1, skal alle 

       andre hvirvelløse  anvendte fisk, krebsdyr, 

       vanddyr       bløddyr og hvirvelløse 

                 vanddyr være fuldt ud 

                 fremstillet 

  1604   Fisk, tilberedt   Fremstilling, ved hvilken al 

       eller konserveret, anvendt fisk og fiskerogn 

       kaviar og kaviar-  skal være fuldt ud 

       erstatning til-   fremstillet 

       beredt af fiskerogn 

  1605   Krebsdyr, bløddyr  Fremstilling, ved hvilken 

       og andre hvirvel-  alle anvendte krebsdyr, 

       løse vanddyr, til- bløddyr og andre hvirvelløse 

       beredt eller kon-  vanddyr skal være fuldt ud 

       serveret      fremstillet 

 ex 1701   Roe- og rørsukker  Fremstilling, ved hvilken 

       samt kemisk ren   værdien af alle anvendte 

       saccharose, i fast materialer, der henhører 

       form, med indhold  under kapitel 17, ikke 

       af tilsatte smags- overstiger 30% af den fær- 

       stoffer eller    dige vares pris ab fabrik 

       farvestoffer 

  1702   Andet sukker, her- 

       under kemisk ren 

       lactose, maltose, 

       glucose og fructose, 

       i fast form; sirup 

       og andre sukker- 

       opløsninger uden 

       indhold af tilsatte 

       smagsstoffer; kunst- 

       honning, også 

       blandet med natur- 

       lig honning; karamel 

       - Kemisk ren mal-  Fremstilling på basis af 

        tose og fructose alle materialer, herunder 

                 andre materialer, der hen- 

                 hører under pos. 1702 

       - Andet sukker i  Fremstilling, ved hvilken 

        fast form, med  værdien af alle anvendte 

        indhold af til-  materialer, der henhører 

        satte smagsstof- under kapitel 17, ikke 

        fer eller farve- overstiger 30% af den fær- 

        stoffer      dige vares pris ab fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 skal være fuldt ud frem- 

                 stillet 

 ex 1703   Melasse, hidrørende Fremstilling, ved hvilken 

       fra udvinding el-  værdien af alle anvendte 

       ler raffinering af materialer, der henhører 

       sukker, med indhold under kapitel 17, ikke 

       af tilsatte smags- overstiger 30% af den fær- 

       stoffer eller    færdige vares pris ab fabrik 

       farvestoffer 

  1704   Sukkervarer uden  Fremstilling, ved hvilken 

       indhold af kakao  alle anvendte materialer 

       (herunder hvid   henhører under en anden 

       chokolade)     position end den færdige 

                 vare, dog forudsat at 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer, der henhører 

                 under kapitel 17, ikke 

                 overstiger 30% af den fær- 

                 dige vares pris ab fabrik 

  1806   Chokolade og andre Fremstilling, ved hvilken 

       tilberedte nærings- alle anvendte materialer 

       midler med indhold henhører under en anden 

       af kakao      position end den færdige 

                 vare, dog forudsat at 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer, der henhører 

                 under kapitel 17, ikke 

                 overstiger 30% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

  1901   Maltekstrakt; 

       tilberedte nærings- 

       midler fremstillet 

       af mel, fine gryn, 

       stivelse eller 

       maltekstrakt, også 

       tilsat kakao, 

       såfremt dette 

       udgør mindre end 50 

       vægtprocent, ikke 

       andetsteds tari- 

       feret; tilberedte 

       næringsmidler frem- 

       stillet af produkter 

       henhørende under 

       pos. 0401 - 0404, 

       også tilsat kakao, 

       såfremt dette udgør 

       mindre end 10 vægt- 

       procent, ikke andet- 

       steds tariferet 

       - Maltekstrakt   Fremstilling på basis af 

                 korn, der henhører under 

                 kapitel 10 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare, dog forudsat at 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer, der henhører 

                 under kapitel 17, ikke 

                 overstiger 30% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

  1902   Dejprodukter, også Fremstilling, ved hvilken 

       kogte eller med   alt anvendt korn (undtagen 

       fyld (af kød eller hård hvede), kød, kødaf- 

       andre varer) eller fald, fisk, krebsdyr eller 

       på anden måde til- bløddyr skal være fuldt 

       beredt, f.eks.   ud fremstillet 

       spaghetti, maka- 

       roni, nudler, 

       lasagne, gnocchi, 

       ravioli, canneloni; 

       couscous, også 

       tilberedt 

  1903   Tapioka og tapioka- Fremstilling på basis af 

       erstatninger frem- alle materialer, undtagen 

       stillet af sti-   kartoffelstivelse, der 

       velse i form af   henhører under pos. 1108 

       flager, grove gryn, 

       perlegryn, sigtemel 

       eller lignende 

  1904   Varer fremstillet 

       ved ekspandering 

       eller ristning af 

       korn eller korn- 

       produkter (f.eks. 

       cornflakes); korn, 

       undtagen majs, 

       løse, forkogt eller 

       på anden måde tilberedt: 

       - Uden indhold   Fremstilling, ved hvilken: 

        af kakao     - alt anvendt korn og mel 

                 (undtagen majs af arten 

                 »Zea Indurata« samt hård 

                 hvede og heraf fremstil- 

                 lede produkter) skal være 

                 fuldt ud fremstillet 

                 og 

                 - værdien af alle anvend- 

                  te materialer, der hen- 

                  hører under kapitel 

                  17, ikke overstiger 30% 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

       - Med indhold af  Fremstilling på basis af 

        kakao       materialer, der ikke hen- 

                 hører under pos. 1806, 

                 dog forudsat at værdien af 

                 alle anvendte materialer, 

                 der henhører under kapitel 

                 17, ikke overstiger 30% 

                 af den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

  1905   Brød, wienerbrød,  Fremstilling af alle 

       kager, kiks og   materialer, undtagen 

       andet bagværk, også materialer, der henhører 

       tilsat kakao;    under kapitel 11 

       kirkeoblater, 

       oblatkapsler til 

       lægemidler, segl- 

       oblater samt 

       lignende varer af 

       mel eller stivelse 

  2001   Grøntsager, frug-  Fremstilling, ved hvilken 

       ter, nødder og   alle anvendte frugter, 

       andre spiselige   nødder eller grøntsager 

       plantedele, tilbe- skal være fuldt ud frem- 

       redt eller konser- stillet 

       veret med eddike 

       eller eddikesyre 

  2002   Tomater, tilberedt Fremstilling, ved hvilken 

       eller konserveret  alle anvendte tomater skal 

       på anden måde end  være fuldt ud fremstillet 

       med eddike eller 

       eddikesyre 

  2003   Svampe og trøfler, Fremstilling, ved hvilken 

       tilberedt eller   alle anvendte svampe og 

       konserveret på an- trøfler skal være fuldt ud 

       den måde end med  fremstillet 

       eddike eller 

       eddikesyre 

  2004 og Andre grøntsager,  Fremstilling, ved hvilken 

  2005   tilberedt eller   alle anvendte grøntsager 

       konserveret på   skal være fuldt ud frem- 

       anden måde end   stillet 

       med eddike eller 

       eddikesyre, også 

       frosne 

  2006   Frugter, nødder,  Fremstilling, ved hvilken 

       frugtskaller og   værdien af alle anvendte 

       andre plantedele,  materialer, der henhører 

       tilberedt med suk- under kapitel 17, ikke 

       ker (afløbne,    overstiger 30% af den fær- 

       glaserede eller   dige vares pris ab fabrik 

       kandiserede) 

  2007   Syltetøj, frugt-  Fremstilling, ved hvilken 

       gele, marmelade,  værdien af alle anvendte 

       frugt- eller    materialer, der henhører 

       nøddepure samt   under kapitel 17, ikke 

       frugt- eller nødde- overstiger 30% af den fær- 

       mos, fremstillet  dige vares pris ab fabrik 

       ved kogning eller 

       anden varmebehand- 

       ling, også tilsat 

       sukker eller andre 

       sødemidler 

  2008   Frugter, nødder 

       og andre spiselige 

       plantedele, til- 

       beredt eller kon- 

       serveret på anden 

       måde, også tilsat 

       sukker, andre søde- 

       midler eller alko- 

       hol, ikke andet- 

       steds tariferet: 

       - Frugter og nød-  Fremstilling, ved hvilken 

        der, kogt på an- alle anvendte frugter skal 

        den måde end i  være fuldt ud fremstillet 

        vand eller ved 

        dampkogning, uden 

        indhold af tilsat 

        sukker, frosne 

       - Nødder, uden ind- Fremstilling, ved hvilken 

        hold af tilsat  værdien af de anvendte 

        sukker eller   nødder og oliefrø, der 

        alkohol      henhører under pos. 0801, 

                 0802 og 1202 - 1207 og har 

                 oprindelsesstatus, over- 

                 stiger 60% af den færdige 

                 vares værdi ab fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare, dog forudsat at 

                 værdien af sukker, der 

                 henhører under kapitel 17, 

                 ikke overstiger 30% af den 

                 færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2009   Frugtsafter     Fremstilling, ved hvilken 

       (herunder drue-   alle anvendte materialer 

       most), ugærede og  henhører under en anden 

       ikke tilsat alko-  position end den færdige 

       hol, også tilsat  vare, dog forudsat at 

       sukker eller andre værdien af sukker, der 

       sødemidler     henhører under kapitel 17, 

                 ikke overstiger 30% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 ex 2101   Brændt cikorie   Fremstilling, ved hvilken 

       samt ekstrakter,  den anvendte cikorie skal 

       essenser og koncen- være fuldt ud fremstillet 

       trater heraf 

 ex 2103   Saucer samt til-  Fremstilling på basis af 

       beredninger til   materialer, der ikke hen- 

       fremstilling deraf; hører under samme position 

       sammensatte smags- som den færdige vare. 

       præparater     Sennepsmel eller tilberedt 

                 sennep kan dog anvendes 

       - Tilberedt sennep Fremstilling på basis af 

                 sennepsmel 

 ex 2104   - Suppe og bouillon Fremstilling af alle 

        samt tilbered-  materialer, undtagen 

        ninger til frem- tilberedte eller konser- 

        stilling deraf  verede grøntsager, der 

                 henhører under pos. 2002- 

                 2005 

 ex 2104   - Homogeniserede  Den regel, der gælder for 

        sammensatte    den position, hvorunder 

        næringsmidler   den færdige vare henhører, 

                 skal anvendes 

 ex 2106   Sirup og andre   Fremstilling, ved hvilken 

       sukkeropløsninger, værdien af alle anvendte 

       tilsat smagsstoffer materialer, der henhører 

       eller farvestoffer under kapitel 17, ikke 

                 overstiger 30% af den fær- 

                 dige vares pris ab fabrik 

  2201   Vand, herunder   Fremstilling, ved hvilken 

       naturligt eller   alt anvendt vand skal være 

       kunstigt mineral-  fuldt ud fremstillet 

       vand, og vand til- 

       sat kulsyre, ikke 

       tilsat sukker eller 

       andre sødemidler 

       og ikke-aromati- 

       seret; is og sne 

  2202   Vand, herunder   Fremstilling, ved hvilken 

       naturligt eller   alle anvendte materialer 

       kunstigt mineral-  henhører under en anden 

       vand, og vand til- position end den færdige 

       sat sukker eller  vare, dog forudsat at vær- 

       andre sødemidler  dien af alle anvendte 

       eller aromatiseret, materialer, der henhører 

       og andre ikke-alko- under kapitel 17, ikke 

       holholdige drikke- overstiger 30% af den fær- 

       varer, undtagen   dige vares pris ab fabrik, 

       frugt- og grønt-  og at alle anvendte frugt- 

       sagsafter hen-   safter (undtagen ananas-, 

       hørende under    lime- og grapefrugtsafter) 

       pos. 2209      er fuldt ud fremstillet 

 ex 2204   Vin af friske    Fremstilling på basis af 

       druer, herunder   anden druemost 

       vin tilsat alkohol, 

       og druemost tilsat 

       alkohol 

  2205   Følgende varer,   med Fremstilling på basis 

 ex 2207   indhold af drue-  af alle materialer, 

 ex 2208 og produkter:     undtagen druer eller 

 ex 2209   Vermouth og anden  varer deraf 

       vin af friske 

       druer tilsat aroma- 

       tiske planter 

       eller aromastoffer, 

       ethanol (ethyl- 

       alkohol) og anden 

       spiritus, også dena- 

       tureret; spiritus, 

       likører og andre 

       spiritusholdige 

       drikkevarer; 

       sammensatte alko- 

       holholdige tilbe- 

       redninger af den 

       art, der anvendes 

       til fremstilling af 

       drikkevarer; eddike 

 ex 2208   Whisky med indhold Fremstilling, ved hvilken 

       af alkohol på under værdien af al anvendt 

       50 rumfangsprocent spiritus, der er frem- 

                 stillet på basis af korn, 

                 ikke må overstige 15% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 ex 2303   Restprodukter fra  Fremstilling, ved hvilken 

       fremstilling af   al anvendt majs skal være 

       majsstivelse    fuldt ud fremstillet 

       (bortset fra kon- 

       centreret majs- 

       støbevand), med 

       proteinindhold 

       beregnet på grund- 

       lag af tørstof- 

       indholdet, på over 

       40 vægtprocent 

 ex 2306   Oliekager og andre Fremstilling, ved hvilken 

       faste restprodukter alle anvendte oliven skal 

       fra udvindingen af være fuldt ud fremstillet 

       olivenolie, med ind- 

       hold af over 3% 

       olivenolie 

  2309   Tilberedt dyrefoder Fremstilling, ved hvilken 

                 alt korn, sukkermelasse, 

                 kød eller mælk skal være 

                 fuldt ud fremstillet 

  2402   Cigarer, cerutter, Fremstilling, ved hvilken 

       cigarillos og    mindst 70 vægtprocent af 

       cigaretter, af   anvendt ufabrikeret tobak 

       tobak eller tobaks- eller tobaksaffald, der 

       erstatning     henhører under pos. 2401, 

                 skal være fuldt ud frem- 

                 stillet 

 ex 2403   Røgtobak      Fremstilling, ved hvilken 

                 mindst 70 vægtprocent af 

                 anvendt ufabrikeret tobak 

                 eller tobaksaffald, der 

                 henhører under pos. 2401, 

                 skal være fuldt ud 

                 fremstillet 

 ex kap. 25 Salt; svovl; jord- Fremstilling ved hvilken 

       og stenarter; gips, alle anvendte materialer 

       kalk og cement,   henhører under en anden 

       undtagen produkter position end den færdige 

       henhørende under  vare 

       pos. ex 2504, 

       ex 2515, ex 2516, 

       ex 2518, ex 2619, 

       ex 2520, ex 2524, 

       ex 2525 og ex 2530, 

       for hvilke de sær- 

       lige regler er 

       anført nedenfor 

 ex 2504   Naturlig krystal-  Berigelse af kulindholdet, 

       linsk grafit med  rensning og maling af 

       beriget kulindhold, krystallinsk rågrafit 

       renset og malet 

 ex 2515   Marmor, groft til- Tildannelse af marmor, 

       dannet, også ved  også ved savning (even- 

       savning, til blokke tuelt allerede udsavet), 

       eller til kvadra-  af tykkelse over 25 cm 

       tiske eller rektan- 

       gulære plader, af 

       tykkelse højst 25 cm 

 ex 2516   Granit, porfyr,   Tildannelse af sten, 

       basalt, sandsten  også ved savning (even- 

       og andre monument- tuelt allerede udsavet), 

       eller bygningssten, af tykkelse over 25 cm 

       groft tildannet, 

       også ved savning, 

       til blokke eller 

       til kvadratiske 

       eller rektangulære 

       plader, af tykkelse 

       højst 25 cm 

 ex 2518   Dolomit, brændt   Brænding af ikke-brændt 

                 dolomit 

 ex 2519   Naturlig magne-   Fremstilling, ved hvilken 

       siumcarbonat,    alle anvendte materialer 

       (magnesit), knust  henhører under en anden 

       og pakket i luft-  position end den færdige 

       tætte beholdere,  vare. Dog må der anvendes 

       magnesiumoxid, også naturlig magnesium- 

       rent, dog ikke   carbonat (magnesit) 

       smeltet eller død- 

       brændt (sintret) 

       magnesium 

 ex 2520   Gips, særlig til-  Fremstilling, ved hvilken 

       beredt til dental- værdien af alle anvendte 

       brug        materialer ikke overstiger 

                 50% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

 ex 2524   Asbestfibre, rå   Fremstilling på basis af 

                 asbestmalm (asbestkon- 

                 centrat) 

 ex 2525   Glimmerpulver    Maling af glimmer og 

                 glimmeraffald 

 ex 2530   Brændte eller    Brænding eller knusning 

       pulveriserede jord- af jordpigmenter 

       pigmenter 

  Kap. 26 Malme, slagger og  Fremstilling ved hvilken 

       aske        alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

  Kap. 27 Mineralske olier  Fremstilling ved hvilken 

       og produkter af   alle anvendte materialer 

       deres destillering; henhører under en anden 

       bituminøse mate-  position en den færdige 

       rialer, mineralsk  vare 

       voks; undtagen 

       produkter hen- 

       hørende under pos. 

       ex 2707 og 2709 

       til 2715, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 2707   Olier, hvis indhold Raffinering og/eller en 

       af aromatiske    eller flere definerede 

       bestanddele -    behandlinger 1) 

       beregnet efter vægt Andre arbejdsprocesser, 

       - er større end   ved hvilke alle anvendte 

       deres indhold af  materialer henhører under 

       ikke-aromatiske   en anden position end den 

       bestanddele, og som færdige vare. Materialer, 

       er lignende olier  der henhører under samme 

       som mineralolier,  position, må dog anvendes, 

       der er udvundet ved forudsat at deres værdi 

       destillation af   ikke overstiger 50% af 

       højtemperaturtjære den færdige vares pris 

       fra stenkul, af   ab fabrik 

       hvilke der ved 

       destillation på op 

       til 250 grader C 

       overdestilleres 

       mindst 65 rumfangs- 

       procent (herunder 

       blandinger af benzin 

       og benzen), til an- 

       vendelse som brænd- 

       stof 

 1) Jf. note 7) i bilag I. 

 ex 2709   Rå olier hidrørende Tørdestillation af 

       fra bituminøse   bituminøse mineraler 

       mineraler 

  2710 til Olier udvundet af  Raffinering og/eller en 

  2712   jordolie eller af  eller flere definerede 

       rå olier hidrørende behandlinger1) 

       fra bituminøse 

       mineraler; præpa-  Andre arbejdsprocesser, 

       rater, ikke andet- ved hvilke alle anvendte 

       steds tariferet,  materialer henhører under 

       indeholdende 70   en anden position end den 

       vægtprocent eller  færdige vare. Materialer, 

       derover af jordolie der henhører under samme 

       eller af rå olier  position, må dog anvendes, 

       hidrørende fra   forudsat at deres værdi 

       bituminøse mine-  ikke overstiger 50% af 

       raler som karakter- den færdige vares pris ab 

       givende bestanddel fabrik 

       Jordoliegas og 

       andre gasformige 

       carbonhydrider 

       Vaselin; paraffin, 

       mikrovoks, ozokerit, 

       montanvoks, tørve- 

       voks og anden 

       mineralvoks samt 

       lignende produkter 

       fremstillet ad syn- 

       tetisk vej eller på 

       anden måde, også 

       farvet 

 1) Jf. note 7) i bilag I. 

  2713 til Jordoliekoks,    Raffinering og/eller en 

  2715   kunstig asfalt-   eller flere definerede 

       bitumen og andre  behandlinger1) 

       restprodukter fra 

       jordolie eller fra Andre arbejdsprocesser, 

       olier hidrørende  ved hvilke alle anvendte 

       fra bituminøse   materialer henhører under 

       mineraler      en anden position en den 

                 færdige vare. Materialer, 

       Bitumen og asfalt, der henhører under samme 

       naturlig; bituminøs position, må dog anvendes, 

       skifer og olie-   forudsat at deres værdi 

       skifer samt natur- ikke overstiger 50% af 

       ligt bitumenholdigt den færdige vares pris 

       sand; asfaltit og  ab fabrik 

       asfaltsten 

       Bituminøse blan- 

       dinger på basis af 

       naturligt asfalt, 

       naturlig bitumen, 

       kunstig asfalt- 

       bitumen, mineral- 

       tjære eller mineral- 

       tjærebeg 

 ex kap. 28 Uorganiske kemika- Fremstilling, ved hvilken 

       lier; uorganiske  alle anvendte materialer 

       eller organiske   henhører under en anden 

       forbindelser af   position end den færdige 

       ædle metaller,   vare. Materialer, der hen- 

       af sjældne jor-   henhører under samme 

       darters metaller,  position, må dog anvendes, 

       af radioaktive   forudsat at deres værdi 

       grundstoffer og   ikke overstiger 20% af 

       af isotoper; und-  den færdige vares pris 

       tagen produkter   ab fabrik 

       henhørende under 

       pos. ex 2805, 

       ex 2811 og ex 2833, 

       for hvilke reglerne 

       er anført nedenfor 

 ex 2805   Mischmetall     Fremstilling ved varmebe- 

                 handling eller elektro- 

                 lytisk behandling, ved 

                 hvilken værdien af alle 

                 anvendte materialer ikke 

                 må overstige 50% af 

                 varens pris ab fabrik 

 ex 2811   Svovltrioxid    Fremstilling på basis af 

                 svovldioxid 

 ex 2833   Aluminiumsulfat   Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 50% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

 ex 2840   Natriumperborat   Fremstilling på basis af 

                 dinatriumperborat penta- 

                 hydrat 

 ex kap. 29 Organiske kemika-  Fremstilling, ved hvilken 

       lier, undtagen   alle anvendte materialer 

       produkter hen-   henhører under en anden 

       hørende under pos. position end den færdige 

       ex 2901, ex 2902,  vare. Materialer, der 

       ex 2905, 2915,   henhører under samme 

       ex 2932, 2933 og  position må dog anvendes, 

       2934, som er præci- forudsat at deres værdi 

       seret nedenfor   ikke overstiger 20% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 ex 2901   Acycliske carbon-  Raffinering og/eller en 

       hybrider, bestemt  eller flere definerede 

       til anvendelse som behandlinger 1) 

       motorbrændstof el- 

       ler andet brændstof 

                 Andre arbejdsprocesser, 

                 ved hvilke alle anvendte 

                 materialer henhører 

                 under en anden position 

                 end den færdige vare. 

                 Materialer, der henhører 

                 under samme position, må 

                 dog anvendes, forudsat at 

                 deres værdi ikke over- 

                 stiger 50% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

 1) Jf. note 7) i bilag I. 

 ex 2902   Cycloalkaner og   Raffinering og/eller en 

       cycloalkener (und- eller flere definerede 

       tagen azulener),  behandlinger 1) 

       benzener, toluener Andre arbejdsprocesser, 

       og xylener, bestemt ved hvilke alle anvendte 

       til anvendelse som materialer henhører under 

       motorbrændstof el- en anden position end den 

       ler andet brændstof færdige vare. Materialer, 

                 der henhører under samme 

                 position, må dog anvendes, 

                 forudsat at deres værdi 

                 ikke overstiger 50% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 ex 2905   Metalalkoholater  Fremstilling på basis af 

       af alkoholer hen-  alle materialer herunder 

       hørende under denne andre materialer, der hen- 

       position og af   hører under pos. 2905. 

       ethenol eller    Dog kan metalalkoholater 

       glycerol      henhørende under denne 

                 position anvendes, 

                 forudsat deres værdi 

                 ikke overstiger 20% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

  2915   Mættede acycliske  Fremstilling på basis af 

       monocarboxylsyrer  alle materialer. Værdien 

       og deres anhydri-  af alle anvendte materia- 

       der, halogenider,  ler, der henhører under 

       peroxider og pero- pos. 2915 og 2916, må dog 

       xysyrer; halogen-, ikke overstige 20% af 

       sulfo-, nitro- og  den færdige vares pris ab 

       nitrosoderivater  fabrik 

       deraf 

  2932   Heterocycliske 

       forbindelser ude- 

       lukkende med oxygen 

       som heteroatom(er) 

       - Indre ethere og  Fremstilling på basis af 

        halogen-, sulfo-, alle materialer. Værdien 

        nitro- og nitro- af alle anvendte materia- 

        soderivater    ler, der henhører under 

        deraf       pos. 2909, må dog ikke 

                 overstige 20% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

       - Cycliske aceta-  Fremstilling på basis af 

        ter og indre   alle materialer 

        hemiacetater 

        samt halogen-, 

        sulfo-, nitro- 

        og nitrosoderi- 

        vater deraf 

       - Andre varer    Fremstilling ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare. Materialer, der 

                 henhører under samme 

                 position, må dog anvendes, 

                 forudsat at deres værdi 

                 ikke overstiger 20% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

  2933   Heterocycliske   Fremstilling på basis af 

       forbindelser ude-  alle materialer. Værdien 

       lukkende med ni-  af alle anvendte materia- 

       trogen som hete-  ler, der henhører under 

       roatom(er);     pos. 2932 og 2933, må dog 

       nucleinsyrer og   ikke overstige 20% af den 

       deres salte     færdige vares pris ab 

                 fabrik 

  2934   Andre heterocy-   Fremstilling på basis af 

       cliske forbindelser alle materialer. Værdien 

                 af anvendte materia 

                 ler, der henhører 

                 under pos. 2932 og 

                 2933, må dog ikke over- 

                 stige 20% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

 ex kap. 30 Pharmaceutiske   Fremstilling, ved hvilken 

       produkter, und-   alle anvendte materialer 

       tagen produkter   henhører under en anden 

       henhørende under  position end den færdige 

       pos. 3002, 3003   vare. Materialer, der 

       og 3004, for hvilke henhører under samme pos- 

       reglerne er anført sition, må dog anvendes, 

       nedenfor      forudsat at deres værdi 

                 ikke overstiger 20% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

  3002   Menneskeblod; dyre- 

       blod tilberedt til 

       terapeutisk, 

       profylaktisk eller 

       diagnostisk brug; 

       antisera og andre 

       blodbestanddele; 

       vacciner, toksiner, 

       mikroorganisme- 

       kulturer (undtagen 

       gær) samt lignende 

       produkter: 

       - varer bestående  Fremstilling på basis af 

        af to eller flere alle materialer, også 

        bestanddele, som andre materialer, der 

        er blevet sammen- henhører under pos. 3002. 

        blandet med hen- Materialerne i denne 

        blik på terapeu- beskrivelse kan også an- 

        tisk, profylak-  vendes, forudsat at deres 

        tisk brug, eller værdi ikke overstiger 20% 

        ikke sammenblan- af den færdige vares pris 

        dede varer til  ab fabrik 

        samme brug, i 

        doseret stand 

        eller i detail- 

        salgspakninger 

       - Andre varer:   Fremstilling på basis af 

       - - Menneskeblod  alle materialer, også an- 

                 dre materialer, der 

                 henhører under pos. 

                 3002. Materialerne i 

                 denne beskrivelse kan 

                 også anvendes, forudsat 

                 at deres værdi ikke 

                 overstiger 20% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

       - - Dyreblod til-  Fremstilling på basis af 

         beredt til te- alle materialer, også 

         rapeutisk eller andre materialer, der hen- 

         profylaktisk  hører under pos. 3002. 

         brug      Materialerne i denne be- 

                 skrivelse kan også an- 

                 vendes, forudsat at 

                 deres værdi ikke over- 

                 stiger 20% af den fær- 

                 dige vares pris ab fabrik 

       - - Blodbestand-  Fremstilling på basis af 

         dele, undtagen alle materialer, også 

         antisera; hæmo- andre materialer, der hen- 

         globin og se-  hører under pos. 3002. 

         rumglobuliner  Materialerne i denne be- 

                 skrivelse kan også an- 

                 vendes, forudsat at 

                 deres værdi ikke over- 

                 stiger 20% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

       - - Hæmoglobin,   Fremstilling på basis af 

         blodglobuliner alle materialer, også 

         og serumglobu- andre materialer, der 

         liner      henhører under pos. 3002. 

                 Materialerne i denne 

                 beskrivelse kan også 

                 anvendes, forudsat 

                 at deres værdi ikke 

                 overstiger 20% af den 

                 færdige vares pris 

                 ab fabrik 

       - - Andre varer   Fremstilling på basis af 

                 alle materialer, også 

                 andre materialer, der 

                 henhører under pos. 

                 3002. Materialerne i 

                 denne beskrivelse kan 

                 også anvendes, forudsat 

                 at deres værdi ikke over- 

                 stiger 20% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

  3003 og Lægemidler (und-  Fremstilling, ved hvilken 

  3004   tagen produkter   - alle anvendte materialer 

       henhørende under   henhører under en anden 

       pos. 3002, 3005    position end den færdige 

       og 3006)       vare. Materialer, der 

                  henhører under pos. 3003 

                 eller 3004, må dog anven- 

                 des forudsat at deres 

                 værdi tilsammen ikke over- 

                 stiger 20% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik, 

                 og 

                 - værdien af alle anvend- 

                 te materialer ikke over- 

                 stiger 50% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

 ex kap. 31 Gødningsstoffer,  Fremstilling, ved hvilken 

       undtagen produkter alle anvendte materialer 

       henhørende under  henhører under en anden 

       pos. ex 3105, for  position end den færdige 

       hvilke reglerne er vare. Materialer, der 

       anført nedenfor   henhører under samme pos. 

                 sition, må dog an- 

                 vendes, forudsat at 

                 deres værdi ikke over- 

                 stiger 20% af den fær- 

                 dige vares pris 

                 ab fabrik 

 ex 3105   Mineralske eller  Fremstilling, ved hvilken: 

       kemiske gødnings-  - alle anvendte materialer 

       stoffer indehold-   henhører under en anden 

       ende to eller tre   position end den færdige 

       af gødningselemen-  vare. Materialer, der 

       terne nitrogen,    henhører under den samme 

       phosphor og kalium;  position, må dog anven- 

       andre gødnings-    des, forudsat at deres 

       stoffer; varer    værdi ikke overstiger 

       henhørende under   20% af den færdige vares 

       nærværende kapitel,  pris ab fabrik, og 

       i form af tabletter - værdien af alle anvendte 

       eller lignende el-  materialer ikke over- 

       ler i pakninger af  stiger 50% af den fær- 

       bruttovægt højst   dige vares pris ab 

       10 kg, undtagen:   fabrik 

       - Natriumnitrat 

       - Calciumcyanamid 

       - Kaliumsulfat 

       - Kalium-magnesium- 

        sulfat 

 ex kap. 32 Garve- og farve-  Fremstilling, ved hvilken 

       stofekstrakter;   alle anvendte materialer 

       garvesyre og deri- henhører under en anden 

       vater deraf; far-  position end den færdige 

       ver, pigmenter og  vare. Materialer, der hen- 

       andre farvestoffer; hører under samme posi- 

       maling og lakker;  tion, må dog anvendes, 

       kit, spartelmasse  forudsat at deres værdi 

       o.lign.; trykfar-  ikke overstiger 20% af den 

       ver, blæk og tusch; færdige vares pris ab 

       undtagen produkter fabrik 

       henhørende under 

       pos. ex 3201 og 

       3205, for hvilke reg- 

       lerne er anført 

       nedenfor 

 ex 3201   Garvesyrer (tan-  Fremstilling på basis af 

       niner) samt salte, garveekstrakter af vege- 

       ethere, estere og  tabilsk oprindelse 

       andre derivater 

       deraf 

  3205   Substratpigmenter; Fremstilling på basis af 

       præparater som   alle materialer undtagen 

       nævnt i bestemmelse dem, der henhører under 

       3 til dette kapi-  pos. 3203, 3204 og 3205. 

       tel, på basis af  Materialer henhørende 

       substratpig-    under pos. 3205 kan dog 

       menter 1)      anvendes, forudsat at 

                 værdien af materialer, 

                 ikke overstiger 20% 

                 af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

       Flygtige vegeta-  Fremstilling, ved hvilken 

       bilske olier og   alle anvendte ex kap. 33 

       resinoider; parfu- materialer henhører under 

       mer, kosmetik og  en anden position end den 

       toiletmidler; und- færdige vare. 

       tagen produkter   Materialer, der henhører 

       henhørende under  under samme position, må 

       pos. 3301, for   dog anvendes, forudsat at 

       hvilke reglerne   deres værdi ikke over- 

       er anført nedenfor stiger 20% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

 1) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om præparater, 

  som anvendes til farvning af alle materialer eller som bestanddele 

  til fremstilling af farvepræparater, forudsat at de ikke henhører 

  under en anden position i kapitel 32. 

  3301   Flygtige vegeta-  Fremstilling på basis af 

       bilske olier (også materialer, der hidrører 

       befriet for ter-  fra en anden »gruppe'2) 

       pener), også i   under denne position. 

       flydende eller fast Materialer, der henhører 

       form; resinoider;  under samme »gruppe«, må 

       koncentrater af   dog anvendes, forudsat at 

       flygtige vegeta-  deres værdi ikke over- 

       bilske olier i   stiger 20% af den færdige 

       fedtstoffer,    vares pris ab fabrik 

       ikke-flygtige 

       olier, voks eller 

       lignende fremkommet 

       ved enfleurage el- 

       ler maceration; 

       terpenholdige bi- 

       produkter fra 

       behandling af flyg- 

       tige vegetabilske 

       olier; vandfase fra 

       vanddampdestilla- 

       tion af flygtige 

       vegetabilske olier 

       samt vandige opløs- 

       ninger af sådanne 

       olier 

 ex kap. 34 Sæbe, organiske   Fremstilling, ved hvilken alle 

       overfladeaktive   anvendte materialer hen- 

       stoffer samt vaske- hører under en anden posi- 

       og rengørings-   tion end den færdige vare. 

       midler, smøre-   Materialer, der henhører 

       midler, synte-tisk under samme position, må 

       voks, tilberedt   dog anvendes, forudsat at 

       voks, pudse- og   deres værdi ikke over- 

       skuremidler, lys  stiger 20% af den færdige 

       og lignende pro-  vares pris ab fabrik 

       dukter, modeller- 

       masse, dentalvoks 

       og andre dental- 

       præparater på 

       basis af gips, und- 

       tagen produkter 

       henhørende under 

       pos. ex 3403 og 

       3404, for hvilke de 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

 ex 3403   Tilberedte smøre-  Raffinering og/eller en 

       midler, med ind-  eller flere definerede 

       hold af olier ud-  behandlinger 1) 

       vundet af jordolie 

       eller af rå olier  Andre arbejdsprocesser, 

       hidrørende fra   ved hvilke alle anvendte 

       bituminøse mine-  materialer henhører under 

       raler, forudsat at under en anden position 

       de udgør mindre   end den færdige vare. 

       end 70 vægtprocent Materialer, der henhører 

       deraf        under samme position, må 

                 dog anvendes, forudsat 

                 at deres værdi ikke 

                 overstiger 50% af den 

                 færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 1) Se note 7 - bilag I. 

 2) Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er 

  adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon. 

 ex 3404   Syntetisk voks og  Fremstilling, ved hvilken 

       tilberedt voks:   alle anvendte materialer 

       - Syntetisk voks og henhører under en anden 

        tilberedt voks på position end den færdige 

        basis af paraf-  vare. Materialer, der 

        fin, jordolievoks henhører under samme 

        eller voks fra  position, må dog anvendes, 

        butiminøse mine- forudsat at deres værdi 

        raler; paraffin- ikke overstiger 50% af den 

        remanens     færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 ex 3404   - Andre varer    Fremstilling på basis af 

                 alle materialer undtagen: 

                 - olier, hydrogenerede, 

                 der har karakter af voks, 

                 som henhører under pos. 

                 1516 

                 - fedtsyrer, ikke kemisk 

                 definerede, eller indu- 

                 strielle fedtalkoholer, 

                 der har karakter af voks, 

                 som henhører under pos. 

                 1519 

                 - materialer, der henhører 

                 under pos. 3404 

                 De nævnte materialer må 

                 dog anvendes, forudsat 

                 at deres værdi ikke over- 

                 stiger 20% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

 ex kap. 35 Proteiner; modifi- Fremstilling, ved hvilken 

       ceret stivelse;   alle anvendte materialer 

       lim og klister;   henhører under en anden 

       enzymer, undtagen  position end den færdige 

       produkter hen-   vare. Materialer, der hen- 

       hørende under    hører under samme posi- 

       pos. 3505 og ex   tion, må dog anvendes, 

       3507, for hvilke  forudsat at deres værdi 

       reglerne er anført ikke overstiger 20% af den 

       nedenfor      færdige vares pris ab 

                 fabrik 

  3505   Dextrin og anden  Fremstilling på basis af 

       modificeret sti-  alle materialer, også 

       velse (herunder   andre materialer, der 

       forklistret og   henhører under pos. 3505 

       esterificeret 

       stivelse); lim på 

       basis af stivelse, 

       dextrin eller 

       anden stivelse: 

       - Ethere og estere 

        af stivelse 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af 

                 alle materialer, undtagen 

                 dem, der henhører under 

                 pos. 1108 

 ex 3507   Tilberedte enzymer, Fremstilling, ved hvilken 

       ikke andetsteds   værdien af alle anvendte 

       tariferet      materialer ikke overstiger 

                 50% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

  Kap. 36 Krudt og andre   Fremstilling, ved hvilken 

       eksplosive stoffer; alle anvendte materialer 

       pyrotekniske ar-  henhører under en anden 

       tikler, tændstik-  position end den færdige 

       ker; pyrophore   vare. Materialer, der 

       legeringer; visse  henhører under samme 

       brændbare mate-   position, må dog anvendes, 

       rialer       forudsat at deres værdi 

                 ikke overstiger 20% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 ex kap. 37 Fotografiske og   Fremstilling, ved hvilken 

       kinematografiske  alle anvendte materialer 

       artikler, undtagen henhører under en anden 

       produkter henhø-  position end den færdige 

       rende under pos.  vare. Materialer, der 

       3701, 3702 og 3704, henhører under samme 

       for hvilke reg-   position, må dog 

       lerne er anført   anvendes, forudsat at 

       nedenfor      deres værdi ikke over- 

                 stiger 20% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

  3701   Fotografiske pla-  Fremstilling, ved hvilken 

       der og fotogra-   alle anvendte materialer 

       fiske bladfilm,   henhører under en anden 

       lysfølsomme, ikke  position end pos. 3702 

       eksponerede, af 

       andre materialer 

       end papir, pap 

       eller tekstilstof; 

       bladfilm til øje- 

       blikkelig billed- 

       fremstilling, lys- 

       følsomme, ikke 

       eksponerede, også 

       monteret i kassetter 

       - Film til umiddel- Fremstilling, ved hvilken 

        bar billedfrem-  alle anvendte materialer 

        stilling     henhører under en anden 

        (»instant film«) position end pos. 3701 

        til farve-    eller 3702; materialer 

        optagelser    henhørende under pos. 3702 

                 kan dog anvendes, forudsat 

                 at deres værdi ikke over- 

                 stiger 30% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end pos. 3701 

                 eller 3702; materialer 

                 henhørende under pos. 

                 3701 og 3702 kan dog an- 

                 vendes, forudsat at deres 

                 værdi ikke overstiger 

                 20% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

  3702   Fotografiske film  Fremstilling, ved hvilken 

       i ruller, lysføl-  alle anvendte materialer 

       somme, ikke eks-  henhører under en anden 

       ponerede, af andre position end pos. 3701 

       materialer end   eller 3702 

       papir, pap eller 

       tekstilstof; 

       instant film i rul- 

       ler, lysfølsomme, 

       ikke eksponerede 

  3704   Fotografiske pla-  Fremstilling, ved hvilken 

       der, film, papir,  alle anvendte materialer 

       pap og tekstilstof, henhører under en anden 

       eksponerede, men  position end pos. 3701 

       ikke fremkaldte   til 3704 

 ex kap. 38 Diverse kemiske   Fremstilling, ved hvilken 

       produkter; undtagen alle anvendte materialer 

       produkter hen-   henhører under en anden 

       hørende under pos. position end den færdige 

       ex 3801, ex 3803,  vare. Materialer, der 

       ex 3805, ex 3806,  henhører under samme 

       ex 3807, 3808 til  position, må dog anvendes, 

       3814, 3818 til   forudsat at deres værdi 

       3820, 3822 og 3823, ikke overstiger 20% af 

       for hvilke reglerne den færdige vares pris 

       er anført nedenfor ab fabrik 

  3801   Kunstig grafit;   Fremstilling, ved hvilken 

       kolloid eller    værdien af alle anvendte 

       semi-kolloid gra-  materialer ikke overstiger 

       fit; præparater på 50% af den færdige vares 

       basis af grafit   pris ab fabrik 

       eller andet kul, i 

       form af pasta, 

       blokke, plader el- 

       ler andre halvfa- 

       brikata 

       - Kolloid grafit, 

        opslæmmet i olie, 

        og semikolloid 

        grafit; kulholdig 

        pasta til elektro- 

        der 

       - Grafit, i form af Fremstilling, ved hvilken 

        pasta, der udgør værdien af alle anvendte 

        en blanding med  materialer, der henhører 

        jordolie, inde-  under pos. 3405, ikke må 

        holdende over 30 overstige 20% af den 

        vægtprocent    færdige vares pris ab 

        grafit      fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare. Materialer, der 

                 henhører under samme 

                 position, må dog anvendes, 

                 forudsat at deres værdi 

                 ikke overstiger 20% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 ex 3803   Raffineret tallolie Raffinering af rå tallolie 

       (tallsyre)     (tallsyre) 

 ex 3805   Sulfatterpentin,  Rensning: herunder 

       renset       destillation og raffine- 

                 ring af rå sulfatterpentin 

 ex 3806   Harpiksestere    Fremstilling på basis af 

                 harpikssyrer 

 ex 3807   Trætjærebeg     Destillation af trætjære 

  3808   Insektbekæmpelses- Fremstilling, ved hvilken 

       midler, rotteud-  værdien af alle fremstil- 

       ryddelsesmidler,  lede varer ikke overstiger 

       afsvampningsmidler, 50% af den færdige vares 

       ukrudtsbekæmpelses- pris ab fabrik 

       midler, antispi- 

       ringsmidler, 

       plantevækstregula- 

       torer, desinfek- 

       tionsmidler og 

       lignende produkter, 

       der er formet eller 

       pakket til detail- 

       salg eller fore- 

       ligger som præpa- 

       rater eller færdige 

       artikler (f.eks. 

       bånd, væger og lys 

       præpareret med 

       svovl samt fluepa- 

       pir) 

  3809   Efterbehandlings-  Fremstilling, ved hvilken 

       midler, accelera-  værdien af alle fremstil- 

       torer til farvning lede varer ikke overstiger 

       eller til fiksering 50% af den færdige vares 

       af farvestoffer   pris ab fabrik 

       samt andre produk- 

       ter og præparater 

       (f.eks. tilberedte 

       appretur- og bejd- 

       semidler), af den 

       art, der anvendes i 

       papir-, tekstil- 

       eller læderindu- 

       strien eller i 

       nærtstående indu- 

       strier, ikke andet- 

       steds tariferet 

  3810   Metalbejdser; flus- Fremstilling, ved hvilken 

       midler og andre   værdien af alle fremstil- 

       hjælpemidler til  lede varer ikke overstiger 

       lodning eller    50% af den færdige vares 

       svejsning; lodde-  pris ab fabrik 

       og svejsepulver 

       samt lodde- og svejse- 

       pasta, bestående af 

       metal og andre stof- 

       fer; præparater af 

       den art, der anven- 

       des til fyldning 

       eller belægning af 

       svejseelektroder 

       eller svejsetråd 

  3811   Præparater tiolmod- 

       virkning af bank- 

       ning, oxydation, 

       korrosion eller 

       harpiksdannelse, 

       viskositetsfor- 

       højende præparater 

       og andre tilberedte 

       additiver til mine- 

       ralolier (herunder 

       benzin) eller til 

       andre væsker, som 

       anvendes til samme 

       formål som mineral- 

       olier: 

       - Tilberedte addi- Fremstilling, ved hvilken 

        tiver til smøreo- værdien af materialer 

        lier, med indhold henhørende under pos. 3811 

        af olie udvundet ikke overstiger 50% af den 

        af jordolie eller færdige vares pris ab fabrik 

        af rå olier hid- 

        rørende fra bitu- 

        minøse materialer 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke over- 

                 stiger 50% af den fær- 

                 dige vares pris ab fabrik 

  3812   Tilberedte vulkani- Fremstilling, ved hvilken 

       seringsaccelerato- værdien af alle anvendte 

       rer; sammensatte  materialer ikke overstiger 

       blødgøringsmidler  50% af den færdige vares 

       til gummi eller   pris ab fabrik 

       plast, ikke andet- 

       steds tariferet; 

       antioxydanter og 

       andre sammensatte 

       stabilisatorer til 

       gummi eller plast 

  3813   Præparater og lad- Fremstilling, ved hvilken 

       ninger til ildsluk- værdien af alle anvendte 

       ningsapparater;   materialer ikke overstiger 

       ildslukkere     50% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

  3814   Sammensatte orga-  Fremstilling, ved hvilken 

       niske opløsnings-  værdien af alle anvendte 

       eller fortyndings- materialer ikke overstiger 

       midler, ikke andet- 50% af den færdige vares 

       steds tariferet;  pris ab fabrik 

       præparater til 

       fjernelse af maling 

       og lak 

  3818   Kemiske grundstof- Fremstilling, ved hvilken 

       fer, doteret til  værdien af alle anvendte 

       anvendelse i elek- materialer ikke overstiger 

       tronikken, i form  50% af den færdige vares 

       af skiver, plader  pris ab fabrik 

       (wafers) eller lig- 

       nende; kemiske for- 

       bindelser doteret 

       til anvendelse i 

       elektronikken 

  3819   Bremsevæsker samt  Fremstilling, ved hvilken 

       andre tilberedte  værdien af alle anvendte 

       væsker til hydrau- materialer ikke overstiger 

       liske transmis-   50% af den færdige vares 

       sioner, ikke inde- pris ab fabrik 

       holdende eller inde- 

       holdende mindre end 

       70 vægtprocent af 

       olier udvundet af 

       jordolier eller af 

       rå olie hidrørende 

       fra bituminøse 

       materialer 

  3820   Antifrostpræparater Fremstilling, ved hvilken 

       (herunder køle-   værdien af alle anvendte 

       væsker) og tilbe-  materialer ikke overstiger 

       redte væsker til  50% af den færdige vares 

       afrimning      pris ab fabrik 

  3822   Sammensatte rea-  Fremstilling, ved hvilken 

       gensmidler til   værdien af alle anvendte 

       diagnostisk brug  materialer ikke overstiger 

       eller til laborato- 50% af den færdige vares 

       riebrug, undtagen  pris ab fabrik 

       varer henhørende 

       under pos. 3002 

       eller 3006 

  3823   Tilberedte bindemid- 

       ler til støbeforme 

       eller støbekerner; 

       produkter og rest- 

       produkter fra ke- 

       miske og nærtstående 

       industrier (herunder 

       blandinger af natur- 

       produkter), ikke 

       andetsteds tariferet: 

       - Følgende varer  Fremstilling, ved hvilken 

        henhørende under alle anvendte materialer 

        denne position:  henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare. Materialer, der 

                 henhører under samme 

                 position, må dog anvendes, 

                 forudsat at deres værdi 

                 ikke overstiger 20% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

       - - Tilberedte 

         bindemidler til 

         støbeforme eller 

         støbekerner, på 

         basis af naturlige 

         harpiksprodukter 

       - - Naphtensyre og ikke 

         vandopløselige 

         salte af naphtensyre; 

         estere af naphtensyre 

       - - Sorbitol, undtagen 

         varer henhørende 

         under pos. 2905 

       - - Petroleumsulfonater, 

         bortset fra petrole- 

         umsulfonater af 

         alkalimetaller, af 

         ammonium eller af 

         ethanolaminer; 

         thiophenholdige 

         sulfonsyrer af 

         olier hidrørende 

         fra bituminøse 

         materialer og 

         salte deraf 

       - - Ionbyttere 

       - - Luftabsorberende 

         præparater 

         (getters) 

       - - Alkalisk jernoxid 

         (gasrensemasse) 

       - - Gasvand og brugt 

         gasrensemasse 

       - - Sulfonaphtensyre 

         og ikke-vandop- 

         løselige salte 

         deraf; estere af 

         sulfonaphtensyre 

       - - Fuselolie og 

         dippelsolie 

       - - Blandinger af salte 

         med forskellige 

         anioner 

       - - Kopieringspasta 

         på basis af gela- 

         tine, også på 

         papir- eller 

         tekstilunderlag 

       -  Andre varer   Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 50% af den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 ex 3901 til Plast i ubearbejdet 

  3915   form, affald, af- 

       klip og skrot, af 

       plast undtagen 

       varer, der henhører 

       under pos. ex 3907, 

       for hvilke reglen 

       er anført nedenfor: 

       - Additionspolyme- Fremstilling, ved hvilken: 

        risationspro-   - værdien af alle anvendte 

        dukter       materialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik, og 

                 - værdien af anvendte 

                  materialer henhørende 

                  under kapitel 39 ikke 

                  overstiger 20% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 1) 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer henhørende 

                 under kapitel 39 ikke 

                 overstiger 20% af den 

                 færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både 

  pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den 

  anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe 

  af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for 

  den pågældende vare. 

 ex 3907   Copolymerer, frem- Fremstilling, ved hvilken 

       stillet af polycar- alle anvendte materialer 

       bonat, acrylonitril henhører under en anden 

       og butadienstyren  position end den færdige 

       (ABS)        vare. 

                 Dog må materialer, der 

                 henhører under samme 

                 position anvendes, såfremt 

                 værdien heraf ikke over- 

                 stiger 50% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 1) 

 1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både 

  pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den 

  anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe 

  af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for 

  den pågældende vare. 

 ex 3916 til Halvfabrikata og 

  3921   varer af plast, 

       bortset fra varer 

       henhørende under 

       pos. ex 3916, 

       ex 3917 og ex 3921, 

       for hvilke reglerne 

       er anført nedenfor: 

       - Flade varer,   Fremstilling, ved hvilken 

        bearbejdet ud   værdien af alle anvendte 

        over overflade-  materialer henhørende 

        behandling eller under kapitel 39 ikke 

        tilskåret i andet overstiger 50% af den 

        end kvadratisk  færdige vares pris ab 

        eller rektangulær fabrik 

        form; også varer 

        bearbejdet ud 

        over overflade- 

        behandling 

       - Andre varer: 

       - - Af additions-  Fremstilling, ved hvilken: 

         polymerisati-  - værdien af alle anvendte 

         onsprodukter   anvendte materialer ikke 

                  overstiger 50% af den 

                  færdige vares pris ab 

                  fabrik, og 

                 - værdien af anvendte 

                  materialer, henhørende 

                  under kapitel 39, ikke 

                  overstiger 20% af den 

                  færdige vares pris ab 

                  fabrik 1) 

       - - I andre til-  Fremstilling, ved hvilken 

         fælde      værdien af alle anvendte 

                 materialer henhørende 

                 under kapitel 39 ikke 

                 overstiger 20% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 1) 

 ex 3916 og Profiler og rør   Fremstilling, ved hvilken: 

 ex 3917             - værdien af alle anvendte 

                  materialer ikke over- 

                  stiger 50% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik, og 

                 - værdien af materialer, 

                  der henhører under samme 

                  position som den færdige 

                  vare, ikke overstiger 20% 

                  af den færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 3920   Ark og film af   Fremstilling på basis af 

       ionomer       en termoplastisk copolymer 

                 af etylen og methacryl- 

                 syre, som er delvis neu- 

                 traliseret, hovedsagelig 

                 med zink- og natriumioner 

 ex 3921   Metalliserede    Fremstilling på basis af 

       bånd af plast    særdeles transparente bånd 

                 af polyester, af tykkelse 

                 på under 23 micron 1) 

 1) Følgende bånd betragtes som særdeles transparente; bånd, hvis 

  uklarhedsfaktor - målt efter ASTM-D 1003-16 med Grdners 

  nefelometer (uklarhedsfaktor) - er på under 2%. 

  3922 til Varer af plast   Fremstilling, ved hvilken 

  3926             værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke over- 

                 stiger 50% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

 ex kap. 40 Gummi og varer   Fremstilling, ved hvilken 

       deraf; undtagen   alle anvendte materialer 

       produkter henhø-  henhører under en anden 

       rende under pos.  position end den færdige 

       ex 4001, 4005,   vare 

       4012 og ex 4017, 

       for hvilke de 

       gældende regler 

       er anført nedenfor 

 ex 4001   »Sole-crepe«-plader Sammenpresning af »thin 

                 pale crepe«-lag 

  4005   Blandet gummi,   Fremstilling, ved hvilken 

       ikke-vulkaniseret, værdien af alle anvendte 

       i ubearbejdet form materialer, undtagen 

       eller som plader  naturgummi, ikke over- 

       eller bånd     stiger 50% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

  4012   Dæk af gummi,    Regummiering af brugte dæk 

       regummierede eller (massive eller hule) 

       brugte massive 

       eller hule ringe, 

       udskiftelige slid- 

       baner til dæk samt 

       fælgbånd, af gummi 

       - Dæk af gummi, re- 

        gummierede, 

        massive eller hule 

        ringe 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af 

                 alle materialer undtagen 

                 dem, der henhører under 

                 pos. 4011 og 4012 

 ex 4017   Varer af hård gummi Fremstilling på basis af 

                 hård gummi 

 ex kap. 41 Huder, skind (und- Fremstilling, ved hvilken 

       tagen pelsskind) og alle anvendte materialer 

       læder; undtagen   henhører under en anden 

       produkter hen-   position end den færdige 

       hørende under pos. vare 

       ex 4102, 4104 til 

       4107 og 4109, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 4102   Afhårede fåre- og  Afhåring af fåre- og 

       lammeskind     lammeskind 

  4104 til Læder, uden hår   Eftergarvning af forgarvet 

  4107   eller uld, undtagen læder 

       læder henhørende  eller 

       under pos. 4108 og Fremstilling, ved hvilken 

       4109        alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

  4109   Laklæder og lamine- Fremstilling på basis af 

       reet laklæder;   læder, der henhører under 

       metalliseret læder pos. 4104 til 4107, 

                 forudsat at værdien heraf 

                 ikke overstiger 50% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

  Kap. 42  Varer af læder;   Fremstilling, ved hvilken 

       sadelmagerarbejder; alle anvendte materialer 

       rejseartikler,   henhører under en anden 

       håndtasker og    position end den færdige 

       lignende varer;   vare 

       varer af tarme 

 ex kap. 43 Pelsskind og kun-  Fremstilling, ved hvilken 

       stigt pelsskind   alle anvendte materialer 

       samt varer deraf;  henhører under en anden 

       undtagen produkter position end den færdige 

       henhørende under  vare 

       pos ex 4302 og 

       4303, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 ex 4302   Garvede eller be- 

       redte pelsskind, 

       sammensatte: 

       - Til plader, kors Blegning eller farvning 

        og lignende    samt udklipning og sammen- 

                 sætning af garvede eller 

                 beredte ikkesammensatte 

                 pelsskind 

       - I andre tilfælde Fremstilling på basis af 

                 garvede eller beredte 

                 ikke-sammensatte pelsskind 

  4303   Beklædningsgen-   Fremstilling på basis af 

       stande og tilbehør garvet eller beredte 

       dertil samt andre  ikke-sammensatte pelsskind, 

       varer af pelsskind der henhører under pos. 

                 4302 

 ex kap. 44 Træ og varer deraf; Fremstilling, ved hvilken 

       trækul; undtagen  alle anvendte materialer 

       produkter hen-   henhører under en anden 

       hørende under pos. position end den færdige 

       ex 4403, ex 4407,  vare 

       ex 4408, 4409, 

       ex 4410 til ex 

       4413, ex 4415, 

       ex 4416, 4418 og 

       ex 4421, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 ex 4403   Træ, groft firhug- Fremstilling på basis af 

       get         træ, også afbarket eller 

                 groft tilhugget 

 ex 4407   Træ, savet eller  Høvlning, slibning eller 

       tilhugget i længde- fingerskarvning 

       retningen, skåret 

       eller skrællet, 

       høvlet, slebet 

       eller sammensat ved 

       fingerskarvning, 

       af tykkelse over 

       6 mm 

 ex 4408   Finerplader og   Laskning, høvlning, slib- 

       plader til kryds-  ning eller fingerskarvning 

       finer, fingerskar- 

       vet, samt andet 

       træ, savet i læng- 

       deretningen, skåret 

       eller skrællet, 

       høvlet, slebet el- 

       ler sammensat ved 

       fingerskarvning, af 

       tykkelse 6 mm og 

       derunder 

 ex 4409   - Træ (herunder 

        ikke-sammensatte 

        parketstaver), pro- 

        fileret (pløjet, 

        notet, falset, 

        rejfet, kelet el- 

        ler lignende) i 

        hele længden på 

        en eller flere 

        kanter, også høv- 

        let, slebet eller 

        sammensat ved 

        fingerskarvning 

       - Slebet eller   Slibning eller finger- 

        sammensat ved  skarvning 

        fingerskarvning 

       - Ramme- og møbel- Forarbejdning til ramme- 

        lister      og møbellister 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

 ex 4410 til Ramme- og møbel-  Forarbejdning til ramme- 

 ex 4413   lister af træ samt og møbellister 

       profilerede lister 

       af træ til byg- 

       ningsbrug 

 ex 4415   Komplette pakkas- 

       ser, tremmekasser, 

       tromler og lignende 

       pakningsgenstande, 

       af træ 

                 Fremstilling på basis af 

                 planker og brædder, ikke 

                 afskåret i færdige længder 

 ex 4416   Fade, tønder, kar, Fremstilling på basis af 

       baljer, bøtter og  emner af træ til tønde- 

       andre bødkerarbej- staver, savet på de to 

       der samt dele der- væsentligste sider, men 

       til, af træ     ikke yderligere bearbejdede 

  4418   Snedker- og tømrer- 

       arbejder af træ 

       til bygningsbrug, 

       herunder lamel- 

       plader (celle- 

       plader) af træ 

       sammensatte parket- 

       staver og tagspån 

       (»shingles« og 

       »shakes«), af træ 

       - Tømrer- og sned- Fremstilling, ved hvilken 

        kerarbejder af  alle anvendte materialer 

        træ til bygnings- henhører under en anden 

        brug       position end den færdige 

                 vare. Dog må lamelplader 

                 (celleplader) og -tagspån 

                 (»shingles« og »shakes«) 

                 anvendes 

       - Ramme- og møbel- Forarbejdning til ramme- 

        lister      og møbellister 

                 Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

 ex 4421   Tændstikemner;   Fremstilling på basis af 

       træpløkke til    træ, der henhører under 

       fodtøj       alle positioner, dog med 

                 undtagelse af trætråd 

                 henhørende under pos. 4409 

 ex kap. 45 Kork og varer    Fremstilling, ved hvilken 

       deraf; undtagen   alle anvendte materialer 

       varer henhørende  henhører under en anden 

       under pos. 4503,  position end den færdige 

       for hvilken den   vare 

       gældende regel er 

       anført nedenfor 

  4503   Varer af naturkork Fremstilling på basis af 

                 kork, der henhører under 

                 pos. 4501 

  Kap. 46 Kurvemagerarbejder Fremstilling, ved hvilken 

       og andre varer af  alle anvendte materialer 

       flettematerialer  henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

  Kap. 47 Papirmasse af træ  Fremstilling, ved hvilken 

       eller andre cellu- alle anvendte materialer 

       loseholdige mate-  henhører under en anden 

       rialer; affald af  position end den færdige 

       papir og pap    vare 

  Kap. 48 Papir og pap;    Fremstilling, ved hvilken 

       varer af papirmas- alle anvendte materialer 

       se, papir og pap;  henhører under en anden 

       undtagen varer hen- position end den færdige 

       hørende under pos. vare 

       ex 4811, 4816, 

       4817, ex 4818, ex 

       4819, ex 4820 og 

       ex 4823, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 ex 4811   Papir og pap, lin- Fremstilling på basis af 

       jeret eller kvad-  materialer til fremstil- 

       reret        ling af papir henhørende 

                 under kapitel 47 

  4816   Karbonpapir, selv- Fremstilling på basis af 

       kopierende papir  materialer til fremstil- 

       samt andet kopie-  ling af papir henhørende 

       rings- og overfø-  under kapitel 47 

       ringspapir (und- 

       tagen varer hen- 

       hørende under pos. 

       4809), stencils og 

       offsetplader af 

       papir, også i æsker 

  4817   Konvolutter, luk-  Fremstilling, ved hvilken: 

       kede brevkort,   - alle anvendte materialer 

       ikke-illustrerede   henhører under en anden 

       postkort samt korre- position end den færdige 

       spondancekort, af   vare, og 

       papir eller pap;  - værdien af alle anvendte 

       æsker, mapper     materialer ikke over- 

       o.lign. af papir og  stiger 50% af den fær- 

       pap, indeholdende   dige vares pris ab 

       assortimenter af   fabrik 

       brevpapir, konvo- 

       lutter 

 ex 4818   Toiletpapir     Fremstilling på basis af 

                 materialer til frem- 

                 stilling af papir hen- 

                 hørende under kapitel 47 

 ex 4819   Æsker, kartoner,  Fremstilling, ved hvilken: 

       sække, poser og   - alle anvendte materialer 

       andre emballagegen-  henhører under en anden 

       stande af papir,   position end den færdige 

       pap, cellulosevat   vare, og 

       eller cellulose-  - værdien af alle anvendte 

       fiberdug       materialer ikke overstiger 

                  50% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

 ex 4820   Brevpapirblokke   Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 50% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

 ex 4823   Andet papir, pap,  Fremstilling på basis af 

       cellulosevat og   materialer til fremstil- 

       cellulosefiberdug, ling af papir henhørende 

       tilskåret      under kapitel 47 

 ex kap. 49 Bøger, aviser,   Fremstilling, ved hvilken 

       billeder og andre  alle anvendte materialer 

       tryksager; hånd-  henhører under en anden 

       skrevne eller    position end den færdige 

       maskinskrevne    vare 

       arbejder samt teg- 

       ninger; undtagen 

       varer henhørende 

       under pos. 4909 og 

       4910, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

  4909   Postkort, trykte  Fremstilling på basis af 

       eller illustrerede; alle materialer undtagen 

       trykte kort med   dem, der henhører under 

       lykønskninger el-  pos. 4909 og 4911 

       ler personlige med- 

       delelser, også illu- 

       strerede, med eller 

       uden konvolutter 

       eller påsat udstyr 

  4910   Kalendere af enhver 

       art, trykte, her- 

       under kalender- 

       blokke: 

       - Såkaldte »evig-  Fremstilling, ved hvilken: 

        hedskalendere«,  - alle anvendte materialer 

        også til udskif-  henhører under en anden 

        telige kalender-  position end den færdige 

        blokke, monteret  vare, og 

        på andet underlag - værdien af alle anvendte 

        end af papir el-  materialer ikke over- 

        ler pap       stiger 50% af den fær- 

                  dige vares pris ab 

                  fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af 

                 alle materialer undtagen 

                 dem, der henhører 

                 under pos. 4909 og 4911 

 ex kap. 50 Natursilke, und-  Fremstilling, ved hvilken 

       tagen varer henhø- alle anvendte materialer 

       rende under pos. ex henhører under en anden 

       5003, 5004 til ex  position end den færdige 

       5006, for hvilke  vare 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 ex 5003   Affald af natursil- Kartning eller kæmning af 

       ke (herunder koko- affald af natursilke 

       ner, der er uanven- 

       delige til afhasp- 

       ning, samt garnaf- 

       fald og opkradset 

       tekstilmaterialer), 

       kartet eller kæmmet 

  5004 til Garn af natursilke Fremstilling på basis af 1) 

 ex 5006   eller affald af   - natursilke eller affald 

       natursilke      af natursilke, kartet 

                  eller kæmmet eller på 

                  anden måde beredt til 

                  spinding 

                 - andre naturfibre, 

                  ikke kartet eller 

                  kæmmet eller på anden 

                  måde beredt til spin- 

                  ding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

                 - materialer til 

                  fremstilling af papir 

  5007   Vævet stof af 

       natursilke eller 

       af affald af natur- 

       silke: 

       - Af tekstil i for- Fremstilling på basis af 

        bindelse med   enkelttrådet garn 1) 

        gummitråd 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af:1) 

                 - kokosgarn 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, 

                  ikke kartede eller 

                  kæmmede eller på 

                  anden måde beredt 

                  til spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

                 - papir 

                 eller 

                 Trykning i forbindelse 

                 med mindst to forbe- 

                 redende eller afslut- 

                 tende behandlinger 

                 (som vaskning, bleg- 

                 ning, mercerisering, 

                 varmefiksering, oprue- 

                 ning, kalandering, 

                 krympefri behandling, 

                 krølbehandling, impræg- 

                 nering, dekatering, 

                 belægning, laminering, 

                 stopning og reparation), 

                 såfremt værdien af det 

                 utrykte stof ikke over- 

                 stiger 47,5% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 ex kap. 51 Uld samt fine el-  Fremstilling, ved hvilken 

       ler grove dyrehår; alle anvendte materialer 

       garn og vævet stof henhører under en anden 

       af hestehår; und-  position end den færdige 

       tagen varer hen-  vare 

       hørende under pos. 

       5106 til 5110 og 

       5111 til 5113, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

  5106 til Garn af uld, af   Fremstilling på basis af: 1) 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

  5110   fine eller grove 

       dyrehår eller af 

       hestehår 

                 - råsilke eller silkeaf- 

                  fald kartet eller kæmmet 

                  eller på anden måde beredt 

                  til spinding, 

                 - naturlige fibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde be- 

                  redt til spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

                 - materialer til frem- 

                  stilling af papir 

  5111 til Vævede stoffer af  Fremstilling på basis af 

  5113   uld, af fine eller enkelttrådet garn 1) 

       grove dyrehår eller 

       af hestehår: 

       Af tekstil i forbin- 

       delse med gummitråd 

                 - kokosgarn 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde 

                  beredt til spinding 

                 - kemikalier eller spinde- 

                  opløsninger 

                 - papir 

                 eller 

                 Trykning i forbindelse 

                 med mindst to forberedende 

                 eller afsluttende behand- 

                 linger (som vaskning, 

                 blegning, mercerisering, 

                 varmefiksering, opruening, 

                 kalandering, krympefri 

                 behandling, krølbehandling, 

                 imprægnering, dekatering, 

                 belægning, laminering, 

                 stopning og reparation), 

                 såfremt værdien af det 

                 utrykte stof ikke over- 

                 stiger 47,5% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 ex kap. 52 Bomuld; undtagen  Fremstilling, ved hvilken 

       varer henhørende  alle anvendte materialer 

       under pos. 5204   henhører under en anden 

       til 5207 og 5208  position end den færdige 

       til 5212, for    vare 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

  5204 til Garn og tråd af   Fremstilling på basis af:1) 

  5207   bomuld 

                 - råsilke eller silkeaf- 

                  fald, kartet eller kæm- 

                  met eller på anden måde 

                  beredt til spinding 

                 - naturlige fibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde 

                  beredt til spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

                 - materialer til 

                  fremstilling af papir 

  5208 til Vævede stoffer af 

  5112   bomuld 

       - Af tekstil i for- Fremstilling på basis af 

        bindelse med   enkelttrådet garn 1) 

        gummitråd 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af:1) 

                 - kokosgarn 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, 

                  ikke kartede eller 

                  kæmmede eller på 

                  anden måde beredt 

                  til spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

                 - papir 

                 eller 

                 Trykning i forbindelse 

                 med mindst to forbere- 

                 dende eller afsluttende 

                 behandlinger (som vask- 

                 ning, blegning, merceri- 

                 sering, varmefiksering, 

                 opruening, kalandering, 

                 krympefri behandling, 

                 krølbehandling, impræg- 

                 nering, dekatering, 

                 belægning, laminering, 

                 stopning og reparation), 

                 såfremt værdien af det 

                 utrykte stof ikke over- 

                 stiger 47,5% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

 ex kap. 53 Andre vegetabilske Fremstilling, ved hvilken 

       tekstilfibre; pa-  alle anvendte materialer 

       pirgarn og vævet  henhører under en anden 

       stof af papirgarn: position end den færdige 

       undtagen varer hen- vare 

       hørende under pos. 

       5306 til 5308 og 

       5309 til 5311, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

  5306 til Garn af andre ve-  Fremstilling på basis af:1) 

  5308   getabilske tekstil- 

       fibre; papirgarn 

                 - råsilke eller silke- 

                  affald, kartet eller 

                  kæmmet eller på anden 

                  måde beredt til 

                  spinding 

                 - naturlige fibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde 

                  beredt til spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger, 

                 - materialer til frem- 

                  stilling af papir 

  5309 til Vævet stof af andre 

  5311   vegetabilske teks- 

       tilfibre; vævet stof 

       af papirgarn 

       - Af tekstil i for- Fremstilling på basis af 

        bindelse med   enkelttrådet garn 1) 

        gummitråd 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af:1) 

                 - kokosgarn 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, 

                  ikke kartede eller 

                  kæmmede eller på 

                  anden måde beredt 

                  til spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

                 - papir 

                 eller 

                 Trykning i forbindelse 

                 med mindst to forbe- 

                 redende eller afslut- 

                 tende behandlinger 

                 (som vaskning, blegning, 

                 mercerisering, varmefik- 

                 sering, opruening, kalan- 

                 dering, krympefri behand- 

                 ling, krølbehandling, 

                 imprægnering, dekatering, 

                 belægning, laminering, 

                 stopning og reparation), 

                 såfremt værdien af det 

                 utrykte stof ikke over- 

                 stiger 47,5% af den fær- 

                 dige vares pris ab fabrik 

  5401 til Garn, monofilamen- Fremstilling på basis af:1) 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

  5406   ter og tråd af 

       endeløse kemofibre 

                 - råsilke eller silke- 

                  affald, kartet eller 

                  kæmmet eller på anden 

                  måde beredt til 

                  spinding 

                 - naturlige fibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde 

                  beredt til spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

                 - materialer til frem- 

                  stilling af papir 

  5407 og Vævet stof af garn 

  5408   af endeløse kemo- 

       fibre 

       - Af tekstil i for- Fremstilling på basis af 

        bindelse med gum- enkelttrådet garn:1) 

        mitråd 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af:1) 

                 - kokosgarn 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, 

                  ikke kartede eller 

                  kæmmede eller på 

                  anden måde beredt 

                  til spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger, 

                 - papir 

                 eller 

                 Trykning i forbindelse 

                 med mindst to forbe- 

                 redende eller afslut- 

                 tende behandlinger 

                 (som vaskning, blegning, 

                 mercerisering, varme- 

                 fiksering, opruening, 

                 kalandering, krympefri 

                 behandling, krølbehand- 

                 ling, imprægnering, 

                 dekatering, belægning, 

                 laminering, stopning 

                 og reparation), såfremt 

                 værdien af det utrykte 

                 stof ikke overstiger 

                 47,5% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

  5501 til Korte kemofibre   Fremstilling på basis af 

  5507             kemikalier eller spinde- 

                 opløsninger 

  5508 til Garn og sytråd   Fremstilling på basis af 1): 

  5511 

                 - natursilke, affald af 

                  natursilke, kartet eller 

                  kæmmet eller på anden 

                  måde beredt til spinding 

                 - andre naturlige fibre, 

                  ikke kartede eller 

                  kæmmede eller på anden 

                  måde beredt til spinding 

                 - kemikalier eller spinde- 

                  opløsninger, eller 

                 - materialer til papir- 

                  fremstilling 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

  5512 til Vævede stoffer af 

  5516   korte kemofibre: 

       - Bestående af   Fremstilling på basis af 

        tekstil i for-  enkeltrådet garn 1) 

        bindelse med 

        gummitråde 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af 1) 

                 - kokosgarn 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde 

                  beredt til spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger, 

                 - eller papir 

                 eller 

                 Trykning i forbindelse 

                 med mindst to forbe- 

                 redende eller afslut- 

                 tende behandlinger, 

                 som vaskning, blegning, 

                 mercerisering, varme- 

                 fiksering, opruening, 

                 kalandering, krympefri 

                 behandling, bearbejdning, 

                 imprægnering, dekatering, 

                 belægning, laminering, 

                 stopning og reparation, 

                 såfremt værdien af det 

                 utrykte stof ikke over- 

                 stiger 47,5% af den fær- 

                 dige vares pris ab 

                 fabrik 

 ex kap. 56 Vat, filt og fiber- Fremstilling på basis af 1): 

       dug; særligt garn, - kokosgarn 

       sejlgarn, reb og  - naturlige fibre, eller 

       tovværk samt varer - kemikalier eller spinde- 

       deraf undtagen dem,  opløsninger 

       der henhører under - materialer til papir- 

       pos. 5602, 5604,   fremstilling 

       5605 og 5606, for 

       hvilke reglerne er 

       anført nedenfor 

  5602   Filt, også impræg- 

       neret, overtrukket, 

       belagt eller lami- 

       neret: 

       - Nålefilt     Fremstilling på basis af: 1) 

                 - naturlige fibre 

                 - kemikalier eller spinde- 

                 opløsninger, 

                 eller 

                 Fremstilling på basis af: 

                 - filamenter af endeløse 

                  fibre af polypropylen, 

                  der henhører under pos. 

                  5402 

                 - fibre af polypropylen, 

                  der henhører under pos. 

                  5503 eller 5506, eller 

                 - bånd (tow) af filamenter 

                  af polypropylen, der 

                  henhører under pos. 

                  5501 er dog tilladt, 

                  forudsat at de enkelte 

                  fibres finhed er mindre 

                  end 9 decitex, og at 

                  deres værdi ikke over- 

                  stiger 40% af den fær- 

                  dige vares pris ab 

                  fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af 1): 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, af 

                  kasein, eller 

                 - kemikalier eller spinde- 

                  opløsninger 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

  5604   Garn og snore af 

       gummi, overtrukket 

       med tekstil; teks- 

       tilgarn samt 

       strimler o.lign. 

       henhørende under 

       pos. 5404 og 5405, 

       imprægneret, over- 

       trukket, belagt 

       eller beklædt med 

       gummi eller plast: 

       - Tråde af snore af Fremstilling på basis af 

        blødgummi, over-  tråde og snore af blød- 

        trukket med    gummi, uden tekstil- 

        tekstil      overtræk 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af: 1) 

                 - naturlige fibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde 

                  beredt til spinding 

                 - kemikalier eller spinde- 

                  opløsninger, eller 

                 - materialer til papir- 

                  fremstilling 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

  5605   Metalliseret garn, Fremstilling på basis af: 1) 

       også overspundet,  - naturlige fibre 

       bestående af teks- - korte kemofibre, ikke 

       tilgarn eller strim- kartede eller kæmmede 

       ler o.lign. hen-   eller på anden måde 

       hørende under pos.  beredt til spinding 

       5404 eller 5405, i - kemikalier eller spinde 

       forbindelse med   - opløsninger, eller 

       metal i form af   - materialer til papirfrem- 

       tråd, bånd eller   stilling 

       pulver eller over- 

       trukket med metal 

  5606   Overspundet garn  Fremstilling på basis af: 1) 

       samt overspundne  - naturlige fibre 

       strimler o.lign.  - korte kemofibre, ikke 

       henhørende under   kartede eller kæmmede 

       pos. 5404 eller    eller på anden måde be- 

       5405 (bortset fra   redt til spinding 

       garn henhørende   - kemikalier eller spinde- 

       under pos. 5605 og  opløsninger, eller 

       overspundet garn af - materialer til papirfrem- 

       hestehår); chenil-  stilling 

       legarn; krimmergarn 

       (»chainettegarn«) 

  Kap. 57  Gulvtæpper og anden 

       gulvbelægning af 

       tekstilmaterialer: 

       - Af nålefilt    Fremstilling på basis af: 1) 

                 - naturlige fibre 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

                 Fremstilling på basis af: 

                 - filamenter af polypro- 

                  pylen, der henhører 

                  under pos. 5402 og fibre 

                  af polypropylen, der 

                  henhører under pos. 5503 

                  eller 5506, eller 

                 - bånd (tow) af filamenter 

                  af polypropylen, der 

                  henhører under pos. 5501 

                  er dog tilladt, forudsat 

                  at de enkelte fibres fin- 

                  hed ikke er mindre end 9 

                  decitex, og at deres 

                  værdi ikke overstiger 

                  40% af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

       - Af andet filt   Fremstilling på basis af: 1) 

                 - naturlige fibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde be- 

                  redt til spinding 

                 - kemikalier eller spinde- 

                  opløsninger, eller 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af: 1) 

                 - kokosgarn 

                 - garn af syntetiske 

                  eller regenererede fibre 

                 - naturlige fibre, eller 

                 - korte kemofibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde be- 

                  redt til spinding 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

 ex kap. 58 Særlige vævede 

       stoffer; tuftede 

       tekstilstoffer; 

       kniplinger; tapis- 

       serier: possement- 

       artikler; broderier, 

       undtagen varer hen- 

       hørende under pos. 

       5805 og 5810; reg- 

       lerne vedrørende 

       pos. 5810 er anført 

       nedenfor: 

       - Af tekstil i for- Fremstilling på basis af 

        bindelse med gum- enkelttrådet garn 1) 

        mitråde 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af: 1) 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde 

                  beredt til spinding 

                 - kemikalier eller spinde- 

                  opløsninger 

                 eller 

                 Trykning i forbindelse med 

                 mindst to forberedende el- 

                 ler afsluttende behandlin- 

                 ger, som vaskning, bleg- 

                 ning, mercerisering, varme- 

                 fiksering, opruening, 

                 kalandering, krympefri be- 

                 handling, bearbejdning, 

                 imprægnering, dekatering, 

                 belægning, laminering, 

                 stopning og reparation, 

                 såfremt værdien af det 

                 utrykte stof ikke over- 

                 stiger 47,5% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

  5805   Håndvævede tapis-  Fremstilling, ved hvilken 

       serier (af typerne alle anvendte materialer 

       Gobelin, Flandern, henhører under en anden 

       Aubusson, Beauvais position end den færdige 

       o.lign.) og brode- vares pris ab fabrik 

       rede tapisserier 

       (med gobelinsting, 

       korssting o.lign.), 

       også konfekti- 

       onerede 

  5810   Broderier i løbende Fremstilling, ved hvilken: 

       længder, strimler 

       eller motiver 

                 - alle anvendte mate- 

                  rialer henhører under 

                  en anden position end 

                  den færdige vare, og 

                 - værdier af alle anvendte 

                  materialer ikke over- 

                  stiger 50% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

  5901   Tekstilstof, over- Fremstilling på basis af 

       trukket med vegeta- garn 

       bilske carbohydrat- 

       gummier eller 

       stivelsesholdige 

       substanser, af den 

       art, der anvendes 

       til fremstilling af 

       bogbind, etuier 

       mv.; kalkerlærred; 

       præpareret maler- 

       lærred; buckram og 

       lignende stivede 

       tekstilstoffer af 

       den art, der anven- 

       des til fremstil- 

       ling af hatte 

  5902   Cordvæv (stræklær- 

       red) fremstillet af 

       garn med høj styr- 

       ke, af nylon eller 

       andre polyamider, 

       polyestere eller 

       viskose: 

       - Med et indhold af Fremstilling på basis 

        højst 90 vægt-  af garn 

        procent tekstil- 

        materialer 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af 

                 kemikalier eller spinde- 

                 opløsninger 

  5903   Tekstilstof, im-  Fremstilling på basis af 

       prægneret, over-  garn 

       trukket, belagt 

       eller lamineret 

       med plast, undtagen 

       varer henhørende 

       under pos. 5902 

  5904   Linoleum, også i  Fremstilling på basis af 

       tilskårne stykker; garn 1) 

       gulvbelægningsmate- 

       rialer bestående af 

       tekstilunderlag med 

       overtræk eller 

       belægning, også i 

       tilskårne stykker 

  5905   Vægbeklædning af 

       tekstilmaterialer: 

       - Imprægneret,   Fremstilling på basis af 

        overtrukket, be- garn 

        lagt eller lami- 

        neret med gummi, 

        plastic eller 

        andre materialer 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af: 1) 

                 - kokosgarn 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, 

                  ikke kartede eller 

                  kæmmede eller på anden 

                  måde beredt til 

                  spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger, 

                 eller 

                 Trykning i forbindelse 

                 med mindst to forbere- 

                 dende eller afsluttende 

                 behandlinger som vaskning, 

                 blegning, mercerisering, 

                 varmefiksering, opruening, 

                 kalandering, krympefri 

                 behandling, bearbejdning, 

                 imprægnering, dekatering, 

                 belægning, laminering, 

                 stopning og reparation, 

                 (men ikke dampning eller 

                 tørring), såfremt værdien 

                 af det utrykte stof ikke 

                 overstiger 47,5% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

  5906   Tekstilstof, gum- 

       meret, undtagen 

       varer henhørende 

       under pos. 5902: 

       - Af trikotage   Fremstilling på basis af 1): 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde 

                  beredt til spinding 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger, 

       - Andet stof frem- Fremstilling på basis af 

        stillet af garn  kemikalier 

        af kemofibre, 

        med indhold af 

        tekstilmaterialer 

        på over 90 vægt- 

        procent 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af 

                 garn 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

  5907   Tekstilstof, im-  Fremstilling på basis af 

       prægneret, over-  garn 

       trukket eller be- 

       lagt på anden måde; 

       malede teaterkulis- 

       ser, malede atelier- 

       bagtæpper o.lign. 

  5908   Væger af tekstil, 

       vævede, flettede 

       eller strikkede, 

       til lamper, ovne, 

       gastændere, lys 

       o.lign.; glødenet 

       og glødestrømper 

       samt rørformede 

       emner til fremstil- 

       ling deraf, også 

       imprægnerede 

       - Glødenet og    Fremstilling på basis af 

        glødestrømper   rørformede emner af tekstil 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

  5909 til Tekstilvarer til 

  5911   teknisk brug: 

       - Polerskiver og  Fremstilling på basis af 

        -ringe af andre  garn eller af affald af 

        materialer end  stoffer eller klude hen- 

        filt, henhørende hørende under pos. 6310 

        under pos. 5911 

       - Andre varer    Fremstillet på basis af: 1) 

                 - kokosgarn 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, 

                  ikke kartede eller 

                  kæmmede eller på anden 

                  måde beredt til spinding 

                 - kemikalier eller spinde- 

                  opløsninger 

  Kap. 60  Trikotagestof    Fremstilling på basis af: 1) 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde beredt 

                  til spinding, eller 

                 - kemikalier eller spinde- 

                  opløsninger 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

  Kap. 61  Beklædningsgen- 

       stande og tilbehør 

       til beklædningsgen- 

       stande, af trikotage: 

       - Fremstillet ved  Fremstilling på basis af 

        sammensyning el- garn 1) 

        ler anden samling 

        af to eller flere 

        stykker af triko- 

        tagestof, der en- 

        ten er skåret i 

        form eller form- 

        tilvirket 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af: 2) 

                 - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, 

                  ikke kartede eller 

                  kæmmede eller på anden 

                  måde beredt til spinding, 

                  eller 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

 ex kap. 62 Beklædningsgen-   Fremstilling på basis af 

       stande og tilbehør garn 1) 2) 

       til beklædningsgen- 

       stande, undtagen 

       varer af trikotage 

       og varer henhørende 

       under pos. ex 6202, 

       ex 6204, ex 6206, 

       ex 6209, ex 6210, 

       6213, 6314, ex 6216 

       og ex 6217, for 

       hvilke reglerne er 

       anført nedenfor 

 ex 6202,  Beklædningsgen-   Fremstillet på basis af 

 ex 6204,  stande og konfek-  garn 2) eller 

 ex 6206 og tioneret tilbehør  Fremstilling på basis af 

 ex 6209  til beklædningsgen- vævede stoffer, ikke bro- 

       stande, til kvin-  deret, hvis værdi ikke 

       der, piger og spæd- overstiger 40% af den 

       børn, forsynet med færdige vares pris ab 

       broderi       fabrik 2) 

 ex 6210 og Brandsikkert udstyr Fremstillet på basis af 

 ex 6216  af vævet stof over- garn 1) 

       trukket med et lag eller 

       aluminiumbehandlet Fremstilling på basis af 

       polyester      ikke-overtrukket stof, 

                 hvis værdi ikke overstiger 

                 40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 1) 

 1) Se note 6) 

 2) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

  6213 og Lommetørklæder; 

  6214   sjaler, tørklæder, 

       mantiller, slør 

       o.lign.: 

       - Broderivarer   Fremstilling på basis af 

                 ubleget enkelttrådet 

                 garn 1) 2) eller 

                 Fremstilling på basis 

                 af vævede stoffer, ikke 

                 broderet, hvis værdi 

                 ikke overstiger 40% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 1) 

       - Andre varer    Fremstillet på basis af 

                 ubleget enkelttrådet 

                 garn 1) 2) 

  6217   Andet konfektio- 

       neret tilbehør til 

       beklædningsgen- 

       stande; dele af be- 

       klædningsgenstande 

       eller af tilbehør 

       til beklædningsgen- 

       stande, bortset 

       fra varer henhørende 

       under pos. 6212: 

       Forsynet med    Fremstilling på basis af 

       broderi       garn 1) 

                 eller 

                 Fremstilling på basis 

                 af vævede stoffer, 

                 ikke broderet, hvis værdi 

                 ikke overstiger 40% af 

                 den færdige vares pris ab 

                 fabrik 1) 

       - Brandsikkert ud- Fremstilling på basis af 

        styr af vævet   garn 1) 

        stof overtrukket eller 

        med et lag af   Fremstilling på basis af 

        aluminiumbehand- vævede stoffer, ikke bro- 

        let polyester   deret, hvis værdi ikke 

                 ikke overstiger 40% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 1) 

       For til kraver og  Fremstilling, ved hvilken: 

       manchetter, til-  - alle anvendte materialer 

       skåret        henhører under en anden 

                  position end den færdige 

                  vare, og 

                 - værdien af alle anvendte 

                  materialer ikke over- 

                  stiger 40% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af 

                 garn 1) 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

 2) Se note 6) 

 ex kap. 63 Andre konfektio-  Fremstilling, ved hvilken 

       nerede tekstil-   alle anvendte materialer 

       varer; håndarbejds- henhører under en anden 

       sæt; brugte beklæd- position end den færdige 

       ningsgenstande og  vare 

       brugte tekstil- 

       varer; klude; und- 

       tagen varer hen- 

       hørende under pos. 

       6301 til 6304, 

       6305, 6306, ex 6307 

       og 6308, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

  6301 til Plaider og lignende 

  6304   tæpper, sengelinned 

       mv., gardiner mv. 

       samt andre bolig- 

       tekstiler: 

       - Af filt, ikke-  Fremstilling på basis af 2): 

        vævede stoffer  - naturlige fibre, eller 

                 - kemikalier eller spinde- 

                  opløsninger 

       - Andre varer:   Fremstilling på basis af 

       - - Broderivarer  ubleget enkelttrådet 

                 garn 1) 2) 

                 eller 

                 Fremstilling på basis af 

                 vævede stoffer (andre 

                 end af trikotage), ikke 

                 broderet, hvis værdi 

                 ikke overstiger 40% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

       - - I andre til-  Fremstillet på basis af 

         fælde      ubleget enkelttrådet 

                 garn 1) 2) 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

 2) Se note 6) 

  6305   Sække og poser til Fremstilling på basis af: 1) 

       emballage      - naturlige fibre 

                 - korte kemofibre, ikke 

                  kartede eller kæmmede 

                  eller på anden måde 

                  beredt til spinding, 

                  eller 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

  6306   Presenninger og 

       markiser; telte; 

       sejl til både, 

       sejlbrætter eller 

       sejlvogne; camping- 

       udstyr: 

       - Af ikke-vævede  Fremstilling på basis af: 1) 

        stoffer 

                 - naturlige fibre 

                 - kemikalier eller 

                  spindeopløsninger 

       - Andre varer    Fremstilling på basis af 

                 ubleget, enkelttrådet garn 1) 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

  6307   Andre konfektio-  Fremstilling, ved hvilken 

       nerede varer (her- værdien af alle anvendte 

       under snitmønstre) materialer ikke overstiger 

                 40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

  6308   Sæt bestående af  Alle dele i sættet skal 

       vævet stof samt   have oprindelse. Dele 

       garn, også med   uden oprindelse kan dog 

       tilbehør, til frem- indgå i sættet, forudsat 

       stilling af tæpper, at deres samlede værdi 

       tapisserier, bro-  ikke overstiger 15% af 

       derede duge og   sættets pris ab fabrik 

       servietter eller 

       lignende tekstil- 

       varer, i detail- 

       salgspakninger 

  6401 til Fodtøj       Fremstilling på basis af 

  6405             alle materialer, undtagen 

                 samlede dele, bestående 

                 af overdel fastgjort 

                 til bindsål eller andre 

                 underdele, der henhører 

                 under pos. 6406 

  6406   Dele til fodtøj;  Fremstilling, ved hvilken 

       indlægssåler, hæle- alle anvendte materialer 

       puder og lignende  henhører under en anden 

       varer; gamacher,  position end den færdige 

       skinnebensbeskyt-  vare 

       tere og lignende 

       varer samt dele 

       dertil 

 ex kap. 65 Hovedbeklædning og Fremstilling, ved hvilken 

       dele dertil; und-  alle anvendte materialer 

       tagen varer henhø- henhører under en anden 

       rende under pos.  position end den færdige 

       6503 og 6505, for  vare 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

  6503   Hatte og anden   Fremstilling på basis af 

       hovedbeklædning af garn eller tekstilfibre 1) 

       filt, fremstillet 

       af hattestumper 

       eller plane hatte- 

       emner henhørende 

       under pos. 6501, 

       også forede eller 

       garnerede 

  6505   Hatte og anden   Fremstilling på basis af 

       hovedbeklædning,  garn eller tekstilfibre 1) 

       af trikotage eller 

       konfektioneret af 

       blonder, kniplinger, 

       filt eller andet 

       tekstilstof (men 

       ikke af bånd eller 

       strimler), også 

       forede eller garne- 

       rede; hårnet, 

       uanset materialets 

       art, også forede 

       eller garnerede 

 1) De særlige betingelser for varer bestående af en blanding af 

  tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5. 

 ex kap. 66 Paraplyer, parasol- Fremstilling, ved hvilken 

       ler, spadserestok- alle anvendte materialer 

       ke, siddestokke,  henhører under en anden 

       piske, ridepiske  position end den færdige 

       samt dele dertil;  vare 

       undtagen varer hen- 

       hørende under pos. 

       6601, for hvilke de 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

  6601   Paraplyer og para- Fremstilling, ved hvilken 

       soller (herunder  værdien af alle anvendte 

       stokkeparaplyer,  materialer ikke overstiger 

       haveparasoller   50% af den færdige vares 

       o.lign.)      pris ab fabrik 

  Kap. 67  Bearbejdede fjer  Fremstilling, ved hvilken 

       og dun samt varer  alle anvendte materialer 

       af fjer og dun;   henhører under en anden 

       kunstige blomster; position end den færdige 

       varer af menneske- vare 

       hår 

 ex kap. 68 Varer af sten,   Fremstilling, ved hvilken 

       gips, cement, as-  alle anvendte materialer 

       best, glimmer og  henhører under en anden 

       lignende materia-  position end den færdige 

       ler; undtagen varer vare 

       henhørende under 

       pos. ex 6803, ex 

       6812 og ex 6814, 

       for hvilke de gæl- 

       dende regler er 

       anført nedenfor 

  ex 6803  Varer af skifer,  Fremstilling på basis af 

       herunder varer af  bearbejdet skifer 

       agglomeret skifer 

  ex 6812  Varer af asbest   Fremstilling på basis af 

       eller af blandinger materialer henhørende 

       på basis af asbest under enhver position 

       eller på basis af 

       asbest og magnesi- 

       umcarbonat 

  ex 6814  Varer af glimmer,  Fremstilling på basis af 

       herunder varer af  bearbejdet glimmer, her- 

       agglomeret eller  under varer af agglomeret 

       rekonstitueret   eller rekonstitueret 

       glimmer, også på  glimmer 

       underlag af papir, 

       pap eller andre 

       materialer 

  Kap. 69  Keramiske produkter Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materi- 

                 aler henhører under en 

                 anden position end den 

                 færdige vare 

 ex kap. 70 Glas og glasvarer; Fremstilling, ved hvilken 

       undtagen varer   alle anvendte materialer 

       henhørende under  henhører under en anden 

       pos. 7006, 7007,  position end den færdige 

       7008, 7009, 7010,  vare 

       7013 og ex 7019, 

       for hvilke de gæl- 

       dende regler er 

       anført nedenfor 

  7006   Glas henhørende   Fremstilling på basis af 

       under pos. 7003,  materialer henhørende 

       7004 eller 7005,  under pos. 7001 

       bøjet, facet- eller 

       kantslebet, grave- 

       ret, boret, emal- 

       jeret eller på 

       anden måde bear- 

       bejdet, men ikke 

       indrammet eller i 

       forbindelse med 

       andre materialer 

  7007   Sikkerhedsglas, be- Fremstilling på basis af 

       stående af hærdet  materialer henhørende 

       eller lamineret   under pos. 7001 

       glas 

  7008   Isolationsruder   Fremstilling på basis af 

       bestående af flere materialer henhørende 

       lag glas      under pos. 7001 

  7009   Glasspejle, også  Fremstilling på basis af 

       indrammede, her-  materialer henhørende 

       under bakspejle   under pos. 7001 

  7010   Balloner, flasker, Fremstilling, ved hvilken 

       flakoner, krukker, alle anvendte materialer 

       tabletglas, ampul- henhører under en anden 

       ler og andre be-  position end den færdige 

       holdere af glas af vare 

       den art, der anven- eller 

       des til transport  Slibning af flasker eller 

       af varer eller som flakoner, hvis værdi ikke 

       emballage; henkog- overstiger 50% af den 

       ningsglas; propper, færdige vares pris ab 

       låg og andre lukke- fabrik 

       anordninger, af 

       glas 

  7013   Bordservice, køk-  Fremstilling, ved hvilken 

       ken-, toilet- og  alle anvendte materialer 

       kontorartikler,   henhører under en anden 

       dekorationsgen-   position end den færdige 

       stande til inden-  vare eller 

       dørs brug og lig-  Slibning af varer af glas, 

       nende varer, af   hvis værdi ikke over- 

       glas, undtagen   stiger 50% af den færdige 

       varer henhørende  vares pris 

       under pos. 7010   eller 

       eller 7018     Dekoration, undtagen seri- 

                 grafisk trykning, ude- 

                 lukkende udført i hånden, 

                 af varer af glas, blæst 

                 med munden, og hvis værdi 

                 ikke overstiger 50% af 

                 den færdige vares pris ab 

                 fabrik 

  ex 7019  Varer af glasfibre, Fremstilling på basis af: 

       undtagen garn 

                 - fiberbånd, rovings, garn 

                  eller afhuggede tråde, 

                  ufarvede 

                 - glasuld 

 ex kap. 71 Naturperler, kul-  Fremstilling, ved hvilken 

       turperler, ædel-  alle anvendte materialer 

       og halvædelsten,  henhører under en anden 

       ædle metaller,   position end den færdige 

       ædelmetalduble   vare 

       samt varer af 

       disse materialer; 

       bijouterivarer; 

       mønter; undtagen 

       varer henhørende 

       under pos. ex 7102, 

       ex 7103, ex 7104, 

       7106, ex 7107, 

       7108, ex 7109, 

       7110, ex 7111, 

       7116 og 7117, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 7102,  Bearbejdede ædel-  Fremstilling på basis af 

 ex 7103 og og halvædelsten   ubearbejdede ædel- og 

 ex 7104  (naturlige, synte- halvædelsten 

       tiske eller rekon- 

       struerede) 

  7106,  Ædle metaller:   Fremstilling på basis af 

  7108 og - Ubearbejdede   alle materialer undtagen 

  7110             materialer, der henhører 

                 under pos. 7106, 7108 

                 eller 7110 

                 eller 

                 Adskillelse ved elek- 

                 trolyse, varmebehandling 

                 eller kemisk behandling af 

                 ædle metaller, der hen- 

                 hører under pos. 7106, 

                 7108 eller 7110 

                 eller 

                 Legering af ædle metaller, 

                 der henhører under pos. 

                 7106, 7108 eller 7110, 

                 indbyrdes eller med andre 

                 metalbaser 

       - I form af halv-  Fremstilling på basis af 

        fabrikata eller  ubearbejdede ædle metaller 

        som pulver 

 ex 7107,  Ædelmetalduble, i  Fremstilling af ædelmetal- 

 ex 7109 og form af halvfabri- duble på basis af ubear- 

 ex 7111   kata        bejdede ædelmetaller 

  7116   Varer af naturper- Fremstilling, ved hvilken 

       ler eller kultur-  værdien af alle anvendte 

       perler, ædel-    materialer ikke overstiger 

       ellerhalvædelsten  50% af den færdige vares 

       (naturlige, synte- pris ab fabrik 

       tiske eller rekon- 

       struerede) 

  7117   Bijouterivarer   Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

                 eller 

                 Fremstilling på basis af 

                 metaldele, ikke dubleret 

                 eller overtrukket med 

                 ædle metaller, forudsat 

                 at værdien af alle an- 

                 vendte materialer ikke 

                 overstiger 50% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

 ex kap. 72 Jern og stål; und- Fremstilling, ved hvilken 

       tagen varer henhø- alle anvendte materialer 

       rende under pos.  henhører under en anden 

       7207, 7208 til   position end den færdige 

       7216, 7217, ex   vare 

       7218, 7219 til 

       7222, 7223, ex 

       7224, 7225 til 

       7227, 7228 og 7229, 

       for hvilke de gæl- 

       dende regler er 

       anført nedenfor 

  7207   Halvfabrikata, af  Fremstilling på basis af 

       jern og ulegeret  materialer, der henhører 

       stål        under pos. 7201, 7202, 

                 7203, 7204 og 7205 

  7208 til Fladvalsede produk- Fremstilling på basis af 

  7216   ter, stænger, pro- ingots og andre ubearbej- 

       filer af jern og  dede former af materialer 

       ulegeret stål    henhørende under pos. 7206 

  7217   Tråd af jern og   Fremstilling på basis af 

       ulegeret stål    halvfabrikata af materialer 

                 henhørende under pos. 7207 

 ex 7218,  Halvfabrikata,   Fremstilling på basis af 

  7219 til fladvalsede pro-  ingots og andre ubearbej- 

  7222   dukter og profiler dede former af materialer 

       af rustfrit stål  henhørende under pos. 7218 

  7223   Tråd af rustfrit  Fremstilling på basis af 

       stål        halvfabrikata henhørende 

                 under pos. 7218 

 ex 7224,  Halvfabrikata,   Fremstilling på basis af 

  7225 til fladvalsede pro-  ingots og andre ubearbej- 

  7227   dukter og varmt-  dede former af materialer 

       valsede stænger i  henhørende under pos. 7224 

       uregelmæssigt oprul- 

       lede ringe, af andet 

       legeret stål 

  7228   Andre stænger af  Fremstilling på basis af 

       andet legeret stål; ingots og andre ubearbej- 

       profiler, af andet dede former af materialer 

       legeret stål; hule henhørende under pos. 7206, 

       borestænger, af le- 7218 eller 7224 

       geret eller ulege- 

       ret stål 

  7229   Tråd af andet    Fremstilling på basis af 

       legeret stål    halvfabrikata af materialer 

                 henhørende under pos. 7224 

 ex kap. 73 Varer af jern og  Fremstilling, ved hvilken 

       stål; undtagen   alle anvendte materialer 

       varer henhørende  henhører under en anden 

       under pos. ex 7301, position end den færdige 

       7302, 7304, 7305,  vare 

       7306, ex 7307, 7308 

       og ex 7315, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 7301   Spunsvægjern    Fremstilling på basis af 

                 materialer henhørende under 

                 pos. 7206 

  7302   Følgende materiel  Fremstilling på basis af 

       af jern og stål,  materialer, der henhører 

       til jernbaner og  under pos. 7206 

       sporveje: skinner, 

       kontraskinner og 

       tandhjulsskinner, 

       tunger, krydsninger, 

       trækstænger og andet 

       materiel til spor- 

       skifter, sveller, 

       skinnelasker, lang- 

       plader, sporstænger 

       og andet specielt 

       materiel til samling 

       eller befæstelse af 

       skinner 

  7304,  Rør og hule profi- Fremstilling på basis af 

  7305 og ler, af jern (bort- materialer, der henhører 

  7306   set fra støbejern) under pos. 7206, 7207, 

       og stål       7218 eller 7224 

 ex 7307   Rørfittings af   Drejning, boring, gevind 

       rustfrit stål (ISO -skæring, afgratning og 

       No X 5 CrNiMo 1712) sandblæsning af smedede 

       bestående af flere emner, hvis værdi ikke 

       dele        overstiger 35% af den fær- 

                 dige vares pris ab fabrik 

  7308   Konstruktioner,   Fremstilling, ved hvilken 

       undtagen præfabri- alle anvendte materialer 

       kerede bygninger  henhører under en anden 

       henhørende under  position end den færdige 

       pos. 9406, og dele vare. Svejsede profiler, 

       af konstruktioner  der henhører under pos. 

       (f.eks. broer og  7301, må dog ikke anvendes 

       brosektioner, slu- 

       seporte, tårne, 

       gittermaster, tage 

       og tagkonstrukti- 

       oner, døre, vinduer 

       og rammer dertil 

       samt dørtærskler, 

       skodder, rækværker, 

       søjler og piller), 

       af jern og stål; 

       plader, stænger, 

       profiler, rør o.lign., 

       af jern og stål, 

       forarbejdet til brug 

       i konstruktioner 

 ex 7315   Kæder, skridsikre  Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer, der henhører 

                 under pos. 7315, ikke 

                 overstiger 50% af den 

                 færdige vares pris ab 

                 fabrik 

 ex kap. 74 Kobber og varer   Fremstilling, ved hvilken: 

       deraf; undtagen   - alle anvendte materialer 

       varer henhørende   henhører under en anden 

       under pos. 7401,   position end den færdige 

       7402, 7403, 7404 og  vare, og 

       7405, for hvilke de - værdien af alle anvendte 

       gældende regler er  materialer ikke over- 

       anført nedenfor    stiger 50% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

  7401   Kobbersten; cement- Fremstilling, ved hvilken 

       kobber (udfældet  alle anvendte materialer 

       kobber)       henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

  7402   Uraffineret kob-  Fremstilling, ved hvilken 

       ber; kobberanoder  alle anvendte materialer 

       til elektrolytisk  henhører under en anden 

       raffinering     position end den færdige 

                 vare 

  7403   Raffineret kobber 

       og kobberlegeringer 

       i ubearbejdet form: 

       - Raffineret kobber Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

       - Kobberlegeringer Fremstilling på basis af 

                 raffineret kobber, i 

                 ubearbejdet form 

                 eller af affald og 

                 skrot 

  7404   Affald og skrot,  Fremstilling, ved hvilken 

       af kobber      alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

  7405   Kobberforlegeringer Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

 ex kap. 75 Nikkel og varer   Fremstilling, ved hvilken: 

       deraf, undtagen   - alle anvendte materialer 

       varer henhørende   henhører under en anden 

       under pos. 7501    position end den færdige 

       til 7503, for     vare, og 

       hvilke de gældende - værdien af alle anvendte 

       regler er anført   materialer ikke overstiger 

       nedenfor       50% af den færdige vares 

                  færdige vares pris ab 

                  fabrik 

  7501 til Nikkelsten, nik-  Fremstilling, ved hvilken 

  7503   keloxidsinter og  alle anvendte materialer 

       andre mellempro-  henhører under en anden 

       dukter fra frem-  position end den færdige 

       stilling af nikkel; vare 

       ubearbejdet nikkel; 

       affald og skrot 

       af nikkel 

 ex kap. 76 Aluminium og varer Fremstilling, ved hvilken: 

       deraf, undtagen   - alle anvendte materialer 

       varer henhørende   henhørende under en anden 

       under pos. 7601,   position end den færdige 

       7602 og ex 7616,   vare, og 

       for hvilke de gæl- - værdien af alle anvendte 

       dende regler er    materialer ikke over- 

       anført nedenfor    stiger 50% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

  7601   Ubearbejdet     Fremstilling ved varmebe- 

       aluminium      handling eller elektrolyse 

                 på basis af ulegeret 

                 aluminium eller affald 

                 og skrot af aluminium 

  7602   Affald og skrot af Fremstilling, ved hvilken 

       aluminium      alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

 ex 7616   Aluminiumsartik-  Fremstilling, ved hvilken: 

       ler andre end    - alle anvendte materialer 

       trådvæv, trådnet,   henhører under en anden 

       tråddug, trådgit-   position end den færdige 

       ter og lignende    vare. Dog kan trådvæv, 

       varer (herunder    trådnet, tråddug, tråd- 

       endeløse bånd) af   gitter og lignende varer 

       aluminiumstråd samt  (herunder endeløse bånd) 

       strækmetal af     af aluminiumstråd samt 

       aluminium       strækmetal af aluminium 

                  anvendes, og 

                 - værdien af alle anvendte 

                  materialer ikke over- 

                  stiger 50% af den fær- 

                  dige vares pris ab fabrik 

 ex kap. 78 Bly og varer deraf, Fremstilling, ved hvilken: 

       undtagen varer hen- - alle anvendte materialer 

       hørende under pos.  henhører under en anden 

       7801 og 7802, for   position end den færdige 

       hvilke de gældende  vare, og 

       regler er anført  - værdien af alle anvendte 

       nedenfor       materialer ikke over- 

                  stiger 50% af den fær- 

                  dige vares pris ab fabrik 

  7801   Ubearbejdet bly:  Fremstilling på basis af 

       - Raffineret bly  »bouillon«- eller 

 »work«-bly 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare. Dog må affald og 

                 skrot henhørende under 

                 pos. 7802 ikke anvendes 

  7802   Affald og skrot   Fremstilling, ved hvilken 

       af bly       alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige vare 

 ex kap. 79 Zink og varer der- Fremstilling, ved hvilken: 

       af, undtagen varer - alle anvendte materialer 

       henhørende under   henhører under en anden 

       pos. 7901 og 7902,  position end den færdige 

       for hvilke de gæl-  vare, og 

       dende regler er   - værdien af alle anvendte 

       anført nedenfor    materialer ikke overstiger 

                  50% af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  7901   Ubearbejdet zink  Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den fær- 

                 dige vare. Dog må affald 

                 og skrot henhørende 

                 under position 7902 ikke 

                 anvendes 

  7902   Affald og skrot   Fremstilling, ved hvilken 

       af zink       alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

 ex kap. 80 Tin og varer der-  Fremstilling, ved hvilken: 

       af, undtagen varer - alle anvendte materialer 

       henhørende under   henhører under en anden 

       pos. 8001, 8002 og  position end den færdige 

       8007, for hvilke   vare, og 

       de gældende regler - værdien af alle anvendte 

       er anført nedenfor  materialer ikke over- 

                 stiger 50% af den fær- 

                 dige vares pris ab fabrik 

  8001   Ubearbejdet tin   Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare. 

                 Dog må affald og skrot 

                 henhørende under position 

                 8002 ikke anvendes 

  8002 og Affald og skrot af Fremstilling, ved hvilken 

  8007   tin; andre varer  alle anvendte materialer 

       af tin       henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

 ex kap. 81 Andre uædle metal- 

       ler; sintrede 

       keramiske metaller 

       (cermets); varer 

       af disse materialer 

       - Andre uædle me-  Fremstilling, ved hvilken 

        taller, bearbej- værdien af alle anvendte 

        dede, varer af  materialer henhørende under 

        disse materialer samme position som færdig- 

                 varen ikke overstiger 50% 

                 af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 alle anvendte materialer 

                 henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

 ex kap. 82 Værktøj, redska-  Fremstilling, ved hvilken 

       ber, knive, skeer  alle anvendte materialer 

       og gafler samt   henhører under en anden 

       dele dertil, af   position end den færdige 

       uædle metaller;   vare 

       undtagen varer 

       henhørende under 

       pos. 8206, 8207, 

       8208, ex 8211, 

       8214 og 8215, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

  8206   Værktøj henhørende Fremstilling, ved hvilken 

       under mindst to af alle anvendte materialer 

       positionerne 8202  henhører under andre posi- 

       til 8205, i sæt i  tioner end pos. 8202 til 

       detailsalgsembal-  8205. Dog må værktøj hen- 

       lage        hørende under pos. 8202 

                 til 8205 medtages i sæt, 

                 forudsat at deres værdi 

                 ikke overstiger 15% af 

                 det færdige sæts pris ab 

                 fabrik 

  8207   Udskifteligt værk- Fremstilling, ved hvilken: 

       tøj til håndværk-  - alle anvendte materialer 

       tøj, også mekanisk  henhører under en anden 

       eller til værktøjs-  position end den færdige 

       maskiner (f.eks.   vare, og 

       til presning,    - værdien af alle anvendte 

       stansning, lokning,  materialer ikke over- 

       gevindskæring,    stiger 40% af den færdige 

       boring, udboring,   vares pris ab fabrik 

       rømning, fræsning, 

       drejning og skru- 

       ning), herunder 

       matricer til tråd- 

       trækning eller 

       strengpresning af 

       metal, samt værktøj 

       til bjerg- eller 

       jordboring 

  8208   Knive og skær til  Fremstilling, ved hvilken: 

       maskiner og meka-  - alle anvendte materialer 

       niske apparater    henhører under en anden 

                  position end den færdige 

                  vare, og 

                 - værdien af alle anvendte 

                  materialer ikke overstiger 

                  40% af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex 8211   Knive (undtagen   Fremstilling, ved hvilken 

       varer henhørende  alle anvendte materialer 

       under pos. 8208)  henhører under en anden 

       med skærende eller position end den færdige 

       savtakket æg (her- vare. Dog må blade til 

       under beskærer-   knive og håndtag af uædle 

       knive) samt blade  metaller anvendes 

       dertil 

  8214   Andre skære- og   Fremstilling, ved hvilken 

       klipperedskaber   alle anvendte materialer 

       (f.eks. hårklip-  henhører under en anden 

       pere, flækkeknive, position end den færdige 

       huggeknive, hakke- vare. Dog må håndtag af 

       knive og papir-   uædle metaller anvendes 

       knive); redskaber 

       til manicure eller 

       pedicure (herunder 

       neglefile), også i 

       sæt 

  8215   Skeer, gafler, po- Fremstilling, ved hvilken 

       tageskeer, hul-   alle anvendte materialer 

       skeer, kageskeer,  henhører under en anden 

       fiskeknive, smør-  position end den færdige 

       knive, sukkertænger vare. Dog må håndtag af 

       og lignende ar-   uædle metaller anvendes 

       tikler til køkken- 

       og bordbrug 

 ex kap. 83 Diverse varer af  Fremstilling, ved hvilken 

       uædle metaller;   alle anvendte materialer 

       undtagen varer hen- henhører under en anden 

       hørende under pos. position end den færdige 

       ex 8306, for hvil- vare 

       ken de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 8306   Statuetter og    Fremstilling, ved hvilken 

       andre dekorations- alle anvendte materialer 

       genstande, af uædle henhører under en anden 

       metaller      position end den færdige 

                 vare. Andre materialer 

                 henhørende under pos. 

                 8306 må dog anvendes, 

                 forudsat at deres værdi 

                 ikke overstiger 30% af 

                 den færdige vares pris 

                 ab fabrik 

 ex kap. 84 Atomreaktorer;   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       dampkedler, maski- hvilken:        ved hvilken 

       ner og apparater  - alle anvendte mate-  værdien af 

       samt mekaniske    rialer henhører under alle anvendte 

       redskaber; dele    en anden position end materialer 

       dertil, undtagen   den færdige vare   ikke over- 

       varer henhørende  - værdien af alle an-  stiger 30% 

       under pos. ex 8401,  vendte materialer   af den fær- 

       8402, 8403, ex    ikke overstiger 40%  dige vares 

       8404, 8406 til    af den færdige vares pris ab 

       8409, 8411, 8412,   pris ab fabrik    fabrik 

       ex 8413, ex 8414, 

       8415, 8418, ex 

       8419, 8420, 8423, 

       8425 til 8430, ex 

       8431, 8439, 8441, 

       8444 til 8447, ex 

       8448, 8452, 8456 til 

       8466, 8469 til 8472, 

       8480, 8482, 8484 og 

       8485, for hvilke de 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

 ex 8401   Brændselselementer Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       til atomreaktorer  hvilken alle anvendte  ved hvilken 

                 materialer henhører   værdien af 

                 under en anden     alle anvendte 

                 position end      materialer 

                 den færdige       ikke over- 

                 vare 1)         stiger 30% af 

                             den færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 1) Regel gældende indtil den 31. december 1998. 

  8402   Dampkedler (und-  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       tagen centralvarme- hvilken:        ved hvilken 

       kedler, som også  - alle anvendte     værdien af 

       kan producere lav-  materialer hen-    alle anvendte 

       tryksdamp); kedler  hører under en    materialer 

       med overhedning    anden position    ikke over- 

                  end den fær-     stiger 25% 

                  dige vare, og     af den fær- 

                 - værdien af      dige vares 

                  alle anvendte     pris ab 

                  materialer ikke    fabrik 

                  overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

  8403 og Kedler til central Fremstilling, ved    Fremstilling, 

 ex 8404   opvarmning, bortset hvilken alle anvendte  ved hvilken 

       fra kedler henhø-  materialer henhører   værdien af 

       rende under pos.  under en anden posi-  alle anvendte 

       8402, samt hjælpe- tion end pos. 8403   materialer 

       apparater til cen- eller 8404.       ikke over- 

       tral opvarmning               stiger 40% af 

                             den færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

  8406   Dampturbiner    Fremstilling, ved 

                 hvilken værdien 

                 af alle anvendte 

                 materialer ikke over- 

                 stiger 40% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

  8407   Forbrændings-    Fremstilling, ved hvilken 

       motorer med gnist- værdien af alle anvendte 

       tænding, med frem- materialer ikke overstiger 

       og tilbagegående  40% af den færdige vares 

       eller roterende   pris ab fabrik 

       stempel 

  8408   Forbrændings-    Fremstilling, ved hvilken 

       motorer med kom-  værdien af alle anvendte 

       pressionstænding  materialer ikke over- 

       med stempel     stiger 40% af den færdige 

       (diesel- eller   vares pris ab fabrik 

       semidieselmotorer) 

  8409   Dele, som udeluk-  Fremstilling, ved hvilken 

       kende eller hoved- værdien af alle anvendte 

       sagelig er bestemt materialer ikke overstiger 

       til forbrændings-  40% af den færdige vares 

       motorer henhørende pris ab fabrik 

       under pos. 8407 

       eller 8408 

  8411   Turboreaktorer,   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       propelturbiner og  hvilken         ved hvilken 

       andre gasturbiner  - alle anvendte materi- værdien af 

                  aler henhører under  alle anvendte 

                  en anden position   materialer 

                  end den færdige    ikke over- 

                  vare, og       stiger 25% af 

                 - værdien af alle    den færdige 

                  anvendte materialer  vares pris ab 

                  ikke overstiger 40%  fabrik 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

  8412   Andre kraftmaskiner Fremstilling, ved hvilken 

       og motorer     værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

 ex 8413   Roterende positive Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       fortrængningspumper hvilken:        ved hvilken 

                 - alle anvendte     værdien af 

                  materialer      alle anvendte 

                  henhører under    materialer 

                  en anden posi-    ikke over- 

                  tion end den     stiger 25% af 

                  færdige vare,     den færdige 

                  og          vares pris ab 

                 - værdien af alle    fabrik 

                  anvendte materi- 

                  aler ikke over- 

                  stiger 40% af 

                  den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 ex 8414   Industrielle venti- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       latorer, blæsere  hvilken:        ved hvilken 

       o.lign.       - alle anvendte mate-  værdien af 

                  rialer henhører    alle anvendte 

                  under en anden    materialer 

                  position end den   ikke over- 

                  færdige vare, og   stiger 25% af 

                 - værdien af alle    den færdige 

                  anvendte materi-   vares pris ab 

                  aler ikke over-    fabrik 

                  stiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  8415   Luftkonditione-   Fremstilling, ved hvilken 

       ringsmaskiner be-  værdien af alle anvendte 

       stående af en mo-  materialer ikke overstiger 

       tordreven ventila- 40% af den færdige vares 

       tor og elementer  pris ab fabrik 

       til ændring af luf- 

       tens temperatur og 

       fugtighed, herunder 

       maskiner uden mulig- 

       hed for særskilt 

       regulering af fug- 

       tighedsgraden 

  8418   Køleskabe, frysere Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       og andre maskiner  hvilken:        ved hvilken 

       og apparater til  - værdien af alle    værdien af 

       køling og frysning,  anvendte materi-   alle anvendte 

       elektriske og     aler ikke over-    materialer 

       andre; varmepumper,  stiger 40% af den   ikke over- 

       undtagen luftkon-   færdige vares pris  stiger 25% af 

       ditioneringsmaski-  ab fabrik       den færdige 

       ner henhørende   - inden for ovennævnte vares pris 

       under pos. 8415    grænse, materialer  ab fabrik 

                  henhørende under 

                  samme position 

                  som den færdige 

                  vare kun anvendes 

                  op til en værdi 

                  af 5% af den fær- 

                  dige vares pris 

                  ab fabrik 

                 - værdien af alle 

                  anvendte materi- 

                  aler uden oprindelse 

                  ikke overstiger 

                  værdien af anvendte 

                  materialer med oprin- 

                  delse 

 ex 8419   Maskiner til træ-, Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       papirmasse- og pap- hvilken:        ved hvilken 

       industrien     - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik    stiger 30% af 

                 - inden for oven-    den færdige 

                  nævnte grænse,    vares pris 

                  materialer under   ab fabrik 

                  samme position 

                  som den færdige 

                  vare kun anvendes 

                  op til en værdi 

                  af 25% af den 

                  færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  8420   Kalandere og andre Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       valsemaskiner, und- hvilken:        ved hvilken 

       tagen maskiner til - værdien af alle    værdien af 

       metal eller glas,   anvendte materi-   alle anvendte 

       samt valser dertil  aler ikke over-    materialer 

                  stiger 40% af den   ikke over- 

                  færdige vares pris  stiger 30% af 

                  ab fabrik       den færdige 

                 - inden for oven-    vares pris ab 

                  nævnte grænse,    fabrik 

                  materialer hen- 

                  hørende under 

                  samme position 

                  som den færdige 

                  vare kun anvendes 

                  op til en værdi 

                  af 25% af den 

                  færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  8423   Vægte, herunder   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       tælle- og kontrol- hvilken:        ved hvilken 

       vægte (undtagen   - alle anvendte materi- værdien af 

       vægte, følsomme for  aler henhører under  alle anvendte 

       5 centigram og der-  en anden position   materialer 

       under); vægtlodder  end den færdige vare, ikke over- 

       af enhver art     og          stiger 25% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materia-    vares pris ab 

                  ler ikke over-    fabrik 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

  8425 til Andre maskiner og  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

  8428   apparater til løft- hvilken:        ved hvilken 

       ning, lastning,   - værdien af alle an-  værdien af 

       losning eller flyt-  vendte materialer   alle anvendte 

       ning         ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige    ikke over- 

                  vares pris ab     stiger 30% af 

                  fabrik, og      den færdige 

                 - inden for oven-    vares pris ab 

                  nævnte grænse,    fabrik 

                  materialer hen- 

                  hørende under 

                  pos. 8431 kun 

                  anvendes op til 

                  en værdi af 10% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

  8429   Bulldozere, angle- 

       dozere, vejhøvle 

       (graders og level- 

       lers), scrapere, 

       gravemaskiner, læs- 

       semaskiner, stampe- 

       maskiner og vejtrom- 

       ler, selvkørende: 

       - Vejtromler    Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling, ved    Fremstilling, 

                 hvilken:        ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materia-    alle anvendte 

                  ler ikke over-    materialer 

                  stiger 40% af     ikke over- 

                  den færdige      stiger 30% af 

                  vares pris ab     den færdige 

                  fabrik, og      vares pris ab 

                 - inden for oven-    fabrik 

                  nævnte grænse, 

                  materialer hen- 

                  hørende under 

                  pos. 8431 kun 

                  anvendes op til 

                  en værdi af 

                  10% af den fær- 

                  dige vares pris 

                  ab fabrik 

  8430   Andre maskiner og  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       apparater til jord- hvilken:        ved hvilken 

       arbejde, minedrift, - værdien af alle an-  værdien af 

       stenbrydning     vendte materialer   alle anvendte 

       o.lign. (f.eks.    ikke overstiger 40%  materialer 

       maskiner til plane-  af den færdige vares ikke over- 

       ring, udgravning,   pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

      stampning, kompri- - inden for ovennævnte  den færdige 

       mering eller bo-   grænse, materialer  vares pris ab 

       ring); piloterings-  henhørende under pos. fabrik 

       maskiner (rambukke)  8431 kun anvendes op 

       og maskiner til    til en værdi af 10% 

       optrækning af pæle;  af den færdige vares 

       sneplove og sneblæ-  pris ab fabrik 

       sere 

 ex 8431   Dele til vejtromler Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

  8439   Maskiner og appa-  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       rater til fremstil- hvilken:        ved hvilken 

       ling af papirmasse - værdien af alle an-  værdien af 

       af cellulosefibre   vendte materialer   alle anvendte 

       eller til fremstil-  ikke overstiger 40%  materialer 

       ling og efterbe-   af den færdige vares ikke over- 

       handling af papir   pris ab fabrik    stiger 30% af 

       og pap       - inden for ovennævnte den færdige 

                  grænse, materialer  vares pris ab 

                  henhørende under   fabrik 

                  samme position som 

                  den færdige vare 

                  kun anvendes op til 

                  en værdi af 25% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  8441   Andre maskiner og  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       apparater til for- hvilken:        ved hvilken 

       arbejdning af pa-  - værdien af alle    værdien af 

       pirmasse, papir og  anvendte materialer  alle anvendte 

       pap, herunder papir- ikke overstiger 40%  materialer 

       og papskæremaskiner  af den færdige vares ikke over- 

       af enhver art     pris ab fabrik    stiger 30% af 

                - inden for ovennævnte  den færdige 

                  grænse, materialer  vares pris ab 

                  henhørende under   fabrik 

                  samme position som 

                  den færdige vare kun 

                  anvendes op til en 

                  værdi af 25% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

  8444 til Maskiner henhørende Fremstilling, ved hvilken 

  8447   under disse positi- værdien af alle anvendte 

       oner til anvendelse materialer ikke overstiger 

       inden for tekstil- 40% af den færdige vares 

       industrien      pris ab fabrik 

 ex 8448   Hjælpemaskiner og  Fremstilling, ved hvilken 

       hjælpeapparater   værdien af alle anvendte 

       til brug i forbin- materialer ikke overstiger 

       delse med de under 40% af den færdige vares 

       pos. 8444 og 8445  pris ab fabrik 

       henhørende maskiner 

  8452   Symaskiner, und- 

       tagen symaskiner 

       til hæftning af 

       bøger henhørende 

       under pos. 8440; 

       møbler, borde og 

       overtræk, specielt 

       konstrueret til sy- 

       maskiner; symaskine- 

       nåle: 

       - Symaskiner (skyt- Fremstilling, ved hvilken: 

        temaskiner), hvis - værdien af alle anvendte 

        hoved vejer højst  materialer ikke over- 

        16 kg uden motor  stiger 40% af den færdige 

        eller højst 17 kg  vares pris ab fabrik 

        med motor     - værdien af alle de mate- 

                  rialer uden oprindelse, 

                  der anvendes ved samling 

                  af symaskinehovedet 

                  (uden motor), ikke over- 

                  stiger værdien af de an- 

                  vendte materialer med 

                  oprindelsesstatus, og 

                 - de anvendte trådspæn- 

                  dings-, griber- og sik- 

                  saksyningsmekanismer 

                  allerede har oprindelses- 

                  status 

       - Andre maskiner  Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

  8456 til Værktøjsmaskiner  Fremstilling, ved hvilken 

  8466   og maskiner samt  værdien af alle anvendte 

       dele og tilbehør  materialer ikke overstiger 

       dertil henhørende  40% af den færdige vares 

       under pos. 8456   pris ab fabrik 

       til 8466 

  8469 til Kontormaskiner   Fremstilling, ved hvilken 

  8472   (f.eks. skrivema-  værdien af alle anvendte 

       skiner, regnema-  materialer ikke overstiger 

       skiner, automa-   40% af den færdige vares 

       tiske databehand-  pris ab fabrik 

       lingsmaskiner, 

       duplikatorer og 

       hæftemaskiner) 

  8480   Formkasser til   Fremstilling, ved hvilken 

       metalstøbning;   værdien af alle anvendte 

       bundplader til   materialer ikke over- 

       støbeforme; støbe- stiger 50% af den færdige 

       formsmodeller;   vares pris ab fabrik 

       støbeforme til me- 

       taller (bortset fra 

       kokiller), metal- 

       karbider, glas, 

       mineralske materi- 

       aler, gummi og 

       plast 

  8482   Kugle- og rulle-  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       lejer        hvilken:        ved hvilken 

                 - alle anvendte     værdien af 

                  materialer hen-    alle anvendte 

                  hører under en    materialer 

                  anden position    ikke over- 

                  end den færdige    stiger 25% af 

                  vare, og       den færdige 

                 - værdien af alle    vares pris ab 

                  anvendte materi-   fabrik 

                  aler ikke over- 

                  stiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  8484   Pakninger o.lign.  Fremstilling, ved hvilken 

       af metalplader i  værdien af alle anvendte 

       forbindelse med   materialer ikke overstiger 

       andet materiale   40% af den færdige vares 

       eller af to eller  pris ab fabrik 

       flere lag metal; 

       sæt og assortimen- 

       ter af pakninger 

       o.lign. af forskel- 

       lig beskaffenhed, i 

       poser, hylstre eller 

       lignende emballager 

  8485   Dele til maskiner, Fremstilling, ved hvilken 

       apparater og meka- værdien af alle anvendte 

       niske redskaber   materialer ikke overstiger 

       ikke andetsteds   40% af den færdige vares 

       tariferet i dette  pris ab fabrik 

       kapitel og ikke for- 

       synet med elek- 

       triske forbindelses- 

       dele, isolatorer, 

       spoler, kontakter 

       eller andre elek- 

       triske dele 

 ex kap. 85 Elektriske maskiner Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       og apparater, elek- hvilken:        ved hvilken 

       trisk materiel samt - alle anvendte materi- værdien af 

       dele dertil; lydop-  aler henhører under  alle anvendte 

       tagere og lydgengi-  en anden position end materialer 

       vere, billed- og   den færdige vare, og ikke over- 

       lydoptagere eller  - værdien af alle an-  stiger 30% af 

       billed- og lydgen-  vendte materialer   den færdige 

       givere til fjernsyn  ikke overstiger 40%  vares pris ab 

       samt dele og tilbe-  af den færdige vares fabrik 

       hør dertil undtagen  pris ab fabrik 

       varer henhørende 

       under pos. 8501, 

       8502, ex 8518, 8519 

       til 8529, 8535 til 

       8537, 8542, 8544 

       til 8546 og 8548 

  8501   Elektriske motorer Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       og generatorer,   hvilken:        ved hvilken 

       med undtagelse af  - værdien af alle an-  værdien af 

       generatorsæt     vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                 - inden for ovennævnte den færdige 

                  grænse, materialer  vares pris ab 

                  henhørende under   fabrik 

                  pos. 8503 kun an- 

                  vendes op til en 

                  værdi af 10% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

  8502   Generatorsæt og ro- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       terende elektriske hvilken:        ved hvilken 

       omformere      - værdien af alle    værdien af 

                  anvendte materialer  alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                 - inden for ovennævnte den færdige 

                  grænse, materialer  vares pris ab 

                  henhørende under   fabrik 

                  pos. 8501 eller 8503 

                  kun anvendes op til 

                  en værdi af 10% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex 8518   Mikrofoner og sta- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       tiver dertil; høj- hvilken:        ved hvilken 

       talere, også mon-  - værdien af alle an-  værdien af 

       teret i kabinet;   vendte materialer   alle anvendte 

       elektriske lavfrek-  ikke overstiger 40%  materialer 

       vensforstærkere;   af den færdige vares ikke over- 

       elektriske lydfor-  pris ab fabrik    stiger 25% af 

       stærkere      - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materia-    vares pris ab 

                  ler uden oprindelse  fabrik 

                  ikke overstiger 

                  værdien af anvendte 

                  materialer med op- 

                  rindelse 

  8519   Pladetallerkener, 

       pladespillere, kas- 

       settespillere og 

       andre lydgengivere, 

       uden indbygget lyd- 

       optager 

       - Elektriske gram- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

        mofoner      hvilken:        ved hvilken 

                 - værdien af alle    værdien af 

                  anvendte materi-   alle anvendte 

                  aler ikke overstiger materialer 

                  40% af den færdige  ikke over- 

                  vares pris ab fabrik stiger 25% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  uden oprindelse ikke fabrik 

                  overstiger værdien 

                  af anvendte materia- 

                  ler med oprindelse 

       - Andre varer    Fremstilling, ved    Fremstilling, 

                 hvilken:        ved hvilken 

                 - værdien af alle    værdien af 

                  anvendte materialer  alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik    stiger 30% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

             vendte materialer   vares pris ab 

                  uden oprindelse ikke fabrik 

                  overstiger værdien 

                  af anvendte materi- 

                  aler med oprindelse 

  8520   Magnetiske båndop- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       tagere og andre   hvilken:        ved hvilken 

       lydoptagere, også  - værdien af alle an-  værdien af 

       med indbygget lyd-  vendte materialer   alle anvendte 

       gengiver       ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige    ikke over- 

                  vares pris ab     stiger 30% af 

                  fabrik        den færdige 

                 - værdien af alle an-  vares pris ab 

                  vendte materialer   fabrik 

                  uden oprindelse ikke 

                  overstiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

  8521   Udstyr til opta-  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       gelse og gengivelse hvilken:        ved hvilken 

       af video      - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik    stiger 30% af 

                - værdien af alle    den færdige 

                  anvendte materialer  vares pris ab 

                  uden oprindelse    fabrik 

                  ikke overstiger 

                  værdien af anvendte 

                  materialer med op- 

                  rindelse 

  8522   Dele og tilbehør  Fremstilling, ved hvilken 

       til apparater hen- værdien af alle anvendte 

       hørende under pos. materialer ikke over- 

       8519 til 8521    stiger 40% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

  8523   Uindspillede medier Fremstilling, ved hvilken 

       til optagelse af  værdien af alle anvendte 

       lyd eller andre   materialer ikke overstiger 

       fænomener, und-   40% af den færdige vares 

       tagen varer hen-  pris ab fabrik 

       hørende under ka- 

       pitel 37 

  8524   Plader, bånd og andre 

       medier med indspilning 

       af lyd eller af andre 

       fænomener, herunder 

       matricer og mastere 

       til fremstilling af 

       plader, undtagen varer 

       henhørende under 

       kapitel 37: 

       - Matricer og    Fremstilling, ved hvilken 

        mastere til frem- værdien af alle anvendte 

        stilling af pla- materialer ikke overstiger 

        der        40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling, ved    Fremstilling, 

                 hvilken:        ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materiale   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                 - inden for oven-    den færdige 

                  nævnte grænse,    vares pris ab 

                  materialer hen-    fabrik 

                  hørende under 

                  pos. 8523 kun 

                  anvendes op til 

                  en værdi af 10% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  8525   Sendere til radio- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       telefoni, radiote- hvilken:        ved hvilken 

       legrafi, radiofoni - værdien af alle an-  værdien af 

       og fjernsyn, også   vendte materialer   alle anvendte 

       sammenbygget med   ikke overstiger    materialer 

       modtagere, lydop-   40% af den færdige  ikke over- 

       tagere eller lyd-   vares pris ab     stiger 25% af 

       gengivere; fjern-   fabrik        den færdige 

       synskameraer    - værdien af anvendte  vares pris ab 

                  materialer uden op-  fabrik 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

  8526   Radarapparater,   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       radionavigerings-  hvilken:        ved hvilken 

       apparater og radio- - værdien af alle an-  værdien af 

       fjernbetjeningsap-  vendte materialer   alle anvendte 

       parater        ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik    stiger 25% af 

                 - værdien af anvendte  den færdige 

                  materialer uden op-  vares pris ab 

                  rindelse ikke over-  fabrik 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

  8527   Modtagere til ra-  Fremstillet, ved    Fremstilling, 

       diotelefoni, radio- hvilken:        ved hvilken 

       telegrafi eller   - værdien af alle an-  værdien af 

       radiofoni, også    vendte materialer   alle anvendte 

       sammenbygget med   ikke overstiger 40%  materialer 

       lydoptagere, lyd-   af den færdige vares ikke over- 

       gengivere eller et  pris ab fabrik    stiger 25% af 

       ur i et fælles ka- - værdien af anvendte  den færdige 

       binet         materialer uden op-  vares pris ab 

                  rindelse ikke over-  fabrik 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

  8528   Fjernsynsmodtagere 

       (herunder videomodta- 

       gere (monitorer) og 

       videoprojektionsappa- 

       rater), også sammen- 

       bygget med radiofoni- 

       modtagere, lydoptagere 

       eller -gengivere eller 

       videooptagere eller 

       gengivere i et fælles 

       kabinet 

       - Videooptagere el- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

        ler -gengivere  hvilken:        ved hvilken 

        med indbygget   - værdien af alle an-  værdien af 

        video-tuner     vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  uden oprindelses-   fabrik 

                  status ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelsesstatus 

       - Andre apparater  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

                 hvilken:        ved hvilken 

                 - værdien af alle    værdien af 

                  anvendte materi-   alle anvendte 

                  aler ikke over-    materialer 

                  stiger 40% af den   ikke over- 

                  færdige vares pris  stiger 25% af 

                  ab fabrik, og     den færdige 

                 - værdien af alle    vares pris ab 

                  anvendte materi-   fabrik 

                  aler uden oprindel- 

                  sesstatus ikke 

                  overstiger værdien 

                  af anvendte materi- 

                  aler med oprindelses- 

                  status 

  8529   Dele, som udelukkende 

       eller hovedsagelig 

       anvendes i apparater 

       henhørende under pos. 

       8525 til 8528: 

       - Udelukkende eller Fremstilling, ved hvilken 

        hovedsagelig til værdien af alle anvendte 

        videooptagere el- materialer ikke overstiger 

        ler gengivere   40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling, ved    Fremstilling, 

                 hvilken:        ved hvilken 

                 - værdien af alle    værdien af 

                  anvendte materi-   alle anvendte 

                  aler ikke over-    materialer 

                  stiger 40% af den   ikke over- 

                  færdige vares     stiger 25% af 

                  pris ab fabrik    den færdige 

                 - værdien af anvendte  vares pris ab 

                  materialer uden    fabrik 

                  oprindelse ikke 

                  overstiger værdien 

                  af anvendte materi- 

                  aler med oprindelse 

  8535 og  Elektriske appa-  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

  8536   rater til at slut- hvilken:        ved hvilken 

       te, afbryde eller - værdien af alle an-  værdien af 

       beskytte elek-    vendte materialer   alle anvendte 

       triske kredsløb og  ikke overstiger 40%  materialer 

       til at skabe for-  af den færdige vares ikke over- 

       bindelse til eller  pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

       i elektriske    - inden for ovennævnte den færdige 

       kredsløb       grænse, materialer,  vares pris ab 

                  der henhører under  fabrik 

                  pos. 8538, kun anven- 

                  des op til en værdi af 

                  10% af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  8537   Tavler, plader,   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       konsoller, pulte,  hvilken:        ved hvilken 

       kabinetter (nume-  - værdien af alle an-  værdien af 

       riske tavler) o.   vendte materialer   alle anvendte 

       lign., sammen-    ikke overstiger 40%  materialer 

       sat af to eller    af den færdige vares ikke over- 

       flere af de under   pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

       pos. 8535 eller    - inden for ovennæv- den færdige 

       8536 nævnte appa-    tegrænse, materia- vares pris ab 

       rater, til elek-    ler, der henhører  fabrik 

       trisk styring el-    under pos. 8538, 

       ler elektricitets-   kun anvendes op til 

       distribution, her-   en værdi af 10% af 

       under også appara-   den færdige vares 

       ter sammenbygget    pris ab fabrik 

       med instrumenter og 

       apparater henhø- 

       rende under kapitel 

       90, undtagen ko- 

       blingsapparater 

       henhørende under 

       pos. 8517 

 ex 8541   Dioder, transisto- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       rer og lignende   hvilken:        ved hvilken 

       halvlederkomponen- - alle anvendte mate-  værdien af 

       ter; undtagen ski-  rialer henhører under alle anvendte 

       ver, som endnu    en anden position end materialer 

       ikke er udskåret   den færdige vare, og ikke over- 

       i chips       - værdien af alle an-  stiger 25% af 

                  vendte materialer   den færdige 

                  ikke overstiger 40%  vares pris ab 

                  af den færdige vares fabrik 

                  pris ab fabrik 

  8542   Elektroniske inte- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       grerede kredsløb  hvilken:        ved hvilken 

       og mikrokredsløb  - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 25% af 

                 - inden for ovennævnte den færdige 

                  grænse, materialer,  vares pris ab 

                  der henhører under  fabrik 

                  pos. 8541 eller 

                  8542, kun anvendes 

                  op til en værdi af 

                  10% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

  8544   Isolerede (herunder Fremstilling, ved hvilken 

       lakerede eller   værdien af alle anvendte 

       anodiserede) elek- materialer ikke overstiger 

       triske ledninger,  40% af den færdige vares 

       kabler (herunder  pris ab fabrik 

       koaksialkabler) og 

       andre isolerede 

       elektriske ledere, 

       også forsynet med 

       forbindelsesdele; 

       optiske fiberkab- 

       ler, fremstillet af 

       individuelt overtrukne 

       fibre, også samlet 

       med elektriske ledere 

       eller forsynet med 

       forbindelsesdele 

  8545   Kulelektroder,   Fremstilling, ved hvilken 

       børstekul; lampe-  værdien af alle anvendte 

       kul batterikul og  materialer ikke overstiger 

       andre varer af   40% af den færdige vares 

       grafit eller andet pris ab fabrik 

       kul, til elektrisk 

       brug, også i for- 

       bindelse med metal 

  8546   Elektriske isola-  Fremstilling, ved hvilken 

       torer, uanset mate- værdien af alle anvendte 

       rialets art     materialer ikke overstiger 

                 40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

  8547   Isolationsdele til Fremstilling, ved hvilken 

       elektriske maski-  værdien af alle anvendte 

       ner, apparater og  materialer ikke overstiger 

       materiel, for så  40% af den færdige vares 

       vidt delene, bort- pris ab fabrik 

       set fra istøbte 

       simple samledele 

       af metal (f.eks. 

       sokler med gevind) 

       består helt af iso- 

       lerende materiale, 

       undtagen isolatorer 

       henhørende under 

       pos. 8546; elektriske 

       installationsrør og 

       forbindelsesdele der- 

       til, af uædle metal- 

       ler og med indvendig 

       isolering 

  8548   Elektriske dele til Fremstilling, ved hvilken 

       maskiner og appa-  værdien af alle anvendte 

       rater, ikke andet- materialer ikke overstiger 

       steds tariferet i  40% af den færdige vares 

       dette kapitel    pris ab fabrik 

  8601 til Lokomotiver, vogne Fremstilling, ved hvilken 

  8607 og andet materiel til værdien af alle anvendte 

       jernbaner og spor- materialer ikke overstiger 

       veje samt dele der- 40% af den færdige vares 

       til         pris ab fabrik 

  8608   Stationært jern-  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       bane- og sporvejs- hvilken:        ved hvilken 

       materiel; mekanisk - alle anvendte materi- værdien af 

       og elektromekanisk  aler henhører under  alle anvendte 

       signal-, sikker-   en anden position end materialer 

       heds- eller trafik-  den færdige vare, og ikke over- 

       reguleringsudstyr  - værdien af alle an-  stiger 30% af 

       til jernbaner, spor- vendte materialer   den færdige 

       veje, landeveje,   ikke overstiger 40%  vares pris ab 

       floder og kanaler,  af den færdige vares ab fabrik 

       parkeringsområder,  pris ab fabrik 

       havne eller luft- 

       havne; dele dertil 

  8609   Godsbeholdere    Fremstilling, ved hvilken 

       (containere), også værdien af alle anvendte 

       til væsker og gas- materialer ikke overstiger 

       ser, specielt    40% af den færdige vares 

       konstrueret og ud- pris ab fabrik 

       styret til en eller 

       flere transport- 

       former 

 ex kap. 87 Køretøjer (und-   Fremstilling, ved hvilken 

       tagen til jernbaner værdien af alle anvendte 

       og sporveje) samt  materialer ikke overstiger 

       dele og tilbehør  40% af den færdige vares 

       dertil, undtagen  pris ab fabrik 

       varer henhørende 

       under pos. 8709 til 

       8711, ex 8712, 8715 

       og 8716, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

  8709   Motortrucks uden  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       løftemekanisme af  hvilken:        ved hvilken 

       de typer, der be-  - alle anvendte materi- værdien af 

       nyttes i fabrikker,  aler henhører under  alle anvendte 

       pakhuse, havne og   en anden position end materialer 

       lufthavne til tran-  den færdige vare, og ikke over- 

       sport af gods over - værdien af alle an-  stiger 30% af 

       korte afstande;    vendte materialer   den færdige 

       traktorer af de    ikke overstiger 40%  vares pris ab 

       typer, der benyttes  af den færdige vares fabrik 

       på jernbaneperroner; pris ab fabrik 

       dele til de nævnte 

       køretøjer 

  8710   Tanks og andre   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       pansrede kampvogne, hvilken:        ved hvilken 

       motoriserede, også - alle anvendte materi- værdien af 

       med våben; dele til  aler henhører under  alle anvendte 

       sådanne køretøjer   en anden position end materialer 

                  den færdige vare, og ikke over- 

                 - værdien af alle an-  stiger 30% af 

                  vendte materialer   den færdige 

                  ikke overstiger 40%  vares pris ab 

                  af den færdige vares fabrik 

                  pris ab fabrik 

  8711   Motorcykler (her- 

       under knallerter) 

       og cykler med 

       hjælpemotor, også 

       med sidevogn; side- 

       vogne 

       - Med forbrændings- 

        motor med frem- 

        og tilbagegående 

        stempel og slag- 

        volumen: 

       - - 50 (cm3) og   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

         derunder    hvilken         ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 20% af 

                 - værdien af anvendte  den færdige 

                  materialer uden op-  vares pris ab 

                  rindelse ikke over-  fabrik 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

       Over 50 (cm3)    Fremstilling, ved    Fremstilling, 

                 hvilken         ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 25% af 

                 - værdien af anvendte  den færdige 

                  materialer uden op-  vares pris ab 

                  rindelse ikke over-  fabrik 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

       - Andre varer    Fremstilling, ved    Fremstilling, 

                 hvilken         ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger 40%  materialer 

                  af den færdige vares ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                 - værdien af an-    den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  uden oprindelse    fabrik 

                  ikke overstiger 

                  værdien af anvendte 

                  materialer med 

                  oprindelse 

 ex 8712   Cykler uden kugle- Fremstilling på basis  Fremstilling, 

       lejer        af materialer, der ikke ved hvilken 

                 henhører under pos.   værdien af 

                 8714          alle anvendte 

                             materialer 

                             ikke over- 

                             stiger 30% af 

                             den færdige 

                             vares pris ab 

                             fabrik 

  8715   Barnevogne, klap-  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       vogne o.lign.,   hvilken:        ved hvilken 

       samt dele dertil  - alle anvendte materi- værdien af 

                  aler henhører     alle anvendte 

                  under en anden    materialer 

                  position end den   ikke over- 

                  færdige vare, og   stiger 30% af 

                 - værdien af alle    den færdige 

                  anvendte materialer  vares pris ab 

                  ikke overstiger 40%  fabrik 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  8716   Påhængsvogne og   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       sættevogne; andre  hvilken:        ved hvilken 

       køretøjer uden   - alle anvendte materi- værdien af 

       fremdrivningsmeka-  aler henhører under  alle anvendte 

       nisme; dele dertil  en anden position end materialer 

                 den færdige vare, og  ikke over- 

                 - værdien af alle an-  stiger 30% af 

                  vendte materialer   den færdige 

                  ikke overstiger 40%  vares pris ab 

                  af den færdige vares fabrik 

                  pris ab fabrik 

 ex kap. 88 Luft- og rumfar-  Fremstilling, ved hvil- Fremstilling, 

       tøjer samt dele   ken alle anvendte ma-  ved hvilken 

       dertil; undtagen  terialer henhører under værdien af 

       varer henhørende  en anden position end  alle anvendte 

       under pos. ex 8804 den færdige vare    materialer 

       og 8805, for hvilke             ikke over- 

       de gældende regler             stiger 40% af 

       er anført nedenfor             den færdige 

                             vares pris ab 

                             fabrik 

 ex 8804   Rotochutes     Fremstilling på basis  Fremstilling, 

                 af alle materialer,   ved hvilken 

                 herunder andre     værdien af 

                 materialer henhø-    alle anvendte 

                 rende under pos.    materialer 

                 8804          ikke over- 

                             stiger 40% af 

                             den færdige 

                             vares pris ab 

                             fabrik 

  8805   Startanordninger  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       til luftfartøjer;  hvilken alle anvendte  ved hvilken 

       landingsanordninger materialer henhører   værdien af 

       til landing af   under en anden posi-  alle anvendte 

       luftfartøjer på   tion end den færdige  materialer 

       hangarskibe samt  vare          ikke over- 

       lignende apparater             stiger 30% af 

       og anordninger;               den færdige 

       stationært flyve-              vares pris 

       træningsudstyr;               ab fabrik 

       dele dertil 

 Kap. 89   Skibe, både og   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       flydende materiel  hvilken alle anvendte  ved hvilken 

                 materialer henhører   værdien af 

                 under en anden posi-  alle anvendte 

                 tion end den færdige  materialer 

                 vare. Dog må skibs-   ikke over- 

                 skrog under pos. 8906  stiger 40% af 

                 ikke anvendes      den færdige 

                             vares pris ab 

                             fabrik 

 ex kap. 90 Optiske fotogra-  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       fiske og kinemato- hvilken:        ved hvilken 

       grafiske instru-  - alle anvendte materi- værdien af 

       menter og appa-    aler henhører under  alle anvendte 

       rater; måle-,     en anden position end materialer 

       kontrol- og præci-  den færdige vare, og ikke over- 

       sionsinstrumenter   - værdien af alle an- stiger 40% af 

       og - apparater;     vendte materialer  den færdige 

       medicinske og      ikke overstiger 40% vares pris ab 

       kirurgiske instru-   af den færdige   fabrik 

       menter og appara-    vares pris ab 

       ter; dele og til-    fabrik 

       behør dertil; und- 

       tagen varer henhø- 

       rende under pos. 

       9001, 9002, 9004, 

       ex 9005, ex 9006, 

       9007, 9011, ex 

       9014, 9015 til 

       9017, ex 9018 og 

       9024 til 9033, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

  9001   Optiske fibre og  Fremstilling, ved hvilken 

       bundter af optiske værdien af alle anvendte 

       fibre; kabler af  materialer ikke overstiger 

       optiske fibre, und- 40% af den færdige vares 

       tagen varer henhø- pris ab fabrik 

       rende under pos. 

       8544; folier og 

       plader af polari- 

       serende materialer; 

       uindfattede linser 

       (herunder kontakt- 

       linser), prismer, 

       spejle og andre op- 

       tiske artikler, af 

       ethvert materiale, 

       undtagen sådanne 

       varer af glas, som 

       ikke er optisk bear- 

       bejdet 

  9002   Indfattede linser, Fremstilling, ved hvilken 

       prismer, spejle og værdien af alle anvendte 

       andre optiske ar-  materialer ikke overstiger 

       tikler af ethvert  40% af den færdige vares 

       materiale, til   pris ab fabrik 

       instrumenter og ap- 

       parater, undtagen 

       sådanne varer af 

       glas, som ikke er 

       optisk bearbejdet 

  9004   Briller og lignende Fremstilling, ved hvilken 

       varer, korrige-   værdien af alle anvendte 

       rende, beskyttende materialer ikke overstiger 

       eller andet     40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

 ex 9005   Kikkerter og    Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       optiske teleskoper hvilken:        ved hvilken 

       samt stativer og  - alle anvendte materi- værdien af 

       monteringer dertil;  aler henhører under  alle anvendte 

                  en anden position   materialer 

                  end den færdige    ikke over- 

                  vares pris ab fabrik, stiger 30% af 

                  og          den færdige 

                 - værdien af alle an-  vares pris ab 

                  vendte materialer   fabrik 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

                 - værdien af anvendte 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 ex 9006   Fotografiapparater Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       (undtagen kinemato- hvilken:        ved hvilken 

       grafiske apparater);- alle anvendte materi- værdien af 

       lynlysapparater og  aler henhører under  alle anvendte 

       lynlyslamper til   en anden position end materialer 

       fotografisk brug,   den færdige vares   ikke over- 

       undtagen udladnings- pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

       lamper       - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris 

                  ikke overstiger 40%  ab fabrik 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

                 - værdien af anvendte 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

  9007   Kinematografiske  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       kameraer og projek- hvilken:        ved hvilken 

       tionsapparater,   - alle anvendte materi- værdien af 

       også med lydoptage-  aler henhører under  alle anvendte 

       re eller -gengivere  en anden position end materialer 

                  den færdige vares   ikke over- 

                  pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  ikke overstiger 40%  fabrik 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

                 - værdien af anvendte 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

  9011   Optiske mikro-   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       skoper, herunder  hvilken:        ved hvilken 

       mikroskoper til   - alle anvendte materi- værdien af 

       fotomikrografi,    aler henhører under  alle anvendte 

       kinematomikrografi  en anden position   materialer 

       eller mikropro-    end den færdige vares ikke over- 

       jektion        pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  ikke overstiger 40%  fabrik 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

                 - værdien af anvendte 

                  materialer uden op- 

                  rindelse ikke over- 

                  stiger værdien af 

                  anvendte materialer 

                  med oprindelse 

 ex 9014   Andre navigations- Fremstilling, ved hvilken 

       instrumenter og   værdien af alle anvendte 

       -apparater     materialer ikke overstiger 

                 40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

  9015   Instrumenter og   Fremstilling, ved hvilken 

       apparater til geo- værdien af alle anvendte 

       dæsi, topografi,  materialer ikke overstiger 

       landmåling, nivel- 40% af den færdige vares 

       lering, fotogram-  pris ab fabrik 

       metri, hydrografi, 

       oceanografi, hydro- 

       logi, meteorologi 

       eller geofysik, 

       undtagen kompasser; 

       afstandsmålere 

  9016   Vægte, følsomme   Fremstilling, ved hvilken 

       for 5 centigram   værdien af alle anvendte 

       eller mindre, også materialer ikke overstige 

       med tilhørende   40% af den færdige vares 

       lodder       pris ab fabrik 

  9017   Instrumenter til  Fremstilling, ved hvilken 

       tegning, afstikning værdien af alle anvendte 

       eller beregning   materialer ikke overstiger 

       (f.eks. tegnema-  40% af den færdige vares 

       skiner, pantogra-  pris ab fabrik 

       fer, vinkelmålere, 

       tegnebestik, line- 

       aler, regnestokke 

       og regneskiver); 

       instrumenter og 

       apparater til læng 

       demåling, til brug 

       i hånden (f.eks. 

       metermål, mikro- 

       metre og skyde- 

       lærer), ikke andet- 

       steds tariferet i 

       dette kapitel 

  9018   Instrumenter og ap- 

       parater til medicinsk, 

       kirurgisk, dental 

       eller veterinær brug, 

       herunder instrumenter 

       og apparater til 

       scintigrafi, andre 

       elektromedicinske 

       instrumenter og ap- 

       parater samt appa- 

       rater til synsprøver: 

       - Tandlægestole med Fremstilling på basis  Fremstilling, 

        indbyggede tand- af alle materialer,   ved hvilken 

        lægeinstrumenter herunder andre     værdien af 

        eller med spyt-  materialer under    alle anvendte 

        bakke       pos. 9018        materialer 

                             ikke over- 

                             stiger 40% af 

                             den færdige 

                             vares pris ab 

                             fabrik 

       - Andre instrumen- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

        ter og apparater hvilken:        ved hvilken 

                 - alle anvendte materi- værdien af 

                  aler henhører under  alle anvendte 

                  en anden position end materialer 

                  den færdige vare, og ikke over- 

                 - værdien af alle an-  stiger 25% af 

                  vendte materialer   den færdige 

                  ikke overstiger 40%  vares pris ab 

                  af den færdige vares fabrik 

                  pris ab fabrik 

  9019   Apparater til meka- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       noterapi; massage- hvilken:        ved hvilken 

       apparater; appara- - alle anvendte     værdien af 

       ter til psykotek-   materialer henhører  alle anvendte 

       niske undersøgelser; under en anden posi- materialer 

       apparater til ozon-  tion end den færdige ikke over- 

       terapi, oxygente-   vare, og       stiger 25% af 

       rapi eller aerosol- - værdien af alle an-  den færdige 

       terapi, respirati-  vendte materialer   vares pris ab 

       onsapparater til   ikke overstiger 40%  fabrik 

       kunstigt åndedræt   af den færdige vares 

       og andre apparater  pris ab fabrik 

       til respirations- 

       terapi 

  9020   Andre respirations- Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       apparater og gas-  hvilken:        ved hvilken 

       masker, undtagen  - alle anvendte materi- værdien af 

       beskyttelsesmasker  aler henhører under  alle anvendte 

       uden mekaniske el-  en anden position end materialer 

       ler udskiftelige   den færdige vare, og ikke over- 

       filtre       - værdien af alle an-  stiger 25% af 

                  vendte materialer   den færdige 

                  ikke overstiger 40%  vares pris ab 

                  af den færdige    fabrik 

                  vares pris ab fabrik 

  9024   Maskiner og appa-  Fremstilling, ved hvilken 

       rater til afprøv-  værdien af alle anvendte 

       ning af hårdhed,  materialer ikke overstiger 

       styrke, kompres-  40% af den færdige vares 

       sionsevne, elasti- pris ab fabrik 

       citet eller andre 

       mekaniske egen- 

       skaber ved mate- 

       rialer (f.eks. me- 

       taller, træ, teks- 

       tiler, papir, 

       plast) 

  9025   Densimetre, aræo-  Fremstilling, ved hvilken 

       metre, flydevægte  værdien af alle anvendte 

       og lignende flyde- materialer ikke overstiger 

       instrumenter,    40% af den færdige vares 

       termometre, pyro-  pris ab fabrik 

       metre, barometre, 

       hygrometre og psycro- 

       metre, også regi- 

       strerende samt 

       kombinationer af 

       disse instrumenter 

  9026   Instrumenter og ap- Fremstilling, ved hvilken 

       parater til måling værdien af alle anvendte 

       eller kontrollering materialer ikke overstiger 

       af strømningshas-  40% af den færdige vares 

       tighed, standhøjde, pris ab fabrik 

       tryk eller andre 

       variable størrelser 

       i væsker eller gas- 

       ser (f.eks. gennem- 

       strømsmålere, væske- 

       standsmålere, mano- 

       metre, varmemålere) 

       undtagen instrumenter 

       og apparater henhøren- 

       de under pos. 9014, 

       9015, 9028 eller 9032 

  9027   Instrumenter og ap- Fremstilling, ved hvilken 

       parater til fysiske værdien af alle anvendte 

       eller kemiske ana- materialer ikke overstiger 

       lyser (f.eks. pola- 40% af den færdige vares 

       rimetre, refrakto- pris ab fabrik 

       metre, spektrometre 

       samt gas- eller røg- 

       analyseringsappara- 

       ter); instrumenter 

       og apparater til 

       måling og kontrol- 

       lering af viskositet, 

       porøsitet, ekspansion, 

       overfladespænding 

       o.lign.; instrumenter 

       og apparater til 

       kalorimetriske, akus- 

       tiske eller fotometriske 

       målinger (herunder 

       belysningsmålere); 

       mikrotomer 

  9028   Forbrugs- og produk- 

       tionsmålere til gas- 

       ser, væsker og elek- 

       tricitet, herunder 

       justeringsmålere: 

       - Dele og tilbehør Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

       - Andre apparater  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

                 hvilken:        ved hvilken 

                 - værdien af alle an-  værdien af 

                  vendte materialer   alle anvendte 

                  ikke overstiger    materialer 

                  40% af den færdige  ikke over- 

                  vares pris ab     stiger 30% af 

                  fabrik, og      den færdige 

                 - værdien af anvendte  vares pris ab 

                  materialer uden    fabrik 

                  oprindelse ikke 

                  overstiger værdien 

                  af anvendte materi- 

                  aler med oprindelse 

  9029   Omdrejningstællere, Fremstilling, ved hvilken 

       produktionstællere, værdien af alle anvendte 

       taxametre, kilo-  materialer ikke overstiger 

       metertællere,    40% af den færdige vares 

       skridttællere    pris ab fabrik 

       o.lign.; hastig- 

       hedssmålere og tako- 

       metre, undtagen 

       varer henhørende 

       under pos. 9015; 

       stroboskoper 

  9030   Oscilloskoper,   Fremstilling ved hvilken 

       spektrumanalysato- værdien af alle anvendte 

       rer og andre in-  materialer ikke overstiger 

       strumenter og appa- 40% af den færdige vares 

       rater til måling og pris ab fabrik 

       kontrollering af 

       elektriske stør- 

       relser, undtagen 

       målere henhørende 

       under pos. 9028; 

       instrumenter og ap- 

       parater til måling 

       eller påvisning af 

       alfa-, beta- eller 

       gammastråler, rønt- 

       genstråler, kos- 

       miske stråler eller 

       andre ioniserende 

       stråler 

  9031   Instrumenter, appa- Fremstilling, ved hvilken 

       rater og maskiner  værdien af alle anvendte 

       til måling eller  materialer ikke overstiger 

       kontrollering, ikke 40% af den færdige vares 

       andetsteds tari-  pris ab fabrik 

       feret i dette 

       kapitel; profil- 

       projektionsapparater 

  9032   Instrumenter og ap- Fremstilling, ved hvilken 

       parater til automa- værdien af alle anvendte 

       tisk kontrollering materialer ikke overstiger 

       eller regulering  40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

  9033   Dele og tilbehør,  Fremstilling, ved hvilken 

       ikke andetsteds   værdien af alle anvendte 

       tariferet i dette  materialer ikke overstiger 

       kapitel, til    40% af den færdige vares 

       maskiner, apparater pris ab fabrik 

       og instrumenter 

       henhørende under 

       kapitel 90 

 ex kap. 91 Ure, undtagen varer Fremstilling, ved hvilken 

       henhørende under  værdien af alle anvendte 

       pos. 9105, 9109 til materialer ikke overstiger 

       9113, for hvilke de 40% af den færdige vares 

       gældende regler og pris ab fabrik 

       er anført nedenfor 

  9105   Vækkeure, vægure  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       og lignende ure,  hvilken:        ved hvilken 

                 - værdien af alle    værdien af 

                  anvendte materi-   alle anvendte 

                  aler ikke over-    materialer 

                  stiger 40% af     ikke over- 

                  den færdige      30% af den 

                  vares pris ab     færdige vares 

                  fabrik, og      pris ab 

                 - værdien af an-    fabrik 

                  vendte materi- 

                  aler uden op- 

                  rindelse ikke 

                  overstiger vær- 

                  dien af anvendte 

                  materialer med 

                  oprindelse 

  9109   Andre urværker,   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       komplette og    hvilken:        ved hvilken 

       samlede       - værdien af alle    værdien af 

                  anvendte materi-   alle anvendte 

                  aler ikke over-    materialer 

                  stiger 40% af     ikke over- 

                  den færdige vares   stiger 30% af 

                  pris ab fabrik, og  den færdige 

                 - værdien af an-    vares pris ab 

                  vendte materialer   fabrik 

                  uden oprindelse 

                  ikke overstiger 

                  værdien af anvendte 

                  materialer med 

                  oprindelse 

  9110   Komplette urværker, Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       ikke samlede eller hvilken:        ved hvilken 

       kun delvis samlede - værdien af alle    værdien af 

       (værksæt); ukom-   anvendte materialer  alle anvendte 

       plette urværker,   ikke overstiger 40%  materialer 

       samlede; råværker   af den færdige vares ikke over- 

       til urværker     pris ab fabrik, og  stiger 30% af 

                 - inden for ovennævnte den færdige 

                  grænse, materialer  vares pris ab 

                  henhørende under   fabrik 

                  pos. 9114 kan anvendes 

                  op til en værdi af 

                  10% af den færdige 

                  vares pris 

  9111   Kasser til ure,   Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       samt dele dertil  hvilken:        ved hvilken 

                 - alle anvendte mate-  værdien af 

                  rialer henhører    alle anvendte 

                  under en anden posi  materialer 

                  tion end den færdige ikke over- 

                  vare, og       stiger 30% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  ikke overstiger 40%  fabrik 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  9112   Urkasser og lig-  Fremstilling, ved    Fremstilling, 

       nende kabinetter  hvilken:        ved hvilken 

       til andre varer   - alle anvendte materi- værdien af 

       under dette kapitel  aler henhører under  alle anvendte 

       samt dele dertil   en anden position   materialer 

                  end den færdige vare, ikke over- 

                  og          stiger 30% af 

                 - værdien af alle an-  den færdige 

                  vendte materialer   vares pris ab 

                  ikke overstiger 40%  fabrik 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

  9113   Urremme, -kæder og 

       -armbånd samt dele 

       dertil: 

       - Af uædle metal-  Fremstilling, ved hvilken 

        ler, også plati- værdien af alle anvendte 

        nerede eller af  materialer ikke overstiger 

        dublerede ædle  40% af den færdige vares 

        metaller     pris ab fabrik 

       - Andre varer    Fremstilling, ved hvilken 

                 værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 50% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

 Kap. 92   Musikinstrumenter; Fremstilling, ved hvilken 

       dele og tilbehør  værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 40% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

 Kap. 93   Våben og ammuni-  Fremstilling, ved hvilken 

       tion samt dele og  værdien af alle anvendte 

       tilbehør dertil   materialer ikke overstiger 

                 50% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

 ex kap. 94 Møbler; senge-   Fremstilling, ved hvilken 

       bunde, madrasser,  alle anvendte materialer 

       dyner, puder    henhører under en anden 

       o.lign.; lamper og position end den færdige 

       belysningsartikler, vare 

       ikke andetsteds 

       tariferet; lys- 

       skilte, navneplader 

       med lys og lignende 

       varer; præfabrike- 

       rede bygninger; 

       undtagen varer 

       henhørende under 

       pos. ex 9401, ex 

       9403, 9405 og 9406, 

       for hvilke de 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

 ex 9401 og Møbler af metal med Fremstilling, ved hvilken 

 ex 9403   upolstret bomulds- alle anvendte materialer 

       betræk med en vægt henhører under en anden 

       på 300 g/(m3)    position end den færdige 

       eller mindre    vare 

                 eller 

                 Fremstilling på basis af 

                 vævet stof af bomuld, der 

                 allerede er formtilvirket 

                 med henblik på anvendelse 

                 til varer henhørende 

                 under pos. 9401 eller 

                 9403, forudsat at: 

                 - dets værdi ikke over- 

                  stiger 25% af den fær- 

                  dige vares pris ab 

                  fabrik, og 

                 - alle andre anvendte 

                  materialer har oprin- 

                  delse og henhører under 

                  en anden position end 

                  pos. 9401 eller 9403 

  9405   Lamper og belys-  Fremstilling, ved hvilken 

       ningsartikler (her- værdien af alle anvendte 

       under projektører) materialer ikke overstiger 

       og dele dertil,   50% af den færdige vares 

       ikke andetsteds   pris ab fabrik 

       tariferet; lys- 

       skilte, navneplader 

       med lys og lignende 

       varer, med perma- 

       nent monteret lys- 

       kilde, samt dele 

       dertil, ikke andet- 

       steds tariferet 

  9406   Præfabrikerede   Fremstilling, ved hvilken 

       bygninger      værdien af alle anvendte 

                 materialer ikke overstiger 

                 50% af den færdige vares 

                 pris ab fabrik 

 ex kap. 95 Legetøj, spil og  Fremstilling, ved hvilken 

       sportsartikler;   alle anvendte materialer 

       dele og tilbehør  henhører under en anden 

       dertil; undtagen  position end den færdige 

       varer henhørende  vare 

       under pos. 9503 og 

       ex 9506, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

  9503   Andet legetøj;   Fremstilling, ved hvilken: 

       skalamodeller og  - alle anvendte materialer 

       lignende modeller   henhører under en anden 

       til underholdnings-  position end den færdige 

       og legebrug, også   vare, og 

       bevægelige; pusle- - værdien af alle anvendte 

       spil af enhver art  materialer ikke overstiger 

                  50% af den 

                  færdige vares pris ab 

                  fabrik 

 ex 9506   Redskaber og rekvi- Fremstilling, ved hvilken 

       sitter til alminde- alle anvendte materialer 

       lige fysiske    henhører under en anden 

       øvelser, gymnastik, position end den færdige 

       atletik og andre  vare. Dog må groft 

       sportsgrene (bort- formtilvirkede blokke til 

       set fra bordtennis) fremstilling af golfkøller 

       eller til udendørs- anvendes 

       leg og spil, ikke 

       andetsteds tari- 

       feret i dette kapi- 

       tel; svømmebassiner 

       og soppebassiner 

 ex kap. 96 Diverse; undtagen  Fremstilling, ved hvilken 

       varer henhørende  alle anvendte materialer 

       under pos. ex 9601, henhører under en anden 

       ex 9602, ex 9603,  position end den færdige vare 

       9605, 9606, 9612, 

       ex 9613 og ex 9614, 

       for hvilke de gæl- 

       dende regler er 

       anført nedenfor 

 ex 9601 og Artikler af animal- Fremstilling på basis af 

 ex 9602   ske, vegetabilske  »tilvirkede« udskærings- 

       eller mineralske  materialer henhørende under 

       udskærings-     samme position 

       materialer 

 ex 9603   Koste og børster  Fremstilling, ved hvilken 

       (undtagen riskoste værdien af alle anvendte 

       o.lign. samt bør-  materialer ikke overstiger 

       ster af mår- eller 50% af den færdige vares 

       egernhår), gulv-  pris ab fabrik 

       fejeapparater til 

       brug i hånden (und- 

       tagen apparater med 

       motor); malerpuder 

       og malerruller; 

       skrabere og svabere 

  9605   Rejsesæt til toi-  Hver artikel i sættet skal 

       letbrug, til syning opfylde den regel, der 

       eller til rengøring gælder for den, såfremt den 

       af fodtøj eller   ikke indgik i sættet; dog 

       beklædningsgen-   må der medtages artikler 

       stande       uden oprindelse, forudsat 

                 at deres værdi ikke over- 

                 stiger 15% af den færdige 

                 vares pris ab fabrik 

  9606   Knapper, trykknap- Fremstilling, ved hvilken: 

       per, tryklåse    - alle anvendte materialer 

       o.lign. samt knap-  henhører under en anden 

       forme og andre dele  position end den færdige 

       til disse varer;   vare, og 

       knapemner      - forudsat at værdien af 

                 alle anvendte materialer 

                 ikke overstiger 50% af 

                 den færdige vares pris ab 

                 fabrik 

  9612   Farvebånd med farve Fremstilling, ved hvilken: 

       til skrivemaskiner, - alle anvendte materialer 

       instrumenter     henhører under en anden 

       o.lign., også på  - forudsat at værdien af 

       spoler eller i kas-  alle anvendte materialer 

       setter; stempel-   ikke overstiger 50% af 

       puder, med eller   den færdige vares pris 

       uden farve, også i  ab fabrik 

       æsker 

 ex 9613   Cigartændere, med  Fremstilling på basis af 

       piezoelektrisk   råemner 

       tænding 

 ex 9614   Piber og pibe-   Fremstilling på basis af 

       hoveder       råt tilhuggede blokke 

 Kap. 97   Kunstværker,    Fremstilling, ved hvilken 

       samleobjekter og  alle anvendte materialer 

       antikviteter    henhører under en anden 

                 position end den færdige 

                 vare 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag III 

 VARECERTIFIKAT EUR.1 

 1. Varecertifikat EUR.1 skal udfærdiges på den formular, der er vist 

  i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, 

  hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse 

  sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne 

  retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med 

  blæk og blokbogstaver. 

 2. Certifikatets format er 210x297 mm, idet en maksimal afvigelse på 

  minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes 

  hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. 

  m2. Det skal forsynes med grønt guillocheret bundtryk, som gør al 

  forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig. 

 3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og 

  Tunesien kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne 

  eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I 

  sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en 

  henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet 

  med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt 

  af identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt 

  eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til 

  identifikation. 

 Varecertifikat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1 Eksportør              EUR.1  Nr. A   000.000 

 (navn, fuldstændig adresse, land)  ------------------------------- 

                     Læs noterne på bagsiden, 

                     før certifikatet udfyldes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3 Modtager             2 Varecertifikat til anvendelse 

 (navn, fuldstændig adresse, land)  i den præferentielle samhandel 

 (udfyldning ikke obligatorisk)        mellem 

                          og 

                       (angiv pågældende lande, 

                    landegrupper eller territorier) 

 --------------------------------------------------------------------- 

               4 Land, landegruppe 5 Bestemmelsesland, 

                eller territorium, -landegruppe eller 

                hvor varerne har  -territorium 

                oprindelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6 Oplysninger vedrørende  7 Bemærkninger 

  transporten (udfyldning 

  ikke obligatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8 Løbenummer; kolliens   9 Bruttovægt (kg) eller  10 Fakturaer 

 mærke, nummer, antal og    andet mål (l, (m3) mv.) (udfyldning 

 art 1), varebeskrivelse                ikke obliga- 

                            torisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11 TOLDVÆSENETS PÅTEGNINGER        12 EKSPORTØRENS ERKLÆRING 

 Rigtig og bekræftet erklæring         Jeg, undertegnede, 

 Udførselsdokument 2)            erklærer, at de ovenfor 

 Formular     nr.            anførte varer opfylder 

 Dato                    betingelserne for at 

 Toldkammmer          Stempel   opnå dette certifikat. 

 Udstedelsesland eller territorium           , den ~ 

                          (Underskrift) 

         , den 

 (Underskrift) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt 

 varerne 

  ikke er emballeret. 

 2) Skal kun udfyldes, hvis udførselslandets eller -territoriets 

  interne regler kræver det. 

 13 Anmodning om undersøgelse; 14 Resultat af undersøgelsen 

 fremsendes til:         Undersøgelsen har vist, at*) 

                 dette certifikat er udstedt af det 

                 angivne toldkammer, og at angivel- 

                 serne i det er rigtige. 

 ------------------------------- 

 Der anmodes herved om under-  dette certifikat ikke opfylder de 

 søgelse af dette certifikat   stillede krav med hensyn til ægthed 

 med hensyn til ægtheden og   og rigtighed (se vedføjede 

 rigtigheden           bemærkninger). 

        , den                , den 

             Stempel                Stempel 

    (Underskrift)           (Underskrift) 

 ---------------- 

 *) Der sættes kryds ved det gældende 

 --------------------------------------------------------------------- 

 NOTER 

 1. Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivelser. 

  Ændringer skal foretages ved overstregning af de fejlagtige 

  oplysninger, og i givet fald, ved tilføjelse af de ønskede 

  oplysninger. Enhver således foretaget ændring skal bekræftes af 

  den, der har udstedt certifikatet, og påtegnes af 

  toldmyndighederne. 

 2. Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum mellem de 

 enkelte poster, og foran hver post skal anføres et løbenummer. 

 Umiddelbart under den sidste post trækkes en vandret 

 afslutningsstreg. Ikke udfyldte felter skal ved overstregning gøres 

 uanvendelige for tilføjelser. 

 3. Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så 

  udførligt, at de kan identificeres. 

 Anmodning om varecertifikat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1 Eksportør (navn, fuldstændig     EUR.1  Nr. A  000.000 

 adresse, land)         ------------------------------------- 

                    Læs noterne på bagsiden, 

                    før certifikatet udfyldes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3 Modtager (navn, fuldstændig  2 Anmodning om certifikat til 

 adresse, land) (udfyldning    anvendelse i den præferentielle 

 ikke obligatorisk)           samhandel mellem 

                  ----------------------------------- 

                         og 

                  ----------------------------------- 

                   (angiv pågældende lande, lande- 

                    grupper eller territorier) 

             --------------------------------------------- 

             4 Land, landegruppe   5 Bestemmelsesland, 

             eller territorium, hvor  -landegruppe eller 

             varerne har oprindelse  -territorium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6 Oplysninger vedrørende transporten    7 Bemærkninger 

 (udfyldning ikke obligatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8 Løbenummer; kolliens mærke,  9 Bruttovægt (kg)  10 Fakturaer 

 nummer, antal og art 1),     eller andet mål  (udfyldning ikke 

 varebeskrivelse           (l, m3 mv.)    obligatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt 

 varerne 

  ikke er emballeret. 

   EKSPORTØRENS ERKLÆRING 

 Jeg, undertegnede eksportør af de på forsiden beskrevne varer, 

 ERKLÆRER, at varerne opfylder de betingelser, der er fastsat for 

  udstedelse af dette certifikat; 

 BESKRIVER de omstændigheder, der har gjort det muligt for varerne at 

  opfylde disse betingelser: 

     FREMLÆGGER følgende dokumentation 1): 

     FORPLIGTER MIG til på de kompetente myndigheders forlangende at 

  fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde 

  nødvendige for udstedelse af dette certifikat, samt til i 

  påkommende tilfælde at indvillige i enhver undersøgelse ved de 

  nævnte myndigheders foranstaltning af min bogføring og af 

  fremstillingsforholdene for ovennævnte varer; 

 ANMODER om udstedelse af varecertifikat for disse varer. 

                         , den 

                      (Underskrift) 

 1) For eksempel: indførelsesdokumenter, varecertifikater, fakturaer, 

  erklæringer for producenten mv., vedrørende de anvendte materialer 

  eller varer, der reeksporteres i uforarbejdet stand. 

 Bilag IV 

 Den i artikel 27 omhandlede erklæring 

 Jeg, undertegnede eksportør af de af dette dokument omfattede 

  varer, erklærer, at disse varer, medmindre andet er angivet 1), 

  opfylder de betingelser, der er fastsat for opnåelse af 

  oprindelsesstatus i præferencehandelen med: 

 Det Europæiske Fællesskab/Tunesien 2) 

 og har oprindelse i: 

 Tunesien/Det Europæiske Fællesskab 2) 3) 

                     (Sted og dato) 

                      (Underskrift) 

             (Efter underskriften angives navn og adresse 

             på den person, der underskriver erklæringen) 

 ----------------- 

 1) I tilfælde, hvor der på en faktura også er angivet varer, der 

  ikke har oprindelse i Fællesskabet, skal eksportøren klart angive 

  dette. 

 2) Det ikke relevante overstreges. 

 3) Der kan foretages en henvisning til en specifik kolonne i 

  fakturaen, hvor oprindelseslandet for hver vare er angivet. 

   Bilag V 

 Det stempelaftryk, der er nævnt i artikel 22, stk. 3, litra b) 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

 1) Udførselslandets kendingsbogstaver eller våbenmærke. 

 2) Sådanne oplysninger, som er nødvendige for identificeringen af 

  den autoriserede eksportør. 

 ---------------------- 

 1) Udførselslandets kendingsbogstaver eller våbenmærke. 

 2) Sådanne oplysninger, som er nødvendige for identificeringen af 

  den autoriserede eksportør. 

 Bilag VI 

 DEKLARATIONSFORMULAR 

 Undertegnede erklærer herved, at de på denne faktura opførte varer 

  er fremstillet i 

 og efter omstændighederne: 

 a) (1) er i overensstemmelse med reglerne for definitionen af 

  begrebet »varer som fuldt ud er fremstillet«. 

  eller 

 b) (1) er fremstillet med anvendelse af følgende varer: 

   Varebeskrivelse    Oprindelsesland (2)   Værdi (1) 

 --------------------  ---------------------- -------------------- 

 --------------------  ---------------------- -------------------- 

 --------------------  ---------------------- -------------------- 

 og har været underkastet følgende bearbejdninger: 

                        (angive bearbejdning) 

 i 

  Udfærdiget i           , den 

                          (Underskrift) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Udfyldes om nødvendigt. 

 (2) Udfyldes om nødvendigt. 

 - såfremt varerne har oprindelse i et land, der er omfattet af en 

  pågældende aftale eller konventionen, anføres dette land; 

 - såfremt varerne har oprindelse i et land, anføres: »tredjeland«. 

 Bilag VII 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Afsender (1)             OPLYSNINGSFORMULULAR 

                   til brug for udstedelse af et 

                       VARECERTIFIKAT 

                    i overensstemmelse med reglerne 

                      for samhandelen mellem 

 ----------------------------------- 

 2. Modtager (1)           DET EUROPÆISKE ØKONONOMISKE 

                      FÆLLESSKAB 

                        og 

                     (Udfyldes med blokbogstaver) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Forarbejdningsvirksomhed (1)   4. Medlemsstat, i hvilken bear- 

                    bearbejdningen eller forar- 

                     bejdningen er foretaget 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Indførselstoldsted (2)      5. Til officielt brug 

 ----------------------------------- 

 7. Indførselsdokument (2) 

 Formular        nr. 

 serie 

 Dato 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FREMSTILLEDE VARER, DER AFSENDES TIL DEN MEDLEMSSTAT, SOM ER 

  BESTEMMELSESLAND 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Kollig (mærker og numre  9. Position i Bruxelles-  10. Mængde(3) 

  samt antal og art)      nomenklaturen og vare- ------------- 

                 beskrivelse       11. Værdi (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

            ANVENDTE INDFØRTE VARER 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Position i    13. Oprindel-  14. Mængde (3) 15. Værdi (2)(3) 

   Bruxellesno-     sesland (2) 

   menklaturen og 

   varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. Arten af den foretagne bearbejdning eller forarbejdning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17. Bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. TOLDVÆSENETS PÅTEGNINGER     19. AFSENDERENS ERKLÆRING 

 Rigtig og bekræfter erklæring     Undertegnede erklærer, at de på 

 Dokumenformular      nr.     denne formular afgivne oplys- 

 Toldsted               ninger er korrekte 

 Den                      , den 

                          (Underskrift) 

           Toldstedets 

  (Underskrift)   stempel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) (2) (3) (4) (5) (Se fodnoterne på certifikatets bagside) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ANMODNING OM EFTERFØLGENDE      RESULTATET AF UNDERSØGELSEN 

 UNDERSØGELSE             Toldmyndighedens undersøgelse 

 Undertegnede toldmyndighed anmoder  har vist, at 

 om undersøgelse af denne oplysnings- a) denne oplysningsformular er 

 formular med hensyn til ægthed og   udstedt af det angivne told- 

 rigtighed               sted, og at angivelserne i den 

                    er rigtige (*) 

                    b) denne oplysningsformular 

                    ikke opfylder de stillede krav 

                    med hensyn til ægthed og rig- 

                    tighed (se vedføjede 

                    bemærkninger) (*) 

      , den                  , den 

 Toldstedets              Toldstedets 

 stempel                stempel 

  (Tjenestemandens underskrift)     (Tjenestemandens underskrift) 

  (*) Det ikke gældende overstreges 

 --------------------------------------------------------------------- 

HENVISNINGER TIL FORSIDEN

(1) Anfør personens eller virksomhedens navn og fuldstændige adresse.

(2) Udfyldning ikke obligatorisk.

(3) Anfør kg, hl, m3 eller andet mål.

(4) Emballage anses for at udgøre et hele med de varer, som den indeholder. Denne bestemmelse gælder dog ikke for emballage, der ikke er af sædvanlige type for den emballerede vare, og som har en egen varig brugsværdi uafhængig af funktionen som emballage.

(5) Udfyldes som nødvendigt:

- såfremt varerne har oprindelse i et land, der er omfattet af den pågældende aftale eller konvention, anføres dette land;

- såfremt varerne har oprindelse i et andet land, anføres: »tredjeland«.

(6) Værdien angives i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende oprindelsesreglerne.

Bilag VIII

Fælles erklæring vedrørende artikel 1

Parterne er enedes om, at bestemmelserne i artikel 1, litra e), i protokollen ikke berører Tunesiens ret til at modtage den særlige og differentierede behandling og drage fordel af alle andre afvigelser, der indrømmes udviklingslandene i henhold til artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel.

Fælles erklæring vedrørende artikel 19 og 33

Parterne er enedes om, at det er nødvendigt at udarbejde forklarende noter til gennemførelsen af artikel 19, stk. 1, litra b), og artikel 33, stk. 1 og 2, i protokollen.

Erklæring vedrørende artikel 39

Med henblik på anvendelsen af artikel 39 i protokollen erklærer Fællesskabets sig rede til at foretage en undersøgelse af Tunesiens anmodninger om undtagelser fra oprindelsesreglerne straks efter undertegnelsen af aftalen.

Protokol 5

om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder

i toldspørgsmål

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning«, alle gældende love og administrative bestemmelser på de kontraherende parters område vedrørende indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger vedtaget af de nævnte parter

b) »bistandssøgende myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

c) »bistandssøgte myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) »oplysninger af personlig art (personoplysninger)», alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. De kontraherende parter yder inden for rammerne af deres kompetence på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at forebygge, påvise og undersøge transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos de kontraherende parter, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke bestemmelserne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed udøver den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin lovgivning en særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner i strid med toldlovgivningen

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der krænker den anden kontraherende parts lovgivning

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til transaktioner i strid med toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med transaktioner i strid med toldlovgivningen.

Artikel 4

Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som krænker eller kan forekomme at krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for de andre kontraherende parter

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for transaktioner i strid med toldlovgivningen

- fysiske eller juridiske personer, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

- transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de anvendes, har været anvendt eller kan anvendes til at foretage transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til

- at fremsende ethvert dokument

- at meddele enhver beslutning,

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. De ledsages af den dokumentation, der skønnes hensigtsmæssig for at gøre det muligt at efterkomme den. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til denne artikels stk. 1 omfatter følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) målsætninger og begrundelse for anmodningen

d) berørte love, administrative bestemmelser og andre elementer af retlig art

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis en anmodning ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; der kan imidlertid påbydes sikkerhedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Til imødekommelse af en bistandsanmodning giver den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder hos den samme kontraherende part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, ligesom den foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage. Denne bestemmelse gælder også for den administrative tjenestegren, til hvem anmodningen fremsendes af den bistandssøgte myndighed, når denne ikke kan handle på egen hånd.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser hos den kontraherende part, som anmodningen rettes til.

3. Efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser kan behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en af de kontraherende parter i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende transaktioner, der er i strid med eller kan anses for at være i strid med toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4. Efter aftale med den anden part kan tjenestemænd fra en af de kontraherende parter være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

Artikel 8

Meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. De kontraherende parter kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når denne

a) ville stride mod Tunesiens eller et af EF-medlemslandenes suverænitet i forbindelse med en opfordring til en af disse parter om at yde bistand i medfør af denne protokol,

b) ville stride mod den offentlige orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, eller

c) inddrager andre love og bestemmelser end toldlovgivningen, eller

d) indebærer en krænkelse af industri-, forretnings- eller embedshemmeligheden.

2. Hvis den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og begrundelsen herfor straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Tavshedspligt

1. Oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af dette bilag, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning hos den kontraherende part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsmyndighederne.

2. Meddelelse af oplysninger af personlig karakter må kun finde sted, hvis det personbeskyttelsesniveau, der er fastsat i de kontraherende parters lovgivning, er det samme. De kontraherende parter skal i det mindste sikre et beskyttelsesniveau, der bygger på principperne i de bestemmelser, der findes i bilaget til denne protokol.

Artikel 11

Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger, herunder oplysninger af personlig karakter, må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål og må af parterne kun anvendes til andre formål, hvis der på forhånd er givet skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, som har meddelt dem, og da kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger. Disse bestemmelser finder ikke anvendelse, når de oplysninger, der er indhentet med henblik på de i denne protokol fastsatte formål, også kan anvendes til bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Sådanne oplysninger kan meddeles andre myndigheder, der er direkte inddraget i bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, jf. dog artikel 2.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at oplysninger anvendes i retssager eller administrative procedurer, som senere indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen. Den kompetente myndighed, som har givet disse oplysninger, underrettes straks herom.

3. De kontraherende parter kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende indhentede oplysninger og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12

Eksperter og vidner

1. En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden parts jurisdiktion og til at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

2. Den bemyndigede tjenestemand nyder på den bistandssøgende myndigheds område godt af den beskyttelse, som gældende lovgivning sikrer denne myndigheds egne tjenestemænd.

Artikel 13

Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, dog med undtagelse af eventuelle udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Anvendelsen af denne protokol overdrages Tunesiens nationale toldmyndigheder på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen og eventuelt toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data. De kan gennem det toldsamarbejdsråd, der er oprettet ved artikel 40 i protokol nr. 4, rette henstillinger til Associeringsrådet om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. De kontraherende parter konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

Komplementaritet

1. Denne protokol supplerer aftalerne om gensidig bistand, som er indgået eller som måtte blive indgået mellem en enkelt eller flere af medlemsstaterne i Den Europæiske Union og Tunesien og er ikke til hinder for deres anvendelse. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke fællesskabsbestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

Bilag til protokollen

Grundlæggende principper, der skal anvendes i forbindelse med beskyttelse af oplysninger

1. Personoplysninger, der behandles elektronisk, skal

a) indsamles og behandles loyalt og på lovlig vis

b) opbevares til nøjagtigt angivne og lovlige formål og ikke benyttes på en måde, der er uforenelig med disse formål

c) være fyldestgørende, relevante og rimelige i forhold til opbevaringsformålet

d) være korrekte og om nødvendigt ajourføres

e) opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende person i et tidsrum, der ikke må være længere end, hvad der er nødvendigt for den procedure, med henblik på hvilken oplysningerne opbevares.

2. Personoplysninger om racemæssig baggrund, politiske og religiøse holdninger eller andre overbevisninger samt om helbredsforhold og seksuelle forhold må ikke være genstand for edb-behandling, medmindre den nationale lovgivning giver tilstrækkelige garantier. Disse bestemmelser gælder ligeledes personoplysninger om strafbare forhold.

3. Der skal træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger, for at personoplysninger, der registreres elektronisk, beskyttes mod uberettiget tilintetgørelse, hændeligt tab af oplysninger samt mod uberettiget adgang til, ændring af og udbredelse af disse.

4. Enhver person skal have ret til:

a) at fastslå, om personoplysninger om vedkommende er registreret elektronisk, til hvilke formål disse oplysninger hovedsagelig anvendes, og til at få oplysning om den for registeret ansvarlige persons identitet, bopæl og arbejdsplads

b) med rimelige mellemrum og uden større ventetid eller omkostninger at få bekræftet, om der eventuelt findes et edb-register med personoplysninger om vedkommende, og at få meddelt disse oplysninger i letforståelig form

c) efter omstændighederne at kræve disse oplysninger berigtiget eller slettet, hvis behandlingen af dem ikke er i overensstemmelse med den nationale lovgivnings bestemmelser, som muliggør anvendelsen af de grundlæggende principper, der er anført i stk. 1 og 2 til dette bilag

d) at indbringe sagen for en domstol, hvis en anmodning om at få meddelelse om personoplysninger eller om eventuelt at få disse oplysninger berigtiget eller slettet, jf. litra b) og c) ovf., ikke imødekommes.

5.1. Der kan ikke fraviges fra bestemmelserne i stk. 1, 2 og 4 i dette bilag undtagen i følgende tilfælde.

5.2. Der kan fraviges fra bestemmelserne i stk. 1, 2 og 4 i dette bilag, når det er forudset i den kontraherende parts lovgivning, og når denne fravigelse er en nødvendig foranstaltning i et demokratisk samfund og sigter mod:

a) at beskytte den nationale sikkerhed og den offentlige orden samt statens finansielle interesser eller at bekæmpe strafferetsovertrædelser

b) beskytte personer, hvem de pågældende oplysninger vedrører, eller andres rettigheder og friheder.

5.3. Loven kan fastsætte begrænsninger af de rettigheder, der er nævnt i stk. 4, litra b), c), og d) i dette bilag, når det drejer sig om edb-registre, der indeholder personoplysninger, der anvendes til statistiske formål eller til videnskabelig forskning, når denne anvendelse helt klart ikke indebærer en risiko for at gribe ind i privatlivets fred for de personer, som de pågældende personoplysninger vedrører.

6. Ingen af bestemmelserne i dette bilag må fortolkes som en begrænsning eller indskrænkning i en kontraherende parts muligheder for at indrømme de personer, som de pågældende personoplysninger vedrører, en mere omfattende beskyttelse end den, der er forudset i dette bilag.

Slutakt

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STOR-

BRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »medlemsstater«,

og for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

de befuldmægtigede for DEN TUNESISKE REPUBLIK,

i det følgende benævnt »Tunesien«,

på den anden side,

forsamlet i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og femoghalvfems med henblik på undertegnelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side, i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, har vedtaget følgende tekster:

Euro-Middelhavsaftalen og følgende protokoller:

PROTOKOL Nr. 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tunesien

PROTOKOL Nr. 2 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Tunesien

PROTOKOL Nr. 3 om ordningen for indførsel i Tunesien af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

PROTOKOL Nr. 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

PROTOKOL Nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og de befuldmægtigede for Tunesien har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring vedrørende artikel 5 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 10 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 39 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 42 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 49 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 50 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 64 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 64, stk. 1, i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 65 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 34, 35, 76 og 77 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende tekstiler

De befuldmægtigede for Tunesien har taget følgende erklæring fra Det Europæiske Fællesskab, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring vedrørende artikel 29 i aftalen

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet har taget følgende erklæringer fra Tunesien, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring om beskyttelse af Tunesiens interesser

Erklæring vedrørende artikel 69 i aftalen.

Fælles erklæringer

Fælles erklæring vedrørende artikel 5 i aftalen

1. Parterne er enige om, at den politiske dialog på ministerplan skal finde sted mindst en gang om året.

2. Parterne mener, at der bør etableres en politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og det tunesiske Deputeretkammer.

Fælles erklæring vedrørende artikel 10 i aftalen

Parterne er enedes om sammen for Tunesiens vedkommende at udskille et landbrugselement i den gældende told ved indførsel af varer med oprindelse i Fællesskabet inden aftalens ikrafttræden for de varer, der er anført i liste 2 i bilag 2 til aftalen.

Dette princip gælder også de varer, der er anført i liste 3 i bilag 2 til aftalen, inden afskaffelsen af industrielementet påbegyndes.

Skulle Tunesien hæve den pr. 1.1.1995 gældende told for de ovenfor nævnte varer som følge af landbrugselementet, indrømmer det Fællesskabet et nedslag på 25% af toldforhøjelsen.

Fælles erklæring vedrørende artikel 39 i aftalen

Parterne vedtager, at intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret med henblik på anvendelsen af aftalen i særdeleshed omfatter ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, rettigheder i forbindelse med varemærker, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, industrielle mønstre, patenter, integrerede kredsløbs topografi, samt beskyttelse af fortrolig information om knowhow og beskyttelse mod illoyal konkurrence efter artikel 10a i Pariskonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret i Stockholm-akten af 1967 (Paris-Unionen).

Fælles erklæring vedrørende artikel 42 i aftalen

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger programmer for decentralt samarbejde som et yderligere middel til at fremme udvekslingen af erfaringer og overførsel af viden i Middelhavsområdet og mellem Det Europæiske Fællesskab og dets partnere.

Fælles erklæring vedrørende artikel 49 i aftalen

Parterne erkender behovet for at modernisere den tunesiske produktionssektor for bedre at tilpasse den forholdene i verdensøkonomien og den europæiske økonomi.

Fællesskabet vil yde Tunesien støtte til gennemførelsen af et program for støtte af industrisektorer, der skal omstruktureres og opgraderes for at kunne imødegå vanskeligheder, som måtte følge af liberaliseringen af samhandelen, særlig afviklingen af told.

Fælles erklæring vedrørende artikel 50 i aftalen

Parterne lægger vægt på en forøgelse af de direkte investeringer i Tunesien.

De er enedes om at åbne bedre adgang for Tunesien til fællesskabsinstrumenterne for fremme af investeringerne i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser.

Fælles erklæring vedrørende artikel 64 i aftalen

Uden at dette berører de gældende betingelser og regler i hver medlemsstat, undersøger parterne spørgsmålet om adgang til en medlemsstats beskæftigelsesmarked for en på en medlemsstats område lovligt bosiddende tunesisk arbejdstagers ægtefælle eller børn som led i en familiesammenføring, når den pågældende arbejdstager har lovlig beskæftigelse på medlemsstatens område, med undtagelse af sæsonarbejdere, udstationerede arbejdstagere og praktikanter, i arbejdstagerens tilladte beskæftigelsesperiode.

Fælles erklæring vedrørende artikel 64, stk. 1, i aftalen

Artikel 64, stk. 1, må med hensyn til udelukkelse af forskelsbehandling i forbindelse med afskedigelse ikke bringes i anvendelse med henblik på at opnå fornyelse af opholdstilladelse. Bevilling af en sådan fornyelse eller afslag herpå reguleres alene af hver medlemsstats lovgivning samt gældende bilaterale aftaler og konventioner mellem Tunesien og den pågældende medlemsstat.

Fælles erklæring vedrørende artikel 65 i aftalen

Der er enighed om, at begrebet »medlemmer af deres familie« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

Fælles erklæring vedrørende artikel 34, 35, 76 og 77 i aftalen

Skulle Tunesien i forbindelse med den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser blive udsat for alvorlige betalingsbalanceproblemer, kan der afholdes konsultationer mellem Tunesien og Fællesskabet med henblik på at bestemme de bedst egnede midler og retningslinjer til at hjælpe Tunesien med at imødegå disse problemer.

Sådanne konsultationer afholdes i samarbejde med Den Internationale Valutafond.

Fælles erklæring vedrørende tekstiler

Der er enighed om, at den ordning, der skal gælde for tekstilvarer, gøres til genstand for en særlig protokol, der skal indgås inden den 31. december 1995, og som skal medtage bestemmelserne i det i 1995 gældende arrangement.

Erklæring fra Fællesskabet

Erklæring vedrørende artikel 29 i aftalen

Skulle Tunesien indgå aftaler med andre Middelhavslande med henblik på indførelse af frihandel, er Fællesskabett rede til at overveje kumulation af oprindelse i sin handel med disse lande.

Erklæringer fra Tunesien

Erklæring om beskyttelse af Tunesiens interesser

Den tunesiske part anmoder om, at Tunesiens interesser tages i betragtning i forbindelse med indrømmelser og fordele, der ydes andre tredjelande i Middelhavsområdet i fremtidige aftaler, der indgås mellem disse lande og Fællesskabet.

Erklæring vedrørende artikel 69 i aftalen

Tunesien,

- som anser familiesammenføring for at være en grundlæggende rettighed for tunesiske arbejdstagere bosiddende i udlandet, og

- som tager hensyn til betydningen af denne ret som bestemmende for familieharmonien og som sikkerhed for børns vellykkede skolegang og sociale og erhvervsmæssige integration,

ønsker - uanset de bilaterale aftaler, der er indgået mellem Tunesien og visse medlemmer af Den Europæiske Union - at spørgsmålet om familiesammenføring drøftes indgående med Fællesskabet med henblik på en lempelse og forbedring af betingelserne for familiesammenføring.

Bemærkninger til forslaget

1. Den 17. juli 1995 undertegnedes i Bruxelles Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tunesien på den anden side.

Den nye associeringsaftale træder i stedet for samarbejdsaftalen af 1976 og de efterfølgende tilpasningsprotokoller. Den indgås inden for rammerne af Unionens styrkede Middelhavspolitik, der har til formål at give forbindelserne med partnerne i Middelhavsområdet en ny dimension gennem udvikling af dette område i et klima af fred, sikkerhed og stabilitet. Aftalen skal løbe på ubestemt tid.

2. De vigtigste elementer i aftalen er: en regelmæssig politisk dialog; gradvis oprettelse af et frihandelsområde i overensstemmelse med WTO's bestemmelser; bestemmelser vedrørende fri etableringsret, liberalisering af udvekslingen af tjenesteydelser, frie kapitalbevægelser og konkurrenceregler; styrket økonomisk samarbejde; socialt samarbejde, der suppleres af et kulturelt samarbejde; finansielt samarbejde til støtte for landets bestræbelser i retning af tilpasning og reformer på økonomisk plan og social udvikling i forbindelse med oprettelsen af et frihandelsområde.

3. Respekten for de demokratiske principper samt for menneskerettighederne udgør et væsentligt element i aftalen. I tilfælde af den ene parts misligholdelse vil den anden part i medfør af aftalens bestemmelser kunne træffe passende foranstaltninger. Manglende overholdelse af aftalens væsentlige elementer vil således kunne føre til suspension af aftalen.

Der etableres en regelmæssig politisk dialog mellem parterne om emner af fælles interesse. Den finder navnlig sted på ministerplan og på højt embedsmandsplan. Aftalen har i øvrigt til formål at fremme samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg og de tilsvarende tunesiske institutioner.

Der vil gradvist blive oprettet et frihandelsområde i løbet af en overgangsperiode på højst tolv år fra aftalens ikrafttræden i overensstemmelse med WTO's bestemmelser.

For industriprodukternes vedkommende, og for så vidt angår Fællesskabets importordning, bliver de kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der stadig findes, ophævet for varer med oprindelse i Tunesien. De restriktioner, der stadig gælder for visse tekstilvarer, vil blive omfattet af en særskilt forordning uden for aftalen.

For så vidt angår Tunesiens importordning, afskaffes told eller afgifter med tilsvarende virkning for 60% af importen af industrivarer fra Fællesskabet i løbet af en fem-års periode. For andre varers vedkommende sker afskaffelsen senest i løbet af en overgangsperiode på tolv år. Tunesien kan i øvrigt træffe ekstraordinære toldforanstaltninger af begrænset varighed efter præcise bestemmelser for at beskytte industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder. Under alle omstændigheder skal disse foranstaltninger ophøre med at gælde senest ved overgangsperiodens udløb. Tunesien anvender fra aftalens ikrafttræden ikke længere kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning over for produkter med oprindelse i Fællesskabet.

Med hensyn til landbrugs- og fiskerivarer gennemfører Fællesskabet og Tunesien gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel og fortsætter også inden for samarbejdets rammer en diversificering af Tunesiens landbrugsproduktion.

For at lette processen med at indføre en frihandelszone indeholder aftalen visse klausuler og ledsageforanstaltninger, herunder den traditionelle beskyttelsesklausul, antidumpingklausulen og klausulen om restriktioner i samhandelen af hensyn til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og beskyttelse af sundheden. Der skal i øvrigt forhandles bestemmelser om oprindelsesregler og gensidig anerkendelse af certificering.

For så vidt angår etableringsretten, indrømmes på visse betingelser national behandling til parternes virksomheder i form af handelsmæssig tilstedeværelse på den anden parts område. Denne ret omfatter alle sektorer, medmindre der gælder andre særlige bestemmelser. Bestemmelserne vedrørende etableringsretten gælder på visse betingelser på søtransportområdet, men ikke for luftfart eller flodskibsfart. Der forudses en bred gensidig gradvis åbning af markedet for tjenesteydelser, og der er indsat en revisionsklausul med henblik på en eventuel ændring af disse bestemmelser, navnlig i lyset af resultaterne af forhandlingerne under Uruguay-runden.

For så vidt angår øvrige økonomiske foranstaltninger, vil visse former for betaling ikke længere være omfattet af restriktioner, og frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer er sikret. Konkurrenceregler, der bygger på de relevante bestemmelser i EU-traktaten og tilsvarende bestemmelser i EKSF-traktaten, indgår også i aftalen. For så vidt angår vanskeligheder med betalingsbalancen, kan parterne træffe restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med GATT's og IMF's regler. For at sikre en effektiv og passende beskyttelse og iværksættelse med hensyn til intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret har Tunesien forpligtet sig til at ratificere og anvende visse internationale konventioner, som det endnu ikke er part i.

Formålet med det økonomiske samarbejde er at hjælpe Tunesien med at sikre en varig økonomisk og social udvikling, som kommer begge parter til gode. Samarbejdet skal styrkes for at bidrage til en liberalisering af samhandelen generelt, iværksættelse af en industriel frihandelsordning med Fællesskabet og en liberalisering af den tunesiske økonomi som helhed. Samarbejdet skal omfatte miljøbevarelse og en økologisk balance, samt fremme de områder, der er jobskabende, og de områder, der kan fremme forbindelserne mellem den tunesiske økonomi og Fællesskabets økonomi.

Der indføres en regelmæssig økonomisk dialog mellem de to parter om alle områder inden for makroøkonomisk politik. Opmærksomheden rettes mod foranstaltninger, der kan fremme det interne samarbejde mellem Maghreb-landene.

Der er udpeget en række samarbejdssektorer, med angivelse af detaljerede mål for udvalgte prioritetsområder. Sektorerne omfatter: industrisamarbejde, fremme og beskyttelse af investeringer, agroindustrielle og industrielle standarder og overensstemmelsesvurdering, små og mellemstore virksomheder, finansielle tjenesteydelser, landbrug og fiskeri, uddannelse, transport, telekommunikation og informationsteknologi, energi, videnskabeligt og teknologisk samarbejde, miljø, turisme, samarbejde på toldområdet, samarbejde på det statistiske område, samarbejde med hensyn til økonomisk politik og regionalt samarbejde.

For så vidt angår bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, er der fastlagt detaljerede bestemmelser med sigte på at konkretisere samarbejdet og den administrative og faglige bistand.

For så vidt angår samarbejdet på det sociale og kulturelle område, viderefører den nye aftale i det væsentligste bestemmelserne fra den nuværende aftale for så vidt angår arbejdsvilkår og aflønning samt bestemmelserne vedrørende sociale ydelser til parternes arbejdstagere, der har lovlig beskæftigelse.

Der indledes en dialog på det sociale område, der udvides til at dække alle aspekter af fælles interesse, og som kan forløbe inden for rammerne af den politiske dialog. Den skal navnlig vedrøre alle problemer med hensyn til migration og nødvendigheden af at gøre fremskridt i retning af ligebehandling af parternes lovligt bosiddende statsborgere for så vidt angår levevilkår og social integration. I øvrigt skal problemet med ulovlig indvandring og betingelserne for tilbagetagelse af personer, der ikke opfylder lovgivningen vedrørende ophold og etablering i værtslandet også behandles. Der forudses foranstaltninger på det sociale område, som kan vedrøre ethvert område af fælles interesse, og som kan gennemføres koordineret med de aktioner, som medlemsstaterne og kompetente internationale organisationer iværksætter.

Det kulturelle samarbejde har til formål at udbygge kendskabet til og forståelsen af de respektive kulturer.

For så vidt angår det finansielle samarbejde, har det til formål effektivt at bidrage til virkeliggørelsen af aftalens mål, navnlig reformerne med sigte på en modernisering af økonomien, fremme af private investeringer, styrkelse af det faglige samarbejde, fremme af jobskabende aktiviteter og gradvis oprettelse på sigt af et frihandelsområde.

4. På det institutionelle plan nedsættes der i henhold til aftalen et associeringsråd på ministerplan og et associeringsudvalg på embedsmandsplan.

5. De tekster, som Danmark skal tiltræde, og hvortil Folketingets samtykke med dette forslag til folketingsbeslutning søges indhentet, er aftalen med tilknyttede protokoller, bilag og fælles erklæringer samt slutakt.

Skriftlig fremsættelse

Udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen):

Hermed tillader jeg mig for det Høje Ting at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af

Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber

og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden

side.

(Beslutningsforslag nr. B 7).

Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side.

(Beslutningsforslag nr. B 8)

Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af

Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber

og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Israel på den

anden side.

(Beslutningsforslag nr. B 9)

Med tiltrædelsen af Euro-Middelhavsassocieringsaftalerne med Israel, Tunesien og Marokko bidrager Danmark til opfyldelse af målsætningen for EU's styrkede Middelhavspolitik, der blev formelt indledt med Euro-Middelhavskonferencen i Barcelona i november sidste år. Her indgik EU det såkaldte Euro-Middelhavspartnerskab med tolv partnere fra Middelhavsområdet: Marokko, Algeriet, Tunesien, Egypten, Israel, Gaza og Vestbredden, Jordan, Libanon, Syrien, Tyrkiet, Malta og Cypern.

Partnerskabet er baseret på dels en multilateral del mellem EU og Middelhavslandene samlet, dels en bilateral del mellem EU og de enkelte lande.

Euro-Middelhavsassocieringsaftalerne udgør den bilaterale del af partnerskabet. På nuværende tidspunkt er aftalerne med Tunesien, Marokko og Israel færdigforhandlet. Der er endvidere indledt forhandlinger om bilaterale aftaler med Egypten, Jordan og Libanon, og der forventes indledt forhandlinger med Algeriet og den Palæstinensiske Myndighed i indeværende år.

Den multilaterale del af partnerskabet bygger på øget samarbejde inden for 3 områder: Det politiske og sikkerhedspolitiske område, det økonomiske, finansielle og handelsmæssige område, samt det kulturelle og menneskelige område.

Formålet med Euro-Middelhavspartnerskabet er at styrke EU's bestræbelser for fred, sikkerhed og velstand i regionen. På kort sigt skal EU's bistand støtte økonomisk omstilling, større socio-økonomisk ligevægt og regional integration. På lang sigt er målet etablering af et frihandelsområde.

Den økonomiske støtte går hånd i hånd med en forpligtelse om overholdelse af de demokratiske spilleregler og respekt for menneskerettighederne. Respekten for de demokratiske principper og men neskerettighederne udgør således et væsentligt element for hele Euro-Middelhavspartnerskabet.

Uanset at der ikke er nogen direkte sammehæng mellem Euro-Middelhavspartnerskabet og den mellemøstlige fredsproces, er det forhåbningen, at der kan blive tale om et gensidigt positivt samspil.

Euro-Middelhavspartnerskabet er en langsigtet strategi, der er naturligt sideløbende med EU's politik over for Øst- og Centraleuropa. Målet er at sikre en stabil og bæredygtig udvikling i EU's naboområder.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til forslaget, og idet jeg kan tilføje, at tiltrædelsen ikke vil medføre statsfinansielle udgifter, skal jeg tillade mig at anbefale dem til det Høje Tings velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen