Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 12

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af visse bestyrelsesmedlemmers og direktørers ansvar

Fremsat af Kirsten Jacobsen (FP) Kim Behnke (FP) Jan Køpke Christensen (FP)

den 4. oktober 1996

Den fulde tekst

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, hvorved

ansvarsbestemmelserne og straffebestemmelserne skærpes for

bestyrelsesmedlemmer og direktører i aktie- og anpartsselskaber samt

i de finansielle institutioner, som er underlagt Finanstilsynets

tilsyn, herunder realkreditinstitutter.

Skærpelsen i straffebestemmelserne skal bl.a. ske gennem en lettelse af beviskravet til anklagemyndigheden, således at sager om grov økonomisk kriminalitet lettere kan gennemføres til domfældelse.

Bemærkninger til forslaget

I forbindelse med skandalen omkring Nordisk Fjer, hvor de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer enten kun har fået et bødeforlæg eller er idømt meget små bøder, og hvor de ansvarlige direktører foreløbig er idømt anderledes strenge straffe, er det indlysende nødvendigt at få klargjort ansvaret i de enkelte tilfælde. Det fremgår ganske klart, at årsagen til, at straffen til bestyrelsesmedlemmerne i Nordisk Fjer kun er blevet til bøder eller bødeforlæg, er bevisets stilling.

Det må samtidig erindres, at industriministeren samt flere partiers ordførere ved en tidligere behandling af dette forslag afviste forslaget med den begrundelse, at Nordisk Fjers bestyrelses ansvar ville blive fastlagt ved en domstol. Det er derfor beskæmmende, at bestyrelsens ansvar i Nordisk Fjer-sagen er afgjort ved vedtagelse af meget små bødeforlæg eller idømmelse af meget små bøder, samtidig med at direktionens ansvar foreløbig er afgjort med idømmelse af ubetingede fængselsstraffe. Når bevisets stilling åbenbart er afgørende for, om bestyrelsesmedlemmer eller direktører bringes for en domstol, er det nødvendigt at betragte reglerne om bevisførelsen. Der bør ske en lettelse af beviskravet til anklagemyndigheden, som dermed lettere får mulighed for at lade bestyrelsesmedlemmers og direktørers ansvar prøve ved en domstol. Dette er også til gavn for disse, som dermed kan få en klar juridisk afklaring af skyldsspørgsmålet. Endelig er det også nødvendigt for den almindelige befolknings retsopfattelse, at sagerne ikke afgøres uden behandling af domstolene.

På baggrund af bl.a. skandalesagerne på realkreditområdet samt forholdene omkring Nordisk Fjer er det krænkende for den almindelige retsbevidsthed, at man kan konstatere, at nogle af de ansvarlige enten ikke straffes eller straffes meget mildt, mens andre i øvrigt foreløbig har fået noget strengere straffe end de øvrige for de samme forhold.

Anklagemyndigheden opgiver i alt for mange sager, hvor der er tale om millionsvindel, at rejse tiltale i henhold til straffelovens bestemmelser, fordi domstolene stiller så store beviskrav, at det nærmest er umuligt at gennemføre en straffesag med succes.

De seneste års skandaler tegner et noget broget billede af en del af dansk erhvervsliv - herunder især realkreditinstitutterne. Det må fortsat være i alles interesse, at plattenslageri begrænses mest muligt.

Skal man fortsat her i landet føle sig hævet over bananrepublikkerne i den tredje verden, er det på tide, at der bliver strammet op på dette område. Når man tænker på, hvordan almindelige borgere bliver forfulgt af retssystemet for selv mindre overtrædelser af lovgivningen, er det forstemmende at se, hvor lidt vilje der er til at afsløre og retsforfølge personer, som er årsag til milliardtab, og dette til trods for, at disse personer ofte netop har deres position som bestyrelsesmedlemmer i kraft af særlig indsigt i bl.a. erhvervsforhold, således som det var tilfældet i Nordisk Fjer. Bøder på nogle få tusinde kroner eksempelvis i realkreditsagerne og til bestyrelsen i Nordisk Fjer er en direkte hån mod bl.a. de boligejere, som fremtidig skal betale forhøjede bidrag, og mod de kreditorer og aftalepartnere, som kommer til at bære væsentlige tab for ledelsens ulovlige eventyr.

Det er et vanskeligt område at regulere, hvorfor de mere detaljerede lovtekniske problemer bedst lader sig løse under udvalgsarbejdet.

Beslutningsforslaget er en genfremsættelse af et af Fremskridtspartiet den 12. januar 1993 tilsvarende fremsat beslutningsforslag, jf. Folketingstidende 1992-93, forhandlingerne sp. 4376 og sp. 5604 samt tillæg A sp. 6155.

Skriftlig fremsættelse

Kirsten Jacobsen (FP):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af visse bestyrelsesmedlemmers og direktørers ansvar.

(Beslutningsforslag nr. B 12).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen