Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 2

Folketingsbeslutning om ratifikation af Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side af den 12. juni 1995

Fremsat af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen)

den 5. oktober 1995

Vedtaget ved anden (sidste) behandling den 21. november 1995

Den fulde tekst

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer den i Luxembourg den 12. juni 1995 undertegnede Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side.

Bilag

Den aftale, som er omtalt i folketingsbeslutningen, er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.

Oprindelig fremsat forslag

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer den i Luxembourg den 12. juni 1995 undertegnede Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side

Præambel

Formålsbestemmelse

Afsnit I. Almindelige principper

Afsnit II. Politisk dialog

Afsnit III. Frie varebevægelser

Kapitel 1: Industrivarer

Kapitel 2: Landbrug

Kapitel 3: Fiskeri

Kapitel 4: Fælles bestemmelser

Afsnit IV. Arbejdskraftens bevægelighed, etablering, tjenesteydelser

Kapitel 1: Arbejdskraftens bevægelighed

Kapitel 2: Etablering

Kapitel 3: Udveksling af tjenesteydelser

Kapitel 4: Almindelige bestemmelser

Afsnit V. Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser, tilnærmelse af lovgivningerne

Kapitel 1: Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Kapitel 2: Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Kapitel 3: Tilnærmelse af lovgivningerne

Afsnit VI. Økonomisk samarbejde, m.v.

Afsnit VII. Samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter

Afsnit VIII. Kulturelt samarbejde

Afsnit IX. Finansielt Samarbejde

Afsnit X. Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser

Bilag I-XVIII

Protokoller

Protokol 1: omhandlet i artikel 16, stk. 2, om andre arrangementer for tekstilvarer

Protokol 2: om samhandelen mellem Fællesskabet og Letland for forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 3: om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

Protokol 4: om særlige bestemmelser om samhandelen mellem Letland og Spanien og Portugal

Protokol 5: om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Slutakt

2. Bemærkninger til forslaget

EUROPAAFTALE

OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING

MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

OG REPUBLIKKEN LETLAND

PÅ DEN ANDEN SIDE

EUROPAAFTALE

OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER OG DERES

MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

OG REPUBLIKKEN LETLAND

PÅ DEN SIDE

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET

LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE

STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

der handler inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side

og REPUBLIKKEN LETLAND,

i det følgende benævnt »Letland«, på den anden side,

SOM MINDER OM de historiske bånd mellem parterne og de fælles værdier, som de deler,

SOM ERKENDER, at Fællesskabet og Letland ønsker at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed, som kan gøre det muligt for Letland at deltage i den europæiske integrationsproces og således styrke og udvide de forbindelser, der er etableret tidligere, særlig ved aftalen om handel og handelsmæssigt og økonomisk samarbejde og aftalen om frihandel og handelsanliggender,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne er indstillet på at udbrede de politiske og økonomiske friheder, som udgør grundlaget for den nye handelsaftale og for den nødvendige omstilling af Letland til et nyt økonomisk og politisk system, der i overensstemmelse med bl.a. de tilsagn, der er afgivet inden for rammerne af Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (CSCE) og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), respekterer retsstaten og menneskerettighederne, herunder mindretallenes rettigheder, et flerpartisystem med frie og demokratiske valg og en liberalisering med sigte på at fuldføre den varige overgang til markedsøkonomi,

SOM DELER den opfattelse, at Letland med held har foretaget betydelige reformer på det politiske og økonomiske område, og at denne reformindsats vil blive fortsat,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne er indstillet på at indfri forpligtelserne inden for rammerne af CSCE, særlig dem, der er omhandlet i Helsingfors-slutakten, slutdokumenterne fra møderne i Madrid, Wien og København, Paris-charteret for et nyt Europa, konklusionerne fra CSCE-konferencen i Bonn, CSCE-dokumentet af 1992 fra Helsingfors, den europæiske menneskerettighedskonvention, det europæiske energicharter samt ministererklæringen fra Luzern-konferencen den 30. april 1993,

SOM ER REDE TIL at fremme øgede kontakter mellem deres borgere og den frie udveksling af oplysninger og tanker som vedtaget af parterne som led i CSCE og OSCE,

SOM ER KLAR OVER betydningen af denne aftale for etablering og udbygning af grundlaget for et stabilt Europa baseret på samarbejde med Den Europæiske Union som en af hjørnestenene,

SOM ERKENDER, at der er behov for med Fællesskabets hjælp at fortsætte Letlands politiske og økonomiske reformer,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet ønsker at bidrage til gennemførelsen af reformerne og at hjælpe Letland med at imødegå de økonomiske og sociale følger af strukturtilpasningen,

SOM ERKENDER, at det er en forudsætning for fuldstændig gennemførelse af aftalen, at Letland gennemfører et sammenhængende program for økonomisk og politisk reformer,

SOM ERKENDER behovet for er fortsat regionalt samarbejde mellem de baltiske stater under hensyn til, at den nærmere integration mellem Den Europæiske Union og de baltiske stater bør forløbe side om side med integrationen mellem de baltiske stater selv, også i en bredere regional sammenhæng,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne er indstillet på at liberalisere handelen i overensstemmelse med principperne for den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) og Verdenshandelsorganisationen (WTO),

SOM FORVENTER, at denne aftale vil bidrage til at skabe et nyt klima for de økonomiske forbindelser mellem dem og frem for alt for handel og handelsanliggender og investeringer, som er af grundlæggende betydning for økonomisk omstrukturering og teknologisk fornyelse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der ved den fælles erklæring fra maj 1992 blev etableret en politisk dialog om spørgsmål af fælles interesse,

SOM ØNSKER at udvide og intensivere den regelmæssige politiske dialog inden for de multilaterale rammer, der blev etableret på Det Europæiske Råds møde i København i juni 1993 og yderligere styrket ved afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union den 7. marts 1994 samt konklusionerne på Det Europæiske Råds møde i Essen i december 1994,

SOM MINDER OM, at Letland har været associeret partner i Den Vesteuropæiske Union (WEU) siden maj 1994, og at landet deltager i NATO's Partnerskab for Fred,

SOM DELS ANERKENDER det bidrag, som pagten om stabilitet i Europa kan yde til at fremme stabiliteten og gode naboforhold i det baltiske område, dels bekræfter deres faste vilje til at arbejde sammen om at føre dette initiativ ud i livet,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet er rede til at iværksætte samarbejdsarrangementer og yde økonomisk, faglig og finansiel bistand på et globalt og flerårigt grundlag,

SOM ERINDRER SIG de økonomiske og sociale forskelle mellem Fællesskabet og Letland og således erkender, at denne associerings mål skal virkeliggøres på grundlag af passende bestemmelser i denne aftale,

SOM ØNSKER at etablere et kulturelt samarbejde og udvikle informationsudveksling,

SOM ER REDE TIL at skabe rammer for et samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter,

SOM ERKENDER, at Letlands endelige mål er at blive medlem af Den Europæiske Union, og at en associering ved hjælp af denne aftale ifølge parterne vil hjælpe Letland til at nå dette mål,

SOM TAGER HENSYN TIL den strategi for forberedelse af tiltrædelsen, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i december 1994 i Essen, og som gennemføres politisk ved etablering af strukturerede relationer mellem de associerede stater og Den Europæiske Unions institutioner, som fremmer den gensidige tillid og skaber rammerne for behandlingen af emner af fælles interesse,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Letland på den anden side.

2. Det er formålet med denne associering:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog mellem parterne, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser

- gradvis at etablere et frihandelsområde mellem Fællesskabet og Letland omfattende i det væsentlige al samhandel mellem de to parter

- at fremme udvidelsen af samhandelen og de harmoniske økonomiske forbindelser mellem parterne og således fremme den dynamiske økonomiske udvikling og velstanden i Letland

- at skabe grundlaget såvel for økonomisk, finansielt, kulturelt og socialt samarbejde og samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter som for Fællesskabets bistand til Letland

- at støtte Letlands bestræbelser for at udvikle landets økonomi og fuldføre en bæredygtig overgang til markedsøkonomi

- at skabe passende rammer for Letlands gradvise integration i Den Europæiske Union. Letland bestræber sig i den forbindelse på at opfylde de nødvendige betingelser herfor

- at oprette institutioner, som er egnede til at gøre associeringen effektiv.

Afsnit I

Almindelige principper

Artikel 2

1. Respekten for de demokratiske principper og overholdelsen af menneskerettighederne som fastlagt i slutakten fra Helsingfors og i Paris-charteret for et nyt Europa og de markedsøkonomiske principper ligger til grund for parternes indenrigs-og udenrigspolitik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

2. Parterne skønner, at det er væsentligt for den fremtidige velfærd og stabilitet i regionen, at de baltiske stater opretholder og udvikler et indbyrdes samarbejde og gør sig alle bestræbelser for at udvide denne proces.

Artikel 3

1. Associeringen omfatter en overgangsperiode, som er omtalt i bestemte artikler i det følgende, og som udløber senest den 31. december 1999.

2. Det i artikel 110 nævnte associeringsråd, som erindrer sig, at de markedsøkonomiske principper er af væsentlig betydning for denne associering, foretager jævnligt en undersøgelse af aftalens anvendelse og Letlands gennemførelse af økonomiske reformer på grundlag af de principper, der er nævnt i præamblen.

3. Overgangsperioden som nævnt i stk. 1 finder hverken anvendelse på afsnit II eller afsnit III.

Afsnit II

Politisk dialog

Artikel 4

Den politiske dialog mellem Den Europæiske Union og Letland udvides og intensiveres. Den skal ledsage og konsolidere den indbyrdes tilnærmelse mellem Den Europæiske Union og Letland, støtte de politiske og økonomiske forandringer, der finder sted eller allerede har fundet sted i dette land, og bidrage til etablering af snævre solidaritetsforbindelser og nye former for samarbejde mellem parterne. Den politiske dialog skal især fremme:

- Letlands gradvise tilnærmelse til Den Europæiske Union

- en øget konvergens i holdningerne til internationale spørgsmål, særlig anliggender, som vil kunne få væsentlige følger for den ene eller den anden part

- et bedre samarbejde på områder, der er omfattet af Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

- sikkerheden og stabiliteten i Europa.

Artikel 5

Den politiske dialog finder sted inden for de multilaterale rammer og i overensstemmelse med de former og fremgangsmåder, der er etableret med de associerede lande i Centraleuropa.

Artikel 6

1. På ministerplan finder den bilaterale dialog sted i Associeringsrådets regi, som har det generelle ansvar for ethvert spørgsmål, parterne måtte forelægge det.

2. Efter aftale mellem parterne iværksættes der andre fremgangsmåder for politisk dialog, især:

- møder på højeste officielle plan (politiske direktører) mellem lettiske embedsmænd på den ene side og formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen på den anden side

- fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler mellem parterne, herunder passende kontakter i tredjelande og inden for FN, OSCE og andre multilaterale organisationer

- Letland inddrages i den gruppe lande, der regelmæssigt modtager underretning om de spørgsmål, der behandles som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og der udveksles oplysninger med henblik på at nå de mål, der er fastlagt i artikel 4

- alle andre fremgangsmåder, som kan bidrage til at konsolidere, udvikle og udvide denne dialog.

Artikel 7

Den politiske dialog på parlamentarikerplan finder sted i Det Parlamentariske Udvalg for associeringen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Republikken Letland (i det følgende benævnt Det Parlamentariske Udvalg).

Afsnit III

Frie varebevægelser

Artikel 8

1. Fællesskabet og Letland opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst fire år begyndende på tidspunktet for ikrafttrædelsen af aftalen om frihandel og handelsanliggender den 1. januar 1995 i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser og med bestemmelserne i GATT og WTO.

2. Den kombinerede varenomenklatur baseret på det harmoniserede system anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem parterne.

3. For hver vare udgør basistolden, ud fra hvilken de gradvise nedsættelser, der er fastsat i denne aftale, skal foretages, den told, der er fastsat i bilag II-IV og X, eller den told, der faktisk anvendes generelt den 1. januar 1995, hvis den er den laveste.

4. Foretages der efter den 1. januar 1995 toldnedsættelser på et generelt grundlag, særlig nedsættelser, som følger af den toldaftale, der er indgået med afslutningen af GATTforhandlingerne under Uruguay-runden, træder denne nedsatte told i stedet for den i stk. 3 omhandlede basistold på det tidspunkt, hvor disse nedsættelser foretages.

5. Fællesskabet og Letland meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser.

Kapitel I

Industrivarer

Artikel 9

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på de varer med oprindelse i Fællesskabet og i Letland, der er opført i kapitel 25 til 97 i den kombinerede nomenklatur, med undtagelse af de i bilag I opførte varer.

2. Bestemmelserne i artikel 10-14 finder ikke anvendelse på de i artikel 16 omhandlede varer.

3. Handelen mellem parterne med varer, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab reguleres i overensstemmelse med denne traktats bestemmelser.

Artikel 10

1. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Letland afskaffes den 1. januar 1995.

2. Kvantitative restriktioner for importen i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes den 1. januar 1995, for så vidt angår varer med oprindelse i Letland.

Artikel 11

1. Gældende importtold i Letland på andre varer med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i bilag II og III, afskaffes den 1. januar 1995.

2. Gældende importtold i Letland på de varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag II, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

- den 1. januar 1996 nedsættes alle toldsatser til 50% af basistolden

- den 1. januar 1997 afskaffes resterende told.

3. Gældende importtold i Letland på de varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

- den 1. januar 1997 nedsættes alle toldsatser til 50% af basistolden

- den 1. januar 1999 afskaffes resterende told.

4. De kvantitative restriktioner for importen i Letland af varer med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes den 1. januar 1995.

Artikel 12

Bestemmelserne om afskaffelsen af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 13

Den 1. januar 1995 afskaffer Fællesskabet og Letland i deres samhandel alle afgifter med en virkning svarende til importtold.

Artikel 14

1. Fællesskabet og Letland afskaffer hver især den 1. januar 1995 al eksporttold og alle afgifter med tilsvarende virkning, med undtagelse af den i bilag IV anførte, som Letland afskaffer senest ved udgangen af 1998.

2. Fællesskabet afskaffer kvantitative restriktioner for eksporten til Letland og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning den 1. januar 1995.

3. Letland afskaffer kvantitative restriktioner for eksporten til Fællesskabet og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning den 1. januar 1995.

Artikel 15

Hver af parterne erklærer sig rede til at nedsætte sin told i samhandelen med den anden part hurtigere end fastsat i artikel 10 og 11, hvis den generelle økonomiske situation og forholdene i den berørte erhvervssektor tillader det.

Associeringsrådet kan fremsætte henstillinger med henblik herpå.

Artikel 16

1. For de tekstilvarer med oprindelse i Letland, der er opført i bilag V til denne aftale, suspenderes tolden ved import i Fællesskabet på de i dette bilag fastsatte betingelser. Bilaget kan revideres ved afgørelse truffet af Associeringsrådet i overensstemmelse med procedurerne i artikel 112.

2. Protokol 1 fastsætter ordningerne gældende for de deri omhandlede tekstilvarer.

Artikel 17

1. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i gældende told for de i bilag VI opførte varer, for så vidt angår varer med oprindelse i Letland.

2. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Letland indfører et landbrugselement i gældende told for de i bilag VI opførte varer, for så vidt angår varer med oprindelse i Fællesskabet.

Kapitel II

Landbrug

Artikel 18

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet og i Letland.

2. Ved »landbrugsprodukter« forstås de varer, der er opført i kapitel 1 til 24 i den kombinerede nomenklatur, og de varer, der er opført i bilag I, men ikke fiskerivarer, som defineres i artikel 22, stk. 2.

Artikel 19

Protokol 2 fastsætter handelsordningerne for de forarbejdede landbrugsprodukter, der er opført i denne protokol.

Artikel 20

1. Den 1. januar 1995 anvendes der ingen kvantitative restriktioner for importen i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Letland og heller ikke for importen i Letland af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

2. Fællesskabet og Letland indrømmer hinanden de i bilag VII-XI omhandlede lempelser i overensstemmelse med de deri fastlagte betingelser.

3. De i stk. 2 omhandlede lempelser kan revideres efter fælles overenskomst mellem parterne i perioden indtil den 31. december 1997 og på grundlag af principperne og procedurerne i stk. 4.

4. Fællesskabet og Letland undersøger under hensyntagen til omfanget af deres indbyrdes samhandel med landbrugsprodukter, disses særlige følsomhed, reglerne for Fællesskabets fælles landbrugspolitik, reglerne for Letlands landbrugspolitik og landbrugets rolle i Letlands økonomi, produktionen og eksportpotentiellet i dets traditionelle erhverv og markeder i Associeringsrådet mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser for hvert enkelt produkt på et ordnet og gensidigt grundlag.

Artikel 21

Uanset andre bestemmelser i denne aftale, særlig artikel 30, indleder parterne, hvis importen af varer med oprindelse i den ene part, som er genstand for de i henhold til artikel 20 indrømmede lempelser, i betragtning af landbrugsmarkedernes særlige følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser af den anden parts markeder, omgående konsultationer med henblik på at finde en passende løsning. Den berørte part kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne foranstaltninger, som den skønner nødvendige.

Kapitel III

Fiskeri

Artikel 22

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet og i Letland.

2. Ved »fiskerivarer« forstås de varer, der er opført i kapitel 3 i den kombinerede nomenklatur, og de varegrupper, der er omfattet af kode 0511 91 10, 0511 91 90, 1604, 1605, 1902 20 10 og 2301 20 00 i den kombinerede nomenklatur.

Artikel 23

1. Fællesskabet og Letland indrømmer hinanden de lempelser, der er omhandlet i bilag XII og XIII på de deri fastsatte betingelser.

2. Bestemmelserne i artikel 20, stk. 4, og artikel 21 finder tilsvarende anvendelse på fiskerivarer.

Kapitel IV

Fælles bestemmelser

Artikel 24

Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse på handelen med alle varer med oprindelse i begge parter, medmindre andet er fastsat heri eller i protokol 1 og 2.

Artikel 25

1. I samhandelen mellem Fællesskabet og Letland må der fra den 1. januar 1995 ikke indføres:

- ny import- eller eksporttold eller afgifter med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende told eller afgifter forhøjes

- nye kvantitative import- eller eksportrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, og bestående må ikke gøres mere restriktive.

2. Uden at dette berører de indrømmede lempelser i henhold til artikel 20, må bestemmelserne i denne artikels stk. 1 på ingen måde medføre nogen begrænsning af Letlands og Fællesskabets respektive landbrugs- og fiskeripolitik eller foranstaltninger, der træffes i henhold til denne politik.

Artikel 26

1. De to parter afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af de to parters område, må ikke få fordele i form af intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 27

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved aftalen.

2. Der finder konsultationer sted mellem parterne i Associeringsrådet om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Letlands gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 28

Letland kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 11 og artikel 25, stk. 1, første led, i form af forhøjet told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Letland på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25% ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet.

Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 15% af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer som defineret i kapitel I i det seneste år, for hvilket der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i tre år, medmindre Associeringsrådet tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest den 31. december 1998.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Letland underretter Associeringsrådet om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer i Associeringsrådet om sådanne foranstaltninger og de sektorer, for hvilke de gælder, før de bringes i anvendelse. Letland forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, Associeringsrådet en tidsplan for afskaffelsen af told, der indføres i henhold til denne artikel. Tidsplanen skal omfatte en gradvis afvikling i lige store årlige rater af denne told begyndende senest to år efter dens indførelse. Associeringsrådet kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

Artikel 29

Fastslår en af parterne, at der finder dumping sted i samhandelen med den anden part efter artikel VI i GATT, kan den pågældende part træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT sammen med dertil knyttet intern lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 33.

Artikel 30

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af parternes område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien eller vanskeligheder, der kan give anledning til en alvorlig forværring af den økonomiske situation i en region

kan Fællesskabet eller Letland, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 33.

Artikel 31

Fører overholdelse af bestemmelserne i artikel 14 og 25 til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, eller

ii) en alvorlig knaphed eller trussel herom på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og giver ovennævnte situation eller kan den give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 33. Foranstaltningerne skal være ikke-diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 32

Den Europæiske Unions medlemsstater, i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, og Letland tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at enhver forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Letland med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår er udelukket ved udgangen af 1998. Associeringsrådet underrettes om foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 33

1. Undergiver Fællesskabet eller Letland indførslen af varer, som vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 30, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i samhandelsmønstret, underrettes den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 29, 30 og 31, giver Fællesskabet henholdsvis Letland, før det træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), Associeringsrådet alle relevante oplysninger med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, bør foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles Associeringsrådet og er der genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 30 forelægges vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsrådet, der kan træffe enhver formålstjenlig afgørelse for at bringe dem til ophør.

Har Associeringsrådet eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter sagens forelæggelse truffet nogen afgørelse, der bringer vanskelighederne til ophør, og er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

b) Med hensyn til artikel 29 underrettes Associeringsrådet om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Bringes den pågældende dumpingpraksis ikke til ophør, eller er der ikke inden 30 dage efter sagens forelæggelse for Associeringsrådet fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

c) Med hensyn til artikel 31 forelægges vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsrådet.

Associeringsrådet kan træffe enhver formålstjenlig afgørelse for at bringe vanskelighederne til ophør. Har det ikke inden 30 dage efter sagens forelæggelse truffet en sådan afgørelse, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående underretning henholdsvis undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Letland i de situationer, der er omhandlet i artikel 29, 30 og 31, straks indføre sådanne forebyggende og midlertidige foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen.

Artikel 34

Protokol 3 fastsætter oprindelsesreglerne med henblik på anvendelsen af de toldpræferencer, der er fastsat i denne aftale tillige med metoderne for det administrative samarbejde.

Artikel 35

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, ej heller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 36

Protokol 4 fastsætter de særlige bestemmelser, der skal gælde for samhandelen mellem Letland på den ene side og Spanien og Portugal på den anden side, og den er gyldig indtil den 31. december 1995.

Afsnit IV

Arbejdskraftens bevægelighed, etablering, tjenesteydelser

Kapitel I

Arbejdskraftens bevægelighed

Artikel 37

1. På de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne:

- behandles arbejdstagere af lettisk nationalitet, som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, på lige fod med medlemsstatens egne statsborgere uden nogen i nationaliteten begrundet forskelsbehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse

- har den lovligt bosiddende ægtefælle og børn af en på en medlemsstats område lovligt beskæftiget arbejdstager, med undtagelse af sæsonarbejdere og arbejdstagere, som er omfattet af bilaterale aftaler efter artikel 41, medmindre andet er fastsat i disse aftaler, adgang til denne medlemsstats arbejdsmarked i det tidsrum, hvor denne arbejdstager har arbejdstilladelse.

2. Letland indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat og lovligt beskæftiget på Letlands område, samt deres ægtefæller og børn, som lovligt er bosiddende på nævnte område, den i stk. 1 omhandlede behandling på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i Letland.

Artikel 38

1. Med henblik på koordinering af de sociale sikringssystemer for arbejdstagere af lettisk nationalitet, som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, og for disses familiemedlemmer, som er lovligt bosiddende der, samt på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver medlemsstat,

- sammenlægges alle tidsrum, i hvilke sådanne arbejdstagere har været forsikret eller beskæftiget eller har haft ophold i de forskellige medlemsstater, for så vidt angår pension og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, invaliditet og dødsfald, samt lægehjælp for sådanne arbejdstagere og deres familiemedlemmer

- skal alle pensioner og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, dødsfald, arbejdsulykke eller erhvervssygdom eller invaliditet som følge heraf, undtagen ikkebidragsbetingede ydelser, frit kunne overføres til den sats, der anvendes efter lovgivningen i debitormedlemsstaten eller -medlemsstaterne

- modtager de pågældende arbejdstagere familieydelser for medlemmerne af deres familie som defineret ovenfor.

2. Letland indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat, og som er lovligt beskæftiget på dets område, samt medlemmer af deres familie, som er lovligt bosiddende der, en behandling svarende til den, der er omhandlet i stk. 1, andet og tredje led.

Artikel 39

1. Associeringsrådet vedtager ved afgørelse passende bestemmelser til virkeliggørelsen af de i artikel 38 fastsatte mål.

2. Associeringsrådet vedtager ved afgørelse detaljerede regler for det administrative samarbejde, som kan give den nødvendige garanti med hensyn til forvaltning af og kontrol med anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede bestemmelser.

Artikel 40

De bestemmelser, som Associeringsrådet vedtager i overensstemmelse med artikel 39, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Letland og medlemsstaterne, når sådanne aftaler fastsætter gunstigere behandling af statsborgere fra Letland eller medlemsstaterne.

Artikel 41

1. Under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaten og til dens gældende lovgivning og regler vedrørende arbejdstagernes mobilitet:

- bør de bestående muligheder for adgang til beskæftigelse for lettiske arbejdstagere, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til bilaterale aftaler, opretholdes og om muligt forbedres

- overvejer de øvrige medlemsstater velvilligt muligheden for at indgå lignende aftaler.

2. Associeringsrådet undersøger andre forbedringer omfattende mulighed for adgang til erhvervsuddannelse i overensstemmelse med gældende regler og procedurer i medlemsstaterne og under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og i Fællesskabet.

Artikel 42

Fra udgangen af overgangsperioden eller tidligere, hvis de socioøkonomiske vilkår er blevet tilpasset vilkårene i Fællesskabet, og hvis beskæftigelsessituationen i Fællesskabet gør det muligt, undersøger Associeringsrådet yderligere muligheder for at forbedre arbejdstagernes bevægelighed under hensyntagen til bl.a. de sociale og økonomiske vilkår og bestemmelser i Letland og beskæftigelsessituationen i Fællesskabet. Associeringsrådet vedtager henstillinger med henblik herpå.

Artikel 43

Fællesskabet yder med henblik på at lette omstruktureringen af arbejdskraftsressourcerne som følge af den økonomiske omstrukturering i Letland faglig bistand til oprettelse af et passende socialt sikringssystem i Letland som omhandlet i artikel 92.

Kapitel II

Etablering

Artikel 44

1. Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, dog med undtagelse af de sektorer, der er omfattet af bilag XIV:

i) en behandling med hensyn til lettiske virksomheders etablering, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer deres egne virksomheder eller virksomheder fra tredjelande

ii) en behandling med hensyn til erhvervsvirksomhed udøvet af lettiske virksomheders datterselskaber og filialer etableret på medlemsstaterne område, som ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer deres egne virksomheder eller filialer eller datterselskaber eller filialer af virksomheder fra tredjelande, der er etableret på deres område.

2. Letland gør det muligt for virksomheder og statsborgere fra Fællesskabet at etablere sig på lettisk område. Til dette formål:

i) indrømmer Letland fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i forbindelse med fællesskabsvirksomheders etablering en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes Letlands egne virksomheder eller efter omstændighederne virksomheder fra tredjelande, dog med undtagelse af de sektorer, der er omhandlet i bilag XV, hvor der indrømmes national behandling senest ved udgangen af den overgangsperiode, der er nævnt i artikel 3

ii) indrømmer Letland fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden med henblik på erhvervsvirksomhed udøvet af fællesskabsvirksomheders filialer og datterselskaber, der er etableret i Letland, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes Letlands egne virksomheder eller efter omstændighederne filialer og datterselskaber af virksomheder fra tredjelande, der er etableret på landets område.

3. Letland iværksætter i den i stk. 2, nr. i), nævnte overgangsperiode ingen foranstaltninger eller aktioner, hvorved der indføres forskelsbehandling med hensyn til fællesskabsvirksomheders og -statsborgeres etablering og erhvervsvirksomhed på Letlands område i forhold til dets egne virksomheder og statsborgere.

4. Associeringsrådet undersøger i den i stk. 2, nr. i), nævnte overgangsperiode med jævne mellemrum muligheden for at fremskynde tidspunktet for indrømmelse af national behandling i de sektorer, der er omtalt i bilag XV. Ændringer af dette bilag kan ske ved afgørelse truffet af Associeringsrådet.

Efter udløbet af den i artikel 3 nævnte overgangsperiode kan Associeringsrådet undtagelsesvis og efter anmodning fra Letland, hvis der opstår behov herfor, beslutte at forlænge varigheden af udelukkelsesperioden for nogle af de områder og anliggender, der er opført i bilag XV, for et begrænset tidsrum.

5. Den behandling, der er beskrevet i stk. 1 og 2 gælder for statsborgeres etablering og udøvelse af erhvervsvirksomhed fra udgangen af den i artikel 3 nævnte overgangsperiode.

Artikel 45

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på lufttransport, transport ad indre vandveje og cabotagetjenesteydelser inden for søtransport.

2. Associeringsrådet kan fremsætte henstillinger om forbedring af betingelserne for etablering og udøvelse af erhvervsvirksomhed inden for de områder, der er omfattet af stk. 1.

Artikel 46

I denne aftale forstås ved:

a) henholdsvis »fællesskabsvirksomhed« og »lettisk virksomhed«, en virksomhed, som er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Letlands lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Letlands område.

Har en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Letlands lovgivning, alene sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Letlands område, betragtes den dog som henholdsvis en fællesskabsvirksomhed eller en lettisk virksomhed, hvis dens aktiviteter har en faktisk og vedvarende forbindelse til økonomien i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Letland;

b) »datterselskab« af en virksomhed, en virksomhed, som faktisk kontrolleres af den første virksomhed;

c) »filial« af en virksomhed, et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som forekommer at have permanent karakter, f.eks. i form af en underafdeling af et moderselskab, som har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretningsaftaler med tredjemand, så denne, selv om vedkommende er vidende om, at der om nødvendigt vil være en retlig tilknytning til moderselskabet, hvis hovedkontor befinder sig i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med dette moderselskab, men kan indgå forretninger på det forretningssted, som udgår underafdelingen;

d) »etablering«:

i) hvad angår statsborgere, retten til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette virksomheder, herunder navnlig selskaber, som de faktisk kontrollerer. Statsborgere må i deres selvstændige erhvervsvirksomhed eller forretningsvirksomhed ikke søge eller tage beskæftigelse på den anden parts arbejdsmarked og kan ikke opnå nogen ret til adgang til den anden parts arbejdsmarked. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på dem, der ikke udelukkende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed

ii) hvad angår fællesskabsvirksomheder eller lettiske virksomheder, retten til at påbegynde og udøve erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Letland og Fællesskabet;

e) »drift«, udøvelse af erhvervsvirksomhed;

f) »erhvervsvirksomhed«, i princippet virksomhed inden for industri, handel, håndværk og liberale erhverv;

g) »fællesskabsstatsborgere« og »lettiske statsborgere«, fysiske personer, der er statsborgere i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Letland.

h) Hvad angår international søtransport, herunder kombinerede transportformer, der omfatter en deltransport ad søvejen og involverer statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne eller Letland, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Letland, og rederier, som er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet og Letland, og som kontrolleres af henholdsvis statsborgere i en medlemsstat eller lettiske statsborgere, er også omfattet af bestemmelserne i kapitel II og III, hvis deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Letland i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger.

Artikel 47

1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 43 og med undtagelse af de i bilag XVI beskrevne finansielle tjenesteydelser kan hver af parterne regulere virksomheders og statsborgeres etablering og erhvervsvirksomhed på sit område, for så vidt denne regulering ikke medfører nogen forskelsbehandling af den anden parts virksomheder og statsborgere i forhold til egne virksomheder og statsborgere.

2. Hvad angår finansielle tjenesteydelser forhindrer denne aftale uanset eventuelle andre bestemmelser i aftalen ikke parterne i at træffe foranstaltninger af forsigtighedsgrunde for at sikre beskyttelse af investorer, sparere, forsikringstagere eller personer, som har betroet deres midler til tredjemand, eller for at sikre det finansielle systems integritet og stabilitet. Parterne må ikke benytte disse foranstaltninger som et middel til at undslå sig for deres forpligtelser i henhold til aftalen.

3. Intet i aftalen må fortolkes som et krav til en part om at give oplysninger om individuelle kunders forretningsanliggender og konti eller eventuelle fortrolige oplysninger eller oplysninger om ejerforhold, der er i offentlige organers varetægt.

Artikel 48

1. Bestemmelserne i artikel 44 og 47 udelukker ikke, at en part kan anvende særlige regler vedrørende etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, der ikke er oprettet i henhold til lovgivningen på den første parts område, hvis disse regler er begrundet i retlige eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer sammenlignet med filialer af virksomheder, der er oprettet i henhold til lovgivningen på dens område, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, hvis de er begrundet i forsigtighedshensyn.

2. Denne forskelsbehandling må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt dels som følge af sådanne retlige eller tekniske forskelle eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, dels af forsigtighedshensyn.

Artikel 49

1. En »fællesskabsvirksomhed« eller en »lettisk virksomhed«, der er etableret i henholdsvis Letland og Fællesskabet har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning i etableringsværtslandet på henholdsvis Letlands og Fællesskabets område at beskæftige eller i et af deres datterselskaber eller filialer at lade beskæftige ansatte, som er statsborgere i henholdsvis Fællesskabets medlemsstater og Letland, forudsat at sådanne ansatte er nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de udelukkende beskæftiges af virksomheder, datterselskaber eller filialer.

Opholds- og arbejdstilladelserne for sådant personale gælder kun for tidsrummet for sådan beskæftigelse.

2. Nøglepersonale i ovennævnte virksomheder, i det følgende benævnt »organisationer«, er »virksomhedsinternt udstationerede medarbejdere« (»intra-corporate transferees«), som defineret i litra c), inden for følgende kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende personer har været beskæftiget af denne eller har været partnere i den (uden at være flertalsaktionærer) i mindst et år forud for en sådan udstationering:

a) Ledende personale i en organisation, som fortrinsvis varetager organisationens administration og modtager generelle tilsyns- eller ledelsesinstrukser hovedsagelig fra bestyrelsen eller virksomhedens aktionærer eller tilsvarende, herunder:

- ledelse af organisationen eller en afdeling eller en underafdeling af organisationen

- tilsyn og kontrol med det arbejde, der udføres af andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejdere

- personlig beføjelse til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse, afskedigelse eller foretage andre personaledispositioner.

b) Personer beskæftiget i en organisation, som besidder usædvanlig viden, som er af væsentlig betydning for organisationens service, forskningsudstyr, teknikker eller administration. Vurderingen af sådan viden kan, bortset fra organisationsspecifik viden, afspejle et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller erhverv, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en officielt anerkendt profession.

c) En »virksomhedsintern udstationeret medarbejder« defineres som en fysisk person, der arbejder i en organisation på en af parternes område, og som midlertidigt udstationeres på den anden parts område med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed; den pågældende organisation skal have sit hovedsæde på en af parternes område, og udstationeringen skal ske til en afdeling (filial, datterselskab) af denne organisation, som reelt udøver erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3. Fællesskabsborgeres henholdsvis lettiske statsborgeres indrejse til og midlertidigt ophold på henholdsvis Letlands eller Fællesskabets område kan tillades, når disse virksomhedsrepræsentanter er personer i ledende stillinger i en virksomhed, jf. stk. 2, litra a), ovenfor, og er ansvarlige for oprettelse af et datterselskab eller en filial af en lettisk virksomhed på Fællesskabets område eller af et datterselskab eller en filial af en fællesskabsvirksomhed på Letlands område, når:

- disse repræsentanter ikke er direkte involveret i salgs- eller serviceaktiviteter, og

- virksomheden har sin hovedvirksomhed uden for henholdsvis Fællesskabet eller Letland og ikke har nogen anden repræsentant, kontor, filial eller datterselskab i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Letland.

Artikel 50

For at lette fællesskabsstatsborgeres og lettiske statsborgeres adgang til at optage og udøve reguleret erhvervsvirksomhed i henholdsvis Letland og Fællesskabet undersøger Associeringsrådet, hvilke skridt der skal tages for at sikre gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser. Det kan træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

Artikel 51

I løbet af den i artikel 3 omhandlede overgangsperiode kan Letland indføre foranstaltninger, som afviger fra bestemmelserne i dette kapitel, hvad angår fællesskabsvirksomheders og -statsborgeres etablering, såfremt visse erhvervsgrene:

- undergår omstrukturering, eller

- er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig hvor sådanne medfører alvorlige sociale problemer i Letland, eller

- er udsat for tab eller en drastisk nedskæring af den samlede markedsandel for lettiske virksomheder eller statsborgere i en given sektor eller erhvervsgren i Letland, eller

- er nyetablerede erhvervsgrene i Letland.

Sådanne foranstaltninger:

- ophører med at gælde senest ved udløbet af den overgangsperiode, der er nævnt i artikel 3

- skal være rimelige og nødvendige for at afhjælpe situationen, og

- må kun vedrøre virksomheder i Letland, der oprettes efter sådanne foranstaltningers ikrafttræden, og må ikke bevirke nogen forskelsbehandling af aktiviteter udøvet af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere, som allerede er etableret i Letland på tidspunktet for indførelsen af en given foranstaltning, i forhold til lettiske virksomheder eller statsborgere.

Letland indrømmer ved udformningen og anvendelsen af disse foranstaltninger så vidt muligt fællesskabsvirksomheder og -statsborgere præferencebehandling og under ingen omstændigheder en behandling, der er mindre gunstig end den, der indrømmes virksomheder eller statsborgere fra tredjelande.

Forud for indførelsen af disse foranstaltninger konsulterer Letland Associeringsrådet og bringer ikke foranstaltningerne i anvendelse før en måned efter underretningen af Associeringsrådet om de konkrete foranstaltninger, som Letland vil indføre, medmindre en trussel om uoprettelig skade kræver, at der træffes hasteforanstaltninger, i hvilket tilfælde Letland straks efter deres indførelse konsulterer Associeringsrådet.

Ved udløbet af den i artikel 3 omhandlede overgangsperiode kan Letland kun indføre sådanne foranstaltninger med Associeringsrådets tilladelse og på de af dette fastlagte betingelser.

Kapitel III

Udveksling af tjenesteydelser

Artikel 52

1. Parterne forpligter sig til i overensstemmelse med følgende bestemmelser at tage de nødvendige skridt til gradvis at muliggøre levering af tjenesteydelser foretaget af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere eller lettiske virksomheder eller statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2. I takt med den i stk. 1 omhandlede liberaliseringsproces, jf. dog artikel 56, tillader parterne midlertidig bevægelsesfrihed for fysiske personer, som præsterer tjenesteydelser, eller som er beskæftiget i en servicevirksomhed som nøglepersonale, som defineret i artikel 49, stk. 2, herunder fysiske personer, som repræsenterer en fællesskabsvirksomhed eller -statsborger eller en lettisk virksomhed eller statsborger, og som søger midlertidig adgang med henblik på at forhandle om salg af tjenesteydelser eller indgåelse af aftaler om salg af tjenesteydelser for nævnte servicevirksomhed, når sådanne repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg til offentligheden eller selv præsterer tjenesteydelser.

3. Associeringsrådet træffer alle nødvendige foranstaltninger til gradvis gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 senest otte år efter denne aftales ikrafttræden. Der kan tages hensyn til de fremskridt, parterne opnår med hensyn til den indbyrdes tilnærmelse af deres lovgivninger.

Artikel 53

1. Parterne træffer ikke nogen foranstaltninger eller iværksætter nogen aktioner, som set i sammenligning med situationen på dagen forud for aftalens ikrafttræden gør betingelserne for præstering af tjenesteydelser betydeligt mere restriktive for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere eller lettiske virksomheder og statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2. Hvis en af parterne er af den opfattelse, at foranstaltninger indført af den anden part efter undertegnelsen af aftalen fører til en situation, som er betydeligt mere restriktiv med hensyn til præstering af tjenesteydelser set i sammenligning med situationen på dagen for undertegnelsen af aftalen, kan den første part anmode den anden part om konsultationer.

Artikel 54

1. Hvad angår international søtransport, forpligter parterne sig til effektivt at anvende princippet om ubegrænset adgang til markedet og om trafik på et kommercielt grundlag.

a) Ovennævnte bestemmelse berører ikke de rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers konvention om en adfærdskodeks for linjekonferencer, der gælder for den ene eller den anden af de kontraherende parter i denne aftale. Fragtskibe i linjefart, som ikke er part i nogen konference, kan frit operere i konkurrence med en konference, så længe de tilslutter sig princippet om redelig konkurrence på et kommercielt grundlag.

b) Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som værende et af de væsentlige kendetegn ved tør og våd bulk-fragt.

2. Ved anvendelsen af principperne i stk. 1:

a) må parterne fra denne aftales ikrafttræden ikke anvende lastfordelingsklausuler i bilaterale aftaler med nogen medlemsstat i Fællesskabet eller det tidligere Sovjetunionen

b) må parterne ikke indføre lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande undtagen under de ekstraordinære omstændigheder, hvor linjerederier fra en af parterne i denne aftale ellers ikke ville have nogen faktisk mulighed for at drive transportvirksomhed til og fra det berørte tredjeland

c) skal parterne forbyde lastfordelingsarrangementer i fremtidige bilaterale aftaler om tør og våd bulk-fragt

d) skal parterne ved denne aftales ikrafttræden afskaffe alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, som vil kunne få en restriktiv eller diskriminerende indvirkning på den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport.

Hver af parterne må blandt andet ikke indrømme den anden parts rederes og rederiers skibe en mindre gunstig behandling end den, de indrømmer egne skibe med hensyn til adgang til havne, der er åbne for international handel, anvendelse af infrastruktur og havnenes supplerende maritime tjenesteydelser samt gebyrer og afgifter i forbindelse hermed, toldbehandlingsfaciliteter og tildeling af fortøjningspladser til losning og lastning.

3. Statsborgere og virksomheder i Fællesskabet, som præsterer tjenesteydelser inden for søtransport, kan frit præstere internationale tjenesteydelser i form af transport ad flodvejen til havet på Letlands indre vandveje og omvendt.

4. Med henblik på at sikre forsendelse af varer gennem hver af parternes område forpligter parterne sig til at indgå en aftale så snart som muligt og før udgangen af 1999 om forsendelse af varer med kombineret transport gennem den anden parts område.

5. Med henblik på at sikre en koordineret udvikling og en gradvis liberalisering af transporten mellem parterne, afpasset efter deres gensidige handelsbehov, vil betingelserne for gensidig markedsadgang inden for vej- og jernbanetransport, transport ad indre vandveje og efter omstændighederne lufttransport blive behandlet i særlige transportaftaler, som skal forhandles mellem parterne efter denne aftales ikrafttræden.

6. Forud for indgåelsen af de i stk. 3 nævnte aftaler træffer parterne ingen foranstaltninger, som er mere restriktive eller diskriminerende i forhold til situationen forud for aftalens ikrafttræden.

7. I overgangsperioden tilpasser Letland gradvis sin lovgivning, herunder administrative, tekniske og andre regler, til den til enhver tid gældende fællesskabslovgivning inden for vej- og jernbanetransport, transport ad indre vandveje og lufttransport, for så vidt det tjener liberaliseringen og den gensidige adgang til parternes markeder, og letter person- og godstrafikken.

8. I takt med de fælles fremskridt i virkeliggørelsen af målene i dette kapital undersøger Associeringsrådet mulighederne for at skabe de nødvendige betingelser for øget frihed til at udveksle tjenesteydelser inden for vej- og jernbanetransport, transport ad indre vandveje og lufttransport.

Kapitel IV

Almindelige bestemmelser

Artikel 55

1. Bestemmelserne i dette afsnit anvendes med forbehold af begrænsninger begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed.

2. De finder ikke anvendelse på virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis på hvert af parternes område er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

Artikel 56

For så vidt angår dette afsnit, er intet i aftalen til hinder for, at parterne anvender deres love og forskrifter vedrørende indrejse og ophold, arbejde, arbejdsvilkår, fysiske personers etablering samt udveksling af tjenesteydelser, forudsat at de ikke anvender dem på en sådan måde, at fordelene for en af parterne i henhold til en særlig bestemmelse i aftalen begrænses eller helt tilsidesættes.

Artikel 57

Virksomheder, der kontrolleres og udelukkende ejes af lettiske virksomheder eller statsborgere og fællesskabsvirksomheder eller statsborgere i fællesskab, er også omfattet af bestemmelserne i dette afsnits kapitel II, III og IV.

Artikel 58

1. Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i overensstemmelse med dette afsnit, finder ikke anvendelse på de skattefordele, som parterne indrømmer nu eller i fremtiden på grundlag af aftaler om at undgå dobbeltbeskatning, eller andre skattearrangementer.

2. Intet i dette afsnit skal fortolkes således, at det er til hinder for, at parterne vedtager eller håndhæver foranstaltninger, der skal forebygge skatteunddragelse og skattesvig i medfør af de skattemæssige bestemmelser i aftaler om at undgå dobbeltbeskatning eller andre skattearrangementer eller indenlandsk skattelovgivning.

3. Intet i dette afsnit skal fortolkes således, at medlemsstaterne eller Letland er afskåret fra under anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning at skelne mellem skatteydere, der ikke befinder sig i nøjagtig ens situationer, især med hensyn til deres opholdssted.

Artikel 59

Bestemmelserne i dette afsnit tilpasses gradvis af parterne. Ved udformningen af henstillinger herom tager Associeringsrådet hensyn til parternes respektive forpligter i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), især artikel V heri.

Artikel 60

Bestemmelserne i denne aftale berører ikke hver af parternes anvendelse af foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre omgåelse af foranstaltninger vedrørende tredjelandes markedsadgang gennem denne aftales bestemmelser.

Afsnit V

Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser, tilnærmelse af lovgivningerne

Kapitel I

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 61

Parterne forpligter sig til at tillade alle betalinger på betalingsbalancens løbende poster mellem borgere i Fællesskabet og Letland, i frit konvertibel valuta, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII i vedtægten (Articles of Agreement) for Den Internationale Valutafond (IMF).

Artikel 62

1. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer henholdsvis medlemsstaterne og Letland fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, og investeringer foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit IV, kapitel II, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

Med forbehold af artikel 44, sidste stk., garanteres der fra denne aftales ikrafttræden fuldstændig frie kapitalbevægelser i forbindelse med selvstændiges etablering og erhvervsvirksomhed, herunder også afvikling og hjemtagelse af sådanne investeringer.

2. Med hensyn til transaktioner på betalingsbalancens kapitalbalance sikrer henholdsvis Fællesskabet og Letland fra denne aftales ikrafttræden frie kapitalbetalinger i forbindelse med porteføljeinvesteringer. Dette gælder også for frie kapitalbevægelser i forbindelse med kreditter til kommercielle transaktioner og servicevirksomhed, hvori en hos en af parterne bosiddende person deltager, og for finanslån.

3. Med forbehold af stk. 1 må medlemsstaterne og Letland ikke indføre nye restriktioner for kapitalbevægelser og dermed forbundne løbende betalinger mellem personer bosat i Fællesskabet og i Letland og ikke gøre bestående ordninger mere restriktive.

4. Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Letland for at fremme virkeliggørelsen af målene i denne aftale.

Artikel 63

1. Parterne træffer foranstaltninger til at skabe de nødvendige betingelser for en videre gradvis anvendelse af Fællesskabets regler om frie kapitalbevægelser.

2. Associeringsrådet undersøger, på hvilken måde Fællesskabets regler om kapitalbevægelser kan anvendes i deres helhed.

Kapitel II

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Artikel 64

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Letland:

i) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Letlands område eller en væsentlig del heraf

iii) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner.

2. Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af kriterier, som udformes på basis af anvendelsen af artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og for varer henhørende under EKSF-traktaten på basis af de tilsvarende regler i EKSFtraktaten, herunder den afledte ret.

3. Associeringsrådet vedtager senest den 31. december 1997 ved afgørelse de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i GATT som regler for gennemførelsen af stk. 1, nr. iii), og de dermed forbundne dele af stk. 2.

4. a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, nr. iii), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Letland indtil den 31. december 1999 skal vurderes under hensyntagen til, at Letland betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 92, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Associeringsrådet træffer under hensyntagen til den økonomiske situation i Letland afgørelse om, hvorvidt denne periode skal forlænges med yderligere perioder på fem år.

b) Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

5. Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit III, kapitel II og III:

- finder bestemmelsen i stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse

- skal alle former for praksis, der er i strid med stk. 1, nr. i), vurderes på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning nr. 26/1962.

6. Finder Fællesskabet eller Letland, at en særlig form for praksis er uforenelig med denne artikels stk. 1, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 3, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Letland træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Associeringsrådet eller efter 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt med henblik på en sådan konsultation.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med denne artikels stk. 1, nr. iii), må der, hvor bestemmelserne i GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne passende foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT og alle andre relevante instrumenter, som er forhandlet som led i denne overenskomst, og som gælder mellem parterne.

7. Uanset hvilke andre bestemmelser, der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 65

1. Parterne bestræber sig på at undgå at indføre restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import af hensyn til betalingsbalancen. Indføres der sådanne foranstaltninger, forelægger den part, der har indført dem, den anden part en tidsplan for deres ophævelse.

2. Hvis en eller flere medlemsstater eller Letland har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Letland alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT, vedtage restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at rette op på betalingsbalancestillingen. Fællesskabet eller Letland underretter alt efter omstændighederne straks den anden part herom.

3. Eventuelle restriktive foranstaltninger må ikke anvendes i forbindelse med overførsler i relation til investeringer, særlig hjemtagelse af investerede eller reinvesterede beløb og af enhver form for indtægter herfra.

Artikel 66

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager Associeringsrådet fra den 1. januar 1998 omsorg for, at principperne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 90, og de relevante CSCEprincipper, navnlig vedrørende erhvervsdrivendes beslutningsfrihed, fortsat anvendes.

Artikel 67

1. I medfør af bestemmelserne i denne artikel og bilag XVII bekræfter parterne den betydning, de tillægger en hensigtsmæssig og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder.

2. Letland forbedrer fortsat beskyttelsen af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder for ved udgangen af den i denne aftales artikel at skabe et beskyttelsesniveau, der svarer til beskyttelsesniveauet i Fællesskabet, herunder effektive midler til at håndhæve disse rettigheder.

3. Ved udgangen af den i artikel 3 nævnte overgangsperiode tiltræder Letland de multilaterale konventioner om intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, der er nævnt i stk. 1 i bilag XVII, som Fællesskabets medlemsstater er kontraherende medlemmer af, eller som de facto anvendes af medlemsstaterne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i disse konventioner.

4. Hvis der opstår problemer på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, der påvirker handelsvilkårene i negativ retning, iværksættes der øjeblikkelig konsultationer efter anmodning fra en af parterne med henblik på at nå frem til gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 68

1. Parterne betragter en åbning med hensyn til tildeling af offentlige kontrakter på grundlag af princippet om ikke-diskriminering og gensidighed, særlig i GATT- og WTO-sammenhæng, som et ønskeligt mål.

2. Lettiske virksomheder som defineret i artikel 46 indrømmes fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Fællesskabet i overensstemmelse med Fællesskabets regler for offentlige indkøb på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes fællesskabsvirksomheder.

Fællesskabsvirksomheder som defineret i artikel 46 indrømmes senest ved udgangen af den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 3, adgang til udbudsprocedurerne i Letland på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes lettiske virksomheder.

Fællesskabsvirksomheder etableret i Letland i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, kapital II, i form af datterselskaber, som beskrevet i artikel 46, og i de former, der er beskrevet i artikel 57, har fra aftalens ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes lettiske virksomheder. Fællesskabsvirksomheder etableret i Letland i form af filialer som beskrevet i artikel 46 indrømmes en sådan behandling inden udgangen af overgangsperioden som nævnt i artikel 3.

Bestemmelserne i dette stk. anvendes også på offentlige kontrakter, der er omfattet af direktiv 93/38/EØF af 14. juni 1993, så snart Letland har indført lovgivning herom.

Associeringsrådet undersøger med regelmæssige mellemrum Letlands muligheder for inden udgangen af overgangsperioden at give alle fællesskabsvirksomheder adgang til udbudsprocedurerne i Letland.

3. Hvad angår etablering, drift samt udveksling af tjenesteydelser mellem Fællesskabet og Letland, samt beskæftigelse og arbejdskraftsbevægelser i forbindelse med opfyldelsen af offentlige kontrakter, finder bestemmelserne i artikel 37 til 60 anvendelse.

Kapitel III

Tilnærmelse af lovgivningerne

Artikel 69

Parterne anerkender, at det er en vigtig forudsætning for Letlands økonomiske integration i Fællesskabet, at Letlands bestående og fremtidige lovgivning tilnærmes Fællesskabets. Letland udfolder bestræbelser for, at dets lovgivning gradvis gøres forenelig med Fællesskabets lovgivning.

Artikel 70

Tilnærmelsen af lovgivningerne omfatter navnlig følgende områder: toldlovgivning, selskabslovgivning, banklovgivning, virksomhedsregnskaber og -beskatning, intellektuel ejendomsret, finansielle tjenesteydelser, konkurrenceregler, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af arbejdstagere, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, indirekte beskatning, tekniske forskrifter og standarder, love og forskrifter på det nukleare område, transport, telekommunikation, miljø, offentlige indkøb, statistikker, produktansvar, arbejdsret og iværksætterlovgivning.

Inden for disse områder bør der især ske en hurtig tilnærmelse af lovgivningerne vedrørende det indre marked, konkurrence, beskyttelse af arbejdstagere, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse.

Artikel 71

Fællesskabet yder Letland faglig bistand til gennemførelsen af disse foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte:

- udveksling af eksperter

- tilrådighedsstillelse af oplysninger på et tidligt tidspunkt, især om relevant lovgivning

- tilrettelæggelse af seminarer

- uddannelsesaktiviteter

- støtte til oversættelse af lovgivning i de relevante sektorer

- støtte til forbedring af toldprocedurer og statistikker

- støtte til lovgivning i forbindelse med tilnærmelse af Letlands lovgivning til lovgivningen i Den Europæiske Union.

Afsnit VI

Økonomisk samarbejde

Artikel 72

1. Fællesskabet og Letland videreudvikler det økonomiske samarbejde, som skal bidrage til Letlands udvikling og vækstmuligheder. Samarbejdet skal styrke de eksisterende økonomiske bånd på det bredest mulige grundlag til fordel for begge parter.

2. Politik og andre foranstaltninger skal udformes med henblik på at fremhjælpe den økonomiske og sociale udvikling i Letland og skal bygge på princippet om en bæredygtig udvikling. Den pågældende politik bør fra begyndelsen sikre, at miljømæssige hensyn fuldt ud indarbejdes og er tilpasset de krav, der må stilles til en harmonisk social udvikling.

3. Samarbejdet bør med henblik herpå navnlig omfatte politik og foranstaltninger, der vedrører industrien, investeringer, landbrug og agroindustri, energi, transport, regionaludvikling og turisme.

4. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, der kan fremme samarbejdet mellem de tre baltiske lande og med andre lande i Central- og Østeuropa samt med de øvrige Østersølande med henblik på en integreret udvikling i denne region.

Artikel 73

Industrisamarbejde

1. Samarbejdet skal sigte mod i særdeleshed at fremme følgende:

- industrisamarbejde mellem økonomiske beslutningstagere hos de to parter med det særlige sigte at styrke den private sektor i Letland

- Fællesskabets deltagelse i Letlands bestræbelser i såvel den offentlige som den private sektor på at modernisere og omstrukturere den lettiske industri, som vil føre til overgang til markedsøkonomi på betingelser, der garanterer, at miljøet beskyttes

- omstrukturering af individuelle sektorer

- oprettelse af nye virksomheder på områder, der byder på et vækstpotentiel, navnlig inden for den lette industri, forbrugsgoder og marketing.

2. I industrisamarbejdsinitiativerne tages der hensyn til de af Letland fastlagte prioriterede mål. Med initiativerne tilstræbes det i særdeleshed at fastlægge egnede rammer for virksomhederne, at øge management knowhow og gennemsigtigheden på markedet og hvad angår vilkårene for virksomhederne. Initiativerne skal om fornødent indbefatte faglig bistand.

Artikel 74

Investeringsfremme og -beskyttelse

1. Ved samarbejdet sigtes der mod at skabe et gunstigt klima for private investeringer og beskyttelse af dem, både indenlandske og udenlandske, som er af afgørende betydning for den økonomiske og industrielle genopbygning og udvikling i Letland. Det tilstræbes i nævnte samarbejde også at anspore til og fremme udenlandske investeringer og privatisering i Letland.

2. Samarbejdet tager navnlig sigte på:

- at der i Letland skabes juridiske rammer for fremme og beskyttelse af investeringer

- at der om nødvendigt indgås bilaterale aftaler med medlemsstaterne om fremme og beskyttelse af investeringer

- at fortsætte bestræbelserne på at ophæve reguleringsforanstaltninger og forbedre den økonomiske infrastruktur

- at udveksle oplysninger om investeringsmuligheder i forbindelse med handelsmesser, udstillinger, handelsuger og andre begivenheder.

I den indledende fase kan der eventuelt ydes bistand fra Fællesskabet til organer, der fremmer indadgående investeringer.

3. Letland overholder reglerne vedrørende handelsrelaterede aspekter af investeringsforanstaltninger (TRIM).

Artikel 75

Små og mellemstore virksomheder

1. Parterne sigter mod at udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder (SMV) og samarbejdet mellem SMV i Fællesskabet og Letland.

2. De tilskynder til udveksling af oplysninger og knowhow på følgende områder:

- om nødvendigt forbedring af de retlige, administrative, tekniske, beskatningsmæssige og finansielle betingelser for etableringen og udbygningen af små og mellemstore virksomheder og for grænseoverskridende samarbejde

- tilrådighedsstillelse af specialiserede tjenester, som små og mellemstore virksomheder har brug for (managementuddannelse, regnskabsvæsen, marketing, kvalitetskontrol osv.), og styrkelse af organer, der yder en sådan service

- etablering, via europæiske virksomhedssamarbejdsnet, af passende forbindelser til erhvervsdrivende i Fællesskabet med henblik på at forbedre informationsstrømmen til små og mellemstore virksomheder og fremme grænseoverskridende samarbejde.

3. Samarbejdet omfatter faglig bistand, specielt til etablering af relevant institutionel støtte til små og mellemstore virksomheder, både på nationalt og regionalt plan, vedrørende finansiering, uddannelse, rådgivning, teknologi og markedsføring.

Artikel 76

Landbrugs- og industristandarder og overensstemmelsesvurdering

1. Samarbejdet mellem parterne tager især sigte på at mindske forskellene inden for standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, om nødvendigt med faglig bistand fra Fællesskabet.

2. Med henblik herpå tager samarbejdet sigte på:

- at befordre anvendelsen af Fællesskabets tekniske forskrifter og europæiske standarder samt overensstemmelsesvurderingsprocedurer, idet det erkendes, at Letland for at nå sine miljøkvalitetsmål om nødvendigt kan udvikle og implementere særlige (højere) standarder

- om fornødent at indgå aftaler om gensidig anerkendelse på disse områder

- at anspore Letland til aktivt og regelmæssigt at deltage i arbejdet i specialiserede organisationer (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC, EUROMET).

3. Fællesskabet stiller om fornødent faglig bistand til rådighed for Letland, især ved uddannelsesprogrammer for lettiske eksperter inden for standardisering, metrologi, certificering og kvalitetssystemer i europæiske lande.

Artikel 77

Samarbejde om videnskab og teknologi

1. Parterne fremmer samarbejdet inden for forskning og teknologisk udvikling. De retter i særdeleshed opmærksomheden mod følgende områder:

- udveksling af oplysninger om politikken på det videnskabelige og teknologiske område

- tilrettelæggelse af fælles møder om videnskabelige spørgsmål (seminarer og workshops)

- fælles F&U-aktiviteter rettet mod at anspore til videnskabelig udvikling og overførsel af teknologi og knowhow

- uddannelsesaktiviteter og mobilitetsprogrammer for forskere og specialister fra begge parter

- udvikling af et klima, der kan befordre forskning og anvendelse af nye teknologier samt passende beskyttelse af intellektuel ejendomsret til forskningsresultater

- lettisk deltagelse i Fællesskabets forskningsprogrammer i overensstemmelse med stk. 3.

Der stilles i fornødent omfang faglig bistand til rådighed.

2. Associeringsrådet fastlægger de relevante procedurer for udviklingen af samarbejdet.

3. Samarbejdet i henhold til Fællesskabets rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling gennemføres på grundlag af særlige arrangementer, der skal forhandles og indgås i overensstemmelse med de procedurer, som hver af parterne fastlægger.

Artikel 78

Uddannelse

1. Parterne samarbejder med henblik på at sikre en harmonisk udvikling af de menneskelige ressourcer og højne det generelle uddannelsesniveau og erhvervskvalifikationerne i Letland, både i den offentlige og den private sektor, under hensyntagen til Letlands prioriterede mål. Der vil blive fastlagt institutionelle rammer og samarbejdsplaner i Den Europæiske Erhvervsuddannelsesfonds, TEMPUS-programmets og Eurofakultetets regi. Det tages i denne sammenhæng også op til overvejelse, om Letland kan deltage i andre fællesskabsprogrammer.

2. Samarbejdet omfatter navnlig følgende områder:

- reform af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemet i Letland

- erhvervsmæssig grunduddannelse, oplæring på arbejdspladsen og faglig omskoling, herunder uddannelse af ledere og højtstående embedsmænd inden for den offentlige og den private sektor, især inden for prioriterede områder, der skal fastlægges nærmere

- efteruddannelse for lærere

- samarbejde mellem universiteter indbyrdes, samarbejde mellem universiteter og virksomheder og mobilitet for lærere, studerende, administratorer og unge

- fremme af undervisningen i europæiske anliggender på de relevante institutioner

- gensidig anerkendelse af studieperioder og eksamensbeviser

- fremme af sprogundervisningen i Letland, især for befolkningsgrupper, der tilhører mindretal

- undervisning i fællesskabssprog, uddannelse af oversættere og tolke og fremme af anvendelsen af fællesskabsnormer og -terminologi

- udvikling af fjernundervisning og ny undervisningsteknologi

- tilvejebringelse af undervisningsmateriale og -udstyr.

Artikel 79

Landbrug og agroindustri

1. Samarbejdet på dette område tager sigte på at modernisere, omstrukturere og privatisere landbrug, ferskvandsfiskeri (indlandsfiskeri), agroindustri og skovbrug. Det skal bidrage til at fremme beskyttelsen og en bæredygtig udnyttelse af naturlandskaber og ikke-forurenet jord.

Samarbejdet rettes derfor navnlig mod:

- at udvikle private bedrifter og distributionskanaler, oplagringsmetoder, afsætning osv.;

- at modernisere infrastrukturerne i landdistrikter (transport, vandforsyning, telekommunikation);

- at forbedre planlægningen af arealanvendelse, herunder byggeri og byplanlægning;

- at udvikle kriterier for områder til ekstensivt og intensivt landbrug, skovbrug og ferskvandsfiskeri (indlandsfiskeri) i overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsplaner og -programmer;

- at etablere og fremme et effektivt samarbejde om landbrugsinformationssystemer;

- at forbedre produktivitet og kvalitet ved anvendelse af passende metoder og produkter; at tilrettelægge undervisning i og tilsyn med anvendelsen af miljøvenlige metoder i forbindelse med input;

- at fremme udviklingen af organisk landbrug og forarbejdning og afsætning af produktionen;

- at fremme indførelsen af fællesskabsfødevarestandarder;

- at omstrukturere, udvikle, modernisere og decentralisere fødevareforarbejdningsvirksomheder og deres afsætningsteknikker;

- at fremme komplementariteten i landbruget;

- at fremme det industrielle samarbejde på landbrugsområdet og udvekslingen af knowhow, særlig mellem den private sektor i Fællesskabet og Letland;

- at udvikle et samarbejde om sundhed for dyr og planter med henblik på en gradvis harmonisering med Fællesskabets standarder gennem bistand til uddannelse og tilrettelæggelse af kontrol;

- at fremme udveksling af oplysninger om landbrugspolitik og -lovgivning;

- at fremme joint ventures, især med henblik på samarbejde på tredjelandsmarkeder.

2. Fællesskabet yder om fornødent faglig bistand med henblik herpå.

Artikel 80

Fiskeri

1. Parterne udvikler deres samarbejde på fiskeriområdet i overensstemmelse med fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Letland.

2. I dette samarbejde tages der navnlig hensyn til:

- indførelse af et bæredygtigt fiskeri i verdenshavene og Østersøen;

- traditionelt fiskerisamarbejde;

- nødvendigheden af, at der udvikles fiskerikontrolsystemer, fangststatistikker og informationssystemer;

- udvikling af de videnskabelige muligheder for undersøgelse af fiskeressourcerne i Østersøen og en fælles indsats for bevarelse og fornyelse af fiskebestandene (især laks og torsk) og indførelse af moderne teknologi på dette område;

- gradvis modernisering af Letlands fiskerflåde og fiskeindustri ved etablering af joint ventures;

- udvikling af private virksomheder på dette område og nødvendigheden af, at der gives adgang til EF-erfaringer inden for markedsføringsmetoder;

- udvikling af industrielt samarbejde inden for fiskeri og udveksling af knowhow;

- indførelse i Letland af EF-produktionskvalitetsnormer og -sundhedsnormer for fiskeopdræt (herunder foder);

- udveksling af information om fiskeripolitik og -lovgivning og om etablering af et marked for fiskerivarer;

- samarbejde i internationale fiskeriorganisationer.

Artikel 81

Energi

1. Parterne samarbejder på grundlag af markedsøkonomiske principper og principperne i traktaten om det europæiske energicharter for at fremme den gradvise integration af energimarkederne i Europa.

2. Samarbejdet rettes især mod:

- udformning og planlægning af energipolitikken, herunder de langsigtede aspekter;

- management og erhvervsuddannelse i energisektoren;

- fremme af energibesparelser og energieffektivitet;

- udvikling af energiressourcer;

- forbedring af distributionssystemet samt forbedring og diversificering af udbuddet;

- miljøaspekterne af energiproduktion og -forbrug;

- kernekraft, især nuklear sikkerhed;

- en større åbning af energimarkedet, herunder lettelse af gas- og eltransmission;

- elektricitet og gas, herunder undersøgelse af muligheden for sammenkobling af europæiske forsyningsnet;

- modernisering af energiinfrastrukturen;

- fastlæggelse af rammebetingelser for samarbejde mellem virksomheder i denne sektor;

- overførsel af teknologi og knowhow;

- samarbejde om pris- og beskatningspolitik i energisektoren;

- regionalt samarbejde i energisektoren mellem de baltiske stater, navnlig som et vigtigt bidrag til energiforsyningssikkerhed i regionen.

3. Der ydes om fornødent faglig bistand.

Artikel 82

Nuklear sikkerhed

1. Det er formålet med samarbejdet at tilvejebringe en sikrere anvendelse af kernekraft.

2. Samarbejdet på det nukleare område tager i første række sigte på følgende:

- forbedring af personaleuddannelsen;

- forbedring af love og forskrifter i Letland om nuklear sikkerhed og styrkelse af tilsynsmyndighederne og forøgelse af deres ressourcer;

- nuklear sikkerhed, nukleart katastrofeberedskab og styring i tilfælde af uheld;

- strålingsbeskyttelse, herunder overvågning af stråling fra miljøet;

- problemer vedrørende brændselskredsløb, sikkerhedskontrol og fysisk beskyttelse af nukleare materialer;

- forvaltning af radioaktivt affald;

- nedlukning og demontering af nukleare anlæg;

- dekontaminering;

- fastlæggelse af ensartede sikkerhedsnormer til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed, offentligheden og miljøet og sikring af, at de overholdes.

3. Samarbejdet omfatter udveksling af oplysninger og erfaringer samt F&U-aktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende videnskab og teknologi.

4. Parterne er enige om nødvendigheden af, at de inden for rammerne af deres respektive beføjelser og kompetence bestræber sig på at samarbejde om bekæmpelse af atomsmugling. Samarbejdet på dette område bør omfatte udveksling af information, teknisk støtte til analyse og identifikation af materialet og administrativ og faglig bistand til indførelse af en effektiv toldkontrol. Der kan efter behov fastlægges yderligere samarbejde på dette område.

Artikel 83

Miljø

1. Parterne udvikler og styrker deres samarbejde om miljø og sundhed.

2. Samarbejdet omfatter især følgende:

- effektiv overvågning af forureningsniveauer;

- bekæmpelse af lokal, regional og grænseoverskridende luft- og vandforurening;

- effektiv, bæredygtig og ren produktion og anvendelse af energi; sikkerheden på industrianlæg (herunder atomkraftværker);

- klassificering og sikker behandling af kemikalier;

- vandkvalitet, særlig i grænseoverskridende vandveje (beskyttelse af Østersøen mod forurening fra skibe, kunstige øer, platforme og andre kilder);

- nedbringelse af affaldsmængder, genvinding og sikker bortskaffelse af affald og gennemførelse af Basel-konventionen;

- bæredygtig udnyttelse af ikke-fornyelige naturressourcer;

- landbrugets indvirkning på miljøet, jorderosion og forurening med landbrugskemikalier, vandeutrofiering;

- beskyttelse af skove, flora og fauna;

- bevarelse af den biologiske mangfoldighed;

- fredede områder;

- planlægning af arealudnyttelsen, herunder byggeri og byplanlægning;

- forbedring af den offentlige transport, især i byer;

- anvendelse af økonomiske og fiskale instrumenter;

- forvaltning af kystlinjen og forebyggelse af havforurening;

- globale klimaforandringer;

- genopretning af forurenede områder;

- beskyttelse af menneskets sundhed mod miljørisici.

3. Samarbejdet finder navnlig sted gennem:

- udveksling af information og eksperter, især inden for overførsel af rene teknologier og sikker anvendelse af miljøvenlig bioteknologi;

- institutionsopbygning og uddannelsesprogrammer;

- overførsel af teknologi og knowhow;

- tilnærmelse af lovgivning (fællesskabsstandarder);

- samarbejde på regionalt plan (herunder mellem de tre baltiske lande og inden for rammerne af Det Europæiske Miljøagentur) og på internationalt plan;

- udvikling af strategier, særlig med hensyn til globale og klimatiske spørgsmål;

- oplysning og information om miljøspørgsmål;

- konsekvensanalyser på miljøområdet.

Artikel 84

Transport

1. Parterne udvikler og intensiverer samarbejdet på transportområdet med henblik på at sætte Letland i stand til:

- at omstrukturere og modernisere sin transportsektor;

- at øge bevægeligheden for personer og gods og forbedre adgangen til transportmarkedet ved at fjerne administrative, tekniske og andre hindringer;

- at lette Fællesskabets transit gennem Letland ad landevej, med jernbane, ad indre vandveje og med kombineret transport;

- at opnå driftsstandarder svarende til dem, der findes i Fællesskabet.

2. Samarbejdet omfatter navnlig følgende:

- uddannelsesprogrammer inden for økonomi, jura og teknik og forberedelse af de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for udvikling og gennemførelse af politikken, herunder privatisering af transportsektoren;

- faglig bistand og rådgivning og informationsudveksling (konferencer og seminarer);

- støtte til udvikling af infrastrukturen i Letland.

3. I samarbejdet prioriteres følgende områder:

- bygning og modernisering, på anerkendte transeuropæiske korridorer og hovedruter af fælles interesse, af vej-, jernbane-, indre vandvejs-, havne- og lufthavnsinfrastrukturer;

- forbedring af forholdene, nedbringelse af ventetiderne og lettelse af passagen ved grænseovergangene på det lettiske afsnit af den multimodale Kreta-korridor nr. 1, på grundlag af normer fastlagt ved Den Europæiske Unions internationale aftaler med henblik på sikring af interoperabilitet;

- forvaltning af jernbaner, havne og lufthavne, herunder samarbejde mellem de relevante nationale myndigheder;

- fysisk planlægning, herunder byggeri og byplanlægning;

- forbedring af det tekniske udstyr, så det bringes på linje med fællesskabsstandarderne, især inden for kombineret vej- og jernbanetransport, anvendelse af containere og omladning;

- bidrag til udviklingen af en transportpolitik, der er forenelig med transportpolitikken i Fællesskabet;

- fremme af nærskibsfart (short-sea shipping) som alternativ til landtransport og som en transportform, der er specielt velegnet i Østersøregionen;

- fremme af fælles forsknings- og udviklingsprogrammer;

- konkrete projekter i tresidet eller multilateralt (Østersørådet) regi for regionalt samarbejde, såsom Via Baltica.

Artikel 85

Telekommunikation, posttjenester og radiofoni

1. Parterne bestræber sig på at udvide og styrke samarbejdet på disse områder. Det omfatter:

- udveksling af information om politikken på telekommunikations-, post- og radiofoniområdet;

- indførelse af stabile og konsistente lovgivningsmæssige rammer for telekommunikation, posttjenester og radiofoni;

- udveksling af teknisk og anden information og tilrettelæggelse af seminarer, workshopper og konferencer for eksperter fra begge sider;

- uddannelses- og rådgivningsaktiviteter;

- overførsel af teknologi;

- fælles gennemførelse af projekter med deltagelse af relevante instanser fra begge sider;

- fremme af anvendelsen af europæiske standarder og certificeringssystemer;

- fremme af nye kommunikationsfaciliteter, tjenesteydelser og anlæg, særlig sådanne, som har kommercielle anvendelsesformål.

2. Aktiviteterne skal rette sig mod følgende prioriterede områder:

- udvikling og anvendelse af en sektorbestemt markedspolitik for telekommunikation, posttjenester og radiofoni i Letland og af retlige forskrifter og procedurer;

- modernisering af Letlands telekommunikationsnet og integration heraf i de europæiske og verdensomspændende net;

- samarbejde inden for de europæiske standardiseringsorganer;

- integration af transeuropæiske systemer;

- retlige aspekter af telekommunikation;

- forvaltning af telekommunikation i det nye europæiske erhvervsklima: organisatoriske strukturer, strategier og planlægning, indkøbsprincipper, takststruktur inden for taletelefonitjeneste;

- fysisk planlægning, byggeri og byplanlægning;

- forbedring af datanettet og udvikling af databaserede informationstjenester;

- modernisering af Letlands postvæsen og radiofoni.

Artikel 86

Informationsinfrastruktur

Parterne bestræber sig på at udvide og styrke samarbejdet med henblik på etablering af en global informationsinfrastruktur. Det omfatter:

- udveksling af information om politik og programmer, der tager sigte på etablering af informationsinfrastrukturen og de tilsvarende tjenester;

- snævert samarbejde mellem institutioner, der forvalter de nuværende informationsnet (universitets- og/eller regeringsorganer);

- udveksling af information om teknologi og markedsbehov og anden information; organisering af seminarer, workshopper og konferencer for eksperter og erhvervsfolk fra begge parter;

- uddannelses- og rådgivningsaktiviteter;

- fælles gennemførelse af projekter;

- fremme og godkendelse af standarder, certificering og prøvning;

- fremme af passende lovgivningsmæssige rammer;

- foranstaltninger til fremme af informationstjenesternes og -infrastrukturens vækst.

Artikel 87

Bank- og forsikringsvæsen og andre finansielle tjenesteydelser

1. Parterne samarbejder med henblik på at skabe og udvikle egnede rammer for fremme af bank- og forsikringsvirksomhed samt sektoren for finansielle tjenesteydelser i Letland.

2. Samarbejdet skal fokusere på:

- udvikling af effektive regnskabs- og revisionssystemer i Letland på grundlag af internationale regler og fællesskabsstandarder;

- styrkelse og omstrukturering af bankvæsen og finansielle systemer;

- forbedring og harmonisering af overvågning og regulering af bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser;

- udarbejdelse af terminologiglosarer;

- udveksling af oplysninger navnlig om gældende lovgivning og lovgivning, der er under forberedelse;

- udarbejdelse og oversættelse af fællesskabslovgivning og lettisk lovgivning.

3. Med henblik herpå skal samarbejdet omfatte faglig bistand og uddannelse.

Artikel 88

Samarbejde om revision og finansiel kontrol

1. Parterne samarbejder med henblik på at udvikle effektive finansielle kontrol- og revisionssystemer i den lettiske administration på grundlag af standardmetoder og procedurer i Fællesskabet.

2. Samarbejdet sigter navnlig mod:

- udveksling af relevante oplysninger om revisionssystemer;

- harmonisering af revisionsdokumenter;

- uddannelse og rådgivning.

3. Med henblik herpå yder Fællesskabet om fornødent faglig bistand.

Artikel 89

Monetær politik

På anmodning af de lettiske myndigheder stiller Fællesskabet faglig bistand til rådighed for at støtte Letlands bestræbelser på gradvis at bringe sin politik på linje med Det Europæiske Monetære System. På Letlands anmodning tilrettelægger det uformel udveksling af oplysninger om principperne for Det Europæiske Monetære System og systemets funktion.

Artikel 90

Hvidvaskning af penge

1. Parterne er enige om nødvendigheden af at gøre en energisk indsats for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og narkotikakriminalitet i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på fastlæggelse af egnede standarder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Financial Action Task Force (FATF).

Artikel 91

Regionaludvikling

1. Parterne styrker deres indbyrdes samarbejde om regionaludvikling og fysisk planlægning.

2. Til dette formål kan der træffes følgende foranstaltninger:

- informationsudveksling mellem nationale, regionale eller lokale myndigheder om regionalpolitik og fysisk planlægningspolitik og om fornødent bistand til Letland til fastlæggelse af en sådan politik;

- fælles indsats fra regionale og lokale myndigheder inden for økonomisk udvikling;

- undersøgelse af fælles initiativer til udvikling af interregionalt samarbejde med Østersøregioner i Fællesskabet;

- udveksling af besøg med henblik på undersøgelse af mulighederne for samarbejde og bistand;

- udveksling af embedsmænd eller eksperter;

- faglig bistand med særligt henblik på udviklingen af ugunstigt stillede regioner;

- fastlæggelse af programmer for udveksling af information og erfaringer, også gennem seminarer.

Artikel 92

Samarbejde på det sociale område

1. Hvad angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og befolkningssundhed, udvikler parterne et indbyrdes samarbejde med det sigte at øge beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed med udgangspunkt i det bestående beskyttelsesniveau i Fællesskabet. Samarbejdet skal navnlig omfatte:

- faglig bistand;

- udveksling af eksperter;

- samarbejde mellem virksomheder;

- informations- og uddannelsesaktiviteter;

- befolkningssundhed.

2. Med hensyn til beskæftigelsen rettes samarbejdet mellem parterne især mod:

- organisering af arbejdsmarkedet;

- modernisering af arbejdsformidling og erhvervsvejledning;

- planlægning og gennemførelse af regionale omstruktureringsprogrammer;

- befordring af den lokale beskæftigelsesudvikling.

Samarbejdet på disse områder gennemføres i form af bl.a. undersøgelser, ekspertbistand, information og uddannelse.

3. Hvad angår social sikring, søger parterne gennem deres samarbejde at tilpasse det sociale sikringssystem i Letland til den nye økonomiske og sociale situation, navnlig i kraft af ekspertbistand, information og uddannelse.

Artikel 93

Turisme

Parterne intensiverer og udvikler deres indbyrdes samarbejde vedrørende turisme, især med henblik på:

- at lette turismen;

- at øge informationsstrømmen gennem internationale netværk, databaser osv.;

- at overføre knowhow gennem erhvervsuddannelse, udvekslinger og seminarer;

- at styrke regionale samarbejdsprojekter;

- at undersøge mulighederne for fælles aktiviteter (grænseoverskridende projekter, venskabsbyer osv.);

- at indføre edb-baserede booking- og informationssystemer (fortrinsvis fælles for alle tre baltiske stater) og forbrugerbeskyttelsesnormer for turister.

Artikel 94

Information og kommunikation

1. Hvad information og kommunikation angår, tager Fællesskabet og Letland passende skridt til at stimulere en effektiv gensidig udveksling af information. Der lægges særlig vægt på programmer, der har til formål at give offentligheden grundlæggende information om Den Europæiske Union og at give bestemte kredse i Letland mere specialiseret information, herunder om muligt adgang til Fællesskabets databaser.

2. Parterne foretager en koordinering og, hvis det er hensigtsmæssigt, en harmonisering af deres politik vedrørende regulering af grænseoverskridende radio- og fjernsynsudsendelser, tekniske standarder og fremme af europæisk audiovisuel teknologi.

3. Samarbejdet kan efter behov omfatte udvekslingsprogrammer, stipendier og uddannelsesmuligheder for journalister og eksperter inden for mediesektorerne.

Artikel 95

Forbrugerbeskyttelse

1. Parterne samarbejder med henblik på at opnå fuld overensstemmelse mellem forbrugerbeskyttelsessystemerne i Letland og Fællesskabet. En effektiv forbrugerbeskyttelse er nødvendig for at sikre, at markedsøkonomien fungerer på rette vis.

2. I det øjemed og ud fra deres fælles interesser fremmer og sikrer parterne:

- en aktiv forbrugerbeskyttelsespolitik i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og eventuelle relevante FN-retningslinjer for forbrugerbeskyttelse;

- tilnærmelse af lovgivningen og tilpasning af forbrugerbeskyttelsen i Letland, så den bringes på linje med forbrugerbeskyttelsen i Fællesskabet;

- en effektiv retlig beskyttelse af forbrugerne for at forbedre forbrugsgodernes kvalitet og opretholde passende sikkerhedsstandarder.

3. Samarbejdet kan omfatte:

- udveksling af information om farlige produkter;

- uddannelse af specialister i forbrugerbeskyttelse for regeringen og private organisationer;

- støtte til udvikling af uafhængige organisationer, der har til formål at gøre forbrugerne mere bevidste, især i kraft af information:

- oprettelse af informations- og rådgivningscentre til bilæggelse af tvister og ydelse af juridisk og anden forbrugerrådgivning; der træffes foranstaltninger til samarbejde mellem centrene i Letland og Fællesskabet;

- adgang til Fællesskabets databanker;

- fremme af udvekslinger mellem forbrugerrepræsentanter.

4. Fællesskabet yder om fornødent faglig bistand.

Artikel 96

Told

1. Formålet med samarbejdet vedrørende told er at sikre overholdelse af alle bestemmelser, der forudses vedtaget på handelsområdet, og at opnå en tilnærmelse af Letlands toldsystem til Fællesskabets og således at medvirke til at bane vej for de liberaliseringsforanstaltninger, der planlægges i henhold til denne aftale.

2. Samarbejdet omfatter især følgende:

- udveksling af information, herunder om undersøgelsesmetoder;

- udvikling af grænseinfrastrukturen;

- indførelse af det administrative enhedsdokument og sammenkobling mellem forsendelsesordningerne i Fællesskabet og Letland

- forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport;

- tilrettelæggelse af seminarer og udstationeringer;

- støtte til indførelse af moderne toldinformationssystemer.

Der ydes om fornødent faglig bistand.

3. Uden at det berører det yderligere samarbejde omhandlet i denne aftale, særlig artikel 100 og afsnit VII, ydes den gensidige bistand mellem parternes administrative myndigheder i toldspørgsmål i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol nr. 5.

Artikel 97

Statistisk samarbejde

1. Samarbejdet på dette område tager sigte på at udvikle et effektivt statistisk system, der hurtigt og rettidigt kan give de fornødne pålidelige statistiske oplysninger til at støtte og overvåge den økonomiske reformproces og bidrage til at udvikle privat foretagsomhed i Letland.

2. Parterne samarbejder især om:

- at styrke Letlands statistiske system

- at fremme en harmonisering med internationale (og særlig Fællesskabets) metoder, standarder og klassifikationer

- at tilvejebringe de fornødne data til støtte for og overvågning af de økonomiske reformer

- at stille de relevante makroøkonomiske og mikroøkonomiske data til rådighed for virksomheder i den private sektor

- at sikre oplysningernes fortrolighed

- at udveksle statistiske oplysninger.

3. Fællesskabet yder om fornødent faglig bistand.

Artikel 98

Økonomi

1. Fællesskabet og Letland befordrer den økonomiske reform- og integrationsproces ved at samarbejde om en bedre forståelse af de grundlæggende elementer i deres respektive økonomier og om formulering og gennemførelse af økonomisk politik i en markedsøkonomi.

2. Med henblik herpå skal Fællesskabet og Letland:

- udveksle oplysninger om makroøkonomiske resultater og udsigter og om udviklingsstrategier

- sammen undersøge økonomiske spørgsmål af gensidig interesse, herunder fastlæggelse af rammer for økonomisk politik og midlerne til gennemførelse heraf

- særlig på grundlag af handlingsprogrammet for samarbejde om økonomiske aspekter anspore til et bredt samarbejde mellem økonomer og erhvervsledere i Fællesskabet og Letland med henblik på at fremme overførslen af knowhow til udformning af økonomiske politikker og sikre en vid udbredelse af resultaterne af den relevante forskning.

Artikel 99

Offentlig administration

Parterne fremmer samarbejdet mellem deres offentlige forvaltningsmyndigheder, herunder tilrettelæggelse af udvekslingsprogrammer, for at sikre et bedre gensidigt kendskab til deres respektive systemers struktur og funktionsmåde.

Artikel 100

Narkotika

1. Inden for rammerne af deres respektive beføjelser og kompetence samarbejder parterne om at øge effektiviteten og gennemslagskraften af politik og foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig produktion af, forsyning og handel med narkotika og psykotrope stoffer, herunder forebyggelse af omdirigering af kemiske prækursorstoffer, samt om fremme af forebyggelse og formindskelse af efterspørgslen efter narkotika.

2. Parterne enes om de nødvendige samarbejdsmetoder til at virkeliggøre disse mål, herunder retningslinjerne for gennemførelsen af fælles aktioner.

3. Samarbejdet på dette område baseres på gensidige konsultationer og snævert samarbejde mellem parterne om mål og foranstaltninger på de i stk. 1 omhandlede felter og omfatter bl.a. om muligt faglig bistand fra Fællesskabet.

Samarbejdet med henblik på bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer omfatter faglig og administrativ bistand vedrørende bl.a.:

- udformning og gennemførelse af national lovgivning

- oprettelse og styrkelse af institutioner og informationscentre og social- og sundhedscentre

- effektivisering af institutioner, der arbejder med bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel

- personaleuddannelse og forskning

- modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre kemiske stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer ved fastlæggelse af egnede standarder svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale organer, navnlig Chemical Action Task Force (CATF).

Parterne kan aftale at inddrage andre områder.

Afsnit VII

Samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter

Artikel 101

1. Inden for deres beføjelser og kompetence samarbejder parterne om at bekæmpe især følgende ulovlige aktiviteter:

- ulovlig indvandring og deres statsborgeres ulovlige ophold på den anden parts område under hensyntagen til principperne om og praksis for fornyet indrejse

- korruption

- ulovlige transaktioner med industriaffald og forfalskede varer

- ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

- ulovlig handel med radioaktive og nukleare materialer

- ulovlig overførsel af motorkøretøjer

- organiseret kriminalitet.

2. Samarbejdet om de i stk. 1 omhandlede anliggender baseres på gensidige konsultationer og snæver koordinering mellem parterne og omfatter faglig og administrativ bistand til:

- udformning af national lovgivning

- oprettelse af informationscentre

- effektivisering af institutioner, der har til opgave at bekæmpe ulovlige aktiviteter

- uddannelse af personale og udvikling af undersøgelsesmuligheder

- udformning af gensidigt acceptable foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige aktiviteter.

Parterne kan aftale at inddrage andre områder.

Afsnit VIII

Kulturelt samarbejde

Artikel 102

1. Parterne forpligter sig til at fremme, stimulere og lette det kulturelle samarbejde. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan Fællesskabets eller en eller flere medlemsstaters kulturelle samarbejdsaktiviteter udvides til også at omfatte Letland, og der kan udvikles yderligere aktiviteter af interesse for begge parter.

Dette samarbejde kan navnlig omfatte:

- litterære oversættelser

- udveksling af kunstværker og kunstnere på et ikke-kommercielt grundlag

- bevarelse og restaurering af historiske og kulturelle monumenter og steder (arkitektonisk arv og kulturarv)

- uddannelse

- kulturarrangementer (f.eks. sangfestivaler)

- publicity for vigtige kulturbegivenheder

- samarbejde mellem biblioteker.

2. Parterne kan samarbejde om at fremme den audiovisuelle industri i Europa. Specielt vil den audiovisuelle sektor i Letland kunne ansøge om at deltage i aktiviteter, der iværksættes af Fællesskabet som led i MEDIA-programmet, i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af de ansvarlige organer for de forskellige aktiviteter, og Rådets afgørelse af 21. december 1990 om indførelse af programmet.

Parterne foretager en koordinering og, hvis det er hensigtsmæssigt, en harmonisering af deres politik vedrørende regulering af grænseoverskridende radio- og fjernsynsspredning, idet der lægges særlig vægt på spørgsmål vedrørende erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til programmer, der udsendes pr. satellit eller kabel, tekniske standarder på det audiovisuelle område og fremme af europæisk audiovisuel teknologi.

Samarbejdet kan bl.a. omfatte udveksling af programmer, stipendier og faciliteter for uddannelse af journalister og andre, der er beskæftiget inden for medierne.

Afsnit IX

Finansielt samarbejde

Artikel 103

Med henblik på at virkeliggøre denne aftales målsætninger modtager Letland i overensstemmelse med artikel 104, 105, 106 og 107, og med forbehold af artikel 107, midlertidig finansiel bistand fra Fællesskabet i form af gavebistand og lån, herunder lån fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) i overensstemmelse med artikel 18 i Bankens vedtægter, for at fremskynde den økonomiske omstrukturering i Letland.

Artikel 104

Denne finansielle bistand ydes:

- inden for rammerne af et vejledende flerårigt program under Phare i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89, som ændret, eller inden for nye flerårige finansielle rammer, som Fællesskabet fastlægger efter konsultationer med Letland og under hensyntagen til betragtningerne i artikel 105 og 106

- i form af lån fra Den Europæiske Investeringsbank inden for et loft og i en rådighedsperiode, som skal fastlægges nærmere efter konsultationer med Letland i medfør af de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 105

Målsætningerne og områderne for Fællesskabets finansielle bistand fastlægges i et vejledende program, der skal vedtages af de to parter. Parterne underretter Associeringsrådet herom.

Artikel 106

1. Fællesskabet undersøger i tilfælde af særlige behov under hensyntagen til de samlede finansielle ressourcer, der står til rådighed, på anmodning af Letland og i samråd med internationale finansieringsinstitutter inden for rammerne af G-24 muligheden for at yde midlertidig finansiel bistand til:

- at støtte foranstaltninger, der sigter på at opretholde konvertibiliteten for den lettiske valuta

- at støtte stabiliserings- og strukturtilpasningsbestræbelser på mellemlang sigt, herunder betalingsbalancestøtte.

2. Det er en forudsætning for denne finansielle bistand, at Letland efter omstændighederne inden for rammerne af G-24 fremlægger programmer, der er godkendt af IMF, for konvertibilitet og/eller omstrukturering af den lettiske økonomi med henblik på Fællesskabets godkendelse, og at Letland vedvarende opretholder disse programmer, og at der som endeligt mål sker en hurtig overgang til dækning af finansieringsbehov ved hjælp af private kilder.

3. Associeringsrådet underrettes om, på hvilke betingelser denne bistand ydes, og om, hvorledes Letland overholder de forpligtelser, det påtager sig i forbindelse med sådan bistand.

Artikel 107

Fællesskabets finansielle bistand vurderes på baggrund af de behov, der opstår, og Letlands udviklingsniveau under hensyntagen til fastlagte prioriterede mål og absorptionskapaciteten i den lettiske økonomi, evnen til at tilbagebetale lån og de resultater, der opvises i bestræbelserne for at indføre markedsøkonomi og for en omstrukturering i Letland.

Artikel 108

For at sikre den bedst mulige anvendelse af de disponible ressourcer drager parterne omsorg for, at Fællesskabets bidrag ydes i nær koordination med bidragene fra andre kilder, såsom medlemsstaterne, andre lande, herunder G-24, og internationale finansieringsinstitutter som Den Internationale Valutafond, Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling.

Artikel 109

Letland deltager i rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre aktiviteter, der iværksættes af Fællesskabet på de områder, der er fastsat i bilag XVIII. Uden at det berører Letlands nuværende deltagelse i de i bilag XVIII omhandlede aktiviteter, fastlægger Associeringsrådet vilkårene for Letlands deltagelse i disse aktiviteter. Letlands finansielle bidrag til de i bilag XVIII omhandlede aktiviteter baseres på det princip, at Letland selv afholder udgifterne i forbindelse med sin deltagelse. Om nødvendigt kan Fællesskabet ud fra en vurdering af omstændighederne i det enkelte tilfælde og i overensstemmelse med de regler, der gælder for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, beslutte at betale et supplement til Letlands bidrag.

Afsnit X

Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 110

Der oprettes et Associeringsråd, som skal føre tilsyn med denne aftales gennemførelse. Det træder sammen på ministerplan en gang om året, og når omstændighederne kræver det. Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 111

1. Associeringsrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af den lettiske regering på den anden side.

2. Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Formandshvervet i Associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af den lettiske regering i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

5. EIB deltager efter omstændighederne som observatør i Associeringsrådets arbejde.

Artikel 112

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelse af denne aftales mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri fastsatte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, som træffer de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre de trufne afgørelser. Associeringsrådet kan også rette passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og henstillinger efter aftale mellem de to parter.

Artikel 113

1. Hver af de to parter kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne vedtages ved flertalsafgørelser.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 114

1. Associeringsrådet bistås i udøvelsen af sine opgaver af et Associeringsudvalg bestående af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for den lettiske regering på den anden side, normalt på højtstående embedsmandsplan.

Associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden Associeringsudvalgets opgaver, som omfatter forberedelse af Associeringsrådets møder, og hvorledes Associeringsudvalget skal fungere.

2. Associeringsrådet kan uddelegere enhver af sine beføjelser til Associeringsudvalget. I så fald træffer Associeringsudvalget sine afgørelser i overensstemmelse med artikel 112.

Artikel 115

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte særlige udvalg eller arbejdsgrupper, der skal bistå det i udførelsen af dets hverv.

Associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden de nærmere retningslinjer for sådanne udvalgs og arbejdsgruppers sammensætning og opgaver samt for deres funktionsmåde.

Artikel 116

Der nedsættes et Parlamentarisk Udvalg. Det skal være forum for medlemmerne af det lettiske parlament og Europa-Parlamentet med henblik på møder og udveksling af synspunkter. Det mødes med mellemrum, som det selv fastsætter.

Artikel 117

1. Det Parlamentariske Udvalg består af medlemmer af Europa-Parlamentet på den ene side og medlemmer af det lettiske parlament på den anden side.

2. Det Parlamentariske Udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i Det Parlamentariske Udvalg udøves på skift af Europa-Parlamentet og det lettiske parlament i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i dets forretningsorden.

Artikel 118

Det Parlamentariske Udvalg kan anmode Associeringsrådet om relevante oplysninger vedrørende denne aftales gennemførelse. Associeringsrådet forelægger udvalget de ønskede oplysninger.

Det Parlamentariske Udvalg underrettes om Associeringsrådets afgørelser.

Det Parlamentariske Udvalg kan rette henstillinger til Associeringsrådet.

Artikel 119

Hver af parterne forpligter sig til inden for denne aftales anvendelsesområde at sikre, at fysiske og juridiske personer fra den anden part har adgang uden forskelsbehandling i forhold til egne statsborgere til parternes kompetente domstole og administrative organer for at kunne forsvare deres individuelle rettigheder og deres ejendomsrettigheder, herunder intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Artikel 120

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af de kontraherende parter i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er uundværlig i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed

d) den anser for nødvendige for at opfylde sine internationale forpligtelser vedrørende kontrol med industrivarer og teknologi med dobbelt anvendelse.

Artikel 121

1. Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Letland over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder eller filialer

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Letland, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem lettiske statsborgere eller virksomheder eller filialer.

2. Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke parternes ret til at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning på skattepligtige, som ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 122

Varer med oprindelse i Letland må ikke nyde en gunstigere behandling, når de indføres i Fællesskabet, end den, medlemsstaterne indrømmer hinanden indbyrdes.

Den behandling, der indrømmes Letland i henhold til afsnit IV og afsnit V, kapitel I, må ikke være gunstigere end den, medlemsstaterne indrømmer hinanden indbyrdes.

Artikel 123

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, Associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks Associeringsrådet og vil der på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 124

Denne aftale berører, indtil der er opnået lige rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder i henhold til denne aftale, ikke rettigheder, der er dem sikret på grundlag af bestående aftaler mellem en eller flere medlemsstater på den ene side og Letland på den anden side, undtagen hvad angår sektorer, der henhører under Fællesskabets kompetence, og med forbehold af medlemsstaternes forpligtelser i medfør af denne aftale i sektorer, der henhører under deres kompetence.

Artikel 125

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Letland.

Artikel 126

Protokol nr. 1-5 og bilag nr. I-XVIII udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 127

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 128

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union er depositar for denne aftale.

Artikel 129

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Republikken Letlands område.

Artikel 130

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og lettisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 131

Denne aftale godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

Denne aftale træder på tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Letland om handel og økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, undertegnet den 11. maj 1992 i Bruxelles.

Denne aftale bygger delvis på, videreudvikler og inkorporerer de vigtigste bestemmelser i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Republikken Letland om frihandel og handelsanliggender, undertegnet den 18. juli 1994. Denne aftale træder på tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for aftalen om frihandel og handelsanliggender.

De afgørelser, der er truffet af Det Blandede Udvalg, som er nedsat ved aftalen om handel og økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, og som også varetager de opgaver, det er tillagt ved aftalen om frihandel og handelsanliggender, finder fortsat anvendelse, indtil de ophæves ved afgørelser truffet af Associeringsrådet.

Associeringsrådet vedtager på sit første møde de ændringer til denne aftale, særlig protokollerne og bilagene, der er nødvendige for at tilpasse den til ændringer til aftalen om frihandel og handelsanliggender vedtaget af Det Blandede Udvalg i tiden mellem undertegnelsen og ikrafttrædelsen af denne aftale.

LISTE OVER BILAG

I Artikel 9 og 18 Definition af industrivarer og landbrugsprodukter

II Artikel 11, stk. 2 Letlands importtoldindrømmelser

III Artikel 11, stk. 3 Letlands importtoldindrømmelser

IV Artikel 14, stk. 1 Letlands eksporttoldindrømmelser

V Artikel 16, stk. 1 Fællesskabets toldindrømmelser for tekstilvarer

VI Artikel 17 Forarbejdede landbrugsprodukter

VII Artikel 20, stk. 2 Fællesskabets indrømmelser på landbrugsområdet - toldindrømmelser

VIII Artikel 20, stk. 2 Fællesskabets indrømmelser på landbrugsområdet - ordninger for indførsel af levende dyr og kød

IX Artikel 20, stk. 2 Letlands indrømmelser på landbrugs- området - toldkontingenter

X Artikel 20, stk. 2 Letlands indrømmelser på landbrugs- området - toldsatser

XI Artikel 20, stk. 2 Letlands indrømmelser på landbrugs- området - toldkontingenter

XII Artikel 23, stk. 1 Fællesskabets indrømmelser på fiskeriområdet

XIII Artikel 23, stk. 1 Letlands indrømmelser på fiskeriområdet

XIV Artikel 44, stk. 1 Opstilling af EF-undtagelser

XV Artikel 44, stk. 2, i) Opstilling af lettiske undtagelser i overgangsperioden

XVI Artikel 47 Finansielle tjenesteydelser

XVII Artikel 67 Beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

XVIII Artikel 109 Letlands deltagelse i EF-programmer

Bilag I

Fortegnelse over varer omhandlet i aftalens artikel 9 og 18

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode     Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3502     Albuminer, albuminater og andre albuminderivater: 

 ex 3502 10   - Ægalbumin: 

         - - I andre tilfælde: 

 3502 10 91   - - -Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere 

         osv.) 

 3502 10 99   - - -I andre tilfælde 

 ex 3502 90   - Andre varer: 

         - - Albuminer, undtagen ægalbumin: 

         - - - Mælkealbumin: 

 3502 90 51   - - - - Tørret (som blade, flager, krystaller, 

         pulvere osv.) 

 3502 90 59   - - - - I andre tilfælde 

 4501      Naturkork, rå eller groft bearbejdet; korkaffald; 

         knust, granuleret eller pulveriseret kork 

 5201      Bomuld 

 5301      Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og 

         affald af hør (herunder garnaffald og opkradset 

         tekstilmateriale) 

 5302      Hamp (Cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke 

         spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald 

         og opkradset tekstilmateriale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag II

Liste over varer omhandlet i artikel 11, stk. 2

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode     Varebeskrivelse         Told % 

                      -------------------------- 

                      1.1.1995 1.1.1996 1.1.1997 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2523 10     Cementklinker         15    7,5    0 

 2523 29     Portland cement, andre varer 15    7,5    0 

 2523 90     Anden hydraulisk cement    15    7,5    0 

 3406      Stearin-, paraffin- og 

         vokslys samt lignende varer  15    7,5    0 

 3924 10     Bordservice og køkkenartikler 3    1,5    0 

 3925 10     Bygningsudstyr, af plast, 

         tanke, kar og lignende 

         beholdere, med et rumindhold 

         på over 300 liter       3    1,5    0 

 4202      Kufferter, dokumentmapper, 

         skoletasker, beautybokse, 

         etuier og lignende 

         beholdere til briller, 

         kikkerter, fotografi- 

         apparater osv.        15    7,5    0 

 4301 10     Rå pelsskind af mink, hele, 

         også uden hoved, hale eller 

         ben              15    7,5    0 

 4301 20     Af kanin eller hare, hele, 

         også uden hoved, hale eller 

         ben              15    7,5    0 

 4301 60     Rå pelsskind af ræv, hele, 

         også uden hoved, hale eller 

         ben              15    7,5    0 

 4303 10 90   Beklædningsgenstande og 

         tilbehør dertil samt andre 

         varer af pelsskind, i andre 

         tilfælde           15    7,5    0 

 6402 11     Sportsfodtøj, skistøvler 

         (også til langrend)      15    7,5    0 

 6402 19     Sportsfodtøj, andre varer   15    7,5    0 

 6402 20     Fodtøj med overdel af remme, 

         herunder binderemme      15    7,5    0 

 6402 30     Andet fodtøj, med indbygget 

         beskyttelseståkappe af metal 15    7,5    0 

 6403 20     Fodtøj med ydersål af læder 

         og overdel af remme af læder, 

         der går over vristen og 

         omkring storetåen       15    7,5    0 

 6403 51     Andet fodtøj, med ydersål af 

         læder, som dækker anklen   15    7,5    0 

 6403 91     Andet fodtøj, som dækker 

         anklen            15    7,5    0 

 6403 99     Andet fodtøj, i andre 

         tilfælde           15    7,5    0 

 6405 10     Andet fodtøj, med overdel af 

         læder eller kunstlæder    15    7,5    0 

 6911      Bordservice, køkkenartikler 

         og andre husholdningsartikler 

         samt toiletartikler, af 

         porcelæn           15    7,5    0 

 6914 90 10   Andre varer af keramisk 

         materiale, af almindeligt 

         ler              15    7,5    0 

 7013      Bordservice, køkken-, toilet- 

         og kontorartikler, 

         dekorationsgenstande til 

         indendørs brug og lignende 

         varer, af glas        15    7,5    0 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag III

Liste over varer omhandlet i artikel 11, stk. 3

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode     Varebeskrivelse         Told % 

                      -------------------------- 

                      1.1.1995 1.1.1997 1.1.1999 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6401 92     Vandtæt fodtøj, som 

         dækker anklen, men ikke 

         knæet 

 6401 99     Vandtæt fodtøj, andet 

         fodtøj, i andre tilfælde 15      7,5    0 

 6402 91     Andet fodtøj med ydersål 

         og overdel af gummi 

         eller plast, som dækker 

         anklen          15      7,5    0 

 6402 99     Andet fodtøj med 

         ydersål og overdel af 

         gummi eller plast, i 

         andre tilfælde      15      7,5    0 

 6404 20     Fodtøj med ydersål af 

         læder eller kunstlæder  15      7,5    0 

 8421 11     Mælkeseparatorer     15      7,5    0 

 8421 12     Tørrecentrifuger til tøj 15      7,5    0 

 8421 19     Andre centrifuger    15      7,5    0 

 8434 10     Malkemaskiner      15      7,5    0 

 8450 19     Vaskemaskiner med en 

         kapacitet på 10 kg 

         tørt tøj og derunder, 

         i andre tilfælde     15       7,5   0 

 8508 10     Boremaskiner       15       7,5   0 

 8508 20     Save           15       7,5   0 

 8508 80 90   Andet værktøj      15       7,5   0 

 8509      Elektromekaniske 

         husholdningsapparater 

         med indbygget 

         elektromotor       15       7,5   0 

 8517 10     Telefonapparater     15       7,5   0 

 8518 29     Andre højttalere     15       7,5   0 

 8520 31 19   Andre magnetiske 

         båndoptagere med 

         indbygget lydgengiver, 

         af kassettetypen, i 

         andre tilfælde      15       7,5   0 

 8527 11 90   Radiofonimodtagere, 

         sammenbygget med 

         lydoptagere eller 

         lydgengivere, i andre 

         tilfælde         15       7,5   0 

 9401 30     Drejestole med højde- 

         indstilling       15       7,5   0 

 9401 40     Siddemøbler, undtagen 

         camping- og havemøbler, 

         der kan omdannes til 

         senge          15       7,5   0 

 9401 50     Siddemøbler af 

         spanskrør, vidjer, 

         bambus o.l.       15       7,5   0 

 9401 71     Polstrede siddemøbler, 

         med stel af metal    15       7,5   0 

 9401 79     Siddemøbler, med stel 

         af metal, i andre 

         tilfælde         15       7,5   0 

 9403 10     Møbler af metal, af den 

         art, der anvendes i 

         kontorer         15       7,5   0 

 9403 30     Møbler af træ, af den 

         art, der anvendes i 

         kontorer         15       7,5   0 

 9403 40     Møbler af træ, af den 

         art, der anvendes i 

         køkkener         15       7,5   0 

 9403 50     Møbler af træ, af den 

         art, der anvendes i 

         soveværelser       15       7,5   0 

 9403 60     Andre møbler af træ 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag IV

Liste over varer omhandlet i artikel 14, stk. 1

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode/    Varebeskrivelse           Told (% eller 

 lettisk kode                     LVL pr. enhed) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2520      Gipssten; anhydrit; brændt gips, 

         også farvet eller tilsat små 

         mængder acceleratorer eller 

         retarderingsmidler          5% 

 2521      Kalksten, af den art, der anvendes 

         til fremstilling af kalk eller 

         cement eller i metallurgien som 

         flusmiddel              5% 

 4101      Rå huder og skind af hornkvæg eller 

         dyr af hestefamilien (friske eller 

         saltede, tørrede, kalkede, picklede 

         eller på anden måde konserverede, 

         men ikke garvede, pergament- 

         behandlede eller på anden måde 

         beredte), også afhårede eller 

         spaltede               15% 

 4403 20 00 1 *) Træ, ubearbejdet, i andre tilfælde, 

         af nåletræ, af længde over 2 m, 

         diameter 14-24 cm           6 LVL 

 4403 20 00 2 *) Træ, ubehandlet, i andre tilfælde, 

         af nåletræ, af længde over 2 m, 

         diameter over 26 cm          6 LVL 

 4403 91 00 1 *) Træ, ubehandlet, i andre tilfælde, 

         af eg, af længde over 1 m, diameter 

         14 cm og derover           50 LVL 

 4403 92 00 1 *) Træ, ubehandlet, i andre tilfælde, 

         af bøg, af længde over 1 m, 

         diameter 14 cm og derover      60 LVL 

 4403 99 90 1 *) Træ, ubehandlet, undtagen nåletræ, 

         af længde over 1,6 m, diameter 

         14-24 cm (krydsfiner, tændstikstræ 

         og tømmerstokke af A-kvalitet)    17 LVL 

 4403 99 90 2 *) Træ, ubehandlet, undtagen nåletræ, 

         af længde over 1,6 m, diameter 

         26 cm og derover (krydsfiner, 

         tændstikstræ og tømmerstokke a 

         f A-kvalitet)            20 LVL 

 4403 99 90 3 *) Træ, ubehandlet, undtagen 

         nåletræ, af længde over 1,6 m, 

         diameter 14-24 cm (undtagen 

         krydsfiner, tændstikstræ og 

         tømmerstokke af A-kvalitet)      2 LVL 

 4403 99 90 4 *) Træ, ubehandlet, undtagen nåletræ, 

         af længde over 1,6 m, diameter 

         26 cm og derover (undtagen 

         krydsfiner, tændstikstræ og 

         tømmerstokke af A-kvalitet)      2 LVL 

 4403 99 90 9 *) Ask, elm, ahorn og andre, af 

         længde over 1 m, diameter 14 cm 

         og derover              50 LVL 

 7204      Affald og skrot af jern og stål; 

         ingots af omsmeltet jern- og 

         stålaffald              100% 

 7404      Affald og skrot, af kobber       20% 

 7503      Affald og skrot, af nikkel       20% 

 7602      Affald og skrot, af aluminium     20% 

 --------------------------------------------------------------------- 

*) Kun varer af denne lettiske nicifrede kode som beskrevet i denne liste.

Bilag V

Liste over tekstilvarer med oprindelse i Letland, for hvilke der gælder toldlofter

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori KN-/Tarickode  Varebeskrivelse1)      Toldlofter 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1    5204 11 00   Garn af bomuld, ikke detail   2 261 

             salgsoplægninger        (tons) 

     5204 19 00 

     5205 

     5206 

     5604 90 00*50 

 2    5208      Vævede stoffer af bomuld,    2 737 

     5209      bortset fra drejervævet stof  (tons) 

     5210      af bomuld, frottestof, 

     5211      vævede bånd, fløjls-, plys- 

     5212      og chenillestoffer, tyl og 

     5811 00 00*91  knyttede netstoffer 

          *92 

     6308 00 00*11 

          *19 

 3    5512      Vævet stof af syntetiske     630 

     5513      fibre (korte eller affald),   (tons) 

     5514      bortset fra vævede bånd, 

     5515      fløjls- og plydsstoffer 

     5803 90 30   (inklusive håndklædefrotte- 

     5905 00 70*10  stof af bomuld) og chenille- 

     6308 00 00*20  stoffer 

 4    6105 10 00   Skjorter, T-shirts, pully-    1 883 

     6105 20 10   shirts (undtagen af uld eller  (1 000 stk.) 

     6105 20 90   fine dyrehår), undertrøjer o.l., 

     6105 90 10   af trikotage 

     6109 10 00 

     6109 90 10 

     6109 90 30 

     6110 20 10 

     6110 30 10 

 5    6101 10 90   Sweatere, pullovere, slip-    1 510 

     6101 20 90   overe, cardiganer, cardigan-  (1 000 stk.) 

     6101 30 90   sæt, jumpere, trøjer og veste 

             (undtagen tilskårne og syede); 

             anorakker, vindjakker, 

             blousonjakker o.l., af 

             trikotage 

     6102 10 90 

     6102 20 90 

     6102 30 90 

     6110 10 10 

     6110 10 31 

     6110 10 35 

     6110 10 38 

     6110 10 91 

     6110 10 95 

     6110 10 98 

     6110 20 91 

     6110 20 99 

     6110 30 91 

     6110 30 99 

 6    6203 41 10   Shorts og andre korte ben-    1 750 

     6203 41 90   klæder (bortset fra bade-   (1 000 stk.) 

     6203 42 31   dragter) til mænd og drenge, 

     6203 42 33   vævede; lange benklæder til 

     6203 42 35   kvinder og piger, vævede af 

     6203 42 90   uld, bomuld eller syntetiske 

     6203 43 19   eller regenererede fibre; 

     6203 43 90   underdele af forede 

     6203 49 19   træningsdragter, af bomuld 

     6203 49 50   eller syntetiske eller 

     6204 61 10   regenererede fibre, bortset fra 

     6204 62 31   varer i kategori 16 og 29 1 750 

     6204 62 33 

     6204 62 39 

     6204 63 18 

     6204 69 18 

     6211 32 42 

     6211 33 42 

     6211 42 42 

     6211 43 42 

 7    6106 10 00   Skjorter, skjortebluser og     972 

     6106 20 00   bluser, også af trikotage,   (1 000 stk.) 

     6106 90 10   af uld, bomuld eller syntetiske 

     6206 20 00   eller regenererede fibre, til 

     6206 30 00   kvinder og piger 

     6206 40 00 

 8    6205 10 00   Skjorter (herunder sports- og  1 917 

     6205 20 00   arbejdsskjorter), ikke af   (1 000 stk.) 

     6205 30 00   trikotage, til mænd og 

             drenge, af uld, bomuld eller 

             syntetiske eller regene- 

             rerede fibre 

 9    5802 11 00   Håndklædefrottestof, og      131 

     5802 19 00   lignende frottestof af bomuld;  (tons) 

     6302 60 00*90  håndklæder, vaskeklude, 

             viskestykker og lignende 

             køkkentekstiler, ikke af 

             trikotage, af vævet frottestof 

             af bomuld 

 15    6202 11 00   Frakker, kapper og slag, jakker  227 

     6202 12 10*90  og blazere, vævede, til     (1 000 stk.) 

     6202 12 90*90  kvinder og piger, af uld, 

     6202 13 10*90  bomuld eller syntetiske 

     6202 13 90*90  eller regenererede fibre, 

             bortset fra parkacoats under 

             kategori 21 

     6204 31 00 

     6204 32 90 

     6204 33 90 

     6204 39 19 

     6210 30 00 

 16    6203 11 00   Jakkesæt, ikke af trikotage,    99 

     6203 12 00   til mænd og drenge, af uld,   (1 000 stk.) 

     6203 19 10   bomuld eller syntetiske eller 

     6203 19 30   regenererede fibre, undtagen 

     6203 21 00   skisæt; forede træningsdragter 

     6203 22 80   til mænd og drenge, med yder- 

     6203 23 80   stof af eet og samme stof, af 

     6203 29 18   bomuld eller syntetiske eller 

     6211 32 31   regenererede fibre 

     6211 33 31 

 17    6203 31 00   Jakker, bortset fra anorakker    81 

     6203 32 90   og blazere, ikke af trikotage, (1 000 stk.) 

     6203 33 90   til mænd og drenge, af uld, 

     6203 39 19   bomuld eller syntetiske fibre 

             eller regenererede fibre 

 20    6302 21 00   Sengelinned, ikke af trikotage   232 

     6302 22 90                    (tons) 

     6302 29 90 

     6302 31 10 

     6302 31 90 

     6302 32 90 

     6302 39 90 

 39    6302 51 10   Dækketøj, håndklæder, vaske-    101 

     6302 51 90   klude, viskestykker og      (tons) 

     6302 53 90   lignende køkkentekstiler, ikke 

     6302 59 00*90  af trikotage, ikke af frottestof 

     6302 91 10 

     6302 91 90 

     6302 93 90 

     6302 99 00*90 

 10    6111 10 10   Handsker, vanter og luffer, af   308 

     6111 20 10   trikotage            1 537 

     6111 30 10                   (1.000 par) 

     6111 90 00*11 

     6116 10 10 

     6116 10 90 

     6116 91 00 

     6116 92 00 

     6116 93 00 

     6116 99 00 

 12    6115 12 00   Strømpebenklæder, strømper,   3 189 

     6115 19 10   understrømper, sokker,    (1 000 par 

     6115 19 90   ankelsokker, o.l., af tri-   eller stk.) 

     6115 20 11   kotage, (ikke til spædbørn), 

     6115 20 90   herunder også støttestrømper, 

     6115 91 00   bortset fra varer i 

     6115 92 00   kategori 70 

     6115 93 10 

     6115 93 30 

     6115 93 99 

     6115 99 00 

 13    6107 11 00   Trusser og andre underbenklæder 2 018 

     6107 12 00   til mænd og drenge, trusser og (1 000 stk.) 

     6107 19 00   andre underbenklæder til 

     6108 21 00   kvinder og piger, af trikotage, 

     6108 22 00   af uld, bomuld eller syntetiske 

     6108 29 00   eller regenererede fibre 

 14    6201 11 00   Frakker, kapper og slag, vævede,  46 

     6201 12 10*90  til mænd og drenge, af uld,   (1 000 stk.) 

     6201 12 90*90  bomuld eller syntetiske eller 

     6201 13 10*90  regenererede fibre, bortset 

     6201 13 90*90  fra parkacoats under kategori 

     6210 20 00   21 

 18    6207 11 00   Undertrøjer, underbenklæder,    112 

     6207 19 00   pyjamas og anden natbeklædning, (1 000 stk.) 

     6207 21 00   badekåber, slåbrokker o.l., 

     6207 22 00   til mænd og drenge, ikke af 

     6207 29 00   trikotage 

     6207 91 00 

     6207 92 00 

     6207 99 00 

     6208 11 00   Undertrøjer, underkjoler, under- 

     6208 19 10   skørter, trusser, pyjamas og 

     6208 19 90   anden natbeklædning, hjemme- 

     6208 21 00   dragter, badekåber, slåbrokker 

     6208 22 00   o.l. til kvinder og piger, ikke 

     6208 29 00   af trikotage 

     6208 91 10 

     6208 91 90 

     6208 92 10 

     6208 92 90 

     6208 99 00 

 19    6213 20 00   Lommetørklæder, ikke af     1 746 

     6213 90 00   trikotage            (1 000 stk.) 

 21    6201 12 10*10  Parkacoats, anorakker, vind-    562 

     6201 12 90*10  jakker, blousonjakker o.l.,   (1 000 stk.) 

     6201 13 10*10  ikke af trikotage, af uld, 

     6201 13 90*10  bomuld eller syntetiske eller 

     6201 91 00   regenererede fibre; overdele 

     6201 92 00   af forede træningsdragter, 

     6201 93 00   af bomuld eller syntetiske 

             eller regenererede fibre, 

             bortset fra varer i kategori 

             16 og 29 

     6202 12 10*10 

     6202 12 90*10 

     6202 13 10*10 

     6202 13 90*10 

     6202 91 00 

     6202 92 00 

     6202 93 00 

     6211 32 41 

     6211 33 41 

     6211 42 41 

     6211 43 41 

 22    5508 10 11   Garn af korte syntetiske fibre,  649 

     5508 10 19   ikke i detailsalgsoplægninger   (tons) 

     5509 11 00 

     5509 12 00 

     5509 21 10 

     5509 21 90 

     5509 22 10 

     5509 22 90 

     5509 31 10 

     5509 31 90 

     5509 32 10 

     5509 32 90 

     5509 41 10 

     5509 41 90 

     5509 42 10 

     5509 42 90 

     5509 51 00 

     5509 52 10 

     5509 52 90 

     5509 53 00 

     5509 59 00 

     5509 61 10 

     5509 61 90 

     5509 62 00 

     5509 69 00 

     5509 91 10 

     5509 91 90 

     5509 92 00 

     5509 99 00 

 23    5508 20 10   Garn af korte regenererede     308 

             fibre, ikke i detailsalgs-    (tons) 

             oplægninger 

     5510 11 00 

     5510 12 00 

     5510 20 00 

     5510 30 00 

     5510 90 00 

 24    6107 21 00   Pyjamas og anden natbeklæd-    499 

     6107 22 00   ning, badekåber, slåbrokker   (1 000 stk.) 

     6107 29 00   o.l., af trikotage, til mænd 

     6107 91 00   og drenge 

     6107 92 00 

     6107 99 00*10 

     6108 31 10   Pyjamas og anden natbeklædning, 

     6108 31 10   hjemmedragter, badekåber, slå- 

     6108 31 90   brokker o.l., af trikotage, til 

     6108 32 11   kvinder og piger 

     6108 32 19 

     6108 32 90 

     6108 39 00 

     6108 91 00 

     6108 92 00 

     6108 99 10 

 26    6104 41 00   Kjoler til kvinder og piger, af  395 

     6104 42 00   uld, bomuld eller syntetiske  (1 000 stk.) 

     6104 43 00   eller regenererede fibre 

     6104 44 00 

     6204 41 00 

     6204 42 00 

     6204 43 00 

     6204 44 00 

 27    6104 51 00   Nederdele, også buksenederdele,  260 

     6104 52 00   til kvinder og piger      (1 000 stk.) 

     6104 53 00 

     6104 59 00 

     6204 51 00 

     6204 52 00 

     6204 53 00 

     6204 59 10 

 28    6103 41 10   Benklæder, overalls, shorts og   109 

     6103 41 90   andre korte benklæder (bortset (1 000 stk.) 

     6103 42 10   fra badedragter) af trikotage, 

     6103 42 90   af uld, bomuld eller syntetiske 

     6103 43 10   regenererede fibre 

     6103 43 90 

     6103 49 10 

     6103 49 91 

     6104 61 10 

     6104 61 90 

     6104 62 10 

     6104 62 90 

     6104 63 10 

     6104 63 90 

     6104 69 10 

     6104 69 91 

 29    6204 11 00   Dragter, kostumer og sæt, ikke   124 

     6204 12 00   af trikotage, til kvinder og  (1 000 stk.) 

     6204 13 00   piger, af uld, bomuld eller 

     6204 19 10   syntetiske eller regenererede 

     6204 21 00   fibre, undtagen skidragter og 

     6204 22 80   skisæt; forede træningsdragter 

     6204 23 80   til kvinder og piger, med 

     6204 29 18   yderstof af et og samme stof, 

     6211 42 31   af bomuld eller syntetiske eller 

     6211 43 31   regenererede fibre 

 31    6212 10 00   Brystholdere, vævede eller af   674 

             trikotage            (1 000 stk.) 

 32    5801 10 00   Vævede fløjls-, plys- og      90 

     5801 21 00   chenillestoffer, bortset fra   (tons) 

     5801 22 00   håndklædefrottestof og 

     5801 23 00   lignende frottestof af 

     5801 24 00   bomuld samt vævede bånd og 

     5801 25 00   tuftet tekstilstof, af uld, 

     5801 26 00   bomuld eller syntetiske eller 

     5801 31 00   regenererede fibre 

     5801 32 00 

     5801 33 00 

     5801 34 00 

     5801 35 00 

     5801 36 00 

     5802 20 00 

     5802 30 00 

 33    5407 20 11   Stoffer af garn af syntetiske   242 

     6305 31 91   filamenter, fremstillet af    (tons) 

     6305 31 99   strimler o.l. af polyetylen 

             eller polypropylen, af bredde 

             på under 3 m; sække og poser 

             til emballage, fremstillet af 

             disse strimler o.l. 

 34    5407 20 19   Stoffer af garn af syntetiske    8 

             filamenter, fremstillet af     (tons) 

             strimler o.l. af polyetylen 

             eller polypropylen, på 3 m og 

             derover 

 35    5407 10 00   Vævet stof af endeløse regenere-  264 

     5407 20 90   rede fibre, bortset fra      (tons) 

     5407 30 00   cordvæv til fremstilling af dæk 

     5407 41 00   under kategori 114 

     5407 42 10 

     5407 42 90 

     5407 43 00 

     5407 44 10 

     5407 44 90 

     5407 51 00 

     5407 52 00 

     5407 53 10 

     5407 53 90 

     5407 54 00 

     5407 60 10 

     5407 60 30 

     5407 60 51 

     5407 60 59 

     5407 60 90 

     5407 71 00 

     5407 72 00 

     5407 73 10 

     5407 73 91 

     5407 73 99 

     5407 74 00 

     5407 81 00 

     5407 82 00 

     5407 83 10 

     5407 83 90 

     5407 84 00 

     5407 91 00 

     5407 92 00 

     5407 93 10 

     5407 93 90 

     5407 94 00 

     5811 00 00*95 

     5905 00 70*90 

 36    5408 10 00   Vævet stof af endeløse       58 

     5408 21 00   syntetiske fibre, bortset fra   (tons) 

     5408 22 10   cordvæv til fremstilling af 

     5408 22 90   dæk under kategori 114 

     5408 23 10 

     5408 23 90 

     5408 24 00 

     5408 31 00 

     5408 32 00 

     5408 33 00 

     5408 34 00 

     5811 00 00*96 

     5905 00 70*20 

 37    5516 11 00   Vævet stof af korte regenere-   386 

     5516 12 00   rede fibre            (tons) 

     5516 13 00 

     5516 14 00 

     5516 21 00 

     5516 22 00 

     5516 23 10 

     5516 23 90 

     5516 24 00 

     5516 31 00 

     5516 32 00 

     5516 33 00 

     5516 34 00 

     5516 41 00 

     5516 42 00 

     5516 43 00 

     5516 44 00 

     5516 91 00 

     5516 92 00 

     5516 93 00 

     5516 94 00 

     5803 90 50 

     5905 00 70*30 

 38 A   6002 43 11   Trikotagestof af syntetiske fibre  22 

     6002 93 10   til forhæng og gardiner      (tons) 

 38 B   6303 91 00*10  Stores, ikke af trikotage      1 

     6303 92 90*10                    (ton) 

     6303 99 90*20 

 40    6303 91 00*91  Gardiner, forhæng, undergardiner,  37 

          *99  kapper, sengeforhæng o.l., ikke  (tons) 

     6303 92 90*90  af trikotage, af uld, bomuld 

     6303 99 90*31  eller syntetiske eller regenere- 

          *39  rede fibre 

          *90 

     6304 19 10 

     6304 19 90*91 

     6304 92 00 

     6304 93 00*90 

     6304 99 00*92 

 41    5401 10 11   Garn af endeløse syntetiske    750 

     5401 10 19   filamenter, ikke i detailsalgs-  (tons) 

             oplægninger, bortset fra enkelt- 

             trådet garn, snoet 50 omgange 

             og derunder pr. meter, eller 

             ikke snoet 

     5402 10 10 

     5402 10 90 

     5402 20 00 

     5402 31 10 

     5402 31 30 

     5402 31 90 

     5402 32 00 

     5402 33 10 

     5402 33 90 

     5402 39 10 

     5402 39 90 

     5402 49 10 

     5402 49 91 

     5402 49 99 

     5402 51 10 

     5402 51 30 

     5402 51 90 

     5402 52 10 

     5402 52 90 

     5402 59 10 

     5402 59 90 

     5402 61 10 

     5402 61 30 

     5402 61 90 

     5402 62 10 

     5402 62 90 

     5402 69 10 

     5402 69 90 

     5604 20 00*10 

     5604 90 00*40 

          *90 

 42    5401 20 10   Garn af regenererede filamenter,  75 

     5403 10 00   ikke i detailsalgsoplægninger,   (tons) 

     5403 20 10   bortset fra enkelttrådet garn af 

     5403 20 90   rayonviskose, snoet 250 gange og 

     5403 32 00*90  derunder pr. meter, og enkelt- 

     5403 33 90   trådet garn af celluloseacetat 

     5403 39 00 

     5403 41 00 

     5403 42 00 

     5403 49 00 

     5604 20 00*20 

 43    5204 20 00   Garn af kemofilamenter, garn    77 

     5207 10 00   af korte regenererede fibre,   (tons) 

     5207 90 00   garn af bomuld, i detail- 

     5401 10 90   salgsoplægninger 

     5401 20 90 

     5406 10 00 

     5406 20 00 

     5508 20 90 

     5511 30 00 

 47    5106 10 10   Garn af uld og fine dyrehår,    18 

     5106 10 90   kartet, ikke i detailsalgs-    (tons) 

     5106 20 11   detailsalgsoplægninger 

     5106 20 19 

     5106 20 91 

     5106 20 99 

     5108 10 10 

     5108 10 90 

 48    5107 10 10   Garn af uld og dine dyrehår,    60 

     5107 10 90   kæmmet, ikke i datailsalgs-    (tons) 

     5107 20 10   oplægninger 

     5107 20 30 

     5107 20 51 

     5107 20 59 

     5107 20 91 

     5107 20 99 

     5108 20 10 

     5108 20 90 

 49    5109 10 10   Garn af uld og fine dyrehår, i   24 

     5109 10 90   detailsalgsoplægninger       (tons) 

     5109 90 10 

     5109 90 90 

 50    5111 11 11   Vævet stof af uld eller fine    60 

     5111 11 19   dyrehår              (tons) 

     5111 11 91 

     5111 11 99 

     5111 19 11 

     5111 19 19 

     5111 19 31 

     5111 19 39 

     5111 19 91 

     5111 19 99 

     5111 20 00 

     5111 30 10 

     5111 30 30 

     5111 30 90 

     5111 90 10 

     5111 90 91 

     5111 90 93 

     5111 90 99 

     5112 11 10 

     5112 11 90 

     5112 19 11 

     5112 19 19 

     5112 19 91 

     5112 19 99 

     5112 20 00 

     5112 30 10 

     5112 30 30 

     5112 30 90 

     5112 90 10 

     5112 90 91 

     5112 90 93 

     5112 90 99 

 53    5803 10 00   Drejervævet stof af bomuld      1 

                               (ton) 

 54    5507 00 00   Korte regenererede fibre,      7 

             herunder affald, kartede,     (tons) 

             kæmmede eller på anden måde 

             beredt til spinding 

 55    5506 10 00   Korte syntetiske fibre, her-    60 

     5506 20 00   under affald, kartede,      (tons) 

     5506 30 00   kæmmede eller på anden måde 

     5506 90 10   beredt til spinding 

     5506 90 91 

     5506 90 99 

 56    5508 10 90   Korte syntetiske fibre, her-    53 

     5511 10 00   under affald, i detailsalgs-   (tons) 

     5511 20 00   oplægninger 

 58    5701 10 10   Gulvtæpper (herunder gulvløbere  283 

     5701 10 91   og måtter) knyttede, også     (tons) 

     5701 10 93   konfektionerede 

     5701 10 99 

     5701 90 10 

     5701 90 90 

 59    5702 10 00   Gulvtæpper og anden gulvbelægning 310 

     5702 31 10   af tekstilmateriale bortset fra  (tons) 

     5702 31 30   varer henhørende under kategori 58 

     5702 31 90 

     5702 32 10 

     5702 32 90 

     5702 39 10 

     5702 41 10 

     5702 41 90 

     5702 42 10 

     5702 42 90 

     5702 49 10 

     5702 51 00 

     5702 52 00 

     5702 59 00*20 

     5702 91 00 

     5702 92 00 

     5702 99 00*20 

     5703 10 10 

     5703 10 90 

     5703 20 11 

     5703 20 19 

     5703 20 91 

     5703 20 99 

     5703 30 11 

     5703 30 19 

     5703 30 51 

     5703 30 59 

     5703 30 91 

     5703 30 99 

     5703 90 10 

     5703 90 90*90 

     5704 10 00 

     5704 90 00 

     5705 00 10 

     5705 00 31 

     5705 00 39 

     5705 00 90*11 

          *19 

 60    5805 00 00   Håndvævede tapisserier (af      1 

             typerne Gobelin, Flandern,     (ton) 

             Aubusson, Beauvais o.l.) 

             og håndbroderede tapisserier 

             (med gobelinsting, korssting 

             o.l.), også konfektionerede 

 61    5806 10 00*90  Vævede bånd og bånd bestående   48 

     5806 20 00   af sammenlimede parallelle     (tons) 

     5806 31 10   garner eller fibre, bortset 

     5806 31 90   fra etiketter o.l. under 

     5806 32 10   kategori 62 

     5806 32 90 

     5806 39 00*90  Elastiske tekstilstoffer 

     5806 40 00*90  (undtagen trikotagestof) 

             bestående af tekstil i 

             forbindelse med gummitråde 

 62    5606 00 91   Chenillegarn; overspundet      61 

     5606 00 99   garn (bortset fra garn       (tons) 

             overtrukket med metal og 

             overspundet garn af hestehår) 

     5804 10 11   Tyl og knyttede netstoffer, 

     5804 10 19   hånd- eller maskinfremstillede 

     5804 10 90   blonder og kniplinger, i 

     5804 21 10   løbende længder, strimler 

     5804 21 90   eller motiver 

     5804 29 10 

     5804 29 90 

     5804 30 00 

     5807 10 10   Vævede etiketter, emblemer o.l., 

     5807 10 90   ikke broderede, i løbende længder 

             eller tilskårne stykker 

     5808 10 00   Agramaner, possement o.l., 

     5808 90 00   arbejder i løbende længder, 

             kvaster, pomponer o.l. 

     5810 10 10   Broderier, i løbende længder, 

     5810 10 90   strimler eller i motiver 

     5810 91 10 

     5810 91 90 

     5810 92 10 

     5810 92 90 

     5810 99 10 

     5810 99 90 

 63    5906 91 00   Trikotagestof af syntetiske     33 

     6002 10 10*10  fibre med indhold af elastiske   (tons) 

     6002 10 90   monofilamenter på 5 vægtprocent 

     6002 30 10*10  og derover og trikotagestof med 

     6002 30 90   med indhold af gummitråde på 

             5 vægtprocent og derover 

     6001 10 00*10  Blondestoffer og stoffer med 

             opskåren luv, af syntetiske 

             fibre 

     6002 20 31 

     6002 43 19 

 65    5606 00 10   Trikotagestof, bortset fra     166 

             varer henhørende under      (tons) 

             kategori 38 A og 63, af uld, 

             bomuld eller syntetiske eller 

             regenererede fibre 

     6001 10 00*20 

     6001 21 00 

     6001 22 00 

     6001 29 10 

     6001 91 10 

     6001 91 30 

     6001 91 50 

     6001 91 90 

     6001 92 10 

     6001 92 30 

     6001 92 50 

     6001 92 90 

     6001 99 10 

     6002 10 10*91 

     6002 20 10 

     6002 20 39 

     6002 20 50 

     6002 20 70 

     6002 30 10*91 

     6002 41 00 

     6002 42 10 

     6002 42 30 

     6002 42 50 

     6002 42 90 

     6002 43 31 

     6002 43 33 

     6002 43 35 

     6002 43 39 

     6002 43 50 

     6002 43 91 

     6002 43 93 

     6002 43 95 

     6002 43 99 

     6002 91 00 

     6002 92 10 

     6002 92 30 

     6002 92 50 

     6002 92 90 

     6002 93 31 

     6002 93 33 

     6002 93 35 

     6002 93 39 

     6002 93 91 

     6002 93 99 

 66    6301 10 00   Plaider og lignende tæpper, ikke   23 

     6301 20 91   af trikotage, af uld, bomuld eller (tons) 

     6301 20 99   syntetiske eller regenererede fibre 

     6301 30 90 

     6301 40 90*91 

          *99 

     6301 90 90*21 

          *99 

 67    5807 90 90   Tilbehør til beklædningsgenstande, 85 

     6113 00 10   af trikotage,. ikke til spædbørn; (tons) 

     6117 10 00   al slags linned af trikotage; 

     6117 20 00   gardiner, forhæng, stores, under- 

     6117 80 10   gardiner, kapper, sengeforhæng 

     6117 80 90   og andre boligtekstiler af triko- 

     6117 90 00   tage; andre varer af trikotage; 

     6301 20 10   andre varer af trikotage, også 

     6301 30 10   dele af beklædningsgenstande 

     6301 40 10   eller tilbehør til beklædnings- 

     6301 90 10   genstande 

     6302 10 10 

     6302 10 90 

     6302 40 00 

     6302 60 00*10 

     6303 11 00 

     6303 12 00 

     6303 19 00 

     6304 11 00 

     6304 91 00 

     6305 20 00*10 

     6305 31 10 

     6305 39 00*91 

     6305 90 00*20 

     6307 10 10 

     6307 90 10 

 68    6111 10 90   Beklædningsgenstande og tilbehør  91 

     6111 20 90   til beklædningsgenstande til    (tons) 

     6111 30 90   spædbørn, bortset fra handsker, 

     6111 90 00*19  vanter og luffer under kategori 

             10 og 87 og strømper og sokker, 

             ikke af trikotage, under kategori 

             88 

     6209 10 00*90 

     6209 20 00*90 

     6209 30 00*90 

     6209 90 00*90 

 69    6108 11 10   Trusser, underkjoler og under-   102 

     6108 11 90   skørter, af trikotage, til   (1 000 stk.) 

     6108 19 10   kvinder og piger 

     6108 19 90 

 70    6115 11 00   Strømpebukser og trikoter, af  6 731 

     6115 20 19   syntetiske fibre, med enkelt-  (1 000 stk. 

             tråd på under 67 decitex     eller pr) 

             (6,7 tex). 

     6115 93 91   Strømper til kvinder, af 

             syntetiske fibre 

 72    6112 31 10   Badebeklædning, af uld, bomuld,  189 

     6112 31 90   eller syntetiske eller     (1 000 stk.) 

     6112 39 10   regenererede fibre 

     6112 39 90 

     6112 41 10 

     6112 41 90 

     6112 49 10 

     6112 49 90 

     6211 11 00 

     6211 12 00 

 73    6112 11 00   Træningsdragter af trikotage, af  181 

     6112 12 00   ud, bomuld eller syntetiske   (1 000 stk.) 

     6112 19 00   eller regenererede fibre 

 74    6104 11 00   Dragter, kostumer og sæt, af    67 

     6104 12 00   trikotage, til kvinder og piger,(1 000 stk.) 

     6104 13 00   af uld, bomuld eller syntetiske 

     6104 19 00*10  eller regenererede fibre, 

             undtagen skidragter og skisæt 

     6104 21 00 

     6104 22 00 

     6104 23 00 

     6104 29 00*10 

 75    6103 11 00   Dragter, kostumer og sæt,      10 

     6103 12 00   af trikotage, til mænd og    (1 000 stk.) 

     6103 19 00   og drenge, af uld, bomuld 

     6103 21 00   eller syntetiske eller 

     6103 22 00   regenererede fibre, undtagen 

     6103 23 00   skidragter og skisæt 

     6103 29 00 

 76    6203 22 10   Arbejds- og beskyttelses-     169 

     6203 23 10   beklædning, ikke af trikotage,  (tons) 

             til mænd og drenge 

     6203 29 11 

     6203 32 10   Kitler og forklæder, samt anden 

     6203 33 10   arbejds- og beskyttelsesberklæd- 

     6203 39 11   ning, ikke af trikotage, til 

             kvinder og piger 

     6203 42 11 

     6203 42 51 

     6203 43 11 

     6203 43 31 

     6203 49 11 

     6203 49 31 

     6204 22 10 

     6204 23 10 

     6204 29 11 

     6204 32 10 

     6204 33 10 

     6204 39 11 

     6204 62 11 

     6204 62 51 

     6204 63 11 

     6204 63 31 

     6204 69 11 

     6204 69 31 

     6211 32 10 

     6211 33 10 

     6211 42 10 

     6211 43 10 

 77    6211 20 00*10  Skidragter og skisæt, ikke af    45 

             trikotage             (tons) 

 78    6203 41 30   Beklædningsgenstande, ikke af   159 

     6203 42 59   trikotage, bortset fra be-    (tons) 

     6203 43 39   klædningsgenstande under 

     6203 49 39   kategori 6, 7, 8, 14, 15, 16, 

             17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 

             76 og 77 

     6204 61 80 

     6204 61 90 

     6204 62 59 

     6204 62 90 

     6204 63 39 

     6204 63 90 

     6204 69 39 

     6204 69 50 

     6210 40 00 

     6210 50 00 

     6211 31 00 

     6211 32 90 

     6211 33 90 

     6211 41 00 

     6211 42 90 

     6211 43 90 

 83    6101 10 10   Frakker og jakker og andre     60 

     6101 20 10   beklædningsgenstande, herunder   (tons) 

     6101 30 10   også skidragter og skisæt, af 

             trikotage, bortset fra beklædnings- 

             genstande under kategori 4, 5, 7, 

             13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 

             73, 74 og 75 

     6102 10 10 

     6102 20 10 

     6102 30 10 

     6103 31 00 

     6103 32 00 

     6103 33 00 

     6103 39 00*10 

     6104 31 00 

     6104 32 00 

     6104 33 00 

     6104 39 00*10 

     6112 20 00*10 

     6113 00 90 

     6114 10 00 

     6114 20 00 

     6114 30 00 

 84    6214 20 00   Sjaler, tørklæder, mantiller,    15 

     6214 30 00   slør o.l., ikke af trikotage,   (tons) 

     6214 40 00   af uld, bomuld eller syntetiske 

     6214 90 10   eller regenererede fibre 

 85    6215 20 00   Slips, butterfly og halsbind,    1 

     6215 90 00   ikke af trikotage, af uld, bomuld  (ton) 

             eller syntetiske eller regenererede 

             fibre 

 86    6212 20 00   Korsetter, hofteholdere, bryst-   140 

     6212 30 00   holdere, seler, sokkeholdere,  (1 000 stk.) 

     6212 90 00   strømpebånd o.l. (herunder 

             sådanne varer af trikotage), 

             også elastiske 

 87    6209 10 00*10  Handsker, vanter og luffer, ikke   37 

     6209 20 00*10  af trikotage            (tons) 

     6209 30 00*10 

     6209 90 00*10 

     6216 00 00 

 88    6209 10 00*20  Strømper og sokker, ikke af     8 

     6209 20 00*20  trikotage; andet tilbehør til   (tons) 

     6209 30 00*20  beklædningsgenstande, ikke 

     6209 90 00*20  til spædbørn, ikke af trikotage 

     6217 10 00 

     6217 90 00 

 90    5607 41 00   Sejlgarn, reb og tovværk, af    76 

     5607 49 11   syntetiske fibre, også flettet   (tons) 

     5607 49 19 

     5607 49 90 

     5607 50 11 

     5607 50 19 

     5607 50 30 

     5607 50 90 

 91    6306 21 00   Telte                69 

     6306 22 00                     (tons) 

     6306 29 00 

 93    6305 20 00*90  Sække og poser til emballage    28 

     6305 39 00*99  af tekstilstof, bortset fra    (tons) 

     6305 90 00*99  fra varer fremstillet af strimler 

             o.l., af polyetylen eller 

             polypropylen 

 94    5601 10 10   Vat af tekstilmateriale og varer  91 

     5601 10 90   deraf; tekstilfibre af bredde   (tons) 

     5601 21 10   under 5 mm, flok, støv og nopper 

     5601 21 90   nopper af tekstilmateriale 

     5601 22 10 

     5601 22 91 

     5601 22 99 

     5601 29 00 

     5601 30 00 

 95    5602 10 19   Filt og varer deraf, også     62 

     5602 10 31   imprægneret eller overtrukket,  (tons) 

     5602 10 39   bortset fra gulvbelægning 

     5602 10 90 

     5602 21 00 

     5602 29 90 

     5602 90 00 

     5807 90 10*10 

     5905 00 70*50 

     6210 10 10 

     6307 90 91 

 96    5603 00 10   Fiberdug og varer deraf, også   388 

     5603 00 91   imprægneret eller overtrukket 

     5603 00 93 

     5603 00 95 

     5603 00 99 

     5807 90 10*10 

     5905 00 70*40 

     6210 10 91 

     6210 10 99 

     6301 40 90*10 

     6301 90 90*10 

     6302 22 10 

     6302 32 10 

     6302 53 10 

     6302 93 10 

     6303 92 10 

     6303 99 10 

     6304 19 90*10 

     6304 93 00*10 

     6304 99 00*91 

     6305 39 00*10 

     6307 10 30 

     6307 90 99*10 

 97    5608 11 11   Knyttede netstoffer af sejlgarn,  22 

     5608 11 19   reb og tovværk, og konfektionerede (tons) 

     5608 11 91 

     5608 11 99 

     5608 19 11 

     5608 19 19 

     5608 19 31 

     5608 19 39 

     5608 19 91 

     5608 19 99 

     5608 90 00 

 98    5609 00 00   Andre varer fremstillet af garn,  14 

     5905 00 10   sejlgarn, reb og tovværk,     (tons) 

             bortset fra tekstilstoffer, varer 

             deraf og varer under kategori 97 

 99    5901 10 00   Tekstilstoffer, overtrukket med  75 

     5901 90 00   vegetabilske carbonhydratgummier 

             eller stivelsesholdige substanser, 

             af den art, der anvendes til 

             fremstilling af bogbind; etuier 

             m.v.; kalkerlærred; præpareret 

             malerlærred; buckram o.l. 

             tekstilstoffer til fremstilling 

             af hatte m.v. 

     5904 10 00 

     5904 91 10 

     5904 91 90 

     5904 92 00   Linoleum, også i tilskårne 

             stykker; gulvbelægnings- 

             materiale bestående af tekstil- 

             underlag med anden belægning end 

             linoleumsmasse, også i tilskårne 

             stykker 

     5906 10 10 

     5906 10 90 

     5906 99 10 

     5906 99 90   Tekstilstoffer (bortset fra 

             trikotagestof) imprægneret, 

             overtrukket eller lamineret 

             med gummi, bortset fra stoffer 

             til dæk 

     5907 00 10   Tekstilstoffer, imprægneret eller 

             overtrukket på anden måde; 

             malede teaterkulisser, malede 

             atelierbagtæpper o.l., 

             bortset fra stoffer under 

             kategori 100 

     5907 00 90 

 100   5903 10 10   Tekstilstoffer, imprægneret,    138 

     5903 10 90   overtrukket eller lamineret    (tons) 

     5903 20 10   med cellulosederivater eller 

             anden plast 

     5903 20 90 

     5903 90 10 

     5903 90 91 

     5903 90 99 

 101   5607 90 00*90  Sejlgarn, reb og tovværk, også    8 

             flettet, bortset fra varer af    (tons) 

             syntetiske fibre 

 109   6306 11 00   Presenninger, sejl og markiser   13 

                               (tons) 

     6306 12 00 

     6306 19 00 

     6306 31 00 

     6306 39 00 

 110   6306 41 00   Luftmadrasser, af vævet stof    68 

     6306 49 00                     (tons) 

 111   6306 91 00   Lejrudstyr, af vævet stof,      4 

     6306 99 00   bortset fra luftmadrasser og    (tons) 

             telte 

 112   6307 20 00   Andre varer fremstillet af     33 

     6307 90 99*91  tekstilstoffer, bortset fra    (tons) 

          *99  varer henhørende under kategori 

             113 og 114 

 113   6307 10 90   Gulvklude, karklude, støveklude   26 

             og pudseklude, ikke af trikotage  (tons) 

 114   5902 10 10   Tekstilstoffer og varer til     63 

             teknisk brug            (tons) 

     5902 10 90 

     5902 20 10 

     5902 20 90 

     5902 90 10 

     5902 90 90 

     5908 00 00 

     5909 00 10 

     5909 00 90 

     5910 00 00 

     5911 10 00 

     5911 20 00*90 

     5911 31 11 

     5911 31 19 

     5911 31 90 

     5911 32 10 

     5911 32 90 

     5911 40 00 

     5911 90 10 

     5911 90 90 

 115   5306 10 11   Garn af hør eller ramie      104 

                              (tons) 

     5306 10 19 

     5306 10 31 

     5306 10 39 

     5306 10 50 

     5306 10 90 

     5306 20 11 

     5306 20 19 

     5306 20 90 

     5308 90 11 

     5308 90 13 

     5308 90 19 

 117   5309 11 11   Vævet stof af hør eller ramie    33 

                              (tons) 

     5309 11 19 

     5309 11 90 

     5309 19 10 

     5309 19 90 

     5309 21 10 

     5309 21 90 

     5309 29 10 

     5309 29 90 

     5311 00 10 

     5803 90 90 

     5905 00 31 

     5905 00 39 

 118   6302 29 10   Sengelinned, dækketøj, hånd-    15 

     6302 39 10   klæder, viskestykker, af      (tons) 

     6302 39 30   hør eller ramie, undtagen af 

     6302 52 00   af trikotage 

     6302 59 00*10 

     6302 92 00 

     6302 99 00*10 

 120   6303 99 90*10  Gardiner, forhæng, undergardiner,  3 

     6304 19 30   kapper, sengeforhæng og andre   (tons) 

     6304 99 00*10  boligtekstiler, ikke af trikotage, 

             af hør eller ramie 

 121   5607 90 00*20  Sejlgarn, reb og tovværk, også   26 

             flettet, af hør eller ramie    (tons) 

 122   6305 90 00*91  Sække og poser til emballage,    23 

          *92  brugte, af hør eller ramie,    (tons) 

             ikke af trikotage 

 123   5801 90 10   Vævede fløjls-, plys- og chenille-  1 

     5801 90 90*20  stoffer (bortset fra varer hen-   (ton) 

     6214 90 90*11  hørende under KN-kode 5802 eller 

          *91  5806), sjaler, tørklæder, 

             mantiller, slør og lignende, af 

             hør eller ramie, ikke af trikotage 

 124   5501 10 00   Korte syntetiske fibre      2 038 

     5501 20 00                     (tons) 

     5501 30 00 

     5501 90 00 

     5503 10 11 

     5503 10 19 

     5503 10 90 

     5503 20 00 

     5503 30 00 

     5503 40 00 

     5503 90 10 

     5503 90 90 

     5505 10 10 

     5505 10 30 

     5505 10 50 

     5505 10 70 

     5505 10 90 

 125 A  5402 41 10   Garn af endeløse kemofibre     453 

     5402 41 30   (sammenhængende), ikke i detail- (tons) 

     5402 41 90   salgsoplægninger, undtagen garn 

     5402 42 00   henhørende under kategori 41 

     5402 43 10 

     5402 43 90 

 125 B  5404 10 10   Monofilamenter, strimler      273 

     5404 10 90   (kunstige strå o.l.) og      (tons) 

     5404 90 11   imiteret calcut af kemofiber- 

     5404 90 10   materiale 

     5404 90 19   af syntetisk materiale 

             = af monofilamenter 

             = Andre varer 

     5604 20 00*90 

     5604 90 00*20 

 126   5502 00 10   Korte regenererede fibre     1 701 

     5502 00 90                    (tons) 

     5504 10 00 

     5504 90 00 

     5505 20 00 

 127 A  5403 31 00   Garn af kemofibre, (endeløse)   141 

     5403 32 00*10  ikke i detailsalgsoplægninger;  (tons) 

     5403 33 10   undtagen garn henhørende under 

             kategori 42 

 127 B  5405 00 00   Monofilamenter, strimler      19 

     5604 90 0030  (kunstige strå o.l.) og imiteret (tons) 

             calcut af kemofibermateriale 

 129   5110 00 00   Garn af grove dyrehår eller af    2 

             hestehår             (tons) 

 130 A  5004 00 10   Garn af natursilke (undtagen    13 

     5004 00 90   garn af affald af natursilke)   (tons) 

     5006 00 10 

 130 B  5005 00 10   Garn af natursilke, undtagen    36 

     5005 00 90   garn henhørende under kategori  (tons) 

             130 A 

     5006 00 90   Fishgut 

     5604 90 00*10 

 131   5308 90 90   Garn af andre vegetabilske      6 

             tekstilfibre           (tons) 

 132   5308 30 00   Papirgarn              8 

                              (tons) 

 133   5308 20 10    Garn af hamp            73 

     5308 20 90                     (tons) 

 134   5605 00 00    Garn af metaltråd          24 

                              (tons) 

 135   5113 00 00    Vævet stof af hestehår eller     1 

             andre grove dyrehår        (ton) 

 136   5007 10 00    Vævet stof af natursilke      121 

                              (tons) 

     5007 20 10 

     5007 20 21 

     5007 20 39 

     5007 20 41 

     5007 20 51 

     5007 20 59 

     5007 20 61 

     5007 20 69 

     5007 20 71 

     5007 90 10 

     5007 90 30 

     5007 90 50 

     5007 90 90 

     5803 90 10 

     5905 00 90*20 

     5911 20 00*20 

 137   5801 90 90*10  Vævede fløjls-, plys og       1 

             chenillestoffer (bortset fra varer (ton) 

             henhørende under KN-kode 5508 og 

             varer henhørende under KN-kode 

             5805) af natursilke 

     5806 10 00*10  Vævede bånd af natursilke 

 138   5311 00 90    Vævet stof af andre vegetabilske  16 

             tekstilfibre end hør, jute eller  (tons) 

             andre bastfibre 

     5905 00 90*90  Vævet stof af papirgarn 

 139   5809 00 00    Vævet stof af metaltråd og vævet   2 

             stof af metalliseret garn     (tons) 

 140   6001 10 00*90  Trikotagestof, andet end af bomuld, 3 

     6001 29 90    uld og kemofibre          (tons) 

     6001 99 90 

     6002 20 90 

     6002 49 00 

     6002 99 00 

 141   6301 90 90*29  Plaider og lignende tæpper af    4 

          *99  tekstilmaterialer, andre end af   (tons) 

             bomuld, uld og kemofibre 

 142   5702 39 90*20  Guldtæpper og anden gulvbelægning  57 

     5702 49 90*20  af tekstilmaterialer, undtagen   (tons) 

     5702 59 00*30  varer af kokosfibre (kokosbast), 

     5702 99 00*30  henhørende under KN-kode 5303, 

             eller varer henhørende under 

             kategori 59 

     5705 00 90*31 

          *39 

 144   5602 10 35    Filt af grove dyrehår        1 

     5602 29 10                     (ton) 

 145   5607 30 00    Sejlgarn, reb og tovværk, også   246 

             flettet              (tons) 

     5607 90 00*10  Af abaca (manilahamp or Musa 

             textilis Nee) eller andre hårde 

             bladfibre eller af hamp 

 146 A  5607 21 00*11  Sejlgarn, reb og tovværk, også   246 

          *19  flettet              (tons) 

             Binde- og pressegarn til 

             landbrugsmaskiner, af sisal eller 

             andre agavefibre 

 146 B  5607 21 00*91  Sejlgarn, reb og tovværk, også    19 

          *99  flettet              (tons) 

     5607 29 10    Af sisal eller andre agavefibre, 

     5607 29 90    undtagen varer henhørende under 

             kategori 146 A 

 152   5602 10 11    Filt og varer deraf, også      4 

             imprægneret eller overtrukket   (tons) 

             Filt i løbende længder eller kun 

             tilskåret i rektangulær form 

             Nålefilt af jute eller andre 

             bastfibre henhørende under 

             KN-kode 5703, ikke imprægneret 

             eller overtrukket, ikke til 

             gulvbelægning 

 156   6106 90 30    Bluser og pullovere af natursilke,  4 

     6110 90 90*30  herunder schappesilke og      (tons) 

             bourettesilke til kvinder, piger 

             og småbørn 

 157   6101 90 10    Beklædningsgenstande af trikotage, 15 

     6101 90 90    undtagen varer henhørende under   (tons 

             kategori 1 til 123 og under 

             kategori 156 

     6102 90 10 

     6102 90 90 

     6103 39 00*90 

     6103 49 99 

     6104 19 00*90 

     6104 29 00*90 

     6104 39 00*90 

     6104 49 00 

     6104 69 99 

     6105 90 90 

     6106 90 50 

     6106 90 90 

     6107 99 00*90 

     6108 99 90 

     6109 90 90 

     6110 90 10 

     6110 90 90*90 

     6111 90 00*90 

     6112 20 00*90 

     6114 90 00 

 159   6204 49 10    Kjoler, bluser, herunder       39 

             skjortebluser, af natursilke,    (tons) 

             herunder schappesilke eller 

             bourettesilke, af vævet stof 

     6206 10 00    Sjaler, tørklæder, mantiller, 

             slør o.l. 

     6214 10 00    Af natursilke, herunder schappe- 

             silke eller bourettesilke 

     6215 10 00    Slips og halsbind 

             Af natursilke, herunder schappe 

             silke eller bourettesilke 

 160   6213 10 00    Lommetørklæder            1 

             Af natursilke, herunder schappe   (ton) 

             silke eller bourettesilke 

 161   6201 19 00    Beklædningsgenstande, ikke af    74 

     6201 99 00    trikotage, undtagen varer     (tons) 

             henhørende under kategori 1 til 

             123 og kategori 159 

     6202 19 00 

     6202 99 00 

     6203 19 90 

     6203 29 90 

     6203 39 90 

     6203 49 90 

     6204 19 90 

     6204 29 90 

     6204 39 90 

     6204 49 90 

     6204 59 90 

     6204 69 90 

     6205 90 10 

     6205 90 90 

     6206 90 10 

     6206 90 90 

     6211 20 00*90 

     6211 39 00 

     6211 49 00 

     6214 90 90*19 

          *99 

 220   6309 00 00    Brugte beklædningsgenstande   1 030 

                              (tons) 

 230   5604 10 00    Garn og snore af gummi,       24 

             overtrukket med tekstil     (tons) 

 240   5801 90 90*90  Andre tekstilvarer, undtagen     1 

     5811 00 00*14  varer henhørende under kategori  (ton) 

             1 til 230 

          *15 

          *99 

     6002 10 10*99 

     6002 30 10*99 

     6304 19 90*99 

     6304 99 00*99 

     6305 90 00*10 

     6305 90 00*93 

     6308 00 00*90 

 --------------------------------------------------------------------- 

1) Varebeskrivelsens formulering anses, uden at dette berører fortolkningsreglerne for den kombinerede nomenklatur, for kun at have en vejledende værdi: præferenceordningen afgøres af KN-/Taric-kodernes betydning, eventuelt de Taric-koder, som følger efter en asterisk.

2) For varer, der indføres ud over disse årlige lofter, kan Fællesskabet genindføre told på et hvilket som helst tidspunkt af det pågældende år.

Bilag VI

Varer omhandlet i artikel 17

Varer, for hvilke Fællesskabet og Letland opretholder et landbrugselement i tolden

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode           Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2905 43    Mannitol 

  2905 44    D-glucitol (sorbitol) 

 ex 3505 10    Dekstrin og anden modificeret stivelse, undtagen 

         stivelse, esterificeret eller etherificeret, 

         henhørende under pos. 3505 10 50 

  3505 20    Lim på basis af stivelse, dextrin eller anden 

         modificeret stivelse 

  3809 10    Efterbehandlingsmidler på basis af stivelse eller 

         stivelsesprodukter 

  3823 60    Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 

         2905 44 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag VII

Liste over varer omhandlet i artikel 20, stk. 2

For indførsel i Fællesskabet af følgende varer med oprindelse i Letland

gælder nedennævnte toldsatser

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode      Varebeskrivelse 1)           Toldsats 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0409       Naturlig honning             17,3% 

 0601 10      Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke 

          og jordstængler, ikke i vækst eller 

          i blomst                  5,1% 

 0602 20 90    Træer og buske, af den art der bærer 

          spiselige frugter, andre varer       8,3% 

 0602 40      Rosenplanter, også podede         6% 

 0706 90 30    Peberrod                  7% 

 0707 00 25 

 0707 00 30    Agurker, friske eller kølede 

          (fra 16. maj til 31. oktober)       16% 

 0709 51 30    Kantareller fri 

 0810 40 30    Blåbær af arten Vaccinium myrtillus fri 2) 

 0810 40 50    Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon 

          og Vaccinium corymbosum          3% 2) 

 0810 40 90    Andre bær                 5% 2) 

 0909 40      Kommen                   fri 

 2009 70 93    Æblesaft, med en densitet ved 20 grader 

          på 1,33 g/(cm3) og derunder: 

 2009 70 30    med en værdi pr. 100 kg netto på over 

          18 ecu, tilsat sukker           12% 

 2009 70 93    med en værdi pr. 100 kg netto på 18 ecu 

          og derunder, med indhold af tilsat 

          sukker på 30 vægtprocent og derunder   12% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 70 99    Ikke tilsat sukker             12% 

 --------------------------------------------------------------------- 

1) Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelserne kun opfattes som orienterende, idet præferenceordningen i dette bilag bestemmes af KN-koderne. Når der anføres ex KN-koder, bestemmes præferenceordningen af KN-koden og den pågældende beskrivelse tilsammen.

2) Under forbehold af ordningen med mindstepriser i bilaget til nærværende bilag.

Bilag til bilag VII

Importordning med mindstepriser for visse bærfrugter til forarbejdning

1. For hvert produktionsår fastsættes der mindstepriser ved indførsel af følgende varer:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode      Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0810 40 30    Blåbær 

 0810 40 50    Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og 

          Vaccinium corymbosum 

 0810 40 90    Andre bær 

 --------------------------------------------------------------------- 

Mindstepriserne ved indførsel fastsættes af Fællesskabet i samråd med Letland under hensyntagen til prisudviklingen, de indførte mængder og markedsudviklingen i Fællesskabet.

2. Mindstepriserne ved indførsel overholdes efter følgende kriterier:

- i enhver tremåneders periode i produktionsåret må den gennemsnitlige enhedspris for hver af de i stk. 1 anførte varer, som indføres i Fællesskabet, ikke være lavere end mindsteprisen for den pågældende vare

- i enhver periode på to uger må den gennemsnitlige enhedspris for hver af de i stk. 1 anførte varer, som indføres i Fællesskabet, ikke være lavere end 90% af mindsteprisen for den pågældende vare, for så vidt de mængder, der er indført i nævnte periode, ikke er mindre end 4% af den normale årlige indførsel.

3. Misligholdes et af disse kriterier, kan Fællesskabet indføre foranstaltninger, der sikrer, at mindsteprisen ved indførsel overholdes for hver forsendelse af den pågældende vare, som indføres fra Letland.

Bilag VIII

Varer, der omhandles i artikel 20, stk. 2

Ordninger for indførsel af levende hornkvæg, kød af hornkvæg, får og geder i Fællesskabet

1. Uafhængigt af de skønsmæssige opgørelser fastsat i forordning (EØF) nr. 805/68 åbnes et globalt toldkontingent for indførsel fra Estland, Letland og Litauen på 3 500 stk. levende hornkvæg til opfedning eller slagtning, med en levende vægt på ikke under 160 kg og ikke over 300 kg, henhørende under KN-kode 0102.

Den nedsatte afgift eller specifikke toldsats, der skal anvendes på dyr under dette kontingent, fastsættes til 25% af den fulde størrelse af afgiften eller den specifikke toldsats.

2. Hvis prognoser viser, at indførslen i Fællesskabet kan overstige 425 000 dyr i et bestemt år, kan Fællesskabet træffe beskyttelsesforanstaltninger i henhold til forordning (EØF) nr. 805/68, uanset enhver anden rettighed indrømmet i henhold til aftalen.

3. Der åbnes et globalt toldkontingent for indførsel fra Estland, Letland og Litauen på 1 500 tons kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset henhørende under KN-kode 0201 og 0202.

Den nedsatte toldsats og afgift eller specifikke toldsats, der skal anvendes for dette kontingent, fastsættes til 40% af deres fulde størrelse.

4. Inden for rammerne af de autonome importordninger i forordning (EØF) nr. 3643/85 reserveres et globalt kontingent på 100 tons kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0204, for Estland, Letland og Litauen.

Bilag IX

Varer omhandlet i artikel 20, stk. 2

For indførsel i Fællesskabet af følgende produkter med oprindelse i Letland indrømmes en 60% nedsættelse af den variable afgift, værditolden og/eller den specifikke toldsats inden for de anførte mængder (toldkontingenter)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse 1)   År 1995  År 1996 1997 og hvert 

                            af de 

                            følgende år 

                   --------------------------------- 

                   tons    tons  tons 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0203    Kød af tamsvin, fersk 

        eller kølet 2)      800    900  1 000 

 0207 10 15  Hønsekroppe; bryst af 

        høns; lår af høns    400    450   500 

 0207 21 10 

 0207 10 19 

 0207 21 90 

 0207 39 21 

 0207 41 41 

 0207 39 23 

 0207 41 51 

 0402 10 19  Skummetmælkspulver  2 000    2 250  2 500 

 0402 21 19  Sødmælkspulver 

 0402 29 99  Mælk eller fløde, 

        koncentreret, tilsat 

        sukker         150     175   200 

 0405 00 11  Smør          800     850   900 

 0405 11 19 

 0406 10    Frisk ost        300     350   400 

 0406 90 21  Cheddarost       600     700   800 

 0406 90 23  Edamost 

 0702 00    Tomater, friske eller 

        kølede          60     60   60 

 0704 10 10  Blomkål, fra 15. april 

        til 30. november     60     60   60 

 0704 90 10  Hvidkål og rødkål    150     175   200 

 ex 0706 10 00 Gulerødder       150     175   200 

 0710 10 00  Kartofler, frosne    150     175   200 

 1601 00 91  Tørrede pølser og 

        smørepølser, ikke 

        kogt          150     175   200 

 1602 50 10  Kød af hornkvæg, 

        tilberedt eller 

        konserveret       150     175   200 

 --------------------------------------------------------------------- 

1) Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelserne kun opfattes som orienterende, idet præferenceordningen i dette bilag bestemmes af KN-koderne. Når der anføres ex KN-koder, bestemmes præferenceordningen af KN-koden og den pågældende beskrivelse tilsammen.

2) Undtagen mørbrad frembudt alene.

Bilag X

Liste over varer omhandlet i artikel 20, stk. 2

1. For indførsel i Letland af følgende produkter med oprindelse i Fællesskabet gælder nedennævnte told.

2. Toldtariffer, der vedtages mellem 1995 og 2000, nedsættes med lige store årlige størrelser.

3. Hvis der gælder en gunstigere handelsordning i Letland, skal denne anvendes for indførsler fra Fællesskabet.

4. Indførsel i Letland af andre landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i dette bilag, er fritaget for told og andre afgifter med tilsvarende virkning.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode    Varebeskrivelse        Toldsats 

                --------------------------------------- 

                Basis-  MFN-  for indførsler fra EF 

                told   told  ----------------------- 

                        1995    2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0101     Heste, æsler, 

        muldyr og 

        mulæsler, 

        levende: 

        - Heste 

 0101 11 00   - Racerene 

          avlsdyr   1%   0,5%  0,5%    fri 

 0101 19     - Andre 

          varer    20%  15%   15%     15% 

 0101 20    - Æsler, muldyr 

         og mulæsler  20%  15%   15%     15% 

 0102     Hornkvæg, 

        levende: 

 0102 10 00  - Racerene 

         avlsdyr    1%   0,5%  0,5%    fri 

 0102 90    - Andre varer  20% + 15% +  15% +    15% + 

                450  450   450     360 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0103     Svin, levende: 

 0103 10 00  - Racerene 

         avlsdyr    1%   0,5%  0,5%    fri 

        - Andre varer  20% + 15% +  15% +    15% + 

                500  500   500     400 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0104     Får og geder, 

        levende: 

 0104 10    - Får: 

 0104 10 10   - Racerene 

          avlsdyr   1%   0,5%  0,5%    fri 

 0104 10 90   - Andre varer 20%  15%   15%     15% 

 0104 20    - Geder: 

 0104 20 10   - Racerene 

          avlsdyr   20%  15%   15%     fri 

 0104 20 90   - Andre varer 20%  15%   15%     fri 

 0105     Fjerkræ, dvs. 

        høns af arten 

        Gallus 

        domesticus, 

        ænder, gæs, 

        kalkuner og 

        perlehøns, 

        levende     1%   0,5%  0,5%    fri 

 0106 00    Andre dyr, 

        levende     1%   0,5%  0,5%    fri 

 0201     Kød af hornkvæg, 

        fersk eller 

        kølet      20% + 15% +  15%     15% + 

                600  600   600     480 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0201 30 00  - Udbenet kød  20% + 15% +  15% +    15% + 

                600  600   240     192 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton* 

 0202     Kød af hornkvæg, 

        frosset     20% + 15% +  15% +    15% + 

                500  500   500     400 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0203     Svinekød, fersk, 

        kølet eller 

        frosset     20% + 15% +  15% +    15% + 

                700  700   700     560 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0203 12 10  - Skinke og 

         stykker deraf 20% + 15% +  15% +    15% + 

                700  700   280     224 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton* 

 0204     Kød af får og 

        geder, fersk, 

        kølet eller 

        frosset     20% + 15% +  15%     15% + 

                500  500   500     400 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0205     Hestekød samt 

        kød af æsler, 

        muldyr eller 

        mulæsler, fersk, 

        kølet eller 

        frosset     150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0206     Spiseligt 

        slagteaffald af 

        hornkvæg, svin, 

        får, geder, 

        heste, æsler, 

        muldyr eller 

        mulæsler, fersk, 

        kølet eller 

        frosset             60 

                150  150   LVL/   48 

                LVL/  LVL/   ton    LVL/ 

                ton  ton   (1)    ton 

 0207     Kød og spiseligt 

        slagteaffald, 

        fersk, kølet 

        eller frosset, 

        af fjerkræ hen- 

        hørende under 

        pos. 0105    20% + 15% +  15% +    50% + 

                100  100   100     80 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0208     Andet kød og 

        spiseligt 

        slagteaffald, 

        fersk, kølet 

        eller frosset  150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0209     Svinespæk uden 

        kødlag, fedt af 

        svin og fedt af 

        fjerkræ, ikke 

        udsmeltet, ud- 

        presset eller 

        ekstraheret med 

        opløsnings- 

        midler, fersk, 

        kølet, frosset, 

        saltet, i salt- 

        lage, tørret 

        eller røget   150  150   60     48 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton*    ton* 

 0210     Kød og spiseligt 

        slagteaffald, 

        saltet, i 

        saltlage, tørret 

        eller røget; 

        spiseligt mel 

        og pulver af 

        kød eller 

        slagteaffald: 

 0210 11    - Skinke og bov 

         samt stykker 

         deraf, ikke 

         udbenet    150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 12    - Brystflæsk og 

         stykker deraf 150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 19    - Andre varer  150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 20    - Kød af horn- 

         kvæg      150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 90    - Andre varer, 

         herunder 

         spiseligt mel 

         og pulver af 

         kød eller 

         slagteaffald 

        - Kød: 

 0210 90 10   - Hestekød, 

          saltet, i 

          saltlage 

          eller 

          tørret    150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 90 20  - Andre varer  150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 90 31  - Lever     150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 90 39  - Andre varer  150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 90 41  - Nyretappe   150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 90 49  - Andre varer  150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 90 60  - Af får og 

         geder     150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

        - I andre tilfælde: 

        - Lever af fjerkræ: 

 0210 90 71  - Lever af 

         overfedede 

         gæs og ænder 

         (»foies 

         gras«) 

         saltede eller 

         i saltlage   150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 90 79  - Andre varer  150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0210 90 80  - Andre varer  150  150   150     120 

 0210 90 90  - Spiseligt mel 

         og pulver af 

         kød og slagte- 

         affald     1%   0,5%  0,5%    fri 

 0401      Mælk og fløde, 

         ikke kon- 

         centreret og 

         ikke tilsat 

         sukker eller 

         andre søde- 

         midler     20% + 15% +  15% +    15% + 

                60   60   60     48 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0402     Mælk og fløde, 

        koncentreret 

        eller tilsat 

        sukker eller 

        andre sødemidler: 

 0402 10    - I pulverform, 

         som granulat 

         eller i anden 

         fast form, 

         med fedtindhold 

         på 1,5 vægt- 

         procent og 

         derunder 

        - I pulverform, 

         som granulat 

         eller i anden 

         fast form, 

         med fedtind- 

         hold på over 

         1,5 vægt- 

         procent    20% + 15% +  15% +    15% + 

                400  400   400     320 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0402 21     - Ikke tilsat 

          sukker eller 

          andre søde- 

          midler    20% + 15% +  15% +    15% 

                400  400   400     320 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0402 29    - Tilsat sukker 

         eller andre 

         sødemidler: 

         - Med fedt- 

          indhold på 

          27 vægt- 

          procent og 

          derunder: 

 0402 29 11   - Specialmælk 

          til børn, i 

          hermetisk 

          lukkede 

          beholdere af 

          nettovægt 

          500 g og 

          derunder og 

          med fedt- 

          indhold på 

          over 10 

          vægt- 

          procent   fri  fri   fri     fri 

         - Andre varer 20% + 15% +  15% +    15% + 

                60   60   60     48 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

        - I anden form  20% + 15% +  15% +    15% + 

                60   60   60     48 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0404     Valle, også 

        koncentreret 

        eller tilsat 

        sukker eller 

        andre søde- 

        midler; varer 

        bestående af 

        naturlige mælke- 

        bestanddele, 

        også tilsat 

        sukker eller 

        andre søde- 

        midler, ikke 

        andetsteds 

        tariferet    20%  15%   15%     10% 

 0405     Smør og andre 

        mælkefedt- 

        stoffer     20% + 15% +  15% +    15% + 

                600  600   600     480 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0406     Ost og ostemasse 20% + 15% +  15% +    15% + 

                600  600   600     480 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0406 90 14  - Emmentaler, 

         Gruyere, 

         Sbrinz, 

         Bergkase og 

         Appenzell   20% + 15% +  15% +    15% + 

                600  600   240     192 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0407 00    Fugleæg med 

        skal, friske, 

        konserverede 

        eller kogte   20% + 15% +  15% +    15% + 

                20   20   20     20 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton/  ton/  ton/    ton/ 

                1000  1000  1000    1000 

                stk.  stk.  stk.    stk. 

        - Æg af fjerkræ: 

         - Til ud- 

          rugning   1%   0,5%     0,5%  fri 

 0408     Fugleæg uden 

        skal samt ægge- 

        blommer, friske, 

        tørrede, kogt i 

        vand eller damp- 

        kogte, formede, 

        frosne eller på 

        anden måde 

        konserverede, 

        også tilsat 

        sukker eller 

        andre søde- 

        midler      20%  15%   15%     10% 

 0409 00 00  Naturlig honning 20%  15%   15%     10% 

 0410 00 00  Spiselige pro- 

        dukter af 

        animalsk op- 

        rindelse, ikke 

        andetsteds 

        tariferet    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 0504 00 00  Tarme, blærer 

        og maver, hele 

        eller stykker 

        deraf, andre 

        dyr end fisk   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 0511     Animalske 

        produkter, ikke 

        andetsteds 

        tariferet; døde 

        dyr af de arter, 

        der er nævnt i 

        kapitel 1 eller 

        3, uegnede til 

        menneskeføde: 

 0511 10 00  - Tyresæd    20%  15%   15%     0,5% 

        - Andre varer: 

 0511 91    - Af fisk, 

         krebsdyr, 

         bløddyr eller 

         andre hvirvel- 

         løse vanddyr; 

         døde dyr af 

         de arter, der 

         er nævnt i 

         kap. 3: 

 0511 91 10   - Fiskeaffald 1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 0511 99    - Andre varer  20%  15%   15%     0,5% 

 0601     Løg, rod- og 

        stængelknolde, 

        rodstokke og 

        jordstængler, 

        også i vækst 

        eller i blomst; 

        cikorieplanter 

        og -rødder, 

        undtagen 

        cikorierødder 

        henhørende 

        under pos. 1212 20%  15%   15%     0,5% 

 0601 10    - Løg, rod- 

         eller stængel- 

         knolde, rod- 

         stokke og 

         jordstængler, 

         ikke i vækst 

         eller i 

         blomst: 

 0601 10 30   - Tulipaner  20%  15%   5%*     0,5%* 

 0602     Andre levende 

        planter (her- 

        under rødder), 

        stiklinger og 

        podekviste; 

        mycelium     20%  15%   15%     10% 

 0603     Afskårne blomster 

        og blomster- 

        knopper, af den 

        art, der 

        anvendes til 

        buketter eller 

        til pynt, 

        tørrede, friske, 

        blegede, 

        farvede, 

        imprægnerede 

        eller præparerede 

        på anden måde: 

 0603 10    - Friske: 

 0603 10 20   - I perioden 

          1. juni til 

          31. oktober 45%  40%   40%     30% 

 0603 10 13   - Nelliker   45%  40%   20%*    15%* 

         - I perioden 

          1. november 

          til 31. maj: 

 0603 10 51   - Roser    20%  15%   5%*     0,5%* 

 0603 10 53   - Nelliker   20%  15%   5%*     0,5%* 

 0603 10 55   - Orkideer   20%  15%   5%*     0,5%* 

 0603 10 65   - Krysantemum 20%  15%   5%*     0,5%* 

 0603 90 00  - Andre varer  20%  15%   15%     10% 

 0604     Blade, grene og 

        andre plante- 

        dele, uden 

        blomster eller 

        blomsterknopper, 

        samt græs, mos 

        og lav, af den 

        art, der an- 

        vendes til 

        buketter eller 

        til pynt, 

        friske, tørrede, 

        blegede, 

        farvede, 

        imprægnerede 

        eller præparerede 

        på anden måde  20%  15%   15%     10% 

 0701     Kartofler, friske 

        eller kølede   20% + 15% +  15% +    15% + 

                20   20   20     16 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0701 10 00  - Læggekartofler 20% + 15% + 

                20   20 

                LVL/  LVL/ 

                ton  ton   fri*    fri* 

 0702     Tomater, friske 

        eller kølede: 

 0702 00 10  - I perioden 

         1. november 

         til 14. maj 

 0702 00 90  - I perioden 

         15. maj 

         til 31. maj 

         og perioden 

         1. september 

         til 31. 

         oktober    20%  15%   5%*     0,5%* 

        - I perioden 

         1. juni til 

         30. juni    20%  15%   15%     10% 

 0702 09 01  - I perioden 

         1. juli til 

         31. august   200  200   200     160 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0702 09 02           150  150   150     120 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0703     Skalotteløg, 

        hvidløg og 

        andre spiseløg 

        samt porrer og 

        andre Allium- 

        arter, friske 

        eller kølede: 

 0703 10    - Skalotteløg og 

         andre spiseløg 

         (bortset fra 

         hvidløg)    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 0703 20 00  - Hvidløg    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 0703 90 00   Porrer og 

         andre Allium- 

         arter     20%  15%   15%     10% 

 0704     Hvidkål, blom- 

        kål, grønkål og 

        anden spiselig 

        kål (Brassica- 

        arter), friske 

        eller kølede   20% + 15% + 

                20   20 

                LVL/  LVL/  15%*    10%* 

                ton  ton 

 0705     Salat (Lactuca 

        sativa) og 

        cikorie 

        (Cichorium- 

        arter), friske 

        eller kølede   20%  15%   15%     10% 

 0706     Gulerødder, 

        turnips, 

        rødbeder, 

        skorzoner, 

        knoldselleri, 

        radiser og 

        andre spise- 

        lige rødder, 

        friske eller 

        kølede: 

 0706 10 00  - Gulerødder og 

         turnips    20% + 15% +  15% +    15% + 

                20   20   20     16 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 0706 90    - Andre varer  20%  15%   5%*     0,5%* 

 0707 00    Agurker og 

        asier, friske 

        eller kølede: 

        - Agurker: 

 0707 00 11  - I perioden 

         1. november 

         til 30. april 

        - I perioden 

         1. maj til 

         30. juni    20%  15%   5%*     0,5%* 

 0707 00 19  - I perioden 

         1. juli til 

         31. oktober  100  100   100     80 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

        - Drueagurker  20%  15%   15%     10% 

 0707 09 00           20%  15%   15%     10% 

 0708     Bælgfrugter, 

        også udbælgede, 

        friske eller 

        kølede      20%  15%   15%     15% 

 0709     Andre grøntsager, 

        friske eller 

        kølede 

        - Artiskokker 

 0709 10 00  - Asparges    20%  15%   15%     0,5% 

 0709 20 00  - Auberginer   20%  15%   15%     0,5% 

 0709 30 00  - Selleri, 

         undtagen 

         knoldselleri  20%  15%   15%     0,5% 

 0709 40 00  - Svampe og 

         trøfler:    20%  15%   15%     0,5% 

        - Svampe 

 0709 51    - Frugter af 

         slægterne 

         Capsicum    20%  15%   15%     10% 

 0709 60     eller Pimenta 

 0709 70    - Spinat, 

         newzealandsk 

         spinat og 

         havemælde- 

         spinat     20%  15%   5%*     0,5%* 

        - Andre varer  20%  15%   15%     0,5% 

 0700 90            20%  15%   15%     0,5% 

 0710     Grøntsager, 

        også kogte i 

        vand eller 

        dampkogte, 

        frosne      20%  15%   15%     10% 

 0711     Grøntsager, 

        foreløbigt 

        konserverede 

        f.eks. med 

        svolvdioxid, i 

        saltlage, 

        svovlsyrling- 

        vand eller 

        andre konser- 

        verende op- 

        løsninger, men 

        ikke tilberedte 

        til umiddelbar 

        fortæring    20%  15%   15%     0,5% 

 0712     Grøntsager, 

        tørrede, også 

        snittede, knuste 

        eller pulveri- 

        serede, men ikke 

        yderligere til- 

        beredte     20%  15%   15%     10% 

 0713     Bælgfrugter, 

        udbælgede og 

        tørre, også 

        afskallede eller 

        flækkede     20%  15%   15%     0,5% 

 0714     Maniokrod, 

        arrowroot, 

        saleprod, jord- 

        skokker, søde 

        kartofler og 

        lignende rødder 

        og rodknolde med 

        stort indhold 

        af stivelse eller 

        inulin, friske 

        eller tørrede, 

        hele eller snit- 

        tede, også i 

        form af pellets; 

        marv af sago- 

        palmer      20%  15%   15%     0,5% 

 0801     Kokosnødder, 

        paranødder og 

        akajounødder, 

        friske eller 

        tørrede, også 

        afskallede    2%   1%   1%     0,5% 

 0802     Andre nødder, 

        friske eller 

        tørrede, også 

        afskallede    2%   1%   1%     0,5% 

 0803 00    Bananer, her- 

        under pisang, 

        friske eller 

        tørrede     2%   1%   1%     0,5% 

 0804     Dadler, figner, 

        ananas, avoca- 

        doer, guavabær, 

        mango og mango- 

        staner, friske 

        eller tørrede  2%   1%   1%     0,5% 

 0805     Citrusfrugter, 

        friske eller 

        tørrede     2%   1%   1%     0,5% 

 0806     Druer, friske 

        eller tørrede  2%   1%   1%     0,5% 

 0807     Meloner (herunder 

        vandmeloner) og 

        melontræsfrugter 

        (papaya), friske 2%   1%   1%     0,5% 

 0808     Æbler, pærer og 

        kvæder, friske  2%   1%   1%     0,5% 

 0808 10    - Æbler: 

        - I andre tilfælde: 

        - I perioden 

         1. august til 

         31. december  20%  15%   15%     15% 

 0809     Abrikoser, 

        kirsebær, 

        ferskner 

        (herunder 

        nektariner), 

        blommer og 

        slåen, friske  2%   1%   1%     0,5% 

 0810     Andre frugter, 

        friske: 

 0810 10    - Jordbær: 

 0810 10 101  - I perioden 

         1. juli til 

         31. juli    20%  15%   15%     10% 

 0810 10 901  - I perioden 

         1. august til 

         30. juni    2%   1%   1%     0,5% 

 0810 20    - Hindbær    2%   1%   1%     0,5% 

 0810 30    - Ribs, solbær 

         og stikkelsbær: 

 0810 30 001  - I perioen 

         1. juli til 

         31. juli    20%  15%   15%     10% 

 0810 30 002  - I perioden 

         1. august til 

         30. juni    2%   1%   1%     0,5% 

 0810 40    - Tranebær, 

         blåbær og 

         andre frugter 

         af slægten 

         Vaccinium   2%   1%   1%     0,5% 

 0810 90    - Andre varer  2%   1%   1%     0,5% 

 0811     Frugter og nød- 

        der, også kogte 

        i vand eller 

        dampkogte, 

        frosne, også 

        tilsat sukker 

        eller andre 

        sødemidler    2%   1%   1%     0,5% 

 0812     Frugter og nød- 

        der, foreløbigt 

        konserverede 

        (f.eks. med 

        svovldioxidgas 

        eller i salt- 

        lage, svovl- 

        syrlingvand 

        eller andre 

        konserverende 

        opløsninger), 

        men ikke 

        tilberedte til 

        umiddelbar for- 

        tæring      2%   1%   1%     0,5% 

 0813     Frugter, tør- 

        rede, der ikke 

        henhører under 

        pos. 0801-0806; 

        blandinger af 

        nødder eller 

        tørrede frugter 

        henhørende 

        under dette 

        kapitel     2%   1%   1%     0,5% 

 0814     Skaller af 

        citrusfrugter 

        eller meloner 

        (herunder vand- 

        meloner) friske, 

        frosne, tørrede 

        eller foreløbigt 

        konserverede i 

        saltlage, svovl- 

        syrlingvand 

        eller andre 

        konserverende 

        opløsninger   2%   1%   1%     0,5% 

 Kapitel 9   Kaffe, te, mate 

        og krydderier  1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1001     Hvede og blandsæd: 

 1001 10 00  - Hård hvede   25   25 

                LVL/  LVL/  0,5%*    0,5%* 

                ton  ton 

 1001 90    - Andre varer  25   25   25     22 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1002 20 00  Rug       75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1003 00    Byg       75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1004 00    Havre      75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1005     Majs       1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1006     Ris       1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1007 00    Sorghum     1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1008     Boghvede, hirse 

        og kanariefrø; 

        andre kornsorter: 

 1008 10 00  - Boghvede    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1008 20 00  - Hirse     1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1008 30 00  - Kanariefrø   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1008 90    - Andre korn- 

         sorter: 

 1008 90 10  - Triticale   25   25   25     22 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1008 90 90  - Andre varer  75   75   75     0,5% 

 1101 00 00  Hvedemel og mel 

        af blandingskorn 25   25   25     22 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1102     Mel af korn, 

        undtagen hvedemel 

        og mel af 

        blandingskorn: 

 1102 10 00  - Rugmel     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1102 20    - Majsmel    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1102 30 00  - Rismel     1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1102 90    - I andre til- 

         fælde     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1103     Gryn og groft 

        mel samt pellets 

        af korn: 

        - Gryn og groft 

         mel 

 1103 11    - Af hård hvede 75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1103 12 00  - Af havre    75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1103 13    - Af majs    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1103 14 00  - Af ris     1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1103 19    - Af andre korn- 

         sorter     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

        - Pellets: 

 1103 21 00  - Af hvede    75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1103 29    - Af andre korn- 

         sorter: 

 1103 29 10  - Af rug     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1103 29 20  - Af byg     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1103 29 30  - Af havre    75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1103 29 40  - Af majs    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1103 29 50  - Af ris     1%   0,5%  0,5%    fri 

 1103 29 90  - Af andre 

         kornsorter   75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1104     Korn, bearbejdet 

        på anden måde 

        (f.eks. afskal- 

        let, valset, i 

        flager, afrundet, 

        skåret eller 

        knust), undtagen 

        ris henhørende 

        under pos. 1006; 

        kim af korn, 

        hele, valset, 

        i flager eller 

        formalet: 

        - Korn, valset 

         eller i flager: 

 1104 11    - Af byg     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1104 12    - Af havre                 67 

                75   75   75     LVL/ 

                LVL/  LVL/  LVL/    ton tz 

                ton  ton   ton 

 1104 19    - Af andre 

         kornsorter: 

 1104 19 10  - Af hvede    75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1104 19 30  - Af rug     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1104 19 50  - Af majs    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

        - I andre til- 

         fælde: 

 1104 19 91  - Flager af ris 1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1104 19 99  - Andre varer  75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

        - Andet bear- 

         bejdet korn 

         (f.eks. 

         afskallet, 

         afrundet, 

         skåret eller 

         knust): 

 1104 21    - Af byg     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1104 22    - Af havre    75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1104 23    - Af majs    75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1104 29    - Af andre korn- 

         sorter     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1104 30    - Kim af korn, 

         hele, valset, 

         i flager eller 

         formalet    75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1105     Mel, flager, 

        granulater og 

        pellets, af 

        kartofler    75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1106     Mel af tørrede 

        bælgfrugter 

        henhørende under 

        pos. 0713; mel 

        af marv af sago- 

        palmer eller af 

        rødder eller 

        rodknolde hen- 

        hørende under 

        pos. 0714; mel 

        og pulver af 

        varer henhørende 

        under kapitel 8 75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1107     Malt, også 

        brændt      75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1107 20 00  - Brændt     1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1108     Stivelse; inulin: 

        - Stivelse: 

 1108 11 00  - Hvedestivelse 150  150   150     135 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1108 12 00  - Majsstivelse  1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1108 13 00  - Kartoffel- 

         stivelse    150  150   150     135 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1108 14 00  - Maniokstivelse 150  150   150     135 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1108 19    - Anden stivelse 150  150   150     135 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1108 20 00  - Inulin     150  150   150     135 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1109 00 00  Hvedegluten, 

        også tørret   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1201 00    Sojabønner, også 

        knuste      1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1202     Jordnødder, ikke 

        ristede eller på 

        anden måde 

        varmebehandlede, 

        også afskallede 

        eller knuste   1%   0,5%  0,5%    fri 

 1203     Kopra      1%   0,5%  0,5%    fri 

 1204     Hørfrø, også 

        knuste      1%   0,5%  0,5%    fri 

 1205 00    Rybsfrø og 

        rapsfrø, også 

        knuste      1%   0,5%  0,5%    fri 

 1206 00    Solsikkefrø, 

        også knuste   1%   0,5%  0,5%    fri 

 1207     Andre olieholdige 

        frø og frugter, 

        også knuste   1%   0,5%  0,5%    fri 

 1208     Mel af olie- 

        holdige frø og 

        frugter, und- 

        tagen sennepsmel 1%   0,5%  0,5%    fri 

 1209     Frø, frugter og 

        sporer, af den 

        art, der an- 

        vendes til udsæd: 

        - Roefrø, und- 

         tagen kålroefrø: 

 1209 11 00  - Sukkerroefrø  1%   0,5%  0,5%    fri 

 1209 19 00  - Andre varer  1%   0,5%  0,5%    fri 

        - Grøntfoderfrø, 

         undtagen roefrø: 

 1209 21 00  - Lucernefrø   1%   0,5%  0,5%    fri 

 1209 22    - Kløverfrø (Trifolium- 

         arter)     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1209 23    - Svingelfrø   75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1209 24 00  - Engrapgræsfrø 

         (Poa pratensis 

         L.) 

 1209 25    - Rajgræsfrø 

         (Lolium multi- 

         florum Lam., 

         og Lolium 

         perenne L.)  75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

        - Timothefrø   75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1209 26 00  - Andre varer:  75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1209 29 

 1209 29 10  - Vikke; rap- 

         græs (Poa 

         palustris L. 

         og Poa 

         trivialis 

         L.); 

         hundegræs 

         (Dactylis 

         glomerata 

         L.); hvene 

         (Agrostis- 

         arter) 

        - Lupin     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1209 29 50  - Andre varer  1%   0,5%  0,5%    fri 

 1209 29 80 

 1209 30 00  - Frø af urte- 

         agtige planter, 

         der hoved- 

         sagelig dyrkes 

         for deres 

         blomster    75   75   75     fri 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

        - Andre varer:  1%   0,5%  0,5%    fri 

        - Grøntsagsfrø 

 1209 91    - Andre varer  1%   0,5%  0,5%    fri 

 1209 99            1%   0,5%  0,5%    fri 

 1210     Humle, frisk 

        eller tørret, 

        også formalet, 

        pulveriseret 

        eller som 

        pellets; lupulin 1%   0,5%  0,5%    fri 

 1211     Planter og 

        plantedele (her- 

        under frø og 

        frugter), af den 

        art, der hoved- 

        sagelig anvendes 

        til fremstil- 

        ling af parfumer, 

        farmaceutiske 

        produkter, insekt- 

        bekæmpelses- 

        midler, afsvamp- 

        ningsmidler o.l., 

        friske eller 

        tørrede, også 

        snittede, knuste 

        eller pulveri- 

        serede      1%   0,5%  0,5%    fri 

 1212     Johannesbrød, 

        tang og andre 

        alger, sukker- 

        roer og sukker- 

        rør, friske eller 

        tørrede, også 

        formalede; 

        frugtsten og 

        kerner samt 

        andre vegeta- 

        bilske produkter 

        (herunder ikke- 

        brændte cikorie- 

        rødder af arten 

        Cichorium intybus 

        sativum), af den 

        art, der hoved- 

        sagelig anvendes 

        til menneskeføde, 

        ikke andetsteds 

        tariferet: 

 1212 10    Johannesbrød, her- 

        under frø af 

        johannesbrød   1%   0,5%  0,5%    fri 

 1212 30    - Sten og kerner 

         af abrikos, 

         fersken eller 

         blomme     1%   0,5%  0,5%    fri 

 1212 91    - Sukkerroer   1%   0,5%  0,5%    fri 

 1212 99    - Andre varer  1%   0,5%  0,5%    fri 

 1213 00 00  Halm og avner af 

        korn, ubearbejdet, 

        også hakket, 

        formalet, presset 

        eller som 

        pellets     1%   0,5%  0,5%    fri 

 1214     Kålroer, runkel- 

        roer, andre foder- 

        rodfrugter, hø, 

        lucerne, kløver, 

        esparsette, 

        foderkål, lupin, 

        vikker og lignende 

        foderprodukter, 

        også som pellets 1%   0,5%  0,5%    fri 

 1302     Plantesafter og 

        andre plante- 

        ekstrakter; 

        pectinstoffer, 

        pectinater og 

        pectater; agaragar 

        og andre plante- 

        slimer og gela- 

        tineringsmidler, 

        også modifi- 

        cerede, udvundet 

        af vegetabilske 

        stoffer: 

        - Plantesafter og 

         planteeks- 

         trakter: 

 1302 20 10  - I tør form   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 Kapitel 14  Vegetabilske 

        flettemate- 

        rialer; 

        vegetabilske 

        produkter, 

        ikke andetsteds 

        tariferet    20%  15%   15%     0,5% 

 1501 00    Fedt af svin og 

        fjerkræ, ud- 

        smeltet, også 

        udpresset eller 

        ekstraheret med 

        opløsningsmidler 20%  15%   15%     10% 

 1502 00    Talg af horn- 

        kvæg, får eller 

        geder, rå eller 

        udsmeltet, også 

        udpresset eller 

        ekstraheret med 

        opløsnings- 

        midler: 

 1502 00 10  - Til industriel 

         anvendelse, 

         bortset fra 

         fremstilling 

         af nærings- 

         midler 

        - I andre 

         tilfælde    20%  15%   5%*     0,5%* 

 1502 00 90           20%  15%   15%     10% 

 1503 00    Lardstearin, 

        lardoil, oleo- 

        stearin, 

        (pressetalg), 

        oleomargarin og 

        talgolie, ikke 

        emulgeret eller 

        blandet eller 

        på anden måde 

        tilberedt    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1504     Fedtstoffer og 

        olier udvundet 

        af fisk og hav- 

        pattedyr, samt 

        fraktioner deraf, 

        også raffinerede, 

        men ikke kemisk 

        modificerede   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1507     Sojabønneolie og 

        fraktioner 

        deraf, også raf- 

        finerede, men 

        ikke kemisk 

        modificerede   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1508     Jordnøddeolie og 

        fraktioner 

        deraf, også 

        raffinerede, 

        men ikke kemisk 

        modificerede   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1509     Olivenolie og 

        fraktioner 

        deraf, også 

        raffinerede, 

        men ikke kemisk 

        modificerede   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1510 00    Andre olier og 

        fraktioner 

        deraf, frem- 

        stillet ude- 

        lukkende af 

        oliven, også 

        raffinerede, 

        men ikke 

        kemisk modi- 

        ficerede, 

        herunder 

        blandinger af 

        disse olier 

        og fraktioner 

        med olier og 

        fraktioner 

        henhørende 

        under pos. 1509 1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1511     Palmeolie og 

        fraktioner 

        deraf, også 

        raffinerede, 

        men ikke kemisk 

        modificerede   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1512     Solsikkeolie, 

        saflorolie og 

        bomuldsfrøolie 

        samt fraktioner 

        deraf, også 

        raffinerede, men 

        ikke kemisk 

        modificerede: 

        - Solsikkeolie 

         og saflorolie 

         samt frak- 

         tioner deraf: 

 1512 11    - Rå olie    20%  15%   15%     0,5% 

 1512 19    - Andre varer  1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1512 21    - Rå olie, også 

         befriet for 

         gossypol 

        - Andre varer  1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1512 29            1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1513     Kokosolie 

        (kopraolie), 

        palmekerneolie 

        og babassuolie 

        samt fraktioner 

        deraf, også 

        raffinerede, men 

        ikke kemisk 

        modificerede   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1514     Rybsolie, 

        rapsolie og 

        sennepsolie 

        samt fraktioner 

        deraf, også 

        raffinerede, 

        men ikke kemisk 

        modificerede   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1515     Andre vegeta- 

        bilske fedt- 

        stoffer og olier 

        (herunder jojoba- 

        olie) samt 

        fraktioner 

        deraf, også 

        raffinerede, men 

        ikke kemisk 

        modificerede   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1516     Animalske og 

        vegetabilske 

        fedtstoffer og 

        olier samt 

        fraktioner 

        deraf, helt 

        eller delvis 

        hydrerede, 

        interesteri- 

        ficerede, 

        reesterifi- 

        cerede eller 

        elaidiniserede 

        også raffine- 

        rede, men ikke 

        på anden måde 

        bearbejdede   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1517     Margarine; spise- 

        lige blandinger 

        eller tilbe- 

        redninger af 

        animalske eller 

        vegetabilske 

        fedtstoffer 

        eller olier 

        eller af frak- 

        tioner af 

        forskellige 

        fedtstoffer og 

        olier fra dette 

        kapitel, und- 

        tagen spiselige 

        fedtstoffer og 

        olier eller 

        fraktioner deraf 

        henhørende under 

        pos. 1516    20%  15%   0,5%    0,5% 

 1522     Degras; restpro- 

        dukter fra be- 

        handling af fedt- 

        stoffer, fede 

        olier eller 

        animalsk og 

        vegetabilsk voks 1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1601 00    Pølser og lig- 

        nende varer af 

        kød, slagteaf- 

        fald eller blod; 

        tilberedte 

        næringsmidler 

        på basis heraf  20% + 15% +  15% +    15% + 

                800  800   320     256 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1602     Andre varer af 

        kød, slagteaf- 

        fald eller blod, 

        tilberedte el- 

        ler konserve- 

        rede       20% + 15% +  15% +    15% + 

                800  800   320     256 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1603     Ekstrakter og 

        saft af kød, 

        fisk, krebsdyr, 

        bløddyr eller 

        andre hvirvel- 

        løse vanddyr   20%  15%   15%     0,5% 

 1701     Rør- og roe- 

        sukker samt 

        kemisk ren sak- 

        karose, i fast 

        form: 

        - Råsukker, uden 

         indhold af 

         tilsatte 

         smagsstoffer 

         eller farve- 

         stoffer: 

 1701 11    - Rørsukker   120  120   120     100 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1701 12    - Roesukker   120  120   120     100 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

        - Andre varer: 

 1701 91 00  - Med indhold af 

         tilsatte 

         smagsstoffer 

         eller farve- 

         stoffer    20%  15%   15%     0,5% 

 1701 99    - I andre til- 

         fælde     120  120   120     100 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 1702     Andet sukker, 

        herunder kemisk 

        ren laktose, 

        maltose, 

        glukose og 

        fruktose, i 

        fast form; 

        sirup og 

        andre sukker- 

        opløsninger 

        uden indhold 

        af tilsatte 

        smagsstoffer 

        eller farve- 

        stoffer; 

        kunsthonning, 

        også blandet 

        med naturlig 

        honning; 

        karamel     1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1703     Melasse hid- 

        rørende fra ud- 

        vinding eller 

        raffinering af 

        sukker      20%  15%   15%     0,5% 

 1801 00 00  Kakaobønner, 

        hele eller 

        brækkede, også 

        brændte     1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 1802 00 00  Kakaoskaller, 

        kakaohinder og 

        andet kakaoaf- 

        fald       1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2001     Grøntsager, 

        frugter, nødder 

        og andre spise- 

        lige plante- 

        dele, tilberedt 

        eller konserveret 

        med eddike eller 

        eddikesyre    20%  15%   15%     10% 

 2002     Tomater, til- 

        beredt eller 

        konserveret på 

        anden måde end 

        med eddike eller 

        eddikesyre: 

 2002 10 00  - Tomater, hele 

         eller i 

         stykker: 

 2002 10 10  - Flåede     20%  15%   15%     10% 

 2002 10 90  - I andre til- 

         fælde: 

 2002 10 901  - Tomatpure   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2002 90    - Andre varer  20%  15%   15%     10% 

 2003     Svampe og trøf- 

        ler, tilberedt 

        eller konser- 

        veret på anden 

        måde end med 

        eddike eller 

        eddikesyre: 

 2003 10    - Svampe     20%  15%   15%     10% 

 2003 20    - Trøfler    20%  15%   15%     0,5% 

 2004     Andre grønt- 

        sager, tilberedt 

        eller konser- 

        veret på anden 

        måde end med 

        eddike eller 

        eddikesyre, 

        frosne: 

 2004 10    - Kartofler   20%  15%   15%     15% 

 2004 90    - Andre grønt- 

         sager og 

         blandinger af 

         grøntsager   20%  15%   15%     15% 

 2005     Andre grønt- 

        sager, tilberedt 

        eller konser- 

        veret på anden 

        måde end med 

        eddike eller 

        eddikesyre, 

        ikke frosne   20%  15%   15%     15% 

 2006 00    Frugter, nødder, 

        frugtskaller og 

        andre plante- 

        dele, tilberedt 

        med sukker (af- 

        løbne, glaserede 

        eller kandi- 

        serede)     20%  15%   15%     0,5% 

 2007     Syltetøj, frugt- 

        gele, marmelade, 

        frugt- eller 

        nøddepure samt 

        frugt- eller 

        nøddemos, frem- 

        stillet ved kog- 

        ning eller 

        anden varme- 

        behandling, også 

        tilsat sukker 

        eller andre 

        sødemidler: 

        - Homogeniserede 

         tilberedninger 

 2007 10    - Andre varer:  1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2007 91    - Af citrus- 

         frugter 

 2007 99    - Af andre 

         frugter mv.  20%  15%   15%     0,5% 

                20%  15%   15%     15% 

 2008     Frugter, nødder 

        og andre spise- 

        lige plantedele, 

        tilberedt eller 

        konserveret på 

        anden måde, også 

        tilsat sukker, 

        andre sødemidler 

        eller alkohol, 

        ikke andetsteds 

        tariferet: 

 2008 11    - Jordnødder   20%  15%   15%     0,5% 

 2008 19    - Andre varer, 

         herunder 

         blandinger   20%  15%   15%     0,5% 

 2008 20    - Ananas     20%  15%   15%     0,5% 

 2008 30    - Citrusfrugter 20%  15%   15%     0,5% 

 2008 40    - Pærer     20%  15%   15%     0,5% 

 2008 50    - Abrikoser   20%  15%   15%     0,5% 

 2008 60    - Kirsebær    20%  15%   15%     0,5% 

 2008 70    - Ferskner    20%  15%   15%     0,5% 

 2008 80    - Jordbær    20%  15%   15%     15% 

        - Andre varer, 

         herunder 

         blandinger, 

         som ikke hen- 

         hører under 

         pos. 2008 19 

 2009     Frugt- og grønt- 

        sagssafter (her- 

        under druemost), 

        ugærede og ikke 

        tilsat alkohol, 

        også tilsat 

        sukker eller 

        andre sødemidler: 

        - Appelsinsaft: 

 2009 11    - Frosset    20%  15%   15%     0,5% 

 2009 19    - I andre til- 

         fælde     20%  15%   15%     0,5% 

 2009 20    - Saft af grape- 

         frugt     20%  15%   15%     0,5% 

 2009 30    - Saft af andre 

         citrusfrugter 20%  15%   15%     0,5% 

 2009 40    - Ananassaft   20%  15%   15%     0,5% 

 2009 50    - Tomatsaft   20%  15%   15%     0,5% 

 2009 60    - Druesaft 

         (herunder 

         druemost)   20%  15%   15%     0,5% 

 2009 70    - Æblesaft    20%  15%   15%     15% 

 2009 80    - Saft af andre 

         frugter eller 

         grøntsager   20%  15%   15%     0,5% 

 2009 90    - Blandinger af 

         safter     20%  15%   15%     0,5% 

 2106 90 30  - Sirup og andre 

         sukkerop- 

         løsninger, 

         tilsat smags- 

         stoffer eller 

         farvestoffer, 

         af isoglukose 1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2106 90 51  - Sirup og andre 

         sukkeropløs- 

         ninger, tilsat 

         smagsstoffer 

         eller farve- 

         stoffer, af 

         laktose    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2106 90 55  - Sirup og andre 

         sukkerop- 

         løsninger, 

         tilsat smags- 

         stoffer eller 

         farvestoffer, 

         af glukose   1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2106 90 59  - Sirup og andre 

         sukkerop- 

         løsninger, 

         tilsat smags- 

         stoffer eller 

         farvestoffer, 

         af andre 

         sukkerarter  1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2204      Vin af friske 

         druer, her- 

         under vin 

         tilsat alkohol, 

         druemost, 

         undtagen drue- 

         most henhørende 

         under pos. 

         2009: 

 2204 10    - Mousserende vin: 

        - Med et virke- 

         ligt alkohol- 

         indhold på 

         8,5% vol. 

         eller 

         derover: 

 2204 10 11  - Champagne   30   30   30     30 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                hl   hl   hl     hl 

 2004 10 19  - Andre varer  20%  15%   15%     15% 

 2204 10 90  - I andre til- 

         fælde     20%  15%   15%     15% 

 2204 21    - I beholdere 

         med indhold af 

         2 liter eller 

         derunder    20%  15%   10%*    7%* 

 2204 29    - I andre til- 

         fælde     20%  15%   15%     15% 

 2204 30    - Anden druemost 20%  15%   15%     15% 

 2204 30 10  - Druemost i 

         gæring samt 

         druemost, hvis 

         gæring er 

         standset på 

         anden måde end 

         ved tilsætning 

         af alkohol   1%   0,5%  0,5%    fri 

 2209     Eddike og eddike- 

        erstatninger 

        fremstillet af 

        eddikesyre    20%  15%   5%     0,5%* 

 2301     Mel, pulver og 

        pellets af kød, 

        slagteaffald, 

        fisk, krebsdyr, 

        bløddyr eller 

        andre hvirvelløse 

        vanddyr, uegnet 

        til menneske- 

        føde; fedtegrever 

                1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2302     Klid og andre 

        restprodukter, 

        også i form af 

        pellets, fra 

        sigtning, for- 

        maling eller 

        anden bearbejd- 

        ning af korn 

        eller bælg- 

        frugter     75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 2302 30    - Af hvede    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2303     Restprodukter 

        fra stivelses- 

        fremstilling og 

        lignende rest- 

        produkter, 

        roeaffald, 

        bagasse og andre 

        affaldsprodukter 

        fra sukkerfrem- 

        stilling, samt 

        mask, bærme og 

        andre rest- 

        produkter fra 

        øl- eller 

        alkoholfrem- 

        stilling, også 

        i form af pel- 

        lets       20%  15%   15%     15% 

 2304 00 00  Oliekager og 

        andre faste rest- 

        produkter fra 

        udvinding af 

        sojaolie, også 

        formalede eller 

        i form af pel- 

        lets       1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2305 00 00  Oliekager og 

        andre faste rest- 

        produkter fra ud- 

        vinding af jord- 

        nøddeolie, også 

        formalede eller 

        i form af pel- 

        lets       20%  15%   15%     0,5% 

 2306     Oliekager og 

        andre faste rest- 

        produkter fra 

        udvinding af 

        vegetabilske 

        fedtstoffer eller 

        olier, også 

        formalede eller 

        i form af pel- 

        lets, undtagen 

        varer henhørende 

        under pos. 2304 

        eller 2305    20%  15%   15%     0,5% 

 2306 10 00  - Af bomuldsfrø 1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2306 30 00  - Af solsikkefrø 1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 2307 00    Vinbærme; rå 

        vinsten     20%  15%   15%     0,5% 

 2308     Vegetabilske 

        produkter og 

        vegetabilsk 

        affald samt 

        rest- og bi- 

        produkter fra 

        forarbejdning 

        af vegetabilske 

        produkter, også 

        i form af pel- 

        lets, af den 

        art, der an- 

        vendes som dyre- 

        foder, ikke 

        andetsteds 

        tariferet    20%  15%   15%     0,5% 

 2309     Tilberedninger, 

        af den art, der 

        anvendes som 

        dyrefoder: 

 2309 10    - Hunde- og 

         kattefoder, i 

         pakninger til 

         detailsalg   20%  15%   15%     0,5% 

 2309 90    - Andre varer  75   75   75     67 

                LVL/  LVL/  LVL/    LVL/ 

                ton  ton   ton     ton 

 2401     Tobak, rå eller 

        ufabrikeret; 

        tobaksaffald   4%   2%   2%     0,5% 

 3502     Albuminer 

        (herunder kon- 

        centrater af to 

        eller flere 

        valleproteiner, 

        med indhold af 

        valleproteiner 

        på over 80 vægt- 

        procent, beregnet 

        på grundlag af 

        tørstof-ind- 

        holdet), al- 

        buminater og 

        andre albumin- 

        derivater    1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 5201 00    Bomuld, ikke 

        kartet eller 

        kæmmet      1%   0,5%  0,5%    0,5% 

 5301     Hør, rå eller 

        beredt, men ikke 

        spundet; blår og 

        affald af hør 

        (herunder garn- 

        affald og op- 

        kradset tekstil- 

        materiale)    20%  15%   15%     15% 

 5302     Hamp (Cannabis 

        sativa L.), rå 

        eller beredt, 

        men ikke 

        spundet; blår og 

        affald af hamp 

        (herunder garn- 

        affald og op- 

        kradset tekstil- 

        materiale)    20%  15%   15%     0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

* Kontingent anført i bilag XI.

Bilag XI

Liste over varer omhandlet i artikel 20, stk. 2

For indførsel i Letland af følgende varer med oprindelse i Fællesskabet gælder følgende

toldkontingenter

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode  Varebeskrivelse Enhed       Mængde 

                 ------------------------------------ 

                 År   År   År   År  År  År 

                 1995  1996  1997  1998 1999 2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0201    Kød af hornkvæg, 

      fersk eller 

      kølet: 

 0201 30 00 - Udbenet kød  t  100  100  100  100  100  100 

 0203    Svinekød, fersk, 

      kølet eller 

      frosset: 

 0203 12 11 - Skinke og 

      stykker deraf  t  100  100  100  100  100  100 

 0206    Spiseligt slag- 

      teaffald af 

      hornkvæg, svin, 

      får, geder, 

      heste, æsler, 

      muldyr eller 

      mulæsler, fersk, 

      kølet eller 

      frosset     t   50  50   50   50  50  50 

 0209 00  Svinespæk uden 

      kødlag, fedt af 

      svin og fedt af 

      fjerkræ, ikke 

      udsmeltet, ud- 

      presset eller 

      ekstraheret 

      med opløsnings- 

      midler, fersk, 

      kølet, frosset, 

      saltet, i salt- 

      lage, tørret 

      eller røget   t   200  200   230  230  250 250 

 0403 10  - Yoghurt    t   20  20   20   20  20  20 

 0406 90 14 - Emmentaler   t   300  300   300  300  300 300 

 0601 10  Løg, rod- og 

      stængelknolde, 

      rodstokke og 

      jordstængler, 

      ikke i vækst 

      eller i blomst: 

 0601 10 30 - Tulipaner   t   200  200   200  220  220 220 

 0603    Afskårne blom- 

      ster og blomster- 

      knopper: 

 0603 10  - Friske: 

      - I perioden 

      1. maj til 

      31. oktober: 

 0603 10 13 - Nelliker    t  12,5  12,5  12,5  13   13  13 

      - I perioden 

      1. november til 

      30. april: 

 0603 10 51 - Roser     t   3,8  3,8   4   4   4,3 4,3 

 0603 10 53 - Nelliker    t   25   25   25  30   30 30 

 0603 10 55 - Orkideer    t   1   1    1  1,2  1,2 1,2 

 0603 10 65 - Krysantemum  t   2,5  2,5   2,5  2,8  2,8 2,8 

 0701 10 00 - Læggekartofler t   500  500   500  500  500 500 

 0702 00 10 - Tomater, i 

      perioden 1. 

      november til 

      14. maj     t   600  600   600  600  600 600 

 0704    Hvidkål, blom- 

      kål, grønkål og 

      anden spiselig 

      kål (Brassica- 

      arter), friske 

      eller kølede, 

      i perioden 

      1. marts til 

      31. maj     t   250  250  250  280  280 280 

 0706 90 90 - Andre varer 

      (radiser), i 

      perioden 1. 

      januar til 30. 

      april      t   100  100  100  130  130 150 

 0707 00 11 - Agurker (und- 

      tagen druea- 

      gurker) og 

      asier, i 

      perioden 1. 

      november til 

      1. april     t   300  300  300  330  330 350 

 0709 60  - Frugter af 

      slægterne Cap- 

      sicum eller 

      Pimenta     t   300  300  300  300  320 320 

 1001 10 00 - Hård hvede   t 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 

                                  000 

 1302    Plantesafter og 

      planteekstrakter; 

      pektinstoffer, 

      pektinater og 

      pektater; 

      agaragar og 

      andre plante- 

      slimer og gelati- 

      neringsmidler, 

      også modifi- 

      cerede, udvundet 

      af vegetabilske 

      stoffer     t   100  100  110  110  120 120 

 1502 00 10 - Talg af horn- 

      kvæg, til 

      industriel an- 

      vendelse, bortset 

      fra fremstilling 

      af næringsmidler t   600  600  600  650  650 650 

 1517    Margarine; 

      spiselige blan- 

      dinger eller 

      tilberedninger 

      af animalske 

      eller vegeta- 

      bilske fedtstof- 

      fer eller olier 

      eller af frak- 

      tioner af for- 

      skellige fedt- 

      stoffer og olier 

      fra dette 

      kapitel     t  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

 1601 00  Pølser og lig- 

      nende varer af 

      kød, slagteaffald 

      eller blod; til- 

      beredte nærings- 

      midler på basis 

      heraf      t  150  150  150  150  150 150 

 1602    Andre varer af 

      kød, slagteaffald 

      eller blod, til- 

      beredte eller 

      konserverede   t  150  150  150  150  150 150 

 2204    Vin af friske 

      druer, herunder 

      vin tilsat alko- 

      hol; druemost, 

      undtagen druemost 

      henhørende under 

      pos. 2009: 

 2204 21  - I beholdere 

      med indhold af 

      2 liter eller 

      derunder     t  100  100  100   100  100  100 

 2209    Eddike og eddike- 

      erstatninger frem- 

      stillet af eddike- 

      syre       t  30   30  30   40  40  40 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag XII

Varer med oprindelse i Letland, for hvilke Fællesskabet indrømmer toldkontingentet

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode    Varebeskrivelse         Toldkontingent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 50    Torsk(Gadus morhua, Gadus ogac, 1000 tons til 6% 

 0303 60    Gadus macrocephalus) og fisk af heraf Gadus morhua: 

 0302 69 35   arten Boreogadus saida, fersk  250 tons 

 0303 79 41   eller frosset 

 0302 61 99   Brisling (Sprattus sprattus) i 1600 tons til 6,5% 

 0303 71 99   perioden 16. juni til 14. 

        februar, fersk eller frosset 

 ex 1604 13 90 Brisling og lampret tilberedt  350 tons til 10% 

 ex 1604 19 98 eller konserveret (også 

 ex 1604 20 90 hakket) 

 2301 20 00   Mel, pulver og pellets af    4000 tons til 0% 

        fisk, krebsdyr, bløddyr eller 

        andre hvirvelløse vanddyr, 

        uegnet til menneskeføde 

 ex 0301 99 11 Formeringsmateriale: 

 0301 99 19   - Æg eller sæd af laks     300 000 stk. til 0% 

        - Smolt af laks         100 000 stk. til 0% 

 ex 0302 70 00 - Æg af gedde          1 million stk. til 4% 

        - Smolt af sandart       300 000 stk. til 4% 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag XIII

Varer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke Letland giver toldnedsættelser

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode    Varebeskrivelse         Indrømmelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 50    Torsk (Gadus morhua, Gadus   1000 tons til 6% 

 0303 60    ogac, Gadus macrocephalus) og 

 0302 69 35   fisk af arten Boreogadus saida, 

 0303 79 41   fersk eller frosset 

 ex 0302 64 10 Makrel af arterne Scomber           0% 

 ex 0302 64 90 scombrus and Scomber japonicus, 

 0303 74 11   fersk eller frosset 

 0303 74 19 

 ex 0303 40 10 Sild (Clupea harengus). fersk  2200 tons til 5% 

 ex 0303 40 90 eller frosset 

 ex 0303 50 10 

 ex 0303 50 90 

 0302 61 91   Brisling /Spattus sprattus),  1300 tons til 5% 

 0302 61 99 

 0302 71 91 

 0303 71 99 

 0307 31    Muslinger (Mytilus-arter, 

        Pernaarter)                  0% 

 0307 41 

 0307 49    Tiarmet blæksprutte              0% 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag XIV

Vedrørende artikel 44,1

Retsakter vedrørende fast ejendom i grænseområder i overensstemmelse med gældende lovgivning i nogle af EF's medlemsstater.

Dette forbehold må ikke anvendes på en måde, der ikke er i overensstemmelse med mestbegunstigelsesbehandlingen.

Bilag XV

Vedrørende artikel 44, stk. 2, litra i)

1. Fremstilling og salg af våben og eksplosive stoffer.

2. Tilrettelæggelse og afholdelse af hasardspil.

3. Handel med fast ejendom og ejendomsmæglervirksomhed.

4. Ejendomsret til havneinfrastruktur.

En fællesskabsvirksomhed kan ikke oprette et datterselskab inden for ovennævnte sektorer.

Disse forbehold må ikke anvendes på en måde, der ikke er i overensstemmelse med mestbegunstigelsesbehandlingen.

Bilag XVI

Vedrørende artikel 47

FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

Finansielle tjenesteydelser: Definition

En finansiel tjenesteydelse er enhver tjenesteydelse af finansiel art, der tilbydes af en finansiel servicevirksomhed hos en af parterne. Finansielle tjenesteydelser omfatter følgende aktiviteter:

A. Alle former for forsikringsydelser og dermed beslægtede ydelser

1. Direkte forsikring (inklusive koassurance):

i) livsforsikring ii) andre former for forsikring.

2. Genforsikring og retrocession.

3. Forsikringsmægling.

4. Tjenesteydelser i tilknytning til forsikring såsom rådgivning, aktuarbistand, risikovurdering og skaderegulering.

B. Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)

1. Modtagelse af indskud og andre midler på anfordring fra offentligheden.

2. Alle former for udlån, herunder bl.a. forbrugerkredit, hypotekkredit, factoring og finansiering af kommercielle transaktioner.

3. Finansiel leasing.

4. Alle tjenesteydelser i tilknytning til betalings- og pengeoverførsel, herunder kreditkort, rejsechecks og bankanvisninger.

5. Garantier og engagementer.

6. Handel for egen regning eller for kunders regning, enten på fondsbørsen, uden for fondsbørsen eller på anden måde, med følgende papirer:

a) pengemarkedspapirer (checks, veksler, indlånsbeviser osv.)

b) udenlandsk valuta

c) afledte produkter, herunder, men ikke begrænset til, terminsforretninger og optioner

d) kurs- og rentearbitragepapirer, herunder produkter såsom swaps, aftaler om terminskurser osv.

e) omsættelige værdipapirer

f) andre negotiable dokumenter og finansielle aktiver, herunder guldbarrer.

7. Deltagelse i emissioner af enhver art af værdipapirer, herunder emissionsgarantier og placering som agent (enten offentligt eller privat) og servicevirksomhed i tilknytning til sådanne emissioner.

8. Låneformidling på pengemarkedet.

9. Investeringspleje, såsom likviditets- og porteføljeforvaltning, alle former for kollektiv investeringspleje, administration af pensionsfonde, forvaring og forvaltning af betroede midler.

10. Afregning og clearing i forbindelse med finansielle aktiver, herunder værdipapirer, afledte produkter og andre negotiable dokumenter.

11. Rådgivning og formidling samt andre medfølgende tjenesteydelser i forbindelse med de under punkt 1 til 10 nævnte aktiviteter, herunder kreditvurdering og -analyse, undersøgelser og rådgivning i tilknytning til investeringer og porteføljer, rådgivning om erhvervelser og om omstrukturering af virksomheder samt virksomhedsanalyse.

12. Andre finansielle servicevirksomheders tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger samt programmel til finansiel databehandling og dermed beslægtet programmel.

Følgende aktiviteter er ikke omfattet af definitionen af finansielle tjenesteydelser:

a) aktiviteter udført af centralbanker eller enhver anden offentlig institution med et penge- eller valutakurspolitisk sigte

b) aktiviteter udført af centralbanker, statslige organer eller offentlige institutioner på regeringens vegne eller med dennes garanti, undtagen hvor disse aktiviteter kan udføres af finansielle servicevirksomheder i konkurrence med sådanne offentlige organer

c) aktiviteter, der indgår i lovfæstede sociale sikringsordninger eller pensionsordninger, undtagen hvor disse aktiviteter kan udføres af finansielle servicevirksomheder i konkurrence med offentlige organer eller private institutioner.

Bilag XVII

Vedrørende artikel 67

BESKYTTELSE AF INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET

1. Artikel 67, stk. 3, vedrører følgende multilaterale konventioner:

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971)

- den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961)

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Geneve 1977, ændret i 1979)

- Madrid-protokollen om international registrering af varemærker (Madrid 1989)

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

- den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Geneve-akten, 1991).

Associeringsrådet kan beslutte, at artikel 67, stk. 3, finder anvendelse på andre multilaterale konventioner.

2. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konventioner:

- Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

- Pariser-konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret 1979 og 1984).

3. Fra denne aftales ikrafttræden indrømmer Letland med hensyn til anerkendelse og beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret fællesskabsvirksomheder og statsborgere i Fællesskabet en behandling, der ikke er mindre favorabel end den behandling, der indrømmes noget tredjeland i medfør af bilaterale aftaler.

4. Bestemmelserne i stk. 3 anvendes ikke på fordele, som Letland indrømmer noget tredjeland på effektiv gensidig basis.

Bilag XVIII

Vedrørende artikel 109

Letland kan deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, specifikke programmer, projekter eller andre aktioner inden for følgende områder:

- forskning

- informationstjenester

- miljø

- undervisning, uddannelse og ungdomsanliggender

- socialpolitik og sundhed

- forbrugerbeskyttelse

- små og mellemstore virksomheder

- turisme

- kultur

- den audiovisuelle sektor

- civilbeskyttelse

- handelslettende foranstaltninger

- energi

- transport

- bekæmpelse af narkotika og narkomani.

Associeringsrådet kan indvillige i, at der tilføjes andre EF-aktivitetsområder til ovenfor anførte, hvis det anses for at være i fælles interesse eller bidrage til realiseringen af Europaaftalens målsætninger.

Liste over protokoller

1. omhandlet i artikel 16, stk. 2, om andre arrangementer for tekstilvarer

2. om samhandelen mellem Fællesskabet og Letland med forarbejdede landbrugsprodukter

3. om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

4. om særlige bestemmelser om samhandelen mellem Letland og Spanien og Portugal

5. om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

PROTOKOL 1

omhandlet i artikel 16, stk. 2,

om andre arrangementer

for tekstilvarer

Denne protokol udgøres af den hertil knyttede aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Letland om handel med tekstilvarer, paraferet i Bruxelles den 15. juni 1993.

AFTALE

MELLEM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB

OG REPUBLIKKEN LETLAND

OM HANDEL MED TEKSTILVARER

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER, på den ene side, og

REGERINGEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND, på den anden side,

SOM ØNSKER, med henblik på et permanent samarbejde og på vilkår, der skaber fuld sikkerhed for samhandelen, at fremme en ordnet og afbalanceret udvikling af samhandelen med tekstilvarer mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, i det følgende benævnt »Fællesskabet«, og Republikken Letland, i det følgende benævnt »Letland«,

SOM ER BESLUTTET PÅ at tage størst muligt hensyn til de alvorlige økonomiske og sociale problemer, som i øjeblikket berører tekstilindustrien i både importerende og eksporterende lande, navnlig for at afværge enhver faktisk risiko for forstyrrelser på markedet i Fællesskabet og enhver faktisk risiko for forstyrrelse af Letlands tekstilhandel,

HAR VEDTAGET at indgå denne aftale og har med henblik herpå som befuldmægtigede udpeget:

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER:

REGERINGEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND:

SOM ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1. Samhandelen med de tekstilvarer, der er opført i bilag I, og som har oprindelse i de kontraherende parters områder, liberaliseres i gyldighedsperioden for denne aftale på de betingelser, der er fastsat deri.

2. Med forbehold af bestemmelserne i denne eller efterfølgende aftaler forpligter Fællesskabet sig til, for så vidt angår de varer, der er opført i bilag I, at suspendere anvendelsen af kvantitative importrestriktioner, som i øjeblikket er gældende, og til ikke at indføre nye kvantitative restriktioner.

Der genindføres kvantitative importrestriktioner, hvis denne aftale opsiges eller ikke afløses af en ny aftale.

3. Foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative restriktioner på indførslen til Fællesskabet af de varer, der er opført i bilag I, er forbudt i denne aftales gyldighedsperiode.

Artikel 2

1. Udførslen fra Letland til Fællesskabet af de varer, der er opført i bilag I, og som har oprindelse i Letland, er ved denne aftales ikrafttræden ikke omfattet af kvantitative lofter. Der kan dog senere indføres kvantitative lofter på de betingelser, der er fastsat i artikel 5.

2. Indføres der kvantitative lofter, skal udførslen af tekstilvarer, som er omfattet af sådanne kvantitative lofter, undergives en ordning med dobbeltkontrol som nærmere beskrevet i protokol A.

3. Ved denne aftales ikrafttræden undergives udførslen af varer, der er opført i bilag II, og som ikke er omfattet af kvantitative lofter, den ordning med dobbeltkontrol, som er omhandlet i stk. 2.

4. Efter konsultationer i henhold til de procedurer, der er fastsat i artikel 15, kan udførslen af varer i bilag I, som ikke er omfattet af kvantitative lofter, bortset fra de i bilag II opførte, efter denne aftales ikrafttræden undergives den ordning med dobbeltkontrol, der er omhandlet i stk. 2, eller en ordning med forudgående tilsyn, som Fællesskabet måtte indføre.

Artikel 3

1. Indførslen til Fællesskabet af de tekstilvarer, der er omfattet af denne aftale, er ikke undergivet de kvantitative lofter, som er fastsat i henhold til denne aftale, hvis de som led i den administrative kontrolordning, der er gældende i Fællesskabet, angives som bestemt til genudførsel fra Fællesskabet i uændret stand eller efter forarbejdning.

Overgang til fri omsætning af varer, der indføres i Fællesskabet på ovennævnte vilkår, er dog betinget af, at der fremlægges en eksportlicens udstedt af de lettiske myndigheder samt bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i protokol A.

2. Konstaterer myndighederne i Fællesskabet, at indførte tekstilvarer er blevet afskrevet på et af de kvantitative lofter, der er fastsat ved denne aftale, og derefter er blevet genudført fra Fællesskabet, underretter nævnte myndigheder inden for en frist på fire uger myndighederne i Letland om de pågældende mængder og giver tilladelse til indførsel af tilsvarende mængder af de samme varer, som ikke afskrives på det pågældende kvantitative loft, der er fastsat ved denne aftale for det indeværende år eller i givet fald det følgende år.

3. Fællesskabet og Letland anerkender den særlige og anderledes karakter af tekstilvarer, der genindføres i Fællesskabet efter forædling i Letland, som en særlig form for industri- og handelssamarbejde.

Sådanne varer, som genindføres i Fællesskabet, er ikke undergivet de kvantitative lofter, der måtte blive indført i henhold til artikel 5, forudsat at genindførslen finder sted i overensstemmelse med de bestemmelser om økonomisk passiv forædling, der er gældende i Fællesskabet, og varerne er omfattet af den særlige ordning, som er omhandlet i protokol C.

Artikel 4

Indføres der kvantitative lofter i henhold til artikel 5, gælder følgende bestemmelser:

1. I et aftaleår kan der for hver varekategori ske forlods udnyttelse af det kvantitative loft, der er fastsat for det følgende aftaleår, med indtil 5% af det kvantitative loft for det indeværende aftaleår.

Forlods udnyttede mængder afskrives på de tilsvarende kvantitative lofter, som er fastsat for det følgende aftaleår.

2. Mængder, der ikke udnyttes i løbet af et aftaleår, kan for hver varekategori overføres til det tilsvarende kvantitative loft for det følgende aftaleår med indtil 7% af det kvantitative loft for det indeværende aftaleår.

3. For kategorierne i gruppe I kan der kun finde overførsel sted i følgende tilfælde:

- overførsel mellem kategori 2 og 3 og fra kategori 1 til kategori 2 og 3 kan finde sted med indtil 4% af det kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel finder sted,

- overførsel mellem kategori 4, 5, 6, 7 og 8 kan finde sted med indtil 4% af det kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel finder sted.

Overførsel til alle kategorier i gruppe II, III, IV og V kan finde sted fra alle kategorier i gruppe I, II, III, IV og V med indtil 5% af det kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel finder sted.

4. Omregningstabellen for ovennævnte overførsler findes i bilag I til denne aftale.

5. Den kumulerede anvendelse af bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 må inden for et aftaleår for en given varekategori give anledning til en forhøjelse på højst:

- 13% for varekategorierne i gruppe I,

- 13,5% for varekategorierne i gruppe II, III, IV og V.

6. Anvender de lettiske myndigheder bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3, giver de underretning herom med et varsel på mindst 15 dage.

Artikel 5

1. Udførslen af tekstilvarer, der ikke er opført i bilag I til denne aftale, kan undergives kvantitative lofter på de betingelser, der er fastsat i nedenstående stykker.

2. Konstaterer Fællesskabet i henhold til den administrative kontrolordning, der er fastsat, at indførslen af varer i en bestemt kategori, som ikke er opført i bilag I, og som har oprindelse i Letland, overstiger følgende procentsatser i forhold til det foregående års samlede indførsel til Fællesskabet fra alle leverandørlande af varer i den pågældende kategori:

- 0,4% for varekategorierne i gruppe I,

- 2,4% for varekategorierne i gruppe II, og

- 8,0% for varekategorierne i gruppe III, IV og V,

kan det anmode om, at der indledes konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 med henblik på at nå til enighed om en passende grad af begrænsning for varerne i den pågældende kategori.

3. Indtil der er fundet en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter, forpligter Letland sig til fra datoen for indgivelse af anmodningen om konsultationer at suspendere eller begrænse sin udførsel af varerne i den pågældende kategori til Fællesskabet eller til de af Fællesskabet angivne regioner i Fællesskabet til det af Fællesskabet angivne niveau.

Fællesskabet giver tilladelse til indførsel af varer i den pågældende kategori, der er afsendt fra Letland forud for den dato, på hvilken anmodningen om konsultationer blev indgivet.

4. Skulle de kontraherende parter under konsultationerne ikke nå til en tilfredsstillende løsning inden for den frist, der er fastsat i artikel 15, har Fællesskabet ret til at indføre et endeligt kvantitativt loft på et årligt niveau, som ikke er lavere end den mængde, der fremkommer ved anvendelse af fremgangsmåden i stk. 2, eller 106% af indførslen i det kalenderår, der går forud for det kalenderår, i hvilket indførslen oversteg den mængde, som fremkommer ved anvendelse af fremgangsmåden i stk. 2, og som gav anledning til indgivelse af anmodningen om konsultationer, idet det højeste niveau anvendes.

Det således fastsatte årlige niveau hæves efter konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15, med henblik på at opfylde de betingelser, som er fastsat i stk. 2, hvis udviklingen i den samlede indførsel til Fællesskabet af den pågældende vare skulle gøre det nødvendigt.

5. Den årlige vækstrate for de kvantitative lofter, der indføres i henhold til denne artikel, fastsættes i overensstemmelse med protokol D.

6. Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse, hvis de procentsatser, der er anført i stk. 2, er nået som følge af et fald i den samlede indførsel til Fællesskabet, og ikke som følge af en stigning i udførslen af varer med oprindelse i Letland.

7. Finder bestemmelserne i stk. 2, 3 eller 4 anvendelse, forpligter Letland sig til for varer, der er omfattet af kontrakter indgået forud for indførelsen af det kvantitative loft, at udstede eksportlicenser på op til det fastsatte kvantitative loft.

8. Indtil Fællesskabet kan meddele de statistiske oplysninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 6, anvendes bestemmelserne i stk. 2 i nærværende artikel på grundlag af de årlige statistiske oplysninger, som Fællesskabet tidligere har meddelt.

Artikel 6

1. For at sikre at denne aftale fungerer effektivt, er Fællesskabet og Letland enige om at arbejde nært sammen for at forebygge, undersøge og tage alle nødvendige retlige og/eller administrative skridt mod omgåelse i form af omladning, omdirigering, urigtige angivelser vedrørende oprindelsesland eller -sted, forfalskning af dokumenter, urigtige angivelser vedrørende en vares fiberindhold, mængde, beskrivelse eller tarifering eller på enhver anden måde. Letland og Fællesskabet er derfor enige om at fastsætte de nødvendige retsregler og administrative procedurer, som gør det muligt effektivt at skride ind over for sådanne omgåelser, herunder vedtagelse af retsmidler mod de pågældende eksportører og/eller importører.

2. Er Fællesskabet på grundlag af foreliggende oplysninger af den formening, at bestemmelserne i denne aftale omgås, indleder det konsultationer med Letland med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning. Sådanne konsultationer afholdes hurtigst muligt og senest 30 dage efter fremsættelse af anmodningen.

3. Indtil resultaterne af de konsultationer, der er nævnt i stk. 2, foreligger, tager Letland, hvis der fremlægges tilstrækkeligt bevis for omgåelse, og hvis Fællesskabet anmoder herom, som en sikkerhedsforanstaltning alle nødvendige skridt til at sikre, at de tilpasninger af de i henhold til artikel 5 fastsatte kvantitative lofter, der kan forventes opnået enighed om på grundlag af de konsultationer, som er omhandlet i stk. 2, kan gennemføres i det kontingentår, i hvilket anmodningen om at indlede konsultationer i henhold til stk. 2 blev indgivet, eller for det følgende år, hvis kontingentet for det indeværende år er opbrugt.

4. Lykkes det ikke parterne under de konsultationer, der er omhandlet i stk. 2, at nå til en gensidigt tilfredsstillende løsning, har Fællesskabet:

a) hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at varer med oprindelse i Letland er blevet indført ved omgåelse af denne aftale, ret til at afskrive de pågældende mængder på de kvantitative lofter, der er fastsat i henhold til artikel 5,

b) hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at der foreligger urigtige angivelser vedrørende fiberindholdet i samt vedrørende mængden, beskrivelsen eller tariferingen af varer med oprindelse i Letland, ret til at nægte at indføre de pågældende varer,

c) hvis det viser sig, at Letlands område anvendes til omladning eller omdirigering af varer, der ikke har oprindelse i Letland, ret til at indføre kvantitative lofter for de samme varer med oprindelse i Letland, hvis sådanne varer ikke allerede er undergivet kvantitative lofter, eller at træffe alle andre passende foranstaltninger.

5. Parterne er enige om i henhold til bestemmelserne i protokol A til denne aftale at etablere en ordning for administrativt samarbejde med henblik på at forebygge og effektivt behandle alle problemer, der opstår som følge af omgåelse af aftalen.

Artikel 7

1. De kvantitative lofter, der fastsættes i henhold til denne aftale for indførslen til Fællesskabet af tekstilvarer med oprindelse i Letland, opdeles ikke af Fællesskabet i regionale kvoter.

2. Parterne samarbejder for at hindre pludselige og skadelige ændringer i det traditionelle samhandelsmønster, som medfører en regional koncentration af den direkte indførsel til Fællesskabet.

3. Letland fører kontrol med sin udførsel af varer, der i Fællesskabet er omfattet af begrænsninger eller tilsyn. Indtræffer der en pludselig og skadelig ændring i det traditionelle samhandelsmønster, kan Fællesskabet anmode om konsultationer med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning på problemerne. Sådanne konsultationer skal finde sted senest femten arbejdsdage efter Fællesskabets anmodning herom.

4. Letland bestræber sig for at sikre, at udførslen til Fællesskabet af tekstilvarer, der er undergivet kvantitative lofter, fordeles så jævnt som muligt over året, idet der i særlig grad tages hensyn til sæsonbestemte faktorer.

Artikel 8

Opsiges denne aftale i henhold til artikel 19, stk. 3, nedsættes de kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne aftale, pro rata temporis, medmindre de kontraherende parter ved fælles overenskomst træffer anden afgørelse.

Artikel 9

Letlands udførsel af vævede stoffer, der fremstilles som hjemmeindustri på hånd- eller foddrevne væve, beklædningsgenstande og andre konfektionerede varer, som fremstilles i hånden af sådanne vævede stoffer, samt håndgjorte traditionelle folkloristiske varer er ikke undergivet kvantitative lofter, forudsat at disse varer med oprindelse i Letland opfylder de betingelser, der er fastsat i protokol B.

Artikel 10

1. Finder Fællesskabet, at en tekstilvare, som er omfattet af denne aftale, indføres i Fællesskabet fra Letland til en pris, der er usædvanligt meget lavere end den pris, der opnås under normale konkurrencevilkår, og af den grund påfører eller truer med at påføre producenter i Fællesskabet af samme eller direkte konkurrerende varer væsentlig skade, kan det anmode om konsultationer i henhold til artikel 15, og i så fald finder følgende særlige bestemmelser anvendelse.

2. Erkender parterne efter sådanne konsultationer, at den situation, der er beskrevet i stk. 1, foreligger, tager Letland inden for rammerne af sine beføjelser de nødvendige skridt til at afhjælpe situationen, navnlig for så vidt angår den pris, hvortil den pågældende vare vil blive solgt.

3. For at fastslå, om prisen på en tekstilvare er usædvanligt meget lavere end den pris, der opnås under normale konkurrencevilkår, kan den sammenlignes med:

- de priser, hvortil samme vare almindeligvis sælges under normale handelsvilkår af andre eksportlande på importlandets marked,

- priserne på samme varer i et sammenligneligt afsætningsled på importlandets marked,

- de laveste priser, hvortil et tredjeland har solgt samme vare i normal handel i de tre måneder forud for anmodningen om konsultationer, og som ikke har foranlediget Fællesskabet til at træffe nogen foranstaltninger.

4. Skulle det ikke lykkes parterne at nå til enighed under de i stk. 2 nævnte konsultationer inden for en frist på 30 dage fra Fællesskabets anmodning om konsultationer, kan Fællesskabet, indtil konsultationerne har ført til en gensidigt tilfredsstillende løsning, midlertidigt afvise forsendelser af den pågældende vare til priser, der er lavere end omhandlet i stk. 1.

5. Under helt usædvanlige og kritiske omstændigheder, hvor forsendelser af varer fra Letland indføres i Fællesskabet til priser, der er usædvanligt meget lavere end priserne under normale konkurrencevilkår, således at der forvoldes skade, som det vil være vanskeligt at afhjælpe, kan Fællesskabet midlertidigt suspendere indførslen af de pågældende varer, indtil parterne når til enighed om en løsning under konsultationer, som skal indledes omgående. De kontraherende parter bestræber sig videst muligt for at finde en gensidigt acceptabel løsning inden ti arbejdsdage efter indledningen af konsultationerne.

6. Anvender Fællesskabet de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 4 og 5, kan Letland til enhver tid anmode om, at der indledes konsultationer med henblik på at undersøge mulighederne for at ophæve eller ændre disse foranstaltninger, når de forhold, der nødvendiggjorde deres indførelse, ikke længere er til stede.

Artikel 11

1. Tariferingen af de varer, der er omfattet af denne aftale, er baseret på Fællesskabets told- og statistiknomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur« eller i forkortet form »KN«, og enhver ændring heraf.

Medfører en tariferingsafgørelse en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for en vare, der er omfattet af denne aftale, følger de pågældende varer den handelsordning, der anvendes for den praksis eller kategori, som de henhører under efter sådanne ændringer.

Ændringer af den kombinerede nomenklatur (KN) i overensstemmelse med de procedurer, der er gældende i Fællesskabet, for så vidt angår kategorier af varer, der er omfattet af denne aftale, eller afgørelser vedrørende tariferingen af varer må ikke give anledning til en nedsættelse af de kvantitative lofter, der er indført i medfør af denne aftale.

2. Oprindelsen af de varer, der er omfattet af denne aftale, fastlægges i overensstemmelse med de regler, som er gældende i Fællesskabet.

Alle ændringer i disse oprindelsesregler meddeles Letland og kan ikke give anledning til en nedsættelse af de kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne aftale.

Procedurerne for kontrol af ovennævnte varers oprindelse er fastlagt i protokol A.

Artikel 12

1. Letland meddeler Kommissionen nøjagtige statistiske oplysninger om alle eksportlicenser, der er udstedt for alle kategorier af tekstilvarer, som er undergivet de kvantitative lofter, der er fastsat i henhold til denne aftale, eller som er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol, med angivelse af både mængder og værdi og fordelt på medlemsstater i Fællesskabet, samt om alle certifikater, som de kompetente myndigheder i Letland har udstedt for de varer, der er omhandlet i artikel 9, og som er omfattet af bestemmelserne i protokol B.

2. På tilsvarende måde sender Fællesskabet til de lettiske myndigheder nøjagtige statistiske oplysninger om de importbevillinger, som myndighederne i Fællesskabet har udstedt, samt importstatistikker for de varer, som er omfattet af den ordning, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

3. Ovennævnte oplysninger fremsendes for samtlige varekategorier inden udgangen af måneden efter den måned, som de pågældende statistikker vedrører.

4. På anmodning fra Fællesskabet fremlægger Letland importstatistikker for alle varer, der er omfattet af bilag I.

5. Konstateres det ved gennemgang af de udvekslede oplysninger, at der er tale om væsentlige afvigelser mellem de statistiske oplysninger vedrørende udførsel og indførsel kan der indledes konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15.

6. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 5 forpligter Fællesskabet sig til inden den 15. april hvert år at meddele de lettiske myndigheder statistiske oplysninger vedrørende det foregående års indførsel af alle tekstilvarer, der er omfattet af denne aftale, fordelt på leverandørland og på medlemsstat i Fællesskabet.

Artikel 13

1. Letland skaber gunstige vilkår for indførslen af de tekstilvarer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag I, og de udsættes i givet fald ikke for forskelsbehandling for så vidt angår anvendelsen af kvantitative restriktioner, udstedelse af licenser og tildeling af den nødvendige valuta til betaling for den pågældende indførsel. Letland vil endvidere anbefale sine importører, at de udnytter de muligheder, der tilbydes af Fællesskabets producenter af ovennævnte tekstilvarer, og den pågældende import liberaliseres i videst muligt omfang under hensyntagen til udviklingen i samhandelen mellem de kontraherende parter.

2. Opstår der behov for yderligere forsyninger, navnlig behov, som fører til en diversificering af indførslen af tekstilvarer til Letland, sikrer Letland, at indførslen af tekstilvarer med oprindelse i Fællesskabet ikke udsættes for forskelsbehandling.

Artikel 14

1. De kontraherende parter er enige om at undersøge udviklingen i samhandelen med tekstilvarer og beklædningsgenstande hvert år som led i de konsultationer, der er omhandlet i artikel 15, og på grundlag af de statistikker, som er nævnt i artikel 12.

2. Konstaterer Fællesskabet, at det i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, stilles ugunstigt sammenholdt med et tredjeland, kan det anmode om konsultationer med Letland i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 med henblik på at træffe passende foranstaltninger.

Artikel 15

1. Medmindre andet er fastsat i denne aftale, gælder følgende bestemmelser for de konsultationsprocedurer, der er omhandlet i aftalen:

- så vidt muligt afholdes konsultationerne periodisk, men der kan desuden afholdes særlige konsultationer,

- en anmodning om konsultationer indgives skriftligt til den anden kontraherende part,

- i påkommende tilfælde følges anmodningen om konsultationer inden for en rimelig frist (og under alle omstændigheder senest femten dage efter indgivelse af anmodningen) af en rapport, hvori der redegøres for de omstændigheder, som efter den anmodende parts opfattelse gør det berettiget at indgive en sådan anmodning,

- de kontraherende parter indleder konsultationerne senest en måned efter indgivelse af anmodningen med henblik på inden udløbet af en frist på endnu en måned at nå til enighed eller til en gensidigt acceptabel løsning,

- ovennævnte frist på en måned til at nå til enighed eller til en gensidigt acceptabel løsning kan forlænges ved fælles overenskomst.

2. Fællesskabet kan anmode om konsultationer i henhold til stk. 1, når det konstaterer, at der i et år, hvor aftalen finder anvendelse, opstår vanskeligheder i Fællesskabet eller i en af dets regioner som følge af en pludselig og betydelig forøgelse, sammenlignet med det foregående år, af indførslen af en bestemt kategori henhørende under gruppe I, som er undergivet de kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne aftale.

3. På anmodning af en af de kontraherende parter afholdes der konsultationer vedrørende ethvert problem, der opstår i forbindelse med anvendelsen af denne aftale. Under alle konsultationer, der finder sted i henhold til denne artikel, udviser de kontraherende parter vilje til samarbejde og bestræber sig for at bilægge de uoverensstemmelser, der er opstået.

Artikel 16

De kontraherende parter forpligter sig til at fremme udvekslingen af besøgende, herunder grupper og delegationer fra erhvervsliv, handel og industri, at gøre det lettere at skabe kontakter på de industrielle, kommercielle og tekniske områder, der har tilknytning til handel og samarbejde inden for tekstilindustrien og i forbindelse med tekstilvarer og beklædningsgenstande og at medvirke i tilrettelæggelsen af messer og udstillinger af fælles interesse.

Artikel 17

Hvad angår intellektuel ejendomsret, afholdes der på anmodning af en af de kontraherende parter konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 med henblik på at finde en retfærdig løsning på problemer vedrørende beskyttelsen af varemærker, mønstre og modeller for beklædningsgenstande og tekstilvarer.

Artikel 18

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Republikken Letlands område.

Artikel 19

1. Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne giver hinanden meddelelse om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende. Den gælder indtil den 31. december 1997.

2. Denne aftale anvendes med virkning fra den 1. januar 1993.

3. Hver af de kontraherende parter kan til enhver tid foreslå ændringer i aftalen eller opsige den med et varsel på mindst seks måneder. I så fald ophører aftalen ved opsigelsesfristens udløb.

4. De kontraherende parter er enige om at afholde konsultationer senest seks måneder før udløbet af gyldighedsperioden for denne aftale med henblik på eventuelt at indgå en ny aftale.

5. Bilagene, protokollerne, de godkendte protokollater og brevvekslingerne, som er knyttet til denne aftale, udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 20

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og lettisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

For regeringen for

Republikken Letland

For Rådet for

De Europæiske Fællesskaber

Bilag I

Vareliste jf. artikel 1

1. Med forbehold af fortolkningsbestemmelserne til den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen kun som vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket »ex« er anført foran KN-koden bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder, og den tilsvarende varebeskrivelse.

2. Beklædningsgenstande, der hverken kendetegner sig som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

3. Udtrykket »beklædningsgenstande til spædbørn« omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

GRUPPE I A

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori KN-kode 1994  Varebeskrivelse     Ækvivalens 

                         --------------------- 

                         stk./kg  g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)      (2)       (3)        (4)   (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1      5204 11 00  Garn af bomuld, 

              ikke i detailsalgs- 

              oplægninger 

       5204 19 00 

       5205 11 00 

       5205 12 00 

       5205 13 00 

       5205 14 00 

       5205 15 10 

       5205 15 90 

       5205 21 00 

       5205 22 00 

       5205 23 00 

       5205 24 00 

       5205 25 10 

       5205 25 30 

       5205 25 90 

       5205 31 00 

       5205 32 00 

       5205 33 00 

       5205 34 00 

       5205 35 10 

       5205 35 90 

       5205 41 00 

       5205 42 00 

       5205 43 00 

       5205 44 00 

       5205 45 10 

       5205 45 30 

       5205 45 90 

       5206 11 00 

       5206 12 00 

       5206 13 00 

       5206 14 00 

       5206 15 10 

       5206 15 90 

       5206 21 00 

       5206 22 00 

       5206 23 00 

       5206 24 00 

       5206 25 10 

       5206 25 90 

       5206 31 00 

       5206 32 00 

       5206 33 00 

       5206 34 00 

       5206 35 10 

       5206 35 90 

       5206 41 00 

       5206 42 00 

       5206 43 00 

       5206 44 00 

       5206 45 10 

       5206 45 90 

     ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2      5208 11 10   Vævede stoffer af 

       5208 11 90   bomuld, bortset fra 

       5208 12 11   drejervævet stof af 

       5208 12 13   bomuld, frottestof, 

       5208 12 15   vævede bånd, fløjs-, 

       5208 12 19   plys- og chenille- 

       5208 12 91   stoffer, tyl og 

       5208 12 93   knyttede netstoffer: 

       5208 12 95 

       5208 12 99 

       5208 13 00 

       5208 19 00 

       5208 21 10 

       5208 21 90 

       5208 22 11 

       5208 22 13 

       5208 22 15 

       5208 22 19 

       5208 22 91 

       5208 22 93 

       5208 22 95 

       5208 22 99 

       5208 23 00 

       5208 29 00 

       5208 31 00 

       5208 32 11 

       5208 32 13 

       5208 32 15 

       5208 32 19 

       5208 32 91 

       5208 32 93 

       5208 32 95 

       5208 32 99 

       5208 33 00 

       5208 39 00 

       5208 41 00 

       5208 42 00 

       5208 43 00 

       5208 49 00 

       5208 51 00 

       5208 52 10 

       5208 52 90 

       5208 53 00 

       5208 59 00 

       5209 11 00 

       5209 12 00 

       5209 19 00 

       5209 21 00 

       5209 22 00 

       5209 29 00 

       5209 31 00 

       5209 32 00 

       5209 39 00 

       5209 41 00 

       5209 42 00 

       5209 43 00 

       5209 49 10 

       5209 49 90 

       5209 51 00 

       5209 52 00 

       5209 59 00 

       5210 11 10 

       5210 11 90 

       5210 12 00 

       5210 19 00 

       5210 21 10 

       5210 21 90 

       5210 22 00 

       5210 29 00 

       5210 31 10 

       5210 31 90 

       5210 32 00 

       5210 39 00 

       5210 41 00 

       5210 42 00 

       5210 49 00 

       5210 51 00 

       5210 52 00 

       5210 59 00 

       5211 11 00 

       5211 12 00 

       5211 19 00 

       5211 21 00 

       5211 22 00 

       5211 29 00 

       5211 31 00 

       5211 32 00 

       5211 39 00 

       5211 41 00 

       5211 42 00 

       5211 43 00 

       5211 49 11 

       5211 49 19 

       5211 49 90 

       5211 51 00 

       5211 52 00 

       5211 59 00 

       5212 11 10 

       5212 11 90 

       5212 12 10 

       5212 12 90 

       5212 13 10 

       5212 13 90 

       5212 14 10 

       5212 14 90 

       5212 15 10 

       5212 15 90 

       5212 21 10 

       5212 21 90 

       5212 22 10 

       5212 22 90 

       5212 23 10 

       5212 23 90 

       5212 24 10 

       5212 24 90 

       5212 25 10 

       5212 25 90 

       ex 5811 00 00 

       ex 6308 00 00 

 2 (a)    5208 31 00   a) Bortset fra 

       5208 32 11   stoffer, ublegede 

       5208 32 13   og blegede 

       5208 32 15 

       5208 32 19 

       5208 32 91 

       5208 32 93 

       5208 32 95 

       5208 32 99 

       5208 33 00 

       5208 39 00 

       5208 41 00 

       5208 42 00 

       5208 43 00 

       5208 49 00 

       5208 51 00 

       5208 52 10 

       5208 52 90 

       5208 53 00 

       5208 59 00 

       5209 31 00 

       5209 32 00 

       5209 39 00 

       5209 41 00 

       5209 42 00 

       5209 43 00 

       5209 49 10 

       5209 49 90 

       5209 51 00 

       5209 52 00 

       5209 59 00 

       5210 31 10 

       5210 31 90 

       5210 32 00 

       5210 39 00 

       5210 41 00 

       5210 42 00 

       5210 49 00 

       5210 51 00 

       5210 52 00 

       5210 59 00 

       5211 31 00 

       5211 32 00 

       5211 39 00 

       5211 41 00 

       5211 42 00 

       5211 43 00 

       5211 49 11 

       5211 49 19 

       5211 49 90 

       5211 51 00 

       5211 52 00 

       5211 59 00 

       5212 13 10 

       5212 13 90 

       5212 14 10 

       5212 14 90 

       5212 15 10 

       5212 15 90 

       5212 23 10 

       5212 23 90 

       5212 24 10 

       5212 24 90 

       5212 25 10 

       5212 25 90 

       ex 5811 00 00 

       ex 6308 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3      5512 11 00   Vævet stof af korte 

       5512 19 10   kemofibre, syntetiske 

       5512 19 90   eller regenererede, 

       5512 21 00   bortset fra vævede bånd, 

       5512 29 10   fløjls- og plysstoffer 

       5512 29 90   (inklusive håndkæde- 

       5512 91 00   frottestof af bomuld) 

       5512 99 10   og chenillestoffer: 

       5512 99 90 

       5513 11 10 

       5513 11 30 

       5513 11 90 

       5513 12 00 

       5513 13 00 

       5513 19 00 

       5513 21 10 

       5513 21 30 

       5513 21 90 

       5513 22 00 

       5513 23 00 

       5513 29 00 

       5513 31 00 

       5513 32 00 

       5513 33 00 

       5513 39 00 

       5513 41 00 

       5513 42 00 

       5513 43 00 

       5513 49 00 

       5514 11 00 

       5514 12 00 

       5514 13 00 

       5514 19 00 

       5514 21 00 

       5514 22 00 

       5514 23 00 

       5514 29 00 

       5514 31 00 

       5514 32 00 

       5514 33 00 

       5514 39 00 

       5514 41 00 

       5514 42 00 

       5514 43 00 

       5514 49 00 

       5515 11 10 

       5515 11 30 

       5515 11 90 

       5515 12 10 

       5515 12 30 

       5515 12 90 

       5515 13 11 

       5515 13 19 

       5515 13 91 

       5515 13 99 

       5515 19 10 

       5515 19 30 

       5515 19 90 

       5515 21 10 

       5515 21 30 

       5515 21 90 

       5515 22 11 

       5515 22 19 

       5515 22 91 

       5515 22 99 

       5515 29 10 

       5515 29 30 

       5515 29 90 

       5515 91 10 

       5515 91 30 

       5515 91 90 

       5515 92 11 

       5515 92 19 

       5515 92 91 

       5515 92 99 

       5515 99 10 

       5515 99 30 

       5515 99 90 

       5803 90 30 

       ex 5905 00 70 

       ex 6308 00 00 

 3 (a)    5512 19 10   a) Bortset fra stoffer, 

       5512 19 90   ublegede og blegede 

       5512 29 10 

       5512 29 90 

       5512 99 10 

       5512 99 90 

       5513 21 10 

       5513 21 30 

       5513 21 90 

       5513 22 00 

       5513 23 00 

       5513 29 00 

       5513 31 00 

       5513 32 00 

       5513 33 00 

       5513 39 00 

       5513 41 00 

       5513 42 00 

       5513 43 00 

       5513 49 00 

       5514 21 00 

       5514 22 00 

       5514 23 00 

       5514 29 00 

       5514 31 00 

       5514 32 00 

       5514 33 00 

       5514 39 00 

       5514 41 00 

       5514 42 00 

       5514 43 00 

       5514 49 00 

       5515 11 30 

       5515 11 90 

       5515 12 30 

       5515 12 90 

       5515 13 19 

       5515 13 99 

       5515 19 30 

       5515 19 90 

       5515 21 30 

       5515 21 90 

       5515 22 19 

       5515 22 99 

       5515 29 30 

       5515 29 90 

       5515 91 30 

       5515 91 90 

       5515 92 19 

       5515 92 99 

       5515 99 30 

       5515 99 90 

     ex 5803 90 30 

     ex 5905 00 70 

     ex 6308 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 GRUPPE I B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori KN-kode 1994  Varebeskrivelse     Ækvivalens 

                         --------------------- 

                         stk./kg  g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)      (2)       (3)        (4)   (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4      6105 10 00   Skjorter, T-shirts,  6,48   154 

       6105 20 10   pully-shirts (und- 

       6105 20 90   tagen af uld eller 

       6105 90 10   fine dyrehår), 

       6109 10 00   undertrøjer o.l., 

       6109 90 10   af trikotage 

       6109 90 30 

       6110 20 10 

       6110 30 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5      6101 10 90   Sweatere, pullovere, 4,53   221 

       6101 20 90   slipovere, cardi- 

       6101 30 90   ganer, cardigansæt, 

       6102 10 90   jumpere, trøjer og 

       6102 20 90   veste (undtagen til- 

       6102 30 90   skårne og syede); 

       6110 10 10   anorakker, vindjakker, 

       6110 10 31   blousonjakker o.l., 

       6110 10 35   af trikotage 

       6110 10 38 

       6110 10 91 

       6110 10 95 

       6110 10 98 

       6110 20 91 

       6110 20 99 

       6110 30 91 

       6110 30 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6      6203 41 10   Shorts og andre korte 1,76  568 

       6203 41 90   benklæder (bortset fra 

       6203 42 31   badedragter) til mænd 

       6203 42 33   og drenge, vævede af 

       6203 42 35   uld, bomuld eller 

       6203 42 90   syntetiske eller rege- 

       6203 43 19   nererede fibre; under- 

       6203 43 90   dele af forede trænings- 

       6203 49 19   dragter, af bomuld eller 

       6203 49 50   syntetiske eller rege- 

       6204 61 10   nererede fibre, bort- 

       6204 62 31   set fra varer i kate- 

       6204 62 33   gori 16 og 29 

       6204 62 39 

       6204 63 18 

       6204 69 18 

       6211 32 42 

       6211 33 42 

       6211 42 42 

       6211 43 42 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7      6106 10 00   Skjorter, skjortebluser 5,55 180 

       6106 20 00   og bluser, også af 

       6106 90 10   trikotage, af uld, 

       6206 20 00   bomuld eller syntetiske 

       6206 30 00   eller regenererede 

       6206 40 00   fibre, til kvinder og 

               piger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8      6205 10 00   Skjorter (herunder  4,60   217 

       6205 20 00   sports- og arbejds- 

       6205 30 00   skjorter), ikke af 

               trikotage, til mænd 

               og drenge, af uld, 

               bomuld eller 

               syntetiske eller 

               regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 GRUPPE II A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori KN-kode 1994  Varebeskrivelse     Ækvivalens 

                         --------------------- 

                         stk./kg  g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)      (2)       (3)        (4)   (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9      5802 11 00   Håndklædefrottestof, 

       5802 19 00   og lignende frotte- 

     ex 6302 60 00   stof af bomuld; 

               håndklæder, vaske- 

               klude, viskestykker 

               og lignende køkken- 

               tekstiler, ikke af 

               trikotage, af vævet 

               frottestof af bomuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20     6302 21 00   Sengelinned, ikke 

       6302 22 90   af trikotage 

       6302 29 90 

       6302 31 10 

       6302 31 90 

       6302 32 90 

       6302 39 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22     5508 10 11   Garn af korte syntetiske 

       5508 10 19   fibre, ikke i detail- 

       5509 11 00   salgsoplægninger: 

       5509 12 00 

       5509 21 10 

       5509 21 90 

       5509 22 10 

       5509 22 90 

       5509 31 10 

       5509 31 90 

       5509 32 10 

       5509 32 90 

       5509 41 10 

       5509 41 90 

       5509 42 10 

       5509 42 90 

       5509 51 00 

       5509 52 10 

       5509 52 90 

       5509 53 00 

       5509 59 00 

       5509 61 10 

       5509 61 90 

       5509 62 00 

       5509 69 00 

       5509 91 10 

       5509 91 90 

       5509 92 00 

       5509 99 00 

 22 (a)   5508 10 19   a) Herunder varer af 

       5509 31 10   polyakryl 

       5509 31 90 

       5509 32 10 

       5509 32 90 

       5509 61 10 

       5509 61 90 

       5509 62 00 

       5509 69 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23     5508 20 10   Garn f korte regene- 

       5510 11 00   rerede fibre, ikke i 

       5510 12 00   detailsalgsoplægninger 

       5510 20 00 

       5510 30 00 

       5510 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 32     5801 10 00   Vævede fløjls-, plys- 

       5801 21 00   og chenillestoffer, 

       5801 22 00   bortset fra hånd- 

       5801 23 00   klædefrottestof og 

       5801 24 00   lignende frottestof 

       5801 25 00   af bomuld samt vævede 

       5801 26 00   bånd og tuftet 

       5801 31 00   tekstilstof, af uld, 

       5801 32 00   bomuld eller syn- 

       5801 33 00   tetiske eller rege- 

       5801 34 00   nererede fibre: 

       5801 35 00 

       5801 36 00 

       5802 20 00 

       5802 30 00 

 32 (a)   5801 22 00   a) Skudfløjl, riflet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39     6302 51 10   Dækketøj, håndklæder, 

       6302 51 90   vaskeklude, viske- 

       6302 53 90   stykker og lignende 

     ex 6302 59 00   køkkentekstiler, ikke 

       6302 91 10   af trikotage, ikke 

       6302 91 90   af frottestof 

       6302 93 90 

     ex 6302 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 GRUPPE II B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori KN-kode 1994  Varebeskrivelse     Ækvivalens 

                         --------------------- 

                         stk./kg  g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)      (2)       (3)        (4)   (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12     6115 12 00  Strømpebenklæder,   24,3 par  41 

       6115 19 10  strømper, under- 

       6115 19 90  strømper, sokker, 

       6115 20 11  ankelsokker, o.l., 

       6115 20 90  af trikotage, 

       6115 91 00  (ikke til spædbørn, 

       6115 92 00  herunder også 

       6115 93 10  støttestrømper, 

       6115 93 30  bortset fra varer 

       6115 93 99  i kategori 70 

       6115 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13     6107 11 00  Trusser og andre    17     59 

       6107 12 00  underbenklæder til 

       6107 19 00  mænd og drenge, 

       6108 21 00  trusser og andre 

       6108 22 00  underbenklæder til 

       6108 29 00  kvinder og piger, 

              af trikotage, af 

              uld, bomuld eller 

              syntetiske eller 

              regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14     6201 11 00  Frakker, kapper    0,72   1 389 

     ex 6201 12 10  og slag, vævede, 

     ex 6201 12 90  til mænd og 

     ex 6201 13 10  drenge, af uld, 

     ex 6201 13 90  bomuld eller syn- 

       6210 20 00  tetiske eller 

              regenererede fibre, 

              bortset fra 

              parkacoats under 

              kategori 21 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15     6202 11 00  Frakker, kapper og   0,84   1 190 

     ex 6202 12 10  slag, jakker og 

     ex 6202 12 90  blazere, vævede, 

     ex 6202 13 10  til kvinder og 

     ex 6202 13 90  piger, af uld, bomuld 

       6204 31 00  eller syntetiske 

       6204 32 90  eller regenererede 

       6204 33 90  fibre, bortset fra 

       6204 39 19  parkacoats under 

       6210 30 00  kategori 21 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16     6203 11 00  Jakkesæt, ikke af   0,80   1 250 

       6203 12 00  trikotage, til mænd 

       6203 19 10  og drenge, af uld, 

       6203 19 30  bomuld eller 

       6203 21 00  syntetiske eller 

       6203 22 80  regenererede fibre, 

       6203 23 80  undtagen skisæt, 

       6203 29 18  forede træningsdragter 

       6211 32 31  til mænd og drenge, 

       6211 33 31  med yderstof af et 

              og samme stof, af 

              bomuld eller synte- 

              tiske eller rege- 

              nererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17     6203 31 00  Jakker og blazere,   1,43    700 

       6203 32 90  ikke af trikotage, 

       6203 33 90  til mænd og drenge, 

       6203 39 19  af uld, bomuld eller 

              syntetiske fibre 

              eller regenererede 

              fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18     6207 11 00  Undertrøjer, under- 

       6207 19 00  benklæder, pyjamas 

       6207 21 00  og anden nat- 

       6207 22 00  beklædning, badekåber, 

       6207 29 00  slåbrokker o.l., til 

       6207 91 10  mænd og drenge, ikke 

       6207 91 90  af trikotage 

       6207 92 00 

       6207 99 00 

       6208 11 00  Undertrøjer, underkjoler, 

       6208 19 10  underskørter, trusser, 

       6208 19 90  pyjamas og anden 

       6208 21 00  natbeklædning, hjemme- 

       6208 22 00  dragter, badekåber, 

       6208 29 00  slåbrokker o.l., til 

       6208 91 11  kvinder og piger, ikke 

       6208 91 19  af trikotage 

       6208 91 90 

       6208 92 10 

       6208 92 90 

       6208 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19     6213 20 00  Lommetørklæder, ikke    59    17 

       6213 90 00  af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21    ex 6201 12 10  Parkacoats, anorakker,   2,3   435 

     ex 6201 12 90  vindjakker, blouson- 

     ex 6201 13 10  jakker o.l., ikke 

     ex 6201 13 90  af trikotage, af 

       6201 91 00  uld, bomuld eller 

       6201 92 00  syntetiske eller 

       6201 93 00  regenererede fibre; 

     ex 6202 12 10  overdele af forede 

     ex 6202 12 90  træningsdragter, af 

     ex 6202 13 10  bomuld eller synte- 

     ex 6202 13 90  tiske eller regenererede 

       6202 91 00  fibre, bortset fra varer 

       6202 92 00  i kategori 16 og 29 

       6202 93 00 

       6211 32 41 

       6211 33 41 

       6211 42 41 

       6211 43 41 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24     6107 21 00  Pyjamas og anden       3,9   257 

       6107 22 00  natbeklædning, badekåber, 

       6107 29 00  slåbrokker o.l., af 

       6107 91 10  trikotage, til mænd 

       6107 91 90  og drenge 

       6107 92 00 

     ex 6107 99 00 

       6108 31 10 

       6108 31 90 

       6108 32 11 

       6108 32 19  Pyjamas og anden 

       6108 32 90  natbeklædning, hjemme- 

       6108 39 00  dragter, badekåber, 

       6108 91 10  slåbrokker o.l., af 

       6108 91 90  trikotage, til kvinder 

       6108 92 00  og piger 

       6108 99 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26     6104 41 00  Kjoler til kvinder      3,1   323 

       6104 42 00  og piger, af uld, 

       6104 43 00  bomuld eller synte- 

       6104 44 00  tiske eller regenererede 

       6204 41 00  fibre 

       6204 42 00 

       6204 43 00 

       6204 44 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27     6104 51 00  Nederdele, også       2,6   385 

       6104 52 00  buksenederdele, til 

       6104 53 00  kvinder og piger 

       6104 59 00 

       6204 51 00 

       6204 52 00 

       6204 53 00 

       6204 59 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28     6103 41 10  Benklæder, overalls,     1,61   620 

       6103 41 90  shorts og andre korte 

       6103 42 10  benklæder (bortset fra 

       6103 42 90  badedragter) af triko- 

       6103 43 10  tage, af uld, bomuld 

       6103 43 90  eller syntetiske eller 

       6103 49 10  regenererede fibre 

       6103 49 91 

       6104 61 10 

       6104 61 90 

       6104 62 10 

       6104 62 90 

       6104 63 10 

       6104 63 90 

       6104 69 10 

       6104 69 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 29     6204 11 00  Dragter, kostumer og 

       6204 12 00  sæt, ikke af triko- 

       6204 13 00  tage, til kvinder 

       6204 19 10  og piger, af uld, 

       6204 21 00  bomuld eller synte- 

       6204 22 80  tiske eller regene- 

       6204 23 80  rerede fibre, und- 

       6204 29 18  tagen skidragter og 

       6211 42 31  skisæt; forede 

       6211 43 31  træningsdragter til 

              kvinder og piger, 

              med yderstof af et 

              og samme stof, af 

              bomuld eller synte- 

              tiske eller regene- 

              rerede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 31     6212 10 00  Brystholdere, vævede    18,2    55 

              eller af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 68     6111 10 90  Beklædningsgenstande 

       6111 20 90  og tilbehør til beklæd- 

       6111 30 90  ningsgenstande til 

     ex 6111 90 00  spædbørn, bortset fra 

     ex 6209 10 00  vanter af trikotage 

     ex 6209 20 00  under kategori 10 og 

     ex 6209 30 00  87, og strømper og 

     ex 6209 90 00  vævede sokker under 

              kategori 88, ikke af 

              trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73     6112 11 00  Træningsdragter af     1,67   600 

       6112 12 00  trikotage, af uld, 

       6112 19 00  bomuld eller syn- 

              tetiske eller rege- 

              nererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76     6203 22 10  Arbejds- og beskyt- 

       6203 23 11  telsesbeklædning, ikke 

              af trikotage, til mænd 

              og drenge 

       6203 29 10  Kitler og forklæder 

       6203 32 10  samt anden arbejds- 

       6203 33 10  og beskyttelsesbeklæd- 

       6203 39 11  ning, ikke af trikotage, 

       6203 42 11  til kvinder og piger 

       6203 42 51 

       6203 43 11 

       6203 43 31 

       6203 49 11 

       6203 49 31 

       6204 22 10 

       6204 23 10 

       6204 29 11 

       6204 32 10 

       6204 33 10 

       6204 39 11 

       6204 62 11 

       6204 62 51 

       6204 63 11 

       6204 63 31 

       6204 69 11 

       6204 69 31 

       6211 32 10 

       6211 33 10 

       6211 42 10 

       6211 43 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 77    ex 6211 20 00  Skidragter og skisæt, 

              ikke af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 78     6203 41 30  Beklædningsgenstande, 

       6203 42 59  ikke af trikotage, 

       6203 43 39  bortset fra beklædnings- 

       6203 49 39  genstande under kategori 

       6204 61 80  6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 

       6204 61 90  18, 21, 26, 27, 29, 68, 

       6204 62 59  72, 76 og 77 

       6204 62 90 

       6204 63 39 

       6204 63 90 

       6204 69 39 

       6204 69 50 

       6210 40 00 

       6210 50 00 

       6211 31 00 

       6211 32 90 

       6211 33 90 

       6211 41 00 

       6211 42 90 

       6211 43 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 83     6101 10 10  Frakker, jakker og 

       6101 20 10  andre beklædningsgenstande, 

       6101 30 10  herunder også skidragter 

       6102 10 10  og skisæt, af trikotage, 

       6102 20 10  bortset fra beklædnings- 

       6102 30 10  genstande under kategori 4, 5, 

       6103 31 00  7, 13, 24, 26, 27, 28, 

       6103 32 00  68, 69, 72, 73, 74 og 75 

       6103 33 00 

     ex 6103 39 00 

       6104 31 00 

       6104 32 00 

       6104 33 00 

     ex 6104 39 00 

     ex 6112 20 00 

       6113 00 90 

       6114 10 00 

       6114 20 00 

       6114 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 GRUPPE III A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori KN-kode 1994  Varebeskrivelse     Ækvivalens 

                         --------------------- 

                         stk./kg  g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)      (2)       (3)        (4)   (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 33     5407 20 11  Stoffer af garn af 

       6305 31 91  syntetiske filamenter, 

       6305 31 99  fremstillet af 

              strimler o.l. af 

              polyetylen eller 

              polypropylen, af 

              bredde på under 

              3 m; Sække og poser 

              til emballage, frem- 

              stillet af disse 

              strimler o.l. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 34     5407 20 19  Stoffer af garn af 

              syntetiske filamenter, 

              fremstillet af strimler 

              o.l. af polyetylen eller 

              polypropylen, af bredde 

              på 3 m og derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 35     5407 10 00  Vævet stof af endeløse 

       5407 20 90  regenererede fibre, 

       5407 30 00  bortset fra cordvæv til 

       5407 41 00  fremstilling af dæk 

       5407 42 10  under kategori 114: 

       5407 42 90 

       5407 43 00 

       5407 44 10 

       5407 44 90 

       5407 51 00 

       5407 52 00 

       5407 53 10 

       5407 53 90 

       5407 54 00 

       5407 60 10 

       5407 60 30 

       5407 60 51 

       5407 60 59 

       5407 60 90 

       5407 71 00 

       5407 72 00 

       5407 73 10 

       5407 73 91 

       5407 73 99 

       5407 74 00 

       5407 81 00 

       5407 82 00 

       5407 83 10 

       5407 83 90 

       5407 84 00 

       5407 91 00 

       5407 92 00 

       5407 93 10 

       5407 93 90 

       5407 94 00 

     ex 5811 00 00 

     ex 5905 00 70 

 35 a)    5407 42 10  a) Bortset fra stoffer, 

       5407 42 90  ublegede og blegede 

       5407 43 00 

       5407 44 10 

       5407 44 90 

       5407 52 00 

       5407 53 10 

       5407 53 90 

       5407 54 00 

       5407 60 30 

       5407 60 51 

       5407 60 59 

       5407 60 90 

       5407 72 00 

       5407 73 10 

       5407 73 91 

       5407 73 99 

       5407 74 00 

       5407 82 00 

       5407 83 10 

       5407 83 90 

       5407 84 00 

       5407 92 00 

       5407 93 10 

       5407 93 90 

       5407 94 00 

     ex 5811 00 00 

     ex 5905 00 70 

 --------------------------------------------------------------------- 

 36     5408 10 00  Vævet stof af endeløse 

       5408 21 00  syntetiske fibre, 

       5408 22 10  bortset fra cordvæv til 

       5408 22 90  fremstilling af dæk under 

       5408 23 10  kategori 114: 

       5408 23 90 

       5408 24 00 

       5408 31 00 

       5408 32 00 

       5408 33 00 

       5408 34 00 

     ex 5811 00 00 

     ex 5905 00 70 

 36 a)    5408 10 00  a) Bortset fra stoffer, 

       5408 22 10  blegede og blegede 

       5408 22 90 

       5408 23 10 

       5408 23 90 

       5408 24 00 

       5408 32 00 

       5408 33 00 

       5408 34 00 

     ex 5811 00 00 

     ex 5905 00 70 

 --------------------------------------------------------------------- 

 37     5516 11 00  Vævet stof af korte re- 

       5516 12 00  genererede fibre 

       5516 13 00 

       5516 14 00 

       5516 21 00 

       5516 22 00 

       5516 23 10 

       5516 23 90 

       5516 24 00 

       5516 31 00 

       5516 32 00 

       5516 33 00 

       5516 34 00 

       5516 41 00 

       5516 42 00 

       5516 43 00 

       5516 44 00 

       5516 91 00 

       5516 92 00 

       5516 93 00 

       5516 94 00 

       5803 90 50 

     ex 5905 00 70 

 37 a)    5516 12 00  a) Bortset fra stoffer, 

       5516 13 00  ublegede og blegede 

       5516 14 00 

       5516 22 00 

       5516 23 10 

       5516 23 90 

       5516 24 00 

       5516 32 00 

       5516 33 00 

       5516 34 00 

       5516 42 00 

       5516 43 00 

       5516 44 00 

       5516 92 00 

       5516 93 00 

       5516 94 00 

     ex 5803 90 50 

     ex 5905 00 70 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38 A    6002 43 11  Trikotagestof af synte- 

       6002 93 10  tiske fibre til forhæng 

              og gardiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38 B   ex 6303 91 00  Stores, ikke af trikotage 

     ex 6303 92 90 

     ex 6303 99 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40    ex 6303 91 00  Gardiner, forhæng, 

     ex 6303 92 90  undergardiner, kapper, 

     ex 6303 99 90  sengeforhænge o.l., ikke 

       6304 19 10  af trikotage, af uld, 

     ex 6304 19 90  bomuld eller syntetiske 

       6304 92 00  eller regenererede fibre 

     ex 6304 93 00 

     ex 6304 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 41     5401 10 11  Garn af endeløse syntetiske 

       5401 10 19  filamenter, ikke i 

       5402 10 10  detailsalgsoplægninger, 

       5402 10 90  bortset fra enkelttrådet 

       5402 20 00  garn, snoet 50 omgange og 

       5402 31 10  derunder pr. meter, eller 

       5402 31 30  ikke snoet 

       5402 31 90 

       5402 32 00 

       5402 33 10 

       5402 33 90 

       5402 39 10 

       5402 39 90 

       5402 49 10 

       5402 49 91 

       5402 49 99 

       5402 51 10 

       5402 51 30 

       5402 51 90 

       5402 52 10 

       5402 52 90 

       5402 59 10 

       5402 59 90 

       5402 61 10 

       5402 61 30 

       5402 61 90 

       5402 62 10 

       5402 62 90 

       5402 69 10 

       5402 69 90 

     ex 5604 20 00 

     ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 42     5401 20 10  Garn af endeløse kemofibre, 

       5403 10 00  ikke i detailsalgs- 

       5403 20 10  oplægninger: 

       5403 20 90 

     ex 5403 32 00 

       5403 33 90 

       5403 39 00 

       5403 41 00  Garn af endeløse kemofibre; 

       5403 42 00  garn af regenererede 

       5403 49 00  filamenter, ikke i 

              detailsalgsoplægninger, 

              bortset fra enkelttrådet 

              garn af rayonviskose, 

              snoet 250 gange og derunder 

              pr. meter, og enkelttrådet 

              garn af celluloseacetat 

     ex 5604 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 43     5204 20 00  Garn af kemofilamenter, 

       5207 10 00  garn af korte regene- 

       5207 90 00  rerede fibre, garn af 

       5401 10 90  bomuld, i detailsalgs- 

       5401 20 90  oplægninger 

       5406 10 00 

       5406 20 00 

       5508 20 90 

       5511 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 46     5105 10 00  Uld og fine dyrehår, 

       5105 21 00  kartet eller kæmmet 

       5105 29 00 

       5105 30 10 

       5105 30 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47     5106 10 10  Garn af uld og fine 

       5106 10 90  dyrehår, kartet, ikke i 

       5106 20 11  detailsalgsoplægninger 

       5106 20 19 

       5106 20 91 

       5106 20 99 

       5108 10 10 

       5108 10 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 48     5107 10 10  Garn af uld og fine 

       5107 10 90  dyrehår, kæmmet, ikke i 

       5107 20 10  detailsalgsoplægninger 

       5107 20 30 

       5107 20 51 

       5107 20 59 

       5107 20 91 

       5107 20 99 

       5108 20 10 

       5108 20 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49     5109 10 10  Garn af uld og fine 

       5109 10 90  dyrehår, i detailsalgs- 

       5109 90 10  oplægninger 

       5109 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 50     5111 11 00  Vævet stof af uld eller 

       5111 19 10  fine dyrehår 

       5111 19 90 

       5111 20 00 

       5111 30 10 

       5111 30 30 

       5111 30 90 

       5111 90 10 

       5111 90 91 

       5111 90 93 

       5111 90 99 

       5112 11 00 

       5112 19 10 

       5112 19 90 

       5112 20 00 

       5112 30 10 

       5112 30 30 

       5112 30 90 

       5112 90 10 

       5112 90 91 

       5112 90 93 

       5112 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 51     5203 00 00  Bomuld, kartet eller kæmmet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 53     5803 10 00  Drejervævet stof af bomuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54     5507 00 00  Korte regenererede fibre, 

              herunder affald, kartede, 

              kæmmede eller på anden måde 

              beredt til spinding 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55     5506 10 00  Korte syntetiske fibre, 

       5506 20 00  herunder affald, kartede, 

       5506 30 00  kæmmede eller på anden måde 

       5506 90 10  beredt til spinding 

       5506 90 91 

       5506 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 56     5508 10 90  Korte syntetiske fibre, 

       5511 10 00  herunder affald, i 

       5511 20 00  deltailsalgsoplægninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58     5701 10 10  Gulvtæpper (herunder 

       5701 10 91  gulvløbere og måtter) 

       5701 10 93  knyttede, også konfektionerede 

       5701 10 99 

       5701 90 10 

       5701 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 59     5702 10 00  Gulvtæpper og anden 

       5702 31 10  gulvbelægning af tekstil- 

       5702 31 30  materiale, bortset fra 

       5702 31 90  varer henhørende under 

       5702 32 10  kategori 58 

       5702 32 90 

       5702 39 10 

       5702 41 10 

       5702 41 90 

       5702 42 10 

       5702 42 90 

       5702 49 10 

       5702 51 00 

       5702 52 00 

     ex 5702 59 00 

       5702 91 00 

       5702 92 00 

     ex 5702 99 00 

       5703 10 10 

       5703 10 90 

       5703 20 11 

       5703 20 19 

       5703 20 91 

       5703 20 99 

       5703 30 11 

       5703 30 19 

       5703 30 51 

       5703 30 59 

       5703 30 91 

       5703 30 99 

       5703 90 10 

       5703 90 90 

       5704 10 00 

       5704 90 00 

       5705 00 10 

       5705 00 31 

       5705 00 39 

     ex 5705 00 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 60     5805 00 00  Håndvævede tapisserier 

              (af typerne Gobelin, 

              Flandern, Aubusson, Beauvais 

              o.l.) og håndbroderede 

              tapisserier (med gobelinsting, 

              korssting o.l.), også 

              konfektionerede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61    ex 5806 10 00  Vævede bånd og bånd 

       5806 20 00  bestående af sammenlimede 

       5806 31 10  parallelle garner eller 

              fibre, bortset fra etiketter 

              o.l. under kategori 62 

       5806 31 90  Elastiske tekstilstoffer 

       5806 32 10  (undtagen trikotagestof) 

       5806 32 90  bestående af tekstil i 

       5806 39 00  forbindelse med gummitråde 

       5806 40 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 62     5606 00 91  Chenillegarn; overspundet 

       5606 00 99  garn (bortset fra garn 

              overtrukket med metal og 

              overspundet garn af hestehår) 

       5804 10 11  Tyl og knyttede netstoffer, 

       5804 10 19  hånd- eller maskinfrem- 

       5804 10 90  stillede blonder og 

       5804 21 10  kniplinger, i løbende 

       5804 21 90  længder, strimler eller 

       5804 29 10  motiver 

       5804 29 90 

       5804 30 00 

       5807 10 10  Vævede etiketter, emblemer 

       5807 10 90  o.l., ikke broderede, i 

              løbende længder eller 

              tilskårne stykker 

       5808 10 00  Agramaner, possement o.l. 

              arbejder i løbende 

              længder, kvaster, pomponer 

              o.l. 

       5808 90 00  Broderier, i løbende 

       5810 10 10  længder, strimler eller 

       5810 10 90  motiver 

       5810 91 10 

       5810 91 90 

       5810 92 10 

       5810 92 90 

       5810 99 10 

       5810 99 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 63     5906 91 00  Trikotagestof af syntetiske 

     ex 6002 10 10  fibre med indhold af 

       6002 10 90  elastiske monofilamenter på 

              5 vægtprocent og derover og 

              trikotagestof med indhold af 

              gummitråde på 5 vægtprocent 

              og derover 

     ex 6002 30 10  Blondestoffer og stoffer med 

              opskåren luv, af syntetiske 

              fibre 

       6002 30 90 

     ex 6001 10 00 

       6002 20 31 

       6002 43 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 65     5606 00 10  Trikotagestof, bortset fra 

     ex 6001 10 00  varer henhørende under 

       6001 21 00  kategori 38 A og 63, 

       6001 22 00  af uld, bomuld eller 

       6001 29 10  syntetiske eller rege- 

       6001 91 10  nererede fibre 

       6001 91 30 

       6001 91 50 

       6001 91 90 

       6001 92 10 

       6001 92 30 

       6001 92 50 

       6001 92 90 

       6001 99 10 

     ex 6002 10 10 

       6002 20 10 

       6002 20 39 

       6002 20 50 

       6002 20 70 

     ex 6002 30 10 

       6002 41 00 

       6002 42 10 

       6002 42 30 

       6002 42 50 

       6002 42 90 

       6002 43 31 

       6002 43 33 

       6002 43 35 

       6002 43 39 

       6002 43 50 

       6002 43 91 

       6002 43 93 

       6002 43 95 

       6002 43 99 

       6002 91 00 

       6002 92 10 

       6002 92 30 

       6002 92 50 

       6002 92 90 

       6002 93 31 

       6002 93 33 

       6002 93 35 

       6002 93 39 

       6002 93 91 

       6002 93 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 66     6301 10 00  Plaider og lignende tæpper, 

       6301 20 91  ikke af trikotage, af uld, 

       6301 20 99  bomuld eller syntetiske eller 

       6301 30 90  regenererede fibre 

     ex 6301 40 90 

     ex 6301 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 GRUPPE III B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori KN-kode 1994  Varebeskrivelse     Ækvivalens 

                         --------------------- 

                         stk./kg  g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)      (2)       (3)        (4)   (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10     6111 10 10  Handsker, vanter og   17 par    59 

       6111 20 10  luffer, af trikotage 

       6111 30 10 

     ex 6111 90 00 

       6116 10 10 

       6116 10 90 

       6116 91 00 

       6116 92 00 

       6116 93 00 

       6116 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 67     5807 90 90  Tilbehør til beklædnings- 

       6113 00 10  genstande, af trikotage, 

       6117 10 00  ikke til spædbørn; al slags 

       6117 20 00  linned af trikotage; 

       6117 80 10  gardiner, forhæng, stores, 

       6117 80 90  undergardiner, kapper, 

       6117 90 00  sengeforhæng og andre 

       6301 20 10  boligtekstiler af trikotage; 

       6301 30 10  andre varer af trikotage, 

       6301 40 10  også dele af beklædnings- 

       6301 90 10  genstande eller tilbehør til 

       6302 10 10  beklædningsgenstande 

       6302 10 90 

       6302 40 00 

     ex 6302 60 00 

       6303 11 00 

       6303 12 00 

       6303 19 00 

       6304 11 00 

       6304 91 00 

     ex 6305 20 00 

     ex 6305 39 00 

     ex 6305 90 00 

       6305 31 10 

       6307 10 10 

       6307 90 10 

 67 (a)   6305 31 10  a) Sække og poser til emballage, 

              fremstillet af strimler o.l., af 

              polyetylen eller polypropylen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 69     6108 11 10  Trusser, underkjoler og    7,8   128 

       6108 11 90  underskørter, af trikotage, til 

       6108 19 10  kvinder og piger 

       6108 19 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70     6115 11 00  Strømpebukser og       30,4 par 33 

       6115 20 19  trikoter, af synte- 

              tiske fibre, med 

              enkelttråd på under 67 

              decitex (6,7 tex) 

       6115 93 91  Strømper til kvinder, 

              af syntetiske fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72     6112 31 10  Badebeklædning, af uld,    9,7   103 

       6112 31 90  bomuld, eller syntetiske 

       6112 39 10  eller regenererede fibre 

       6112 39 90 

       6112 41 10 

       6112 41 90 

       6112 49 10 

       6112 49 90 

       6211 11 00 

       6211 12 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 74     6104 11 00  Dragter, kostumer og     1,54  650 

       6104 12 00  sæt, af trikotage, 

       6104 13 00  til kvinder og 

     ex 6104 19 00  piger, af uld, bomuld 

       6104 21 00  eller syntetiske eller 

       6104 22 00  regenererede fibre, 

       6104 23 00  undtagen skidragter 

     ex 6104 29 00  og skisæt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 75     6103 11 00  Dragter, kostumer og     0,80  1 250 

       6103 12 00  sæt, af trikotage, 

       6103 19 00  til mænd og drenge, 

       6103 21 00  af uld, bomuld eller 

       6103 22 00  syntetiske fibre, 

       6103 23 00  undtagen skidrager 

       6103 29 00  og skisæt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84     6214 20 00  Sjaler, tørklæder, 

       6214 30 00  mantiller, slør o.l., 

       6214 40 00  ikke af trikotage, af 

       6214 90 10  uld, bomuld eller 

              syntetiske eller 

              regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85     6215 20 00   Slips, butterfly og     17,9   56 

      6215 90 00   halsbind, ikke af 

              trikotage, af uld, 

              bomuld eller syntetiske 

              eller regenererede 

              fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 86     6212 20 00  Korsetter, hofteholdere,   8,8   114 

       6212 30 00  brystholdere, seler, 

       6212 90 00  sokkeholdere, strømpebånd 

              o.l. (herunder sådanne 

              varer af trikotage), 

              også elastiske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87    ex 6209 10 00  Handsker, vanter og 

     ex 6209 20 00  luffer, ikke af trikotage 

     ex 6209 30 00 

     ex 6209 90 00 

       6216 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 88    ex 6209 10 00  Strømper og sokker, 

     ex 6209 20 00  ikke af trikotage; 

     ex 6209 30 00  andet tilbehør til 

     ex 6209 90 00  beklædningsgenstande, dele 

       6217 10 00  af beklædningsgenstande 

       6217 90 00  eller tilbehør til 

              beklædningsgenstande, 

              ikke til spædbørn, ikke 

              af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 90     5607 41 00  Sejlgarn, reb og tovværk, 

       5607 49 11  af syntetiske fibre, også 

       5607 49 19  flettet 

       5607 49 90 

       5607 50 11 

       5607 50 19 

       5607 50 30 

       5607 50 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 91     6306 21 00  Telte 

       6306 22 00 

       6306 29 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 93    ex 6305 20 00  Sække og poser til 

     ex 6305 39 00  emballage af tekstilstof, 

              bortset fra varer fremstillet 

              af strimler o.l., af 

              polyetylen eller polypropylen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 94     5601 10 10  Vat af tekstilmateriale 

       5601 10 90  og varer deraf; tekstil- 

       5601 21 10  fibre af bredde under 5 mm, 

       5601 21 90  flok, støv og nopper af 

       5601 22 10  tekstilmateriale 

       5601 22 91 

       5601 22 99 

       5601 29 00 

       5601 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 95     5602 10 19  Filt og varer deraf, 

       5602 10 31  også imprægneret 

       5602 10 39  eller overtrukket, 

       5602 10 90  bortset fra gulvbelægning 

       5602 21 00 

       5602 29 90 

       5602 90 00 

     ex 5807 90 10 

     ex 5905 00 70 

       6210 10 10 

       6307 90 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 96     5603 00 10  Fiberdug samt varer 

       5603 00 91  deraf, også imprægneret 

       5603 00 93  eller overtrukket 

       5603 00 95 

       5603 00 99 

     ex 5807 90 10 

     ex 5905 00 70 

       6210 10 91 

       6210 10 99 

     ex 6301 40 90 

     ex 6301 90 90 

       6302 22 10 

       6302 32 10 

       6302 53 10 

       6302 93 10 

       6303 92 10 

       6303 99 10 

     ex 6304 19 90 

     ex 6304 93 00 

     ex 6304 99 00 

     ex 6305 39 00 

       6307 10 30 

     ex 6307 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 97     5608 11 11  Knyttede netstoffer 

       5608 11 19  af sejlgarn reb og 

       5608 11 91  tovværk, også i 

       5608 11 99  tilskårne stykker 

       5608 19 11  eller konfektionerede; 

       5608 19 19  konfektionerede 

       5608 19 31  fiskenet af garn, 

       5608 19 39  sejlgarn, reb og 

       5608 19 91  tovværk 

       5608 19 99 

       5608 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 98     5609 00 00  Varer fremstillet af 

       5905 00 10  samme garn, sejlgarn, 

              reb og tovværk, bortset 

              fra tekstilstoffer og 

              varer deraf og varer under 

              kategori 97 

 --------------------------------------------------------------------- 

 99     5901 10 00  Tekstilstoffer, overtrukket 

       5901 90 00  med vegetabilske carbo- 

              hydratgummier eller 

              stivelsesholdige substanser, 

              af den art, der anvendes 

              til fremstilling af bogbind, 

              etuier m.v.; kalkerlærred; 

              præpareret malerlærred; 

              buckram o.l. tekstilstoffer 

              til fremstilling af hatte mv. 

       5904 10 00  Linoleum, også i 

       5904 91 10  tilskårne stykker; 

       5904 91 90  gulvbelægningsmateriale 

       5904 92 00  bestående af tekstilunderlag 

              med anden belægning end 

              linoleumsmasse, også i 

              tilskårne stykker 

       5906 10 10  Tekstilstoffer (bortset 

       5906 10 90  fra trikotagestof) 

       5906 99 10  imprægneret, overtrukket 

       5906 99 90  eller lamineret med gummi, 

              bortset fra stoffer til dæk 

       5907 00 00  Tekstilstoffer, imprægneret 

              eller overtrukket på anden 

              måde; malede teaterkulisser, 

              malede atelierbagtæpper 

              o.l., bortset fra stoffer 

              under kategori 100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 100     5903 10 10  Tekstilstoffer, imprægneret, 

       5903 10 90  overtrukket eller 

       5903 20 10  lamineret med cellulosederivater 

       5903 20 90  eller anden plast 

       5903 90 10 

       5903 90 91 

       5903 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 101   ex 5607 90 00  Sejlgarn, reb og tovværk, 

              også flettet, bortset fra 

              varer af syntetiske fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 109     6306 11 00  Presenninger, sejl og markiser 

       6306 12 00 

       6306 19 00 

       6306 31 00 

       6306 39 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 110     6306 41 00  Luftmadrasser, af vævet stof 

       6306 49 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 111     6306 91 00  Lejrudstyr, af vævet stof, 

       6306 99 00  bortset fra luftmadrasser og 

              telte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 112     6307 20 00  Andre varer fremstillet af 

     ex 6307 90 99  tekstilstoffer, bortset fra 

              varer henhørende under 

              kategori 113 og 114 

 --------------------------------------------------------------------- 

 113     6307 10 90  Gulvklude, karklude, 

              støveklude og pudseklude 

 --------------------------------------------------------------------- 

 114     5902 10 10  Tekstilstoffer og varer til 

       5902 10 90  teknisk brug 

       5902 20 10 

       5902 20 90 

       5902 90 10 

       5902 90 90 

       5908 00 00 

       5909 00 10 

       5909 00 90 

       5910 00 00 

       5911 10 00 

     ex 5911 20 00 

       5911 31 11 

       5911 31 19 

       5911 31 90 

       5911 32 10 

       5911 32 90 

       5911 40 00 

       5911 90 10 

       5911 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 GRUPPE IV 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori KN-kode 1994  Varebeskrivelse     Ækvivalens 

                         --------------------- 

                         stk./kg  g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)      (2)       (3)        (4)   (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 115     5306 10 11  Garn af hør eller ramie 

       5306 10 19 

       5306 10 31 

       5306 10 39 

       5306 10 50 

       5306 10 90 

       5306 20 11 

       5306 20 19 

       5306 20 90 

       5308 90 11 

       5308 90 13 

       5308 90 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 117     5309 11 11  Stoffer af hør eller ramie 

       5309 11 19 

       5309 11 90 

       5309 19 10 

       5309 19 90 

       5309 21 10 

       5309 21 90 

       5309 29 10 

       5309 29 90 

       5311 00 10 

       5803 90 90 

       5905 00 31 

       5905 00 39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 118     6302 29 10  Sengelinned, dækketøj, 

       6302 39 10  håndklæder, vaskeklude, 

       6302 39 30  viskestykker og lignende 

       6302 52 00  køkkentekstiler, af hør 

     ex 6302 59 00  eller ramie, ikke af 

       6302 92 00  trikotage 

     ex 6302 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 120   ex 6303 99 90  Forhæng og gardiner og 

       6304 19 30  undergardiner; kapper og 

     ex 6304 99 00  sengeforhæng og andre 

              boligtekstiler, ikke af 

              trikotage, af hør og ramie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 121   ex 5607 90 00  Sejlgarn, reb og tovværk, 

              også flettet, af hør eller 

              ramie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 122   ex 6305 90 00  Brugte sække og poser 

              til emballage, af hør, ikke 

              af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 123     5801 90 10  Fløjls-, plys- og chenille- 

              stoffer, vævede, af hør eller 

              ramie, bortset fra stoffer af 

              vævede bånd 

       6214 90 90  Sjaler, tørklæder, mantiller, 

              slør o.l., af hør eller ramie, 

              ikke af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 GRUPPE V 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori KN-kode 1994  Varebeskrivelse     Ækvivalens 

                         --------------------- 

                         stk./kg  g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1)      (2)       (3)        (4)   (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5501 10 00  Korte syntetiske fibre 

       5501 20 00 

       5501 30 00 

       5501 90 00 

       5503 10 11 

       5503 10 19 

       5503 10 90 

       5503 20 00 

       5503 30 00 

       5503 40 00 

       5503 90 10 

       5503 90 90 

       5505 10 10 

       5505 10 30 

       5505 10 50 

       5505 10 70 

       5505 10 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 125 A    5402 41 10  Garn af endeløse syntetiske 

       5402 41 30  fibre, ikke i detailsalgs 

       5402 41 90  oplægninger, undtagen garn 

       5402 42 00  henhørende under kategori 41 

       5402 43 10 

       5402 43 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 125 B    5404 10 10  Monofilamenter, strimler 

       5404 10 90  (kunstige strå o.l.) 

       5404 90 11  og imiteret catgut af 

       5404 90 19  syntetisk materiale 

       5404 90 90 

     ex 5604 20 00 

     ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 126     5502 00 10  Korte kemofibre 

       5502 00 90 

       5504 10 00 

       5504 90 00 

       5505 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 127 A    5403 31 00  Garn af endeløse 

     ex 5403 32 00  kemofibre, ikke i 

       5403 33 10  detailsalgsoplægninger, 

              undtagen garn henhørende 

              under kategori 42 

 --------------------------------------------------------------------- 

 127 B    5405 00 00  Monofilamenter, strimler 

     ex 5604 90 00  (kunstige strå o.l.) og 

              imiteret catgut af kunstige 

              tekstilmaterialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 128     5105 40 00  Grove dyrehår, kartede eller 

              kæmmede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 129     5110 00 00  Garn af hestehår og andre 

              grove dyrehår 

 --------------------------------------------------------------------- 

 130 A    5004 00 10  Garn af natursilke, 

       5004 00 90  undtagen garn spundet af 

       5006 00 10  silkeaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 130 B    5005 00 10  Garn af natursilke, 

       5005 00 90  undtagen garn henhørende 

       5006 00 90  under kategori 130 A; 

     ex 5604 90 00  Fishgut 

 --------------------------------------------------------------------- 

 131     5308 90 90  Garn af andre vegetabilske 

              tekstilfibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 132     5308 30 00  Papirgarn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 133     5308 20 10  Garn af hamp 

       5308 20 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 134     5605 00 00  Garn af tekstilgarn 

              og metaltråd 

 --------------------------------------------------------------------- 

 135     5113 00 00  Vævet stof af hestehår 

              eller andre grove dyrehår 

 --------------------------------------------------------------------- 

 136     5007 10 00  Vævet stof af natursilke 

       5007 20 11  eller af silkeaffald 

       5007 20 19 

       5007 20 21 

       5007 20 31 

       5007 20 39 

       5007 20 41 

       5007 20 51 

       5007 20 59 

       5007 20 61 

       5007 20 69 

       5007 20 71 

       5007 90 10 

       5007 90 30 

       5007 90 50 

       5007 90 90 

       5803 90 10 

     ex 5905 00 90 

     ex 5911 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 137   ex 5801 90 90  Vævede fløjls-, plys- 

     ex 5806 10 00  og chenillestoffer og 

              vævede bånd af natursilke 

              eller af silkeaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 138     5311 00 90  Vævet stof af papirgarn 

     ex 5905 00 90  og af andre tekstilfibre, 

              undtagen af ramie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 139     5809 00 00  Vævet stof af metaltråd 

 --------------------------------------------------------------------- 

 140   ex 6001 10 00  Trikotagestof, undtagen 

       6001 29 90  stof af uld eller fine 

       6001 99 90  dyrehår, bomuld eller 

       6002 20 90  kemofibre 

       6002 49 00 

       6002 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 141   ex 6301 90 90  Plaider og lignende tæpper 

              af tekstilmaterialer, 

              undtagen af uld eller fine 

              dyrehår, bomuld eller 

              kemofibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 142   ex 5702 39 90  Gulvtæpper, også af 

     ex 5702 49 90  sisal og andre 

     ex 5702 59 00  agavefibre eller af 

     ex 5702 99 90  manilahamp 

     ex 5705 00 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 144     5602 10 35  Filt af grove dyrehår 

       5602 29 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 145     5607 30 00  Sejlgarn, reb og 

     ex 5607 90 00  tovværk, også flettet: 

              Af manila (abaca) eller 

              af hamp 

 --------------------------------------------------------------------- 

 146 A  ex 5607 21 00  Binde- og pressegarn til 

              landbrugsmaskiner, af 

              sisal eller andre 

              agavefibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 146 B  ex 5607 21 00  Sejlgarn, reb og 

       5607 29 10  tovværk, af sisal 

       5607 29 90  eller andre agavefibre, 

              undtagen varer hen- 

              hørende under kategori 

              146 A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 146 C    5607 10 00  Sejlgarn, reb og tov- 

              værk, også flettet, af 

              jute eller andre bast- 

              fibre henhørende under 

              kode 5303 

 --------------------------------------------------------------------- 

 147     5003 90 00  Affald af natursilke 

              (herunder kokoner, der 

              er uanvendelige til 

              afhaspning), samt garnaf- 

              fald og opkradset tekstil- 

              materiale, undtagen ikke- 

              kartede eller ikke-kæmmede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 148 A    5307 10 10  Garn af jute eller 

       5307 10 90  andre bastfibre henhørende 

       5307 20 00  under kode 5303 

 --------------------------------------------------------------------- 

 148 B    5308 10 00  Garn af kokosfibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 149     5310 10 90  Vævet stof af jute 

     ex 5310 90 00  eller andre bastfibre, af 

              bredde over 150 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 150     5310 10 10  Vævet stof af jute eller 

     ex 5310 90 00  andre bastfibre, af 

              bredde 150 cm og derunder 

       6305 10 90  Sække og poser til embal- 

              lage, af vævet stof af 

              jute eller andre bastfibre, 

              undtagen brugte varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 151 A    5702 20 00  Gulvbelægning af kokosfibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 151 B  ex 5702 39 90  Gulvtæpper og anden 

     ex 5702 49 90  gulvbelægning af tekstil- 

     ex 5702 59 00  materiale, af jute eller 

     ex 5702 99 00  andre bastfibre, undtagen 

              tuftede eller fremstillet 

              ved »flocking« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 152     5602 10 11  Nålefilt, af jute eller 

              andre bastfibre, ikke 

              imprægneret eller over- 

              trukket, ikke til gulv- 

              belægning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 153     6305 10 10  Brugte sække og poser 

              til emballage, af jute 

              eller andre bastfibre 

              henhørende under kode 

              5303 

 --------------------------------------------------------------------- 

 154     5001 00 00  Kokoner, anvendelige til 

              afhaspning 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5002 00 00  Natursilke, usnoet eller 

              kun svagt snoet 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5003 10 00  Affald af natursilke 

              (herunder kokoner, der er 

              uanvendelige til af- 

              haspning), garnaffald og 

              opkradset materiale, 

              ikke kartet eller kæmmet 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5101 11 00  Uld, ikke kartet eller kæmmet 

       5101 19 00 

       5101 21 00 

       5101 29 00 

       5101 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5102 10 10  Fine eller grove dyrehår, 

       5102 10 30  ikke kartede eller kæmmede 

       5102 10 50 

       5102 10 90 

       5102 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5103 10 10  Affald af uld og andre 

       5103 10 90  fine eller grove dyrehår, 

       5103 20 10  herunder garnaffald, men 

       5103 20 91  ikke opkradset 

       5103 20 99 

       5103 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5104 00 00  Opkradset materiale af uld 

              eller af fine eller grove 

              dyrehår 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5301 10 00  Hør, rå eller beredt, 

       5301 21 00  men ikke spundet; blår 

       5301 29 00  og affald af hør (her- 

       5301 30 10  under garnaffald og 

       5301 30 90  opkradset materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5305 91 00  Ramie og andre vegetabilske 

       5305 99 00  tekstilfibre, rå eller 

              beredt, men ikke spundet; 

              blår og affald, undtagen af 

              kokos og abaca henhørende 

              under kode 5304 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5201 00 10  Bomuld, ikke kartet eller kæmmet 

       5201 00 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5202 10 00  Affald af bomuld (herunder 

       5202 91 00  garnaffald og opkradset 

       5202 99 00  materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5302 10 00  Hamp ( Cannabis sativa L. ), 

       5302 90 00  rå eller beredt, men ikke 

              spundet; blår og affald af 

              hamp (herunder garnaffald 

              og opkradset materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5305 21 00  Abaca (manilahamp eller 

       5305 29 00  Musa textilis Nee ), rå 

              eller beredt, men ikke 

              spundet; blår og affald 

              af abaca (herunder garnaf- 

              fald og opkradset 

              materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5303 10 00  Jute og andre bastfibre 

       5303 90 00  (undtagen hør, hamp og 

              ramie), rå eller beredt, 

              men ikke spundet; blår og 

              affald af hamp (herunder 

              garnaffald og opkradset 

              materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

       5304 10 00  Andre vegetabilske tekstil- 

       5304 90 00  fibre, rå eller beredte, 

              men ikke spundne; blår og 

              affald af sådanne fibre 

              (herunder garnaffald og 

              opkradset materiale) 

       5305 11 00 

       5305 19 00 

       5305 91 00 

       5305 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 156     6106 90 30  Bluser og pullovere af 

     ex 6110 90 90  natursilke eller silkeaffald, 

              til kvinder og piger, af 

              trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 157     6101 90 10  Beklædningsgenstande af 

       6101 90 90  trikotage, undtagen varer 

       6102 90 10  henhørende under kategori 

       6102 90 90  1 til 123 og kategori 156 

     ex 6103 39 00 

       6103 49 99 

     ex 6104 19 00 

     ex 6104 29 00 

     ex 6104 39 00 

       6104 49 00 

       6104 69 99 

       6105 90 90 

       6106 90 50 

       6106 90 90 

     ex 6107 99 00 

       6108 99 90 

       6109 90 90 

       6110 90 10 

     ex 6110 90 90 

     ex 6111 90 00 

       6114 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 159     6204 49 10  Kjoler, bluser, herunder 

              skjortebluser, af 

              natursilke eller 

              silkeaffald, ikke af 

              trikotage 

       6206 10 00  Sjaler, tørklæder, mantiller, 

              slør o.l. af natursilke eller 

              silkeaffald, ikke af trikotage 

       6214 10 00  Slips og halsbind, af natur- 

       6215 10 00  silke eller silkeaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 160     6213 10 00  Lommetørklæder af natursilke 

              eller silkeaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 161     6201 19 00  Beklædningsgenstande, ikke af 

       6201 99 00  trikotage, undtagen varer 

              henhørende under kategori 1 

              til 123 og kategori 159 

       6202 19 00 

       6202 99 00 

       6203 19 90 

       6203 29 90 

       6203 39 90 

       6203 49 90 

       6204 19 90 

       6204 29 90 

       6204 39 90 

       6204 49 90 

       6204 59 90 

       6204 69 90 

       6205 90 10 

       6205 90 90 

       6206 90 10 

       6206 90 90 

     ex 6211 20 00 

       6211 39 00 

       6211 49 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag II

Varer, der ikke er omfattet af kvantitative lofter, men som er undergivet den ordning med dobbeltkontrol, der er omhandlet i aftalens artikel 2, stk. 3.

(Den fuldstændige varebeskrivelse for kategorierne i dette bilag findes i bilag I til aftalen)

Kategorier:

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 12 

 15 

 24 

 26 

 27 

 31 

PROTOKOL A

Afsnit I

Tarifering

Artikel 1

1. Fællesskabets kompetente myndigheder forpligter sig til at underrette Letland om enhver ændring i den kombinerede nomenklatur (KN) inden datoen for sådanne ændringers ikrafttræden i Fællesskabet.

2. Fællesskabets kompetente myndigheder forpligter sig til at underrette Letlands kompetente myndigheder om enhver afgørelse vedrørende tariferingen af varer, der er omfattet af denne aftale, senest en måned efter, at en sådan afgørelse er truffet. Meddelelsen skal indeholde:

a) en beskrivelse af de pågældende varer,

b) varens kategori og dertil svarende KN-koder,

c) en begrundelse for afgørelsen.

3. Medfører en tariferingsafgørelse en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for varer, der er omfattet af aftalen, træder afgørelsen først i kraft, efter at Fællesskabets kompetente myndigheder har givet et varsel på 30 dage regnet fra datoen fra Fællesskabets meddelelse herom. Varer, der er afsendt før afgørelsens ikrafttræden, er fortsat omfattet af den tidligere tariferingspraksis, forudsat at de pågældende varer frembydes til indførsel i Fællesskabet senest 60 dage efter denne dato.

4. Berører en afgørelse vedrørende tarifering, som træffes af Fællesskabet, og som medfører en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for en vare, der er omfattet af aftalen, en kategori, som er undergivet kvantitative lofter, er de kontraherende parter indforstået med at indlede konsultationer i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i aftalens artikel 15, med henblik på at opfylde forpligtelsen i henhold til aftalens artikel 11, stk. 1, andet afsnit.

5. Er Letland og de kompetente myndigheder på indgangstoldstedet i Fællesskabet ikke enige om tariferingen af varer, der er omfattet af denne aftale, tariferes de pågældende varer midlertidigt på grundlag af Fællesskabets angivelser, indtil der har fundet konsultationer sted i henhold til aftalens artikel 15 med henblik på at nå til enighed om den endelige tarifering af varerne.

Afsnit II

Oprindelse

Artikel 2

1. Varer med oprindelse i Letland, som udføres til Fællesskabet i henhold til den ordning, der er fastlagt ved denne aftale, skal være ledsaget af et certifikat for lettisk oprindelse svarende til modellen i bilaget til denne protokol.

2. Dette oprindelsescertifikat bekræftes af de kompetente lettiske organisationer, som i henhold til lettisk lovgivning er bemyndiget hertil, hvis de pågældende varer efter de i Fællesskabet herom gældende regler kan betragtes som varer med oprindelse i Letland.

3. Varer i gruppe III, IV og V kan dog indføres i Fællesskabet i henhold til den ordning, der er fastlagt ved denne aftale, hvis eksportøren på fakturaen eller et andet handelsdokument, der vedrører de pågældende varer, afgiver en erklæring om, at de efter de i Fællesskabet herom gældende regler har oprindelse i Letland.

4. Det i stk. 1 nævnte oprindelsescertifikat er ikke påkrævet ved indførsel af varer, for hvilke der foreligger et oprindelsescertifikat, formular A eller APR, udfærdiget i overensstemmelse med de i Fællesskabet herom gældende regler, for at de pågældende varer kan henføres under ordningen med generelle toldpræferencer.

Artikel 3

Oprindelsescertifikatet udstedes kun efter skriftlig ansøgning fra eksportøren eller dennes dertil beføjede repræsentant, men på eksportørens ansvar. De kompetente lettiske organisationer, som i henhold til lettisk lovgivning er bemyndiget hertil, drager omsorg for, at oprindelsescertifikatet er korrekt udfyldt, og med henblik herpå kræver de al nødvendig dokumentation fremlagt eller foretager den kontrol, de anser for påkrævet.

Artikel 4

Er der for varer i samme kategori fastlagt forskellige kriterier for bestemmelse af varernes oprindelse, skal oprindelsescertifikaterne eller -erklæringerne indeholde en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de pågældende varer til at fastslå de lettiske kriterier, på grundlag af hvilke certifikatet er udstedt eller erklæringen afgivet.

Artikel 5

Konstateringer af mindre uoverensstemmelser mellem angivelserne i oprindelsescertifikatet og i de øvrige dokumenter, der fremlægges for toldstedet med henblik på opfyldelse af indførselsformaliteterne for varerne, medfører ikke i sig selv, at der rejses tvivl om rigtigheden af oplysningerne i certifikatet.

Afsnit III

Ordning med dobbeltkontrol

Afdeling I

Udførsel

Artikel 6

Letlands kompetente myndigheder udsteder en eksportlicens for alle forsendelser fra Letland af tekstilvarer, for hvilke der i medfør af aftalens artikel 5 er fastsat et endeligt eller midlertidigt kvantitativt loft op til de kvantitative lofter, der er fastsat for de pågældende varer, med eventuelle ændringer i henhold til aftalens artikel 4, 6 og 8, og for alle forsendelser af tekstilvarer, der er undergivet en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter som omhandlet i aftalens artikel 2, stk. 3 og 4.

Artikel 7

1. For varer, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter i medfør af denne aftale, skal eksportlicensen svare til model 1 i bilaget til denne protokol og gælder for udførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finder anvendelse. Gør Fællesskabet imidlertid brug af bestemmelserne i aftalens artikel 5 og 7 i overensstemmelse med godkendt protokollat nr. 1 eller af bestemmelserne i godkendt protokollat nr. 2, kan de varer, der er omfattet af eksportlicenserne, kun bringes i fri omsætning i den eller de af Fællesskabets regioner, der er angivet i disse licenser.

2. Hvor der er indført kvantitative lofter i medfør af denne aftale, skal det af eksportlicensen fremgå, at den pågældende varemængde er afskrevet på det kvantitative loft, som er fastsat for den pågældende varekategori, og udelukkende vedrører en af de de varekategorier, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter. Den kan benyttes til en eller flere forsendelser af de pågældende varer.

3. For varer, der er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter, skal eksportlicensen svare til model 2 i bilaget til denne protokol. Den vedrører udelukkende en varekategori og kan benyttes til en eller flere forsendelser af de pågældende varer.

Artikel 8

Fællesskabets kompetente myndigheder skal straks underrettes om inddragelse eller ændring af allerede udstedte eksportlicenser.

Artikel 9

1. De udførte tekstilvarer, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter i medfør af denne aftale, afskrives på de kvantitative lofter, der er fastsat for det år, i hvilket varerne afsendes, også selv om eksportlicensen er udstedt efter afsendelsen.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anses varerne for at være afsendt på det tidspunkt, hvor de indlades til udførsel i et fly, et køretøj eller et skib.

Artikel 10

Eksportlicensen skal med henblik på anvendelsen af artikel 12 fremlægges senest den 31. marts i året efter det år, i hvilket de af licensen omfattede varer blev afsendt.

Afdeling II

Indførsel

Artikel 11

Ved indførsel i Fællesskabet af tekstilvarer, der er undergivet kvantitative lofter eller en ordning med dobbeltkontrol i medfør af denne aftale, skal der fremlægges en importbevilling.

Artikel 12

1. Fællesskabets kompetente myndigheder udsteder den i artikel 11 nævnte importbevilling inden fem arbejdsdage fra tidspunktet for importørens fremlæggelse af originaleksemplaret af den tilsvarende eksportlicens.

2. Importbevillinger vedrørende varer, der er undergivet kvantitative lofter i medfør af denne aftale, er gyldige i seks måneder fra udstedelsestidspunktet for indførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finder anvendelse. Gør Fællesskabet imidlertid brug af bestemmelserne i aftalens artikel 5 og 7 i overensstemmelse med godkendt protokollat nr. 1 eller af bestemmelserne i godkendt protokollat nr. 2, kan de varer, der er omfattet af importbevillingerne, kun bringes i fri omsætning i den eller de af Fællesskabets regioner, der er angivet i disse bevillinger.

3. Importbevillinger for varer, der er undergivet en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter, er gyldige i seks måneder fra udstedelsestidspunktet for indførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finder anvendelse.

4. Fællesskabets kompetente myndigheder annullerer allerede udstedte importbevillinger, hvis de dertil svarende eksportlicenser er blevet trukket tilbage.

Underrettes Fællesskabets kompetente myndigheder imidlertid først efter varernes indførsel i Fællesskabet om, at en eksportlicens er blevet trukket tilbage eller annulleret, afskrives de pågældende mængder på det kvantitative loft for den pågældende kategori og for det pågældende kontingentår.

Artikel 13

1. Konstaterer Fællesskabets kompetente myndigheder, at de samlede mængder, der er omfattet af eksportlicenser udstedt af de kompetente myndigheder i Letland for en bestemt kategori, i et aftaleår overstiger det kvantitative loft, der er fastsat for denne kategori i henhold til aftalens artikel 5 med eventuelle ændringer i henhold til aftalens artikel 4, 6 og 8, kan nævnte myndigheder suspendere al yderligere udstedelse af importbevillinger. I sådanne tilfælde underretter Fællesskabets kompetente myndigheder straks Letlands kompetente myndigheder, og den særlige konsultationsprocedure, der er omhandlet i aftalens artikel 15, indledes straks.

2. Fællesskabets kompetente myndigheder kan nægte at udstede importbevillinger for varer med oprindelse i Letland, som er undergivet kvantitative lofter eller omfattet af ordningen med dobbeltkontrol, og som ikke er omfattet af lettiske eksportlicenser udstedt i henhold til bestemmelserne i denne protokol.

Tillader Fællesskabets kompetente myndigheder, at sådanne varer indføres i Fællesskabet, afskrives de pågældende mængder ikke på de tilsvarende kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne aftale, uden de kompetente lettiske myndigheders udtrykkelige indforståelse hermed, jf. dog aftalens artikel 6.

Afsnit IV

Udfærdigelse og fremlæggelse af eksportlicenser og oprindelsescertifikater samt fælles bestemmelser vedrørende udførsel til fællesskabet

Artikel 14

1. Der kan ved udfærdigelsen af eksportlicensen og oprindelsescertifikatet tages flere kopier, der tydeligt mærkes som sådanne. Dokumenterne udfærdiges på engelsk eller fransk. Udfyldes de i hånden, benyttes blæk og blokbogstaver.

Til dokumenterne benyttes format 210 x 297 mm. Der anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir af en vægt på mindst 25 g/m2. Hver del skal være forsynet med guillochetryk i bunden, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig. Tages der ved udfærdigelse af dokumentet flere kopier, skal kun originaleksemplaret være forsynet med guillochetryk i bunden. Dette eksemplar mærkes tydeligt »original« og kopierne »kopi«. Fællesskabets kompetente myndigheder accepterer alene originaleksemplaret som værende gyldigt med henblik på udførsel til Fællesskabet i henhold til bestemmelserne i aftalen.

2. Hvert dokument skal være forsynet med et standardiseret løbenummer, påtrykt eller anført på anden måde, hvorved det kan identificeres.

Dette nummer sammensættes således:

- to bogstaver som betegnelse for eksportlandet: LV

- to bogstaver som betegnelse for den medlemsstat, hvor toldklareringen ventes at finde sted:

AT = Østrig

BL = Benelux

DE = Tyskland

DK = Danmark

EL = Grækenland

ES = Spanien

FI = Finland

FR = Frankrig

GB = Det Forenede Kongerige

IE = Irland

IT = Italien

PT = Portugal

SE = Sverige

- et etcifret tal som betegnelse for kontingentåret og svarende til det sidste ciffer i det pågældende årstal, f.eks. 4 for 1994

- et tocifret, fortløbende tal mellem 01 og 99 som betegnelse for de udstedende myndigheder i eksportlandet

- et femcifret, fortløbende tal mellem 00001 og 99999, som tildeles den medlemsstat, hvor toldklareringen ventes at finde sted.

Artikel 15

Eksportlicensen og oprindelsescertifikatet kan udstedes efter afsendelsen af de varer, de vedrører. Dokumenterne skal i så fald påtegnes »delivre a posteriori« eller »issued retrospectively«.

Artikel 16

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af en eksportlicens eller et oprindelsescertifikat kan eksportøren hos de kompetente myndigheder i Letland, som udstedte dokumentet, anmode om et duplikateksemplar, der skal udfærdiges på grundlag af de eksportdokumenter, den pågældende er i besiddelse af. Det således udstedte duplikateksemplar af licens eller certifikat skal påtegnes »duplicata« eller »duplicate«.

2. Duplikateksemplaret skal påføres datoen for udstedelsen af originaleksemplaret af eksportlicensen eller oprindelsescertifikatet.

Afsnit V

Administrativt samarbejde

Artikel 17

Fællesskabet og Letland arbejder nært sammen om gennemførelsen af bestemmelserne i denne protokol. Begge parter søger med henblik herpå at lette mulighederne for kontakter og udveksling af synspunkter, herunder om tekniske spørgsmål.

Artikel 18 For at sikre at protokollen anvendes korrekt, bistår Fællesskabet og Letland hinanden i forbindelse med kontrol af ægtheden og rigtigheden af oplysningerne i eksportlicenser og oprindelsescertifikater udstedt, og erklæringer afgivet i henhold til denne protokol.

Artikel 19

Letland meddeler Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber navn og adresse på de myndigheder, der er bemyndiget til at udstede og kontrollere eksportlicenser og oprindelsescertifikater, samt aftryk af de stempler, som disse myndigheder anvender, og en underskriftsprøve for de personer, der er beføjede til at underskrive eksportlicenserne og oprindelsescertifikaterne. Letland underretter Kommissionen om alle ændringer i disse oplysninger.

Artikel 20

1. Der foretages efterfølgende kontrol af oprindelsescertifikater og eksportlicenser ved stikprøve, eller når Fællesskabets kompetente myndigheder har begrundet tvivl med hensyn til certifikatets eller licensens ægthed eller rigtigheden af oplysningerne om de pågældende varers faktiske oprindelse.

2. I sådanne tilfælde tilbagesender de kompetente myndigheder i Fællesskabet oprindelsescertifikatet, eksportlicensen eller en genpart heraf til de kompetente myndigheder i Letland, om fornødent med angivelse af de reelle eller formelle grunde, der gør en undersøgelse berettiget. Er der blevet fremlagt faktura, vedlægges oprindelsescertifikatet eller licensen eller en genpart heraf denne faktura eller en genpart heraf. Myndighederne fremsender endvidere alle oplysninger, der er indgået, og som giver anledning til at formode, at oplysningerne i nævnte certifikat eller licens er urigtige.

3. Stk. 1 finder også anvendelse ved efterfølgende kontrol af de oprindelseserklæringer, der er omhandlet i denne protokols artikel 2.

4. Resultaterne af efterfølgende kontrol, der foretages i henhold til stk. 1 og 2, meddeles Fællesskabets kompetente myndigheder senest inden tre måneder. Det skal af de pågældende oplysninger fremgå, om omtvistede certifikat, licens eller erklæring vedrører de varer, der faktisk er udført, og om disse varer kan udføres i henhold til den ordning, der er fastsat ved aftalen. På Fællesskabets anmodning skal der endvidere sammen med nævnte oplysninger fremlægges kopier af alle dokumenter, der er nødvendige for at fastlægge de faktiske omstændigheder, navnlig varernes faktiske oprindelse.

Konstateres der ved en sådan kontrol systematiske uregelmæssigheder i anvendelsen af oprindelseserklæringer, kan Fællesskabet lade indførslen af de pågældende varer omfatte af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, i denne protokol.

5. Med henblik på efterfølgende kontrol af oprindelsescertifikater skal de kompetente myndigheder i Letland opbevare kopier af certifikaterne og dertil hørende eksportdokumenter i mindst to år.

6. Anvendelse af den stikprøvekontrol, der er omhandlet i denne artikel, må ikke udgøre en hindring for de pågældende varers overgang til frit forbrug.

Artikel 21

1. Hvis det af den i artikel 20 omhandlede kontrolprocedure eller af oplysninger, som Fællesskabets eller Letlands kompetente myndigheder er i besiddelse af, fremgår eller synes at fremgå, at bestemmelserne i aftalen omgås eller overtrædes, søger de kontraherende parter gennem et nært samarbejde og med den fornødne hurtighed at hindre en sådan omgåelse eller overtrædelse.

2. Med henblik herpå iværksætter Letlands kompetente myndigheder på eget initiativ eller på anmodning af Fællesskabet de nødvendige undersøgelser af transaktioner, som for Fællesskabet udgør eller ser ud til at udgøre en omgåelse eller en overtrædelse af denne aftale. Letland meddeler Fællesskabet resultaterne af disse undersøgelser sammen med alle andre relevante oplysninger, der kan bidrage til at fastslå årsagen til omgåelsen eller overtrædelsen, herunder varernes faktiske oprindelse.

3. Tjenestemænd udpeget af Fællesskabet kan efter aftale mellem Fællesskabet og Letland medvirke i de undersøgelser, der er omhandlet i stk. 2.

4. I medfør af det i stk. 1 nævnte samarbejde udveksler de kompetente myndigheder i Fællesskabet og i Letland oplysninger, som en af parterne anser for nyttige med henblik på at hindre, at bestemmelserne i aftalen omgås eller overtrædes. Denne udveksling af oplysninger kan indbefatte oplysninger om tekstilproduktionen i Letland og om samhandelen med tekstilvarer, der er omfattet af denne aftale, mellem Letland og andre lande, navnlig i tilfælde, hvor Fællesskabet har god grund til at formode, at de pågældende varer forud for indførslen i Fællesskabet kan have passeret Letlands område som transitvarer. Disse oplysninger kan på Fællesskabets anmodning indbefatte genparter af alle relevante dokumenter.

5. Foreligger der tilstrækkelige beviser for, at bestemmelserne i denne protokol er omgået eller overtrådt, kan de kompetente myndigheder i Letland og i Fællesskabet aftale, at de træffer de foranstaltninger, som er omhandlet i aftalens artikel 6, stk. 4, og alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre en gentagelse af en sådan omgåelse eller overtrædelse.

Bilag til protokol A, artikel 2, stk. 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag til protokol A, artikel 7, stk. 1: model 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag til protokol A, artikel 7, stk. 3: model 2

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

PROTOKOL B

Omhandlet i artikel 9

varer fremstillet som hjemmeindustri og

folkloristiske varer med oprindelse i Letland

1. Den fritagelse, der er omhandlet i aftalens artikel 9, for så vidt angår varer, fremstillet som hjemmeindustri, gælder kun for følgende varer:

a) vævede stoffer, som udelukkende fremstilles på hånd- eller foddrevne væve, og som traditionelt fremstilles i Letlands hjemmeindustri;

b) beklædningsgenstande og andre tekstilvarer, der traditionelt håndfremstilles i Letlands hjemmeindustri af ovennævnte stoffer, og som udelukkende syes i hånden uden hjælp af maskiner;

c) traditionelle folkloristiske varer fra Letland, som fremstilles i hånden, og som anføres i en liste, der skal godkendes af Fællesskabet og Letland.

Der indrømmes alene fritagelse for varer, der er omfattet af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilaget til denne protokol, og som er udstedt af de kompetente myndigheder i Letland. På certifikaterne anføres en begrundelse for udstedelsen heraf, og de skal godkendes af de kompetente myndigheder i Fællesskabet, efter at de har fundet det godtgjort, at de pågældende varer opfylder de betingelser, der er fastlagt i denne protokol. Certifikater, som omfatter de varer, der er nævnt i litra c), skal tydeligt påstemples »FOLKLORE«. Er parterne uenige om de pågældende varers art, afholdes der konsultationer inden for en måned med henblik på at bilægge sådanne uoverensstemmelser.

Skulle indførslen af en vare, der er omfattet af denne protokol, nå et sådant omfang, at det skaber vanskeligheder i Fællesskabet, indledes der hurtigst muligt konsultationer med Letland i henhold til proceduren i aftalens artikel 15, med henblik på at finde en løsning på problemet, om nødvendigt ved indførelse af et kvantitativt loft.

2. Bestemmelserne i afsnit IV og V i protokol A finder tilsvarende anvendelse på de varer, der er omfattet af stk. 1 i denne protokol.

Bilag til protokol B

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

PROTOKOL C

Genindførsel i Fællesskabet, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i denne aftale af de varer, der er opført i bilaget til denne protokol, er omfattet af bestemmelserne i denne aftale, medmindre andet fremgår af nedenstående særlige bestemmelser:

1. Kun genindførsel i Fællesskabet af varer, der er omfattet af de specifikke kvantitative lofter, som er fastsat i bilaget til denne protokol, anses for genindførsel som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i aftalen, jf. dog stk. 2.

2. For genindførsel af varer, der ikke er omfattet af bilaget til denne protokol, kan der fastsættes specifikke kvantitative lofter efter konsultationer i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i aftalens artikel 15, forudsat at de pågældende varer er omfattet af kvantitative lofter i medfør af bilag II til aftalen eller af en ordning med dobbeltkontrol eller af tilsynsforanstaltninger.

3. Under hensyntagen til begge parters interesser kan Fællesskabet efter eget skøn eller på grundlag af en anmodning i henhold til aftalens artikel 15:

a) undersøge mulighederne for overførsel mellem kategorierne og forlods udnyttelse eller overførsel af dele af specifikke kvantitative lofter mellem to år,

b) overveje mulighederne for at hæve specifikke kvantitative lofter.

4. Fællesskabet kan imidlertid inden for følgende rammer automatisk udnytte den fleksibilitet, der følger af stk. 3:

a) overførsel mellem kategorierne må ikke overstige 20% af den mængde, der er fastsat for den kategori, hvortil overførslen finder sted;

b) overførsel af specifikke kvantitative lofter mellem to år må ikke overstige 10,5% af den mængde, der er fastsat for det år, i hvilket den faktiske udnyttelse finder sted;

c) forlods udnyttelse af specifikke kvantitative lofter mellem to år må ikke overstige 7,5% af den mængde, der er fastsat for det år, i hvilket den faktiske udnyttelse finder sted.

5. Fællesskabet underretter Letland om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til de foregående stykker.

6. De kompetente myndigheder i Fællesskabet foretager afskrivning på et af de specifikke kvantitative lofter, som er omhandlet i stk. 1, på tidspunktet for udstedelsen af den forhåndsbevilling, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 636/82 om økonomisk passiv forædling. Der foretages afskrivning på det specifikke kvantitative loft for det år, i hvilket forhåndsbevillingen udstedes.

7. For alle varer, der er omfattet af denne protokol, udsteder de organisationer, der ifølge lettisk lov er bemyndiget hertil, i henhold til bestemmelserne i protokol A til aftalen et oprindelsescertifikat, i hvilket der henvises til den i stk. 6 nævnte forhåndsbevilling som bevis for, at den deri beskrevne forædling har fundet sted i Letland.

8. Fællesskabet meddeler Letland navn og adresse på de kompetente myndigheder i Fællesskabet, som udsteder de forhåndsbevillinger, der er nævnt i stk. 6, samt aftryk af de stempler, som de pågældende myndigheder anvender.

9. Uden at dette berører bestemmelserne i stk. 1-8 konsulterer Letland og Fællesskabet fortsat hinanden med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning, som gør det muligt for begge kontraherende parter at drage fordel af aftalens bestemmelser om passiv forædling, således at der sikres en effektiv udvikling af samhandelen med tekstilvarer mellem Letland og Fællesskabet.

Bilag til protokol C

(Den fuldstændige varebeskrivelse for kategorierne i dette bilag findes i bilag I til aftalen)

Kvantitative fællesskabslofter

Passiv forædling

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori   Enhed 1993  1994  1995  1996   1997 

 (p.m.)    (p.m.) (p.m.) (p.m.) (p.m.) (p.m.)  (p.m.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

PROTOKOL D

Den årlige vækstrate for de kvantitative lofter, der kan indføres i henhold til artikel 5 i aftalen for varer, som er omfattet af aftalen, fastsættes ved overenskomst mellem parterne i henhold til de konsultationsprocedurer, der er fastsat i artikel 15 i aftalen.

GODKENDT PROTOKOLLAT Nr. 1

I forbindelse med den aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Letland om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, som paraferedes i Bruxelles den 15. juni 1993, nåede parterne til enighed om, at artikel 5 i aftalen ikke udelukker, at Fællesskabet, hvis betingelserne herfor er opfyldt, anvender beskyttelsesforanstaltningerne for en eller flere af Fællesskabets regioner i overensstemmelse med principperne for det indre marked.

Letland underrettes under sådanne omstændigheder på forhånd om de relevante bestemmelser i protokol A til aftalen, som vil blive anvendt i det foreliggende tilfælde. For regeringen for For Rådet for Republikken Letland De Europæiske Fællesskaber

GODKENDT PROTOKOLLAT Nr. 2

Uanset artikel 7, stk. 1, i denne aftale, kan Fællesskabet af tvingende tekniske eller administrative grunde eller for at finde en løsning på økonomiske problemer, der er en følge af regional koncentration af indførslen, eller for at bekæmpe omgåelse og misligholdelse af bestemmelserne i denne aftale, i en begrænset periode indføre en særlig forvaltningsordning i overensstemmelse med principperne for det indre marked.

Er parterne imidlertid ikke i stand til at finde en tilfredsstillende løsning under de konsultationer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, forpligter Letland sig til på anmodning af Fællesskabet at overholde midlertidige eksportlofter for en eller flere regioner i Fællesskabet. Indførelsen af sådanne lofter udelukker ikke, at der til den eller de pågældende regioner indføres varer, som er afsendt fra Letland på grundlag af eksportlicenser udstedt før datoen for Fællesskabets formelle underretning af Letland om indførelsen af ovennævnte lofter.

Fællesskabet underretter Letland om de tekniske og administrative foranstaltninger, der af begge parter skal indføres for at gennemføre ovenstående bestemmelser i overensstemmelse med principperne for det indre marked. For regeringen for For Rådet for Republikken Letland De Europæiske Fællesskaber

GODKENDT PROTOKOLLAT Nr. 3 I forbindelse med aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Letland om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, som paraferedes i Bruxelles den 15. juni 1993, nåede parterne til enighed om, at Letland bestræber sig for at sikre, at visse regioner i Fællesskabet, som traditionelt har tegnet sig for forholdsvis små kvoter af fællesskabskontingenterne, ikke afskæres fra at indføre varer, der anvendes som råmateriale i deres forarbejdningsindustri.

Fællesskabet og Letland aftalte endvidere om fornødent at afholde konsultationer med henblik på at løse problemer, der måtte opstå i den forbindelse. For regeringen for For Rådet for Republikken Letland De Europæiske Fællesskaber

GODKENDT PROTOKOLLAT Nr. 4

I forbindelse med aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Letland om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, som paraferedes i Bruxelles den 15. juni 1993, erklærede Letland, at fra tidspunktet for indgivelse af anmodningen om de konsultationer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, og indtil sådanne konsultationer har fundet sted, er Letland rede til at samarbejde ved ikke at udstede eksportlicenser, som vil forværre de problemer, der er en følge af en regional koncentration af den direkte indførsel til Fællesskabet. For regeringen for For Rådet for Republikken Letland De Europæiske Fællesskaber

NOTEUDVEKSLING

Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande under Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber skal herved over for Republikken Letlands Udenrigsministerium henvise til den aftale mellem Letland og Fællesskabet om handel med tekstilvarer, som paraferedes i Bruxelles den 15. juni 1993.

Generaldirektoratet kan meddele ministeriet, at Fællesskabet, indtil de nødvendige procedurer for indgåelse af aftalen og for dennes ikrafttræden er afsluttet, er rede til at anvende aftalens bestemmelser de facto fra den 1. januar 1993. Dette er dog under forudsætning af, at begge parter til enhver tid med 120 dages varsel kan bringe denne de facto-anvendelse af aftalen til ophør.

Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande vil gerne bede ministeriet bekræfte, at det er indforstået med ovenstående.

Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande vil gerne benytte lejligheden til over for Republikken Letlands Udenrigsministerium at give udtryk for sin mest udmærkede højagtelse.

NOTEUDVEKSLING

Republikken Letlands Udenrigsministerium skal herved over for Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande under Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber henvise til den aftale mellem Fællesskabet og Letland om handel med tekstilvarer, som paraferedes i Bruxelles den 15. juni 1993.

Republikken Letlands Udenrigsministerium skal herved over for generaldirektoratet bekræfte, at Republikken Letlands regering, indtil de nødvendige procedurer for indgåelse af aftalen og for dennes ikrafttræden er afsluttet, er rede til at anvende aftalens bestemmelser de facto fra den 1. januar 1993. Dette er dog under forudsætning af, at begge parter til enhver tid med 120 dages varsel kan bringe denne de facto-anvendelse af aftalen til ophør.

Republikken Letlands Udenrigsministerium vil gerne benytte lejligheden til over for Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande under Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber at give udtryk for sin mest udmærkede højagtelse.

PROTOKOL 2

om samhandelen

mellem fællesskabet og Letland

med forarbejdede landbrugsprodukter

Artikel 1

1. Fællesskabet giver de toldindrømmelser, der er omhandlet i bilag I, for forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Letland. For de varer, der er opført i bilag II, indrømmes nedsættelserne af landbrugselementet dog inden for de mængdemæssige begrænsninger, der er fastsat deri.

2. Letland giver de toldindrømmelser, der er fastsat i henhold til artikel 4.

3. Associeringsrådet kan:

- udvide listen over de i denne protokol nævnte forarbejdede landbrugsprodukter,

- øge mængden af de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af de ved denne protokol fastsatte indrømmelser.

4. Associeringsrådet kan erstatte indrømmelserne med en ordning med udligningsbeløb uden mængdebegrænsninger baseret på de fastslåede prisforskelle på henholdsvis Fællesskabets og Letlands markeder for de landbrugsprodukter, som faktisk indgår i sammensætningen af de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af denne protokol. Associeringsrådet fastsætter en liste over de varer, som undergives sådanne beløb, og en liste over basisprodukterne. Det fastsætter med henblik herpå almindelige gennemførelsesbestemmelser.

Artikel 2

I denne protokol forstås ved:

- »varer«, de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omhandlet i denne protokol,

- »landbrugselementet«, den del af afgiften, der svarer til forskellen mellem priserne på de kontraherende parters indre marked for de landbrugsprodukter, der anses for at være medgået til fremstillingen af varen, og priserne for de samme landbrugsprodukter, der er indarbejdet ved indførsel fra tredjelande,

- »ikke-landbrugselementet«, den del af afgiften, der fremkommer ved i den samlede afgift at fradrage landbrugselementet i afgiften,

- »basisprodukter«, de landbrugsprodukter, der anses for at indgå i sammensætningen af varerne efter forordning (EF) nr. 3448/93,

- »basismængde«, mængden af et basisprodukt beregnet efter artikel 6 i forordning (EF) nr. 3448/93, og som tjener til at bestemme landbrugselementet gældende for en særlig vare i overensstemmelse med samme forordning.

Artikel 3

1. Fællesskabet giver Letland følgende indrømmelser:

- ikke-landbrugselementet af afgiften nedsættes som anført i bilag I,

- for de varer, for hvilke der i bilag I er fastsat et nedsat landbrugselement (MOBR), beregnes dette ved en nedsættelse på 20% i 1995, 40% i 1996 og 60% fra 1997 af basismængderne af de basisprodukter, for hvilke der indrømmes en afgiftsnedsættelse. For de andre basisprodukter i samme vare beregnes de tilsvarende nedsættelser for samme år til 10, 20 og 30%. Disse nedsættelser indrømmes kun inden for grænserne af de toldkontingenter, der er fastsat i bilag II. For mængder ud over disse toldkontingenter anvendes det landbrugselement, der er gældende for tredjelande.

2. Landbrugselementerne erstattes med nedsatte landbrugselementer for varer, med hvilke listen er blevet udvidet i henhold til proceduren i artikel 1, stk. 3.

Artikel 4

1. Letland fastsætter inden den 31. december 1996 landbrugsmentet i afgifterne for de varer, der henhører under forordning (EF) nr. 3448/93, på basis af den MFN-importtold, der er anført i bilag III, og som anvendes på de basislandbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som anses for at være medgået til fremstillingen af disse varer. Letland fremsender disse oplysninger til Associeringsrådet.

2. Letland anvender den i bilag III anførte told på indførsel af forarbejdede landbrugsprodukter, som har oprindelse i Fællesskabet og henhører under forordning (EF) nr. 3448/93. Hvis en reform af Letlands landbrugspolitik medfører, at landbrugselementet i afgifterne i artikel 2 stiger, giver Letland imidlertid meddelelse herom til Associeringsrådet, som kan aftale en forhøjelse af den pågældende toldsats svarende til størrelsen af landbrugselementet.

3. Letland nedsætter tolden for varer henhørende under forordning (EF) nr. 3448/93 i henhold til følgende tidsplan:

- ikke-landbrugselementet i afgiften ophæves inden den 31. december 2001,

- landbrugselementet i afgiften nedsættes af Associeringsrådet efter principperne i artikel 3.

Bilag I

Told ved indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Letland

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse  Toldsats     Toldsatser 

                tredjelande --------------------------- 

                      fra 1.1.1995 fra 1.1.1996 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 71 Bolcher o.l.   13 + mob  3 + mob    0 + mob 

                max 27   max 27    max 27 

                + ad s/z  + ad s/z   + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 75 Karameller    13 + mob  3 + mob    0 + mob 

                max 27   max 27    max 27 

                + ad s/z  + ad s/z   + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 31   Chokolade med   12 + mob  4 + mobr   0 + mobr 

       fyld       max 27   max 27    max 27 

                + ad s/z  + ad s/z   + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 32 10 Chokolade uden  12 + mob  4 + mobr   0 + mobr 

       fyld       max 27   max 27    max 27 

                + ad s/z  + ad s/z   + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 11 Chokolade med   12 + mob  4 + mobr   0 + mobr 

       indhold af    max 27   max 27    max 27 

       alkohol      + ad s/z  + ad s/z   + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2104 10   Suppe        18      9       7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105    Konsumis     12 + mob  6 + mobr   0 + mobr 

                max 27   max 27    max 27 

                + ad s/z  + ad s/z   + ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2201 10   Mineralvand      4     0       0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2203    Øl          24     9       7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 31 Vodka       1,3 ecu/%  1,1 ecu/%   0,9 ecu/% 

                vol/hl   vol/hl    vol/hl 

                + 5 ecu/hl + 4 ecu/hl  + 3,5 ecu/hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 65 Likør       1,6 ecu/%  1,3 ecu/%   1,1 ecu/% 

                vol/hl   vol/hl    vol/hl 

                + 10 ecu/hl + 7 ecu/hl  + 7 ecu/hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag II

Kontingenter for indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Letland, for hvilke der er indrømmet nedsættelse af landbrugselementet i overensstemmelse med artikel 3

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode    Varebeskrivelse        Toldsatser 

                 ------------------------------------ 

                 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 71  Bolcher o.l.    15  17  18  20  21  23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 75  Karameller     30  33  36  39  42  45 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 31    Chokolade med fyld 50  55  60  65  70  75 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 32 10  Chokolade uden fyld 50  55  60  65  70  75 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 11  Chokolade med ind- 

        hold af alkohol   15  17  18  20  21  23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2104 10    Suppe        30  33  36  39  42  45 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105     Konsumis      25  28  30  33  35  38 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2203     Øl         150  165  180  195  210  225 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 31  Vodka       150  165  180  195  210  225 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 65  Likør        10  11  12  13  14  15 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag III

Liste over varer omhandlet i artikel 4

1. Indførsel i Letland af følgende varer med oprindelse i Fællesskabet pålægges told som anført i det følgende. Hvis der imidlertid gælder en mere gunstig handelsordning i Letland, anvendes denne på indførsler fra Fællesskabet.

2. Toldnedsættelser fra 1995 til 2000 gennemføres i årlige trin, hvis nedsættelsen er større end 1%; ellers gennemføres nedsættelserne på en gang i år 2000.

3. Indførsel i Letland af andre forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i dette bilag, fritages for told.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse 1)          Toldsats 

                    ------------------------------- 

                    Basis- MFN- for indførsler 

                           fra EF 

                           ----------------- 

                           1.1.1995 1.1.2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403    Kærnemælk, koaguleret 

       mælk og fløde, yoghurt, 

       kefir og anden fermenteret 

       mælk eller fløde, også 

       koncentreret, tilsat 

       sukker eller andre 

       sødemidler, aromatiseret 

       eller tilsat frugt, 

       nødder eller kakao     20%   15%  15%   10% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403 10   Yoghurt          20%   15%  10%*)  5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0501    Menneskehår, ubearbejdet, 

       også vasket eller af- 

       fedtet; affald af 

       menneskehår        20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0502    Svine- og vildsvine- 

       børster; grævlingehår og 

       andre hår til børsten- 

       binderarbejde; affald af 

       sådanne børster eller hår 20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0503    Hestehår og affald deraf, 

       også i lag eller uden 

       støttemateriale      20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0505 10   Fjer, af den art der 

       anvendes til stopning; dun 20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0505 90   Andre skind og andre dele 

       af fugle          1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0506    Ben og hornkerner, rå, 

       affedtede, behandlede med 

       syre eller afgelatinerede, 

       også simpelt bearbejdede, 

       men ikke tilskåret i 

       form; pulver og affald af 

       ben og hornkerner     20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0507    Elfenben, skildpaddeskal, 

       hvalbarder og hvalbarde- 

       hår, horn, gevirer, hove, 

       klove, kløer og næb, rå 

       eller simpelt bearbej- 

       dede, men ikke tilskåret 

       i form; pulver og affald 

       deraf           20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0508    Koraller og lignende 

       varer, rå eller simpelt 

       bearbejdede, men ikke 

       yderligere behandlede; 

       skaller af bløddyr, 

       krebsdyr eller pighuder 

       samt skalblade af 

       blæksprutter, rå eller 

       simpelt bearbejdede, 

       men ikke tilskåret i 

       form; pulver og affald 

       deraf           20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0509    Naturlige animalske 

       vaskesvampe        20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0510    Amber, bævergejl, civet 

       og muskus; franske fluer; 

       galde, også tørret; 

       kirtler og andre animalske 

       produkter, anvendelige 

       til fremstilling af 

       farmaceutiske produkter, 

       ferske, kølede, frosne 

       eller på anden måde 

       foreløbigt konserverede  20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 40   Sukkermajs         20%   15%  15%   10% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0711 90 30 Sukkermajs, foreløbigt 

       konserverede        20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0903    Mate            1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1212 20   Tang og andre alger    1%   0,5%  0,5%  fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1301    Schellak o.l.; vegeta- 

       bilske carbohydratgummier, 

       naturharpikser, gummi- 

       harpikser og balsamer   20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 11   Opium           20%   15%  5%*)  0,5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 12   Plantesafter og plante- 

       ekstrakter, af lakrids   20%   15%  5%*)  0,5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 13   Plantesafter og plante- 

       ekstrakter, af humle    20%   15%  5%*)  0,5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 14   Plantesafter og plante- 

       ekstrakter, af pyrethrum 

       eller af planterødder 

       indeholdende rotenom    20%   15%  5%*)  0,5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 19   Plantesafter og plante- 

       ekstrakter, andre varer  20%   15%  5%*)  0,5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 20 90 Pektinstoffer, pektinater 

       og pektater, i andre 

       tilfælde          20%   15%  5%*)  0,5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 31   Planteslimer og gelatine- 

       ringsmidler, agaragar   1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 32   Planteslimer og gelatine- 

       ringsmidler, også 

       modificerede, udvundet af 

       johannesbrød, af frø af 

       johannesbrød eller af 

       guarfrø          20%   15%  5%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302 39   Andre planteslimer og 

       gelatineringsmidler    20%   15%  5%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1505    Uldfedt og fedtstoffer 

       udvundet deraf (herunder 

       lanolin)          1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1506    Andre animalske fedtstof- 

       fer og olier samt 

       fraktioner deraf, også 

       raffinerede, men ikke 

       kemisk modificerede    1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1515 60   Jojobaolie og fraktioner 

       deraf           1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1516 20 10 Hærdet ricinusolie (såkaldt 

       opalvoks)         1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1517 10 10 Margarine, undtagen 

       flydende margarine ...   20%   15%  0,5%*) 0,5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1517 90 10 Anden margarine ...    20%   15%  0,5%*) 0,5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1517 90 93 Spiselige blandinger ...  20%   15%  0,5%*) 0,5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1518    Animalske og vegetabilske 

       fedtstoffer og olier og 

       fraktioner deraf, kogte, 

       oxiderede, dehydrerede, 

       svovlbehandlede, blæste, 

       polymeriserede ved 

       opvarmning i vakuum eller 

       i en inaktiv gas eller 

       på anden måde kemisk 

       modificerede, undtagen 

       varer henhørende under 

       pos. 1516; ikke- 

       spiselige blandinger 

       eller tilberedninger af 

       animalske eller vege- 

       tabilske fedtstoffer 

       eller olier eller af 

       fraktioner af forskel- 

       lige fedtstoffer og 

       olier fra dette kapitel, 

       ikke andetsteds tariferet 1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1519    Industrielle monocarboxyl- 

       fedtsyrer; sure olier fra 

       raffinering; industrielle 

       fedtalkoholer       1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1520    Glycerol (glycerin), også 

       kemisk ren, glycerolvand 

       og glycerollud       1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1521    Vegetabilsk voks (und- 

       tagen triglycerider), 

       bivoks og anden insektvoks 

       samt spermacet (hval- 

       rav), også raffineret 

       eller farvet        1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1522 00 10 Degras           1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1702 50   Kemisk ren fruktose    1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1702 90 10 Kemisk ren maltose     1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 10   Tyggegummi, også over- 

       trukket med sukker     20%   15%  7%   5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 10 Lakridssaft, der inde- 

       holder over 10 vægt- 

       procent sakkarose, uden 

       tilsætning af andre 

       stoffer          20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 30 Hvid chokolade       20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 51 Råmasser, herunder 

       marcipan, i pakninger af 

       nettovægt 1 kg og derover 20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 55 Halspastiller og hoste- 

       bolcher          20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 61 Dragevarer         20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 65 Vin- og frugtgummi, gele- 

       varer samt frugtpasta i 

       form af sukkervarer    20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 71 Bolcher o.l., også fyldte 20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 75 Karameller         250   250  250   250 

                    LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

                    ton   ton  ton   ton 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 81 Andre varer, fremstillet 

       ved presning eller 

       støbning          20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 99 I andre tilfælde      20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1803    Kakaomasse, også affedtet 1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1804    Kakaosmør, kakaofedt og 

       kakaoolie         1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1805    Kakaopulver, ikke tilsat 

       sukker eller andre 

       sødemidler         1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 10   Kakaopulver, tilsat    500   500  500   500 

       sukker eller andre     LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

       sødemidler         ton   ton  ton   ton 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 20   Andre tilberedte varer, i 

       blokke, plader eller 

       stænger af vægt over 

       2 kg, eller flydende, i 

       pastaform, i pulverform, 

       som granulater eller 

       lignende, i pakninger af 

       nettovægt over 2 kg    1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 31   Andre varer, i blokke,   500   500  500   500 

       plader eller stænger, med LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

       fyld            ton   ton  ton   ton 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 32   Andre varer, i blokke,   500   500  500   500 

       plader eller stænger,   LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

       uden fyld         ton   ton  ton   ton 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90   Anden chokolade      500   500  500   500 

                    LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

                    ton   ton  ton   ton 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901 10   Maltekstrakt; tilberedte 

       næringsmidler fremstillet 

       af mel osv. ..., til børn, 

       i pakninger til detail- 

       salg            fri   fri  fri   fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901 20   Maltekstrakt; tilberedte 

       næringsmidler fremstillet 

       af mel osv. ..., blan- 

       dinger og dej til frem- 

       stilling af bagværk hen- 

       hørende under pos. 1905  15%   15%  15%   10% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901 90   Maltekstrakt; tilberedte 

       næringsmidler fremstillet 

       af mel osv. ..., andre 

       varer           20%   15%  15%   10% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1902    Pastaprodukter, også kogte 

       eller med fyld (af kød 

       eller andre varer) eller 

       på anden måde tilberedt, 

       f.eks. spaghetti, 

       lasagne, gnocchi, 

       ravioli, cannelloni; 

       couscous, også tilberedt, 

       undtagen makaroni og 

       nudler           20%   15%  15%   10% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1902    - makaroni og nudler    20%   15%  15%   15% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1903    Tapioka og tapiokaer- 

       statninger fremstillet af 

       stivelse, i form af 

       flager, gryn, perlegryn, 

       sigtemel o.l.       20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1904    Varer fremstillet ved 

       ekspandering eller 

       ridsning af korn eller 

       kornprodukter (f.eks. 

       cornflakes); korn 

       (kerner), undtagen majs, 

       forkogt eller på anden 

       måde tilberedt       20%   15%  15%   15% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905    Brød, wienerbrød, kager,  300   300  200   180 

       kiks og andet bagværk,   LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

       også tilsat kakao; kirke- ton   ton  ton*)  ton*) 

       oblater, oblatkapsler 

       af den art, der anvendes 

       til lægemidler, segl- 

       oblater og lignende varer 

       af mel eller stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 30 Sukkermajs, tilberedt 

       eller konserveret med 

       eddike eller eddikesyre  20%   15%  15%   10% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 40 Yamsrødder, søde 

       kartofler, ..., tilberedt 

       eller konserveret med 

       eddike eller eddikesyre  20%   15%  15%   10% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 60 Palmehjerter, tilberedt 

       eller konserveret med 

       eddike eller eddikesyre  20%   15%  15%   10% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 90 10 Sukkermajs, tilberedt eller 

       konserveret på anden måde 

       end med eddike eller 

       eddikesyre, frosne     20%   15%  15%   15% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 20 10 Kartofler, tilberedt eller 

       konserveret på anden måde 

       end med eddike eller 

       eddikesyre, ikke frosne, 

       i form af mel eller flager 20%   15%  15%   15% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 80   Sukkermajs, tilberedt 

       eller konserveret på anden 

       måde end med eddike eller 

       eddikesyre, ikke frosne  20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 11 10 Jordnøddesmør       20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 91   Palmehjerter        20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 92   Blandinger         20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2008 99   Andre varer        20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2101    Ekstrakter, essenser og 

       koncentrater af kaffe, te 

       eller mate samt varer 

       tilberedt på basis af 

       disse produkter eller på 

       basis af kaffe, te eller 

       mate; brændt cikorie og 

       andre brændte kaffe- 

       erstatninger samt eks- 

       trakter, essenser og 

       koncentrater deraf     20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102 10   Levende gær        20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102 20   Inaktiv gær; andre 

       inaktive encellede mikro- 

       organismer         20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102 30   Tilberedte bagepulvere   1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2103 10   Sojasauce         20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2103 20   Tomatketchup og andre 

       tomatsaucer        20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2103 30 10 Sennepsmel         1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2103 30 90 Tilberedt sennep      20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2103 90   Andre varer        20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2104 10   Suppe og bouillon samt 

       tilberedninger til frem- 

       stilling deraf       20%   15%  10%*)  5%*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2104 20   Homogeniserede sammen- 

       satte næringsmidler    fri   fri  fri   fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105    Konsumis, også med ind- 

       hold af kakao       20%   15%  15%   15% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2106 10   Tilberedte næringsmidler, 

       ikke andetsteds tari- 

       feret, proteinkoncen- 

       trater og teksturerede 

       proteinstoffer       1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2106 90 10 Tilberedte næringsmidler, 

       ikke andetsteds tariferet, 

       ostefondue         1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2106 90 91 Tilberedte næringsmidler, 

       ikke andetsteds tariferet, 

       uden indhold af mælkefedt, 

       mælkeprotein, sakkarose 

       osv.            1%   0,5%  0,5%  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2106 90 99 I andre tilfælde      20%   15%  15%   15% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2202 10   Mineralvand og vand 

       tilsat kulsyre       fri   fri  fri   fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2201 90   Andre varer        3    3   3    3 

                    LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2202    Vand, herunder mineralvand 3    3   3    3 

       og vand tilsat kulsyre,  LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

       tilsat sukker eller andre hl   hl   hl   hl 

       sødemidler eller aroma- 

       tiseret, og andre ikke- 

       alkoholholdige drikkevarer, 

       undtagen frugt- og grønt- 

       sagssafter henhørende 

       under pos. 2009 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2203    Øl, fremstillet af malt  10   10   10   10 

                    LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2205    Vermouth og anden vin af 10   10   10   10 

       friske druer, tilsat   LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

       aromatiske planter eller hl   hl   hl   hl 

       aromastoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2206    Andre gærede drikkevarer  20%   15%  15%   15% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2207    Etanol (etylalkohol), ikke 7,8   7,8  7,8   7,8 

       denatureret, med et alko- LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

       holindhold på 80% og    l    l   l    l 

       derover; etanol (etyl- 

       alkohol) og anden 

       spiritus, denatureret, 

       uanset alkoholindholdet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 10   Sammensatte alkoholholdige 

       tilberedninger, at den 

       art, der anvendes til 

       fremstilling af drikke- 

       varer           20%   15%  15%   15% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 20   Spiritus fremstillet ved  2,5   2,5  2,5   2,5d 

       destillation af druevin  LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       eller druekvas       vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 20 62 Cognac, i beholdere med 

       indhold over 2 liter    1%   0,5%  0,5%  fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 30   Whisky           2,5   2,5  2,5   2,5 

                    LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

                    vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 40   Rom og tafia        2,5   2,5  2,5   2,5 

                    LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

                    vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 50   Gin og genever       2,5   2,5  2,0   2,0 

                    LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

                    vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20 08 90 11 Arrak, i beholdere med   2,5   2,5  2,5   2,5 

       indhold af 2 liter og   LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       derunder          vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 19 Arrak, i beholdere med   2,5   2,5  2,5   2,5 

       indhold over 2 liter    LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

                    vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 31 Vodka, i beholdere med   2,5   2,5  2,5   2,5 

       indhold af 2 liter og   LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       derunder          vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 33 Spiritus fremstillet af  2,5   2,5  2,5   2,5 

       blommer, pærer eller    LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       kirsebær (undtagen     vol/  vol/  vol/  vol/ 

       likør), i beholdere med  hl   hl   hl   hl 

       indhold af 2 liter 

       eller derunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 35 Vodka, i beholdere med 

       indhold over 2 liter    2,5   2,5  2,5   2,5 

                    LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

                    vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 38 Spiritus fremstillet af  2,5   2,5  2,5   2,5 

       blommer, pærer eller    LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       kirsebær (undtagen likør), vol/  vol/  vol/  vol/ 

       i beholdere med indhold  hl   hl   hl   hl 

       over 2 liter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 45 Anden spiritus (undtagen  2,5   2,5  2,5   2,5 

       likør), i beholdere med  LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       indhold af 2 liter eller  vol/  vol/  vol/  vol/ 

       derunder, af frugt,    hl   hl   hl   hl 

       calvados 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 48 Anden spiritus (undtagen  2,5   2,5  2,5   2,5 

       likør), i beholdere med  LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       indhold af 2 liter eller  vol/  vol/  vol/  vol/ 

       derunder, af frugt,    hl   hl   hl   hl 

       andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 52 Anden spiritus (undtagen  2,5   2,5  2,5   2,5 

       likør), i beholdere med  LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       indhold af 2 liter eller  vol/  vol/  vol/  vol/ 

       derunder, »korn«      hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22 08 90 58 Anden spiritus (undtagen  2,5   2,5  2,5   2,5 

       likør), i beholdere med  LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       indhold af 2 liter eller  vol/  vol/  vol/  vol/ 

       derunder, andre varer   hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22 08 90 65 Likør           2,5   2,5  2,5   2,5 

                    LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

                    vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22 08 90 69 Andre spiritusholdige   2,5   2,5  2,5   2,5 

       drikkevarer        LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

                    vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22 08 90 71 Spiritus af frugt     2,5   2,5  2,5   2,5 

       (undtagen likør), i be-  LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       holdere med indhold over  vol/  vol/  vol/  vol/ 

       2 liter          hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22 08 90 73 I andre tilfælde (und-   2,5   2,5  2,5   2,5 

       tagen likør), i beholdere LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       med indhold over 2 liter  vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22 08 90 79 Likør og andre spiritus-  2,5   2,5  2,5   2,5 

       holdige drikkevarer    LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

                    vol/  vol/  vol/  vol/ 

                    hl   hl   hl   hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22 08 90 91 Ikke denatureret etanol  7,8   7,8  7,8   7,8 

       (etylalkohol), med et   LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       alkoholindhold på under  vol/  vol/  vol/  vol/ 

       80% vol, i beholdere med  hl   hl   hl   hl 

       indhold af 2 liter eller 

       derunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22 08 90 99 Ikke denatureret etanol  7,8   7,8  7,8   7,8 

       (etylalkohol), med et   LVL/%  LVL/% LVL/%  LVL/% 

       alkoholindhold på under  vol/  vol/  vol/  vol/ 

       80% vol, i beholdere med  hl   hl   hl   hl 

       indhold over 2 liter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24 02 10  Cigarer, cerutter og 

       cigarillos, med indhold 

       af tobak          20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24 02 20  Cigaretter med indhold af 2,5   2,5  2,5   2,5 

       tobak           LVL/  LVL/  LVL/  LVL/ 

                    1000p/ 1000p/ 1000p/ 1000p/ 

                    st   st   st   st 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24 02 90  Andre cigarer, cerutter 

       og cigarillos med indhold 

       af tobak          20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2403    Andre tobaksvarer og 

       fabrikerede tobakser- 

       statninger         20%   15%  15%   0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

1) Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal vareeskrivelsen kun betragtes som vejledende, idet præferenceordningen bestemmes af KN-koderne.

*) Kontingent anført i bilag IV.

Bilag IV

Liste over varer omhandlet i artikel 4

For indførsel i Letland af følgende produkter med oprindelse i Fællesskabet gælder følgende toldkontingenter.

For overskydende mængder gælder MFN-toldsatsen (bilag III)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse 1) Enhed      Mængde 

                   -------------------------------- 

                   År  År  År  År  År  År 

                   1  2  3  4  5  6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 04 03 10  Yoghurt       ton 20  20  20  20  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1302    Plantesafter og 

       planteekstrakter; 

       pektinstoffer, 

       pektinater og 

       pektater; agaragar 

       og andre plante- 

       slimer og gelatine- 

       ringsmidler, også 

       modificerede, 

       udvundet af vege- 

       tabilske stoffer  ton  100  100 110 110 120 120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1517    Margarine; spise- 

       lige blandinger 

       eller tilbered- 

       ninger af ani- 

       malske eller 

       vegetabilske fedt- 

       stoffer eller 

       olier eller 

       fraktioner af 

       forskellige fedt- 

       stoffer og olier 

       fra dette 

       kapitel, 

       undtagen spise- 

       lige fedtstoffer 

       og olie eller 

       fraktioner deraf 

       henhørende under 

       pos. 1516     ton 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905    Brød, wienerbrød, 

       kager, kiks og 

       andet bagværk, 

       også tilsat kakao; 

       kirkeoblater, 

       oblatkapsler af 

       den art, der an- 

       vendes til læge- 

       midler, seglob- 

       later og lignende 

       varer af mel 

       eller stivelse  ton   20  20  20  20  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21 04 10  Suppe og bouillon 

       samt tilberednin- 

       ger til fremstil- 

       ling deraf    ton   20 20   20  20  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22 08 50  Gin og genever  ton   20 20   20  20  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

1) Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen kun betragtes som vejledende, idet præferenceordningen bestemmes af KN-koderne.

PROTOKOL 3

om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus«

og om metoderne for administrativt samarbejde

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer« alle former for bestanddele, råstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af varen

c) »vare« den vare, der fremstilles, også når den senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »produkter« både materialer og varer

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, udfærdiget i Geneve den 12. april 1979

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udførsel

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i de pågældende områder

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne tilpasninger

i) »merværdi« prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte materialer, som ikke har oprindelse i det land, hvor disse varer fremstilles

j) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k) »tariferet« en vares eller et materiales tarifering under en bestemt position

l) »sending« varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.

Afsnit II

Definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus«

Artikel 2

Oprindelseskriterier

For anvendelsen af aftalen gælder følgende, jf. dog artikel 3 og 4 i denne protokol:

1. Som varer med oprindelse i Fællesskabet anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning.

2. Som varer med oprindelse i Letland anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Letland i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Letland, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Letland, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Letland i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral kumulation

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), anses materialer med oprindelse i Letland i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), anses materialer med oprindelse i Fællesskabet i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Letland, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

Artikel 4

Kumulation med materialer med oprindelse i Estland og Litauen

1. a) Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 og 3, anses materialer med oprindelse i Estland eller Litauen i den i protokol 3 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

b) Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 og 3, anses materialer med oprindelse i Estland eller Litauen i den i protokol 3 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Letland, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

2. Varer, der har erhvervet oprindelsesstatus i henhold til stk. 1, beholder kun deres oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Letland, hvis den værdi, der er tilført dem der, overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i Estland eller Litauen.

Hvis dette ikke er tilfældet, anses de pågældende varer med henblik på anvendelsen af denne aftale eller aftalerne mellem Fællesskabet og Estland og Litauen som varer med oprindelse i Estland eller i Litauen, afhængigt af, hvilket af disse lande der tegner sig for den største værdi af de oprindelsesmaterialer, der er medgået.

3. Med henblik på anvendelsen af denne artikel gælder oprindelsesregler, der er identiske med reglerne i denne protokol, i samhandelen mellem Fællesskabet og Estland og Litauen og mellem Letland og disse to lande og tillige mellem disse tre lande indbyrdes.

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller i Letland i den i artikel 2, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), fastlagte betydning, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet der

c) levende dyr, som er født og opdrættet der

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet der

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives der

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer

g) produkter, som er fremstillet på deres flydende fabrikker udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte varer, som indsamles der og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves der

j) varer, som er udvundet af havbunden eller undergrunden beliggende uden for deres søterritorium, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller undergrund

k) varer, som er fremstillet der udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker:

- som er registreret eller anmeldt i Letland eller i en af Fællesskabets medlemsstater

- som fører Letlands flag eller en af Fællesskabets medlemsstaters flag

- som mindst for halvdelens vedkommende ejes af statsborgere i Letland eller Fællesskabets medlemsstater eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater eller i Letland, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i Letland eller Fællesskabets medlemsstater, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse medlemsstater, Letland, offentlige institutioner eller statsborgere i disse lande

- hvis officersbesætning er sammensat af statsborgere i Letland eller Fællesskabets medlemsstater

- og hvis øvrige besætning er sammensat således, at mindst 75% er statsborgere i Letland eller Fællesskabets medlemsstater.

3. Udtrykket »Letland« og »Fællesskabet« dækker ligeledes Letlands og Fællesskabets medlemsstaters territoriale farvande.

Søgående fartøjer, der befinder sig på det åbne hav, herunder flydende fabrikker, om bord på hvilke der foretages en bearbejdning eller forarbejdning af fangsterne, anses som dele af Fællesskabets eller Letlands område, forudsat at de opfylder de i stk. 2 angivne betingelser.

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede varer

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2 anses materialer uden oprindelsesstatus for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når den fremstillede vare henføres under en anden toldposition end dem, hvorunder alle de materialer, der ikke har oprindelsesstatus, og som er blevet anvendt til fremstillingen, tariferes, jf. dog bestemmelserne i stk. 2 og 3.

2. For en vare, der er opført i kolonne 1 og 2 i listen i bilag II, opfyldes de for varen i kolonne 3 angivne betingelser i stedet for reglen i stk. 1.

Når der i listen i bilag II anvendes en procentregel ved bestemmelsen af oprindelsesstatus for en vare, der er fremstillet i Fællesskabet eller Letland, skal merværdien som følge af bearbejdningen eller forarbejdningen svare til prisen ab fabrik for den fremstillede vare med fradrag af toldværdien af de materialer fra tredjelande, der er indført til Fællesskabet eller Letland.

3. Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal være foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af de pågældende varer, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis en vare, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser vedrørende den pågældende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gælder de betingelser, som er angivet for den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Med henblik på anvendelsen af artikel 6 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om de medfører positionsskifte:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varesæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve varen eller deres emballage

e) enkel blanding af varer, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Letland

f) enkel samling af dele for at kunne danne en komplet vare

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger

h) slagtning af dyr.

Artikel 8

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når en vare, der består af en gruppe eller samling af dele, i henhold til det harmoniserede system tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske varer, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner eller køretøjer.

Artikel 10

Varer i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som varer med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af varer med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

Artikel 11

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i Fællesskabet eller Letland, er det ikke nødvendigt at undersøge, om elektrisk energi, brændselsanlæg og udstyr, maskiner og værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, eller om materialer, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning, har oprindelsesstatus.

Afsnit III

Territoriale betingelser

Artikel 12

Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Letland, jf. dog undtagelserne i artikel 3 og 4.

Artikel 13

Genindførsel af produkter

Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Letland til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 3 eller 4, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land.

Artikel 14

Direkte forsendelse

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for varer eller materialer, som transporteres mellem Fællesskabets og Letlands eller, når bestemmelserne i artikel 4 finder anvendelse, Estlands eller Litauens område, uden passage af andre områder. Dog kan transport af varer med oprindelse i Letland eller Fællesskabet som en enkelt forsendelse ske med passage af andre områder end Fællesskabets eller Letlands eller, når bestemmelserne i artikel 4 finder anvendelse, Estlands eller Litauens område, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt varerne er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet og ikke der har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Varer med oprindelse i Letland eller Fællesskabet kan transporteres i rørledninger gennem andre områder end Fællesskabets eller Letlands område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for de ansvarlige toldmyndigheder fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, der er udstedt i udførselslandet, og som dækker passagen gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af varerne,

ii) datoen for varernes losning og ladning og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 15

Udstillinger

1. Varer, der afsendes fra en af de kontraherende parter til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen sælges til indførsel i en anden kontraherende part, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i Fællesskabet eller Letland, og det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse varer fra en af de kontraherende parter til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem der

b) at denne eksportør har solgt varerne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en anden kontraherende part

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til den sidstnævnte kontraherende part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke varerne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske varer.

Afsnit IV

Bevis for oprindelse

Artikel 16

Varecertifikat EUR. 1

Bevis for varers oprindelsesstatus i henhold til denne protokol gives ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1. Modellen hertil findes i bilag III til denne protokol.

Artikel 17

Normal procedure for udstedelse af et varecertifikat EUR. 1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR. 1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III.

Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, på hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

Eksportøren skal opbevare de i første afsnit nævnte dokumenter i mindst tre år.

Anmodninger om varecertifikater EUR.1 skal opbevares i mindst tre år af udførselslandets toldmyndigheder.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Fællesskabet i den i artikel 2, stk. 1, i denne protokol fastsatte betydning. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i Letland, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Letland i den i artikel 2, stk. 2, i denne protokol fastsatte betydning.

5. I tilfælde, hvor kumulationsbestemmelserne i artikel 2, 3 og 4 finder anvendelse, kan toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater eller Letland udstede varecertifikater EUR.1 på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Letland i den i denne protokol fastsatte betydning, og forudsat at de varer, som varecertifikaterne EUR.1 vedrører, befinder sig i Fællesskabet eller Letland.

I disse tilfælde kan der udstedes certifikater EUR.1, forudsat at der fremlægges et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for varernes oprindelse. Oprindelsesbeviset opbevares mindst tre år af toldmyndighederne i udførselslandet.

6. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de måtte finde hensigtsmæssig.

De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

7. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

8. Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder ved udførslen af de varer, som det vedrører. Certifikatet stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR. 1

1. Uanset artikel 17, stk. 8, kan varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de varer, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen,

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«.

5. Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndigheden beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLIKAT«.

3. Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, samt udstedelsesdato og serienummer for det originale certifikat, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 20

Erstatning af certifikater

1. Det skal til enhver tid være muligt at erstatte et eller flere varecertifikater EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, forudsat at dette foretages af de toldmyndigheder eller andre myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen med varerne.

2. Erstatningscertifikatet betragtes som et endeligt varecertifikat EUR.1 med henblik på anvendelsen af denne protokol, herunder også bestemmelserne i denne artikel.

3. Erstatningscertifikatet udstedes på grundlag af en skriftlig anmodning fra den eksportør, der står for genudførslen, efter at de berørte myndigheder har kontrolleret oplysningerne i ansøgerens anmodning. Dato og serienummer for det oprindelige varecertifikat EUR.1 anføres i rubrik 7.

Artikel 21

Forenklet procedure for udstedelse af certifikater

1. Som undtagelse fra artikel 17, 18 og 19 i denne protokol anvendes en forenklet procedure for udstedelse af varecertifikat EUR.1 i overensstemmelse med nedenstående regler.

2. Udførselslandets toldmyndigheder kan fritage en eksportør, i det følgende benævnt »autoriseret eksportør«, som ofte udfører varer, for hvilke der kan udstedes varecertifikater EUR.1, og som over for toldmyndighederne kan tilbyde tilfredsstillende garanti for kontrollen med varernes oprindelsesstatus, for ved udførslen at frembyde varen ved toldstedet i udførselslandet samt for at indgive den anmodning om certifikat EUR.1, der gælder for disse varer, i forbindelse med udstedelsen af et certifikat EUR.1 på de vilkår, der er fastsat i artikel 17 i denne protokol.

3. Det i stk. 2 omhandlede bemyndigelse skal, efter toldmyndighedernes valg, indeholde bestemmelse om, at rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« på certifikat EUR.1:

a) enten forud af toldmyndighederne i udførselslandet forsynes med det kompetente toldsteds stempel samt håndskrevet eller påtrykt underskrift af en toldembedsmand ved det pågældende toldsted;

b) eller af den autoriserede eksportør forsynes med et særligt stempel, som er godkendt af udførselslandets toldmyndigheder, og som er i overensstemmelse med det i bilag V til denne protokol afbildede stempelaftryk. Sådanne stempler kan være påtrykt formularen.

4. I de i stk. 3, litra a), omhandlede tilfælde skal rubrik 7 »Bemærkninger« i varecertifikat EUR.1 forsynes med en af følgende påtegninger:

»FORENKLET PROCEDURE«.

5. Rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« i varecertifikat EUR.1 udfyldes i givet fald af den autoriserede eksportør.

6. Den autoriserede eksportør skal i rubrik 13 »Anmodning om undersøgelse« i varecertifikat EUR.1 i givet fald anføre navn og adresse på de toldmyndigheder, der er kompetente til at kontrollere certifikatet.

7. Udførselslandets toldmyndigheder kan, i tilfælde hvor den forenklede procedure benyttes, foreskrive anvendelse af varecertifikater EUR.1 forsynet med et mærke, der gør det muligt at identificere disse certifikater.

8. I de i stk. 2 omhandlede bemyndigelser skal de kompetente myndigheder navnlig angive:

a) hvilke betingelser der skal overholdes ved udfærdigelsen af anmodninger om varecertifikater EUR.1;

b) bestemmelser om opbevaring i mindst tre år af anmodningerne;

c) i de i stk. 3, litra b), nævnte tilfælde, hvilke myndigheder der er kompetente til at foretage den i artikel 30 i denne protokol omhandlede efterfølgende kontrol.

9. Udførselslandets toldmyndigheder kan udelukke visse varekategorier fra den i stk. 2 omhandlede særlige behandling.

10. Toldmyndighederne skal nægte at give den i stk. 2 omhandlede bemyndigelse til eksportører, som ikke tilbyder de garantier, der skønnes nødvendige. De kompetente myndigheder kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen. Tilbagekaldelse skal ske, når en autoriseret eksportør ikke længere opfylder betingelserne for meddelelsen af bemyndigelsen eller ikke længere tilbyder nævnte garantier.

11. For at give de kompetente myndigheder mulighed for eventuelt at foretage en kontrol, før varen afsendes, kan det pålægges den autoriserede eksportør at holde disse myndigheder underrettet om de forsendelser, han agter at foretage; de nærmere bestemmelser herom fastlægges af disse myndigheder.

12. Udførselslandets toldmyndigheder kan kontrollere de autoriserede eksportører, hvis de finder det nødvendigt. De pågældende eksportører skal tillade dette.

13. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke anvendelsen af Fællesskabets, medlemsstaternes og Letlands forskrifter vedrørende toldformaliteter og brugen af tolddokumenter.

Artikel 22

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR.1 er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Varecertifikater EUR.1, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage varecertifikater EUR.1, når varerne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 23

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR.1 fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af et varecertifikat EUR.1. De kan desuden kræve, at importangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at varerne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 24

Indførsel i form af delforsendelser

Når varer henhørende under kapitel 84 og 85 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et enkelt bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 25

Certifikat EUR.2

1. Uanset bestemmelserne i artikel 16 kan dokumentationen for oprindelsesstatus i den i denne protokol fastsatte betydning for forsendelser, som udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, og hvis værdi ikke overstiger 3 000 ecu pr. forsendelse, ske ved fremlæggelse af et certifikat EUR.2, hvortil modellen findes i bilag IV til denne protokol.

2. Certifikat EUR.2 udfyldes og undertegnes af eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant på førstnævntes ansvar i overensstemmelse med denne protokol.

3. Der udfyldes et certifikat EUR.2 for hver forsendelse.

4. Eksportører, der anmoder om et certifikat EUR.2, skal på anmodning af toldmyndighederne i udførselslandet forelægge alle støttedokumenter vedrørende anvendelsen af dette certifikat.

5. Artikel 22 og 23 finder tilsvarende anvendelse for certifikater EUR.2.

Artikel 26

Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som varer med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et formelt bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter, og det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 300 ecu, når der er tale om småforsendelser, eller 800 ecu, når der er tale om varer, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 27

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et varecertifikat EUR.1 eller et certifikat EUR.2 og oplysningerne i de dokumenter, der indgives til toldstedet med henblik på varernes indklarering, medfører dette ikke i sig selv, at varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et varecertifikat EUR.1 eller et certifikat EUR.2 bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 28

Beløb udtryk i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtryk i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles de øvrige kontraherende parter.

Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal dette godkende dem, hvis varerne er faktureret i udførselslandets valuta eller i et andet af de i artikel 4 i denne protokol nævnte landes valuta.

Er varerne faktureret i en anden af Fællesskabets medlemsstaters valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

2. Indtil den 30. april 2000 udgør de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb pr. 1. oktober 1994.

For hver efterfølgende periode af 5 års varighed undersøger Associeringsrådet de i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i landenes nationale valutaer på grundlag af ecu-vekselkurserne den første hverdag i oktober året umiddelbart forud for denne femårsperiode.

Som led i denne undersøgelse sikrer Associeringsrådet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

Afsnit V

Metoder for administrativt samarbejde

Artikel 29

Meddelelse om stempler og adresser

Toldmyndighederne i medlemsstaterne og Letland skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og certifikater EUR.2.

Artikel 30

Kontrol af varecertifikat EUR.1 og certifikat EUR.2

1. Efterfølgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og af certifikat EUR.2 skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle årsager, der gør en undersøgelse berettiget.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferenceordningen for de pågældende varer, medens de afventer resultatet af undersøgelsen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse senest i løbet af ti måneder. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 31

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 30 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersøgelse, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for undersøgelsens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Associeringsrådet.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 32

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for en vare.

Artikel 33

Frizoner

1. Medlemsstaterne og Letland træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varer, der udføres på grundlag af et varecertifikat EUR.1, og som under transporten oplagres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke der undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt certifikat EUR.1 for varer med oprindelse i Fællesskabet eller i Letland, der er indført i en frizone på grundlag af et certifikat EUR.1, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Afsnit VI

Ceuta og Melilla

Artikel 34

Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen »Fællesskabet« som anvendt i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Fællesskabet« omfatter ikke varer med oprindelse i disse områder.

2. Denne protokol finder tilsvarende anvendelse på varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, jf. dog de særlige betingelser i artikel 35.

Artikel 35

Særlige betingelser

1. Følgende bestemmelser finder anvendelse i stedet for artikel 2, og henvisninger til den artikel betragtes som henvisninger til denne artikel.

2. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 14, anses følgende varer:

1) som varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla;

b) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Letland eller Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7;

2) som varer med oprindelse i Letland:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Letland;

b) varer, der er fremstillet i Letland, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7.

3. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen »Letland« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1. Hvad angår varer med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet.

5. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

Afsnit VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 36

Ændringer til protokollen

Associeringsrådet foretager hvert andet år, eller på anmodning af Letland eller Fællesskabet, en undersøgelse af gennemførelsen af bestemmelserne i denne protokol med henblik på eventuelt nødvendige ændringer eller tilpasninger.

Ved en sådan undersøgelse tages der særligt hensyn til de kontraherende parters medlemskab af frihandelsområder eller toldunioner med tredjelande.

Artikel 37

Toldsamarbejdsudvalget

1. Der nedsættes et toldsamarbejdsudvalg, der skal sikre det administrative samarbejde med henblik på korrekt og ensartet anvendelse af denne protokol, og som skal varetage alle øvrige opgaver på toldområdet, som det måtte få overdraget.

2. Udvalget består på den ene side af eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som er ansvarlige for toldspørgsmål, og på den anden side af eksperter, der er udpeget af Letland.

Artikel 38

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af denne.

Artikel 39

Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Letland træffer hver for sit vedkommende de foranstaltninger, som gennemførelsen af denne protokol indebærer.

Artikel 40

Arrangementer med Estland og Litauen

De kontraherende parter træffer de nødvendige foranstaltninger til indgåelse af arrangementer med Estland og Litauen med henblik på denne protokols anvendelse. De kontraherende parter meddeler hinanden, hvilke foranstaltninger de har truffet med henblik herpå.

Artikel 41

Varer under forsendelse eller i oplag

Aftalens bestemmelser gælder også for varer, som opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på datoen for aftalens ikrafttræden befinder sig enten i transit eller midlertidigt oplagt på toldoplag eller i frizoner i Fællesskabet eller i Letland eller, når bestemmelserne i artikel 2 finder anvendelse, i Estland eller i Litauen, under forudsætning af, at der senest fire måneder efter den pågældende dato forelægges indførselslandets toldmyndigheder et varecertifikat EUR.1, som er udstedt efterfølgende af de kompetente myndigheder i udførselslandet, samt dokumentation for direkte forsendelse.

Bilag I

NOTER

Forord

Disse noter finder ligeledes om fornødent anvendelse på alle varer, der er fremstillet ved anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, selv når disse ikke har undergået de særlige ændringer, der er nævnt i listen i bilag II, og blot er undergivet reglen for positionsskifte i artikel 6, stk. 1.

Note 1

1.1. I de to første kolonner på listen beskrives den fremstillede vare. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

1.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

1.3. Når der er forskellige regler i listen for forskellige varer inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3.

Note 2

2.1. I tilfælde, hvor positioner ikke er på listen eller dele af en position ikke er på listen, finder den i artikel 6, stk. 1, anførte regel om positionsskifte anvendelse. Når en positionsskiftebetingelse finder anvendelse på en vare, der er opført på listen, er betingelsen anført i kolonne 3.

2.2. Den bearbejdning eller forarbejdning, der er nødvendig i henhold til en regel i kolonne 3, skal kun foretages i forbindelse med de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus. Begrænsningerne ifølge en regel i kolonne 3 finder på samme måde kun anvendelse på anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus.

2.3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos ...«, forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

2.4. Når en vare, der er fremstillet af materialer uden oprindelsesstatus, som har fået oprindelsesstatus ved fremstillingen i henhold til reglen om positionsskifte eller dens egen listeregel, anvendes som materiale i fremstillingen af en anden vare, finder den regel, der gælder for den vare, i hvilken den er indarbejdet, ikke anvendelse på den pågældende vare.

F.eks.:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i det pågældende land på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedningen allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Den betragtes så som en vare med oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om den er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

2.5. Selv om reglen om positionsskifte eller reglen i listen er overholdt, har en vare ikke oprindelsesstatus, når den foretagne bearbejdning eller forarbejdning taget som helhed er utilstrækkelig i den i artikel 7 nævnte forstand.

Note 3

3.1. Reglen i listen fastlægger den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, hvoraf følger, at yderligere bearbejdning eller forarbejdning også giver oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, hvorimod anvendelse af sådant materiale på et senere stadium ikke er tilladt.

3.2. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare kan fremstilles af mere end et materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

F.eks.:

I reglen for vævede stoffer hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

Når en begrænsning gælder for et materiale, og andre begrænsninger gælder for andre materialer i samme regel, finder de imidlertid kun anvendelse på de materialer, der faktisk anvendes.

F.eks.:

I reglen for symaskiner hedder det, at den anvendte trådspændingsmekanisme skal have oprindelsesstatus, og at den anvendte siksaksyningsmekanisme også skal have oprindelsesstatus; disse to begrænsninger gælder kun, når de pågældende mekanismer faktisk indsættes i symaskinen.

3.3. Når det i en regel i listen hedder, at en vare skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen.

F.eks.:

Reglen for pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf uden oprindelsesstatus udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

F.eks.:

Når en artikel er fremstillet af fiberdug, og det kun er tilladt at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags varer, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

Se også note 6.3 i forbindelse med tekstilvarer.

3.4. Når der i en regel i listen angives to eller flere procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte varer, de gælder for.

Note 4

4.1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre og er begrænset til stadiet inden spinding, herunder også affald, og medmindre andet er angivet, omfatter »naturlige fibre« også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003, samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101, 5102, 5103, 5104 og 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301, 5302, 5303, 5304 og 5305.

4.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 og 5507.

Note 5

5.1. For så vidt angår varer tariferet under de positioner i listen, i hvilke der er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dem, og som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer, uanset deres andel af varen.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre

F.eks.:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

F.eks.:

Vævet stof under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan enten garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

F.eks.:

Tuftet tekstilstof under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun en blandet vare, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

F.eks.:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

F.eks.:

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10% af vægten af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

5.3. For stoffer, hvori der indgår »garn af fremstillet af polyuretan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

5.4. For stoffer, hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 6

6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8% af prisen ab fabrik for varen.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af besætningsartikler og tilbehør ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

---------------------

1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

Note 7

7.1. Som »processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation

7.2. Som »processer« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

ij) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olie henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenen ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250IC deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 IC overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning

7.3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser ikke oprindelsesstatus.

Bilag II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position    Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

   (1)         (2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0201      Kød af hornkvæg, fersk eller kølet 

  0202      Kød af hornkvæg, frosset 

  0206      Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, 

          geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, 

          kølet eller frosset 

  0210      Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, 

          tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af 

          kød eller slagteaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0302 til    Fisk, dog ikke levende 

  0305 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0402,     Mejeriprodukter 

  0404 til 

  0406 

  0403      Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, 

          kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og 

          fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller 

          andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat 

          frugt eller kakao 

  0408      Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, 

          tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, 

          frosne eller på anden måde konserverede, også 

          tilsat sukker eller andre sødemidler 

 ex 0502      Bearbejdede svine- og vildsvinebørster 

 ex 0506      Ben og hornkerner, rå 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0710 til    Spiselige grøntsager, frosne eller tørrede, 

  0713      foreløbigt konserverede, og ikke grøntsager 

          henhørende under pos. ex 0710 og ex 0711 

 ex 0710      Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogte, 

          frosne 

 ex 0711      Sukkermajs, foreløbigt konserverede 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0811      Frugter og nødder, også kogt i vand eller 

          dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre 

          sødemidler: 

          - Tilsat sukker 

          - I andre tilfælde 

  0812      Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. 

          med svovldioxidgas eller i saltlage, 

          svovlsyrlingvand eller andre konserverende 

          opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar 

          fortæring 

  0813      Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 

  0801      til 0806; blandinger af nødder eller tørrede 

          frugter henhørende under dette kapitel 

  0814      Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder 

          vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller 

          foreløbigt konserverede i saltlage, 

          svovlsyrlingvand eller andre konserverende 

          opløsninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 11   Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; 

          hvedegluten, undtagen varer henhørende under pos. 

          ex 1106 

 ex 1106      Mel og gryn af tørrede bælgfrugter, henhørende 

          under pos. 0713 

  1301      Schellak o.l.; vegatabilske carbohydratgummier, 

          naturharpikser, gummiharpikser og balsamer 

 ex 1302      Planteslimer og gelatineringsmidler, modificerede, 

          udvundet af vagetabelske stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1501      Fedt af svin og fjerkræ, udsmeltet, også udpresset 

          eller ekstraheret med opløsningsmidler: 

          - Ben og destruktionsfedt 

          - Andre varer 

  1502      Talg af hornkvæg, får eller geder, rå eller 

          udsmeltet, også udpresset eller ekstraheret med 

          opløsningsmidler: 

          - Ben og destruktionsfedt 

          - Andre varer 

  1504      Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og 

          havpattedyr, samt fraktioner deraf, også 

          raffinerede, men ikke kemisk modificerede: 

          - Fraktioner i fast form, af fiskeolier samt 

           fedtstoffer og olier udvundet af havpattedyr 

          - Andre varer 

 ex 1505      Raffineret lanolin 

  1506      Andre animalske fedtstoffer og olier samt 

          fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk 

          modificerede: 

          - Fraktioner af fedtstoffer, i fast form 

          - Andre varer 

 ex 1507 til    Vegatabilske fedtstoffer og fraktioner deraf, 

  1515      også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: 

          - Fraktioner af fedtstoffer, i fast form, 

           jojobaolie 

          - Andre varer, undtagen: 

          - Træolie (tungolie); myrtevoks og japanvoks 

          - Olier til teknisk eller industriel anvendelse, 

           bortset fra til fremstilling af næringsmidler 

 ex 1516      Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier 

          samt fraktioner deraf, re-esterificerede, også 

          raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede 

 ex 1517      Spiselige blandinger af vegetabilske olier 

          (flydende) henhørende under pos. 1507 til 1515 

 ex 1519      Industrielle fedtalkoholer, der har karakter af 

          kunstigt voks 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1601      Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller 

          blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf 

  1602      Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, 

          tilberedte eller konserverede 

  1603      Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr 

          eller andre hvirvelløse vanddyr 

  1604      Fisk, tilberedt eller konserveret, kaviar og 

          kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn 

  1605      Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, 

          tilberedt eller konserveret 

 ex 1701      Rør- og roesukker samt kemisk rent sukker, i fast 

          form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller 

          farvestoffer 

  1702      Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, 

          glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre 

          sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte 

          smagsstoffer; kunsthonning, også blandet med 

          naturlig honning; karamel: 

          - Kemisk ren maltose og fruktose 

          - Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte 

           smagsstoffer eller farvestoffer 

          - Andre varer 

 ex 1703      Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering 

          af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer 

          eller farvestoffer 

  1704      Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid 

          chokolade) 

  1806      Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med 

          indhold af kakao 

  1901      Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet 

          af mel, fine gryn, stivelse eller maltekstrakt, 

          også tilsat kakao, såfremt dette udgør mindre end 

          50 vægtprocent, ikke andetsteds tariferet; 

          tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter 

          henhørende under pos. 0401 til 0404, også tilsat 

          kakao, såfremt dette udgør mindre end 10 

          vægtprocent, ikke andetsteds tariferet: 

          - Maltekstrakt 

          - Andre varer 

  1902      Dejprodukter, også kogte eller med fyld (af kød 

          eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, 

          f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, 

          gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også 

          tilberedt 

  1903      Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af 

          stivelse, i form af flager, grove gryn, perlegryn, 

          sigtemel eller lignende 

  1904      Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning 

          af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); 

          korn (kerner), undtagen majs, løse, forkogt eller 

          på anden måde tilberedt: 

          - Uden indhold af kakao: 

          - Korn, undtagen majs, løse, forkogt eller på anden 

           måde tilberedt 

          - Andre varer 

  1905      Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, 

          også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til 

          lægemidler, segloblater samt lignende varer af mel 

          eller stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2001      Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige 

          plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike 

          eller eddikesyre 

  2002      Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde 

          end med eddike eller eddikesyre 

  2003      Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på 

          anden måde end med eddike eller eddikesyre 

  2004 og    Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på 

  2005      anden måde end med eddike eller eddikesyre, også 

          frosne 

  2006      Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, 

          tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller 

          kandiserede) 

  2007      Syltetøj, frugtgele, marmelade, frugt- eller 

          nøddepure samt frugt- eller nøddemos, fremstillet 

          ved kogning eller anden varmebehandling, også 

          tilsat sukker eller andre sødemidler 

  2008      Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, 

          tilberedt eller konserveret på anden måde, også 

          tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke 

          andetsteds tariferet: 

          - Frugter og nødder, kogt på anden måde end i vand 

           eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat 

           sukker, frosne 

          - Nødder, uden indhold af tilsat sukker eller 

           alkohol 

          - Andre varer 

 ex 2009      Frugtsafter (herunder druemost), ugærede og ikke 

          tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre 

          sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2101      Brændt cikorie samt ekstrakter, essenser og 

          koncentrater deraf 

 ex 2103      - Saucer samt tilberedninger til fremstilling 

           deraf; sammensatte smagspræparater (også EFTA) 

          - Tilberedt sennep 

 ex 2104      - Suppe og bouillon samt tilberedninger til 

           fremstilling deraf 

          - Homogeniserede sammensatte næringsmidler 

 ex 2106      Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat 

  2201      Vand, herunder naturligt eller kunstigt 

          mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat 

          sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; 

          is og sne 

  2202      Vand, herunder naturligt eller kunstigt 

          mineralvand, og vand tilsat sukker eller andre 

          sødemidler eller aromatiseret, og andre 

          ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og 

          grøntsagssafter henhørende under pos. 2009 

 ex 2204      Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, 

          og druemost tilsat alkohol 

  2205      Følgende varer, med indhold af drueprodukter: 

 ex 2207, 

 ex 2208 og    Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat 

 ex 2209      aromatiske planter eller aromastoffer; etanol 

          (etylalkohol) og anden spiritus, også denatureret; 

          spiritus, likører og andre spiritusholdige 

          drikkevarer; sammensatte alkoholholdige 

          tilberedninger af den art, der anvendes til 

          fremstilling af drikkevarer; eddike 

 ex 2208      Whisky med indhold af alkohol på under 50 

          rumfangsprocent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2303      Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse 

          (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med 

          proteinindhold, beregnet på grundlag af 

          tørstofindholdet, på over 40 vægtprocent 

 ex 2306      Oliekager og andre faste restprodukter fra 

          udvinding af olivenolie, med indhold af over 3% 

          olivenolie 

  2309      Tilberedt dyrefoder 

  2402      Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af 

          tobak eller tobakserstatning 

 ex 2403      Røgtobak 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2504      Naturlig krystallinsk grafit med beriget 

          kulindhold, renset og malet 

 ex 2515      Marmor, groft tildannet, også ved savning, til 

          blokke eller til kvadratiske eller rektangulære 

          plader, af tykkelse højst 25 cm 

 ex 2516      Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- 

          eller bygningssten, groft tildannet, også ved 

          savning, til blokke eller til kvadratiske eller 

          rektangulære plader, af tykkelse højst 25 cm 

 ex 2518      Dolomit, brændt 

 ex 2519      Naturlig magnesiumcarbonat, (magnesit), knust og 

          pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også 

          rent, dog ikke smeltet eller dødbrændt (sintret) 

          magnesium 

 ex 2520      Gips, særlig tilberedt til dentalbrug 

 ex 2524      Asbestfibre, rå 

 ex 2525      Glimmerpulver 

 ex 2530      Brændte eller pulveriserede jordpigmenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2707      Olier, hvis indehold af aromatiske bestanddele - 

          beregnet efter vægt - er større end deres indhold 

          af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende 

          olier som mineralolier, der er udvundet ved 

          destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af 

          hvilke der ved destillation på op til 250 grader C 

          overdestilleres mindst 65 rumfangsprocent (herunder 

          blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som 

          brændstof 

 ex 2709      Rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler 

  2710 til    Olier udvundet af jordolie eller af rå olier 

  2712      hidrørende fra bituminøse mineraler; præparater, 

          ikke andetsteds tariferet, indeholdende 70 

          vægtprocent eller derover af jordolie eller af rå 

          olier hidrørende fra bituminøse mineraler som 

          karaktergivende bestanddel 

          Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider 

          Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, 

          tørvevoks og anden mineralvolks samt lignende 

          produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på 

          anden måde, også farvet 

  2713      Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre 

  til      restprodukter fra jordolie eller fra olier 

  2715      hidrørende fra bituminøse mineraler 

          Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og 

          olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; 

          asfaltit og asfaltsten 

          Bituminøse blandinger på basis af naturligt asfalt, 

          naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, 

          mineraltjære eller mineraltjærebeg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 28   Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske 

          forbindelser af ædle metaller, af sjældne 

          jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og 

          af isotoper; undtagen produkter henhørende under 

          pos. ex 2811 og ex 2833, for hvilke reglerne er 

          anført nedenfor 

 ex 2811      Svovltrioxid 

 ex 2833      Aluminiumsulfat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 29   Organiske kemikalier, undtagen produkter henhørende 

          under pos. ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 

          2932, 2933 og 2934, som er præciseret nedenfor 

 ex 2901      Acykliske carbonhybrider, bestemt til anvendelse 

          som motorbrændstof eller andet brændstof 

 ex 2902      Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azulener), 

          benzener, toluener og xylener, bestemt til 

          anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof 

 ex 2905      Metalalkoholater af alkoholer henhørende under 

          denne position og af etanol eller glycerol 

  2915      Mættede acykliske monocarboxylsyrer og deres 

          anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; 

          halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf 

 ex 2932      - Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- og 

           nitrosoderivater deraf 

          - Cykliske acetater og indre hemiacetater samt 

           halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater 

           deraf 

  2933      Heterocykliske forbindelser udelukkende med 

          nitrogen som heteroatom(er); nukleinsyrer og deres 

          salte 

  2934      Andre heterocykliske forbindelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 30   Farmaceutiske produkter, undtagen produkter 

          henhørende under pos. 3002, 3003 og 3004, for 

          hvilke reglerne er anført nedenfor 

  3002      Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, 

          profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og 

          andre blodbestanddele; vacciner, toksiner, 

          mikroorganismekulturer (undtagen gær) samt lignende 

          produkter: 

          - varer bestående af to eller flere bestanddele, 

           som er blevet sammenblandet med henblik på 

           terapeutisk, profylaktisk brug, eller ikke 

           sammenblandede varer til samme brug, i doseret 

           stand eller i detailsalgspakninger 

          - Andre varer: 

          - Menneskeblod 

          - Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller 

           profylaktisk brug 

          - Blodbestanddele, undtagen antisera; hæmoglobin og 

           serumglobuliner 

          - Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 

          - Andre varer 

  3003      Lægemidler (undtagen produkter henhørende under 

  og       pos. 3002, 3005 0g 3006) 

  3004 

 ex Kapitel 31   Gødningsstoffer, undtagen produkter henhørende 

          under pos. ex 3105, for hvilke reglerne er anført 

          nedenfor 

 ex 3105      Mineralske eller kemiske gødningsstoffer 

          indeholdende to eller tre af gødningselementerne 

          nitrogen, fosfor og kalium; andre gødningsstoffer; 

          varer henhørende under nærværende kapitel, i form 

          af tabletter eller lignende eller i pakninger af 

          bruttovægt højst 10 kg, undtagen: 

          - Natriumnitrat 

          - Calciumcyanamid 

          - Kaliumsulfat 

          - Kaliummagnesiumsulfat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 32   Garve- og farvestofekstrakter; garvesyre og 

          derivater deraf; farver, pigmenter og andre 

          farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse 

          o.l.; trykfarver, blæk og tusch; undtagen produkter 

          henhørende under pos. ex 3201 og 3205, for hvilke 

          reglerne er anført nedenfor 

 ex 3201      Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og 

          andre derivater deraf 

  3205      Substratpigmenter; præparater som nævnt i 

          bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af 

          substratpigmenter 1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 33   Flygtige vegetabilske olier og resinoider; 

          parfumer, kosmetik og toiletmidler; undtagen 

          produkter henhørende under pos. 3301, for hvilke 

          reglerne er anført nedenfor 

  3301      Flygtige vegetabilske olier (også befriet for 

          terpener), også i flydende eller fast form; 

          resinoider; koncentrater af flygtige vegetabilske 

          olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks 

          eller lignende fremkommet ved enfleurage eller 

          maceration; terpenholdige biprodukter fra 

          behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase 

          fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske 

          olier samt vandige opløsninger af sådanne olier 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 34   Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- 

          og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks, 

          tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og 

          lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og 

          andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen 

          produkter henhørende under pos. ex 3403 og 3404, 

          for hvilke positionerne er nærmere defineret 

          nedenfor 

 ex 3403      Tilberedte smøremidler, med indhold af olier 

          udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende 

          fra bituminøse mineraler, forudsat at de udgør 

          mindre end 70 vægtprocent deraf 

 ex 3404      Syntetisk voks og tilberedt voks: 

          - Syntetisk voks og tilberedt voks på basis af 

           paraffin, jordolievoks eller voks fra butiminøse 

           mineraler; paraffinremanens 

          - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 35   Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; 

          enzymer, undtagen produkter henhørende under pos. 

          3505 og ex 3507, for hvilke reglerne er anført 

          nedenfor 

  3505      Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder 

          forklistret og esterificeret stivelse); lim på 

          basis af stivelse, dextrin eller anden stivelse: 

          - Ethere og estere af stivelse 

          - Andre varer 

 ex 3507      Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet 

 Kapitel 36    Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske 

          artikler, tændstikker; pyrofore legeringer; visse 

          brændbare materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 37   Fotografiske og kinematografiske artikler, 

          undtagen produkter henhørende under pos. 3701, 3702 

          og 3704, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

  3701      Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, 

          lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer 

          end papir, pap eller tekstilstof; bladfilm til 

          øjeblikkelig billedfremstilling, lysfølsomme, ikke 

          eksponerede, også monteret i kassetter 

  3702      Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke 

          eksponerede, af andre materialer end papir, pap 

          eller tekstilstof; instant film i ruller, 

          lysfølsomme, ikke eksponerede 

  3704      Fotografiske plader, film, papir, pap og 

          tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 38   Diverse kemiske produkter; undtagen produkter 

          henhørende under pos. ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 

          3806, ex 3807, 3808 til 3814, 3818 til 3820, 3822 

          og 3823, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 ex 3801      - Kolloid grafit, opslæmmet i olie, og semikolloid 

           grafit; kulholdig pasta til elektroder 

          - Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding 

           med jordolie, indeholdende over 30 vægtprocent 

           grafit 

 ex 3803      Raffineret tallolie (tallsyre) 

 ex 3805      Sulfatterpentin, renset 

 ex 3806      Harpiksestere 

 ex 3807      Trætjærebeg 

  3808      Diverse kemiske produkter: 

  til      - Følgende varer henhørende under pos. 3823: 

 ex 3811 

  3812      - Tilberedte bindemidler til støbeforme 

  til       eller støbekerner, på basis af naturlige 

  3814       harpiksprodukter 

  3818      - Naphtensyre og ikke-vandopløselige salte 

  til       af naphtensyre; estere af naphtensyre 

  3820      - Sorbitol, undtagen sorbitol henhørende 

  3822      - Petroleumssulfonater, bortset fra 

  til       under pos. 2905 

  3823       petroleumssulfonater af alkalimetaller, 

           af ammonium eller etanolaminer; tiopenholdige 

           sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse 

           mineraler og salte deraf 

          - Ionbyttere 

          - Luftabsorberende præparater (getters) 

          - Alkalisk jernoxid (gasrensemasse) 

          - Gasvand og brugt gasrensemasse 

          - Sulfonaphtensyre og ikke-vandopløselige salte 

           heraf; estere af sulfonaphtensyre 

          - Fuselolie og dippelsolie 

          - Blandinger af salte med forskellige anioner 

          - Kopieringspasta, på basis af gelatine, også på 

           papir- eller tekstilunderlag 

          - Andre varer 

 ex 3811      Tilberedte tilsætningsstoffer til smøremidler med 

          indhold af olier udvundet af jordolie eller rå 

          olier 

 ex 3901      Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, 

 til        af plast undtagen varer, der henhører under pos. 

  3915      ex 3907, for hvilke reglen er anført nedenfor: 

          - Additionspolymerisationsprodukter 

          - Andre varer 

 ex 3907      Copolymerer, fremstillet af polycarbonat, 

          akrylonitril og butadienstyren (ABS) 

 ex 3916      Halvfabrikata og varer af plast, 

 til 3921     bortset fra varer henhørende under pos. ex 3916, ex 

          3917 og ex 3920, for hvilke reglerne er anført 

          nedenfor: 

          - Flade varer, bearbejdet ud over 

           overfladebehandling eller tilskåret i andet end 

           kvadratisk eller rektangulær form; også varer 

           bearbejdet ud over overfladebehandling 

          - Andre varer: 

          - Af additionspolymerisationsprodukter 

          - I andre tilfælde Fremstilling, ved hvilken 

           værdien af alle anvendte materialer henhørende 

           under kapitel 39 ikke overstiger 20% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 1) 

 ex 3916      Profiler og rør 

 og 

 ex 3917 

 ex 3920      Ark og film af ionomer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  3922 

 til 3926     Varer af plast 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4001      »Sole-crepe«-plader 

  4005      Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet 

          form eller som plader eller bånd 

  4012      Dæk af gummi, regummierede eller brugte massive 

          eller hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk 

          samt fælgbånd, af gummi 

 ex 4017      Varer af hård gummi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4102      Afhårede fåre- og lammeskind 

  4104      Læder, uden hår eller uld, undtagen læder 

  til      henhørende under pos. 4108 og 4109 

  4107 

  4109      Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4302      Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte: 

          - Til plader, kors og lignende 

          - I andre tilfælde 

  4303      Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre 

          varer af pelsskind 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4403      Træ, groft firhugget 

 ex 4407      Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, 

          skåret eller skrællet, høvlet, slebet eller 

          sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse over 6 

          mm Høvlning, slibning eller fingerskarvning 

 ex 4408      Finerplader og plader til krydsfiner, 

          fingerskarvet, samt andet træ, savet i 

          længderetningen, skåret eller skrællet, høvlet, 

          slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af 

          tykkelse 6 mm og derunder 

 ex 4409      - Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), 

           profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet 

           eller lignende) i hele længden på en eller flere 

           kanter, også høvlet, slebet eller sammensat ved 

           fingerskarvning 

          - Ramme- og møbellister 

 ex 4410 til    Ramme- og møbellister af træ samt 

 ex 4413      profilerede lister af træ til bygningsbrug 

 ex 4415      Komplette pakkasser, tremmekasser, tromler og 

          lignende pakningsgenstande, af træ 

 ex 4416      Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre 

          bødkerarbejder samt dele dertil, af træ 

 ex 4418      - Tømrer- og snedkerarbejder af træ til 

           bygningsbrug 

          - Ramme- og møbellister 

 ex 4421      Tændstikemner; træpløkke til fodtøj 

 --------------------------------------------------------------------- 

  4503      Varer af naturkork 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4811      Papir og pap, linjeret eller kvadreret 

  4816      Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet 

          kopierings- og overføringspapir (undtagen varer 

          henhørende under pos. 4809), stencils og 

          offsetplader af papir, også i æsker 

  4817      Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede 

          postkort samt korrespondancekort, af papir eller 

          pap; æsker, mapper o.l. af papir og pap, 

          indeholdende assortimenter af brevpapir, 

          konvolutter 

 ex 4818      Toiletpapir 

 ex 4819      Æsker, kartoner, sække, poser og andre 

          emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat 

          eller cellulosefiberdug 

 ex 4820      Brevpapirblokke 

 ex 4823      Andet papir, pap, cellulosevat og 

          cellulosefiberdug, tilskåret 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4909       Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort 

          med lykønskninger eller personlige meddelelser, 

          også illustrerede, med eller uden konvolutter eller 

          påsat udstyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4910       Kalendere af enhver art, trykte, herunder 

          kalenderblokke: 

          - Såkaldte »evighedskalendere«, også til 

           udskiftelige kalenderblokke, monteret på andet 

           underlag end af papir eller pap 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 5003      Affald af natursilke (herunder kokoner, der er 

          uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og 

          opkradset tekstilmaterialer), kartet eller kæmmet 

 --------------------------------------------------------------------- 

  5501 

  til 

  5507      Korte kemofibre 

 ex Kapitel 50 

 til Kapitel 55  Garn, monofilamenter og tråd 

          Vævede stoffer: 

          - Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde 

          - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 56   Vat, filt og fiberdug; særligt garn, sejlgarn, reb 

          og tovværk samt varer deraf undtagen dem, der 

          henhører under pos. 5602, 5604, 5605 og 5606, for 

          hvilke reglerne er anført nedenfor 

  5602      Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller 

          lamineret: 

          - Nålefilt 

          - Andre varer 

  5604      Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; 

          tekstilgarn samt strimler o.l. henhørende under 

          pos. 5404 og 5405, imprægneret, overtrukket, belagt 

          eller beklædt med gummi eller plast: 

          - Tråde af snore af blødgummi, overtrukket med 

           tekstil 

  5605      Metalliseret garn, også overspundet, bestående af 

          tekstilgarn eller strimler o.l. henhørende under 

          pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i 

          form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket 

          med metal 

  5606      Overspundet garn samt overspundne strimler o.l. 

          henhørende under pos. 5404 eller 5405 (bortset fra 

          garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn 

          af hestehår); chenillegarn; krimmergarn 

          (»chainettegarn«) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 57    Gulvtæpper og anden gulvbelægning af 

          tekstilmaterialer: 

          - Af nålefilt 

          - Af andet filt 

          - Andre varer 

 ex Kapitel 58   Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; 

          kniplinger; tapisserier: possementartikler; 

          broderier, undtagen varer henhørende under pos. 

          5805 og 5810; reglerne vedrørende pos. 5810 er 

          anført nedenfor: 

          - Af tekstil i forbindelse med gummitråde 

          - Andre varer 

  5810      Broderier i løbende længder, strimler eller motiver 

  5901      Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske 

          carbohydratgummier eller stivelsesholdige 

          substanser, af den art, der anvendes til 

          fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; 

          præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede 

          tekstilstoffer af den art, der anvendes til 

          fremstilling af hatte 

  5902      Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj 

          styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere 

          eller viskose: 

          - Med et indhold af højst 90 vægtprocent 

           tekstilmaterialer 

          - Andre varer 

  5903      Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller 

          lamineret med plast, undtagen varer henhørende 

          under pos. 5902 

  5904      Linoleum, også i tilskårne stykker; 

          gulvbelægningsmaterialer bestående af 

          tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også 

          i tilskårne stykker 

  5905      Vægbeklædning af tekstilmaterialer: 

          - Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret 

           med gummi, plastic eller andre materialer 

          - Andre varer 

  5906      Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende 

          under pos. 5902: 

          - Af trikotage 

          - Andet stof fremstillet af garn af kemofibre, med 

           indhold af tekstilmaterialer på over 90 

           vægtprocent 

          - Andre varer 

  5907      Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt 

          på anden måde; malede teaterkulisser, malede 

          atelierbagtæpper o.l. 

 ex 5908      Glødenet og glødestrømper 

  5909 til    Tekstilvarer til teknisk brug: 

  5911      - Polerskiver og ringe af andre materialer end 

           filt, henhørende under pos. 5911 

          - Andre varer 

 Kapitel 60    Trikotagestof 

 Kapitel 61    Beklædningsgenstande og tilbehør til 

          beklædningsgenstande, af trikotage: 

          - Fremstillet ved sammensyning eller anden samling 

           af to eller flere stykker af trikotagestof, der 

           enten er skåret i form eller formtilvirket 

 Kapitel 62     Beklædningsgenstande og tilbehør til 

           beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage 

           og varer henhørende under pos. ex 6202, ex 6204, 

           ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6314, 

           ex 6216 og ex 6217, for hvilke reglerne er anført 

           nedenfor 

 ex 6202       Beklædningsgenstande og konfektioneret tilbehør 

 ex 6204       til beklædningsgenstande, til kvinder, piger 

 ex 6206       og spædbørn, forsynet med broderi 

 ex 6209 

 ex 6211 

 og 

 ex 6217 

 eller 

 ex 6210      Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket 

 ex 6216      med et lag aluminiumbehandlet polyester 

 og 

 ex 6217 

  6213      Lommetørklæder; sjaler, tørklæder, mantiller, 

          slør o.l.: 

          - Broderivarer 

          - Andre varer 

 ex 6217      Indlæg til kraver og manchetter, udskårne 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6301      Plaider og lignende tæpper, sengelinned 

  til      mv., gardiner mv. samt andre boligtekstiler: 

  6304 

          - Af filt, ikke-vævede stoffer 

          - Andre varer: 

          - Broderivarer 

          - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6305      Sække og poser til emballage 

  6306      Presenninger, sejl til både, sejlbrætter eller 

          sejlvogne, markiser, telte og campingudstyr: 

          - Af ikke-vævede stoffer 

 ex 6307      Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre) 

  6308      Sæt bestående af vævet stof samt garn, også med 

          tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, 

          broderede duge og servietter eller lignende 

          tekstilvarer, i detailsalgspakninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6401      Fodtøj 

  til 

  6405 

  6503      Hatte og anden hovedbeklædning af filt, fremstillet 

          af hattestumper eller plane hatteemner henhørende 

          under pos. 6501, også forede eller garnerede 

  6505      Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller 

          konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller 

          andet tekstilstof (men ikke af bånd eller 

          strimler), også forede eller garnerede; hårnet, 

          uanset materialets art, også forede eller garnerede 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6601      Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, 

          haveparasoller o.l.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 6803      Varer af skifer, herunder varer af agglomeret 

          skifer 

 ex 6812      Varer af asbest eller af blandinger på basis af 

          asbest eller på basis af asbest og 

          magnesiumcarbonat 

 ex 6814      Varer af glimmer, herunder varer af agglomeret 

          eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af 

          papir, pap eller andre materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  7006      Glas henhørende under pos. 7003, 7004 eller 7005, 

          bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, 

          emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke 

          indrammet eller i forbindelse med andre materialer 

  7007      Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret 

          glas 

  7008      Isolationsruder bestående af flere lag glas 

 --------------------------------------------------------------------- 

  7009      Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle 

  7010      Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, 

          ampuller og andre beholdere af glas af den art, der 

          anvendes til transport af varer eller som 

          emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre 

          lukkeanordninger, af glas 

  7013      Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, 

          dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende 

          varer, af glas, undtagen varer henhørende under 

          pos. 7010 eller 7018 

 ex 7019      Varer af glasfibre, undtagen garn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7102      Bearbejdede ædel- og halvædelsten (naturlige, 

 ex 7103      syntetiske eller rekonstruerede) 

 til 

 ex 7104 

  7106, 

  7108 

  og 

  7110      Ædle metaller: 

          - Ubearbejdede 

          - I form af halvfabrikata eller som pulver 

 ex 7107      Ædelmetalduble, i form af halvfabrikata 

 ex 7109      Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- 

 og        eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller 

 ex 7111      rekonstruerede) 

  7116      Bijouterivarer 

  7117 

  7207      Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål 

  7208      Fladvalsede produkter, stænger, profiler af 

  til      jern og ulegeret stål 

  7216 

  7217      Tråd af jern og ulegeret stål 

 ex 7218      Halvfabrikata, fladvalsede produkter og 

  7219      profiler af rustfrit stål 

  til 

  7222 

  7223      Tråd af rustfrit stål 

 ex 7224      Halvfabrikata, fladvalsede produkter og 

  7225      profiler, i uregelmæssigt oprullede ringe, 

  til      af andet legeret stål 

  7227 

  7228      Andre stænger af andet legeret stål; profiler, af 

          andet legeret stål; hule borestænger, af legeret 

          eller ulegeret stål 

  7229      Tråd af andet legeret stål 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7301      Spunsvægjern 

  7302      Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og 

          sporveje: skinner, kontraskinner og 

          tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger 

          og andet materiel til sporskifter, sveller, 

          skinnelasker, langplader, sporstænger og andet 

          specielt materiel til samling eller befæstelse af 

          skinner 

  7304      Rør og hule profiler, af jern (bortset fra 

  7305      støbejern) og stål 

  og 

  7306 

  7308      Konstruktioner, undtagen præfabrikerede bygninger 

          henhørende under pos. 9406, og dele af 

          konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, 

          sluseporte, tårne, gittermaster, tage og 

          tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil 

          samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og 

          piller), af jern og stål; plader, stænger, 

          profiler, rør o.l., af jern og stål, forarbejdet 

          til brug i konstruktioner 

 ex 7315      Kæder, skridsikre 

 ex 7322      Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk 

          opvarmede 

 ex Kapitel 74   Kobber og varer deraf (bortset fra varer henhørende 

          under pos. 7401 til 7405); den gældende regel for 

          varer henhørende under pos. ex 7403 er anført 

          nedenfor 

 ex 7403      Kobberlegeringer i ubearbejdet form 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 75   Nikkel og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

          under pos. 7501 til 7503 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 76   Aluminium og varer deraf, bortset fra varer 

          henhørende under pos. 7601, 7602 og ex 7616; 

          reglerne for position 7601 og ex 7616 er anført 

          nedenfor 

  7601      Ubearbejdet aluminium 

 ex 7616      Aluminiumsartikler andre end trådvæv, trådnet, 

          tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder 

          endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af 

          aluminium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 78   Bly og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

          under pos. 7801 og 7802; den gældende regel for 

          varer henhørende under pos. 7801 er anført nedenfor 

  7801      Ubearbejdet bly: 

          - Raffineret bly 

          - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 79   Zink og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

          under pos. 7901 og 7902; den gældende regel for 

          varer henhørende under pos. 7901 er anført nedenfor 

  7901      Ubearbejdet zink 

 ex Kapitel 80   Tin og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

          under pos. 8001, 8002 og 8007; den gældende regel 

          for varer henhørende under pos. 8001 er anført 

          nedenfor 

  8001      Ubearbejdet tin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 81   Andre uædle metaller, bearbejdede, varer af disse 

          materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8206      Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 

          8202 til 8205, i sæt i detailsalgsemballage 

  8207      Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk 

          eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, 

          stansning, lokning, gevindskæring, boring, 

          udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), 

          herunder matricer til trådtrækning eller 

          strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- 

          eller jordboring 

  8208      Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater 

 ex 8211      Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) 

          med skærende eller savtakket æg (herunder 

          beskærerknive) samt blade dertil 

  8214      Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. 

          hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og 

          papirknive); redskaber til manicure eller pedicure 

          (herunder neglefile), også i sæt 

  8215      Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, 

          fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende 

          artikler til køkken- og bordbrug 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 8306      Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle 

          metaller 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 84   Atomreaktorer; dampkedler, maskiner og apparater 

          samt mekaniske redskaber; dele dertil, undtagen 

          varer henhørende under pos. 8403, ex 8404, 8406 til 

          8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 til 

          8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 til 8447, ex 8448, 

          8452, 8456 til 8466, 8469 til 8472, 8480, 8484 og 

          8485 

  8403      Kedler til central opvarmning, bortset 

  og       fra kedler henhørende under pos. 8402, 

 ex 8404      samt hjælpeapparater til central opvarmning 

  8406      Dampturbiner 

  8407      Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og 

          tilbagegående eller roterende stempel 

  8408      Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med 

          stempel (diesel- eller semidieselmotorer) 

  8409      Dele, som udelukkende eller hovedsagelig er bestemt 

          til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 

          eller 8408 

  8412      Andre kraftmaskiner og motorer 

  8415      Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en 

          motordreven ventilator og elementer til ændring af 

          luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner 

          uden mulighed for særskilt regulering af 

          fugtighedsgraden 

  8418      Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater 

          til køling og frysning, elektriske og andre; 

          varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner 

          henhørende under pos. 8415 

 ex 8419      Maskiner til træ-, papirmasse- og papindustrien 

 ex 8420      Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner 

          til metal eller glas, samt valser dertil 

  8425      Andre maskiner og apparater til løftning, 

  til      lastning, losning eller flytning 

  8428 

  8429      Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og 

          levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, 

          stampemaskiner og vejtromler, selvkørende: 

          - Vejtromler 

          - Andre varer 

  8430      Andre maskiner og apparater til jordarbejde, 

          minedrift, stenbrydning o.l. (f.eks. maskiner til, 

          planering, udgravning, stampning, komprimering 

          eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og 

          maskiner til optrækning af pæle; sneplove og 

          sneblæsere 

 ex 8431      Dele til vejtromler 

  8439      Maskiner og apparater til fremstilling af 

          papirmasse af cellulosefibre eller til fremstilling 

          og efterbehandling af papir og pap 

  8441      Andre maskiner og apparater til forarbejdning af 

          papirmasse, papir og pap, herunder papir- og 

          papskæremaskiner af enhver art 

  8444      Maskiner henhørende under disse positioner 

  til      til anvendelse inden for tekstilindustrien 

  8447 

 ex 8448      Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i 

          forbindelse med de under pos. 8444 og 8445 

          henhørende maskiner 

  8452      Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af 

          bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og 

          overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; 

          symaskinnåle: 

          - Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer 

           højst 16 kg uden motor eller højst 17 kg med 

           motor 

          - Andre maskiner 

  8456      Værktøjsmaskiner og maskiner samt dele 

  til      og tilbehør dertil henhørende under 

  8466      pos. 8456 til 8466 

  8469      Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, 

  til      regnemaskiner, automatiske databehandlingsmaskiner, 

  8472      duplikatorer og hæftemaskiner) 

  8480      Formkasser til metalstøbning; bundplader til 

          støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til 

          metaller (bortset fra kokiller), metalkarbider, 

          glas, mineralske materialer, gummi og plast 

  8484      Pakninger o.l. af metalplader i forbindelse med 

          andet materiale eller af to eller flere lag metal; 

          sæt og assortimenter af pakninger o.l. af 

          forskellig beskaffenhed, i poser, hylstre eller 

          lignende emballager 

  8485      Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber 

          ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke 

          forsynet med elektriske forbindelsesdele, 

          isolatorer, spoler, kontakter eller andre 

          elektriske dele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 85   Elektriske maskiner og apparater, elektrisk 

          materiel samt dele dertil; lydoptagere og 

          lydgengivere, billed- og lydoptagere eller billed- 

          og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør 

          dertil undtagen varer henhørende under pos. 8501, 

          8502, ex 8518, 8519 til 8529, 8535 til 8537, 8542, 

          8544 til 8546 og 8548 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8501      Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse 

          af generatorsæt 

  8502      Generatorsæt og roterende elektriske omformere 

  8518      Mikrofoner og stativer dertil; højtalere, også 

          monteret i kabinet; elektriske 

          lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere 

  8519      Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere 

          og andre lydgengivere, uden indbygget lydoptager 

  8520      Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, også 

          med indbygget lydgengiver 

  8521      Udstyr til optagelse og gengivelse af video 

  8522      Dele og tilbehør til apparater henhørende under 

          pos. 8519 til 8521 

  8523      Uindspillede medier til optagelse af lyd eller 

          andre fænomener, undtagen varer henhørende under 

          kapitel 37 

  8524      Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd 

          eller af andre fænomener, herunder matricer og 

          mastere til fremstilling af plader, undtagen varer 

          henhørende under kapitel 37: 

          - Matricer og mastere til fremstilling af plader 

          - Andre varer 

  8525      Sendere til radiotelefoni, radiotelegrafi, 

          radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med 

          modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; 

          fjernsynskameraer 

  8526      Radarapparater, radionavigeringsapparater og 

          radiofjernbetjeningsapparater' 

  8527      Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller 

          radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, 

          lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet 

  8528      Fjernsynsmodtagere (herunder videomodtagere 

          (monitorer) og videoprojektionsapparater), også 

          sammenbygget med radiofonimodtagere, lydoptagere 

          eller gengivere eller videooptagere eller gengivere 

          i et fælles kabinet 

  8529      Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i 

          apparater henhørende under pos. 8525 til 8528: 

          - Udelukkende eller hovedsagelig til videooptagere 

           eller -gengivere 

          - Andre varer 

  8535      Elektriske apparater til at slutte, afbryde 

  og       eller beskytte elektriske kredsløb og 

  8536      til at skabe forbindelse til eller i elektriske 

          kredsløb 

  8537      Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter 

          (numeriske tavler) o. lign., sammensat af to eller 

          flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte 

          apparater, til elektrisk styring eller 

          elektricitetsdistribution, herunder også apparater 

          sammenbygget med instrumenter og apparater 

          henhørende under kapitel 90, undtagen 

          koblingsapparater henhørende under pos. 8517 

  8542      Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb 

  8544      Isolerede (herunder lakererede eller anodiserede) 

          elektriske ledninger, kabler (herunder 

          koaksialkabler) og andre isolerede elektriske 

          ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske 

          fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne 

          fibre, også samlet med elektriske ledere eller 

          forsynet med forbindelsesdele 

  8545      Kulelektroder, børstekul; lampekul, batterikul og 

          andre varer af grafit eller andet kul, til 

          elektrisk brug, også i forbindelse med metal 

  8546      Elektriske isolatorer, uanset materialets art 

  8548      Elektriske dele til maskiner og apparater, ikke 

          andetsteds tariferet i dette kapitel 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8601      Lokomotiver, vogne og andet materiel til 

  til      jernbaner og sporveje samt dele dertil 

  8607 

  8608      Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk 

          og elektromekanisk signal, sikkerheds- eller 

          trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, 

          landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, 

          havne eller lufthavne; dele dertil 

  8609      Godsbeholdere (containere), også til væsker og 

          gasser, specielt konstrueret og udstyret til en 

          eller flere transportformer 

 ex Kapitel 87   Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt 

          dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende 

          under positioner eller delpositioner, for hvilke de 

          gældende regler er anført nedenfor 

          (8709 til 8711, ex 8712, 8715 og 8716) 

  8709      Motortrucker uden løftemekanisme af de typer, der 

          benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne 

          til transport af gods over korte afstande; 

          traktorer af de typer, der benyttes på 

          jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer 

  8710      Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, 

          også med våben; dele til sådanne køretøjer 

  8711      Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med 

          hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne 

 ex 8712      Cykler uden kuglelejer 

  8715      Barnevogne, klapvogne o.l., samt dele dertil 

  8716      Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden 

          fremdrivningsmekanisme; dele dertil 

  8803      Dele til luftfartøjer mv. henhørende under pos. 

          8801 og 8802 

  8804      Faldskærme (herunder styrbare faldskærme) og 

          rotochutes; dele og tilbehør dertil: 

          - Rotochutes 

          - Andre varer 

  8805      Startanordninger til luftfartøjer; 

          landingsanordninger til landing af luftfartøjer på 

          hangarskibe samt lignende apparater og anordninger; 

          stationært flyvetræningsudstyr; dele dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 89    Skibe, både og flydende materiel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 90   Optiske fotografiske og kinematografiske 

          instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og 

          præcisionsinstrumenter og - apparater; medicinske 

          og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og 

          tilbehør dertil; undtagen varer henhørende under 

          pos. 

          9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 

          9014, 9015 til 9017, ex 9018 og 9024 til 9033, for 

          hvilke de gældende regler er anført nedenfor 

  9001      Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler 

          af optiske fibre, undtagen varer henhørende under 

          pos. 8544; folier og plader af polariserende 

          materialer; uindfattede linser (herunder 

          kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske 

          artikler, af ethvert materiale, undtagen sådanne 

          varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet 

  9002      Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske 

          artikler af ethvert materiale, til instrumenter og 

          apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke 

          er optisk bearbejdet 

  9004      Briller og lignende varer, korrigerende, 

          beskyttende eller andet 

 ex 9005      Kikkerter og optiske teleskoper samt stativer og 

          monteringer dertil; undtagen astronomiske 

          refraktionsteleskoper samt stativer og monteringer 

          dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9006      Fotografiapparater (undtagen kinematografiske 

          apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til 

          fotografisk brug, undtagen udladningslamper 

  9007      Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, 

          også med lydoptagere eller -gengivere 

  9011      Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til 

          fotomikrografi, kinematomikrografi eller 

          mikroprojektion 

 ex 9014      Kompasser, herunder navigationskompasser; andre 

          navigationsinstrumenter og -apparater 

  9015      Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, 

          landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, 

          oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, 

          undtagen kompasser; afstandsmålere 

  9016      Vægte, følsomme for 5 centigram eller mindre, også 

          med tilhørende lodder 

  9017      Instrumenter til tegning, afstikning eller 

          beregning (f.eks. tegnemaskiner, pantografer, 

          vinkelmålere, tegnebestik, linealer, regnestokke og 

          regneskiver); instrumenter og apparater til 

          længdemåling, til brug i hånden (f.eks. metermål, 

          mikrometre og skydelærer), ikke andetsteds 

          tariferet i dette kapitel 

 ex 9018      Tandlægestole med indbyggede tandlægeinstrumenter 

          eller med spytbakke 

  9024      Maskiner og apparater til afprøvning af hårdhed, 

          styrke, kompressionsevne, elasticitet eller andre 

          mekaniske egenskaber ved materialer (f.eks. 

          metaller, træ, tekstiler, papir, plast) 

  9026      Instrumenter og apparater til måling eller 

          kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, 

          tryk eller andre variable størrelser i væsker eller 

          gasser (f.eks. gennemstrømsmålere, 

          væskestandsmålere, manometre, varmemålere) undtagen 

          instrumenter og apparater henhørende under pos. 

          9014, 9015, 9028 eller 9032 

  9027      Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske 

          analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, 

          spektrometre samt gas- eller 

          røganalyseringsapparater); instrumenter og 

          apparater til måling og kontrollering af 

          viskositet, porøsitet, ekspansion, 

          overfladespænding o.l.; instrumenter og apparater 

          til kalorimetriske, akustiske eller fotometriske 

          målinger (herunder belysningsmålere); mikrotomer 

  9028      Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker 

          og elektricitet, herunder justeringsmålere: 

          - Dele og tilbehør 

          - Andre apparater Fremstilling, ved hvilken: 

  9029      Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, 

          kilometertællere, skridttællere o.l.; 

          hastighedsmålere og takometre, undtagen varer 

          henhørende under pos. 9015; stroboskoper 

  9030      Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre 

          instrumenter og apparater til måling 

          kontrollering af elektriske størrelser, undtagen 

          målere henhørende under pos. 9028; instrumenter og 

          apparater til måling eller påvisning af alfa-, 

          beta- eller gammastråler, røntgenstråler, kosmiske 

          stråler eller andre ioniserende stråler 

  9031      Instrumenter, apparater og maskiner til måling 

          eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i 

          dette kapitel; profilprojektionsapparater 

  9032      Instrumenter og apparater til automatisk 

          kontrollering eller regulering 

  9033      Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette 

          kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter 

          henhørende under kapitel 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 91   Ure og dele dertil, undtagen varer henhørende under 

          pos. 9105, 9109 til 9113, for hvilke de gældende 

          regler er anført nedenfor 

  9105      Andre ure 

  9109      Andre urværker, komplette og samlede 

  9110      Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis 

          samlede (værksæt); ukomplette urværker, samlede; 

          råværker til urværker 

  9111      Kasser til ure, samt dele dertil 

  9112      Urkasser og lignende kabinetter til andre varer 

          under dette kapitel samt dele dertil 

  9113      Urremme, -kæder og armbånd samt dele dertil: 

          - Af ædle metaller, også platinerede eller af 

           dublerede ædle metaller 

          - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 92    Musikinstrumenter; dele og tilbehør 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 93    Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9401      Møbler af metal med upolstret bomuldsbetræk 

 og        med en vægt på 300 g/(m3) eller mindre 

 ex 9403 

  9405      Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) 

          og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; 

          lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, 

          med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, 

          ikke andetsteds tariferet 

  9406      Præfabrikerede bygninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

  9503      Andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller 

          til underholdnings- og legebrug, også bevægelige; 

          puslespil af enhver art 

 ex 9506      Færdige hoveder til golfkøller 

  9507      Fiskestænger, fiskekroge og andre fiskegrejer til 

          fiskeri med snøre; fangstketsjere til ethvert brug; 

          lokkefugle (undtagen varer henhørende under pos. 

          9208 eller 9705) og lignende jagtartikler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9601      Artikler af animalske, vegetabilske eller 

 og        mineralske udskæringsmaterialer 

 ex 9602 

 ex 9603      Koste og børster (undtagen riskoste o.l. samt 

          børster af mår- eller egernhår), gulvfejeapparater 

          til brug i hånden (undtagen apparater med motor); 

          malerpuder og malerruller; skrabere og svabere 

  9605      Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til 

          rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande 

  9606      Knapper, trykknapper, tryklåse o.l. samt 

          knapforme og andre dele til disse varer; 

          knapemner 

  9608      Kuglepenne; filtpenne, fiberspidspenne o.l.; 

          fyldepenne, sylografer og andre penne; 

          stencilpenne; pencils; penneskafter, blyantholdere 

          o.l.; dele (herunder hætter og clips) til disse 

          varer, undtagen til varer henhørende under pos. 

          9609 

 ex 9614      Piber og pibehoveder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position    Bearbejdning eller forarbejdning af materialer 

          uden oprindelsesstatus, som giver den færdige vare 

          oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

   1                  3 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0201      Fremstilling på basis af alle materialer, 

          undtagen kød af hornkvæg, frosset, henhørende 

          under pos. 0202 

  0202      Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

          kød af hornkvæg, fersk eller kølet, henhørende 

          under pos. 0201 

  0206      Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

          hele kroppe henhørende under pos. 0201 til 0205 

  0210      Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

          kød og slagteaffald henhørende under pos. 0201 til 

          0206 samt 0208 eller lever af fjerkræ henhørende 

          under pos. 0207 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0302 til    Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, 

  0305      der henhører under kapitel 3, skal have 

          oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0402,     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

  0404 til    mælk eller fløde henhørende under pos. 0401 eller 

  0406      0402 

  0403      Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer, der henhører under 

           kapitel 4, skal have oprindelsesstatus 

          - alle anvendte frugtsafter, (undtagen ananas-, 

           lime eller grapefrugtsafter), der henhører under 

           pos. 2009, skal have oprindelsesstatus, og 

          - værdien af alle anvendte materialer, der 

           henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% 

           af den færdige vares pris ab fabrik 

  0408      Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

          fugleæg, der henhører under pos. 0407 

 ex 0502      Rensning, desinficering, sortering og glatning af 

          svine- og vildsvinebørster 

 ex 0506      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, 

          derhenhører under kapitel 2, skal have 

          oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0710 til    Fremstilling, ved hvilken alle anvendte 

  0713      grøntsager skal have oprindelsesstatus 

 ex 0710      Fremstilling på basis af sukkermajs, friske eller 

          kølede 

 ex 0711      Fremstilling på basis af sukkermajs, friske eller 

          kølede 

 --------------------------------------------------------------------- 

  0811      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under kapital 17, ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og 

          nødder skal have oprindelsesstatus 

  0812      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og 

          nødder skal have oprindelsesstatus 

  0813      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og 

          nødder skal have oprindelsstatus 

  0814      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og 

          nødder skal have oprindelsstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 11   Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn, alle 

          anvendte spiselige grøntsager samt rødder og 

          rodknolde, der henhører under pos. 0714, eller 

          anvendt frugt skal have oprindelsesstatus 

 ex 1106      Tørring og formaling af bælgfrugter, der henhører 

          under pos. 0708 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1301      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under pos. 1301, ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 1302      Fremstilling på basis af ikke-modificerede 

          planteslimer og gelatineringsmidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1501      Fremstilling på basis af alle materialer, 

          undtagen materialer, der henhører under pos. 0203, 

          0206 eller 0207, eller ben, der henhører under pos. 

          0506 

          Fremstilling på basis af kød og spiseligt 

          slagteaffald af svin, der henhører under pos. 0203 

          eller 0206, eller af kød og spiseligt slagteaffald 

          af fjerkræ, der henhører under pos. 0207 

  1502      Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

          materialer, der henhører under pos. 0201, 0202, 

          0204 eller 0206, eller ben, der henhører under pos. 

          0506 

          Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske 

          produkter, der henhører under kapitel 2, skal have 

          oprindelsesstatus 

  1504      Fremstilling på basis af alle materialer, herunder 

          andre materialer, der henhører under pos. 1504 

          Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske 

          produkter, der henhører under kapitel 2 og 3, skal 

          have oprindelsesstatus 

 ex 1505      Fremstilling på basis af uldfedt, rå, der henhører 

          under pos. 1505 

  1506      Fremstilling på basis af alle materialer, herunder 

          andre materialer, der henhører under pos. 1506 

          Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske 

          produkter, der henhører under kapitel 2, skal have 

          oprindelsesstatus 

 ex 1507 til    Fremstilling på basis af andre materialer, der 

  1515      henhører under pos. 1507 til 1515 

          Fremstilling, ved hvilken alle anvendte 

          vegetabilske produkter skal have oprindelsesstatus 

 ex 1516      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte 

          vegetabilske produkter skal have oprindelsesstatus 

 ex 1517      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske 

          og vegetabilske produkter skal have 

          oprindelsesstatus 

 ex 1519      Fremstilling på basis af alle materialer herunder 

          fedtsyrer, der henhører under pos. 1519 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1601      Fremstilling på basis af dyr, der henhører under 

          kapitel 1 

  1602      Fremstilling på basis af dyr, der henhører under 

          kapitel 1 

  1603      Fremstilling på basis af dyr, der henhører under 

          kapitel 1, dog skal alle anvendte fisk, krebsdyr, 

          bløddyr og hvirvelløse vanddyr have 

          oprindelsesstatus 

  1604      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte fisk og 

          fiskerogne skal have oprindelsesstatus 

  1605      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte krebsdyr, 

          bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr skal have 

          oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1701      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

  1702      Fremstilling på basis af alle materialer, herunder 

          andre materialer, der henhører under pos. 1702 

          Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          skal have oprindelsesstatus 

 ex 1703      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

  1704      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare, dog forudsat at værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1806      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare, dog forudsat at værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1901      Fremstilling på basis af korn, der henhører under 

          kapitel 10 

          Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare, dog forudsat at værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

  1902      Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn (undtagen 

          hård hvede), kød, kødaffald, fisk, krebsdyr eller 

          bløddyr skal have oprindelsesstatus 

  1903      Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

          kartoffelstivelse, der henhører under pos. 1108 

  1904      Fremstilling på basis af alle materialer - 

          sukkermajs, kolber og løse, tilberedt eller 

          konserveret, der henhører under pos. 2001, 2004 og 

          2005, samt sukkermajs, også kogt i vand eller 

          dampkogt, frosset, der henhører under pos. 0710, 

          kan dog ikke anvendes 

          Fremstilling, ved hvilken: 

          - al anvendt korn og varer deraf (undtagen majs af 

           arten »Zea Indurata« og hård hvede og heraf 

           fremstillede produkter) skal være fuldt ud 

           fremstillet, og 

          - værdien af alle anvendte materialer, der henhører 

           under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling på basis af alle materialer, 

          undtagen materialer henhørende under pos. 1806, 

          og i hvilke værdien af materialer henhørende 

          under kapitel 17 ikke overstiger 30% af prisen ab 

          fabrik 

  1905      Fremstilling på basis af alle materialer, 

          undtagen materialer, der henhører under kapitel 

          11 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2001      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter, 

          nødder eller grøntsager skal have oprindelsesstatus 

  2002      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte tomater 

          skal have oprindelsesstatus 

  2003      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte svampe og 

          trøfler skal have oprindelsesstatus 

  2004 og    Fremstilling, ved hvilken alle anvendte grønt- 

  2005      sager skal have oprindelsesstatus 

  2006      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

  2007      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

  2008      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og 

          nødder skal have oprindelsesstatus 

          Fremstilling, ved hvilken værdien af de anvendte 

          nødder og oliefrø, der henhører under pos. 0801, 

          0802 og 1202 til 1207 og har oprindelsesstatus, 

          overstiger 60% af den færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling på basis af materialer, der ikke 

          henhører under samme position som den færdige vare, 

          forudsat at værdien af alle anvendte materialer, 

          der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% 

          af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2009      Fremstilling på basis af materialer, der ikke 

          henhører under samme position som den færdige vare, 

          forudsat at værdien af alle anvendte materialer, 

          der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% 

          af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2101      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte 

          cikorienødder skal have oprindelsesstatus 

 ex 2103      Fremstilling på basis af materialer, der ikke 

          henhører under samme position som den færdige vare. 

          Sennepsmel eller tilberedt sennep kan dog anvendes 

          Fremstilling på basis af sennepsmel 

 ex 2104      Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

          tilberedte eller konserverede grøntsager, der 

          henhører under pos. 2002 til 2005 

          Den regel, der gælder for den position, hvorunder 

          den færdige vare henhører, skal anvendes 

 ex 2106      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under kapitel 17, ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

  2201      Fremstilling, ved hvilken al anvendt vand skal have 

          oprindelsesstatus 

  2202      Fremstilling på basis af materialer, der ikke 

          henhører under samme position som den færdige vare, 

          forudsat at værdien af alle anvendte materialer, 

          der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% 

          af den færdige vares pris ab fabrik, og at alle 

          anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- og 

          grapefrugtsafter) har oprindelsesstatus 

 ex 2204      Fremstilling på basis af anden druemost 

  2205      Fremstilling på basis afalle materialer, undtagen 

 ex 2207,     druer eller varer deraf 

 ex 2208 og 

 ex 2209 

 ex 2208      Fremstilling, ved hvilken værdien af al anvendt 

          spiritus, der er fremstillet på basis af korn, ikke 

          må overstige 15% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2303      Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs skal have 

          oprindelsesstatus 

 ex 2306      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven skal 

          have oprindelsesstatus 

  2309      Fremstilling, ved hvilken alt korn, sukkermelasse, 

          kød eller mælk skal have oprindelsesstatus 

  2402      Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af 

          anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der 

          henhører under pos. 2401, skal have 

          oprindelsesstatus 

 ex 2403      Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af 

          anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der 

          henhører under pos. 2401, skal have 

          oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2504      Berigelse af kulindholdet, rensning og maling af 

          krystallinsk rågrafit 

 ex 2515      Tildannelse af marmor, også ved savning (eventuelt 

          allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm 

 ex 2516      Tildannelse af sten, også ved savning (eventuelt 

          allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm 

 ex 2518      Brænding af ikke-brændt dolomit 

 ex 2519      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Dog må der anvendes naturlig 

          magnesiumcarbonat (magnesit) 

 ex 2520      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 ex 2524      Fremstilling på basis af asbestmalm 

          (asbestkoncentrat) 

 ex 2525      Maling af glimmer og glimmeraffald 

 ex 2530      Brænding eller knusning af jordpigmenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2707      Raffinering og/eller en eller flere definerede 

          behandlinger 1) 

          Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

          materialer henhører under en anden position end den 

          færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ex 2709      Tørdestillation af bituminøse mineraler 

  2710 til    Raffineringog/eller en eller flere definerede 

  2712      behandlinger 1) 

          Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

          materialer henhører under en anden position end den 

          færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

  2713      Raffinering og/elleren eller flere definerede 

  til      behandlinger 1) 

  2715      Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

          materialer henhører under en anden position en den 

          færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf.note 7 i bilag I. 

 ex Kapitel 28   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ex 2811      Fremstilling på basis af svovldioxid 

 ex 2833      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

          anvendte materialer ikke overstiger 50% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 29   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme position 

          må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

          overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2901      Raffinering og/eller en eller flere definerede 

          behandlinger 1) 

          Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

          materialer henhører under en anden position end den 

          færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ex 2902      Raffinering og/eller en eller flere definerede 

          behandlinger 1) 

          Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

          materialer henhører under en anden position end den 

          færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ex 2905      Fremstilling på basis af alle materialer herunder 

          andre materialer, der henhører under pos. 2905. Dog 

          kan metalalkoholater henhørende under denne 

          position anvendes, forudsat deres værdi ikke 

          overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ------------------ 

 1) Jf.note 7 i bilag I. 

  2915      Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien 

          af alle anvendte materialer, der henhører under 

          pos. 2915 og 2916, må dog ikke overstige 20% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2932      Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien 

          af alle anvendte materialer, der henhører under 

          pos. 2909, må dog ikke overstige 20% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

          Fremstilling på basis af alle materialer 

  2933      Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien 

          af alle anvendte materialer, der henhører under 

          pos. 2932 og 2933, må dog ikke overstige 20% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

  2934      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 30   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

  3002      Fremstilling på basis af alle materialer, også 

          andre materialer, der henhører under pos. 3002. 

          Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, 

          forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling på basis af alle materialer, også 

          andre materialer, der henhører under pos. 3002. 

          Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, 

          forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling på basis af alle materialer, også 

          andre materialer, der henhører under pos. 3002. 

          Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, 

          forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling på basis af alle materialer, også 

          andre materialer, der henhører under pos. 3002. 

          Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, 

          forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling på basis af alle materialer, også 

          andre materialer, der henhører under pos. 3002. 

          Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, 

          forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling på basis af alle materialer, også 

          andre materialer, der henhører under pos. 3002. 

          Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, 

          forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

  3003      Fremstilling, ved hvilken 

  og       - alle anvendte materialer henhører under en anden 

  3004       position end den færdige vare. Materialer, der 

           henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog 

           anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke 

           overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 ex Kapitel 31   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte 

          materialer henhører under en anden position end 

          den færdige vare. Materialer, der henhører under 

          samme position, må dog anvendes, forudsat at 

          deres værdi ikke overstiger 20% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 ex 3105      Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare. Materialer, der 

           henhører under den samme position, må dog 

           anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 

           20% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 32   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ex 3201      Fremstilling på basis af garveekstrakter af 

          vegetabilsk oprindelse 

 3205       Fremstilling på basis af alle materialer undtagen 

          dem, der henhører under pos. 3203 og 3204, forudsat 

          at værdien af materialer henhørende under pos. 3205 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 33   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ----------- 

 1) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om præparater, 

  som anvendes til farvning af alle materialer eller som bestanddele 

  til fremstilling af farvepræparater, forudsat at de ikke henhører 

  under en anden position i kapital 32. 

  3301      Fremstilling på basis af materialer, der hidrører 

          fra en anden »gruppe'1) under denne position. 

          Materialer, der henhører under samme »gruppe«, 

 må 

          dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

          overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 34   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ex 3403      Raffinering og/eller en eller flere definerede 

          behandlinger 2) 

          Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

          materialer henhører under en anden position end den 

          færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ex 3404      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ------------- 

 1) Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er 

  adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon. 

 2) Kf. note 7 i bilag I. 

          Fremstilling på basis af alle materialer undtagen: 

          - olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, 

           som henhører under pos. 1516 

          - fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller 

           industrielle fedtalkoholer, der har karakter af 

           voks, som henhører under pos. 1519 

          - materialer, der henhører under pos. 3404 

          De nævnte materialer må dog anvendes, forudsat at 

          deres værdi ikke overstiger 20% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 35   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 3505       Fremstilling på basis af alle materialer, også 

          andre materialer, der henhører under pos. 3505 

          Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

          dem, der henhører under pos. 1108 

 ex 3507      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 36    Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 37   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

  3701      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end pos. 3702 

  3702      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end pos. 3701 

          eller 3702 

  3704      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end pos. 3701 til 

          3704 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 38   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer, der henhører under samme 

          position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

 ex 3801      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

          Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under pos. 3405, ikke må 

          overstige 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3803      Raffinering af rå tallolie (tallsyre) 

 ex 3805      Rensning: herunder destillation og raffinering af 

          rå sulfatterpentin 

 ex 3806      Fremstilling på basis af harpikssyrer 

 ex 3807      Destillation af trætjære 

  3808      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte 

  til      materialer henhører under en anden position 

 ex 3811      end den færdige vare. Materialer, der henhører 

  3812      under samme position, må dog anvendes, forudsat 

  til      at deres værdi ikke overstiger 20% af den færdige 

  3814      vares pris ab fabrik 

  3818      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

  til      anvendte materialer ikke overstiger 50% af den 

  3820      færdige vares pris ab fabrik 

  3822 

  til 

  3823 

 ex 3811      Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte 

          materialer henhørende under pos. 3811 ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3901      Fremstilling, ved hvilken: 

 til        - værdien af alle anvendte materialer ikke 

  3915       overstiger 50% af den færdige vares pris 

           ab fabrik, og 

          - værdien af anvendte materialer henhørende under 

           kapitel 39 ikke overstiger 20% af den færdige 

           vares pris ab fabrik 1) 

          Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer henhørende under kapitel 39 ikke 

          overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 1) 

 ex 3907      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Dog må materialer, der henhører under samme 

          position anvendes, såfremt værdien heraf ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3916      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer henhørende under kapitel 39 ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - værdien af anvendte materialer, henhørende under 

           kapitel 39, ikke overstiger 20% af den færdige 

           vares pris ab fabrik 1) 

          Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

          anvendte materialer henhørende under kapitel 39 

          ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 1) 

 ex 3916      Fremstilling, ved hvilken: 

 og        - værdien af alle anvendte materialer ikke 

 ex 3917       overstiger 50% af den færdige 

           vares pris ab fabrik, og 

          - værdien af materialer, der henhører under samme 

           position som den færdige vare, ikke overstiger 

           20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3920      Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer 

          af etylen og metakrylsyre, som er delvis 

          neutraliseret, hovedsagelig med zink- og 

          natriumioner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ----------------- 

 1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både 

  pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den 

  anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse å den gruppe 

  af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for 

  den pågældende vare. 

  3922      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

  til 3926    anvendte materialer ikke overstiger 50% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4001      Sammenpresning af »thin pale crepe«-lag 

  4005      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 

          50% af den færdige vares pris ab fabrik 

  4012      Fremstilling på basis af alle materialer undtagen 

          dem, der henhører under pos. 4011 og 4012 

 ex 4017      Fremstilling på basis af hård gummi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4102      Afhåring af fåre- og lammeskind 

  4104      Eftergarvning af forgarvet læder 

  til 

  4107      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte 

  eller     materialer henhører under en anden position 

          end den færdige vare 

  4109      Fremstilling på basis af læder, der henhører under 

          pos. 4104 til 4107, forudsat at værdien heraf ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4302      Blegning eller farvning samt udklipning og 

          sammensætning af garvede eller beredte 

          ikke-sammensatte pelsskind 

          Fremstilling på basis af garvede eller beredte 

          ikkesammensatte pelsskind 

  4303      Fremstilling på basis af garvet eller beredte 

          ikke-sammensatte pelsskind, der henhører under pos. 

          4302 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4403      Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller 

          groft tilhugget 

 ex 4407      Høvlning, slibning eller fingerskarvning 

 ex 4408      Laskning, høvlning, slibning eller fingerskarvning 

 ex 4409      Slibning eller fingerskarvning 

          Forarbejdning til ramme- og møbellister 

 ex 4410 til    Forarbejdning til ramme- og møbellister 

 ex 4413 

 ex 4415      Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke 

          afskåret i færdige længder 

 ex 4416      Fremstilling på basis af emner af træ til 

          tøndestaver, savet på de to væsentligste sider, men 

          ikke yderligere bearbejdede 

 ex 4418      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Dog må lamelplader (celleplader) og tagspån 

          (»shingles« og »shakes«) anvendes 

          Forarbejdning til ramme- og møbellister 

 ex 4421      Fremstilling på basis af træ, der henhører under 

          alle positioner, dog med undtagelse af trætråd 

          henhørende under pos. 4409 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4503       Fremstilling på basis af kork, der henhører under 

          pos. 4501 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4811      Fremstilling på basis af materialer til 

          fremstilling af papir henhørende under kapitel 47 

 4816       Fremstilling på basis af materialer til 

          fremstilling af papir henhørende under kapitel 47 

 4817       Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 ex 4818      Fremstilling på basis af materialer til 

          fremstilling af papir henhørende under kapitel 47 

 ex 4819      Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 ex 4820      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

          anvendte materialer ikke overstiger 50% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

 ex 4823      Fremstilling på basis af materialer til 

          fremstilling af papir henhørende under kapitel 47 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4909       Fremstilling på basis af alle materialer undtagen 

          dem, der henhører under pos. 4909 og 4911 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4910       Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          Fremstilling på basis af alle materialer undtagen 

          dem, der henhører under pos. 4909 og 4911 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 5003      Kartning eller kæmning af affald af natursilke 

 --------------------------------------------------------------------- 

  5501      Fremstilling på basis af kemikalier eller 

  til      spindeopløsninger 

  5507 

 ex Kapitel 50   Fremstilling på basis af 1): 

 til Kapitel 55  - natursilke, affald af natursilke, kartet eller 

           kæmmet eller på anden måde beredt til spinding 

          - andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede 

           eller på anden måde beredt til spinding 

          - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

          - materialer til papirfremstilling 

          Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 1) 

          Fremstilling på basis af 1): 

          - kokosgarn 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding 

          - kemikalier eller spindeopløsninger, eller papir 

           eller 

          Trykning i forbindelse med mindst to forberedende 

          eller afsluttende behandlinger, som vaskning, 

          blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, 

          kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, 

          imprægnering, dekatering, belægning, laminering, 

          stopning og reparation, såfremt værdien af det 

          utrykte stof ikke overstiger 47,5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 56   Fremstilling på basis af 1): 

          - kokosgarn 

          - naturlige fibre, eller 

          - kemikalier eller spindeopløsninger 

          - materialer til papirfremstilling 

 ---------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

  5602      Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

          Fremstilling på basis af: 

          - filamenter af endeløse fibre af polypropylen, der 

           henhører under pos. 5402 

          - fibre af polypropylen, der henhører under pos. 

           5503 eller 5506, eller 

          - bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der 

           henhører under pos. 5501 er dog tilladt, forudsat 

           at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 

           decitex, og at deres værdi ikke overstiger 40% af 

           den færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, af kasein, eller caseina 

          - kemikalier eller spindeopløsninger 

 5604       Fremstilling på basis af tråde og snore af 

          blødgummi, uden tekstilovertræk 

          Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding 

          - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

          - materialer til papirfremstilling 

 5605       Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding 

          - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

          - materialer til papirfremstilling 

 ----------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

  5606      Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding 

          - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

          - materialer til papirfremstilling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 57    Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - kemikalier eller spindeopløsninger 

          Fremstilling på basis af: 

          - filamenter af polypropylen, der henhører under 

           pos. 5402 

          - fibre af polypropylen, der henhører under pos. 

           5503 eller 5506, 

           eller 

          - bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der 

           henhører under pos. 5501 er dog tilladt, forudsat 

           at de enkelte fibres finhed ikke er mindre end 9 

           decitex, og at deres værdi ikke overstiger 40% af 

           den færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding 

          - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

          Fremstilling på basis af 1): 

          - kokosgarn 

          - garn af syntetiske eller regenererede fibre 

          - naturlige fibre, eller 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding 

 ex Kapitel 58   Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 1) 

 ----------------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

          Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding 

          - kemikalier eller spindeopløsninger 

          eller 

          Trykning i forbindelse med mindst to forberedende 

          eller afsluttende behandlinger, som vaskning, 

          blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, 

          kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, 

          imprægnering, dekatering, belægning, laminering, 

          stopning og reparation, såfremt værdien af det 

          utrykte stof ikke overstiger 47,5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 5810       Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdier af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 5901       Fremstilling på basis af garn 

 5902       Fremstilling på basis af garn 

          Fremstilling på basis af kemikalier eller 

          spindeopløsninger 

 5903       Fremstilling på basis af garn 

 --------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

  5904      Fremstilling på basis af garn 1) 

  5905      Fremstilling på basis af garn 

          Fremstilling på basis af 1): 

          - kokosgarn 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding 

          - kemikalier eller spindeopløsninger, 

          eller 

          Trykning i forbindelse med mindst to forberedende 

          eller afsluttende behandlinger som vaskning, 

          blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, 

          kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, 

          imprægnering, dekatering, belægning, laminering, 

          stopning og reparation, (men ikke dampning eller 

          tørring), såfremt værdien af det utrykte stof ikke 

          overstiger 47,5% af den færdige vares pris ab 

          fabrik 

  5906      Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding 

          - kemikalier eller spindeopløsninger, 

          Fremstilling på basis af garn 

  5907      Fremstilling på basis af garn 

 ex 5908      Fremstilling på basis af rørformede emner af 

          tekstil 

 --------------------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

  5909 til    Fremstilling på basis af garn eller af affald 

  5911      af stoffer eller klude henhørende under pos. 6310 

          Fremstillet på basis af 1): 

          - kokosgarn 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding 

          - kemikalier eller spindeopløsninger 

 Kapitel 60    Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding, eller 

          - kemikalier eller spindeopløsninger 

 Kapitel 61    Fremstilling på basis af garn 2) 

          Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding, eller 

          - kemikalier eller spindeopløsninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------- 

 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 2) Se note 6. 

 Kapitel 62    Fremstilling på basis af garn 1) 

 ex 6202      Fremstillet på basis af garn 1) 

 ex 6204      Fremstilling på basis af vævede stoffer, 

 ex 6206      ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% 

 ex 6209      af den færdige vares pris ab fabrik 2) 

 ex 6211 

 og 

 ex 6217 

 eller 

 ex 6210      Fremstillet på basis af garn 1) 

 ex 6216      eller 

 og        Fremstilling på basis af ikke-overtrukket 

 ex 6217      stof, hvis værdi ikke overstiger 40% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 2) 

  6213      Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet 

          garn 1) 2) eller 

          Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke 

          broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 1) 

          Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet 

          garn 1) 2) 

 ex 6217      Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6301      Fremstilling på basis af 2): 

  til      - naturlige fibre, eller 

  6304      - kemikalier eller spindeopløsninger 

 --------------------- 

 1) Se note 6. 

 2) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet 

  af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

          Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet 

          garn 1) 2) 

          eller 

          Fremstilling på basis af vævede stoffer (andre end 

          af trikotage), ikke broderet, hvis værdi ikke 

          overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet garn 

          1) 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6305      Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller 

           på anden måde beredt til spinding, eller 

          - kemikalier eller spindeopløsninger 

  6306      Fremstilling på basis af 1): 

          - naturlige fibre 

          - kemikalier eller spindeopløsninger 

          Fremstilling på basis af ubleget, enkelttrådet garn 

 ex 6307      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  6308      Alle dele i sættet skal have oprindelse. Dele uden 

          oprindelse kan dog indgå i sættet, forudsat at 

          deres samlede værdi ikke overstiger 15% af sættets 

          pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6401      Fremstilling på basis af alle materialer, 

  til      undtagen samlede dele, bestående af overdel 

  6405      fastgjort til bindsål eller andre underdele, der 

          henhører under pos. 6406 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6503      Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre 1) 

 ----------------------- 

1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

2) For så vidt angår varer af trikotage, ikke elastisk eller gummeret, fremstillet ved syning eller samling af stykker af trikotage (tilskåret eller direkte formtilvirket), se note 6. 6505 Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre 1)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6601      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 6803      Fremstilling på basis af bearbejdet skifer 

 ex 6812      Fremstilling på basis af materialer henhørende 

          under enhver position 

 ex 6814      Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, 

          herunder varer af agglomeret eller rekonstitueret 

          glimmer 

 --------------------------------------------------------------------- 

  7006      Fremstilling på basis af materialer henhørende 

          under pos. 7001 

  7007      Fremstilling på basis af materialer henhørende 

          under pos. 7001 

  7008      Fremstilling på basis af materialer henhørende 

          under pos. 7001 

 --------------------------------------------------------------------- 

  7009      Fremstilling på basis af materialer henhørende 

          under pos. 7001 

  7010      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare eller 

          Slibning af flasker eller flakoner, hvis værdi ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ----------------- 

 1) Se note 6. 

  7013      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare eller 

          Slibning af varer af glas, hvis værdi ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris eller 

          Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, 

          udelukkende udført i hånden, af varer af glas, 

          blæst med munden, og hvis værdi ikke overstiger 50% 

          af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 7019      Fremstilling på basis af: 

          - fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, 

           ufarvede 

          - glasuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7102 

 ex 7103 

 til 

 ex 7104      Fremstilling på basis af ubearbejdede ædel- og 

          halvædelsten 

 7106, 

 7108 

 og 

 7110 

          Fremstilling på basis af alle materialer undtagen 

          materialer, der henhører under pos. 7106, 7108 

          eller 7110 eller 

          Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller 

          kemisk behandling af ædle metaller, der henhører 

          under pos. 7106, 7108 eller 7110 eller 

          Legering af ædle metaller, der henhører under pos. 

          7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med andre 

          metalbaser 

          Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller 

 ex 7107      Fremstilling af ædelmetalduble på basis af 

 ex 7109      ubearbejdede ædelmetaller 

 og        Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

 ex 7111      anvendte materialer ikke overstiger 50% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

  7116      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare eller 

  7117      Fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret 

          eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at 

          værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

          50% af den færdige vares pris ab fabrik 

  7207      Fremstilling på basis af materialer, der henhører 

          under pos. 7201, 7202, 7203, 7204 og 7205 

  7208      Fremstilling på basis af ingots og andre 

  til      ubearbejdede former af materialer henhørende 

  7216      under pos. 7206 

  7217      Fremstilling på basis af halvfabrikata af 

          materialer henhørende under pos. 7207 

 ex 7218      Fremstilling på basis af ingots og andre 

  7219      ubearbejdede former af materialer henhørende 

  til      under pos. 7218 

  7222 

  7223      Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende 

          under pos. 7218 

 ex 7224      Fremstilling på basis af ingots og andre 

  7225      ubearbejdede former af materialer henhørende 

  til      under pos. 7224 

  7227 

  7228      Fremstilling på basis af ingots og andre 

          ubearbejdede former af materialer henhørende under 

          pos. 7206, 7218 eller 7224 

  7229      Fremstilling på basis af halvfabrikata af 

          materialer henhørende under pos. 7224 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7301      Fremstilling på basis af materialer henhørende 

          under pos. 7206 

  7302      Fremstilling på basis af materialer, der henhører 

          under pos. 7206 

  7304      Fremstilling på basis af materialer, der 

  7305      henhører under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224 

  og 

  7306 

  7308      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Svejsede profiler, der henhører under pos. 

          7301, må dog ikke anvendes 

 ex 7315      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer, der henhører under pos. 7315, ikke 

          overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 7322      Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte 

          materialer, der henhører under pos. 7322, ikke 

          overstiger 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex Kapitel 74   Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 ex 7403      Fremstilling på basis af raffineret kobber, i 

          ubearbejdet form, eller af affald og skrot 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 75   Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 76   Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhørende under en 

           anden position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 7601       Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse 

          på basis af ulegeret aluminium eller affald og 

          skrot af aluminium 

 ex 7616      Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare. Dog kan trådvæv, 

           trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer 

           (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt 

           strækmetal af aluminium anvendes, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 78   Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

  7801      Fremstilling på basis af »bullion«- eller 

          »work«-bly 

          Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Dog må affald og skrot henhørende under pos. 

          7802 ikke anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 79   Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

  7901      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Dog må affald og skrot henhørende under 

          position 7902 ikke anvendes 

 ex Kapitel 80   Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

  8001      Fremstilling på basis af materialer, der ikke 

          henhører under pos. 8002 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 81   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer henhørende under samme position som 

          færdigvaren ikke overstiger 50% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8206      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under andre positioner end pos. 8202 til 

          8205. Dog må værktøj henhørende under pos. 8202 til 

          8205 medtages i sæt, forudsat at deres værdi ikke 

          overstiger 15% af det færdige sæts pris ab fabrik 

  8207      Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

  8208      Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 ex 8211      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Dog må blade til knive og håndtag af uædle 

          metaller anvendes 

  8214      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes 

  8215      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 8306      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Andre materialer henhørende under pos. 8306 

          må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

          overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 84   Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  8403      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte 

  og       materialer henhører under en anden position 

  ex 8404    end pos. 8403 eller 8404. Der må dog anvendes 

          materialer henhørende under pos. 8403 eller 8404, 

          forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 5% 

          af den færdige vares pris ab fabrik 

  8406      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8407      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8408      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8409      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8412      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8415      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8418      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

          - værdien af alle anvendte materialer uden 

           oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte 

           materialer med oprindelse 

 ex 8419      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer under 

           samme position som den færdige vare kun anvendes 

           op til en værdi af 25% af den færdige vares pris 

           ab fabrik 

 ex 8420      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 25% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  8425      Fremstilling, ved hvilken: 

  til      - værdien af alle anvendte materialer 

  8428       ikke overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en 

           værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

  8429       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

           anvendte materialer ikke overstiger 40% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en 

           værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

  8430      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en 

           værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 8431      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8439      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

         - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

          under samme position som den færdige vare kun 

          anvendes op til en værdi af 25% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

  8441      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 25% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  8444      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

  til      anvendte materialer ikke overstiger 40% 

  8447      af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 8448      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8452 

          Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - værdien af alle de materialer uden oprindelse, 

           der anvendes ved samling af symaskinehovedet 

           (uden motor), ikke overstiger værdien af de 

           anvendte materialer med oprindelsesstatus, og 

          - de anvendte trådspændings-, griber- og 

           siksaksyningsmekanismer allerede har 

           oprindelsesstatus 

          Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8456      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

  til      anvendte materialer ikke overstiger 40% 

  8466      af den færdige vares pris ab fabrik 

  8469      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

  til      anvendte materialer ikke overstiger 40% 

  8472      af den færdige vares pris ab fabrik 

  8480      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8484      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8485      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 85   Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  8501      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under pos. 8503 kun anvendes op til en 

           værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

  8502      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under pos. 8501 eller 8503 kun 

           anvendes op til en værdi af 5% af den færdige 

           vares pris ab fabrik 

  8518      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - værdien af alle anvendte materialer uden 

           oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte 

           materialer med oprindelse 

  8519      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - værdien af alle anvendte materialer uden 

           oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte 

           materialer med oprindelse 

  8520      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - værdien af alle anvendte materialer uden 

           oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte 

           materialer med oprindelse 

  8521      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - værdien af alle anvendte materialer uden 

           oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte 

           materialer med oprindelse 

  8522      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8523      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8524      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

          Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under pos. 8523 kun anvendes op til en 

           værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

  8525      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

  8526      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

  8527      Fremstillet, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

  8528      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

  8529      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

          Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

  8535      Fremstilling, ved hvilken: 

  og       - værdien af alle anvendte materialer ikke 

  8536       overstiger 40% af den færdige vares pris 

           ab fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer, der 

           henhører under pos. 8538, kun anvendes op til en 

           værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

  8537      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer, der 

           henhører under pos. 8538, kun anvendes op til en 

           værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

  8542      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer, der 

           henhører under pos. 8541 eller 8542, kun anvendes 

           op til en værdi af 5% af den færdige vares pris 

           ab fabrik 

  8544      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8545      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8546      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8548      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8601      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

  til      anvendte materialer ikke overstiger 40% 

  8607      af den færdige vares pris ab fabrik 

  8608      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  8609      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 ex Kapitel 87   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  8709      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  8710      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  8711      Fremstilling, ved hvilken 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

 ex 8712      Fremstilling på basis af materialer, der ikke 

          henhører under pos. 8714 

  8715      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  8716      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  8803      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer henhørende under pos. 8803 ikke 

          overstiger 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

  8804      Fremstilling på basis af alle materialer, herunder 

          andre materialer under pos. 8804 

          Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer henhørende under pos. 8804 ikke 

          overstiger 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

  8805      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer henhørende under pos. 8805 ikke 

          overstiger 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 89    Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Dog må skibsskrog under pos. 8906 ikke 

          anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 90   Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  9001      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9002      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9004      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 ex 9005      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer under 

           samme position som den færdige vare kun anvendes 

           op til en værdi af 5% af den færdige vares pris 

           ab fabrik 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9006      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

  9007      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer under 

           samme position som den færdige vare kun anvendes 

           op til en værdi af 5% af den færdige vares pris 

           ab fabrik 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

  9011      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer under 

           samme position som den færdige vare kun anvendes 

           op til en værdi af 5% af den færdige vares pris 

           ab fabrik 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

 ex 9014      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9015      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9016      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9017      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 ex 9018      Fremstilling på basis af alle materialer, herunder 

          andre materialer under pos. 9018 

  9024      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9025      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9026      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9027      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

          Fremstilling, ved hvilken værdien af alle 

          anvendte materialer ikke overstiger 40% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

          Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

  9029      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9030      Fremstilling ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9031      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9032      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9033      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 91   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9105      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

  9109      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - værdien af anvendte materialer uden oprindelse 

           ikke overstiger værdien af anvendte materialer 

           med oprindelse 

  9110      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under pos. 9114 kan anvendes op til en 

           værdi af 5% af den færdige vares pris 

  9111      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  9112      Fremstilling, ved hvilken: 

          - værdien af alle anvendte materialer ikke 

           overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

           fabrik, og 

          - inden for ovennævnte grænse, materialer 

           henhørende under samme position som den færdige 

           vare kun anvendes op til en værdi af 5% af den 

           færdige vares pris ab fabrik 

  9113      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

          Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 92    Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 93    Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9401 

 og 

 ex 9403      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare eller 

          Fremstilling på basis af vævet stof af bomuld, der 

          allerede er formtilvirket med henblik på anvendelse 

          til varer henhørende under pos. 9401 eller 9403, 

          forudsat at: 

          - dets værdi ikke overstiger 25% af den færdige 

           vares pris ab fabrik, og 

          - alle andre anvendte materialer har oprindelse og 

           henhører under en anden position end pos. 9401 

           eller 9403 

  9405      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9406      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

  9503      Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - forudsat at værdien af alle anvendte materialer 

           ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 ex 9506      Fremstilling på basis af blokke 

  9507      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Materialer under den samme position må dog 

          anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 

          5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9601      Fremstilling på basis af »tilvirkede« 

 og        udskæringsmaterialer henhørende under samme 

 ex 9602      position 

 ex 9603      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

          materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

          pris ab fabrik 

  9605      Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der 

          gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet; 

          dog må der medtages artikler uden oprindelse, 

          forudsat at deres værdi ikke overstiger 15% af den 

          færdige vares pris ab fabrik 

  9606      Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

           position end den færdige vare, og 

          - forudsat at værdien af alle anvendte materialer 

           ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

  9608      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

          henhører under en anden position end den færdige 

          vare. Dog må penne og pennespidser samt andre 

          materialer under samme position anvendes, forudsat 

          at deres værdi ikke overstiger 5% af den færdige 

          vares pris ab fabrik 

  9612      Fremstilling, ved hvilken: 

          - alle anvendte materialer henhører under en anden 

          - forudsat at værdien af alle anvendte materialer 

           ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab 

           fabrik 

 ex 9614      Fremstilling på basis af råt tilhuggede blokke 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag III

Varecertifikat EUR.1

1. Varecertifikat EUR.1 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog,

hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse

sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne

retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med

blæk og blokstaver.

2. Certifikatets format er 210x297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. (m2). Det skal forsynes med grønt guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Letland kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt af identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

Varecertifikat

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Anmodning om varecertifikat

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Eksportørens erklæring

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag IV

Certifikat EUR.2

1. Certifikat EUR.2 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2. Certifikatets formater 210x148 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 64 g pr. (m2).

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Letland kan forbeholde sig ret til at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

Certifikat EUR.2 Nr.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag V

Det stempelaftryk, der er nævnt i artikel 21, stk. 3, litra b)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

PROTOKOL 4

Særlige bestemmelser om samhandelen mellem

Letland og Spanien og Portugal

Kapitel I

Særlige bestemmelser om samhandelen mellem Spanien og Letland

Artikel 1 I bestemmelserne om handel i afsnit II i aftalen foretages følgende ændringer for at tage hensyn til de foranstaltninger og forpligtelser, der er anført i akten vedrørende Kongeriget Spaniens tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«).

Artikel 2

I henhold til tiltrædelsesakten indrømmer Spanien ikke varer med oprindelse i Letland en gunstigere behandling end den, det indrømmer ved import af varer med oprindelse eller i fri omsætning i andre medlemsstater.

Artikel 3

Spaniens indfrielse af de forpligtelser, der er anført i artikel 4, stk. 2, i aftalen, sker på det tidspunkt, der er fastsat for de øvrige medlemsstater, dog forudsat at Letland er blevet undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 519/94 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande.

Artikel 4

Der kan anvendes kvantitative restriktioner på importen til Spanien af varer med oprindelse i Letland indtil den 31. december 1995, hvad angår de varer, der er opført i bilag A.

Artikel 5

Protokollens bestemmelser berører ikke bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelsen af fællesskabsretten på De Kanariske Øer og i afgørelse 91/314/EØF af 26. juni 1991 om indførelse af et program for De Kanariske Øer som følge af deres afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEICAN).

Kapitel II

Særlige bestemmelser om samhandelen mellem Portugal og Letland

Artikel 6

I bestemmelserne om handel i afsnit II i aftalen foretages følgende ændringer for at tage hensyn til de foranstaltninger og forpligtelser, der er anført i akten vedrørende Den Portugisiske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«).

Artikel 7

I henhold til tiltrædelsesakten indrømmer Portugal ikke varer med oprindelse i Letland en gunstigere behandling end den, det indrømmer ved import af varer med oprindelse eller i fri omsætning i de andre medlemsstater.

Artikel 8

Portugals indfrielse af de forpligtelser, der er anført i artikel 4, stk. 2, i denne aftale, sker på det tidspunkt, der er fastsat for de øvrige medlemsstater, dog forudsat at Letland er blevet undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 519/94 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande.

Artikel 9

Der kan anvendes kvantitative restriktioner på importen til Portugal af varer med oprindelse i Letland indtil den 31. december 1995, hvad angår de varer, der er opført i bilag B.

Bilag A

 

 --------------------------- 

 KN-kode 

 ex 0102 90 10 1) 

 --------------------------- 

 ex 0102 90 31 1) 

 --------------------------- 

 ex 0102 90 33 1) 

 --------------------------- 

 ex 0102 90 35 1) 

 --------------------------- 

 ex 0102 90 37 1) 

 --------------------------- 

  0103 91 10 

 --------------------------- 

  0103 92 11 

 --------------------------- 

  0103 92 19 

 --------------------------- 

  0203 11 10 

 --------------------------- 

  0203 12 11 

 --------------------------- 

  0203 12 19 

 --------------------------- 

  0203 19 11 

 --------------------------- 

  0203 19 13 

 --------------------------- 

  0203 19 15 

 --------------------------- 

  0203 19 55 

 --------------------------- 

  0203 19 59 

 --------------------------- 

  0203 21 10 

 --------------------------- 

  0203 22 11 

 --------------------------- 

  0203 22 19 

 --------------------------- 

  0203 29 11 

 --------------------------- 

  0203 29 13 

 --------------------------- 

  0203 29 15 

 --------------------------- 

  0203 29 55 

 --------------------------- 

  0203 29 59 

 --------------------------- 

  0206 30 21 

 --------------------------- 

  0206 30 31 

 --------------------------- 

  0206 41 91 

 --------------------------- 

  0206 49 91 

 --------------------------- 

  0208 10 10 

 --------------------------- 

 --------------- 

 1) Undtagen dyr til tyrefægtning. 

  0209 00 11 

 --------------------------- 

  0209 00 19 

 --------------------------- 

  0209 00 30 

 --------------------------- 

  0210 11 11 

 --------------------------- 

  0210 11 19 

 --------------------------- 

  0210 11 31 

 --------------------------- 

  0210 11 39 

 --------------------------- 

  0210 12 11 

 --------------------------- 

  0210 12 19 

 --------------------------- 

  0210 19 10 

 --------------------------- 

  0210 19 20 

 --------------------------- 

  0210 19 30 

 --------------------------- 

  0210 19 40 

 --------------------------- 

  0210 19 51 

 --------------------------- 

  0210 19 59 

 --------------------------- 

  0210 19 60 

 --------------------------- 

  0210 19 70 

 --------------------------- 

  0210 19 81 

 --------------------------- 

  0210 19 89 

 --------------------------- 

  0210 90 31 

 --------------------------- 

  0210 90 39 

 --------------------------- 

 ex 0210 90 90 1) 

 --------------------------- 

 ex 0401 2) 

 --------------------------- 

  0403 10 22 

 --------------------------- 

  0403 10 24 

 --------------------------- 

  0403 10 26 

 --------------------------- 

 ex 0403 90 51 

 --------------------------- 

 ex 0403 90 53 3) 

 --------------------------- 

 ex 0403 90 59 3) 

 --------------------------- 

  0404 10 91 

 --------------------------- 

  0404 90 11 

 --------------------------- 

  0404 90 13 

 --------------------------- 

  0404 90 19 

 --------------------------- 

  0404 90 31 

 --------------------------- 

  0404 90 33 

 --------------------------- 

  0404 90 39 

 --------------------------- 

 ex 1601 1) 

 --------------------------- 

 ex 1602 10 00 1) 

 --------------------------- 

 ex 1602 20 90 1) 

 --------------------------- 

  1602 41 10 

 --------------------------- 

  1602 42 10 

 --------------------------- 

  1602 49 11 

 --------------------------- 

  1602 49 13 

 --------------------------- 

  1602 49 15 

 --------------------------- 

  1602 49 19 

 --------------------------- 

  1602 49 30 

 --------------------------- 

  1602 49 50 

 --------------------------- 

 ex 1602 90 10 2) 

 --------------------------- 

  1602 90 51 

 --------------------------- 

 ex 1902 20 30 3) 

 --------------------------- 

1) Med indhold af kød og spiseligt slagteaffald af tamsvin.

2) Med indhold af svineblod.

3) Kun:

- pølser af kød, spiseligt slagteaffald eller blod af tamsvin

- tilberedninger eller konserves med indhold af kød eller spiseligt slagteaffald af tamsvin.

Bilag B

KN-kode

 

 --------------------------- 

  0701 10 00 

 --------------------------- 

  0701 90 10 

 --------------------------- 

  0701 90 51 

 --------------------------- 

  0701 90 59 

 --------------------------- 

PROTOKOL 5

Om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning«, gældende bestemmelser vedtaget af Fællesskabet og Letland for indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger

b) »told«, told og alle andre afgifter, skatter og gebyrer og andre beløb, der opkræves på de kontraherende parters område i medfør af toldlovgivningen, men ikke gebyrer og beløb, hvis størrelse nogenlunde svarer til omkostningerne i forbindelse med de ydede tjenester

c) »bistandssøgende myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en kontraherende part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) »bistandssøgte myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en kontraherende part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

e) »overtrædelse«, enhver overtrædelse af toldlovgivningen samt ethvert forsøg på overtrædelse af denne lovgivning.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. De kontraherende parter yder inden for rammerne af deres kompetence på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, særlig ved at forebygge, påvise og undersøge overtrædelser af denne lovgivning.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos de kontraherende parter, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke reglerne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der udøves overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtræder eller har overtrådt toldlovgivningen

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der krænker den anden parts lovgivning

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 4

Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som har krænket, krænker eller kan krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for den anden kontraherende part

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til

- at fremsende alle dokumenter

- at meddele alle beslutninger

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. Den nødvendige dokumentation til efterkommelse af sådanne anmodninger skal vedlægges anmodningen. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til denne artikels stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) målsætninger og begrundelse for anmodningen

d) love, regler og andre implicerede retsinstrumenter

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis anmodningen ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; dette berører dog ikke eventuelle forsigtighedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Med henblik på at imødekomme bistandsanmodningen leverer den bistandssøgte myndighed eller, når denne er forhindret i selv at handle, den administrative tjenestegren, til hvilken denne myndighed henviser anmodningen, inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder i samme kontraherende part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, og foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser hos den kontraherende part, som anmodningen rettes til.

3. Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en kontraherende part kan efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende overtrædelsen af toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4. Efter aftale med den anden kontraherende part kan tjenestemænd fra en kontraherende part være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

Artikel 8

Form for meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. De kontraherende parter kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når en sådan bistand

a) ville stride mod suverænitet, offentlig orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, eller

b) berører andre valuta- eller beskatningsregler end toldforskrifterne, eller

c) krænker forretnings- og embedshemmeligheden.

2. Når den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og grundene hertil straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Tavshedspligt

1. De oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af dette bilag, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning i den kontraherende part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsmyndighederne.

2. Personoplysninger sendes ikke, hvis der er rimelig grund til at antage, at overførslen eller anvendelsen af de sendte oplysninger vil stride mod de grundlæggende retsprincipper hos en af parterne, og særlig hvis den pågældende person uberettiget vil blive ugunstigt stillet. Efter anmodning skal den modtagende part underrette den meddelende part om anvendelsen af de oplysninger, der er givet, og om de opnåede resultater.

3. Personoplysninger må kun sendes til toldmyndighederne og, i tilfælde af retsforfølgning, til den offentlige anklager og retsmyndighederne. Andre personer og myndigheder kan kun indhente sådanne oplysninger efter forudgående tilladelse fra den meddelende myndighed.

4. Den meddelende part kontrollerer nøjagtigheden af de oplysninger, der skal overføres. Hvis det viser sig, at de meddelte oplysninger er unøjagtige eller skal slettes, skal den modtagende part straks have meddelelse herom. Denne har pligt til at rette oplysningerne eller slette dem.

5. Uden at det berører de tilfælde, hvor den almindelige offentlige interesse er afgørende, kan den pågældende på anmodning få oplysning om datalagre og formålet med denne lagring.

Artikel 11

Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål og må i en kontraherende part kun anvendes til andre formål med forudgående skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, som har meddelt dem, og kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger. Disse bestemmelser finder ikke anvendelse, når de oplysninger, der er indhentet med henblik på de i denne protokol fastsatte formål, også kan anvendes til bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Sådanne oplysninger kan inden for rammerne af artikel 2 meddeles andre myndigheder, der er direkte inddraget i bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for anvendelse af oplysninger i retssager eller administrative procedurer, som efterfølgende indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen.

3. De kontraherende parter kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12

Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden kontraherende parts jurisdiktion og at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

Artikel 13

Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, undtagen i givet fald udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Forvaltningen af denne protokol varetages af de centrale toldmyndigheder i Letland på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen og i givet fald toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data. De kan rette henstillinger til Associeringsrådet om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. De kontraherende parter konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

Komplementaritet

1. Denne protokol skal supplere og ikke hindre anvendelsen af eventuelle aftaler om gensidig bistand, som er indgået eller som måtte blive indgået mellem en enkelt eller flere af medlemsstaterne i Den Europæiske Union og Letland. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke fællesskabsbestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

SLUTAKT

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE

STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om DEN EUROPÆISKE UNION, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »medlemsstater«, og for

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«, som handler inden for rammerne af Den Europæiske Union,

på den ene side, og

de befuldmægtigede for REPUBLIKKEN LETLAND, i det følgende benævnt »Letland«,

på den anden side,

forsamlet i Luxembourg den tolvte juni nitten hundrede og femoghalvfems med henblik på undertegnelsen af Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Letland på den anden side, i det følgende benævnt »Europaaftalen«, har vedtaget følgende tekster:

Europaaftalen og følgende protokoller:

PROTOKOL Nr. 1 omhandlet i artikel 16, stk. 2, om andre arrangementer for tekstilvarer

PROTOKOL Nr. 2 om samhandelen mellem Letland og Fællesskabet med forarbejdede landbrugsprodukter

PROTOKOL Nr. 3 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

PROTOKOL Nr. 4 om særlige bestemmelser for samhandelen mellem Letland og Spanien og Portugal

PROTOKOL Nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og de befuldmægtigede for Letland har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring om artikel 37, stk. 1, i aftalen

Fælles erklæring om artikel 37 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 38 i aftalen

Fælles erklæring om kapitel II i afsnit IV i aftalen

Fælles erklæring om artikel 46, litra d), punkt i), i aftalen

Fælles erklæring om artikel 56 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 62 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 66 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 67 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 115 i aftalen

Fælles erklæring om protokol nr. 3 til aftalen

Fælles erklæring om protokol nr. 5 til aftalen.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og de befuldmægtigede for Letland har tillige taget følgende brevvekslinger, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Letland om søtransport

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Letland om anerkendelse af en regionalisering af afrikansk svinepest i Kongeriget Spanien.

De befuldmægtigede for Letland har taget følgende ensidige erklæring, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring fra den franske regering.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet har taget følgende ensidige erklæringer, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring fra Letland om artikel 34 i aftalen

Erklæring fra Letland om kapitel I i aftalen

Erklæring fra Letland om artikel 79 i aftalen

Erklæring fra Letland om en europaaftale

Udfærdiget i , den nitten hundrede og femoghalvfems.

Fælles erklæringer

1. Artikel 37, stk. 1

Der er enighed om, at begrebet »de betingelser og de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne«, efter omstændighederne omfatter EF-regler.

2. Artikel 37

Der er enighed om, at begrebet »børn« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

3. Artikel 38

Der er enighed om, at begrebet »disses familiemedlemmer« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

4. Afsnit IV, kapitel II

Med forbehold af bestemmelserne i afsnit IV, kapitel II er parterne enige om, at behandlingen af en af parternes statsborgere eller virksomheder skal betragtes som mindre gunstig end behandlingen af statsborgere eller virksomheder fra den anden part, hvis denne behandling enten formelt eller de facto er mindre gunstig end behandlingen af statsborgere eller virksomheder fra den anden part.

5. Artikel 46, litra d), punkt i)

Med forbehold af artikel 46 er parterne enige om, at ingen bestemmelse i aftalen kan fortolkes som en tilsidesættelse af parternes ret til at kontrollere og regulere for at sikre, at fysiske personer, der er omfattet af etableringsretten, reelt udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

6. Artikel 56

Hvis Letland alene kræver visum for fysiske personer fra nogle af medlemsstaterne og ikke for dem fra andre medlemsstater, eller hvis nogle medlemsstater og ikke andre kræver visum for fysiske personer fra Letland, skal dette betragtes som en begrænsning eller en fuldstændig tilsidesættelse af fordele under en specifik forpligtelse.

7. Artikel 62

Bestemmelserne i artikel 62 anvendes ikke på ikke-bosiddende personers erhvervelse af lettiske privatiseringscertifikater.

Associeringsrådet kan overveje foranstaltninger til at mindske omfanget af disse restriktioner.

8. Artikel 66

Parterne er enige om, at aftalens artikel 66 ikke anvendes indtil den 31. december 1999, for så vidt angår virksomheder, som fra lettisk side har fået indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder på telekommunikationsområdet, på den betingelse at:

- lejede linjer efter anmodning og inden for rimelige tidsfrister stilles til rådighed for virksomhedsnet og lukkede brugergrupper til fri anvendelse, herunder taletelefonitjenester og dataservice, fra den i artikel 66 fastsatte dato,

- de reguleringsmæssige funktioner overdrages til et organ, der er uafhængigt af telekommunikationssektoren, fra den i artikel 66 fastsatte dato.

9. Artikel 67

Parterne vedtager, at »intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret« med henblik på anvendelsen af aftalen i særdeleshed omfatter beskyttelse af ophavsret, herunder beskyttelse af ophavsret til edb-programmer og beslægtede rettigheder, rettigheder i forbindelse med patenter, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker og servicevaremærker, integrerede kredsløbs topografi, samt beskyttelse mod illoyal konkurrence og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

10. Artikel 115

Parterne er enige om, at Associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 115 i aftalen skal undersøge mulighederne for at oprette et rådgivende organ bestående af medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg i Fællesskabet og tilsvarende parter fra Letland.

11. Protokol nr. 3 til aftalen

Parterne er enige om, at den fremtidige udvikling i det regionale samarbejde mellem de baltiske stater kan føre til en uddybning af virkningerne af oprindelsesreglerne.

12. Protokol nr. 5 til aftalen

Parterne er enige om, at bistand i henhold til denne protokol ikke går så vidt som til opkrævning af told, skatter, bøder og andre afgifter på den anden parts vegne.

AFTALE

I FORM AF BREVVEKSLING

MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG

REPUBLIKKEN LETLAND

OM SØTRANSPORT

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med følgende:

Da frihandelsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Letland blev undertegnet, påtog parterne sig på passende måde at tage stilling til skibsfart, i særdeleshed der, hvor udviklingen af handelen kunne blive hindret. Der vil blive søgt gensidigt tilfredsstillende løsninger for skibsfart under overholdelse af principperne om fri og redelig konkurrence på forretningsmæssigt grundlag.

Det aftaltes ligeledes, at disse emner også skal drøftes i Associeringsrådet.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet

for Den Europæiske Union

B. Brev fra Republikken Letland

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse og at bekræfte, at min regering er indforstået med følgende:

»Da frihandelsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Letland blev undertegnet, påtog parterne sig på passende måde at tage stilling til skibsfart, i særdeleshed der, hvor udviklingen af handelen kunne blive hindret. Der vil blive søgt gensidigt tilfredsstillende løsninger for skibsfart under overholdelse af principperne om fri og redelig konkurrence på forretningsmæssigt grundlag.

Det aftaltes ligeledes, at disse emner også skal drøftes i Associeringsrådet.«

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen

for Republikken Letland

AFTALE

I FORM AF BREVVEKSLING

MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG

REPUBLIKKEN LETLAND

OM ANERKENDELSE AF EN

REGIONALISERING AF AFRIKANSK SVINEPEST

I KONGERIGET SPANIEN

A. Brev fra Republikken Letland

Hr.,

Jeg har den ære herved at henvise til de drøftelser om samhandelsordningerne for visse landbrugsprodukter, der har fundet sted mellem Fællesskabet og Letland som led i forhandlingerne om frihandelsaftalen.

Jeg bekræfter herved, at Letland kan anerkende, at Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af provinserne Badajoz, Huelva, Sevilla og Cordoba, er fri for afrikansk svinepest på samme betingelser, som er omhandlet i Rådets beslutning 89/21/EØF af 14. december 1988 og Kommissionens senere beslutninger.

Letland godtager denne undtagelse, uden at dette berører alle andre bestemmelser i den lettiske veterinærlovgivning.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med indholdet af denne skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen

for Republikken Letland

B. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Jeg skal herved anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:

»Jeg har den ære herved at henvise til de drøftelser om samhandelsordningerne for visse landbrugsprodukter, der har fundet sted mellem Fællesskabet og Letland som led i forhandlingerne om frihandelsaftalen.

Jeg bekræfter herved, at Letland kan anerkende, at Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af provinserne Badajoz, Huelva, Sevilla og Cordoba, er fri for afrikansk svinepest på samme betingelser, som er omhandlet i Rådets beslutning 89/21/EØF af 14. december 1988 og Kommissionens seneste beslutninger.

Letland godtager denne undtagelse, uden at dette berører alle andre bestemmelser i den lettiske veterinærlovgivning.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med indholdet af denne skrivelse.«

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med indholdet af Deres brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet

for Den Europæiske Union

Ensidige erklæringer

Erklæring fra den franske regering

Frankrig bemærker, at Europaaftalen med Republikken Letland ikke finder anvendelse på de oversøiske lande og territorier, der er associeret med Det Europæiske Fællesskab i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Erklæringer fra Republikken Letland

1. Artikel 34

Den eksisterende diagonale kumulering indføres mellem EU og de baltiske stater, der behandles som et område med det formål at blive inddraget i den europæiske kumulering med henblik på at opnå fuld kumulering og forbedre markedsadgangen for varer med oprindelsesstatus.

2. Kapitel I

ARBEJDSKRAFTENS BEVÆGELIGHED

Fortolkning af begreberne »statsborgerskab« og »statsborgere«

Republikken Letland fortolker de begreber, der er anvendt i aftalens tekst:

- »statsborgerskab« (»nationality«) som svarende til begrebet »statsborgerskab« (»citizenship«)

- »lettiske statsborgere« (»Latvian nationals«) som svarende til begrebet »personer, der har lettisk statsborgerskab« (»persons who have Latvian citizenship«).

3. Artikel 79

Letland anser udvekslingen af oplysninger om landbrugsprisniveauet på EF-markedet for at være af afgørende betydning for dette samarbejde.

4. I betragtning af, at de to parter har til hensigt snarest muligt at indlede forhandlinger om en Europaaftale, udtrykte Letland sin interesse for, at man under disse forhandlinger genforhandler handel med tekstilvarer og landbrugsprodukter med henblik på en passende justering for at øge den gensidige liberalisering af handelen efter de skandinaviske landes tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Bemærkninger til forslaget

1. Den 12. juni 1995 undertegnedes i Luxembourg en aftale - en

såkaldt Europaaftale - om oprettelse af en associering mellem De

Europæiske Fællesskaber og deres medlemslande på den ene side og

Letland på den anden side. Med aftalen er Letland sidestillet med de

øvrige associerede lande i Central- og Østeuropa, herunder for så

vidt angår perspektivet om medlemskab af EU.

2. De tekster, som Danmark skal ratificere, og hvortil Folketingets samtykke med dette forslag til folketingsbeslutning søges indhentet, er aftalen med bilag og tilknyttede protokoller samt slutakt.

3. Aftalens formål er bl.a. at skabe passende rammer for den politiske dialog mellem parterne, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser og forberede Letland på medlemskab af EU. Aftalen er en udbygning af EU's frihandelsaftale med Letland, der blev undertegnet den 18. juli 1994 og trådte i kraft den 1. januar 1995, og hensigten er at videreudvikle et frihandelsområde omfattende i det væsentlige al samhandel mellem de to parter og på denne måde fremme udvidelsen af samhandlen og de økonomiske forbindelser mellem parterne og således fremme den dynamiske økonomiske udvikling og velstanden i Letland. Aftalen skal skabe grundlaget såvel for økonomisk, finansielt, kulturelt og socialt samarbejde og samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter som for Fællesskabets finansielle og faglige bistand til Letland. Målet er videre at støtte Letlands bestræbelser på at udvikle sin økonomi og skabe passende rammer for Letlands gradvise integration i Den Europæiske Union. I den forbindelse skal Letland bestræbe sig på at opfylde de nødvendige betingelser herfor.

4. Europa-aftalen med Letland er på alle væsentlige punkter af samme karakter som aftalerne med Estland og Litauen, og dens indhold er i vid udstrækning baseret på indholdet af de Europaaftaler, der allerede er indgået med de øvrige associerede lande i Central- og Østeuropa.

Aftalen er uden tidsbegrænsning. På grund af den fremskredne økonomiske og politiske reformproces i Letland er overgangsperioden for landet, som tilfældet er for Litauen, kortere end for de associerede lande i Central- og Østeuropa bortset fra Estland, der ikke har nogen overgangsperiode, og den udløber senest den 31. december 1999. Overgangsordningen omfatter hverken den politiske dialog eller frie varebevægelser, der allerede er omhandlet i frihandelsaftalen.

Aftalen fastslår, at Letlands endelige mål er at blive medlem af Den Europæiske Union. Der institutionaliseres en regelmæssig politisk dialog i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i København og Essen, og aftalen understreger betydningen af Letlands deltagelse som associeret partner i WEU, deltagelse i NATO's initiativ om Partnerskab for Fred og Den Europæiske Stabilitetspagt samt den fremtidige etablering af en række strukturerede forbindelser som led i den strategi for forberedelse af den endelige tiltrædelse af landene i Central- og Østeuropa, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i Essen.

Det bekræftes i aftalen, at respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne samt de markedsøkonomiske principper udgør et væsentligt element i associeringen. Aftalen indeholder som andre associeringsaftaler med landene i Central- og Østeuropa en bestemmelse om ikke-opfyldelse, så aftalen i særligt hastende tilfælde kan suspenderes med øjeblikkelig virkning.

5. Den politiske dialog, der allerede blev etableret ved fælleserklæringen af maj 1992, skal foregå både multilateralt inden for de rammer, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i København, og som blev udbygget på Det Europæiske Råds møde i Essen, og bilateralt inden for associeringsrådet. På parlamentarikerplan skal den politiske dialog finde sted i de parlamentariske associeringsudvalg. Den vil give Letland mulighed for at deltage i visse af Unionens initiativer inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Aftalen gentager bestemmelserne om frie varebevægelser i frihandelsaftalen med Letland.

Hvad angår arbejdskraftens bevægelighed, sigter aftalen som i andre associeringsaftaler med landene i Central- og Østeuropa mod at forbedre vilkårene for arbejdere fra Letland, der legalt og i overensstemmelse med nationale regler har fået arbejdstilladelse i Fællesskabet. Desuden yder Fællesskabet Letland teknisk bistand til oprettelse af et passende socialt sikringssystem. Aftalen foreskriver endvidere, at nationale regler skal anvendes i fuldt omfang for virksomheder og erhvervsdrivende, der måtte etablere sig i et af aftalelandene. Fællesskabets medlemslande skal således iagttage fuld national ligestilling fra aftalens ikrafttræden, medens Letland skal indføre ligestilling efter en overgangsperiode.

For så vidt angår udveksling af tjenesteydelser, følges der i aftalen en fremgangsmåde svarende til den, der blev anvendt ved de øvrige Europaaftaler, idet der dog tages hensyn til resultaterne af Uruguay-runden. På transportområdet bygges der ligeledes på bestemmelserne i de tidligere indgåede Europaaftaler, navnlig med hensyn til international søtransport samt luft- og landtransport, hvor der er mulighed for at indgå særskilte aftaler fremover. Til forskel fra de tidligere Europaaftaler indeholder aftalen med Letland og aftalerne med de to øvrige baltiske lande ligeledes et tilsagn fra parterne om inden udgangen af 1999 at indgå en aftale om multimodal transport.

De generelle bestemmelser om løbende betalinger samt om kapitalbevægelser svarer til de eksisterende Europaaftaler. Der er dog foretaget visse tilpasninger, fordi Letlands valuta er konvertibel, og fordi fri bevægelighed for kapital er sikret og betalingerne for varer og tjenesteydelser er liberaliseret.

Bestemmelserne om konkurrencereglerne samt om offentlige virksomheder svarer til bestemmelserne i frihandelsaftalen med Letland, herunder beskyttelsesklausulen i tilfælde af betalingsbalanceproblemer. I en fælles erklæring præciseres det, at de særrettigheder, som Letland indrømmer visse selskaber, navnlig inden for telekommunikation, kan opretholdes i en begrænset periode og under betingelser.

Med hensyn til beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret forpligter Letland sig til at ville træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at nå til et niveau, der svarer til niveauet i Fællesskabet ved udgangen af overgangsperioden.

Bestemmelserne om adgang til offentlige kontrakter er de samme som i de andre Europaaftaler. De indebærer navnlig adgang til offentlige kontrakter i EU for lettiske virksomheder fra aftalens ikrafttræden samt gradvis adgang til Letlands offentlige kontrakter for EU-virksomheder.

Tilnærmelse af Letlands lovgivning til Fællesskabets lovgivning anerkendes som en væsentlig betingelse for landets gradvise integration i Fællesskabet. Denne tilnærmelse skal omfatte flere områder, der er specificeret i aftalen. For at sikre, at dette arbejde går så hurtigt fremad som muligt, stiller Fællesskabet den nødvendige faglige bistand til rådighed for Letland.

Det økonomiske samarbejde bygger på princippet om bæredygtig udvikling både ud fra et miljømæssigt og et socialt synspunkt. Der skal lægges særlig vægt på fremme af samarbejdet mellem de tre baltiske lande samt på samarbejdet med de øvrige lande i Central- og Østeuropa og de andre kystlande i Østersøen. Der nævnes en række områder, hvor Fællesskabet kan bidrage til en bæredygtig udvikling i Letland.

På det finansielle område fastslår aftalen Letlands adgang til støtte på gavevilkår fra EU's eksisterende bistandsprogram til dette formål (PHARE), samt lån fra Den Europæiske Investeringsbank, EIB. Der er med aftalen endvidere åbnet mulighed for, at Fællesskabet i visse situationer kan undersøge mulighederne for at yde makroøkonomisk støtte (betalingsbalancestøtte). Endvidere henvises der i dette afsnit til Letlands deltagelse i rammeprogrammer, særprogrammer og projekter eller andre fællesskabsaktiviteter på forskellige områder. Letland skal principielt selv påtage sig omkostningerne i forbindelse med sin deltagelse, idet Fællesskabet kan yde et ekstra bidrag.

Modsat tidligere Europaaftaler indeholder aftalen med Letland og aftalerne med de øvrige baltiske lande et tilsagn fra parterne om at arbejde tæt sammen for at forebygge ulovlige aktiviteter. Dette samarbejde går navnlig på bekæmpelse af ulovlig indvandring, korruption, ulovlig handel med industriaffald og forfalskninger, ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer samt bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Samarbejdet skal foregå via gensidige konsultationer og en tæt koordinering mellem parterne, idet Fællesskabet og dets medlemsstater skal yde den nødvendige faglige og administrative bistand.

Parterne forpligter sig til at fremme, befordre og lette det kulturelle samarbejde på forskellige områder, navnlig fremme af den audiovisuelle industri i Europa samt harmonisering af bestemmelserne om international radiospredning. Særlige bestemmelser omhandler fremme af sprogkurser for ikke-statsborgere, hovedsagelig russisksprogede, der har permanent bopæl i Letland.

6. Aftalen indeholder endelig nogle institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser, der er udformet som de andre Europaaftalers respektive bestemmelser, herunder om oprettelse af et associeringsråd, et associeringsudvalg og et parlamentarisk associeringsudvalg. Associeringsrådet skal føre tilsyn med aftalens gennemførelse og sikre, at aftalen bliver implementeret. Rådet består af medlemmerne af Rådet for De Europæiske Fællesskaber og medlemmer af Europa Kommissionen på den ene side og medlemmer af den lettiske regering på den anden side. Associeringsrådet skal regelmæssigt undersøge, hvilke fremskridt Letland har gjort i den økonomiske reformproces.

Officielle noter

Ingen