Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 1

Folketingsbeslutning om ratifikation af Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side af den 12. juni 1995

Fremsat af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen)

den 5. oktober 1995

Vedtaget ved anden (sidste) behandling den 21. november 1995

Den fulde tekst

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer den i Luxembourg den 12. juni 1995 undertegnede Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side.

Bilag

Den aftale, som er omtalt i folketingsbeslutningen, er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.

Oprindelig fremsat forslag

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer den i Luxembourg den 12. juni 1995 undertegnede Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side

Præambel

Formålsbestemmelse

Afsnit I. Almindelige principper

Afsnit II. Politisk dialog

Afsnit III. Frie varebevægelser

Kapitel 1: Industrivarer

Kapitel 2: Landbrug

Kapitel 3: Fiskeri

Kapitel 4: Fælles bestemmelser

Afsnit IV. Arbejdskraftens bevægelighed, etablering, tjenesteydelser

Kapitel 1: Arbejdskraftens bevægelighed

Kapitel 2: Etablering

Kapitel 3: Udveksling af tjenesteydelser

Kapitel 4: Almindelige bestemmelser

Afsnit V. Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser, tilnærmelse af lovgivningerne

Kapitel 1: Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Kapitel 2: Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Kapitel 3: Tilnærmelse af lovgivningerne

Afsnit VI. Økonomisk samarbejde, m.v.

Afsnit VII. Samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter

Afsnit VIII. Kulturelt samarbejde

Afsnit IX. Finansielt Samarbejde

Afsnit X. Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser

Bilag I-X

Protokoller

Protokol 1: om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande

Protokol 2: om samhandelen mellem Fællesskabet og Estland for forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 3: om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

Protokol 4: om særlige bestemmelser om samhandelen mellem Estland og Spanien og Portugal

Protokol 5: om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Slutakt

Europaaftaleom oprettelse af en associeringmellem De Europæiske

Fællesskaber ogderes medlemsstater på den ene side og Republikken

Estland på den anden side

EUROPAAFTALE

OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG

DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN

ANDEN SIDE

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET

LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om DEN EUROPÆISKE UNION, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

der handler inden for rammerne af Den Europæiske Union

på den ene side

og REPUBLIKKEN ESTLAND,

i det følgende benævnt »Estland«,

på den anden side,

SOM MINDER OM de historiske bånd mellem parterne og de fælles værdier, som de deler,

SOM ERKENDER, at Fællesskabet og Estland ønsker at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed, som kan gøre det muligt for Estland at deltage i den europæiske integrationsproces og således styrke og udvide de forbindelser, der er etableret tidligere, særlig ved aftalen om handel og handelsmæssigt og økonomisk samarbejde og aftalen om frihandel og handelsanliggender,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne er indstillet på at udbrede de politiske og økonomiske friheder, som udgør grundlaget for denne aftale, og at fremme udviklingen af Estlands nye økonomiske og politiske system, der i overensstemmelse med bl.a. de tilsagn, der er afgivet inden for rammerne af Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (CSCE) og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), respekterer retsstaten og menneskerettighederne, herunder mindretallenes rettigheder, et flerpartisystem med frie og demokratiske valg og en liberalisering med sigte på indførelse af markedsøkonomi,

SOM DELER den opfattelse, at Estland har foretaget betydelige og vellykkede reformbestræbelser på det politiske og økonomiske område, og at disse bestræbelser vil blive fortsat,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne er indstillet på at indfri forpligtelserne inden for rammerne af CSCE, særlig dem, der er omhandlet i Helsingfors-slutakten, slutdokumenterne fra møderne i Madrid, Wien og København, Paris-charteret for et nyt Europa, konklusionerne fra CSCE-konferencen i Bonn, CSCE-dokumentet af 1992 fra Helsingfors, den europæiske menneskerettighedskonvention, det europæiske energicharter samt ministererklæringen fra Luzern-konferencen den 30. april 1993,

SOM ER REDE TIL at fremme øgede kontakter mellem deres borgere og den frie udveksling af oplysninger og tanker som vedtaget af parterne som led i CSCE og OSCE,

SOM ER KLAR OVER betydningen af denne aftale for etablering og udbygning af grundlaget for et stabilt Europa baseret på samarbejde med Den Europæiske Union som en af hjørnestenene,

SOM ERKENDER, at der er behov for med Fællesskabets hjælp at fortsætte Estlands politiske og økonomiske reformer,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet ønsker at bidrage til gennemførelsen af reformerne og at hjælpe Estland med at imødegå de økonomiske og sociale følger af strukturtilpasningen,

SOM ERKENDER, at det er en forudsætning for fuldstændig gennemførelse af aftalen, at Estland gennemfører et sammenhængende program for økonomiske og politiske reformer,

SOM ERKENDER behovet for fortsat regionalt samarbejde mellem de baltiske stater under hensyn til, at den nærmere integration mellem Den Europæiske Union og de baltiske stater bør forløbe side om side med integrationen mellem de baltiske stater selv,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne er indstillet på at liberalisere handelen i overensstemmelse med principperne for den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) og Verdenshandelsorganisationen (WTO),

SOM FORVENTER, at denne aftale vil bidrage til at skabe et nyt klima for de økonomiske forbindelser mellem dem og frem for alt for en udvikling af handel og investeringer, som er af grundlæggende betydning for økonomisk omstrukturering og teknologisk fornyelse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der ved den fælles erklæring fra maj 1992 blev etableret en politisk dialog om spørgsmål af fælles interesse,

SOM ØNSKER at udvide og intensivere den regelmæssige politiske dialog inden for de multilaterale rammer, der blev etableret på Det Europæiske Råds møde i København i juni 1993 og yderligere styrket ved afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union den 7. marts 1994 samt konklusionerne på Det Europæiske Råds møde i Essen i december 1994,

SOM MINDER OM, at Estland har været associeret partner i Den Vesteuropæiske Union (WEU) siden maj 1994, og at landet deltager i NATO's Partnerskab for Fred,

SOM DELS ANERKENDER det bidrag, som pagten om stabilitet i Europa kan yde til at fremme stabiliteten og gode naboforhold i det baltiske område, dels bekræfter deres faste vilje til at arbejde sammen om at føre dette initiativ ud i livet,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet er rede til at iværksætte samarbejdsarrangementer og yde økonomisk, faglig og finansiel bistand på et globalt og flerårigt grundlag,

SOM ERINDRER SIG de økonomiske og sociale forskelle mellem Fællesskabet og Estland og således erkender, at denne associerings mål skal virkeliggøres på grundlag af passende bestemmelser i denne aftale,

SOM ØNSKER at etablere et kulturelt samarbejde og udvikle informationsudveksling,

SOM ER REDE TIL at skabe rammer for et samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter,

SOM ERKENDER, at Estlands endelige mål er at blive medlem af Den Europæiske Union, og at en associering på grundlag af denne aftale ifølge parterne vil hjælpe Estland til at nå dette mål,

SOM TAGER HENSYN TIL den strategi for forberedelse af tiltrædelsen, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i december 1994 i Essen, og som gennemføres politisk ved etablering af strukturerede relationer mellem de associerede stater og Den Europæiske Unions institutioner, som fremmer den gensidige tillid og skaber rammerne for behandlingen af emner af fælles interesse,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Estland på den anden side.

2. Det er formålet med denne associering:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog mellem parterne, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser

- at videreudvikle et frihandelsområde mellem Fællesskabet og Estland omfattende i det væsentlige al samhandel mellem de to parter

- at fremme udvidelsen af samhandelen og de harmoniske økonomiske forbindelser mellem parterne og således fremme den dynamiske økonomiske udvikling og velstanden i Fællesskabet og Estland

- at skabe grundlaget såvel for økonomisk, finansielt, kulturelt og socialt samarbejde og samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter som for Fællesskabets bistand til Estland

- at støtte Estlands bestræbelser for at udvikle sin økonomi

- at skabe passende rammer for Estlands gradvise integration i Den Europæiske Union. Estland bestræber sig i den forbindelse på at opfylde de nødvendige betingelser herfor

- at oprette institutioner, som er egnede til at gøre associeringen effektiv.

Afsnit I

Almindelige principper

Artikel 2

1. Respekten for de demokratiske principper og overholdelsen af menneskerettighederne som fastlagt i slutakten fra Helsingfors og i Paris-charteret for et nyt Europa og de markedsøkonomiske principper ligger til grund for parternes indenrigs- og udenrigspolitik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

2. Parterne skønner, at det er væsentligt for den fremtidige velfærd og stabilitet i regionen, at de baltiske stater opretholder og udvikler et indbyrdes samarbejde, og gør sig alle bestræbelser for at udvide denne proces.

Artikel 3

Det i artikel 109 nævnte associeringsråd, som erindrer sig, at de markedsøkonomiske principper er af væsentlig betydning for denne associering, foretager jævnligt en undersøgelse af aftalens anvendelse og Estlands gennemførelse af økonomiske reformer på grundlag af de principper, der er nævnt i præamblen.

Afsnit II

Politisk dialog

Artikel 4

Den politiske dialog mellem Den Europæiske Union og Estland udvides og intensiveres. Den skal ledsage og konsolidere den indbyrdes tilnærmelse mellem Den Europæiske Union og Estland, støtte de politiske og økonomiske forandringer, der finder sted eller allerede har fundet sted i dette land, og bidrage til etablering af snævre solidaritetsforbindelser og nye former for samarbejde mellem parterne. Den politiske dialog skal især fremme:

- Estlands gradvise tilnærmelse til Den Europæiske Union

- en øget konvergens i holdningerne til internationale spørgsmål, særlig anliggender, som vil kunne få væsentlige følger for den ene eller den anden part

- et bedre samarbejde på områder, der er omfattet af Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

- sikkerheden og stabiliteten i Europa.

Artikel 5

Den politiske dialog finder sted inden for de multilaterale rammer og i overensstemmelse med de former og fremgangsmåder, der er etableret med de associerede lande i Centraleuropa.

Artikel 6

1. På ministerplan finder den bilaterale politiske dialog sted i Associeringsrådet, som har det generelle ansvar for ethvert spørgsmål, parterne måtte forelægge det.

2. Efter aftale mellem parterne iværksættes der andre fremgangsmåder for politisk dialog, især:

- møder på højeste officielle plan (politiske direktører) mellem estiske embedsmænd på den ene side og formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen på den anden side

- fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler mellem parterne, herunder passende kontakter i tredjelande og inden for FN, OSCE og andre internationale fora

- Estland inddrages i den gruppe lande, der regelmæssigt modtager underretning om de spørgsmål, der behandles som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og der udveksles oplysninger med henblik på at nå de mål, der er fastlagt i artikel 4

- alle andre fremgangsmåder, som kan bidrage til at konsolidere, udvikle og udvide denne dialog.

Artikel 7

Den politiske dialog på parlamentarikerplan finder sted i Det Parlamentariske Udvalg for associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og Republikken Estland (i det følgende benævnt »Det Parlamentariske Udvalg«).

Afsnit III

Frie varebevægelser

Artikel 8

1. Fællesskabet og Estland opretter et frihandelsområde ved ikrafttrædelsen af aftalen om frihandel og handelsanliggender den 1. januar 1995 i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser og med bestemmelserne i GATT og WTO.

2. Den kombinerede varenomenklatur anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem parterne.

3. For hver vare omfattet af denne aftale er basistolden den told, der faktisk anvendtes generelt den 1. januar 1994.

De successive nedsættelser, der er fastsat i denne aftale, foretages på basistolden.

4. Foretages der efter den 1. januar 1995 toldnedsættelser på et generelt grundlag, særlig nedsættelser, som følger af den toldaftale, der er indgået med afslutningen af GATT-forhandlingerne under Uruguay-runden, træder denne nedsatte told i stedet for den i stk. 3 omhandlede basistold på det tidspunkt, hvor disse nedsættelser foretages.

5. Fællesskabet og Estland meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser.

Kapitel I

Industrivarer

Artikel 9

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på de varer med oprindelse i Fællesskabet og i Estland, der er opført i kapitel 25 til 97 i den kombinerede nomenklatur, med undtagelse af de i bilag I opførte varer.

2. Handelen mellem parterne med varer, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, reguleres i overensstemmelse med denne traktats bestemmelser.

Artikel 10

Gældende told og kvantitative restriktioner for importen i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes den 1. januar 1995, for så vidt angår varer med oprindelse i Estland.

Artikel 11

Gældende told og kvantitative restriktioner for importen i Estland og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes den 1. januar 1995, for så vidt angår varer med oprindelse i Fællesskabet.

Artikel 12

Bestemmelserne om afskaffelsen af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 13

Den 1. januar 1995 afskaffer Fællesskabet og Estland i deres indbyrdes samhandel alle afgifter med en virkning svarende til importtold.

Artikel 14

1. Den 1. januar 1995 afskaffer Fællesskabet og Estland i deres indbyrdes samhandel al eksporttold og alle afgifter med tilsvarende virkning.

2. Den 1. januar 1995 afskaffer Fællesskabet og Estland i deres indbyrdes samhandel kvantitative restriktioner for eksporten og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 15

Protokol nr. 1 fastsætter særlige ordninger for handelen med tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Estland.

Artikel 16

Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at der opretholdes et landbrugselement i gældende told for de i bilag II opførte varer.

Kapitel II

Landbrug

Artikel 17

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet og i Estland.

2. Ved »landbrugsprodukter« forstås de varer, der er opført i kapitel 1 til 24 i den kombinerede nomenklatur, og de varer, der er opført i bilag I, men ikke fiskerivarer som defineret i forordning (EØF) nr. 3759/92.

Artikel 18

Protokol nr. 2 fastsætter handelsordningerne for de forarbejdede landbrugsprodukter, der er opført i denne protokol.

Artikel 19

1. Fra den 1. januar 1995 anvendes der ingen kvantitative restriktioner for importen i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Estland og heller ikke for importen i Estland af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

2. Indrømmelserne i henhold til denne aftale er omhandlet i bilag III, IV og V.

3. De i stk. 2 omhandlede lempelser kan revideres efter fælles overenskomst mellem parterne i perioden indtil den 31. december 1997 og på grundlag af principperne og procedurerne i stk. 4.

4. Fællesskabet og Estland undersøger under hensyntagen til omfanget af deres indbyrdes samhandel med landbrugsprodukter, disses særlige følsomhed, reglerne for Fællesskabets fælles landbrugspolitik, reglerne for Estlands landbrugspolitik og landbrugets rolle i Estlands økonomi, i Associeringsrådet mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser for hvert enkelt produkt på et ordnet og gensidigt grundlag.

Artikel 20

Uanset andre bestemmelser i denne aftale, særlig artikel 29, indleder parterne, hvis importen af varer med oprindelse i den ene part, som er genstand for de i henhold til artikel 19 indrømmede lempelser, i betragtning af landbrugsmarkedernes særlige følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser af den anden parts markeder, omgående konsultationer med henblik på at finde en passende løsning. Den berørte part kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne foranstaltninger, som den skønner nødvendige.

Kapitel III

Fiskeri

Artikel 21

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet og i Estland, der er omfattet af forordning (EØF) nr. 3759/92.

Artikel 22

1. Indrømmelserne i henhold til denne aftale er omhandlet i bilag VI.

2. Bestemmelserne i artikel 19, stk. 4, artikel 20 og artikel 24, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på fiskerivarer.

Kapitel IV

Fælles bestemmelser

Artikel 23

Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse på handelen mellem parterne med alle varer, medmindre andet er fastsat heri eller i protokol nr. 1 og 2.

Artikel 24

1. I samhandelen mellem Fællesskabet og Estland må der fra den 1. januar 1995 ikke indføres:

- ny import- eller eksporttold eller afgifter med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende told eller afgifter forhøjes

- nye kvantitative import- eller eksportrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, og bestående må ikke gøres mere restriktive.

2. Uden at dette berører de indrømmede lempelser i henhold til artikel 19, må bestemmelserne i denne artikels stk. 1 på ingen måde medføre nogen begrænsning af Estlands og Fællesskabets respektive landbrugspolitik eller foranstaltninger, der træffes i henhold til denne politik.

3. Under hensyntagen til den estiske tarifstruktur pr. 1. januar 1995, hvor der ikke findes nogen told på landbrugsprodukter, kan Estland i tilfælde af, at der indføres en ny toldordning for import af landbrugsprodukter, som en afvigelse fra stk. 1 og i medfør af den estiske landbrugspolitik for indenlandsk produktion indføre told for et begrænset antal landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet. En sådan told må kun indføres indtil den 31. december 1996 og efter konsultation i Associeringsrådet. I så fald sikrer Estland varer med oprindelse i Fællesskabet en væsentlig præferencemargen. Om nødvendigt kan denne periode forlænges med et år ved afgørelse truffet af Associeringsrådet.

Artikel 25

1. De to parter afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af de to parters område, må ikke få fordele i form af intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 26

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved aftalen.

2. Der finder konsultationer sted mellem parterne i Associeringsrådet om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Estlands gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 27

Estland kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 11 og artikel 24, stk. 1, første led, i form af forhøjet told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Estland på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25% ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet.

Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 15% af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer som defineret i kapitel I i det seneste år, for hvilket der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i to år, medmindre Associeringsrådet tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest den 31. december 1997.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Estland underretter Associeringsrådet om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer i Associeringsrådet om sådanne foranstaltninger og de sektorer, for hvilke de gælder, før de bringes i anvendelse. Estland forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, Associeringsrådet en tidsplan for afskaffelsen af told, der indføres i henhold til denne artikel. Associeringsrådet kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

Artikel 28

Fastslår en af parterne, at der finder dumping sted i samhandelen med den anden part efter artikel VI i GATT, kan den pågældende part træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT sammen med dertil knyttet intern lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 32.

Artikel 29

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af parternes område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien eller vanskeligheder, der kan give anledning til en alvorlig forværring af den økonomiske situation i en region

kan Fællesskabet eller Estland, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 32.

Artikel 30

Fører overholdelse af bestemmelserne i artikel 14 og 24 til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, eller

ii) en alvorlig knaphed eller trussel herom på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og giver ovennævnte situation eller kan den give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 32. Foranstaltningerne skal være ikke-diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 31

Den Europæiske Unions medlemsstater og Estland tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at enhver forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Estland med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår er udelukket ved udgangen af 1999. Associeringsrådet underrettes om foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 32

1. Undergiver Fællesskabet eller Estland indførslen af varer, som vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 29, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i samhandelsmønstret, underrettes den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 28, 29 og 30, giver Fællesskabet henholdsvis Estland, før det træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), Associeringsrådet alle relevante oplysninger med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, bør foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles Associeringsrådet og er der genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 29 forelægges vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsrådet, der kan træffe enhver formålstjenlig afgørelse for at bringe dem til ophør.

Har Associeringsrådet eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter sagens forelæggelse truffet nogen afgørelse, der bringer vanskelighederne til ophør, og er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

b) Med hensyn til artikel 28 underrettes Associeringsrådet om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Bringes den pågældende dumpingpraksis ikke til ophør, eller er der ikke inden 30 dage efter sagens forelæggelse for Associeringsrådet fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

c) Med hensyn til artikel 30 forelægges vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsrådet.

Associeringsrådet kan træffe enhver formålstjenlig afgørelse for at bringe vanskelighederne til ophør. Har det ikke inden 30 dage efter sagens forelæggelse truffet en sådan afgørelse, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående underretning henholdsvis undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Estland i de situationer, der er omhandlet i artikel 28, 29 og 30, straks indføre sådanne forebyggende og midlertidige foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen.

Artikel 33

Protokol nr. 3 fastsætter oprindelsesreglerne med henblik på anvendelsen af de toldpræferencer, der er fastsat i denne aftale, tillige med metoderne for det administrative samarbejde.

Artikel 34

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, ej heller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 35

Protokol nr. 4 fastsætter de særlige bestemmelser, der skal gælde for samhandelen mellem Estland på den ene side og Spanien og Portugal på den anden side, og den er gyldig indtil den 31. december 1995.

Afsnit IV

Arbejdskraftens bevægelighed, etablering, tjenesteydelser

Kapitel I

Arbejdskraftens bevægelighed

Artikel 36

1. På de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne:

- behandles arbejdstagere af estisk nationalitet, som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, på lige fod med medlemsstatens egne statsborgere uden nogen i nationaliteten begrundet forskelsbehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse

- har den lovligt bosiddende ægtefælle og børn af en på en medlemsstats område lovligt beskæftiget arbejdstager, med undtagelse af sæsonarbejdere og arbejdstagere, som er omfattet af bilaterale aftaler efter artikel 40, medmindre andet er fastsat i disse aftaler, adgang til denne medlemsstats arbejdsmarked i det tidsrum, hvor denne arbejdstager har arbejdstilladelse.

2. Estland indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat og lovligt beskæftiget på Estlands område, samt deres ægtefæller og børn, som lovligt er bosiddende på nævnte område, den i stk. 1 omhandlede behandling på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i Estland.

Artikel 37

1. Med henblik på koordinering af de sociale sikringssystemer for arbejdstagere af estisk nationalitet, som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, og for disses familiemedlemmer, som er lovligt bosiddende der, samt på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver medlemsstat,

- sammenlægges alle tidsrum, i hvilke sådanne arbejdstagere har været forsikret eller beskæftiget eller har haft ophold i de forskellige medlemsstater, for så vidt angår pension og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, invaliditet og dødsfald, samt lægehjælp for sådanne arbejdstagere og deres familiemedlemmer

- skal alle pensioner og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, dødsfald, arbejdsulykke eller erhvervssygdom eller invaliditet som følge heraf, undtagen ikke-bidragsbetingede ydelser, frit kunne overføres til den sats, der anvendes efter lovgivningen i debitormedlemsstaten eller -medlemsstaterne

- modtager de pågældende arbejdstagere familieydelser for medlemmerne af deres familie som defineret ovenfor.

2. Estland indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat, og som er lovligt beskæftiget på dets område, samt medlemmer af deres familie, som er lovligt bosiddende der, en behandling svarende til den, der er omhandlet i stk. 1, andet og tredje led.

Artikel 38

1. Associeringsrådet vedtager ved afgørelse passende bestemmelser til virkeliggørelsen af de i artikel 37 fastsatte mål.

2. Associeringsrådet vedtager ved afgørelse detaljerede regler for det administrative samarbejde, som kan give den nødvendige garanti med hensyn til forvaltning af og kontrol med anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede bestemmelser.

Artikel 39

De bestemmelser, som Associeringsrådet vedtager i overensstemmelse med artikel 38, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Estland og medlemsstaterne, når sådanne aftaler fastsætter gunstigere behandling af statsborgere fra Estland eller medlemsstaterne.

Artikel 40

1. Under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i den pågældende medlemsstat og til medlemsstatens lovgivning og gældende regler vedrørende arbejdstagernes mobilitet:

- bør de bestående muligheder for adgang til beskæftigelse for estiske arbejdstagere, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til bilaterale aftaler, opretholdes og om muligt forbedres

- overvejer de øvrige medlemsstater velvilligt muligheden for at indgå lignende aftaler.

2. Associeringsrådet undersøger andre forbedringer omfattende mulighed for adgang til erhvervsuddannelse i overensstemmelse med gældende regler og procedurer i medlemsstaterne og under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og i Fællesskabet.

Artikel 41

Fra udgangen af 1999 eller tidligere, hvis de socioøkonomiske vilkår i Estland er blevet tilpasset vilkårene i medlemsstaterne, og hvis beskæftigelsessituationen i Fællesskabet gør det muligt, undersøger Associeringsrådet yderligere muligheder for at forbedre arbejdstagernes bevægelighed. Associeringsrådet vedtager henstillinger med henblik herpå.

Artikel 42

Fællesskabet yder med henblik på at lette omstruktureringen af arbejdskraftressourcerne som følge af den økonomiske omstrukturering i Estland faglig bistand til oprettelse af et passende socialt sikringssystem i Estland som omhandlet i artikel 92.

Kapitel II

Etablering

Artikel 43

1. Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer, bortset fra for de i bilag VII omhandlede sektorer:

i) fra denne aftales ikrafttræden, for så vidt angår estiske virksomheders etablering, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer deres egne virksomheder eller, hvis den er gunstigere, den, de indrømmer nogen tredjelandsvirksomhed

ii) fra denne aftales ikrafttræden datterselskaber og filialer af estiske virksomheder etableret på deres område en behandling, for så vidt angår deres udøvelse af erhvervsvirksomhed, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer deres egne virksomheder og filialer eller, hvis den er gunstigere, den, de indrømmer datterselskaber og filialer af nogen tredjelandsvirksomhed etableret på deres område

iii) fra den 31. december 1999, for så vidt angår estiske statsborgeres etablering og udøvelse af erhvervsvirksomhed efter etablering, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes fællesskabsstatsborgere eller, hvis den er gunstigere, den, der indrømmes noget tredjelands statsborgere.

2. Estland indrømmer fra denne aftales ikrafttræden:

i) for så vidt angår fællesskabsvirksomheders etablering, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer estiske virksomheder eller, hvis den er gunstigere, den, det indrømmer nogen tredjelandsvirksomhed

ii) datterselskaber og filialer af fællesskabsvirksomheder etableret på dets område en behandling, for så vidt angår deres udøvelse af erhvervsvirksomhed, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer estiske virksomheder og filialer eller, hvis den er gunstigere, den, det indrømmer datterselskaber og filialer af nogen tredjelandsvirksomhed etableret på dets område

iii) for så vidt angår fællesskabsstatsborgeres etablering og udøvelse af erhvervsvirksomhed efter etablering, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes estiske statsborgere eller, hvis den er gunstigere, den, der indrømmes noget tredjelands statsborgere.

Artikel 44

1. Bestemmelserne i artikel 43 finder ikke anvendelse på lufttransport, transport ad indre vandveje og cabotagetjenesteydelser inden for søtransport.

2. Associeringsrådet kan fremsætte henstillinger om forbedring af betingelserne for etablering og udøvelse af erhvervsvirksomhed inden for de områder, der er omfattet af stk. 1.

Artikel 45

I denne aftale forstås ved:

a) henholdsvis »fællesskabsvirksomhed« og »estisk virksomhed«: en virksomhed, som er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Estlands lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Estlands område.

Har en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Estlands lovgivning, alene sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Estlands område, betragtes den dog som henholdsvis en fællesskabsvirksomhed eller en estisk virksomhed, hvis dens aktiviteter har en faktisk og vedvarende forbindelse til økonomien i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Estland;

b) »datterselskab« af en virksomhed, en virksomhed, som faktisk kontrolleres af den første virksomhed;

c) »filial« af en virksomhed, et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som forekommer at have permanent karakter, f.eks. i form af en underafdeling af et moderselskab, som har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretningsaftaler med tredjemand, så denne, selv om vedkommende er vidende om, at der om nødvendigt vil være en retlig tilknytning til moderselskabet, hvis hovedkontor befinder sig i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med dette moderselskab, men kan indgå forretninger på det forretningssted, som udgør underafdelingen;

d) »etablering«:

i) hvad angår statsborgere, retten til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette virksomheder, herunder navnlig selskaber, som de faktisk kontrollerer. Statsborgere må i deres selvstændige erhvervsvirksomhed eller forretningsvirksomhed ikke søge eller tage beskæftigelse på den anden parts arbejdsmarked og kan ikke opnå nogen ret til adgang til den anden parts arbejdsmarked. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på dem, der ikke udelukkende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed

ii) hvad angår fællesskabsvirksomheder eller estiske virksomheder, retten til at påbegynde og udøve erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Estland og Fællesskabet;

e) »drift«, udøvelse af erhvervsvirksomhed;

f) »erhvervsvirksomhed«, principielt aktiviteter inden for industri, handel, håndværk og liberale erhverv;

g) »fællesskabsstatsborgere« og »estiske statsborgere«, fysiske personer, der er statsborgere i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Estland.

h) Hvad angår international søtransport, herunder kombinerede transportformer, der omfatter en deltransport ad søvejen, finder bestemmelserne i kapitel II og kapitel III også anvendelse på statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne eller Estland, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Estland, og rederier, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet og Estland, og som kontrolleres af henholdsvis statsborgere i en medlemsstat eller estiske statsborgere, hvis deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Estland i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger.

Artikel 46

1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 43 og med undtagelse af de i bilag VIII beskrevne finansielle tjenesteydelser kan hver af parterne regulere virksomheders og statsborgeres etablering og erhvervsvirksomhed på sit område, for så vidt denne regulering ikke medfører nogen forskelsbehandling af den anden parts virksomheder og statsborgere i forhold til egne virksomheder og statsborgere.

2. Hvad angår finansielle tjenesteydelser forhindrer denne aftale uanset eventuelle andre bestemmelser i aftalen ikke parterne i at træffe foranstaltninger af forsigtighedsgrunde for at sikre beskyttelse af investorer, sparere, forsikringstagere eller personer, som har betroet deres midler til tredjemand, eller for at sikre det finansielle systems integritet og stabilitet. Parterne må ikke benytte disse foranstaltninger som et middel til at undslå sig for deres forpligtelser i henhold til aftalen.

3. Intet i aftalen må fortolkes som et krav til en part om at give oplysninger om individuelle kunders forretningsanliggender og konti eller eventuelle fortrolige oplysninger eller oplysninger om ejerforhold, der er i offentlige organers besiddelse.

Artikel 47

1. Bestemmelserne i artikel 43 og 46 udelukker ikke, at en part kan anvende særlige regler vedrørende etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, der ikke er oprettet i henhold til lovgivningen på den første parts område, hvis disse regler er begrundet i retlige eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer sammenlignet med filialer af virksomheder, der er oprettet i henhold til lovgivningen på dens område, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, hvis de er begrundet i forsigtighedshensyn.

2. Denne forskelsbehandling må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt dels som følge af sådanne retlige eller tekniske forskelle eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, dels af forsigtighedshensyn.

Artikel 48

1. En »fællesskabsvirksomhed« eller en »estisk virksomhed«, der er etableret i henholdsvis Estland og Fællesskabet, har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning i etableringsværtslandet på henholdsvis Estlands og Fællesskabets område at beskæftige eller i et datterselskab eller en filial at lade beskæftige ansatte, som er statsborgere i henholdsvis Fællesskabets medlemsstater og Estland, forudsat at sådanne ansatte er nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de udelukkende beskæftiges af virksomheder, datterselskaber eller filialer.

Opholds- og arbejdstilladelserne for sådant personale gælder kun for tidsrummet for sådan beskæftigelse.

2. Nøglepersonale i ovennævnte virksomheder, i det følgende benævnt »organisationer«, er »virksomhedsinternt udstationerede medarbejdere« (»intra-corporate transferees«), som defineret i litra c), inden for følgende kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende personer har været beskæftiget af denne eller har været partnere i den (uden at være majoritetsaktionærer) i mindst et år umiddelbart forud for en sådan udstationering:

a) Ledende personale i en organisation, som fortrinsvis varetager organisationens administration og modtager generelle tilsyns- eller ledelsesinstrukser hovedsagelig fra bestyrelsen eller virksomhedens aktionærer eller tilsvarende, herunder:

- ledelse af organisationen eller en afdeling eller en underafdeling af organisationen

- tilsyn og kontrol med det arbejde, der udføres af andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejdere

- personlig beføjelse til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse, afskedigelse eller andre personaledispositioner.

b) Personer beskæftiget i en organisation, som besidder usædvanlig viden, som er af væsentlig betydning for organisationens service, forskningsudstyr, teknikker eller administration. Vurderingen af sådan viden kan, bortset fra organisationsspecifik viden, afspejle et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller erhverv, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en officielt anerkendt profession.

c) En »virksomhedsinternt udstationeret medarbejder« defineres som en fysisk person, der arbejder i en organisation på en af parternes område, og som midlertidigt udstationeres på den anden parts område med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed; den pågældende organisation skal have sit hovedsæde på en af parternes område, og udstationeringen skal ske til en afdeling (filial, datterselskab) af denne organisation, som reelt udøver tilsvarende erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3. Estiske statsborgeres henholdsvis fællesskabsstatsborgeres indrejse til og midlertidige ophold på henholdsvis Fællesskabets eller Estlands område kan tillades, når disse virksomhedsrepræsentanter er personer i ledende stillinger i en virksomhed, jf. definitionen i stk. 2, litra a), og er ansvarlige for oprettelse af et datterselskab eller en filial af en estisk virksomhed på Fællesskabets område eller af et datterselskab eller en filial af en fællesskabsvirksomhed på Estlands område, når:

- disse repræsentanter ikke er direkte involveret i salgs- eller serviceaktiviteter, og

- virksomheden har sin hovedvirksomhed uden for henholdsvis Fællesskabet eller Estland og ikke har nogen anden repræsentant, kontor, filial eller datterselskab i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Estland.

Artikel 49

For at lette fællesskabsstatsborgeres og estiske statsborgeres adgang til at optage og udøve reguleret erhvervsvirksomhed i henholdsvis Estland og Fællesskabet undersøger Associeringsrådet, hvilke skridt der skal tages for at sikre gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser. Det kan træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

Artikel 50

Indtil udgangen af 1999 kan Estland indføre foranstaltninger, som afviger fra bestemmelserne i dette kapitel, hvad angår fællesskabsvirksomheders og -statsborgeres etablering, såfremt visse erhvervsgrene:

- undergår omstrukturering eller

- er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig hvor sådanne medfører alvorlige sociale problemer i Estland, eller

- er udsat for tab eller en drastisk nedskæring af den samlede markedsandel for estiske virksomheder eller statsborgere i en given sektor eller erhvervsgren i Estland eller

- er nyetablerede erhvervsgrene i Estland.

Sådanne foranstaltninger:

- skal ophøre med at gælde senest den 31. december 1999 og

- skal være rimelige og nødvendige for at afhjælpe situationen og

- må kun vedrøre virksomheder i Estland, der oprettes efter sådanne foranstaltningers ikrafttræden, og må ikke bevirke nogen forskelsbehandling af aktiviteter udøvet af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere, som allerede er etableret i Estland på tidspunktet for indførelsen af en given foranstaltning, i forhold til estiske virksomheder eller statsborgere.

Estland indrømmer ved udformningen og anvendelsen af disse foranstaltninger så vidt muligt fællesskabsvirksomheder og -statsborgere præferencebehandling og under ingen omstændigheder en behandling, der er mindre gunstig end den, der indrømmes virksomheder eller statsborgere fra tredjelande.

Forud for indførelsen af disse foranstaltninger konsulterer Estland Associeringsrådet og bringer ikke foranstaltningerne i anvendelse før en måned efter underretningen af Associeringsrådet om de konkrete foranstaltninger, som Estland vil indføre, medmindre en trussel om uoprettelig skade kræver, at der træffes hasteforanstaltninger, i hvilket tilfælde Estland straks efter deres indførelse konsulterer Associeringsrådet.

Kapitel III

Udveksling af tjenesteydelser

Artikel 51

1. Parterne forpligter sig til i overensstemmelse med følgende bestemmelser at tage de nødvendige skridt til gradvis at muliggøre levering af tjenesteydelser foretaget af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere eller estiske virksomheder eller statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2. I takt med den i stk. 1 omhandlede liberaliseringsproces, jf. dog artikel 55, tillader parterne midlertidig bevægelsesfrihed for fysiske personer, som præsterer tjenesteydelser, eller som er beskæftiget i en servicevirksomhed som nøglepersonale, som defineret i artikel 48, stk. 2, herunder fysiske personer, som repræsenterer en fællesskabsvirksomhed eller -statsborger eller en estisk virksomhed eller statsborger, og som søger midlertidig adgang med henblik på at forhandle om salg af tjenesteydelser eller indgåelse af aftaler om salg af tjenesteydelser for nævnte servicevirksomhed, når sådanne repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg til offentligheden eller selv præsterer tjenesteydelser.

3. Associeringsrådet træffer alle nødvendige foranstaltninger til gradvis gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 senest otte år efter denne aftales ikrafttræden. Der tages hensyn til de fremskridt, parterne opnår med hensyn til den indbyrdes tilnærmelse af deres lovgivninger.

Artikel 52

1. Parterne træffer ikke nogen foranstaltninger eller iværksætter nogen aktioner, som set i sammenligning med situationen på dagen forud for aftalens ikrafttræden gør betingelserne for præstering af tjenesteydelser betydeligt mere restriktive for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere eller estiske virksomheder og statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2. Hvis en af parterne er af den opfattelse, at foranstaltninger indført af den anden part efter undertegnelsen af aftalen fører til en situation, som er betydeligt mere restriktiv med hensyn til præstering af tjenesteydelser set i sammenligning med situationen på dagen for undertegnelsen af aftalen, kan den første part anmode den anden part om konsultationer.

Artikel 53

1. Hvad angår international søtransport, forpligter parterne sig til effektivt at anvende princippet om ubegrænset adgang til markedet og om trafik på et kommercielt grundlag.

a) Ovennævnte bestemmelse berører ikke de rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers konvention om en adfærdskodeks for linjekonferencer, der gælder for den ene eller den anden af parterne i denne aftale. Fragtskibe i linjefart, som ikke er part i nogen konference, kan frit operere i konkurrence med en konference, så længe de tilslutter sig princippet om redelig konkurrence på et kommercielt grundlag.

b) Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som værende et af de væsentlige kendetegn ved tør og våd bulk-fragt.

2. Ved anvendelsen af principperne i stk. 1:

a) må parterne fra denne aftales ikrafttræden ikke anvende lastfordelingsklausuler i bilaterale aftaler mellem nogen medlemsstat i Fællesskabet og det tidligere Sovjetunionen

b) må parterne ikke indføre lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande undtagen under de ekstraordinære omstændigheder, hvor linjerederier fra en af parterne i denne aftale ellers ikke ville have nogen faktisk mulighed for at drive transportvirksomhed til og fra det berørte tredjeland

c) skal parterne forbyde lastfordelingsarrangementer i fremtidige bilaterale aftaler om tør og våd bulk-fragt

d) skal parterne ved denne aftales ikrafttræden afskaffe alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, som vil kunne få en restriktiv eller diskriminerende indvirkning på den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport.

Hver af parterne må blandt andet ikke indrømme den anden parts rederes og rederiers skibe en mindre gunstig behandling end den, de indrømmer egne skibe med hensyn til adgang til havne, der er åbne for international handel, anvendelse af infrastruktur og havnenes supplerende maritime tjenesteydelser samt gebyrer og afgifter i forbindelse hermed, toldbehandlingsfaciliteter og tildeling af fortøjningspladser til losning og lastning.

3. Statsborgere og virksomheder i Fællesskabet, som præsterer tjenesteydelser inden for international søtransport, kan frit præstere internationale tjenesteydelser i form af transport ad flodvejen til havet på Estlands indre vandveje og omvendt.

4. Med henblik på at sikre forsendelse af varer gennem hver af parternes område forpligter parterne sig til at indgå en aftale så snart som muligt og før udgangen af 1999 om forsendelse af varer med kombineret transport gennem den anden parts område.

5. Med henblik på at sikre en koordineret udvikling og en gradvis liberalisering af transporten mellem parterne, afpasset efter deres gensidige handelsbehov, vil betingelserne for gensidig markedsadgang inden for vej- og jernbanetransport, transport ad indre vandveje og efter omstændighederne lufttransport blive behandlet i særlige transportaftaler, som skal forhandles mellem parterne efter denne aftales ikrafttræden.

6. Forud for indgåelsen af de i stk. 5 nævnte aftaler træffer parterne ingen foranstaltninger, som er mere restriktive eller diskriminerende i forhold til situationen forud for aftalens ikrafttræden.

7. Ved udgangen af 1998 tilpasser Estland gradvis sin lovgivning, herunder administrative, tekniske og andre regler, til den til enhver tid gældende fællesskabslovgivning inden for vej- og jernbanetransport, transport ad indre vandveje og lufttransport, for så vidt det tjener liberaliseringen og den gensidige adgang til parternes markeder og letter person- og godstrafikken. Mindst hvert andet år vurderer parterne sammen inden for rammerne af Associeringsrådet fremskridtene på dette område.

8. I takt med de fælles fremskridt i virkeliggørelsen af målene i dette kapitel undersøger Associeringsrådet mulighederne for at skabe de nødvendige betingelser for øget frihed til at udveksle tjenesteydelser inden for vej- og jernbanetransport, transport ad indre vandveje og lufttransport.

KAPITEL IV

Almindelige bestemmelser

Artikel 54

1. Bestemmelserne i dette afsnit anvendes med forbehold af begrænsninger begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden.

2. De finder ikke anvendelse på virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis på hvert af parternes område er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

Artikel 55

For så vidt angår dette afsnit, er intet i aftalen til hinder for, at parterne anvender deres love og forskrifter vedrørende indrejse og ophold, arbejde, arbejdsvilkår, fysiske personers etablering samt udveksling af tjenesteydelser, forudsat at de ikke anvender dem på en sådan måde, at fordelene for en af parterne i henhold til en særlig bestemmelse i aftalen begrænses eller helt tilsidesættes.

Artikel 56

Virksomheder, der kontrolleres og udelukkende ejes af estiske virksomheder eller statsborgere og fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere i fællesskab, er også omfattet af bestemmelserne i dette afsnits kapitel II, III og IV.

Artikel 57

1. Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i overensstemmelse med dette afsnit, finder ikke anvendelse på de skattefordele, som parterne indrømmer nu eller i fremtiden på grundlag af aftaler om at undgå dobbeltbeskatning, eller andre skattearrangementer.

2. Intet i dette afsnit skal fortolkes således, at det er til hinder for, at parterne vedtager eller håndhæver foranstaltninger, der skal forebygge skatteunddragelse og skattesvig i medfør af de skattemæssige bestemmelser i aftaler om at undgå dobbeltbeskatning eller andre skattearrangementer eller indenlandsk skattelovgivning.

3. Intet i dette afsnit skal fortolkes således, at medlemsstaterne eller Estland er afskåret fra under anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning at skelne mellem skatteydere, der ikke befinder sig i nøjagtig ens situationer, især med hensyn til deres opholdssted.

Artikel 58

Bestemmelserne i dette afsnit tilpasses gradvis af parterne. Ved udformningen af henstillinger herom tager Associeringsrådet hensyn til parternes respektive forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), især artikel V heri.

Artikel 59

Bestemmelserne i denne aftale berører ikke hver af parternes anvendelse af foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre omgåelse af foranstaltninger vedrørende tredjelandes markedsadgang gennem denne aftales bestemmelser.

Afsnit V

Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser, tilnærmelse af lovgivningerne

Kapitel I

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 60

Parterne forpligter sig til at tillade alle betalinger på betalingsbalancens løbende poster mellem borgere i Fællesskabet og Estland, i frit konvertibel valuta, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII i Den Internationale Valutafonds overenskomst.

Artikel 61

1. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer henholdsvis medlemsstaterne og Estland fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, og investeringer foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit IV, kapitel II, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

Med forbehold af artikel 43, stk. 1, nr. iii), garanteres der fra denne aftales ikrafttræden fuldstændig frie kapitalbevægelser i forbindelse med selvstændiges etablering og erhvervsvirksomhed, herunder også afvikling og hjemtagelse af sådanne investeringer.

2. Med hensyn til transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter sikrer henholdsvis medlemsstaterne og Estland fra denne aftales ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med porteføljeinvesteringer. Dette gælder også for frie kapitalbevægelser i forbindelse med kreditter til kommercielle transaktioner og servicevirksomhed, hvori en hos en af parterne bosiddende person deltager, og for finanslån.

3. Med forbehold af stk. 1 må medlemsstaterne og Estland ikke indføre nye restriktioner for kapitalbevægelser og dermed forbundne løbende betalinger mellem personer bosat i Fællesskabet og i Estland og ikke gøre bestående ordninger mere restriktive.

4. Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Estland for at fremme virkeliggørelsen af målene i denne aftale.

Artikel 62

1. Parterne træffer foranstaltninger til at skabe de nødvendige betingelser for en videre gradvis anvendelse af Fællesskabets regler om frie kapitalbevægelser.

2. Associeringsrådet undersøger, på hvilken måde Fællesskabets regler om kapitalbevægelser kan anvendes i deres helhed.

Kapitel II

Konkurrenceregler og andre

økonomiske bestemmelser

Artikel 63

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Estland:

i) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Estlands område eller en væsentlig del heraf

iii) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner.

2. Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af kriterier, som udformes på basis af anvendelsen af artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og for varer henhørende under EKSF-traktaten på basis af de tilsvarende regler i EKSF-traktaten, herunder den afledte ret.

3. Associeringsrådet vedtager senest den 31. december 1997 ved afgørelse de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i GATT som regler for gennemførelsen af stk. 1, nr. iii), og de dermed forbundne dele af stk. 2.

4. a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, nr. iii), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Estland indtil den 31. december 1999 skal vurderes under hensyntagen til, at Estland betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 92, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Associeringsrådet træffer under hensyntagen til den økonomiske situation i Estland afgørelse om, hvorvidt denne periode skal forlænges med yderligere perioder på tre år.

b) Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

5. Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit III, kapitel II og III:

- finder bestemmelsen i stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse

- skal alle former for praksis, der er i strid med stk. 1, nr. i), vurderes på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning nr. 26/1962.

6. Finder Fællesskabet eller Estland, at en særlig form for praksis er uforenelig med denne artikels stk. 1, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 3, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Estland træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Associeringsrådet eller efter 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt med henblik på en sådan konsultation.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med denne artikels stk. 1, nr. iii), må der, hvor GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne passende foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT og alle andre relevante instrumenter, som er forhandlet som led i denne overenskomst, og som gælder mellem parterne.

7. Uanset hvilke andre bestemmelser der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 64

1. Parterne bestræber sig på at undgå at indføre restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import af hensyn til betalingsbalancen. Indføres der sådanne foranstaltninger, forelægger den part, der har indført dem, snarest muligt den anden part en tidsplan for deres ophævelse.

2. Hvis en eller flere medlemsstater eller Estland har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Estland alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT, vedtage restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at rette op på betalingsbalancestillingen. Fællesskabet eller Estland underretter alt efter omstændighederne straks den anden part herom.

3. Eventuelle restriktive foranstaltninger må ikke anvendes i forbindelse med overførsler i relation til investeringer, særlig hjemtagelse af investerede eller reinvesterede beløb og af enhver form for indtægter herfra.

Artikel 65

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager Associeringsrådet fra den 1. januar 1998 omsorg for, at principperne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 90, og principperne i slutdokumentet fra CSCE Bonn-mødet i april 1990, navnlig vedrørende erhvervsdrivendes beslutningsfrihed, fortsat anvendes.

Artikel 66

1. I medfør af bestemmelserne i denne artikel og bilag IX bekræfter parterne den betydning, de tillægger en hensigtsmæssig og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder.

2. Estland forbedrer fortsat beskyttelsen af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, således at der senest den 31. december 1999 skabes et beskyttelsesniveau, der svarer til beskyttelsesniveauet i Fællesskabet, herunder effektive midler til at håndhæve disse rettigheder.

3. Senest den 31. december 1999 tiltræder Estland de multilaterale konventioner om intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, der er nævnt i stk. 1 i bilag IX, og som Fællesskabets medlemsstater er parter i eller faktisk anvender i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i disse konventioner.

4. Hvis der på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret opstår problemer, der påvirker handelsvilkårene, indledes der på en af parternes anmodning hastekonsultationer med henblik på at nå frem til gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 67

1. Parterne betragter en åbning med hensyn til tildeling af offentlige kontrakter på grundlag af princippet om ikke-diskriminering og gensidighed, særlig i GATT- og WTO-sammenhæng, som et ønskeligt mål.

2. Estiske virksomheder som defineret i artikel 45 indrømmes fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Fællesskabet i overensstemmelse med Fællesskabets regler for offentlige indkøb på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes fællesskabsvirksomheder.

Fællesskabsvirksomheder og filialer af fællesskabsvirksomheder som defineret i artikel 45 og datterselskaber af fællesskabsvirksomheder som beskrevet i artikel 45 og i de i artikel 56 omhandlede former indrømmes fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Estland på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes estiske virksomheder.

Bestemmelserne i dette stk. anvendes også på offentlige kontrakter, der er omfattet af direktiv 93/38/EØF af 14. juni 1993, så snart Estland har indført lovgivning herom.

3. Hvad angår etablering, drift samt udveksling af tjenesteydelser mellem Fællesskabet og Estland, samt beskæftigelse og arbejdskraftsbevægelser i forbindelse med opfyldelsen af offentlige kontrakter, finder bestemmelserne i denne aftales artikel 36 til 59 anvendelse.

Kapitel III

Tilnærmelse af lovgivningerne

Artikel 68

Parterne anerkender, at det er en vigtig forudsætning for Estlands økonomiske integration i Fællesskabet, at Estlands bestående og fremtidige lovgivning tilnærmes Fællesskabets. Estland udfolder bestræbelser for, at dets lovgivning gradvis gøres forenelig med Fællesskabets lovgivning.

Artikel 69

Tilnærmelsen af lovgivningerne omfatter navnlig følgende områder: toldlovgivning, selskabslovgivning, banklovgivning, virksomhedsregnskaber og -beskatning, intellektuel ejendomsret, finansielle tjenesteydelser, konkurrenceregler, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af arbejdstagere, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, indirekte beskatning, tekniske forskrifter og standarder, love og forskrifter på det nukleare område, transport, telekommunikation, miljø, offentlige indkøb, statistikker og produktansvar.

Inden for disse områder bør der især ske en hurtig tilnærmelse af lovgivningerne vedrørende det indre marked, konkurrence, beskyttelse af arbejdstagere, miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse, finansielle tjenesteydelser og tekniske forskrifter og standarder.

Artikel 70

Fællesskabet yder Estland faglig bistand til gennemførelsen af disse foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte:

- udveksling af eksperter

- tilrådighedsstillelse af oplysninger på et tidligt tidspunkt, især om relevant lovgivning

- tilrettelæggelse af seminarer

- uddannelsesaktiviteter

- støtte til oversættelse af fællesskabslovgivning i de relevante sektorer.

Afsnit VI

Økonomisk samarbejde

Artikel 71

1. Fællesskabet og Estland videreudvikler det økonomiske samarbejde, som skal bidrage til Estlands udvikling og vækstmuligheder. Samarbejdet skal styrke de eksisterende økonomiske bånd på det bredest mulige grundlag til fordel for begge parter.

2. Politik og andre foranstaltninger skal udformes med henblik på at fremhjælpe den økonomiske og sociale udvikling i Estland og skal bygge på princippet om en bæredygtig udvikling. Den pågældende politik bør fra begyndelsen sikre, at miljømæssige hensyn fuldt ud indarbejdes og er tilpasset de krav, der må stilles til en harmonisk social udvikling.

3. Samarbejdet bør med henblik herpå navnlig omfatte politik og foranstaltninger, der vedrører industrien, investeringer, landbrug og agroindustri, energi, transport, regionaludvikling og turisme.

4. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, der kan fremme samarbejdet mellem de tre baltiske lande og med andre lande i Central- og Østeuropa samt med de øvrige Østersølande med henblik på en integreret udvikling i denne region.

Artikel 72

Industrisamarbejde

1. Samarbejdet skal sigte mod i særdeleshed at fremme følgende:

- industrisamarbejde mellem økonomiske beslutningstagere hos de to parter med det særlige sigte at styrke den private sektor i Estland

- Fællesskabets deltagelse i Estlands bestræbelser i såvel den offentlige som den private sektor på at modernisere og omstrukturere den estiske industri, som vil føre til videreudvikling af en markedsøkonomi på betingelser, der garanterer, at miljøet beskyttes

- omstrukturering af individuelle sektorer

- oprettelse af nye virksomheder på områder, der frembyder et vækstpotentiale, særlig inden for højteknologi, renere teknologi, forbrugsgoder og marketing, lette industrier og træindustrien.

2. I industrisamarbejdsinitiativerne tages der hensyn til de af Estland fastlagte prioriterede mål. Med initiativerne tilstræbes det i særdeleshed at fastlægge egnede rammer for virksomhederne, at øge management knowhow og gennemsigtigheden på markedet og hvad angår vilkårene for virksomhederne. Fællesskabet yder om fornødent Estland faglig bistand.

Artikel 73

Investeringsfremme og -beskyttelse

1. Ved samarbejdet sigtes der mod at skabe et gunstigt klima for private investeringer og beskyttelse af dem, både indenlandske og udenlandske, som er af afgørende betydning for den økonomiske og industrielle genopbygning og udvikling i Estland. Det tilstræbes i nævnte samarbejde også at anspore til og fremme udenlandske investeringer og privatisering i Estland.

2. Samarbejdet tager navnlig sigte på:

- at der i Estland videreudvikles og opretholdes juridiske rammer for fremme og beskyttelse af investeringer

- at der om nødvendigt indgås bilaterale aftaler med medlemsstaterne om fremme og beskyttelse af investeringer

- at fortsætte bestræbelserne på at ophæve reguleringsforanstaltninger og forbedre den økonomiske infrastruktur

- at udveksle oplysninger om investeringsmuligheder i forbindelse med handelsmesser, udstillinger, handelsuger og andre begivenheder.

I den indledende fase kan der eventuelt ydes bistand fra Fællesskabet til organer, der fremmer indadgående investeringer.

3. Estland overholder reglerne vedrørende handelsrelaterede aspekter af investeringsforanstaltninger (TRIM).

Artikel 74

Små og mellemstore virksomheder

1. Parterne sigter mod at udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder (SMV) og samarbejdet mellem SMV i Fællesskabet og Estland.

2. De tilskynder til udveksling af oplysninger og knowhow i kraft af:

- om nødvendigt forbedring af de retlige, administrative, tekniske, beskatningsmæssige og finansielle betingelser for etableringen og udbygningen af små og mellemstore virksomheder og for grænseoverskridende samarbejde

- tilrådighedsstillelse af specialiserede tjenester, som små og mellemstore virksomheder har brug for (managementuddannelse, regnskabsvæsen, marketing, kvalitetskontrol osv.), og styrkelse af organer, der yder en sådan service

- etablering, via europæiske virksomhedssamarbejdsnet, af passende forbindelser til erhvervsdrivende i Fællesskabet med henblik på at forbedre informationsstrømmen til små og mellemstore virksomheder og fremme grænseoverskridende samarbejde.

3. Samarbejdet omfatter faglig bistand, specielt til etablering af relevant institutionel støtte til små og mellemstore virksomheder, både på nationalt og regionalt plan, vedrørende finansiering, uddannelse, rådgivning, teknologi og markedsføring.

Artikel 75

Landbrugs- og industristandarder og overensstemmelsesvurdering

1. Samarbejdet mellem parterne tager især sigte på at mindske forskellene inden for standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, om nødvendigt med faglig bistand fra Fællesskabet.

2. Med henblik herpå tager samarbejdet sigte på:

- at befordre anvendelsen af Fællesskabets tekniske forskrifter og europæiske standarder samt overensstemmelsesvurderingsprocedurer, idet det erkendes, at Estland for at nå sine miljøkvalitetsmål om nødvendigt kan udvikle og implementere særlige (højere) standarder

- om fornødent at indgå aftaler om gensidig anerkendelse på disse områder

- at anspore Estland til aktivt og regelmæssigt at deltage i arbejdet i specialiserede organisationer (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC, EUROMET)

- om fornødent at yde faglig bistand ved uddannelsesprogrammer for estiske eksperter inden for standardisering, metrologi, certificering og kvalitetssystemer i Fællesskabet

- at fremme udvekslingen af teknisk og metodologisk information inden for kvalitetskontrol og produktionsprocesser.

3. Fællesskabet yder om fornødent Estland faglig bistand.

Artikel 76

Samarbejde om videnskab og teknologi

1. Parterne fremmer samarbejdet inden for forskning og teknologisk udvikling. De retter i særdeleshed opmærksomheden mod følgende områder:

- udveksling af oplysninger om politikken på det videnskabelige og teknologiske område

- tilrettelæggelse af fælles møder om videnskabelige spørgsmål (seminarer og workshops)

- fælles F&U-aktiviteter rettet mod at anspore til videnskabelig udvikling og overførsel af teknologi og knowhow

- uddannelsesaktiviteter og mobilitetsprogrammer for forskere og specialister fra begge parter

- udvikling af et klima, der kan befordre forskning og anvendelse af nye teknologier samt passende beskyttelse af intellektuel ejendomsret til forskningsresultater

- estisk deltagelse i Fællesskabets forskningsprogrammer i overensstemmelse med stk. 3.

Der stilles i fornødent omfang faglig bistand til rådighed.

2. Associeringsrådet fastlægger de relevante procedurer for udviklingen af samarbejdet.

3. Samarbejdet i henhold til Fællesskabets rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling gennemføres på grundlag af særlige arrangementer, der skal forhandles og indgås i overensstemmelse med de procedurer, som hver af parterne fastlægger.

Artikel 77

Uddannelse

1. Parterne samarbejder med henblik på at sikre en harmonisk udvikling af de menneskelige ressourcer og højne det generelle uddannelsesniveau og erhvervskvalifikationerne i Estland, både i den offentlige og den private sektor, under hensyntagen til Estlands prioriterede mål. Der vil blive fastlagt institutionelle rammer og samarbejdsplaner i Den Europæiske Erhvervsuddannelsesfonds, TEMPUS-programmets og Eurofakultetets regi. Det tages i denne sammenhæng også op til overvejelse, om Estland kan deltage i andre fællesskabsprogrammer.

2. Samarbejdet omfatter navnlig følgende områder:

- reform af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemet i Estland

- erhvervsmæssig grunduddannelse, oplæring på arbejdspladsen og faglig omskoling, herunder uddannelse af ledere og højtstående embedsmænd inden for den offentlige og den private sektor, især inden for prioriterede områder, der skal fastlægges nærmere

- efteruddannelse for lærere

- samarbejde mellem universiteter indbyrdes, samarbejde mellem universiteter og virksomheder og mobilitet for lærere, studerende, administratorer og unge

- fremme af undervisningen i europæiske anliggender på de relevante institutioner

- gensidig anerkendelse af studieperioder og eksamensbeviser

- fremme af sprogundervisningen i Estland, især for befolkningsgrupper, der tilhører mindretal

- undervisning i fællesskabssprog, uddannelse af oversættere og tolke og fremme af anvendelsen af fællesskabsnormer og terminologi

- udvikling af fjernundervisning og ny undervisningsteknologi

- tilvejebringelse af undervisningsmateriale og -udstyr

- samarbejde med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP).

Artikel 78

Landbrug og agroindustri

1. Samarbejdet på dette område tager sigte på at modernisere, omstrukturere og privatisere landbrug, ferskvandsfiskeri (indlandsfiskeri), agroindustri og skovbrug. Det skal bidrage til at fremme beskyttelsen og en bæredygtig udnyttelse af naturlandskaber og ikke-forurenet jord.

Samarbejdet rettes derfor navnlig mod:

- at udvikle private bedrifter og distributionskanaler, oplagringsmetoder, afsætning osv.

- at modernisere infrastrukturerne i landdistrikter (transport, vandforsyning, telekommunikation)

- at forbedre planlægningen af arealanvendelse, herunder byggeri og byplanlægning

- at udvikle kriterier for områder til ekstensivt og intensivt landbrug, skovbrug og ferskvandsfiskeri (indlandsfiskeri) i overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsplaner og programmer

- at etablere og fremme et effektivt samarbejde om landbrugsinformationssystemer

- at forbedre produktivitet og kvalitet ved anvendelse af passende metoder og produkter; at tilrettelægge undervisning i og tilsyn med anvendelsen af miljøvenlige metoder i forbindelse med input

- at fremme udviklingen af organisk landbrug og forarbejdning og afsætning af produktionen

- at fremme indførelsen af fællesskabsfødevarestandarder

- at omstrukturere, udvikle, modernisere og decentralisere fødevareforarbejdningsvirksomheder og deres afsætningsteknikker

- at fremme komplementariteten i landbruget

- at fremme det industrielle samarbejde på landbrugsområdet og udvekslingen af knowhow, særlig mellem den private sektor i Fællesskabet og Estland

- at udvikle et samarbejde om sundhed for dyr og planter med henblik på en gradvis harmonisering med Fællesskabets standarder gennem bistand til uddannelse og tilrettelæggelse af kontrol

- at fremme udveksling af oplysninger om landbrugspolitik og -lovgivning

- at fremme joint ventures, især med henblik på samarbejde på tredjelandsmarkeder.

2. Fællesskabet yder om fornødent faglig bistand med henblik herpå.

Artikel 79

Fiskeri

1. Parterne udvikler deres samarbejde på fiskeriområdet i overensstemmelse med fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Estland.

2. I dette samarbejde tages der navnlig hensyn til:

- indførelse af et bæredygtigt fiskeri i verdenshavene og Østersøen

- traditionelt fiskerisamarbejde

- nødvendigheden af, at der udvikles fiskerikontrolsystemer, fangststatistikker og informationssystemer

- udvikling af de videnskabelige muligheder for undersøgelse af fiskeressourcerne i Østersøen og en fælles indsats for bevarelse og fornyelse af fiskebestandene (især laks og torsk) og indførelse af moderne teknologi på dette område

- gradvis modernisering af Estlands fiskerflåde og fiskeindustri ved etablering af joint ventures

- udvikling af private virksomheder på dette område og nødvendigheden af, at der gives adgang til EF-erfaringer inden for markedsføringsmetoder

- udvikling af industrielt samarbejde inden for fiskeri og udveksling af knowhow

- indførelse i Estland af EF-produktionskvalitetsnormer og -sundhedsnormer for fiskeopdræt (herunder foder)

- udveksling af information om fiskeripolitik og -lovgivning og om etablering af et marked for fiskerivarer

- samarbejde i internationale fiskeriorganisationer.

Artikel 80

Energi

1. Parterne samarbejder på grundlag af markedsøkonomiske principper og principperne i traktaten om det europæiske energicharter for at fremme den gradvise integration af energimarkederne i Europa.

2. Samarbejdet rettes især mod:

- udformning og planlægning af energipolitikken, herunder de langsigtede aspekter

- management og erhvervsuddannelse i energisektoren

- fremme af energibesparelser og energieffektivitet

- udvikling af energiressourcer

- forbedring af distributionssystemet samt forbedring og diversificering af udbuddet

- miljøaspekterne af energiproduktion og -forbrug

- kernekraft, især nuklear sikkerhed

- en større åbning af energimarkedet, herunder lettelse af gas- og eltransmission

- elektricitet og gas, herunder undersøgelse af muligheden for sammenkobling af europæiske forsyningsnet

- modernisering af energiinfrastrukturen

- fastlæggelse af rammebetingelser for samarbejde mellem virksomheder i denne sektor

- overførsel af teknologi og knowhow

- samarbejde om pris- og beskatningspolitik i energisektoren

- regionalt samarbejde i energisektoren mellem Østersølandene, navnlig som et vigtigt bidrag til energiforsyningssikkerhed i regionen.

3. Der ydes om fornødent faglig bistand.

Artikel 81

Nuklear sikkerhed

1. Det er formålet med samarbejdet at tilvejebringe en sikrere anvendelse af kernekraft.

2. Samarbejdet på det nukleare område tager i første række sigte på følgende:

- forskning og beskyttelsesforanstaltninger til forøgelse af sikkerheden særlig i forbindelse med affaldsprodukter på oparbejdningsanlægget for uranmalm i Sillamae og på det tidligere sovjetiske atomubådstræningscenter i Paldiski

- personaleuddannelse

- forbedring af love og forskrifter i Estland om nuklear sikkerhed og styrkelse af tilsynsmyndighederne og forøgelse af deres ressourcer

- nuklear sikkerhed, nukleart katastrofeberedskab og styring i tilfælde af uheld

- strålingsbeskyttelse, herunder overvågning af stråling fra miljøet

- problemer vedrørende brændselskredsløb, sikkerhedskontrol og fysisk beskyttelse af nukleare materialer

- forvaltning af radioaktivt affald

- nedlukning og demontering af nukleare anlæg

- dekontaminering

- fastlæggelse af ensartede sikkerhedsnormer til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed, offentligheden og miljøet og sikring af, at de overholdes.

3. Samarbejdet omfatter udveksling af oplysninger og erfaringer samt F&U-aktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende videnskab og teknologi.

4. Parterne er enige om nødvendigheden af, at de inden for rammerne af deres respektive beføjelser og kompetence bestræber sig på at samarbejde om bekæmpelse af atomsmugling. Samarbejdet på dette område bør omfatte udveksling af information, teknisk støtte til analyse, identificering og bortskaffelse af materialet og administrativ og faglig bistand til indførelse af en effektiv toldkontrol. Der kan efter behov fastlægges yderligere samarbejde på dette område.

Artikel 82

Miljø

1. Parterne udvikler og styrker deres samarbejde om miljø og sundhed.

2. Samarbejdet omfatter især følgende:

- effektiv overvågning af forureningsniveauer;

- bekæmpelse af lokal, regional og grænseoverskridende luft- og vandforurening;

- effektiv, bæredygtig og ren produktion og anvendelse af energi; sikkerheden på industrianlæg (herunder nukleare anlæg);

- klassificering og sikker behandling af kemikalier;

- vandkvalitet, særlig i grænseoverskridende vandveje (beskyttelse af Østersøen mod forurening fra skibe, kunstige øer, platforme og andre kilder);

- nedbringelse af affaldsmængder, genvinding og sikker bortskaffelse af affald og gennemførelse af Basel-konventionen;

- bæredygtig udnyttelse af ikke-fornyelige naturressourcer;

- landbrugets indvirkning på miljøet, jorderosion og forurening med landbrugskemikalier, vandeutrofiering;

- beskyttelse af skove, flora og fauna;

- bevarelse af den biologiske mangfoldighed;

- fredede områder;

- planlægning af arealudnyttelsen, herunder byggeri og byplanlægning;

- forbedring af den offentlige transport, især i byer;

- anvendelse af økonomiske og fiskale instrumenter;

- forvaltning af kystlinjen og forebyggelse af havforurening;

- globale klimaforandringer;

- genopretning af forurenede områder;

- beskyttelse af menneskets sundhed mod miljørisici.

3. Samarbejdet finder navnlig sted gennem:

- udveksling af information og eksperter, især inden for overførsel af rene teknologier og sikker anvendelse af miljøvenlig bioteknologi;

- institutionsopbygning og uddannelsesprogrammer;

- overførsel af teknologi og knowhow;

- tilnærmelse af lovgivning (fællesskabsstandarder);

- samarbejde på regionalt plan (herunder mellem de tre baltiske lande og inden for rammerne af Det Europæiske Miljøagentur) og på internationalt plan;

- udvikling af strategier, særlig med hensyn til globale og klimatiske spørgsmål;

- oplysning og information om miljøspørgsmål;

- konsekvensanalyser på miljøområdet.

Artikel 83

Transport

1. Parterne udvikler og intensiverer samarbejdet på transportområdet med henblik på at sætte Estland i stand til:

- at omstrukturere og modernisere sin transportsektor;

- at øge bevægeligheden for personer og gods og forbedre adgangen til transportmarkedet ved at fjerne administrative, tekniske og andre hindringer;

- at lette Fællesskabets transit gennem Estland ad landevej, med jernbane, ad indre vandveje og med kombineret transport;

- at opnå driftsstandarder svarende til dem, der findes i Fællesskabet;

- at forbedre trafik- og transportsikkerheden og mindske de skadelige virkninger for miljøet.

2. Samarbejdet omfatter navnlig følgende:

- uddannelsesprogrammer inden for økonomi, jura og teknik og forberedelse af de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for udvikling og gennemførelse af politikken, herunder privatisering af transportsektoren;

- faglig bistand og rådgivning og informationsudveksling (konferencer og seminarer);

- støtte til udvikling af infrastrukturen i Estland.

3. I samarbejdet prioriteres følgende områder:

- bygning og modernisering, på anerkendte transeuropæiske korridorer og hovedruter af fælles interesse, af vej-, jernbane-, indre vandvejs-, havne- og lufthavnsinfrastrukturer;

- forbedring af forholdene, nedbringelse af ventetiderne og lettelse af passagen ved grænseovergangene på det estiske afsnit af den multimodale Kreta-korridor nr. 1, på grundlag af normer fastlagt ved Den Europæiske Unions internationale aftaler med henblik på sikring af interoperabilitet;

- forvaltning af jernbaner, havne og lufthavne, herunder samarbejde mellem de relevante nationale myndigheder;

- fysisk planlægning, herunder byggeri og byplanlægning;

- forbedring af det tekniske udstyr, så det bringes på linje med fællesskabsstandarderne, især inden for kombineret vej- og jernbanetransport, anvendelse af containere og omladning;

- bidrag til udviklingen af en transportpolitik, der er forenelig med transportpolitikken i Fællesskabet;

- fremme af nærskibsfart (short-sea shipping) som alternativ til landtransport og som en transportform, der er specielt velegnet i Østersøregionen;

- fremme af fælles forsknings- og udviklingsprogrammer;

- konkrete projekter i tresidet eller multilateralt (Østersø-rådet) regi for regionalt samarbejde, såsom Via Baltica;

- gensidig udveksling af transportdata.

Artikel 84

Telekommunikation, posttjenester og radiofoni

1. Parterne bestræber sig på at udvide og styrke samarbejdet inden for telekommunikation. Det omfatter:

- udveksling af information om politikken på telekommunikations-, post- og radiofoniområdet;

- indførelse af stabile og konsistente lovgivningsmæssige rammer for telekommunikation, posttjenester og radiofoni;

- udveksling af teknisk og anden information og tilrettelæggelse af seminarer, workshops og konferencer for eksperter fra begge sider;

- uddannelses- og rådgivningsaktiviteter;

- overførsel af teknologi;

- fælles gennemførelse af projekter med deltagelse af relevante instanser fra begge sider;

- fremme af anvendelsen af europæiske standarder og certificeringssystemer;

- fremme af nye kommunikationsfaciliteter, tjenesteydelser og anlæg, særlig sådanne, som har kommercielle anvendelsesformål.

2. Aktiviteterne skal rette sig mod følgende prioriterede områder:

- udvikling og anvendelse af en sektorbestemt markedspolitik for telekommunikation, posttjenester og radiofoni i Estland og af retlige forskrifter og procedurer;

- modernisering af Estlands telekommunikationsnet og integration heraf i de europæiske og verdensomspændende net;

- samarbejde inden for de europæiske standardiseringsorganer;

- integration af transeuropæiske systemer;

- retlige aspekter af telekommunikation;

- forvaltning af telekommunikation i det nye europæiske erhvervsklima: organisatoriske strukturer, strategier og planlægning, indkøbsprincipper, takststruktur inden for taletelefonitjeneste;

- fysisk planlægning, byggeri og byplanlægning;

- forbedring af datanettet og udvikling af databaserede informationstjenester.

Artikel 85

Informationsinfrastruktur

Parterne bestræber sig på at udvide og styrke samarbejdet med henblik på etablering af en global informationsinfrastruktur. Det omfatter:

- udveksling af information om politik og programmer, der tager sigte på etablering af informationsinfrastrukturen og de tilsvarende tjenester;

- snævert samarbejde mellem institutioner, der forvalter de nuværende informationsnet (universitets- og/eller regeringsorganer);

- udveksling af information om teknologi og markedsbehov og anden information; organisering af seminarer, workshops og konferencer for eksperter og erhvervsfolk fra begge parter;

- uddannelses- og rådgivningsaktiviteter;

- fælles gennemførelse af projekter;

- fremme og godkendelse af standarder, certificering og prøvning;

- fremme af passende lovgivningsmæssige rammer;

- foranstaltninger til fremme af informationstjenesternes og -infrastrukturens vækst.

Artikel 86

Bank- og forsikringsvæsen og andre finansielle tjenesteydelser

1. Parterne samarbejder med henblik på at skabe og udvikle egnede rammer for fremme af bank- og forsikringsvirksomhed samt sektoren for finansielle tjenesteydelser i Estland.

2. Samarbejdet skal fokusere på:

- udvikling af effektive regnskabs- og revisionssystemer i Estland på grundlag af internationale regler og fællesskabsstandarder;

- styrkelse og omstrukturering af bankvæsen og finansielle systemer;

- forbedring og harmonisering af overvågning og regulering af bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser;

- udarbejdelse af terminologiglosarer;

- udveksling af oplysninger navnlig om gældende lovgivning og lovgivning, der er under forberedelse;

- udarbejdelse og oversættelse af fællesskabslovgivning og estisk lovgivning.

3. Med henblik herpå skal samarbejdet omfatte faglig bistand og uddannelse.

Artikel 87

Samarbejde om revision og finansiel kontrol

1. Parterne samarbejder med henblik på at udvikle effektive finansielle kontrol- og revisionssystemer i den estiske administration på grundlag af standardmetoder og -procedurer i Fællesskabet.

2. Samarbejdet sigter navnlig mod:

- udveksling af relevante oplysninger om revisionssystemer;

- harmonisering af revisionsdokumenter;

- uddannelse og rådgivning.

3. Med henblik herpå yder Fællesskabet om fornødent faglig bistand.

Artikel 88

Monetær politik

På anmodning af de estiske myndigheder stiller Fællesskabet faglig bistand til rådighed for at støtte Estlands bestræbelser på gradvis at bringe sin politik på linje med Det Europæiske Monetære System. Dette omfatter uformel udveksling af oplysninger om principperne og politikken for Det Europæiske Monetære System og systemets funktion.

Artikel 89

Hvidvaskning af penge

1. Parterne er enige om nødvendigheden af at gøre en energisk indsats for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og narkotikakriminalitet i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på fastlæggelse af egnede standarder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Financial Action Task Force (FATF).

Artikel 90

Regionaludvikling

1. Parterne styrker deres indbyrdes samarbejde om regionaludvikling og fysisk planlægning.

2. Til dette formål kan der træffes følgende foranstaltninger:

- informationsudveksling mellem nationale, regionale eller lokale myndigheder om regionalpolitik og fysisk planlægningspolitik og om fornødent bistand til Estland til fastlæggelse af en sådan politik;

- fælles indsats fra regionale og lokale myndigheder inden for økonomisk udvikling;

- undersøgelse af fælles initiativer til udvikling af interregionalt samarbejde med Østersøregioner i Fællesskabet;

- udveksling af besøg med henblik på undersøgelse af mulighederne for samarbejde og bistand;

- udveksling af embedsmænd og eksperter;

- faglig bistand med særligt henblik på udviklingen af ugunstigt stillede regioner;

- fastlæggelse af programmer for udveksling af information og erfaringer, også gennem seminarer.

Artikel 91

Samarbejde på det sociale område

1. Hvad angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og befolkningssundhed, udvikler parterne et indbyrdes samarbejde med det sigte at øge beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed med udgangspunkt i det bestående beskyttelsesniveau i Fællesskabet. Samarbejdet skal navnlig omfatte:

- faglig bistand;

- udveksling af eksperter;

- samarbejde mellem virksomheder;

- informations- og uddannelsesaktiviteter;

- befolkningssundhed.

2. Med hensyn til beskæftigelsen rettes samarbejdet mellem parterne især mod:

- organisering af arbejdsmarkedet;

- modernisering af arbejdsformidling og erhvervsvejledning;

- planlægning og gennemførelse af regionale omstruktureringsprogrammer;

- befordring af den lokale beskæftigelsesudvikling.

Samarbejdet på disse områder gennemføres i form af bl.a. undersøgelser, ekspertbistand, information og uddannelse.

3. Hvad angår social sikring, søger parterne gennem deres samarbejde at tilpasse det sociale sikringssystem i Estland til den nye økonomiske og sociale situation, navnlig i kraft af ekspertbistand, information og uddannelse.

Artikel 92

Turisme

Parterne intensiverer og udvikler deres indbyrdes samarbejde vedrørende turisme, især med henblik på:

- at lette turismen;

- at øge informationsstrømmen gennem internationale netværk, databaser osv.;

- at overføre knowhow gennem erhvervsuddannelse, udvekslinger og seminarer;

- at styrke regionale samarbejdsprojekter;

- at undersøge mulighederne for fælles aktiviteter (grænseoverskridende projekter, venskabsbyer osv.);

- at indføre edb-baserede booking- og informationssystemer (fortrinsvis fælles for alle tre baltiske stater) og forbrugerbeskyttelsesnormer for turister.

Artikel 93

Information og kommunikation

1. Hvad information og kommunikation angår, tager Fællesskabet og Estland passende skridt til at stimulere en effektiv gensidig udveksling af information. Der lægges særlig vægt på programmer, der har til formål at give offentligheden grundlæggende information om Den Europæiske Union og at give bestemte kredse i Estland mere specialiseret information, herunder om muligt adgang til Fællesskabets databaser.

2. Parterne foretager en koordinering og, hvis det er hensigtsmæssigt, en harmonisering af deres politik vedrørende regulering af grænseoverskridende radio- og fjernsynsudsendelser, tekniske standarder og fremme af europæisk audiovisuel teknologi.

3. Samarbejdet kan efter behov omfatte udvekslingsprogrammer, stipendier og uddannelsesmuligheder for journalister og eksperter inden for mediesektorerne.

Artikel 94

Forbrugerbeskyttelse

1. Parterne samarbejder med henblik på at opnå fuld overensstemmelse mellem forbrugerbeskyttelsessystemerne i Estland og Fællesskabet. En effektiv forbrugerbeskyttelse er nødvendig for at sikre, at markedsøkonomien fungerer på rette vis.

2. I det øjemed og ud fra deres fælles interesser fremmer og sikrer parterne:

- en aktiv forbrugerbeskyttelsespolitik i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og eventuelle relevante FN-retningslinjer for forbrugerbeskyttelse;

- tilnærmelse af lovgivningen og tilpasning af forbrugerbeskyttelsen i Estland, så den bringes på linje med forbrugerbeskyttelsen i Fællesskabet;

- en effektiv retlig beskyttelse af forbrugerne for at forbedre forbrugsgodernes kvalitet og opretholde passende sikkerhedsstandarder.

3. Samarbejdet omfatter:

- udveksling af information om farlige produkter;

- uddannelse af specialister i forbrugerbeskyttelse for regeringen og private organisationer;

- støtte til udvikling af uafhængige organisationer, der har til formål at gøre forbrugerne mere bevidste, især i kraft af information;

- oprettelse af informations- og rådgivningscentre til bilæggelse af tvister og ydelse af juridisk og anden forbrugerrådgivning; der træffes foranstaltninger til samarbejde mellem centrene i Estland og Fællesskabet;

- adgang til Fællesskabets databanker;

- fremme af udvekslinger mellem forbrugerrepræsentanter.

4. Fællesskabet yder om fornødent faglig bistand.

Artikel 95

Told

1. Parterne forpligter sig til at udvikle toldsamarbejdet for at sikre overholdelse af alle bestemmelser, der skal vedtages i forbindelse med handel, og at opnå en tilnærmelse af Estlands toldsystem til Fællesskabets og således medvirke til at lette de liberaliseringsskridt, der planlægges i henhold til denne aftale.

2. Samarbejdet omfatter især følgende:

- udveksling af information, herunder om undersøgelsesmetoder;

- udvikling af grænseinfrastrukturen;

- indførelse af det administrative enhedsdokument og sammenkobling mellem forsendelsesordningerne i Fællesskabet og Estland;

- forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport;

- tilrettelæggelse af seminarer og udstationeringer;

- støtte til indførelse af moderne toldinformationssystemer;

- tilnærmelse af den estiske varenomenklatur til Fællesskabets kombinerede nomenklatur;

- strukturel tilnærmelse af Estlands toldtarifsystem til Fællesskabets.

Der ydes om fornødent faglig bistand.

3. Uden at det berører det yderligere samarbejde omhandlet i denne aftale, særlig artikel 99 og afsnit VII, ydes den gensidige bistand mellem parternes administrative myndigheder i toldspørgsmål i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol nr. 5.

Artikel 96

Statistisk samarbejde

1. Samarbejdet på dette område tager sigte på at udvikle et effektivt statistisk system, der hurtigt og rettidigt kan give de fornødne pålidelige statistiske oplysninger til at støtte og overvåge den økonomiske reformproces og bidrage til at udvikle privat foretagsomhed i Estland.

2. Parterne samarbejder især om:

- at styrke Estlands statistiske system

- at fremme en harmonisering med internationale (og særlig Fællesskabets) metoder, standarder og klassifikationer

- at tilvejebringe de fornødne data til støtte for og overvågning af de økonomiske reformer

- at stille de relevante makroøkonomiske og mikroøkonomiske data til rådighed for den private sektor, pressen og andre samfundsmæssige og økonomiske aktører

- at sikre oplysningernes fortrolighed

- at udveksle statistiske oplysninger.

3. Fællesskabet yder om fornødent faglig bistand.

Artikel 97

Økonomi

1. Fællesskabet og Estland befordrer den økonomiske reform- og integrationsproces ved at samarbejde om en bedre forståelse af de grundlæggende elementer i deres respektive økonomier og om formulering og gennemførelse af økonomisk politik i en markedsøkonomi.

2. Med henblik herpå skal Fællesskabet og Estland:

- udveksle oplysninger om makroøkonomiske resultater og udsigter og om udviklingsstrategier

- sammen undersøge økonomiske spørgsmål af gensidig interesse, herunder fastlæggelse af rammer for økonomisk politik og midlerne til gennemførelse heraf

- særlig på grundlag af handlingsprogrammet for samarbejde om økonomiske aspekter anspore til et bredt samarbejde mellem økonomer og erhvervsledere i Fællesskabet og Estland med henblik på at fremme overførslen af knowhow til udformning af økonomiske politikker og sikre en vid udbredelse af resultaterne af den relevante forskning.

Artikel 98

Offentlig administration

Parterne fremmer samarbejdet mellem deres offentlige forvaltningsmyndigheder, herunder tilrettelæggelse af udvekslingsprogrammer, for at sikre et bedre gensidigt kendskab til deres respektive systemers struktur og funktionsmåde.

Artikel 99

Narkotika

1. Inden for rammerne af deres respektive beføjelser og kompetence samarbejder parterne om at øge effektiviteten og gennemslagskraften af politik og foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig produktion af, forsyning og handel med narkotika og psykotrope stoffer, herunder forebyggelse af omdirigering af kemiske prækursorstoffer, samt om fremme af forebyggelse og formindskelse af efterspørgslen efter narkotika.

2. Parterne enes om de nødvendige samarbejdsmetoder til at virkeliggøre disse mål, herunder retningslinjerne for gennemførelsen af fælles aktioner.

3. Samarbejdet på dette område baseres på gensidige konsultationer og snævert samarbejde mellem parterne om mål og foranstaltninger på de i stk. 1 omhandlede felter og omfatter bl.a. om muligt faglig bistand fra Fællesskabet.

Samarbejdet med henblik på bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer omfatter faglig og administrativ bistand vedrørende bl.a.:

- udformning og gennemførelse af national lovgivning

- oprettelse og styrkelse af institutioner og informationscentre og social- og sundhedscentre

- effektivisering af institutioner, der arbejder med bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel

- personaleuddannelse og forskning

- modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre kemiske stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer ved fastlæggelse af egnede standarder svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale organer, navnlig Chemical Action Task Force (CATF).

Parterne kan aftale at inddrage andre områder.

Afsnit VII

Samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter

Artikel 100

1. Inden for deres beføjelser og kompetence samarbejder parterne om at bekæmpe især følgende ulovlige aktiviteter:

- ulovlig indvandring og deres statsborgeres ulovlige ophold på den anden parts område under hensyntagen til principperne om og praksis for fornyet indrejse

- korruption

- ulovlige transaktioner med industriaffald og forfalskede varer

- ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

- organiseret kriminalitet

- menneskesmugling og kriminalitet i forbindelse med netværksvirksomhed, der fremmer ulovlig indvandring

- tyveri af og ulovlig handel med radioaktivt og nukleart materiale

- ulovlig overførsel af motorkøretøjer.

2. Samarbejdet om de i stk. 1 omhandlede anliggender baseres på gensidige konsultationer og snæver koordinering mellem parterne og omfatter faglig og administrativ bistand til:

- udformning af national lovgivning

- oprettelse af informationscentre og databaser

- effektivisering af institutioner, der har til opgave at bekæmpe ulovlige aktiviteter

- uddannelse af personale og udvikling af undersøgelsesmuligheder

- udformning af gensidigt acceptable foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige aktiviteter.

Parterne kan aftale at inddrage andre områder.

Afsnit VIII

Kulturelt samarbejde

Artikel 101

1. Parterne forpligter sig til at fremme, stimulere og lette det kulturelle samarbejde. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan Fællesskabets eller en eller flere medlemsstaters kulturelle samarbejdsaktiviteter udvides til også at omfatte Estland, og der kan udvikles yderligere aktiviteter af interesse for begge parter.

Dette samarbejde omfatter navnlig:

- litterære oversættelser

- udveksling af kunstværker og kunstnere på et ikke-kommercielt grundlag

- bevarelse og restaurering af historiske og kulturelle monumenter og steder (arkitektonisk arv og kulturarv)

- uddannelse, især inden for kunstforvaltning

- kulturarrangementer (f.eks. sangfestivaler)

- publicity for vigtige kulturbegivenheder.

2. Parterne kan samarbejde om at fremme den audiovisuelle industri i Europa. Specielt vil den audiovisuelle sektor i Estland kunne ansøge om at deltage i aktiviteter, der iværksættes af Fællesskabet som led i MEDIA-programmet, i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af de ansvarlige organer for de forskellige aktiviteter, og Rådets afgørelse af 21. december 1990 om indførelse af programmet.

Parterne foretager en koordinering og, hvis det er hensigtsmæssigt, en harmonisering af deres politik vedrørende regulering af grænseoverskridende radio- og fjernsynsspredning, idet der lægges særlig vægt på spørgsmål vedrørende erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til programmer, der udsendes pr. satellit eller kabel, tekniske standarder på det audiovisuelle område og fremme af europæisk audiovisuel teknologi.

Samarbejdet kan bl.a. omfatte udveksling af programmer, stipendier og faciliteter for uddannelse af journalister og andre, der er beskæftiget inden for medierne.

Afsnit IX

Finansielt samarbejde

Artikel 102

Med henblik på at virkeliggøre denne aftales målsætninger modtager Estland i overensstemmelse med artikel 103, 104, 105 og 106, og med forbehold af artikel 105, midlertidig finansiel bistand fra Fællesskabet i form af gavebistand og lån, herunder lån fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) i overensstemmelse med artikel 18 i Bankens vedtægter, for at fremskynde den økonomiske omstrukturering i Estland.

Artikel 103

Denne finansielle bistand ydes:

- inden for rammerne af et vejledende flerårigt program under PHARE i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89, som ændret, eller inden for nye flerårige finansielle rammer, som Fællesskabet fastlægger efter konsultationer med Estland og under hensyntagen til betragtningerne i artikel 104 og 105

- i form af lån fra Den Europæiske Investeringsbank inden for et loft og i en rådighedsperiode, som skal fastlægges nærmere efter konsultationer med Estland i medfør af de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 104

Målsætningerne og områderne for Fællesskabets finansielle bistand fastlægges i et vejledende program, der skal vedtages af de to parter. Parterne underretter Associeringsrådet herom.

Artikel 105

1. Fællesskabet undersøger i tilfælde af særlige behov under hensyntagen til de samlede finansielle ressourcer, der står til rådighed, på anmodning af Estland og i samråd med internationale finansieringsinstitutter inden for rammerne af G-24 muligheden for at yde midlertidig finansiel bistand til:

- at støtte foranstaltninger, der sigter på at opretholde konvertibiliteten for den estiske valuta

- at støtte stabiliserings- og strukturtilpasningsbestræbelser på mellemlang sigt, herunder betalingsbalancestøtte.

2. Det er en forudsætning for denne finansielle bistand, at Estland efter omstændighederne inden for rammerne af G-24 fremlægger programmer, der er godkendt af IMF, for konvertibilitet og/eller omstrukturering af den estiske økonomi med henblik på Fællesskabets godkendelse, og at Estland vedvarende opretholder disse programmer, og at der som endeligt mål sker en hurtig overgang til dækning af finansieringsbehov ved hjælp af private kilder.

3. Associeringsrådet underrettes om, på hvilke betingelser denne bistand ydes, og om, hvorledes Estland overholder de forpligtelser, det påtager sig i forbindelse med sådan bistand.

Artikel 106

Fællesskabets finansielle bistand vurderes på baggrund af de behov, der opstår, og Estlands udviklingsniveau under hensyntagen til fastlagte prioriterede mål og absorptionskapaciteten i den estiske økonomi, evnen til at tilbagebetale lån og de resultater, der opvises i videreudviklingen af markedsøkonomien og omstruktureringen i Estland.

Artikel 107

For at sikre den bedst mulige anvendelse af de disponible ressourcer drager parterne omsorg for, at Fællesskabets bidrag ydes i nær koordination med bidragene fra andre kilder, såsom medlemsstaterne, andre lande, herunder G-24, og internationale finansieringsinstitutter som Den Internationale Valutafond, Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling.

Artikel 108

Estland deltager i rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre aktiviteter, der iværksættes af Fællesskabet på de områder, der er fastsat i bilag X. Uden at det berører Estlands nuværende deltagelse i de i bilag X omhandlede aktiviteter, fastlægger Associeringsrådet vilkårene for Estlands deltagelse i disse aktiviteter. Estlands finansielle bidrag til de i bilag X omhandlede aktiviteter baseres på det princip, at Estland selv afholder udgifterne i forbindelse med sin deltagelse. Om nødvendigt kan Fællesskabet ud fra en vurdering af omstændighederne i det enkelte tilfælde og i overensstemmelse med de regler, der gælder for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, beslutte at betale et supplement til Estlands bidrag.

Afsnit X

Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 109

Der oprettes et Associeringsråd, som skal føre tilsyn med denne aftales gennemførelse. Det træder sammen på ministerplan en gang om året, og når omstændighederne kræver det. Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 110

1. Associeringsrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af den estiske regering på den anden side.

2. Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden på sit første møde.

4. Formandshvervet i Associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af den estiske regering i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

5. EIB deltager efter omstændighederne som observatør i Associeringsrådets arbejde.

Artikel 111

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelse af denne aftales mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri fastsatte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, som træffer de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre de trufne afgørelser. Associeringsrådet kan også rette passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og henstillinger efter aftale mellem de to parter.

Artikel 112

1. Hver af de to parter kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne vedtages ved flertalsafgørelser.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 113

1. Associeringsrådet bistås i udøvelsen af sine opgaver af et Associeringsudvalg bestående af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for den estiske regering på den anden side, normalt på højtstående embedsmandsplan.

Associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden Associeringsudvalgets opgaver, som omfatter forberedelse af Associeringsrådets møder, og hvorledes Associeringsudvalget skal fungere.

2. Associeringsrådet kan uddelegere enhver af sine beføjelser til Associeringsudvalget. I så fald træffer Associeringsudvalget sine afgørelser i overensstemmelse med artikel 111.

Artikel 114

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte særlige udvalg eller arbejdsgrupper, der skal bistå det i udførelsen af dets hverv.

Associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden de nærmere retningslinjer for sådanne udvalgs og arbejdsgruppers sammensætning og opgaver samt for deres funktionsmåde.

Artikel 115

Der nedsættes et Parlamentarisk Udvalg. Det skal være forum for medlemmerne af det estiske parlament og Europa-Parlamentet med henblik på møder og udveksling af synspunkter. Det mødes med mellemrum, som det selv fastsætter.

Artikel 116

1. Det Parlamentariske Udvalg består af medlemmer af Europa-Parlamentet på den ene side og medlemmer af det estiske parlament på den anden side.

2. Det Parlamentariske Udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i Det Parlamentariske Udvalg udøves på skift af Europa-Parlamentet og det estiske parlament i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i dets forretningsorden.

Artikel 117

Det Parlamentariske Udvalg kan anmode Associeringsrådet om relevante oplysninger vedrørende denne aftales gennemførelse. Associeringsrådet forelægger udvalget de ønskede oplysninger.

Det Parlamentariske Udvalg underrettes om Associeringsrådets afgørelser.

Det Parlamentariske Udvalg kan rette henstillinger til Associeringsrådet.

Artikel 118

Hver af parterne forpligter sig til inden for denne aftales anvendelsesområde at sikre, at fysiske og juridiske personer fra den anden part har adgang uden forskelsbehandling i forhold til egne statsborgere til parternes kompetente domstole og administrative organer for at kunne forsvare deres individuelle rettigheder og deres ejendomsrettigheder, herunder intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Artikel 119

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er uundværlig i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed

d) den anser for nødvendige for at opfylde sine internationale forpligtelser vedrørende kontrol med industrivarer og teknologi med dobbelt anvendelse.

Artikel 120

1. Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Estland over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder eller filialer

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Estland, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem estiske statsborgere eller virksomheder eller filialer.

2. Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke parternes ret til at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning på skattepligtige, som ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 121

Varer med oprindelse i Estland må ikke nyde en gunstigere behandling, når de indføres i Fællesskabet, end den, medlemsstaterne indrømmer hinanden indbyrdes.

Den behandling, der indrømmes Estland i henhold til afsnit IV og afsnit V, kapitel I, må ikke være gunstigere end den, medlemsstaterne indrømmer hinanden indbyrdes.

Artikel 122

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, Associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks Associeringsrådet og vil der på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 123

Denne aftale berører, indtil der er opnået lige rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder i henhold til denne aftale, ikke rettigheder, der er dem sikret på grundlag af bestående aftaler mellem en eller flere medlemsstater på den ene side og Estland på den anden side, undtagen hvad angår sektorer, der henhører under Fællesskabets kompetence, og med forbehold af medlemsstaternes forpligtelser i medfør af denne aftale i sektorer, der henhører under deres kompetence.

Artikel 124

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Estland.

Artikel 125

Protokol nr. 1-5 og bilag nr. I-X udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 126

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 127

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union er depositar for denne aftale.

Artikel 128

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Republikken Estlands område.

Artikel 129

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og estisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 130

Denne aftale godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

Denne aftale træder på tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Estland om handel og økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, undertegnet den 11. maj 1992 i Bruxelles.

Denne aftale bygger delvis på, videreudvikler og inkorporerer de vigtigste bestemmelser i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Republikken Estland om frihandel og handelsanliggender, undertegnet den 18. juli 1994. Denne aftale træder på tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for aftalen om frihandel og handelsanliggender.

De afgørelser, der er truffet af Det Blandede Udvalg, som er nedsat ved aftalen om handel og økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, og som også varetager de opgaver, det er tillagt ved aftalen om frihandel og handelsanliggender, finder fortsat anvendelse, indtil de ophæves ved afgørelser truffet af Associeringsrådet.

Associeringsrådet vedtager på sit første møde de ændringer til denne aftale, særlig protokollerne og bilagene, der er nødvendige for at tilpasse den til ændringer til aftalen om frihandel og handelsanliggender vedtaget af Det Blandede Udvalg i tiden mellem undertegnelsen og ikrafttrædelsen af denne aftale.

Liste over bilag

I Artikel 9 og 17 Definition af industrivarer og landbrugsprodukter

II Artikel 16 Forarbejdede landbrugsprodukter

III Artikel 19, stk. 2 Fællesskabets indrømmelser på landbrugsområdet - toldindrømmelser

IV Artikel 19, stk. 2 Fællesskabets indrømmelser på landbrugsområdet - ordninger for indførsel af levende dyr og kød

V Artikel 19, stk. 2 Fællesskabets indrømmelser på landbrugsområdet - toldkontingenter

VI Artikel 22, stk. 1 Fællesskabets indrømmelser på fiskeriområdet

VII Artikel 43, stk. 1 Opstilling af EF-undtagelser

VIII Artikel 46 Finansielle tjenesteydelser

IX Artikel 66 Beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

X Artikel 108 Estlands deltagelse i EF-programmer

Bilag I

Fortegnelse over varer omhandlet i aftalens artikel 9 og 17

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode            Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3502     Albuminer, albuminater og andre albuminderivater: 

 ex 3502 10   - Ægalbumin: 

         - - I andre tilfælde: 

  3502 10 91  - - - Tørret (som blade, flager, krystaller, 

         pulvere osv.) 

  3502 10 99  - - - I andre tilfælde 

 ex 3502 90   - Andre varer: 

         - - Albuminer, undtagen ægalbumin: 

         - - - Mælkealbumin: 

  3502 90 51  - - - Tørret (som blade, flager, krystaller, 

         pulvere osv.) 

  3502 90 59  - - - I andre tilfælde 

  4501     Naturkork, rå eller groft bearbejdet; korkaffald; 

         knust, granuleret eller pulveriseret kork 

  5201     Bomuld 

  5301     Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og 

         affald af hør (herunder garnaffald og opkradset 

         tekstilmateriale) 

  5302     Hamp (Cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke 

         spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald 

         og opkradset tekstilmateriale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag II

Varer omhandlet i artikel 16

Varer, for hvilke Fællesskabet opretholder et landbrugselement i tolden

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode             Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2905 43   Mannitol 

  2905 44   D-glucitol (sorbitol) 

 ex 3505 10   Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen 

         stivelse, esterificeret eller etherificeret, 

         henhørende under pos. 3505 10 50 

  3505 20   Lim på basis af stivelse, dextrin eller anden 

         modificeret stivelse 

  3809 10   Efterbehandlingsmidler på basis af stivelse eller 

         stivelsesprodukter 

  3823 60   Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 

         2905 44 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag III

Liste over varer omhandlet i artikel 19, stk. 2

For indførsel i Fællesskabet af følgende varer med oprindelse i Estland gælder nedennævnte toldsatser

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode         Varebeskrivelse1)       Toldsats 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0409      Naturlig honning             17,3% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0601 10     Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke 

         og jordstængler, ikke i vækst eller 

         i blomst                 5,1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0602 10 90   Andre levende planter (herunder rødder), 

         stiklinger og podekviste:          4% 

         Stiklinger uden rod samt podekviste: 

         I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0602 20 90   Træer og buske, af den art der bærer 

         spiselige frugter, andre varer      8,3% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0602 99 91   Blomsterplanter med knopper        12% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0602 99 30   Jordbærplanter              8,3% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0707 00 25  Agurker, friske eller kølede (fra 16. maj 16% 

  0707 00 30  til 31. oktober) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0809 40 90   Slåen                    7% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0810 30 10   Solbær, friske              2) 8% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0810 40 30   Blåbær af arten Vaccinium myrtillus   2) fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0810 40 50   Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon 

         og Vaccinium corymbosum         2) 3% 

 --------------------------------------------------------------------- 

1) Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelserne kun opfattes som orienterende, idet præferenceordningen i dette bilag bestemmes af KN-koderne. Når der anføres ex KN-koder, bestemmes præferenceordningen af KN-koden og den pågældende beskrivelse tilsammen.

2) Under forbehold af ordningen med mindstepriser i bilaget til nærværende bilag.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode         Varebeskrivelse 1)      Toldsats 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0810 90 85*70  Andre bær                5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 30 00     Grønsager, tilberedte: 

          Surkål                 15% 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Æblesaft, med en densitet ved 20 grader 

          på 1,33 g/cm3 og derunder: 

 2009 70 30     med en værdi pr. 100 kg netto på over 

          18 ecu, tilsat sukker          12% 

 2009 70 93     med en værdi pr. 100 kg netto på 18 ecu 

          og derunder, med indhold af tilsat sukker 

          på 30 vægtprocent og derunder      12% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 70 99     Ikke tilsat sukker           12% 

 --------------------------------------------------------------------- 

1) Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelserne kun opfattes som orienterende, idet præferenceordningen i dette bilag bestemmes af KN-koderne. Når der anføres ex KN-koder, bestemmes præferenceordningen af KN-koden og den pågældende beskrivelse tilsammen.

Bilag til bilag III

Importordning med mindstepriser for visse bærfrugter til forarbejdning

1. For hvert produktionsår fastsættes der mindstepriser ved indførsel af følgende varer:

0810 30 10 Solbær

0810 40 30 Blåbær

0810 40 50 Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og Vaccinium corymbosum

Mindstepriserne ved indførsel fastsættes af Fællesskabet i samråd med Estland under hensyntagen til prisudviklingen, de indførte mængder og markedsudviklingen i Fællesskabet.

2. Mindstepriserne ved indførsel overholdes efter følgende kriterier:

- i enhver tremåneders periode i produktionsåret må den gennemsnitlige enhedspris for hver af de i stk. 1 anførte varer, som indføres i Fællesskabet, ikke være lavere end mindsteprisen for den pågældende vare

- i enhver periode på to uger må den gennemsnitlige enhedspris for hver af de i stk. 1 anførte varer, som indføres i Fællesskabet, ikke være lavere end 90% af mindsteprisen for den pågældende vare, for så vidt de mængder, der er indført i nævnte periode, ikke er mindre end 4% af den normale årlige indførsel.

3. Misligholdes et af disse kriterier, kan Fællesskabet indføre foranstaltninger, der sikrer, at mindsteprisen ved indførsel overholdes for hver forsendelse af den pågældende vare, som indføres fra Estland.

Bilag IV

Varer, der omhandles i artikel 19, stk. 2

Ordninger for indførsel af levende hornkvæg, kød af hornkvæg, får og geder i Fællesskabet

1. Uafhængigt af de skønsmæssige opgørelser fastsat i forordning (EØF) nr. 805/68 åbnes et globalt toldkontingent for indførsel fra Estland, Letland og Litauen på 3 500 stk. levende hornkvæg til opfedning eller slagtning, med en levende vægt på ikke under 160 kg og ikke over 300 kg, henhørende under KN-kode 0102.

2. Den nedsatte afgift eller specifikke toldsats, der skal anvendes på dyr under dette kontingent, fastsættes til 25% af den fulde størrelse af afgiften eller den specifikke toldsats.

2. Hvis prognoser viser, at indførslen i Fællesskabet kan overstige 425 000 dyr i et bestemt år, kan Fællesskabet træffe beskyttelsesforanstaltninger i henhold til forordning (EØF) nr. 805/68, uanset enhver anden rettighed indrømmet i henhold til aftalen.

3. Der åbnes et globalt toldkontingent for indførsel fra Estland, Letland og Litauen på 1 500 tons kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset henhørende under KN-kode 0201 og 0202.

Den nedsatte toldsats og afgift eller specifikke toldsats, der skal anvendes for dette kontingent, fastsættes til 40% af deres fulde størrelse.

4. Inden for rammerne af de autonome importordninger i forordning (EØF) nr. 3643/85 reserveres et globalt kontingent på 100 tons kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0204, for Estland, Letland og Litauen.

Bilag V

Varer omhandlet i artikel 19, stk. 2

For indførsel i Fællesskabet af følgende produkter med oprindelse i Estland indrømmes en 60% nedsættelse af den variable afgift, værditolden og/eller den specifikke toldsats inden for de anførte mængder (toldkontingenter)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     1995  1996 1997 og hvert af 

 KN-kode        Varebeskrivelse 1)       de følgende år 

                     ---------------------------- 

                        (i tons) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0203   Kød af tamsvin, fersk     800  900    1.000 

       eller kølet 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0207 10 15 Hønsekroppe; bryst af høns;  400  450     500 

 0207 21 10 lår af høns 

 0207 10 19 

 0207 21 90 

 0207 39 21 

 0207 41 41 

 0207 39 23 

 0207 41 51 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402 10 19 Skummetmælkspulver     1.000 1.250    1.500 

 0402 21 19 Sødmælkspulver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0405 00 11 

 0405 11 19 Smør             700  750     800 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0406 90   Ost              800  800     800 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0701    Kartofler, friske eller    800  900    1.000 

       kølede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0704    Hvidkål            150  175     200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0712 1000  Kartofler, tørrede       60   60     60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0808    Æbler, pærer og kvæder, 

       friske            150  175     200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1601 00   Pølser og lignende varer   400  450     500 

 --------------------------------------------------------------------- 

1) Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelserne kun opfattes som orienterende, idet præferenceordningen i dette bilag bestemmes af KN-koderne. Når der anføres ex KN-koder, bestemmes præferenceordningen af KN-koden og den pågældende beskrivelse tilsammen.

2) Undtagen mørbrad frembudt alene.

Bilag VI

Varer, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1

Varer med oprindelse i Estland, for hvilke Fællesskabet giver toldnedsættelser

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode         Varebeskrivelse        Toldkontingent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0301 92 00 Ål, (Anguilla-arter), levende, friske   100 tons til 0% 

 0302 66 00 /kølede, frosne 

 0303 76 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 50   Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac,    2.500 tons til 6% 

 0302 69 35 Gadus macrocephalus) og fisk af arten 

 0303 60   Boreogaduss aida, ferske, kølede 

 0303 79 41 eller frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 69 19 Andre ferskvandsfisk, friske      1.000 tons til 4% 

 0303 79 19 /kølede, frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0304 10 19 Filet af andre ferskvandsfisk,    500 tons til 4,5% 

 ex 0304 20 19 fersk, frossen, med undtagelse af karpe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1604 13 90 Brisling eller sprat (Sprattus    350 tons til 10% 

        sprattus), tilberedt eller konserveret 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1604 19 94 Kulmule (Merluccius spp.), tilberedt 

        eller konserveret 

 ex 1604 19 95 Sej (Theragra chalcogramma),      60 tons til 10% 

        tilberedt eller konserveret 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag VII

Vedrørende artikel 43, stk. 1

Retsakter vedrørende fast ejendom i overensstemmelse med gældende lovgivning i nogle af EF's medlemsstater.

Dette forbehold må ikke anvendes på en måde, der ikke er i overensstemmelse med mestbegunstigelsesbehandlingen.

Bilag VIII

Vedrørende artikel 47

Finansielle tjenesteydelser

Finansielle tjenesteydelser: Definition

En finansiel tjenesteydelse er enhver tjenesteydelse af finansiel art, der tilbydes af en finansiel servicevirksomhed hos en af parterne. Finansielle tjenesteydelser omfatter følgende aktiviteter:

A. Alle former for forsikringsydelser og dermed beslægtede ydelser

1. Direkte forsikring (inklusive coassurance):

i) livsforsikring

ii) andre former for forsikring.

2. Genforsikring og retrocession.

3. Forsikringsmægling

4. Tjenesteydelser i tilknytning til forsikring såsom rådgivning, aktuarbistand, risikovurdering og skaderegulering.

B. Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)

1. Modtagelse af indskud og andre midler på anfordring fra offentligheden.

2. Alle former for udlån, herunder bl.a. forbrugerkredit, hypotekkredit, factoring og finansiering af kommercielle transaktioner.

3. Finansiel leasing.

4. Alle tjenesteydelser i tilknytning til betalings- og pengeoverførsel, herunder kreditkort, rejsechecks og bankanvisninger.

5. Garantier og engagementer.

6. Handel for egen regning eller for kunders regning, enten på fondsbørsen, uden for fondsbørsen eller på anden måde, med følgende papirer:

a) pengemarkedspapirer (checks, veksler, indlånsbeviser osv.)

b) udenlandsk valuta

c) afledte produkter, herunder, men ikke begrænset til, terminsforretninger og optioner

d) kurs- og rentearbitragepapirer, herunder produkter såsom swaps, aftaler om terminskurser osv.

e) omsættelige værdipapirer

f) andre negotiable dokumenter og finansielle aktiver, herunder guldbarrer.

7. Deltagelse i emissioner af enhver art af værdipapirer, herunder emissionsgarantier og placering som agent (enten offentligt eller privat) og servicevirksomhed i tilknytning til sådanne emissioner.

8. Låneformidling på pengemarkedet.

9. Investeringspleje, såsom likviditets- og porteføljeforvaltning, alle former for kollektiv investeringspleje, administration af pensionsfonde, forvaring og forvaltning af betroede midler.

10. Afregning og clearing i forbindelse med finansielle aktiver, herunder værdipapirer, afledte produkter og andre negotiable dokumenter.

11. Rådgivning og formidling samt andre medfølgende tjenesteydelser i forbindelse med de under punkt 1 til 10 nævnte aktiviteter, herunder kreditvurdering og -analyse, undersøgelser og rådgivning i tilknytning til investeringer og porteføljer, rådgivning om erhvervelser og om omstrukturering af virksomheder samt virksomhedsanalyse.

12. Andre finansielle servicevirksomheders tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger samt programmel til finansiel databehandling og dermed beslægtet programmel.

Følgende aktiviteter er ikke omfattet af definitionen af finansielle tjenesteydelser:

a) aktiviteter udført af centralbanker eller enhver anden offentlig institution med et penge- eller valutakurspolitisk sigte

b) aktiviteter udført af centralbanker, statslige organer eller offentlige institutioner på regeringens vegne eller med dennes garanti, undtagen hvor disse aktiviteter kan udføres af finansielle servicevirksomheder i konkurrence med sådanne offentlige organer

c) aktiviteter, der indgår i lovfæstede sociale sikringsordninger eller pensionsordninger, undtagen hvor disse aktiviteter kan udføres af finansielle servicevirksomheder i konkurrence med offentlige organer eller private institutioner.

Bilag IX

Vedrørende artikel 66

Beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

1. Artikel 66, stk. 3, vedrører følgende multilaterale konventioner:

- den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961)

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Geneve 1977, ændret i 1979)

- Madrid-protokollen om international registrering af varemærker (Madrid 1989)

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

- den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Geneve-akten, 1991).

Associeringsrådet kan beslutte, at artikel 66, stk. 3, finder anvendelse på andre multilaterale konventioner. I den forbindelse overvejer Estland velvilligt at tiltræde Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979).

2. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konventioner:

- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret 1979 og 1984).

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971).

3. Fra denne aftales ikrafttræden indrømmer Estland, for så vidt angår anerkendelse og beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, fællesskabsvirksomheder og statsborgere i Fællesskabet en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes noget tredjeland i medfør af bilaterale aftaler.

4. Bestemmelserne i stk. 3 anvendes ikke på fordele, som Estland indrømmer noget tredjeland på effektiv gensidig basis.

Bilag X

Estlands deltagelse i EF-programmer

Estland kan deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre aktiviteter på følgende områder:

- forskning

- informationstjenester

- miljø

- undervisning, uddannelse og ungdomsanliggender

- socialpolitik og sundhed

- forbrugerbeskyttelse

- små og mellemstore virksomheder

- turisme

- kultur

- den audiovisuelle sektor

- civilbeskyttelse

- handelslettende foranstaltninger

- energi

- transport

- bekæmpelse af narkotika og narkomani.

Associeringsrådet kan indvillige i, at der tilføjes andre EF-aktivitetsområder til de ovenfor anførte, hvis det anses for at være i fælles interesse eller bidrage til realiseringen af Europaaftalens målsætninger.

Liste over protokoller

1 Om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande

2 Om samhandelen mellem Fællesskabet og Estland med forarbejdede landbrugsprodukter

3 Om definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

4 Om særlige bestemmelser om samhandelen mellem Estland og Spanien og Portugal

5 Om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Protokol 1 om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande

Artikel 1

Indførsel til Fællesskabet af de tekstilvarer, der er opført i bilag I, og som har oprindelse i Estland, kan i denne protokols gyldighedsperiode ikke undergives kvantitative lofter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, medmindre andet er fastsat i denne protokol.

Artikel 2

1. Indføres der kvantitative lofter, skal udførsel til Fællesskabet af tekstilvarer, der har oprindelse i Estland, og som er omfattet af sådanne kvantitative lofter, undergives en ordning med dobbeltkontrol som nærmere beskrevet i tillæg A.

2. Ved denne protokols ikrafttræden undergives udførsel til Fællesskabet af varer med oprindelse i Estland, der er opført i bilag II, og som ikke er omfattet af kvantitative lofter, tilsyn ved den ordning med dobbeltkontrol, som er omhandlet i stk. 1.

3. Efter konsultationer i henhold til den procedure, der er fastlagt i artikel 15, kan udførsel til Fællesskabet af varer med oprindelse i Estland, der er omfattet af bilag I, bortset fra de i bilag II opførte varer, undergives den ordning med dobbeltkontrol, der er omhandlet i stk. 1, eller en ordning med forudgående tilsyn, som Fællesskabet måtte indføre.

Artikel 3

1. Indførslen til Fællesskabet af de tekstilvarer, der er omfattet af

denne protokol, er ikke undergivet de kvantitative lofter, som er

fastsat i henhold til denne protokol, hvis de som led i den

administrative kontrolordning, der er gældende i Fællesskabet,

angives som bestemt til genudførsel fra Fællesskabet i uændret stand

eller efter forarbejdning.

Overgang til fri omsætning af varer, der indføres i Fællesskabet på ovennævnte vilkår, er dog betinget af, at der fremlægges en eksportlicens udstedt af de estiske myndigheder samt bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i tillæg A.

2. Konstaterer myndighederne i Fællesskabet, at indførte tekstilvarer er blevet afskrevet på et af de kvantitative lofter, der er fastsat ved denne protokol, og derefter er blevet genudført fra Fællesskabet, underretter nævnte myndigheder inden for en frist på fire uger myndighederne i Estland om de pågældende mængder og giver tilladelse til indførsel af tilsvarende mængder af de samme varer, som ikke afskrives på det pågældende kvantitative loft, der er fastsat ved denne protokol for det indeværende år eller i givet fald det følgende år.

3. Fællesskabet og Estland anerkender den særlige og anderledes karakter af tekstilvarer, der genindføres i Fællesskabet efter forædling i Estland, som en særlig form for industri- og handelssamarbejde.

Sådanne varer, som genindføres i Fællesskabet, er ikke undergivet de kvantitative lofter, der måtte blive indført i henhold til artikel 5, forudsat at genindførslen finder sted i overensstemmelse med de bestemmelser om økonomisk passiv forædling, der er gældende i Fællesskabet, og varerne er omfattet af den særlige ordning, som er omhandlet i tillæg C.

Artikel 4

Indføres der kvantitative lofter i henhold til artikel 5, gælder følgende bestemmelser:

1. I et protokolår kan der for hver varekategori ske forlods udnyttelse af det kvantitative loft, der er fastsat for det følgende protokolår, med indtil 5% af det kvantitative loft for det indeværende protokolår.

Forlods udnyttede mængder afskrives på de tilsvarende kvantitative lofter, som er fastsat for det følgende protokolår.

2. Mængder, der ikke udnyttes i løbet af et protokolår, kan for hver varekategori overføres til det tilsvarende kvantitative loft for det følgende protokolår med indtil 7% af det kvantitative loft for det indeværende protokolår.

3. For kategorierne i gruppe I kan der kun finde overførsel sted i følgende tilfælde:

- overførsel mellem kategori 2 og 3 og fra kategori 1 til kategori 2 og 3 kan finde sted med indtil 4% af det kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel finder sted,

- overførsel mellem kategori 4, 5, 6, 7 og 8 kan finde sted med indtil 4% af det kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel finder sted.

Overførsel til alle kategorier i gruppe II, III, IV og V kan finde sted fra alle kategorier i gruppe I, II, III, IV og V med indtil 5% af det kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel finder sted.

4. Omregningstabellen for ovennævnte overførsler findes i bilag I til denne aftale.

5. Den kumulerede anvendelse af bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 må inden for et protokolår for en given varekategori give anledning til en forhøjelse på højst:

- 13% for varekategorierne i gruppe I,

- 13,5% for varekategorierne i gruppe II, III, IV og V.

6. Anvender de estiske myndigheder bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3, giver de underretning herom med et varsel på mindst 15 dage.

Artikel 5

1. Udførslen af tekstilvarer, der ikke er opført i bilag II til denne

protokol, kan undergives kvantitative lofter på de betingelser, der

er fastsat i nedenstående stykker.

2. Skulle indførslen af tekstilvarer med oprindelse i Estland og omfattet af denne protokol ske i sådanne forøgede mængder eller under sådanne vilkår, at det påfører eller truer med at påføre producenterne i Fællesskabet af samme eller direkte konkurrerende varer væsentlig skade, kan Fællesskabet anmode om, at der indledes konsultationer i henhold til artikel 15 i denne protokol med henblik på at nå til enighed om et passende kvantitativt loft for varerne i den pågældende kategori.

3. Indtil der er fundet en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter, forpligter Estland sig til fra datoen for indgivelse af anmodningen om konsultationer at suspendere eller begrænse sin udførsel af varerne i den pågældende kategori til Fællesskabet eller til de af Fællesskabet angivne regioner i Fællesskabet til det af Fællesskabet angivne niveau.

Fællesskabet giver tilladelse til indførsel af varer i den pågældende kategori, der er afsendt fra Estland forud for den dato, på hvilken anmodningen om konsultationer blev indgivet.

4. Skulle parterne under konsultationerne ikke nå til en tilfredsstillende løsning inden for den frist, der er fastsat i artikel 15, har Fællesskabet ret til at indføre et endeligt kvantitativt loft på et årligt niveau, som ikke er lavere end 106% af indførslen i det kalenderår, der går forud for det kalenderår, i hvilket indførslen gav anledning til indgivelse af anmodningen om konsultationer.

Det således fastsatte årlige niveau hæves efter konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15, hvis udviklingen i den samlede indførsel til Fællesskabet af den pågældende vare skulle gøre det nødvendigt.

5. Den årlige vækstrate for de kvantitative lofter, der indføres i henhold til denne artikel, fastsættes efter aftale mellem parterne i overensstemmelse med konsultationsproceduren i artikel 15.

6. Finder bestemmelserne i stk. 2, 3 eller 4 anvendelse, forpligter Estland sig til for varer, der er omfattet af kontrakter indgået forud for indførelsen af det kvantitative loft, at udstede eksportlicenser på op til det fastsatte kvantitative loft.

7. Indtil Fællesskabet kan meddele de statistiske oplysninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 6, anvendes bestemmelserne i stk. 2 i nærværende artikel på grundlag af de årlige statistiske oplysninger, som Fællesskabet tidligere har meddelt.

Artikel 6

1. For at sikre, at denne aftale fungerer effektivt, er Fællesskabet

og Estland enige om at arbejde nært sammen for at forebygge,

undersøge og tage alle nødvendige retlige og/eller administrative

skridt mod omgåelse i form af omladning, omdirigering, urigtige

angivelser vedrørende oprindelsesland eller -sted, forfalskning af

dokumenter, urigtige angivelser vedrørende en vares fiberindhold,

mængde, beskrivelse eller tarifering eller på enhver anden måde.

Estland og Fællesskabet er derfor enige om at fastsætte de nødvendige

retsregler og administrative procedurer, som gør det muligt effektivt

at skride ind over for sådanne omgåelser, herunder vedtagelse af

retsmidler mod de pågældende eksportører og/eller importører.

2. Er Fællesskabet på grundlag af foreliggende oplysninger af den formening, at bestemmelserne i denne aftale omgås, indleder det konsultationer med Estland med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning. Sådanne konsultationer afholdes hurtigst muligt og senest 30 dage efter fremsættelsen af anmodningen.

3. Indtil resultaterne af de konsultationer, der er nævnt i stk. 2, foreligger, tager Estland, hvis der fremlægges tilstrækkeligt bevis for omgåelse, og hvis Fællesskabet anmoder herom, som en sikkerhedsforanstaltning alle nødvendige skridt til at sikre, at de tilpasninger af de i henhold til artikel 5 fastsatte kvantitative lofter, der kan forventes opnået enighed om på grundlag af de konsultationer, som er omhandlet i stk. 2, kan gennemføres i det kontingentår, i hvilket anmodningen om at indlede konsultationer i henhold til stk. 2 blev indgivet, eller for det følgende år, hvis kontingentet for det indeværende år er opbrugt.

4. Lykkes det ikke parterne under de konsultationer, der er omhandlet i stk. 2, at nå til en gensidigt tilfredsstillende løsning, har Fællesskabet:

a) hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at varer med oprindelse i Estland er blevet indført ved omgåelse af denne aftale, ret til at afskrive de pågældende mængder på de kvantitative lofter, der er fastsat i henhold til artikel 5;

b) hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at der foreligger urigtige angivelser vedrørende fiberindholdet i samt vedrørende mængden, beskrivelsen eller tariferingen af varer med oprindelse i Estland, ret til at nægte at indføre de pågældende varer;

c) hvis det viser sig, at Estlands område anvendes til omladning eller omdirigering af varer, der ikke har oprindelse i Estland, ret til at indføre kvantitative lofter for de samme varer med oprindelse i Estland, hvis sådanne varer ikke allerede er undergivet kvantitative lofter, eller at træffe alle andre passende foranstaltninger.

5. Parterne er enige om i henhold til bestemmelserne i tillæg A til denne protokol at etablere en ordning for administrativt samarbejde med henblik på at forebygge og effektivt behandle alle problemer, der opstår som følge af omgåelse af protokollen.

Artikel 7

1. De kvantitative lofter, der fastsættes i henhold til denne

protokol for indførslen til Fællesskabet af tekstilvarer med

oprindelse i Estland, opdeles ikke af Fællesskabet i regionale

kvoter.

2. Parterne samarbejder for at hindre pludselige og skadelige ændringer i det traditionelle samhandelsmønster, som medfører en regional koncentration af den direkte indførsel til Fællesskabet.

3. Estland fører kontrol med sin udførsel af varer, der i Fællesskabet er omfattet af begrænsninger eller tilsyn. Indtræffer der en pludselig og skadelig ændring i det traditionelle samhandelsmønster, kan Fællesskabet anmode om konsultationer med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning på problemerne. Sådanne konsultationer skal finde sted senest femten arbejdsdage efter Fællesskabets anmodning herom.

4. Estland bestræber sig for at sikre, at udførslen til Fællesskabet af tekstilvarer, der er undergivet kvantitative lofter, fordeles så jævnt som muligt over året, idet der i særlig grad tages hensyn til sæsonbestemte faktorer.

Artikel 8

Opsiges denne protokol i henhold til artikel 18, stk. 1, nedsættes de

kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne protokol, pro

rata temporis, medmindre parterne ved fælles overenskomst træffer

anden afgørelse.

Artikel 9

Estlands udførsel af vævede stoffer, der fremstilles som

hjemmeindustri på hånd- eller foddrevne væve, beklædningsgenstande og

andre konfektionerede varer, som fremstilles i hånden af sådanne

vævede stoffer, samt håndgjorte traditionelle folkloristiske varer er

ikke undergivet kvantitative lofter, forudsat at disse varer med

oprindelse i Estland opfylder de betingelser, der er fastsat i tillæg

B.

Artikel 10

1. Finder Fællesskabet, at en tekstilvare, som er omfattet af denne

protokol, indføres i Fællesskabet fra Estland til en pris, der er

usædvanligt meget lavere end den pris, der opnås under normale

konkurrencevilkår, og af den grund påfører eller truer med at påføre

producenter i Fællesskabet af samme eller direkte konkurrerende varer

væsentlig skade, kan det anmode om konsultationer i henhold til

artikel 15, og i så fald finder følgende særlige bestemmelser

anvendelse.

2. Erkender parterne efter sådanne konsultationer, at den situation, der er beskrevet i stk. 1, foreligger, tager Estland inden for rammerne af sine beføjelser de nødvendige skridt til at afhjælpe situationen, navnlig for så vidt angår den pris, hvortil den pågældende vare vil blive solgt.

3. For at fastslå, om prisen på en tekstilvare er usædvanligt meget lavere end den pris, der opnås under normale konkurrencevilkår, kan den sammenlignes med:

- de priser, hvortil samme vare almindeligvis sælges under normale handelsvilkår af andre eksportlande på importlandets marked,

- priserne på samme varer i et sammenligneligt afsætningsled på importlandets marked,

- de laveste priser, hvortil et tredjeland har solgt samme vare i normal handel i de tre måneder forud for anmodningen om konsultationer, og som ikke har foranlediget Fællesskabet til at træffe nogen foranstaltninger.

4. Skulle det ikke lykkes parterne at nå til enighed under de i stk. 2 nævnte konsultationer inden for en frist på 30 dage fra Fællesskabets anmodning om konsultationer, kan Fællesskabet, indtil konsultationerne har ført til en gensidigt tilfredsstillende løsning, midlertidigt afvise forsendelser af den pågældende vare til priser, der er lavere end omhandlet i stk. 1.

5. Under helt usædvanlige og kritiske omstændigheder, hvor forsendelser af varer fra Estland indføres i Fællesskabet til priser, der er usædvanligt meget lavere end priserne under normale konkurrencevilkår, således at der forvoldes skade, som det vil være vanskeligt at afhjælpe, kan Fællesskabet midlertidigt suspendere indførslen af de pågældende varer, indtil parterne når til enighed om en løsning under konsultationer, som skal indledes omgående. Parterne bestræber sig videst muligt for at finde en gensidigt acceptabel løsning inden ti arbejdsdage efter indledningen af konsultationerne.

6. Anvender Fællesskabet de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 4 og 5, kan Estland til enhver tid anmode om, at der indledes konsultationer med henblik på at undersøge mulighederne for at ophæve eller ændre disse foranstaltninger, når de forhold, der nødvendiggjorde deres indførelse, ikke længere er til stede.

Artikel 11

1. Tariferingen af de varer, der er omfattet af denne protokol, er

baseret på Fællesskabets told- og statistiknomenklatur, i det

følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur« eller i forkortet form

»KN«, og enhver ændring heraf.

Medfører en tariferingsafgørelse en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for en vare, der er omfattet af denne protokol, følger de pågældende varer den handelsordning, der anvendes for den praksis eller kategori, som de henhører under efter sådanne ændringer.

Ændringer af den kombinerede nomenklatur (KN) i overensstemmelse med de procedurer, der er gældende i Fællesskabet, for så vidt angår kategorier af varer, der er omfattet af denne protokol, eller afgørelser vedrørende tariferingen af varer må ikke give anledning til en nedsættelse af de kvantitative lofter, der er indført i medfør af denne protokol.

2. Oprindelsen af de varer, der er omfattet af denne protokol, fastlægges i overensstemmelse med de regler, som er gældende i Fællesskabet.

Alle ændringer i disse oprindelsesregler meddeles Estland og kan ikke give anledning til en nedsættelse af de kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne protokol.

Procedurerne for kontrol af ovennævnte varers oprindelse er fastlagt i tillæg A.

Artikel 12

1. Estland meddeler Kommissionen nøjagtige statistiske oplysninger om

alle eksportlicenser, der er udstedt for alle kategorier af

tekstilvarer, som er undergivet de kvantitative lofter, der er

fastsat i henhold til denne protokol, eller som er omfattet af en

ordning med dobbeltkontrol, med angivelse af både mængder og værdi og

fordelt på medlemsstater i Fællesskabet, samt om alle certifikater,

som de kompetente myndigheder i Estland har udstedt for de varer, der

er omhandlet i artikel 9, og som er omfattet af bestemmelserne i

tillæg B.

2. På tilsvarende måde sender Fællesskabet til de estiske myndigheder nøjagtige statistiske oplysninger om de importbevillinger, som myndighederne i Fællesskabet har udstedt, samt importstatistikker for de varer, som er omfattet af den ordning, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

3. Ovennævnte oplysninger fremsendes for samtlige varekategorier inden udgangen af måneden efter den måned, som de pågældende statistikker vedrører.

4. På anmodning fra Fællesskabet fremlægger Estland importstatistikker for alle varer, der er omfattet af bilag I.

5. Konstateres det ved gennemgang af de udvekslede oplysninger, at der er tale om væsentlige afvigelser mellem de statistiske oplysninger vedrørende udførsel og indførsel, kan der indledes konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15.

6. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 5 forpligter Fællesskabet sig til inden den 15. april hvert år at meddele de estiske myndigheder statistiske oplysninger vedrørende det foregående års indførsel af alle tekstilvarer, der er omfattet af denne protokol, fordelt på leverandørland og på medlemsstat i Fællesskabet.

Artikel 13

Estland sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling ved tildelingen

af de i tillæg A og B omhandlede eksportlicenser og dokumenter.

Artikel 14

Parterne er enige om at undersøge udviklingen i samhandelen med

tekstilvarer og beklædningsgenstande hvert år som led i de

konsultationer, der er omhandlet i artikel 15, og på grundlag af de

statistikker, som er nævnt i artikel 12.

Artikel 15

1. Medmindre andet er fastsat i denne protokol, gælder følgende

bestemmelser for de konsultationsprocedurer, der er omhandlet i

protokollen:

- så vidt muligt afholdes konsultationerne periodisk, men der kan desuden afholdes særlige konsultationer,

- en anmodning om konsultationer indgives skriftligt til den anden part,

- i påkommende tilfælde følges anmodningen om konsultationer inden for en rimelig frist (og under alle omstændigheder senest femten dage efter indgivelse af anmodningen) af en rapport, hvori der redegøres for de omstændigheder, som efter den anmodende parts opfattelse gør det berettiget at indgive en sådan anmodning,

- parterne indleder konsultationerne senest en måned efter indgivelse af anmodningen med henblik på inden udløbet af en frist på endnu en måned at nå til enighed eller til en gensidigt acceptabel løsning,

- ovennævnte frist på en måned til at nå til enighed eller til en gensidigt acceptabel løsning kan forlænges ved fælles overenskomst.

2. Fællesskabet kan anmode om konsultationer i henhold til stk. 1, når det konstaterer, at der i et år, hvor protokollen finder anvendelse, opstår vanskeligheder i Fællesskabet eller i en af dets regioner som følge af en pludselig og betydelig forøgelse, sammenlignet med det foregående år, af indførslen af en bestemt kategori henhørende under gruppe I, som er undergivet de kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne protokol.

3. På anmodning af en af parterne afholdes der konsultationer vedrørende ethvert problem, der opstår i forbindelse med anvendelsen af denne protokol. Under alle konsultationer, der finder sted i henhold til denne artikel, udviser parterne vilje til samarbejde og bestræber sig for at bilægge de uoverensstemmelser, der er opstået.

Artikel 16

Parterne forpligter sig til at fremme udvekslingen af besøgende,

herunder grupper og delegationer fra erhvervsliv, handel og industri,

at gøre det lettere at skabe kontakter på de industrielle,

kommercielle og tekniske områder, der har tilknytning til handel og

samarbejde inden for tekstilindustrien og i forbindelse med

tekstilvarer og beklædningsgenstande, og at medvirke i

tilrettelæggelsen af messer og udstillinger af fælles interesse.

Artikel 17

Hvad angår intellektuel ejendomsret, afholdes der på anmodning af en

af parterne konsultationer i overensstemmelse med proceduren i

artikel 15 med henblik på at finde en retfærdig løsning på problemer

vedrørende beskyttelsen af varemærker, mønstre og modeller for

beklædningsgenstande og tekstilvarer.

Artikel 18

1. Hver af parterne kan til enhver tid foreslå ændringer i

protokollen eller opsige den med et varsel på mindst seks måneder. I

så fald ophører protokollen ved opsigelsesfristens udløb.

2. Bilagene, tillæggene og de godkendte protokollater, som er knyttet til denne protokol, udgør en integrerende del af protokollen.

Bilag I

Vareliste jf. artikel 1

1. Med forbehold af fortolkningsbestemmelserne til den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen kun som vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket »ex« er anført foran KN-koden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende varebeskrivelse.

2. Beklædningsgenstande, der hverken kendetegner sig som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

3. Udtrykket »beklædningsgenstande til spædbørn« omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

 

                GRUPPE I A 

 --------------------------------------------------------------------- 

                             Ækvivalens 

 Kategori  KN-kode 1994  Varebeskrivelse       stk./kg g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)     (2)       (3)           (4)  (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1    5204 11 00  Garn af bomuld, ikke i 

       5204 19 00  detailsalgsoplægninger 

       5205 11 00 

       5205 12 00 

       5205 13 00 

       5205 14 00 

       5205 15 10 

       5205 15 90 

       5205 21 00 

       5205 22 00 

       5205 23 00 

       5205 24 00 

       5205 25 10 

       5205 25 30 

       5205 25 90 

       5205 31 00 

       5205 32 00 

       5205 33 00 

       5205 34 00 

       5205 35 10 

       5205 35 90 

       5205 41 00 

       5205 42 00 

       5205 43 00 

       5205 44 00 

       5205 45 10 

       5205 45 30 

       5205 45 90 

       5206 11 00 

       5206 12 00 

       5206 13 00 

       5206 14 00 

       5206 15 10 

       5206 15 90 

       5206 21 00 

       5206 22 00 

       5206 23 00 

       5206 24 00 

       5206 25 10 

       5206 25 90 

       5206 31 00 

       5206 32 00 

       5206 33 00 

       5206 34 00 

       5206 35 10 

       5206 35 90 

       5206 41 00 

       5206 42 00 

       5206 43 00 

       5206 44 00 

       5206 45 10 

       5206 45 90 

     ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2    5208 11 10  Vævede stoffer af bomuld, bortset fra 

       5208 11 90  drejervævet stof af bomuld, frottestof, 

       5208 12 11  vævede bånd, fløjls-, plys- og chenille- 

       5208 12 13  stoffer, tyl og knyttede netstoffer: 

       5208 12 15 

       5208 12 19 

       5208 12 91 

       5208 12 93 

       5208 12 95 

       5208 12 99 

       5208 13 00 

       5208 19 00 

       5208 21 10 

       5208 21 90 

       5208 22 11 

       5208 22 13 

       5208 22 15 

       5208 22 19 

       5208 22 91 

       5208 22 93 

       5208 22 95 

       5208 22 99 

       5208 23 00 

       5208 29 00 

       5208 31 00 

       5208 32 11 

       5208 32 13 

       5208 32 15 

       5208 32 19 

       5208 32 91 

       5208 32 93 

       5208 32 95 

       5208 32 99 

       5208 33 00 

       5208 39 00 

       5208 41 00 

       5208 42 00 

       5208 43 00 

       5208 49 00 

       5208 51 00 

       5208 52 10 

       5208 52 90 

       5208 53 00 

       5208 59 00 

       5209 11 00 

       5209 12 00 

       5209 19 00 

       5209 21 00 

       5209 22 00 

       5209 29 00 

       5209 31 00 

       5209 32 00 

       5209 39 00 

       5209 41 00 

       5209 42 00 

       5209 43 00 

       5209 49 10 

       5209 49 90 

       5209 51 00 

       5209 52 00 

       5209 59 00 

       5210 11 10 

       5210 11 90 

       5210 12 00 

       5210 19 00 

       5210 21 10 

       5210 21 90 

       5210 22 00 

       5210 29 00 

       5210 31 10 

       5210 31 90 

       5210 32 00 

       5210 39 00 

       5210 41 00 

       5210 42 00 

       5210 49 00 

       5210 51 00 

       5210 52 00 

       5210 59 00 

       5211 11 00 

       5211 12 00 

       5211 19 00 

       5211 21 00 

       5211 22 00 

       5211 29 00 

       5211 31 00 

       5211 32 00 

       5211 39 00 

       5211 41 00 

       5211 42 00 

       5211 43 00 

       5211 49 11 

       5211 49 19 

       5211 49 90 

       5211 51 00 

       5211 52 00 

       5211 59 00 

       5212 11 10 

       5212 11 90 

       5212 12 10 

       5212 12 90 

       5212 13 10 

       5212 13 90 

       5212 14 10 

       5212 14 90 

       5212 15 10 

       5212 15 90 

       5212 21 10 

       5212 21 90 

       5212 22 10 

       5212 22 90 

       5212 23 10 

       5212 23 90 

       5212 24 10 

       5212 24 90 

       5212 25 10 

       5212 25 90 

     ex 5811 00 00 

     ex 6308 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2 (a)  5208 31 00  a) Bortset fra stoffer, ublegede 

       5208 32 11  og blegede 

       5208 32 13 

       5208 32 15 

       5208 32 19 

       5208 32 91 

       5208 32 93 

       5208 32 95 

       5208 32 99 

       5208 33 00 

       5208 39 00 

       5208 41 00 

       5208 42 00 

       5208 43 00 

       5208 49 00 

       5208 51 00 

       5208 52 10 

       5208 52 90 

       5208 53 00 

       5208 59 00 

       5209 31 00 

       5209 32 00 

       5209 39 00 

       5209 41 00 

       5209 42 00 

       5209 43 00 

       5209 49 10 

       5209 49 90 

       5209 51 00 

       5209 52 00 

       5209 59 00 

       5210 31 10 

       5210 31 90 

       5210 32 00 

       5210 39 00 

       5210 41 00 

       5210 42 00 

       5210 49 00 

       5210 51 00 

       5210 52 00 

       5210 59 00 

       5211 31 00 

       5211 32 00 

       5211 39 00 

       5211 41 00 

       5211 42 00 

       5211 43 00 

       5211 49 11 

       5211 49 19 

       5211 49 90 

       5211 51 00 

       5211 52 00 

       5211 59 00 

       5212 13 10 

       5212 13 90 

       5212 14 10 

       5212 14 90 

       5212 15 10 

       5212 15 90 

       5212 23 10 

       5212 23 90 

       5212 24 10 

       5212 24 90 

       5212 25 10 

       5212 25 90 

     ex 5811 00 00 

     ex 6308 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  3    5512 11 00  Vævet stof af korte kemofibre, syntetiske 

       5512 19 10  eller regenererede, bortset fra vævede bånd, 

       5512 19 90  fløjls- og plysstoffer (inklusive håndklæde- 

       5512 21 00  frottestof af bomuld) og chenillestoffer: 

       5512 29 10 

       5512 29 90 

       5512 91 00 

       5512 99 10 

       5512 99 90 

       5513 11 10 

       5513 11 30 

       5513 11 90 

       5513 12 00 

       5513 13 00 

       5513 19 00 

       5513 21 10 

       5513 21 30 

       5513 21 90 

       5513 22 00 

       5513 23 00 

       5513 29 00 

       5513 31 00 

       5513 32 00 

       5513 33 00 

       5513 39 00 

       5513 41 00 

       5513 42 00 

       5513 43 00 

       5513 49 00 

       5514 11 00 

       5514 12 00 

       5514 13 00 

       5514 19 00 

       5514 21 00 

       5514 22 00 

       5514 23 00 

       5514 29 00 

       5514 31 00 

       5514 32 00 

       5514 33 00 

       5514 39 00 

       5514 41 00 

       5514 42 00 

       5514 43 00 

       5514 49 00 

       5515 11 10 

       5515 11 30 

       5515 11 90 

       5515 12 10 

       5515 12 30 

       5515 12 90 

       5515 13 11 

       5515 13 19 

       5515 13 91 

       5515 13 99 

       5515 19 10 

       5515 19 30 

       5515 19 90 

       5515 21 10 

       5515 21 30 

       5515 21 90 

       5515 22 11 

       5515 22 19 

       5515 22 91 

       5515 22 99 

       5515 29 10 

       5515 29 30 

       5515 29 90 

       5515 91 10 

       5515 91 30 

       5515 91 90 

       5515 92 11 

       5515 92 19 

       5515 92 91 

       5515 92 99 

       5515 99 10 

       5515 99 30 

       5515 99 90 

       5803 90 30 

     ex 5905 00 70 

     ex 6308 00 00 

  3 (a)  5512 19 10  a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede 

       5512 19 90 

       5512 29 10 

       5512 29 90 

       5512 99 10 

       5512 99 90 

       5513 21 10 

       5513 21 30 

       5513 21 90 

       5513 22 00 

       5513 23 00 

       5513 29 00 

       5513 31 00 

       5513 32 00 

       5513 33 00 

       5513 39 00 

       5513 41 00 

       5513 42 00 

       5513 43 00 

       5513 49 00 

       5514 21 00 

       5514 22 00 

       5514 23 00 

       5514 29 00 

       5514 31 00 

       5514 32 00 

       5514 33 00 

       5514 39 00 

       5514 41 00 

       5514 42 00 

       5514 43 00 

       5514 49 00 

       5515 11 30 

       5515 11 90 

       5515 12 30 

       5515 12 90 

       5515 13 19 

       5515 13 99 

       5515 19 30 

       5515 19 90 

       5515 21 30 

       5515 21 90 

       5515 22 19 

       5515 22 99 

       5515 29 30 

       5515 29 90 

       5515 91 30 

       5515 91 90 

       5515 92 19 

       5515 92 99 

       5515 99 30 

       5515 99 90 

     ex 5803 90 30 

     ex 5905 00 70 

     ex 6308 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

              GRUPPE I B 

 --------------------------------------------------------------------- 

                             Ækvivalens 

 Kategori  KN-kode 1994  Varebeskrivelse       stk./kg g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)     (2)       (3)           (4)  (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  4    6105 10 00  Skjorter, T-shirts,       6,48  154 

       6105 20 10  pully-shirts (undtagen 

       6105 20 90  af uld eller fine dyrehår), 

       6105 90 10  undertrøjer o.lign., af trikotage 

       6109 10 00 

       6109 90 10 

       6109 90 30 

       6110 20 10 

       6110 30 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

  5    6101 10 90  Sweatere, pullovere, slipovere, 4,53  221 

       6101 20 90  cardiganer, cardigansæt, jumpere, 

       6101 30 90  trøjer og veste (undtagen tilskårne 

       6102 10 90  og syede); anorakker, vindjakker, 

       6102 20 90  blousonjakker o.lign., af trikotage 

       6102 30 90 

       6110 10 10 

       6110 10 31 

       6110 10 35 

       6110 10 38 

       6110 10 91 

       6110 10 95 

       6110 10 98 

       6110 20 91 

       6110 20 99 

       6110 30 91 

       6110 30 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6    6203 41 10  Shorts og andre korte benklæder 1,76  568 

       6203 41 90  (bortset fra badedragter) til mænd 

       6203 42 31  og drenge, vævede; lange benklæder 

       6203 42 33  til kvinder og piger, vævede af uld, 

       6203 42 35  bomuld eller syntetiske eller 

       6203 42 90  regenererede fibre; underdele af forede 

       6203 43 19  træningsdragter, af bomuld eller 

       6203 43 90  syntetiske eller regenererede fibre, 

       6203 49 19  bortset fra varer i kategori 16 og 29 

       6203 49 50 

       6204 61 10 

       6204 62 31 

       6204 62 33 

       6204 62 39 

       6204 63 18 

       6204 69 18 

       6211 32 42 

       6211 33 42 

       6211 42 42 

       6211 43 42 

 --------------------------------------------------------------------- 

  7    6106 10 00  Skjorter, skjortebluser og   5,55  180 

       6106 20 00  bluser, også af trikotage, af 

       6106 90 10  uld, bomuld eller syntetiske eller 

       6206 20 00  regenererede fibre, til kvinder og piger 

       6206 30 00 

       6206 40 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8    6205 10 00  Skjorter (herunder sports- og  4,60  217 

       6205 20 00  arbejdsskjorter), ikke af 

       6205 30 00  trikotage, til mænd og drenge, 

              af uld, bomuld eller syntetiske 

              eller regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

             GRUPPE II A 

 --------------------------------------------------------------------- 

                             Ækvivalens 

 Kategori  KN-kode 1994  Varebeskrivelse       stk./kg g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)     (2)       (3)           (4)  (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  9    5802 11 00  Håndklædefrottestof og lignende 

       5802 19 00  frottestof af bomuld; 

     ex 6302 60 00  håndklæder, vaskeklude, viskestykker 

              og lignende køkkentekstiler, ikke af 

              trikotage, af vævet frottestof af bomuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

  20    6302 21 00  Sengelinned, ikke af trikotage 

       6302 22 90 

       6302 29 90 

       6302 31 10 

       6302 31 90 

       6302 32 90 

       6302 39 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  22    5508 10 11  Garn af korte syntetiske fibre, ikke 

       5508 10 19  i detailsalgsoplægninger: 

       5509 11 00 

       5509 12 00 

       5509 21 10 

       5509 21 90 

       5509 22 10 

       5509 22 90 

       5509 31 10 

       5509 31 90 

       5509 32 10 

       5509 32 90 

       5509 41 10 

       5509 41 90 

       5509 42 10 

       5509 42 90 

       5509 51 00 

       5509 52 10 

       5509 52 90 

       5509 53 00 

       5509 59 00 

       5509 61 10 

       5509 61 90 

       5509 62 00 

       5509 69 00 

       5509 91 10 

       5509 91 90 

       5509 92 00 

       5509 99 00 

  22 (a)  5508 10 19 a) Herunder varer af polyacryl 

       5509 31 10 

       5509 31 90 

       5509 32 10 

       5509 32 90 

       5509 61 10 

       5509 61 90 

       5509 62 00 

       5509 69 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  23    5508 20 10  Garn af korte regenererede fibre, 

       5510 11 00  ikke i detailsalgsoplægninger 

       5510 12 00 

       5510 20 00 

       5510 30 00 

       5510 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  32    5801 10 00  Vævede fløjls-, plys- og chenille- 

       5801 21 00  stoffer, bortset fra håndklædefrottestof 

       5801 22 00  og lignende frottestof af bomuld samt 

       5801 23 00  vævede bånd og tuftet tekstilstof, af 

       5801 24 00  uld, bomuld eller syntetiske eller 

       5801 25 00  regenererede fibre: 

       5801 26 00 

       5801 31 00 

       5801 32 00 

       5801 33 00 

       5801 34 00 

       5801 35 00 

       5801 36 00 

       5802 20 00 

       5802 30 00 

  32 (a)  5801 22 00 a) Skudfløjl, riflet 

 --------------------------------------------------------------------- 

  39    6302 51 10  Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, 

       6302 51 90  viskestykker og lignende køkkentekstiler, 

       6302 53 90  ikke af trikotage, ikke af frottestof 

     ex 6302 59 00 

       6302 91 10 

       6302 91 90 

       6302 93 90 

     ex 6302 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

              GRUPPE II B 

 --------------------------------------------------------------------- 

                             Ækvivalens 

 Kategori  KN-kode 1994  Varebeskrivelse       stk./kg g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)     (2)       (3)           (4)  (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  12    6115 12 00  Strømpebenklæder, strømper, 24,3 par 41 

       6115 19 10  understrømper, sokker, ankelsokker 

       6115 19 90  o.lign., af trikotage, (ikke til 

       6115 20 11  spædbørn), herunder også støttestrømper, 

       6115 20 90  bortset fra varer i kategori 70 

       6115 91 00 

       6115 92 00 

       6115 93 10 

       6115 93 30 

       6115 93 99 

       6115 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  13    6107 11 00  Trusser og andre underbenklæder 17   59 

       6107 12 00  benklæder til mænd og drenge, 

       6107 19 00  trusser og andre underbenklæder 

       6108 21 00  til kvinder og piger, af trikotage, 

       6108 22 00  af uld, bomuld eller syntetiske eller 

       6108 29 00  regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

  14    6201 11 00  Frakker, kapper og slag,    0,72 1389 

     ex 6201 12 10  vævede, til mænd og drenge, af uld, 

     ex 6201 12 90  bomuld eller syntetiske eller regenererede 

     ex 6201 13 10  fibre, bortset fra parkacoats 

     ex 6201 13 90  under kategori 21 

       6210 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  15    6202 11 00  Frakker, kapper og slag, jakker 0,84 1190 

     ex 6202 12 10  og blazere, vævede, til kvinder og 

     ex 6202 12 90  piger, af uld, bomuld eller syntetiske 

     ex 6202 13 10  eller regenererede fibre, bortset fra 

     ex 6202 13 90  parkacoats under kategori 21 

       6204 31 00 

       6204 32 90 

       6204 33 90 

       6204 39 19 

       6210 30 00 

 -------------------------------------------------------------------- 

  16    6203 11 00  Jakkesæt, ikke af trikotage,  0,80 1250 

       6203 12 00  til mænd og drenge, af uld, bomuld 

       6203 19 10  eller syntetiske eller regenererede 

       6203 19 30  fibre, undtagen skisæt, forede 

       6203 21 00  træningsdragter til mænd og drenge, 

       6203 22 80  med yderstof af et og samme stof, af 

       6203 23 80  bomuld eller syntetiske eller 

       6203 29 18  regenererede fibre 

       6211 32 31 

       6211 33 31 

 --------------------------------------------------------------------- 

  17    6203 31 00  Jakker og blazere, ikke af   1,43 700 

       6203 32 90  trikotage, til mænd og drenge, 

       6203 33 90  af uld, bomuld eller syntetiske 

       6203 39 19  fibre eller regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

  18    6207 11 00  Undertrøjer, underbenklæder, pyjamas 

       6207 19 00  og anden natbeklædning, badekåber, 

       6207 21 00  slåbrokker o.lign., til mænd og drenge, 

       6207 22 00  ikke af trikotage 

       6207 29 00 

       6207 91 10 

       6207 91 90 

       6207 92 00 

       6207 99 00 

       6208 11 00  Undertrøjer, underkjoler, underskørter, 

       6208 19 10  trusser, pyjamas og anden natbeklædning, 

       6208 19 90  hjemmedragter, badekåber, slåbrokker 

       6208 21 00  o.lign., til kvinder og piger, ikke 

       6208 22 00  af trikotage 

       6208 29 00 

       6208 91 11 

       6208 91 19 

       6208 91 90 

       6208 92 10 

       6208 92 90 

       6208 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  19    6213 20 00  Lommetørklæder, ikke af     59   17 

       6213 90 00  trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

  21   ex 6201 12 10  Parkacoats, anorakker, vind-  2,3  435 

     ex 6201 12 90  jakker, blousonjakker o.lign., 

     ex 6201 13 10  ikke af trikotage, af uld, bomuld eller 

     ex 6201 13 90  syntetiske eller regenererede fibre; 

       6201 91 00  overdele af forede træningsdragter, af 

       6201 92 00  bomuld eller syntetiske eller regenererede 

       6201 93 00  fibre, bortset fra varer i kategori 16 og 

     ex 6202 12 10  29 

     ex 6202 12 90 

     ex 6202 13 10 

     ex 6202 13 90 

       6202 91 00 

       6202 92 00 

       6202 93 00 

       6211 32 41 

       6211 33 41 

       6211 42 41 

       6211 43 41 

 --------------------------------------------------------------------- 

  24    6107 21 00  Pyjamas og anden natbeklædning, 3,9 257 

       6107 22 00  badekåber, slåbrokker o.lign., af 

       6107 29 00  trikotage, til mænd og drenge 

       6107 91 10 

       6107 91 90 

       6107 92 00 

     ex 6107 99 00 

       6108 31 10  Pyjamas og anden natbeklædning, 3,9 257 

       6108 31 90  hjemmedragter, badekåber, slåbrokker 

       6108 32 11  o.lign., af trikotage, til kvinder og piger 

       6108 32 19 

       6108 32 90 

       6108 39 00 

       6108 91 10 

       6108 91 90 

       6108 92 00 

       6108 99 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

  26    6104 41 00  Kjoler til kvinder og piger,  3,1 323 

       6104 42 00  af uld, bomuld eller syntetiske 

       6104 43 00  eller regenererede fibre 

       6104 44 00 

       6204 41 00 

       6204 42 00 

       6204 43 00 

       6204 44 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  27    6104 51 00  Nederdele, også buksenederdele, 2,6 385 

       6104 52 00  til kvinder og piger 

       6104 53 00 

       6104 59 00 

       6204 51 00 

       6204 52 00 

       6204 53 00 

       6204 59 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

  28    6103 41 10  Benklæder, overalls, shorts og 1,61 620 

       6103 41 90  andre korte benklæder (bortset 

       6103 42 10  fra badedragter) af trikotage, af 

       6103 42 90  uld, bomuld eller syntetiske eller 

       6103 43 10  regenererede fibre 

       6103 43 90 

       6103 49 10 

       6103 49 91 

       6104 61 10 

       6104 61 90 

       6104 62 10 

       6104 62 90 

       6104 63 10 

       6104 63 90 

       6104 69 10 

       6104 69 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

  29    6204 11 00  Dragter, kostumer og sæt, ikke 1,37 730 

       6204 12 00  af trikotage, til kvinder og piger, 

       6204 13 00  af uld, bomuld eller syntetiske 

       6204 19 10  eller regenererede fibre, undtagen 

       6204 21 00  skidragter og skisæt; forede 

       6204 22 80  træningsdragter til kvinder og piger, 

       6204 23 80  med yderstof af et og samme stof 

       6204 29 18  stof, af bomuld eller syntetiske eller 

       6211 42 31  regenererede fibre 

       6211 43 31 

 --------------------------------------------------------------------- 

  31    6212 10 00  Brystholdere, vævede eller af  18,2 55 

              trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

  68    6111 10 90  Beklædningsgenstande og tilbehør 

       6111 20 90  til beklædningsgenstande til spædbørn, 

       6111 30 90  bortset fra vanter af trikotage under 

     ex 6111 90 00  kategori 10 og 87, og strømper og vævede 

              sokker under kategori 88, ikke af trikotage 

     ex 6209 10 00 

     ex 6209 20 00 

     ex 6209 30 00 

     ex 6209 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  73     6112 11 00  Træningsdragter af trikotage,  1,67 600 

       6112 12 00  af uld, bomuld eller syntetiske eller 

       6112 19 00  regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

  76     6203 22 10  Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, 

       6203 23 10  ikke af trikotage, til mænd og drenge 

       6203 29 11  Kitler og forklæder samt anden arbejds- 

       6203 32 10  og beskyttelsesbeklædning, ikke af 

       6203 33 10  trikotage, til kvinder og piger 

       6203 39 11 

       6203 42 11 

       6203 42 51 

       6203 43 11 

       6203 43 31 

       6203 49 11 

       6203 49 31 

       6204 22 10 

       6204 23 10 

       6204 29 11 

       6204 32 10 

       6204 33 10 

       6204 39 11 

       6204 62 11 

       6204 62 51 

       6204 63 11 

       6204 63 31 

       6204 69 11 

       6204 69 31 

       6211 32 10 

       6211 33 10 

       6211 42 10 

       6211 43 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

  77   ex 6211 20 00  Skidragter og skisæt, ikke af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

  78    6203 41 30  Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, 

       6203 42 59  bortset fra beklædningsgenstande under 

       6203 43 39  kategori 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 

       6203 49 39  21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 og 77 

       6204 61 80 

       6204 61 90 

       6204 62 59 

       6204 62 90 

       6204 63 39 

       6204 63 90 

       6204 69 39 

       6204 69 50 

       6210 40 00 

       6210 50 00 

       6211 31 00 

       6211 32 90 

       6211 33 90 

       6211 41 00 

       6211 42 90 

       6211 43 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  83    6101 10 10  Frakker, jakker og andre 

       6101 20 10  beklædningsgenstande, herunder også 

       6101 30 10  skidragter og skisæt, af trikotage, 

       6102 10 10  bortset fra beklædningsgenstande 

       6102 20 10  under kategori 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 

       6102 30 10  28, 68, 69, 72, 73, 74 og 75 

       6103 31 00 

       6103 32 00 

       6103 33 00 

     ex 6103 39 00 

       6104 31 00 

       6104 32 00 

       6104 33 00 

     ex 6104 39 00 

     ex 6112 20 00 

       6113 00 90 

       6114 10 00 

       6114 20 00 

       6114 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

              GRUPPE III A 

 --------------------------------------------------------------------- 

                             Ækvivalens 

 Kategori  KN-kode 1994  Varebeskrivelse       stk./kg g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)     (2)       (3)           (4)  (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  33    5407 20 11  Stoffer af garn af syntetiske 

       6305 31 91  filamenter, fremstillet af strimler 

       6305 31 99  o.lign.af polyethylen eller polypropylen, 

              af bredde på under 3 m; sække og poser til 

              emballage, fremstillet af disse strimler 

              o.lign. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  34    5407 20 19  Stoffer af garn af syntetiske 

             filamenter, fremstillet af strimler 

             o.lign. af polyethylen eller 

             polypropylen, af bredde på 3 m og derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

  35    5407 10 00  Vævet stof af endeløse regenererede 

       5407 20 90  fibre, bortset fra cordvæv til frem- 

       5407 30 00  stilling af dæk under kategori 114: 

       5407 41 00 

       5407 42 10 

       5407 42 90 

       5407 43 00 

       5407 44 10 

       5407 44 90 

       5407 51 00 

       5407 52 00 

       5407 53 10 

       5407 53 90 

       5407 54 00 

       5407 60 10 

       5407 60 30 

       5407 60 51 

       5407 60 59 

       5407 60 90 

       5407 71 00 

       5407 72 00 

       5407 73 10 

       5407 73 91 

       5407 73 99 

       5407 74 00 

       5407 81 00 

       5407 82 00 

       5407 83 10 

       5407 83 90 

       5407 84 00 

       5407 91 00 

       5407 92 00 

       5407 93 10 

       5407 93 90 

       5407 94 00 

     ex 5811 00 00 

     ex 5905 00 70 

  35 a)   5407 42 10 a) Bortset fra stoffer, ublegede og 

       5407 42 90  blegede 

       5407 43 00 

       5407 44 10 

       5407 44 90 

       5407 52 00 

       5407 53 10 

       5407 53 90 

       5407 54 00 

       5407 60 30 

       5407 60 51 

       5407 60 59 

       5407 60 90 

       5407 72 00 

       5407 73 10 

       5407 73 91 

       5407 73 99 

       5407 74 00 

       5407 82 00 

       5407 83 10 

       5407 83 90 

       5407 84 00 

       5407 92 00 

       5407 93 10 

       5407 93 90 

       5407 94 00 

     ex 5811 00 00 

     ex 5905 00 70 

 --------------------------------------------------------------------- 

  36    5408 10 00  Vævet stof af endeløse syntetiske fibre, 

       5408 21 00  bortset fra cordvæv til fremstilling af 

       5408 22 10  dæk under kategori 114: 

       5408 22 90 

       5408 23 10 

       5408 23 90 

       5408 24 00 

       5408 31 00 

       5408 32 00 

       5408 33 00 

       5408 34 00 

     ex 5811 00 00 

     ex 5905 00 70 

  36 a)   5408 10 00 a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede 

       5408 22 10 

       5408 22 90 

       5408 23 10 

       5408 23 90 

       5408 24 00 

       5408 32 00 

       5408 33 00 

       5408 34 00 

     ex 5811 00 00 

     ex 5905 00 70 

 --------------------------------------------------------------------- 

  37    5516 11 00 Vævet stof af korte regenererede fibre 

       5516 12 00 

       5516 13 00 

       5516 14 00 

       5516 21 00 

       5516 22 00 

       5516 23 10 

       5516 23 90 

       5516 24 00 

       5516 31 00 

       5516 32 00 

       5516 33 00 

       5516 34 00 

       5516 41 00 

       5516 42 00 

       5516 43 00 

       5516 44 00 

       5516 91 00 

       5516 92 00 

       5516 93 00 

       5516 94 00 

       5803 90 50 

     ex 5905 00 70 

  37 a)   5516 12 00 a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede 

       5516 13 00 

       5516 14 00 

       5516 22 00 

       5516 23 10 

       5516 23 90 

       5516 24 00 

       5516 32 00 

       5516 33 00 

       5516 34 00 

       5516 42 00 

       5516 43 00 

       5516 44 00 

       5516 92 00 

       5516 93 00 

       5516 94 00 

     ex 5803 90 50 

     ex 5905 00 70 

 --------------------------------------------------------------------- 

  38 A   6002 43 11  Trikotagestof af syntetiske fibre til 

       6002 93 10  forhæng og gardiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

  38 B  ex 6303 91 00  Stores, ikke af trikotage 

     ex 6303 92 90 

     ex 6303 99 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  40 ex 6303 91 00    Gardiner, forhæng, undergardiner, kapper, 

    ex 6303 92 90    sengeforhænge o.lign., ikke af trikotage, 

    ex 6303 99 90    af uld, bomuld eller syntetiske eller 

     6304 19 10    regenererede fibre 

    ex 6304 19 90 

     6304 92 00 

    ex 6304 93 00 

    ex 6304 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  41    5401 10 11  Garn af endeløse syntetiske filamenter, 

       5401 10 19  ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra 

       5402 10 10  enkelttrådet garn, snoet 50 omgange og 

       5402 10 90  derunder pr. meter, eller ikke snoet 

       5402 20 00 

       5402 31 10 

       5402 31 30 

       5402 31 90 

       5402 32 00 

       5402 33 10 

       5402 33 90 

       5402 39 10 

       5402 39 90 

       5402 49 10 

       5402 49 91 

       5402 49 99 

       5402 51 10 

       5402 51 30 

       5402 51 90 

       5402 52 10 

       5402 52 90 

       5402 59 10 

       5402 59 90 

       5402 61 10 

       5402 61 30 

       5402 61 90 

       5402 62 10 

       5402 62 90 

       5402 69 10 

       5402 69 90 

     ex 5604 20 00 

     ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  42    5401 20 10  Garn af endeløse kemofibre, ikke i 

              detailsalgsoplægninger: 

       5403 10 00  Garn af endeløse kemofibre; garn af 

       5403 20 10  regenererede filamenter, ikke i 

       5403 20 90  detailsalgsoplægninger, bortset fra 

     ex 5403 32 00  enkelttrådet garn af rayonviscose, snoet 

       5403 33 90  250 gange og derunder pr. meter, og 

       5403 39 00  enkelttrådet garn af celluloseacetat 

       5403 41 00 

       5403 42 00 

       5403 49 00 

     ex 5604 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  43    5204 20 00  Garn af kemofilamenter, garn af korte 

       5207 10 00  regenererede fibre, garn af bomuld, 

       5207 90 00  i detailsalgsoplægninger 

       5401 10 90 

       5401 20 90 

       5406 10 00 

       5406 20 00 

       5508 20 90 

       5511 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  46    5105 10 00  Uld og fine dyrehår, kartet eller kæmmet 

       5105 21 00 

       5105 29 00 

       5105 30 10 

       5105 30 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  47    5106 10 10  Garn af uld og fine dyrehår, kartet, 

       5106 10 90  ikke i detailsalgsoplægninger 

       5106 20 11 

       5106 20 19 

       5106 20 91 

       5106 20 99 

       5108 10 10 

       5108 10 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  48    5107 10 10  Garn af uld og fine dyrehår, kæmmet, 

       5107 10 90  ikke i detailsalgsoplægninger 

       5107 20 10 

       5107 20 30 

       5107 20 51 

       5107 20 59 

       5107 20 91 

       5107 20 99 

       5108 20 10 

       5108 20 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  49    5109 10 10  Garn af uld og fine dyrehår, i 

       5109 10 90  detailsalgsoplægninger 

       5109 90 10 

       5109 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  50    5111 11 00 Vævet stof af uld eller fine dyrehår 

       5111 19 10 

       5111 19 90 

       5111 20 00 

       5111 30 10 

       5111 30 30 

       5111 30 90 

       5111 90 10 

       5111 90 91 

       5111 90 93 

       5111 90 99 

       5112 11 00 

       5112 19 10 

       5112 19 90 

       5112 20 00 

       5112 30 10 

       5112 30 30 

       5112 30 90 

       5112 90 10 

       5112 90 91 

       5112 90 93 

       5112 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

  51    5203 00 00  Bomuld, kartet eller kæmmet 

 --------------------------------------------------------------------- 

  53    5803 10 00  Drejervævet stof af bomuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

  54    5507 00 00  Korte regenererede fibre, herunder affald, 

              kartede, kæmmede eller på anden måde beredt 

              til spinding 

 --------------------------------------------------------------------- 

  55    5506 10 00  Korte syntetiske fibre, herunder 

       5506 20 00  affald, kartede, kæmmede eller på 

       5506 30 00  anden måde beredt til spinding 

       5506 90 10 

       5506 90 91 

       5506 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

  56    5508 10 90  Korte syntetiske fibre, herunder affald, 

       5511 10 00  i detailsalgsoplægninger 

       5511 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  58    5701 10 10  Gulvtæpper (herunder gulvløbere og 

       5701 10 91  måtter) knyttede, også konfektionerede 

       5701 10 93 

       5701 10 99 

       5701 90 10 

       5701 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  59    5702 10 00  Gulvtæpper og anden gulvbelægning af 

       5702 31 10  tekstilmateriale, bortset fra varer 

       5702 31 30  henhørende under kategori 58 

       5702 31 90 

       5702 32 10 

       5702 32 90 

       5702 39 10 

       5702 41 10 

       5702 41 90 

       5702 42 10 

       5702 42 90 

       5702 49 10 

       5702 51 00 

       5702 52 00 

     ex 5702 59 00 

       5702 91 00 

       5702 92 00 

     ex 5702 99 00 

       5703 10 10 

       5703 10 90 

       5703 20 11 

       5703 20 19 

       5703 20 91 

       5703 20 99 

       5703 30 11 

       5703 30 19 

       5703 30 51 

       5703 30 59 

       5703 30 91 

       5703 30 99 

       5703 90 10 

       5703 90 90 

       5704 10 00 

       5704 90 00 

       5705 00 10 

       5705 00 31 

       5705 00 39 

     ex 5705 00 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  60    5805 00 00  Håndvævede tapisserier (af typerne 

              Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais 

              o.lign.) og håndbroderede tapisserier 

              (med gobelinsting, korssting o.lign.), 

              også konfektionerede 

 --------------------------------------------------------------------- 

  61  ex 5806 10 00  Vævede bånd og bånd bestående af 

       5806 20 00  sammenlimede parallelle garner eller 

       5806 31 10  fibre, bortset fra etiketter o.lign. 

       5806 31 90  under kategori 62 

       5806 32 10  Elastiske tekstilstoffer (undtagen 

       5806 32 90  trikotagestof) bestående af tekstil i 

       5806 39 00  forbindelse med gummitråde 

       5806 40 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  62    5606 00 91  Chenillegarn; overspundet garn (bortset 

       5606 00 99  fra garn overtrukket med metal og 

              overspundet garn af hestehår) 

       5804 10 11  Tyl og knyttede netstoffer, hånd- eller 

       5804 10 19  maskinfremstillede blonder og kniplinger, 

       5804 10 90  i løbende længder, strimler eller motiver 

       5804 21 10 

       5804 21 90 

       5804 29 10 

       5804 29 90 

       5804 30 00 

       5807 10 10  Vævede etiketter, emblemer o.lign., ikke 

       5807 10 90  broderede, i løbende længder eller 

              tilskårne stykker 

       5808 10 00  Agramaner, possement o.lign. arbejder 

       5808 90 00  i løbende længder, kvaster, pomponer 

              o.lign. 

       5810 10 10  Broderier, i løbende længder, strimler 

       5810 10 90  eller motiver 

       5810 91 10 

       5810 91 90 

       5810 92 10 

       5810 92 90 

       5810 99 10 

       5810 99 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  63    5906 91 00  Trikotagestof af syntetiske fibre med 

     ex 6002 10 10  indhold af elastiske monofilamenter på 5 

       6002 10 90  vægtprocent og derover og trikotagestof 

              med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent 

              og derover 

     ex 6002 30 10  Blondestoffer og stoffer med opskåren luv, 

       6002 30 90  af syntetiske fibre 

     ex 6001 10 00 

       6002 20 31 

       6002 43 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

  65    5606 00 10  Trikotagestof, bortset fra varer henhørende 

     ex 6001 10 00  under kategori 38 A og 63, af uld, bomuld 

       6001 21 00  eller syntetiske eller regenererede 

       6001 22 00  fibre 

       6001 29 10 

       6001 91 10 

       6001 91 30 

       6001 91 50 

       6001 91 90 

       6001 92 10 

       6001 92 30 

       6001 92 50 

       6001 92 90 

       6001 99 10 

     ex 6002 10 10 

       6002 20 10 

       6002 20 39 

       6002 20 50 

       6002 20 70 

     ex 6002 30 10 

       6002 41 00 

       6002 42 10 

       6002 42 30 

       6002 42 50 

       6002 42 90 

       6002 43 31 

       6002 43 33 

       6002 43 35 

       6002 43 39 

       6002 43 50 

       6002 43 91 

       6002 43 93 

       6002 43 95 

       6002 43 99 

       6002 91 00 

       6002 92 10 

       6002 92 30 

       6002 92 50 

       6002 92 90 

       6002 93 31 

       6002 93 33 

       6002 93 35 

       6002 93 39 

       6002 93 91 

       6002 93 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

  66    6301 10 00  Plaider og lignende tæpper, ikke af 

       6301 20 91  trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske 

       6301 20 99  eller regenererede fibre 

       6301 30 90 

     ex 6301 40 90 

     ex 6301 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

              GRUPPE III B 

 --------------------------------------------------------------------- 

                              Ækvivalens 

 Kategori  KN-kode 1994  Varebeskrivelse       stk./kg g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)     (2)       (3)           (4)  (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  10    6111 10 10  Handsker, vanter og luffer, af 17 par 59 

       6111 20 10  trikotage 

       6111 30 10 

     ex 6111 90 00 

       6116 10 10 

       6116 10 90 

       6116 91 00 

       6116 92 00 

       6116 93 00 

       6116 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  67    5807 90 90  Tilbehør til beklædningsgenstande, af 

       6113 00 10  trikotage, ikke til spædbørn; al slags 

       6117 10 00  linned af trikotage; gardiner, forhæng, 

       6117 20 00  stores, undergardiner, kapper, 

       6117 80 10  sengeforhæng og andre boligtekstiler af 

       6117 80 90  trikotage; andre varer af trikotage, også 

       6117 90 00  dele af beklædningsgenstande eller tilbehør 

       6301 20 10  til beklædningsgenstande 

       6301 30 10 

       6301 40 10 

       6301 90 10 

       6302 10 10 

       6302 10 90 

       6302 40 00 

     ex 6302 60 00 

       6303 11 00 

       6303 12 00 

       6303 19 00 

       6304 11 00 

       6304 91 00 

     ex 6305 20 00 

     ex 6305 39 00 

     ex 6305 90 00 

       6305 31 10 

       6307 10 10 

       6307 90 10 

  67 (a)  6305 31 10 a) Sække og poser til emballage, fremstillet 

              af strimler o.lign., af polyethylen eller 

              polypropylen 

 --------------------------------------------------------------------- 

  69    6108 11 10  Trusser, underkjoler og     7,8 128 

       6108 11 90  underskørter, af trikotage, til 

       6108 19 10  kvinder og piger 

       6108 19 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  70    6115 11 00   Strømpebukser og trikoter, af 30,4par 33 

      6115 20 19   syntetiske fibre, med enkelttråd 

      6115 93 91   på under 67 decitex (6,7 tex) 

              Strømper til kvinder, af syntetiske fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

  72    6112 31 10  Badebeklædning, af uld, bomuld 9,7 103 

       6112 31 90  eller syntetiske eller regenererede fibre 

       6112 39 10 

       6112 39 90 

       6112 41 10 

       6112 41 90 

       6112 49 10 

       6112 49 90 

       6211 11 00 

       6211 12 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  74    6104 11 00  Dragter, kostumer og sæt, af  1,54 650 

       6104 12 00  trikotage til kvinder og piger, af 

       6104 13 00  uld, bomuld eller syntetiske eller 

     ex 6104 19 00  regenererede fibre, undtagen skidragter 

       6104 21 00  og skisæt 

       6104 22 00 

       6104 23 00 

       ex 6104 29 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  75    6103 11 00  Dragter, kostumer og sæt, af  0,80 1250 

       6103 12 00  trikotage, til 

       6103 19 00  mænd og drenge, af uld, bomuld 

       6103 21 00  eller syntetiske fibre, undtagen 

       6103 22 00  skidragter og skisæt 

       6103 23 00 

       6103 29 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  84    6214 20 00  Sjaler, tørklæder, mantiller, slør 

       6214 30 00  o.lign., ikke af trikotage, af uld, 

       6214 40 00  bomuld eller syntetiske eller 

       6214 90 10  regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

  85    6215 20 00  Slips, butterfly og halsbind,  17,9 56 

       6215 90 00  ikke af trikotage, af uld, bomuld 

              eller syntetiske eller regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

  86    6212 20 00  Korsetter, hofteholdere,    8,8 114 

       6212 30 00  brystholdere, seler, sokkeholdere, 

       6212 90 00  strømpebånd o.lign. (herunder 

              sådanne varer af trikotage), også elastiske 

 --------------------------------------------------------------------- 

  87  ex 6209 10 00   Handsker, vanter og luffer, ikke af 

     ex 6209 20 00   trikotage 

     ex 6209 30 00 

     ex 6209 90 00 

      6216 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  88  ex 6209 10 00  Strømper og sokker, ikke af trikotage; 

     ex 6209 20 00  andet tilbehør til beklædningsgenstande, 

     ex 6209 30 00  dele af beklædningsgenstande eller 

     ex 6209 90 00  tilbehør til beklædningsgenstande, 

       6217 10 00  ikke til spædbørn, ikke af trikotage 

       6217 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  90    5607 41 00  Sejlgarn, reb og tovværk, af syntetiske 

       5607 49 11  fibre, også flettet 

       5607 49 19 

       5607 49 90 

       5607 50 11 

       5607 50 19 

       5607 50 30 

       5607 50 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

  91    6306 21 00 Telte 

       6306 22 00 

       6306 29 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  93   ex 6305 20 00  Sække og poser til emballage af 

     ex 6305 39 00  tekstilstof, bortset fra varer fremstillet 

              af strimler o.lign., af polyethylen eller 

              polypropylen 

 --------------------------------------------------------------------- 

  94    5601 10 10  Vat af tekstilmateriale og varer 

       5601 10 90  deraf; tekstilfibre af bredde under 5 mm, 

       5601 21 10  flok, støv og nopper af tekstilmateriale 

       5601 21 90 

       5601 22 10 

       5601 22 91 

       5601 22 99 

       5601 29 00 

       5601 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  95    5602 10 19  Filt og varer deraf, også imprægneret 

       5602 10 31  eller overtrukket, bortset fra 

       5602 10 39  gulvbelægning 

       5602 10 90 

       5602 21 00 

       5602 29 90 

       5602 90 00 

     ex 5807 90 10 

     ex 5905 00 70 

       6210 10 10 

       6307 90 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

  96    5603 00 10  Fiberdug samt varer deraf, også 

       5603 00 91  imprægneret eller overtrukket 

       5603 00 93 

       5603 00 95 

       5603 00 99 

     ex 5807 90 10 

     ex 5905 00 70 

       6210 10 91 

       6210 10 99 

     ex 6301 40 90 

     ex 6301 90 90 

       6302 22 10 

       6302 32 10 

       6302 53 10 

       6302 93 10 

       6303 92 10 

       6303 99 10 

     ex 6304 19 90 

     ex 6304 93 00 

     ex 6304 99 00 

     ex 6305 39 00 

       6307 10 30 

     ex 6307 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

  97    5608 11 11  Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og 

       5608 11 19  tovværk, også i tilskårne stykker eller 

       5608 11 91  konfektionerede; konfektionerede fiskenet 

       5608 11 99  af garn, sejlgarn, reb og tovværk 

       5608 19 11 

       5608 19 19 

       5608 19 31 

       5608 19 39 

       5608 19 91 

       5608 19 99 

       5608 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  98    5609 00 00  Varer fremstillet af samme garn, sejlgarn, 

       5905 00 10  reb og tovværk, bortset fra tekstilstoffer 

              og varer deraf og varer under kategori 97 

 --------------------------------------------------------------------- 

  99    5901 10 00  Tekstilstoffer, overtrukket med 

       5901 90 00  vegetabilske carbohydratgummier eller 

              stivelsesholdige substanser, af den art, 

              der anvendes til fremstilling af bogbind, 

              etuier m.v.; kalkerlærred; præpareret 

              malerlærred; buckram o.lign. tekstilstoffer 

              til fremstilling af hatte mv. 

       5904 10 00 

       5904 91 10 

       5904 91 90 

       5904 92 00  Linoleum, også i tilskårne stykker; 

              gulvbelægningsmateriale bestående af 

              tekstilunderlag med anden belægning end 

              linoleumsmasse, også i tilskårne stykker 

              Tekstilstoffer (bortset fra trikotagestof) 

              imprægneret, overtrukket eller lamineret 

              med gummi, bortset fra stoffer til dæk 

       5906 10 10  Tekstilstoffer, imprægneret eller 

       5906 10 90  overtrukket på anden måde; malede 

       5906 99 10  teaterkulisser, malede atelierbagtæpper 

       5906 99 90  o.lign., bortset fra stoffer under 

       5907 00 00  kategori 100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 100    5903 10 10  Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukket 

       5903 10 90  eller lamineret med cellulosederivater 

       5903 20 10  eller anden plast 

       5903 20 90 

       5903 90 10 

       5903 90 91 

       5903 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 101   ex 5607 90 00  Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, 

              bortset fra varer af syntetiske fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 109    6306 11 00  Presenninger, sejl og markiser 

       6306 12 00 

       6306 19 00 

       6306 31 00 

       6306 39 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 110    6306 41 00  Luftmadrasser, af vævet stof 

       6306 49 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 111    6306 91 00  Lejrudstyr, af vævet stof, bortset 

       6306 99 00  fra luftmadrasser og telte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 112    6307 20 00  Andre varer fremstillet af tekstilstoffer, 

     ex 6307 90 99  bortset fra varer henhørende under kategori 

              113 og 114 

 --------------------------------------------------------------------- 

 113    6307 10 90  Gulvklude, karklude, støveklude og 

              pudseklude 

 --------------------------------------------------------------------- 

 114    5902 10 10  Tekstilstoffer og varer til teknisk brug 

       5902 10 90 

       5902 20 10 

       5902 20 90 

       5902 90 10 

       5902 90 90 

       5908 00 00 

       5909 00 10 

       5909 00 90 

       5910 00 00 

       5911 10 00 

     ex 5911 20 00 

       5911 31 11 

       5911 31 19 

       5911 31 90 

       5911 32 10 

       5911 32 90 

       5911 40 00 

       5911 90 10 

       5911 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

               GRUPPE IV 

                              Ækvivalens 

 Kategori  KN-kode 1994  Varebeskrivelse       stk./kg g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)     (2)       (3)           (4)  (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 115    5306 10 11  Garn af hør eller ramie 

       5306 10 19 

       5306 10 31 

       5306 10 39 

       5306 10 50 

        5306 10 90 

       5306 20 11 

       5306 20 19 

       5306 20 90 

       5308 90 11 

       5308 90 13 

       5308 90 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 117    5309 11 11  Stoffer af hør eller ramie 

       5309 11 19 

       5309 11 90 

       5309 19 10 

       5309 19 90 

       5309 21 10 

       5309 21 90 

       5309 29 10 

       5309 29 90 

       5311 00 10 

       5803 90 90 

       5905 00 31 

       5905 00 39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 118    6302 29 10  Sengelinned, dækketøj, håndklæder, 

       6302 39 10  vaskeklude, viskestykker og lignende 

       6302 39 30  køkkentekstiler, af hør eller ramie, 

       6302 52 00  ikke af trikotage 

     ex 6302 59 00 

       6302 92 00 

     ex 6302 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 120  ex 6303 99 90   Forhæng og gardiner og undergardiner; 

      6304 19 30   kapper og sengeforhæng og andre 

     ex 6304 99 00   boligtekstiler, ikke af trikotage, af hør 

              og ramie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 121  ex 5607 90 00   Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, 

              af hør eller ramie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 122  ex 6305 90 00   Brugte sække og poser til emballage, 

              af hør, ikke af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 123    5801 90 10  Fløjls', plys- og chenillestoffer, vævede, 

              af hør eller ramie, bortset fra stoffer af 

              vævede bånd 

       6214 90 90  Sjaler, tørklæder, mantiller, slør o.lign., 

              af hør eller ramie, ikke af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

              GRUPPE V 

                              Ækvivalens 

 Kategori  KN-kode 1994  Varebeskrivelse       stk./kg g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)     (2)       (3)           (4)  (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 124    5501 10 00 Korte syntetiske fibre 

       5501 20 00 

       5501 30 00 

       5501 90 00 

       5503 10 11 

       5503 10 19 

       5503 10 90 

       5503 20 00 

       5503 30 00 

       5503 40 00 

       5503 90 10 

       5503 90 90 

       5505 10 10 

       5505 10 30 

       5505 10 50 

       5505 10 70 

       5505 10 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 125 A   5402 41 10  Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke i 

       5402 41 30  detailsalgsoplægninger, undtagen garn 

       5402 41 90  henhørende under kategori 41 

       5402 42 00 

       5402 43 10 

       5402 43 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 125 B   5404 10 10  Monofilamenter, strimler (kunstige strå 

       5404 10 90  o.lign.) og imiteret catgut af 

       5404 90 11  syntetisk materiale 

       5404 90 19 

       5404 90 90 

     ex 5604 20 00 

     ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 126    5502 00 10  Korte kemofibre 

       5502 00 90 

       5504 10 00 

       5504 90 00 

       5505 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 127 A   5403 31 00  Garn af endeløse kemofibre, ikke i 

     ex 5403 32 00  detailsalgsoplægninger, undtagen garn 

       5403 33 10  henhørende under kategori 42 

 --------------------------------------------------------------------- 

 127 B   5405 00 00  Monofilamenter, strimler (kunstige strå 

     ex 5604 90 00  o.lign.) og imiteret catgut af kunstige 

              tekstilmaterialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 128    5105 40 00  Grove dyrehår, kartede eller kæmmede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 129    5110 00 00  Garn af hestehår og andre grove dyrehår 

 --------------------------------------------------------------------- 

 130 A   5004 00 10  Garn af natursilke, undtagen garn spundet 

       5004 00 90  af silkeaffald 

       5006 00 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 130 B   5005 00 10  Garn af natursilke, undtagen garn 

       5005 00 90  henhørende under kategori 130 A; Fishgut 

       5006 00 90 

     ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 131    5308 90 90  Garn af andre vegetabilske tekstilfibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 132    5308 30 00  Papirgarn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 133    5308 20 10  Garn af hamp 

       5308 20 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 134    5605 00 00  Garn af tekstilgarn og metaltråd 

 --------------------------------------------------------------------- 

 135    5113 00 00  Vævet stof af hestehår eller andre 

              grove dyrehår 

 --------------------------------------------------------------------- 

 136    5007 10 00  Vævet stof af natursilke eller af 

       5007 20 11  silkeaffald 

       5007 20 19 

       5007 20 21 

       5007 20 31 

       5007 20 39 

       5007 20 41 

       5007 20 51 

       5007 20 59 

       5007 20 61 

       5007 20 69 

       5007 20 71 

       5007 90 10 

       5007 90 30 

       5007 90 50 

       5007 90 90 

       5803 90 10 

     ex 5905 00 90 

     ex 5911 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 137   ex 5801 90 90  Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer 

     ex 5806 10 00  og vævede bånd af natursilke eller af 

              silkeaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 138    5311 00 90  Vævet stof af papirgarn og af andre 

     ex 5905 00 90  tekstilfibre, undtagen af ramie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 139    5809 00 00  Vævet stof af metaltråd 

 --------------------------------------------------------------------- 

 140   ex 6001 10 00  Trikotagestof, undtagen stof af uld eller 

       6001 29 90  fine dyrehår, bomuld eller kemofibre 

       6001 99 90 

       6002 20 90 

       6002 49 00 

       6002 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 141   ex 6301 90 90  Plaider og lignende tæpper af 

              tekstilmaterialer, undtagen af uld eller 

              fine dyrehår, bomuld eller kemofibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 142   ex 5702 39 90  Gulvtæpper, også af sisal og andre 

     ex 5702 49 90  agavefibre eller af manilahamp 

     ex 5702 59 00 

     ex 5702 99 90 

     ex 5705 00 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 144    5602 10 35  Filt af grove dyrehår 

       5602 29 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 145    5607 30 00  Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet: 

     ex 5607 90 00  Af manila (abaca) eller af hamp 

 --------------------------------------------------------------------- 

 146 A  ex 5607 21 00  Binde- og pressegarn til landbrugsmaskiner, 

              af sisal eller andre agavefibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 146 B  ex 5607 21 00  Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller 

       5607 29 10  andre agavefibre, undtagen varer 

       5607 29 90  henhørende under kategori 146 A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 146 C   5607 10 00  Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af 

              jute eller andre bastfibre henhørende under 

              kode 5303 

 --------------------------------------------------------------------- 

 147    5003 90 00  Affald af natursilke (herunder kokoner, 

              der er uanvendelige til afhaspning), samt 

              garnaffald og opkradset tekstilmateriale, 

              undtagen ikke kartede eller ikke kæmmede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 148 A   5307 10 10  Garn af jute eller andre bastfibre 

       5307 10 90  henhørende under kode 5303 

       5307 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 148 B   5308 10 00  Garn af kokosfibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 149    5310 10 90  Vævet stof af jute eller andre bastfibre, 

     ex 5310 90 00  af bredde over 150 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 150    5310 10 10  Vævet stof af jute eller andre bastfibre, 

     ex 5310 90 00  af bredde 150 cm og derunder 

       6305 10 90  Sække og poser til emballage, af vævet stof 

              af jute eller andre bastfibre, undtagen 

              brugte varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 151 A   5702 20 00  Gulvbelægning af kokosfibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 151 B  ex 5702 39 90  Gulvtæpper og anden gulvbelægning af 

     ex 5702 49 90  tekstilmateriale, af jute eller andre 

     ex 5702 59 00  bastfibre, undtagen tuftede eller 

              fremstillet ved »flocking« 

     ex 5702 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 152    5602 10 11  Nålefilt, af jute eller andre bastfibre, 

              ikke imprægneret eller overtrukket, ikke 

              til gulvbelægning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 153    6305 10 10  Brugte sække og poser til emballage, af 

              jute eller andre bastfibre henhørende 

              under kode 5303 

 --------------------------------------------------------------------- 

 154    5001 00 00  Kokoner, anvendelige til afhaspning 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5002 00 00  Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5003 10 00  Affald af natursilke (herunder kokoner, 

              der er uanvendelige til afhaspning), 

              garnaffald og opkradset materiale, ikke 

              kartet eller kæmmet 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5101 11 00  Uld, ikke kartet eller kæmmet 

       5101 19 00 

       5101 21 00 

       5101 29 00 

       5101 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5102 10 10  Fine eller grove dyrehår, ikke kartede 

       5102 10 30  eller kæmmede 

       5102 10 50 

       5102 10 90 

       5102 20 00 

       5103 10 10  Affald af uld og andre fine eller grove 

       5103 10 90  dyrehår, herunder garnaffald, men ikke 

       5103 20 10  opkradset 

       5103 20 91 

       5103 20 99 

       5103 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5104 00 00  Opkradset materiale af uld eller af fine 

              eller grove dyrehår 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5301 10 00  Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; 

       5301 21 00  blår og affald af hør (herunder garnaffald 

       5301 29 00  og opkradset materiale) 

       5301 30 10 

       5301 30 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5305 91 00  Ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, 

       5305 99 00  rå eller beredt, men ikke spundet; blår og 

              affald, undtagen af kokos og abaca 

              henhørende under kode 5304 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5201 00 10  Bomuld, ikke kartet eller kæmmet 

       5201 00 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5202 10 00  Affald af bomuld (herunder garnaffald og 

       5202 91 00  opkradset materiale) 

       5202 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5302 10 00  Hamp ( Cannabis sativa L. ), rå eller 

       5302 90 00  beredt, men ikke spundet; blår og affald 

              af hamp (herunder garnaffald og opkradset 

              materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5305 21 00  Abaca (Manila hamp eller Musa textilis 

       5305 29 00  Nee ), rå eller beredt, men ikke spundet; 

              blår og affald af abaca (herunder 

              garnaffald og opkradset materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5303 10 00  Jute og andre bastfibre (undtagen hør, 

       5303 90 00  hamp og ramie), rå eller beredt, men ikke 

              spundet; blår og affald af hamp (herunder 

              garnaffald og opkradset materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5304 10 00  Andre vegetabilske tekstilfibre, rå 

       5304 90 00  eller beredte, men ikke spundne; blår og 

              affald af sådanne fibre (herunder garn- 

              affald og opkradset materiale) 

       5305 11 00 

       5305 19 00 

       5305 91 00 

       5305 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 156    6106 90 30  Bluser og pullovere af natursilke eller 

     ex 6110 90 90  silkeaffald, til kvinder og piger, af 

              trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 157    6101 90 10  Beklædningsgenstande af trikotage, 

       6101 90 90  undtagen varer henhørende under kategori 1 

       6102 90 10  til 123 og kategori 156 

       6102 90 90 

     ex 6103 39 00 

       6103 49 99 

     ex 6104 19 00 

     ex 6104 29 00 

     ex 6104 39 00 

       6104 49 00 

       6104 69 99 

       6105 90 90 

       6106 90 50 

       6106 90 90 

     ex 6107 99 00 

       6108 99 90 

       6109 90 90 

       6110 90 10 

     ex 6110 90 90 

     ex 6111 90 00 

       6114 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 159    6204 49 10  Kjoler, bluser, herunder skjortebluser, af 

              natursilke eller silkeaffald, ikke af 

              trikotage 

       6206 10 00  Sjaler, tørklæder, mantiller, slør o.lign. 

              af natursilke eller silkeaffald, ikke af 

              trikotage 

       6214 10 00  Slips og halsbind, af natursilke eller 

              silkeaffald 

       6215 10 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 160    6213 10 00  Lommetørklæder af natursilke eller 

              silkeaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 161    6201 19 00  Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, 

       6201 99 00  undtagen varer henhørende under kategori 

              1 til 123 og kategori 159 

       6202 19 00 

       6202 99 00 

       6203 19 90 

       6203 29 90 

       6203 39 90 

       6203 49 90 

       6204 19 90 

       6204 29 90 

       6204 39 90 

       6204 49 90 

       6204 59 90 

       6204 69 90 

       6205 90 10 

       6205 90 90 

       6206 90 10 

       6206 90 90 

     ex 6211 20 00 

       6211 39 00 

       6211 49 00 

 --------------------------------------------------------------------~ 

Bilag II

Varer, der ikke er omfattet af kvantitative lofter, men som er undergivet den ordning med dobbeltkontrol, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 2.

(Den fuldstændige varebeskrivelse for kategorierne i dette bilag findes i bilag I til denne protokol)

Kategorier:

 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 13 

 20 

 39 

 117 

 118 

Tillæg A

Afsnit I

Tarifering

Artikel 1

1. Fællesskabets kompetente myndigheder forpligter sig til at underrette Estland om enhver ændring i den kombinerede nomenklatur (KN) inden datoen for sådanne ændringers ikrafttræden i Fællesskabet.

2. Fællesskabets kompetente myndigheder forpligter sig til at underrette Estlands kompetente myndigheder om enhver afgørelse vedrørende tariferingen af varer, der er omfattet af denne protokol, senest en måned efter, at en sådan afgørelse er truffet. Meddelelsen skal indeholde:

a) en beskrivelse af de pågældende varer,

b) varens kategori og dertil svarende KN-koder,

c) en begrundelse for afgørelsen.

3. Medfører en tariferingsafgørelse en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for varer, der er omfattet af protokollen, træder afgørelsen først i kraft, efter at Fællesskabets kompetente myndigheder har givet et varsel på 30 dage regnet fra datoen for Fællesskabets meddelelse herom. Varer, der er afsendt før afgørelsens ikrafttræden, er fortsat omfattet af den tidligere tariferingspraksis, forudsat at de pågældende varer frembydes til indførsel i Fællesskabet senest 60 dage efter denne dato.

4. Berører en afgørelse vedrørende tarifering, som træffes af Fællesskabet, og som medfører en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for en vare, der er omfattet af protokollen, en kategori, som er undergivet kvantitative lofter, er parterne indforstået med at indlede konsultationer i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i protokollens artikel 15, med henblik på at opfylde forpligtelsen i henhold til protokollens artikel 11, stk. 1, andet afsnit.

5. Er Estland og de kompetente myndigheder på indgangstoldstedet i Fællesskabet ikke enige om tariferingen af varer, der er omfattet af denne protokol, tariferes de pågældende varer midlertidigt på grundlag af Fællesskabets angivelser, indtil der har fundet konsultationer sted i henhold til protokollens artikel 15 med henblik på at nå til enighed om den endelige tarifering af varerne.

Afsnit II

Oprindelse

Artikel 2

1. Varer med oprindelse i Estland, som udføres til Fællesskabet i

henhold til den ordning, der er fastlagt ved denne protokol, skal

være ledsaget af et certifikat for estisk oprindelse svarende til

modellen i bilaget til dette tillæg.

2. Dette oprindelsescertifikat bekræftes af de kompetente estiske organisationer, som i henhold til estisk lovgivning er bemyndiget hertil, hvis de pågældende varer efter de i Fællesskabet herom gældende regler kan betragtes som varer med oprindelse i Estland.

3. Varer i gruppe III, IV og V kan dog indføres i Fællesskabet i henhold til den ordning, der er fastlagt ved denne protokol, hvis eksportøren på fakturaen eller et andet handelsdokument, der vedrører de pågældende varer, afgiver en erklæring om, at de efter de i Fællesskabet herom gældende regler har oprindelse i Estland.

4. Det i stk. 1 nævnte oprindelsescertifikat er ikke påkrævet ved indførsel af varer, for hvilke der foreligger et varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2, udfærdiget i overensstemmelse med de i Fællesskabet herom gældende regler.

Artikel 3

Oprindelsescertifikatet udstedes kun efter skriftlig ansøgning fra eksportøren eller dennes dertil beføjede repræsentant, men på eksportørens ansvar. De kompetente estiske organisationer, som i henhold til estisk lovgivning er bemyndiget hertil, drager omsorg for, at oprindelsescertifikatet er korrekt udfyldt, og med henblik herpå kræver de al nødvendig dokumentation fremlagt eller foretager den kontrol, de anser for påkrævet.

Artikel 4

Er der for varer i samme kategori fastlagt forskellige kriterier for bestemmelse af varernes oprindelse, skal oprindelsescertifikaterne eller -erklæringerne indeholde en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de pågældende varer til at fastslå de estiske kriterier, på grundlag af hvilke certifikatet er udstedt eller erklæringen afgivet.

Artikel 5

Konstateringer af mindre uoverensstemmelser mellem angivelserne i oprindelsescertifikatet og i de øvrige dokumenter, der fremlægges for toldstedet med henblik på opfyldelse af indførselsformaliteterne for varerne, medfører ikke i sig selv, at der rejses tvivl om rigtigheden af oplysningerne i certifikatet.

Afsnit III

Ordning med dobbeltkontrol

Afdeling I

Udførsel

Artikel 6

Estlands kompetente myndigheder udsteder en eksportlicens for alle forsendelser fra Estland af tekstilvarer, for hvilke der i medfør af protokollens artikel 5 er fastsat et endeligt eller midlertidigt kvantitativt loft op til de kvantitative lofter, der er fastsat for de pågældende varer, med eventuelle ændringer i henhold til protokollens artikel 4, 6 og 8, og for alle forsendelser af tekstilvarer, der er undergivet en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter som omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 2 og 3.

Artikel 7

1. For varer, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter i medfør af denne protokol, skal eksportlicensen svare til model 1 i bilaget til dette tillæg og gælder for udførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse. Gør Fællesskabet imidlertid brug af bestemmelserne i protokollens artikel 5 og 7 i overensstemmelse med godkendt protokollat nr. 1 eller af bestemmelserne i godkendt protokollat nr. 2, kan de varer, der er omfattet af eksportlicenserne, kun bringes i fri omsætning i den eller de af Fællesskabets regioner, der er angivet i disse licenser.

2. Hvor der er indført kvantitative lofter i medfør af denne protokol, skal det af eksportlicensen fremgå, at den pågældende varemængde er afskrevet på det kvantitative loft, som er fastsat for den pågældende varekategori, og udelukkende vedrører en af de varekategorier, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter. Den kan benyttes til en eller flere forsendelser af de pågældende varer.

3. For varer, der er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter, skal eksportlicensen svare til model 2 i bilaget til dette tillæg. Den vedrører udelukkende en varekategori og kan benyttes til en eller flere forsendelser af de pågældende varer.

Artikel 8

Fællesskabets kompetente myndigheder skal straks underrettes om inddragelse eller ændring af allerede udstedte eksportlicenser.

Artikel 9

1. De udførte tekstilvarer, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter i medfør af denne protokol, afskrives på de kvantitative lofter, der er fastsat for det år, i hvilket varerne afsendes, også selv om eksportlicensen er udstedt efter afsendelsen.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anses varerne for at være afsendt på det tidspunkt, hvor de indlades til udførsel i et fly, et køretøj eller et skib.

Artikel 10

Eksportlicensen skal med henblik på anvendelsen af artikel 12 fremlægges senest den 31. marts i året efter det år, i hvilket de af licensen omfattede varer blev afsendt.

Afdeling II

Indførsel

Artikel 11

Ved indførsel i Fællesskabet af tekstilvarer, der er undergivet kvantitative lofter eller en ordning med dobbeltkontrol i medfør af denne protokol, skal der fremlægges en importbevilling.

Artikel 12

1. Fællesskabets kompetente myndigheder udsteder den i artikel 11 nævnte importbevilling inden fem arbejdsdage fra tidspunktet for importørens fremlæggelse af originaleksemplaret af den tilsvarende eksportlicens.

2. Importbevillinger vedrørende varer, der er undergivet kvantitative lofter i medfør af denne protokol, er gyldige i seks måneder fra udstedelsestidspunktet for indførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse. Gør Fællesskabet imidlertid brug af bestemmelserne i protokollens artikel 5 og 7 i overensstemmelse med godkendt protokollat nr. 1 eller af bestemmelserne i godkendt protokollat nr. 2, kan de varer, der er omfattet af importbevillingerne, kun bringes i fri omsætning i den eller de af Fællesskabets regioner, der er angivet i disse bevillinger.

3. Importbevillinger for varer, der er undergivet en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter, er gyldige i seks måneder fra udstedelsestidspunktet for indførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse.

4. Fællesskabets kompetente myndigheder annullerer allerede udstedte importbevillinger, hvis de dertil svarende eksportlicenser er blevet trukket tilbage.

Underrettes Fællesskabets kompetente myndigheder imidlertid først efter varernes indførsel i Fællesskabet om, at en eksportlicens er blevet trukket tilbage eller annulleret, afskrives de pågældende mængder på det kvantitative loft for den pågældende kategori og for det pågældende kontingentår.

Artikel 13

1. Konstaterer Fællesskabets kompetente myndigheder, at de samlede mængder, der er omfattet af eksportlicenser udstedt af de kompetente myndigheder i Estland for en bestemt kategori, i et givet år overstiger det kvantitative loft, der er fastsat for denne kategori i henhold til protokollens artikel 5 med eventuelle ændringer i henhold til protokollens artikel 4, 6 og 8, kan nævnte myndigheder suspendere al yderligere udstedelse af importbevillinger. I sådanne tilfælde underretter Fællesskabets kompetente myndigheder straks Estlands kompetente myndigheder, og den særlige konsultationsprocedure, der er omhandlet i protokollens artikel 15, indledes straks.

2. Fællesskabets kompetente myndigheder kan nægte at udstede importbevillinger for varer med oprindelse i Estland, som er undergivet kvantitative lofter eller omfattet af ordningen med dobbeltkontrol, og som ikke er omfattet af estiske eksportlicenser udstedt i henhold til bestemmelserne i dette tillæg.

Tillader Fællesskabets kompetente myndigheder, at sådanne varer indføres i Fællesskabet, afskrives de pågældende mængder ikke på de tilsvarende kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne protokol, uden de kompetente estiske myndigheders udtrykkelige indforståelse hermed, jf. dog protokollens artikel 6.

Afsnit IV

Udfærdigelse og fremlæggelse af eksportlicenser og oprindelsescertifikater samt fælles bestemmelser vedrørende udførsel til Fællesskabet

Artikel 14

1. Der kan ved udfærdigelsen af eksportlicensen og oprindelsescertifikatet tages flere kopier, der tydeligt mærkes som sådanne. Dokumenterne udfærdiges på engelsk eller fransk. Udfyldes de i hånden, benyttes blæk og blokbogstaver. Til dokumenterne benyttes format 210 x 297 mm. Der anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir af en vægt på mindst 25 g/m2. Hver del skal være forsynet med guillochetryk i bunden, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig. Tages der ved udfærdigelse af dokumentet flere kopier, skal kun originaleksemplaret være forsynet med guillochetryk i bunden. Dette eksemplar mærkes tydeligt »original« og kopierne »kopi«. Fællesskabets kompetente myndigheder accepterer alene originaleksemplaret som værende gyldigt med henblik på udførsel til Fællesskabet i henhold til bestemmelserne i protokollen.

2. Hvert dokument skal være forsynet med et standardiseret løbenummer, påtrykt eller anført på anden måde, hvorved det kan identificeres.

Dette nummer sammensættes således:

- to bogstaver som betegnelse for eksportlandet: EE

- to bogstaver som betegnelse for den medlemsstat, hvor toldklareringen ventes at finde sted:

AT = Østrig

BL = Benelux

DE = Tyskland

DK = Danmark

EL = Grækenland

ES = Spanien

FI = Finland

FR = Frankrig

GB = Det Forenede Kongerige

IE = Irland

IT = Italien

PT = Portugal

SE = Sverige

- et etcifret tal som betegnelse for kontingentåret og svarende til det sidste ciffer i det pågældende årstal, f.eks. 4 for 1994

- et tocifret, fortløbende tal mellem 01 og 99 som betegnelse for de udstedende myndigheder i eksportlandet

- et femcifret, fortløbende tal mellem 00001 og 99999, som tildeles den medlemsstat, hvor toldklareringen ventes at finde sted.

Artikel 15

Eksportlicensen og oprindelsescertifikatet kan udstedes efter afsendelsen af de varer, de vedrører. Dokumenterne skal i så fald påtegnes »delivre a posteriori« eller »issued retrospectively«.

Artikel 16

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af en eksportlicens eller et oprindelsescertifikat kan eksportøren hos de kompetente myndigheder i Estland, som udstedte dokumentet, anmode om et duplikateksemplar, der skal udfærdiges på grundlag af de eksportdokumenter, den pågældende er i besiddelse af. Det således udstedte duplikateksemplar af licens eller certifikat skal påtegnes »duplicata« eller »duplicate«.

2. Duplikateksemplaret skal påføres datoen for udstedelsen af originaleksemplaret af eksportlicensen eller oprindelsescertifikatet.

Afsnit V

Administrativt samarbejde

Artikel 17

Fællesskabet og Estland arbejder nært sammen om gennemførelsen af bestemmelserne i dette tillæg. Begge parter søger med henblik herpå at lette mulighederne for kontakter og udveksling af synspunkter, herunder om tekniske spørgsmål.

Artikel 18

For at sikre, at tillægget anvendes korrekt, bistår Fællesskabet og Estland hinanden i forbindelse med kontrol af ægtheden og rigtigheden af oplysningerne i eksportlicenser og oprindelsescertifikater udstedt og erklæringer afgivet i henhold til dette tillæg.

Artikel 19

Estland meddeler Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber navn og adresse på de myndigheder, der er bemyndiget til at udstede og kontrollere eksportlicenser og oprindelsescertifikater, samt aftryk af de stempler, som disse myndigheder anvender, og en underskriftsprøve for de personer, der er beføjede til at underskrive eksportlicenserne og oprindelsescertifikaterne. Estland underretter Kommissionen om alle ændringer i disse oplysninger.

Artikel 20

1. Der foretages efterfølgende kontrol af oprindelsescertifikater og eksportlicenser ved stikprøve, eller når Fællesskabets kompetente myndigheder har begrundet tvivl med hensyn til certifikatets eller licensens ægthed eller rigtigheden af oplysningerne om de pågældende varers faktiske oprindelse.

2. I sådanne tilfælde tilbagesender de kompetente myndigheder i Fællesskabet oprindelsescertifikatet, eksportlicensen eller en genpart heraf til de kompetente myndigheder i Estland, om fornødent med angivelse af de reelle eller formelle grunde, der gør en undersøgelse berettiget. Er der blevet fremlagt faktura, vedlægges oprindelsescertifikatet eller licensen eller en genpart heraf denne faktura eller en genpart heraf. Myndighederne fremsender endvidere alle oplysninger, der er indgået, og som giver anledning til at formode, at oplysningerne i nævnte certifikat eller licens er urigtige.

3. Stk. 1 finder også anvendelse ved efterfølgende kontrol af de oprindelseserklæringer, der er omhandlet i dette tillægs artikel 2.

4. Resultaterne af efterfølgende kontrol, der foretages i henhold til stk. 1 og 2, meddeles Fællesskabets kompetente myndigheder senest inden tre måneder. Det skal af de pågældende oplysninger fremgå, om omtvistede certifikat, licens eller erklæring vedrører de varer, der faktisk er udført, og om disse varer kan udføres i henhold til den ordning, der er fastsat ved protokollen. På Fællesskabets anmodning skal der endvidere sammen med nævnte oplysninger fremlægges kopier af alle dokumenter, der er nødvendige for at fastlægge de faktiske omstændigheder, navnlig varernes faktiske oprindelse.

Konstateres der ved en sådan kontrol systematiske uregelmæssigheder i anvendelsen af oprindelseserklæringer, kan Fællesskabet lade indførslen af de pågældende varer omfatte af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, i dette tillæg.

5. Med henblik på efterfølgende kontrol af oprindelsescertifikater skal de kompetente myndigheder i Estland opbevare kopier af certifikaterne og dertil hørende eksportdokumenter i mindst to år.

6. Anvendelse af den stikprøvekontrol, der er omhandlet i denne artikel, må ikke udgøre en hindring for de pågældende varers overgang til frit forbrug.

Artikel 21

1. Hvis det af den i artikel 20 omhandlede kontrolprocedure eller af oplysninger, som Fællesskabets eller Estlands kompetente myndigheder er i besiddelse af, fremgår eller synes at fremgå, at bestemmelserne i protokollen omgås eller overtrædes, søger parterne gennem et nært samarbejde og med den fornødne hurtighed at hindre en sådan omgåelse eller overtrædelse.

2. Med henblik herpå iværksætter Estlands kompetente myndigheder på eget initiativ eller på anmodning af Fællesskabet de nødvendige undersøgelser af transaktioner, som for Fællesskabet udgør eller ser ud til at udgøre en omgåelse eller en overtrædelse af dette tillæg. Estland meddeler Fællesskabet resultaterne af disse undersøgelser sammen med alle andre relevante oplysninger, der kan bidrage til at fastslå årsagen til omgåelsen eller overtrædelsen, herunder varernes faktiske oprindelse.

3. Tjenestemænd udpeget af Fællesskabet kan efter aftale mellem Fællesskabet og Estland medvirke i de undersøgelser, der er omhandlet i stk. 2.

4. I medfør af det i stk. 1 nævnte samarbejde udveksler de kompetente myndigheder i Fællesskabet og i Estland oplysninger, som en af parterne anser for nyttige med henblik på at hindre, at bestemmelserne i protokollen omgås eller overtrædes. Denne udveksling af oplysninger kan indbefatte oplysninger om tekstilproduktionen i Estland og om samhandelen med tekstilvarer, der er omfattet af denne protokol, mellem Estland og andre lande, navnlig i tilfælde, hvor Fællesskabet har god grund til at formode, at de pågældende varer forud for indførslen i Fællesskabet kan have passeret Estlands område som transitvarer. Disse oplysninger kan på Fællesskabets anmodning indbefatte genparter af alle relevante dokumenter.

5. Foreligger der tilstrækkelige beviser for, at bestemmelserne i dette tillæg er omgået eller overtrådt, kan de kompetente myndigheder i Estland og i Fællesskabet aftale, at de træffer de foranstaltninger, som er omhandlet i protokollens artikel 6, stk. 4, og alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre en gentagelse af en sådan omgåelse eller overtrædelse.

Bilag til tillæg A, artikel 2, stk. 1

Bilag til tillæg A, artikel 7, stk. 1: model 1

Bilag til tillæg A, artikel 7, stk. 3: model 2

Tillæg B

Omhandlet i artikel 9

Varer fremstillet som hjemmeindustri og folkloristiske varer med oprindelse i Estland

1. Den fritagelse, der er omhandlet i protokollens artikel 9, for så vidt angår varer, fremstillet som hjemmeindustri, gælder kun for følgende varer:

a) vævede stoffer, som udelukkende fremstilles på hånd- eller foddrevne væve, og som traditionelt fremstilles i Estlands hjemmeindustri;

b) beklædningsgenstande og andre tekstilvarer, der traditionelt håndfremstilles i Estlands hjemmeindustri af ovennævnte stoffer, og som udelukkende syes i hånden uden hjælp af maskiner;

c) traditionelle folkloristiske varer fra Estland, som fremstilles i hånden, og som anføres i en liste, der skal godkendes af Fællesskabet og Estland.

Der indrømmes alene fritagelse for varer, der er omfattet af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilaget til dette tillæg, og som er udstedt af de kompetente myndigheder i Estland. På certifikaterne anføres en begrundelse for udstedelsen heraf, og de skal godkendes af de kompetente myndigheder i Fællesskabet, efter at de har fundet det godtgjort, at de pågældende varer opfylder de betingelser, der er fastlagt i dette tillæg. Certifikater, som omfatter de varer, der er nævnt i litra c), skal tydeligt påstemples »FOLKLORE«. Er parterne uenige om de pågældende varers art, afholdes der konsultationer inden for en måned med henblik på at bilægge sådanne uoverensstemmelser.

Skulle indførslen af en vare, der er omfattet af dette tillæg, nå et sådant omfang, at det skaber vanskeligheder i Fællesskabet, indledes der hurtigst muligt konsultationer med Estland i henhold til proceduren i protokollens artikel 15, med henblik på at finde en løsning på problemet, om nødvendigt ved indførelse af et kvantitativt loft.

2. Bestemmelserne i afsnit IV og V i tillæg A finder tilsvarende anvendelse på de varer, der er omfattet af stk. 1 i dette tillæg.

Bilag til tillæg B

Tillæg C

Genindførsel i Fællesskabet, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i denne protokol af de varer, der er opført i bilaget til dette tillæg, er omfattet af bestemmelserne i denne protokol, medmindre andet fremgår af nedenstående særlige bestemmelser:

1. Kun genindførsel i Fællesskabet af varer, der er omfattet af de specifikke kvantitative lofter, som er fastsat i bilaget til dette tillæg, anses for genindførsel som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i protokollen, jf. dog stk. 2.

2. For genindførsel af varer, der ikke er omfattet af bilaget til dette tillæg, kan der fastsættes specifikke kvantitative lofter efter konsultationer i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i protokollens artikel 15, forudsat at de pågældende varer er omfattet af kvantitative lofter i medfør af protokollen eller af en ordning med dobbeltkontrol eller af tilsynsforanstaltninger.

3. Under hensyntagen til begge parters interesser kan Fællesskabet efter eget skøn eller på grundlag af en anmodning i henhold til protokollens artikel 15:

a) undersøge mulighederne for overførsel mellem kategorierne og forlods udnyttelse eller overførsel af dele af specifikke kvantitative lofter mellem to år,

b) overveje mulighederne for at hæve specifikke kvantitative lofter.

4. Fællesskabet kan imidlertid inden for følgende rammer automatisk udnytte den fleksibilitet, der følger af stk. 3:

a) overførsel mellem kategorierne må ikke overstige 20% af den mængde, der er fastsat for den kategori, hvortil overførslen finder sted;

b) overførsel af specifikke kvantitative lofter mellem to år må ikke overstige 10,5% af den mængde, der er fastsat for det år, i hvilket den faktiske udnyttelse finder sted;

c) forlods udnyttelse af specifikke kvantitative lofter mellem to år må ikke overstige 7,5% af den mængde, der er fastsat for det år, i hvilket den faktiske udnyttelse finder sted.

5. Fællesskabet underretter Estland om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til de foregående stykker.

6. De kompetente myndigheder i Fællesskabet foretager afskrivning på et af de specifikke kvantitative lofter, som er omhandlet i stk. 1, på tidspunktet for udstedelsen af den forhåndsbevilling, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 636/82 om økonomisk passiv forædling. Der foretages afskrivning på det specifikke kvantitative loft for det år, i hvilket forhåndsbevillingen udstedes.

7. For alle varer, der er omfattet af dette tillæg, udsteder de organisationer, der ifølge estisk lov er bemyndiget hertil, i henhold til bestemmelserne i tillæg A til protokollen et oprindelsescertifikat, i hvilket der henvises til den i stk. 6 nævnte forhåndsbevilling som bevis for, at den deri beskrevne forædling har fundet sted i Estland.

8. Fællesskabet meddeler Estland navn og adresse på de kompetente myndigheder i Fællesskabet, som udsteder de forhåndsbevillinger, der er nævnt i stk. 6, samt aftryk af de stempler, som de pågældende myndigheder anvender.

9. Uden at dette berører bestemmelserne i stk. 1-8 konsulterer Estland og Fællesskabet fortsat hinanden med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning, som gør det muligt for begge parter at drage fordel af protokollens bestemmelser om passiv forædling, således at der sikres en effektiv udvikling af samhandelen med tekstilvarer mellem Estland og Fællesskabet.

Bilag til Tillæg C

(Den fuldstændige varebeskrivelse for kategorierne i dette bilag findes i bilag I til protokollen) KVANTITATIVE FÆLLESSKABSLOFTER PASSIV FORÆDLING

Kategori Enhed År (p.m.) (p.m.) (p.m.)

Godkendt protokollat nr. 1

I forbindelse med protokol 1 om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande nåede parterne til enighed om, at artikel 5 i protokollen ikke udelukker, at Fællesskabet, hvis betingelserne herfor er opfyldt, anvender beskyttelsesforanstaltningerne for en eller flere af Fællesskabets regioner i overensstemmelse med principperne for det indre marked.

Estland underrettes under sådanne omstændigheder på forhånd om de relevante bestemmelser i tillæg A til protokollen, som vil blive anvendt i det foreliggende tilfælde.

Godkendt protokollat nr. 2

Uanset artikel 7, stk. 1, i protokol om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande kan Fællesskabet af tvingende tekniske eller administrative grunde eller for at finde en løsning på økonomiske problemer, der er en følge af regional koncentration af indførslen, eller for at bekæmpe omgåelse og misligholdelse af bestemmelserne i denne protokol, i en begrænset periode indføre en særlig forvaltningsordning i overensstemmelse med principperne for det indre marked.

Er parterne imidlertid ikke i stand til at finde en tilfredsstillende løsning under de konsultationer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, forpligter Estland sig til på anmodning af Fællesskabet at overholde midlertidige eksportlofter for en eller flere regioner i Fællesskabet. Indførelsen af sådanne lofter udelukker ikke, at der til den eller de pågældende regioner indføres varer, som er afsendt fra Estland på grundlag af eksportlicenser udstedt før datoen for Fællesskabets formelle underretning af Estland om indførelsen af ovennævnte lofter.

Fællesskabet underretter Estland om de tekniske og administrative foranstaltninger, der af begge parter skal indføres for at gennemføre ovenstående bestemmelser i overensstemmelse med principperne for det indre marked.

Godkendt protokollat nr. 3

I forbindelse med protokol om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande nåede parterne til enighed om, at Estland bestræber sig for at sikre, at visse regioner i Fællesskabet, som traditionelt har tegnet sig for forholdsvis små kvoter af fællesskabskontingenterne, ikke afskæres fra at indføre varer, der anvendes som råmateriale i deres forarbejdningsindustri.

Fællesskabet og Estland aftalte endvidere om fornødent at afholde konsultationer med henblik på at løse problemer, der måtte opstå i den forbindelse.

Godkendt protokollat nr. 4

I forbindelse med protokol om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande erklærede Estland, at fra tidspunktet for indgivelse af anmodningen om de konsultationer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, og indtil sådanne konsultationer har fundet sted, er Estland rede til at samarbejde ved ikke at udstede eksportlicenser, som vil forværre de problemer, der er en følge af en regional koncentration af den direkte indførsel til Fællesskabet.

Godkendt protokollat nr. 5

I forbindelse med protokol om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande nåede parterne til enighed om, at der senest ved begyndelsen af denne protokols tredje anvendelsesår skal afholdes særlige konsultationer med henblik på at undersøge anvendelsen af ordningen med dobbeltkontrol, specielt en undersøgelse af listen over varer, der er undergivet tilsyn.

Protokol 2

om samhandelen

mellem Fællesskabet og Estland

med forarbejdede landbrugsprodukter

Artikel 1

1. Fællesskabet giver de toldindrømmelser, der er omhandlet i bilag I, for forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Estland. For de varer, der er opført i bilag II, indrømmes nedsættelserne af landbrugselementet dog inden for de mængdemæssige begrænsninger, der er fastsat deri.

2. Associeringsrådet kan:

- udvide listen over de i denne protokol nævnte forarbejdede landbrugsprodukter,

- øge mængden af de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af de ved denne protokol fastsatte indrømmelser.

3. Associeringsrådet kan erstatte indrømmelserne med en ordning med udligningsbeløb uden mængdebegrænsninger baseret på de fastslåede prisforskelle på henholdsvis Fællesskabets og Estlands markeder for de landbrugsprodukter, som faktisk indgår i sammensætningen af de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af denne protokol. Associeringsrådet fastsætter en liste over de varer, som undergives sådanne beløb, og en liste over basisprodukterne. Det fastsætter med henblik herpå almindelige gennemførelsesbestemmelser.

Artikel 2

I denne protokol forstås ved:

- »varer«, de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omhandlet i denne protokol,

- »landbrugselementet«, den del af afgiften, der svarer til forskellen mellem priserne på de kontraherende parters indre marked for de landbrugsprodukter, der anses for at være medgået til fremstillingen af varen, og priserne for de samme landbrugsprodukter, der er indarbejdet ved indførsel fra tredjelande,

- »ikke-landbrugselementet«, den del af afgiften, der fremkommer ved i den samlede afgift at fradrage landbrugselementet i afgiften,

- »basisprodukter«, de landbrugsprodukter, der anses for at indgå i sammensætningen af varerne efter forordning (EF) nr. 3448/93,

- »basismængde«, mængden af et basisprodukt beregnet efter artikel 3 i forordning (EF) nr. 3448/93, og som tjener til at bestemme landbrugselementet gældende for en særlig vare i overensstemmelse med samme forordning.

Artikel 3

1. Fællesskabet giver Estland følgende indrømmelser:

- ikke-landbrugselementet af afgiften nedsættes som anført i bilag I,

- for de varer, for hvilke der i bilag I er fastsat et nedsat landbrugselement (MOBR), beregnes dette ved en nedsættelse på 20% i 1995, 40% i 1996 og 60% fra 1997 af basismængderne af de basisprodukter, for hvilke der indrømmes en afgiftsnedsættelse. For de andre basisprodukter i samme vare beregnes de tilsvarende nedsættelser for samme år til 10, 20 og 30%. Disse nedsættelser indrømmes kun inden for grænserne af de toldkontingenter, der er fastsat i bilag II. For mængder ud over disse toldkontingenter anvendes det landbrugselement, der er gældende for tredjelande.

2. Landbrugselementerne erstattes med nedsatte landbrugselementer for varer, med hvilke listen er blevet udvidet i henhold til proceduren i artikel 1, stk. 2.

Artikel 4

Estland anvender den told, der er gældende pr. 1. januar 1995 på indførsel af forarbejdede landbrugsprodukter, som har oprindelse i Fællesskabet og henhører under forordning (EF) nr. 3448/93. Hvis Estland imidlertid ønsker at anvende told i henhold til artikel 24, stk. 2 og 3, i denne aftale, giver Estland meddelelse herom til Associeringsrådet. Estland skal foretage en opdeling mellem landbrugselementet og ikke-landbrugselementet i tolden indtil den 31. december 1996. Estland ophæver senest tre år efter tidspunktet for opdelingen af toldkomponenterne ikke-landbrugselementet i den told, der er opdelt således, i tre lige store årlige etaper. Landbrugselementet i tolden nedsættes af Associeringsrådet efter samme principper som anført i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i denne protokol.

Bilag I

Told ved indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Estland

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode    Varebeskrivelse  Toldsats tredjelande  GSP-toldsats 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1521 10 90   Vegetabilsk voks      3         0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1521 90 99   Bivoks          2,5         0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 10 11   Tyggegummi        8 + mob      2 + mob 

        - i strimler       max 23       max 23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 10 19   Tyggegummi        8 + mob      2 + mob 

        - i andre tilfælde    max 23       max 23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 71   Bolcher o.lign.,     13 + mob      6 + mob 

        også fyldte      max 27 + ad s/z max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 75   Karameller        13 + mob      6 + mob 

                   max 27 + ad s/z max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1805      Kakaopulver,       12         9 

        ikke tilsat sukker 

        eller andre 

        sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806      Chokolade og andre 

        tilberedte næringsmidler 

        med indhold af kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 00   Kakaopulver, tilsat 

        sukker eller andre 

        sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 15 10              10         3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 15 90              10         - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 20 10             10 + mob       3 + mob 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 20 90             10 + mob        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 30*10             10 + mob       3 + mob 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 30*90             10 + mob        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 90*10             10 + mob       3 + mob 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 90*90             10 + mob        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20 10              12 + mob       9 + mob 

                  max 27 + ad s/z  max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20 30              12 + mob       9 + mob 

                  max 27 + ad s/z  max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20 50              12 + mob       9 + mob 

                  max 27 + ad s/z  max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20 70              19 + mob        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20 80 til            12 + mob       9 + mob 

 1806 90 50             max 27 + ad s/z  max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 60 til            12 + mob        - 

 1806 90 90             max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 10 00               9 + mob       0 + mob 

                  max 24 + ad f/m  max 24 - ad f/m 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 20                13 + mob       0 + mob 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 30 undtagen           13 + mob        - 

 1905 30 91             max 35 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 30 91              13 + mob        - 

                  max 35 + ad f/m 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 40                14 + mob        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 90 10               6 + mob       0 + mob 

                  max 20 + ad f/m  max 20 + ad f/m 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 90 20               7 + mob       0 + mob 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 90 30              14 + mob       4 + mob 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 90 40 til            13 + mob        - 

 1905 90 90 undtagen        max 30 + ad f/m 

 1905 90 60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 90 60              13 + mob        - 

                  max 35 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102 10 39   Gær          15 + mob       4 + mob 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105      Konsumis, også     12 + mob        - 

        med indhold af   max 27 + ad s/z 

        kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2202 10 00   Vand, herunder      15          6 

        mineralvand og vand 

        tilsat kulsyre, tilsat 

        sukker eller andre 

        sødemidler eller 

        aromatiseret 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2201 10 19   Mineralvand og      4          0 

        vand tilsat kulsyre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2203 00 01 Øl            24         14 

  2203 00 09 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 31   Vodka       1,3 ecu/% vol/hl      - 

                   + 5 ecu/hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 65   Likør       1,6 ecu/% vol/hl      - 

                   + 10 ecu/hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 69   Andre       1,6 ecu/% vol/hl      - 

        spiritusholdige   + 10 ecu/hl 

        drikkevarer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Told ved indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Estland 

 --------------------------------------------------------------------- 

                  Toldsatser 

 KN-kode         fra 1.1.1995    fra 1.1.1996 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1521 10 90           0          0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1521 90 99           0          0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 10 11          0 + mobr      0 + mobr 

                max 23       max 23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 10 19          0 + mobr      0 + mobr 

                max 23       max 23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 71          3 + mobr      0 + mobr 

              max 27 + ad s/z   max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 75          3 + mobr      0 + mobr 

              max 27 + ad s/z   max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1805              5           0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806              0           0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10            5           0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 20 10        0 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 20 90        5 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 30*10        0 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 30*90        5 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 90*10        0 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10 90*90        5 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20 10          4 + mobr      0 + mobr 

              max 27 + ad s/z   max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20 30          4 + mobr      0 + mobr 

              max 27 - ad s/z   max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20 50          4 + mobr      0 + mobr 

              max 27 + ad s/z   max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20 70         10 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20 80 til        4 + mobr      0 + mobr 

 1806 90 50        max 27 + ad s/z   max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 60 til        6 + mobr      0 + mobr 

 1806 90 90        max 27 + ad s/z   max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 10 00          0 + mob       0 + mobr 

              max 24 - ad f/m   max 24 + ad f/m 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 20           0 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 30 undtagen       6 + mobr      0 + mobr 

 1905 30 91        max 35 + ad s/z   max 35 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 30 91          6 + mobr      0 + mobr 

              max 30 + ad f/m   max 30 + ad f/m 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 40           7 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 90 10          0 + mob       0 + mobr 

              max 20 + ad f/m   max 20 + ad f/m 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 90 20          0 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 90 30          0 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 90 40 til        6 + mobr      0 + mobr 

 1905 90 90 undtagen    max 30 + ad f/m   max 30 + ad f/m 

 1905 90 60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905 90 60          6 + mobr      0 + mobr 

              max 35 + ad s/z   max 35 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102 10 39          0 + mobr      0 + mobr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105             6 + mobr      0 + mobr 

              max 27 + ad s/z   max 27 + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2202 10 00           3          0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2201 10 19           0          0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2203 00 01         9          7 

  2203 00 09 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 31        1,1 ecu/% vol/hl  0,9 ecu/% vol/hl 

               + 4 ecu/hl    + 3,5 ecu/hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 65        1,4 ecu/% vol/hl  1,1 ecu/% vol/hl 

               + 8 ecu/hl    + 7 ecu/hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 69        1,4 ecu/% vol/hl  1,1 ecu/% vol/hl 

               + 8 ecu/hl    + 7 ecu/hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag II 

 Kontingenter for indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse 

  i Estland, for hvilke der er indrømmet nedsættelse af 

  landbrugselementet i overensstemmelse med artikel 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

                    Mængder (i tons) 

       Vare-     ----------------------------------------- 

 KN-kode   beskrivelse   1995  1996  1997  1998  1999  2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 10 11 Tyggegummi,   ) 

       i strimler    ) 

 ---------------------------- 

 1704 10 19 Tyggegummi,   )120  132  144  156  168  180 

       i andre tilfælde ) 

 ---------------------------- 

 1704 90 71 Bolcher o.lign., ) 

       også fyldte   ) 

 ---------------------------- 

 1704 90 75 Karameller    ) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1805    Kakaopulver    25  28   31   34   37   41 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1806   Chokolade     60  66   72   78   84   90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905    Brød mm.     100  110  120  130  140  150 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102 10 39 Gær        15  17   18   20   21   23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105    Konsumis, også   10  11   12   13   14   15 

       med indhold af 

       kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2203    Øl        150  165  180  195  210  225 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 31 Vodka       80  88   96  104  112  120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 65 Likør       15  17   18   20   21   23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 69 Andre       15  17   18   20   21   23 

       spiritusholdige 

       drikkevarer 

 --------------------------------------------------------------------- 

Protokol 3

om definitionen af begrebet

»varer med oprindelsesstatus« og

om metoderne for administrativt samarbejde

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer« alle former for bestanddele, råstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af varen

c) »vare« den vare, der fremstilles, også når den senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »produkter« både materialer og varer

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, udfærdiget i Geneve den 12. april 1979

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udførsel

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i de pågældende områder

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne tilpasninger

i) »merværdi« prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte materialer, som ikke har oprindelse i det land, hvor disse varer fremstilles

j) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k) »tariferet« en vares eller et materiales tarifering under en bestemt position

l) »sending« varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.

Afsnit II

Definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus«

Artikel 2

Oprindelseskriterier

For anvendelsen af aftalen gælder følgende, jf. dog artikel 3 og 4 i denne protokol:

1) Som varer med oprindelse i Fællesskabet anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning.

2) Som varer med oprindelse i Estland anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Estland i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Estland, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Estland, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Estland i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral kumulation

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), anses materialer med oprindelse i Estland i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), anses materialer med oprindelse i Fællesskabet i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Estland, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

Artikel 4

Kumulation med materialer med oprindelse i Letland og Litauen

1. a) Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 og 3, anses materialer med oprindelse i Letland eller Litauen i den i protokol 3 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

b) Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 og 3, anses materialer med oprindelse i Letland eller Litauen i den i protokol 3 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Estland, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

2. Varer, der har erhvervet oprindelsesstatus i henhold til stk. 1, beholder kun deres oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Estland, hvis den værdi, der er tilført dem der, overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i Letland eller Litauen.

Hvis dette ikke er tilfældet, anses de pågældende varer med henblik på anvendelsen af denne aftale eller aftalerne mellem Fællesskabet og Letland og Litauen som varer med oprindelse i Letland og i Litauen, afhængigt af, hvilket af disse lande der tegner sig for den største værdi af de oprindelsesmaterialer, der er medgået.

3. Med henblik på anvendelsen af denne artikel gælder oprindelsesregler, der er identiske med reglerne i denne protokol, i samhandelen mellem Fællesskabet og Letland og Litauen og mellem Estland og disse to lande og tillige mellem disse tre lande indbyrdes.

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller i Estland i den i artikel 2, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), fastlagte betydning, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet der

c) levende dyr, som er født og opdrættet der

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet der

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives der

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer

g) produkter, som er fremstillet på deres flydende fabrikker udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte varer, som indsamles der og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves der

j) varer, som er udvundet af havbunden eller undergrunden beliggende uden for deres søterritorium, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller undergrund

k) varer, som er fremstillet der udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker:

- som er registreret eller anmeldt i Estland eller i en af Fællesskabets medlemsstater

- som fører Estlands flag eller en af Fællesskabets medlemsstaters flag

- som mindst for halvdelens vedkommende ejes af statsborgere i Estland eller Fællesskabets medlemsstater eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater eller i Estland, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i Estland eller Fællesskabets medlemsstater, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse medlemsstater, Estland, offentlige institutioner eller statsborgere i disse lande

- hvis officersbesætning er sammensat af statsborgere i Estland eller Fællesskabets medlemsstater

- og hvis øvrige besætning er sammensat således, at mindst 75% er statsborgere i Estland eller Fællesskabets medlemsstater.

3. Udtrykket »Estland« og »Fællesskabet« dækker ligeledes Estlands og Fællesskabets medlemsstaters territoriale farvande.

Søgående fartøjer, der befinder sig på det åbne hav, herunder flydende fabrikker, om bord på hvilke der foretages en bearbejdning eller forarbejdning af fangsterne, anses som dele af Fællesskabets eller Estlands område, forudsat at de opfylder de i stk. 2 angivne betingelser.

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede varer

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2 anses materialer uden oprindelsesstatus for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når den fremstillede vare henføres under en anden toldposition end dem, hvorunder alle de materialer, der ikke har oprindelsesstatus, og som er blevet anvendt til fremstillingen, tariferes, jf. dog bestemmelserne i stk. 2 og 3.

2. For en vare, der er opført i kolonne 1 og 2 i listen i bilag II, opfyldes de for varen i kolonne 3 angivne betingelser i stedet for reglen i stk. 1.

Når der i listen i bilag II anvendes en procentregel ved bestemmelsen af oprindelsesstatus for en vare, der er fremstillet i Fællesskabet eller Estland, skal merværdien som følge af bearbejdningen eller forarbejdningen svare til prisen ab fabrik for den fremstillede vare med fradrag af toldværdien af de materialer fra tredjelande, der er indført til Fællesskabet eller Estland.

3. Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal være foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af de pågældende varer, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis en vare, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser vedrørende den pågældende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gælder de betingelser, som er angivet for den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Med henblik på anvendelsen af artikel 6 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om de medfører positionsskifte:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varesæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve varen eller deres emballage

e) enkel blanding af varer, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Estland

f) enkel samling af dele for at kunne danne en komplet vare

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger

h) slagtning af dyr.

Artikel 8

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når en vare, der består af en gruppe eller samling af dele, i henhold til det harmoniserede system tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske varer, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner eller køretøjer.

Artikel 10

Varer i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som varer med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af varer med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

Artikel 11

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i Fællesskabet eller Estland, er det ikke nødvendigt at undersøge, om elektrisk energi, brændselsanlæg og udstyr, maskiner og værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, eller om materialer, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning, har oprindelsesstatus.

Afsnit III

Territoriale betingelser

Artikel 12

Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Estland, jf. dog undtagelserne i artikel 3 og 4.

Artikel 13

Genindførsel af produkter

Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Estland til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 3 eller 4, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres,

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land.

Artikel 14

Direkte forsendelse

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for varer eller materialer, som transporteres mellem Fællesskabets og Estlands område eller, når bestemmelserne i artikel 4 finder anvendelse, Letlands eller Litauens område, uden passage af andre områder. Dog kan transport af varer med oprindelse i Estland eller Fællesskabet som en enkelt forsendelse ske med passage af andre områder end Fællesskabets eller Estlands område eller, når bestemmelserne i artikel 4 finder anvendelse, Letlands eller Litauens område, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt varerne er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet og ikke der har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Varer med oprindelse i Estland eller Fællesskabet kan transporteres i rørledninger gennem andre områder end Fællesskabets eller Estlands område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for de ansvarlige toldmyndigheder fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, der er udstedt i udførselslandet, og som dækker passagen gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af varerne,

ii) datoen for varernes losning og ladning og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 15

Udstillinger

1. Varer, der afsendes fra en af de kontraherende parter til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen sælges til indførsel i en anden kontraherende part, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i Fællesskabet eller Estland, og det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse varer fra en af de kontraherende parter til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem der

b) at denne eksportør har solgt varerne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en anden kontraherende part

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til den sidstnævnte kontraherende part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke varerne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske varer.

Afsnit IV

Bevis for oprindelse

Artikel 16

Varecertifikat EUR.1

Bevis for varers oprindelsesstatus i henhold til denne protokol gives ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1. Modellen hertil findes i bilag III til denne protokol.

Artikel 17

Normal procedure for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III.

Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, på hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

Eksportøren skal opbevare de i første afsnit nævnte dokumenter i mindst tre år.

Anmodninger om varecertifikater EUR.1 skal opbevares i mindst tre år af udførselslandets toldmyndigheder.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Fællesskabet i den i artikel 2, stk. 1, i denne protokol fastsatte betydning. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i Estland, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Estland i den i artikel 2, stk. 2, i denne protokol fastsatte betydning.

5. I tilfælde, hvor kumulationsbestemmelserne i artikel 2, 3 og 4 finder anvendelse, kan toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater eller Estland udstede varecertifikater EUR.1 på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Estland i den i denne protokol fastsatte betydning, og forudsat at de varer, som varecertifikaterne EUR.1 vedrører, befinder sig i Fællesskabet eller Estland.

I disse tilfælde kan der udstedes certifika-ter EUR.1, forudsat at der fremlægges et tidlig-ere udstedt eller udfærdiget bevis for varer-nes oprindelse. Oprindelsesbeviset opbevares mindst tre år af toldmyndighederne i udførselslandet.

6. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de måtte finde hensigtsmæssig.

De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

7. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

8. Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder ved udførslen af de varer, som det vedrører. Certifikatet stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 17, stk. 8, kan varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de varer, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen,

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»NACHTRAGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«, »RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«, »ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«, »(GRÆSK TEKST)», »EXPEDIDO A POSTERIORI«, »EMITADO A POSTERIORI«, »TAGANTJARELE VALJAANTUD«, »ANNETTU JALKIKATEEN«, »UTFARDAT I EFTERHAND«.

5. Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndigheden beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »(GRÆSK TEKST)», »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »DUPLIKAAT«, »KAKSOISKAPPALE«, »DUPLIKAT«.

3. Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, samt udstedelsesdato og serienummer for det originale certifikat anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 20

Erstatning af certifikater

1. Det skal til enhver tid være muligt at erstatte et eller flere varecertifikater EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, forudsat at dette foretages af de toldmyndigheder eller andre myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen med varerne.

2. Erstatningscertifikatet betragtes som et endeligt varecertifikat EUR.1 med henblik på anvendelsen af denne protokol, herunder også bestemmelserne i denne artikel.

3. Erstatningscertifikatet udstedes på grundlag af en skriftlig anmodning fra den eksportør, der står for genudførslen, efter at de berørte myndigheder har kontrolleret oplysningerne i ansøgerens anmodning. Dato og serienummer for det oprindelige varecertifikat EUR.1 anføres i rubrik 7.

Artikel 21

Forenklet procedure for udstedelse af certifikater

1. Som undtagelse fra artikel 17, 18 og 19 i denne protokol anvendes en forenklet procedure for udstedelse af varecertifikat EUR.1 i overensstemmelse med nedenstående regler.

2. Udførselslandets toldmyndigheder kan fritage en eksportør, i det følgende benævnt »autoriseret eksportør«, som ofte udfører varer, for hvilke der kan udstedes varecertifikater EUR.1, og som over for toldmyndighederne kan tilbyde tilfredsstillende garanti for kontrollen med varernes oprindelsesstatus, for ved udførslen at frembyde varen ved toldstedet i udførselslandet samt for at indgive den anmodning om certifikat EUR.1, der gælder for disse varer, i forbindelse med udstedelsen af et certifikat EUR.1 på de vilkår, der er fastsat i artikel 17 i denne protokol.

3. Det i stk. 2 omhandlede bemyndigelse skal, efter toldmyndighedernes valg, indeholde bestemmelse om, at rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« på certifikat EUR.1:

a) enten forud af toldmyndighederne i udførselslandet forsynes med det kompetente toldsteds stempel samt håndskrevet eller påtrykt underskrift af en toldembedsmand ved det pågældende toldsted;

b) eller af den autoriserede eksportør forsynes med et særligt stempel, som er godkendt af udførselslandets toldmyndigheder, og som er i overensstemmelse med det i bilag V til denne protokol afbildede stempelaftryk. Sådanne stempler kan være påtrykt formularen.

4. I de i stk. 3, litra a), omhandlede tilfælde skal rubrik 7 »Bemærkninger« i varecertifikat EUR.1 forsynes med en af følgende påtegninger:

»PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO«, »FORENKLET PROCEDURE«, »VEREINFACHTES VERFAHREN«, »(GRÆSK TEKST)», »SIMPLIFIED PROCEDURE«, »PROCEDURE SIMPLIFIEE«, »PROCEDURA SEMPLIFICATA«, »VEREENVOUDIGDE PROCEDURE«, »PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO«, »LIHTSUSTATUD PROTSEDUUR«, »YKSINKERTAISTETTU MENETTELY«, »FORENKLAD PROCEDUR«.

5. Rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« i varecertifikat EUR.1 udfyldes i givet fald af den autoriserede eksportør.

6. Den autoriserede eksportør skal i rubrik 13 »Anmodning om undersøgelse« i varecertifikat EUR.1 i givet fald anføre navn og adresse på de toldmyndigheder, der er kompetente til at kontrollere certifikatet.

7. Udførselslandets toldmyndigheder kan, i tilfælde hvor den forenklede procedure benyttes, foreskrive anvendelse af varecertifikater EUR.1 forsynet med et mærke, der gør det muligt at identificere disse certifikater.

8. I de i stk. 2 omhandlede bemyndigelser skal de kompetente myndigheder navnlig angive:

a) hvilke betingelser der skal overholdes ved udfærdigelsen af anmodninger om varecertifikater EUR.1;

b) bestemmelser om opbevaring i mindst tre år af anmodningerne;

c) i de i stk. 3, litra b), nævnte tilfælde, hvilke myndigheder der er kompetente til at foretage den i artikel 30 i denne protokol omhandlede efterfølgende kontrol.

9. Udførselslandets toldmyndigheder kan udelukke visse varekategorier fra den i stk. 2 omhandlede særlige behandling.

10. Toldmyndighederne skal nægte at give den i stk. 2 omhandlede bemyndigelse til eksportører, som ikke tilbyder de garantier, der skønnes nødvendige. De kompetente myndigheder kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen. Tilbagekaldelse skal ske, når en autoriseret eksportør ikke længere opfylder betingelserne for meddelelsen af bemyndigelsen eller ikke længere tilbyder nævnte garantier.

11. For at give de kompetente myndigheder mulighed for eventuelt at foretage en kontrol, før varen afsendes, kan det pålægges den autoriserede eksportør at holde disse myndigheder underrettet om de forsendelser, han agter at foretage; de nærmere bestemmelser herom fastlægges af disse myndigheder.

12. Udførselslandets toldmyndigheder kan kontrollere de autoriserede eksportører, hvis de finder det nødvendigt. De pågældende eksportører skal tillade dette.

13. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke anvendelsen af Fællesskabets, medlemsstaternes og Estlands forskrifter vedrørende toldformaliteter og brugen af tolddokumenter.

Artikel 22

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR.1 er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Varecertifikater EUR.1, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage varecertifikater EUR.1, når varerne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 23

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR.1 fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af et varecertifikat EUR.1. De kan desuden kræve, at importangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at varerne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 24

Indførsel i form af delforsendelser

Når varer henhørende under kapitel 84 og 85 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et enkelt bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 25

Certifikat EUR.2

1. Uanset bestemmelserne i artikel 16 kan dokumentationen for oprindelsesstatus i den i denne protokol fastsatte betydning for forsendelser, som udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, og hvis værdi ikke overstiger 3 000 ecu pr. forsendelse, ske ved fremlæggelse af et certifikat EUR.2, hvortil modellen findes i bilag IV til denne protokol.

2. Certifikat EUR.2 udfyldes og undertegnes af eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant på førstnævntes ansvar i overensstemmelse med denne protokol.

3. Der udfyldes et certifikat EUR.2 for hver forsendelse.

4. Eksportører, der anmoder om et certifikat EUR.2, skal på anmodning af toldmyndighederne i udførselslandet forelægge alle støttedokumenter vedrørende anvendelsen af dette certifikat.

5. Artikel 22 og 23 finder tilsvarende anvendelse for certifikater EUR.2.

Artikel 26

Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som varer med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et formelt bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter, og det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 300 ecu, når der er tale om småforsendelser, eller 800 ecu, når der er tale om varer, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 27

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et varecertifikat EUR.1 eller et certifikat EUR.2 og oplysningerne i de dokumenter, der indgives til toldstedet med henblik på varernes indklarering, medfører dette ikke i sig selv, at varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et varecertifikat EUR.1 eller et certifikat EUR.2 bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 28

Beløb udtryk i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtryk i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles den anden part.

Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal dette godkende dem, hvis varerne er faktureret i udførselslandets valuta eller i et andet af de i artikel 4 i denne protokol nævnte landes valuta.

Er varerne faktureret i en anden af Fællesskabets medlemsstaters valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

2. Indtil den 30. april 2000 udgør de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb pr. 1. oktober 1994.

For hver efterfølgende periode af 5 års varighed undersøger Associeringsrådet de i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i landenes nationale valutaer på grundlag af ecu-vekselkurserne den første hverdag i oktober året umiddelbart forud for denne femårsperiode.

Som led i denne undersøgelse sikrer Associeringsrådet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

Afsnit V

Metoder for administrativt samarbejde

Artikel 29

Meddelelse om stempler og adresser

Toldmyndighederne i medlemsstaterne og Estland skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og certifikater EUR.2.

Artikel 30

Kontrol af varecertifikat EUR.1 og certifikat EUR.2

1. Efterfølgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og af certifikat EUR.2 skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle årsager, der gør en undersøgelse berettiget.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferenceordningen for de pågældende varer, medens de afventer resultatet af undersøgelsen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse senest i løbet af ti måneder. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 31

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 30 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersøgelse, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for undersøgelsens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Associeringsrådet.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 32

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for en vare.

Artikel 33

Frizoner

1. Medlemsstaterne og Estland træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varer, der udføres på grundlag af et varecertifikat EUR.1, og som under transporten oplagres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke der undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt certifikat EUR.1 for varer med oprindelse i Fællesskabet eller i Estland, der er indført i en frizone på grundlag af et certifikat EUR.1, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Afsnit VI

Ceuta og Melilla

Artikel 34

Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen »Fællesskabet« som anvendt i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Fællesskabet« omfatter ikke varer med oprindelse i disse områder.

2. Denne protokol finder tilsvarende anvendelse på varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, jf. dog de særlige betingelser i artikel 35.

Artikel 35

Særlige betingelser

1. Følgende bestemmelser finder anvendelse i stedet for artikel 2, og henvisninger til den artikel betragtes som henvisninger til denne artikel.

2. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 14, anses følgende varer:

1) som varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla;

b) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Estland eller Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7;

2) som varer med oprindelse i Estland:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Estland;

b) varer, der er fremstillet i Estland, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7.

3. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen »Estland« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1. Hvad angår varer med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet.

5. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

Afsnit VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 36

Ændringer til protokollen

Associeringsrådet foretager hvert andet år, eller på anmodning af Estland eller Fællesskabet, en undersøgelse af gennemførelsen af bestemmelserne i denne protokol med henblik på eventuelt nødvendige ændringer eller tilpasninger.

Ved en sådan undersøgelse tages der særligt hensyn til parternes medlemskab af frihandelsområder eller toldunioner med tredjelande.

Artikel 37

Toldsamarbejdsudvalget

1. Der nedsættes et toldsamarbejdsudvalg, der skal sikre det administrative samarbejde med henblik på korrekt og ensartet anvendelse af denne protokol, og som skal varetage alle øvrige opgaver på toldområdet, som det måtte få overdraget.

2. Udvalget består på den ene side af eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som er ansvarlige for toldspørgsmål, og på den anden side af eksperter, der er udpeget af Estland.

Artikel 38

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af denne.

Artikel 39

Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Estland træffer hver for sit vedkommende de foranstaltninger, som gennemførelsen af denne protokol indebærer.

Artikel 40

Arrangementer med Letland og Litauen

De kontraherende parter træffer de nødvendige foranstaltninger til indgåelse af arrangementer med Letland og Litauen med henblik på denne protokols anvendelse. De kontraherende parter meddeler hinanden, hvilke foranstaltninger de har truffet med henblik herpå.

Artikel 41

Varer under forsendelse eller i oplag

Aftalens bestemmelser gælder også for varer, som opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på datoen for aftalens ikrafttræden befinder sig enten i transit eller midlertidigt oplagt på toldoplag eller i frizoner i Fællesskabet eller i Estland eller, når bestemmelserne i artikel 2 finder anvendelse, i Letland eller i Litauen, under forudsætning af, at der senest fire måneder efter den pågældende dato forelægges indførselslandets toldmyndigheder et varecertifikat EUR.1, som er udstedt efterfølgende af de kompetente myndigheder i udførselslandet, samt dokumentation for direkte forsendelse.

Bilag I

Forord

Disse noter finder ligeledes om fornødent anvendelse på alle varer, der er fremstillet ved anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, selv når disse ikke har undergået de særlige ændringer, der er nævnt i listen i bilag II, og blot er undergivet reglen for positionsskifte i artikel 6, stk. 1.

Note 1

1.1. I de to første kolonner på listen beskrives den fremstillede vare. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

1.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

1.3. Når der er forskellige regler i listen for forskellige varer inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3.

Note 2

2.1. I tilfælde, hvor positioner ikke er på listen eller dele af den position ikke er på listen, finder den i artikel 6, stk. 1, anførte regel om positionsskifte anvendelse. Når en positionsskiftebetingelse finder anvendelse på en vare, der er opført på listen, er betingelsen anført i kolonne 3.

2.2. Den bearbejdning eller forarbejdning, der er nødvendig i henhold til en regel i kolonne 3, skal kun foretages i forbindelse med de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus. Begrænsningerne ifølge en regel i kolonne 3 finder på samme måde kun anvendelse på anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus.

2.3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos ...«, forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

2.4. Når en vare, der er fremstillet af materialer uden oprindelsesstatus, som har fået oprindelsesstatus ved fremstillingen i henhold til reglen om positionsskifte eller dens egen listeregel, anvendes som materiale i fremstillingen af en anden vare, finder den regel, der gælder for den vare, i hvilken den er indarbejdet, ikke anvendelse på den pågældende vare.

F.eks.:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i det pågældende land på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedningen allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Den betragtes så som en vare med oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om den er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

2.5. Selv om reglen om positionsskifte eller reglen i listen er overholdt, har en vare ikke oprindelsesstatus, når den foretagne bearbejdning eller forarbejdning taget som helhed er utilstrækkelig i den i artikel 7 nævnte forstand.

Note 3

3.1. Reglen i listen fastlægger den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, hvoraf følger, at yderligere bearbejdning eller forarbejdning også giver oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, hvorimod anvendelse af sådant materiale på et senere stadium ikke er tilladt.

3.2. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare kan fremstilles af mere end et materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

F.eks.:

I reglen for vævede stoffer hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

Når en begrænsning gælder for et materiale, og andre begrænsninger gælder for andre materialer i samme regel, finder de imidlertid kun anvendelse på de materialer, der faktisk anvendes.

F.eks.:

I reglen for symaskiner hedder det, at den anvendte trådspændingsmekanisme skal have oprindelsesstatus, og at den anvendte zig-zag-syningsmekanisme også skal have oprindelsesstatus; disse to begrænsninger gælder kun, når de pågældende mekanismer faktisk indsættes i symaskinen.

3.3. Når det i en regel i listen hedder, at en vare skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen.

F.eks.:

Reglen for pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf uden oprindelsesstatus udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

F.eks.:

Når en artikel er fremstillet af fiberdug, og det kun er tilladt at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags varer, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

Se også note 6.3 i forbindelse med tekstilvarer.

3.4. Når der i en regel i listen angives to eller flere procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte varer, de gælder for.

Note 4

4.1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre og er begrænset til stadiet inden spinding, herunder også affald, og medmindre andet er angivet, omfatter »naturlige fibre« også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003, samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101, 5102, 5103, 5104 og 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301, 5302, 5303, 5304 og 5305.

4.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 og 5507.

Note 5

5.1. For så vidt angår varer tariferet under de positioner i listen, i hvilke der er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dem, og som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer, uanset deres andel af varen.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre

F.eks.:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10% vægtprocent af garnet.

F.eks.:

Vævet stof under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan enten garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

F.eks.:

Tuftet tekstilstof under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun en blandet vare, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

F.eks.:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

F.eks.:

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10% af vægten af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

5.3. For stoffer, hvori der indgår »garn fremstillet af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

5.4. For stoffer, hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 6

6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8% af prisen ab fabrik for varen.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af besætningsartikler og tilbehør ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

Note 7

7.1. Som »processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner1)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation

7.2. Som »processer« (pos. 2710 til 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

ij) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olie henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250IC deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 grader C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning

7.3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser ikke oprindelsesstatus.

Bilag II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position          Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

   (1)               (2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0201     Kød af hornkvæg, fersk eller kølet 

 0202     Kød af hornkvæg, frosset 

 0206     Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder, 

       heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller 

       frosset 

 0210     Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, 

       tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller 

       slagteaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 til   Fisk, dog ikke levende 

 0305 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402,    Mejeriprodukter 

 0404 til 

 0406 

 0403     Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og 

       anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også 

       koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, 

       aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao 

 0408     Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, 

       kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på 

       anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre 

       sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0502   Bearbejdede svine- og vildsvinebørster 

 ex 0506   Ben og hornkerner, rå 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 til   Spiselige grøntsager, frosne eller tørrede, 

 0713     foreløbigt konserverede, og ikke grøntsager henhørende 

       under pos. ex 0710 og ex 0711 

 ex 0710   Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogte, frosne 

 ex 0711   Sukkermajs, foreløbigt konserverede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0811     Frugter og nødder, også kogt i vand eller dampkogte, 

       frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler: 

       - Tilsat sukker 

       - I andre tilfælde 

 0812     Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med 

       svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller 

       andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte 

       til umiddelbar fortæring 

 0813     Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801 til 

       0806; blandinger af nødder eller tørrede frugter 

       henhørende under dette kapitel 

 0814     Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder 

       vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt 

       konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre 

       konserverende opløsninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 11 Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten, 

       undtagen varer henhørende under pos. ex 1106 

 ex 1106   Mel og gryn af tørrede bælgfrugter, henhørende under 

       pos. 0713 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1301     Schellak o.lign.; vegetabilske carbohydratgummier, 

       naturharpikser, gummiharpikser og balsamer 

 ex 1302   Planteslimer og gelatineringsmidler, modificerede, 

       udvundet af vegetabilske stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1501     Fedt af svin og fjerkræ, udsmeltet, også udpresset eller 

       ekstraheret med opløsningsmidler: 

       - Ben og destruktionsfedt 

       - Andre varer 

 1502     Talg af hornkvæg, får eller geder, rå eller udsmeltet, 

       også udpresset eller ekstraheret med opløsningsmidler: 

       - Ben og destruktionsfedt 

       - Andre varer 

 1504     Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, 

       samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke 

       kemisk modificerede: 

       - Fraktioner i fast form, af fiskeolier samt fedtstoffer 

        og olier udvundet af havpattedyr 

       - Andre varer 

 ex 1505   Raffineret lanolin 

 1506     Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner 

       deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: 

       - Fraktioner af fedtstoffer, i fast form 

       - Andre varer 

 ex 1507 til Vegetabilske fedtstoffer og fraktioner deraf, også 

  1515   raffinerede, men ikke kemisk modificerede: 

       - Fraktioner af fedtstoffer, i fast form, jojobaolie 

       - Træolie (tungolie); myrtevoks og japanvoks 

       - Olier til teknisk eller industriel anvendelse, 

        bortset fra til fremstilling af næringsmidler 

 ex 1516   Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt 

       fraktioner deraf, re-esterificerede, også raffinerede, 

       men ikke på anden måde bearbejdede 

 ex 1517   Spiselige blandinger af vegetabilske olier (flydende) 

       henhørende under pos. 1507 til 1515 

 ex 1519   Industrielle fedtalkoholer, der har karakter af kunstigt 

       voks 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1601     Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller 

       blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf 

 1602     Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, tilberedte 

       eller konserverede 

 1603     Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller 

       andre hvirvelløse vanddyr 

 1604     Fisk, tilberedt eller konserveret, kaviar og 

       kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn 

 1605     Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, 

       tilberedt eller konserveret 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1701   Rør- og roesukker samt kemisk rent sukker, i fast form, 

       med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer 

 1702     Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, 

       glucose og fructose, i fast form; sirup og andre 

       sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer; 

       kunsthonning, også blandet med naturlig honning; 

       karamel: 

       - Kemisk ren maltose og fructose 

       - Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte 

        smagsstoffer eller farvestoffer 

       - Andre varer 

 ex 1703 M  Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af 

       sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller 

       farvestoffer 

 1704     Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid 

       chokolade) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806     Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold 

       af kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901     Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af 

       mel, fine gryn, stivelse eller maltekstrakt, også tilsat 

       kakao, såfremt dette udgør mindre end 50 vægtprocent, 

       ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler 

       fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 

       0404, også tilsat kakao, såfremt dette udgør mindre end 

       10 vægtprocent, ikke andetsteds tariferet: 

       - Maltekstrakt 

       - Andre varer 

 1902     Dejprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller 

       andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. 

       spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, 

       cannelloni; couscous, også tilberedt 

 1903     Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, 

       i form af flager, grove gryn, perlegryn, sigtemel eller 

       lignende 

 1904     Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af 

       korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn 

       (kerner), undtagen majs, løse, forkogt eller på anden 

       måde tilberedt: 

       - Uden indhold af kakao: 

       - Korn, undtagen majs, løse, forkogt eller på anden måde 

        tilberedt 

       - Andre varer 

       - Med indhold af kakao 

 1905     Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også 

       tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til 

       lægemidler, segloblater samt lignende varer af mel eller 

       stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001     Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige 

       plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller 

       eddikesyre 

 2002     Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end 

       med eddike eller eddikesyre 

 2003     Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden 

       måde end med eddike eller eddikesyre 

 2004 og   Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden 

 2005     måde end med eddike eller eddikesyre, også frosne 

 2006     Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, 

       tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller 

       kandiserede) 

 2007     Syltetøj, frugtgele, marmelade, frugt- eller nøddepure 

       samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning 

       eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller 

       andre sødemidler 

 2008     Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt 

       eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, 

       andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds 

       tariferet: 

       - Frugter og nødder, kogt på anden måde end i vand eller 

        ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne 

       - Nødder, uden indhold af tilsat sukker eller alkohol 

       - Andre varer 

 ex 2009   Frugtsafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat 

       alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2101   Brændt cikorie samt ekstrakter, essenser og koncentrater 

       deraf 

 ex 2103   - Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; 

        sammensatte smagspræparater (også EFTA) 

       - Tilberedt sennep 

 ex 2104   - Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling 

        deraf 

       - Homogeniserede sammensatte næringsmidler 

 ex 2106   Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer 

       eller farvestoffer 

 2201     Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og 

       vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre 

       sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne 

 2202     Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og 

       vand tilsat sukker eller andre sødemidler eller 

       aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, 

       undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 

       2009 

 ex 2204   Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, og 

       druemost tilsat alkohol 

 2205     Følgende varer, med indhold af drueprodukter: 

 ex 2207,   Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske 

 ex 2208 og  planter eller aromastoffer; ethanol (ethylalkohol) og 

 ex 2209   anden spiritus, også denatureret; spiritus, likører og 

       andre spiritusholdige drikkevarer; sammensatte 

       alkoholholdige tilberedninger af den art, der anvendes 

       til fremstilling af drikkevarer; eddike 

 ex 2208   Whisky med indhold af alkohol på under 50 

       rumfangsprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2303   Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset 

       fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, 

       beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på over 40 

       vægtprocent 

 ex 2306   Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af 

       olivenolie, med indhold af over 3% olivenolie 

 2309     Tilberedt dyrefoder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2402     Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak 

       eller tobakserstatning 

 ex 2403   Røgtobak 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2504   Naturlig krystallinsk grafit med beriget kulindhold, 

       renset og malet 

 ex 2515   Marmor, groft tildannet, også ved savning, til blokke 

       eller til kvadratiske eller rektangulære plader, af 

       tykkelse højst 25 cm 

 ex 2516   Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- 

       eller bygningssten, groft tildannet, også ved savning, 

       til blokke eller til kvadratiske eller rektangulære 

       plader, af tykkelse højst 25 cm 

 ex 2518   Dolomit, brændt 

 ex 2519   Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit), knust og pakket i 

       lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også rent, dog ikke 

       smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesium 

 ex 2520   Gips, særlig tilberedt til dentalbrug 

 ex 2524   Asbestfibre, rå 

 ex 2525   Glimmerpulver 

 ex 2530   Brændte eller pulveriserede jordpigmenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2707   Olier, hvis indhold af aromatiske bestanddele - beregnet 

       efter vægt - er større end deres indhold af 

       ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende olier 

       som mineralolier, der er udvundet ved destillation af 

       højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke der ved 

       destillation på op til 250 grader C overdestilleres 

       mindst 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin 

       og benzen), til anvendelse som brændstof 

 ex 2709   Rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler 

 2710 til   Olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende 

 2712     fra bituminøse mineraler; præparater, ikke andetsteds 

       tariferet, indeholdende 70 vægtprocent eller derover af 

       jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse 

       mineraler som karaktergivende bestanddel 

       Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider 

       Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, 

       tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter 

       fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også 

       farvet 

 2713     Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre 

 til     restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende 

 2715     fra bituminøse mineraler 

       Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og 

       olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit 

       og asfaltsten 

       Bituminøse blandinger på basis af naturligt asfalt, 

       naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære 

       eller mineraltjærebeg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 28 Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske 

       forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters 

       metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper; 

       undtagen produkter henhørende under pos. 2811 og ex 

       2833, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 ex 2811   Svovltrioxid 

 ex 2833   Aluminiumsulfat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 29 Organiske kemikalier, undtagen produkter henhørende 

       under pos. ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 

       2933 og 2934, som er præciseret nedenfor 

 ex 2901   Acycliske carbonhydrider, bestemt til anvendelse som 

       motorbrændstof eller andet brændstof 

 ex 2902   Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azulener), 

       benzener, toluener og xylener, bestemt til anvendelse 

       som motorbrændstof eller andet brændstof 

 ex 2905   Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne 

       position og af ethanol eller glycerol 

 2915     Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, 

       halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, 

       nitro- og nitrosoderivater deraf 

 ex 2932   - Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- og 

        nitrosoderivater deraf 

       - Cycliske acetater og indre hemiacetater samt halogen-, 

        sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf 

 2933     Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som 

       heteroatom(er); nucleinsyrer og deres salte 

 2934     Andre heterocycliske forbindelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 30 Pharmaceutiske produkter, undtagen produkter 

       henhørende under pos. 3002, 3003 og 3004, for hvilke 

       reglerne er anført nedenfor 

 3002     Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, 

       profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre 

       blodbestanddele; vacciner, toksiner, 

       mikroorganismekulturer (undtagen gær) samt lignende 

       produkter: 

       - varer bestående af to eller flere bestanddele, som er 

        blevet sammenblandet med henblik på terapeutisk, 

        profylaktisk brug, eller ikke sammenblandede varer til 

        samme brug, i doseret stand eller i 

        detailsalgspakninger 

       - Andre varer: 

       - Menneskeblod 

       - Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk 

        brug 

       - Blodbestanddele, undtagen antisera; hæmoglobin og 

        serumglobuliner 

       - Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 

       - Andre varer 

 3003     Lægemidler (undtagen produkter henhørende under 

 og      pos. 3002, 3005 og 3006) 

 3004 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 31 Gødningsstoffer, undtagen produkter henhørende under 

       pos. ex 3105, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 ex 3105   Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to 

       eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og 

       kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under 

       nærværende kapitel, i form af tabletter eller lignende 

       eller i pakninger af bruttovægt højst 10 kg, undtagen: 

       - Natriumnitrat 

       - Calciumcyanamid 

       - Kaliumsulfat 

       - Kalium-magnesiumsulfat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 32 Garve- og farvestofekstrakter; garvesyre og derivater 

       deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling 

       og lakker; kit, spartelmasse o.lign.; trykfarver, blæk 

       og tusch; undtagen produkter henhørende under pos. ex 

       3201 og 3205, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 ex 3201   Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og 

       andre derivater deraf 

 3205     Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 

       til dette kapitel, på basis af substratpigmenter(1) 

 (1) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om 

  præparater, som anvendes til farvning af alle materialer eller som 

  bestanddele til fremstilling af farvepræparater, forudsat at de 

  ikke henhører under en anden position i kapitel 32. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 33 Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumer, 

       kosmetik og toiletmidler; undtagen produkter henhørende 

       under pos. 3301, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 3301     Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), 

       også i flydende eller fast form; resinoider; 

       koncentrater af flygtige vegetabilske olier i 

       fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende 

       fremkommet ved enfleurage eller maceration; 

       terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige 

       vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af 

       flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af 

       sådanne olier 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 34 Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og 

       rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks, tilberedt 

       voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, 

       modellermasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på 

       basis af gips, undtagen produkter henhørende under pos. 

       ex 3403 og 3404, for hvilke positionerne er nærmere 

       defineret nedenfor 

 ex 3403   Tilberedte smøremidler, med indhold af olier udvundet af 

       jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse 

       mineraler, forudsat at de udgør mindre end 70 

       vægtprocent deraf 

 ex 3404   Syntetisk voks og tilberedt voks: 

       - Syntetisk voks og tilberedt voks på basis af paraffin, 

        jordolievoks eller voks fra bituminøse mineraler; 

        paraffinremanens 

       - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 35 Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; 

       enzymer, undtagen produkter henhørende under pos. 3505 

       og ex 3507, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 3505     Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder 

       forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af 

       stivelse, dextrin eller anden stivelse: 

       - Ethere og estere af stivelse 

       - Andre varer 

 ex 3507   Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 36  Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske 

       artikler, tændstikker; pyrophore legeringer; visse 

       brændbare materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 37 Fotografiske og kinematografiske artikler, undtagen 

       produkter henhørende under pos. 3701, 3702 og 3704, for 

       hvilke reglerne er anført nedenfor 

 3701     Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, 

       lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end 

       papir, pap eller tekstilstof; bladfilm til øjeblikkelig 

       billedfremstilling, lysfølsomme, ikke eksponerede, også 

       monteret i kassetter 

 3702     Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke 

       eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller 

       tekstilstof; instant film i ruller, lysfølsomme, ikke 

       eksponerede 

 3704     Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, 

       eksponerede, men ikke fremkaldte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 38 Diverse kemiske produkter; undtagen produkter 

       henhørende under pos. ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 

       3806, ex 3807, 3808 til 3814, 3818 til 3820, 3822 og 

       3823, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 ex 3801   - Kolloid grafit, opslæmmet i olie, og semikolloid 

        grafit; kulholdig pasta til elektroder 

       - Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding med 

        jordolie, indeholdende over 30 vægtprocent grafit 

 ex 3803   Raffineret tallolie (tallsyre) 

 ex 3805   Sulfatterpentin, renset 

 ex 3806   Harpiksestere 

 ex 3807   Trætjærebeg 

 3808     Diverse kemiske produkter: 

 til     - Følgende varer henhørende under pos. 3823: 

 ex 3811   - Tilberedte bindemidler til støbeforme eller 

 3812      støbekerner, på basis af naturlige harpiksprodukter 

 til     - Naphtensyre og ikke-vandopløselige salte af 

 3814      naphtensyre: estere af naphtensyre 

 3818     - Sorbitol, undtagen sorbitol henhørende under pos. 2905 

 til     - Petroleumssulfonater, bortset fra petroleumssulfonater 

 3820      af alkalimetaller, af ammonium eller ethanolaminer; 

 fra 3822    thiopenholdige sulfonsyrer af olier hidrørende fra 

 til      bituminøse mineraler og salte deraf 

 3823 

       - Ionbyttere 

       - Luftabsorberende præparater (getters) 

       - Alkalisk jernoxid (gasrensemasse) 

       - Gasvand og brugt gasrensemasse 

       - Sulfonaphtensyre og ikke-vandopløselige salte heraf; 

        estere af sulfonaphtensyre 

       - Fuselolie og dippelsolie 

       - Blandinger af salte med forskellige anioner 

       - Kopieringspasta, på basis af gelatine, også på papir- 

        eller tekstilunderlag 

       - Andre varer 

 ex 3811   Tilberedte tilsætningsstoffer til smøremidler med 

       indhold af olier udvundet af jordolie eller rå olier 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3901   Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, af 

 til     plast undtagen varer, der henhører under pos. ex 3907, 

 3915     for hvilke reglen er anført nedenfor: 

       - Additionspolymerisationsprodukter 

       - Andre varer 

 ex 3907   Copolymerer, fremstillet af polycarbonat, acrylonitril 

       og butadienstyren (ABS) 

 ex 3916   Halvfabrikata og varer af plast, bortset fra varer 

 til 3921   henhørende under pos. ex 3916, ex 3917 og ex 3920, for 

       hvilke reglerne er anført nedenfor: 

       - Flade varer, bearbejdet ud over overfladebehandling 

        eller tilskåret i andet end kvadratisk eller 

        rektangulær form; også varer bearbejdet ud over 

        overfladebehandling 

       - Andre varer: 

       - Af additionspolymerisationsprodukter 

 ex 3916   Profiler og rør 

 og 

 ex 3917 

 ex 3920   Ark og film af ionomer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3922     Varer af plast 

 til 3926 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4001   »Sole-crepe«-plader 

 4005     Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form 

       eller som plader eller bånd 

 4012     Dæk af gummi, regummierede eller brugte massive eller 

       hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk samt 

       fælgbånd, af gummi 

 ex 4017   Varer af hård gummi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4102   Afhårede fåre- og lammeskind 

 4104     Læder, uden hår eller uld, undtagen læder henhørende 

 til     under pos. 4108 og 4109 

 4107 

 4109     Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4302   Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte: 

       - Til plader, kors og lignende 

       - I andre tilfælde 

 4303     Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer 

       af pelsskind 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4403   Træ, groft firhugget 

 ex 4407   Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret 

       eller skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved 

       fingerskarvning, af tykkelse over 6 mm 

 ex 4408   Finerplader og plader til krydsfiner, fingerskarvet, 

       samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller 

       skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved 

       fingerskarvning, af tykkelse 6 mm og derunder 

 ex 4409   - Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), 

        profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller 

        lignende) i hele længden på en eller flere kanter, 

        også høvlet, slebet eller sammensat ved 

        fingerskarvning 

       - Ramme- og møbellister 

 ex 4410 til Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister 

 ex 4413   af træ til bygningsbrug 

 ex 4415   Komplette pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende 

       pakningsgenstande, af træ 

 ex 4416   Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre 

       bødkerarbejder samt dele dertil, af træ 

 ex 4418   - Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug 

       - Ramme- og møbellister 

 ex 4421   Tændstikemner; træpløkke til fodtøj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4503     Varer af naturkork 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4811   Papir og pap, linjeret eller kvadreret 

 4816     Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- 

       og overføringspapir (undtagen varer henhørende under 

       pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i 

       æsker 

 4817     Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede 

       postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; 

       æsker, mapper o.lign. af papir og pap, indeholdende 

       assortimenter af brevpapir, konvolutter 

 ex 4818   Toiletpapir 

 ex 4819   Æsker, kartoner, sække, poser og andre 

       emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller 

       cellulosefiberdug 

 ex 4820   Brevpapirblokke 

 ex 4823   Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, 

       tilskåret 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4909     Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med 

       lykønskninger eller personlige meddelelser, også 

       illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat 

       udstyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4910     Kalendere af enhver art, trykte, herunder 

       kalenderblokke: 

       - Såkaldte »evighedskalendere«, også til udskiftelige 

        kalenderblokke, monteret på andet underlag end af 

        papir eller pap 

       - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 5003   Affald af natursilke (herunder kokoner, der er 

       uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og 

       opkradset tekstilmateriale), kartet eller kæmmet 

 5501     Korte kemofibre 

 til 

 5507 

 ex kapitel 50 Garn, monofilamenter og tråd 

 til kapitel 55 

       Vævede stoffer: 

       - Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde 

       - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 56 Vat, filt og fiberdug; særligt garn, sejlgarn, reb og 

       tovværk samt varer deraf undtagen dem, der henhører 

       under pos. 5602, 5604, 5605 og 5606, for hvilke reglerne 

       er anført nedenfor 

 5602     Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller 

       lamineret: 

       - Nålefilt 

       - Andre varer 

 5604     Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; 

       tekstilgarn samt strimler o.lign. henhørende under pos. 

       5404 og 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller 

       beklædt med gummi eller plast: 

       - Tråde og snore af blødgummi, overtrukket med tekstil 

       - Andre varer 

 5605     Metalliseret garn, også overspundet, bestående af 

       tekstilgarn eller strimler o.lign. henhørende under pos. 

       5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, 

       bånd eller pulver eller overtrukket med metal 

 5606     Overspundet garn samt overspundne strimler o.lign. 

       henhørende under pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn 

       henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af 

       hestehår); chenillegarn; krimmergarn 

 (»chainettegarn«) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 57  Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer: 

       - Af nålefilt 

       - Af andet filt 

       - Andre varer 

 ex kapitel 58 Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; 

       kniplinger; tapisserier: possementartikler; broderier, 

       undtagen varer henhørende under pos. 5805 og 5810; 

       reglerne vedrørende pos. 5810 er anført nedenfor: 

       - Af tekstil i forbindelse med gummitråde 

       - Andre varer 

 5810     Broderier i løbende længder, strimler eller motiver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5901     Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske 

       carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af 

       den art, der anvendes til fremstilling af bogbind, 

       etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; 

       buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, 

       der anvendes til fremstilling af hatte 

 5902     Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj 

       styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere 

       eller viskose: 

       - Med et indhold af højst 90 vægtprocent 

        tekstilmaterialer 

       - Andre varer 

 5903     Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller 

       lamineret med plast, undtagen varer henhørende under 

       pos. 5902 

 5904     Linoleum, også i tilskårne stykker; 

       gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag 

       med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker 

 5905     Vægbeklædning af tekstilmaterialer: 

       - Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med 

        gummi, plastic eller andre materialer 

       - Andre varer 

 5906     Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under 

       pos. 5902: 

       - Af trikotage 

       - Andet stof fremstillet af garn af kemofibre, med 

        indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægtprocent 

       - Andre varer 

 5907     Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på 

       anden måde; malede teaterkulisser, malede 

       atelierbagtæpper o.lign. 

 ex 5908   Glødenet og glødestrømper 

 5909 til   Tekstilvarer til teknisk brug: 

 5911     - Polerskiver og -ringe af andre materialer end filt, 

        henhørende under pos. 5911 

       - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 60  Trikotagestof 

 Kapitel 61  Beklædningsgenstande og tilbehør til 

       beklædningsgenstande, af trikotage: 

       - Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to 

        eller flere stykker af trikotagestof, der enten er 

        skåret i form eller formtilvirket 

       - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 62  Beklædningsgenstande og tilbehør til 

       beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage og 

       varer henhørende under pos. ex 6202, ex 6204, ex 6206, 

       ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 og ex 

       6217, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 ex 6202   Beklædningsgenstande og konfektioneret tilbehør til 

 ex 6204   beklædningsgenstande, til kvinder, piger og spædbørn, 

 ex 6206   forsynet med broderi eller 

 ex 6209 

 ex 6211 

 og 

 ex 6217 

 ex 6210,   Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et 

 ex 6216   lag aluminiumbehandlet polyester 

 og 

 ex 6217 

 6213 og   Lommetørklæder; sjaler, tørklæder, mantiller, slør 

 6214     o.lign.: 

       - Broderivarer 

       - Andre varer 

 ex 6217   Indlæg til kraver og manchetter, udskårne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6301     Plaider og lignende tæpper, sengelinned mv., gardiner 

 til     mv. samt andre boligtekstiler: 

 6304 

       - Af filt, ikke-vævede stoffer 

       - Andre varer: 

       - Broderivarer 

       - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6305     Sække og poser til emballage 

 6306     Presenninger, sejl til både, sejlbrætter eller 

       sejlvogne, markiser, telte og campingudstyr: 

       - Af ikke-vævede stoffer 

       - Andre varer 

 ex 6307   Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre) 

 6308     Sæt bestående af vævet stof samt garn, også med 

       tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, 

       broderede duge og servietter eller lignende 

       tekstilvarer, i detailsalgspakninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6401     Fodtøj 

 til 

 6405 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6503     Hatte og anden hovedbeklædning af filt, fremstillet af 

       hattestumper eller plane hatteemner henhørende under 

       pos. 6501, og så forede eller garnerede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6505     Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller 

       konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet 

       tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også 

       forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, 

       også forede eller garnerede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6601     Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, 

       haveparasoller o.lign.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 6803   Varer af skifer, herunder varer af agglomeret skifer 

 ex 6812   Varer af asbest eller af blandinger på basis af asbest 

       eller på basis af asbest og magnesiumcarbonat 

 ex 6814   Varer af glimmer, herunder varer af agglomeret eller 

       rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap 

       eller andre materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7006     Glas henhørende under pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, 

       facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret 

       eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller 

       i forbindelse med andre materialer 

 7007     Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas 

 7008     Isolationsruder bestående af flere lag glas 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7009     Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle 

 7010     Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, 

       ampuller og andre beholdere af glas af den art, der 

       anvendes til transport af varer 

       eller 

       som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre 

       lukkeanordninger, af glas 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7013     Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, 

       dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende 

       varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 

       7010 eller 7018 

 ex 7019   Varer af glasfibre, undtagen garn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7102   Bearbejdede ædel- og halvædelsten (naturlige, 

 ex 7103   syntetiske eller rekonstruerede) 

 til 

 ex 7104 

 7106,    Ædle metaller: 

 7108 

 og 

 7110 

       - Ubearbejdede 

       - I form af halvfabrikata eller som pulver 

 ex 7107   Ædelmetalduble, i form af halvfabrikata 

 ex 7109 

 og 

 ex 7111 

 7116     Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller 

       halvædelsten (naturlige, syntetiske eller 

       rekonstruerede) 

       Bijouterivarer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7207     Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål 

 7208     Fladvalsede produkter, stænger, profiler af jern og 

 til     ulegeret stål 

 7216 

 7217     Tråd af jern og ulegeret stål 

 ex 7218   Halvfabrikata, fladvalsede produkter og profiler af 

 7219     rustfrit stål 

 til 

 7222 

 7223     Tråd af rustfrit stål 

 ex 7224   Halvfabrikata, fladvalsede produkter og profiler, i 

 7225     uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål 

 til 

 7227 

 7228     Andre stænger af andet legeret stål; profiler, af andet 

       legeret stål; hule borestænger, af legeret eller 

       ulegeret stål 

 7229     Tråd af andet legeret stål 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7301   Spunsvægjern 

 7302     Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og 

       sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, 

       tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til 

       sporskifter, sveller, skinnelasker, langplader, 

       sporstænger og andet specielt materiel til samling eller 

       befæstelse af skinner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7304     Rør og hule profiler, af jern (bortset fra støbejern) 

 7305     og stål 

 og 

 7306 

 7308     Konstruktioner, undtagen præfabrikerede bygninger 

       henhørende under pos. 9406, og dele af konstruktioner 

       (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, 

       gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer 

       og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, 

       søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, 

       profiler, rør o.lign., af jern og stål, forarbejdet til 

       brug i konstruktioner 

 ex 7315   Kæder, skridsikre 

 ex 7322   Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk 

       opvarmede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 74 Kobber og varer deraf (bortset fra varer henhørende 

       under pos. 7401 til 7405); den gældende regel for varer 

       henhørende under pos. ex 7403 er anført nedenfor 

 ex 7403   Kobberlegeringer i ubearbejdet form 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 75 Nikkel og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

       under pos. 7501 til 7503 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 76 Aluminium og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

       under pos. 7601, 7602 og ex 7616; reglerne for position 

       7601 og ex 7616 er anført nedenfor 

 7601     Ubearbejdet aluminium 

 ex 7616   Aluminiumsartikler andre end trådvæv, trådnet, tråddug, 

       trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af 

       aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 78 Bly og varer deraf, bortset fra varer henhørende under 

       pos. 7801 og 7802; den gældende regel for varer 

       henhørende under pos. 7801 er anført nedenfor 

 7801     Ubearbejdet bly: 

       - Raffineret bly 

       - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 79 Zink og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

       under pos. 7901 og 7902; den gældende regel for varer 

       henhørende under pos. 7901 er anført nedenfor 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7901     Ubearbejdet zink 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 80 Tin og varer deraf, bortset fra varer henhørende under 

       pos. 8001, 8002 og 8007; den gældende regel for varer 

       henhørende under pos. 8001 er anført nedenfor 

 8001     Ubearbejdet tin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 81 Andre uædle metaller, bearbejdede, varer af disse 

       materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8206     Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202 

       til 8205, i sæt i detailsalgsemballage 

 8207     Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk 

       eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, 

       stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, 

       rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder 

       matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, 

       samt værktøj til bjerg- eller jordboring 

 8208     Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater 

 ex 8211   Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med 

       skærende eller savtakket æg (herunder beskærerknive) 

       samt blade dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8214     Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, 

       flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); 

       redskaber til manicure eller pedicure (herunder 

       neglefile), også i sæt 

 8215     Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, 

       fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler 

       til køkken- og bordbrug 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 8306   Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle 

       metaller 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 84 Atomreaktorer; dampkedler, maskiner og apparater samt 

       mekaniske redskaber; dele dertil, undtagen varer 

       henhørende under pos. 8403, ex 8404, 8406 til 8409, 

       8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 til 8430, ex 8431, 

       8439, 8441, 8444 til 8447, ex 8448, 8452, 8456 til 8466, 

       8469 til 8472, 8480, 8484 og 8485 

 8403     Kedler til central opvarmning, bortset fra kedler 

 og      henhørende under pos. 8402, samt hjælpeapparater til 

 ex 8404   central opvarmning 

 8406     Dampturbiner 

 8407     Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og 

       tilbagegående eller roterende stempel 

 8408     Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel 

       (diesel- eller semidieselmotorer) 

 8409     Dele, som udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til 

       forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 

       8408 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8412     Andre kraftmaskiner og motorer 

 8415     Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven 

       ventilator og elementer til ændring af luftens 

       temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed 

       for særskilt regulering af fugtighedsgraden 

 8418     Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til 

       køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, 

       undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under 

       pos. 8415 

 ex 8419   Maskiner til træ-, papirmasse- og papindustrien 

 ex 8420   Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til 

       metal eller glas, samt valser dertil 

 8425     Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, 

 til     losning eller flytning 

 8428 

 8429     Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og 

       levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, 

       stampemaskiner og vejtromler, selvkørende: 

       - Vejtromler 

       - Andre varer 

 8430     Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, 

       stenbrydning o.lign. (f.eks. maskiner til planering, 

       udgravning, stampning, komprimering eller boring); 

       piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til 

       optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere 

 ex 8431   Dele til vejtromler 

 8439     Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse af 

       cellulosefibre eller til fremstilling og efterbehandling 

       af papir og pap 

 8441     Andre maskiner og apparater til forarbejdning af 

       papirmasse, papir og pap, herunder papir- og 

       papskæremaskiner af enhver art 

 8444     Maskiner henhørende under disse positioner til 

 til     anvendelse inden for tekstilindustrien 

 8447 

 ex 8448   Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse 

       med de under pos. 8444 og 8445 henhørende maskiner 

 8452     Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger 

       henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, 

       specielt konstrueret til symaskiner; symaskinnåle: 

       - Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer højst 16 

        kg uden motor eller højst 17 kg med motor 

 8456     Værktøjsmaskiner og maskiner samt dele og tilbehør 

 til     dertil henhørende under pos. 8456 til 8466 

 8466     Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, regnemaskiner, 

 8469     automatiske databehandlingsmaskiner, duplikatorer og 

 til     hæftemaskiner) 

 8472 

 8480     Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; 

       støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra 

       kokiller), metalkarbider, glas, mineralske materialer, 

       gummi og plast 

 8484     Pakninger o.lign. af metalplader i forbindelse med andet 

       materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og 

       assortimenter af pakninger o.lign. af forskellig 

       beskaffenhed, i poser, hylstre eller lignende emballager 

 8485     Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke 

       andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet 

       med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, 

       kontakter eller andre elektriske dele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 85 Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel 

       samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere, billed- 

       og lydoptagere eller billed- og lydgengivere til 

       fjernsyn samt dele og tilbehør dertil undtagen varer 

       henhørende under pos. 8501, 8502, ex 8518, 8519 til 

       8529, 8535 til 8537, 8542, 8544 til 8546 og 8548 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8501     Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af 

       generatorsæt 

 8502     Generatorsæt og roterende elektriske omformere 

 8518     Mikrofoner og stativer dertil; højtalere, også monteret 

       i kabinet; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske 

       lydforstærkere 

 8519     Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og 

       andre lydgengivere, uden indbygget lydoptager 

 8520     Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, også med 

       indbygget lydgengiver 

 8521     Udstyr til optagelse og gengivelse af video 

 8522     Dele og tilbehør til apparater henhørende under pos. 

       8519 til 8521 

 8523     Uindspillede medier til optagelse af lyd eller andre 

       fænomener, undtagen varer henhørende under kapitel 37 

 8524     Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd 

       eller af andre fænomener, herunder matricer og mastere 

       til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende 

       under kapitel 37: 

       - Matricer og mastere til fremstilling af plader 

       - Andre varer 

 8525     Sendere til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og 

       fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere 

       eller lydgengivere; fjernsynskameraer 

 8526     Radarapparater, radionavigeringsapparater og 

       radiofjernbetjeningsapparater 

 8527     Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller 

       radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, 

       lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet 

 8528     Fjernsynsmodtagere (herunder videomodtagere (monitorer) 

       og videoprojektionsapparater), også sammenbygget med 

       radiofonimodtagere, lydoptagere eller -gengivere eller 

       videooptagere eller -gengivere i et fælles kabinet 

 8529     Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i 

       apparater henhørende under pos. 8525 til 8528: 

       - Udelukkende eller hovedsagelig til videooptagere eller 

        -gengivere 

       - Andre varer 

 8535     Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller 

 og      beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse 

 8536     til eller i elektriske kredsløb 

 8537     Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter (numeriske 

       tavler) o. lign., sammensat af to eller flere af de 

       under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til 

       elektrisk styring eller elektricitetsdistribution, 

       herunder også apparater sammenbygget med instrumenter og 

       apparater henhørende under kapitel 90, undtagen 

       koblingsapparater henhørende under pos. 8517 

 8542     Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb 

 8544     Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) 

       elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) 

       og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med 

       forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af 

       individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske 

       ledere eller forsynet med forbindelsesdele 

 8545     Kulelektroder, børstekul; lampekul, batterikul og andre 

       varer af grafit eller andet kul, til elektrisk brug, 

       også i forbindelse med metal 

 8546     Elektriske isolatorer, uanset materialets art 

 8548     Elektriske dele til maskiner og apparater, ikke 

       andetsteds tariferet i dette kapitel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8601     Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og 

 til     sporveje samt dele dertil 

 8607 

 8608     Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk og 

       elektromekanisk signal-, sikkerheds- eller 

       trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, 

       landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne 

       eller lufthavne; dele dertil 

 8609     Godsbeholdere (containere), også til væsker og gasser, 

       specielt konstrueret og udstyret til en eller flere 

       transportformer 

 ex kapitel 87 Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt 

       dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende under 

       positioner eller delpositioner, for hvilke de gældende 

       regler er anført nedenfor 

       (8709 til 8711, ex 8712, 8715 og 8716) 

 8709     Motortrucks uden løftemekanisme af de typer, der 

       benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til 

       transport af gods over korte afstande; traktorer af de 

       typer, der benyttes på jernbaneperroner; dele til de 

       nævnte køretøjer 

 8710     Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også 

       med våben; dele til sådanne køretøjer 

 8711     Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med 

       hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne 

 ex 8712   Cykler uden kuglelejer 

 8715     Barnevogne, klapvogne o.lign., samt dele dertil 

 8716     Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden 

       fremdrivningsmekanisme; dele dertil 

 8803     Dele til luftfartøjer mv. henhørende under pos. 8801 og 

       8802 

 8804     Faldskærme (herunder styrbare faldskærme) og rotochutes; 

       dele og tilbehør dertil: 

       - Rotochutes 

       - Andre varer 

 8805     Startanordninger til luftfartøjer; landingsanordninger 

       til landing af luftfartøjer på hangarskibe samt lignende 

       apparater og anordninger; stationært 

       flyvetræningsudstyr; dele dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 89  Skibe, både og flydende materiel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 90 Optiske fotografiske og kinematografiske instrumenter 

       og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter 

       og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og 

       apparater; dele og tilbehør dertil; undtagen varer 

       henhørende under pos. 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 

       9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 til 9017, ex 9018 og 

       9024 til 9033, for hvilke de gældende regler er anført 

       nedenfor 

 9001     Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af 

       optiske fibre, undtagen varer henhørende under pos. 

       8544; folier og plader af polariserende materialer; 

       uindfattede linser (herunder kontaktlinser), prismer, 

       spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, 

       undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk 

       bearbejdet 

 9002     Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske 

       artikler af ethvert materiale, til instrumenter og 

       apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er 

       optisk bearbejdet 

 9004     Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende 

       eller andet 

 ex 9005   Kikkerter og optiske teleskoper samt stativer og 

       monteringer dertil; undtagen astronomiske 

       refraktionsteleskoper samt stativer og monteringer 

       dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9006   Fotografiapparater (undtagen kinematografiske 

       apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til 

       fotografisk brug, undtagen udladningslamper 

 9007     Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også 

       med lydoptagere eller -gengivere 

 9011     Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til 

       fotomikrografi, kinematomikrografi eller mikroprojektion 

 ex 9014   Kompasser, herunder navigationskompasser; andre 

       navigationsinstrumenter og -apparater 

 9015     Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, 

       landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, 

       oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, 

       undtagen kompasser; afstandsmålere 

 9016     Vægte, følsomme for 5 centigram eller mindre, også med 

       tilhørende lodder 

 9017     Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning 

       (f.eks. tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere, 

       tegnebestik, linealer, regnestokke og regneskiver); 

       instrumenter og apparater til længdemåling, til brug i 

       hånden (f.eks. metermål, mikrometre og skydelærer), ikke 

       andetsteds tariferet i dette kapitel 

 ex 9018   Tandlægestole med indbyggede tandlægeinstrumenter eller 

       med spytbakke 

 9024     Maskiner og apparater til afprøvning af hårdhed, styrke, 

       kompressionsevne, elasticitet eller andre mekaniske 

       egenskaber ved materialer (f.eks. metaller, træ, 

       tekstiler, papir, plast) 

 9025     Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende 

       flydeinstrumenter, termometre, pyrometre, barometre, 

       hygrometre og psycrometre, også registrerende samt 

       kombinationer af disse instrumenter 

 9026     Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering 

       af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre 

       variable størrelser i væsker eller gasser (f.eks. 

       gennemstrømsmålere, væskestandsmålere, manometre, 

       varmemålere) undtagen instrumenter og apparater 

       henhørende under pos. 9014, 9015, 9028 eller 9032 

 9027     Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske 

       analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, 

       spektrometre samt gas- eller røganalyseringsapparater); 

       instrumenter og apparater til måling og kontrollering af 

       viskositet, porøsitet, ekspansion, overfladespænding 

       o.lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske, 

       akustiske eller fotometriske målinger (herunder 

       belysningsmålere); mikrotomer 

 9028     Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og 

       elektricitet, herunder justeringsmålere: 

       - Dele og tilbehør 

       - Andre apparater 

 9029     Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, 

       kilometertællere, skridttællere o.lign.; 

       hastighedsmålere og takometre, undtagen varer henhørende 

       under pos. 9015; stroboskoper 

 9030     Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre 

       instrumenter og apparater til måling og kontrollering af 

       elektriske størrelser, undtagen målere henhørende under 

       pos. 9028; instrumenter og apparater til måling eller 

       påvisning af alfa-, beta- eller gammastråler, 

       røntgenstråler, kosmiske stråler eller andre ioniserende 

       stråler 

 9031     Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller 

       kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette 

       kapitel; profilprojektionsapparater 

 9032     Instrumenter og apparater til automatisk kontrollering 

       eller regulering 

 9033     Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette 

       kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter 

       henhørende under kapitel 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 91 Ure og dele dertil, undtagen varer henhørende under 

       pos. 9105, 9109 til 9113, for hvilke de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 9105     Andre ure 

 9109     Andre urværker, komplette og samlede 

 9110     Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis 

       samlede (værksæt); ukomplette urværker, samlede; 

       råværker til urværker 

 9111     Kasser til ure, samt dele dertil 

 9112     Urkasser og lignende kabinetter til andre varer under 

       dette kapitel samt dele dertil 

 9113     Urremme, -kæder og armbånd samt dele dertil: 

       - Af ædle metaller, også platinerede eller af dublerede 

        ædle metaller 

       - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 92  Musikinstrumenter; dele og tilbehør 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 93  Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9401   Møbler af metal med upolstret bomuldsbetræk med en 

 og      vægt på 300 g/m3 eller mindre 

 ex 9403 

 9405     Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og 

       dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, 

       navneplader med lys og lignende varer, med permanent 

       monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds 

       tariferet 

 9406     Præfabrikerede bygninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9503     Andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller til 

       underholdnings- og legebrug, også bevægelige; puslespil 

       af enhver art 

 ex 9506   Færdige hoveder til golfkøller 

 9507     Fiskestænger, fiskekroge og andre fiskegrejer til 

       fiskeri med snøre; fangstketsjere til ethvert brug; 

       lokkefugle (undtagen varer henhørende under pos. 9208 

       eller 9705) og lignende jagtartikler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9601   Artikler af animalske, vegetabilske eller mineralske 

 og      udskæringsmaterialer 

 ex 9602 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9603   Koste og børster (undtagen riskoste o.lign. samt børster 

       af mår- eller egernhår), gulvfejeapparater til brug i 

       hånden (undtagen apparater med motor); malerpuder og 

       malerruller; skrabere og svabere 

 9605     Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring 

       af fodtøj eller beklædningsgenstande 

 9606     Knapper, trykknapper, tryklåse o.lign. samt knapforme og 

       andre dele til disse varer; knapemner 

 9608     Kuglepenne; filtpenne, fiberspidspenne o.lign.; 

       fyldepenne, sylografer og andre penne; stencilpenne; 

       pencils; penneskafter, blyantholdere o.lign.; dele 

       (herunder hætter og clips) til disse varer, undtagen til 

       varer henhørende under pos. 9609 

 9612     Farvebånd med farve til skrivemaskiner, instrumenter 

       o.lign., også på spoler eller i kassetter; stempelpuder, 

       med eller uden farve, også i æsker 

 ex 9614   Piber og pibehoveder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag II 

 Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger som materialer 

  uden oprindelsesstatus skal undergå, for at den fremstillede vare 

  kan få oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position        Bearbejdning eller forarbejdning 

            af materialer uden oprindelsesstatus, som 

             giver den færdige vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     (3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0201     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kød 

       af hornkvæg, frosset, henhørende under pos. 0202 

 0202     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kød 

       af hornkvæg, fersk eller kølet, henhørende under pos. 

       0201 

 0206     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen hele 

       kroppe henhørende under pos. 0201 til 0205 

 0210     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kød 

       og slagteaffald henhørende under pos. 0201 til 0206 samt 

       0208 eller lever af fjerkræ henhørende under pos. 0207 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 til   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der 

 0305     henhører under kapitel 3, skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402,    Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen mælk 

 0404 til   eller fløde henhørende under pos. 0401 eller 0402 

 0406 

 0403     Fremstilling, ved hvilken: 

       - alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 

        4, skal have oprindelsesstatus 

       - alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- 

        eller grapefrugtsafter), der henhører under pos. 2009, 

        skal have oprindelsesstatus, og 

       - værdien af alle anvendte materialer, der henhører 

        under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den færdige 

        vares pris ab fabrik 

 0408     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

       fugleæg, der henhører under pos. 0407 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0502   Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- 

       og vildsvinebørster 

 ex 0506   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der 

       henhører under kapitel 2, skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 til   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte grøntsager skal 

 0713     have oprindelsesstatus 

 ex 0710   Fremstilling på basis af sukkermajs, friske eller kølede 

 ex 0711   Fremstilling på basis af sukkermajs, friske eller kølede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0811     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

       overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter 

       og nødder skal have oprindelsesstatus 

 0812     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og 

       nødder skal have oprindelsesstatus 

 0813     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og 

       nødder skal have oprindelsesstatus 

 0814     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og 

       nødder skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 11 1106 Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn, alle 

       anvendte spiselige grøntsager samt rødder og rodknolde, 

       der henhører under pos. 0714, eller anvendt frugt skal 

       have oprindelsesstatus 

 ex 1106   Tørring og formaling af bælgfrugter, der henhører under 

       pos. 0708 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1301     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under pos. 1301, ikke 

       overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 1302   Fremstilling på basis af ikke-modificerede planteslimer 

       og gelatineringsmidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1501     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

       materialer, der henhører under pos. 0203, 0206 eller 

       0207, eller ben, der henhører under pos. 0506 

       Fremstilling på basis af kød og spiseligt slagteaffald 

       af svin, der henhører under pos. 0203 eller 0206, eller 

       af kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, der 

       henhører under pos. 0207 

 1502     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

       materialer, der henhører under pos. 0201, 0202, 0204 

       eller 0206, eller ben, der henhører under pos. 0506 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske 

       produkter, der henhører under kapitel 2, skal have 

       oprindelsesstatus 

 1504     Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre 

       materialer, der henhører under pos. 1504 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske 

       produkter, der henhører under kapitel 2 og 3, skal have 

       oprindelsesstatus 

 ex 1505   Fremstilling på basis af uldfedt, rå, der henhører under 

       pos. 1505 

 1506     Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre 

       materialer, der henhører under pos. 1506 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske 

       produkter, der henhører under kapitel 2, skal have 

       oprindelsesstatus 

 ex 1507 til Fremstilling på basis af andre materialer, der henhører 

 1515     under pos. 1507 til 1515 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske 

       produkter skal have oprindelsesstatus 

 ex 1516   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske og 

       vegetabilske produkter skal have oprindelsesstatus 

 ex 1517   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske 

       produkter skal have oprindelsesstatus 

 ex 1519   Fremstilling på basis af alle materialer herunder 

       fedtsyrer, der henhører under pos. 1519 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1601     Fremstilling på basis af dyr, der henhører under kapitel 

       1 

 1602     Fremstilling på basis af dyr, der henhører under kapitel 

       1 

 1603     Fremstilling på basis af dyr, der henhører under kapitel 

       1, dog skal alle anvendte fisk, krebsdyr, bløddyr og 

       hvirvelløse vanddyr have oprindelsesstatus 

 1604     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte fisk og 

       fiskerogne skal have oprindelsesstatus 

 1605     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte krebsdyr, 

       bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr skal have 

       oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 ex 1701   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

       overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 1702     Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre 

       materialer, der henhører under pos. 1702 

       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

       overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       skal have oprindelsesstatus 

 ex 1703   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

       overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 1704     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       henhører under en anden position end den færdige vare, 

       dog forudsat at værdien af alle anvendte materialer, der 

       henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den 

       færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       henhører under en anden position end den færdige vare, 

       dog forudsat at værdien af alle anvendte materialer, der 

       henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den 

       færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901     Fremstilling på basis af korn, der henhører under 

       kapitel 10 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       henhører under en anden position end den færdige vare, 

       dog forudsat at værdien af alle anvendte materialer, der 

       henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den 

       færdige vares pris ab fabrik 

 1902     Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn (undtagen hård 

       hvede), kød, kødaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr 

       skal have oprindelsesstatus 

 1903     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

       kartoffelstivelse, der henhører under pos. 1108 

 1904     Fremstilling på basis af alle materialer - sukkermajs, 

       kolber og løse, tilberedt eller konserveret, der 

       henhører under pos. 2001, 2004 og 2005, samt sukkermajs, 

       også kogt i vand eller dampkogt, frosset, der henhører 

       under pos. 0710, kan dog ikke anvendes 

       Fremstilling, ved hvilken: 

       - al anvendt korn og varer deraf (undtagen majs af arten 

        »Zea Indurata« og hård hvede og heraf fremstillede 

        produkter) skal være fuldt ud fremstillet, og 

       - værdien af alle anvendte materialer, der henhører 

        under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den færdige 

        vares pris ab fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

       materialer henhørende under pos. 1806, og i hvilke 

       værdien af materialer henhørende under kapitel 17 ikke 

       overstiger 30% af prisen ab fabrik 

 1905     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

       materialer, der henhører under kapitel 11 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter, nødder 

       eller grøntsager skal have oprindelsesstatus 

 2002     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte tomater skal 

       have oprindelsesstatus 

 2003     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte svampe og 

       trøfler skal have oprindelsesstatus 

 2004 og   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte grøntsager 

 2005     skal have oprindelsesstatus 

 2006     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

       overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 2007     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

       overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 2008     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og 

       nødder skal have oprindelsesstatus 

       Fremstilling, ved hvilken værdien af de anvendte nødder 

       og oliefrø, der henhører under pos. 0801, 0802 og 1202 

       til 1207 og har oprindelsesstatus, overstiger 60% af den 

       færdige vares pris ab fabrik 

       Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører 

       under samme position som den færdige vare, forudsat at 

       værdien af alle anvendte materialer, der henhører under 

       kapitel 17, ikke overstiger 30% af den færdige vares 

       pris ab fabrik 

 ex 2009   Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører 

       under samme position som den færdige vare, forudsat at 

       værdien af alle anvendte materialer, der henhører under 

       kapitel 17, ikke overstiger 30% af den færdige vares 

       pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2101   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte cikorienødder 

       skal have oprindelsesstatus 

 ex 2103   Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører 

       under samme position som den færdige vare. Sennepsmel 

       eller tilberedt sennep kan dog anvendes 

       Fremstilling på basis af sennepsmel 

 ex 2104   Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

       tilberedte eller konserverede grøntsager, der henhører 

       under pos. 2002 til 2005 

       Den regel, der gælder for den position, hvorunder den 

       færdige vare henhører, skal anvendes 

 ex 2106   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

       overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2201     Fremstilling, ved hvilken al anvendt vand skal have 

       oprindelsesstatus 

 2202     Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører 

       under samme position som den færdige vare, forudsat at 

       værdien af alle anvendte materialer, der henhører under 

       kapitel 17, ikke overstiger 30% af den færdige vares 

       pris ab fabrik, og at alle anvendte frugtsafter 

       (undtagen ananas-, lime- og grapefrugtsafter) har 

       oprindelsesstatus 

 ex 2204   Fremstilling på basis af anden druemost 

 2205     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

 ex 2207,   druer eller varer deraf 

 ex 2208 og 

 ex 2209 

 ex 2208   Fremstilling, ved hvilken værdien af al anvendt 

       spiritus, der er fremstillet på basis af korn, ikke må 

       overstige 15% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2303   Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs skal have 

       oprindelsesstatus 

 ex 2306   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven skal have 

       oprindelsesstatus 

 2309     Fremstilling, ved hvilken al korn, sukkermelasse, kød 

       eller mælk skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2402     Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af 

       anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der 

       henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus 

 ex 2403   Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af 

       anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der 

       henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2504   Berigelse af kulindholdet, rensning og maling af 

       krystallinsk rågrafit 

 ex 2515   Tildannelse af marmor, også ved savning (eventuelt 

       allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm 

 ex 2516   Tildannelse af sten, også ved savning (eventuelt 

       allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm 

 ex 2518   Brænding af ikke-brændt dolomit 

 ex 2519   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       henhører under en anden position end den færdige vare. 

       Dog må der anvendes naturlig magnesiumcarbonat 

       (magnesit) 

 ex 2520   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

       ab fabrik 

 ex 2524   Fremstilling på basis af asbestmalm (asbestkoncentrat) 

 ex 2525   Maling af glimmer og glimmeraffald 

 ex 2530   Brænding eller knusning af jordpigmenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2707   Raffinering og/eller en eller flere definerede 

       behandlinger(1) 

       Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

       materialer henhører under en anden position end den 

       færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

       position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

       overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2709   Tørdestillation af bituminøse mineraler 

 2710 til   Raffinering og/eller en eller flere definerede 

 2712     behandlinger(1) 

       Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

       materialer henhører under en anden position end den 

       færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

       position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

       overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 2713     Raffinering og/eller en eller flere definerede 

 til     behandlinger(1) 

 2715     Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

       materialer henhører under en anden position end den 

       færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

       position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

       overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

       (1) Jf. note 7 i bilag I. 

 ex kapitel 28 Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       henhører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2811   Fremstilling på basis af svovldioxid 

 ex 2833   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

       ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 29 Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       henhører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2901   Raffinering og/eller en eller flere definerede 

       behandlinger(1) 

       Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

       materialer henhører under en anden position end den 

       færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

       position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

       overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2902   Raffinering og/eller en eller flere definerede 

       behandlinger(1) 

       Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

       materialer henhører under en anden position end den 

       færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

       position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

       overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2905   Fremstilling på basis af alle materialer herunder andre 

       materialer, der henhører under pos. 2905. Dog kan 

       metalalkoholater henhørende under denne position 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

       (1) Jf. note 7 i bilag I. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2915     Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af 

       alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2915 

       og 2916, må dog ikke overstige 20% af den færdige vares 

       pris ab fabrik 

 ex 2932   Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af 

       alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2909, 

       må dog ikke overstige 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

 2933     Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af 

       alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932 

       og 2933, må dog ikke overstige 20% af den færdige vares 

       pris ab fabrik 

 2934     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       henhører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 30 Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       henhører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 3002     Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne 

       i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

 3003     Fremstilling, ved hvilken 

 og      - alle anvendte materialer henhører under en anden 

 3004      position end den færdige vare. Materialer, der 

        henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, 

        forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 

        20% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

       - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

        50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 31 Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Materialer, der henhører under samme position, må dog 

        anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% 

        af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3105    Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare. Materialer, der 

         henhører under den samme position, må dog anvendes, 

         forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af den 

         færdige vares pris ab fabrik, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 32  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. 

         Materialer, der henhører under samme position, må 

         dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3201     Fremstilling på basis af garveekstrakter af 

         vegetabilsk oprindelse 

 3205       Fremstilling på basis af alle materialer undtagen 

         dem, der henhører under pos. 3203 og 3204, forudsat 

         at værdien af materialer henhørende under pos. 3205 

         ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

         fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 33  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Materialer, der henhører under samme position, 

         må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 3301       Fremstilling på basis af materialer, der hidrører 

         fra en anden »gruppe«(1) under denne position. 

         Materialer, der henhører under samme »gruppe«, må 

         dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 (1) Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er 

 adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 34  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Materialer, der henhører under samme position, 

         må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3403     Raffinering og/eller en eller flere definerede 

         behandlinger(2) 

         Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

         materialer henhører under en anden position end den 

         færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

         position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

         ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

         fabrik 

 (2) Jf. note 7 i bilag I. 

 ex 3404     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Materialer, der henhører under samme position, 

         må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

         Fremstilling på basis af alle materialer undtagen: 

         - olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, 

          som henhører under pos. 1516 

         - fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller 

          industrielle fedtalkoholer, der har karakter af 

          voks, som henhører under pos. 1519 

         - materialer, der henhører under pos. 3404 

         De nævnte materialer må dog anvendes, forudsat at 

         deres værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 35  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Materialer, der henhører under samme position, 

         må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 3505       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

         materialer, der henhører under pos. 3505 

         Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

         dem, der henhører under pos. 1108 

 ex 3507     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 36    Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Materialer, der henhører under samme position, 

         må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 37  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Materialer, der henhører under samme position, 

         må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 3701       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end pos. 3702 

 3702       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end pos. 3701 eller 

         3702 

 3704       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end pos. 3701 til 

         3704 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 38  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Materialer, der henhører under samme position, 

         må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3801     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

         Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer, der henhører under pos. 3405, ikke må 

         overstige 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3803     Raffinering af rå tallolie (tallsyre) 

 ex 3805     Rensning: herunder destillation og raffinering af rå 

         sulfatterpentin 

 ex 3806     Fremstilling på basis af harpikssyrer 

 ex 3807     Destillation af trætjære 

 3808       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

 til       henhører under en anden position end den færdige 

 ex 3811     vare. 

 3812       Materialer, der henhører under samme position, må 

 til       dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

 3814       overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 3818 

 til 

 3820 

 3822 

 til 

 3823 

         Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 ex 3811     Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte 

         materialer henhørende under pos. 3811 ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3901     Fremstilling, ved hvilken: 

 til       - værdien af alle anvendte materialer ikke 

 3915        overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - værdien af anvendte materialer henhørende under 

          kapitel 39 ikke overstiger 20% af den færdige 

          vares pris ab fabrik(1) 

         Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer henhørende under kapitel 39 ikke 

         overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

         fabrik(1) 

 ex 3907     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Dog må materialer, der henhører under samme 

         position, anvendes, såfremt værdien heraf ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3916     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

 til 3921     materialer henhørende under kapitel 39 ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

         Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - værdien af anvendte materialer, henhørende under 

          kapitel 39, ikke overstiger 20% af den færdige 

          vares pris ab fabrik(1) 

         Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer henhørende under kapitel 39 ikke 

         overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

         fabrik(1) 

 (1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både 

 pos. 3901 og 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den 

 anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe 

 af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for 

 den pågældende vare. 

 ex 3916     Fremstilling, ved hvilken: 

 og        - værdien af alle anvendte materialer ikke 

 ex 3917      overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - værdien af materialer, der henhører under samme 

          position som den færdige vare, ikke overstiger 20% 

          af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3920     Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer 

         af etylen og methacrylsyre, som er delvis 

         neutraliseret, hovedsagelig med zink- og 

         natriumioner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3922       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

 til 3926     materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4001     Sammenpresning af »thin pale crepe«-lag 

 4005       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 50% 

         af den færdige vares pris ab fabrik 

 4012       Fremstilling på basis af alle materialer undtagen 

         dem, der henhører under pos. 4011 og 4012 

 ex 4017     Fremstilling på basis af hård gummi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4102     Afhåring af fåre- og lammeskind 

 4104       Eftergarvning af forgarvet læder 

 til       eller 

 4107       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare 

 4109       Fremstilling på basis af læder, der henhører under 

         pos. 4104 til 4107, forudsat at værdien heraf ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4302     Blegning eller farvning samt udklipning og 

         sammensætning af garvede eller beredte 

         ikke-sammensatte pelsskind 

         Fremstilling på basis af garvede eller beredte 

         ikke-sammensatte pelsskind 

 4303       Fremstilling på basis af garvede eller beredte 

         ikke-sammensatte pelsskind, der henhører under pos. 

         4302 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4403     Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller 

         groft tilhugget 

 ex 4407     Høvlning, slibning eller fingerskarvning 

 ex 4408     Laskning, høvlning, slibning eller fingerskarvning 

 ex 4409     Slibning eller fingerskarvning 

         Forarbejdning til ramme- og møbellister 

 ex 4410 til   Forarbejdning til ramme- og møbellister 

 ex 4413 

 ex 4415     Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke 

         afskåret i færdige længder 

 ex 4416     Fremstilling på basis af emner af træ til 

         tøndestaver, savet på de to væsentligste sider, men 

         ikke yderligere bearbejdede 

 ex 4418     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Dog må lamelplader (celleplader) og -tagspån 

         (»shingles« og »shakes«) anvendes 

         Forarbejdning til ramme- og møbellister 

 ex 4421     Fremstilling på basis af træ, der henhører under 

         alle positioner, dog med undtagelse af trætråd 

         henhørende under pos. 4409 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4503       Fremstilling på basis af kork, der henhører under 

         pos. 4501 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4811     Fremstilling på basis af materialer til fremstilling 

         af papir henhørende under kapitel 47 

 4816       Fremstilling på basis af materialer til fremstilling 

         af papir henhørende under kapitel 47 

 4817       Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 4818     Fremstilling på basis af materialer til fremstilling 

         af papir henhørende under kapitel 47 

 ex 4819     Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 4820     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 ex 4823     Fremstilling på basis af materialer til fremstilling 

         af papir henhørende under kapitel 47 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4909       Fremstilling på basis af alle materialer undtagen 

         dem, der henhører under pos. 4909 og 4911 

 4910       Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

         Fremstilling på basis af alle materialer undtagen 

         dem, der henhører under pos. 4909 og 4911 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 5003     Kartning eller kæmning af affald af natursilke 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5501       Fremstilling på basis af kemikalier eller 

 til       spindeopløsninger 

 5507 

 ex kapitel 50  Fremstilling på basis af(1): 

 til kapitel 55  - natursilke, affald af natursilke, kartet eller 

          kæmmet eller på anden måde beredt til spinding 

         - andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede 

          eller på anden måde beredt til spinding 

         - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

         - materialer til papirfremstilling 

         Fremstilling på basis af enkelttrådet garn(1) 

         Fremstilling på basis af(1): 

         - kokosgarn 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding 

         - kemikalier eller spindeopløsninger, eller papir 

         eller 

         Trykning i forbindelse med mindst to forberedende 

         eller afsluttende behandlinger, som vaskning, 

         blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, 

         kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, 

         imprægnering, dekatering, belægning, laminering, 

         stopning og reparation, såfremt værdien af det 

         utrykte stof ikke overstiger 47,5% af den færdige 

         vares pris ab fabrik 

 (1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

 af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 56  Fremstilling på basis af(1): 

         - kokosgarn 

         - naturlige fibre, eller 

         - kemikalier eller spindeopløsninger 

         - materialer til papirfremstilling 

 5602       Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

         Fremstilling på basis af: 

         - filamenter af endeløse fibre af polypropylen, der 

          henhører under pos. 5402 

         - fibre af polypropylen, der henhører under pos. 

          5503 eller 5506, eller 

         - bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der 

          henhører under pos. 5501 er dog tilladt, forudsat 

          at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 

          decitex, og at deres værdi ikke overstiger 40% af 

          den færdige vares pris ab fabrik 

         Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, af kasein, eller caseina 

         - kemikalier eller spindeopløsninger 

 5604       Fremstilling på basis af tråde og snore af 

         blødgummi, uden tekstilovertræk 

         Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding 

         - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

         - materialer til papirfremstilling 

 5605       Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding 

         - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

         - materialer til papirfremstilling 

 5606       Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding 

         - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

         - materialer til papirfremstilling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 57    Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - kemikalier eller spindeopløsninger 

         Fremstilling på basis af: 

         - filamenter af polypropylen, der henhører under 

          pos. 5402 

         - fibre af polypropylen, der henhører under pos. 

          5503 eller 5506, eller 

         - bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der 

          henhører under pos. 5501 er dog tilladt, forudsat 

          at de enkelte fibres finhed ikke er mindre end 9 

          decitex, og at deres værdi ikke overstiger 40% af 

          den færdige vares pris ab fabrik 

         Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding 

         - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

         - Andre varer Fremstilling på basis af(1): 

         - kokosgarn 

         - garn af syntetiske eller regenererede fibre 

         - naturlige fibre, eller 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding 

 ex kapitel 58  Fremstilling på basis af enkelttrådet garn(1) 

         Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding 

         - kemikalier eller spindeopløsninger 

         eller 

         Trykning i forbindelse med mindst to forberedende 

         eller afsluttende behandlinger, som vaskning, 

         blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, 

         kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, 

         imprægnering, dekatering, belægning, laminering, 

         stopning og reparation, såfremt værdien af det 

         utrykte stof ikke overstiger 47,5% af den færdige 

         vares pris ab fabrik 

 5810       Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5901       Fremstilling på basis Af garn 

 5902       Fremstilling på basis af garn 

         Fremstilling på basis af kemikalier eller 

         spindeopløsninger 

 5903       Fremstilling på basis af garn 

 5904       Fremstilling på basis af garn(1) 

 5905       Fremstilling på basis af(1): 

         - kokosgarn 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding 

         - kemikalier eller spindeopløsninger, 

         eller 

         Trykning i forbindelse med mindst to forberedende 

         eller afsluttende behandlinger som vaskning, 

         blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, 

         kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, 

         imprægnering, dekatering, belægning, laminering, 

         stopning og reparation, (men ikke dampning eller 

         tørring), såfremt værdien af det utrykte stof ikke 

         overstiger 47,5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 5906       Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding 

         - kemikalier eller spindeopløsninger 

         Fremstilling på basis af kemikalier 

         Fremstilling på basis af garn 

 5907       Fremstilling på basis af garn 

 ex 5908     Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil 

 5909 til     Fremstilling på basis af garn eller af affald af 

 5911       stoffer eller klude henhørende under pos. 6310 

         Fremstillet på basis af(1): 

         - kokosgarn 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding 

         - kemikalier eller spindeopløsninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 60    Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding, eller 

         - kemikalier eller spindeopløsninger 

 Kapitel 61    Fremstilling på basis af garn(2) 

         Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding, eller 

         - kemikalier eller spindeopløsninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

 af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 (2) Se note 6. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 62    Fremstilling på basis af garn(1) 

 ex 6202     Fremstillet på basis af garn(1) 

 ex 6204     eller 

 ex 6206     Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke 

 ex 6209     broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af den 

 ex 6211     færdige vares pris ab fabrik(2) 

 og 

 ex 6217 

 ex 6210,     Fremstillet på basis af garn(1) 

 ex 6216     eller 

 og        Fremstilling på basis af ikke-overtrukket stof, hvis 

 ex 6217     værdi ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik(2) 

 6213 og     Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet 

 6214       garn(1)(2) eller 

         Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke 

         broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af den 

         færdige vares pris ab fabrik(1) 

         Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet 

         garn(1)(2) 

 ex 6217     Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6301       Fremstilling på basis af(2): 

 til       - naturlige fibre, eller 

 6304       - kemikalier eller spindeopløsninger 

 (1) Se note 6. 

 (2) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

 af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 --------------------------------------------------------------------- 

         Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet 

         garn(1)(2) 

         eller 

         Fremstilling på basis af vævede stoffer (andre end 

         af trikotage), ikke broderet, hvis værdi ikke 

         overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet garn 

         (1)(2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6305       Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

          på anden måde beredt til spinding, eller 

         - kemikalier eller spindeopløsninger 

 6306       Fremstilling på basis af(1): 

         - naturlige fibre 

         - kemikalier eller spindeopløsninger 

         Fremstilling på basis af ubleget, enkelttrådet garn 

 ex 6307     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 6308       Alle dele i sættet skal have oprindelse. Dele uden 

         oprindelse kan dog indgå i sættet, forudsat at deres 

         samlede værdi ikke overstiger 15% af sættets pris ab 

         fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6401       Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

 til       samlede dele, bestående af overdel fastgjort til 

 6405       bindsål eller andre underdele, der henhører under 

         pos. 6406 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6503       Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre(3) 

 (1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varar fremstillet 

 af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 (2) For så vidt angår varer af trikotage, ikke elastik eller 

 gummeret, fremstillet ved syning eller samling af stykker af 

 trikotage (tilskåret eller direkte formtilvirket), se note 6. 

 (3) Se note 6. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6505       Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre(1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6601       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 6803     Fremstilling på basis af bearbejdet skifer 

 ex 6812     Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

         enhver position 

 ex 6814     Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, 

         herunder varer af agglomeret eller rekonstitueret 

         glimmer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7006       Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

         pos. 7001 

 7007       Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

         pos. 7001 

 7008       Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

         pos. 7001 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7009       Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

         pos. 7001 

 7010       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare 

         eller 

         Slibning af flasker eller flakoner, hvis værdi ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 (1) Se note 6. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7013       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare 

         eller 

         Slibning af varer af glas, hvis værdi ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris eller 

         Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, 

         udelukkende udført i hånden, af varer af glas, blæst 

         med munden, og hvis værdi ikke overstiger 50% af den 

         færdige vares pris ab fabrik 

 ex 7019     Fremstilling på basis af: 

         - fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, 

          ufarvede 

         - glasuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7102     Fremstilling på basis af ubearbejdede ædel- og 

 ex 7103     halvædelsten 

 til 

 ex 7104 

 7106, 

 7108 

 og 

 7110 

         Fremstilling på basis af alle materialer undtagen 

         materialer, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 

         7110 

         eller 

         Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller 

         kemisk behandling af ædle metaller, der henhører 

         under pos. 7106, 7108 eller 7110 

         eller 

         Legering af ædle metaller, der henhører under pos. 

         7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med andre 

         metalbaser 

         Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller 

 ex 7107     Fremstilling af ædelmetalduble på basis af 

 ex 7109     ubearbejdede ædelmetaller 

 og 

 ex 7111 

 7116       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

         Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare 

         eller 

 7117       Fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret 

         eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at 

         værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7207       Fremstilling på basis af materialer, der henhører 

         under pos. 7201, 7202, 7203, 7204 og 7205 

 7208       Fremstilling på basis af ingots og andre 

 til       ubearbejdede former af materialer henhørende under 

 7216       pos. 7206 

 7217       Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer 

         henhørende under pos. 7207 

 ex 7218     Fremstilling på basis af ingots og andre 

 7219       ubearbejdede former af materialer henhørende 

 til       under pos. 7218 

 7222 

 7223       Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende 

         under pos. 7218 

 ex 7224     Fremstilling på basis af ingots og andre 

 7225       ubearbejdede former af materialer 

 til       henhørende under pos. 7224 

 7227       Fremstilling på basis af ingots og andre 

 7228       ubearbejdede former af materialer henhørende under 

         pos. 7206, 7218 eller 7224 

 7229       Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer 

         henhørende under pos. 7224 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7301     Fremstilling på basis af materialer henhørende 

         under pos. 7206 

 7302       Fremstilling på basis af materialer, der henhører 

         under pos. 7206 

 7304       Fremstilling på basis af materialer, der henhører 

 7305       under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224 

 og 

 7306 

 7308       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Svejsede profiler, der henhører under pos. 

         7301, må dog ikke anvendes 

 ex 7315     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer, der henhører under pos. 7315, ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 7322     Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte 

         materialer, der henhører under pos. 7322, ikke 

         overstiger 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 74  Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 7403     Fremstilling på basis af raffineret kobber, i 

         ubearbejdet form, eller af affald og skrot 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 75  Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 76  Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 7601       Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse 

         på basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot 

         af aluminium 

 ex 7616     Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare. Dog kan trådvæv, 

          trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer 

          (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt 

          strækmetal af aluminium anvendes, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 78  Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 7801       Fremstilling på basis af »bullion«- eller 

 »work«-bly 

         Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Dog må affald og skrot henhørende under pos. 

         7802 ikke anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 79  Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7901       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Dog må affald og skrot henhørende under 

         position 7902 ikke anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 80  Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8001       Fremstilling på basis af materialer, der ikke 

         henhører under pos. 8002 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 81  Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer henhørende under samme position som 

         færdigvaren ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8206       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under andre positioner end pos. 8202 til 

         8205. Dog må værktøj henhørende under pos. 8202 til 

         8205 medtages i sæt, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 15% af det færdige sæts pris ab fabrik 

 8207       Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8208       Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 8211     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Dog må blade til knive og håndtag af uædle 

         metaller anvendes 

 8214       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes 

 8215       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 8306     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Andre materialer henhørende under pos. 8306 må 

         dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

         overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 84  Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 8403       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

 og        henhører under en anden position end pos. 8403 

 ex 8404     eller 8404. Der må dog anvendes materialer 

         henhørende under pos. 8403 eller 8404, forudsat at 

         deres samlede værdi ikke overstiger 5% af den 

         færdige vares pris ab fabrik 

 8406       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8407       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8408       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8409       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8412       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8415       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8418       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

         - værdien af alle anvendte materialer uden 

          oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte 

          materialer med oprindelse 

 ex 8419     Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer under 

          samme position som den færdige vare kun anvendes 

          op til en værdi af 25% af den færdige vares pris 

          ab fabrik 

 ex 8420     Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 25% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 8425       Fremstilling, ved hvilken: 

 til       - værdien af alle anvendte materialer ikke 

 8428        overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 5% 

          af den færdige vares pris ab fabrik 

 8429        Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

         Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer 

          henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til 

          en værdi af 5% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 8430       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 5% 

          af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 8431     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8439       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 25% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 8441       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 25% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 8444       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

 til       materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

 8447       pris vares pris ab fabrik 

 ex 8448     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8452       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - værdien af alle de materialer uden oprindelse, der 

          anvendes ved samling af symaskinehovedet (uden 

          motor), ikke overstiger værdien af de anvendte 

          materialer med oprindelsesstatus, og 

         - de anvendte trådspændings-, griber- og 

          siksaksyningsmekanismer allerede har 

          oprindelsesstatus 

         Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8456       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

 til       materialer ikke overstiger 40% af den færdige 

 8466       vares pris ab fabrik 

 8469       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

 til       materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

 8472       pris ab fabrik 

 8480       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8484       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8485       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 85  Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8501       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under pos. 8503 kun anvendes op til en værdi af 5% 

          af den færdige vares pris ab fabrik 

 8502       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under pos. 8501 eller 8503 kun anvendes op til en 

          værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8518       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - værdien af alle anvendte materialer uden 

          oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte 

          materialer med oprindelse 

 8519       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - værdien af alle anvendte materialer uden 

          oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte 

          materialer med oprindelse 

 8520       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - værdien af alle anvendte materialer uden 

          oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte 

          materialer med oprindelse 

 8521       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - værdien af alle anvendte materialer uden 

          oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte 

          materialer med oprindelse 

 8522       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8523       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8524       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

         Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under pos. 8523 kun anvendes op til en værdi af 5% 

          af den færdige vares pris ab fabrik 

 8525       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 8526       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 8527       Fremstillet, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 8528       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 8529       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

         Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 8535       Fremstilling, ved hvilken: 

 og        - værdien af alle anvendte materialer ikke 

 8536        overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer, der 

          henhører under pos. 8538, kun anvendes op til en 

          værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8537       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer, der 

          henhører under pos. 8538, kun anvendes op til en 

          værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8542       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer, der 

          henhører under pos. 8541 eller 8542, kun anvendes 

          op til en værdi af 5% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 8544       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8545       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8546       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8548       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8601       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

 til       materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

 8607       pris ab fabrik 

 8608       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 8609       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 ex kapitel 87  Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8709       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 8710       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 8711       Fremstilling, ved hvilken 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 ex 8712     Fremstilling på basis af materialer, der ikke 

         henhører under pos. 8714 

 8715       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 8716       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 8803       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer henhørende under pos. 8803 ikke 

         overstiger 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8804       Fremstilling på basis af alle materialer, herunder 

         andre materialer under pos. 8804 

         Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer henhørende under pos. 8804 ikke 

         overstiger 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8805       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer henhørende under pos. 8805 ikke 

         overstiger 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 89    Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Dog må skibsskrog under pos. 8906 ikke 

         anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 90  Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 9001       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9002       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9004       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 ex 9005     Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer under 

          samme position som den færdige vare kun anvendes 

          op til en værdi af 5% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 ex 9006     Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 9007       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer under 

          samme position som den færdige vare kun anvendes 

          op til en værdi af 5% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 9011       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer under 

          samme position som den færdige vare kun anvendes 

          op til en værdi af 5% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 ex 9014     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9015       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9016       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9017       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 ex 9018     Fremstilling på basis af alle materialer, herunder 

         andre materialer under pos. 9018 

 9024       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9025       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9026       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9027       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9028       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

         Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 9029       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9030       Fremstilling ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9031       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9032       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9033       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex kapitel 91  Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9105       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 9109       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

          ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

          oprindelse 

 9110       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under pos. 9114 kan anvendes op til en værdi af 5% 

          af den færdige vares pris 

 9111       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 9112       Fremstilling, ved hvilken: 

         - værdien af alle anvendte materialer ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

          fabrik, og 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 9113       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

         Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 92    Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 93    Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9401     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

 og        henhører under en anden position end den færdige 

 ex 9403     vare 

         eller 

         Fremstilling på basis af vævet stof af bomuld, der 

         allerede er formtilvirket med henblik på anvendelse 

         til varer henhørende under pos. 9401 eller 9403, 

         forudsat at: 

         - dets værdi ikke overstiger 25% af den færdige 

          vares pris ab fabrik, og 

         - alle andre anvendte materialer har oprindelse og 

          henhører under en anden position end pos. 9401 

          eller 9403 

 9405       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9406       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9503       Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - forudsat at værdien af alle anvendte materialer 

          ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ex 9506     Fremstilling på basis af blokke 

 9507       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Materialer under den samme position må dog 

         anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 5% 

         af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9601     Fremstilling på basis af »tilvirkede« 

 og        udskæringsmaterialer henhørende under samme 

 ex 9602     position 

 ex 9603     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

         materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9605       Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der 

         gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet; 

         dog må der medtages artikler uden oprindelse, 

         forudsat at deres værdi ikke overstiger 15% af den 

         færdige vares pris ab fabrik 

 9606       Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          position end den færdige vare, og 

         - forudsat at værdien af alle anvendte materialer 

          ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 9608       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

         henhører under en anden position end den færdige 

         vare. Dog må penne og pennespidser samt andre 

         materialer under samme position anvendes, forudsat 

         at deres værdi ikke overstiger 5% af den færdige 

         vares pris ab fabrik 

 9612       Fremstilling, ved hvilken: 

         - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         - forudsat at værdien af alle anvendte materialer 

          ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ex 9614     Fremstilling på basis af råt tilhuggede blokke 

Bilag III

Varecertifikat EUR.1

1. Varecertifikat EUR.1 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2. Certifikatets format er 210 x 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. (m2). Det skal forsynes med grønt guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.basis af andre materialer, der henhører under

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Letland kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

Varecertifikat

SKEMA

NOTER

1. Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivelser. Ændringer skal foretages ved overstregning af de fejlagtige oplysninger, og i givet fald, ved tilføjelse af de ønskede oplysninger. Enhver således foretaget ændring skal bekræftes af den, der har udstedt certifikatet, og påtegnes af toldmyndighederne.

2. Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum mellem de enkelte poster, og foran hver post skal anføres et løbenummer. Umiddelbart under den sidste post trækkes en vandret afslutningsstreg. Ikke udfyldte felter skal ved overstregning gøres uanvendelige for tilføjelser.

3. Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

Anmodning om varecertifikat

SKEMA

EKSPORTØRENS ERKLÆRING

Jeg, undertegnede eksportør af de på forsiden beskrevne varer,

ERKLÆRER, at varerne opfylder de betingelser, der er fastsat for udstedelse af dette certifikat;

BESKRIVER de omstændigheder, der har gjort det muligt for varerne at opfylde disse betingelser:

FREMLÆGGER følgende dokumentation1):

FORPLIGTER MIG til på de kompetente myndigheders forlangende at fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde nødvendige for udstedelse af dette certifikat, samt til i påkommende tilfælde at indvillige i enhver undersøgelse ved de nævnte myndigheders foranstaltning af min bogføring og af fremstillingsforholdene for ovennævnte varer;

ANMODER om udstedelse af varecertifikat for disse varer. , den (Underskrift)

Bilag IV

Certifikat EUR.2

1. Certifikat EUR.2 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2. Certifikatets format er 210 x 148 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 64 g pr. (m2).

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Letland kan forbeholde sig ret til at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

SKEMA

*) Efterfølgende undersøgelse af EUR.2 certifikaterne foretages ved stikprøver, eller når toldmyndighederne i indførselslandet nærer begrundet tvivl med hensyn til ægtheden og rigtigheden af oplysningerne om den pågældende vares oprindelse.

Vejledning i udfyldelse af certifikat EUR.2

1. Certifikat EUR.2 kan kun udstedes for varer, som i udførselslandet opfylder betingelserne i henhold til bestemmelserne for den i rubrik 1 omhandlede samhandel. Disse bestemmelser må nøje gennemgås, før certifikatet udfyldes.

2. I tilfælde af forsendelse som postpakke vedhæfter eksportøren certifikatet til adressekortet; i tilfælde af forsendelse som brevpost skal eksportøren indlægge certifikatet i forsendelsen. Desuden anfører han betegnelsen »EUR.2« fulgt af certifikatets løbenummer enten på den grønne C1-etikette eller på tolddeklarationen C2/CP3.

3. Disse forskrifter fritager ikke eksportøren for at opfylde andre formaliteter, der måtte kræves opfyldt i henhold til told- eller postbestemmelserne.

4. Anvendelsen af dette certifikat forpligter eksportøren til på de kompetente myndigheders forlangende at fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde nødvendig, samt til at indvillige i enhver undersøgelse ved de nævnte myndigheders foranstaltning af hans bogføring og af fremstillingsforholdene for de i rubrik 11 i certifikatet beskrevne varer.

Bilag V

Det stempelaftryk, der er nævnt i artikel 21, stk. 3, litra b)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(1) Udførselslandets kendingsbogstaver eller våbenmærke

(2) Sådanne oplysninger, som er nødvendige for identificeringen af den autoriserede eksportør.

Protokol 4

særlige bestemmelser om samhandelen

mellem Estland og Spanien og Portugal

Kapitel I

Særlige bestemmelser om samhandelen mellem Spanien og Estland

Artikel 1

I bestemmelserne om handel i afsnit II i aftalen foretages følgende ændringer for at tage hensyn til de foranstaltninger og forpligtelser, der er anført i akten vedrørende Kongeriget Spaniens tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«).

Artikel 2

I henhold til tiltrædelsesakten indrømmer Spanien ikke varer med oprindelse i Estland en gunstigere behandling end den, det indrømmer ved import af varer med oprindelse eller i fri omsætning i andre medlemsstater.

Artikel 3

Spaniens indfrielse af de forpligtelser, der er anført i artikel 4, stk. 2, i aftalen, sker på det tidspunkt, der er fastsat for de øvrige medlemsstater, dog forudsat at Estland er blevet undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 519/94 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande.

Artikel 4

Der kan anvendes kvantitative restriktioner på importen til Spanien af varer med oprindelse i Estland indtil den 31. december 1995, hvad angår de varer, der er opført i bilag A.

Artikel 5

Protokollens bestemmelser berører ikke bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelsen af fæl-lesskabsretten på De Kanariske Øer og i afgørelse 91/314/EØF af 26. juni 1991 om indførelse af et program for De Kanariske Øer som følge af deres afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEICAN).

Kapitel II

Særlige bestemmelser om samhandelen mellem Portugal og Estland

Artikel 6

I bestemmelserne om handel i afsnit II i aftalen foretages følgende ændringer for at tage hensyn til de foranstaltninger og forpligtelser, der er anført i akten vedrørende Den Portugisiske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«).

Artikel 7

I henhold til tiltrædelsesakten indrømmer Portugal ikke varer med oprindelse i Estland en gunstigere behandling end den, det indrømmer ved import af varer med oprindelse eller i fri omsætning i de andre medlemsstater.

Artikel 8

Portugals indfrielse af de forpligtelser, der er anført i artikel 4, stk. 2, i denne aftale, sker på det tidspunkt, der er fastsat for de øvrige medlemsstater, dog forudsat at Estland er blevet undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 519/94 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande.

Artikel 9

Der kan anvendes kvantitative restriktioner på importen til Portugal af varer med oprindelse i Estland indtil den 31. december 1995, hvad angår de varer, der er opført i bilag B.

Bilag A

 

 ---------------- 

   KN-kode 

 ex 0102 90 10(1) 

 ---------------- 

 ex 0102 90 31(1) 

 ---------------- 

 ex 0102 90 33(1) 

 ---------------- 

 ex 0102 90 35(1) 

 ---------------- 

 ex 0102 90 37(1) 

 ---------------- 

 0103 91 10 

 ---------------- 

 0103 92 11 

 ---------------- 

 0103 92 19 

 ---------------- 

 0203 11 10 

 ---------------- 

 0203 12 11 

 ---------------- 

 0203 12 19 

 ---------------- 

 0203 19 11 

 ---------------- 

 0203 19 13 

 ---------------- 

 0203 19 15 

 ---------------- 

 0203 19 55 

 ---------------- 

 0203 19 59 

 ---------------- 

 0203 21 10 

 ---------------- 

 0203 22 11 

 ---------------- 

 0203 22 19 

 ---------------- 

 0203 29 11 

 ---------------- 

 0203 29 13 

 ---------------- 

 0203 29 15 

 ---------------- 

 0203 29 55 

 ---------------- 

 0203 29 59 

 ---------------- 

 0206 30 21 

 ---------------- 

 0206 30 31 

 ---------------- 

 0206 41 91 

 ---------------- 

 0206 49 91 

 ---------------- 

 0208 10 10 

 ---------------- 

 0209 00 11 

 ---------------- 

 0209 00 19 

 ---------------- 

 0209 00 30 

 ---------------- 

 0210 11 11 

 ---------------- 

 0210 11 19 

 ---------------- 

 0210 11 31 

 ---------------- 

 0210 11 39 

 ---------------- 

 0210 12 11 

 ---------------- 

 0210 12 19 

 ---------------- 

 0210 19 10 

 ---------------- 

 0210 19 20 

 ---------------- 

 0210 19 30 

 ---------------- 

 0210 19 40 

 ---------------- 

 0210 19 51 

 ---------------- 

 0210 19 59 

 ---------------- 

 0210 19 60 

 ---------------- 

 0210 19 70 

 ---------------- 

 0210 19 81 

 ---------------- 

 0210 19 89 

 ---------------- 

 0210 90 31 

 ---------------- 

 0210 90 39 

 ---------------- 

 ex 0210 90 90(2) 

 ---------------- 

 ex 0401(3) 

 ---------------- 

 0403 10 22 

 ---------------- 

 0403 10 24 

 ---------------- 

 0403 10 26 

 ---------------- 

 ex 0403 90 51 

 ---------------- 

 ex 0403 90 53(4) 

 ---------------- 

 ex 0403 90 59(4) 

 ---------------- 

 0404 10 91 

 ---------------- 

 0404 90 11 

 ---------------- 

 0404 90 13 

 ---------------- 

 0404 90 19 

 ---------------- 

 0404 90 31 

 ---------------- 

 0404 90 33 

 ---------------- 

 0404 90 39 

 ---------------- 

 ex 1601(5) 

 ---------------- 

 ex 1602 10 00(5) 

 ---------------- 

 ex 1602 20 90(5) 

 ---------------- 

 1602 41 10 

 ---------------- 

 1602 42 10 

 ---------------- 

 1602 49 11 

 ---------------- 

 1602 49 13 

 ---------------- 

 1602 49 15 

 ---------------- 

 1602 49 19 

 ---------------- 

 1602 49 30 

 ---------------- 

 1602 49 50 

 ---------------- 

 ex 1602 90 10(6) 

 ---------------- 

 1602 90 51 

 ---------------- 

 ex 1902 20 30(7) 

 ---------------- 

 (1) Undtagen dyr til tyrefægtning. 

 (2) Af tamsvin. 

 (3) I pakker med et nettoindhold på højst 2 liter. 

 (4) Ikke konserveret eller koncentreret, til konsum. 

 (5) Med indhold af kød og spiseligt slagteaffald af tamsvin. 

 (6) Med indhold af svineblod. 

 (7) Kun: 

   - pølser af kød, spiseligt slagteaffald eller blod af tamsvin 

   - tilberedninger eller konserves med indhold af kød eller 

    spiseligt slagteaffald af tamsvin. 

 Bilag B 

 KN-kode 

 ---------------- 

 0701 10 00 

 ---------------- 

 0701 90 10 

 ---------------- 

 0701 90 51 

 ---------------- 

 0701 90 59 

 ---------------- 

Protokol 5

om gensidig bistand mellem

de administrative myndigheder

i toldspørgsmål

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning«, gældende bestemmelser vedtaget af Fællesskabet og Estland for indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger

b) »told«, told og alle andre afgifter, skatter og gebyrer og andre beløb, der opkræves på parternes område i medfør af toldlovgivningen, men ikke gebyrer og beløb, hvis størrelse nogenlunde svarer til omkostningerne i forbindelse med de ydede tjenester

c) »bistandssøgende myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) »bistandssøgte myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

e) »overtrædelse«, enhver overtrædelse af toldlovgivningen samt ethvert forsøg på overtrædelse af denne lovgivning.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Parterne yder inden for rammerne af deres kompetence på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, særlig ved at forebygge, påvise og undersøge overtrædelser af denne lovgivning.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos parterne, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke reglerne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af parternes område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der udøves overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtræder eller har overtrådt toldlovgivningen

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der krænker den anden parts lovgivning

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 4 Uanmodet bistand Parterne yder i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som har krænket, krænker eller kan krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for den anden part

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 5 Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til:

- at fremsende alle dokumenter

- at meddele alle beslutninger

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. Den nødvendige dokumentation til efterkommelse af sådanne anmodninger skal vedlægges anmodningen. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til denne artikels stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) målsætninger og begrundelse for anmodningen

d) love, regler og andre implicerede retsinstrumenter

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis anmodningen ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; dette berører dog ikke eventuelle retsbevarende foranstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Med henblik på at imødekomme bistandsanmodningen leverer den bistandssøgte myndighed eller, når denne er forhindret i selv at handle, den administrative tjenestegren, til hvilken denne myndighed henviser anmodningen, inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder i samme part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, og foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser hos den part, som anmodningen rettes til.

3. Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en part kan efter aftale med den anden part og på de af denne fastsatte betingelser i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende overtrædelsen af toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4. Efter aftale med den anden part kan tjenestemænd fra en part være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

Artikel 8

Form for meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. Parterne kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når en sådan bistand

a) ville stride mod suverænitet, offentlig orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, eller

b) berører andre valuta- eller beskatningsregler end toldforskrifterne, eller

c) krænker forretnings- og embedshemmeligheden.

2. Når den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og grundene hertil straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Tavshedspligt

1. De oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af dette bilag, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning i den part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsmyndighederne.

2. Personoplysninger sendes ikke, hvis der er rimelig grund til at antage, at overførslen eller anvendelsen af de sendte oplysninger vil stride mod de grundlæggende retsprincipper hos en af parterne, og særlig hvis den pågældende person uberettiget vil blive ugunstigt stillet. Efter anmodning skal den modtagende part underrette den meddelende part om anvendelsen af de oplysninger, der er givet, og om de opnåede resultater.

3. Personoplysninger må kun sendes til toldmyndighederne og, i tilfælde af retsforfølgning, til den offentlige anklager og retsmyndighederne. Andre personer og myndigheder kan kun indhente sådanne oplysninger efter forudgående tilladelse fra den meddelende myndighed.

4. Den meddelende part kontrollerer nøjagtigheden af de oplysninger, der skal overføres. Hvis det viser sig, at de meddelte oplysninger er unøjagtige eller skal slettes, skal den modtagende part straks have meddelelse herom. Denne har pligt til at rette oplysningerne eller slette dem.

5. Uden at det berører de tilfælde, hvor den almindelige offentlige interesse er afgørende, kan den pågældende på anmodning få oplysning om datalagre og formålet med denne lagring.

Artikel 11

Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål og må i en part kun anvendes til andre formål med forudgående skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, som har meddelt dem, og kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger. Disse bestemmelser finder ikke anvendelse, når de oplysninger, der er indhentet med henblik på de i denne protokol fastsatte formål, også kan anvendes til bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Sådanne oplysninger kan inden for rammerne af artikel 2 meddeles andre myndigheder, der er direkte inddraget i bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for anvendelse af oplysninger i retssager eller administrative procedurer, som efterfølgende indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen.

3. Parterne kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12

Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden parts jurisdiktion og at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

Artikel 13

Bistandsudgifter

Parterne afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, undtagen i givet fald udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Forvaltningen af denne protokol varetages af de centrale toldmyndigheder i Estland på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen og i givet fald toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data. De kan rette henstillinger til Det Blandede Udvalg om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. Parterne konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

Komplementaritet

1. Denne protokol skal supplere og ikke hindre anvendelsen af eventuelle aftaler om gensidig bistand, som er indgået eller som måtte blive indgået mellem en enkelt eller flere af medlemsstaterne i Den Europæiske Union og Estland. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke fællesskabsbestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger, der er indhentet i toldspørgsmål, og som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

Slutakt

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om DEN EUROPÆISKE UNION, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »medlemsstater«, og for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

som handler inden for rammerne af Den Europæiske Union,

på den ene side, og

de befuldmægtigede for REPUBLIKKEN ESTLAND, i det følgende benævnt »Estland«,

på den anden side,

forsamlet i Luxembourg den tolvte juni nitten hundrede og femoghalvfems med henblik på undertegnelsen af Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Estland på den anden side, i det følgende benævnt »Europaaftalen«, har vedtaget følgende tekster:

Europaaftalen og følgende protokoller:

PROTOKOL Nr. 1 om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande

PROTOKOL Nr. 2 om samhandelen mellem Fællesskabet og Estland med forarbejdede landbrugsprodukter

PROTOKOL Nr. 3 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

PROTOKOL Nr. 4 om særlige bestemmelser for samhandelen mellem Estland og Spanien og Portugal

PROTOKOL Nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og de befuldmægtigede for Estland har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring om artikel 36, stk. 1, i aftalen

Fælles erklæring om artikel 36 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 37 i aftalen

Fælles erklæring om kapitel II i afsnit IV i aftalen

Fælles erklæring om artikel 45, litra d), punkt i), i aftalen

Fælles erklæring om artikel 65 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 66 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 114 i aftalen

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og de befuldmægtigede for Estland har tillige taget følgende brevvekslinger, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland om søtransport

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland om anerkendelse af en regionalisering af afrikansk svinepest i Kongeriget Spanien.

De befuldmægtigede for Estland har taget følgende ensidige erklæring, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring fra den franske regering.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet har taget følgende ensidige erklæringer, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring fra Republikken Estland om told for landbrugsprodukter

Udfærdiget i,den nitten hundrede og femoghalvfems.

Fælles erklæringer

1. Artikel 36, stk. 1

Der er enighed om, at begrebet »de betingelser og de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne«, efter omstændighederne omfatter EF-regler.

2. Artikel 36

Der er enighed om, at begrebet »børn« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

3. Artikel 37

Der er enighed om, at begrebet »disses familiemedlemmer« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

4. Afsnit IV, kapitel II

Med forbehold af bestemmelserne i afsnit IV, kapitel II er parterne enige om, at behandlingen af en af parternes statsborgere eller virksomheder skal betragtes som mindre gunstig end behandlingen af statsborgere eller virksomheder fra den anden part, hvis denne behandling enten formelt eller de facto er mindre gunstig end behandlingen af statsborgere eller virksomheder fra den anden part.

5. Artikel 45, litra d), punkt i)

Med forbehold af artikel 45 er parterne enige om, at ingen bestemmelse i aftalen kan fortolkes som en tilsidesættelse af parternes ret til at kontrollere og regulere for at sikre, at fysiske personer, der er omfattet af etableringsretten, reelt udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

6. Artikel 65

Koncessionsaftalen mellem Republikken Estlands regering og Det Estiske Telefonaktieselskab (Aktsiaselts Eesti Telefon) af 16. december 1992 anses for at være forenelig med denne aftales artikel 65 på betingelse af:

- at lejede linjer på anmodning og inden for rimelige tidsfrister stilles til rådighed for virksomhedsnet og lukkede brugergrupper til deres brug, omfattende taletelefoni- og datatjenester fra den i artikel 65 omhandlede dato,

- at reguleringsopgaverne pålægges et organ, der er uafhængigt af telekommunikationsorganisationen, fra den i artikel 65 omhandlede dato.

7. Artikel 66

Parterne er enige om, at for så vidt angår aftalen, omfatter intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret især ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer og beslægtede rettigheder, rettigheder vedrørende patenter, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker og servicemærker, integrerede kredsløbs topografi samt beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet i artikel 10a i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

8. Artikel 114

Parterne er enige om, at Associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 114 i aftalen skal undersøge mulighederne for at oprette et rådgivende organ bestående af medlemmer af Fællesskabets Økonomiske og Sociale Udvalg og tilsvarende parter fra Estland.

Aftale

i form af brevveksling

mellem Det Europæiske Fællesskab og

Republikken Estland

om søtransport

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med følgende:

Da frihandelsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Estland blev undertegnet, påtog parterne sig på passende måde at tage stilling til skibsfart, i særdeleshed der, hvor udviklingen af handelen kunne blive hindret. Der vil blive søgt gensidigt tilfredsstillende løsninger for skibsfart under overholdelse af principperne om fri og redelig konkurrence på forretningsmæssigt grundlag.

Det aftaltes ligeledes, at disse emner også skal drøftes i Associeringsrådet.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet

for Den Europæiske Union

B. Brev fra Republikken Estland

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse og at bekræfte, at min regering er indforstået med følgende:

»Da frihandelsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Estland blev undertegnet, påtog parterne sig på passende måde at tage stilling til skibsfart, i særdeleshed der, hvor udviklingen af handelen kunne blive hindret. Der vil blive søgt gensidigt tilfredsstillende løsninger for skibsfart under overholdelse af principperne om fri og redelig konkurrence på forretningsmæssigt grundlag.

Det aftaltes ligeledes, at disse emner også skal drøftes i Associeringsrådet.«

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen

for Republikken Estland

Aftale

i form af brevveksling

mellem Det Europæiske Fællesskab og

Republikken Estland

om anerkendelse af en

regionalisering af afrikansk svinepest

i Kongeriget Spanien

A. Brev fra Republikken Estland

Hr.,

Jeg har den ære herved at henvise til de drøftelser om samhandelsordningerne for visse landbrugsprodukter, der har fundet sted mellem Fællesskabet og Estland som led i forhandlingerne om frihandelsaftalen.

Jeg bekræfter herved, at Estland kan anerkende, at Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af provinserne Badajoz, Huelva, Sevilla og Cordoba, er fri for afrikansk svinepest på samme betingelser, som er omhandlet i Rådets beslutning 89/21/EØF af 14. december 1988 og Kommissionens senere beslutninger.

Estland godtager denne undtagelse, uden at dette berører alle andre bestemmelser i den lettiske veterinærlovgivning.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med indholdet af denne skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen

for Republikken Estland

B. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Jeg skal herved anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:

»Jeg har den ære herved at henvise til de drøftelser om samhandelsordningerne for visse landbrugsprodukter, der har fundet sted mellem Fællesskabet og Estland som led i forhandlingerne om frihandelsaftalen.

Jeg bekræfter herved, at Estland kan anerkende, at Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af provinserne Badajoz, Huelva, Sevilla og Cordoba, er fri for afrikansk svinepest på samme betingelser, som er omhandlet i Rådets beslutning 89/21/EØF af 14. december 1988 og Kommissionens seneste beslutninger.

Estland godtager denne undtagelse, uden at dette berører alle andre bestemmelser i den lettiske veterinærlovgivning.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med indholdet af denne skrivelse.«

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med indholdet af Deres brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet

for Den Europæiske Union

Ensidige erklæringer

Erklæring fra den franske regering

Frankrig bemærker, at Europaaftalen med Republikken Estland ikke finder anvendelse på de oversøiske lande og territorier, der er associeret med Det Europæiske Fællesskab i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Erklæring fra Republikken Estland

Hvis der indføres told for landbrugsprodukter i Estland mellem den 1. januar 1994 og datoen for aftalens ikrafttræden, anvender Estland proceduren og de væsentlige regler i artikel 24, stk. 3, i denne aftale tilsvarende.

Officielle noter

Ingen

2. Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget

1. Den 12. juni 1995 undertegnedes i Luxembourg en aftale - en såkaldt Europaaftale - om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemslande på den ene side og Estland på den anden side. Med aftalen er Estland sidestillet med de øvrige associerede lande i Central- og Østeuropa, herunder for så vidt angår perspektivet om medlemskab af EU.

2. De tekster, som Danmark skal ratificere, og hvortil Folketingets samtykke med dette forslag til folketingsbeslutning søges indhentet, er aftalen med bilag og tilknyttede protokoller samt slutakt.

3. Aftalens formål er bl.a. at skabe passende rammer for den politiske dialog mellem parterne, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser og forberede Estland på medlemskab af EU. Aftalen er en udbygning af EU's frihandelsaftale med Estland, der blev undertegnet den 18. juli 1994 og trådte i kraft den 1. januar 1995, og hensigten er at videreudvikle et frihandelsområde omfattende i det væsentlige al samhandel mellem de to parter og på den måde fremme udvidelsen af samhandlen og de økonomiske forbindelser mellem parterne og således fremme den dynamiske økonomiske udvikling og velstanden i Estland. Aftalen skal skabe grundlaget såvel for økonomisk, finansielt, kulturelt og socialt samarbejde og samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter som for Fællesskabets finansielle og faglige bistand til Estland. Målet er videre at støtte Estlands bestræbelser på at udvikle sin økonomi og skabe passende rammer for Estlands gradvise integration i Den Europæiske Union. I den forbindelse skal Estland bestræbe sig på at opfylde de nødvendige betingelser herfor.

4. Europa-aftalen med Estland er på alle væsentlige punkter af samme karakter som aftalerne med Letland og Litauen, og den er i vid udstrækning baseret på indholdet af de Europaaftaler, der allerede er indgået med de øvrige associerede lande i Central- og Østeuropa.

Aftalen er uden tidsbegrænsning. På grund af den fremskredne økonomiske og politiske reformproces i Estland indeholder aftalen ingen generel overgangsperiode.

Aftalen fastslår, at Estlands endelige mål er at blive medlem af Den Europæiske Union. Der institutionaliseres en regelmæssig politisk dialog i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i København og Essen, og aftalen understreger betydningen af Estlands deltagelse som associeret partner i WEU, deltagelse i NATO's initiativ om Partnerskab for Fred og Den Europæiske Stabilitetspagt samt den fremtidige etablering af en række strukturerede forbindelser som led i den strategi for forberedelse af den endelige tiltrædelse af landene i Central- og Østeuropa, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i Essen.

Det bekræftes i aftalen, at respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne samt de markedsøkonomiske principper udgør et væsentligt element i associeringen. Aftalen indeholder som andre associeringsaftaler med landene i Central- og Østeuropa en bestemmelse om ikke-opfyldelse, så aftalen i særligt hastende tilfælde kan suspenderes med øjeblikkelig virkning.

5. Den politiske dialog, der allerede blev etableret ved fælleserklæringen af maj 1992, skal foregå både multilateralt inden for de rammer, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i København, og som blev udbygget på Det Europæiske Råds møde i Essen, og bilateralt inden for associeringsrådet. På parlamentarikerplan skal den politiske dialog finde sted i de parlamentariske associeringsudvalg. Den vil give Estland mulighed for at deltage i visse af Unionens initiativer inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Aftalen gentager bestemmelserne om frie varebevægelser i frihandelsaftalen med Estland.

Hvad angår arbejdskraftens bevægelighed, sigter aftalen som i andre associeringsaftaler med landene i Central- og Østeuropa mod at forbedre vilkårene for arbejdere fra Estland, der legalt og i overensstemmelse med nationale regler har fået arbejdstilladelse i Fællesskabet. Desuden yder Fællesskabet Estland teknisk bistand til oprettelse af et passende socialt sikringssystem. Aftalen foreskriver endvidere, at nationale regler skal anvendes i fuldt omfang for virksomheder og erhvervsdrivende, der måtte etablere sig i et af aftalelandene. Fællesskabets medlemslande skal således iagttage fuld national ligestilling fra aftalens ikrafttræden, medens Estland skal indføre ligestilling efter en overgangsperiode.

For så vidt angår udveksling af tjenesteydelser, følges der i aftalen en fremgangsmåde svarende til den, der blev anvendt ved de øvrige Europaaftaler, idet der dog tages hensyn til resultaterne af Uruguay-runden. På transportområdet bygges der ligeledes på bestemmelserne i de tidligere indgåede Europaaftaler, navnlig med hensyn til international søtransport samt luft- og landtransport, hvor der er mulighed for at indgå særskilte aftaler fremover. Til forskel fra de tidligere Europaaftaler indeholder aftalen med Estland og aftalerne med de to øvrige baltiske lande ligeledes et tilsagn fra parterne om inden udgangen af 1999 at indgå en aftale om multimodal transport.

De generelle bestemmelser om løbende betalinger samt om kapitalbevægelser svarer til de eksisterende Europaaftaler. Der er dog foretaget visse tilpasninger, fordi Estlands valuta er konvertibel, og fordi fri bevægelighed for kapital er sikret og betalingerne for varer og tjenesteydelser er liberaliseret.

Bestemmelserne om konkurrencereglerne samt om offentlige virksomheder svarer til bestemmelserne i frihandelsaftalen med Estland, herunder beskyttelsesklausulen i tilfælde af betalingsbalanceproblemer. I en fælles erklæring præciseres det, at de særrettigheder, som Estland indrømmer visse selskaber, navnlig inden for telekommunikation, kan opretholdes i en begrænset periode og under betingelser.

Med hensyn til beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret forpligter Estland sig til at ville træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at nå til et niveau, der svarer til niveauet i Fællesskabet ved udgangen af 1999.

Bestemmelserne om adgang til offentlige kontrakter er de samme som i de andre Europaaftaler. De indebærer navnlig adgang til offentlige kontrakter i EU for estiske virksomheder fra aftalens ikrafttræden samt gradvis adgang til Estlands offentlige kontrakter for EU-virksomheder.

Tilnærmelse af Estlands lovgivning til Fællesskabets lovgivning anerkendes som en væsentlig betingelse for landets gradvise integration i Fællesskabet. Denne tilnærmelse skal omfatte flere områder, der er specificeret i aftalen. For at sikre, at dette arbejde går så hurtigt fremad som muligt, stiller Fællesskabet den nødvendige faglige bistand til rådighed for Estland.

Det økonomiske samarbejde bygger på princippet om bæredygtig udvikling både ud fra et miljømæssigt og et socialt synspunkt. Der skal lægges særlig vægt på fremme af samarbejdet mellem de tre baltiske lande samt på samarbejdet med de øvrige lande i Central- og Østeuropa og de andre kystlande i Østersøen. Der nævnes en række områder, hvor Fællesskabet kan bidrage til en bæredygtig udvikling i Estland.

På det finansielle område fastslår aftalen Estlands adgang til støtte på gavevilkår fra EU's eksisterende bistandsprogram til dette formål (PHARE), samt lån fra Den Europæiske Investeringsbank, EIB. Der er med aftalen endvidere åbnet mulighed for, at Fællesskabet i visse situationer kan undersøge mulighederne for at yde makroøkonomisk støtte (betalingsbalancestøtte). Endvidere henvises der i dette afsnit til Estlands deltagelse i rammeprogrammer, særprogrammer og projekter eller andre fællesskabsaktiviteter på forskellige områder. Estland skal principielt selv påtage sig omkostningerne i forbindelse med sin deltagelse, idet Fællesskabet kan yde et ekstra bidrag.

Modsat tidligere Europaaftaler indeholder aftalen med Estland og aftalerne med de øvrige baltiske lande et tilsagn fra parterne om at arbejde tæt sammen for at forebygge ulovlige aktiviteter. Dette samarbejde går navnlig på bekæmpelse af ulovlig indvandring, korruption, ulovlig handel med industriaffald og forfalskninger, ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer samt bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Samarbejdet skal foregå via gensidige konsultationer og en tæt koordinering mellem parterne, idet Fællesskabet og dets medlemsstater skal yde den nødvendige faglige og administrative bistand.

Parterne forpligter sig til at fremme, befordre og lette det kulturelle samarbejde på forskellige områder, navnlig fremme af den audiovisuelle industri i Europa samt harmonisering af bestemmelserne om international radiospredning. Særlige bestemmelser omhandler fremme af sprogkurser for ikke-statsborgere, hovedsagelig russisksprogede, der har permanent bopæl i Estland.

6. Aftalen indeholder endelig institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser, der er udformet som de andre Europaaftalers respektive bestemmelser, herunder om oprettelse af et associeringsråd, et associeringsudvalg og et parlamentarisk associeringsudvalg. Associeringsrådet skal føre tilsyn med aftalens gennemførelse og sikre, at aftalen bliver implementeret. Rådet består af medlemmerne af Rådet for De Europæiske Fællesskaber og medlemmer af Europa Kommissionen på den ene side og medlemmer af den estiske regering på den anden side. Associeringsrådet skal regelmæssigt undersøge, hvilke fremskridt Estland har gjort i den økonomiske reformproces.

Ingen