Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 135

Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af en uvildig undersøgelse af Ørestadens og minimetroens økonomi

Fremsat af Jette Gottlieb (EL) Frank Aaen (EL)

den 29. april 1997

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til at gennemføre en uvildig

undersøgelse af Ørestadsselskabets økonomi, herunder

budgetforudsætningerne for minimetroprojektet. Undersøgelsen

gennemføres efter følgende retningslinjer:

- En til formålet sammensat styregruppe på 5 personer udpeges efter indstilling fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Rigsrevisionen, Akademikernes Centralorganisation, Transportrådet og Teknologirådet.

- Styregruppen tildeles et rammebeløb til bl.a. køb af ekstern konsulentbistand.

- Undersøgelsen skal gennemføres hurtigst muligt og være afsluttet senest den 1. oktober 1997.

- Der fremlægges en delrapport med foreløbige konklusioner senest den 1. august 1997.

- Styregruppen skal have adgang til alt materiale hos Ørestadsselskabet.

- Der nedsættes en rådgivende politisk følgegruppe med en repræsentant fra hvert af Folketingets partier. Følgegruppen sammenkaldes 1 gang månedligt og orienteres om undersøgelsens forløb med henblik på rådgivning over for styregruppen.

Bemærkninger til forslaget Da et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti i 1992 vedtog lov om Ørestaden med tilhørende minimetroprojekt, skete det på grundlag af et budget, hvor projektet blev anslået til at koste 4,5 mia. kr. og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 15 år. En forudsætning for dette budget var et anslået årligt passagertal på 43 mio. og et årligt salg af arealer i Ørestaden på 75.000 kvadratmeter. Salget skulle påbegyndes i 1996.

I 1994 blev tallene ændret. Projektets pris var steget til 5,5 mia. kr. med en tilbagebetalingstid på maksimalt 15 år. Forudsætningerne blev ændret til et årligt passagergrundlag på 88 mio. - det dobbelte af, hvad man først forudsatte. Grundsalget forudsattes stadig at være på 75.000 kvadratmeter årligt og stadig med start i 1996.

I 1996 blev tallene igen ændret. Projektets pris var steget til 6,3 mia. kr. med en tilbagebetalingstid på maksimalt 20 år. Forudsætningen om passagerantallet blev justeret ned til 77 mio. Grundsalget forudsattes nu først at begynde i 1997 og med kun 60.000 kvadratmeter årligt frem til 1999.

Projektet er nu i fuld gang. Stationer rundt omkring i København er under etablering, og snart påbegyndes selve tunnelarbejdet. Tidspunktet for den planlagte ibrugtagning af metroen er i mellemtiden rykket fra 1999 til oktober 2000.

Den samlede låneramme for de iværksatte etaper 1 og 2 er af Ørestadsselskabet vurderet til at være 4,9 mia. kr. Tredje etape vil forhøje lånerammen yderligere med 0,4 mia. kr.

Da anlægsomkostningerne således stiger, mens indtægter fra grundsalget i Ørestaden stadig udebliver, kan projektet risikere at ende i en rentefælde, hvor for små indtægter ikke kan holde trit med renterne af lånene fra byggefasen.

Denne risiko vil forøges væsentligt, såfremt indtægterne fra passagererne ikke indfrier forudsætningerne. Ørestadsselskabet har ved sin seneste passagerprognose forudsat, at minimetroen vil få 7 gange så mange »påstigende« passagerer pr. kilometer, som S-togene har i dag, hvilket forekommer overordentlig optimistisk.

Når forskellige politikere stiller kritiske spørgsmål til projektet, har det hidtil været praksis, at spørgsmålet sendes videre til Ørestadsselskabet, som herefter udformer besvarelsen, tilsyneladende uden at nogen embedsmænd i ministerierne involveres. Denne praksis anser Enhedslisten for højst ubetryggende, også fordi det umuliggør en ansvarsplacering, såfremt projektet udvikler sig til en skandale.

Enhedslisten mener på denne baggrund, at der bør gennemføres en uvildig analyse af hele projektets økonomi, forudsætningerne herfor samt konsekvenser for økonomien, såfremt forudsætningerne for projektet ikke holder stik.

En sådan analyse har ikke alene Folketinget, men også den befolkning, som kommer til at bære hele byrden ved en kuldsejling af projektets økonomi, krav på at få forelagt.

Skriftlig fremsættelse

Jette Gottlieb (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af en uvildig undersøgelse af Ørestadens og minimetroens økonomi.

(Beslutningsforslag nr. B 135).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen