Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 57

Forslag til folketingsbeslutning om sikring af erstatning til hofteopererede

Fremsat af Bruno Jerup (EL) Frank Aaen (EL)

den 6. november 1996

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til at sikre

- at alle patienter, der er blevet hofteopereret med brug af Boneloc-cement, kan få erstatning, hvis de opfylder betingelserne herfor i henhold til lov om patientforsikring, uanset tidspuktet for operationen, og

- at der iværksættes en undersøgelse, således at ansvaret for Boneloc-skandalen placeres.

Bemærkninger til forslaget

I tiden 1990-95 er mere end 3.000 danskere blevet hofteopereret med brug af Boneloc-cement. Boneloc-cementen blev taget i almen brug, før der forelå erfaringer, der talte for, at der reelt var tale om en forbedring i forhold til de alternative muligheder.

Desværre viste det sig ret hurtigt, at Boneloc-cementen smuldrede, hvorved hofteprotesen løsnede sig.

I Sverige lavede man nogle få operationer med brug af Boneloc, efterkontrollerede de opererede, sammenlignede med en kontrolgruppe og kom til den konklusion, at det ikke var et tilstrækkeligt godt produkt.

I Norge blev produktet registreret, dog lang tid efter ibrugtagningen i Danmark, og da erfaringerne viste, at cementen smuldrede, stoppede man brugen.

I 1993 opdagede man på Centralsygehuset i Esbjerg, at der var problemer med cementen, og de første patienter blev reopereret. Også andre danske sygehuse havde dårlige erfaringer med cementen; alligevel fortsatte brugen af Boneloc helt frem til 1995.

En stor del af de patienter, der har måttet betale prisen for produktets manglende egnethed og holdbarhed, er opereret, før lov om patientforsikring trådte i kraft den 1. juli 1992. De har betalt prisen i form af smerter, invaliditet, reoperation m.v.

Uanset om der placeres et ansvar i denne sag, er det vigtigt, at patienterne får deres berettigede erstatning. Derfor skal der tilvejebringes hjemmel for, at de alle kan få deres sag behandlet i henhold til lov om patientforsikring.

Skriftlig fremsættelse

Bruno Jerup (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om sikring af erstatning til hofteopererede.

(Beslutningsforslag nr. B 57).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen