Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 51

Folketingsbeslutning om ratifikation af Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side af den 10. juni 1996

Fremsat af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen)

den 30. oktober 1996

Vedtaget ved anden (sidste) behandling den 19. december 1996

Den fulde tekst

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer den i Luxembourg den 10. juni 1996 undertegnede Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side.

Bilag

Den aftale, som er omtalt i folketingsbeslutningen, er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.

Oprindelig fremsat forslag

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer den i Luxembourg den 10. juni 1996 undertegnede Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Europaaftale om oprettelse af en associering mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af den Europæiske Union, på den ene side, og Republikken Slovenien på den anden side

Præambel

Formålsbestemmelse

 

 Afsnit I.   Almindelige principper 

 Afsnit II.  Politisk dialog 

 Afsnit III.  Frie varebevægelser 

 Kapitel 1:   Industrivarer 

 Kapitel 2:   Landbrug 

 Kapitel 3:   Fiskeri 

 Kapitel 4:   Fælles bestemmelser 

 Afsnit IV.  Arbejdskraftens bevægelighed, etableringsret og 

        tjenesteydelser 

 Kapitel 1:   Arbejdskraftens bevægelighed 

 Kapitel 2:   Etablering 

 Kapitel 3:   Udveksling af tjenesteydelser mellem Fællesskabet og 

        Slovenien 

 Kapitel 4:   Almindelige bestemmelser 

 Afsnit V.   Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre 

        økonomiske bestemmelser, tilnærmelse af 

        lovgivningerne 

 Kapitel 1:   Løbende betalinger og kapitalbevægelser 

 Kapitel 2:   Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser 

 Kapitel 3:   Tilnærmelse af lovgivningerne 

 Afsnit VI.  Økonomisk samarbejde 

 Afsnit VII.  Bekæmpelse af ulovlige aktiviter 

 Afsnit VIII. Kulturelt samarbejde 

 Afsnit IX.  Finansielt samarbejde 

 Afsnit X.   Bestemmelser vedrørende OSIMO-aftalerne og det 

        økonomiske samarbejde mellem Slovenien og Italien 

 Afsnit XI.  Institutionelle, almindelige og afsluttende 

        bestemmelser 

 Bilag I-XIII 

 Protokoller 

 Protokol 1:  om tekstilvarer og beklædningsgenstande 

 Protokol 2:  om varer omfattet af traktaten om oprettelse af 

        Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) 

 Protokol 3:  om samhandlen mellem Slovenien og Fællesskabet 

        med forarbejdede landbrugsprodukter 

 Protokol 4:  om definitionen af begrebet »varer med 

        oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt 

        samarbejde 

 Protokol 5:  om gensidig bistand mellem administrative myndigheder 

        i toldspørgsmål 

 Protokol 6:  om indrømmelser inden for de årlige lofter 

Slutakt

2. Bemærkninger til forslaget

Europaaftale

om oprettelse af en associering

mellem De Europæiske Fællesskaber og

deres medlemsstater, der optræder

inden for rammerne af Den Europæiske Union,

på den ene side, og Republikken Slovenien

på den anden side

EUROPAAFTALE

OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING

MELLEM DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER OG

DERES MEDLEMSSTATER,

DER OPTRÆDER INDEN FOR

RAMMERNE AF

DEN EUROPÆISKE UNION,

PÅ DEN ENE SIDE, OG

REPUBLIKKEN SLOVENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET LUXEM-

BOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »medlemsstater« og,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union,

på den ene side og

REPUBLIKKEN SLOVENIEN, i det følgende benævnt »Slovenien«,

på den anden side,

SOM MINDER OM betydningen af de bestående bånd mellem parterne og de fælles værdier, som de deler,

SOM ERKENDER, at Fællesskabet og Slovenien ønsker at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed og interessefællesskab, som kan gøre det muligt for Slovenien at deltage i den europæiske integrationsproces og således styrke og udvide de forbindelser, der er etableret tidligere, særlig ved samarbejdsaftalen og protokollen om finansielt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Slovenien, som blev undertegnet den 5. april 1993 og trådte i kraft den 1. september 1993, og aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side, som blev undertegnet den 5. april 1993,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at forbindelserne mellem parterne med hensyn til landtransport fortsat bør reguleres på grundlag af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Slovenien på transportområdet, undertegnet den 5. april 1993, som trådte i kraft den 29. juli 1993,

SOM TAGER HENSYN TIL de muligheder for et forhold af nye dimensioner, som det nye demokrati i Slovenien byder på,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne går ind for at styrke de politiske og økonomiske friheder, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM ERKENDER, at der i Slovenien er indført en ny politisk orden, der respekterer retsstatens principper og menneskerettighederne, herunder for personer, som tilhører mindretal, og bygger på et flerpartisystem med frie og demokratiske valg,

SOM ERKENDER Fællesskabets beredvillighed til at bidrage til en styrkelse af denne nye demokratiske orden og støtte indførelsen i Slovenien af en ny økonomisk orden baseret på principperne for fri markedsøkonomi,

SOM TAGER HENSYN TIL det faste tilsagn fra parterne, om en fuldstændig implementering af alle CSCE-processens principper og bestemmelser, som især er indeholdt i slutakten fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (CSCE), Helsinki-dokumentet af 1992 og dokumenterne fra Budapest-topmødet i 1994 og Parischarteret om et nyt Europa,

SOM ER KLAR OVER betydningen af denne Europaaftale, i det følgende benævnt »aftalen«, for opbygning af grundlaget for et stabilt Europa baseret på samarbejde og med Den Europæiske Union som en af hjørnestenene,

SOM MENER, at der bør skabes forbindelse mellem på den ene side en fuldstændig gennemførelse af associeringen og på den anden side de faktiske resultater, der er nået som led i Sloveniens politiske, økonomiske og retlige reformer, samt indførelsen af de faktorer, der er nødvendige for samarbejdet og tilnærmelsen mellem parternes systemer, navnlig i lyset af konklusionerne af CSCE-konferencen i Bonn,

SOM ØNSKER at etablere en regelmæssig politisk dialog om bilaterale og internationale spørgsmål af fælles interesse,

SOM ERKENDER, hvilket bidrag pagten om stabilitet i Europa kan yde til at fremme stabiliteten og de gode naboskabsforbindelser i regionen, og som bekræfter, at de er besluttede på at arbejde sammen for, at dette initiativ kan blive en succes,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet er rede til at yde afgørende støtte til gennemførelse af reformerne og til at hjælpe Slovenien til at imødegå de økonomiske og sociale følger af strukturtilpasningen,

SOM DESUDEN TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet er rede til at oprette instrumenter for samarbejde og for økonomisk, faglig og finansiel bistand på et globalt og flerårigt grundlag,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne tilslutter sig frihandel på grundlag af principperne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994, i det følgende benævnt »GATT 1994«, som ændret ved handelsforhandlingerne under Uruguay-runden og under hensyntagen til oprettelsen af Verdenshandelsorganisationen, i det følgende benævnt »WTO«,

SOM TAGER HENSYN TIL Fællesskabets og Sloveniens tilslutning til principperne i det europæiske energicharter af 17. december 1991 og i erklæringen fra Lucerne-konferencen i april 1993,

SOM ERINDRER SIG de økonomiske og sociale forskelle mellem Fællesskabet og Slovenien og således erkender, at denne associerings mål skal virkeliggøres på grundlag af passende bestemmelser i aftalen,

SOM ERINDRER SIG målene i aftalerne undertegnet i Osimo i november 1975 af Den Italienske Republik og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien og efterfulgt af Slovenien, særlig aftalen om fremme af det økonomiske samarbejde mellem de to lande,

SOM ER OVERBEVIST OM, at aftalen vil skabe et nyt klima for deres økonomiske forbindelser og i særdeleshed for udviklingen af handel og investeringer, som er en forudsætning for økonomisk omstrukturering og teknologisk modernisering i Slovenien,

SOM ØNSKER at etablere et kulturelt samarbejde og udvikle informationsudveksling,

SOM ERKENDER, at Sloveniens endelige mål er at tiltræde Fællesskabet, og at denne associering efter parternes opfattelse vil hjælpe Slovenien til at virkeliggøre dette mål,

SOM TAGER HENSYN TIL den strategi for forberedelse af tiltrædelse, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Essen i december 1994, og som gennemføres politisk ved etablering mellem de associerede stater og Den Europæiske Unions institutioner af strukturerede forbindelser, der kan fremme gensidig tillid og danne ramme for behandling af emner af fælles interesse,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Slovenien på den anden side.

2. Det er formålet med denne associering:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog mellem parterne, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser,

- at udvikle handelen og harmoniske økonomiske forbindelser mellem parterne for at fremme en dynamisk økonomisk udvikling og velstand i Slovenien,

- gradvis at oprette et frihandelsområde mellem Fællesskabet og Slovenien omfattende i det væsentlige al samhandel mellem de to parter,

- at støtte Sloveniens bestræbelser for at udvikle landets økonomi og fuldføre overgangen til markedsøkonomi,

- at skabe passende rammer for Sloveniens gradvise integration i Den Europæiske Union. Slovenien bestræber sig i den forbindelse på at opfylde de nødvendige betingelser herfor.

Afsnit I

Almindelige principper

Artikel 2

Respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne som proklameret ved verdenserklæringen om menneskerettighederne og nedfældet i slutakten fra Helsingfors og i Paris-charteret om et nyt Europa, såvel som de markedsøkonomiske principper som omhandlet i dokumentet fra CSCE-konferencen i Bonn om økonomisk samarbejde ligger til grund for parternes indenrigs- og udenrigspolitik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

Artikel 3

1. Associeringen omfatter en overgangsperiode på højst seks år, opdelt i to på hinanden følgende etaper, hvoraf den første i princippet varer fire år og den anden to år. Første etape påbegyndes, når aftalen træder i kraft.

2. Det i henhold til artikel 110 nedsatte Associeringsråd foretager jævnligt en undersøgelse af aftalens anvendelse og Sloveniens gennemførelse af økonomiske reformer på grundlag af de principper, der er nævnt i præamblen.

3. I løbet af de tolv måneder forud for udløbet af første etape træder Associeringsrådet sammen for at træffe beslutning om overgangen til anden etape samt om eventuelle ændringer af indholdet af bestemmelserne vedrørende anden etape. Det tager i denne forbindelse hensyn til resultaterne af den i stk. 2 nævnte undersøgelse.

4. De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede to etaper gælder ikke for afsnit III.

Afsnit II

Politisk dialog

Artikel 4

Den politiske dialog mellem Den Europæiske Union og Slovenien skal udvikles og intensiveres. Den skal ledsage og konsolidere tilnærmelsen mellem Den Europæiske Union og Slovenien, støtte de politiske og økonomiske forandringer, der finder sted eller allerede har fundet sted i dette land, og bidrage til etablering af snævre solidaritetsforbindelser og nye former for samarbejde mellem parterne. Den politiske dialog skal især fremme:

- Sloveniens fuldstændige integration i samfundet af demokratiske nationer og dets gradvise tilnærmelse til Den Europæiske Union;

- øget konvergens i parternes holdningerne til internationale spørgsmål, særlig anliggender, som vil kunne få væsentlige følger for parterne;

- et bedre samarbejde på områder, der er omfattet af Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik;

- et fælles syn på sikkerhed og stabilitet i Europa.

Artikel 5

Den politiske dialog finder sted inden for de multilaterale rammer og i overensstemmelse med de former og fremgangsmåder, der er etableret med de associerede lande i Centraleuropa.

Artikel 6

1. På ministerplan finder den bilaterale dialog sted i Associeringsrådets regi, som har det generelle ansvar for ethvert spørgsmål, parterne måtte forelægge det.

2. Efter aftale mellem parterne iværksættes der andre fremgangsmåder for politisk dialog, især:

- møder på højeste officielle plan (politiske direktører) mellem slovenske embedsmænd på den ene side og formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen på den anden side

- fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler mellem parterne, herunder passende kontakter i tredjelande og inden for FN, OSCE og andre internationale fora

- Slovenien inddrages i den gruppe lande, der regelmæssigt modtager underretning om de spørgsmål, der behandles som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og der udveksles oplysninger med henblik på at nå de mål, der er fastlagt i artikel 4

- alle andre fremgangsmåder, som kan bidrage til at konsolidere, udvikle og udvide denne dialog.

Artikel 7

Den politiske dialog på parlamentarikerplan finder sted i Det Parlamentariske Udvalg for associeringen, som er nedsat i henhold til artikel 116.

Afsnit III

Frie varebevægelser

Artikel 8

1. Fællesskabet og Slovenien opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst seks år begyndende på tidspunktet for aftalens ikrafttræden i overensstemmelse med aftalens bestemmelser og med bestemmelserne i GATT 1994 og WTO.

2. Den kombinerede varenomenklatur anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem de to parter.

3. For hver vare udgør basistolden, ud fra hvilken de gradvise nedsættelser, der er fastsat i aftalen, skal foretages, den told, der faktisk blev anvendt generelt på dagen forud for denne aftales undertegnelse.

4. Foretages der efter aftalens ikrafttræden toldnedsættelser på et generelt grundlag, særlig nedsættelser, som følger af den toldaftale, der indgås med afslutningen af GATT-forhandlingerne under Uruguay-runden, træder denne nedsatte told i stedet for den i stk. 3 omhandlede basistold på det tidspunkt, hvor disse nedsættelser foretages.

5. Fællesskabet og Slovenien meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser.

Kapitel I

Industrivarer

Artikel 9

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på de varer med oprindelse i Fællesskabet og i Slovenien, der er opført i kapitel 25 til 97 i Den Kombinerede Nomenklatur, med undtagelse af de i bilag I opførte varer.

2. Bestemmelserne i artikel 10-14 finder ikke anvendelse på de i artikel 16 og 17 omhandlede tekstilvarer og varer, der henhører under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

3. Handelen mellem parterne med varer, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, sker i overensstemmelse med denne traktats bestemmelser.

Artikel 10

1. Gældende importtold i Fællesskabet på andre varer med oprindelse i Slovenien end de i bilag II anførte afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

2. For de varer med oprindelse i Slovenien, der er anført i bilag II, indrømmes der suspension af importtolden i Fællesskabet inden for rammerne af Fællesskabets årlige toldlofter. Disse hæves gradvis i overensstemmelse med de i bilaget fastlagte betingelser, således at importtolden på de pågældende varer er fuldstændig afskaffet den 1. januar 2000.

3. Kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på tidspunktet for aftalens ikrafttræden, for så vidt angår varer med oprindelse i Slovenien.

Artikel 11

1. Gældende importtold i Slovenien på andre varer med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i bilag III og IV, afskaffes på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.

2. Gældende importtold i Slovenien på varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag III, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

- den 1. januar 1996 nedsættes alle toldsatser til 80% af basistolden

- den 1. januar 1997 nedsættes alle toldsatser til 55% af basistolden

- den 1. januar 1998 nedsættes alle toldsatser til 30% af basistolden

- den 1. januar 1999 nedsættes alle toldsatser til 15% af basistolden

- den 1. januar 2000 afskaffes resterende told.

3. Gældende importtold i Slovenien på varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag IV, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

- den 1. januar 1996 nedsættes alle toldsatser til 90% af basistolden

- den 1. januar 1997 nedsættes alle toldsatser til 70% af basistolden

- den 1. januar 1998 nedsættes alle toldsatser til 45% af basistolden

- den 1. januar 1999 nedsættes alle toldsatser til 35% af basistolden

- den 1. januar 2000 nedsættes alle toldsatser til 20% af basistolden

- den 1. januar 2001 afskaffes resterende told.

4. Kvantitative restriktioner på import i Slovenien af varer med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

Artikel 12

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 13

Ved aftalens ikrafttræden afskaffer Fællesskabet og Slovenien i deres samhandel alle afgifter med tilsvarende virkning som importtold.

Artikel 14

1. Fællesskabet afskaffer ved denne aftales ikrafttræden al eksporttold og alle afgifter med tilsvarende virkning.

Slovenien afskaffer ved denne aftales ikrafttræden al eksporttold og alle afgifter med tilsvarende virkning, undtagen for de varer, der er anført i bilag XII, for hvilke afskaffelsen sker i overensstemmelse med den i dette bilag fastsatte tidsplan.

2. Fællesskabet og Slovenien afskaffer hver især ved aftalens ikrafttræden alle kvantitative restriktioner på eksport til Slovenien og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 15

Slovenien erklærer sig rede til at nedsætte sin told over for Fællesskabet hurtigere end fastsat i artikel 11, hvis den generelle økonomiske situation og forholdene i den berørte erhvervssektor tillader det.

Under samme omstændigheder erklærer Fællesskabet sig rede til at foretage en større forhøjelse eller en hurtigere afskaffelse af de i artikel 10, stk. 2, omhandlede toldlofter.

Associeringsrådet kan fremsætte henstillinger med henblik herpå.

Artikel 16

Protokol nr. 1 fastsætter de ordninger, der gælder for de deri omhandlede tekstilvarer.

Artikel 17

Protokol nr. 2 fastsætter de ordninger, der gælder for varer henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Artikel 18

1. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i den gældende told for de i bilag V opførte varer, for så vidt angår varer med oprindelse i Slovenien.

2. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Slovenien indfører et landbrugselement for de i bilag V opførte varer, for så vidt angår varer med oprindelse i Fællesskabet.

Kapitel II

Landbrug

Artikel 19

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet og i Slovenien.

2. Ved »landbrugsprodukter« forstås de varer, der er opført i kapitel 1 til 24 i Den Kombinerede Nomenklatur, og de varer, der er opført i bilag I, men ikke fiskerivarer som defineret i forordning (EØF) nr. 3759/92.

Artikel 20

Protokol nr. 3 fastsætter handelsordningerne for de forarbejdede landbrugsprodukter, der er opført deri.

Artikel 21

1. Fællesskabet afskaffer på tidspunktet for aftalens ikrafttræden de kvantitative importrestriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning for landbrugsprodukter med oprindelse i Slovenien.

2. Fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden anvender Fællesskabet for indførsel på sit marked af landbrugsprodukter med oprindelse i Slovenien de indrømmelser, der er opført i bilag VI.

3. Slovenien afskaffer på tidspunktet for aftalens ikrafttræden de kvantitative importrestriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning for landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

4. Fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden anvender Slovenien for indførsel i Slovenien af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet de indrømmelser, der er opført i bilag VII.

5. Fællesskabet og Slovenien undersøger i Associeringsrådet under hensyntagen til omfanget af deres gensidige handel med landbrugsprodukter, disses særlige følsomhed, reglerne for Fællesskabets fælles landbrugspolitik og reglerne for Sloveniens landbrugspolitik samt følgerne af de multilaterale handelsforhandlinger i henhold til GATT 1994 og WTO, mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser for hvert enkelt produkt på et ordnet og gensidigt grundlag.

Artikel 22

Uanset andre bestemmelser i aftalen, særlig artikel 31, indleder parterne, hvis importen af varer med oprindelse i den ene part, som er genstand for de i henhold til artikel 21 indrømmede lempelser, i betragtning af landbrugsmarkedernes særlige følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser af den anden parts markeder, omgående konsultationer med henblik på at finde en passende løsning. Den berørte part kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne foranstaltninger, som den skønner nødvendige.

Kapitel III

Fiskeri

Artikel 23

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet og i Slovenien, som er omfattet af forordning (EØF) nr. 3759/92 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter.

Artikel 24

1. Fiskerivarer med oprindelse i Slovenien, som er opført i bilag VIIIa, er fra datoen for denne aftales ikrafttræden omfattet af de nedsatte toldsatser, der er fastsat i nævnte bilag. Bestemmelserne i artikel 21 og 22 finder tilsvarende anvendelse på fiskerivarer.

2. Fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag VIIIb, er fra datoen for denne aftales ikrafttræden omfattet af de nedsatte toldsatser, der er fastsat i nævnte bilag. Bestemmelserne i artikel 21 og 22 finder tilsvarende anvendelse på fiskerivarer.

Kapitel IV

Fælles bestemmelser

Artikel 25

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på handelen med alle varer, medmindre andet er fastsat heri eller i protokol nr. 1, 2 og 3.

Artikel 26

Standstill

1. Ingen ny import- eller eksporttold eller afgifter med tilsvarende virkning må indføres, og allerede gældende told eller afgifter må ikke forhøjes i samhandelen mellem Fællesskabet og Slovenien fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

2. Ingen nye kvantitative import- eller eksportrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning må indføres, og de bestående må ikke gøres mere restriktive i samhandelen mellem Fællesskabet og Slovenien fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

3. Med forbehold af de indrømmede lempelser i henhold til artikel 21 må bestemmelserne i denne artikels stk. 1 og 2 på ingen måde medføre nogen begrænsning af Sloveniens og Fællesskabets respektive landbrugspolitik eller af vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til denne politik, for så vidt den i bilag VI og VII vedtagne importordning ikke berøres.

Artikel 27

Ikke-forskelsbehandling på det fiskale område

1. De to parter afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af de to parters område, må ikke få fordele i form af intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de indirekte er pålagt.

Artikel 28

Toldunioner, frihandelsområder og grænsetrafikordninger

1. Aftalen er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale. Denne aftale berører specielt ikke gennemførelsen af særlige ordninger for varebevægelserne i tidligere indgåede grænsetrafikaftaler mellem en eller flere medlemsstater og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien efterfulgt af Republikken Slovenien.

2. Der finder konsultationer sted mellem parterne i Associeringsrådet om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og om fornødent om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Sloveniens gensidige interesser som fastlagt i aftalen.

Artikel 29

Ekstraordinære toldforanstaltninger

Slovenien kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 11 og artikel 26, stk. 1, i form af forhøjet told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Slovenien på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25% ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 15% af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer som defineret i kapitel I, i det sidste år, for hvilket der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i fem år, medmindre Associeringsrådet tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af overgangsperioden.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Slovenien underretter Associeringsrådet om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer i Associeringsrådet om sådanne foranstaltninger og de sektorer, de gælder, før de bringes i anvendelse. Slovenien forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, Associeringsrådet en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Tidsplanen skal omfatte en gradvis afvikling i lige store årlige rater af denne told begyndende senest to år efter dens indførelse. Associeringsrådet kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

Artikel 30

Dumping

Fastslår en af parterne, at der finder dumping sted i samhandelen med den anden part efter artikel VI i GATT 1994, kan den pågældende part træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 sammen med dertil knyttet national lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 34.

Artikel 31

Almindelig beskyttelsesklausul

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af parternes område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien eller vanskeligheder, der kan give sig udtryk i en alvorlig ændring af den økonomiske situation i en region,

kan Fællesskabet eller Slovenien, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 34.

Artikel 32

Knaphedsklausul

Fører overholdelse af bestemmelserne i artikel 14 og 26 til

- genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

- alvorlig knaphed eller trussel herom på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part,

og giver ovennævnte situation eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 34. Foranstaltningerne skal være ikke-diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 33

Statslige monopoler

Medlemsstaterne og Slovenien tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Slovenien med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsrådet underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 34

Procedurer

1. Undergiver Fællesskabet eller Slovenien indførslen af varer, som vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 31, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i samhandelsmønstret, underrettes den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 30, 31 og 32, giver Fællesskabet henholdsvis Slovenien, før det træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), Associeringsrådet alle relevante oplysninger med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, bør foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles Associeringsrådet og er der genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 31 forelægges vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i nævnte artikel, til undersøgelse i Associeringsrådet, der kan træffe enhver formålstjenlig beslutning for at bringe dem til ophør.

Har Associeringsrådet eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter meddelelsen truffet nogen beslutning, der bringer vanskelighederne til ophør, og er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

b) Med hensyn til artikel 30 underrettes Associeringsrådet om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Bringes den pågældende dumpingpraksis, jf. artikel VI i GATT 1994, ikke til ophør, eller er der ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse for Associeringsrådet fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

c) Med hensyn til artikel 32 forelægges vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsrådet.

Associeringsrådet kan træffe enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Har det ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående underretning henholdsvis undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Slovenien i de situationer, der er omhandlet i artikel 30, 31 og 32, straks indføre sådanne forebyggende og midlertidige foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og Associeringsrådet underrettes straks herom.

Artikel 35

Protokol nr. 4 fastsætter oprindelsesreglerne med henblik på anvendelsen af de i aftalen fastsatte toldpræferencer.

Artikel 36

Tilladte begrænsninger

Denne aftale er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af udtømmelige naturressourcer, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 37

Anvendelsen af denne aftale berører ikke Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Afsnit IV

Arbejdskraftens bevægelighed, etableringsret og tjenesteydelser

Kapitel I

Arbejdskraftens bevægelighed

Artikel 38

1. På de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne:

- behandles arbejdstagere af slovensk nationalitet, som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, på lige fod med medlemsstatens egne statsborgere uden nogen i nationaliteten begrundet forskelsbehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse;

- har den lovligt bosiddende ægtefælle og børn af en på en medlemsstats område lovligt beskæftiget arbejdstager, med undtagelse af sæsonarbejdere og arbejdstagere, der er omfattet af bilaterale aftaler som omhandlet i artikel 42, medmindre andet er fastsat ved sådanne aftaler, adgang til denne medlemsstats arbejdsmarked i det tidsrum, hvor denne arbejdstager har arbejdstilladelse.

2. Slovenien indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat og lovligt beskæftiget på Sloveniens område, såvel som deres ægtefælle og børn, som lovligt er bosiddende på nævnte område, den i stk. 1 omhandlede behandling på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i Slovenien.

Artikel 39

1. Med henblik på koordinering af de sociale sikringsordninger for arbejdstagere af slovensk nationalitet, som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, og for disses familiemedlemmer, som er lovligt bosiddende der, samt på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver medlemsstat:

- sammenlægges alle tidsrum, i hvilke sådanne arbejdstagere har været forsikret eller beskæftiget eller har haft ophold i de forskellige medlemsstater, for så vidt angår pension og andre ydelser udbetalt på grund af alderdom, invaliditet og dødsfald, såvel som sygeforsorg for sådanne arbejdstagere og deres familiemedlemmer;

- skal alle pensioner og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, død, arbejdsulykke eller erhvervssygdom, eller invaliditet som følge heraf, frit kunne overføres til den sats, der anvendes efter lovgivningen i debitormedlemsstaten eller -medlemsstaterne;

- modtager de pågældende arbejdstagere familieydelser for medlemmerne af deres familie som defineret ovenfor.

2. Slovenien indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat, og som er lovligt beskæftiget på dets område, samt medlemmer af deres familie, som er lovligt bosiddende der, en tilsvarende behandling, som den, der er omhandlet i stk. 1, andet og tredje led.

Artikel 40

1. Associeringsrådet vedtager ved afgørelse passende bestemmelser til virkeliggørelsen af de i artikel 39 fastsatte mål.

2. Associeringsrådet vedtager ved afgørelse detaljerede regler for det administrative samarbejde, som kan give den nødvendige garanti med hensyn til forvaltning af og kontrol med anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede bestemmelser.

Artikel 41

De bestemmelser, som Associeringsrådet vedtager i overensstemmelse med artikel 40, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Slovenien og medlemsstaterne, når sådanne aftaler fastsætter gunstigere behandling af statsborgere fra Slovenien eller medlemsstaterne.

Artikel 42

1. Under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i en medlemsstat og til dens gældende lovgivning og regler vedrørende arbejdstagernes mobilitet:

- bør de bestående muligheder for adgang til beskæftigelse for slovenske arbejdstagere, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til bilaterale aftaler, opretholdes og om muligt forbedres;

- overvejer de andre medlemsstater velvilligt muligheden for at indgå lignende aftaler.

2. Associeringsrådet undersøger andre forbedringer omfattende mulighed for adgang til erhvervsuddannelse i overensstemmelse med de gældende regler og procedurer i medlemsstaterne og under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og i Fællesskabet.

Artikel 43

I den anden etape, der er omtalt i artikel 3, eller tidligere, såfremt dette skulle blive besluttet, undersøger Associeringsrådet yderligere muligheder for at forbedre arbejdstagernes bevægelighed under hensyntagen til bl.a. den sociale og økonomiske situation i Slovenien og beskæftigelsessituationen i Fællesskabet. Associeringsrådet retter henstillinger med henblik herpå.

Artikel 44

Fællesskabet yder med henblik på at lette omstruktureringen af arbejdskraftressourcerne som følge af den økonomiske omstrukturering i Slovenien faglig bistand til oprettelse af et passende socialt sikringssystem i Slovenien som omhandlet i aftalens artikel 89.

Kapitel II

Etablering

Artikel 45

1. Slovenien skal i den i artikel 3 omhandlede overgangsperiode lette etableringen af virksomhed på sit område for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere. Med henblik herpå skal Slovenien fra aftalens ikrafttræden,

i) hvad angår fællesskabsvirksomheders etablering, indrømme en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer egne eller tredjelandes virksomheder, afhængigt af hvilken er dens mest fordelagtige, med undtagelse af de sektorer, der er omhandlet i bilag IXa, når en sådan behandling indrømmes senest ved udgangen af den i artikel 3 omhandlede overgangsperiode, og

ii) hvad angår fællesskabsvirksomheders datterselskaber og filialer i drift i Slovenien, når de først er etableret, indrømme en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer egne virksomheder eller slovenske datterselskaber og filialer af tredjelandes virksomheder, afhængigt af hvilken er den mest fordelagtige.

2. Slovenien vedtager i de i stk. 1 nævnte overgangsperioder ingen nye forskrifter eller foranstaltninger, hvorved der indføres forskelsbehandling med hensyn til etablering på dets område af fællesskabsvirksomheder og fællesskabsstatsborgere eller med hensyn til deres drift, når de først er etableret på dets område, i forhold til egne virksomheder og statsborgere.

3. Fællesskabets og dets medlemsstater indrømmer fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden:

- hvad angår slovenske virksomheders etablering, en behandling, der ikke er mindre fordelagtig end den, medlemsstaterne indrømmer egne virksomheder eller tredjelandes virksomheder, afhængigt af hvilken er den mest fordelagtige,

- hvad angår erhvervsvirksomhed udøvet af datterselskaber og filialer af slovenske virksomheder etableret på deres område, en behandling, der ikke er mindre fordelagtig end den, medlemsstaterne indrømmer egne virksomheder eller filialer eller datterselskaber og filialer af tredjelandes virksomheder etableret på deres område, afhængigt af hvilken er den mest fordelagtige.

4. Den i stk. 1 og 3 beskrevne behandling gælder for statsborgeres etablering og udøvelse af erhvervsvirksomhed fra udgangen af den i artikel 3 omhandlede overgangsperiode.

5. Bestemmelserne vedrørende national behandling i forbindelse med fællesskabsvirksomheders og fællesskabsstatsborgeres etablering og udøvelse af erhvervsvirksomhed, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, gælder ikke for de områder eller anliggender, der er anført i bilag IXb.

6. Associeringsrådet undersøger i den i stk. 1, nr. i), omtalte overgangsperiode med regelmæssige mellemrum muligheden for at fremskynde indrømmelsen af national behandling i de i bilag IXa nævnte sektorer og inddragelsen af de områder eller anliggender, der er anført i bilag IXb, i anvendelsesområdet for bestemmelserne i stk. 1 og 3. Associeringsrådet kan ved afgørelse ændre disse bilag.

Efter udløbet af den i stk. 1, nr. i), omtalte overgangsperiode kan Associeringsrådet undtagelsesvis på anmodning af Slovenien om fornødent beslutte at forlænge varigheden af udelukkelsen af visse områder eller anliggender anført i bilag IXa i en begrænset periode.

7. Uanset denne artikels bestemmelser

a) har fællesskabsstatsborgere og datterselskaber og filialer af fællesskabsvirksomheder fra aftalens ikrafttræden ret til at benytte og leje fast ejendom i Slovenien.

b) har datterselskaber af fællesskabsvirksomheder også ret til at erhverve og sælge fast ejendom og, for så vidt angår naturressourcer, landbrugsland og skovbrug, samme rettigheder som slovenske statsborgere og virksomheder, når dette er nødvendigt for udøvelsen af den erhvervsvirksomhed, med henblik på hvilken de er etableret.

c) indrømmer Slovenien fællesskabsstatsborgere og filialer af fællesskabsvirksomheder de under litra b) nævnte rettigheder ved udgangen af første fase af overgangsperioden.

Artikel 46

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på lufttransport, transport ad indre vandveje og cabotagetjenesteydelser inden for søtransport.

2. Associeringsrådet kan fremsætte henstillinger om forbedring af betingelserne for etablering og udøvelse af erhvervsvirksomhed inden for de områder, der er omfattet af stk. 1.

Artikel 47

I denne aftale forstås ved,

a) henholdsvis »fællesskabsvirksomhed« og »slovensk virksomhed«, en virksomhed, som er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Sloveniens lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Sloveniens område.

Har en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Sloveniens lovgivning, alene sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Sloveniens område, betragtes den dog som henholdsvis en fællesskabsvirksomhed eller en slovensk virksomhed, hvis dens aktiviteter har en faktisk og vedvarende forbindelse til økonomien i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Slovenien.

b) »Datterselskab« af et selskab, et selskab, som faktisk kontrolleres af det første selskab.

c) »Filial« af en virksomhed, et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som forekommer at have permanent karakter, f.eks. i form af en underafdeling af et moderselskab, som har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretningsaftaler med tredjemand, så denne, selv om vedkommende er vidende om, at der om nødvendigt vil være en retlig tilknytning til moderselskabet, hvis hovedkontor befinder sig i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med dette moderselskab, men kan indgå forretninger på det forretningssted, som udgår underafdelingen.

d) »Etablering«:

i) hvad angår statsborgere, retten til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette virksomheder, herunder navnlig selskaber, som de faktisk kontrollerer. Statsborgere må i deres selvstændige erhvervsvirksomhed eller forretningsvirksomhed ikke søge eller tage beskæftigelse på den anden parts arbejdsmarked og kan ikke opnå nogen ret til adgang til den anden parts arbejdsmarked. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på dem, der ikke udelukkende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed

ii) hvad angår fællesskabsvirksomheder eller slovenske virksomheder, retten til at påbegynde og udøve erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Slovenien og Fællesskabet.

e) »Erhvervsvirksomhed«, udøvelse af økonomiske aktiviteter.

f) »Økonomiske aktiviteter« omfatter i princippet virksomhed inden for industri, handel, håndværk og liberale erhverv.

g) »Fællesskabsstatsborgere« og »slovenske statsborgere«, fysiske personer, der er statsborgere i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Slovenien.

h) Hvad angår international søtransport, herunder kombinerede transportformer, der omfatter en deltransport ad søvejen og involverer statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne eller Slovenien, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Slovenien, og rederier, som er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet og Slovenien, og som kontrolleres af henholdsvis statsborgere i en medlemsstat eller slovenske statsborgere, er også omfattet af bestemmelserne i kapitel II og III, hvis deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Slovenien i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger.

i) »Finansielle tjenesteydelser«, de i bilag IXc beskrevne aktiviteter. Associeringsrådet kan udvide eller ændre nævnte bilags anvendelsesområde.

Artikel 48

1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 45 og med undtagelse af de i bilag IXc beskrevne finansielle tjenesteydelser kan hver af parterne regulere virksomheders og statsborgeres etablering og erhvervsvirksomhed på sit område, for så vidt denne regulering ikke medfører nogen forskelsbehandling af den anden parts virksomheder og statsborgere i forhold til egne virksomheder og statsborgere.

2. Hvad angår finansielle tjenesteydelser forhindrer denne aftale uanset eventuelle andre bestemmelser i aftalen ikke parterne i at træffe foranstaltninger af forsigtighedsgrunde for at sikre beskyttelse af investorer, sparere, forsikringstagere eller personer, som har betroet deres midler til tredjemand, eller for at sikre det finansielle systems integritet og stabilitet. Parterne må ikke benytte disse foranstaltninger som et middel til at undslå sig for deres forpligtelser i henhold til aftalen.

3. Intet i aftalen må fortolkes som et krav til en part om at give oplysninger om individuelle kunders forretningsanliggender og konti eller eventuelle fortrolige oplysninger eller oplysninger om ejerforhold, der er i offentlige organers varetægt.

Artikel 49

1. Bestemmelserne i artikel 45 og 48 udelukker ikke, at en part kan anvende særlige regler vedrørende etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, der ikke er oprettet i henhold til lovgivningen på den første parts område, hvis disse regler er begrundet i retlige eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer sammenlignet med filialer af virksomheder, der er oprettet i henhold til lovgivningen på dens område, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, hvis de er begrundet i forsigtighedshensyn.

2. Denne forskelsbehandling må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt dels som følge af sådanne retlige eller tekniske forskelle eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, dels af forsigtighedshensyn.

Artikel 50

1. En fællesskabsvirksomhed eller en slovensk virksomhed, der er etableret i henholdsvis Slovenien og Fællesskabet, har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning i etableringsværtslandet på henholdsvis Sloveniens og Fællesskabets område at beskæftige eller i et af deres datterselskaber eller filialer at lade beskæftige ansatte, som er statsborgere i henholdsvis Fællesskabets medlemsstater og Slovenien, forudsat at sådanne ansatte er nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de udelukkende beskæftiges af virksomheder, datterselskaber eller filialer.

Opholds- og arbejdstilladelserne for sådant personale gælder kun for tidsrummet for sådan beskæftigelse.

2. Nøglepersonale i ovennævnte virksomheder, i det følgende benævnt »organisationer«, er »virksomhedsinternt udstationerede medarbejdere« (»intra-corporate transferees«), som defineret i litra c) i dette stk., inden for følgende kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende personer har været beskæftiget af denne eller har været partnere i den (uden at være flertalsaktionærer) i mindst et år forud for en sådan udstationering:

a) Ledende personale i en organisation, som fortrinsvis varetager organisationens administration og modtager generelle tilsyns- eller ledelsesinstrukser hovedsagelig fra bestyrelsen eller virksomhedens aktionærer eller tilsvarende, herunder:

- ledelse af organisationen eller en afdeling eller en underafdeling af organisationen

- tilsyn og kontrol med det arbejde, der udføres af andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejdere

- personlig beføjelse til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse, afskedigelse eller foretage andre personaledispositioner.

b) Personer beskæftiget i en virksomhed, som besidder usædvanlig viden, som er af væsentlig betydning for organisationens service, forskningsudstyr, teknikker eller administration. Vurderingen af sådan viden kan, bortset fra organisationsspecifik viden, afspejle et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller erhverv, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en officielt anerkendt profession.

c) En »virksomhedsintern udstationeret medarbejder« defineres som en fysisk person, der arbejder i en organisation på en af parternes område, og som midlertidigt udstationeres på den anden parts område med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed; den pågældende organisation skal have sit hovedsæde på en af parternes område, og udstationeringen skal ske til en afdeling (filial, datterselskab) af denne organisation, som reelt udøver erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3. Fællesskabsstatsborgeres henholdsvis slovenske statsborgeres indrejse til og midlertidigt ophold på henholdsvis Sloveniens eller Fællesskabets område kan tillades, når disse virksomhedsrepræsentanter er personer i ledende stillinger i en virksomhed, jf. stk. 2, litra a) ovenfor, og er ansvarlige for oprettelse af et datterselskab eller en filial af en slovensk virksomhed på Fællesskabets område eller af et datterselskab eller en filial af en fællesskabsvirksomhed på Sloveniens område, når:

- disse repræsentanter ikke er direkte involveret i salgs- eller serviceaktiviteter, og

- virksomheden har sin hovedvirksomhed uden for henholdsvis Fællesskabet eller Slovenien og ikke har nogen anden repræsentant, kontor, filial eller datterselskab i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Slovenien.

Artikel 51

For at lette fællesskabsstatsborgeres og slovenske statsborgeres adgang til at optage og udøve reguleret erhvervsvirksomhed i henholdsvis Slovenien og Fællesskabet undersøger Associeringsrådet, hvilke skridt der skal tages for at sikre gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser. Det kan træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

Artikel 52

I de første fire år efter aftalens ikrafttræden eller, for så vidt angår de i bilag IXa nævnte sektorer, i den i artikel 3 omhandlede overgangsperiode kan Slovenien indføre foranstaltninger, som afviger fra bestemmelserne i dette kapitel, hvad angår etableringen af fællesskabsvirksomheder og -statsborgere, såfremt visse erhvervsgrene:

- undergår omstrukturering, eller

- er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig hvor sådanne medfører alvorlige sociale problemer i Slovenien, eller

- er udsat for tab eller en drastisk nedskæring af den samlede markedsandel for slovenske virksomheder eller statsborgere i en given sektor eller erhvervsgren i Slovenien, eller

- er nye erhvervsgrene under opståen i Slovenien.

Sådanne foranstaltninger:

i) ophører med at gælde senest to år efter udgangen af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden eller ved udløbet af den i artikel 3 omhandlede overgangsperiode for de i bilag IXa og bilag IXb anførte sektorer, og

ii) skal være rimelige og nødvendige for at afhjælpe situationen, og

iii) må kun vedrøre virksomheder i Slovenien, der oprettes efter sådanne foranstaltningers ikrafttræden og ikke bevirke nogen forskelsbehandling af aktiviteter udøvet af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere, som allerede er etableret i Slovenien på tidspunktet for indførelsen af en given foranstaltning, i forhold til slovenske virksomheder eller statsborgere.

Associeringsrådet kan undtagelsesvis efter anmodning fra Slovenien, og hvis behovet opstår, beslutte at forlænge de perioder, der er nævnt i nr. i) ovenfor for en given sektor for en begrænset periode.

Slovenien indrømmer ved udformningen og anvendelsen af sådanne foranstaltninger så vidt muligt fællesskabsvirksomheder og -statsborgere præferencebehandling og under ingen omstændigheder en behandling, der er mindre gunstig end den, der indrømmes virksomheder eller statsborgere fra tredjelande.

Forud for indførelsen af disse foranstaltninger konsulterer Slovenien Associeringsrådet og må ikke bringe dem i anvendelse før en måned efter underretningen af Associeringsrådet, om de konkrete foranstaltninger, som Slovenien vil indføre, medmindre en trussel om uoprettelig skade kræver hastende foranstaltninger, i hvilket tilfælde Slovenien straks efter deres indførelse konsulterer Associeringsrådet.

Efter udløbet af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden eller, for de i bilag IXa anførte sektorer, efter udløbet af den i artikel 7 omhandlede overgangsperiode må Slovenien kun indføre sådanne foranstaltninger med Associeringsrådets tilladelse og på de af dette fastlagte betingelser.

Kapitel III

Udveksling af tjenesteydelser mellem Fællesskabet og Slovenien

Artikel 53

1. Parterne forpligter sig til i overensstemmelse med følgende bestemmelser gradvis at tillade levering af tjenesteydelser foretaget af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere eller slovenske virksomheder eller statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2. I takt med den i stk. 1 omhandlede liberaliseringsproces, jf. dog artikel 57, stk. 1, tillader parterne midlertidig bevægelsesfrihed for fysiske personer, som præsterer tjenesteydelser, eller som er beskæftiget hos en sådan person som nøglepersonale, som defineret i artikel 50, stk. 2, herunder fysiske personer, som repræsenterer en fællesskabsvirksomhed eller -statsborger eller en slovensk virksomhed eller statsborger, og som søger midlertidig adgang med henblik på at forhandle om salg af tjenesteydelser eller indgåelse af aftaler om salg af tjenesteydelser for nævnte leverandør af tjenesteydelser, når sådanne repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg til offentligheden eller selv præsterer tjenesteydelser.

3. Senest otte år efter denne aftales ikrafttræden træffer Associeringsrådet alle nødvendige foranstaltninger til gradvis gennemførelse af bestemmelserne i denne artikels stk. 1. Der tages hensyn til de fremskridt, parterne har gjort med hensyn til indbyrdes tilnærmelse af deres lovgivning.

Artikel 54

1. Parterne træffer ikke nogen foranstaltninger eller iværksætter nogen aktioner, som set i sammenligning med situationen på dagen forud for aftalens ikrafttræden gør betingelserne for præstering af tjenesteydelser betydeligt mere restriktive for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere eller slovenske virksomheder og statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2. Hvis en af parterne er af den opfattelse, at foranstaltninger indført af den anden part efter undertegnelsen af aftalen fører til en situation, som er betydeligt mere restriktiv med hensyn til præstering af tjenesteydelser set i sammenligning med situationen på dagen for undertegnelsen af aftalen, kan den første part anmode den anden part om konsultationer.

Artikel 55

Uanset artikel 53 finder følgende bestemmelser anvendelse med hensyn til udveksling af transporttjenesteydelser mellem Fællesskabet og Slovenien:

1) Hvad angår landtransport reguleres forbindelserne mellem parterne af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Slovenien på transportområdet, som blev undertegnet den 5. april 1993. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger den korrekte anvendelse af denne aftale, og fremhæver den særlige betydning, de tillægger fuldstændig frihed i transittrafikken som defineret i aftalen, uden at dette berører betingelserne for regulering af transittrafikken gennem Østrig efter Østrigs tiltrædelse af Den Europæiske Union, ikke-forskelsbehandling og harmonisering af den slovenske transportlovgivning med Fællesskabets.

2) Hvad angår international søtransport, forpligter parterne sig til effektivt at anvende princippet om ubegrænset adgang til markedet og trafikken på et kommercielt grundlag.

a) Ovennævnte bestemmelse berører ikke rettighederne og forpligtelserne i henhold til De Forenede Nationers adfærdskodeks for linjekonferencer som anvendt af den ene eller den anden af parterne i denne aftale. Fragtskibe i linjefart, som ikke er part i nogen konference, kan frit operere i konkurrence med en konference, så længe de tilslutter sig princippet om redelig konkurrence på et kommercielt grundlag.

b) Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som værende et af de væsentlige kendetegn ved tør og våd bulk-fragt.

3) Ved anvendelsen af principperne i stk. 1:

a) må parterne ikke indføre lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande undtagen under de ekstraordinære omstændigheder, hvor linjerederier fra en af parterne i denne aftale ellers ikke ville have nogen faktisk mulighed for at drive transportvirksomhed til og fra det berørte tredjeland;

b) skal parterne forbyde lastfordelingsarrangementer i fremtidige bilaterale aftaler om tør og båd bulk-fragt;

c) ved aftalens ikrafttræden afskaffe alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, som vil kunne få en restriktiv eller diskriminerende indvirkning på den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport.

4) Med henblik på at sikre en koordineret udvikling og en gradvis liberalisering af transporten mellem parterne, afpasset efter deres gensidige handelsbehov, vil betingelserne for gensidig markedsadgang inden for lufttransport blive behandlet i en særlig transportaftale, som skal forhandles mellem parterne efter denne aftales ikrafttræden.

5) Forud for indgåelsen af de i stk. 4 nævnte aftaler træffer parterne ingen foranstaltninger, som er mere restriktive eller diskriminerende end dem, der fandtes på dagen forud for dagen for aftalens ikrafttræden.

6) I overgangsperioden tilpasser Slovenien gradvis sin lovgivning, omfattende administrative, tekniske og andre regler, til den til enhver tid gældende fællesskabslovgivning på luft- og landtransportområdet, for så vidt det tjener liberaliseringen og den gensidige adgang til parternes markeder og letter person- og godstrafikken.

7) I takt med de fælles fremskridt i virkeliggørelsen af målene i dette kapitel undersøger Associeringsrådet midler til at skabe de nødvendige betingelser for øget frihed til udveksling af luft- og landtransporttjenesteydelser.

Kapitel IV

Almindelige bestemmelser

Artikel 56

1. Bestemmelserne i dette afsnit anvendes med forbehold af begrænsninger begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed.

2. De finder ikke anvendelse på virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis på den ene eller den anden parts område er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

Artikel 57

1. For så vidt angår dette afsnit, er intet i denne aftale til hinder for, at parterne anvender deres love og forskrifter vedrørende indrejse og ophold, arbejde, arbejdsvilkår, etablering af fysiske personer og udveksling af tjenesteydelser, forudsat at de ikke anvender dem på en sådan måde, at fordelene for nogen af parterne i henhold til en særlig bestemmelse i aftalen reduceres til nul eller begrænses. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af artikel 56.

2. Udelukkelsen af fællesskabsvirksomheder og -statsborgere, der er etableret i Slovenien i henhold til bestemmelserne i kapitel II, fra offentlig støtte, som Slovenien yder inden for det offentlige uddannelsessystem, inden for sundhedsvæsen og det sociale område og til kulturtilbud, skal i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 3, anses for forenelig med bestemmelserne i dette afsnit og med konkurrencereglerne i afsnit V.

Artikel 58

Virksomheder, som kontrolleres og udelukkende ejes i fællesskab af slovenske virksomheder eller statsborgere og fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere, er også omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 59

1. Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i overensstemmelse med dette afsnits bestemmelser, gælder ikke fiskale fordele, som parterne indrømmer nu eller i fremtiden på grundlag af aftaler om hindring af dobbeltbeskatning eller andre ordninger på skatteområdet.

2. Ingen bestemmelse i dette afsnit må fortolkes på en sådan måde, at den hindrer parterne i at vedtage eller anvende en foranstaltning til at hindre skatteunddragelse i overensstemmelse med de fiskale bestemmelser i aftaler om hindring af dobbeltbeskatning, andre ordninger på skatteområdet eller national skattelovgivning.

3. Ingen bestemmelse i dette afsnit må fortolkes på en sådan måde, at den hindrer medlemsstaterne eller Slovenien i ved anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning at sondre mellem skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation, særlig hvad angår deres bopælssted.

Artikel 60

Bestemmelserne i dette afsnit tilpasses gradvis, navnlig på baggrund af kravene i henhold til artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

Artikel 61

Bestemmelserne i denne aftale må ikke hindre nogen af parterne i at anvende de nødvendige foranstaltninger til at hindre omgåelse af deres foranstaltninger vedrørende tredjelandes adgang til deres marked på grundlag af denne aftales bestemmelser.

Afsnit V

Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser, tilnærmelse af lovgivningerne

Kapitel I

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 62

Parterne forpligter sig til at tillade alle betalinger på betalingsbalancens løbende poster i frit konvertibel valuta, i det omfang de løbende transaktioner, der ligger til grund for betalingerne, vedrører sådanne bevægelser af varer, tjenesteydelser eller personer mellem parterne, som er blevet liberaliseret i henhold til denne aftale.

Artikel 63

1. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer henholdsvis medlemsstaterne og Slovenien fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, og investeringer foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel II i afsnit IV, samt med afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

Uanset ovennævnte bestemmelse garanteres en sådan fri bevægelighed, afvikling og hjemtagelse fra udløbet af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden for alle investeringer i forbindelse med statsborgere, der etablerer sig i Slovenien som selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til kapitel II i afsnit IV.

Med hensyn til erhvervelse af over 25% af aktier med stemmeret, som er udstedt i henhold til loven om ændring af ejendomsforhold i virksomheder, i en virksomhed med en nominel aktiekapital på over 5 millioner ecu, kræves der tilladelse fra den slovenske regering i en periode på tre år efter denne aftales ikrafttræden. Derefter bortfalder denne begrænsning.

2. Med hensyn til transaktioner på betalingsbalancens kapitalbalance sikrer henholdsvis Fællesskabet og Slovenien fra denne aftales ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med kreditter til kommercielle transaktioner eller med servicevirksomhed, hvori en hos en af parterne bosiddende person deltager, og for finanslån.

De sikrer tillige fra det fjerde år efter denne aftales ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med porteføljeinvesteringer.

Uden at dette berører artikel 62 og 63, kan henholdsvis Fællesskabet og Slovenien i tilfælde, hvor kapitalbevægelser mellem valutaindlændinge i Fællesskabet og i Slovenien forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for valutakurs- eller pengepolitikken i Fællesskabet eller Slovenien, træffe beskyttelsesforanstaltninger over for kapitalbevægelser mellem Fællesskabet og Slovenien i en periode på højst seks måneder, hvis der er et strengt behov for sådanne foranstaltninger.

3. Uden at dette berører stk. 1, må medlemsstaterne og Slovenien fra aftalens ikrafttræden ikke indføre nye valutarestriktioner for kapitalbevægelser og dermed forbundne løbende betalinger mellem personer bosat i Fællesskabet og i Slovenien og ikke gøre bestående ordninger mere restriktive.

4. Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Slovenien for at fremme virkeliggørelsen af målene i denne aftale.

Artikel 64

1. I de første fire år efter aftalens ikrafttræden træffer parterne foranstaltninger til skabelse af de nødvendige betingelser for en videre gradvis anvendelse af Fællesskabets regler om de frie kapitalbevægelser.

2. Ved udløbet af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden undersøger Associeringsrådet, på hvilken måde Fællesskabets regler om kapitalbevægelser kan anvendes i deres helhed.

Kapitel II

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Artikel 65

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion i det omfang, det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Slovenien:

i) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen;

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Sloveniens område eller en væsentlig del heraf;

iii) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner.

2. Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af kriterier, som udformes på basis af anvendelsen af artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

3. Associeringsrådet vedtager inden tre år efter aftalens ikrafttræden ved afgørelse de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2. Indtil gennemførelsesreglerne er vedtaget, vil sådanne former for praksis, som er uforenelige med stk. 1, blive behandlet af parterne på deres respektive territorier i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger. Denne bestemmelse berører ikke stk. 6.

4. a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, nr. iii), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Slovenien i de første fire år efter aftalens ikrafttræden skal vurderes under hensyntagen til, at Slovenien betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 92, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Associeringsrådet træffer under hensyntagen til den økonomiske situation i Slovenien afgørelse om, hvorvidt denne periode skal forlænges med yderligere perioder på fire år.

b) Hver af parterne skal sikre gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

5. Hvad angår de varer, der er omhandlet i kapitel II og III i afsnit III:

- finder bestemmelsen i stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse,

- skal alle former for praksis, der er i strid med stk. 1, nr. i), vurderes på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på basis af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning nr. 26 af 1962.

6. Finder Fællesskabet eller Slovenien, at en særlig form for praksis er uforenelig med denne artikels stk. 1, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 3, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade,

kan henholdsvis Fællesskabet eller Slovenien træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Associeringsrådet eller efter 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt med henblik på en sådan konsultation.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med stk. 1, nr. iii), må sådanne passende foranstaltninger, når WTO-overenskomsten finder anvendelse herpå, kun træffes i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i deri og alle andre relevante instrumenter, som er forhandlet som led i denne overenskomst og som gælder mellem parterne.

7. Med forbehold af andre bestemmelser, der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som tavshedspligten og forretningshemmeligheden kræver.

8. Denne artikel finder ikke anvendelse på varer, der henhører under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og som er omfattet af protokol nr. 2.

Artikel 66

1. Parterne undgår så vidt muligt at træffe restriktive foranstaltninger, også vedrørende indførsel, begrundet i betalingsbalanceovervejelser. Træffer en af parterne sådanne foranstaltninger, forelægger den så hurtigt som muligt en tidsplan for den anden part for deres ophævelse.

2. Hvis en eller flere af medlemsstaterne eller Slovenien har vanskeligheder eller alvorligt trues af vanskeligheder med hensyn til betalingsbalancen, kan Fællesskabet eller Slovenien, alt efter tilfældet, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til WTO-overenskomsten, for en begrænset periode vedtage restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, som ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt til at rette op på betalingsbalancens stilling. Fællesskabet eller Slovenien, alt efter omstændighederne, underretter straks den anden part herom.

3. Der må ikke anvendes restriktive foranstaltninger for overførsler i forbindelse med investeringer, navnlig ikke for hjemtagelse af investerede eller geninvesterede beløb og alle former for indtægter heraf.

Artikel 67

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager Associeringsrådet omsorg for, at principperne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 90, overholdes fra det tredje år efter aftalens ikrafttræden.

Artikel 68

1. Parterne bekræfter i medfør af bestemmelserne i denne artikel og bilag X den betydning, de tillægger en passende og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder.

2. Slovenien beskytter fra aftalens ikrafttræden intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder på et niveau svarende til det, der gælder i Fællesskabet, også hvad angår effektive midler til at håndhæve sådanne rettigheder.

3. Før aftalens ikrafttræden tiltræder Slovenien de multilaterale konventioner om intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, der er omhandlet i bilag X, stk. 1.

4. Hvis der opstår problemer med hensyn til intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker handelsvilkårene, indbringes disse på anmodning af en af parterne omgående for Associeringsrådet, således at der kan findes gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 69

1. Parter betragter en åbning med hensyn til tildeling af offentlige kontrakter på et ikke-diskriminerende og gensidigt grundlag, særlig inden for WTO, som et ønskeligt mål.

2. Slovenske virksomheder indrømmes fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Fællesskabet i overensstemmelse med Fællesskabets regler for offentlige indkøb, med undtagelse af kontrakter, der er omfattet af direktiv 93/38/EØF, på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes fællesskabsvirksomheder.

De ovenfor anførte bestemmelser finder også anvendelse på kontrakter omfattet af direktiv 93/38/EØF, så snart den slovenske regering har indført passende lovgivning. Fællesskabet undersøger med mellemrum, om Slovenien faktisk har indført sådan lovgivning.

Fællesskabsvirksomheder indrømmes senest ved udgangen af den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 3, adgang til udbudsprocedurerne i Slovenien på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes slovenske virksomheder.

Fællesskabsvirksomheder etableret i Slovenien i henhold til bestemmelserne i kapitel II i afsnit IV har fra aftalens ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes slovenske virksomheder.

Associeringsrådet undersøger med regelmæssige mellemrum Sloveniens muligheder for inden udgangen af overgangsperioden at give alle fællesskabsvirksomheder adgang til udbudsprocedurerne i Slovenien.

3. Hvad angår etablering, drift samt udveksling af tjenesteydelser mellem Fællesskabet og Slovenien, såvel som beskæftigelse og arbejdskraftsbevægelser i forbindelse med opfyldelsen af offentlige kontrakter, finder bestemmelserne i artikel 38 til 61 anvendelse.

Kapitel III

Tilnærmelse af lovgivningerne

Artikel 70

Parterne anerkender, at det er en vigtig forudsætning for Sloveniens økonomiske integration i Fællesskabet, at Sloveniens bestående og fremtidige lovgivning tilnærmes Fællesskabets. Slovenien udfolder særlige bestræbelser for, at fremtidig lovgivning så vidt muligt er forenelig med Fællesskabets lovgivning.

Artikel 71

1. Tilnærmelsen af lovgivningerne omfatter navnlig følgende områder: toldlovgivning, selskabslovgivning, banklovgivning, forsikringslovgivning, virksomhedsregnskaber og -beskatning, finansielle tjenesteydelser, konkurrenceregler, offentlige kontrakter og offentlige indkøb, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, indirekte beskatning, tekniske forskrifter og standarder, lovgivning og forskrifter på det nukleare område og transport og telekommunikation.

2. Parterne mener især, at det i forbindelse med tilnærmelse af lovgivning er vigtigt, at der hurtigt gøres fremskridt på områderne det indre marked, konkurrence, beskyttelse af arbejdstagerne, forbrugerbeskyttelse og miljø.

Artikel 72

Fællesskabet yder Slovenien faglig bistand til gennemførelsen af disse foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte:

- udveksling af eksperter;

- tilrådighedsstillelse af oplysninger i god tid, specielt oplysninger om relevant lovgivning;

- tilrettelæggelse af seminarer;

- erhvervsuddannelsesaktiviteter;

- støtte til oversættelse af fællesskabslovgivningen og den slovenske lovgivning i de relevante sektorer.

Afsnit VI

Økonomisk samarbejde

Artikel 73

1. Fællesskabet og Slovenien etablerer et økonomisk samarbejde med sigte på at bidrage til Sloveniens udvikling og vækstpotentiel. Et sådan samarbejde skal styrke de eksisterende økonomiske bånd på det bredest mulige grundlag til fordel for begge parter.

2. Politiske og andre foranstaltninger vil blive udformet, så de tilvejebringer en økonomisk og social udvikling af Slovenien, og vil blive ledet af princippet om en bæredygtig udvikling. Disse foranstaltninger bør sikre, at også miljøovervejelser kommer til at indgå med fuld vægt fra begyndelsen, og at de sammenkædes med behovet for en harmonisk social udvikling.

3. Til dette formål bør samarbejdet især fokusere på politiske og andre foranstaltninger med sigte på erhvervslivet, herunder minesektoren, investeringer, landbrug, energi, transport, regionaludvikling og turisme.

4. Der skal lægges særlig vægt på foranstaltninger, der kan fremme samarbejdet mellem Slovenien og landene i Central- og Østeuropa.

Artikel 74

Industrisamarbejde

1. Samarbejdet skal sigte mod at fremme moderniseringen og omstruktureringen af Sloveniens industri inden for både den offentlige og den private sektor samt det industrielle samarbejde mellem økonomiske beslutningstagere fra begge sider med den særlige målsætning at styrke den private sektor og på vilkår, der tilgodeser miljøet.

2. Samarbejdet skal sigte imod i særdeleshed at fremme følgende:

- omstruktureringen af individuelle sektorer; i denne forbindelse vil Associeringsrådet især undersøge de problemer, der berører kul- og stålsektoren,

- oprettelse af nye virksomheder på områder, der byder på et vækstpotentiel.

3. I industrisamarbejdsinitiativerne tages der hensyn til de af Slovenien fastlagte prioriteter. Med initiativerne tilstræbes det i særdeleshed at fastlægge egnede rammer for virksomhederne, at øge management knowhow og gennemsigtigheden på markedet og hvad angår vilkårene for virksomhederne. Initiativerne skal om fornødent indbefatte faglig bistand.

Artikel 75

Investeringsfremme og -beskyttelse

1. Ved samarbejdet mellem parterne sigtes der mod at skabe et gunstigt klima for private investeringer, både indenlandske og udenlandske, som er af afgørende betydning for den økonomiske og industrielle genopbygning i Slovenien.

2. Samarbejdet tager navnlig sigte på:

- at der i Slovenien skabes retlige rammer for fremme og beskyttelse af investeringer;

- at der om nødvendigt indgås bilaterale aftaler med medlemsstaterne om fremme og beskyttelse af investeringer;

- at der om nødvendigt indgås aftaler mellem medlemsstaterne og Slovenien om hindring af dobbeltbeskatning;

- at der gennemføres passende arrangementer for overførsel af kapital;

- at reguleringsforanstaltninger ophæves;

- at den økonomiske infrastruktur forbedres;

- at udveksle oplysninger om investeringsmuligheder i forbindelse med handelsmesser, udstillinger, handelsuger og andre begivenheder.

Artikel 76

Standarder og overensstemmelsesvurdering

1. Parterne samarbejder med henblik på at få bragt Slovenien i fuld overensstemmelse med Fællesskabets tekniske forskrifter og europæiske procedurer for standardisering og overensstemmelsesvurdering.

2. Med henblik herpå tager samarbejdet sigte på:

- at befordre anvendelsen af Fællesskabets tekniske forskrifter og europæiske standarder samt overensstemmelsesvurderingsprocedurer,

- om fornødent at forhandle om aftaler om gensidig anerkendelse på disse områder,

- at anspore de relevante slovenske organisationer til at deltage i arbejdet i specialiserede organisationer (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

3. Fællesskabet stiller om fornødent faglig bistand til rådighed for Slovenien.

Artikel 77

Samarbejde om videnskab og teknologi

1. Parterne fremmer samarbejdet inden for forskning og teknologisk udvikling. De retter i særdeleshed opmærksomheden mod følgende områder:

- udveksling af oplysninger om politikken på de videnskabelige og teknologiske områder

- tilrettelæggelse af fælles møder om videnskabelige spørgsmål (seminarer og workshops)

- fælles FoU-aktiviteter rettet mod at anspore til videnskabelig udvikling og overførsel af teknologi og knowhow

- uddannelsesaktiviteter og mobilitetsprogrammer for forskere og specialister fra begge parter

- udvikling af et miljø, der kan befordre forskning og anvendelse af nye teknologier samt passende beskyttelse af intellektuel ejendomsret til forskningsresultater

- slovensk deltagelse i Fællesskabets programmer i overensstemmelse med stk. 3.

Der stilles i fornødent omfang faglig bistand til rådighed.

2. Associeringsrådet fastlægger de relevante procedurer for udviklingen af samarbejdet.

3. Samarbejdet i henhold til Fællesskabets rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling gennemføres på grundlag af særlige arrangementer, der skal forhandles og indgås i overensstemmelse med hver parts lovfastsatte procedurer.

Artikel 78

Uddannelse

1. Parterne samarbejder med henblik på at højne det generelle uddannelsesniveau og de faglige kvalifikationer i Slovenien under hensyntagen til Sloveniens prioriterede mål. Der vil blive opstillet institutionelle rammer og samarbejdsplaner, der bygger på Den Europæiske Erhvervsuddannelsesfond og TEMPUS-programmet. Sloveniens deltagelse i fællesskabsprogrammer inden for uddannelse og ungdomsanliggender også overvejes inden for rammerne af artikel 106.

2. Samarbejdet skal især fokusere på følgende områder i overensstemmelse med de nærmere retningslinjer, der fastlægges af parterne i fællesskab:

- udvikling af uddannelses- og undervisningssystemet i Slovenien,

- erhvervsmæssig grunduddannelse, videre- og efteruddannelse og omskoling, herunder uddannelse af ledere i (offentlige og private) virksomheder og administrationen, især inden for prioriterede områder, der vil blive nærmere fastlagt,

- samarbejde mellem universiteter og andre højere læreanstalter indbyrdes, samarbejde mellem universiteter og andre højere læreanstalter og virksomheder, og mobilitet for lærere, unge videnskabsfolk, administratorer (TEMPUS),

- fremme af undervisningen i europæiske anliggender på de relevante institutioner,

- initiativer til at fremme gensidig anerkendelse af studieperioder og eksamensbeviser,

- fremme af læreruddannelse.

3. På oversættelsesområdet vil samarbejdet fokusere på uddannelse af oversættere og tolke og fremme af Fællesskabets sproglige normer og terminologi.

Artikel 79

Landbrug og agroindustri

1. Samarbejdet på dette område tager sigte på modernisering af landbruget og agroindustrien. Det rettes navnlig mod:

- at udvikle og modernisere private bedrifter og distributionskanaler, oplagringsmetoder, afsætning osv.,

- at modernisere infrastrukturerne i landdistrikter (transport, vandforsyning, telekommunikation),

- at forbedre den fysiske planlægning, herunder byggeri og byplanlægning,

- at forbedre produktiviteten og kvaliteten ved anvendelse af passende metoder og produkter, at tilrettelægge undervisning i og tilsyn med anvendelsen af ikke-forurenende metoder i forbindelse med input,

- at fremme komplementariteten i landbruget,

- at fremme industrisamarbejdet inden for landbruget og udvekslingen af knowhow, særlig mellem den private sektor i Fællesskabet og Slovenien,

- at udvikle et samarbejde på dyre- og plantesundhedsområdet med henblik på en gradvis harmonisering med Fællesskabets standarder, med bistand til uddannelse og tilrettelæggelse af kontrol.

2. Fællesskabet yder i passende omfang faglig bistand med henblik herpå.

Artikel 80

Energi

1. Parterne samarbejder på grundlag af markedsøkonomiske principper og principperne i traktaten om det europæiske energicharter for at fremme den gradvise integration af energimarkederne i Europa.

2. Samarbejdet skal bl.a. omfatte faglig bistand, hvor dette er hensigtsmæssigt, inden for følgende områder:

- formulering og planlægning af en energipolitik, både på nationalt og regionalt niveau, også på længere sigt

- en større åbning af energimarkedet, herunder lettere adgang for transmission af gas og elektricitet

- en undersøgelse af moderniseringen af energiinfrastrukturen

- forbedring af distributionen samt forbedring og diversificering af udbuddet

- ledelse og uddannelse inden for energisektoren

- udvikling af energiressourcerne

- en indsats for at fremme energibesparelser og energieffektivitet

- de miljømæssige virkninger af energiproduktion og -forbrug

- kerneenergisektoren

- el- og gassektoren, herunder overvejelser om muligheden af at forbinde forsyningsnettene indbyrdes

- opstilling af rammebetingelser for samarbejde mellem virksomheder inden for denne sektor, som kunne omfatte incitamenter til fællesforetagender (joint ventures)

- overførsel af teknologi og knowhow, som efter omstændighederne kan omfatte fremme og kommerciel udnyttelse af effektive energiteknologier

- anvendelse og støtte af nye og vedvarende energikilder.

Artikel 81

Nuklear sikkerhed

1. Samarbejdet inden for nuklear sikkerhed tager i første række sigte på at sikre et højt niveau inden for nuklear sikkerhed.

2. Samarbejdet omfatter afpasset efter Sloveniens særlige situation følgende emner:

- nuklear sikkerhed, herunder de forskrifts- og driftsmæssige aspekter, og forvaltning af alvorlige ulykker,

- strålingsbeskyttelse, herunder overvågning af stråling i miljøet,

- problemer vedrørende brændselskredsløb, sikkerhedskontrol med nukleare materialer, herunder foranstaltninger til at modvirke smugleri med nukleare materialer,

- forvaltning af radioaktivt affald,

- hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsulykker,

- nedlukning af nukleare anlæg,

- tredjepartsansvar i nukleare forhold.

3. Samarbejdet omfatter udveksling af oplysninger og erfaringer samt FoU-aktiviteter i overensstemmelse med artikel 77.

Artikel 82

Miljø og beskyttelse mod naturkatastrofer

1. Parterne udvikler og styrker deres samarbejde om bekæmpelse af miljøforringelse, som de betragter som et prioriteret område.

2. Samarbejdet skal vedrøre følgende prioriterede områder:

- effektiv overvågning af forureningsniveauerne; informationssystemer om miljøets tilstand

- bekæmpelse af lokal, regional og grænseoverskridende luftforurening (luft, vand, herunder drikkevand)

- en bæredygtig, effektiv og ikke-forurenende fremstilling og anvendelse af energi; sikkerhed på industrianlæg, herunder atomkraftværker

- klassificering og sikker behandling af kemikalier

- effektiv forebyggelse og mindskelse af vandforureningen, især grænseoverskridende vandløb

- nedbringelse af affaldsmængder, genvinding og sikker affaldsbortskaffelse (herunder radioaktivt affald) og gennemførelse af Basel-konventionen

- landbrugets miljømæssige virkninger; jorderosion og forurening med kemikalier, der benyttes i landbruget

- beskyttelse af skove og flora og fauna og bevarelse af biodiversiteten

- genoprettelse af den økologiske balance i naturen

- fysisk planlægning, herunder byggeri og byplanlægning

- anvendelse af økonomiske og skattemæssige instrumenter

- globale klimaforandringer og forebyggelse heraf

- forvaltning af kystområder og forebyggelse af havforurening

- internationale konventioner på miljøområdet

- forbedring af automobilers miljøstandarder

- miljøkonsekvensanalyser af koncepter og infrastrukturprojekter inden for trafik/transport

- korrekt vurdering af omkostninger og internationalisering af eksterne omkostninger.

3. Samarbejdet skal foregå ved:

- udveksling af information og eksperter, herunder information og eksperter, som beskæftiger sig med overførsel af rene teknologier og sikker anvendelse af bioteknologi, der respekterer miljøet

- uddannelsesprogrammer og praktikophold

- fælles forskningsaktiviteter

- tilnærmelse af lovgivning (fællesskabsstandarder)

- samarbejde på regionalt plan (herunder samarbejde inden for Det Europæiske Miljøagentur) og på internationalt plan

- udvikling af strategier, særlig med hensyn til globale og klimatiske spørgsmål

- miljøuddannelse og bevidstgørelse om miljøproblemer

- miljøkonsekvensundersøgelser.

4. Inden for beskyttelse mod naturkatastrofer er målet med samarbejdet at sikre beskyttelse af mennesker, dyr, ejendom og miljøet mod naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer.

Samarbejdet omfatter med dette sigte følgende områder:

- udveksling af resultater af forsknings- og udviklingsprojekter

- gensidig hurtig information om risiko for katastrofer og deres følger

- beredskabsplaner i katastrofetilfælde

- udveksling af erfaringer om rehabilitering og genopbygning efter katastrofer

- uddannelse i beskyttelse mod naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer

- redningsøvelser.

Artikel 83

Transport

1. Parterne udvikler og styrker samarbejdet med henblik på at sætte Slovenien i stand til:

- at omstrukturere og modernisere sin transportsektor

- at forbedre bevægeligheden for rejsende og gods og adgangen til transportmarkedet ved at fjerne administrative, tekniske og andre hindringer

- at opnå driftsstandarder svarende til dem, der findes i Fællesskabet

- at udvikle et transportsystem, der er foreneligt med og svarer nært overens med Fællesskabets.

2. Samarbejdet omfatter navnlig følgende:

- uddannelsesprogrammer inden for økonomi, jura og teknik

- faglig bistand, rådgivning og informationsudveksling.

3. De prioriterede områder er som følger:

- vejtransport, herunder beskatning, de sociale og miljømæssige aspekter

- kombineret transport (vej/jernbane)

- administration af jernbaner og lufthavne, herunder samarbejde mellem de relevante nationale myndigheder

- udvikling - på hovedruter af fælles interesse og på transeuropæiske forbindelser - af vej-, jernbane-, havne- og lufthavnsinfrastruktur

- harmonisering af statistikker vedrørende international transport

- fornyelse af transportteknisk udstyr efter fællesskabsstandarder, særlig hvad angår kombineret transport, multimodal transport og omladning

- udvikling af fælles teknologi- og forskningsprogrammer i overensstemmelse med de fastlagte procedurer

- udformning af en transportpolitik, som er forenelig med Fællesskabets transportpolitik.

Artikel 84

Posttjenester og telekommunikation

1. Parterne udvider og styrker samarbejdet inden for posttjenester og telekommunikation og skal med henblik herpå navnlig:

- udveksle informationer om telekommunikations- og postbefordringspolitikker

- udveksle teknisk og anden information og tilrettelægge seminarer, workshops og konferencer for eksperter fra begge sider

- varetage uddannelses- og rådgivningsaktiviteter

- overføre teknologi

- lade relevante instanser hos begge parter gennemføre fælles projekter

- fremme anvendelsen af europæiske standarder, certificeringssystemer og forskriftsfremgangsmåder

- befordre nye kommunikationsfaciliteter, særlig sådanne som har kommercielle anvendelsesformål.

2. Aktiviteterne skal rette sig mod følgende prioriterede områder:

- modernisering af Sloveniens telekommunikationsnet og postvæsen og integration heraf i de europæiske og verdensomspændende net

- samarbejde inden for de europæiske standardiseringsorganer

- integration af transeuropæiske systemer, de retlige og regulatoriske aspekter af telekommunikation

- forvaltning af telekommunikationstjenester i det nye økonomiske miljø: organisatoriske strukturer, strategi og planlægning, indkøbsprincipper

- fysisk planlægning, herunder byggeri og byplanlægning.

Artikel 85

Bank- og forsikringsvæsen og andre finansielle tjenesteydelser

1. Parterne samarbejder med henblik på at skabe og udvikle egnede rammer for fremme af bank- og forsikringsvæsenet samt sektoren for finansielle serviceydelser i Slovenien.

a) Samarbejdet skal fokusere på:

- indførelse af et fælles regnskabssystem, der er foreneligt med europæiske standarder

- styrkelse og omstrukturering af bankvæsenet og den finansielle sektor

- forbedring af overvågning og regulering af bankmæssige og finansielle serviceydelser og faglig bistand til oprettelse af et forsikringstilsynsorgan i Slovenien og dets funktion

- forberedelse af oversættelser af fællesskabslovgivning og slovensk lovgivning

- udarbejdelse af terminologiglosarer

- udveksling af oplysninger især med hensyn til foreslået lovgivning.

b) Til dette formål skal samarbejdet omfatte faglig bistand og uddannelse.

2. Parterne samarbejder med henblik på at udvikle effektive revisionssystemer i Slovenien på basis af standardmetoder og -fremgangsmåder i Fællesskabet.

a) Samarbejdet skal fokusere på:

- faglig bistand til rigsrevisionen i Slovenien,

- oprettelse af interne revisionsenheder i den offentlige forvaltning,

- udveksling af relevante revisionsoplysninger,

- standardisering af revisionsdokumentation,

- uddannelse og rådgivningsvirksomhed.

b) Til dette formål vil der, hvor det er hensigtsmæssigt, blive stillet faglig bistand til rådighed i Fællesskabet.

Artikel 86

Monetær politik

På anmodning af de slovenske myndigheder stiller Fællesskabet faglig bistand til rådighed til støtte af Sloveniens bestræbelser på at nå fuldstændig konvertibilitet for tolaren og den gradvise tilnærmelse af dets politik til Det Europæiske Monetære System. Samarbejdet omfatter uformel udveksling af oplysninger om principperne for Det Europæiske Monetære System, Det Europæiske Monetære Institut og Det Europæiske System af Centralbanker og deres funktion.

Artikel 87

Hvidvaskning af penge

1. Parterne er enige om nødvendigheden af at gøre enhver indsats for at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og narkotikakriminalitet i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på at befordre anvendelsen af forskrifter og egnede standarder og mekanismer til at modvirke hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget i Fællesskabet og internationale fora på dette område, navnlig Financial Action Task Force (FATF).

Artikel 88

Regionaludvikling

1. Parterne styrker deres indbyrdes samarbejde om regionaludvikling og fysisk planlægning.

2. Til dette formål kan der træffes følgende foranstaltninger:

- informationsudveksling mellem nationale, regionale eller lokale myndigheder om regionalpolitik og fysisk planlægningspolitik

- bistand til Slovenien til fastlæggelse af en sådan politik

- fælles indsats fra regionale og lokale myndigheder inden for økonomisk udvikling

- undersøgelse af samordnede metoder til udvikling af grænseområderne mellem Fællesskabet og Slovenien samt andre områder i Slovenien med alvorlige regionale uligheder

- udvekslingsbesøg med henblik på at undersøge mulighederne for samarbejde og bistand

- udveksling af embedsmænd eller eksperter

- faglig bistand

- fastlæggelse af programmer for udveksling af information og erfaringer, også gennem seminarer.

Artikel 89

Samarbejde på det sociale område på arbejdspladsen

1. Hvad angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, udvikler parterne et indbyrdes samarbejde med det sigte at øge beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og med udgangspunkt i det bestående beskyttelsesniveau i Fællesskabet. Samarbejdet skal især omfatte følgende:

- faglig bistand

- udveksling af eksperter

- samarbejde mellem virksomheder

- udveksling af oplysninger og administrativ og anden relevant bistand til virksomheder, uddannelsesinitiativer.

2. Med hensyn til beskæftigelsen skal samarbejdet mellem parterne navnlig fokusere på en opnormering af arbejdsformidling og karriererådgivning, opbakningsforanstaltninger og fremme af den lokale udvikling for at fremhjælpe den industrielle omstrukturering.

Samarbejdet omfatter bl.a. foranstaltninger som gennemførelse af undersøgelser, ekspertydelser samt oplysning og uddannelse.

3. Hvad angår social sikring skal parterne gennem deres samarbejde søge at tilpasse det slovenske socialsikringssystem til de nye økonomiske og sociale krav, hovedsagelig gennem ekspertbistand, information og uddannelse.

Artikel 90

Turisme

Parterne udbygger og udvikler deres indbyrdes samarbejde, navnlig med henblik på:

- at lette turismen

- at forøge informationsstrømmen gennem internationale netværk, databanker, osv.

- at overføre knowhow gennem erhvervsuddannelse, udvekslinger og seminarer

- at gennemføre regionale turistprojekter såsom grænseoverskridende projekter, venskabsbyer, osv.

- at udveksle synspunkter og passende udveksling af information om væsentlige spørgsmål af fælles interesse, der er af betydning for turistsektoren

- at tilskynde til udvikling af infrastruktur, der vil kunne stimulere investeringerne i turistsektoren

- i Slovenien at indføre et edb-reservationssystem og informationssystemer samt normer for beskyttelse af turister som forbrugere.

Artikel 91

Små og mellemstore virksomheder

1. Parterne sigter på at udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder inden for den private sektor og samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder i Fællesskabet og Slovenien.

2. De tilskynder til udveksling af oplysninger og knowhow på følgende områder:

- fastlæggelse af de retlige, administrative, tekniske, beskatningsmæssige og finansielle betingelser, der er nødvendige for etableringen og udbygningen af små og mellemstore virksomheder og grænseoverskridende samarbejde

- tilrådighedsstillelse af specialiserede tjenester, som små og mellemstore virksomheder har brug for (management-uddannelse, regnskabsvæsen, marketing, kvalitetskontrol osv.) og styrkelse af organer, der yder en sådan service

- etablering af passende forbindelser til fællesskabsoperatører med henblik på at forbedre informationsstrømmen til små og mellemstore virksomheder og fremme grænseoverskridende samarbejde, f.eks. Business Corporation Network (BC-NET), EuroInfo Centre, konferencer, osv.

3. Samarbejdet omfatter:

- faglig bistand specielt til tilvejebringelse af relevant institutionel støtte til små og mellemstore virksomheder på nationalt og regionalt plan inden for finansielle tjenesteydelser, teknologi og kommercielle forhold

- uddannelse og rådgivning.

Artikel 92

Information og kommunikation

1. Fællesskabet og Slovenien tager passende skridt til at stimulere en effektiv gensidig udveksling af information. Programmer, der sigter på at give den brede offentlighed en grundlæggende information om Fællesskabet og Slovenien og mere specifikke kredse i Slovenien mere specialiseret information og om muligt adgang til EF-databaser, prioriteres.

2. Parterne samordner og om fornødent harmoniserer deres politik for regulering af grænseoverskridende udsendelser, tekniske standarder og fremme af den europæiske audiovisuelle teknologi.

3. Samarbejdet vil bl.a. kunne omfatte udveksling af programmer, stipendier og faciliteter for uddannelse af journalister og andre fagfolk inden for medierne.

Artikel 93

Forbrugerbeskyttelse

1. Parterne samarbejder med henblik på at nå frem til, at slovensk lovgivning bliver helt forenelig med Fællesskabets forbrugerbeskyttelsessystem. Der bør opnås en effektiv beskyttelse af forbrugerne for at sikre, at markedsøkonomien fungerer korrekt.

2. Med henblik herpå tilskynder parterne i betragtning af deres fælles interesser til og sikrer:

- en aktiv forbrugerbeskyttelsespolitik i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og relevante FN-retningslinjer for forbrugerbeskyttelse

- tilnærmelse af lovgivningen og en tilpasning af forbrugerbeskyttelsen i Slovenien, så den bringes på linje med forbrugerbeskyttelsen i Fællesskabet

- en effektiv retsbeskyttelse af forbrugerne for at forbedre forbrugsgodernes kvalitet og opretholde passende sikkerhedsstandarder.

3. Samarbejde kan bl.a. omfatte:

- udveksling af oplysninger om farlige produkter

- uddannelse af eksperter i forbrugerbeskyttelse, både i regeringen og i ikke-statslige organisationer

- støtte til udvikling af uafhængige organisationer, der har til formål at gøre forbrugerne mere bevidste, især i kraft af information

- oprettelse af informations- og rådgivningscentre til bilæggelse af tvister og juridisk og anden rådgivning af forbrugerne; samarbejde mellem slovenske centre med tilsvarende centre i Fællesskabet

- adgang til Fællesskabets databaser

- udveksling af repræsentanter for forbrugerinteresser.

Artikel 94

Toldområdet

1. Formålet med samarbejdet vedrørende told er at sikre overholdelse af alle bestemmelser, der forudses vedtaget på handelsområdet, og at opnå en tilnærmelse af Sloveniens toldsystem til Fællesskabets og således medvirke til at bane vejen for de liberaliseringsforanstaltninger, der planlægges i henhold til aftalen

2. Samarbejdet omfatter især følgende:

- udveksling af information, også om efterforskningsmetoder

- udvikling af grænseoverskridende infrastruktur mellem parterne

- sammenkobling af Fællesskabets og Sloveniens forsendelsessystemer

- forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport

- tilrettelæggelse af seminarer og udstationeringer.

Der ydes om fornødent faglig bistand.

3. Uden at dette berører det yderligere samarbejde i henhold til aftalen, særlig artikel 97, ydes den gensidige bistand i toldspørgsmål mellem parternes administrative myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol nr. 5.

Artikel 95

Statistisk samarbejde

1. Samarbejde inden for statistik tager sigte på at udvikle et effektivt statistisk system, der hurtigt og rettidigt kan give de fornødne pålidelige statistiske oplysninger til at planlægge og styre reformprocessen og bidrage til udvikling af privat foretagsomhed i Slovenien.

2. Samarbejdet rettes navnlig mod:

- at fremme udviklingen af et effektivt statistisk system og de dermed forbundne institutioner

- at bevirke en harmonisering med internationale (og særlig Fællesskabets) metoder, standarder og klassifikationer

- at stille de fornødne data til rådighed til at opretholde og føre tilsyn med de økonomiske reformer

- at stille de relevante makroøkonomiske og mikroøkonomiske data til rådighed for virksomheder i den private sektor

- at garantere personoplysningers fortrolighed

- at sætte Slovenien i stand til at overtage Fællesskabets statistiske systems principper og standarder.

3. Samarbejdet gennemføres ved:

- overdragelse af information om metode

- et program for faglig bistand, der kan omfatte:

- seminarer og kurser og teknisk konsultation

- uddannelse

- pilotundersøgelser

- deltagelse i udvalgte arbejdsgrupper i De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor

- udveksling af statistiske oplysninger.

Artikel 96

Økonomi

1. Fællesskabet og Slovenien befordrer den økonomiske reform- og integrationsproces ved at samarbejde om en bedre forståelse af de grundlæggende elementer i deres respektive økonomier og om udformning og gennemførelse af økonomisk politik i en markedsøkonomi.

2. Med henblik herpå skal Fællesskabet og Slovenien:

- udveksle oplysninger om makroøkonomiske resultater og udsigter og udviklingsstrategier

- sammen undersøge økonomiske spørgsmål af gensidig interesse, herunder fastlæggelse af rammer for økonomisk politik og midlerne til gennemførelse heraf

- særlig på grundlag af handlingsprogrammet for samarbejde om økonomiske aspekter (A.C.E.) anspore til et bredt samarbejde mellem økonomer og erhvervsledere i Fællesskabet og Slovenien med henblik på at fremme overførslen af knowhow til udarbejdelse af økonomiske politikker og sikre vid udbredelse af resultaterne af den relevante forskning.

Artikel 97

Bekæmpelse af narkotika

1. Parterne samarbejder inden for rammerne af deres respektive beføjelser og kompetence om at øge effektiviteten af narkotikabekæmpelsespolitik og foranstaltninger til at modvirke ulovlig tilførsel af og handel med narkotika og psykotrope stoffer og nedbringe misbruget af disse stoffer.

2. Parterne enes om de nødvendige samarbejdsmetoder til at virkeliggøre disse mål, herunder retningslinjerne for gennemførelse af fælles aktioner. De baserer sig i denne forbindelse på konsultationer om og nær koordination af målene og foranstaltningerne på det område, der er omhandlet i stk. 1.

3. Samarbejdet mellem parterne omfatter faglig og administrativ bistand, navnlig på følgende områder: udarbejdelse og gennemførelse af national lovgivning, oprettelse af institutioner og informationscentre og social- og sundhedscentre, personaleuddannelse og forskning, modvirkning af anvendelse af prækursorer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer. Parterne kan aftale at inddrage andre områder.

Afsnit VII

Bekæmpelse af ulovlige aktiviteter

Artikel 98

1. Parterne fastlægger inden for rammerne af deres respektive beføjelser og kompetence et samarbejde om at bekæmpe ulovlige aktiviteter, som f.eks.:

- ulovlig indvandring og deres statsborgers ulovlige ophold på den anden parts område under hensyntagen til principperne og praksis for fornyet indrejse

- ulovlige aktiviteter på det økonomiske område, navnlig korruption

- ulovlige transaktioner med forskellige varer, herunder industriaffald og forfalskede varer

- ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

- ulovlig overførsel af motorkøretøjer

- organiseret kriminalitet

- tyveri af og ulovlig handel med radioaktive og nukleare materialer.

2. Samarbejdet om de i stk. 1 omhandlede anliggender baseres på gensidige konsultationer og snæver koordination. Det omfatter faglig og administrativ bistand:

- udformning af national lovgivning vedrørende bekæmpelse af ulovlige aktiviteter

- oprettelse af informationscentre

- effektivisering af de institutioner, der har til opgave at bekæmpe ulovlige aktiviteter

- uddannelse af personale og udvikling af undersøgelsesmuligheder

- udformning af gensidigt acceptable foranstaltninger til at bekæmpe ulovlige aktiviteter.

Afsnit VIII

Kulturelt samarbejde

Artikel 99

1. Parterne forpligter sig til at fremme det kulturelle samarbejde. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan Fællesskabets bestående samarbejdsprogrammer på det kulturelle område eller sådanne programmer i en eller flere medlemsstater udvides til også at omfatte Slovenien, og der kan udvikles yderligere aktiviteter af interesse for begge parter.

Samarbejdet kan navnlig omfatte:

- oversættelse af litterære værker

- udveksling af kunstværker og kunstnere på et ikke-kommercielt grundlag

- bevarelse og restaurering af monumenter og historiske steder (arkitektonisk og kulturel arv)

- uddannelse af personer, der varetager kulturelle anliggender

- tilrettelæggelse af europæisk orienterede kulturbegivenheder

- udbredelse af information om markante kulturelle præstationer.

2. Parterne kan samarbejde om at fremme den audiovisuelle industri i Europa. Specielt vil den audiovisuelle sektor i Slovenien kunne ansøge om at deltage i aktiviteter, der iværksættes af Fællesskabet som led i MEDIA-programmet, i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af de ansvarlige organer for de forskellige aktiviteter, og Rådets afgørelse nr. 90/685/EØF om indførelse af programmet.

Parterne foretager en koordinering og, hvis det er hensigtsmæssigt, en harmonisering af deres politik vedrørende regulering af grænseoverskridende radio- og fjernsynsspredning, idet der lægges særlig vægt på spørgsmål vedrørende erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til programmer, der udsendes pr. satellit eller kabel, tekniske standarder på det audiovisuelle område og fremme af europæisk audiovisuel teknologi.

Samarbejdet kan bl.a. omfatte udveksling af programmer, stipendier og faciliteter for uddannelse af journalister og andre, der er beskæftiget inden for medierne.

Afsnit IX

Finansielt samarbejde

Artikel 100

Med henblik på at virkeliggøre aftalens målsætninger modtager Slovenien i overensstemmelse med artikel 101, 102 og 104, jf. dog artikel 103, midlertidig finansiel bistand fra Fællesskabet i form af gavebistand og lån, herunder lån fra Den Europæiske Investeringsbank i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 18 i Bankens vedtægter.

Artikel 101

Denne finansielle bistand tager form af:

- PHARE-foranstaltninger i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89, som ændret, så længe de gælder; derefter stiller Fællesskabet gavebistand til rådighed enten inden for rammerne af PHARE-aktionen på et flerårigt grundlag eller inden for nye finansielle flerårige rammer, som Fællesskabet fastlægger efter konsultationer med Slovenien og under hensyntagen til betragtningerne i denne aftales artikel 104 og 105

- lån fra Den Europæiske Investeringsbank indtil tidspunktet for udløbet af den periode, i hvilken de er til rådighed; derefter fastsætter Fællesskabet efter konsultationer med Slovenien maksimumsbeløbet og perioden for adgang til lån fra Den Europæiske Investeringsbank til Slovenien i de følgende år.

Artikel 102

Målsætningerne og områderne for Fællesskabets finansielle bistand fastlægges i indikativprogrammer, der skal vedtages af de to parter. Parterne underretter Associeringsrådet herom.

Artikel 103

1. Fællesskabet undersøger i tilfælde af særlige behov under hensyntagen til de samlede finansielle ressourcer, der står til rådighed, på anmodning af Slovenien og i koordination med de internationale finansieringsinstitutter inden for rammerne af G-24 muligheden for at yde midlertidig finansiel bistand:

- til i givet fald at støtte foranstaltninger, der sigter på at sikre en bæredygtig stilling på Sloveniens betalingsbalance og at opretholde konvertibiliteten for den slovenske valuta

- til at støtte den slovenske økonomis stabiliserings- og strukturtilpasningsbestræbelser på mellemlang sigt, herunder betalingsbalancestøtte.

2. Denne finansielle bistand er betinget af, at Slovenien forelægger programmer for stabilisering af sin økonomi, der er godkendt af IMF, at Fællesskabet kan acceptere dem, at Slovenien fortsat følger disse programmer og at der som endeligt mål arbejdes mod en hurtig omstilling til et system for finansiering baseret på private finansieringskilder.

3. Associeringsrådet underrettes om, på hvilke betingelser denne bistand ydes, og om, hvorledes Slovenien overholder de forpligtelser, det påtager sig i forbindelse med sådan bistand.

Artikel 104

Fællesskabets finansielle bistand vurderes på baggrund af de behov, der opstår, og Sloveniens udviklingsniveau under hensyntagen til de fastlagte prioriteter og absorptionskapaciteten i den slovenske økonomi, evnen til at tilbagebetale lån og fuldførelsen af et markedsøkonomisk system og en omstrukturering i Slovenien.

Artikel 105

For at sikre den bedst mulige anvendelse af de disponible midler drager parterne omsorg for, at Fællesskabets bidrag ydes i nær koordination med bidragene fra andre kilder, såsom medlemsstaterne, andre lande, herunder G-24, og internationale finansieringsinstitutter, såsom Den Internationale Valutafond, Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling.

Artikel 106

Slovenien deltager i rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre aktiviteter, der iværksættes af Fællesskabet på de områder, der er fastsat i bilag XI. Uden at det berører Sloveniens nuværende deltagelse i de i bilag XI omhandlede aktiviteter, fastlægger Associeringsrådet vilkårene for Sloveniens deltagelse i disse aktiviteter. Sloveniens finansielle bidrag til de i bilag XI omhandlede aktiviteter baseres på det princip, at Slovenien selv afholder udgifterne i forbindelse med sin deltagelse. Om nødvendigt kan Fællesskabet ud fra en vurdering af omstændighederne i det enkelte tilfælde og i overensstemmelse med de regler, der gælder for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, beslutte at betale et supplement til Sloveniens bidrag.

Afsnit X

Bestemmelser vedrørende Osimo-aftalerne og det økonomiske samarbejde mellem Slovenien og Italien

Artikel 107

Med henblik på at fremme det regionale samarbejde lægger Fællesskabet og Slovenien som led i gennemførelsen af deres samarbejde særlig vægt på aktiviteter, som henhører under aftalerne undertegnet i Osimo den 10. november 1975 af Den Italienske Republik og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien og på samarbejdsinitiativer over grænsen, som indgår i de generelle rammer for det økonomiske samarbejde mellem Italien og Slovenien.

Parterne tager navnlig hensyn til deres gensidige interesser i realiseringen af de i stk. 1 nævnte mål, når de udvælger projekter med henblik på finansieringsbistand som led i samarbejdet.

Artikel 108

Uanset artikel 31 skal Fællesskabet på grundlag af fællesskabsbestemmelserne om frizoner og Slovenien indrømme fri adgang til deres markeder for varer, der har opnået oprindelsesstatus efter bestemmelserne i protokollen om varers oprindelse i grænsefrizoner, der måtte blive oprettet ved aftale mellem Den Italienske Republik og Republikken Slovenien som omhandlet i aftalen om fremme af det økonomiske samarbejde undertegnet i Osimo i 1975.

Artikel 109

Med henblik på gennemførelsen af artikel 107 og 108 samarbejder Fællesskabet og Slovenien i overensstemmelse med de samarbejdsmål, der er omhandlet i artikel 107.

Afsnit XI

Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 110

Der oprettes et Associeringsråd, som skal føre tilsyn med aftalens gennemførelse. Det træder sammen på ministerplan en gang om året og tillige, når omstændighederne kræver det. Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 111

1. Associeringsrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer af den slovenske regering på den anden.

2. Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes i dets forretningsorden.

3. Associeringsrådet fastsætter sin forretningsorden.

4. Formandshvervet i Associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af den slovenske regering i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

5. Den Europæiske Investeringsbank deltager med hensyn til spørgsmål, der henhører under dens kompetence, som observatør i arbejdet i Associeringsrådet.

Artikel 112

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af aftalens mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri fastsatte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, som træffer de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre de trufne afgørelser. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og henstillinger efter aftale mellem de to parter.

Artikel 113

1. Hver af de to parter kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af aftalen for Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part har derefter pligt til inden to måneder at udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 114

1. Associeringsrådet bistås i udøvelsen af sine opgaver af et Associeringsudvalg bestående af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for den slovenske regering på den anden side, normalt på højtstående embedsmandsplan.

Associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden Associeringsudvalgets opgaver, som omfatter forberedelse af Associeringsrådets møder, og hvorledes Associeringsudvalget skal fungere.

2. Associeringsrådet kan uddelegere enhver af sine beføjelser til Associeringsudvalget. I så fald træffer Associeringsudvalget sine afgørelser i overensstemmelse med artikel 112.

Artikel 115

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte særlige udvalg eller instanser til at bistå det i udførelsen af dets hverv.

Associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden de nærmere retningslinjer for sådanne udvalgs og arbejdsgruppers sammensætning og opgaver samt for deres funktionsmåde.

Artikel 116

Der nedsættes et parlamentarisk associeringsudvalg. Det skal være forum for medlemmerne af det slovenske parlament og EuropaParlamentet med henblik på møder og udveksling af synspunkter. Det mødes med mellemrum, som det selv fastsætter.

Artikel 117

1. Det Parlamentariske Associeringsudvalg består af medlemmer af Europa-Parlamentet på den ene side og medlemmer af det slovenske parlament på den anden side.

2. Det Parlamentariske Associeringsudvalg fastsætter sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i Det Parlamentariske Associeringsudvalg udøves på skift af Europa-Parlamentet og det slovenske parlament i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i dets forretningsorden.

Artikel 118

Det Parlamentariske Associeringsudvalg kan anmode Associeringsrådet om relevante oplysninger vedrørende aftalens gennemførelse. Associeringsrådet forelægger udvalget de ønskede oplysninger.

Det Parlamentariske Associeringsudvalg underrettes om Associeringsrådets afgørelser.

Det Parlamentariske Associeringsudvalg kan rette henstillinger til Associeringsrådet.

Artikel 119

Hver af parterne forpligter sig inden for aftalens anvendelsesområde at sikre, at fysiske og juridiske personer fra den anden part har adgang uden forskelsbehandling i forhold til egne statsborgere til parternes kompetente domstole og administrative organer for at kunne forsvare deres individuelle rettigheder og deres ejendomsrettigheder, herunder intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Artikel 120

Ingen bestemmelse i aftalen forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser,

b) vedrører produktion af og handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er uundværlig i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militært formål,

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for indfrielsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 121

1. Inden for de områder, der omfattes af aftalen, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Slovenien over for Fællesskabet ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder eller filialer

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Slovenien, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem slovenske statsborgere eller virksomheder eller filialer.

2. Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke parternes ret til at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning på skattepligtige, som ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 122

Varer med oprindelse i Slovenien må ikke nyde en gunstigere behandling, når de indføres i Fællesskabet, end den, medlemsstaterne indrømmer hinanden indbyrdes.

Den behandling, der indrømmes Slovenien i henhold til afsnit IV og kapitel I i afsnit V, må ikke være gunstigere end den, medlemsstaterne indrømmer hinanden indbyrdes.

Artikel 123

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger til at indfri deres forpligtelser i henhold til aftalen. De drager omsorg for, at aftalens målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat sin forpligtelse i henhold til aftalen, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særlig hastende tilfælde, Associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks Associeringsrådet og vil der på anmodning af den anden part blive genstand for konsultationer.

Artikel 124

Denne aftale berører, indtil der er opnået lige rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder i henhold til denne aftale, ikke rettigheder, der er dem sikret på grundlag af bestående aftaler mellem en eller flere medlemsstater på den ene side og Slovenien på den anden side.

Artikel 125

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Slovenien.

Artikel 126

Protokol nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og bilag I til XIII udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 127

Aftalen indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige aftalen ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne notifikation.

Artikel 128

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union er depositar for aftalen.

Artikel 129

Aftalen gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Republikken Sloveniens område.

Artikel 130

Aftalen er udfærdiget i to eksemplarer, på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og slovensk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 131

Aftalen skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Aftalen træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

Aftalen træder på tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Slovenien, undertegnet den 5. april 1993 i Luxembourg, og aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side, undertegnet i Luxembourg den 5. april 1993.

Artikel 132

I tilfælde af, at bestemmelserne i visse dele af denne aftale, særlig bestemmelserne vedrørende varebevægelser, i afventning af afslutning af de for aftalens ikrafttræden nødvendige procedurer sættes i kraft i 1996 ved hjælp af en interimsaftale mellem Fællesskabet og Slovenien, vedtager parterne, at der ved »tidspunktet for denne aftales ikrafttræden« under disse omstændigheder, hvad angår afsnit III, artikel 65, 67 og 68 i denne aftale og protokol nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 hertil, forstås:

- tidspunktet for interimsaftalens ikrafttræden, hvad angår forpligtelser, der får virkning på dette tidspunkt, og

- den 1. januar 1996, hvad angår forpligtelser, der får virkning efter ikrafttrædelsestidspunktet, og som refererer til ikrafttrædelsestidspunktet.

Liste over bilag

 

 I   Artikel 9, stk. 1 

    artikel 19, stk. 1   Definition af industrivarer og 

                landbrugsprodukter 

 II  Artikel 10, stk. 2   Fællesskabets toldindrømmelser 

 III  Artikel 11, stk. 2   Sloveniens toldindrømmelser 

 IV  Artikel 11, stk. 3   Sloveniens toldindrømmelser 

 V   Artikel 18, stk. 1 

    artikel 18, stk. 2   De i artikel 18 omhandlede varer 

 VI  Artikel 21, stk. 2   Fællesskabets landbrugsindrømmelser 

 VII  Artikel 21, stk. 4   Sloveniens landbrugsindrømmelser 

 VIIIa Artikel 24       Fællesskabets fiskeriindrømmelser 

 VIIIb Artikel 24       Sloveniens fiskeriindrømmelser 

 IXa  Artikel 45 

    artikel 52       Etablering: sektorer med berøring til 

                artikel 52 overgangsperioden 

 IXb  Artikel 45       Etablering: udelukkede sektorer 

 IXc  Afsnit IV 

    kapitel II       Etablering: finansielle 

                tjenesteydelser 

 X   Artikel 68       Beskyttelse af intellektuel, 

                industriel og kommerciel ejendomsret 

 XI  Artikel 106       Sloveniens deltagelse i 

                fællesskabsprogrammer 

 XII  Artikel 14       Eksporttold og alle afgifter med 

                tilsvarende virkning 

 XIII Artikel 126       Brevveksling vedrørende 

                associeringsaftalens artikel 64, 

                stk. 2, om retten til køb af fast 

                ejendom 

 Bilag I 

 Fortegnelse over varer omhandlet i aftalens artikel 9 og 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode      Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3502      Albuminer, albuminater og andre albuminderivater; 

 ex 3502 10     Ægalbumin: 

  3502 10 91   Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere 

          osv.) 

  3502 10 99 

 ex 3502 90     Mælkealbumin 

  3502 90 51   Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere 

          osv.) 

  3502 90 59   I andre tilfælde 

  4501      Naturkork, rå eller groft bearbejdet; korkaffald, 

          knust, granuleret eller pulveriseret kork 

  5201 00     Bomuld, ikke kartet eller kæmmet 

  5301      Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og 

          affald af hør (herunder garnaffald og opkradset 

          tekstilmateriale) 

  5302      Hamp (cannabis sativa L.), rå eller beredt, men 

          ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder 

          garnaffald og opkradset tekstilmateriale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag II 

 Liste over varer omhandlet i artikel 10, stk. 2 

 KN-kode       Basis- 

 1995         toldloft 1)2) 

 -------------------------------------------- 

           (i tons) 2) 

 ------------------------------------------- 

   4011 10 00 

   4011 20 10 

   4011 20 90 

   4011 30 90 

   4011 91 10 

   4011 91 30 

   4011 91 90 

   4011 99 10       7 000 

   4011 99 30 

   4011 99 90 

   4012 10 30 

 ex 4012 10 80 3) 

 ex 4012 20 90 3) 

   4013 10 10 

   4013 10 90 

   4013 90 90 

 ------------------------------------------- 

   4203 10 00 

   4203 21 00 

   4203 29 91       160 

   4203 29 99 

   4203 30 00 

   4203 40 00 

 ------------------------------------------- 

   4412 

   4420 90 

   4420 90 11       40 490 (m3) 

   4420 90 19 

 ------------------------------------------- 

   4410          28 340 

 ------------------------------------------- 

   6401 

   6402          430 

 ------------------------------------------- 

   6403          3 120 

 ------------------------------------------- 

   6404 

   6405 90         10 470 

 ------------------------------------------- 

   9405 91 19       4 670 

 ------------------------------------------- 

   7305 

   7306 10 11 

   7306 10 19 

   7306 10 90 

   7306 20 00 

   7306 30 21 

   7306 30 29 

   7306 30 51 

   7306 30 59 

   7306 30 71       17 350 

   7306 30 78 

   7306 30 90 

   7306 40 91 

   7306 40 99 

   7306 50 91 

   7306 50 99 

   7306 60 31 

   7306 60 39 

   7306 60 90 

   7306 90 00 

 ------------------------------------------- 

   7407 

   7408          3 900 

   7411 

 ------------------------------------------- 

   7604 10 

   7604 29 

   7605          8 200 

   7606 

 ------------------------------------------- 

   7903 

   7905          4 260 

 ------------------------------------------- 

 1) For varer, der indføres udover disse lofter, kan Fællesskabet 

  genindføre told. 

 2) Disse mængder vil blive forøget med 20% på den første dag i hvert 

  kalenderår, som følger det år, hvor aftalen trådte i kraft. 

 3) Se den omhandlede vares beskrivelse i noten. 

   8501 10 10 

   8501 10 91 

   8501 10 93 

   8501 10 99 

   8501 20 90 

   8501 31 90 

   8501 32 91 

   8501 32 99 

   8501 33 90 

   8501 34 50 

   8501 34 91 

   8501 34 99 

   8501 40 91 

   8501 40 99 

   8501 51 90 

   8501 52 91 

   8501 52 93 

   8501 52 99 

   8501 53 50       6 544 

   8501 53 92 

   8501 53 94 

   8501 53 99 

   8501 61 91 

   8501 61 99 

   8501 62 90 

   8501 63 90 

   8501 64 00 

   8502 11 91 

   8502 11 99 

   8502 12 90 

   8502 13 91 

   8502 13 99 

   8502 20 91 

   8502 20 99 

   8502 30 91 

   8502 30 99 

   8502 40 90 

 ------------------------------------------- 

   8503 00 

   8504 90         6 440 

 ------------------------------------------- 

   8544 11 

   8544 19         1 170 

   8544 20 

   8544 30 90 

   8544 41 

   8544 49 

   8544 51 

   8544 59 

   8544 60 

 ------------------------------------------- 

   8716 10 10 

   8716 10 91 

   8716 10 94 

   8716 10 96 

   8716 10 99 

   8716 20 10 

   8716 20 90       6 500 

   8716 31 00 

   8716 39 30 

   8716 39 51 

   8716 39 59 

   8716 39 80 

   8716 40 00 

 ------------------------------------------- 

   9401 30 10 

   9401 30 90 

   9401 40 00 

   9401 50 00 

   9401 61 00 

   9401 69 00       19 610 

   9401 71 00 

   9404 79 00 

   9401 80 00 

   9401 90 30 

   9401 90 80 

 ------------------------------------------- 

   9403 10 10 

   9403 10 51 

   9403 10 59 

   9403 10 91 

   9403 10 93 

   9403 10 99       47 290 

   9403 20 91 

   9403 20 99 

   9403 30 11 

   9403 30 19 

   9403 30 91 

   9403 30 99 

   9403 40 10 

   9403 40 90 

   9403 50 00 

   9403 60 10 

   9403 60 30 

   9403 60 90 

   9403 70 90 

   9403 80 00 

   9403 90 10 

   9403 90 30 

   9403 90 90 

 ------------------------------------------- 

   7202 21 10 

   7202 21 90       4 630 

   7202 29 00 

 ------------------------------------------- 

 1) For varer, der indføres udover disse lofter, kan Fællesskabet 

  genindføre told. 

 2) Disse mængder vil blive forøget med 20% på den første dag i hvert 

  kalenderår, som følger det år, hvor aftalen trådte i kraft. 

                Note 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode     Varebeskrivelse           TARIC-kode 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4012 10 80  Regummierede dæk           4012 10 80*90 

         Af anden art end den, der anvendes 

         til cykler, også med hjælpemotor 

         til motorcykler eller til scootere 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4012 20 90  Brugte dæk              4012 10 90*90 

         Af anden art end den, der anvendes 

         til cykler, også med hjælpemotor 

         til motorcykler eller til scootere 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) For varer, der indføres udover disse lofter, kan Fællesskabet 

  genindføre told. 

 2) Disse mængder vil blive forøget med 20% på den første dag i hvert 

  kalenderår, som følger det år, hvor aftalen trådte i kraft. 

 BILAG III 

 Liste over de i artikel 11, stk. 2, omhandlede varer 

 250100   282619   284180   290521   291470 

 25010    282620   284190   290522   291523 

 25090    282690   284210   290529   291540 

 250621   282720   284290   290539   291550 

 250629   282736   284329   290541   291560 

 250810   282739   284610   290543   291619 

 250830   282810   284690   290549   291620 

 250840   282990   284810   290550   291632 

 250860   283030   284890   290612   291633 

 250900   283090   284920   290613   291639 

 251710   283190   284990   290614   291713 

 251749   283210   285000   290619   291714 

 251810   283220   285100   290621   291720 

 251820   283319   290110   290629   291734 

 251830   283321   290121   290714   291736 

 252100   283326   290122   290715   291817 

 252210   283329   290123   290719   291819 

 252220   283340   290124   290722   291823 

 252230   283422   290129   290723   291829 

 252890   283429   290211   290729   291830 

 253090   283510   290219   290730   291890 

 27100027  283521   290242   290810   291900 

 27100029  283522   290243   290820   292112 

 27100032  283523   290260   290890   292122 

 27100034  283524   290270   290920   292130 

 27100036  283525   290290   290930   292141 

 27100069  283526   290312   290950   292142 

 27100074  283529   290313   290960   292143 

 27100076  283539   290314   291020   292144 

 27100077  283610   290315   291090   292145 

 27100078  283691   290316   291212   292149 

 271500   283692   290319   291213   292221 

 280410   283693   290329   291219   292222 

 280421   283699   290330   291221   292229 

 280540   283719   290340   291230   292390 

 281000   283720   290351   291242   292390 

 281119   283800   290359   291249   292421 

 281122   283911   290361   291250   292519 

 281123   283919   290362   291260   292520 

 281129   293920   290369   291300   292620 

 281530   283990   290410   291419   292690 

 281810   284011   290490   291421   292800 

 281820   284019   290511   291423   292990 

 282120   284020   290514   291429   293010 

 282410   284110   290515   291430   293212 

 282420   284150   290517   291441   233321 

 282490   284170   290519   291450   293379 

 294200   330790   381600   392073   401191 

 300410   340111   381720   392079   401210 

 30042090  340119   381900   392092   401220 

 30043190  340120   382000   392093   401290 

 300432   340211   382200   392094   401310 

 300439   340212   382310   392099   401320 

 300440   340213   382320   392111   401390 

 300450   340219   382330   392112   401519 

 300490   340290   382340   392113   401590 

 300510   340311   382350   392114   401610 

 300590   340319   390511   392119   401691 

 300620   340391   390519   392190   401693 

 300630   340399   390590   392220   401694 

 300640   340410   390610   392290   401695 

 300650   34020    390750   392310   401699 

 300660   340490   390791   392329   41041095 

 310100   340510   390799   392330   41041099 

 310510   340520   390910   392340   410429 

 320130   340530   390930   392350   41051191 

 320190   340540   390940   392390   41051199 

 320710   340590   390950   392410   41051290 

 320720   340700   391510   392490   41051990 

 320730   350190   391520   392510   410520 

 320740   350510   391520   392520   41061190 

 320990   350520   391590   392530   410612 

 321000   350610   391610   392590   410619 

 321210   350691   391620   392610   410620 

 321290   350699   391690   392620   41071090 

 321310   350710   391721   392630   410721 

 321390   360100   391722   392690   410729 

 321490   360410   391723   400300   410790 

 321511   360490   391729   400400   410800 

 321519   360610   391731   400510   410900 

 330210   360690   391732   400591   411000 

 330290   370199   391733   400599   411100 

 330300090  380190   391739   400610   430211 

 330410   380400   391740   400690   430212 

 330420   380510   391890   400811   430213 

 330430   380520   391910   400819   430219 

 330491   380590   391990   400821   430220 

 330499   380810   392010   400829   43040010 

 330510   380820   392020   400910   470100 

 330520   380830   392030   400920   470200 

 330530   380840   392041   400930   470411 

 330590   380890   392042   400940   470419 

 330610   380910   392051   400950   470429 

 330690   380991   392059   401010   470710 

 330710   380992   392061   401091   470720 

 330720   380999   392062   401099   470730 

 330730   381010   392063   401110   470790 

 330741   381090   392069   401120   480210 

 330749   381400   392072   401150   480240 

 480251   660320   702000   820820   84213975 

 480253   660390   730719   820830   842191 

 480910   680100   730721   820840   842230 

 480920   680210   730810   821300   842240 

 480990   680221   730820   830300   842420 

 481021   680222   730840   830400   842489 

 481029   680223   730890   830710   842490 

 481129   680229   731100   830790   842611 

 481131   680291   731300   830820   842612 

 481139   680292   731420   830910   842619 

 481410   680293   731430   831000   842620 

 481490   680299   731441   840390   842630 

 481500   680300   731442   840410   842641 

 481630   680421   731449   840420   842649 

 481690   680422   731450   840490   842691 

 481710   680423   731511   840810   842699 

 481720   680430   731512   84082031  843020 

 481730   680510   731519   84082035  843110 

 482010   680520   731520   85082037  843120 

 482020   680530   731581   84082051  843131 

 482030   680610   731582   84082055  843139 

 482040   680690   731589   84082057  843141 

 482050   680911   731590   84082099  843142 

 482090   680919   732010   840890   843143 

 482110   680990   732020   841221   843149 

 482190   681270   732090   841231   843210 

 482311   681591   732181   841420   843221 

 482319   690100   732182   841430   843229 

 482330   690310   732183   841440   843230 

 482351   690320   732190   841480   843280 

 482360   690390   732211   841610   843290 

 482390   690600   732219   841620   843311 

 490199   690790   732290   841630   843340 

 490700   690890   732429   841690   843352 

 490810   690911   761090   841911   843353 

 490900   691200   761210   841919   843360 

 491000   691410   820110   841931   843390 

 491110   691490   820120   841932   843410 

 491191   700719   820130   841950   843420 

 491199   700729   820140   841960   843490 

 64035119  700800   820150   842111   843510 

 64035191  701090   820160   842112   843590 

 64035195  701321   820190   842119   843680 

 64035199  701329   820210   842121   844180 

 640359   701331   820220   842122   845020 

 640391   70133991  820231   842123   845090 

 640399   70133999  820232   842129   845110 

 640691   701391   820240   842131   845129 

 660110   701790   820291   84213930  845130 

 660191   701920   820299   84213951  845140 

 660199   701939   820730   84213955  845150 

 660310   701990   820810   84213971  845180 

 845190   846140   847420   854130   900490 

 845310   846150   847431   854150   900820 

 845320   846190   847432   854610   901820 

 845380   846210   847439   854620   901832 

 845390   846221   847480   860110   901839 

 845410   846229   847490   860120   901841 

 845420   846231   847751   860210   901849 

 845610   846239   847759   860290   901850 

 845620   846241   847790   860310   902610 

 845630   846249   847910   860390   902620 

 845690   846291   847910   860400   902680 

 845710   846299   847930   860500   902690 

 845720   846310   847940   860610   902710 

 845730   846320   847981   860620   902890 

 845811   846330   847982   860630   902920 

 845819   846390   847989   860691   902990 

 845891   846410   847990   860692   903081 

 845899   846420   848310   860699   903189 

 845910   846490   848320   860711   903140 

 845921   846510   848330   860712   903180 

 845929   846591   848350   860719   903220 

 845931   846592   848360   860721   903281 

 845939   846593   848390   860729   910511 

 845940   846594   848410   860730   940310 

 845951   846595   848490   860791   940320 

 845959   846596   851650   860799   940390 

 845961   846599   851710   870110   940591 

 845969   846610   851740   87033219  950699 

 845970   846620   851781   870850   960610 

 846011   846630   851810   870860   960621 

 846031   846691   852510   870870   960630 

 846039   846692   852520   871200   960711 

 846040   846693   853221   871310   960719 

 846090   846694   853229   871390   960720 

 846110   846110   85369001  900110   961511 

 846120   847050   85369010  900311   961519 

 846130   847410   85369020  900410   961590 

 BILAG IV 

 Liste over de i artikel 11, stk. 3, omhandlede varer 

 252329   420211   481011   650400   72114999 

 252390   420212   481012   650510   72119019 

 280110   420219   481420   650590   72119090 

 280430   420221   481430   650610   721410 

 280440   420222   481610   650691   721510 

 280610   420229   481620   650692   721520 

 281121   420231   481810   650699   721530 

 281512   420232   481820   650700   721540 

 282300   420239   481830   680710   72159090 

 282890   420291   481840   680790   721660 

 283322   420292   481910   680800   72169050 

 283531   420299   481920   681011   72169060 

 284030   420310   481940   681019   72169091 

 284700   420321   481950   681020   72169093 

 284910   420329   481960   681091   72169095 

 291211   420330   482210   681099   72169097 

 291731   420340   482290   681110   72169098 

 291732   420400   482340   681120   721711 

 291733   420500   482359   681130   721712 

 291735   430310   482370   681190   721713 

 293100   430390   490300   690410   721719 

 320610   43040090  640110   690490   721721 

 320810   441010   640191   690510   721722 

 320820   441090   640192   690590   721723 

 320890   441111   640199   711311   721729 

 320910   441119   640211   711319   721731 

 321100   441121   640219   711320   721732 

 321410   441129   640220   711411   721733 

 340220   441131   640230   711419   721739 

 340600   441139   640291   711420   72189030 

 360200   441191   640299   720221   72189091 

 360300   441199   640311   720241   72189099 

 38239070  441212   640319   720249   72199091 

 38239081  441219   640320   72029919  72199099 

 38239083  441221   640330   72029930  72202031 

 38239085  441229   640340   72029980  72202039 

 38239087  441291   640411   72089090  72202051 

 38239091  441299   640419   72099090  72202059 

 38239093  480100   640420   72113031  72202091 

 38239095  480252   640510   72113039  72202099 

       480260   640520   72113050  72203051 

 391810   480300   640590   72113090  72209019 

 392210   480570   650100   72114195  72209039 

 392321   480580   650200   72114199  72209090 

 420100   480810   650300   72114991  722220 

 72223059  731811   760692   830130   841590 

 72223091  731812   760711   830140   841720 

 72223099  731813   760719   830150   841790 

 72252090  731814   760720   830160   841810 

 72259090  731815   760810   830170   841821 

 72261091  731816   760820   830210   841829 

 72261099  731819   760900   830220   841830 

 72262080  731821   761010   830230   841840 

 72269291  731822   761290   830241   841850 

 72269299  731823   761690   830242   841861 

 72269980  731824   790120   830249   841869 

 72281050  731829   790400   830250   841891 

 72281090  732111   790500   830260   841899 

 72282060  732112   790600   830810   841920 

 722840   732113   790710   830890   841940 

 722850   732391   790790   830990   841981 

 72286081  732392   820310   840310   841989 

 72286089  732393   820320   840721   842199 

 72287091  732394   820330   840729   842211 

 72287099  732399   820340   840731   842219 

 722910   732510   820411   840732   842220 

 722920   732599   820412   841011   842310 

 722990   732620   820420   841012   842320 

 730120   740710   820510   841013   842330 

 730630   740721   820520   841090   842381 

 730640   740722   820530   841311   842382 

 730650   740729   820540   841319   842389 

 730660   740811   820551   841320   842390 

 730690   740819   820559   841330   842410 

 730711   740821   820560   841340   842430 

 730722   740822   820570   841350   842481 

 730723   740829   820580   841360   842710 

 730729   741991   820590   841370   842720 

 730791   741999   820600   841381   842790 

 730792   760120   820711   841382   843240 

 730793   760410   820712   841391   843319 

 730799   760421   820720   841392   843320 

 730830   760429   820740   841410   843330 

 730900   760511   820750   841451   843351 

 731010   760519   820760   841459   843359 

 731021   760521   820770   841460   843810 

 731029   760529   820780   841510   845011 

 731411   760611   820790   841581   845012 

 731419   760612   830110   841582   845019 

 731700   760691   830120   841583   845121 

 845430   850820   853010  ex 87021011 1) 890391 

 845490   850880   853080   87021019  890392 

 845530   850910   853110   87021091  890399 

 847120   850920   853120   87021099  900810 

 84719280  850930   853180  ex 87029011 1) 900830 

 848041   850940   853210   87029019  901320 

 848110   850980   853223   87029031  901600 

 848120   850990   853224   87029039  901910 

 848130   851010   853329   87029090  901920 

 848140   851110   853331   870322   902830 

 848180   851120   853339   870323   903031 

 848190   851130   853340   870324   903039 

 848210   851140   853390   87033190  903040 

 848340   851150   853400   87033290  903210 

 850110   851180   853510   870333   903289 

 850120   851190   853521   870390   910310 

 850131   851210   853529   870410   910390 

 850132   851220   853530   870421   910521 

 850140   851310   853540   870422   910529 

 850151   85141010  853590   870423   910591 

 850152   851511   853610   870431   910599 

 850211   851519   853620   870432   910610 

 850220   851521   853630   870490   910700 

 850300   851529   853641   870510   940410 

 850410   851531   853649   870520   940421 

 850421   851539   853650   870530   940429 

 850422   851580   853661   870540   940430 

 850423   851590   853669   870590   940490 

 850433   851610   853710   870600   940510 

 850434   851621   853720   870911   940520 

 850440   851629   853810   870919   940530 

 850450   851631   853890   870990   940540 

 850490   851632   854110   871110   940550 

 850511   851633   854220   871120   940560 

 850519   851640   854280   871620   940600 

 850520   851660   854441   871631   960310 

 850611   851671   854449   871639   960321 

 850612   851672   854470   871640   960329 

 850613   851679   854690   871680   960330 

 850620   851680   854710   880110   960340 

 850710   851730   854720         960350 

 850720   852810   854790         960390 

 850780   852820   87012090        960622 

 850790   852910   870190 

 850810   852990 

 ---------------- 

 1) Varebeskrivelsen af den pågældende vare findes i noten nedenfor. 

                 NOTE 

 KN-kode      Varebeskrivelse 

 ex 8702 10 11   Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 

          personer (inklusive føreren) 

          -   Med forbrændingsmotor med kompressions- 

             tænding, med stempel (diesel- eller 

             semidieselmotorer): 

          - -  Med slagvolumen over 2 500 (cm3) 

          - - - Nye 

          - - - Undtagen sådanne, som er bygget til brug i 

             lufthavne 

 ex 8702 90 11   -   I andre tilfælde 

          - -  Med forbrændingsmotor med kompressions- 

             tænding, med stempel (diesel- eller 

             semidieselmotorer): 

          - - - Med slagvolumen over 2 800 (cm3) 

          - - - Nye 

          - - - Undtagen sådanne, som er bygget til brug i 

             lufthavne 

 BILAG V 

 Varer omhandlet i artikel 18, stk. 1, og 18, stk. 2 

 KN-kode      Varebeskrivelse 

  2905 43 00   Mannitol 

  2905 44    D-Glucitol (sortibol) 

 ex 3505 10    Dextrin og anden modificeret stivelse, med 

          undtagelse af stivelse, esterificeret eller 

          etherificeret, henhørende under pos. 3505 10 50 

  3505 20    Lim på basis af stivelse, dextrin eller anden 

          modiciceret stivelse 

  3809 10    Tilberedte appretur- og bejdsemidler på basis af 

          stivelse eller stivelsesprodukter 

  3823 60    Sorbitol, undtagen varer henhørende under 

          pos. 2905 44 

            -------------------------- 

 BILAG VI 

 Liste over de i artikel 21, stk. 2, omhandlede varer 

 Indførsel i Fællesskabet af følgende varer med oprindelse i 

  Slovenien er genstand for de nedenfor anførte indrømmelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse   år 1     år 2    år 3 

                -------------------------------------- 

                mængde told- mængde told- mængde told- 

                    sats     sats     sats 

                 (t) (%)  (t)  (%)   (t)  (%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  01011910 Heste, levende,  ube-  fri  ube-  fri  ube-  fri 

       til slagtning   græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

  01011990 Heste, levende,  ube-  67%  ube-  67%  ube-  67% 

       i andre tilfælde græn- af  græn- af  græn- af 

                set  MFN  set  MFN  set  MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0201   Kød af hornkvæg, 7 000 20%  7 700 20%  8 400 20% 

       fersk eller kølet    af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 ex 0201100  Hele kroppe 

  020120  Andre udskæ- 

       ringer, ikke 

       udbenet 

  02012020 »Quartiers 

       compenses« 

  02012030 Forfjerdinger, 

       sammenhængende 

       eller adskilte 

  02012050 Bagfjerdinger, 

       sammenhængende 

       eller adskilte 

  02130   Udbenet kød 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0207   Kød og spiseligt 1 200 20%  1 320 20%  1 440 20% 

       slagteaffald af     af      af      af 

       fjerkræ         MFN     MFN     MFN 

  020710  Fjerkræ, ikke 

       udskåret, fersk 

       eller kølet 

  02071011 Såkaldte »83%- 

       høns« (plukkede, 

       uden tarme, med 

       hoved og fødder) 

  02071015 Såkaldte »70%- 

       høns« (plukkede 

       og rensede ...) 

  02071019 Såkaldte »65%-høns« 

  020721  Høns af arten 

       Gallus domesticus  (      (      ( 

  02072110 Såkaldte »70%-høns* 

  02072190 Såkaldte »65%-høns« 

 --------------------------------------------------------------------- 

  020739  Udskåret fjerkræ 1 000 20%  1 100 20%  1 200 20% 

       samt slagteaffald 1)   af  1)   af  1)   af 

                    MFN     MFN     MFN 

  0207913  Halve eller kvarte 

  02073915 Hele vinger, 

       også uden vinge- 

       spids 

  02073917 Rygge, halse, 

       rygge med hals 

       gumpe og vinge- 

       spidser 

  02073921 Bryst og stykker 

       deraf 

  02073923 Lår og stykke 

       deraf 

  02073925 Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  020741  Udskåret fjerkræ  (  20%   (  20%   (  20% 

       samt slagteaffald    af      af     af 

       (undtagen lever),    MFN      MFN     MFN 

  02074111 Halve eller kvarte 

  02074121 Hele vinger, også 

       uden vingespids 

  02074131 Rygge, halse, rygge 

       med hals, gumpe og 

       vingespidser 

  02074141 Bryst og stykker 

       deraf 

  02074151 Lår og stykker 

       deraf 

  02074171 Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  02089040 Kød og slagte-  ube-  fri  ube-  fri  ube-  fri 

       affald af vildt  græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 021011  Skinke og stykker 50  20%  55   20%  60   20% 

       deraf, tørret      af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

   0402           1 000 20%  1 100 20%  1 200 20% 

                    af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

  040210  Skummetmælks- 

       pulver 

  040221  Sødmælkspulver 

 --------------------------------------------------------------------- 

  040310  Yoghurt      500  20%   550 20%   600 20% 

                    af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  040690  Ost (Emmentaler,  300  20%   330 20%   360 20% 

       Edamer, Gouda,      af      af      af 

       Sbrinz-type)       MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 04090000  Naturlig honning ube-  93%  ube-  93%  ube-  93% 

                græn- af  græn- af  græn- af 

                set  MFN  set  MFN  set  MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 06049910  Mos og lav,    ube-  fri  ube-  fri  ube-  fri 

       tørret      græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

  070190  Kartofler, friske 150  20%  165  20%  180  20% 

       eller kølede,      af      af      af 

       undtagen lægge-     MFN     MFN     MFN 

       kartofler 

 --------------------------------------------------------------------- 

  070490  Kål og blomkål  100  20%  110  20%  120  20% 

       osv.           af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  070511  Hovedsalat    100  20%  110  20%  120  20% 

                    af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  07061000  Gulerødder og   800  20%  880  20%  960  20% 

       roer           af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  07070025  Agurker, friske  ube-  80%  ube-  80%  ube-  80% 

       15.5-30.9.    græn- af  græn- af  græn- af 

                set  MFN  set  MFN  set  MFN 

                    2)            2) 

  07070030  Agurker, friske  ube-  80%  ube-  80%  ube-  80% 

       1.10.-31.10.   græn- af  græn- af  græn- af 

                set  MFN  set  MFN  set  MFN 

                    2)      2)      2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

   070951  . . . Svampe   ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

                græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

  07095130  Kantareller 

  07095150  Rørhatte 

  07095190  Andre vilde 

       svampe 

  0712300  Svampe, undtagen ube-  fri  ube-  fri  ube-  fri 

       dyrkede, tørrede græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

   080810  Æbler 1.6.-31.12 1 500 20%  1 650 20%  1 800 20% 

                    af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

  08081092  »golden delicious«    2)      2)      2) 

  08081094  »granny smith« 

  08081098  Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  080820   Pærer og kvæder  1 700 20%  1 870 20%  2 040 20% 

                   af      af      af 

                   MFN      MFN     MFN 

                   2)      2)      2) 

  08082057  1.6.-31.10. 

  08082067  1.11.-31.12. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  08121000  Kirsebær,     200 fri2)  220 fri2)  240 fri2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  12099910  Frø af skovtræer ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

                græn-    græn-    græn- græn- 

                set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1210    Humle, frisk   2 600 20%  2 860 20%  3 120 20% 

       eller tørret      af      af      af 

                   MFN      MFN     MFN 

  12101000  Humle, ikke 

       formalet, pulve- 

       riseret 

       eller som 

       pellets 

  121020   Humle, formalet 

  12102010  Humle, formalet, 

       pulveriseret, 

       lupulin 

 --------------------------------------------------------------------- 

  15060000  Andre animalske  ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

       fedtstoffer og  græn-    græn-    græn- 

       olier samt frak- set     set     set 

       tioner deraf 

 --------------------------------------------------------------------- 

  160100   Pølser og lig-  100  20%  110  20%  120  20% 

       nende varer af     af      af      af 

       køs, undtagen      MFN      MFN     MFN 

       lever 

  16010091  Tørrede pølser og 

       smørepølser, ikke 

       kogt 

  16010099  . . . Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1602    Andre varer af  1 200 20%  1 320  20%  1 440 20% 

       kød, tilberedte     af      af      af 

                   MFN      MFN     MFN 

  160239   Af fjerkrækød, 

       tilberedt eller 

       konserveret, 

       også slagteaffald) 

       (> 57% fjerkrækød) 

  16023919  Af andet fjerkræ, 

       ikke kogt, stegt 

       eller på lignende 

       måde tilberedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2001    Grøntsager, frugter 

       nødder og andre 

       spiselige plante- 

       dele, tilberedt 

       eller konserveret 

       med eddike eller 

       eddikesyre 

 ex 2001100  Agurker      ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

                græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

  20019020  Frugt af arten  ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

       Capsicum, bortset græn-    græn-    græn- 

       fra sød peber   set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004903  Surkål, frossen  50  fri  55   fri  60   fri 

  0053000  Surkål, ikke 

       frossen      (   fri  (   fri  (   fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 200490  Ajvar       ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

                græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

  200860   Kirsebær, tilsat 500  fri2) 550  fri2) 600  fri2) 

       alkohol 

  20086039  Søde kirsebær       2)      2)      2) 

       til chokolade- 

       varer 

  20086051- Surkirsebær        2)      2)      2) 

  20086091 

 --------------------------------------------------------------------- 

  200970   Æblesaft, med   ube- 50%  ube-  50%  ube-  50% 

       densitet ved 20  græn- af   græn- af  græn- af 

       grader på over  set  MFN  set  MFN  set  MFN 

       1,33 g/(cm3) 

  20097030  Med en værdi pr. 

       100 kg netto på 

       over 18 ecu, 

       tilsat sukker 

       Med en værdi pr. 

       100 kg netto på 

       over 18 ecu, 

  20097093  og derunder, tilsat 

       sukker, ikke 

  20097099  > 30 vægtprocent 

       ... ikke tilsat 

       sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

  20098071  Kirsebærsaft   150  20%  165  20%  180  20% 

                   af      af      af 

                   MFN      MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  200990   Blandinger af   200  20%  220   20%  240  20% 

       safter         af      af      af 

                   MFN      MFN     MFN 

  20099011  ... med en densi- 

       tet ved 20 grader 

       på over 

       1,33 g/(cm3) 

  20099019  I andre tilfælde 

  20099031  ... mes en værdi 

       pr. 100 kg netto 

       på 18 ecu og 

       derunder 

  20099039  I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

  230990   Tilberedninger 

       af den art, der 

       anvendes som dyre- 

       foder 

  23099093  Tilsætningsfoder ube- 20%  ube-  20%  ube-  20% 

       (premixes)    græn- af  græn-  af  græn- af 

                set  MFN  set   MFN  set  MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse   år 4     år 5   Efterføl- 

                             gende år 

                -------------------------------------- 

                mængde told- mængde told- mængde told- 

                    sats     sats     sats 

                 (t) (%)  (t)  (%)   (t)  (%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  01011910 Heste, levende,  ube-  fri  ube-  fri  ube-  fri 

       til slagtning   græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

  01011990 Heste, levende,  ube-  67%  ube-  67%  ube-  67% 

       i andre tilfælde græn- af  græn- af  græn- af 

                set  MFN  set  MFN  set  MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0201   Kød af hornkvæg, 9 100 20%  9 800 20% 10 500 20% 

       fersk eller kølet    af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 ex 0201100  Hele kroppe 

  020120  Andre udskæ- 

       ringer, ikke 

       udbenet 

  02012020 »Quartiers 

       compenses« 

  02012030 Forfjerdinger, 

       sammenhængende 

       eller adskilte 

  02012050 Bagfjerdinger, 

       sammenhængende 

       eller adskilte 

  02130   Udbenet kød 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0207   Kød og spiseligt 1 560 20%  1 680 20%  1 800 20% 

       slagteaffald af     af      af      af 

       fjerkræ         MFN     MFN     MFN 

  020710  Fjerkræ, ikke 

       udskåret, fersk 

       eller kølet 

  02071011 Såkaldte »83%- 

       høns« (plukkede, 

       uden tarme, med 

       hoved og fødder) 

  02071015 Såkaldte »70%- 

       høns« (plukkede 

       og rensede ...) 

  02071019 Såkaldte »65%-høns« 

  020721  Høns af arten 

       Gallus domesticus  (      (      ( 

  02072110 Såkaldte »70%-høns* 

  02072190 Såkaldte »65%-høns« 

 --------------------------------------------------------------------- 

  020739  Udskåret fjerkræ 1 300 20%  1 400 20%  1 500 20% 

       samt slagteaffald 1)   af  1)   af  1)   af 

                    MFN     MFN     MFN 

  0207913  Halve eller kvarte 

  02073915 Hele vinger, 

       også uden vinge- 

       spids 

  02073917 Rygge, halse, 

       rygge med hals 

       gumpe og vinge- 

       spidser 

  02073921 Bryst og stykker 

       deraf 

  02073923 Lår og stykke 

       deraf 

  02073925 Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  020741  Udskåret fjerkræ  (  20%   (  20%   (  20% 

       samt slagteaffald    af      af     af 

       (undtagen lever),    MFN      MFN     MFN 

  02074111 Halve eller kvarte 

  02074121 Hele vinger, også 

       uden vingespids 

  02074131 Rygge, halse, rygge 

       med hals, gumpe og 

       vingespidser 

  02074141 Bryst og stykker 

       deraf 

  02074151 Lår og stykker 

       deraf 

  02074171 Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  02089040 Kød og slagte-  ube-  fri  ube-  fri  ube-  fri 

       affald af vildt  græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 021011  Skinke og stykker 65  20%  70   20%  75   20% 

       deraf, tørret      af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

   0402           1 300 20%  1 400 20%  1 500 20% 

                    af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

  040210  Skummetmælks- 

       pulver 

  040221  Sødmælkspulver 

 --------------------------------------------------------------------- 

  040310  Yoghurt      650  20%   700 20%   750 20% 

                    af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  040690  Ost (Emmentaler,  390  20%   420 20%   450 20% 

       Edamer, Gouda,      af      af      af 

       Sbrinz-type)       MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 04090000  Naturlig honning ube-  93%  ube-  93%  ube-  93% 

                græn- af  græn- af  græn- af 

                set  MFN  set  MFN  set  MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 06049910  Mos og lav,    ube-  fri  ube-  fri  ube-  fri 

       tørret      græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

  070190  Kartofler, friske 195  20%  210  20%  225  20% 

       eller kølede,      af      af      af 

       undtagen lægge-     MFN     MFN     MFN 

       kartofler 

 --------------------------------------------------------------------- 

  070490  Kål og blomkål  130  20%  140  20%  150  20% 

       osv.           af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  070511  Hovedsalat    130  20%  140  20%  150  20% 

                    af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  07061000  Gulerødder og   1 040 20%  1 120 20%  1 200 20% 

       roer           af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  07070025  Agurker, friske  ube-  80%  ube-  80%  ube-  80% 

       15.5-30.9.    græn- af  græn- af  græn- af 

                set  MFN  set  MFN  set  MFN 

                    2)            2) 

  07070030  Agurker, friske  ube-  80%  ube-  80%  ube-  80% 

       1.10.-31.10.   græn- af  græn- af  græn- af 

                set  MFN  set  MFN  set  MFN 

                    2)      2)      2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

   070951  . . . Svampe   ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

                græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

  07095130  Kantareller 

  07095150  Rørhatte 

  07095190  Andre vilde 

       svampe 

  0712300  Svampe, undtagen ube-  fri  ube-  fri  ube-  fri 

       dyrkede, tørrede græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

   080810  Æbler 1.6.-31.12 1 950 20%  2 100 20%  2 250 20% 

                    af      af      af 

                    MFN     MFN     MFN 

  08081092  »golden delicious«    2)      2)      2) 

  08081094  »granny smith« 

  08081098  Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  080820   Pærer og kvæder  2 210 20%  2 380 20%  2 550 20% 

                   af      af      af 

                   MFN      MFN     MFN 

                   2)      2)      2) 

  08082057  1.6.-31.10. 

  08082067  1.11.-31.12. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  08121000  Kirsebær,     260 fri2)  280 fri2)  300 fri2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  12099910  Frø af skovtræer ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

                græn-    græn-    græn- græn- 

                set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1210    Humle, frisk   3 380 20%  3 640 20%  3 900 20% 

       eller tørret      af      af      af 

                   MFN      MFN     MFN 

  12101000  Humle, ikke 

       formalet, pulve- 

       riseret 

       eller som 

       pellets 

  121020   Humle, formalet 

  12102010  Humle, formalet, 

       pulveriseret, 

       lupulin 

 --------------------------------------------------------------------- 

  15060000  Andre animalske  ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

       fedtstoffer og  græn-    græn-    græn- 

       olier samt frak- set     set     set 

       tioner deraf 

 --------------------------------------------------------------------- 

  160100   Pølser og lig-  130  20%  140  20%  150  20% 

       nende varer af     af      af      af 

       køs, undtagen      MFN      MFN     MFN 

       lever 

  16010091  Tørrede pølser og 

       smørepølser, ikke 

       kogt 

  16010099  . . . Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1602    Andre varer af  1 560 20%  1 680  20%  1 800 20% 

       kød, tilberedte     af      af      af 

                   MFN      MFN     MFN 

  160239   Af fjerkrækød, 

       tilberedt eller 

       konserveret, 

       også slagteaffald) 

       (> 57% fjerkrækød) 

  16023919  Af andet fjerkræ, 

       ikke kogt, stegt 

       eller på lignende 

       måde tilberedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2001    Grøntsager, frugter 

       nødder og andre 

       spiselige plante- 

       dele, tilberedt 

       eller konserveret 

       med eddike eller 

       eddikesyre 

 ex 2001100  Agurker      ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

                græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

  20019020  Frugt af arten  ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

       Capsicum, bortset græn-    græn-    græn- 

       fra sød peber   set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2004903  Surkål, frossen  65  fri  70   fri  75   fri 

  0053000  Surkål, ikke 

       frossen      (   fri  (   fri  (   fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 200490  Ajvar       ube- fri  ube-  fri  ube-  fri 

                græn-    græn-    græn- 

                set     set     set 

 --------------------------------------------------------------------- 

  200860   Kirsebær, tilsat 650  fri2) 700  fri2) 750  fri2) 

       alkohol 

  20086039  Søde kirsebær       2)      2)      2) 

       til chokolade- 

       varer 

  20086051- Surkirsebær        2)      2)      2) 

  20086091 

 --------------------------------------------------------------------- 

  200970   Æblesaft, med   ube- 50%  ube-  50%  ube-  50% 

       densitet ved 20  græn- af   græn- af  græn- af 

       grader på over  set  MFN  set  MFN  set  MFN 

       1,33 g/(cm3) 

  20097030  Med en værdi pr. 

       100 kg netto på 

       over 18 ecu, 

       tilsat sukker 

       Med en værdi pr. 

       100 kg netto på 

       over 18 ecu, 

  20097093  og derunder, tilsat 

       sukker, ikke 

  20097099  > 30 vægtprocent 

       ... ikke tilsat 

       sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

  20098071  Kirsebærsaft   195  20%  210  20%  225  20% 

                   af      af      af 

                   MFN      MFN     MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

  200990   Blandinger af   260  20%  280   20%  300  20% 

       safter         af      af      af 

                   MFN      MFN     MFN 

  20099011  ... med en densi- 

       tet ved 20 grader 

       på over 

       1,33 g/(cm3) 

  20099019  I andre tilfælde 

  20099031  ... mes en værdi 

       pr. 100 kg netto 

       på 18 ecu og 

       derunder 

  20099039  I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

  230990   Tilberedninger 

       af den art, der 

       anvendes som dyre- 

       foder 

  23099093  Tilsætningsfoder ube- 20%  ube-  20%  ube-  20% 

       (premixes)    græn- af  græn-  af  græn- af 

                set  MFN  set   MFN  set  MFN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Vægt af hele kroppe.              CE/SI/Bilag VI/dk4 

 2) Denne nedsættelse gælder kun for værditolden. 

 Bilag VII 

 Liste over de i artikel 21, stk. 4, omhandlede varer 

 Ved indførsel i Slovenien af følgende varer med oprindelse i 

  Fællesskabet nedsættes den gældende told med 50% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode  Varebeskrivelse                  Mængde 

                               (TONS) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0202    Kød af hornkvæg, frosset              2 000 

 0203    Kød af svin, fersk, kølet eller frosset      4 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0207 22  Kød og slagteaffald af fjerkræ henh. under 

      pos. 0105 

      Fersk, kølet eller frosset, fjerkræ, ikke 

      udskåret 

      Kalkuner frosne                   300 

 0207 23  Kød og slagteaffald af fjerkræ henh. under 

      pos. 0105 

      Fersk, kølet eller frosset, fjerkræ, ikke 

      udskåret 

      Ænder, gæs, perlehøns, frosne           1 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403 10  Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, 

      yoghurt, kefir og anden fermenteret eller 

      syrnet mælk og fløde                 600 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0406 40  Ost og ostemasse; blåskimmelost           200 

 0406 90  Ost og ostemasse; anden ost, undtagen 

      fåremælksost 

      Hvidskimmelost og »parmisano« 

 300 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0504    Tarme                        400 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0601    Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke osv.      300 

 0602 91  Andre levende planter, stiklinger og 

      podekviste; mycelliu                3 000 

 0702 00  Tomater, friske eller kølede            2 000 

 0703 10  Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg, samt 

      porrer og andre Allium-arter, friske eller 

      kølede; løg og skalotteløg              300 

 0703 20  Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg, samt 

      porrer og andre Allium-arter, friske eller 

      kølede; hvidløg                   200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0802 1   Andre nødder, friske eller kølede; mandler      100 

 0805 10  Citrusfrugter, friske eller tørrede; appelsiner  5 000 

 0805 20  Citrusfrugter, friske eller kølede; mandariner, 

      clementiner, wilkings og lignende         3 000 

 0805 30  Citrusfrugter, friske eller kølede; citroner 

      og limefrugter                   2 000 

 0807 10  Meloner (herunder vandmeloner)           1 000 

 0809 10  Abrikoser                      500 

 0810 90  Anden frisk frugt (kiwi)               500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1201 00  Sojabønner, også knuste               200 

 1209    Frø, frugter og sporer                300 

 2002 90  Tomater, tilberedt                  100 

 2304 00  Oliekager                     5 000 

 --------------------------------------------------------------------- 

              ----------------------- 

 Bilag VIIIa 

 Liste over de i artikel 24 omhandlede varer 

 Varer med oprindelse i Slovenien, for hvilke Fællesskabet indrømmer 

  toldkontingenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode  Varebeskrivelse            Toldkontingent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0301 91 00 Fisk, levende:             70 tons til nulsats 

      -  Andre fisk, levende: 

      - - Ørred (Salmo trutta, Salmo 

        gairdneri, Salmo clarki, Salmo 

        aguabonita, Salmo gilae)1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1604    Fisk, tilberedt eller konserveret:  500 tons til 4% 

      -  Fisk, hele eller i stykker, 

        undtaget hakkede: 

 1604 15  - - Makrel 

 1604 20  -  Andre fisk, tilberedt eller konserverede: 

      - - Andre varer: 

 ex 1604 

  20 50  - - Af arterne Scomber scombrus og Scomber 

        japonicus 

 --------------------------------------------------------------------- 

               ------------------ 

 ---------------- 

 1) Ændring af videnskabelige navne: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Forældede videnskabelige navne     Erstattet af 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salmo gairdneri            Oncorhynchus clarki 

 Salmo clarki              Oncorhynchus aguabonita 

 Salmo aguabonito            Oncorhynchus gilae 

 Salmo gilae              Oncorhynchus mykiss 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag VIIIb 

 Liste over de i artikel 24 omhandlede varer 

 Varer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke Slovenien indrømmer 

  toldkontingenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse         Toldkontingent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0303     Fisk, frossen, undtagen filet 

       og andet fiskekød henhørende 

       under pos. 0304:         100 tons til nulsats 

 0303 29 00   - Andre laksefisk, undtagen 

         lever og rogn: 

       - - Andre laksefisk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1604     Fisk, tilberedt eller 

       konserveret:           100 tons til 8% 

 1604 14   -  Fisk, hele eller i stykker, 

         undtaget hakkede: 

       - - Tunfisk, bugstribet bonit og 

         bonit (Sarda-arter) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1604     Fisk, tilberedt eller 

       konserveret:           150 tons til 5% 

 1604 15   -  Fisk, hele eller i stykker, 

         undtaget hakkede 

       - - Makrel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1604     Fisk, tilberedt eller 

       konserveret:           100 tons til 12,5% 

 ex 1604 19  -  Fisk, hele eller i stykker, 

         undtaget hakkede 

       - - Andre varer (undtagen 

         Salmonidae) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1604     Fisk, tilberedt eller 

       konserveret:           120 tons til 12,5% 

       -  Anden fisk, tilberedt eller 

         konserveret: 

 1604 20 50  - - Andre varer: 

 1604 20 70  - - - Sardin, bonit, makrel af 

          arterne Scomber scombrus 

          og Scomber japonicus, fisk 

          af arten Orcynopsis 

          unicolor 

 1604 20 90  - - - Tunfisk, bugstribet bonit 

          og andre fisk af slægten 

          Euthynnus 

       - - - Andre fisk 

 --------------------------------------------------------------------- 

            --------------------- 

Bilag IXa

Etablering: sektorer med berøring til overgangsperioden i artikel 45 og 52

Forbehold med hensyn til national behandling (disse forhold må ikke gøres gældende på en måde, der er i strid med mestbegunstigelsesbehandlingen):

1. Indtil to år efter aftalens ikrafttræden:

- direkte forsikring (herunder co-assurance) undtagen livsforsikring

- reassurance og retrocession

2. Indtil fire år efter aftalens ikrafttrædelse:

- børsmægleres finansielle tjenesteydelser

- porteføljeforvaltningsselskaber

- livsforsikring

3. Indtil fire år efter aftalens ikrafttræden:

- Autoriserede porteføljeforvaltningsselskaber (oprettet i henhold til loven af marts 1994 om investeringsfonde og porteføljeforvaltningsselskaber)1)

4. Indtil udgangen af overgangsperioden:

- Efterforsknings- og sikkerhedstjenesteydelser

- Udnyttelse af naturressourcer (mod en indrømmelse)

- Transporttjenesteydelser via rørledninger af gas mod et gebyr eller på aftalebasis

- Handel eller agenturvirksomhed med fast ejendom.

 

              ---------------- 

 ----------------- 

1) Begræsning med hensyn til erhvervelse af over 10% af aktierne i disse selskaber.

Bilag IXb

Etablering: udelukkende sektorer omhandlet i artikel 45

I. Organisering af hasardspil, totalisatorspil, lotterier og lignende.

II. Handel og agenturvirksomhed med kulturelle eller historiske monumenter og bygninger og naturresserver.

Disse forhold må ikke gøres gældende på en måde, der er i strid med mestbegunstigelsesbehandlingen.

 

             ------------------ 

Bilag IXc

Etablering: Finansielle tjenesteydelser omhandlet i afsnit IV, kapitel II

Finansielle tjenesteydelser: Definitioner

En finansiel tjenesteydelse er enhver tjenesteydelse af finansiel art, der tilbydes af en finansiel servicevirksomhed.

Finansielle tjenesteydelser omfatter følgende aktiviteter:

A. Alle former for forsikringsydelser og dermed beslægtede

1. Direkte livsforsikring (inklusive co-assurance)

i) livsforsikring

ii) andre former for forsikring

2. Genforsikring og retrocession

3. Forsikringsmægling

4. Tjenesteydelser i tilknytning til forsikring, såsom rådgivning, aktuarbistand, risikovurdering og skaderegulering.

B. Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)

1. Modtagelse af indskud og andre midler på anfordring fra offentligheden

2. Alle former for udlån, herunder bl.a. forbrugerkredit, hypotekkredit, factoring og finansiering af kommercielle transaktioner

3. Finansiel leasing

4. Alle tjenesteydelser i tilknytning til betalings- og pengeoverførsel, herunder kreditkort, rejsechecks og bankanvisninger

5. Garantier og engagementer

6. Handel for egen regning eller for kunders regning, på fondsbørsen, uden for fondsbørsen eller på anden måde, med følgende papirer:

a) pengemarkedspapirer (checks, veksler, indlånsbeviser osv.)

b) udenlandsk valuta

c) afledte produkter, herunder, men ikke alene, terminsforretninger og optioner

d) kurs- og rentearbitragepapirer, herunder produkter såsom swaps, aftaler om terminskurser osv.

e) omsættelige værdipapirer

f) andre negotiable dokumenter og finansielle aktiver, herunder guldbarrer.

7. Deltagelse i emissioner af enhver art af værdipapirer, herunder emissionsgarantier og placering som agent (enten offentlig eller privat) og servicevirksomhed i tilknytning til sådanne emissioner.

8. Låneformidling på pengemarkedet.

9. Investeringspleje, såsom likviditets- og porteføljeforvaltning, alle former for kollektiv investeringspleje, administration af pensionsfonde, forvaring og forvaltning af betroede midler.

10. Afregning og clearing i forbindelse med finansielle aktiver, herunder værdipapirer, afledte produkter og andre negotiable dokumenter.

11. Rådgivning og formidling samt andre medfølgende tjenesteydelser i forbindelse med de under punkt 1 til 10 nævnte aktiviteter, herunder kreditvurdering og -analyse, undersøgelser og rådgivning i tilknytning til investeringer og porteføljer, rådgivning om erhvervelser og omstrukturering af virksomheder samt virksomhedsanalyse.

12. Andre finansielle servicevirksomheders tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger og programmel til finansiel databehandling og dermed beslægtet programmel.

Følgende aktiviteter er ikke omfattet af definitionen af finansielle tjenesteydelser:

a) Aktiviteter udført af centralbanker eller enhver anden offentlig institution med et penge- eller valutakurspolitisk sigte

b) Aktiviteter udført af centralbanker, statslige organer eller offentlige institutioner på regeringens vegne eller med dennes garanti, undtagen hvor disse aktiviteter kan udføres af finansielle servicevirksomheder i konkurrence med sådanne offentlige organer

c) Aktiviteter, der indgår i lovfæstede sociale sikringsordninger eller pensionsordninger, undtagen hvor disse aktiviteter kan udføres af finansielle servicevirksomheder i konkurrence med offentlige eller private institutioner.

 

             ----------------- 

Bilag X

Beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret omhandlet i artikel 68

1. De multilaterale konventioner, der er omhandlet i artikel 68, stk. 3, er følgende:

- Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961)

- Protokollen til Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (Madrid 1989)

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, som ændret i 1979)

- Den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV) (Geneve-akten 1991).

Associeringsrådet kan beslutte, at artikel 68, stk. 3, finder anvendelse på andre multilaterale konventioner.

2. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af følgende multilaterale konventioner:

- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, som ændret i 1979)

- Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (Stockholm-akten 1967, som ændret i 1979)

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Geneve 1977, som ændret i 1979)

- patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, som ændret i 1979 og 1984)

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971).

3. Fra denne aftales ikrafttræden indrømmer Slovenien, hvad angår anerkendelse og beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, EF-selskaber og -statsborgere en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer tredjelande i henhold til bilaterale aftaler.

Bilag XI

Sloveniens deltagelse i fællesskabsprogrammer omhandlet i artikel 106

Slovenien kan deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre aktioner inden for følgende områder:

- forskning

- informationstjenester

- miljø

- undervisning, uddannelse og ungdomsanliggender

- socialpolitik og sundhed

- forbrugerbeskyttelse

- små og mellemstore virksomheder

- turisme

- kultur

- den audiovisuelle sektor

- civilbeskyttelse

- handelslettende foranstaltninger

- energi

- transport

- bekæmpelse af narkotika og narkomani.

Associeringsrådet kan indvillige i, at der tilføjes andre EF-aktivitetsområder til ovenfor anførte, hvis det anses for at være i fælles interesse eller bidrage til realiseringen af Europaaftalens målsætninger.

 

             -------------------- 

Bilag XII

Eksporttold og afgifter med tilsvarende virkning omhandlet i artikel 14, stk. 1

Slovenien nedsætter gradvis eksporttolden og afgifterne med tilsvarende virkning i overensstemmelse med følgende tidsplan:

 

 1.1.1996: 7%      1.1.1997: 4%       1.1.1998: 0% 

 for følgende varer: 

 KN-kode    Varebeskrivelse 

 4401      Brænde; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og 

        træaffald, også agglomereret til briketter eller 

        lignende former: 

 4401 10 00   Brænde 

        - Træ i form af flis eller spåner 

 4401 21 00   - - Af nåletræ 

 4401 22 00   - - Af andet træ 

 4401 30    Savsmuld og træaffald, også agglomereret til 

        briketter eller lignende former: 

 4401 30 90   - - - Andre varer 

 4403      Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller 

        groft tildannet på to eller fire sider: 

 4403 20 00   - Andre varer, af nåletræ 

        - I andre tilfælde 

 4403 91 00   - - Af eg (Quercus-arter) 

 4403 92 00   - - Af bøg (Fagus-arter) 

 4403 99    - - I andre tilfælde 

 4403 99 10   - - - Af poppel 

 4403 99 20   - - - Af kastanje 

 4403 99 80   - - - I andre tilfælde 

 4407      Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret 

        eller skrællet, også høvlet, slebet eller sammensat 

        ved fingerskarvning, af tykkelse over 6 mm: 

        - I andre tilfælde 

 4407 91    Af eg (Quercus-arter) 

 4407 91 10   - - - Sammensat ved fingerskarvning, også høvlet 

           eller slebet 

        - - - Andre varer 

        - - - Høvlet 

 4407 91 31   Ikke-sammensatte parketstaver 

 4407 91 39   - - - - - Andre varer 

 4407 91 50   - - - - Slebet 

 4407 91 90   - - - - I andre tilfælde 

 4407 92    - - Af bøg (Fagus-arter) 

 4407 92 10   - - - Sammensat ved fingerskarvning, også høvlet 

           eller slebet 

        - - - I andre tilfælde 

 4407 92 30   - - - - Høvlet 

 4407 92 50   - - - - Slebet 

 4407 92 90   - - - - I andre tilfælde 

 4407 99    - - I andre tilfælde 

        - - - I andre tilfælde 

        - - - - Høvlet 

 4407 99 39   - - - - - I andre tilfælde 

           ------------------ 

Bilag XIII

BREVVEKSLING

MELLEM PÅ DEN ENE SIDE DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG

DETS MEDLEMSSTATER OG PÅ DEN ANDEN SIDE

REPUBLIKKEN SLOVENIEN VEDRØRENDE

ASSOCIERINGSAFTALENS ARTIKEL 64, STK. 2

A. Brev fra Republikken Sloveniens regering

Hr. ,

Hvad angår associeringsaftalens artikel 64, stk. 2, der vedrører Fællesskabets regler om kapitalbevægelser, vil jeg med henblik på Sloveniens tiltrædelse af Den Europæiske Union gerne bekræfte, at Republikken Sloveniens regering forpligter sig til:

I. at træffe de nødvendige foranstaltninger til på gensidigt grundlag at tillade statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater at købe fast ejendom i Slovenien på ikkediskriminerende grundlag ved udløbet af det fjerde år efter associeringsaftalens ikrafttræden;

II. på gensidigt grundlag at give statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater, der har opholdt sig fast på Republikken Sloveniens nuværende område i en periode på tre år, ret til at købe fast ejendom fra associeringsaftalens ikrafttræden.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at De Europæiske Fællesskaber er indforstået med det ovenfor anførte.

På vegne af Republikken

Sloveniens Regering

B. Brev fra Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater

Hr. ,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev vedrørende associeringsaftalens artikel 64, stk. 2, om Fællesskabets regler om kapitalbevægelser med følgende ordlyd:

»Hr. ,

Hvad angår associeringsaftalens artikel 64, stk. 2, der vedrører Fællesskabets regler om kapitalbevægelser, vil jeg med henblik på Sloveniens tiltrædelse af Den Europæiske Union gerne bekræfte, at Republikken Sloveniens regering forpligter sig til:

I. at træffe de nødvendige foranstaltninger til på gensidigt grundlag at tillade statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater at købe fast ejendom i Slovenien på ikkediskriminerende grundlag ved udløbet af det fjerde år efter associeringsaftalens ikrafttræden;

II. på gensidigt grundlag at give statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater, der har opholdt sig fast på Republikken Sloveniens nuværende område i en periode på tre år, ret til at købe fast ejendom fra associeringsaftalens ikrafttræden.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at De Europæiske Fællesskaber er indforstået med det ovenfor anførte.«

Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har den ære hermed at bekræfte, at de er indforstået med det, som Deres regering på gensidigt grundlag har forpligtet sig til i dette brev.

På vegne af

Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater

 

            --------------------- 

 Liste over protokoller 

 Protokol nr. 1 Om tekstilvarer og beklædningsgenstande 

 Protokol nr. 2 Om varer omfattet af traktaten om oprettelse af 

        Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) 

 Protokol nr. 3 Om samhandelen mellem Slovenien og Fællesskabet 

        med forarbejdede landbrugsprodukter 

 Protokol nr. 4 Om definitionen af begrebet »varer med 

        oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt 

        samarbejde 

 Protokol nr. 5 Om gensidig bistand mellem administrative 

        myndigheder i toldspørgsmål 

 Protokol nr. 6 Om indrømmelser inden for de årlige lofter 

PROTOKOL NR. 1

OM TEKSTILVARER OG BEKLÆDNINGSGENSTANDE

Artikel 1

Denne protokol finder anvendelse på de tekstilvarer og beklædningsgenstande (i det følgende benævnt »tekstilvarer«), der er anført afsnit XI (kapitel 50 til 63) i Fællesskabets kombinerede nomenklatur.

Artikel 2

1. De toldsatser, der anvendes ved indførsel i Fællesskabet af tekstilvarer, som henhører under afsnit XI (kapitel 50 til 63) i den kombinerede nomenklatur, og som har oprindelse i Slovenien som defineret i protokol nr. 4 til denne aftale, med undtagelse af de i bilag I til denne protokol anførte (bilag V til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Slovenien om handelen med tekstilvarer, paraferet den 23. juli 1993), afskaffes på datoen for denne aftales ikrafttræden.

2. De toldsatser, der anvendes ved indførsel i Fællesskabet af de varer med oprindelse i Slovenien, der er anført i bilag I til denne protokol, suspenderes inden for de årlige fællesskabstoldlofter med en gradvis stigning med henblik på fuldstændig afskaffelse af tolden på indførslen af de pågældende varer ved udgangen af det andet år efter aftalens ikrafttræden.

3. De toldsatser, der anvendes direkte ved indførsel i Slovenien af tekstilvarer, som henhører under afsnit XI (kapitel 50 til 63) i den kombinerede nomenklatur, og som har oprindelse i Fællesskabet som defineret i protokol nr. 4 til denne aftale, afskaffes på datoen for denne aftales ikrafttræden, med undtagelse af de i bilag IIa og IIb til denne protokol, for hvilke toldsatserne nedsættes gradvis som fastsat i disse bilag.

4. De toldsatser, der anvendes ved indførsel i Fællesskabet på forædlingsprodukter, som har oprindelse i Slovenien efter protokol nr. 4 til denne aftale, og som er forædlet i Slovenien i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 3036/94, afskaffes på datoen for denne aftales ikrafttræden. Sådanne varer skal dog ikke henføres under de ordninger eller særlige foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, eller de årlige lofter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i nævnte forordning.

5. Bestemmelserne i aftalen, særlig artikel 12 og 13, anvendes med forbehold af denne protokol på handelen med tekstilvarer mellem parterne.

Artikel 3

Den kvantitative ordning og andre dermed forbundne anliggender vedrørende udførsel til Fællesskabet af tekstilvarer med oprindelse i Slovenien og til Slovenien af tekstilvarer med oprindelse i Fællesskabet fastsættes i en tillægsprotokol til denne aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Slovenien om handelen med tekstilvarer, der skal indgås inden den 31. december 1995. Foreligger der ikke en tillægsprotokol, finder bestemmelserne i aftalen om handelen med tekstilvarer, der blev paraferet den 23. juli 1993, ændret ved aftale af 15. december 1994 for at tage hensyn til udvidelsen af De Europæiske Fællesskaber, fortsat anvendelse.

Artikel 4

Fra og med tidspunktet for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres andre nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning end som omhandlet i aftalen og dens protokoller.

Bilag I

DIREKTE IMPORT

FÆLLESSKABSTOLDLOFTER

 

 Kategori       Enhed       1996      1997 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5         1 000 stk.      4216      5059 

 6           "         4470      5364 

 7           "         3098      3718 

 8           "         4309      5171 

 9          tons        2737      3285 

Bilag IIa

Told som omhandlet i artikel 2, stk. 3

Tolden ved indførsel i Republikken Slovenien af de tekstilvarer, der er anført i dette bilag, og som har oprindelse i Fællesskabet, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

- den 1. januar 1996 til 80% af basistolden

- den 1. januar 1997 til 55% af basistolden

- den 1. januar 1998 til 30% af basistolden

- den 1. januar 1999 til 15% af basistolden

- den 1. januar 2000 afskaffes den resterende told.

 

 511111   520645   551012   551591   580620 

 511119   520710   551110   551591   580631 

 511120   520790   551120   551599   580632 

 511130   530820   551130   551611   580639 

 511190   531010   551211   551612   580710 

 520511   540110   551219   551613   580790 

 520512   540120   551221   551614   590310 

 520513   540231   551229   551621   590320 

 520514   540232   551291   551622   590390 

 520515   540233   551299   551623   591120 

 520521   540241   551311   551624   591132 

 520522   540251   551312   551631   591190 

 520523   540252   551313   551632   600191 

 520524   540710   551319   551633   600191 

 520525   540720   551321   551634   600192 

 520531   540730   551323   551641   600210 

 520532   540741   551329   551642   600220 

 520533   540742   551331   551643   600291 

 520534   540743   551332   551644   600299 

 520535   540744   551333   551691   611691 

 520541   540752   551339   551692   611692 

 520542   540753   551341   551693   611693 

 520543   540754   551342   551694   611699 

 520544   540760   551343   560110   620331 

 520545   540771   551349   560121   62034110 

 520611   540772   551411   560122   62034190 

 520612   540773   551412   560129   62034211 

 520613   540774   551413   560130   62034231 

 520614   540810   551419   560600   62034235 

 520615   540821   551422   560729   62046231 

 520621   540822   551423   560741   62046233 

 520622   540824   551431   580121   62046239 

 520623   550510   551432   580122   62046251 

 520624   550520   551433   580123   62046259 

 520625   550810   551439   580124   62046290 

 520631   550820   551441   580131   621010 

 520632   550931   551442   580132   621030 

 520633   550932   551443   580133   621040 

 520634   550942   551449   580134   621050 

 520635   550951   551512   580190   621600 

 520641   550961   551513   580410   630221 

 520642   550962   551519   580421   630231 

 520643   550992   551522   580429   630260 

 520644   551011   551529   580430   630720 

630800

Bilag IIb

Told som omhandlet i artikel 2, stk. 3

Tolden ved indførsel i Republikken Slovenien af de tekstilvarer, der er anført i dette bilag, og som har oprindelse i Fællesskabet, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

- den 1. januar 1996 til 90% af basistolden

- den 1. januar 1997 til 70% af basistolden

- den 1. januar 1998 til 45% af basistolden

- den 1. januar 1999 til 35% af basistolden

- den 1. januar 2000 til 20% af basistolden

- den 1. januar 2001 afskaffes den resterende told.

 

 511211   521049   581091   610443   611249 

 511219   521051   581092   581092   611300 

 511220   521052   581099   610449   611410 

 511230   521059   581100   610451   611420 

 511290   521111   590491   610452   611430 

 520811   521112   590610   610453   611490 

 520812   521119   590691   610459   611511 

 520813   521121   590699   610461   611512 

 520819   521122   600121   610462   611519 

 520821   521129   600122   610463   611520 

 520822   521131   600199   610469   611591 

 520823   521132   600230   610590   611592 

 520829   521139   600241   610610   611593 

 520831   521141   600242   610620   611599 

 520832   521142   600243   610690   611610 

 520833   521143   600249   610711   611710 

 520839   521149   600292   610712   611720 

 520841   521151   600293   610719   611780 

 520842   521152   610110   610721   611790 

 520843   521159   610190   610722   620111 

 520849   521211   610210   610729   620112 

 520851   521212   610230   610791   620113 

 520852   521213   610290   610792   620119 

 520853   521214   610311   610799   620191 

 520859   521215   610312   610811   620192 

 520911   521221   610319   610819   620193 

 520912   521222   610321   610821   620199 

 520919   521223   610322   610822   620211 

 520921   521224   610323   610829   620212 

 520922   521225   610329   610831   620213 

 520929   551421   610331   610832   620219 

 520931   560210   610332   610839   620291 

 520932   560221   610333   610891   620292 

 520939   560229   610339   610892   620293 

 520941   560290   610341   610899   620299 

 520942   560300   610342   610910   620311 

 520943   560749   610343   610990   620312 

 520949   560750   610349   611010   620319 

 520951   580110   610411   611020   620321 

 520952   580125   610412   611030   620322 

 520959   580126   610413   611090   620323 

 521011   580135   610419   611110   620329 

 521012   580136   610421   611120   620332 

 521019   580211   610422   611130   620333 

 521021   580219   610423   611190   620339 

 521022   580220   610429   611211   620411 

 521029   580230   610431   611212   620412 

 521031   580310   610432   611219   620413 

 521032   580390   610433   611220   620419 

 521039   580810   610439   611231   620421 

 521041   580890   610441   611239   620422 

 521042   581010   610442   611241   620423 

 620429   620719   621133   630140   630493 

 620431   620721   621139   630190   630499 

 620432   620722   621141   630210   630510 

 620433   620729   621142   630229   630520 

 620439   620791   621143   630239   630531 

 620441   620792   621149   630240   630539 

 620442   620799   621210   630251   630590 

 620443   620811   621220   630252   630611 

 620444   620819   621230   630253   630612 

 620449   620821   621290   630259   630619 

 620451   620822   621310   630291   630621 

 620452   620829   621320   630292   630622 

 620453   620891   621390   630293   630629 

 620459   620892   621410   630299   630631 

 620461   620899   621420   630311   630639 

 620469   620910   621430   630312   630641 

 620510   620920   621440   630319   630649 

 620590   620930   621490   630391   630691 

 620610   620990   621510   630392   630699 

 620620   621111   621520   630399   630710 

 620630   621112   621590   630411   630790 

 620640   621120   621710   630419   630900 

 620690   621131   621790   630491   631010 

 620711   621132   630130   630492   631090 

PROTOKOL NR. 2

OM VARER OMFATTET AF TRAKTATEN OM

OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE

KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB (EKSF)

Artikel 1

Denne protokol finder anvendelse på de produkter, der er anført i bilag I til EKSF-traktaten som nærmere defineret i den fælles toldtarif.1)

Kapitel 1

EKSF-stålprodukter

Artikel 2

1. EKSF-stålprodukter med oprindelse i Slovenien indføres i Fællesskabet med importafgiftsfritagelse fra aftalens ikrafttræden.

2. EKSF-stålprodukter med oprindelse i Slovenien indføres i Fællesskabet med importafgiftsfritagelse fra aftalens ikrafttræden (med undtagelse af de varer, der er anført i bilag I til denne protokol, for hvilke tolden ved indførsel gradvis nedsættes efter følgende tidsplan:

- den 1. januar 1996 til 80%

- den 1. januar 1997 til 55%

- den 1. januar 1998 til 30%

- den 1. januar 1999 til 15%

- den 1. januar 2000 afskaffes den resterende told.

Artikel 3

1. Kvantitative importrestriktioner i Fællesskabet for EKSF-stålprodukter med oprindelse i Slovenien og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.

2. Kvantitative importrestriktioner i Slovenien for EKSF-stålprodukter med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.

Kapitel II

EKSF-kulprodukter

Artikel 4

EKSF-produkter med oprindelse i Slovenien indføres i Fællesskabet med importafgiftsfritagelse fra aftalens ikrafttræden.

Artikel 5

EKSF-produkter med oprindelse i Fællesskabet indføres i Slovenien med importafgiftsfritagelse fra aftalens ikrafttræden.

Artikel 6

1. Kvantitative importrestriktioner i Fællesskabet for EKSF-kulprodukter med oprindelse i Slovenien og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.

Republikken Østrig kan dog indtil den 31. december 1996 over for Slovenien opretholde de importrestriktioner, som det anvendte den 1. januar 1994, for brunkul henhørende under kode 2702 10 00 i den kombinerede nomenklatur.

2. Kvantitative importrestriktioner i Slovenien for EKSF-kulprodukter med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.

Kapitel III

Fælles bestemmelser

Artikel 7

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det påvirker samhandelen mellem Fællesskabet og Slovenien:

i) alle aftaler, som bevirker et samarbejde eller en koncentration mellem virksomheder, og alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis mellem virksomheder, som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Sloveniens marked eller en væsentlig del heraf

iii) statsstøtte under enhver tænkelig form, med de undtagelser, der tillades i henhold til EKSF-traktaten.

2. Al praksis, der strider mod denne artikel, skal vurderes på grundlag af de kriterier, der følger af anvendelsen af reglerne i artikel 65 og 66 i EKSF-traktaten, artikel 85 i EF-traktaten og reglerne om statsstøtte, herunder den afledte ret.

3. Associeringsrådet vedtager senest tre år efter denne aftalens ikrafttræden de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til stk. 1 og 2.

-------------------

1) EFT nr. L 345 af 31.12.1994

4. De kontraherende parter anerkender, at Slovenien i løbet af de første fem år efter aftalens ikrafttræden som en afvigelse fra stk. 1, nr. i), undtagelsesvis, hvad angår EKSF-stålprodukter, kan yde offentlig støtte til strukturomlægningsformål, forudsat at

- støtten medfører, at de begunstigede virksomheder kan overleve under normale markedsvilkår ved udgangen af strukturomlægningsperioden

- støttebeløbet og -intensiteten er strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt for at genskabe virksomhedernes konkurrenceevne, og at støtten nedsættes gradvis

- strukturomlægningsprogrammet er knyttet til en generel rationalisering og indskrænkning af kapaciteten i Slovenien.

5. Hver af parterne skal sikre gennemsigtighed på området offentlig støtte gennem en fuldstændig og løbende informationsudveksling med en anden part, omfattende oplysninger og støttebeløb, støtteintensitet og støtteformål og en detaljeret strukturomlægningsplan.

6. Hvis Fællesskabet eller Slovenien mener, at en særlig form for praksis er uforenelig med stk. 1, som ændret ved stk. 4, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesbestemmelser, der er nævnt i stk. 3, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser eller påfører det indenlandske erhvervsliv væsentlig skade,

kan den berørte part træffe passende foranstaltninger, hvis der ikke inden 30 dage er fundet nogen løsning ved konsultation. En sådan konsultation skal finde sted senest 30 dage efter indgivelsen af en officiel anmodning herom.

I tilfælde af praksis, der er uforenelig med stk. 1, nr. iii), må sådanne foranstaltninger kun træffes efter de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) og alle andre relevante instrumenter, som er forhandlet som led i denne overenskomst, og som gælder mellem parterne.

Artikel 8

Bestemmelserne i artikel 12, 13, 14 og 15 i aftalen finder anvendelse på samhandelen mellem parterne med EKSF-produkter.

Artikel 9

Parterne vedtager, at et af de særlige organer, der nedsættes af Associeringsudvalget, skal være en kontaktgruppe for drøftelse af spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne protokol.

Bilag 1

LISTE OVER DE VARER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 2

 

 72029911   72091490   72114910   72192390   72254050 

        72092100   72119011   72192410   72254070 

 72081310   72092210          72192490   72254090 

 72081391   72092290   72131000   72193110   72255010 

 72081395   72092310   72133120   72193190   72255090 

 72081398   72092390   72133181   72193210   72259010 

 72081410   72092410   72133189   72193290 

 72081491   72092491   72133910   72193310   72261010 

 72081499   72092499   72133990   72193390   72261031 

 72082310   72093100   72134100   72193410   72261039 

 72082391   72093210   72134900   72193490   72262020 

 72082395   72093290   72135020   72193510   72269110 

 72082398   72093310   72135081   72193590   72269190 

 72082410   72093390   72135089          72269210 

 72082491   72093410          72201100   72269920 

 72082499   72093490   72142000   72201200 

 72083100   72094100   72144010   72202010   72271000 

 72083310   72094210   72144020   72209011   72272000 

 72083391   72094290   72144051   72209031   72279010 

 72083399   72094310   72144059          72279030 

 72083410   72094390   72144080   72210010   72279050 

 72083490   72094410   72145010   72210090   72279070 

 72083510   72094490   72145031          72281010 

 72083590 

 72084100          72145039   72221011   72281030 

 72084310   72111100   72145090   72221019   72282011 

 72084391   72111210   72146000   72221021   72282019 

 72084399   72111290          72221029   72282030 

 72084410   72111910   72191210   72221031   72283020 

 72084490   72111991   72191290   72221039   72283041 

 72084510   72111999   72191310   72221081   72283049 

 72084590   72112100   72191390   72221089   72283061 

 72089010   72112210   72191410          72283069 

        72112290   72191490   72251010   72283070 

 72091100   72112910   72192111   72251091   72283089 

 72091210   72112991   72192119   72251099   72286010 

 72091290   72112999   72192190   72252020   72287010 

 72091310   72113010   72192210   72253000   72287031 

 72091390   72114110   72192290   72254010 

 72091410   72114191   72192310   72254030   73011000 

            ----------------------- 

PROTOKOL NR. 3

OM SAMHANDELEN

MELLEM SLOVENIEN OG FÆLLESSKABET

MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER

Artikel 1

1. Den Europæiske Union og Slovenien anvender på et gensidigt grundlag de toldsatser, der er omhandlet i bilag I og II, i samhandelen med forarbejdede landbrugsprodukter på de deri fastsatte betingelser, uanset om de er begrænset med kontingenter.

2. Associeringsrådet kan:

- udvide listen over de i denne protokol nævnte forarbejdede landbrugsprodukter,

- ændre de i bilaget anførte toldsatser

- forhøje eller afskaffe toldkontingenter.

3. Associeringsrådet kan erstatte de toldsatser, der er fastsat ved denne protokol, med en ordning baseret på de respektive markedspriser i Fællesskabet og Slovenien for landbrugsprodukter, der faktisk medgår til fremstillingen af de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af denne protokol. Associeringsrådet fastsætter en liste over de varer, som undergives sådanne priser, og en liste over basisprodukterne. Det fastsætter med henblik herpå almindelige gennemførelsesbestemmelser.

Artikel 2

De i henhold til artikel 1 anvendte toldsatser kan ved afgørelse truffet af Associeringsrådet nedsættes:

- når de anvendte toldsatser på basisprodukterne nedsættes i samhandelen mellem Fællesskabet og Slovenien, eller

- som svar på nedsættelser, der følger af gensidige indrømmelser i forbindelse med forarbejdede landbrugsprodukter.

Nedsættelserne i henhold til første led beregnes på basis af den del af tolden, der betegnes som landbrugselementet, som svarer til de landbrugsprodukter, der faktisk medgår ved fremstillingen af de pågældende forarbejdede landbrugsprodukter, og fratrækkes den told,disse produkter pålægges ved indførsel i uforandret stand.

Artikel 3

Fællesskabet og Slovenien meddeler hinanden de administrative ordninger, der vedtages for varer omfattet af denne protokol.

Disse ordninger skal sikre ligebehandling af alle berørte parter og være så enkle og smidige som muligt.

1) Landbrugselementet som tariferet under Uruguay-runden.

1) Henførsel under denne position sker på de betingelser, der er fastlagt ved de relevante fællesskabsbestemmelser.

Bilag 1

Gældende told ved indførsel i Fællesskabet på varer med oprindelse i Slovenien

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode    Varebeskrivelse           Toldsats 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1          2                3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403      Kærnemælk, koaguleret mælk og 

         fløde, yoghurt, kefir og anden 

         fermenteret eller syrnet mælk og 

         fløde, også koncentreret, tilsat 

         sukker eller andre sødemidler, 

         aromatiseret eller tilsat frugt, 

         nødder eller kakao: 

 0403      - Yoghurt: 

 0403 10 51 til 

 0403 10 99   - - Aromatiseret eller tilsat 

           frugt, nødder eller kakao      EA 1) 

 0403 90     - Andre varer: 

 0403 90 71 til 

 0403 90 99   - - Aromatiseret eller tilsat 

           frugt, nødder eller kakao      EA 

 0710      Grøntsager, også kogte i vand eller 

         dampkogte, frosne: 

 0710 40     - Sukkermajs               EA 

 0711      Grøntsager, foreløbigt konser- 

         verede f.eks. med svovldioxid, i 

         saltlage, svovlsyrlingvand eller 

         andre konserverende opløsninger, 

         men ikke tilberedte til umiddelbar 

         fortæring: 

 0711 90 30   - Sukkermajs               EA 

 1517      Margarine; spiselige blandinger 

         eller tilberedninger af animalske 

         eller vegetabilske fedtstoffer 

         eller olier eller af fraktioner 

         af forskellige fedtstoffer og olier 

         fra dette kapitel, undtagen 

         spiselige fedtstoffer og olier 

         eller fraktioner deraf henhørende 

         under pos. 1516: 

 1517 10     - Margarine, undtagen flydende 

          margarine: 

 1517 10 10   - - Med indhold af mælkefedt på 

           over 10 vægtprocent, men ikke 

           over 15 vægtprocent         EA 

 1517 90     - I andre tilfælde 

 1517 90 10   - - Med indhold af mælkefedt på over 

           10 vægtprocent, men ikke over 

           15 vægtprocent            EA 

 1519      Industrielle monocarboxylfedtsyrer; 

         sure olier fra raffinering; 

         industrielle fedtalkoholer: 

         - Industrielle monocarboxyl- 

          fedtsyrer; sure olier fra 

          raffinering: 

 1519 11     - - Stearinsyre              2 

 1519 12     - - Oliesyre               5 

 1519 20     - Fedtsyredestillat            6 

 1704      Sukkervarer uden indhold af kakao 

         (herunder hvid chokolade): 

 1704 10     - Tyggegummi, også overtrukket med 

          sukker: 

 1704 10 11 til 

 1704 10 19   - - Med indhold af saccharose 

           (herunder invertsukker beregnet 

           som saccharose) på under 60 

           vægtprocent            EA, max 23 

 1704 10 91 til 

 1704 10 99   - - Med indhold af saccharose 

           (herunder invertsukker beregnet 

           som saccharose) på under 60 

           vægtprocent            EA, max 18 

 ------------------- 

 1) Landbrugselementet som tariferet under Uruguay-runden. 

 1704 90     - Andre varer: 

 1704 90 10   - - Lakridssaft, der indeholder over 

           10 vægtprocent saccharose, uden 

           tilsætning af andre stoffer      9 

 1704 90 30   - Hvid chokolade          EA, max 27+AD S/Z 

 1704 90 51 til 

 1704 90 99   - Andre varer            EA, max 27+AD S/Z 

 1803      Kakaomasse, også affedtet:        0 

 1804 00 00   Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie     0 

 1805 00 00   Kakaopulver, ikke tilsat sukker 

         eller andre sødemidler          0 

 1806      Chokolade og andre tilberedte 

         næringsmidler med indhold af kakao 

 1806 10     - Kakaopulver, tilsat sukker eller 

          andre sødemidler            EA 

 1806 20     - Andre tilberedte varer, i blokke, 

          plader eller stænger af vægt over 

          2 kg, eller flydende, i pastaform, 

          i pulverform, som granulater eller 

          lignende, i pakninger af nettovægt 

          over 2 kg: 

 1806 20 10   - - Med indhold af kakaosmør på 31 

           vægtprocent og derover eller 

           med et samlet indhold af 

           kakaosmør og mælkefedt på 31 

           vægtprocent og derover     EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 1806 20 30   - - Med et samlet indhold af 

           kakaosmør og mælkefedt på 25 

           vægtprocent og derover, men 

           under 31 vægtprocent      EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

         - - I andre tilfælde: 

 1806 20 50   - - - Med indhold af kakaosmør på 

            18 vægtprocent og derover   EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 1806 20 70   - - - »Chocolate milk crumb«       EA 

 1806 20 80   - - - »Chokoladeglasur«         EA 

 1806 20 95   - - - Andre varer          EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 1806 31     - - Med fyld            EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 1806 32     - - Uden fyld            EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 1806 90     - I andre tilfælde: 

 1806 90 11 til 

 1806 90 39   - - Chokolade og chokoladevarer   EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 1806 90 50   - - Sukkervarer og erstatninger 

           herfor, fremstillet på basis 

           af andre sødemidler end sukker, 

           med indhold af kakao      EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 1806 90 60   - - Smørepålæg med indhold af 

           kakao: 

         - - - I pakninger af nettovægt 

            1 kg og derunder       EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

         - - - I andre tilfælde       EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 1806 90 70   - - Pulvere med indhold af kakao, 

           til fremstilling af drikkevarer EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 1806 90 90   - - Andre varer           EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 1901      Maltekstrakt; tilberedte nærings- 

         midler fremstillet af mel, 

         stivelse eller maltekstrakt, også 

         tilsat kakaopulver, såfremt dette 

         udgør mindre end 50 vægtprocent, 

         ikke andetsteds tariferet; 

         tilberedte næringsmidler frem- 

         stillet af produkter henhørende 

         under pos. 0401 til 0404, også 

         tilsat kakaopulver, såfremt dette 

         udgør mindre end 10 vægtprocent, 

         ikke andetsteds tariferet: 

 1901 10     - Tilberedte næringsmidler til 

          børn, i pakninger til detailsalg    EA 

 1901 20     - Blandinger og dej til fremstilling 

          af bagværk henhørende under pos. 1905 EA 

 1901 90     - I andre tilfælde: 

 1901 90 11   - - - Med indhold af tørstof på 90 

            vægtprocent og derover 

 1901 90 19   - - - I andre tilfælde          EA 

 1901 90 90   - - Andre varer             EA 

 1902      Pastaprodukter, også kogte eller med 

         fyld (af kød eller andre varer) eller 

         på anden måde tilberedt, f.eks. 

         spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, 

         gnocchi, ravioli, cannelloni; 

         couscous, også tilberedt: 

         - Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte 

          eller på anden måde tilberedt: 

 1902 11     - Med indhold af æg           EA 

 1902 19     - - I andre tilfælde           EA 

 1902 20     - Pastaprodukter med fyld, også kogt 

          eller på anden måde tilberedt: 

 1902 20 91 til 

 1902 20 99   - - I andre tilfælde           EA 

 1902 30     - Andre pastaprodukter          EA 

 1902 40     - Couscous                EA 

 1903      Tapioka og tapiokaerstatninger frem- 

         stillet af stivelse, i form af 

         flager, gryn, perlegryn, sigtemel 

         o.lign.                 EA 

 1904      Varer fremstillet ved ekspandering 

         eller ristning af korn eller korn- 

         produkter (f.eks. cornflakes); 

         korn (kerner), undtagen majs, 

         forkogt eller på anden måde tilberedt  AE 

 1905      Brød, wienerbrød, kager, kiks og 

         andet bagværk, også tilsat kakao; 

         kirkeoblater, oblatkapsler af den 

         art der anvendes til lægemidler, 

         segloblater og lignende varer af 

         mel eller stivelse: 

 1905 10     - Knækbrød             EA, max 24 + AD 

                             S/Z 

 1905 20     - Honningkager og lignende        EA 

 ex 1905 30   - Søde kiks, biscuits og småkager; 

          vafler: 

 1905 30 11 til 

 59 og 99                      EA, max 35 + AD 

                             S/Z 

         - - Andre varer: 

         - - - Vafler: 

 1905 30 91   - - - - Saltede, også med fyld   EA, max 30 + AD 

                             F/M 

 1905 40     - Tvebakker og kryddere, ristet 

          brød og lignende ristede varer     EA 

 1905 90     - Andre varer: 

 1905 90 10   - - Usyret brød (»Matze«)      EA, max 20 + 

 AD 

                             F/M 

 1905 90 20   - - Kirkeoblater, oblatkapsler af 

           den art, der anvendes til 

           lægemidler, segloblater og 

           lignende varer af mel eller 

           stivelse               EA 

         - - Andre varer 

 1905 90 30   - - - Brød, uden tilsætning af 

            honning, æg, ost eller 

            frugt, og med et indhold i 

            tør tilstand på ikke over 

            5 vægtprocent sukker og 

            ikke over 5 vægtprocent fedt    EA 

 1905 90 40   - - - Vafler med et vandindhold 

            på over 10 vægtprocent    EA, max 30 + AD 

                             F/M 

 1905 90 45 

 og 55      - - - Kiks, biscuits og småkager 

            ekstruderede eller 

            ekspanderede varer, 

            krydrede eller saltede    EA, max 30 + AD 

                             F/M 

         - - - Andre varer: 

 1905 90 60   - - - - Med tilsætning af 

             sødemidler         EA, max 35 + AD 

                             S/Z 

 1905 90 90   - - - - I andre tilfælde      EA, max 30 + AD 

                             F/M 

 2001      Grøntsager, frugter, nødder og 

         andre spiselige plantedele, 

         tilberedt eller konserveret med 

         eddike eller eddikesyre: 

 2001 90     - Andre varer: 

 2001 90 30   - Sukkermajs (Zea mays var. 

          saccharata)              EA 

 2001 90 40   - Yamsrødder, søde kartofler og 

          lignende spiselige dele af 

          planter, med indhold af 

          stivelse på 5 vægtprocent og 

          derover                EA 

 2004      Andre grøntsager, tilberedt eller 

         konserveret på anden måde end 

         med eddike eller eddikesyre, frosne: 

 2004 10     - Kartofler: 

 2004 10 91   - I form af mel eller flager       EA 

 2004 90     - Andre grøntsager og blandinger 

          af grøntsager: 

 2004 90 10   - Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) EA 

 2005      Andre grøntsager, tilberedt eller 

         konserveret på anden måde end med 

         eddike eller eddikesyre, ikke frosne: 

 2005 20     - Kartofler: 

 2005 20 10   - - I form af mel eller flager      EA 

 2005 80     - Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) EA 

 2008      Frugter, nødder og andre spiselige 

         plantedele, tilberedt eller 

         konserveret på anden måde, også 

         tilsat sukker, andre sødemidler eller 

         alkohol, ikke andetsteds tariferet: 

 2008 91     - Palmehjerter              9 

 2008 99 85   - Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays 

          var. saccharata)            EA 

 2008 99 91   - Yamsrødder, søde kartofler og 

          lignende spiselige dele af planter, 

          med indhold af stivelse på 5 

          vægtprocent og derover         EA 

 2101      Ekstrakter, essenser og koncentrater 

         af kaffe, te eller mate samt varer 

         tilberedt på basis af disse produkter 

         eller på basis af kaffe, te eller 

         mate; brændt cikorie og andre brændte 

         kaffeerstatninger samt ekstrakter, 

         essenser og koncentrater deraf: 

 2101 10     - Ekstrakter, essenser og koncentrater 

          af kaffe samt varer tilberedt på 

          basis af disse ekstrakter, essenser 

          eller koncentrater eller på basis 

          af kaffe: 

         - - Tilberedte varer: 

 2101 10 99   - - - I andre tilfælde          EA 

 2101 20     - Ekstrakter, essenser og koncentrater 

          af te eller mate samt varer 

          tilberedt på basis af disse 

          ekstrakter, essenser eller koncen- 

          trater eller på basis af te eller 

          mate: 

 2101 20 10   - - Uden indhold af mælkefedt, 

           saccharose, isoglucose, glucose 

           eller stivelse, eller med indhold 

           af mælkefedt på under 1,5 

           vægtprocent, af saccharose på 

           under 5 vægtprocent, af 

           isoglucose på under 5 vægtprocent, 

           af glucose på under 5 vægtprocent 

           eller af stivelse på under 5 

           vægtprocent: 

         - - - Tilberedte varer 

         - - - I andre tilfælde          0 

                             4,4 

 2101 20 90   - - Andre varer             EA 

 2101 30     - Brændt cikorie og andre brændte 

          kaffeerstatninger sam ekstrakter, 

          essenser og koncentrater deraf: 

         - - Brændt cikorie og andre brændte 

           kaffeerstatninger: 

 2101 30 11   - - - Brændt cikorie           7,7 

 2101 30 19   - - - Andre varer            EA 

         - Ekstrakter, essenser og 

          koncentrater af brændt cikorie og 

          af andre brændte kaffeerstatninger: 

 2101 30 91   - - Af brændt cikorie          8,6 

 2101 30 99   - - Andre varer             EA 

 2102      Gær (levende eller inaktiv); andre 

         inaktive encellede mikroorganismer 

         (undtagen vacciner henhørende under 

         pos. 3002); tilberedte bagepulvere: 

 2102 10     - Levende gær: 

 2102 10 10   - Kulturgær               7,4 

 2102 10 31 til 

 2102 10 39   - - Bagegær               EA 

 2102 10 90   - - Andre varer             8,8 

 2102 20     - Inaktiv gær; andre inaktive 

          encellede mikroorganismer:       3 

 2102 20 11   - - Inaktiv gær, i form af tabletter, 

           terninger o.lign. eller i 

           pakninger af nettovægt 1 kg og 

           derunder 

 2102 30 00   - Tilberedte bagepulvere         3 

 2103      Saucer samt tilberedninger til 

         fremstilling deraf; sammensatte 

         smagspræparater; sennepsmel og 

         tilberedt sennep: 

 2103 10     - Sojasauce               4,4 

 2103 20     - Tomatketchup og andre tomatsaucer 

         - - Saucer på basis af tomatpure     6 

         - - Andre varer              7 

 2103 30     - Sennepsmel og tilberedt sennep: 

 2103 30 90   - - Tilberedt sennep           6,5 

 2103 90     - Andre varer               6 

 2103 90 90   - - Andre varer              5 

 2104      Suppe og bouillon samt tilberedninger 

         til fremstilling deraf; 

         homogeniserede sammensatte 

         næringsmidler: 

 2104 10     Suppe og bouillon samt tilberedninger 

         til fremstilling deraf:          7 

 2104 20     Homogeniserede sammensatte 

         næringsmidler              8,6 

 2105      Konsumis, også med indhold af 

         kakao:               EA, max 27 + AD 

                             S/Z 

 2106      Tilberedte næringsmidler, ikke 

         andetsteds tariferet: 

 2106 10     - Proteinkoncentrater og 

          texturerede proteinstoffer: 

 2106 10 10   - - Uden indhold af mælkefedt, 

           saccharose, isoglucose, glucose 

           eller stivelse, eller med 

           indhold af mælkefedt på under 

           1,5 vægtprocent, af saccharose 

           på under 5 vægtprocent, af 

           isoglucose på under 5 vægt- 

           procent, af glucose på under 

           5 vægtprocent eller af 

           stivelse på under 5 vægtprocent   8,2 

 2106 10 90   - - I andre tilfælde           EA 

 2106 90     - Andre varer: 

 2106 90 10   - - Ostefondue           EA, Max 25 ECU/ 

                             100 kg 

         - - Andre varer 

 2106 90 91   - - - Uden indhold af mælkefedt, 

            saccharose, isoglucose, 

            glucose eller stivelse, eller 

            med indhold af mælkefedt på 

            under 1,5 vægtprocent, af 

            saccharose på under 5 

            vægtprocent, af isoglucose 

            på under 5 vægtprocent, af 

            glucose på under 5 

            vægtprocent eller af 

            stivelse på under 5 vægtprocent 

 ex 2106 90 91  - - - - Proteinhydrolysater; 

             gærautolysater          4,4 

 ex 2106 90 91  - - - - Andre varer           4,4 

 2106 90 99   - - - Andre varer            EA 

 2202      Vand, herunder mineralvand og vand 

         tilsat kulsyre, tilsat sukker eller 

         andre sødemidler eller aromatiseret, 

         og andre ikke-alkoholholdige 

         drikkevarer, undtagen frugt- og 

         grøntsagssafter henhørende under 

         pos. 2009: 

 2202 10     - Vand, herunder mineralvand og 

          vand tilsat kulsyre, tilsat sukker 

          eller andre sødemidler eller 

          aromatiseret              5 

 2202 90     - Andre varer: 

 2202 90 10   - - Uden indhold af varer henhørende 

           under pos. 0401-0404 eller fedt af 

           varer henhørende under pos 

           0401-0404 

 ex 2202 90 10  - - - Med indhold af sukker (sucrose 

            eller invertsukker)         5 

 2202 90 91 til 

 2202 90 99   - - Andre varer             EA 

 2203      Øl                    7 

 2205      Vermouth og anden vin af friske 

         druer, tilsat aromatiske planter 

         eller aromastoffers            5 

 2208      Ethanol (ethylalkohol), ikke 

         denatureret, med et alkoholindhold 

         på under 80% vol; spiritus, likør og 

         andre spiritusholdige drikkevarer; 

         sammensatte alkoholholdige 

         tilberedninger, af den art der 

         anvendes til fremstilling af 

         drikkevarer: 

 2208 10     - Sammensatte alkoholholdige 

          tilberedninger, af den art der 

          anvendes til fremstilling af 

          drikkevarer: 

 2208 10 90   - - Andre varer           19 MIN ECU 1,1% 

                             vol/hl 

 2208 20     - Spiritus fremstillet ved 

          destillation af druevin eller 

          druekvas: 

 2208 20 11 

 and 19     - - I beholdere med indhold af 

           2 liter eller derunder     ECU 1,1% vol/hl 

                            + ECU 7/hl 

 2208 20 91 

 and 99     - - I beholdere med indhold over 

           2 liter             ECU 1,1% vol/hl 

 2208 30     - Whisky: 

         - - Bourbon whiskey, i beholdere 

           med indhold af: 

 2208 30 11   - - 2 liter eller derunder1)    ECU 0,1 vol/hl + 

                             ECU 1/hl 

 2208 30 19   - - - Over 2 liter 

         - I beholdere med indhold af: 

 2208 30 91   - - - 2 liter eller derunder    ECU 0,3/% vol/hl 

                            + ECU 2,1/hl 

 2208 30 99   - - - Over 2 liter         ECU 0,3/% vol/hl 

                            + ECU 2,1/hl 

 2208 40     - Rom og tafia 

 2208 40 10   - - I beholdere med indhold af 

           2 liter eller derunder     ECU 0,7/% vol/hl 

                            + ECU 3,5/hl 

 2208 40 90   - - I beholdere med over 2 liter  ECU 0,7/% vol/hl 

 2208 50     - Gin and genever: 

         - - Gin, i beholdere med indhold af: 

 2208 50 11   - - - 2 liter eller derunder    ECU 0,7/% vol/hl 

                            + ECU 3,5/hl 

 2208 50 19   - - - Over 2 liter         ECU 0,7/% vol/hl 

 ------------------- 

 1) Henførsel under denne position sker på de betingelser, der er 

  fastlagt ved de relevante fællesskabsbestemmelser. 

         - - Genever, i beholdere med 

           indhold af: 

 2208 50 91   - - - 2 liter eller derunder    ECU 1,1/% vol/hl 

                            + ECU 7/hl 

 2208 50 99   - - - Over 2 liter         ECU 1,1/% vol/hl 

                            + ECU 7/hl 

 2208 90     - Andre varer: 

         - - Arrak, i beholdere med indhold 

           af: 

 2208 90 11   - - - 2 liter eller derunder    ECU 0,7/% vol/hl 

                            + ECU 3,5/hl 

 2208 90 19   - - - Over 2 liter         ECU 0,7/% vol/hl 

         - - Vodka med et alkoholindhold 

           på 45,4% vol eller derunder, 

           samt spiritus fremstillet af 

           blommer, pærer eller kirsebær 

           (undtagen likør), i beholdere 

           med indhold af: 

         - - - 2 liter eller derunder: 

 2208 90 31   - - - - Vodka            ECU 0,9/% vol/hl 

                            + ECU 3,5/hl 

 2208 90 33   - - - - Spiritus fremstillet af 

             blommer, pærer eller 

             kirsebær (undtagen likør)  ECU 0,9/% vol/hl 

                            + ECU 3,5/hl 

 2208 90 39   - - - Over 2 liter         ECU 0,9/% vol/hl 

         - - Anden spiritus, likør og andre 

           spiritusholdige drikkevarer, i 

           beholdere med indhold af: 

         - - - 2 liter eller derunder: 

         - - - - Spiritus (undtagen likør): 

 2208 90 51   - - - - - Af frugt         ECU 1,1/% vol/hl 

                            + ECU 7/hl 

 2208 90 53   - - - - - Andre varer        ECU 1,1/% vol/hl 

                            + ECU 7/hl 

         - - Andre spiritusholdige 

           drikkevarer, i beholdere med 

           indhold af: 

         - - - 2 liter eller derunder: 

 ex 2208 90 55  - - - - Likører: 

         - Med indhold af æg eller 

          æggeblomme og/eller sukker 

          (sucrose eller invertsukker)   ECU 1,1/% vol/hl 

                            + ECU 7/hl 

 ex 2208 90 59  - - - - Andre spiritusholdige 

             drikkevarer: 

         - Med indhold af æg eller 

          æggeblomme og/eller sukker 

          (sucrose eller invertsukker)   ECU 1,1/% vol/hl 

                            + ECU 7/hl 

 2208 90 71   - - - - - Af frugt         ECU 1,1/% vol/hl 

 2208 90 73   - - - - - I andre tilfælde     ECU 1,1/% vol/hl 

 ex 2208 90 79  - - - - Likør og andre spiritus- 

             holdige drikkevarer     ECU 1,1/% vol/hl 

         - - Ikke denatureret ethanol 

           (ethylalkohol), med et 

           alkoholindhold på under 

           80% vol, i beholdere med 

           indhold af: 

 2208 90 91   - - - 2 liter eller derunder 

 ex 2208 90 91  - - - - Andre varer         ECU 1,1/% vol/hl 

                            + ECU 7/hl 

 ex 2208 90 99  - - - Andre varer: 

 ex 2208 90 99  - - - - Andre varer         ECU 1,1/% vol/hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag II 

 Gældende told ved indførsel i Slovenien af varer med oprindelse i 

  Fællesskabet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode    Varebeskrivelse           Toldsats 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1          2                3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403      Kærnemælk, koaguleret mælk og 

         fløde, yoghurt, kefir og anden 

         fermenteret eller syrnet mælk 

         og fløde, også koncentreret, 

         tilsat sukker eller andre 

         sødemidler, aromatiseret eller 

         tilsat frugt, nødder eller kakao: 

 0403 10     - yoghurt 

 0403 10 51 til 

 0403 10 99   - - aromatiseret eller tilsat 

           frugt, nødder eller kakao     L/afgift 

 0403 90     - Andre varer 

 0403 90 71 til 

 0403 90 99   - - Aromatiseret eller tilsat frugt, 

           nødder eller kakao         L/afgift 

 0710      Grøntsager, også kogte i vand eller 

         dampkogte, frosne: 

 0710 40     - Sukkermajs              MFN -25% 

 0711      Grøntsager, foreløbigt konserverede 

         f.eks. med svovldioxid, i saltlage, 

         svovlsyrlingvand eller andre 

         konserverede opløsninger, men 

         ikke tilberedte til umiddelbar 

         fortæring: 

 0711 90 30   - Sukkermajs              MFN -25% 

 1517      Margarine; spiselige blandinger eller 

         tilberedninger af animalske eller 

         vegetabilske fedtstoffer eller 

         olier eller af fraktioner af 

         forskellige fedtstoffer og olier 

         fra dette kapitel, undtagen 

         spiselige fedtstoffer og olier 

         eller fraktioner deraf henhørende 

         under pos. 1516: 

 1517 10     - Margarine, undtagen flydende 

          margarine: 

 1517 10 10   - Med indhold af mælkefedt på over 

          10 vægtprocent, men ikke over 15 

          vægtprocent              MFN -25% 

 1517 90     - I andre tilfælde: 

 1517 90 10   - - Med indhold af mælkefedt på over 

           10 vægtprocent, men ikke over 

           15 vægtprocent           MFN -25% 

 1704      Sukkervarer uden indhold af kakao 

         (herunder hvid chokolade):       MFN -25% 

 1806      Chokolade og andre tilberedte 

         næringsmidler med indhold af kakao;   MFN -25% 

 1901      Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler 

         fremstillet af mel, stivelse eller 

         maltekstrakt, også tilsat kakaopulver, 

         såfremt dette udgør mindre end 50 

         vægtprocent, ikke andetsteds 

         tariferet; tilberedte næringsmidler 

         fremstillet af produkter henhørende 

         under pos. 0401 til 0404, også tilsat 

         kakaopulver, såfremt dette udgør 

         mindre end 10 vægtprocent, ikke 

         andetsteds tariferet          MFN -25% 

 1902      Pastaprodukter, også kogte eller med 

         fyld (af kød eller andre varer) eller 

         på anden måde tilberedt, f.eks. 

         spaghetti, makaroni, nudler, 

         lasagne, gnocchi, ravioli, 

         cannelloni; couscous, også 

         tilberedt: 

         - Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte 

          eller på anden måde tilberedt: 

 1902 11     - - Med indhold af æg          MFN -25% 

 1902 19     - - I andre tilfælde          MFN -25% 

 1902 20     - Pastaprodukter med fyld, også kogt 

          eller på anden måde tilberedt: 

 1902 20 91 til 

 1902 20 99   - - I andre tilfælde          MFN -25% 

 1902 30     - Andre pastaprodukter         MFN -25% 

 1902 40     - Couscous               MFN -25% 

 1903      Tapioka og tapiokaerstatninger 

         fremstillet af stivelse, i form af 

         flager, gryn, perlegryn, sigtemel 

         o.lign.                 MFN -25% 

 1904      Varer fremstillet ved ekspandering 

         eller ristning af korn eller 

         kornprodukter (f. eks. cornflakes); 

         korn (kerner), undtagen majs, forkogt 

         eller på anden måde tilberedt      MFN - 25% 

 1905      Brød, wienerbrød, kager, kiks og 

         andet bagværk, også tilsat kakao; 

         kirkeoblater, oblatkapsler af den 

         art der anvendes til lægemidler, 

         segloblater og lignende varer af mel 

         eller stivelse:             MFN -25% 

 2001      Grøntsager, frugter, nødder og andre 

         spiselige plantedele, tilberedt eller 

         konserveret med eddike eller 

         eddikesyre: 

 2001 90     - Andre varer: 

 2001 90 30   - Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) MFN -25% 

 2001 90 40   - Yamsrødder, søde kartofler og lignende 

          spiselige dele af planter, med 

          indhold af stivelse på 5 vægtprocent 

          og derover               MFN -25% 

 2004      Andre grøntsager, tilberedt eller 

         konserveret på anden måde end med 

         eddike eller eddikesyre, frosne: 

 2004 10     - Kartofler: 

 2004 10 91   - - I form af mel eller flager      MFN -25% 

 2004 90     - Andre varer: 

 2004 90 10   - - Sukkermajs (Zea mays var. 

           saccharata)             MFN -25% 

 2005      Andre grøntsager, tilberedt eller 

         konserveret på anden måde end med 

         eddike eller eddikesyre, ikke frosne: 

 2005 20     - Kartofler 

 2005 20 10   - - I form af mel eller flager      MFN -25% 

 2005 80     - Sukkermajs (Zea mays var. 

          saccharata)              MFN -25% 

 2008      Frugter, nødder og andre spiselige 

         plantedele, tilberedt eller 

         konserveret på anden måde, også 

         tilsat sukker, andre sødemidler 

         eller alkohol, ikke andetsteds 

         tariferet: 

 2008 99 85   - Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays 

          var saccharata)            MFN -25% 

 2008 99 91   - Yamsrødder, søde kartofler og 

          lignende spiselige dele af planter, 

          med indhold af stivelse på 5 

          vægtprocent og derover         MFN -25% 

 2101      Ekstrakter, essenser og koncentrater 

         af kaffe, te eller mate samt varer 

         tilberedt på basis af disse produkter 

         eller på basis af kaffe, te eller 

         mate; brændt cikorie og andre brændte 

         kaffeerstatninger samt ekstrakter, 

         essenser og koncentrater deraf: 

 2101 10     Ekstrakter, essenser og koncentrater 

         af kaffe samt varer tilberedt på 

         basis af disse ekstrakter, essenser 

         eller koncentrater eller på basis af 

         kaffe:                  MFN -25% 

 2101 20     - Ekstrakter, essenser og koncentrater 

          af te eller mate samt varer tilberedt 

          på basis af disse ekstrakter, 

          essenser eller koncentrater eller på 

          basis af te eller mate:        MFN -25% 

 2101 30     Brændt cikorie og andre brændte 

         kaffeerstatninger samt ekstrakter, 

         essenser og koncentrater deraf:     MFN -63,3% 

 2102      Gær (levende eller inaktiv); andre 

         inaktive encellede mikroorganismer 

         (undtagen vacciner henhørende under 

         pos. 3002); tilberedte bagepulvere: 

 2102 10     - Levende gær              MFN -25% 

 2102 20     - Inaktiv gær; andre inaktive encellede 

          mikroorganismer              0% 

 2101 30 00   - Tilberedte bagepulvere         MFN -68,4% 

 2103      Saucer samt tilberedninger til 

         fremstilling deraf; sammensatte 

         smagspræparater; sennepsmel og tilberedt 

         sennep: 

 2103 10     - Sojasauce               MFN -63,3% 

 2103 20     - Tomatketchup og andre tomatsaucer   MFN -56,3% 

 2103 30     - Sennepsmel og tilberedt sennep     MFN -53,6% 

 2103 90     - Andre varer              MFN -50% 

 2104      Suppe og bouillon samt tilberedninger 

         til fremstilling deraf; homogeniserede 

         sammensatte næringsmidler: 

 2104 10     Suppe og bouillon samt tilberedninger 

         til fremstilling deraf:         MFN 61,1% 

 2104 20     Homogeniserede sammensatte næringsmidler MFN -60,9% 

 2105      Konsumis, også med indhold af kakao:   MFN -25% 

 2106      Tilberedte næringsmidler, ikke 

         andetsteds tariferet:          MFN -25% 

 2202      Vand, herunder mineralvand og vand 

         tilsat kulsyre, tilsat sukker eller 

         andre sødemidler eller aromatiseret, 

         og andre ikke-alkoholholdige 

         drikkevarer, undtagen frugt- og 

         grøntsagssafter henhørende under 

         pos. 2009: 

 2202 10     - Vand, herunder mineralvand og vand 

          tilsat kulsyre, tilsat sukker eller 

          andre sødemidler eller aromatiseret  MFN -66,7% 

 2202 90     - Andre varer              MFN -40% 

 2203      Øl                    MFN -40% 

 2205      Vermouth og anden vin af friske druer, 

         tilsat aromatiske planter eller 

         aromastoffer               MFN -25,9% 

 2208      Ethanol (ethylalkohol), ikke 

         denatureret, med et alkoholindhold på 

         under 80 % vol; spiritus, likør og 

         andre spiritusholdige drikkevarer; 

         sammensatte alkoholholdige tilbe- 

         redninger, af den art der anvendes 

         til fremstilling af drikkevarer: 

 2208 10     - Sammensatte alkoholholdige til- 

          beredninger, af den art der 

          anvendes til fremstilling af 

          drikkevarer:              MFN -30% 

 2208 20     - Spiritus fremstillet ved destil- 

          lation af druevin eller druekvas:   MFN -37,5% 

 2208 30     - Whiskies                MFN -30% 

 2208 40     - Rom og tafia              MFN -37,5% 

 2208 50     - Gin og genever             MFN -37,5% 

 2208 90     - Andre varer              MFN -37,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

PROTOKOL Nr. 4

OM DEFINITIONEN AF BEGREBET

»VARER MED OPRINDELSESSTATUS« OG OM

METODERNE FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer« alle former for bestanddele, råstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt i fremstillingen af varen

c) »vare« den vare, der fremstilles, også når den senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »produkter« både materialer og varer

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, udfærdiget i Geneve den 12. april 1979

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, eller til den, som foranstaltede den sidste bearbejdning eller forarbejdning uden for de kontraherende parters område, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udførsel

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i de pågældende områder

h) »værdien af materialerne med oprindelsesstatus« toldværdien af de materialer, som er defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer

i) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

j) »tariferet« en vares eller et materiales tarifering under en bestemt position

k) »sending« varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.

Afsnit II

Definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus«

Artikel 2

Oprindelseskriterier

For anvendelsen af aftalen gælder følgende, jf. dog artikel 3 i denne protokol:

1. Som varer med oprindelse i Fællesskabet anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

2. Som varer med oprindelse i Slovenien anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Slovenien i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Slovenien, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Slovenien, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Slovenien i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral kumulation

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), anses materialer med oprindelse i Slovenien i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6 i denne protokol.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), anses materialer med oprindelse i Fællesskabet i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Slovenien, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6 i denne protokol.

Artikel 4

Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller i Slovenien, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet der

c) levende dyr, som er født og opdrættet der

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet der

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives der

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer

g) produkter, som er fremstillet på deres flydende fabrikker udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte artikler, som indsamles der og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves der

j) varer, som er udvundet af havbunden eller - undergrunden beliggende uden for deres søterritorium, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller - undergrund

k) varer, som er fremstillet der udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres fabriksskibe« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

- som er registreret eller anmeldt i Slovenien eller i en af Fællesskabets medlemsstater

- som fører Sloveniens flag eller en af Fællesskabets medlemsstaters flag

- som mindst for halvdelens vedkommende ejes af statsborgere i Slovenien eller Fællesskabets medlemsstater eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater eller i Slovenien, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i Slovenien eller Fællesskabets medlemsstater, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse medlemsstater, Slovenien, offentlige institutioner eller statsborgere i disse lande

- hvis officersbesætning er sammensat af statsborgere i Slovenien eller Fællesskabets medlemsstater

- og hvis øvrige besætning er sammensat således, at mindst 75% er statsborgere i Slovenien eller Fællesskabets medlemsstater.

3. Udtrykket »Slovenien« og »Fællesskabet« dækker ligeledes Sloveniens og Fællesskabets medlemsstaters søterritorium.

Skibe, der befinder sig på det åbne hav, herunder »flydende fabrikker«, om bord på hvilke der foretages en bearbejdning eller forarbejdning af fangsterne, anses som dele af Fællesskabets eller Sloveniens område, forudsat at de opfylder de i stk. 2 angivne betingelser.

Artikel 5

Tilstrækkeligt bearbejdede eller

forarbejdede varer

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2 anses materialer uden oprindelsesstatus for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når den fremstillede vare henføres under en anden toldposition end dem, hvorunder alle de materialer, der ikke har oprindelsesstatus, og som er blevet anvendt til fremstillingen, tariferes, jf. dog bestemmelserne i stk. 2 og artikel 6.

2. For en vare, der er anført i kolonne 1 og 2 i listen i bilag II, opfyldes de for varen i kolonne 3 angivne betingelser i stedet for reglen i stk. 1.

Når der i listen i bilag II anvendes en procentregel ved bestemmelsen af oprindelsesstatus for en vare, der er fremstillet i Fællesskabet eller Slovenien, skal merværdien som følge af bearbejdningen eller forarbejdningen svare til prisen ab fabrik for den fremstillede vare med fradrag af toldværdien af de materialer fra tredjelande, der er indført til Fællesskabet eller Slovenien.

3. Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal være foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af de pågældende varer, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis en vare, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser vedrørende den pågældende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gælder de betingelser, som er angivet vedrørende den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

Artikel 6

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Følgende bearbejdninger eller forarbejdninger betragtes som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 5 er opfyldt:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varesæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve varerne eller deres emballage

e) enkel blanding af varer, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Slovenien

f) enkel samling af dele for at kunne danne en komplet artikel

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger

h) slagtning af dyr.

Artikel 7

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når en vare, der består af en gruppe eller samling af artikler, i henhold til det harmoniserede system tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske varer, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 8

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureret særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner eller køretøjer.

Artikel 9

Varer i sæt

Varer i sæt i henhold til punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som varer med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af varer med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, forudsat at værdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

Artikel 10

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i Fællesskabet eller Slovenien, undersøges det ikke, om elenergi, brændstof, anlæg og udstyr, maskiner og værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, samt produkter, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning, har oprindelsesstatus.

Afsnit III

Territoriale betingelser

Artikel 11

Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Slovenien.

Artikel 12

Genindførsel af produkter

Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Slovenien til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 3 eller 4, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at

a) de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og at

b) de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land, eller medens de udførtes.

Artikel 13

Direkte forsendelse

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for varer eller materialer, som transporteres mellem Fællesskabets og Sloveniens område, uden passage af andre områder. Dog kan transport af varer med oprindelse i Slovenien eller Fællesskabet som en enkelt forsendelse ske med passage af andre områder end Fællesskabets eller Sloveniens område, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt varerne er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet og ikke der har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Varer med oprindelse i Slovenien eller Fællesskabet kan transporteres i rørledninger gennem andre områder end Fællesskabets eller Sloveniens område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for de ansvarlige toldmyndigheder fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, der er udstedt i udførselslandet som grundlag for passagen gennem transitlandet,

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af varerne,

ii) datoen for varernes losning og ladning, og hvis det er relevant med angivelse af de anvendte skibes navne,

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet,

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 14

Udstillinger

1. Varer, som afsendes fra en af de kontraherende parter til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen sælges til indførsel i en anden kontraherende part, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i Fællesskabet eller Slovenien, og det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har sendt disse varer fra en af de kontraherende parter til udstillingslandet og har ladet dem udstille der,

b) at denne eksportør har solgt varerne eller overdraget dem til en modtager i en anden kontraherende part,

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart efter er afsendt til den sidstnævnte kontraherende part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på den pågældende udstilling.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens betegnelse og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske varer, og under hvilke varerne er under konstant toldkontrol.

Afsnit IV

Bevis for oprindelse

Artikel 15

Varecertifikat EUR.1

Bevis for varers oprindelsesstatus i henhold til denne protokol gives ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1. Modellen hertil findes i bilag III til denne protokol.

Artikel 16

Normal fremgangsmåde for udstedelse af

et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III.

Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, på hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Såfremt rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

Eksportøren skal opbevare de i foregående afsnit nævnte dokumenter i mindst tre år.

Anmodninger om varecertifikater EUR.1 skal opbevares i mindst tre år af udførselslandets toldmyndigheder.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Fællesskabet i den i artikel 2, stk. 1, i denne protokol fastsatte betydning. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i Slovenien, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Slovenien i den i artikel 2, stk. 2, i denne protokol fastsatte betydning.

5. I tilfælde, hvor bestemmelserne i artikel 3 finder anvendelse, kan toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater eller Slovenien udstede varecertifikater EUR.1 på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Slovenien i den i denne protokol fastsatte betydning, og forudsat at de varer, som varecertifikaterne EUR.1 vedrører, befinder sig i Fællesskabet eller Slovenien.

I disse tilfælde kan der udstedes varecertifikater EUR.1, forudsat at der fremlægges et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for varernes oprindelse. Oprindelsesbeviset opbevares mindst tre år af toldmyndighederne i udførselslandet.

6. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger til at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de måtte finde hensigtsmæssig.

De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er korrekt udfyldt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

7. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

8. Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder ved udførslen af de varer, som det vedrører. Certifikatet stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 17

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 16, stk. 8, kan varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de varer, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved den pågældende udførsel,

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har sikret sig, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»EXPEDIDO A POSTERIORI«,

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«,

»NACHTRAGLICH AUSGESTELLT«,

» EKDPHEN EK UZN YSUERZN«

»ISSUED RETROSPECTIVELY«,

»DELIVRE A POSTERIORI«,

»RILASCIATO A POSTERIORI«,

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«,

»EMITADO A POSTERIORI«,

»ANNETTU JALKIKATEEN«,

»UTFARDAT I EFTERHAND«,

»IZDANO NAKNADNO«.

5. Den i stk. 4 omhandlede påtegning anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 18

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte dette, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndigheden beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der bliver udstedt på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLICADO«, »DUPLIKAT«, » ANUIURAHP«, »DUPLICATE«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«, »DVOJNIK«.

3. Den i stk. 2 omhandlede påtegning samt udstedelsesdato og serienummer for det oprindelige certifikat, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det oprindelige varecertifikat EUR.1, får virkning fra den pågældende dato.

Artikel 19

Erstatning af certifikater

1. Det skal til enhver tid være muligt at erstatte et eller flere varecertifikater EUR.1 med et andet eller andre certifikater, forudsat at dette foretages af de toldmyndigheder eller andre myndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere varerne.

2. Erstatningscertifikatet betragtes som et endeligt varecertifikat EUR.1 med henblik på anvendelsen af denne protokol, herunder også bestemmelserne i denne artikel.

3. Erstatningscertifikatet udstedes på grundlag af en skriftlig anmodning fra den eksportør, der står for genudførslen, efter at de berørte myndigheder har kontrolleret oplysningerne i ansøgerens anmodning. Dato og serienummer for det oprindelige varecertifikat EUR.1 anføres i rubrik 7.

Artikel 20

Forenklet procedure for udstedelse af certifikater

1. Som undtagelse fra artikel 16, 17 og 18 i denne protokol anvendes en forenklet procedure for udstedelse af varecertifikat EUR.1 i overensstemmelse med nedenstående regler.

2. Udførselslandets toldmyndigheder kan fritage en eksportør, i det følgende benævnt »godkendt eksportør«, som ofte udfører varer, for hvilke der kan udstedes varecertifikater EUR.1 og som over for toldmyndighederne kan tilbyde tilfredsstillende garanti for kontrollen med varernes oprindelsesstatus, for ved udførslen at frembyde varen ved toldstedet i udførselslandet samt for at indgive den anmodning om certifikat EUR.1, der gælder for disse varer, i forbindelse med udstedelsen af et certifikat EUR.1 på de vilkår, der er fastsat i artikel 16 i denne protokol.

3. Den i stk. 2 omhandlede tilladelse skal, efter toldmyndighedernes valg, indeholde bestemmelse om, at rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« på certifikat EUR.1:

a) enten forud af toldmyndighederne i udførselslandet forsynes med det kompetente toldsteds stempel samt håndskrevet eller påtrykt underskrift af en toldembedsmand ved det pågældende toldsted

b) eller af den autoriserede eksportør forsynes med et særligt stempel, som er godkendt af udførselslandets toldmyndigheder, og som er i overensstemmelse med det i bilag V til denne protokol afbildede stempelaftryk. Sådanne stempler kan være påtrykt formularen.

4. I de i stk. 3, litra a), omhandlede tilfælde skal rubrik 7 »Bemærkninger« i varecertifikat EUR.1 forsynes med en af følgende påtegninger:

»PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO«, »FORENKLET PROCEDURE«, »VEREINFACHTES VERFAHREN«, » AQLPVSUEVMENG DIADIKIKASIA«, »SIMPLIFIED PROCEDURE«, »PROCEDURE SIMPLIFIEE«, »PROCEDURA SEMPLIFICATA«, »VEREENVOUDIGDE PROCEDURE«, »PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO«,»YKSINKERTAISTETTU MENETTELY«, »FORENKLAD PROCEDUR«, »POENOSTAVJEN POSTOPEK«.

5. Rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« i varecertifikat EUR.1 udfyldes i givet fald af den godkendte eksportør.

6. Den godkendte eksportør skal i rubrik 13 »Anmodning om undersøgelse« i varecertifikat EUR.1 i givet fald anføre navn og adresse på de toldmyndigheder, der er kompetente til at kontrollere certifikatet.

7. Udførselslandets toldmyndigheder kan, i tilfælde hvor den forenklede procedure benyttes, foreskrive anvendelse af varecertifikater EUR.1 forsynet med et mærke, der gør det muligt at identificere disse certifikater.

8. I de i stk. 2 omhandlede tilladelser skal de kompetente myndigheder navnlig angive:

a) hvilke betingelser der skal overholdes ved udfærdigelsen af anmodninger om varecertifikater EUR.1

b) bestemmelser om opbevaring i mindst tre år af anmodningerne

c) i de stk. 3, litra b), nævnte tilfælde, hvilke myndigheder der er kompetente til at foretage den i artikel 30 i denne protokol omhandlede efterfølgende kontrol.

9. Udførselslandets toldmyndigheder kan udelukke visse varekategorier fra den i stk. 2, omhandlede særlige behandling.

10. Toldmyndighederne skal nægte at give den i stk. 2 omhandlede tilladelse til eksportører, som ikke tilbyder de garantier, der skønnes nødvendige. De kompetente myndigheder kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen. Tilbagekaldelse skal ske, når en godkendt eksportør ikke længere opfylder betingelserne for meddelelsen af tilladelsen eller ikke længere tilbyder nævnte garantier.

11. For at give de kompetente myndigheder mulighed for eventuelt at foretage en kontrol, før varen afsendes, kan det pålægges den godkendte eksportør at holde disse myndigheder underrettet om de forsendelser, han agter at foretage; de nærmere bestemmelser herom fastlægges af disse myndigheder.

12. Udførselslandets toldmyndigheder kan kontrollere de godkendte eksportører, hvis de finder det nødvendigt. De pågældende eksportører skal tillade dette.

13. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke anvendelsen af Fællesskabets, medlemsstaternes og Sloveniens forskrifter vedrørende toldformaliteter og brugen af tolddokumenter.

Artikel 21

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR.1 skal være gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt af udførselslandet, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Varecertifikater EUR.1, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, såfremt overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage varecertifikater EUR.1, forudsat at varerne er blevet fremlagt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 22

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR.1 fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i henhold til det pågældende lands bestemmelser. Disse myndigheder er berettiget til at forlange en oversættelse af et varecertifikat EUR.1. De kan desuden kræve, at indførselsanmeldelsen suppleres med importørens angivelse af, at varerne opfylder de betingelser, der er nødvendige, for at aftalen kan finde anvendelse.

Artikel 23

Indførsel i form af delforsendelser

Når varer henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i Det Harmoniserede System på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i Det Harmoniserede System, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af første delforsendelse fremlægges et enkelt bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 24

Certifikat EUR.2

1. Uanset bestemmelserne i artikel 15 kan dokumentationen for oprindelsesstatus i den i denne protokol fastsatte betydning for forsendelser, som udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, og hvis værdi ikke overstiger 5 110 ecu, ske ved fremlæggelse af et certifikat EUR.2, som er vist i bilag IV til denne protokol.

2. Certifikat EUR.2 udfyldes og undertegnes af eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant på førstnævntes ansvar i overensstemmelse med denne protokol.

3. Der udfyldes et certifikat EUR.2 for hver forsendelse.

4. Eksportører, der anmoder om et certifikat EUR.2, skal på anmodning af toldmyndighederne i udførselslandet forelægge alle støttedokumenter vedrørende anvendelsen af dette certifikat.

5. Artikel 22, 23 og 27 finder tilsvarende anvendelse for certifikater EUR.2.

Artikel 25

Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende som personlig bagage, betragtes som varer med oprindelsesstatus, for hvilke det ikke er nødvendigt at fremlægge et formelt bevis for oprindelse, såfremt det drejer sig om indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter, og det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter betragtes lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 365 ecu, for så vidt angår småforsendelser, eller 1 025 ecu, for så vidt angår varer, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 26

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem påtegningerne på et varecertifikat EUR.1 eller et certifikat EUR.2 og påtegningerne på de dokumenter, der forevises toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne ved varernes indførsel, medfører dette i sig selv ikke, at varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 er ugyldigt, såfremt det på fyldestgørende måde godtgøres, at det pågældende dokument svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl såsom maskinskrivningsfejl på et varecertifikat EUR.1 eller et certifikat EUR.2 bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 27

Beløb udtrykt i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtrykt i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles de øvrige kontraherende parter.

Hvis beløbene er større end de tilsvarende beløb fastsat af indførselslandet, skal sidstnævnte land godtage dem, hvis varerne er faktureret i udførselslandets valuta.

Hvis varerne er faktureret i en anden EF-medlemsstats valuta, skal indførselslandet godtage det beløb, som meddeles af det pågældende land.

2. Til og med den 30. april 2000 udgør de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb pr. 1. oktober 1994.

For hver efterfølgende periode af 5 års varighed undersøger Associeringsrådet de i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i landenes nationale valutaer på grundlag af ecu-vekselkurserne den første hverdag i oktober måned året før det år, i hvilket femårsperioden starter.

Som led i denne undersøgelse sikrer Associeringsrådet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

Afsnit V

Metoder for administrativt samarbejde

Artikel 28

Meddelelse af stempler og adresser

Toldmyndighederne i medlemsstaterne og Slovenien skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og certifikater EUR.2.

Artikel 29

Kontrol af varecertifikat EUR.1 og certifikat EUR.2

1. Efterfølgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og certifikat EUR.2 skal udføres stikprøvevis og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder har rimelig tvivl, hvad angår sådanne dokumenters ægthed, de pågældende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1, certifikat EUR.2 eller en genpart af de nævnte dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle elementer, der gør det berettiget at foretage en undersøgelse.

Til støtte for anmodningen om efterfølgende kontrol fremsender de samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i varecertifikat EUR.1 eller i certifikat EUR. 2 er ukorrekte.

3. Selve kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferenceordningen for de pågældende varer, medens de afventer resultatet af undersøgelsen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse inden ti måneder. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der foreligger begrundet tvivl, ikke fremkommer svar inden ti måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår de oplysningssøgende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 30

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 29 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersøgelse, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for undersøgelsens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Associeringsrådet.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 31

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for en vare.

Artikel 32

Frizoner

1. Medlemsstaterne og Slovenien træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at varer, der udføres på grundlag af et varecertifikat EUR.1, og som under transporten oplagres i en frizone beliggende i deres område, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke der undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt certifikat EUR.1 for varer med oprindelse i Fællesskabet eller i Slovenien, der er indført i en frizone på grundlag af et certifikat EUR.1, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Afsnit VI

Ceuta og Melilla

Artikel 33

Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen »Fællesskabet« som anvendt i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Fællesskabet« omfatter ikke varer med oprindelse i disse områder.

2. Denne protokol finder tilsvarende anvendelse på varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, jf. dog de særlige betingelser i artikel 34.

Artikel 34

Særlige betingelser

1. Følgende bestemmelser finder anvendelse i stedet for artikel 2 og 3, og henvisninger til disse artikler betragtes som henvisninger til denne artikel.

2. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 13, anses følgende varer:

1) som varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, til hvis fremstilling der er anvendt andre varer end de under litra a) anførte, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Slovenien eller Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6.

2) som varer med oprindelse i Slovenien

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Slovenien

b) varer, der er fremstillet i Slovenien, ved hvis fremstilling der er anvendt andre varer end de under litra a) anførte, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6.

3. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen »Slovenien« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1. Hvad angår varer med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet.

5. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

Afsnit VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 35

Ændringer til protokollen

Associeringsrådet kan beslutte at ændre bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 36

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af denne.

Artikel 37

Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Slovenien træffer hver for sig de foranstaltninger, som gennemførelsen af denne protokol indebærer.

Bilag I

NOTER

Forord

Disse noter finder ligeledes om fornødent anvendelse på alle varer, der er fremstillet ved anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, selv når disse ikke har undergået de særlige ændringer, der er nævnt i listen i bilag II, og blot er undergivet reglen for positionsskifte i artikel 5, stk. 1.

Note 1

1.1. I de to første kolonner på listen beskrives den fremstillede vare. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

1.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

1.3. Når der er forskellige regler i listen for forskellige varer inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3.

Note 2

2.1. I tilfælde, hvor positioner ikke er på listen eller dele af den position ikke er på listen, finder den i artikel 5, stk. 1, anførte regel om positionsskifte anvendelse. Når en positionsskiftebetingelse finder anvendelse på en vare, der er opført på listen, er betingelsen anført i kolonne 3.

2.2. Den bearbejdning eller forarbejdning, der er nødvendig i henhold til en regel i kolonne 3, skal kun foretages i forbindelse med de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus. Begrænsningerne ifølge en regel i kolonne 3 finder på samme måde kun anvendelse på anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus.

2.3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. ...«, forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

2.4. Når en vare, der er fremstillet af materialer uden oprindelsesstatus, som har fået oprindelsesstatus ved fremstillingen i henhold til reglen om positionsskifte eller dens egen listeregel, anvendes som materiale i fremstillingen af en anden vare, finder den regel, der gælder for den vare, i hvilken den er indarbejdet, ikke anvendelse på den pågældende vare.

F.eks.:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i det pågældende land på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedningen allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Den betragtes så som en vare med oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om den er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

2.5. Selv om reglen om positionsskifte eller reglen i listen er overholdt, har en vare ikke oprindelsesstatus, når den foretagne bearbejdning eller forarbejdning taget som helhed er utilstrækkelig i den i artikel 6 nævnte forstand.

Note 3

3.1. Reglen i listen fastlægger den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, hvoraf følger, at yderligere bearbejdning eller forarbejdning også giver oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, hvorimod anvendelse af sådant materiale på et senere stadium ikke er tilladt.

3.2. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare kan fremstilles af mere end et materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

F.eks.:

I reglen for vævede stoffer hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

Når en begrænsning gælder for et materiale, og andre begrænsninger gælder for andre materialer i samme regel, finder de imidlertid kun anvendelse på de materialer, der faktisk anvendes.

F.eks.:

I reglen for symaskiner hedder det, at den anvendte trådspændingsmekanisme skal have oprindelsesstatus, og at den anvendte zig-zag-syningsmekanisme også skal have oprindelsesstatus; disse to begrænsninger gælder kun, når de pågældende mekanismer faktisk indsættes i symaskinen.

3.3. Når det i en regel i listen hedder, at en vare skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen.

F.eks.:

Reglen for pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf uden oprindelsesstatus udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

F.eks.:

Når en artikel er fremstillet af fiberdug, og det kun er tilladt at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags varer, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

Se også note 6.3. i forbindelse med tekstilvarer.

3.4. Når der i en regel i listen angives to eller flere procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte varer, de gælder for.

Note 4

4.1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre og er begrænset til stadiet inden spinding, herunder også affald, og medmindre andet er angivet, omfatter »naturlige fibre« også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003, samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101, 5102, 5103, 5104 og 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301, 5302, 5303, 5304 og 5305.

4.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 og 5507.

Note 5

5.1. For så vidt angår varer tariferet under de positioner i listen, i hvilke der er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dem, og som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3. og 5.4.).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer, uanset deres andel af varen.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre

F.eks.:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10% vægtprocent af garnet.

F.eks.:

Vævet stof under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan enten garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

F.eks.:

Tuftet tekstilstof under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun en blandet vare, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

F.eks.:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

F.eks.:

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10% af vægten af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

5.3. For stoffer, hvori der indgår »garn af fremstillet af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

5.4. For stoffer, hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 6

6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8% af prisen ab fabrik for varen.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af besætningsartikler og tilbehør ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7

7.1. Som »processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner1)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation

7.2. Som »processer« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

ij) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olie henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenen ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 grader C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 grader C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning.

7.3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.

------------------

1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4 b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

Bilag II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position Varebeskrivelse     Bearbejdning eller forarbejdning 

                   af materialer uden oprindelses- 

                   status, som giver den færdige 

                   vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

   (1)      (2)               (3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0201     Kød af hornkvæg, fersk Fremstilling på basis af alle 

       eller kølet       materialer, undtagen kød af 

                   hornkvæg, frosset, henhørende 

                   under pos. 0202 

 0202     Kød af hornkvæg,    Fremstilling på basis af alle 

       frosset         materialer, undtagen kød af 

                   hornkvæg, fersk eller kølet, 

                   henhørende under pos. 0201 

 0206     Spiseligt slagteaffald Fremstilling på basis af alle 

       af hornkvæg, svin, får, materialer, undtagen hele 

       geder, heste, æsler,  kroppe henhørende under pos. 

       muldyr eller mulæsler, 0201 til 0205 

       fersk, kølet eller 

       frosset 

 0210     Kød og spiseligt    Fremstilling på basis af alle 

       slagteaffald, saltet,  materialer, undtagen kød og 

       i saltlage, tørret   slagteaffald henhørende 

       eller røget; spiseligt under pos. 0201 til 0206 samt 

       mel og pulver af kød  0208 eller lever af fjerkræ 

       eller slagteaffald   henhørende under pos. 0207 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 til   Fisk, dog ikke levende Fremstilling, ved hvilken alle 

 0305                 anvendte materialer, der 

                   henhører under kapitel 3, skal 

                   have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402,    Mejeriprodukter     Fremstilling på basis af alle 

 0404 til               materialer, undtagen mælk eller 

 0406                 fløde henhørende under pos. 

                   0401 eller 0402 

 0403     Kærnemælk, koaguleret  Fremstilling, ved hvilken: 

       mælk og fløde, yoghurt, - alle anvendte materialer, 

       kefir og anden      der henhører under kapitel 

       fermenteret eller     14, skal have oprindelses- 

       syrnet mælk og fløde,   status 

       også koncentreret,   - alle anvendte frugtsafter 

       tilsat sukker eller    (undtagen ananas-, lime- 

       andre sødemidler,     eller grapefrugtsafter), 

       aromatiseret eller    der henhører under pos. 

       tilsat frugt eller kakao 2009, skal have oprindelses- 

                    status, og 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer, der henhører 

                    under kapitel 17, ikke 

                    overstiger 30% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 0408     Fugleæg uden skal samt Fremstilling på basis af 

       æggeblommer, friske,  alle materialer undtagen 

       tørrede, kogt i vand  fugleæg, der henhører under 

       eller dampkogte,    pos. 0407 

       formede, frosne eller 

       på anden måde konser- 

       verede, også tilsat 

       sukker eller andre 

       sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0502   Bearbejdede svine- og  Rensning, desinficering, sor- 

       vildsvinebørster    tering og glatning af svine- og 

                   vildsvinebørster 

 ex 0506   Ben og hornkerner, rå  Fremstilling, ved hvilken alle 

                   anvendte materialer, der 

                   henhører under kapitel 2, skal 

                   have oprindelsesstatus 

 0710 til   Spiselige grøntsager,  Fremstilling, ved hvilken 

 0713     frosne eller tørrede,  alle anvendte grøntsager skal 

       foreløbigt konser-   have oprindelsesstatus 

       verede, og ikke 

       grøntsager henhørende 

       under pos. ex 0710 og 

       ex 0711 

 ex 0710   Sukkermajs, også kogt  Fremstilling på basis af 

       i vand eller dampkogte, sukkermajs, friske eller kølede 

       frosne 

 ex 0711   Sukkermajs, foreløbigt Fremstilling på basis af sukker- 

       konserverede      majs, friske eller kølede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0811     Frugter og nødder, 

       også kogt i vand eller 

       dampkogte, frosne, 

       også tilsat sukker 

       eller andre sødemidler: 

       - Tilsat sukker     Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer, der henhører under 

                   kapitel 17, ikke overstiger 30% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

       - I andre tilfælde   Fremstilling, ved hvilken alle 

                   anvendte frugter og nødder skal 

                   have oprindelsesstatus 

 0812     Frugter og nødder,   Fremstilling, ved hvilken alle 

       foreløbigt konserverede anvendte frugter og nødder 

       (f.eks. med svovl-   skal have oprindelsesstatus 

       dioxidgas eller i 

       saltlage, svovl- 

       syrlingvand eller 

       andre konserverende 

       opløsninger), men ikke 

       tilberedte til 

       umiddelbar fortæring 

 0813     Frugter, tørrede, der  Fremstilling, ved hvilken alle 

       ikke henhører under   anvendte frugter og nødder skal 

       pos. 0801 til 0806;   have oprindelsesstatus 

       blandinger af nødder 

       eller tørrede frugter 

       henhørende under dette 

       kapitel 

 0814     Skaller af citrus-   Fremstilling, ved hvilken alle 

       frugter eller meloner  anvendte frugter og nødder skal 

       (herunder vandmeloner) have oprindelsesstatus 

       friske, frosne, tørrede 

       eller foreløbigt kon- 

       serverede i saltlage, 

       svovlsyrlingvand eller 

       andre konserverende 

       opløsninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 

 11      Mølleriprodukter; malt; Fremstilling, ved hvilken al 

       stivelse; inulin;    anvendt korn, alle anvendte 

       hvedegluten, undtagen  spiselige grøntsager samt 

       varer henhørende under rødder og rodknolde, der 

       pos. ex 1106      henhører under pos. 0714, eller 

                   anvendt frugt skal have 

                   oprindelsesstatus 

 ex 1106   Mel og gryn af tørrede Tørring og formaling af bælg- 

       bælgfrugter, henhørende frugter, der henhører under 

       under pos. 0713     pos. 0708 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1301     Schellak o.lign.;    Fremstilling, ved hvilken 

       vegetabilske carbo-   værdien af alle anvendte 

       hydratgummier, natur-  materialer, der henhører under 

       harpikser, gummi-    pos. 1301, ikke overstiger 

       harpikser og balsamer  50% af den færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex 1302   Planteslimer og     Fremstilling på basis af ikke- 

       gelatineringsmidler,  modicificerede planteslimer 

       modificerede, udvundet og gelatineringsmidler 

       af vegetabilske stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1501     Fedt af svin og 

       fjerkræ, udsmeltet, 

       også udpresset eller 

       ekstraheret med 

       opløsningsmidler: 

       - Ben og destruktions- Fremstilling på basis af alle 

        fedt         materialer, undtagen 

                   materialer, der henhører under 

                   pos. 0203, 0206 eller 0207, 

                   eller ben, der henhører under 

                   pos. 0506 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af kød og 

                   spiseligt slagteaffald af svin, 

                   der henhører under pos. 0203 

                   eller 0206, eller af kød og 

                   spiseligt slagteaffald af 

                   fjerkræ, der henhører under 

                   pos. 0207 

 1502     Talg af hornkvæg, får 

       eller geder, rå eller 

       udsmeltet, også 

       udpresset eller 

       ekstraheret med 

       opløsningsmidler: 

       - Ben og destruktions- Fremstilling på basis af alle 

        fedt         mateerialer, undtagen 

                   materialer, der henhører under 

                   pos. 0201, 0202, 0204 eller 

                   0206, eller ben, der henhører 

                   under pos. 0506 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken alle 

                   anvendte animalske produkter, 

                   der henhører under kapitel 2, 

                   skal have oprindelsesstatus 

 1504     Fedtstoffer og olier 

       udvundet af fisk og 

       havpattedyr, samt 

       fraktioner deraf, også 

       raffinerede, men ikke 

       kemisk modificerede: 

       - Fraktioner i fast   Fremstilling på basis af alle 

        form, af fiskeolier  materialer, herunder andre 

        samt fedtstoffer   materialer, der henhører under 

        og olier udvundet af andre materialer, der henhører 

        havpattedyr      under pos. 1504 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken alle 

                   anvendte animalske produkter, 

                   der henhører under kapitel 2 og 

                   3, skal have oprindelsesstatus 

 ex 1505   Raffineret lanolin   Fremstilling på basis af 

                   uldfedt, rå, der henhører under 

                   pos. 1505 

 1506     Andre animalske 

       fedtstoffer og olier 

       samt fraktioner deraf, 

       også raffinerede, men 

       ikke kemisk 

       modificerede: 

       - Fraktioner af     Fremstilling på basis af alle 

        fedtstoffer, i fast  materialer, herunder andre 

        form         materialer, der henhører under 

                   pos. 1506 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken alle 

                   anvendte animalske produkter, 

                   der henhører under kapitel 2, 

                   skal have oprindelsesstatus 

 ex 1507 til Vegetabilske 

  1515   fedtstoffer og 

       fraktioner deraf, 

       også raffinerede, 

       men ikke kemisk 

       modificerede: 

       - Fraktioner af     Fremstilling på basis af andre 

        fedtstoffer, i    materialer, der henhører under 

        fast form, jojobaolie pos. 1507 til 1515 

       - Andre varer,     Fremstilling, ved hvilken alle 

        undtagen:       anvendte vegetabilske produkter 

                   skal have oprindelsesstatus 

       - Træolie (tungolie); 

        myrtevoks og 

        japanvoks 

       - Olier til teknisk 

        eller industriel 

        anvendelse, bortset 

        fra til fremstilling 

        af næringsmidler 

 ex 1516   Animalske og      Fremstilling, ved hvilken alle 

       vegetabilske fedt-   anvendte animalske og vegeta- 

       stoffer og olier samt  bilske produkter skal have 

       fraktioner deraf, re-  oprindelsesstatus 

       esterificerede, også 

       raffinerede, men ikke 

       på anden måde 

       bearbejdede 

 ex 1517   Spiselige blandinger af Fremsstilling, ved hvilken alle 

       vegetabilske olier   anvendte vegetabilske produkter 

       (flydende) henhørende  skal have oprindelsesstatus 

       under pos. 1507 til 

       1515 

 ex 1519   Industrielle fedt-   Fremstilling på basis af alle 

       alkoholer, der har   materialer herunder fedtsyrer, 

       karakter af kunstigt  der henhører under pos. 1519 

       voks 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1601     Pølser og lignende   Fremstilling på basis af dyr, 

       varer af kød,      der henhører under kapitel 1 

       slagteaffald eller 

       blod; tilberedte 

       næringsmidler på basis 

       heraf 

 1602     Andre varer af kød,   Fremstilling på basis af dyr, 

       slagteaffald eller   der henhører under kapitel 1 

       blod, tilberedte eller 

       konserverede 

 1603     Ekstrakter og saft af  Fremstilling på basis af dyr, 

       kød, fisk, krebsdyr,  der henhører under kapitel 1, 

       bløddyr eller andre   dog skal alle anvendte fisk, 

       hvirvelløse vanddyr 

 1604     Fisk, tilberedt eller  Fremstilling, ved hvilken alle 

       konserveret, kaviar og anvendte fisk og fiskerogne 

       kaviarerstatning    skal have oprindelsesstatus 

       tilberedt af fiskerogn 

 1605     Krebsdyr, bløddyr og  Fremstilling, ved hvilken alle 

       andre hvirvelløse    anvendte krebsdyr, bløddyr og 

       vanddyr, tilberedt   andre hvirvelløse vanddyr skal 

       eller konserveret    skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1701   Rør- og roesukker samt Fremstilling, ved hvilken 

       kemisk rent sukker, i  værdien af alle anvendte 

       fast form, med indhold materialer, dder henhører 

       af tilsatte smags-   under kapitel 17, ikke over- 

       stoffer eller      stiger 30% af den færdige 

       farvestoffer      vares pris ab fabrik 

 1702     Andet sukker, herunder 

       kemisk ren lactose, 

       maltose, glucose og 

       fructose, i fast form; 

       sirup og andre sukker- 

       opløsninger uden 

       indhold af tilsatte 

       smagsstoffer; kunst- 

       honning, også blandet 

       med naturlig honning; 

       karamel: 

       - Kemisk ren maltose og Fremstilling på basis af alle 

        fructose       materialer, herunder andre 

                   materialer, der henhører under 

                   pos. 1702 

       - Andet sukker i fast  Fremstilling, ved hvilken 

        form, med indhold af værdien af alle anvendte ma- 

        tilsatte smagsstoffer terialer, der henhører under 

        eller farvestoffer  kapitel 17, ikke overstiger 30% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken alle 

                   anvendte materialer skal have 

                   oprindelsesstatus 

 ex 1703   Melasse, hidrørende fra Fremstilling, ved hvilken 

       udvinding eller     værdien af alle anvendte 

       raffinering af sukker, materialer, der henhører 

       med indhold af tilsatte under kapitel 17, ikke over- 

       smagsstoffer eller   stiger 30% af den færdige 

       farvestoffer      vares pris ab fabrik 

 1704     Sukkervarer uden    Fremstilling, ved hvilken alle 

       indhold af kakao    anvendte materialer henhører 

       (herunder hvid     under en anden position end 

       chokolade)       den færdige vare, dog forudsat 

                   at værdien af alle anvendte 

                   materialer, der henhører under 

                   kapitel 17, ikke overstiger 30% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806     Chokolade og andre   Fremstilling, ved hvilken alle 

       tilberedte nærings-   anvendte materialer henhører 

       midler med indhold af  under en anden position end den 

       kakao          færdige vare, dog forudsat at 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer, der henhører under 

                   kapitel 17, ikke overstiger 30% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901     Maltekstrakt; til- 

       beredte næringsmidler 

       fremstillet af mel, 

       fine gryn, stivelse 

       eller maltekstrakt, 

       også tilsat kakao, 

       såfremt dette udgør 

       mindre end 50 

       vægtprocent, ikke 

       andetsteds 

       tariferet; tilberedte 

       næringsmidler fremstil- 

       let af produkter hen- 

       hørende under pos. 

       0401 til 0404, også 

       tilsat kakao, såfremt 

       dette udgør mindre 

       end 10 vægtprocent, 

       ikke andetsteds 

       tariferet: 

       - Maltekstrakt     Fremstilling på basis af korn, 

                   der henhører under kapitel 10 

                   - Andre varer Fremstilling, ved 

                    hvilken alle anvendte 

                    materialer henhører under en 

                    anden position end den 

                    færdige vare, dog forudsat at 

                    værdien af alle anvendte 

                    materialer, der henhører 

                    under kapitel 17, ikke 

                    overstiger 30% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 1902     Dejprodukter, også   Fremstilling, ved hvilken al 

       kogte eller med fyld  anvendt korn (undtagen hård 

       (af kød eller andre   hvede), kød, kødaffald, fisk 

       varer) eller på anden  krebsdyr eller bløddyr skal 

       måde tilberedt, f.eks. have oprindelsesstatus 

       spaghetti, makaroni, 

       nudler, lasagne, 

       gnocchi, ravioli, 

       cannelloni; couscous, 

       også tilberedt 

 1903     Tapioka og tapioka-   Fremstilling på basis af alle 

       erstatninger frem-   materialer, undtagen kartoffel- 

       stillet af stivelse,  stivelse, der henhører under 

       i form af flager,    pos. 1108 

       grove gryn, perlegryn, 

       sigtemel eller 

       lignende 

 1904     Varer fremstillet ved 

       ekspandering eller 

       ristning af korn eller 

       kornprodukter (f.eks. 

       cornflakes); korn 

       (kerner), undtagen 

       majs, løse, forkogt 

       eller på anden måde 

       tilberedt: 

       - Uden indhold af kakao: 

        - Korn, undtagen   Fremstilling på basis af alle 

         majs, løse, forkogt materialer - sukkermajs, kolber 

         eller på anden måde og løse, tilberedt eller konser- 

         tilberedt      veret, der henhører under pos. 

                   2001, 2004 og 2005, samt 

                   sukkermajs, også kogt i vand 

                   eller dampkogt, frosset, der 

                   henhører under pos. 0710, kan 

                   dog ikke anvendes 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken: 

                   - al anvendt korn og varer 

                    deraf (undtagen majs af 

                    arten »Zea Indurata« og 

 hård 

                    hvede og heraf fremstillede 

                    produkter) skal være fuldt ud 

                    fremstillet, og 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer, der henhører 

                    under kapitel 17, ikke 

                    overstiger 30% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

       - Med indhold af kakao Fremstilling på basis af alle 

                   materialer, undtagen materialer 

                   henhørende under pos. 1806, og 

                   i hvilke værdien af materialer 

                   henhørende under kapitel 17 

                   ikke overstiger 30% af prisen 

                   ab fabrik 

 1905     Brød, wienerbrød,    Fremstilling på basis af alle 

       kager, kiks og andet  materialer, undtagen materialer, 

       bagværk, også tilsat  der henhører under kapitel 11 

       kakao; kirkeoblater, 

       oblatkapsler til 

       lægemidler, segloblater 

       samt lignende varer af 

       mel eller stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001     Grøntsager, frugter,  Fremstilling, ved hvilken alle 

       nødder og andre     anvendte frugter, nødder eller 

       spiselige plantedele,  grøntsager skal have oprindel- 

       tilberedt eller     sesstatus 

       konserveret med eddike 

       eller eddikesyre 

 2002     Tomater, tilberedt   Fremstilling, ved hvilken alle 

       eller konserveret på  anvendte tomater skal have 

       anden måde end med   oprindelsesstatus 

       eddike eller eddikesyre 

 2003     Svampe og trøfler,   Fremstilling, ved hvilken alle 

       tilberedt eller kon-  anvendte svampe og trøfler skal 

       serveret på anden måde have oprindelsstatus 

       end med eddike eller 

       eddikesyre 

 2004 og   Andre grøntsager, til- Fremstilling, ved hvilken alle 

 2005     beredt eller kon-    anvendte grøntsager skal have 

       serveret på anden måde oprindelsesstatus 

       end med eddike eller 

       eddikesyre, også frosne 

 2006     Frugter, nødder,    Fremstilling, ved hvilken vær- 

       frugtskaller og andre  dien af alle anvendte mate- 

       plantedele, tilberedt  rialer, der henhører under 

       med sukker (afløbne,  kapitel 17, ikke overstiger 

       glaserede eller     30% af den færdige vares pris 

       kandiserede)      ab fabrik 

 2007     Syltetøj, frugtgele,  Fremstilling, ved hvilken 

       marmelade, frugt- eller værdien af alle anvendte 

       nøddepure samt frugt-  materialer, der henhører 

       eller nøddemos, frem-  under kapitel 17, ikke over- 

       stillet ved kogning   stiger 30% af den færdige vares 

       eller anden varme-   pris ab fabrik 

       behandling, også tilsat 

       sukker eller andre 

       sødemidler 

 2008     Frugter, nødder og 

       andre spiselige 

       plantedele, tilberedt 

       eller konserveret på 

       anden måde, også tilsat 

       sukker, andre søde- 

       midler eller alkohol, 

       ikke andetsteds 

       tariferet: 

       - Frugter og nødder,  Fremstilling, ved hvilken alle 

        kogt på anden måde  anvendte frugter og nødder 

        end i vand eller ved skal have oprindelsesstatus 

        dampkogning, uden 

        indhold af tilsat 

        sukker, frosne 

       - Nødder, uden indhold Fremstilling, ved hvilken vær- 

        af tilsat sukker   dien af de anvendte nødder og 

        eller alkohol     oliefrø, der henhører under 

                   pos. 0801, 0802 og 1202 til 

                   1207 og har oprindelsesstatus, 

                   overstiger 60% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af 

                   materialer, der ikke henhører 

                   under samme position som den 

                   færdige vare, forudsat at 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer, der henhører 

                   under kapitel 17, ikke 

                   overstiger 30% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 ex 2009   Frugtsafter (herunder  Fremstilling på basis af mate- 

       druemost), ugærede og  rialer, der ikke henhører under 

       ikke tilsat alkohol,  samme position som den færdige 

       også tilsat sukker   vare, forudsat at værdien af 

       eller andre sødemidler alle anvendte materialer, 

                   der henhører under kapitel 17, 

                   ikke overstiger 30% af den 

                   færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2101   Brændt cikorie samt   Fremstilling, ved hvilken alle 

       ekstrakter, essenser og anvendte cikorienødder skal 

       koncentrater deraf   oprindelsesstatus 

 ex 2103   - Saucer samt til-   Fremstilling på basis af 

        beredninger til    materialer, der ikke henhører 

        fremstilling deraf;  under samme position som den 

        sammensatte      færdige vare. Sennepsmel eller 

        smagspræparater (også tilberedt sennep kan dog an- 

        EFTA)         vendes 

       - Tilberedt sennep   Fremstilling på basis af 

                   sennepsmel 

 ex 2104   - Suppe og bouillon   Fremstilling på basis af alle 

        samt tilberedninger  materialer, undtagen tilbe- 

        til fremstilling   redte eller konserverede 

        deraf         grøntsager, der henhører under 

                   pos. 2002 til 2005 

       - Homogeniserede    Den regel, der gælder for den 

        sammensatte nærings- position, hvorunder den færdige 

        midler        vare henhører, skal anvendes 

 ex 2106   Sirup og andre sukker- Fremstilling, ved hvilken 

       opløsninger, tilsat   værdien af alle anvendte ma- 

       smagsstoffer eller   terialer, der henhører under 

       farvestoffer      kapitel 17, ikke overstiger 30% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2201     Vand, herunder na-   Fremstilling, ved hvilken al 

       turligt eller kunstigt anvendt vand skal have oprin- 

       mineralvand, og vand  delsesstatus 

       tilsat kulsyre, ikke 

       tilsat sukker eller 

       andre sødemidler og 

       ikke aromatiseret; is 

       og sne 

 2202     Vand, herunder     Fremstilling på basis af mate- 

       naturligt eller     rialer, der ikke henhører under 

       kunstigt mineralvand,  samme position som den færdige 

       og vand tilsat sukker  vare, forudsat at værdien af 

       eller andre sødemidler alle anvendte materialer, der 

       eller aromatiseret, og henhører under kapitel 17, ikke 

       andre ikke-alkohol-   overstiger 30% af den færdige 

       holdige drikkevarer,  vares pris ab fabrik, og alle 

       undtagen frugt- og   anvendte frugtsafter (undtagen 

       grøntsagssafter hen-  ananas-, lime- og grapefrugt- 

       hørende under pos. 2009 safter) har oprindelsesstatus 

 ex 2204   Vin af friske druer,  Fremstilling på basis af anden 

       herunder vin tilsat   druemost 

       alkohol, og druemost 

       tilsat alkohol 

 2205     Følgende varer, med   Fremstilling på basis af alle 

 ex 2207,   indhold af drueproduk- materialer, undtagen druer 

 ex 2208 og  ter:          eller varer deraf 

 ex 2209   Vermouth og anden vin 

       af friske druer, tilsat 

       aromatiske planter eller 

       aromastoffer; ethanol 

       (ethylalkohol) og anden 

       spiritus, også 

       denatureret; spiritus, 

       likører og andre 

       spiritusholdige 

       drikkevarer; sammen- 

       satte alkoholholdige 

       tilberedninger af den 

       art, der anvendes til 

       fremstilling af 

       drikkevarer; eddike 

 ex 2208   Whisky med indhold af  Fremstilling, ved hvilken 

       alkohol på under 50   værdien af al anvendt spiritus, 

       rumfangsprocent     der er fremstillet på basis af 

                   korn, ikke må overstige 15% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2303   Restprodukter fra    Fremstilling, ved hvilken al 

       fremstilling af majs-  anvendt majs skal have oprin- 

       stivelse (bortset fra  delsesstatus 

       koncentreret majs- 

       støbevand), med 

       proteinindhold, 

       beregnet på grundlag 

       af tørstofindholdet, 

       på over 40 vægtprocent 

 ex 2306   Oliekager og andre   Fremstilling, ved hvilken alle 

       faste restprodukter   anvendte oliven skal have op- 

       fra udvinding af    rindelsesstatus 

       olivenolie, med indhold 

       af over 3% olivenolie 

 2309     Tilberedt dyrefoder   Fremstilling, ved hvilken al 

                   korn, sukkermelasse, kød eller 

                   mælk skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2402     Cigarer, cerutter,   Fremstilling, ved hvilken 

       cigarillos og cigaret- mindst 70 vægtprocent af 

       ter, af tobak eller   anvendt ufabrikeret tobak 

       tobakserstatning    eller tobaksaffald, der 

                   henhører under pos. 2401, skal 

                   have oprindelsesstatus 

 ex 2403   Røgtobak        Fremstilling, ved hvilken 

                   mindst 70 vægtprocent af 

                   anvendt ufabrikeret tobak eller 

                   tobaksaffald, der henhører 

                   under pos. 2401, skal have 

                   oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2504   Naturlig krystallinsk  Berigelse af kulindholdet, 

       grafit med beriget   rensning og maling af krysta- 

       kulindhold, renset og  linsk rågrafik 

       malet 

 ex 2515   Marmor, groft tildan-  Tildannelse af marmor, også ved 

       net, også ved savning, savning (eventuelt allerede 

       til blokke eller til  udsavet), af tykkelse over 25 

       kvadratiske eller    cm 

       rektangulære plader, 

       af tykkelse højst 25 cm 

 ex 2516   Granit, porfyr, basalt, Tildannelse af sten, også ved 

       sandsten og andre    savning (eventuelt allerede ud- 

       monument- eller     savet), af tykkelse over 25 cm 

       bygningssten, groft 

       tildannet, også ved 

       savning, til blokke 

       eller til kvadratiske 

       eller rektangulære 

       plader, af tykkelse 

       højst 25 cm 

 ex 2518   Dolomit, brændt     Brænding af ikke-brændt dolomit 

 ex 2519   Naturlig magnesium-   Fremstilling, ved hvilken alle 

       carbonat (magnesit),  anvendte materialer henhører 

       knust og pakket i    under en anden position end 

       lufttætte beholdere,  den færdige vare. Dog må der 

       magnesiumoxid, også   anvendes naturlig magnesium- 

       rent, dog ikke smeltet carbonat (magnesit) 

       eller dødbrændt 

       (sintret) magnesium 

 ex 2520   Gips, særlig tilberedt Fremstilling, ved hvilken vær- 

       til dentalbrug     dien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 50% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 ex 2524   Asbestfibre, rå     Fremstilling på basis af 

                   asbestmalm (asbestkoncentrat) 

 ex 2525   Glimmerpulver      Maling af glimmer og 

                   glimmeraffald 

 ex 2530   Brændte eller      Brænding eller knusning af jord- 

       pulveriserede jord-   pigmenter 

       pigmenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2707   Olier, hvis indhold af Raffinering og/eller en eller 

       aromatiske bestanddele flere definerede behandlinger 

       - beregnet efter vægt - 1) 

        er større end deres  Andre arbejdsprocesser, ved 

        indhold af ikke-   hvilke alle anvendte materialer 

        aromatiske bestand-  henhører under en anden posi- 

        dele, og som er    tion end den færdie vare. Ma- 

        lignende olier som  terialer, der henhører under 

        mineralolier, der er samme position, må dog anvendes, 

        udvundet ved destil- forudsat at deres værdi ikke 

        lation af højtempe-  overstiger 50% af den færdige 

        raturtjære fra    vares pris ab fabrik 

        stenkul, af hvilke 

        der ved destillation 

        på op til 250 grader 

        C overdestilleres 

        mindst 65 rumfang- 

        sprocent (herunder 

        blandinger af benzin 

        og benzen), til an- 

        vendelse som brændstof 

 ex 2709    Rå olier hidrørende  Tørdestillation af bituminøse 

        fra bituminøse    mineraler 

        mineraler 

 2710 til    Olier udvundet af   Raffinering og/eller en eller 

 2712      jordolie eller af rå flere definerede behandlinger 

        olier hidrørende fra 1) 

        bituminøse mineraler; Andre arbejdsprocesser, ved 

        præparater, ikke   hvilke alle anvendte materialer 

        andetsteds tariferet, henhører under en anden posi- 

        indeholdende 70    tion end den færdige vare. 

        vægtprocent eller   Materialer, der henhører under 

        derover af jordolie  samme position, må dog anvendes, 

        eller af rå olier   forudsat at deres værdi ikke 

        hidrørende fra    overstiger 50% af den færdige 

        bituminøse mineraler vares pris ab fabrik 

        som karaktergivende 

        bestanddel 

        Jordoliegas og andre 

        gasformige 

        carbonhydrider 

        Vaselin; paraffin, 

        mikrovoks, ozokerit, 

        montanvoks, tørvevoks 

        og anden mineralvoks 

        samt lignende 

        produkter fremstillet 

        ad syntetisk vej 

        eller på anden måde, 

        også farvet 

 2713      Jordoliekoks, kunstig Raffinering og/eller en eller 

 til      asfaltbitumen og   flere definerede behandlinger 1) 

 2715      andre restprodukter  Andre arbejdsprocesser, ved 

        fra jordolie eller  hvilke alle anvendte materialer 

        fra olier hidrørende henhører under en anden position 

        fra bituminøse    end den færdige vare. 

        mineraler       Materialer, der henhører 

        Bitumen og asfalt,  under samme position, må dog 

        naturlig; bituminøs  anvendes, forudsat at deres 

        skifer og olieskifer værdi ikke overstiger 50% af 

        samt naturligt    den færdige vares pris ab fabrik 

        bitumenholdigt sand; 

        asfaltit og 

        asfaltsten 

        Bituminøse blandinger 

        på basis af naturligt 

        asfalt, naturlig 

        bitumen, kunstig 

        asfaltbitumen, 

        mineraltjære eller 

        mineraltjærebeg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ------------------- 

 1) Jf. note 7 i bilag I. 

 ex 

 kapitel 28  Uorganiske kemikalier; Fremstilling, ved hvilken alle 

       uorganiske eller    anvendte materialer henhører 

       organiske forbindelser under en anden position end den 

       af ædle metaller, af  færdige vare. 

       sjældne jordarters   Materialer, der henhører under 

       metaller, af radio-   en anden position end den 

       aktive grundstoffer   færdige vare. 

       og af isotoper; und-  Materialer, der henhører under 

       tagen produkter     samme position, må dog anvendes 

       henhørende under pos.  forudsat at deres værdi ikke 

       ex 2811 og ex 2833,   overstiger 20% af den færdige 

       for hvilke reglerne   vares pris ab fabrik 

       er anført nedenfor 

 ex 2811   Svovltrioxid      Fremstilling på basis af 

                   svovldioxid 

 ex 2833   Aluminiumsulfat     Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 

                   50% af den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 29  Organiske kemikalier,  Fremstilling, ved hvilken alle 

       undtagen produkter   anvendte materialer henhører 

       henhørende under pos.  under en anden position end 

       ex 2901, ex 2902,    den færdige vare. 

       ex 2905, 2915, ex 2932, Materialer, der henhører under 

       2933 og 2934, som er  samme position, må dog anvendes, 

       præciseret nedenfor   forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 ex 2901   Acycliske carbon-    Raffinering og/eller en eller 

       hydrider, bestemt til  flere definerede behandlinger 

       anvendelse som motor-  1) 

       brændstof eller andet  Andre arbejdsprocesser, ved 

       brændstof        hvilke alle anvendte materialer 

                   henhører under en anden 

                   position end den færdige vare. 

                   Materialer, der henhører under 

                   samme position, må dog 

                   anvendes, forudsat at deres 

                   værdi ikke overstiger 50% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2902   Cycloalkaner og     Raffinering og/eller en eller 

       cycloalkener (undtagen flere definerede behandlinger 

       azulener), benzener,  1) 

       toluener og xylener,  Andre arbejdsprocesser, ved 

       bestemt til anvendelse hvilke alle anvendte materialer 

       som motorbrændstof   henhører under en anden posi- 

       eller andet brændstof  tion end den færdige vare. 

                   Materialer, der henhører under 

                   samme position, må dog 

                   anvendes, forudsat at deres 

                   værdi ikke overstiger 50% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2905   Metalalkoholater af   Fremstilling på basis af alle 

       alkoholer henhørende  materialer herunder andre ma- 

       under denne position  terialer herunder andre mate- 

       og af ethanol eller   rialer, der henhører under pos. 

       glycerol        2905. Dog kan metalalkoholater 

                   henhørende under denne position 

                   anvendes, forudsat at deres 

                   værdi ikke overstiger 20% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 ------------------- 

 1) Jf. note 7 i bilag I. 

 2915     Mættede acycliske    Fremstilling på basis af alle 

       monocarboxylsyrer og  materialer. Værdien af alle 

       deres anhydrider,    anvendte materialer, der hen- 

       halogenider, peroxider hører under pos. 2915 og 2916, 

       og peroxysyrer;     må dog ikke overstige 20% af 

       halogen-, sulfo-,    den færdige vares pris ab fabrik 

       nitro- og nitro- 

       soderivater deraf 

 ex 2932   - Indre ethere og    Fremstilling på basis af alle 

        halogen-, sulfo-,   materialer. Værdien af alle 

        nitro- og nitro-   anvendte materialer, der hen- 

        soderivater deraf   hører under pos. 2909, må dog 

                   ikke overstige 20% af den 

                   færdige vares pris ab fabrik 

       - Cycliske acetater og Fremstilling på basis af alle 

        indre hemiacetater  materialer 

        samt halogen-, 

        sulfo-, nitro- og 

        nitrosoderivater 

        deraf 

 2933     Heterocycliske for-   Fremstilling på basis af alle 

       bindelser udelukkende  materialer. Værdien af alle an- 

       med nitrogen som    vendte materialer, der henhører 

       heteroatom(er);     under pos. 2932 og 2933, må dog 

       nucleinsyrer og deres  ikke overstige 20% af den 

       salte          færdige vares pris ab fabrik 

 2934     Andre heterocycliske  Fremstilling, ved hvilken alle 

       forbindelser      anvendte materialer henhører 

                   under en anden position end den 

                   færdige vare. Materialer, der 

                   henhører under samme position, 

                   må dog anvendes, forudsat at 

                   deres værdi ikke overstiger 20% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 30  Pharmaceutiske     Fremstilling, ved hvilken alle 

       produkter, undtagen   anvendte materialer henhører 

       produkter henhørende  under en anden position end 

       under pos. 3002, 3003  den færdige vare. 

       og 3004, for hvilke   Materialer, der henhører under 

       reglerne er anført   samme position, må dog anvendes, 

       nedenfor        forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 3002     Menneskeblod; dyreblod 

       tilberedt til tera- 

       peutisk, profylaktisk 

       eller diagnostisk brug; 

       antisera og andre 

       blodbestanddele; 

       vacciner, toksiner, 

       mikroorganismekulturer 

       (undtagen gær) samt 

       lignende produkter: 

       - varer bestående af  Fremstilling på basis af alle 

        to eller flere    materialer, også andre materia- 

        bestanddele, som er  ler, der henhører under pos. 

        blevet sammenblandet 3002. Materialerne i denne be- 

        med henblik på    skrivelse kan også anvendes, 

        terapeutisk,     forudsat at deres værdi ikke 

        profylaktisk brug,  overstiger 20% af den færdige 

        eller ikke sammen-  vares pris ab fabrik 

        blandede varer til 

        samme brug, i doseret 

        stand eller i detail- 

        salgspakninger 

       - Andre varer: 

       - Menneskeblod     Fremstilling på basis af alle 

                   materialer, også andre 

                   materialer, der henhører under 

                   pos. 3002. Materialerne i denne 

                   beskrivelse kan også anvendes, 

                   forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

       - Dyreblod tilberedt  Fremstilling på basis af alle 

        til terapeutisk eller materialer også andre mate- 

        profylaktisk brug   rialer, der henhører under pos. 

                   3002. Materialerne i denne 

                   beskrivelse kan også anvendes, 

                   forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

       - Blodbestanddele,   Fremstilling på basis af alle 

        undtagen antisera;  materialer, også andre mate- 

        hæmoglobin og serum- terialer, der henhører under 

        globuliner      pos. 3002. Materialerne i denne 

                   beskrivelse kan også anvendes, 

                   forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

       - Hæmoglobin, blod-   Fremstilling på basis af alle 

        globuliner og serum- materialer, også andre mate- 

        globuliner      rialer, der henhører under pos. 

                   3002. Materialerne i denne 

                   beskrivelse kan også anvendes, 

                   forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af alle 

                   materialer, også andre 

                   materialer, der henhører under 

                   pos. 3002. Materialerne i denne 

                   beskrivelse kan også anvendes, 

                   forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 3003     Lægemidler (undtagen  Fremstilling, ved hvilken 

 og      produkter henhørende  - alle anvendte materialer 

 3004     under pos. 3002, 3005   henhører under en anden posi- 

       og 3006)         tion end den færdige vare. 

                    Materialer, der henhører 

                    under pos. 3003 eller 3004, 

                    må dog anvendes, forudsat at 

                    deres værdi tilsammen ikke 

                    overstiger 20% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik, og 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    50% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 31  Gødningsstoffer,    Fremstilling, ved hvilken alle 

       undtagen produkter   anvendte materialer henhører 

       henhørende under    under en anden position end den 

       pos. ex 3105, for    færdige vare. 

       hvilke reglerne er   Materialer, der henhører under 

       anført nedenfor     samme position, må dog an- 

                   vendes, forudsat at deres værdi 

                   ikke overstiger 20% af den 

                   færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3105   Mineralske eller    Fremstilling, ved hvilken: 

       kemiske gødningsstoffer - alle anvendte materialer 

       indeholdende to eller   henhører under en anden 

       tre af gødningsele-    position end den færdige 

       menterne nitrogen,    vare. Materialer, der hen- 

       phosphor og kalium;    hører under den samme posi- 

       andre gødningsstoffer;  tion, må dog anvendes, forud- 

       varer henhørende under  sat at deres værdi ikke over- 

       nærværende kapitel, i   stiger 20% af den færdige 

       form af tabletter     vares pris ab fabrik, og 

       eller lignende eller  - værdien af alle anvendte mate- 

       i pakninger af      rialer ikke overstiger 50% af 

       bruttovægt højst 10 kg,  den færdige vares pris ab 

       undtagen:         fabrik 

       - Natriumnitrat 

       - Calciumcyanamid 

       - Kaliumsulfat 

       - Kalium-magnesiumsulfat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 32  Garve- og farvestof-  Fremstilling, ved hvilken alle 

       ekstrakter; garvesyre  anvendte materialer henhører 

       og derivater deraf;   under en anden position end 

       farver, pigmenter og  den færdige vare. 

       andre farvestoffer;   Materialer, der henhører under 

       maling og lakker; kit, samme position, må dog anvendes, 

       spartelmasse o.lign.;  forudsat at deres værdi ikke 

       trykfarver, blæk og   overstiger 20% af den færdige 

       tusch; undtagen     vares pris ab fabrik 

       produkter henhørende 

       under pos. ex 3201 og 

       3205, for hvilke 

       reglerne er anført 

       nedenfor 

 ex 3201   Garvesyrer (tanniner)  Fremstilling på basis af garve- 

       samt salte, ethere,   ekstrakter af vegetabilsk op- 

       estere og andre     rindelse 

       derivater deraf 

 3205     Substratpigmenter;   Fremstilling på basis af alle 

       præparater som nævnt  materialer undtagen dem, der 

       i bestemmelse 3 til   henhører under pos. 3202 og 

       dette kapitel, på basis 3204, forudsat at værdien af 

       af substratpigmenter1) materialer henhørende under 

                   pos. 3205 ikke overstiger 20% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 33  Flygtige vegetabilske  Fremstilling, ved hvilken alle 

       olier og resinoider;  anvendte materialer henhører 

       parfumer, kosmetik og  under en anden position end den 

       toiletmidler; undtagen færdige vare. 

       produkter henhørende  Materialer, der henhører under 

       under pos. 3301, for  samme position, må dog anvendes, 

       hvilke reglerne er   forudsat at deres værdi ikke 

       anført nedenfor     overstiger 20% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 ------------------- 

 1) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer sig om præparater, som 

  anvendes til farvning af alle materialer eller som bestanddele til 

  fremstilling af farvepræparater, forudsat at de ikke henhører 

  under en anden position i kapitel 32. 

 3301     Flygtige vegetabilske  Fremstilling på basis af mate- 

       olier (også befriet for rialer, der hidrører fra en 

       terpener), også i    anden »gruppe« 1) under denne 

       flydende eller fast   position. Materialer, der 

       form; resinoider;    henhører under samme 

 »gruppe«, 

       koncentrater af     må dog anvendes, forudsat at 

       flygtige vegetabilske  deres værdi ikke overstiger 

       olier i fedtstoffer,  20% af den færdige vares pris 

       ikke-flygtige olier,  ab fabrik 

       voks eller lignende 

       fremkommet ved 

       enfleurage eller 

       maceration; terpen- 

       holdige biprodukter 

       fra behandling af 

       flygtige vegetabilske 

       olier; vandfase fra 

       vanddampdestillation 

       af flygtige vegeta- 

       bilske olier samt 

       vandige opløsninger af 

       sådanne olier 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 34  Sæbe, organiske over-  Fremstilling, ved hvilken alle 

       fladeaktive stoffer   anvendte materialer henhører 

       samt vaske- og rengø-  under en anden position end 

       ringsmidler, smøre-   den færdige vare. 

       midler, syntetisk voks, Materialer, der henhører under 

       tilberedt voks, pudse- samme position, må dog anvendes, 

       og skuremidler, lys og forudsat at deres værdi ikke 

       lignende produkter,   overstiger 20% af den færdige 

       modellermasse, dental- vares pris ab fabrik 

       voks og andre dental- 

       præparater på basis af 

       gips, undtagen pro- 

       dukter henhørende 

       under pos. ex 3403 og 

       3404, for hvilke posi- 

       tionerne er nærmere 

       defineret nedenfor 

 ex 3403   Tilberedte smøremidler, Raffinering og/eller en eller 

       med indhold af olier  flere definerede behandlinger 2) 

       udvundet af jordolie  Andre arbejdsprocesser, ved 

       eller af rå olier hid- hvilke alle anvendte materialer 

       rørende fra bituminøse henhører under en anden posiion 

       mineraler, forudsat at end den færdige vare. 

       de udgør mindre end 70 Materialer, der henhører under 

       vægtprocent deraf    samme position, må dog anvendes, 

                   forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 50% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 ex 3404   Syntetisk voks og 

       tilberedt voks: 

       - Syntetisk voks og   Fremstilling, ved hvilken alle 

        tilberedt voks på   anvendte materialer henhører 

        basis af paraffin,  under en anden position end den 

        jordolievoks eller  færdige vare. 

        voks fra bituminøse  Materialer, der henhører under 

        mineraler; paraf-   samme position, må dog anvendes, 

        finremanens      forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 50% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 ----------------- 

 1) Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er 

  adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon. 

 2) Jf. note 7 i bilag I. 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af alle 

                   materialer undtagen: 

                   - olier, hydrogenerede, der har 

                    karakter af voks, som hen- 

                    hører under pos. 1516 

                   - fedtsyrer, ikke kemisk 

                    definerede, eller indu- 

                    strielle fedtalkoholer, der 

                    har karakter af voks, som 

                    henhører under pos. 1519 

                   - materialer, der henhører 

                    under pos. 3404 

                   De nævnte materialer må dog 

                   anvendes, forudsat at deres 

                   værdi ikke overstiger 20% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 35  Proteiner; modificeret Fremstilling, ved hvilken alle 

       stivelse; lim og    anvendte materialer henhører 

       klister; enzymer, und- under en anden position end 

       tagen produkter     den færdige vare. 

       henhørende under pos.  Materialer, der henhører under 

       3505 og ex 3507, for  samme position, må dog anvendes, 

       hvilke reglerne er   forudsat at deres værdi ikke 

       anført nedenfor     overstiger 20% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 3505     Dextrin og anden 

       modificeret stivelse 

       (herunder forklistret 

       og esterificeret 

       stivelse); lim på 

       basis af stivelse, 

       dextrin eller anden 

       stivelse: 

       - Ethere og estere af  Fremstilling på basis af alle 

        stivelse       materialer, også andre 

                   materialer, der henhører under 

                   pos. 3505 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af alle 

                   materialer, undtagen dem, der 

                   henhører under pos. 1108 

 ex 3507   Tilberedte enzymer,   Fremstilling, ved hvilken 

       ikke andetsteds tari-  værdien af alle anvendte 

       feret          materialer ikke overstiger 

                   50% af den færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 36  Krudt og andre     Fremstilling, ved hvilken alle 

       eksplosive stoffer;   anvendte materialer henhører 

       pyrotekniske artikler, under en anden position end den 

       tændstikker; pyrophore færdige vare. 

       legeringer; visse    Materialer, der henhører under 

       brændbare materialer  samme position, må dog 

                   anvendes, forudsat at deres 

                   værdi ikke overstiger 20% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 37  Fotografiske og kine-  Fremstilling, ved hvilken alle 

       matografiske artikler, anvendte materialer henhører 

       undtagen produkter   under en anden position end 

       henhørende under pos.  den færdige vare. 

       3701, 3702 og 3704,   Materialer, der henhører under 

       for hvilke reglerne   samme position, må dog anvendes, 

       er anført nedenfor   forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 20% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 3701     Fotografiske plader og Fremstilling, ved hvilken alle 

       fotografiske bladfilm, anvendte materialer henhører 

       lysfølsomme, ikke    under en anden position end 

       eksponerede, af andre  pos. 3702 

       materialer end papir, 

       pap eller tekstilstof; 

       bladfilm til øjeblik- 

       kelig billedfremstil- 

       ling, lysfølsomme, ikke 

       eksponerede, også 

       monteret i kassetter 

 3702     Fotografiske film i   Fremstilling, ved hvilken alle 

       ruller, lysfølsomme,  anvendte materialer henhører 

       ikke eksponerede, af  under en anden position end 

       andre materialer end  pos. 3701 eller 3702 

       papir, pap eller 

       tekstilstof; instant 

       film i ruller, 

       lysfølsomme, ikke 

       eksponerede 

 3704     Fotografiske plader,  Fremstilling, ved hvilken alle 

       film, papir, pap og   anvendte materialer henhører 

       tekstilstof, ekspo-   under en anden position end 

       nerede, men ikke    pos. 3701 til 3704 

       fremkaldte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 38  Diverse kemiske pro-  Fremstilling, ved hvilken alle 

       dukter; undtagen    anvendte materialer henhører 

       produkter henhørende  under en anden position end 

       under pos. ex 3801,   den færdige vare. 

       ex 3803, ex 3805,    Materialer, der henhører under 

       ex 3806, ex 3807, 3808 samme position, må dog anvendes, 

       til 3814, 3818 til   forudsat at deres værdi ikke 

       3820, 3822 og 3823,   overstiger 20% af den færdige 

       for hvilke reglerne er vares pris ab fabrik 

       anført nedenfor 

 ex 3801   - Kolloid grafit,    Fremstilling, ved hvilken 

        opslæmmet i olie, og værdien af alle anvendte mate- 

        semikolloid grafit;  rialer ikke overstiger 50% af 

        kulholdig pasta til  den færdige vares pris ab fabrik 

        elektroder 

       - Grafit, i form af   Fremstilling, ved hvilken vær- 

        pasta, der udgør en  dien af alle anvendte mate- 

        blanding med     rialer, der henhører under pos. 

        jordolie, inde-    3405, ikke må overstige 20% af 

        holdende over 30   den færdige vares pris ab fabrik 

        vægtprocent grafit 

 ex 3803   Raffineret tallolie   Raffinering af rå tallolie 

       (tallsyre)       (tallsyre) 

 ex 3805   Sulfatterpentin, renset Rensning: herunder destillation 

                   og raffinering af rå sulfat- 

                   terpentin 

 ex 3806   Harpiksestere      Fremstilling på basis af 

                   harpikssyrer 

 ex 3807   Trætjærebeg       Destillation af trætjære 

 3808     Diverse kemiske produk- Fremstilling, ved hvilken alle 

 til     ter:          anvendte materialer henhører 

 ex 3811   - Følgende varer hen-  under en anden position end 

 3812      hørende under pos.  den færdige vare. 

 til      3823:         Materialer, der henhører under 

 3814      - Tilberedte binde-  samme position, må dog anven- 

 3818       midler til støbe-  des, forudsat at deres værdi 

 til       forme eller støbe- ikke overstiger 20% af den 

 3820       kerner, på basis  færdige vares pris ab fabrik 

 3822       af naturlige har- 

 til       piksprodukter 

 3823      - Naphtensyre og 

         ikke-vandopløselige 

         salte af naphten- 

         syre; estere af 

         naphtensyre 

        - Sorbitol, undtagen 

         sorbitol henhørende 

         under pos. 2905 

        - Petroleumssulfo- 

         nater, bortset fra 

         petroleumssulfo- 

         nater af alkali- 

         metaller, af 

         ammonium eller 

         ethanolaminer; 

         thiopenholdige 

         sulfonsyrer af 

         olier hidrørende 

         fra bituminøse 

         mineraler og salte 

         deraf 

        - Ionbyttere     Fremstilling, ved hvilken vær- 

        - Luftabsorberende  dien af alle anvendte materialer 

         præparater     ikke overstiger 50% af den 

         (getters)      færdige vares pris ab fabrik 

        - Alkalisk jernoxid 

         (gasrensemasse) 

        - Gasvand og brugt 

         gasrensemasse 

        - Sulfonaphtensyre og 

         ikke-vandopløselige 

         salte heraf; estere 

         af sulfonaphtensyre 

        - Fuselolie og 

         dippelsolie 

        - Blandinger af salte 

         med forskellige 

         anioner 

        - Kopieringspasta, på 

         basis af gelatine, 

         også på papir- 

         eller tekstil- 

         underlag 

       - Andre varer 

 ex 3811   Tilberedte tilsætnings- Fremstilling, ved hvilken 

       stoffer til smøremidler værdien af anvendte materialer 

       med indhold af olier  henhørende under pos. 3811 

       udvundet af jordolie  ikke overstiger 50% af den 

       eller rå olier     færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3901   Plast i ubearbejdet 

 til     form, affald, afklip 

 3915     og skrot, af plast 

       undtagen varer, der 

       henhører under pos. ex 

       3907, for hvilke reglen 

       er anført nedenfor: 

       - Additionspolymerisa- Fremstilling, ved hvilken: 

        tionsprodukter    - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    50% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - værdien af anvendte 

                    materialer henhørende under 

                    kapitel 39 ikke overstiger 

                    20% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik1) 

       - Andre varer       Fremstilling, ved hvilken 

                    værdien af alle anvendte 

                    materialer henhørende under 

                    kapitel 39 ikke overstiger 

                    20% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik1) 

 ex 3907   Copolymerer, fremstillet Fremstilling, ved hvilken alle 

       af polycarbonat,     anvendte materialer henhører 

       acrylonitril og      under en anden position end 

       butadienstyren (ABS)   den færdige vare. Dog må 

                    materialer, der henhører 

                    under samme position, 

                    anvendes, såfremt værdien 

                    heraf ikke overstiger 50% af 

                    den færdige vares pris ab 

                    fabrik 

 ex 3916   Halvfabrikata og varer 

 til 3921   af plast, bortset fra 

       varer henhørende under 

       pos. ex 3916, ex 3917 

       og ex 3920, for hvilke 

       reglerne er anført 

       nedenfor: 

       - Flade varer,     Fremstilling, ved hvilken 

        bearbejdet ud over  værdien af alle anvendte 

        overfladebehandling  materialer henhørende under 

        eller tilskåret i   kapitel 39 ikke overstiger 

        andet end kvadratisk 50% af den færdige vares pris 

        eller rektangulær   ab fabrik 

        form; også varer 

        bearbejdet ud over 

        overfladebehandling 

       - Andre varer: 

       - Af additionspoly-   Fremstilling, ved hvilken: 

        merisationsprodukter - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    50% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - værdien af anvendte 

                    materialer, henhørende under 

                    kapitel 39, ikke overstiger 

                    20% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik1) 

       - I andre tilfælde   Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer henhørende under 

                   kapitel 39 ikke overstiger 

                   20% af den færdige vares pris 

                   ab fabrik1) 

 ------------------ 

 1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både 

  pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den 

  anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe 

  af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for 

  den pågældende vare. 

 ex 3916   Profiler og rør     Fremstilling, ved hvilken: 

 og                  - værdien af alle anvendte 

 ex 3917                materialer ikke overstiger 

                    50% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - værdien af materialer, der 

                    henhører under samme position 

                    som den færdige vare, ikke 

                    overstiger 20% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 ex 3920   Ark og film af ionomer Fremstilling på basis af en 

                   termoplastisk copolymer af 

                   etylen og methacrylsyre, som er 

                   delvis neutraliseret, 

                   hovedsagelig med zink- og 

                   natriumioner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3922     Varer af plast     Fremstilling, ved hvilken 

 til 3926               værdien af alle anvendte mate- 

                   rialer ikke overstiger 50% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4001   »Sole-crepe«-plader   Sammenpresning af »thin 

 pale 

                   crepe«-lag 

 4005     Blandet gummi, ikke-  Fremstilling, ved hvilken 

       vulkaniseret, i     værdien af alle anvendte mate- 

       ubearbejdet form eller rialer, undtagen naturgummi, 

       som plader eller bånd  ikke overstiger 50% af den 

                   færdige vares pris ab fabrik 

 4012     Dæk af gummi, regum-  Fremstilling på basis af alle 

       mierede eller brugte  materialer undtagen dem, der 

       massive eller hule   henhører under pos. 4011 og 4012 

       ringe, udskiftelige 

       slidbaner til dæk 

       samt fælgbånd, af 

       gummi 

 ex 4017   Varer af hård gummi   Fremstilling på basis af hård 

                   gummi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4102   Afhårede fåre- og    Afhåring af fåre- og lammeskind 

       lammeskind 

 4104     Læder, uden hår eller  Eftergarvning af forgarvet 

 til     uld, undtagen læder   læder eller 

 4107     henhørende under pos. 

       4108 og 4109 

                   Fremstilling, ved hvilken alle 

                   anvendte materialer henhører 

                   under en anden position end den 

                   færdige vare 

 4109     Laklæder og lamineret  Fremstilling på basis af læder, 

       laklæder; metalliseret der henhører under pos. 4104 

       læder          til 4107, forudsat at værdien 

                   heraf ikke overstiger 50% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4302   Garvede eller beredte 

       pelsskind, sammensatte: 

       - Til plader, kors og  Blegning eller farvning samt 

        lignende       udklipning og sammensætning af 

                   garvede eller beredte ikke- 

                   sammensatte pelsskind 

       - I andre tilfælde   Fremstilling på basis af 

                   garvede eller beredte ikke- 

                   sammensatte pelsskind 

 4303     Beklædningsgenstande og Fremstilling på basis af 

       tilbehør dertil samt  garvede eller beredte ikke- 

       andre varer af     sammensatte pelsskind, der 

       pelsskind        henhører under pos. 4302 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4403   Træ, groft firhugget  Fremstilling på basis af træ, 

                   også afbarket eller groft 

                   tilhugget 

 ex 4407   Træ, savet eller til-  Høvlning, slibning eller 

       hugget i længde-    fingerskarvning 

       retningen, skåret 

       eller skrællet, 

       høvlet, slebet eller 

       sammensat ved finger- 

       skarvning, af tykkelse 

       over 6 mm 

 ex 4408   Finerplader og plader  Laskning, høvlning, slibning 

       til krydsfiner, finger- eller fingerskarvning 

       skarvet, samt andet 

       træ, savet i længde- 

       retningen, skåret 

       eller skrællet, 

       høvlet, slebet eller 

       sammensat ved finger- 

       skarvning, af tykkelse 

       6 mm og derunder 

 ex 4409   - Træ (herunder ikke-  Slibning eller fingerskravning 

        sammensatte parket- 

        staver), profileret 

        (pløjet, notet, 

        falset, rejfet, kelet 

        eller lignende) i 

        hele længden på en 

        eller flere kanter, 

        også høvlet, slebet 

        eller sammensat ved 

        fingerskarvning 

       - Ramme- og møbellister Forarbejdning til ramme- og 

                   møbellister 

 ex 4410 til Ramme- og møbellister  Forarbejdning til ramme- og 

 ex 4413   af træ samt profilerede møbellister 

       lister af træ til 

       bygningsbrug 

 ex 4415   Komplette pakkasser,  Fremstilling på basis af 

       tremmekasser, tromler  planker og brædder, ikke 

       og lignende paknings-  afskåret i færdige længder 

       genstande, af træ 

 ex 4416   Fade, tønder, kar,   Fremstilling på basis af emner 

       baljer, bøtter og    af træ til tøndestaver, savet 

       andre bødkerarbejder  på de to væsentligste sider, 

       samt dele dertil, af  men ikke yderligere bearbejdede 

       træ 

 ex 4418   - Tømrer- og snedker-  Fremstilling, ved hvilken alle 

        arbejder af træ til  anvendte materialer henhører 

        bygningsbrug     under en anden position end den 

                   færdige vare. Dog må 

                   lamelplader (celleplader) og 

                   -tagspån (»shingles« og 

                   »shakes«) anvendes 

       - Ramme- og møbellister Forarbejdning til ramme- og 

                   møbellister 

 ex 4421   Tændstikemner; træ-   Fremstilling på basis af træ, 

       pløkke til fodtøj    der henhører under alle 

                   positioner, dog med undtagelse 

                   af trætråd henhørende under 

                   pos. 4409 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4503     Varer af naturkork   Fremstilling på basis af kork, 

                   der henhører under pos. 4501 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4811   Papir og pap, linjeret Fremstilling på basis af 

       eller kvadreret     materialer til fremstilling af 

                   papir henhørende under kapitel 

                   47 

 4816     Karbonpapir, selv-   Fremstilling på basis af mate- 

       kopierende papir samt  rialer til fremstilling af 

       andet kopierings- og  papir henhørende under kapitel 

       overføringspapir    47 

       (undtagen varer hen- 

       hørende under pos.' 

       4809), stencils og 

       offsetplader af papir, 

       også i æsker 

 4817     Konvolutter, lukkede  Fremstilling, ved hvilken: 

       brevkort, ikke-     - alle anvendte materialer 

       illustrerede postkort   henhører under en anden 

       samt korrespondance-   position end den færdige vare, 

       kort, af papir eller   og 

       pap; æsker, mapper   - værdien af alle anvendte 

       o.lign. af papir og    materialer ikke overstiger 

       pap, indeholdende     50% af den færdige vares pris 

       assortimenter af     ab fabrik 

       brevpapir, konvolutter 

 ex 4818   Toiletpapir       Fremstilling på basis af 

                   materialer til fremstilling af 

                   papir henhørende under kapitel 

                   47 

 ex 4819   Æsker, kartoner, sække, Fremstilling, ved hvilken: 

       poser og andre     - alle anvendte materialer 

       emballagegenstande af   henhører under en anden 

       papir, pap, cellu-    position end den færdige 

       losevat eller       vare, og 

       cellulosefiberdug    - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    50% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 ex 4820   Brevpapirblokke     Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 50% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 ex 4823   Andet papir, pap,    Fremstilling på basis af mate- 

       cellulosevat og     rialer til fremstilling af 

       cellulosefiberdug,   papir henhørende under kapitel 

       tilskåret        47 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4909     Postkort, trykte eller Fremstilling på basis af alle 

       illustrerede; trykte  materialer undtagen dem, der 

       kort med lykønskninger henhører under pos. 4909 og 

       eller personlige    4911 

       meddelelser, også 

       illustrerede, med 

       eller uden konvolutter 

       eller påsat udstyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4910     Kalendere af enhver   Fremstilling, ved hvilken: 

       art, trykte, herunder  - alle anvendte materialer hen- 

       kalenderblokke:      hører under en anden position 

       - Såkaldte »evigheds-   end den færdige vare, og 

        kalendere«, også til - værdien af alle anvendte 

        udskiftelige      materialer ikke overstiger 

        kalenderblokke,     50% af den færdige vares 

        monteret på andet    pris ab fabrik 

        underlag end af papir 

        eller pap 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af alle 

                   materialer undtagen dem, der 

                   henhører under pos. 4909 og 4911 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 5003   Affald af natursilke  Kartning eller kæmning af affald 

       (herunder kokoner, der af natursilke 

       er uanvendelige til 

       afhaspning, samt 

       garnaffald og opkradset 

       tekstilmateriale), 

       kartet eller kæmmet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5501     Korte kemofibre     Fremstilling på basis af kemi- 

 til                 kalier eller spindeopløsninger 

 5507 

 ex 

 kapitel 50  Garn, monofilamenter og Fremstilling på basis af 1): 

 til     tråd          - natursilke, affald af natur- 

 kapitel 55               silke, kartet eller kæmmet 

                    eller på anden måde beredt 

                    til spinding 

                   - andre naturlige fibre, ikke 

                    kartede eller kæmmede eller 

                    på anden måde beredt til 

                    spinding 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger, eller 

                   - materialer til papirfrem- 

                    stilling 

       Vævede stoffer:     Fremstilling på basis af 

       - Bestående af tekstil enkelttrådet garn1) 

        i forbindelse med 

        gummitråde 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger, eller papir 

                   eller 

 ------------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmateriale, se note 5. 

                   Trykning i forbindelse med 

                   mindst to forberedende eller 

                   afsluttende behandlinger, som 

                   vaskning, blegning, mercerise- 

                   ring, varmefiksering, 

                   opruening, kalandering, 

                   krympefri behandling, 

                   bearbejdning, imprægnering, 

                   dekatering, belægning, 

                   laminering, stopning og 

                   reparation, såfremt værdien af 

                   det utrykte stof ikke 

                   overstiger 47,5% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 56  Vat, filt og fiberdug; Fremstilling på basis af1): 

       særligt garn, sejlgarn, - kokosgarn 

       reb og tovværk samt   - naturlige fibre, eller 

       varer deraf undtagen  - kemiklier eller spindeop- 

       dem, der henhører     løsninger 

       under pos. 5602, 5604, - materialer til papirfremstil- 

       5605 og 5606, for     ling 

       hvilke reglerne er 

       anført nedenfor 

 5602     Filt, også 

       imprægneret, over- 

       trukket, belagt eller 

       lamineret: 

       - Nålefilt       Fremstilling på basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger, eller 

                   Fremstilling på basis af: 

                   - filamenter af endeløse fibre 

                    af polypropylen, der henhører 

                    under pos. 5402 

                   - fibre af polypropylen, der 

                    henhører under pos. 5503 

                    eller 5506, eller 

                   - bånd (tow) af filamenter af 

                    polypropylen, der henhører 

                    under pos. 5501 er dog 

                    tilladt, forudsat at de 

                    enkelte fibres finhed er 

                    mindre end 9 decitex, og at 

                    deres værdi ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 - Andre varer            Fremstilling på basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, af kasein, 

                    eller caseina 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger 

 5604     Garn og snore af 

       gummi, overtrukket med 

       tekstil; tekstilgarn 

       samt strimler o.lign. 

       henhørende under pos. 

       5404 og 5405, 

       imprægneret, over- 

       trukket, belagt eller 

       beklædt med gummi 

       eller plast: 

       - Tråde og snore af   Fremstilling på basis af tråde 

        blødgummi, over-   og snore af blødgummi, uden 

        trukket med tekstil  tekstilovertræk 

 ------------------ 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af1): 

                   - naturlige fibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger, eller 

                   - materialer til papirfrem- 

                    stilling 

 5605     Metalliseret garn,   Fremstilling på basis af1): 

       også overspundet,    - naturlige fibre 

       bestående af tekstil-  - korte kemofibre, ikke kartede 

       garn eller strimler    eller kæmmede eller på anden 

       o.lign. henhørende    måde beredt til spinding 

       under pos. 5404 eller  - kemikalier eller spindeop- 

       5405, i forbindelse    løsninger, eller 

       med metal i form af   - materialer til papirfrem- 

       tråd, bånd eller     stilling 

       pulver eller over- 

       trukket med metal 

 5606     Overspundet garn samt  Fremstilling på basis af1): 

       overspundne strimler  - naturlige fibre 

       o.lign. henhørende   - korte kemofibre, ikke kartede 

       under pos. 5404 eller   eller kæmmede eller på anden 

       5405 (bortset fra     måde beredt til spinding 

       garn henhørende under  - kemikalier eller spindeopløs- 

       pos. 5605 og over-    ninger, eller 

       spundet garn af     - materialer til papirfremstil- 

       hestehår); chenille-   ling 

       garn; krimmergarn 

       (»chainettegarn«) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 57  Gulvtæpper og anden 

       gulvbelægning af 

       tekstilmaterialer: 

       - Af nålefilt      Fremstilling på basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger 

                   Fremstilling på basis af: 

                   - filamenter af polypropylen, 

                    der henhører under pos. 5402 

                   - fibre af polypropylen, der 

                    henhører under pos. 5503 

                    eller 5506, eller 

                   - bånd (tow) af filamenter af 

                    polypropylen, der henhører 

                    under pos. 5501 er dog 

                    tilladt, forudsat at de 

                    enkelte fibres finhed ikke 

                    er mindre end 9 decitex, og 

                    at deres værdi ikke 

                    overstiger 40% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

       - Af andet filt     Fremstilling på basis af1): 

                   - naturlige fibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger, eller 

 ----------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - garn af syntetiske eller 

                    regenererede fibre 

                   - naturlige fibre, eller 

                   - korte kemofibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding 

 ex 

 kapitel 58  Særlige vævede     Fremstilling på basis af enkelt- 

       stoffer; tuftede    trådet garn1) 

       tekstilstoffer; 

       kniplinger; tapis- 

       serier: possement- 

       artikler; broderier, 

       undtagen varer hen- 

       hørende under pos. 

       5805 og 5810; 

       reglerne vedrørende 

       pos. 5810 er anført 

       nedenfor: 

       - Af tekstil i for- 

        bindelse med 

        gummitråde 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger 

                   eller 

                   Trykning i forbindelse med 

                   mindst to forberedende eller 

                   afsluttende behandlinger, som 

                   vaskning, blegning, merceri- 

                   sering, varmefiksering, 

                   opruening, kalandering, 

                   krympefri behandling, 

                   bearbejdning, imprægnering, 

                   dekatering, belægning, 

                   laminering, stopning og 

                   reparation, såfremt værdien af 

                   det utrykte stof ikke overstiger 

                   47,5% af den færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 5810     Broderier i løbende   Fremstilling, ved hvilken: 

       længder, strimler eller - alle anvendte materialer 

       motiver          henhører under en anden 

                    position end den færdige 

                    vare, og 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    50% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 ---------------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 5901     Tekstilstof, over-   Fremstilling på basis af garn 

       trukket med vegeta- 

       bilske carbohydrat- 

       gummier eller 

       stivelsesholdige 

       substanser, af den art, 

       der anvendes til 

       fremstilling af 

       bogbind, etuier mv.; 

       kalkerlærred; præpa- 

       reret malerlærred; 

       buckram og lignende 

       stivede tekstilstoffer 

       af den art, der an- 

       vendes til fremstilling 

       af hatte 

 5902     Cordvæv (stræklærred) 

       fremstillet af garn med 

       høj styrke, af nylon 

       eller andre polyamider, 

       polyestere eller 

       viskose: 

       - Med et indhold af   Fremstilling på basis af garn 

        højst 90 vægtprocent 

        tekstilmaterialer 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af 

                   kemikalier eller spindeop- 

                   løsninger 

 5903     Tekstilstof, impræg-  Fremstilling på basis af garn 

       neret, overtrukket, 

       belagt eller lamineret 

       med plast, undtagen 

       varer henhørende under 

       pos. 5902 

 5904     Linoleum, også i til-  Fremstilling på basis af garn1) 

       skårne stykker; 

       gulvbelægnings- 

       materialer bestående 

       af tekstilunderlag med 

       overtræk eller 

       belægning, også i 

       tilskårne stykker 

 5905     Vægbeklædning af    Fremstilling på basis af garn 

       tekstilmaterialer: 

       - Imprægneret, over- 

        trukket, belagt eller 

        lamineret med gummi, 

        plastic eller andre 

        materialer 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger, 

                   eller 

 ----------------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

                   Trykning i forbindelse med 

                   mindst to forberedende eller 

                   afsluttende behandlinger som 

                   vaskning, blegning, merceri- 

                   sering, varmefiksering, 

                   opruening, kalandering, 

                   krympefri behandling, 

                   bearbejdning, imprægnering, 

                   dekatering, belægning, 

                   laminering, stopning og 

                   reparation, (men ikke dampning 

                   eller tørring), såfremt værdien 

                   af det utrykte stof ikke 

                   overstiger 47,5% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 5906     Tekstilstof, gummeret, 

       undtagen varer hen- 

       hørende under pos. 

       5902: 

       - Af trikotage     Fremstilling på basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger 

       - Andet stof frem-   Fremstilling på basis af kemi- 

        stillet af garn af  kalier 

        kemofibre, med 

        indhold af tekstil- 

        materialer på over 

        90 vægtprocent 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af garn 

 5907     Tekstilstof, impræg-  Fremstilling på basis af garn 

       neret, overtrukket 

       eller belagt på anden 

       måde; malede teater- 

       kulisser, malede 

       atelierbagtæpper 

       o.lign. 

 ex 5908   Glødenet og gløde-   Fremstilling på basis af rør- 

       strømper        formede emner af tekstil 

 5909 til   Tekstilvarer til tek- 

 5911     nisk brug: 

       - Polerskiver og -ringe Fremstilling på basis af garn 

        af andre materialer  eller af affald af stoffer 

        end filt, henhørende eller klude henhørende under 

        under pos. 5911    pos. 6310 

       - Andre varer      Fremstillet på basis af1): 

                   - kokosgarn 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger 

 -------------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 Kapitel 60  Trikotagestof      Fremstilling på basis af1): 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding, 

                   eller 

                   - kemikalier eller spindeop- 

                    løsninger 

 Kapitel 61  Beklædningsgenstande 

       og tilbehør til 

       beklædningsgenstande, 

       af trikotage: 

       - Fremstillet ved    Fremstilling på basis af garn2) 

        sammensyning eller 

        anden samling af to 

        eller flere stykker 

        af trikotagestof, 

        der enten er skåret 

        i form eller form- 

        tilvirket 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af2): 

                   - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding, 

                   eller 

                   - kemikalier eller spindeop- 

                    løsninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -------------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 2) Se note 6. 

 Kapitel 62  Beklædningsgenstande og Fremstilling på basis af garn1) 

       tilbehør til beklæd- 

       ningsgenstande, 

       undtagen varer af 

       trikotage og varer hen- 

       hørende under pos. ex 

       6202, ex 6204, ex 

       6206, ex 6209, ex 

       6210, ex 6211, 6213, 

       6214, ex 6216 og ex 

       6217, for hvilke 

       reglerne er anført 

       nedenfor 

 ex 6202   Beklædningsgenstande og Fremstillet på basis af garn1) 

 ex 6204   konfektioneret tilbehør eller 

 ex 6206   til beklædnings-    Fremstilling på basis af vævede 

 ex 6209   genstande, til kvinder stoffer, ikke broderet, hvis 

 ex 6211   piger og spædbørn,   værdi ikke overstiger 40% af 

 og      forsynet med broderi  den færdige vares pris ab 

 ex 6217               fabrik2) 

 ex 6210,   Brandsikkert udstyr af Fremstillet på basis af garn1) 

 ex 6216   vævet stof overtrukket eller 

 og      med et lag aluminium-  Fremstilling på basis af 

 ex 6217   behandlet polyester   Fremstilling på basis af ikke- 

                   overtrukket stof, hvis værdi 

                   ikke overstiger 40% af den 

                   færdige vares pris ab fabrik1) 

 6213 og   Lommetørklæder; sjaler, 

 6214     tørklæder, mantiller, 

       slør o.lign.: 

       - Broderivarer     Fremstilling på basis af 

                   ubleget enkelttrådet garn1)2) 

                   eller 

                   Fremstilling på basis af vævede 

                   stoffer, ikke broderet, hvis 

                   værdi ikke overstiger 40% af 

                   den færdige vares pris ab 

                   fabrik1) 

       - Andre varer      Fremstillet på basis af ubleget 

                   enkelttrådet garn1)2) 

 ex 6217   Indlæg til kraver og  Fremstilling, ved hvilken: 

       manchetter, udskårne  - alle anvendte materialer 

                    henhører under en anden 

                    position end den færdige 

                    vare, og 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6301     Plaider og lignende 

 til     tæpper, sengelinned 

 6304     mv., gardiner mv. 

       samt andre bolig- 

       tekstiler: 

       - Af filt, ikke-vævede Fremstilling på basis af2): 

        stoffer        - naturlige fibre, eller 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger 

 1) Se note 6. 

 2) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

       - Andre varer:     Fremstilling på basis af 

       - Broderivarer     ubleget enkelttrådet garn1)2) 

                   eller 

                   Fremstilling på basis af vævede 

                   stoffer (andre end af 

                   trikotage), ikke broderet, hvis 

                   værdi ikke overstiger 40% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

       - I andre tilfælde   Fremstillet på basis af ubleget 

                   enkelttrådet garn 1)2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6305     Sække og poser til   Fremstilling på basis af1): 

       emballage        - naturlige fibre 

                   - korte kemofibre, ikke kartede 

                    eller kæmmede eller på anden 

                    måde beredt til spinding, 

                   eller 

                   - kemikalier eller spindeop- 

                    løsninger 

 6306     Presenninger, sejl til 

       både, sejlbrætter eller 

       sejlvogne, markiser, 

       telte og campingudstyr: 

       - Af ikke-vævede    Fremstilling på basis af1): 

        stoffer        - naturlige fibre 

                   - kemikalier eller spinde- 

                    opløsninger 

       - Andre varer      Fremstilling på basis af 

                   ubleget, enkelttrådet garn 

 ex 6307   Andre konfektionerede  Fremstilling, ved hvilken 

       varer (herunder     værdien af alle anvendte 

       snitmønstre)      materialer ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 6308     Sæt bestående af vævet Alle dele i sættet skal have 

       stof samt garn, også  oprindelse. Dele uden oprin- 

       med tilbehør, til    delse. Dele uden oprindelse 

       fremstilling af tæpper, kan dog indgå i sættet, forud- 

       tapisserier, broderede sat at deres samlede værdi ikke 

       duge og servietter   overstiger 15% af sættets pris 

       eller lignende teks-  ab fabrik 

       tilvarer, i detail- 

       salgspakninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6401     Fodtøj         Fremstilling på basis af alle 

 til                 materialer, undtagen samlede 

 6405                 dele, bestående af overdel 

                   fastgjort til bindsål eller 

                   andre underdele, der henhører 

                   under pos. 6406 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6503     Hatte og anden hoved-  Fremstilling på basis af garn 

       beklædning af filt,   eller tekstilfibre3) 

       fremstillet af hatte- 

       stumper eller plane 

       hatteemner henhørende 

       under pos. 6501, også 

       forede eller garnerede 

 ------------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 2) For så vidt angår varer af trikotage, ikke elastisk eller 

  gummeret, fremstillet ved syning eller samling af stykker af 

  trikotage (tilskåret eller direkte formtilvirket), se note 6. 

 3) Se note 6. 

 6505     Hatte og anden hoved-  Fremstilling på basis af garn 

       beklædning, af triko-  eller tekstilfibre1) 

       tage eller konfektio- 

       neret af blonder, 

       kniplinger, filt eller 

       andet tekstilstof 

       (men ikke af bånd eller 

       strimler), også forede 

       eller garnerede; 

       hårnet, uanset mate- 

       rialets art, også 

       forede eller garnerede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6601     Paraplyer og parasoller Fremstilling, ved hvilken 

       (herunder stokkepara-  værdien af alle anvendte 

       plyer, haveparasoller  materialer ikke overstiger 

       o.lign.)        50% af den færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 6803   Varer af skifer, her-  Fremstilling på basis af bear- 

       under varer af agglo-  bejdet skifer 

       meret skifer 

 ex 6812   Varer af asbest eller  Fremstilling på basis af mate- 

       af blandinger på basis rialer henhørende under enhver 

       af asbest eller på   position 

       basis af asbest og 

       magnesiumcarbonat 

 ex 6814   Varer af glimmer,    Fremstilling på basis af 

       herunder varer af    bearbejdet glimmer, herunder 

       agglomeret eller    varer af agglomeret eller re- 

       rekonstitueret     konstitueret glimmer 

       glimmer, også på 

       underlag af papir, pap 

       eller andre materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7006     Glas henhørende under  Fremstilling på basis af mate- 

       pos. 7003, 7004 eller  rialer henhørende under pos. 

       7005, bøjet, facet-   7001 

       eller kantslebet, 

       graveret, boret, emal- 

       jeret eller på anden 

       måde bearbejdet, men 

       ikke indrammet eller i 

       forbindelse med andre 

       materialer 

 7007     Sikkerhedsglas, be-   Fremstilling på basis af mate- 

       stående af hærdet eller rialer henhørende under pos. 

       lamineret glas     7001 

 7008     Isolationsruder be-   Fremstilling på basis af mate- 

       stående af flere lag  rialer henhørende under pos. 

       glas          7001 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7009     Glasspejle, også ind-  Fremstilling på basis af mate- 

       rammede, herunder    rialer henhørende under pos. 

       bakspejle        7001 

 7010     Balloner, flasker,   Fremstilling, ved hvilken alle 

       flakoner, krukker,   anvendte materialer henhørende 

       tabletglas, ampuller  under en anden position end den 

       og andre beholdere af  færdige vare 

       glas af den art, der  eller 

       anvendes til transport Slibning af flasker eller fla- 

       af varer        koner, hvis værdi ikke over- 

       eller          stiger 50% af den færdige 

       som emballage; hen-   vares pris ab fabrik 

       kogningsglas; propper, 

       låg og andre lukke- 

       anordninger, af glas 

 ----------------- 

 1) Se note 6. 

 7013     Bordservice, køkken-,  Fremstilling, ved hvilken alle 

       toilet- og kontor-   anvendte materialer henhører 

       artikler, dekorations- under en anden position end 

       genstande til indendørs færdige vare 

       brug og lignende varer, eller 

       af glas, undtagen varer Slibning af varer af glas, hvis 

       henhørende under pos.  værdi ikke overstiger 50% af den 

       7010 eller 7018     færdige vares pris eller 

                   Dekoration, undtagen seri- 

                   grafisk trykning, udelukkende 

                   udført i hånden, af varer af 

                   glas, blæst med munden, og hvis 

                   værdi ikke overstiger 50% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 7019   Varer af glasfibre,   Fremstilling på basis af: 

       undtagen garn      - fiberbånd, rovings, garn 

                    eller afhuggede tråde, 

                    ufarvede 

                   - glasuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7102   Bearbejdede ædel- og  Fremstilling på basis af 

 ex 7103   halvædelsten      ubearbejdede ædel- og halvædel- 

 til     (naturlige, syntetiske sten 

 ex 7104   eller rekonstruerede) 

 7106,    Ædle metaller: 

 7108 

 og 

 7110 

       - Ubearbejdede     Fremstilling på basis af alle 

                   materialer undtagen materialer, 

                   der henhører under pos. 7106, 

                   7108 eller 7110 

                   eller 

                   Adskillelse ved elektrolyse, 

                   varmebehandling eller kemisk 

                   behandling af ædle metaller, 

                   der henhører under pos. 7106, 

                   7108 eller 7110 

                   eller 

                   Legering af ædle metaller, der 

                   henhører under pos. 7106, 7108 

                   eller 7110, indbyrdes eller med 

                   andre metalbaser 

       - I form af halv-    Fremstilling på basis af 

        fabrikata eller som  ubearbejdede ædle metaller 

        pulver 

 ex 7107   Ædelmetalduble, i form Fremstilling af ædelmetalduble 

 ex 7109   af halvfabrikata    på basis af uberabejdede ædel- 

 og                  metaller 

 ex 7111 

 7116     Varer af naturperler  Fremstilling, ved hvilken 

       eller kulturperler,   værdien af alle anvendte 

       ædel- eller halv-    materialer ikke overstiger 50% 

       ædelsten (naturlige,  af den færdige vares pris ab 

       syntetiske eller    fabrik 

       rekonstruerede) 

       Bijouterivarer     Fremstilling, ved hvilken alle 

                   anvendte materialer henhører 

                   under en anden position end den 

                   færdige vare 

                   eller 

 7117                 Fremstilling på basis af metal- 

                   dele, ikke dubleret eller over- 

                   trukket med ædle metaller, 

                   forudsat at værdien af alle 

                   anvendte materialer ikke 

                   overstiger 50% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7207     Halvfabrikata, af jern Fremstilling på basis af mate- 

       og ulegeret stål    rialer, der henhører under pos. 

                   7201, 7202, 7203, 7204 og 7205 

 7208     Fladvalsede produkter, Fremstilling på basis af ingots 

 til     stænger, profiler af  og andre ubearbejdede former 

 7216     jern og ulegeret stål  af materialer henhørende under 

                   pos. 7206 

 7217     Tråd af jern og     Fremstilling på basis af halv- 

       ulegeret stål      fabrikata af materialer hen- 

                   hørende under pos. 7207 

 ex 7218   Halvfabrikata, flad-  Fremstilling på basis af ingots 

 7219     valsede produkter og  og andre ubearbejdede former af 

 til     profiler af rustfrit  materialer henhørende under 

 7222     stål          pos. 7218 

 7223     Tråd af rustfrit stål  Fremstilling på basis af halv- 

                   fabrikata henhørende under pos. 

                   7218 

 ex 7224   Halvfabrikata, flad-  Fremstilling på basis af ingots 

 7225     valsede produkter og  og andre ubearbejdede former af 

 til     profiler, i uregelmæs- materialer henhørende under pos. 

 7227     sigt oprullede ringe,  7224 

       af andet legeret stål 

 7228     Andre stænger af andet Fremstilling på basis af ingots 

       legeret stål; profiler, og andre ubearbejdede former af 

       af andet legeret stål; materialer henhørende under pos. 

       hule borestænger, af  7206, 7218 eller 7224 

       legeret eller ulegeret 

       stål 

 7229     Tråd af andet legeret  Fremstilling på basis af halv- 

       stål          fabrikata af materialer hen- 

                   hørende under pos. 7224 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7301   Spunsvægjern      Fremstilling på basis af mate- 

                   rialer henhørende under pos. 

                   7206 

 7302     Følgende materiel af  Fremstilling på basis af mate- 

       jern og stål, til    rialer, der henhører under pos. 

       jernbaner og sporveje: 7206 

       skinner, kontraskinner 

       og tandhjulsskinner, 

       tunger, krydsninger, 

       trækstænger og andet 

       materiel til spor- 

       skifter, sveller, 

       skinnelasker, lang- 

       plader, sporstænger og 

       andet specielt materiel 

       til samling eller 

       befæstelse af skinner 

 7304     Rør og hule profiler,  Fremstilling på basis af mate- 

 7305     af jern (bortset fra  rialer, der henhører under pos. 

 og      støbejern) og stål   7206, 7207, 7218 eller 7224 

 7306 

 7308     Konstruktioner,     Fremstilling, ved hvilken alle 

       undtagen præfabrikerede anvendte materialer henhører 

       bygninger henhørende  under en anden position end 

       under pos. 9406, og   den færdige vare. Svejsede 

       dele af konstruktioner profiler, der henhører under 

       (f.eks. broer og bro-  pos. 7301, må dog ikke anvendes 

       sektioner, sluseporte, 

       tårne, gittermaster, 

       tage og tagkonstruk- 

       tioner, døre, vinduer 

       og rammer dertil samt 

       dørtærskler, skodder, 

       rækværker, søjler og 

       piller), af jern og 

       stål; plader, stænger, 

       profiler, rør o.lign., 

       af jern og stål, for- 

       arbejdet til brug i 

       konstruktioner 

 ex 7315   Kæder, skridsikre    Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer, der henhører under 

                   pos. 7315, ikke overstiger 50% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 ex 7322   Radiatorer til central- Fremstilling, ved hvilken 

       opvarmning, ikke    værdien af anvendte materialer, 

       elektrisk opvarmede   der henhører under pos. 7322, 

                   ikke overstiger 5% af den 

                   færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 74  Kobber og varer deraf  Fremstilling, ved hvilken: 

       (bortset fra varer   - alle anvendte materialer hen- 

       henhørende under pos.   hører under en anden position 

       7401 til 7405); den    end den færdige vare, og 

       gældende regel for   - værdien af alle anvendte mate- 

       varer henhørende under  rialer ikke overstiger 50% af 

       pos. ex 7403 er anført  den færdige vares pris ab 

       nedenfor         fabrik 

 ex 7403   Kobberlegeringer i   Fremstilling på basis af raffi- 

       ubearbejdet form    neret kobber, i ubearbejdet 

                   form, eller af affald og skrot 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 75  Nikkel og varer deraf, Fremstilling, ved hvilken: 

       bortset fra varer    - alle anvendte materialer hen- 

       henhørende under pos.   hører under en anden position 

       7501 til 7503       end den færdige vare, og 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    50% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 76  Aluminium og varer   Fremstilling, ved hvilken: 

       deraf, bortset fra   - alle anvendte materialer 

       varer henhørende under  henhører under en anden 

       pos. 7601, 7602 og    position end den færdige vare, 

       ex 7616; reglerne for   og 

       position 7601 og ex   - værdien af alle anvendte mate- 

       7616 er anført nedenfor  rialer ikke overstiger 50% af 

                    den færdige vares pris ab 

                    fabrik 

 7601     Ubearbejdet aluminium  Fremstilling ved varmebe- 

                   handling eller elektrolyse på 

                   basis af ulegeret aluminium 

                   eller affald og skrot af 

                   aluminium 

 ex 7616   Aluminiumsartikler   Fremstilling, ved hvilken: 

       andre end trådvæv,   - alle anvendte materialer hen- 

       trådnet, tråddug,     hører under en anden position 

       trådgitter og lignende  end den færdige vare. dog kan 

       varer (herunder      trådvæv, trådnet, tråddug, 

       endeløse bånd) af     trådgitter og lignende varer 

       aluminiumstråd samt    (herunder endeløse bånd) af 

       strækmetal af aluminium  aluminiumstråd samt stræk- 

                    metal af aluminium anvendes, 

                    og 

                    - værdien af alle anvendte 

                     materialer ikke overstiger 

                     50% af den færdige vares 

                     pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 78  Bly og varer deraf,   Fremstilling, ved hvilken: 

       bortset fra varer    - alle anvendte materialer hen- 

       henhørende under pos.   hører under en anden position 

       7801 og 7802; den     end den færdige vare, og 

       gældende regel for   - værdien af alle anvendte mate- 

       varer henhørende under  rialer ikke overstiger 50% af 

       pos. 7801 er anført    den færdige vares pris ab 

       nedenfor         fabrik 

 7801     Ubearbejdet bly: 

       - Raffineret bly    Fremstilling på basis af 

                   »bullion«- eller 

 »work«-bly 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken alle 

                   anvendte materialer henhører 

                   under en anden position end den 

                   færdige vare. Dog må affald og 

                   skrot henhørende under pos. 

                   7802 ikke anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 79  Zink og varer deraf,  Fremstilling, ved hvilken: 

       bortset fra varer    - alle anvendte materialer hen- 

       henhørende under pos.   hører under en anden position 

       7901 og 7902; den     end den færdige vare, og 

       gældende regel for   - værdien af alle anvendte mate- 

       varer henhørende under  rialer ikke overstiger 50% 

       pos. 7901 er anført    af den færdige vares pris ab 

       nedenfor         fabrik 

 7901     Ubearbejdet zink    Fremstilling, ved hvilken alle 

                   anvendte materialer henhører 

                   under en anden position end den 

                   færdige vare. Dog må affald og 

                   skrot henhørende under position 

                   7902 ikke anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 80  Tin og varer deraf,   Fremstilling, ved hvilken: 

       bortset fra varer    - alle anvendte materialer hen- 

       henhørende under pos.   hører under en anden position 

       8001, 8002 og 8007;    end den færdige vare, og 

       den gældende regel for - værdien af alle anvendte mate- 

       varer henhørende under  rialer ikke overstiger 50% af 

       pos. 8001 er anført    den færdige vares pris ab 

       nedenfor         fabrik 

 8001     Ubearbejdet tin     Fremstilling på basis af 

                   materialer, der ikke henhører 

                   under pos. 8002 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 81  Andre uædle metaller,  Fremstilling, ved hvilken 

       bearbejdede, varer af  værdien af alle anvendte mate- 

       disse materialer    rialer henhørende under samme 

                   position som færdigvaren ikke 

                   overstiger 50% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8206     Værktøj henhørende   Fremstilling, ved hvilken alle 

       under mindst to af   anvendte materialer henhører 

       positionerne 8202 til  under andre positioner end 

       8205, i sæt i detail-  pos. 8202 til 8205. Dog må 

       salgsemballage     værktøj henhørende under pos. 

                   8202 til 8205 medtages i sæt, 

                   forudsat at deres værdi ikke 

                   overstiger 15% af det færdige 

                   sæts pris ab fabrik 

 8207     Udskifteligt værktøj  Fremstilling, ved hvilken: 

       til håndværktøj, også  - alle anvendte materialer hen- 

       mekanisk eller til    hører under en anden position 

       værktøjsmaskiner     end den færdige vare, og 

       (f.eks. til presning,  - værdien af alle anvendte mate- 

       stansning, lokning,    rialer ikke overstiger 40% af 

       gevindskæring, boring,  den færdige vares pris ab 

       udboring, rømning,    fabrik 

       fræsning, drejning og 

       skruning), herunder 

       matricer til tråd- 

       trækning eller 

       strengpresning af 

       metal, samt værktøj 

       til bjerg- eller 

       jordboring 

 8208     Knive og skær til    Fremstilling, ved hvilken: 

       maskiner og mekaniske  - alle anvendte materialer hen- 

       apparater         hører under en anden position 

                    end den færdige vare, og 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 ex 8211   Knive (undtagen varer  Fremstilling, ved hvilken alle 

       henhørende under pos.  anvendte materialer henhører 

       8208) med skærende   under en anden position end den 

       eller savtakket æg   færdige vare. Dog må blade til 

       (herunder beskærer-   knive og håndtag af uædle metal- 

       knive) samt blade    ler anvendes 

       dertil 

 8214     Andre skære- og klippe- Fremstilling, ved hvilken alle 

       redskaber (f.eks.    anvendte materialer henhører 

       hårklippere, flække-  under en anden position end 

       knive, huggeknive,   den færdige vare. Dog må 

       hakkeknive og      håndtag af uædle metaller an- 

       papirknive); redskaber vendes 

       til manicure eller 

       pedicure (herunder 

       neglefile), også i sæt 

 8215     Skeer, gafler,     Fremstilling, ved hvilken alle 

       potageskeer, hulskeer, anvendte materialer henhører 

       kageskeer, fiskeknive, under en anden position end den 

       smørknive, sukkertænger færdige vare. Dog må håndtag 

       og lignende artikler  af uædle metaller anvendes 

       til køkken- og bordbrug 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 8306   Statuetter og andre   Fremstilling, ved hvilken alle 

       dekorationsgenstande,  anvendte materialer henhører 

       af uædle metaller    under en anden position end den 

                   færdige vare. Andre materialer 

                   henhørende under pos. 8306 må 

                   dog anvendes, forudsat at deres 

                   værdi ikke overstiger 30% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 84  Atomreaktorer; damp-  Fremstilling, ved hvilken alle 

       kedler, maskiner og   anvendte materialer henhører 

       apparater samt     under en anden position end den 

       mekaniske redskaber;  færdige vare. Andre materialer 

       dele dertil, undtagen  henhørende under pos. 8306 må 

       varer henhørende under dog anvendes, forudsat at deres 

       pos. 8403, ex 8404,   værdi ikke overstiger 30% af 

       8406 til 8409, 8412,  den færdige vares pris ab fabrik 

       8415, 8418, ex 8419, 

       8420, 8425 til 8430, 

       ex 8431, 8439, 8441, 

       8444 til 8447, ex 8448, 

       8452, 8456 til 8466, 

       8469 til 8472, 8480, 

       8484 og 8485 

 8403     Kedler til central op- Fremstilling, ved hvilken alle 

 og      varmning, bortset fra  anvendte materialer henhører 

 ex 8404   kedler henhørende    under en anden position end pos. 

       under pos. 8402, samt  8403 eller 8404. Der må dog an- 

       hjælpeapparater til   vendes materialer henhørende 

       central opvarmning   under pos. 8403 eller 8404, 

                   forudsat at deres samlede værdi 

                   ikke overstiger 5% af den 

                   færdige vares pris ab fabrik 

 8406     Dampturbiner      Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 8407     Forbrændingsmotorer   Fremstilling, ved hvilken 

       med gnisttænding, med  værdien af alle anvendte 

       frem- og tilbagegående materialer ikke overstiger 40% 

       eller roterende stempel af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 8408     Forbrændingsmotorer   Fremstilling, ved hvilken 

       med kompressionstænding værdien af alle anvendte mate- 

       med stempel (diesel-  rialer ikke overstiger 40% af 

       eller semidiesel-    den færdige vares pris ab fabrik 

       motorer) 

 8409     Dele, som udelukkende  Fremstilling, ved hvilken 

       eller hovedsagelig er  værdien af alle anvendte mate- 

       bestemt til forbræn-  rialer ikke overstiger 40% af 

       dingsmotorer henhørende den færdige vares pris ab 

       under pos. 8407 eller  fabrik 

       8408 

 8412     Andre kraftmaskiner og Fremstilling, ved hvilken 

       motorer         værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 8415     Luftkonditionerings-  Fremstilling, ved hvilken 

       maskiner bestående af  værdien af alle anvendte mate- 

       en motordreven venti-  rialer ikke overstiger 40% af 

       lator og elementer til den færdige vares pris ab 

       ændring af luftens   fabrik 

       temperatur og 

       fugtighed, herunder 

       maskiner uden mulighed 

       for særskilt regule- 

       ring af fugtigheds- 

       graden 

 8418     Køleskabe, frysere og  Fremstilling, ved hvilken: 

       andre maskiner og ap-  - værdien af alle anvendte mate- 

       parater til køling og   rialer ikke overstiger 40% 

       frysning, elektriske   af den færdige vares pris ab 

       og andre; varmepumper,  fabrik 

       undtagen luftkonditio- - inden for ovennævnte grænse, 

       neringsmaskiner hen-   materialer henhørende under 

       hørende under pos.    samme position som den 

       8415           færdige vare kun anvendes op 

                    til en værdi af 5% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer uden oprindelse 

                    ikke overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 ex 8419   Maskiner til træ-,   Fremstilling, ved hvilken: 

       papirmasse- og pap-   - værdien af alle anvendte mate- 

       industrien        rialer ikke overstiger 40% af 

                    den færdige vares pris ab 

                    fabrik 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer under samme 

                    position som den færdige vare 

                    kun anvendes op til en værdi 

                    af 25% af den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 ex 8420   Kalandere og andre   Fremstilling, ved hvilken: 

       valsemaskiner, undtagen - værdien af alle anvendte mate- 

       maskiner til metal    rialer ikke overstiger 40% 

       eller glas, samt valser  af den færdige vares pris ab 

       dertil          fabrik 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    samme position som den 

                    færdige vare kun anvendes op 

                    til en værdi af 25% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

 8425     Andre maskiner og appa- Fremstilling, ved hvilken: 

 til     rater til løftning,   - værdien af alle anvendte mate- 

 8428     lastning, losning eller  rialer ikke overstiger 40% af 

       flytning Fremstilling,  den færdige vares pris ab 

       ved hvilken:       fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    pos. 8431 kun anvendes op til 

                    en værdi af 5% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 8429     Bulldozere, angledo- 

       zere, vejhøvle (graders 

       og levellers), 

       scrapere, grave- 

       maskiner, læsse- 

       maskiner, stampe- 

       maskiner og vej- 

       tromler, selvkørende: 

       - Vejtromler      Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken: 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    pos. 8431 kun anvendes op til 

                    en værdi af 5% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 8430     Andre maskiner og    Fremstilling, ved hvilken: 

       apparater til jord-   - værdien af alle anvendte mate- 

       arbejde, minedrift,    rialer ikke overstiger 40% 

       stenbrydning o.lign.   af den færdige vares pris ab 

       (f.eks. maskiner til   fabrik, og 

       planering, udgravning, - inden for ovennævnte grænse, 

       stampning, komprimering  materialer henhørende under 

       eller boring); pilote-  under pos. 8431 kun anvendes 

       ringsmaskiner (rambukke) op til en værdi af 5% af den 

       og maskiner til op-    vares pris ab fabrik 

       trækning af pæle; 

       sneplove og sneblæsere 

 ex 8431   Dele til vejtromler   Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 8439     Maskiner og apparater  Fremstilling, ved hvilken: 

       til fremstilling af   - værdien af alle anvendte 

       papirmasse af cellu-   materialer ikke overstiger 

       losefibre eller til    40% af den færdige vares pris 

       fremstilling og efter-  ab fabrik 

       behandling af papir og - inden for ovennævnte grænse, 

       pap            materialer henhørende under 

                    samme position som den 

                    færdige vare kun anvendes op 

                    til en værdi af 25% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

 8441     Andre maskiner og ap-  Fremstilling, ved hvilken: 

       parater til forarbejd- - værdien af alle anvendte 

       ning af papirmasse,    materialer ikke overstiger 40% 

       papir og pap, herunder  af den færdige vares pris ab 

       papir- og papskære-    fabrik 

       maskiner af enhver art - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    samme position som den 

                    færdige vare kun anvendes op 

                    til en værdi af 25% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

 8444     Maskiner henhørende   Fremstilling, ved hvilken vær- 

 til     under disse positioner dien af alle anvendte materialer 

 8447     til anvendelse inden  ikke overstiger 40% af den fær- 

       for tekstilindustrien  dige vares pris ab fabrik 

 ex 8448   Hjælpemaskiner og    Fremstilling, ved hvilken 

       hjælpeapparater til   værdien af alle anvendte mate- 

       brug i forbindelse med rialer ikke overstiger 40% af 

       de under pos. 8444 og  den færdige vares pris ab 

       8445 henhørende     fabrik 

       maskiner 

 8452     Symaskiner, undtagen 

       symaskiner til hæftning 

       af bøger henhørende 

       under pos. 8440; 

       møbler, borde og 

       overtræk, specielt 

       konstrueret til sy- 

       maskiner; symaskinnåle: 

       - Symaskiner (skytte-  Fremstilling, ved hvilken: 

        maskiner), hvis hoved - værdien af alle anvendte 

        vejer højst 16 kg    materialer ikke overstiger 

        uden motor eller    40% af den færdige vares 

        højst 17 kg med motor  pris ab fabrik 

                   - værdien af alle de materialer 

                    uden oprindelse, der anvendes 

                    ved samling af symaskine- 

                    hovedet (uden motor), ikke 

                    overstiger værdien af de 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelsesstatus, og 

                   - de anvendte trådspændings-, 

                    griber- og siksaksynings- 

                    mekanismer allerede har 

                    oprindelsesstatus 

       - Andre maskiner    Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 8456     Værktøjsmaskiner og   Fremstilling, ved hvilken 

 til     maskiner samt dele og  værdien af alle anvendte mate- 

 8466     tilbehør dertil hen-  rialer ikke overstiger 40% 

       hørende under pos. 8456 af den færdige vares pris ab 

       til 8466        fabrik 

 8469     Kontormaskiner (f.eks. Fremstilling, ved hvilken 

 til     skrivemaskiner, regne- værdien af alle anvendte mate- 

 8472     maskiner, automatiske  rialer ikke overstiger 40% af 

       databehandlings-    den færdige vares pris ab fabrik 

       maskiner, duplikatorer 

       og hæftemaskiner) 

 8480     Formkasser til     Fremstilling, ved hvilken 

       metalstøbning;     værdien af alle anvendte mate- 

       bundplader til     rialer ikke overstiger 50% af 

       støbeforme; støbe-   den færdige vares pris ab fabrik 

       formsmodeller; 

       støbeforme til metaller 

       (bortset fra kokiller), 

       metalkarbider, glas, 

       mineralske materialer, 

       gummi og plast 

 8484     Pakninger o.lign. af  Fremstilling, ved hvilken 

       metalplader i for-   værdien af alle anvendte mate- 

       bindelse med andet   rialer ikke overstiger 40% af 

       materiale eller af to  den færdige vares pris ab fabrik 

       eller flere lag metal; 

       sæt og assortimenter 

       af pakninger o.lign. 

       af forskellig beskaf- 

       fenhed, i poser, 

       hylstre eller lignende 

       emballager 

 8485     Dele til maskiner,   Fremstilling, ved hvilken 

       apparater og mekaniske værdien af alle anvendte mate- 

       redskaber ikke     rialer ikke overstiger 40% af 

       andetsteds tariferet i den færdige vares pris ab fabrik 

       dette kapitel og ikke 

       forsynet med elektriske 

       forbindelsesdele, iso- 

       latorer, spoler, 

       kontakter eller andre 

       elektriske dele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 85  Elektriske maskiner og Fremstilling, ved hvilken: 

       apparater, elektrisk  - værdien af alle anvendte mate- 

       materiel samt dele    rialer ikke overstiger 40% af 

       dertil; lydoptagere og  den færdige vares pris ab 

       lydgengivere, billed-   fabrik, og 

       og lydoptagere eller  - inden for ovennævnte grænse, 

       billed- og lydgengivere  materialer henhørende under 

       til fjernsyn samt dele  samme position som den færdige 

       og tilbehør dertil und-  vare kun anvendes op til en 

       tagen varer henhørende  værdi af 5% af den færdige 

       under pos. 8501, 8502,  vares pris ab fabrik 

       ex 8518, 8519 til 8529, 

       8535 til 8537, 8542, 

       8544 til 8546 og 8548 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8501     Elektriske motorer og  Fremstilling, ved hvilken: 

       generatorer, med und-  - værdien af alle anvendte mate- 

       tagelse af generatorsæt  rialer ikke overstiger 40% af 

                    den færdige vares pris ab 

                    fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    pos. 8503 kun anvendes op til 

                    en værdi af 5% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 8502     Generatorsæt og ro-   Fremstilling, ved hvilken: 

       terende elektriske   - værdien af alle anvendte mate- 

       omformere         rialer ikke overstiger 40% af 

                    den færdige vares pris ab 

                    fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    pos. 8501 eller 8503 kun 

                    anvendes op til en værdi af 

                    5% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

 8518     Mikrofoner og stativer Fremstilling, ved hvilken: 

       dertil; højtalere, også - værdien af alle anvendte mate- 

       monteret i kabinet;    rialer ikke overstiger 40% 

       elektriske lavfrekvens-  af den færdige vares pris ab 

       forstærkere; elektriske  fabrik 

       lydforstærkere     - værdien af alle anvendte 

                    materialer uden oprindelse 

                    ikke overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 8519     Pladetallerkener,    Fremstilling, ved hvilken: 

       pladespillere, kasset- - værdien af alle anvendte mate- 

       tespillere og andre    rialer ikke overstiger 40% af 

       lydgengivere, uden    den færdige vares pris ab 

       indbygget lydoptager   fabrik 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer uden oprindelse 

                    ikke overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 8520     Magnetiske båndoptagere Fremstilling, ved hvilken: 

       og andre lydoptagere,  - værdien af alle anvendte mate- 

       også med indbygget    rialer ikke overstiger 40% af 

       lydgengiver        den færdige vares pris ab 

                    fabrik 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer uden oprindelse 

                    ikke overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 8521     Udstyr til optagelse og Fremstilling, ved hvilken: 

       gengivelse af video   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer uden oprindelse 

                    ikke overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 8522     Dele og tilbehør til  Fremstilling, ved hvilken vær- 

       apparater henhørende  dien af alle anvendte materialer 

       under pos. 8519 til   ikke overstiger 40% af den fær- 

       8521          dige vares pris ab fabrik 

 8523     Uindspillede medier til Fremstilling, ved hvilken vær- 

       optagelse af lyd eller dien af alle anvendte materialer 

       andre fænomener,    ikke overstiger 40% af den 

       undtagen varer hen-   færdige vares pris ab fabrik 

       hørende under kapitel 

       37 

 8524     Plader, bånd og andre 

       medier med indspilning 

       af lyd eller af andre 

       fænomener, herunder 

       matricer og mastere til 

       fremstilling af plader, 

       undtagen varer hen- 

       hørende under kapitel 

       37: 

       - Matricer og mastere  Fremstilling, ved hvilken 

        til fremstilling af  værdien af alle anvendte mate- 

        plader        rialer ikke overstiger 40% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken: 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    pos. 8523 kun anvendes op til 

                    en værdi af 5% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 8525     Sendere til radio-   Fremstilling, ved hvilken: 

       telefoni, radiotele-  - værdien af alle anvendte mate- 

       grafi, radiofoni og    rialer ikke overstiger 40% af 

       fjernsyn, også sammen-  den færdige vares pris ab 

       bygget med modtagere,   fabrik 

       lydoptagere eller lyd- - værdien af anvendte materialer 

       gengivere; fjernsyns-   uden oprindelse ikke over- 

       kameraer         stiger værdien af anvendte 

                    materialer med oprindelse 

 8526     Radarapparater, radio- Fremstilling, ved hvilken: 

       navigeringsapparater og - værdien af alle anvendte mate- 

       radiofjernbetjenings-   rialer ikke overstiger 40% af 

       apparater         færdige vares pris ab fabrik 

                   - værdien af anvendte mate- 

                    rialer uden oprindelse ikke 

                    overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 8527     Modtagere til radio-  Fremstillet, ved hvilken: 

       telefoni, radiotele-  - værdien af alle anvendte mate- 

       grafi eller radiofoni,  rialer ikke overstiger 40% af 

       også sammenbygget med   færdige vares pris ab fabrik 

       lydoptagere, lydgen-  - værdien af anvendte materialer 

       givere eller et ur i   uden oprindelse ikke oversti- 

       et fælles kabinet     ger værdien af anvendte 

                    materialer med oprindelse 

 8528     Fjernsynsmodtagere   Fremstilling, ved hvilken: 

       (herunder videomod-   - værdien af alle anvendte mate- 

       tagere (monitorer) og   rialer ikke overstiger 40% af 

       videoprojektionsap-    den færdige vares pris ab 

       parater), også sam-    fabrik 

       menbygget med radio- 

       fonimodtagere, lyd- 

       optagere eller 

       -gengivere eller 

       videooptagere eller 

       -gengivere i et fælles 

       kabinet 

 8529     Dele, som udelukkende 

       eller hovedsagelig an- 

       vendes i apparater 

       henhørende under pos. 

       8525 til 8528: 

       - Udelukkende eller   Fremstilling, ved hvilken 

        hovedsagelig til   værdien af alle anvendte mate- 

        videooptagere eller  rialer ikke overstiger 40% af 

        -gengivere      den færdige vares pris ab fabrik 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken: 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

                   - værdien af anvendte mate- 

                    rialer uden oprindelse ikke 

                    overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 8535     Elektriske apparater  Fremstilling, ved hvilken: 

 og      til at slutte, afbryde - værdien af alle anvendte mate- 

 8536     eller beskytte      rialer ikke overstiger 40% 

       elektriske kredsløb og  af den færdige vares pris ab 

       til at skabe forbindelse fabrik, og 

       til eller i elektriske - inden for ovennævnte grænse, 

       kredsløb         materialer, der henhører 

                    under pos. 8538, kun anvendes 

                    op til en værdi af 5% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

 8537     Tavler, plader, kon-  Fremstilling, ved hvilken: 

       soller, pulte, kabi-  - værdien af alle anvendte mate- 

       netter (numeriske     rialer ikke overstiger 40% 

       tavler) o. lign.,     af den færdige vares pris ab 

       sammensat af to eller   fabrik, og 

       flere af de under pos. - inden for ovennævnte grænse, 

       8535 eller 8536 nævnte  materialer, der henhører under 

       apparater, til elek-   pos. 8538, kun anvendes op til 

       trisk styring eller    en værdi af 5% af den færdige 

       elektricitetsdistri-   vares pris ab fabrik 

       bution, herunder også 

       apparater sammenbygget 

       med instrumenter og 

       apparater henhørende 

       under kapitel 90, 

       undtagen koblingsap- 

       parater henhørende 

       under pos. 8517 

 8542     Elektroniske integre-  Fremstilling, ved hvilken: 

       rede kredsløb og mikro- - værdien af alle anvendte 

       kredsløb         materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer, der henhører 

                    under pos. 8541 eller 8542, 

                    kun anvendes op til en værdi 

                    af 5% af den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

 8544     Isolerede (herunder   - Fremstilling, ved hvilken 

       lakerede eller anodi-   værdien af alle anvendte mate- 

       serede) elektriske    rialer ikke overstiger 40% af 

       ledninger, kabler     den færdige vares pris ab 

       (herunder koaksial-    fabrik 

       kabler) og andre 

       isolerede elektriske 

       ledere, også forsynet 

       med forbindelsesdele; 

       optiske fiberkabler, 

       fremstillet af indi- 

       viduelt overtrukne 

       fibre, også samlet med 

       elektriske ledere eller 

       forsynet med forbindel- 

       sesdele 

 8545     Kulelektroder,     Fremstilling, ved hvilken 

       børstekul; lampekul,  værdien af alle anvendte mate- 

       batterikul og andre   rialer ikke overstiger 40% af 

       varer af grafit eller  den færdige vares pris ab fabrik 

       andet kul, til elek- 

       trisk brug, også i 

       forbindelse med metal 

 8546     Elektriske isolatorer, Fremstilling, ved hvilken 

       uanset materialets art værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 8548     Elektriske dele til   Fremstilling, ved hvilken 

       maskiner og apparater, værdien af alle anvendte mate- 

       ikke andetsteds     rialer ikke overstiger 40% 

       tariferet i dette    af den færdige vares pris ab 

       kapitel         fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8601     Lokomotover, vogne og  Fremstilling, ved hvilken 

 til     andet materiel til   værdien af alle anvendte mate- 

 8607     jernbaner og sporveje  rialer ikke overstiger 40% af 

       samt dele dertil    den færdige vares pris ab fabrik 

 8608     Stationært jernbane- og Fremstilling, ved hvilken: 

       sporvejsmateriel;    - værdien af alle anvendte mate- 

       mekanisk og elektro-   rialer ikke overstiger 40% af 

       mekanisk signal-,     den færdige vares pris ab 

       sikkerheds- eller     fabrik, 

       trafikregulerings-   - inden for ovennævnte grænse, 

       udstyr til jernbaner,   materialer henhørende under 

       sporveje, landeveje,   samme position som den fær- 

       floder og kanaler,    dige vare kun anvendes op til 

       parkeringsområder,    en værdi af 5% af den færdige 

       havne eller lufthavne;  vares pris ab fabrik 

       dele dertil 

 8609     Godsbeholdere (con-   Fremstilling, ved hvilken 

       tainere), også til   værdien af alle anvendte mate- 

       væsker og gasser,    rialer ikke overstiger 40% 

       specielt konstrueret  af den færdige vares pris ab 

       og udstyret til en   fabrik 

       eller flere transport- 

       former 

 ex 

 kapitel 87  Køretøjer (undtagen   Fremstilling, ved hvilken 

       til jernbaner og    værdien af alle anvendte mate- 

       sporveje) samt dele og rialer ikke overstiger 40% af 

       tilbehør dertil,    den færdige vares pris ab fabrik 

       undtagen varer hen- 

       hørende under 

       positioner eller del- 

       positioner, for hvilke 

       de gældende regler er 

       anført nedenfor 

       (8709 til 8711, ex 

       8712, 8715 og 8716) 

 8709     Motortrucks uden    Fremstilling, ved hvilken: 

       løftemekanisme af de  - værdien af alle anvendte mate- 

       typer, der benyttes i   rialer ikke overstiger 40% af 

       fabrikker, pakhuse,    den færdige vares pris ab 

       havne og lufthavne til  fabrik, og 

       transport af gods over - inden for ovennævnte grænse, 

       korte afstande;      materialer henhørende under 

       traktorer af de typer,  samme position som den fær- 

       der benyttes på jern-   dige vare kun anvendes op til 

       baneperroner; dele til  en værdi af 5% af den færdige 

       de nævnte køretøjer    vares pris ab fabrik 

 8710     Tanks og andre pansrede Fremstilling, ved hvilken: 

       kampvogne, motori-   - værdien af alle anvendte mate- 

       serede, også med våben;  rialer ikke overstiger 40% af 

       dele til sådanne     den færdige vares pris ab 

       køretøjer         fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    samme position som den 

                    færdige vare kun anvendes op 

                    til en værdi af 5% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

 8711     Motorcykler (herunder  Fremstilling, ved hvilken 

       knallerter) og cykler  - værdien af alle anvendte mate- 

       med hjælpemotor, også   rialer ikke overstiger 40% af 

       med sidevogn; sidevogne  den færdige vares pris ab 

                    fabrik, og 

                   - værdien af anvendte 

                    materialer uden oprindelse 

                    ikke overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 ex 8712   Cykler uden kuglelejer Fremstilling på basis af 

                   materialer, der ikke henhører 

                   under pos. 8714 

 8715     Barnevogne, klapvogne  Fremstilling, ved hvilken: 

       o.lign., samt dele   - værdien af alle anvendte 

       dertil          materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    samme position som den 

                    færdige vare kun anvendes op 

                    til en værdi af 5% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

 8716     Påhængsvogne og sæt-  Fremstilling, ved hvilken: 

       tevogne; andre køre-  - værdien af alle anvendte 

       tøjer uden        materialer ikke overstiger 

       fremdrivningsmekanisme;  40% af den færdige vares pris 

       dele dertil        ab fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    samme position som den 

                    færdige vare kun anvendes op 

                    til en værdi af 5% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

 8803     Dele til luftfartøjer  Fremstilling, ved hvilken 

       mv. henhørende under  værdien af alle anvendte mate- 

       pos. 8801 og 8802    rialer henhørende under pos. 

                   8803 ikke overstiger 5% af den 

                   færdige vares pris ab fabrik 

 8804     Faldskærme (herunder 

       styrbare faldskærme) 

       og rotochutes; dele og 

       tilbehør dertil: 

       - Rotochutes      Fremstilling på basis af alle 

                   materialer, herunder andre 

                   materialer under pos. 8804 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer henhørende under 

                   pos. 8804 ikke overstiger 5% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 8805     Startanordninger til  Fremstilling, ved hvilken 

       luftfartøjer;      værdien af alle anvendte mate- 

       landingsanordninger til rialer henhørende under pos. 

       landing af luftfartøjer 8805 ikke overstiger 5% af den 

       på hangarskibe samt   færdige vares pris ab fabrik 

       lignende apparater og 

       anordninger; stationært 

       flyvetræningsudstyr; 

       dele dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 89  Skibe, både og flydende Fremstilling, ved hvilken alle 

       materiel        anvendte materialer henhører 

                   under en anden position end den 

                   færdige vare. Dog må skibsskrog 

                   under pos. 8906 ikke anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 90  Optiske fotografiske  Fremstilling, ved hvilken: 

       og kinematografiske   - værdien af alle anvendte 

       instrumenter og      materialer ikke overstiger 40% 

       apparater; måle-,     af den færdige vares pris ab 

       kontrol- og præcisions-  fabrik, og 

       instrumenter og     - inden for ovennævnte grænse, 

       -apparater; medicinske  materialer henhørende under 

       og kirurgiske       samme position som den færdige 

       instrumenter og      vare kun anvendes op til en 

       apparater; dele og    værdi af 5% af den færdige 

       tilbehør dertil;     vares pris ab fabrik 

       undtagen varer hen- 

       hørende under pos. 

       9001, 9002, 9004, ex 

       9005, ex 9006, 9007, 

       9011, ex 9014, 9015 

       til 9017, ex 9018 og 

       9024 til 9033, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 9001     Optiske fibre og    Fremstilling, ved hvilken 

       bundter af optiske   værdien af alle anvendte 

       fibre; kabler af    materialer ikke overstiger 

       optiske fibre, undtagen 40% af den færdige vares 

       varer henhørende under pris ab fabrik 

       pos. 8544; folier og 

       plader af polariserende 

       materialer; uindfattede 

       linser (herunder 

       kontaktlinser), 

       prismer, spejle og 

       andre optiske artikler, 

       af ethvert materiale, 

       undtagen sådanne varer 

       af glas, som ikke er 

       optisk bearbejdet 

 9002     Indfattede linser,   Fremstilling, ved hvilken 

       prismer, spejle og   værdien af alle anvendte 

       andre optiske artikler materialer ikke overstiger 

       af ethvert materiale,  40% af den færdige vares pris 

       til instrumenter og   ab fabrik 

       apparater, undtagen 

       sådanne varer af glas, 

       som ikke er optisk 

       bearbejdet 

 9004     Briller og lignende   Fremstilling, ved hvilken 

       varer, korrigerende,  værdien af alle anvendte mate- 

       beskyttende eller    rialer ikke overstiger 40% af 

       andet          den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 9005   Kikkerter og optiske  Fremstilling, ved hvilken: 

       teleskoper samt     - værdien af alle anvendte mate- 

       stativer og monteringer  rialer ikke overstiger 40% af 

       dertil; undtagen     den færdige vares pris ab 

       astronomiske refrak-   fabrik 

       tionsteleskoper samt  - inden for ovennævnte grænse, 

       stativer og monteringer  materialer under samme posi- 

       dertil          tion som den færdige vare kun 

                    anvendes op til en værdi af 

                    5% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik 

                   - værdien af anvendte 

                    materialer uden oprindelse 

                    ikke overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9006   Fotografiapparater   Fremstilling, ved hvilken: 

       (undtagen kinemato-   - værdien af alle anvendte mate- 

       grafiske apparater);   rialer ikke overstiger 40% af 

       lynlysapparater og    den færdigge vares pris ab 

       lynlyslamper til foto-  fabrik 

       grafisk brug, undtagen - inden for ovennævnte grænse, 

       udladningslamper     materialer henhørende under 

                    samme position som den 

                    færdige vare kun anvendes op 

                    til en værdi af 5% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

                   - værdien af anvendte mate- 

                    rialer uden oprindelse ikke 

                    overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 9007     Kinematografiske    Fremstilling, ved hvilken: 

       kameraer og projek-   - værdien af alle anvendte mate- 

       tionsapparater, også   rialer ikke overstiger 40% af 

       med lydoptagere eller   den færdige vares pris ab 

       -gengivere     -   fabrik 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer under samme 

                    position som den færdige vare 

                    kun anvendes op til en værdi 

                    af 5% af den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

                   - værdien af anvendte 

                    materialer uden oprindelse 

                    ikke overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 9011     Optiske mikroskoper,  Fremstilling, ved hvilken: 

       herunder mikroskoper  - værdien af alle anvendte mate- 

       til fotomikrografi,    rialer ikke overstiger 40% af 

       kinematomikrografi    den færdige vares pris ab 

       eller mikroprojektion   fabrik 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer under samme 

                    position som den færdige vare 

                    kun anvendes op til en værdi 

                    af 5% af den færdige vares 

                    pris ab fabrik 

                   - værdien af anvendte 

                    materialer uden oprindelse 

                    ikke overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 ex 9014   Kompasser, herunder   Fremstilling, ved hvilken 

       navigationskompasser;  værdien af alle anvendte mate- 

       andre navigations-   rialer ikke overstiger 40% af 

       instrumenter og     den færdige vares pris ab fabrik 

       -apparater 

 9015     Instrumenter og     Fremstilling, ved hvilken 

       apparater til geodæsi, værdien af alle anvendte mate- 

       topografi, landmåling, rialer ikke overstiger 40% af 

       nivellering, foto-   den færdige vares pris ab fabrik 

       grammetri, hydrografi, 

       oceanografi, hydrologi, 

       meteorologi eller geo- 

       fysik, undtagen kom- 

       passer; afstandsmålere 

 9016     Vægte, følsomme for 5  Fremstilling, ved hvilken 

       centigram eller mindre, værdien af alle anvendte mate- 

       også med tilhørende   rialer ikke overstiger 40% af 

       lodder         den færdige vares pris ab fabrik 

 9017     Instrumenter til    Fremstilling, ved hvilken 

       tegning, afstikning   værdien af alle anvendte mate- 

       eller beregning (f.eks. rialer ikke overstiger 40% af 

       tegnemaskiner,     den færdige vares pris ab fabrik 

       pantografer, vinkel- 

       målere, tegnebestik, 

       linealer, regnestokke 

       og regneskiver); in- 

       strumenter og apparater 

       til længdemåling, til 

       brug i hånden (f.eks. 

       metermål, mikrometre og 

       skydelærer), ikke 

       andetsteds tariferet i 

       dette kapitel 

 ex 9018   Tandlægestole med    Fremstilling på basis af alle 

       indbyggede tandlæge-  materialer, herunder andre 

       instrumenter eller med materialer under pos. 9018 

       spytbakke 

 9024     Maskiner og apparater  Fremstilling, ved hvilken 

       til afprøvning af    værdien af alle anvendte mate- 

       hårdhed, styrke, kom-  rialer ikke overstiger 40% af 

       pressionsevne,     den færdige vares pris ab fabrik 

       elasticitet eller 

       andre mekaniske egen- 

       skaber ved materialer 

       (f.eks. metaller, træ, 

       tekstiler, papir, 

       plast) 

 9025     Densimetre, aræometre, Fremstilling, ved hvilken 

       flydevægte og lignende værdien af alle anvendte mate- 

       flydeinstrumenter,   rialer ikke overstiger 40% af 

       termometre, pyrometre, den færdige vares pris ab fabrik 

       barometre, hygrometre 

       og psycrometre, også 

       registrerende samt 

       kombinationer af disse 

       instrumenter 

 9026     Instrumenter og appa-  Fremstilling, ved hvilken 

       rater til måling eller værdien af alle anvendte mate- 

       kontrollering af    rialer ikke overstiger 40% af 

       strømningshastighed,  den færdige vares pris ab fabrik 

       standhøjde, tryk eller 

       andre variable stør- 

       relser i væsker eller 

       gasser (f.eks. gennem- 

       strømsmålere, væske- 

       standsmålere, mano- 

       metre, varmemålere) 

       undtagen instrumenter 

       og apparater henhørende 

       under pos. 9014, 9015, 

       9028 eller 9032 

 9027     Instrumenter og appa-  Fremstilling, ved hvilken 

       rater til fysiske eller værdien af alle anvendte mate- 

       kemiske analyser    rialer ikke overstiger 40% af 

       (f.eks. polarimetre,  færdige vares pris ab fabrik 

       refraktometre, spek- 

       trometre samt gas- 

       eller røganalyserings- 

       apparater); instru- 

       menter og apparater 

       til måling og kontrol- 

       lering af viskositet, 

       porøsitet, ekspansion, 

       overfladespænding 

       o.lign.; instrumenter 

       og apparater til 

       kalorimetriske, akus- 

       tiske eller fotome- 

       triske målinger 

       (herunder belysnings- 

       målere); mikrotomer 

 9028     Forbrugs- og produk- 

       tionsmålere til gasser, 

       væsker og elektricitet, 

       herunder justerings- 

       målere: 

       - Dele og tilbehør   Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

       - Andre apparater    Fremstilling, ved hvilken: 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - værdien af anvendte mate- 

                    rialer uden oprindelse ikke 

                    overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 9029     Omdrejningstællere,   Fremstilling, ved hvilken 

       produktionstællere,   værdien af alle anvendte mate- 

       taxametre, kilometer-  rialer ikke overstiger 40% af 

       tællere, skridt-    den færdige vares pris ab fabrik 

       tællere o.lign.; 

       hastighedsmålere og 

       takometre, undtagen 

       varer henhørende under 

       pos. 9015; stroboskoper 

 9030     Oscilloskoper, spek-  Fremstilling ved hvilken 

       trumanalysatorer og   værdien af alle anvendte mate- 

       andre instrumenter og  rialer ikke overstiger 40% af 

       apparater til måling og den færdige vares pris ab fabrik 

       kontrollering af 

       elektriske størrelser, 

       undtagen målere hen- 

       hørende under pos. 

       9028; instrumenter og 

       apparater til måling 

       eller påvisning af 

       alfa-, beta- eller 

       gammastråler, røntgen- 

       stråler, kosmiske 

       stråler eller andre 

       ioniserende stråler 

 9031     Instrumenter, apparater Fremstilling, ved hvilken 

       og maskiner til måling værdien af alle anvendte mate- 

       eller kontrollering,  rialer ikke overstiger 40% 

       ikke andetsteds tari-  af den færdige vares pris ab 

       feret i dette kapitel; fabrik 

       profilprojektions- 

       apparater 

 9032     Instrumenter og appa-  Fremstilling, ved hvilken 

       rater til automatisk  værdien af alle anvendte mate- 

       kontrollering eller   rialer ikke overstiger 40% af 

       regulering       den færdige vares pris ab fabrik 

 9033     Dele og tilbehør, ikke Fremstilling, ved hvilken 

       andetsteds tariferet  værdien af alle anvendte 

       dette kapitel, til   materialer ikke overstiger 40% 

       maskiner, apparater og af den færdige vares pris ab 

       instrumenter henhørende fabrik 

       under kapitel 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 kapitel 91  Ure og dele dertil,   Fremstilling, ved hvilken 

       undtagen varer hen-   værdien af alle anvendte mate- 

       hørende under pos.   rialer ikke overstiger 40% 

       9105, 9109 til 9113,  af den færdige vares pris ab 

       for hvilke de gældende fabrik 

       regler er anført 

       nedenfor 

 9105     Andre ure        Fremstilling, ved hvilken: 

                   - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - værdien af anvendte mate- 

                    rialer uden oprindelse ikke 

                    overstiger værdien af 

                    anvendte materialer med 

                    oprindelse 

 9109     Andre urværker, kom-  Fremstilling, ved hvilken: 

       plette og samlede    - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - værdien af anvendte mate- 

                    rialer uden oprindelse ikke 

                    overstiger værdien af an- 

                    vendte materialer med op- 

                    rindelse 

 9110     Komplette urværker,   Fremstilling, ved hvilken: 

       ikke samlede eller kun - værdien af alle anvendte 

       delvis samlede      materialer ikke overstiger 

       (værksæt); ukomplette   40% af den færdige vares 

       urværker, samlede;    pris ab fabrik, og 

       råværker til urværker  - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    pos. 9114 kan anvendes op til 

                    en værdi af 5% af den færdige 

                    vares pris 

 9111     Kasser til ure, samt  Fremstilling, ved hvilken: 

       dele dertil       - værdien af alle anvendte 

                    materialer ikke overstiger 

                    40% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    samme position som den 

                    færdige vare kun anvendes op 

                    til en værdi af 5% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

 9112     Urkasser og lignende  Fremstilling, ved hvilken: 

       kabinetter til andre  - værdien af alle anvendte mate- 

       varer under dette     rialer ikke overstiger 40% af 

       kapitel samt dele     den færdige vares pris ab 

       dertil          fabrik, og 

                   - inden for ovennævnte grænse, 

                    materialer henhørende under 

                    samme position som den 

                    færdige vare kun anvendes op 

                    til en værdi af 5% af den 

                    færdige vares pris ab fabrik 

 9113     Urremme, -kæder og   Fremstilling, ved hvilken 

       armbånd samt dele    værdien af alle anvendte mate- 

       dertil:         rialer ikke overstiger 40% af 

       - Af ædle metaller,   den færdige vares pris ab 

        også platinerede   fabrik 

        eller af dublerede 

        ædle metaller 

       - Andre varer      Fremstilling, ved hvilken 

                   værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 

                   50% af den færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 92  Musikinstrumenter;   Fremstilling, ved hvilken 

       dele og tilbehør    værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 40% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 93  Våben og ammunition   Fremstilling, ved hvilken 

       samt dele og tilbehør  værdien af alle anvendte mate- 

       dertil         rialer ikke overstiger 50% af 

                   den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9401   Møbler af metal med   Fremstilling, ved hvilken alle 

 og      upolstret bomuldsbetræk anvendte materialer henhørende 

 ex 9403   med en vægt på 300 g/  under en anden position end den 

       (m3) eller mindre    færdige vare 

                   eller 

                   Fremstilling på basis af vævet 

                   stof af bomuld, der allerede 

                   er formtilvirket med henblik på 

                   anvendelse til varer henhørende 

                   under pos. 9401 eller 9403, 

                   forudsat at: 

                   - dets værdi ikke overstiger 

                    25% af den færdige vares pris 

                    ab fabrik, og 

                   - alle andre anvendte mate- 

                    rialer har oprindelse og 

                    henhører under en anden 

                    position end pos. 9401 eller 

                    9403 

 9405     Lamper og belysnings-  Fremstilling, ved hvilken 

       artikler (herunder   værdien af alle anvendte mate- 

       projektører) og dele  rialer ikke overstiger 50% af 

       dertil, ikke andetsteds den færdige vares pris ab fabrik 

       tariferet; lysskilte, 

       navneplader med lys 

       og lignende varer, med 

       permanent monteret 

       lyskilde, samt dele 

       dertil, ikke andet- 

       steds tariferet 

 9406     Præfabrikerede     Fremstilling, ved hvilken 

       bygninger        værdien af alle anvendte 

                   materialer ikke overstiger 50% 

                   af den færdige vares pris ab 

                   fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9503     Andet legetøj; skala-  Fremstilling, ved hvilken: 

       modeller og lignende  - alle anvendte mate- 

       modeller til under-    rialer henhører under en 

       holdnings- og legebrug,  anden position end den 

       også bevægelige;     færdige vare, og 

       puslespil af enhver art - forudsat at værdien af alle 

                    anvendte materialer ikke 

                    overstiger 50% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 ex 9506   Færdige hoveder til   Fremstilling på basis af 

       golfkøller       blokke 

 9507     Fiskestænger, fiske-  Fremstilling, ved hvilken alle 

       kroge og andre fiske-  anvendte materialer henhører 

       grejer til fiskeri med under en anden position end 

       snøre; fangstketsjere  den færdige vare. 

       til ethvert brug;    Materialer under den samme 

       lokkefugle (undtagen  position må dog anvendes, forud- 

       varer henhørende under sat at deres værdi ikke over- 

       pos. 9208 eller 9705)  stiger 5% af den færdige vares 

       og lignende jagt-    pris ab fabrik 

       artikler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9601   Artikler af animalske, Fremstilling på basis af 

 og      vegatabilske eller   »tilvirkede« udskæringsmate- 

 ex 9602   mineralske udskærings- rialer henhørende under samme 

       materialer       position 

 ex 9603   Koste og børster    Fremstilling, ved hvilken 

       (undtagen riskoste   værdien af alle anvendte mate- 

       o.lign. samt børster af rialer ikke overstiger 50% af 

       mår- eller egernhår),  den færdige vares pris ab fabrik 

       gulvfejeapparater til 

       brug i hånden 

       (undtagen apparater 

       med motor); malerpuder 

       og malerruller; 

       skrabere og svabere 

 9605     Rejsesæt til toilet-  Hver artikel i sættet skal 

       brug, til syning eller opfylde den regel, der gælder 

       til rengøring af fodtøj for den, såfremt den ikke ind- 

       eller beklædnings-   gik i sættet; dog må der med- 

       genstande Hver artikel tages artikler uden oprindelse, 

       i sættet skal opfylde  forudsat at deres værdi ikke 

       den regel, der gælder  overstiger 15% af den færdige 

       for den, såfremt den  vares pris ab fabrik 

       ikke indgik i sættet; 

       dog må der medtages 

       artikler uden oprin- 

       delse, forudsat at 

       deres værdi ikke over- 

       stiger 15% af den 

       færdige vares pris ab 

       fabrik 

 9606     Knapper, trykknapper,  Fremstilling, ved hvilken: 

       tryklåse o.lign. samt  - alle anvendte materialer hen- 

       knapforme og andre    hører under en anden posi- 

       dele til disse varer;   tion end den færdige vare, og 

       knapemner        - forudsat at værdien af alle 

                    anvendte materialer ikke 

                    overstiger 50% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 9608     Kuglepenne; filtpenne, Fremstilling, ved hvilken alle 

       fiberspidspenne     anvendte materialer henhører 

       o.lign.; fyldepenne,  under en anden position end den 

       sylografer og andre   færdige vare. Dog må penne og 

       penne; stencilpenne;  pennespidser samt andre mate- 

       pencils; penneskafter, rialer under samme position 

       blyantholdere o.lign.; anvendes, forudsat at deres 

       dele (herunder hætter  værdi ikke overstiger 5% af 

       og clips) til disse   den færdige vares pris ab 

       varer, undtagen til   fabrik 

       varer henhørende under 

       pos. 9609 

 9612     Farvebånd med farve   Fremstilling, ved hvilken: 

       til skrivemaskiner,   - alle anvendte materialer hen- 

       instrumenter o.lign.,   hører under en anden 

       også på spoler eller  - forudsat at værdien af alle 

       i kassetter;       anvendte materialer ikke 

       stempelpuder, med     overstiger 50% af den færdige 

       eller uden farve,     vares pris ab fabrik 

       også i æsker 

 ex 9614   Piber og pibehoveder  Fremstilling på basis af råt 

                   tilhuggede blokke 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag III

Varecertifikat EUR.1

1. Varecertifikat EUR.1 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2. Certifikatets format er 210 x 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m2. Det skal forsynes med grønt guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Slovenien kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

 

            --------------------------- 

             Varecertifikat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1 Eksportør (navn, fuldstændig   EUR.1  Nr. A  000.000 

  adresse, land)          ---------------------------------- 

                  Læs noterne på bagsiden, før 

                  certifikatet udfyldes 

                  ---------------------------------- 

                  2 Varecertifikat til anvendelse i 

                   den præferentielle samhandel 

                   mellem 

                      --------------------- 

 --------------------------------         og 

 3 Modtager (navn, fuldstændig       --------------------- 

  adresse, land) (udfyldning    (angiv pågældende lande, lande- 

  ikke obligatorisk) 

                  ----------------------------------- 

                  4 Land, landegruppe 5 Bestemmelses- 

                   eller territorium, land, -lande- 

                   hvor varerne har  gruppe eller 

                   oprindelse     -territorium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6 Oplysninger vedrørende     7 Bemærkninger 

  transporten (udfyldning 

  ikke obligatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8 Løbenummer; kolliens mærke,  9 Bruttovægt    10 Fakturaer 

  nummer, antal og art1),     (kg) eller      (udfyldning 

   varebeskrivelse         andet mål      ikke obliga- 

                   1, (m3) mv.)     torisk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11 TOLDVÆSENETS PÅTEGNINGER     12 EKSPORTØRENS ERKLÆRING 

 Rigtig og bekræftet erklæring    Jeg, undertegnede, erklærer, at 

 Udførselsdokument 2)         deovenfor anførte varer opfylder 

 Formular        nr.      betingelserne for at opnå dette 

 Dato                 certifikat. 

 Toldkammmer         Stempel 

 Udstedelsesland eller territorium  -----------, den --------------- 

 ----------------------------------- 

 ----------------------------------- 

          , den 

  (Underskrift)                (Underskrift) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------- 

 1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt 

 varerne 

  ikke er emballeret. 

 2) Skal kun udfyldes, hvis udførselslandets eller -territoriets 

  interne regler kræver det. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13 Anmodning om undersøgelse;    14 Resultat af undersøgelsen 

   fremsendes til:         -------------------------------- 

                   Undersøgelsen har vist, at*) 

                   dette certifikat er udstedt af 

 ----------------------------------- det angivne toldkammer, og at 

                   angivelserne i det er rigtige. 

 Der anmodes herved om undersøgelse  dette certifikat ikke opfylder 

 af dette certifikat med hensyn    de stillede krav om hensyn til 

 til ægtheden og rigtigheden     ægthed og rigtighed (se 

                   vedføjede bemærkninger). 

        , den                , den 

               Stempel              Stempel 

       (Underskrift)            (Underskrift) 

                   ----------------- 

                   *) Der sættes kryds ved det 

                    gældende 

 --------------------------------------------------------------------- 

NOTER

1. Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivelser. Ændringer skal foretages ved overstregning af de fejlagtige oplysninger, og i givet fald, ved tilføjelse af de ønskede oplysninger. Enhver således foretaget ændring skal bekræftes af den, der har udstedt certifikatet, og påtegnes af toldmyndighederne.

2. Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum mellem de enkelte poster, og foran hver post skal anføres et løbenummer. Umiddelbart under den sidste post trækkes en vandret afslutningsstreg. Ikke udfyldte felter skal ved overstregning gøres uanvendelige for tilføjelser.

3. Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

 

          Anmodning om varecertifikat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1 Eksportør (navn, fuldstændig   EUR.1  Nr. A  000.000 

  adresse, land)          ---------------------------------- 

                  Læs noterne på bagsiden, før 

                  certifikatet udfyldes 

                  ---------------------------------- 

                  2 Varecertifikat til anvendelse i 

                   den præferentielle samhandel 

                   mellem 

                      --------------------- 

 --------------------------------         og 

 3 Modtager (navn, fuldstændig       --------------------- 

  adresse, land) (udfyldning    (angiv pågældende lande, lande- 

  ikke obligatorisk) 

                  ----------------------------------- 

                  4 Land, landegruppe 5 Bestemmelses- 

                   eller territorium, land, -lande- 

                   hvor varerne har  gruppe eller 

                   oprindelse     -territorium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6 Oplysninger vedrørende     7 Bemærkninger 

  transporten (udfyldning 

  ikke obligatorisk) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8 Løbenummer; kolliens mærke,  9 Bruttovægt    10 Fakturaer 

  nummer, antal og art1),     (kg) eller      (udfyldning 

   varebeskrivelse         andet mål      ikke obliga- 

                   1, (m3) mv.)     torisk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------- 

 1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt 

 varerne 

  ikke er emballeret. 

             EKSPORTØRENS ERKLÆRING 

 Jeg, undertegnede eksportør af de på forsiden beskrevne varer, 

 ERKLÆRER, at varerne opfylder de betingelser, der er fastsat for 

  udstedelse af dette certifikat; 

 BESKRIVER de omstændigheder, der har gjort det muligt for varerne at 

  opfylde disse betingelser: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FREMLÆGGER følgende dokumentation1): 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FORPLIGTER MIG til på de kompetente myndigheders forlangende at 

  fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde 

  nødvendige for udstedelse af dette certifikat, samt til i 

  påkommende tilfælde at indvillige i enhver undersøgelse ved de 

  nævnte myndigheders foranstaltning af min bogføring og af 

  fremstillingsforholdene for ovennævnte varer; 

 ANMODER om udstedelse af varecertifikat for disse varer. 

                          , den 

                        (Underskrift) 

--------------------

1) For eksempel: indførselsdokumenter, varecertifikater, fakturaer, erklæringer for producenten mv., vedrørende de anvendte materialer eller varer, der reeksporteres i uforarbejdet stand.

Bilag IV

 

            Certifikat EUR.2 

1. Certifikat EUR.2 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2. Certifikatets format er 210 x 148 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 64 g pr. (m2).

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Slovenien kan forbeholde sig ret til at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 CERTIFIKAT EUR.2 Nr.          1 Certifikat til anvendelse i 

                     den præferentielle 

                     samhandel mellem 

                     og         1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2 Eksportør (navn, fuldstændig    3 Eksportørens erklæring: 

  adresse, land)           Undertegnede eksportør af de 

                    nedenfor anførte varer 

                    erklærer, at varerne opfylder 

                    betingelserne for udstedelsen 

                    af dette certifikat, og at de 

 ------------------------------------  har opnået oprindelsesstatus 

                    i henhold til bestemmelserne 

                    for den i rubrik 1 omhandlede 

                    samhandel. 

 4 Modtager (navn, fuldstændig    ------------------------------- 

  adresse, land)           5 Sted og dato 

                    ------------------------------- 

                    6 Eksportørens underskrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7 Bemærkninger2)   8 Oprindelsesland3)   9 Bestemmelsesland4) 

                        ---------------------- 

                         10 Bruttomasse (kg) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11 Mærker og numre på forsendelsen samt    12 De ansvarlige 

   varebeskrivelse                toldmyndigheder i 

                          udførselslandet4), 

                          som varetager den 

                          efterfølgende 

                          kontrol af ekspor- 

                          tørens erklæring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ----------------- 

 1) Anfør pågældende lande, grupper af lande eller territorier. 

 2) Anfør eventuelle undersøgelser, der allerede måtte være udført af 

  de kompetente myndigheder. 

 3) Ved oprindelsesland forstås det land, den gruppe af lande eller 

  det territorium, hvor varerne har oprindelse. 

 4) Ved land forstås et land, en gruppe af lande eller et territorium. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13 Anmodning om undersøgelse:     14 Resultat af undersøgelsen 

   Der anmodes herved om undersøgelse 

   af ægtheden af eksportørens 

   erklæring på forsiden af dette 

   certifikat*). 

                     Undersøgelsen har vist, at1) 

                     angivelserne i dette 

                     certifikat er rigtige; 

                     dette certifikat ikke op- 

                     fylder de stillede krav med 

                     hensyn til ægthed og 

                     rigtighed (se vedføjede 

                     bemærkninger). 

     , den       19         , den        19 

           Stempel                 Stempel 

    (Underskrift)              (Underskrift) 

                   -------------- 

                   1) Sæt kryds ved det gældende. 

 --------------------------------------------------------------------- 

*) Efterfølgende undersøgelse af EUR.2 certifikaterne foretages ved stikprøver, eller når toldmyndighederne i indførselslandet nærer begrundet tvivl med hensyn til ægtheden og rigtigheden af oplysningerne om den pågældende vares oprindelse. Vejledning i udfyldelse af certifikat EUR.2

1. Certifikat EUR.2 kan kun udstedes for varer, som i udførselslandet opfylder betingelserne i henhold til bestemmelserne for den i rubrik 1 omhandlede samhandel. Disse bestemmelser må nøje gennemgås, før certifikatet udfyldes.

2. I tilfælde af forsendelse som postpakke vedhæfter eksportøren certifikatet til adressekortet; i tilfælde af forsendelse som brevpost skal eksportøren indlægge certifikatet i forsendelsen. Desuden anfører han betegnelsen »EUR.2« fulgt af certifikatets løbenummer enten på den grønne C1-etikette eller på tolddeklarationen C2/CP3.

3. Disse forskrifter fritager ikke eksportøren for at opfylde andre formaliteter, der måtte kræves opfyldt i henhold til told- eller postbestemmelserne.

4. Anvendelsen af dette certifikat forpligter eksportøren til på de kompetente myndigheders forlangende at fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde nødvendig, samt til at indvillige i enhver undersøgelse ved de nævnte myndigheders foranstaltning af hans bogføring og af fremstillingsforholdene for de i rubrik 11 i certifikatet beskrevne varer.

Bilag V

Det stempelaftryk, der er nævnt i artikel 21, stk. 3, litra b)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(1) Udførselslandets kendingsbogstaver eller våbenmærke

(2) Sådanne oplysninger, som er nødvendige for identificeringen af den autoriserede eksportør.

Protokol nr. 5

om gensidig bistand mellem

administrative myndigheder i toldspørgsmål

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning«: bestemmelser gældende i Det Europæiske Fællesskab og Slovenien for indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger;

b) »told«: told og alle andre afgifter, skatter og gebyrer og andre beløb, der opkræves på de kontraherende parters område i medfør af toldlovgivningen, men ikke gebyrer og beløb, hvis størrelse nogenlunde svarer til omkostningerne i forbindelse med de ydede tjenester;

c) »bistandssøgende myndighed«: en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en kontraherende part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål;

d) »bistandssøgte myndighed«: en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en kontraherende part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål;

e) »personoplysninger«: alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar enkeltperson.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. De kontraherende parter yder inden for rammerne af deres beføjelser og på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, særlig ved at forebygge, påvise og undersøge overtrædelser af denne lovgivning.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos de kontraherende parter, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke reglerne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning af den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning af den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varer er henført under.

3. På anmodning af den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der indføres på en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt udført fra den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varer er henført under.

4. På anmodning af den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der udøves særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtræder eller har overtrådt toldlovgivningen

b) steder, hvor varer opbevares på en sådan måde, at der er grund til at antage, at de er bestemt til at indgå i transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til en overtrædelse af toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 4

Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder inden for rammerne af deres kompetence hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som krænker eller kan krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse af en anden kontraherende part

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning af den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til

- at fremsende alle dokumenter

- at meddele alle beslutninger

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. Den nødvendige dokumentation til efterkommelse af sådanne anmodninger skal vedlægges anmodningen. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal straks bekræftes skriftligt.

2. Anmodningerne i henhold til denne artikels stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) genstand og begrundelse for anmodningen

d) love, regler og andre implicerede retsinstrumenter

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er genstand for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis anmodningen ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; dette berører dog ikke eventuelle forsigtighedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodninger

1. Med henblik på at imødekomme bistandsanmodningen leverer den bistandssøgte myndighed eller, når denne er forhindret i selv at handle, den administrative tjenestegren, til hvilken denne myndighed henviser anmodningen, inden for rammerne af sine beføjelser og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning af andre myndigheder i samme kontraherende part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, og foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love, regler og andre retsinstrumenter hos den kontraherende part, som anmodningen rettes til.

3. Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en kontraherende part kan efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende overtrædelsen af toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4. Efter aftale med den anden kontraherende part kan tjenestemænd fra en kontraherende part være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

Artikel 8

Form for meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. De kontraherende parter kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når en sådan bistand

a) vil stride mod Sloveniens eller en af Fællesskabets medlemsstaters suverænitet, hvor en sådan er blevet anmodet om bistand i henhold til denne protokol, eller

b) vil stride mod den offentlige orden, sikkerheden eller andre væsentlige interesser eller

c) berører andre valuta- eller beskatningsregler end toldforskrifterne eller

d) krænker forretnings- og embedshemmeligheden.

2. Når den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og grundene hertil straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Tavshedspligt

1. De oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af denne protokol, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning i den kontraherende part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsmyndighederne.

2. Personoplysninger må kun sendes, hvis begge kontraherende parters lovgivning yder samme beskyttelsesniveau. De kontraherende parter skal drage omsorg for, at der mindst ydes et beskyttelsesniveau svarende til principperne i bilaget til denne protokol.

Artikel 11

Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål og må i en kontraherende part kun anvendes til andre formål med forudgående skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, der har meddelt dem, og kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for anvendelse af oplysningerne i retssager eller administrative procedurer, som efterfølgende indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen. Den kompetente myndighed, som meddelte oplysningerne, skal straks underrettes om, at oplysningerne anvendes til dette formål.

3. De kontraherende parter kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12

Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandsansøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden kontraherende parts jurisdiktion og at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

Artikel 13

Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, undtagen i givet fald udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Forvaltningen af denne protokol varetages af den centrale toldadministration i Slovenien på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og i givet fald toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende databeskyttelse.

2. De kontraherende parter konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

Komplementaritet

1. Denne protokol supplerer og hindrer ikke anvendelsen af eventuelle aftaler om gensidig bistand, som er indgået eller som måtte blive indgået mellem en eller flere af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Slovenien. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke fællesskabsbestemmelserne om udveksling mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

Bilag

Grundlæggende principper, der skal anvendes i forbindelse med databeskyttelse

1. Personoplysninger, der behandles elektronisk, skal

a) indsamles og behandles loyalt og på lovlig vis

b) opbevares til nøjagtigt angivne og lovlige formål og ikke benyttes på en måde, der er uforenelig med disse formål

c) være fyldestgørende, relevante og rimelige i forhold til opbevaringsformålet

d) være korrekte og om nødvendigt ajourføres

e) opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende person i et tidsrum, der ikke må være længere end, hvad der er nødvendigt for den procedure, med henblik på hvilken oplysningerne opbevares.

2. Personoplysninger om racemæssig baggrund, politiske og religiøse holdninger eller andre overbevisninger samt om helbredsforhold og seksuelle forhold må ikke være genstand for edb-behandling, medmindre den nationale lovgivning giver tilstrækkelige garantier. Disse bestemmelser gælder ligeledes personoplysninger om strafbare forhold.

3. Der skal træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger, for at personoplysninger, der registreres elektronisk, beskyttes mod uberettiget tilintetgørelse, hændeligt tab af oplysninger samt mod uberettiget adgang til, ændring af og udbredelse af disse.

4. Enhver person skal have ret til:

a) at fastslå, om personoplysninger om vedkommende er registreret elektronisk, til hvilke formål disse oplysninger hovedsagelig anvendes, og til at få oplysning om den for registeret ansvarlige persons identitet, bopæl og arbejdsplads

b) med rimelige mellemrum og uden større ventetid eller omkostninger at få bekræftet, om der eventuelt findes et edb-register med personoplysninger om vedkommende, og at få meddelt disse oplysninger i letforståelig form

c) efter omstændighederne at kræve disse oplysninger berigtiget eller slettet, hvis behandlingen af dem ikke er i overensstemmelse med den nationale lovgivnings bestemmelser, som muliggør anvendelsen af de grundlæggende principper, der er anført i stk. 1 og 2 til dette bilag

d) at indbringe sagen for en domstol, hvis en anmodning om at få meddelelse om personoplysninger eller om eventuelt at få disse oplysninger berigtiget eller slettet, jf. litra b) og c) ovf., ikke imødekommes.

5.1. Der må ikke fraviges fra bestemmelserne i stk. 1, 2 og 4 i dette bilag undtagen i følgende tilfælde.

5.2. Der kan fraviges fra bestemmelserne i stk. 1, 2 og 4 i dette bilag, når det er forudset i den kontraherende parts lovgivning, og når denne fravigelse er en nødvendig foranstaltning i et demokratisk samfund og sigter mod:

a) at beskytte den nationale sikkerhed og den offentlige orden samt statens finansielle interesser eller at bekæmpe strafferetsovertrædelser

b) beskytte personer, hvem de pågældende oplysninger vedrører, eller andres rettigheder og friheder.

5.3. Loven kan fastsætte begrænsninger af de rettigheder, der er nævnt i stk. 4, litra b), c), og d) i dette bilag, når det drejer sig om edb-registre, der indeholder personoplysninger, der anvendes til statistiske formål eller til videnskabelig forskning, når denne anvendelse helt klart ikke indebærer en risiko for at gribe ind i privatlivets fred for de personer, som de pågældende personoplysninger vedrører.

6. Ingen af bestemmelserne i dette bilag må fortolkes som en begrænsning eller indskrænkning i en kontraherende parts muligheder for at indrømme de personer, som de pågældende personoplysninger vedrører, en mere omfattende beskyttelse end den, der er forudset i dette bilag.

Protokol nr. 6

om indrømmelser inden for de årlige lofter

Parterne er enige om, at alle indrømmelser inden for de årlige lofter tilpasses pro rata, såfremt aftalen træder i kraft efter den 1. januar i et givet år.

SLUTAKT

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

IRLAND

STORHERTUGDØMMET LUXEM-

BOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og traktaten om Den Europæiske Union,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne« og for

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

de befuldmægtigede for REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

i det følgende benævnt »Slovenien«,

på den anden side,

forsamlet i Luxembourg den 10.06.1996 med henblik på undertegnelsen af Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side, i det følgende benævnt »aftalen«, har vedtaget følgende tekster:

Aftalen og følgende protokoller:

PROTOKOL Nr. 1 om tekstilvarer og beklædningsgenstande

PROTOKOL Nr. 2 om varer omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF)

PROTOKOL Nr. 3 om samhandelen mellem Slovenien og Fællesskabet med forarbejdede landbrugsprodukter

PROTOKOL Nr. 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

PROTOKOL Nr. 5 om gensidig bistand mellem administrative myndigheder i toldspørgsmål

PROTOKOL Nr. 6 om indrømmelser inden for de årlige lofter.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og de befuldmægtigede for Slovenien har vedtaget følgende erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring ad artikel 11, ad artikel 14 sammenholdt med bilag XII, artikel 2, stk. 3, i protokol nr. 1 sammenholdt med bilag IIa og IIb hertil samt artikel 2, stk. 2, i protokol nr. 2.

Fælles erklæring vedrørende artikel 26, stk. 3, i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 35 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 38 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 39 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 40 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 47, litra d), i aftalen

Fælles erklæring vedrørende transportanliggender, artikel 55 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 55, stk. 1, i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 55, stk. 3, litra c), i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 57 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 57, stk. 1, i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 68 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 81 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 94 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 101 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 115 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 123 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende protokol nr. 4

Fælles erklæring om en overgangsperiode for antagelse af dokumenter vedrørende bevis for oprindelse

Fælles erklæring vedrørende vinaftalen

De befuldmægtigede for Slovenien har taget følgende erklæring, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Ensidig erklæring fra Den Franske Republik

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet har taget følgende erklæring, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Ensidig erklæring fra Slovenien

Fælles erklæringer

Fælles erklæring ad artikel 11, artikel 14 sammenholdt med bilag XII, artikel 2, stk. 3, i protokol nr. 1 sammenholdt med bilag IIa og IIb hertil samt artikel 2, stk. 2, i protokol nr. 2

Da aftalen blev udarbejdet, var det meningen, at visse af dens bestemmelser, herunder især bestemmelserne om varer, skulle bringes i anvendelse pr. 1. januar 1996 ved hjælp af en interimsaftale.

Parterne noterer sig, at det ikke mere er muligt at bringe disse bestemmelser i anvendelse pr. 1. januar 1996.

Parterne er enige om, at tidsplanen for de told- og afgiftsnedsættelser, der omhandles i artikel 11, artikel 14 sammenholdt med bilag II, artikel 2, stk. 3, i protokol nr. 1 sammenholdt med bilag IIa og IIb hertil samt artikel 2, stk. 2, i protokol nr. 2, skal overholdes som oprindeligt fastlagt, men at disse bestemmelser ikke skal fortolkes således, at told- eller afgiftsnedsættelser skal bringes i anvendelse inden datoen for interimsaftalens ikrafttræden.

Fælles erklæring vedrørende artikel 26, stk. 3

Vilkårene for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europaaftalen og de tilsvarende bestemmelser i de andre Europaaftaler vil blive drøftet mellem Fællesskabet og de central- og østeuropæiske lande, som har undertegnet Europaaftaler. Slovenien vil deltage i drøftelserne.

Når disse vilkår en gang er aftalt, vil de blive indarbejdet i aftalen på passende måde.

Fælles erklæring vedrørende artikel 35

Hensigtserklæring fra de kontraherende parter om handelsarrangementer mellem de stater, der er dannet ud fra den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien.

1. Det Europæiske Fællesskab og Slovenien finder det væsentligt, at det økonomiske og handelsmæssige samarbejde mellem de stater, der er dannet ud fra den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, genoptages så hurtigt som muligt, så snart det politiske og økonomiske forhold tillader det.

2. Fællesskabet er rede til at indrømme oprindelseskumulation for de stater, der er dannet ud fra den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, som har genetableret et normalt økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, så snart det samarbejde, der er nødvendigt for, at kumulationsordningen kan fungere korrekt, er etableret.

3. Med dette for øje erklærer Slovenien, at det er rede til at indgå i forhandlinger så snart som muligt for at etablere et samarbejde med de andre stater, der er dannet ud fra den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien.

Fælles erklæring vedrørende artikel 38

Der er enighed om, at begrebet »børn« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

Fælles erklæring vedrørende artikel 39

Der er enighed om, at begrebet »disses familiemedlemmer« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

Fælles erklæring vedrørende artikel 40

Med forbehold af bestemmelserne i afsnit IV i aftalen giver Fællesskabets medlemsstater og Slovenien, der handler på grundlag af brevvekslingen vedrørende samarbejde på området arbejdstagere, der er knyttet til samarbejdsaftalen af 1993, udtryk for, at de er indstillet på i Associeringsrådet at tage stilling til retningslinjerne for implementeringen af de i brevvekslingen omhandlede principper.

Fælles erklæring vedrørende artikel 47, litra d), nr. i)

Uanset artikel 47 er parterne enedes om, at ingen bestemmelse i aftalen må fortolkes således, at parterne nægtes ret til at kontrollere og regulere, at fysiske personer, der indrømmes ret til etablering, faktisk udøver virksomhed som selvstændige.

Fælles erklæring vedrørende transportanliggender (artikel 55)

II. Hvad angår transportaftalen mellem EF og Slovenien

Under hensyntagen til den bekymring, den slovenske delegation har givet udtryk for med hensyn til følgerne af Fællesskabets udvidelse ved Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse, er parterne enedes om så hurtigt som muligt at søge artikel 13 og 14 i transportaftalen mellem EF og Slovenien gennemført ved hjælp af forhandlinger om en tillægsprotokol om bilateral markedsadgang for vejgodstrafikservice og om vejafgifter. Forhandlingerne om disse emner vil om muligt blive indledt inden den 1. januar 1996.

II. Hvad angår samarbejdet om udvikling af havne

Parterne bekræfter, at de ønsker at anspore til grænseoverskridende samarbejde gennem udvikling af Koper og Trieste havn som en joint venture for samarbejde mellem de for disse havne ansvarlige myndigheder og organer. I denne sammenhæng bør vægten lægges på fælles toldprocedurer for trafikken gennem alle disse havne.

Fælles erklæring vedrørende artikel 55, stk. 1

Parterne udtaler, at der så snart som muligt vil blive indledt forhandlinger om en tillægsprotokol til transportaftalen for at tilpasse den slovenske transittrafik gennem østrigsk område til de vilkår, der er omhandlet i akten vedrørende Østrigs tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Fælles erklæring vedrørende artikel 55,

stk. 3, litra c)

Parterne bekræfter, at de er indforstået med, at artikel 55, stk. 3, litra c), bl.a. kræver, at parterne indrømmer skibe, der drives af statsborgere eller virksomheder i den anden part, eller fører den anden parts flag, en behandling, der ikke er mindre fordelagtig end den, de indrømmer egne skibe, hvad angår adgang til havne, benyttelse af havneinfrastruktur og søfartshjælpetjenester såvel som gebyrer og afgifter, toldfaciliteter og anvisning af liggeplads og laste- og lossefaciliteter.

Fælles erklæring vedrørende artikel 57

Hvis Slovenien alene kræver visum for fysiske personer fra nogle af medlemsstaterne og ikke for dem fra andre medlemsstater, eller hvis nogle medlemsstater og ikke andre kræver visum for fysiske personer fra Slovenien, skal dette betragtes som en begrænsning eller en fuldstændig tilsidesættelse af fordele under en specifik forpligtelse.

Fælles erklæring vedrørende artikel 57, stk. 1

Uden at dette berører artikel 53, aftaler parterne, at artikel 50 er den eneste bestemmelse i afsnit IV, kapitel II, III og IV, der kan fortolkes således,

- at EF-datterselskaber eller -filialer af slovenske virksomheder gives ret til at beskæftige eller lade slovenske statsborgere beskæftige på Fællesskabets område,

- at slovenske datterselskaber eller filialer af fællesskabsvirksomheder gives ret til at beskæftige eller lade fællesskabsstatsborgere beskæftige på Sloveniens område.

Fælles erklæring vedrørende artikel 68

Parterne vedtager, at intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret med henblik på anvendelsen af aftalen i særdeleshed omfatter beskyttelse af ophavsret, herunder beskyttelse af ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, rettigheder i forbindelse med patenter, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker og servicevaremærker, integrerede kredsløbs topografi, samt beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet i artikel 10a i Paris-konventionen om industriel ejendomsret og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

Fælles erklæring vedrørende artikel 81

Fællesskabet og Slovenien er enige om indbyrdes at fastlægge de nødvendige metoder og midler til at oprette et effektivt system for informationsudveksling i tilfælde af strålingsulykker.

Fælles erklæring vedrørende artikel 94

Parterne vil i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser tage de nødvendige skridt til inden den 1. juli 1998 at gennemføre Toldsamarbejdsrådets rekommandation af 16. juni 1960.

Fælles erklæring vedrørende artikel 101

Den Europæiske Union og Slovenien er enige om sammen at undersøge mulighederne for fortsat fællesskabsstøtte efter aftalens ikrafttræden til finansieringen af transportinfrastruktur af gensidig interesse i Slovenien.

De er enige om at foretage denne undersøgelse i januar 1996 i overensstemmelse med de kontraherende parters fælles erklæring nr. 2, der er optaget i forhandlingsprotokollen vedrørende samarbejdsaftalen mellem EØF og Slovenien af 1993.

Fælles erklæring vedrørende artikel 115

Parterne er enige om, at Associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 115 i aftalen skal undersøge mulighederne for oprettelse af et konsultationsforum bestående af medlemmer af Den Europæiske Unions Økonomiske og Sociale Udvalg og tilsvarende slovenske partnere.

Fælles erklæring vedrørende artikel 123

a) Med henblik på fortolkningen og den praktiske anvendelse af denne aftale er parterne enedes om, at der ved de særlig hastende tilfælde, der er omtalt i artikel 123 i aftalen, forstås tilfælde af en af parternes substantielle overtrædelse af aftalens bestemmelser. En substantiel overtrædelse af aftalens bestemmelser består i:

- tilsidesættelse af aftalen uden hjemmel i folkerettens almindelige regler

- overtrædelse af de væsentlige elementer i aftalen som omhandlet i artikel 2.

b) Parterne er enedes om, at der ved »passende foranstaltninger« som omhandlet i artikel 123 forstås foranstaltninger truffet i overensstemmelse med folkeretten. Træffer en af parterne en foranstaltning i et særligt hastende tilfælde i henhold til artikel 123, kan den anden part påberåbe sig tvistbilæggelsesproceduren.

Fælles erklæring vedrørende protokol nr. 4

Slovenien støtter fuldt ud Den Europæiske Unions strategi for sammenlægning af oprindelsesreglerne for præferencehandelen mellem Fællesskabet og de central- og østeuropæiske lande som omhandlet i konklusionerne af Det Europæiske Råds møde i Essen i december 1994.

Fællesskabet og Slovenien er af den opfattelse, at en heldig anvendelse af et system med diagonal kumulation mellem Fællesskabet og de associerede lande i Central- og Østeuropa afhænger af, at alle de associerede lande enes om et enkelt system og indgår en indbyrdes aftale herom. Parterne vil søge at få optaget Slovenien i systemet, når de grundlæggende betingelser herfor er opfyldt.

Fælles erklæring vedrørende en overgangsperiode for antagelse af dokumenter vedrørende bevis for oprindelse

1. De kompetente toldmyndigheder i Fællesskabet og Slovenien antager som gyldigt bevis for oprindelse efter protokol nr. 4

a) varecertifikat EUR.1, på forhånd forsynet med udførselsstatens kompetente toldkontors stempel, udstedt inden for rammerne af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Slovenien indtil fire måneder efter denne aftales ikrafttræden;

b) langtidscertifikater, på forhånd forsynet med udførselsstatens kompetente toldkontors stempel, udstedt inden for rammerne af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Slovenien indtil den 31. december 1995.

2. Anmodninger om efterfølgende kontrol af de ovenfor nævnte dokumenter imødekommes af de kompetente toldmyndigheder i Fællesskabet og Slovenien i en periode på to år efter udstedelsen og udfærdigelsen af det pågældende bevis for oprindelse. Kontrollen udføres i overensstemmelse med afsnit V i protokol nr. 4 til denne aftale.

Fælles erklæring vedrørende vinaftalen

Parterne er enedes om, at der vil blive forhandlet om og indgået en særskilt vinaftale i så god tid, at den kan træde i kraft samtidig med aftalen (interimsaftalen). Under disse forhandlinger vil parterne tage hensyn til de præferencevilkår, der følger af samarbejdsaftalen.

Ensidige erklæringer

ERKLÆRING FRA DEN FRANSKE REPUBLIK

Frankrig mærker sig, at aftalen med Republikken Slovenien ikke finder anvendelse på de oversøiske lande og territorier, der er associeret med Det Europæiske Fællesskab i medfør af traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab.

ERKLÆRING FRA SLOVENIEN

Slovenien udtaler, at det agter at anvende alle egnede midler til at fremme udviklingen af Koper havn.

Bemærkninger til forslaget

1. Den 10. juni 1996 undertegnedes i Luxembourg en aftale - en såkaldt Europaaftale - om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemslande på den ene side og Slovenien på den anden side. Med aftalen er Slovenien sidestillet med de øvrige associerede lande i Central- og Østeuropa, herunder for så vidt angår perspektivet om medlemskab af Den Europæiske Union.

2. De tekster, som Danmark skal ratificere, og hvortil Folketingets samtykke med dette forslag til folketingsbeslutning søges indhentet, er aftalen med bilag og tilknyttede protokoller samt slutakt.

3. Aftalens formål er bl.a. at skabe passende rammer for den politiske dialog mellem parterne, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser og forberede Slovenien på medlemskab af EU. Ved aftalen udbygges de forbindelser, der allerede er etableret ved EU's samarbejdsaftale med Slovenien, der blev undertegnet den 5. april 1993 og trådte i kraft den 1. september 1993. Hensigten er at skabe et frihandelsområde omfattende i det væsentligste al samhandel mellem de to parter. Ved på den måde at fremme udviklingen i samhandlen og de økonomiske forbindelser mellem parterne ønsker man ligeledes at fremme den dynamiske, økonomiske udvikling og velstanden i Slovenien. Aftalen skal skabe grundlaget såvel for økonomisk, finansielt, kulturelt og socialt samarbejde og samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter som for Unionens finansielle og faglige bistand til Slovenien. Målet er videre at støtte Sloveniens bestræbelser på at udvikle sin økonomi og skabe passende rammer for Sloveniens gradvise integration i Den Europæiske Union. I den forbindelse skal Slovenien bestræbe sig på at opfylde de nødvendige betingelser herfor.

4. Europaaftalen med Slovenien er i vid udstrækning baseret på indholdet af de Europaaftaler, der allerede er indgået med de øvrige associerede lande i Central- og Østeuropa.

Aftalen er uden tidsbegrænsning. Associeringen omfatter en overgangsperiode på højst seks år, opdelt i to på hinanden følgende etaper, hvoraf den første i princippet varer fire år og den anden to år. Første etape påbegyndes, når aftalen træder i kraft.

Aftalen fastslår, at Sloveniens endelige mål er at blive medlem af Den Europæiske Union. Der institutionaliseres en regelmæssig politisk dialog i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i København og Essen. Dialogen skal især fremme Sloveniens fuldstændige integration i samfundet af demokratiske nationer og dets gradvise tilnærmelse til EU, herunder et bedre samarbejde på områder, der er omfattet af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt et fælles syn på sikkerhed og stabilitet i Europa. Efter aftale mellem parterne iværksættes andre fremgangsmåder for politisk dialog, især fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler mellem parterne, herunder passende kontakter i tredjelande og inden for FN, OSCE og andre internationale fora.

Det bekræftes i aftalen, at respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne samt de markedsøkonomiske principper udgør et væsentligt element i associeringen. Aftalen indeholder, som de andre Europaaftaler med de associerede lande i Central- og Østeuropa, en bestemmelse om ikke-opfyldelse, så aftalen i særligt hastende tilfælde kan suspenderes med øjeblikkelig virkning.

5. Den politiske dialog skal foregå både multilateralt inden for de rammer, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i København, og som blev udbygget på Det Europæiske Råds møde i Essen, og bilateralt inden for associeringsrådet. På parlamentarikerplan skal den politiske dialog finde sted i det parlamentariske associeringsudvalg. Den politiske dialog vil give Slovenien mulighed for at deltage i visse af Unionens initiativer inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Aftalen forudser en gradvis etablering af et frihandelsområde, som skal være tilendebragt senest seks år efter aftalens ikrafttræden. I løbet af denne periode skal parterne gensidigt liberalisere adgangen til deres markeder. Dog skal Fællesskabet i periodens første del liberalisere hurtigere end Slovenien, idet der gives landet tid til konsolidering af dets økonomi.

Aftalerne indeholder bestemmelser, der gør det muligt for parterne at gribe ind over for markedsforstyrrelser og dumping, samt bestemmelser, som under visse omstændigheder tillader Slovenien at træffe tidsbegrænsede, særlige importforanstaltninger til beskyttelse af ny industri.

Der er til aftalen knyttet særlige protokoller for specielt følsomme produkter, herunder navnlig for tekstiler og produkter omfattet af EKSF-traktaten (kul og stål). Der er endvidere bestemmelser om gensidige indrømmelser vedrørende handel med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter samt fisk. Endelig findes der bestemmelser om oprindelse og told-samarbejde i særlige protokoller.

Hvad angår arbejdskraftens bevægelighed, sigter aftalen, som de andre Europaaftaler med de associerede lande i Central- og Østeuropa, mod at forbedre vilkårene for arbejdere fra Slovenien, der legalt og i overensstemmelse med nationale regler har fået arbejdstilladelse i EU's medlemslande. Desuden yder Fællesskabet Slovenien teknisk bistand til oprettelse af et passende socialt sikringssystem. Aftalen foreskriver endvidere, at nationale regler skal anvendes i fuldt omfang for virksomheder og erhvervsdrivende, der måtte etablere sig i et af aftalelandene. Fællesskabets medlemslande skal således iagttage fuld national ligestilling fra aftalens ikrafttræden, medens Slovenien skal indføre ligestilling efter en overgangsperiode.

For så vidt angår udveksling af tjenesteydelser, findes der i aftalen bestemmelser svarende til dem, der findes i de øvrige Europaaftaler, idet der dog tages hensyn til resultaterne af Uruguay-runden. Ligeledes på transportområdet bygges der generelt på bestemmelserne i de tidligere indgåede Europaaftaler. Hvad angår landtransport, reguleres forbindelserne mellem parterne fortsat af transportaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Slovenien af den 5. april 1993.

De generelle bestemmelser om løbende betalinger samt om kapitalbevægelser svarer til de eksisterende Europaaftaler. Der er imidlertid vedtaget visse overgangsordninger som følge af Sloveniens særlige forhold, blandt andet med hensyn til erhvervelse af fast ejendom samt erhvervelse af aktieposter med stemmeret på over 25% af aktiekapitalen i store slovenske virksomheder.

Fællesskabets konkurrenceregler skal gælde for alle parterne, og Slovenien vil gennemføre lovgivning, der skal sikre dette.

Ligeledes med hensyn til beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret forpligter Slovenien sig til at beskytte disse på et niveau, der svarer til det, der gælder i Fællesskabet.

Bestemmelserne om adgang til offentlige kontrakter er de samme som i de andre Europaaftaler med de associerede lande i Central- og Østeuropa. De indebærer navnlig adgang til offentlige kontrakter i EU for slovenske virksomheder fra aftalens ikrafttræden samt gradvis adgang til Sloveniens offentlige kontrakter for EU-virksomheder.

Tilnærmelse af Sloveniens lovgivning til Fællesskabets lovgivning anerkendes som en vigtig betingelse for landets gradvise, økonomiske integration i Fællesskabet. Denne tilnærmelse skal omfatte flere områder, der er specificeret i aftalen. For at sikre, at dette arbejde går så hurtigt fremad som muligt, stiller Fællesskabet faglig bistand til rådighed for Slovenien.

Det økonomiske samarbejde bygger på princippet om bæredygtig udvikling, også ud fra et miljømæssigt og et socialt synspunkt. Der skal lægges særlig vægt på foranstaltninger, der kan fremme samarbejdet med de øvrige associerede central- og østeuropæiske lande. Det økonomiske samarbejde omfatter en række områder opregnet i aftalens art. 74 - 97.

I lighed med de tre senest indgåede Europaaftaler - med Estland, Letland og Litauen - indeholder aftalen med Slovenien et tilsagn fra parterne om at arbejde tæt sammen for at forebygge ulovlige aktiviteter. Dette samarbejde går navnlig på bekæmpelse af ulovlig indvandring, korruption, ulovlig varehandel, ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer samt bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Samarbejdet skal foregå via gensidige konsultationer og en tæt koordinering mellem parterne, idet Fællesskabet og dets medlemsstater yder faglig og administrativ bistand.

Parterne forpligter sig endvidere til at fremme det kulturelle samarbejde på forskellige områder, herunder fremme af den audiovisuelle industri i Europa samt harmonisering af politikken vedrørende grænseoverskridende radio- og fjernsynsspredning.

På det finansielle område fastslår aftalen Sloveniens adgang til støtte på gavevilkår fra EU's eksisterende fond til dette formål (PHARE), samt lån fra Den Europæiske Investeringsbank, EIB. Der er med aftalen endvidere åbnet mulighed for, at Fællesskabet i visse situationer kan undersøge mulighederne for at yde makroøkonomisk støtte (betalingsbalancestøtte). Endvidere åbnes der mulighed for Sloveniens deltagelse i rammeprogrammer, særprogrammer og projekter eller andre fællesskabsinitiativer på forskellige områder. Slovenien påtager sig omkostningerne i forbindelse med sin deltagelse, idet Fællesskabet dog under visse nærmere betingelser kan beslutte at yde et supplerende bidrag.

Med henblik på at fremme det regionale samarbejde lægger Fællesskabet og Slovenien som led i gennemførelsen af deres samarbejde særlig vægt på aktiviteter, som henhører under aftalerne undertegnet i Osimo den 10. november 1975 mellem Den Italienske Republik og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien og på samarbejdsinitiativer over grænsen, som indgår i de generelle rammer for det økonomiske samarbejde mellem Italien og Slovenien.

6. Aftalen indeholder endelig institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser, der er udformet som de øvrige Europaaftalers respektive bestemmelser, herunder om oprettelse af et associeringsråd, et associeringsudvalg og et parlamentarisk associeringsudvalg. Associeringsrådet skal dels føre tilsyn med aftalens gennemførelse og dels sikre, at aftalen bliver implementeret. Rådet består af medlemmerne af Rådet for De Europæiske Fællesskaber og medlemmer af Europa Kommissionen på den ene side og medlemmer af den slovenske regering på den anden side. Associeringsrådet kan på visse områder inden for Europaaftalen træffe beslutninger, som er bindende for parterne.

Skriftlig fremsættelse (30. oktober 1996)

Udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen):

Hermed tillader jeg mig for det høje Ting at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om ratifikation af Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side af den 10. juni 1996.

(Beslutningsforslag nr. B 51).

Med vedtagelsen af det fremsatte forslag til folketingsbeslutning vil Danmark være blandt de første EU-lande, der ratificerer Europaaftalen med Slovenien. Der er ingen tvivl om, at Slovenien tillægger det meget stor betydning, at aftalen kan træde i kraft så hurtigt som muligt. Det gør regeringen også. Med Europaaftalen bliver Slovenien sidestillet med de øvrige associerede lande i Central- og Østeuropa. Europaaftalerne med Polen og Ungarn trådte i kraft den 1. februar 1994, og Europaaftalerne med Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien trådte i kraft den 1. februar 1995. Danmark ratificerede Europaaftalerne med de baltiske lande den 28. november 1996. Deres ikrafttræden afventer, at alle EU-landene får afsluttet ratifikationsprocessen.

Europaaftalerne repræsenterer et vigtigt skridt hen imod en tættere politisk og økonomisk integration af de central- og østeuropæiske lande i de europæiske strukturer. Europaaftalerne etablerer rammerne for en tæt økonomisk og politisk tilknytning af de associerede lande til Unionen. De bidrager herved til at understøtte den igangværende og vanskelige reformproces i de pågældende lande. Europaaftalerne er således en af de måder, hvorpå Den Europæiske Union kan støtte en fortsættelse af den positive udvikling hen imod demokrati og en velfungerende markedsøkonomi i de associerede lande. Samtidig er Europaaftalerne af stor værdi for Unionen.

Nøgleordene er øget samhandel, styrket politisk dialog og intensiveret økonomisk, kulturelt og finansielt samarbejde.

Den politiske dialog introduceres på alle niveauer om emner af fælles interesse for EU og Slovenien.

Herudover etableres der et egentligt samarbejde om en bred vifte af emner, ligesom der gradvis vil ske en tilpasning af Sloveniens lovgivning til lovgivningen i Den Europæiske Union. Der er redegjort nærmere herfor i bemærkningerne til forslaget.

Det fremgår af aftalens præambel, at målet for Slovenien er medlemskab af Unionen. Perspektiverne for medlemskab af Unionen for de associerede central- og østeuropæiske lande blev besluttet af Det Europæiske Råd i København. Det Europæiske Råd i Essen vedtog en strategi til forberedelse af de associerede landes tiltrædelse til Unionen. På Det Europæiske Råds møde i Cannes vedtog man en procedure, hvorefter de associerede lande vil blive informeret om drøftelserne under regeringskonferencen. Det Europæiske Råd i Madrid fastlagde en procedure for forberedelse af udvidelsen, der skal sikre at landene behandles på lige fod. Det Europæiske Råd i Firenze understregede behovet for, at proceduren bliver fulgt, således at optagelsesforhandlinger med de associerede central- og østeuropæiske lande kan indledes seks måneder efter afslutningen af regeringskonferencen. Alle de associerede central- og østeuropæiske lande har nu ansøgt om medlemskab af Unionen. Europaaftalerne er således ikke endemålet, men et stort og vigtigt skridt hen imod de central- og østeuropæiske landes medlemskab af Den Europæiske Union.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til forslaget, og idet jeg kan tilføje, at ratifikationen ikke vil medføre udgifter, skal jeg tillade mig at anbefale det til det høje Tings velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen