Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 16

Forslag til folketingsbeslutning om en offentlig høring om rockerkriminalitet

Fremsat af Margrete Auken (SF) Anne Baastrup (SF) Steen Gade (SF) Holger K. Nielsen (SF) Tilbagetaget den 4. oktober 1996

den 3. oktober 1996

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til hurtigst muligt og før

vedtagelse af konkrete lovforslag i Folketinget vedrørende

rockerkriminalitet at afholde en offentlig høring om metoderne til

bekæmpelse af rockerkriminalitet og om den fare, rockerne udgør for

andre ved deres almindelige omgangsform.

Bemærkninger til forslaget

Socialistisk Folkeparti finder den såkaldte »krig« mellem to rockergrupper dybt problematisk og ødelæggende for den tryghed og sikkerhed, alle har ret til i et civiliseret samfund. Men før man tager drastiske skridt mod rockerkriminaliteten, bør man tænke sig grundigt om:

- det skal sikres, at der gennemføres en effektiv bekæmpelse af rockerkriminaliteten, som ikke bringer politiet i en ynkelig rolle, hvor rockerne kan trække dem rundt ved næsen, og

- det skal sikres, at man ikke går på akkord med retssikkerheden og derved kommer til at undergrave almindelige retsgarantier, som gennem mange år har været anerkendt i Danmark som en del af retsstaten.

Derfor foreslår Socialistisk Folkeparti, at regeringen indkalder til en offentlig høring, som kan være med til at kortlægge alle problemerne i de forslag, som regeringen vil fremsætte, og eventuelt kan pege på andre løsninger. Selv om hele regeringen, justitsministeren og alle retsordførerne fra regeringspartierne tilsyneladende er enige om regeringens lovforslag til bekæmpelse af rockerkriminaliteten, har mange eksperter allerede haft løftede pegefingre i forhold til det lovforslag, som har været nævnt i regeringens lovkatalog. Man har dels peget på retssikkerhedsmæssige spørgsmål, dels på, om lovforslaget rent faktisk kan håndhæves og dermed kan stoppe rockerkriminaliteten.

Ud over to retspræsidenter (i Morgenavisen Jyllands-Posten den 2. oktober 1996) har flere fremtrædende jurister, bl.a. Vagn Greve (i Berlingske Tidende den 2. oktober 1996) peget på det urimelige i at forbyde folk, som man måske ikke kan bevise har gjort noget kriminelt, adgang til bestemte huse. I samme forbindelse har vicepolitimester Gudrun Laub fra Aalborg (i Det Fri Aktuelt den 2. oktober 1996) peget på det vanskelige i at bevise, at et konkret hus er en rockerborg, og sammen med hende har flere politimestre (i Det Fri Aktuelt den 2. oktober 1996) peget på problemerne med at regulere adgangen til og fra bestemte huse.

Advokat Thorkild Høyer har (i TV 2's nyheder den 1. oktober 1996) spurgt, hvorledes en særlov vedrørende forbud mod ophold i bestemte huse ejet af rockerne, kan harmonere med grundlovens § 73 om sikring af den private ejendomsret.

Kriminologen Joi Bay (i Information den 2. oktober 1996) peger på de problemer, det vil skabe, når man rent konkret skal til at rydde rockerborgene, og minder i den forbindelse om de konfrontationer, man havde, da man ryddede BZ-husene i København. Og hvis det endelig lykkes at rydde de i dag kendte rockerborge, vil »krigen« mellem Bandidos og Hells Angels brede sig til hele samfundet, idet krigen vil blive flyttet over til de hundredvis af private hjem (og illegale rockerborge), hvor rockerne opholder sig.

Endelig ønsker forslagsstillerne belyst, hvad der sker, hvor rockerne færdes og opholder sig. Socialistisk Folkeparti forstår de naboer, der er bange, og finder det vigtigt, at der gøres noget, men det skal helst være både effektivt og klogt.

Men der er en række fornuftige indvendinger mod regeringens lovforslag, som alle bør gennemdrøftes i en større offentlig sammenhæng og vendes i et ekspertpanel. Samtidig bliver der også mulighed for at diskutere og fremkomme med andre og bedre forslag.

Konkret forestiller forslagsstillerne sig, at der ved høringen skal være repræsentanter fra:

- politi,

- anklagemyndighed,

- forsvarsadvokater,

- eksperter fra de juridiske fakulteter,

- eksperter og forskere i studier af subkulturer,

- repræsentanter fra beboerne tæt på rockerborgene og

- eventuelt repræsentanter fra byer/lande m.m., hvor man har haft held til at bekæmpe rockerkriminaliteten.

Skriftlig fremsættelse

Margrete Auken (SF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om en offentlig høring om rockerkriminalitet.

(Beslutningsforslag nr. B 16).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager beslutningsforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen