Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 3

Folketingsbeslutning om ratifikation af Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side af den 12. juni 1995

Fremsat af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen)

den 5. oktober 1995

Vedtaget ved anden (sidste) behandling den 21. november 1995

Den fulde tekst

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer den i Luxembourg den 12. juni 1995 undertegnede Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side.

Bilag

Den aftale, som er omtalt i folketingsbeslutningen, er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.

Oprindelig fremsat forslag

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer den i Luxembourg den 12. juni 1995 undertegnede Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side

Præambel

Formålsbestemmelse

Afsnit I. Almindelige principper

Afsnit II. Politisk dialog

Afsnit III. Frie varebevægelser

Kapitel 1: Industrivarer

Kapitel 2: Landbrug

Kapitel 3: Fiskeri

Kapitel 4: Fælles bestemmelser

Afsnit IV. Arbejdskraftens bevægelighed, etablering, tjenesteydelser

Kapitel 1: Arbejdskraftens bevægelighed

Kapitel 2: Etablering

Kapitel 3: Udveksling af tjenesteydelser

Kapitel 4: Almindelige bestemmelser

Afsnit V. Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser, tilnærmelse af lovgivningerne

Kapitel 1: Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Kapitel 2: Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Kapitel 3: Tilnærmelse af lovgivningerne

Afsnit VI. Økonomisk samarbejde, m.v.

Afsnit VII. Samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter

Afsnit VIII. Kulturelt samarbejde

Afsnit IX. Finansielt Samarbejde

Afsnit X. Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser

Bilag I-XX

Protokoller

Protokol 1: omhandlet i artikel 16, stk. 2, om andre arrangementer for tekstilvarer

Protokol 2: om samhandelen mellem Fællesskabet og Litauen for

forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 3: om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

Protokol 4: om særlige bestemmelser om samhandelen mellem Litauen og Spanien og Portugal

Protokol 5: om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Slutakt

2. Bemærkninger til forslaget

EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN

LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET

LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om DEN EUROPÆISKE UNION, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

der handler inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side

og REPUBLIKKEN LITAUEN,

i det følgende benævnt »Litauen«, på den anden side,

SOM MINDER OM de historiske bånd mellem parterne og de fælles værdier, som de deler,

SOM ERKENDER, at Fællesskabet og Litauen ønsker at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed, som kan gøre det muligt for Litauen at deltage i den europæiske integrationsproces og således styrke og udvide de forbindelser, der er etableret tidligere, særlig ved aftalen om handel og handelsmæssigt og økonomisk samarbejde og aftalen om frihandel og handelsanliggender,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne er indstillet på at udbrede de politiske og økonomiske friheder, som udgør grundlaget for den nye handelsaftale og for den nødvendige omstilling af Litauen til et nyt økonomisk og politisk system, der i overensstemmelse med bl.a. de tilsagn, der er afgivet inden for rammerne af Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (CSCE) og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), respekterer retsstaten og menneskerettighederne, herunder mindretallenes rettigheder, et flerpartisystem med frie og demokratiske valg og en liberalisering med sigte på at indføre en markedsøkonomi,

SOM DELER den opfattelse, at Litauen har gjort betydelige fremskridt med hensyn til politiske og økonomiske reformer, og at disse reformer vil blive fortsat,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne er indstillet på at indfri forpligtelserne inden for rammerne af CSCE, særlig dem, der er omhandlet i Helsingfors-slutakten, slutdokumenterne fra møderne i Madrid, Wien og København, Paris-charteret for et nyt Europa, konklusionerne fra CSCE-konferencen i Bonn, CSCE-dokumentet af 1992 fra Helsingfors, den europæiske menneskerettighedskonvention, det europæiske energicharter samt ministererklæringen fra Luzern-konferencen den 30. april 1993,

SOM ER REDE TIL at fremme øgede kontakter mellem deres borgere og den frie udveksling af oplysninger og tanker som vedtaget af parterne som led i CSCE og OSCE,

SOM ER KLAR OVER betydningen af denne aftale for etablering og udbygning af grundlaget for et stabilt Europa baseret på samarbejde med Den Europæiske Union som en af hjørnestenene,

SOM ERKENDER, at der er behov for med Fællesskabets hjælp at fortsætte Litauens politiske og økonomiske reformer,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet ønsker at bidrage til gennemførelsen af reformerne og at hjælpe Litauen med at imødegå de økonomiske og sociale følger af strukturtilpasningen,

SOM ERKENDER, at det er en forudsætning for fuldstændig gennemførelse af aftalen, at Litauen gennemfører et sammenhængende program for økonomiske og politiske reformer,

SOM ERKENDER behovet for et fortsat regionalt samarbejde mellem de baltiske stater under hensyn til, at den nærmere integration mellem Den Europæiske Union og de baltiske stater og mellem de baltiske stater indbyrdes bør forløbe side om side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne er indstillet på at liberalisere handelen i overensstemmelse med principperne for den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) og Verdenshandelsorganisationen (WTO),

SOM FORVENTER, at denne aftale vil bidrage til at skabe et nyt klima for de økonomiske forbindelser mellem dem og frem for alt for handelsanliggender og investeringer, som er af grundlæggende betydning for økonomisk omstrukturering og teknologisk fornyelse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der ved den fælles erklæring fra maj 1992 blev etableret en politisk dialog om spørgsmål af fælles interesse,

SOM ØNSKER at udvide og intensivere den regelmæssige politiske dialog inden for de multilaterale rammer, der blev etableret på Det Europæiske Råds møde i København i juni 1993 og yderligere styrket ved afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union den 7. marts 1994 samt konklusionerne på Det Europæiske Råds møde i Essen i december 1994,

SOM MINDER OM, at Litauen har været associeret partner i Den Vesteuropæiske Union (WEU) siden maj 1994, og at landet deltager i NATO's Partnerskab for Fred,

SOM DELS ANERKENDER det bidrag, som pagten om stabilitet i Europa kan yde til at fremme stabiliteten og gode naboforhold i det baltiske område, dels bekræfter deres faste vilje til at arbejde sammen om at føre dette initiativ ud i livet,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet er rede til at iværksætte samarbejdsarrangementer og yde økonomisk, faglig og finansiel bistand på et globalt og flerårigt grundlag,

SOM ERINDRER SIG de økonomiske og sociale forskelle mellem Fællesskabet og Litauen og således erkender, at denne associerings mål skal virkeliggøres på grundlag af passende bestemmelser i denne aftale,

SOM ØNSKER at etablere et kulturelt samarbejde og udvikle informationsudveksling,

SOM ER REDE TIL at skabe rammer for et samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter,

SOM ERKENDER, at Litauens endelige mål er at blive medlem af Den Europæiske Union, og at en associering ved hjælp af denne aftale ifølge parterne vil hjælpe Litauen til at nå dette mål,

SOM TAGER HENSYN TIL den strategi for forberedelse af tiltrædelsen, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i december 1994 i Essen, og som gennemføres politisk ved etablering af strukturerede relationer mellem de associerede stater og Den Europæiske Unions institutioner, som fremmer den gensidige tillid og skaber rammerne for behandlingen af emner af fælles interesse,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Litauen på den anden side.

2. Det er formålet med denne associering:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog mellem parterne, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser

- gradvis at etablere et frihandelsområde mellem Fællesskabet og Litauen omfattende i det væsentlige al samhandel mellem de to parter

- at fremme udvidelsen af samhandelen og de harmoniske økonomiske forbindelser mellem parterne og således fremme den dynamiske økonomiske udvikling og velstanden i Litauen

- at skabe grundlaget såvel for økonomisk, finansielt, kulturelt og socialt samarbejde og samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter som for Fællesskabets bistand til Litauen

- at støtte Litauens bestræbelser for at udvikle landets økonomi og fuldføre overgangen til markedsøkonomi

- at skabe passende rammer for Litauens gradvise integration i Den Europæiske Union. Litauen bestræber sig i den forbindelse på at opfylde de nødvendige betingelser herfor

- at oprette institutioner, som er egnede til at gøre associeringen effektiv.

Afsnit I

Almindelige principper

Artikel 2

1. Respekten for de demokratiske principper og overholdelsen af menneskerettighederne som fastlagt i slutakten fra Helsingfors og i Paris-charteret for et nyt Europa og de markedsøkonomiske principper ligger til grund for parternes indenrigs-og udenrigspolitik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

2. Parterne skønner, at det er væsentligt for den fremtidige velfærd og stabilitet i regionen, at de baltiske stater opretholder og udvikler et indbyrdes samarbejde og gør sig alle bestræbelser for at udvide denne proces.

Artikel 3

1. Associeringen omfatter en overgangsperiode, som er omtalt i bestemte artikler i det følgende, og som udløber senest den 31. december 1999.

2. Det i artikel 111 nævnte Associeringsråd, som erindrer sig, at de markedsøkonomiske principper er af væsentlig betydning for denne associering, foretager jævnligt en undersøgelse af aftalens anvendelse og Litauens gennemførelse af økonomiske reformer på grundlag af de principper, der er nævnt i præamblen.

3. Overgangsperioden som nævnt i stk. 1 finder hverken anvendelse på afsnit II eller afsnit III.

Afsnit II

Politisk dialog

Artikel 4

Den politiske dialog mellem Den Europæiske Union og Litauen udvides og intensiveres. Den skal ledsage og konsolidere den indbyrdes tilnærmelse mellem Den Europæiske Union og Litauen, støtte de politiske og økonomiske forandringer, der finder sted eller allerede har fundet sted i dette land, og bidrage til etablering af snævre solidaritetsforbindelser og nye former for samarbejde mellem parterne. Den politiske dialog skal især fremme:

- Litauens fuldstændige integrering i samfundet af demokratiske nationer og landets gradvise tilnærmelse til Den Europæiske Union

- en øget konvergens i holdningerne til internationale spørgsmål, særlig anliggender, som vil kunne få væsentlige følger for parterne

- et bedre samarbejde på områder, der er omfattet af Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

- sikkerheden og stabiliteten i Europa.

Artikel 5

Den politiske dialog finder sted inden for de multilaterale rammer og i overensstemmelse med de former og fremgangsmåder, der er etableret med de associerede lande i Centraleuropa.

Artikel 6

1. På ministerplan finder den bilaterale dialog sted i Associeringsrådets regi, som har det generelle ansvar for ethvert spørgsmål, parterne måtte forelægge det.

2. Efter aftale mellem parterne iværksættes der andre fremgangsmåder for politisk dialog, især:

- møder på højeste officielle plan (politiske direktører) mellem litauiske embedsmænd på den ene side og formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen på den anden side

- fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler mellem parterne, herunder passende kontakter i tredjelande og inden for FN, OSCE og andre multilaterale organisationer

- Litauen inddrages i den gruppe lande, der regelmæssigt modtager underretning om de spørgsmål, der behandles som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og der udveksles oplysninger med henblik på at nå de mål, der er fastlagt i artikel 4

- alle andre fremgangsmåder, som kan bidrage til at konsolidere, udvikle og udvide denne dialog.

Artikel 7

Den politiske dialog på parlamentarikerplan finder sted i Det Parlamentariske Udvalg for associeringen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Republikken Litauen (i det følgende benævnt Det Parlamentariske Udvalg).

Afsnit III

Frie varebevægelser

Artikel 8

1. Fællesskabet og Litauen opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst seks år begyndende på tidspunktet for ikrafttrædelsen af aftalen om frihandel og handelsanliggender den 1. januar 1995 i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser og med bestemmelserne i GATT og WTO.

2. Den kombinerede varenomenklatur anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem parterne.

3. For hver vare udgør basistolden, ud fra hvilken de gradvise nedsættelser, der er fastsat i denne aftale, skal foretages, den told, der faktisk anvendes generelt den 1. marts 1994. For varer, der er omtalt i kapitel II og III, udgør basistolden den told, der er fastsat i bilag II-V og XII, eller den told, der faktisk anvendes generelt den 1. januar 1995, hvis den er den laveste.

4. Foretages der efter ikrafttrædelsen af aftalen om frihandel og handelsanliggender, dvs. efter den 1. januar 1995, toldnedsættelser på et generelt grundlag, særlig nedsættelser, som følger af den toldaftale, der er indgået med afslutningen af GATT-forhandlingerne under Uruguay-runden, træder denne nedsatte told i stedet for den i stk. 3 omhandlede basistold på det tidspunkt, hvor disse nedsættelser foretages.

5. Fællesskabet og Litauen meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser.

Kapitel I

Industrivarer

Artikel 9

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på de varer med oprindelse i Fællesskabet og i Litauen, der er opført i kapitel 25 til 97 i den kombinerede nomenklatur, med undtagelse af de i bilag I opførte varer.

2. Bestemmelserne i artikel 10-14 finder ikke anvendelse på de i artikel 16 omhandlede varer.

3. Handelen mellem parterne med varer, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab reguleres i overensstemmelse med denne traktats bestemmelser.

Artikel 10

1. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Litauen afskaffes den 1. januar 1995.

2. Kvantitative restriktioner for importen i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes den 1. januar 1995, for så vidt angår varer med oprindelse i Litauen.

Artikel 11

1. Gældende importtold i Litauen på andre varer med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i bilag II, III og IV, afskaffes den 1. januar 1995.

2. Gældende importtold i Litauen på de varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag II, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

- den 1. januar 1996 nedsættes alle toldsatser til 50% af basistolden

- den 1. januar 1997 afskaffes resterende told.

3. Gældende importtold i Litauen på de varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

- den 1. januar 1998 nedsættes alle toldsatser til 50% af basistolden

- den 1. januar 2001 afskaffes resterende told.

4. Gældende importtold i Litauen for varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag IV, afskaffes den 1. januar 2001.

5. De kvantitative restriktioner for importen i Litauen med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes den 1. januar 1995.

Artikel 12

Bestemmelserne om afskaffelsen af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 13

Den 1. januar 1995 afskaffer Fællesskabet og Litauen i deres samhandel alle afgifter med en virkning svarende til importtold.

Artikel 14

1. Fællesskabet og Litauen afskaffer hver især gradvis frem til den 1. januar 1995 al eksporttold og alle afgifter med tilsvarende virkning, med undtagelse af dem, der anvendes af Litauen på varer, der er opført i bilag V, som afskaffes senest den 1. januar 2001.

2. Fællesskabet afskaffer kvantitative restriktioner for eksporten til Litauen og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning den 1. januar 1995.

3. Litauen afskaffer kvantitative restriktioner for eksporten til Fællesskabet og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning den 1. januar 1995.

Artikel 15

Hver af parterne erklærer sig rede til at nedsætte sin told i samhandelen med den anden part hurtigere end fastsat i artikel 10 og 11, hvis den generelle økonomiske situation og forholdene i den berørte erhvervssektor tillader det.

Associeringsrådet kan fremsætte henstillinger med henblik herpå.

Artikel 16

1. For de tekstilvarer med oprindelse i Litauen, der er opført i bilag VI til denne aftale, suspenderes tolden ved import i Fællesskabet på de i dette bilag fastsatte betingelser. Bilaget kan revideres ved afgørelse truffet af Associeringsrådet i overensstemmelse med procedurerne i artikel 113.

2. Protokol nr. 1 fastsætter ordningerne gældende for de deri omhandlede tekstilvarer.

Artikel 17

1. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i gældende told for de i bilag VII opførte varer, for så vidt angår varer med oprindelse i Litauen.

2. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Litauen indfører et landbrugselement i gældende told for de i bilag VIII opførte varer, for så vidt angår varer med oprindelse i Fællesskabet.

Kapitel II

Landbrug

Artikel 18

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet og i Litauen.

2. Ved ½landbrugsprodukter½ forstås de varer, der er opført i kapitel 1 til 24 i den kombinerede nomenklatur, og de varer, der er opført i bilag I, men ikke fiskerivarer som defineret i forordning (EØF) nr. 3759/92.

Artikel 19

Protokol 2 fastsætter handelsordningerne for de forarbejdede landbrugsprodukter, der er opført i denne protokol.

Artikel 20

1. Fra den 1. januar 1995 anvendes der ingen kvantitative restriktioner for importen i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Litauen og heller ikke for importen i Litauen af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

2. Fællesskabet og Litauen indrømmer hinanden de i bilag IX-XIII omhandlede lempelser på harmonisk og gensidig basis i overensstemmelse med de deri fastlagte betingelser.

3. De i stk. 2 omhandlede lempelser kan revideres efter fælles overenskomst mellem parterne i perioden indtil den 31. december 1997 og på grundlag af principperne og procedurerne i stk. 4.

4. Under hensyntagen til omfanget af deres indbyrdes samhandel med landbrugsprodukter, disses særlige følsomhed, reglerne for Fællesskabets fælles landbrugspolitik, reglerne for Litauens landbrugspolitik og landbrugets rolle i Litauens økonomi, undersøger Fællesskabet og Litauen i Associeringsrådet mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser for hvert enkelt produkt på et ordnet og gensidigt grundlag.

Artikel 21

Uanset andre bestemmelser i denne aftale, særlig artikel 30, indleder parterne, hvis importen af varer med oprindelse i den ene part, som er genstand for de i henhold til artikel 20 indrømmede lempelser, i betragtning af landbrugsmarkedernes særlige følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser af den anden parts markeder, omgående konsultationer med henblik på at finde en passende løsning. Den berørte part kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne foranstaltninger, som den skønner nødvendige.

Kapitel III

Fiskeri

Artikel 22

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet og i Litauen, som er omfattet af forordning (EØF) nr. 3759/92.

Artikel 23

1. Fællesskabet og Litauen indrømmer hinanden de lempelser, der er omhandlet i bilag XIV og XV, på harmonisk og gensidigt grundlag i overensstemmelse med de deri fastsatte betingelser.

2. Bestemmelserne i artikel 20, stk. 4, og artikel 21 finder tilsvarende anvendelse på fiskerivarer.

Kapitel IV

Fælles bestemmelser

Artikel 24

Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse på handelen mellem parterne med alle varer, medmindre andet er fastsat heri eller i protokol 1 og 2.

Artikel 25

1. I samhandelen mellem Fællesskabet og Litauen må der fra den 1. januar 1995 ikke indføres:

- ny import- eller eksporttold eller afgifter med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende told eller afgifter forhøjes

- nye kvantitative import- eller eksportrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, og bestående må ikke gøres mere restriktive.

2. Uden at dette berører de indrømmede lempelser i henhold til artikel 20, må bestemmelserne i denne artikels stk. 1 på ingen måde medføre nogen begrænsning af Litauens og Fællesskabets respektive landbrugspolitik eller foranstaltninger, der træffes i henhold til denne politik.

Artikel 26

1. De to parter afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af de to parters område, må ikke få fordele i form af intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 27

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved aftalen.

2. Der finder konsultationer sted mellem parterne i Associeringsrådet om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Litauens gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 28

Litauen kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 11 og artikel 25, stk. 1, første led, i form af forhøjet told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Litauen på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25% ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet.

Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 15% af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer som defineret i kapitel I i det seneste år, for hvilket der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i tre år, medmindre Associeringsrådet tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest den 31. december 2000.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Litauen underretter Associeringsrådet om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer i Associeringsrådet om sådanne foranstaltninger og de sektorer, for hvilke de gælder, før de bringes i anvendelse. Litauen forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, Associeringsrådet en tidsplan for afskaffelsen af told, der indføres i henhold til denne artikel. Tidsplanen skal omfatte en gradvis afvikling i lige store årlige rater af denne told begyndende senest to år efter dens indførelse. Associeringsrådet kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

Artikel 29

Fastslår en af parterne, at der finder dumping sted i samhandelen med den anden part efter artikel VI i GATT, kan den pågældende part træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT sammen med dertil knyttet intern lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 33.

Artikel 30

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af parternes område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien eller vanskeligheder, der kan give anledning til en alvorlig forværring af den økonomiske situation i en region

kan Fællesskabet eller Litauen, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 33.

Artikel 31

Fører overholdelse af bestemmelserne i artikel 14 og 25 til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, eller

ii) en alvorlig knaphed eller trussel herom på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og giver ovennævnte situation eller kan den give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 33. Foranstaltningerne skal være ikke-diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 32

Den Europæiske Unions medlemsstater, i det følgende benævnt medlemsstaterne, og Litauen tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at enhver forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Litauen med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår er udelukket ved udgangen af 1999. Associeringsrådet underrettes om foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 33

1. Undergiver Fællesskabet eller Litauen indførslen af varer, som vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 30, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i samhandelsmønstret, underrettes den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 29, 30 og 31, giver Fællesskabet henholdsvis Litauen, før det træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), Associeringsrådet alle relevante oplysninger med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, bør foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles Associeringsrådet og er der genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 30 forelægges vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsrådet, der kan træffe enhver formålstjenlig afgørelse for at bringe dem til ophør.

Har Associeringsrådet eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter sagens forelæggelse truffet nogen afgørelse, der bringer vanskelighederne til ophør, og er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

b) Med hensyn til artikel 29 underrettes Associeringsrådet om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Bringes den pågældende dumpingpraksis ikke til ophør, eller er der ikke inden 30 dage efter sagens forelæggelse for Associeringsrådet fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

c) Med hensyn til artikel 31 forelægges vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsrådet.

Associeringsrådet kan træffe enhver formålstjenlig afgørelse for at bringe vanskelighederne til ophør. Har det ikke inden 30 dage efter sagens forelæggelse truffet en sådan afgørelse, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående underretning henholdsvis undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Litauen i de situationer, der er omhandlet i artikel 29, 30 og 31, straks indføre sådanne forebyggende og midlertidige foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen.

Artikel 34

Protokol 3 fastsætter oprindelsesreglerne med henblik på anvendelsen af de toldpræferencer, der er fastsat i denne aftale tillige med metoderne for det administrative samarbejde.

Artikel 35

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, ej heller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 36

Protokol 4 fastsætter de særlige bestemmelser, der skal gælde for samhandelen mellem Litauen på den ene side og Spanien og Portugal på den anden side, og den er gyldig indtil den 31. december 1995.

Afsnit IV

Arbejdskraftens bevægelighed, etablering, tjenesteydelser

Kapitel I

Arbejdskraftens bevægelighed

Artikel 37

1. På de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne:

- behandles arbejdstagere af litauisk nationalitet, som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, på lige fod med medlemsstatens egne statsborgere uden nogen i nationaliteten begrundet forskelsbehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse

- har den lovligt bosiddende ægtefælle og børn af en på en medlemsstats område lovligt beskæftiget arbejdstager, med undtagelse af sæsonarbejdere og arbejdstagere, som er omfattet af bilaterale aftaler efter artikel 41, medmindre andet er fastsat i disse aftaler, adgang til denne medlemsstats arbejdsmarked i det tidsrum, hvor denne arbejdstager har arbejdstilladelse.

2. Litauen indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat og lovligt beskæftiget på Litauens område, samt deres ægtefæller og børn, som lovligt er bosiddende på nævnte område, den i stk. 1 omhandlede behandling på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i Litauen.

Artikel 38

1. Med henblik på koordinering af de sociale sikringssystemer for arbejdstagere af litauisk nationalitet, som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, og for disses familiemedlemmer, som er lovligt bosiddende der, samt på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver medlemsstat,

- sammenlægges alle tidsrum, i hvilke sådanne arbejdstagere har været forsikret eller beskæftiget eller har haft ophold i de forskellige medlemsstater, for så vidt angår pension og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, invaliditet og dødsfald, samt lægehjælp for sådanne arbejdstagere og deres familiemedlemmer

- skal alle pensioner og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, dødsfald, arbejdsulykke eller erhvervssygdom eller invaliditet som følge heraf, undtagen ikke-bidragsbetingede ydelser, frit kunne overføres til den sats, der anvendes efter lovgivningen i debitormedlemsstaten eller -medlemsstaterne

- modtager de pågældende arbejdstagere familieydelser for medlemmerne af deres familie som defineret ovenfor.

2. Litauen indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat, og som er lovligt beskæftiget på dets område, samt medlemmer af deres familie, som er lovligt bosiddende der, en behandling svarende til den, der er omhandlet i stk. 1, andet og tredje led.

Artikel 39

1. Associeringsrådet vedtager ved afgørelse passende bestemmelser til virkeliggørelsen af de i artikel 38 fastsatte mål.

2. Associeringsrådet vedtager ved afgørelse detaljerede regler for det administrative samarbejde, som kan give den nødvendige garanti med hensyn til forvaltning af og kontrol med anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede bestemmelser.

Artikel 40

De bestemmelser, som Associeringsrådet vedtager i overensstemmelse med artikel 39, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Litauen og medlemsstaterne, når sådanne aftaler fastsætter gunstigere behandling af statsborgere fra Litauen eller medlemsstaterne.

Artikel 41

1. Under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaten og til dens gældende lovgivning og regler vedrørende arbejdstagernes mobilitet:

- bør de bestående muligheder for adgang til beskæftigelse for litauiske arbejdstagere, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til bilaterale aftaler, opretholdes og om muligt forbedres

- overvejer de øvrige medlemsstater velvilligt muligheden for at indgå lignende aftaler.

2. Associeringsrådet undersøger andre forbedringer omfattende mulighed for adgang til erhvervsuddannelse i overensstemmelse med gældende regler og procedurer i medlemsstaterne og under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og i Fællesskabet.

Artikel 42

Fra udgangen af overgangsperioden eller tidligere, hvis de socioøkonomiske vilkår er blevet tilpasset vilkårene i Fællesskabet, og hvis beskæftigelsessituationen i Fællesskabet gør det muligt, undersøger Associeringsrådet yderligere muligheder for at forbedre arbejdstagernes bevægelighed under hensyntagen til bl.a. de sociale og økonomiske vilkår og bestemmelser i Litauen og beskæftigelsessituationen i Fællesskabet. Associeringsrådet vedtager henstillinger med henblik herpå.

Artikel 43

Fællesskabet yder med henblik på at lette omstruktureringen af arbejdskraftsressourcerne som følge af den økonomiske omstrukturering i Litauen faglig bistand til oprettelse af et passende socialt sikringssystem i Litauen som omhandlet i artikel 92.

Kapitel II

Etablering

Artikel 44

1. Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, undtagen for sektorer, der er omfattet af bilag XVI:

i) en behandling med hensyn til litauiske virksomheders etablering, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer deres egne virksomheder eller virksomheder fra tredjelande

ii) en behandling med hensyn til erhvervsvirksomhed udøvet af litauiske virksomheders datterselskaber og filialer etableret på medlemsstaternes område, som ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer deres egne virksomheder eller filialer eller datterselskaber eller filialer af virksomheder fra tredjelande, der er etableret på deres område.

2. Litauen gør det muligt for virksomheder og statsborgere fra Fællesskabet at etablere sig på litauisk område. Til dette formål indrømmer Litauen, undtagen for de sektorer, der er omfattet af bilag XVIIa:

i) fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i forbindelse med fællesskabsvirksomheders etablering en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes Litauens egne virksomheder eller efter omstændighederne virksomheder fra tredjelande, dog med undtagelse af de sektorer, der er omhandlet i bilag XVIIb, hvor der indrømmes national behandling senest ved udgangen af den overgangsperiode, der er nævnt i artikel 3

ii) fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden med henblik på erhvervsvirksomhed udøvet af fællesskabsvirksomheders filialer og datterselskaber, der er etableret i Litauen, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes Litauens egne virksomheder eller efter omstændighederne filialer og datterselskaber af virksomheder fra tredjelande, der er etableret på landets område.

3. Litauen iværksætter i den i stk. 2, nr. i), nævnte overgangsperiode ingen foranstaltninger eller aktioner, hvorved der indføres forskelsbehandling med hensyn til fællesskabsvirksomheders og -statsborgeres etablering og erhvervsvirksomhed på Litauens område i forhold til dets egne virksomheder og statsborgere.

4. Associeringsrådet undersøger med jævne mellemrum muligheden for at fremskynde tidspunktet for indrømmelse af national behandling i de sektorer, der er omtalt i bilag XVIIb, og muligheden for inddragelse af områder eller anliggender, der er nævnt i bilag XVIIa, inden for rammerne af denne artikels stk. 2. Ændringer af disse bilag kan ske ved afgørelse truffet af Associeringsrådet.

Efter udløbet af den i artikel 3 nævnte overgangsperiode kan Associeringsrådet undtagelsesvis og efter anmodning fra Litauen, hvis der opstår behov herfor, beslutte at forlænge varigheden af udelukkelsesperioden for nogle af de områder og anliggender, der er opført i bilag XVIIb, for et begrænset tidsrum.

5. Den behandling, der er beskrevet i stk. 1 og 2 gælder for statsborgeres etablering og udøvelse af erhvervsvirksomhed fra udgangen af den i artikel 3 nævnte overgangsperiode.

6. Uanset bestemmelserne i artikel 44, stk. 2, har litauiske datterselskaber og filialer af fællesskabsvirksomheder fra denne aftales ikrafttræden ret til at erhverve, anvende, leje og sælge fast ejendom, og med hensyn til naturressourcer, landbrugsjord og skovbrug ret til at lease, hvis disse rettigheder er direkte nødvendige for udfoldelsen af den økonomiske virksomhed, med henblik på hvilken disse datterselskaber og filialer er etableret.

Ved udgangen af den i artikel 3 nævnte overgangsperiode indrømmer Litauen disse rettigheder til statsborgere fra Fællesskabet, der er etableret i Litauen.

Artikel 45

1. Bestemmelserne i artikel 44 finder ikke anvendelse på lufttransport, transport ad indre vandveje og cabotagetjenesteydelser inden for søtransport.

2. Associeringsrådet kan fremsætte henstillinger om forbedring af betingelserne for etablering og udøvelse af erhvervsvirksomhed inden for de områder, der er omfattet af stk. 1.

Artikel 46

I denne aftale forstås ved:

a) henholdsvis fællesskabsvirksomhed og litauisk virksomhed, en virksomhed, som er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Litauens lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Litauens område.

Har en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Litauens lovgivning, alene sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Litauens område, betragtes den dog som henholdsvis en fællesskabsvirksomhed eller en litauisk virksomhed, hvis dens aktiviteter har en faktisk og vedvarende forbindelse til økonomien i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Litauen;

b) »datterselskab« af en virksomhed, en virksomhed som faktisk kontrolleres af den første virksomhed;

c) »filial« af en virksomhed, et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som forekommer at have permanent karakter, f.eks. i form af en underafdeling af et moderselskab, som har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretningsaftaler med tredjemand, så denne, selv om vedkommende er vidende om, at der om nødvendigt vil være en retlig tilknytning til moderselskabet, hvis hovedkontor befinder sig i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med dette moderselskab, men kan indgå forretninger på det forretningssted, som udgår underafdelingen;

d) »etablering«:

i) hvad angår statsborgere, retten til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette virksomheder, herunder navnlig selskaber, som de faktisk kontrollerer. Statsborgere må i deres selvstændige erhvervsvirksomhed eller forretningsvirksomhed ikke søge eller tage beskæftigelse på den anden parts arbejdsmarked og kan ikke opnå nogen ret til adgang til den anden parts arbejdsmarked. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på dem, der ikke udelukkende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed

ii) hvad angår fællesskabsvirksomheder eller litauiske virksomheder, retten til at påbegynde og udøve erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Litauen og Fællesskabet;

e) »drift«, udøvelse af erhvervsvirksomhed;

f) »erhvervsvirksomhed« i princippet virksomhed inden for industri, handel, håndværk og liberale erhverv;

g) »fællesskabsstatsborgere« og »litauiske statsborgere«, fysiske personer, der er statsborgere i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Litauen.

h) Hvad angår international søtransport, herunder kombinerede transportformer, der omfatter en deltransport ad søvejen og involverer statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne eller Litauen, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Litauen, og rederier, som er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet og Litauen, og som kontrolleres af henholdsvis statsborgere i en medlemsstat eller litauiske statsborgere, er også omfattet af bestemmelserne i kapitel II og III, hvis deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Litauen i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger.

Artikel 47

1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 44 og med undtagelse af de i bilag XVIII beskrevne finansielle tjenesteydelser kan hver af parterne regulere virksomheders og statsborgeres etablering og erhvervsvirksomhed på sit område, for så vidt denne regulering ikke medfører nogen forskelsbehandling af den anden parts virksomheder og statsborgere i forhold til egne virksomheder og statsborgere.

2. Hvad angår finansielle tjenesteydelser forhindrer denne aftale uanset eventuelle andre bestemmelser i aftalen ikke parterne i at træffe foranstaltninger af forsigtighedsgrunde for at sikre beskyttelse af investorer, sparere, forsikringstagere eller personer, som har betroet deres midler til tredjemand, eller for at sikre det finansielle systems integritet og stabilitet. Parterne må ikke benytte disse foranstaltninger som et middel til at undslå sig for deres forpligtelser i henhold til aftalen.

3. Intet i aftalen må fortolkes som et krav til en part om at give oplysninger om individuelle kunders forretningsanliggender og konti eller eventuelle fortrolige oplysninger eller oplysninger om ejerforhold, der er i offentlige organers varetægt.

Artikel 48

1. Bestemmelserne i artikel 44 og 47 udelukker ikke, at en part kan anvende særlige regler vedrørende etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, der ikke er oprettet i henhold til lovgivningen på den første parts område, hvis disse regler er begrundet i retlige eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer sammenlignet med filialer af virksomheder, der er oprettet i henhold til lovgivningen på dens område, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, hvis de er begrundet i forsigtighedshensyn.

2. Denne forskelsbehandling må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt dels som følge af sådanne retlige eller tekniske forskelle eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, dels af forsigtighedshensyn.

Artikel 49

1. En »fællesskabsvirksomhed« eller en »litauisk virksomhed«, der er etableret i henholdsvis Litauen og Fællesskabet har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning i etableringsværtslandet på henholdsvis Litauens og Fællesskabets område at beskæftige eller i et af deres datterselskaber eller filialer at lade beskæftige ansatte, som er statsborgere i henholdsvis Fællesskabets medlemsstater og Litauen, forudsat at sådanne ansatte er nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de udelukkende beskæftiges af virksomheder, datterselskaber eller filialer.

Opholds- og arbejdstilladelserne for sådant personale gælder kun for tidsrummet for sådan beskæftigelse.

2. Nøglepersonale i ovennævnte virksomheder, i det følgende benævnt »organisationer«, er »virksomhedsinternt udstationerede medarbejdere« (»intra-corporate transferees«), som defineret i litra c) inden for følgende kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende personer har været beskæftiget af denne eller har været partnere i den (uden at være flertalsaktionærer) i mindst et år forud for en sådan udstationering:

a) Ledende personale i en organisation, som fortrinsvis varetager organisationens administration og modtager generelle tilsyns- eller ledelsesinstrukser hovedsagelig fra bestyrelsen eller virksomhedens aktionærer eller tilsvarende, herunder:

- ledelse af organisationen eller en afdeling eller en underafdeling af organisationen

- tilsyn og kontrol med det arbejde, der udføres af andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejdere

- personlig beføjelse til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse, afskedigelse eller foretage andre personaledispositioner.

b) Personer beskæftiget i en organisation, som besidder usædvanlig viden, som er af væsentlig betydning for organisationens service, forskningsudstyr, teknikker eller administration. Vurderingen af sådan viden kan, bortset fra organisationsspecifik viden, afspejle et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller erhverv, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en officielt anerkendt profession.

c) En »virksomhedsintern udstationeret medarbejder« defineres som en fysisk person, der arbejder i en organisation på en af parternes område, og som midlertidigt udstationeres på den anden parts område med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed; den pågældende organisation skal have sit hovedsæde på en af parternes område, og udstationeringen skal ske til en afdeling (filial, datterselskab) af denne organisation, som reelt udøver erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3. Fællesskabsborgeres henholdsvis litauiske statsborgeres indrejse til og midlertidigt ophold på henholdsvis Litauens eller Fællesskabets område kan tillades, når disse virksomhedsrepræsentanter er personer i ledende stillinger i en virksomhed, jf. stk. 2, litra a) ovf., og er ansvarlige for oprettelse af et datterselskab eller en filial af en litauisk virksomhed på Fællesskabets område eller af et datterselskab eller en filial af en fællesskabsvirksomhed på Litauens område, når:

- disse repræsentanter ikke er direkte involveret i salgs- eller serviceaktiviteter, og

- virksomheden har sin hovedvirksomhed uden for henholdsvis Fællesskabet eller Litauen og ikke har nogen anden repræsentant, kontor, filial eller datterselskab i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Litauen.

Artikel 50

For at lette fællesskabsstatsborgeres og litauiske statsborgeres adgang til at optage og udøve reguleret erhvervsvirksomhed i henholdsvis Litauen og Fællesskabet undersøger Associeringsrådet, hvilke skridt der skal tages for at sikre gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser. Det kan træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

Artikel 51

I løbet af den i artikel 3 omhandlede overgangsperiode kan Litauen indføre foranstaltninger, som afviger fra bestemmelserne i dette kapitel, hvad angår fællesskabsvirksomheders og -statsborgeres etablering, såfremt visse erhvervsgrene:

- undergår omstrukturering, eller

- er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig hvor sådanne medfører alvorlige sociale problemer i Litauen, eller

- er udsat for tab eller en drastisk nedskæring af den samlede markedsandel for litauiske virksomheder eller statsborgere i en given sektor eller erhvervsgren i Litauen, eller

- er nyetablerede erhvervsgrene i Litauen.

Sådanne foranstaltninger:

- ophører med at gælde senest ved udløbet af den overgangsperiode, der er nævnt i artikel 3

- skal være rimelige og nødvendige for at afhjælpe situationen, og

- må kun vedrøre virksomheder i Litauen, der oprettes efter sådanne foranstaltningers ikrafttræden, og må ikke bevirke nogen forskelsbehandling af aktiviteter udøvet af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere, som allerede er etableret i Litauen på tidspunktet for indførelsen af en given foranstaltning, i forhold til litauiske virksomheder eller statsborgere.

Litauen indrømmer ved udformningen og anvendelsen af disse foranstaltninger så vidt muligt fællesskabsvirksomheder og -statsborgere præferencebehandling og under ingen omstændigheder en behandling, der er mindre gunstig end den, der indrømmes virksomheder eller statsborgere fra tredjelande.

Forud for indførelsen af disse foranstaltninger konsulterer Litauen Associeringsrådet og bringer ikke foranstaltningerne i anvendelse før en måned efter underretningen af Associeringsrådet om de konkrete foranstaltninger, som Litauen vil indføre, medmindre en trussel om uoprettelig skade kræver, at der træffes hasteforanstaltninger, i hvilket tilfælde Litauen straks efter deres indførelse konsulterer Associeringsrådet.

Ved udløbet af den i artikel 3 omhandlede overgangsperiode kan Litauen kun indføre sådanne foranstaltninger med Associeringsrådets tilladelse og på de af dette fastlagte betingelser.

Kapitel III

Udveksling af tjenesteydelser

Artikel 52

1. Parterne forpligter sig til i overensstemmelse med følgende bestemmelser at tage de nødvendige skridt til gradvis at muliggøre levering af tjenesteydelser foretaget af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere eller litauiske virksomheder eller statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2. I takt med den i stk. 1 omhandlede liberaliseringsproces, jf. dog artikel 56, tillader parterne midlertidig bevægelsesfrihed for fysiske personer, som præsterer tjenesteydelser, eller som er beskæftiget i en servicevirksomhed som nøglepersonale, som defineret i artikel 49, stk. 2, herunder fysiske personer, som repræsenterer en fællesskabsvirksomhed eller -statsborger eller en litauisk virksomhed eller statsborger, og som søger midlertidig adgang med henblik på at forhandle om salg af tjenesteydelser eller indgåelse af aftaler om salg af tjenesteydelser for nævnte servicevirksomhed, når sådanne repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg til offentligheden eller selv præsterer tjenesteydelser.

3. Associeringsrådet træffer alle nødvendige foranstaltninger til gradvis gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 senest otte år efter denne aftales ikrafttræden. Der kan tages hensyn til de fremskridt, parterne opnår med hensyn til den indbyrdes tilnærmelse af deres lovgivninger.

Artikel 53

1. Parterne træffer ikke nogen foranstaltninger eller iværksætter nogen aktioner, som set i sammenligning med situationen på dagen forud for aftalens ikrafttræden gør betingelserne for præstering af tjenesteydelser betydeligt mere restriktive for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere eller litauiske virksomheder og statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2. Hvis en af parterne er af den opfattelse, at foranstaltninger indført af den anden part efter undertegnelsen af aftalen fører til en situation, som er betydeligt mere restriktiv med hensyn til præstering af tjenesteydelser set i sammenligning med situationen på dagen for undertegnelsen af aftalen, kan den første part anmode den anden part om konsultationer.

Artikel 54

1. Hvad angår international søtransport, forpligter parterne sig til effektivt at anvende princippet om ubegrænset adgang til markedet og om trafik på et kommercielt grundlag.

a) Ovennævnte bestemmelse berører ikke de rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers konvention om en adfærdskodeks for linjekonferencer, der gælder for den ene eller den anden af de kontraherende parter i denne aftale. Fragtskibe i linjefart, som ikke er part i nogen konference, kan frit operere i konkurrence med en konference, så længe de tilslutter sig princippet om redelig konkurrence på et kommercielt grundlag.

b) Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som værende et af de væsentlige kendetegn ved tør og våd bulk-fragt.

2. Ved anvendelsen af principperne i stk. 1:

a) må parterne fra denne aftales ikrafttræden ikke anvende lastfordelingsklausuler i bilaterale aftaler med nogen medlemsstat i Fællesskabet eller det tidligere Sovjetunionen

b) må parterne ikke indføre lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande undtagen under de ekstraordinære omstændigheder, hvor linjerederier fra en af parterne i denne aftale ellers ikke ville have nogen faktisk mulighed for at drive transportvirksomhed til og fra det berørte tredjeland

c) skal parterne forbyde lastfordelingsarrangementer i fremtidige bilaterale aftaler om tør og våd bulk-fragt

d) skal parterne ved denne aftales ikrafttræden afskaffe alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, som vil kunne få en restriktiv eller diskriminerende indvirkning på den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport.

Hver af parterne må blandt andet ikke indrømme den anden parts rederes og rederiers skibe en mindre gunstig behandling end den, de indrømmer egne skibe med hensyn til adgang til havne, der er åbne for international handel, anvendelse af infrastruktur og havnenes supplerende maritime tjenesteydelser samt gebyrer og afgifter i forbindelse hermed, toldbehandlingsfaciliteter og tildeling af fortøjningspladser til losning og lastning.

3. Statsborgere og virksomheder i Fællesskabet, som præsterer tjenesteydelser inden for søtransport, kan frit præstere internationale tjenesteydelser i form af transport ad flodvejen til havet på Litauens indre vandveje og omvendt.

4. Med henblik på at sikre forsendelse af varer gennem hver af parternes område forpligter parterne sig til at indgå en aftale så snart som muligt og før udgangen af 1999 om forsendelse af varer med kombineret transport gennem den anden parts område.

5. Med henblik på at sikre en koordineret udvikling og en gradvis liberalisering af transporten mellem parterne, afpasset efter deres gensidige handelsbehov, vil betingelserne for gensidig markedsadgang inden for vej- og jernbanetransport, transport ad indre vandveje og efter omstændighederne lufttransport blive behandlet i særlige transportaftaler, som skal forhandles mellem parterne efter denne aftales ikrafttræden.

6. Forud for indgåelsen af de i stk. 3 nævnte aftaler træffer parterne ingen foranstaltninger, som er mere restriktive eller diskriminerende i forhold til situationen forud for aftalens ikrafttræden.

7. I overgangsperioden tilpasser Litauen gradvis sin lovgivning, herunder administrative, tekniske og andre regler, til den til enhver tid gældende fællesskabslovgivning inden for vej- og jernbanetransport, transport ad indre vandveje og lufttransport, for så vidt det tjener liberaliseringen og den gensidige adgang til parternes markeder, og letter person- og godstrafikken.

8. I takt med de fælles fremskridt i virkeliggørelsen af målene i dette kapital undersøger Associeringsrådet mulighederne for at skabe de nødvendige betingelser for øget frihed til at udveksle tjenesteydelser inden for vej- og jernbanetransport, transport ad indre vandveje og lufttransport.

Kapitel IV

Almindelige bestemmelser

Artikel 55

1. Bestemmelserne i dette afsnit anvendes med forbehold af begrænsninger begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed.

2. De finder ikke anvendelse på virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis på hvert af parternes område er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

Artikel 56

For så vidt angår dette afsnit, er intet i aftalen til hinder for, at parterne anvender deres love og forskrifter vedrørende indrejse og ophold, arbejde, arbejdsvilkår, fysiske personers etablering samt udveksling af tjenesteydelser, forudsat at de ikke anvender dem på en sådan måde, at fordelene for en af parterne i henhold til en særlig bestemmelse i aftalen begrænses eller helt tilsidesættes.

Artikel 57

Virksomheder, der kontrolleres og udelukkende ejes af litauiske virksomheder eller statsborgere og fællesskabsvirksomheder eller statsborgere i fællesskab, er også omfattet af bestemmelserne i dette afsnits kapitel II, III og IV.

Artikel 58

1. Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i overensstemmelse med dette afsnit, finder ikke anvendelse på de skattefordele, som parterne indrømmer nu eller i fremtiden på grundlag af aftaler om at undgå dobbeltbeskatning, eller andre skattearrangementer.

2. Intet i dette afsnit skal fortolkes således, at det er til hinder for, at parterne vedtager eller håndhæver foranstaltninger, der skal forebygge skatteunddragelse og skattesvig i medfør af de skattemæssige bestemmelser i aftaler om at undgå dobbeltbeskatning eller andre skattearrangementer eller indenlandsk skattelovgivning.

3. Intet i dette afsnit skal fortolkes således, at medlemsstaterne eller Litauen er afskåret fra under anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning at skelne mellem skatteydere, der ikke befinder sig i nøjagtig ens situationer, især med hensyn til deres opholdssted.

Artikel 59

Bestemmelserne i dette afsnit tilpasses gradvis af parterne. Ved udformningen af henstillinger herom tager Associeringsrådet hensyn til parternes respektive forpligter i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), især artikel V heri.

Artikel 60

Bestemmelserne i denne aftale berører ikke hver af parternes anvendelse af foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre omgåelse af foranstaltninger vedrørende tredjelandes markedsadgang gennem denne aftales bestemmelser.

Afsnit V

Betalinger, kapital, konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser, tilnærmelse af lovgivningerne

Kapitel I

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 61

Parterne forpligter sig til at tillade alle betalinger på betalingsbalancens løbende poster i frit konvertibel valuta, i det omfang den transaktion, der ligger til grund for betalingerne vedrører den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser eller personer mellem parterne, som er blevet liberaliseret i henhold til denne aftale.

Artikel 62

1. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer henholdsvis medlemsstaterne og Litauen fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, og investeringer foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit IV, kapitel II, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

Afvikling og hjemtagelse af investeringer i forbindelse med EF-statsborgeres etablering i Litauen som selvstændige erhvervsdrivende i medfør af afsnit IV, kapitel 2, liberaliseres fra denne aftales ikrafttræden. Uanset ovenstående bestemmelse sikres der fuldstændig frie kapitalbevægelser for alle disse investeringer ved udgangen af den i artikel 3 nævnte overgangsperiode.

2. Med hensyn til transaktioner på betalingsbalancens kapitalbalance sikrer henholdsvis Fællesskabet og Litauen fra denne aftales ikrafttræden frie kapitalbetalinger i forbindelse med porteføljeinvesteringer. Dette gælder også for frie kapitalbevægelser i forbindelse med kreditter til kommercielle transaktioner og servicevirksomhed, hvori en hos en af parterne bosiddende person deltager, og for finanslån.

3. Med forbehold af stk. 1 må medlemsstaterne fra denne aftales ikrafttræden og Litauen fra udgangen af den i artikel 3 nævnte overgangsperiode ikke indføre nye restriktioner for kapitalbevægelser og dermed forbundne løbende betalinger mellem personer bosat i Fællesskabet og i Litauen og ikke gøre bestående ordninger mere restriktive.

4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at Litauen anvender restriktioner for litauiske statsborgeres og virksomheders investeringer i udlandet. Afvikling eller hjemtagelse af investeringer foretaget i Litauen og ethvert afkast heraf berøres imidlertid ikke. Fem år efter denne aftales ikrafttræden konsulterer parterne hinanden om opretholdelsen af disse restriktioner under hensyntagen til alle relevante monetære, skattemæssige og finansielle forhold.

5. Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Litauen for at fremme virkeliggørelsen af målene i denne aftale.

Artikel 63

1. I den i artikel 3 nævnte overgangsperiode træffer parterne foranstaltninger til at skabe de nødvendige betingelser for en videre gradvis anvendelse af Fællesskabets regler om frie kapitalbevægelser.

2. Ved udgangen af den i artikel 3 nævnte overgangsperiode undersøger Associeringsrådet, på hvilken måde Fællesskabets regler om kapitalbevægelser kan anvendes i deres helhed.

Kapitel II

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Artikel 64

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Litauen:

i) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Litauens område eller en væsentlig del heraf

iii) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner.

2. Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af kriterier, som udformes på basis af anvendelsen af artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og for varer henhørende under EKSF-traktaten på basis af de tilsvarende regler i EKSF-traktaten, herunder den afledte ret.

3. Associeringsrådet vedtager senest den 31. december 1997 ved afgørelse de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i GATT som regler for gennemførelsen af stk. 1, nr. iii), og de dermed forbundne dele af stk. 2.

4. a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, nr. iii), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Litauen indtil den 31. december 1999 skal vurderes under hensyntagen til, at Litauen betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 92, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Associeringsrådet træffer under hensyntagen til den økonomiske situation i Litauen afgørelse om, hvorvidt denne periode skal forlænges med yderligere perioder på fem år.

b) Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

5. Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit III, kapitel II og III:

- finder bestemmelsen i stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse

- skal alle former for praksis, der er i strid med stk. 1, nr. i), vurderes på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning nr. 26/1962.

6. Finder Fællesskabet eller Litauen, at en særlig form for praksis er uforenelig med denne artikels stk. 1, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 3, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Litauen træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Associeringsrådet eller efter 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt med henblik på en sådan konsultation.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med denne artikels stk. 1, nr. iii), må der, hvor GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne passende foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT og udenrigshandel og alle andre relevante instrumenter, som er forhandlet som led i denne overenskomst, og som gælder mellem parterne.

7. Uanset hvilke andre bestemmelser, der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 65

1. Parterne bestræber sig på at undgå at indføre restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import af hensyn til betalingsbalancen. Indføres der sådanne foranstaltninger, forelægger den part, der har indført dem, den anden part en tidsplan for deres ophævelse.

2. Hvis en eller flere medlemsstater eller Litauen har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder , eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Litauen alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT, vedtage restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at rette op på betalingsbalancestillingen. Fællesskabet eller Litauen underretter alt efter omstændighederne straks den anden part herom.

3. Eventuelle restriktive foranstaltninger må ikke anvendes i forbindelse med overførsler i relation til investeringer, særlig hjemtagelse af investerede eller reinvesterede beløb og af enhver form for indtægter herfra.

Artikel 66

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager Associeringsrådet fra den 1. januar 1998 omsorg for, at principperne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 90, og principperne i det afsluttende dokument fra Bonn-mødet i april 1990 inden for rammerne af CSCE, navnlig vedrørende erhvervsdrivendes beslutningsfrihed, fortsat anvendes.

Artikel 67

1. I medfør af bestemmelserne i denne artikel og bilag XIX bekræfter parterne den betydning, de tillægger en hensigtsmæssig og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder.

2. Litauen forbedrer fortsat beskyttelsen af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder for ved udgangen af den artikel 3 nævnte overgangsperiode at skabe et beskyttelsesniveau, der svarer til beskyttelsesniveauet i Fællesskabet, herunder effektive midler til at håndhæve disse rettigheder.

3. Ved udgangen af den i artikel 3 nævnte overgangsperiode tiltræder Litauen de multilaterale konventioner om intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, der er nævnt i stk. 1 i bilag XIX, som Fællesskabets medlemsstater er kontraherende medlemmer af, eller som de facto anvendes af medlemsstaterne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i disse konventioner.

4. Hvis der opstår problemer på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, der påvirker handelsvilkårene i negativ retning, iværksættes der øjeblikkelig konsultationer efter anmodning fra en af parterne med henblik på at nå frem til gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 68

1. Parterne betragter en åbning med hensyn til tildeling af offentlige kontrakter på grundlag af princippet om ikke-diskriminering og gensidighed, særlig i GATT- og WTO-sammenhæng, som et ønskeligt mål.

2. Litauiske virksomheder som defineret i artikel 46 indrømmes fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Fællesskabet i overensstemmelse med Fællesskabets regler for offentlige indkøb på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes fællesskabsvirksomheder.

Fællesskabsvirksomheder som defineret i denne aftales artikel 46 indrømmes senest ved udgangen af den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 3, adgang til udbudsprocedurerne i Litauen på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes litauiske virksomheder.

Fællesskabsvirksomheder etableret i Litauen i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, kapital II, i form af datterselskaber, som beskrevet i artikel 46, og i de former, der er beskrevet i artikel 57, har fra aftalens ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes litauiske virksomheder. Fællesskabsvirksomheder etableret i Litauen i form af filialer som beskrevet i artikel 46 indrømmes en sådan behandling inden udgangen af overgangsperioden som nævnt i artikel 3.

Bestemmelserne i dette stk. anvendes også på offentlige kontrakter, der er omfattet af direktiv 93/38/EØF af 14. juni 1993, så snart Litauen har indført lovgivning herom.

Associeringsrådet undersøger med regelmæssige mellemrum Litauens muligheder for inden udgangen af overgangsperioden at give alle fællesskabsvirksomheder adgang til udbudsprocedurerne i Litauen.

3. Hvad angår etablering, drift samt udveksling af tjenesteydelser mellem Fællesskabet og Litauen, samt beskæftigelse og arbejdskraftsbevægelser i forbindelse med opfyldelsen af offentlige kontrakter, finder bestemmelserne i artikel 37 til 60 anvendelse.

Kapitel III

Tilnærmelse af lovgivningerne

Artikel 69

Parterne anerkender, at det er en vigtig forudsætning for Litauens økonomiske integration i Fællesskabet, at Litauens bestående og fremtidige lovgivning tilnærmes Fællesskabets. Litauen udfolder bestræbelser for, at dets lovgivning gradvis gøres forenelig med Fællesskabets lovgivning.

Artikel 70

Tilnærmelsen af lovgivningerne omfatter navnlig følgende områder: toldlovgivning, selskabslovgivning, banklovgivning, virksomhedsregnskaber og -beskatning, intellektuel ejendomsret, finansielle tjenesteydelser, konkurrenceregler, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af arbejdstagere, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, indirekte beskatning, tekniske forskrifter og standarder, love og forskrifter på det nukleare område, transport, telekommunikation, miljø, offentlige indkøb, statistikker og produktansvar.

Inden for disse områder bør der især ske en hurtig tilnærmelse af lovgivningerne vedrørende det indre marked, konkurrence, beskyttelse af arbejdstagere, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse.

Artikel 71

Fællesskabet yder Litauen faglig bistand til gennemførelsen af disse foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte:

- udveksling af eksperter

- tilrådighedsstillelse af oplysninger på et tidligt tidspunkt, især om relevant lovgivning

- tilrettelæggelse af seminarer

- uddannelsesaktiviteter

- støtte til oversættelse af EF-lovgivningen i de relevante sektorer.

Afsnit VI

Økonomisk samarbejde

Artikel 72

1. Fællesskabet og Litauen videreudvikler det økonomiske samarbejde, som skal bidrage til Litauens udvikling og vækstmuligheder. Samarbejdet skal styrke de eksisterende økonomiske bånd på det bredest mulige grundlag til fordel for begge parter.

2. Politik og andre foranstaltninger skal udformes med henblik på at fremhjælpe den økonomiske og sociale udvikling i Litauen og skal bygge på princippet om en bæredygtig udvikling. Den pågældende politik bør fra begyndelsen sikre, at miljømæssige hensyn fuldt ud indarbejdes og er tilpasset de krav, der må stilles til en harmonisk social udvikling.

3. Samarbejdet bør med henblik herpå navnlig omfatte politik og foranstaltninger, der vedrører industrien, investeringer, landbrug og agroindustri, energi, transport, regionaludvikling og turisme.

4. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, der kan fremme samarbejdet mellem de tre baltiske lande og med andre lande i Central- og Østeuropa samt med de øvrige Østersølande med henblik på en integreret udvikling i denne region.

Artikel 73

Industrisamarbejde

1. Samarbejdet skal sigte mod i særdeleshed at fremme følgende:

- industrisamarbejde mellem økonomiske beslutningstagere hos de to parter med det særlige sigte at styrke den private sektor i Litauen

- Fællesskabets deltagelse i Litauens bestræbelser i såvel den offentlige som den private sektor på at modernisere og omstrukturere den litauiske industri, som vil føre til en overgang fra et centralt planlagt system til markedsøkonomi på betingelser, der garanterer, at miljøet beskyttes

- omstrukturering af individuelle sektorer

- oprettelse af nye virksomheder på områder, der byder på et vækstpotentiel, navnlig inden for den lette industri, forbrugsgoder og marketing.

2. I industrisamarbejdsinitiativerne tages der hensyn til de af Litauen fastlagte prioriterede mål. Med initiativerne tilstræbes det i særdeleshed at fastlægge egnede rammer for virksomhederne, at øge management-knowhow og gennemsigtigheden på markedet og hvad angår vilkårene for virksomhederne. Initiativerne skal om fornødent indbefatte faglig bistand.

Artikel 74

Investeringsfremme og -beskyttelse

1. Ved samarbejdet sigtes der mod at skabe et gunstigt klima for private investeringer og beskyttelse af dem, både indenlandske og udenlandske, som er af afgørende betydning for den økonomiske og industrielle genopbygning og udvikling i Litauen. Det tilstræbes i nævnte samarbejde også at anspore til og fremme udenlandske investeringer og privatisering i Litauen.

2. Samarbejdet tager navnlig sigte på:

- at der i Litauen skabes juridiske rammer for fremme og beskyttelse af investeringer

- at der om nødvendigt indgås bilaterale aftaler med medlemsstaterne om fremme og beskyttelse af investeringer

- at fortsætte bestræbelserne på at ophæve reguleringsforanstaltninger og forbedre den økonomiske infrastruktur

- at udveksle oplysninger om investeringsmuligheder i forbindelse med handelsmesser, udstillinger, handelsuger og andre begivenheder.

I den indledende fase kan der eventuelt ydes bistand fra Fællesskabet til organer, der fremmer indadgående investeringer.

3. Litauen overholder reglerne vedrørende handelsrelaterede aspekter af investeringsforanstaltninger (TRIM).

Artikel 75

Små og mellemstore virksomheder

1. Parterne sigter mod at udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder (SMV) og samarbejdet mellem SMV i Fællesskabet og Litauen.

2. De tilskynder til udveksling af oplysninger og knowhow på følgende områder:

- om nødvendigt forbedring af de retlige, administrative, tekniske, beskatningsmæssige og finansielle betingelser for etableringen og udbygningen af små og mellemstore virksomheder og for grænseoverskridende samarbejde

- tilrådighedsstillelse af specialiserede tjenester, som små og mellemstore virksomheder har brug for (managementuddannelse, regnskabsvæsen, marketing, kvalitetskontrol osv.), og styrkelse af organer, der yder en sådan service

- etablering, via europæiske virksomhedssamarbejdsnet, af passende forbindelser til erhvervsdrivende i Fællesskabet med henblik på at forbedre informationsstrømmen til små og mellemstore virksomheder og fremme grænseoverskridende samarbejde.

3. Samarbejdet omfatter faglig bistand, specielt til etablering af relevant institutionel støtte til små og mellemstore virksomheder, både på nationalt og regionalt plan, vedrørende finansiering, uddannelse, rådgivning, teknologi og markedsføring.

Artikel 76

Landbrugs- og industristandarder og overensstemmelsesvurdering

1. Samarbejdet mellem parterne tager især sigte på at mindske forskellene inden for standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, om nødvendigt med faglig bistand fra Fællesskabet.

2. Med henblik herpå tager samarbejdet sigte på:

- at befordre anvendelsen af Fællesskabets tekniske forskrifter og europæiske standarder samt overensstemmelsesvurderingsprocedurer, idet det erkendes, at Litauen for at nå sine miljøkvalitetsmål om nødvendigt kan udvikle og implementere særlige (højere) standarder

- om fornødent at indgå aftaler om gensidig anerkendelse på disse områder

- at anspore Litauen til aktivt og regelmæssigt at deltage i arbejdet i specialiserede organisationer (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC, EUROMET)

- at støtte Litauen i de europæiske målings- og afprøvningsprogrammer

- at fremme udvekslingen mellem interesserede parter af tekniske og metodologiske oplysninger inden for kvalitetskontrol med produktion og produktionsprocesser.

3. Fællesskabet stiller i fornødent omfang faglig bistand til rådighed for Litauen.

Artikel 77

Samarbejde om videnskab og teknologi

1. Parterne fremmer samarbejdet inden for forskning og teknologisk udvikling. De retter i særdeleshed opmærksomheden mod følgende områder:

- udveksling af oplysninger om politikken på det videnskabelige og teknologiske område

- tilrettelæggelse af fælles møder om videnskabelige spørgsmål (seminarer og workshopper)

- fælles FoU-aktiviteter rettet mod at anspore til videnskabelig udvikling og overførsel af teknologi og knowhow

- uddannelsesaktiviteter og mobilitetsprogrammer for forskere og specialister fra begge parter

- udvikling af et klima, der kan befordre forskning og anvendelse af nye teknologier samt passende beskyttelse af intellektuel ejendomsret til forskningsresultater

- litauisk deltagelse i Fællesskabets forskningsprogrammer i overensstemmelse med stk. 3.

Der stilles i fornødent omfang faglig bistand til rådighed.

2. Associeringsrådet fastlægger de relevante procedurer for udviklingen af samarbejdet.

3. Samarbejdet i henhold til Fællesskabets rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling gennemføres på grundlag af særlige arrangementer, der skal forhandles og indgås i overensstemmelse med de procedurer, som hver af parterne fastlægger.

Artikel 78

Uddannelse

1. Parterne samarbejder med henblik på at sikre en harmonisk udvikling af de menneskelige ressourcer og højne det generelle uddannelsesniveau og erhvervskvalifikationerne i Litauen, både i den offentlige og den private sektor, under hensyntagen til Litauens prioriterede mål. Der vil blive fastlagt institutionelle rammer og samarbejdsplaner i Den Europæiske Erhvervsuddannelsesfonds, TEMPUS-programmets og Eurofakultetets regi. Det tages i denne sammenhæng også op til overvejelse, om Litauen kan deltage i andre fællesskabsprogrammer.

2. Samarbejdet omfatter navnlig følgende områder:

- reform af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemet i Litauen

- erhvervsmæssig grunduddannelse, oplæring på arbejdspladsen og faglig omskoling, herunder uddannelse af ledere og højtstående embedsmænd inden for den offentlige og den private sektor, især inden for prioriterede områder, der skal fastlægges nærmere

- efteruddannelse for lærere

- samarbejde mellem universiteter indbyrdes, samarbejde mellem universiteter og virksomheder og mobilitet for lærere, studerende, administratorer og unge

- fremme af undervisningen i europæiske anliggender på de relevante institutioner

- gensidig anerkendelse af studieperioder og eksamensbeviser

- fremme af sprogundervisningen i Litauen, især for befolkningsgrupper, der tilhører mindretal

- undervisning i fællesskabssprog, uddannelse af oversættere og tolke og fremme af anvendelsen af fællesskabsnormer og -terminologi

- udvikling af fjernundervisning og ny undervisningsteknologi

- tilvejebringelse af undervisningsmateriale og -udstyr.

Artikel 79

Landbrug og agroindustri

1. Samarbejdet på dette område tager sigte på at modernisere, omstrukturere og privatisere landbrug, ferskvandsfiskeri (indlandsfiskeri), agroindustri og skovbrug. Det skal bidrage til at fremme beskyttelsen og en bæredygtig udnyttelse af naturlandskaber og ikke-forurenet jord.

Samarbejdet rettes derfor navnlig mod:

- at udvikle private bedrifter og distributionskanaler, oplagringsmetoder, afsætning osv.

- at modernisere infrastrukturerne i landdistrikter (transport, vandforsyning, telekommunikation)

- at forbedre planlægningen af arealanvendelse, herunder byggeri og byplanlægning

- at udvikle kriterier for områder til ekstensivt og intensivt landbrug, skovbrug og ferskvandsfiskeri (indlandsfiskeri) i overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsplaner og -programmer

- at etablere og fremme et effektivt samarbejde om landbrugsinformationssystemer

- at forbedre produktivitet og kvalitet ved anvendelse af passende metoder og produkter; at tilrettelægge undervisning i og tilsyn med anvendelsen af miljøvenlige metoder i forbindelse med input

- at fremme udviklingen af organisk landbrug og forarbejdning og afsætning af produktionen

- at fremme indførelsen af fællesskabsfødevarestandarder

- at omstrukturere, udvikle, modernisere og decentralisere fødevareforarbejdningsvirksomheder og deres afsætningsteknikker

- at fremme komplementariteten i landbruget

- at fremme det industrielle samarbejde på landbrugsområdet og udvekslingen af knowhow, særlig mellem den private sektor i Fællesskabet og Litauen

- at udvikle et samarbejde om sanitær og fytosanitær lovgivning med henblik på en gradvis harmonisering med Fællesskabets standarder gennem bistand til uddannelse og tilrettelæggelse af kontrol

- at fremme udveksling af oplysninger om landbrugspolitik og -lovgivning

- at fremme joint ventures, især med henblik på samarbejde på tredjelandsmarkeder.

2. Fællesskabet yder om fornødent faglig bistand med henblik herpå.

Artikel 80

Fiskeri

1. Parterne udvikler deres samarbejde på fiskeriområdet i overensstemmelse med fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Litauen.

2. I dette samarbejde tages der navnlig hensyn til:

- indførelse af et bæredygtigt fiskeri i verdenshavene og Østersøen

- traditionelt fiskerisamarbejde

- nødvendigheden af, at der udvikles fiskerikontrolsystemer, fangststatistikker og informationssystemer

- udvikling af de videnskabelige muligheder for undersøgelse af fiskeressourcerne i Østersøen og en fælles indsats for bevarelse og fornyelse af fiskebestandene (især laks og torsk) og indførelse af moderne teknologi på dette område

- gradvis modernisering af Litauens fiskerflåde og fiskeindustri ved etablering af joint ventures

- udvikling af private virksomheder på dette område og nødvendigheden af, at der gives adgang til EF-erfaringer inden for markedsføringsmetoder

- udvikling af industrielt samarbejde inden for fiskeri og udveksling af knowhow

- indførelse i Litauen af EF-produktionskvalitetsnormer og -sundhedsnormer for fiskeopdræt (herunder foder)

- udveksling af information om fiskeripolitik og -lovgivning og om etablering af et marked for fiskerivarer

- samarbejde i internationale fiskeriorganisationer.

Artikel 81

Energi

1. Parterne samarbejder på grundlag af markedsøkonomiske principper og principperne i traktaten om det europæiske energicharter for at fremme den gradvise integration af energimarkederne i Europa.

2. Samarbejdet rettes især mod:

- udformning og planlægning af energipolitikken, herunder de langsigtede aspekter

- management og erhvervsuddannelse i energisektoren

- fremme af energibesparelser og energieffektivitet

- udvikling af energiressourcer

- forbedring af distributionssystemet samt forbedring og diversificering af udbuddet

- miljøaspekterne af energiproduktion og -forbrug

- kernekraft, især nuklear sikkerhed

- en større åbning af energimarkedet, herunder lettelse af gas- og eltransmission

- elektricitet og gas, herunder undersøgelse af muligheden for sammenkobling af europæiske forsyningsnet

- modernisering af energiinfrastrukturen

- fastlæggelse af rammebetingelser for samarbejde mellem virksomheder i denne sektor

- overførsel af teknologi og knowhow

- samarbejde om pris- og beskatningspolitik i energisektoren

- regionalt samarbejde i energisektoren mellem de baltiske stater, navnlig som et vigtigt bidrag til energiforsyningssikkerhed i regionen.

3. Der ydes om fornødent faglig bistand.

Artikel 82

Nuklear sikkerhed

1. Det er formålet med samarbejdet at tilvejebringe en sikrere anvendelse af kernekraft.

2. Samarbejdet på det nukleare område tager i første række sigte på følgende:

- industrielle foranstaltninger til at opgradere sikkerheden i det litauiske atomkraftværk

- evaluering af muligheden for at forbedre sikkerheden i det eksisterende atomkraftværk i Ignalina

- forbedring af personaleuddannelsen

- forbedring af love og forskrifter i Litauen om nuklear sikkerhed og styrkelse af tilsynsmyndighederne og forøgelse af deres ressourcer

- nuklear sikkerhed, nukleart katastrofeberedskab og styring i tilfælde af uheld

- strålingsbeskyttelse, herunder overvågning af stråling fra miljøet

- problemer vedrørende brændselskredsløb, sikkerhedskontrol og fysisk beskyttelse af nukleare materialer

- forvaltning af radioaktivt affald

- nedlukning og demontering af nukleare anlæg

- dekontaminering

- fastlæggelse af ensartede sikkerhedsnormer til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed, offentligheden og miljøet og sikring af, at de overholdes.

3. Samarbejdet omfatter udveksling af oplysninger og erfaringer samt FoU-aktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende videnskab og teknologi.

4. Parterne er enige om nødvendigheden af, at de inden for rammerne af deres respektive beføjelser og kompetence bestræber sig på at samarbejde om bekæmpelse af atomsmugling. Samarbejdet på dette område bør omfatte udveksling af information, teknisk støtte til analyse og identifikation af materialet og administrativ og faglig bistand til indførelse af en effektiv toldkontrol. Der kan efter behov fastlægges yderligere samarbejde på dette område.

Artikel 83

Miljø

1. Parterne udvikler og styrker deres samarbejde om miljø og sundhed.

2. Samarbejdet omfatter især følgende:

- effektiv overvågning af forureningsniveauer

- bekæmpelse af lokal, regional og grænseoverskridende luft- og vandforurening

- effektiv, bæredygtig og ren produktion og anvendelse af energi; sikkerheden på industrianlæg (herunder atomkraftværker)

- klassificering og sikker behandling af kemikalier

- vandkvalitet, særlig i grænseoverskridende vandveje (beskyttelse af Østersøen mod forurening fra skibe, kunstige øer, platforme og andre kilder)

- nedbringelse af affaldsmængder, genvinding og sikker bortskaffelse af affald og gennemførelse af Basel-konventionen

- bæredygtig udnyttelse af ikke-fornyelige naturressourcer

- landbrugets indvirkning på miljøet, jorderosion og forurening med landbrugskemikalier, vandeutrofiering

- beskyttelse af skove, flora og fauna

- bevarelse af den biologiske mangfoldighed

- fredede områder

- planlægning af arealudnyttelsen, herunder byggeri og byplanlægning

- forbedring af den offentlige transport, især i byer

- anvendelse af økonomiske og fiskale instrumenter

- forvaltning af kystlinjen og forebyggelse af havforurening

- globale klimaforandringer

- genopretning af forurenede områder

- beskyttelse af menneskets sundhed mod miljørisici.

3. Samarbejdet finder navnlig sted gennem:

- udveksling af information og eksperter, især inden for overførsel af rene teknologier og sikker anvendelse af miljøvenlig bioteknologi

- institutionsopbygning og uddannelsesprogrammer

- overførsel af teknologi og knowhow

- tilnærmelse af lovgivning (fællesskabsstandarder)

- samarbejde på regionalt plan (herunder mellem de tre baltiske lande og inden for rammerne af Det Europæiske Miljøagentur) og på internationalt plan

- udvikling af strategier, særlig med hensyn til globale og klimatiske spørgsmål

- oplysning og information om miljøspørgsmål

- konsekvensanalyser på miljøområdet.

4. Parterne indgår i et samarbejde på de forskellige områder for vandforvaltning, med særligt henblik på:

- miljøvenlig anvendelse af vandet fra grænseoverskridende vandskel og grænseoverskridende floder og søer

- harmonisering af forskrifter vedrørende vandforvaltning og midler til teknisk vandregulering (direktiver, grænser, standarder, normer, logistik)

- modernisering af forskning og udvikling (R&D) og det videnskabelige grundlag for vandforvaltning.

Artikel 84

Transport

1. Parterne udvikler og intensiverer samarbejdet på transportområdet med henblik på at sætte Litauen i stand til:

- at omstrukturere og modernisere sin transportsektor

- at øge bevægeligheden for personer og gods og forbedre adgangen til transportmarkedet ved at fjerne administrative, tekniske og andre hindringer

- at lette Fællesskabets transit gennem Litauen ad landevej, med jernbane, ad indre vandveje og med kombineret transport

- at opnå driftsstandarder svarende til dem, der findes i Fællesskabet.

2. Samarbejdet omfatter navnlig følgende:

- uddannelsesprogrammer inden for økonomi, jura og teknik og forberedelse af de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for udvikling og gennemførelse af politikken, herunder privatisering af transportsektoren

- faglig bistand og rådgivning og informationsudveksling (konferencer og seminarer)

- støtte til udvikling af infrastrukturen i Litauen.

3. I samarbejdet prioriteres følgende områder:

- bygning og modernisering, på anerkendte transeuropæiske korridorer og hovedruter af fælles interesse, af vej-, jernbane-, indre vandvejs-, havne- og lufthavnsinfrastrukturer

- forbedring af forholdene, nedbringelse af ventetiderne og lettelse af passagen ved grænseovergangene på det litauiske afsnit af den multimodale Kreta-korridor nr. 1 og 9, på grundlag af normer fastlagt ved Den Europæiske Unions internationale aftaler med henblik på sikring af interoperabilitet

- forvaltning af jernbaner, havne og lufthavne, herunder samarbejde mellem de relevante nationale myndigheder

- fysisk planlægning, herunder byggeri og byplanlægning

- forbedring af det tekniske udstyr, så det bringes på linje med fællesskabsstandarderne, især inden for kombineret vej- og jernbanetransport, anvendelse af containere og omladning

- bidrag til udviklingen af en transportpolitik, der er forenelig med transportpolitikken i Fællesskabet

- fremme af nærskibsfart (short-sea shipping) som alternativ til landtransport og som en transportform, der er specielt velegnet i Østersøregionen

- fremme af fælles forsknings- og udviklingsprogrammer

- konkrete projekter i tresidet eller multilateralt (Østersørådet) regi for regionalt samarbejde, såsom Via Baltica.

Artikel 85

Telekommunikation, posttjenester og radiofoni

1. Parterne bestræber sig på at udvide og styrke samarbejdet på telekommunikationsområdet. Det omfatter:

- udveksling af information om politikken på telekommunikations-, post- og radiofoniområdet

- indførelse af stabile og konsistente lovgivningsmæssige rammer for telekommunikation, posttjenester og radiofoni

- udveksling af teknisk og anden information og tilrettelæggelse af seminarer, workshopper og konferencer for eksperter fra begge sider

- uddannelses- og rådgivningsaktiviteter

- overførsel af teknologi

- fælles gennemførelse af projekter med deltagelse af relevante instanser fra begge sider

- fremme af anvendelsen af europæiske standarder og certificeringssystemer

- fremme af nye kommunikationsfaciliteter, tjenesteydelser og anlæg, særlig sådanne, som har kommercielle anvendelsesformål

- samarbejde om udvikling af den implementationsstrategiske plan for det tjenesteintegrerede digitalnet.

2. Aktiviteterne skal rette sig mod følgende prioriterede områder:

- udvikling og anvendelse af en sektorbestemt markedspolitik for telekommunikation, posttjenester og radiofoni i Litauen og af retlige forskrifter og procedurer

- modernisering af Litauens telekommunikationsnet og integration heraf i de europæiske og verdensomspændende net

- samarbejde inden for de europæiske standardiseringsorganer

- integration af transeuropæiske systemer

- retlige aspekter af telekommunikation

- forvaltning af telekommunikation i det nye europæiske erhvervsklima: organisatoriske strukturer, strategier og planlægning, indkøbsprincipper, takststruktur inden for taletelefonitjeneste

- fysisk planlægning, byggeri og byplanlægning

- forbedring af datanettet og udvikling af databaserede informationstjenester.

Artikel 86

Informationsinfrastruktur

Parterne bestræber sig på at udvide og styrke samarbejdet med henblik på etablering af en global informationsinfrastruktur. Det omfatter:

- udveksling af information om politik og programmer, der tager sigte på etablering af informationsinfrastrukturen og de tilsvarende tjenester

- snævert samarbejde mellem institutioner, der forvalter de nuværende informationsnet og databaser (universitets- og/eller regeringsorganer)

- udveksling af information om teknologi og markedsbehov og anden information; organisering af seminarer, workshopper og konferencer for eksperter og erhvervsfolk fra begge parter

- uddannelses- og rådgivningsaktiviteter

- fælles gennemførelse af projekter

- fremme og godkendelse af informationsteknologistandarder, certificering af maskinel og programmel og prøvning

- fremme af passende lovgivningsmæssige rammer, vurdering af eksisterende lovgivning om informationsteknologi i relation til lovgivningen i Den Europæiske Union

- foranstaltninger til fremme af informationstjenesternes og infrastrukturens vækst

- samarbejde på områderne elektronisk informationsudvekslingsteknologi (EDI) og informationssikkerhedssystemer og -politik.

Artikel 87

Bank- og forsikringsvæsen og andre finansielle tjenesteydelser

1. Parterne samarbejder med henblik på at skabe og udvikle egnede rammer for fremme af bank- og forsikringsvirksomhed samt sektoren for finansielle tjenesteydelser i Litauen.

2. Samarbejdet skal fokusere på:

- udvikling af effektive regnskabs- og revisionssystemer i Litauen på grundlag af internationale regler og fællesskabsstandarder

- styrkelse og omstrukturering af bankvæsen og finansielle systemer

- forbedring og harmonisering af overvågning og regulering af bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser

- udarbejdelse af terminologiglosarer

- udveksling af oplysninger navnlig om gældende lovgivning og lovgivning, der er under forberedelse

- udarbejdelse og oversættelse af fællesskabslovgivning og litauisk lovgivning.

3. Med henblik herpå skal samarbejdet omfatte faglig bistand og uddannelse.

Artikel 88

Samarbejde om revision og finansiel kontrol

1. Parterne samarbejder med henblik på at udvikle effektive finansielle kontrol- og revisionssystemer i den litauiske administration på grundlag af standardmetoder og -procedurer i Fællesskabet.

2. Samarbejdet sigter navnlig mod:

- udveksling af relevante oplysninger om revisionssystemer

- harmonisering af revisionsdokumenter

- uddannelse og rådgivning.

3. Med henblik herpå yder Fællesskabet om fornødent faglig bistand.

Artikel 89

Monetær politik

På anmodning af de litauiske myndigheder stiller Fællesskabet faglig bistand til rådighed for at støtte Litauens bestræbelser på gradvis at bringe sin politik på linje med Det Europæiske Monetære System. På Litauens anmodning tilrettelægger det uformel udveksling af oplysninger om principperne for Det Europæiske Monetære System og systemets funktion.

Artikel 90

Hvidvaskning af penge

1. Parterne er enige om nødvendigheden af at gøre en energisk indsats for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og narkotikakriminalitet i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på fastlæggelse af egnede standarder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Financial Action Task Force (FATF).

Artikel 91

Regionaludvikling

1. Parterne styrker deres indbyrdes samarbejde om regionaludvikling og fysisk planlægning.

2. Til dette formål kan der træffes følgende foranstaltninger:

- informationsudveksling mellem nationale, regionale eller lokale myndigheder om regionalpolitik og fysisk planlægningspolitik og om fornødent bistand til Litauen til fastlæggelse af en sådan politik

- fælles indsats fra regionale og lokale myndigheder inden for økonomisk udvikling

- undersøgelse af fælles initiativer til udvikling af interregionalt samarbejde med Østersøregioner i Fællesskabet

- udveksling af besøg med henblik på undersøgelse af mulighederne for samarbejde og bistand

- udveksling af embedsmænd eller eksperter

- faglig bistand med særligt henblik på udviklingen af ugunstigt stillede regioner, herunder grænseområder

- fastlæggelse af programmer for udveksling af information og erfaringer, også gennem seminarer.

Artikel 92

Boligbyggeri og anlægsarbejderplanlæg

Parterne samarbejder inden for bolig- og anlægssektoren. Dette samarbejde har bl.a.til formål at modernisere og omstrukturere bolig- og anlægssektoren under hensyntagen til de hermed forbundne sundheds-, sikkerheds-, miljø- og energieffektivitetsmæssige aspekter.

Artikel 93

Samarbejde på det sociale område

1. Hvad angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og befolkningssundhed, udvikler parterne et indbyrdes samarbejde med det sigte at øge beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed med udgangspunkt i det bestående beskyttelsesniveau i Fællesskabet. Samarbejdet skal navnlig omfatte:

- faglig bistand

- udveksling af eksperter

- samarbejde mellem virksomheder

- informations- og uddannelsesaktiviteter

- befolkningssundhed.

2. Med hensyn til beskæftigelsen rettes samarbejdet mellem parterne især mod:

- organisering af arbejdsmarkedet

- modernisering af arbejdsformidling, erhvervsvejledning og omskolingsprogrammer

- planlægning og gennemførelse af regionale omstruktureringsprogrammer

- befordring af den lokale beskæftigelsesudvikling.

Samarbejdet på disse områder gennemføres i form af bl.a. undersøgelser, ekspertbistand, information og uddannelse.

3. Hvad angår social sikring, søger parterne gennem deres samarbejde at tilpasse det sociale sikringssystem i Litauen til den nye økonomiske og sociale situation, navnlig i kraft af ekspertbistand, information og uddannelse.

Artikel 94

Turisme

Parterne intensiverer og udvikler deres indbyrdes samarbejde vedrørende turisme, især med henblik på:

- at lette turismen

- at øge informationsstrømmen gennem internationale netværk, databaser osv.

- at overføre knowhow gennem erhvervsuddannelse, udvekslinger og seminarer

- at styrke regionale samarbejdsprojekter

- at undersøge mulighederne for fælles aktiviteter (grænseoverskridende projekter, venskabsbyer osv.)

- at udvikle agro-turismen

- at indføre edb-baserede booking- og informationssystemer (fortrinsvis fælles for alle tre baltiske stater) og forbrugerbeskyttelsesnormer for turister.

Artikel 95

Information og kommunikation

1. Hvad information og kommunikation angår, tager Fællesskabet og Litauen passende skridt til at stimulere en effektiv gensidig udveksling af information. Der lægges særlig vægt på programmer, der har til formål at give offentligheden grundlæggende information om Den Europæiske Union og at give bestemte kredse i Litauen mere specialiseret information, herunder om muligt adgang til Fællesskabets databaser.

2. Parterne foretager en koordinering og, hvis det er hensigtsmæssigt, en harmonisering af deres politik vedrørende regulering af grænseoverskridende radio- og fjernsynsudsendelser, tekniske standarder og fremme af europæisk audiovisuel teknologi.

3. Samarbejdet kan efter behov omfatte udvekslingsprogrammer, stipendier og uddannelsesmuligheder for journalister og eksperter inden for mediesektorerne.

Artikel 96

Forbrugerbeskyttelse

1. Parterne samarbejder med henblik på at opnå fuld overensstemmelse mellem forbrugerbeskyttelsessystemerne i Litauen og Fællesskabet. En effektiv forbrugerbeskyttelse er nødvendig for at sikre, at markedsøkonomien fungerer på rette vis.

2. I det øjemed og ud fra deres fælles interesser fremmer og sikrer parterne:

- en aktiv forbrugerbeskyttelsespolitik i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og eventuelle relevante FN-retningslinjer for forbrugerbeskyttelse

- tilnærmelse af lovgivningen og tilpasning af forbrugerbeskyttelsen i Litauen, så den bringes på linje med forbrugerbeskyttelsen i Fællesskabet

- en effektiv retlig beskyttelse af forbrugerne for at forbedre forbrugsgodernes kvalitet og opretholde passende sikkerhedsstandarder.

3. Samarbejdet kan omfatte:

- udveksling af information om farlige produkter

- uddannelse af specialister i forbrugerbeskyttelse for regeringen og private organisationer

- støtte til udvikling af uafhængige organisationer, der har til formål at gøre forbrugerne mere bevidste, især i kraft af information

- oprettelse af informations- og rådgivningscentre til bilæggelse af tvister og ydelse af juridisk og anden forbrugerrådgivning; der træffes foranstaltninger til samarbejde mellem centrene i Litauen og Fællesskabet

- adgang til Fællesskabets databanker

- fremme af udvekslinger mellem forbrugerrepræsentanter.

4. Fællesskabet yder om fornødent faglig bistand.

Artikel 97

Told

1. Formålet med samarbejdet vedrørende told er at sikre overholdelse af alle bestemmelser, der forudses vedtaget på handelsområdet, og at opnå en tilnærmelse af Litauens toldsystem til Fællesskabets og således at medvirke til at bane vej for de liberaliseringsforanstaltninger, der planlægges i henhold til denne aftale.

2. Samarbejdet omfatter især følgende:

- udveksling af information, herunder om undersøgelsesmetoder

- udvikling af grænseinfrastrukturen

- indførelse af det administrative enhedsdokument og sammenkobling mellem forsendelsesordningerne i Fællesskabet og Litauen

- forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport

- tilrettelæggelse af seminarer og udstationeringer

- støtte til indførelse af moderne toldinformationssystemer.

Der ydes om fornødent faglig bistand.

3. Uden at det berører det yderligere samarbejde omhandlet i denne aftale, særlig artikel 100 og afsnit VII, ydes den gensidige bistand mellem parternes administrative myndigheder i toldspørgsmål i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol nr. 5.

Artikel 98

Statistisk samarbejde

1. Samarbejdet på dette område tager sigte på at udvikle et effektivt statistisk system, der hurtigt og rettidigt kan give de fornødne pålidelige statistiske oplysninger til at støtte og overvåge den økonomiske reformproces og bidrage til at udvikle privat foretagsomhed i Litauen.

2. Parterne samarbejder især om:

- at styrke Litauens statistiske system

- at fremme en harmonisering med internationale (og særlig Fællesskabets) metoder, standarder og klassifikationer

- at tilvejebringe de fornødne data til støtte for og overvågning af de økonomiske reformer

- at stille de relevante makroøkonomiske og mikroøkonomiske data til rådighed for virksomheder i den private sektor

- at sikre oplysningernes fortrolighed

- at udveksle statistiske oplysninger.

3. Fællesskabet yder om fornødent faglig bistand.

Artikel 99

Økonomi

1. Fællesskabet og Litauen befordrer den økonomiske reform- og integrationsproces ved at samarbejde om en bedre forståelse af de grundlæggende elementer i deres respektive økonomier og om formulering og gennemførelse af økonomisk politik i en markedsøkonomi.

2. Med henblik herpå skal Fællesskabet og Litauen:

- udveksle oplysninger om makroøkonomiske resultater og udsigter og om udviklingsstrategier

- sammen undersøge økonomiske spørgsmål af gensidig interesse, herunder fastlæggelse af rammer for økonomisk politik og midlerne til gennemførelse heraf

- særlig på grundlag af handlingsprogrammet for samarbejde om økonomiske aspekter anspore til et bredt samarbejde mellem økonomer og erhvervsledere i Fællesskabet og Litauen med henblik på at fremme overførslen af knowhow til udformning af økonomiske politikker og sikre en vid udbredelse af resultaterne af den relevante forskning.

Artikel 100

Offentlig administration

Parterne fremmer samarbejdet mellem deres offentlige forvaltningsmyndigheder, og yder i fornødent omfang faglig bistand, herunder tilrettelæggelse af udvekslingsprogrammer, for at sikre et bedre gensidigt kendskab til deres respektive systemers struktur og funktionsmåde.

Artikel 101

Narkotika

1. Inden for rammerne af deres respektive beføjelser og kompetence samarbejder parterne om at øge effektiviteten og gennemslagskraften af politik og foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig produktion af, forsyning og handel med narkotika og psykotrope stoffer, herunder forebyggelse af omdirigering af kemiske prækursorstoffer, samt om fremme af forebyggelse og formindskelse af efterspørgslen efter narkotika.

2. Parterne enes om de nødvendige samarbejdsmetoder til at virkeliggøre disse mål, herunder retningslinjerne for gennemførelsen af fælles aktioner.

3. Samarbejdet på dette område baseres på gensidige konsultationer og snævert samarbejde mellem parterne om mål og foranstaltninger på de i stk. 1 omhandlede felter og omfatter bl.a. om muligt faglig bistand fra Fællesskabet.

Samarbejdet med henblik på bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer omfatter faglig og administrativ bistand vedrørende bl.a.:

- udformning og gennemførelse af national lovgivning;

- oprettelse og styrkelse af institutioner og informationscentre og social- og sundhedscentre;

- effektivisering af institutioner, der arbejder med bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel;

- personaleuddannelse og forskning;

- modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre kemiske stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer ved fastlæggelse af egnede standarder svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale organer, navnlig Chemical Action Task Force (CATF).

Parterne kan aftale at inddrage andre områder.

Afsnit VII

Samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter

Artikel 102

1. Inden for deres beføjelser og kompetence samarbejder parterne om at bekæmpe især følgende ulovlige aktiviteter:

- ulovlig indvandring og deres statsborgeres ulovlige ophold på den anden parts område under hensyntagen til principperne om og praksis for fornyet indrejse;

- korruption;

- ulovlige transaktioner med industriaffald og forfalskede varer

- ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer;

- organiseret kriminalitet.

2. Samarbejdet om de i stk. 1 omhandlede anliggender baseres på gensidige konsultationer og snæver koordinering mellem parterne og omfatter faglig og administrativ bistand til:

- udformning af national lovgivning;

- oprettelse af informationscentre;

- effektivisering af institutioner, der har til opgave at bekæmpe ulovlige aktiviteter;

- uddannelse af personale og udvikling af undersøgelsesmuligheder;

- udformning af gensidigt acceptable foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige aktiviteter.

Parterne kan aftale at inddrage andre områder.

Afsnit VIII

Kulturelt samarbejde

Artikel 103

1. Parterne forpligter sig til at fremme, stimulere og lette det kulturelle samarbejde. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan Fællesskabets eller en eller flere medlemsstaters kulturelle samarbejdsaktiviteter udvides til også at omfatte Litauen, og der kan udvikles yderligere aktiviteter af interesse for begge parter.

Dette samarbejde kan navnlig omfatte:

- litterære oversættelser;

- udveksling af kunstværker og kunstnere på et ikke-kommercielt grundlag;

- bevarelse og restaurering af historiske og kulturelle monumenter og steder (arkitektonisk arv og kulturarv);

- uddannelse;

- kulturarrangementer (f.eks. sangfestivaler);

- publicity for vigtige kulturbegivenheder;

- samarbejde mellem biblioteker.

2. Parterne kan samarbejde om at fremme den audiovisuelle industri i Europa. Specielt vil den audiovisuelle sektor i Litauen kunne ansøge om at deltage i aktiviteter, der iværksættes af Fællesskabet som led i MEDIA-programmet, i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af de ansvarlige organer for de forskellige aktiviteter, og Rådets afgørelse af 21. december 1990 om indførelse af programmet.

Parterne foretager en koordinering og, hvis det er hensigtsmæssigt, en harmonisering af deres politik vedrørende regulering af grænseoverskridende radio- og fjernsynsspredning, idet der lægges særlig vægt på spørgsmål vedrørende erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til programmer, der udsendes pr. satellit eller kabel, tekniske standarder på det audiovisuelle område og fremme af europæisk audiovisuel teknologi.

Samarbejdet kan bl.a. omfatte udveksling af programmer, stipendier og faciliteter for uddannelse af journalister og andre, der er beskæftiget inden for medierne.

Afsnit IX

Finansielt samarbejde

Artikel 104

Med henblik på at virkeliggøre denne aftales målsætninger modtager Litauen i overensstemmelse med artikel 105, 106, 107 og 108 og med forbehold af artikel 107, midlertidig finansiel bistand fra Fællesskabet i form af gavebistand og lån, herunder lån fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) i overensstemmelse med artikel 18 i Bankens vedtægter, for at fremskynde den økonomiske omstrukturering i Litauen.

Artikel 105

Denne finansielle bistand ydes:

- inden for rammerne af et vejledende flerårigt program under PHARE i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89, som ændret, eller inden for nye flerårige finansielle rammer, som Fællesskabet fastlægger efter konsultationer med Litauen og under hensyntagen til betragtningerne i artikel 106 og 107;

- i form af lån fra Den Europæiske Investeringsbank inden for et loft og i en rådighedsperiode, som skal fastlægges nærmere efter konsultationer med Litauen i medfør af de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 106

Målsætningerne og områderne for Fællesskabets finansielle bistand fastlægges i et vejledende program, der skal vedtages af de to parter. Parterne underretter Associeringsrådet herom.

Artikel 107

1. Fællesskabet undersøger i tilfælde af særlige behov under hensyntagen til de samlede finansielle ressourcer, der står til rådighed, på anmodning af Litauen og i samråd med internationale finansieringsinstitutter inden for rammerne af G-24 muligheden for at yde midlertidig finansiel bistand til:

- at støtte foranstaltninger, der sigter på at opretholde konvertibiliteten for den litauiske valuta;

- at støtte stabiliserings- og strukturtilpasningsbestræbelser på mellemlang sigt, herunder betalingsbalancestøtte.

2. Det er en forudsætning for denne finansielle bistand, at Litauen efter omstændighederne inden for rammerne af G-24 fremlægger programmer, der er godkendt af IMF, for konvertibilitet og/eller omstrukturering af den litauiske økonomi med henblik på Fællesskabets godkendelse, og at Litauen vedvarende opretholder disse programmer, og at der som endeligt mål sker en hurtig overgang til dækning af finansieringsbehov ved hjælp af private kilder.

3. Associeringsrådet underrettes om, på hvilke betingelser denne bistand ydes, og om, hvorledes Litauen overholder de forpligtelser, det påtager sig i forbindelse med sådan bistand.

Artikel 108

Fællesskabets finansielle bistand vurderes på baggrund af de behov, der opstår, og Litauens udviklingsniveau under hensyntagen til fastlagte prioriterede mål og absorptionskapaciteten i den litauiske økonomi, evnen til at tilbagebetale lån og de resultater, der opvises i bestræbelserne for at indføre markedsøkonomi og for en omstrukturering i Litauen.

Artikel 109

For at sikre den bedst mulige anvendelse af de disponible ressourcer drager parterne omsorg for, at Fællesskabets bidrag ydes i nær koordination med bidragene fra andre kilder, såsom medlemsstaterne, andre lande, herunder G-24, og internationale finansieringsinstitutter som Den Internationale Valutafond, Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling.

Artikel 110

Litauen deltager i rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre aktiviteter, der iværksættes af Fællesskabet på de områder, der er fastsat i bilag XX. Uden at det berører Litauens nuværende deltagelse i de i bilag XX omhandlede aktiviteter, fastlægger Associeringsrådet vilkårene for Litauens deltagelse i disse aktiviteter. Litauens finansielle bidrag til de i bilag XX omhandlede aktiviteter baseres på det princip, at Litauen selv afholder udgifterne i forbindelse med sin deltagelse. Om nødvendigt kan Fællesskabet ud fra en vurdering af omstændighederne i det enkelte tilfælde og i overensstemmelse med de regler, der gælder for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, beslutte at betale et supplement til Litauens bidrag.

Afsnit X

Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 111

Der oprettes et Associeringsråd, som skal føre tilsyn med denne aftales gennemførelse. Det træder sammen på ministerplan en gang om året, og når omstændighederne kræver det. Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 112

1. Associeringsrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af den litauiske regering på den anden side.

2. Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Formandshvervet i Associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af den litauiske regering i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

5. EIB deltager efter omstændighederne som observatør i Associeringsrådets arbejde.

Artikel 113

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelse af denne aftales mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri fastsatte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, som træffer de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre de trufne afgørelser. Associeringsrådet kan også rette passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og henstillinger efter aftale mellem de to parter.

Artikel 114

1. Hver af de to parter kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne vedtages ved flertalsafgørelser.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 115

1. Associeringsrådet bistås i udøvelsen af sine opgaver af et Associeringsudvalg bestående af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for den litauiske regering på den anden side, normalt på højtstående embedsmandsplan.

Associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden Associeringsudvalgets opgaver, som omfatter forberedelse af Associeringsrådets møder, og hvorledes Associeringsudvalget skal fungere.

2. Associeringsrådet kan uddelegere enhver af sine beføjelser til Associeringsudvalget. I så fald træffer Associeringsudvalget sine afgørelser i overensstemmelse med artikel 113.

Artikel 116

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte særlige udvalg eller arbejdsgrupper, der skal bistå det i udførelsen af dets hverv.

Associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden de nærmere retningslinjer for sådanne udvalgs og arbejdsgruppers sammensætning og opgaver samt for deres funktionsmåde.

Artikel 117

Der nedsættes et Parlamentarisk Udvalg. Det skal være forum for medlemmerne af det litauiske parlament og Europa-Parlamentet med henblik på møder og udveksling af synspunkter. Det mødes med mellemrum, som det selv fastsætter.

Artikel 118

1. Det Parlamentariske Udvalg består af medlemmer af Europa-Parlamentet på den ene side og medlemmer af det litauiske parlament på den anden side.

2. Det Parlamentariske Udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i Det Parlamentariske Udvalg udøves på skift af Europa-Parlamentet og det litauiske parlament i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i dets forretningsorden.

Artikel 119

Det Parlamentariske Udvalg kan anmode Associeringsrådet om relevante oplysninger vedrørende denne aftales gennemførelse. Associeringsrådet forelægger udvalget de ønskede oplysninger.

Det Parlamentariske Udvalg underrettes om Associeringsrådets afgørelser.

Det Parlamentariske Udvalg kan rette henstillinger til Associeringsrådet.

Artikel 120

Hver af parterne forpligter sig til inden for denne aftales anvendelsesområde at sikre, at fysiske og juridiske personer fra den anden part har adgang uden forskelsbehandling i forhold til egne statsborgere til parternes kompetente domstole og administrative organer for at kunne forsvare deres individuelle rettigheder og deres ejendomsrettigheder, herunder intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Artikel 121

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser;

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmaterial eller forskning, udvikling og produktion, der er uundværlig i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål;

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed

d) den anser for nødvendige for at opfylde sine internationale forpligtelser vedrørende kontrol med industrivarer og teknologi med dobbelt anvendelse.

Artikel 122

1. Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Litauen over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder eller filialer;

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Litauen, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem litauiske statsborgere eller virksomheder eller filialer.

2. Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke parternes ret til at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning på skattepligtige, som ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 123

Varer med oprindelse i Litauen må ikke nyde en gunstigere behandling, når de indføres i Fællesskabet, end den, medlemsstaterne indrømmer hinanden indbyrdes.

Den behandling, der indrømmes Litauen i henhold til afsnit IV og afsnit V, kapitel I, må ikke være gunstigere end den, medlemsstaterne indrømmer hinanden indbyrdes.

Artikel 124

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, Associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks Associeringsrådet og vil der på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 125

Denne aftale berører, indtil der er opnået lige rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder i henhold til denne aftale, ikke rettigheder, der er dem sikret på grundlag af bestående aftaler mellem en eller flere medlemsstater på den ene side og Litauen på den anden side, undtagen hvad angår sektorer, der henhører under Fællesskabets kompetence, og med forbehold af medlemsstaternes forpligtelser i medfør af denne aftale i sektorer, der henhører under deres kompetence.

Artikel 126

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Litauen.

Artikel 127

Protokol nr. 1-5 og bilag nr. I-XX udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 128

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 129

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union er depositar for denne aftale

Artikel 130

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Republikken Litauens område.

Artikel 131

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og litauisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 132

Denne aftale godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

Denne aftale træder på tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Republikken Litauen om handel og økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, undertegnet den 11. maj 1992 i Bruxelles.

Denne aftale bygger delvis på, videreudvikler og inkorporerer de vigtigste bestemmelser i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Republikken Litauen om frihandel og handelsanliggender, undertegnet den 18. juli 1994. Denne aftale træder på tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for aftalen om frihandel og handelsanliggender.

De afgørelser, der er truffet af Det Blandede Udvalg, som er nedsat ved aftalen om handel og økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, og som også varetager de opgaver, det er tillagt ved aftalen om frihandel og handelsanliggender, finder fortsat anvendelse, indtil de ophæves ved afgørelser truffet af Associeringsrådet.

Associeringsrådet vedtager på sit første møde de ændringer til denne aftale, særlig protokollerne og bilagene, der er nødvendige for at tilpasse den til ændringer til aftalen om frihandel og handelsanliggender vedtaget af Det Blandede Udvalg i tiden mellem undertegnelsen og ikrafttrædelsen af denne aftale.

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. maj 1995

RÅDET 6810/95 LIMITE PECOS 69

N O T E

Vedr.: Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side

Hoslagt følger til delegationerne teksten til ovennævnte aftale og slutakten hertil efter gennemgang i Jurist-lingvist-Gruppen.(*)

(*)Bilagene og protokollerne findes i dok.6810/95 ADD1.

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. maj 1995 RÅDET 6810/95 ADD 1 LIMITE PECOS 69

N O T E

Vedr.: Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side

Hoslagt følger til delegationerne bilagene og protokollerne til ovennævnte aftale efter gennemgang i Jurist-lingvist-Gruppen.

LISTE OVER BILAG

I Artikel 9 og 18 Definition af industrivarer og landbrugsprodukter

II Artikel 11, stk. 2 Litauens importtoldindrømmelser

III Artikel 11, stk. 3 Litauens importtoldindrømmelser

IV Artikel 11, stk. 4 Litauens importtoldindrømmelser

V Artikel 14, stk. 1 Litauens eksporttoldindrømmelser

VI Artikel 16, stk. 1 Fællesskabets toldindrømmelser for tekstilvarer

VII Artikel 17, stk. 1 Forarbejdede landbrugsprodukter

VIII Artikel 17, stk. 2 Forarbejdede landbrugsprodukter

IX Artikel 20, stk. 2 Fællesskabets indrømmelser på landbrugsområdet - toldindrømmelser

X Artikel 20, stk. 2 Fællesskabets indrømmelser på landbrugsområdet - ordninger for udførsel af levende dyr og kød

XI Artikel 20. stk. 2 Fællesskabets indrømmelser på landbrugsområdet - toldkontingenter

XII Artikel 20, stk. 2 Litauens indrømmelser på landbrugsområdet - toldsatser

XIII Artikel 20, stk. 2 Litauens indrømmelser på landbrugsområdet - toldkontingenter

XIV Artikel 23, stk. 1 Fællesskabets indrømmelser på fiskeriområdet

XV Artikel 23, stk. 1 Litauens indrømmelser på fiskeriområdet

XVI Artikel 44, stk. 1 Opstilling af EF-undtagelser

XVIIa Artikel 44, stk. 2 Opstilling af permanente litauiske undtagelser

XVIIb Artikel 44, stk. 2 i) Opstilling af litauiske undtagelser i overgangsperioden

XVIII Artikel 47 Finansielle tjenesteydelser

XIX Artikel 67 Beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

XX Artikel 110 Litauens deltagelse i EF-programmer

BILAG I

Fortegnelse over varer omhandlet i aftalens artikel 9 og 18

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3502   Albuminer, albuminater og andre albuminderivater: 

 ex 3502 10 - Ægalbumin: 

       - - I andre tilfælde: 

 3502 10 91 - - -Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere osv.) 

 3502 10 99 - - -I andre tilfælde 

 ex 3502 90 - Andre varer: 

       - - Albuminer, undtagen ægalbumin: 

       - - - Mælkealbumin: 

 3502 90 51 - - - - Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere 

           osv.) 

 3502 90 59 - - - - I andre tilfælde 

 4501    Naturkork, rå eller groft bearbejdet; korkaffald; knust, 

       granuleret eller pulveriseret kork 

 5201    Bomuld 

 5301    Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af 

       hør (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) 

 5302    Hamp (Cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke 

       spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og 

       opkradset tekstilmateriale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

BILAG II

Liste over varer omhandlet i artikel 11, stk. 2

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse                 Basistold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6403    Fodtøj                       10% 

 --------------------------------------------------------------------- 

BILAG III

Liste over varer omhandlet i artikel 11, stk. 3

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse                 Basistold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3401    Sæbe                        10% 

 3402 20   Organiske overfladeaktive stoffer: præparater i 

       pakninger til detailsalg              10% 

 3402 90   Andre organiske overfladeaktive stoffer      10% 

 3404    Syntetisk voks og tilberedt voks          10% 

 3405    Pudse- og polermidler               10% 

 3406    Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer 10% 

 3605    Tændstikker                    25% 

 3917 22 91 Stive rør og slanger, af polymerer af propylen, 

       forsynet med fittings, til anvendelse i civile 

       luftfartøjer                    10% 

 3917 22 99 Stive rør og slanger, af polymerer af propylen, i 

       andre tilfælde                   10% 

 3917 23   Stive rør og slanger, af polymerer af vinylchlorid 10% 

 3917 29   Stive rør og slanger, af anden plast        10% 

 3917 31   Bøjelige rør og slanger              10% 

 3917 32 11 Andre rør og slanger, uden fittings, af 

       kondensationsprodukter eller intermolekylært 

       omlejrede polymerisationsprodukter, af 

       epoxyharpikser                   10% 

 3917 32 19 Andre rør og slanger, i andre tilfælde       10% 

 3917 32 31 Andre rør og slanger, af 

       additionspolymerisationsprodukter, af polymerer 

       af etylen                     10% 

 3917 32 35 Andre rør og slanger, af 

       additionspolymerisationsprodukter, af polymerer 

       af vinylchlorid                  10% 

 3917 32 39 Andre rør og slanger, af 

       additionspolymerisationsprodukter, af anden plast 10% 

 3917 32 51 Andre rør og slanger, i andre tilfælde, ikke 

       forstærkede                    10% 

 3917 32 99 Andre rør og slanger, andre varer         10% 

 3917 33   Andre rør og slanger, med fittings         10% 

 3917 39   Andre sømløse rør og slanger            10% 

 3917 40   Fittings                      10% 

 3918    Gulvbelægningsmaterialer af plast         10% 

 3920 10 21 Andre plader, ark, film osv. af polyetylen med 

       densitet under 0,94                10% 

 3920 10 29 Andre plader, ark, film osv. af polyetylen med 

       densitet 0,94 og derover              10% 

 3920 10 50 I andre tilfælde, af tykkelse 0,10 mm og derunder 10% 

 3920 10 90 I andre tilfælde, af tykkelse over 0,10 mm     10% 

 3920 20   Andre plader, ark, film osv. af polymerer af 

       propylen                      10% 

 3920 41   Andre plader, ark, film osv., stive varer, af 

       polymerer af vinylchlorid             10% 

 3920 42   Andre plader, ark, film osv., bøjelige varer, af 

       polymerer af vinylchlorid             10% 

 3920 51   Andre plader, ark, film osv., af 

       polymetylmetacrylat                10% 

 3920 59   Af andre polymerer af acryl            10% 

 3920 61   Af polycarbonater                 10% 

 3920 62   Af polyetylenterephtalat              10% 

 3920 63   Af umættede polyestere               10% 

 3920 69   Af andre polyestere                10% 

 3920 71   Af regenereret cellulose              10% 

 3920 72   Af vulcanfiber                   10% 

 3920 73   Af celluloseacetat                 10% 

 3920 79   Andre plader, ark, film osv., af andre 

       cellulosederivater                 10% 

 3920 91   Af polyvinylbutyral                10% 

 3920 92   Af polyamider                   10% 

 3920 93   Af aminoplast                   10% 

 3920 94   Af fenolplast                   10% 

 3920 99   Af anden plast                   10% 

 3921 11   Andre plader, ark, film osv. af celleplast, af 

       polymerer af styren                10% 

 3921 12   Af polymerer af vinylchlorid            10% 

 3921 14   Af regenereret cellulose              10% 

 3921 19   Af anden plast                   10% 

 3921 90   Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, 

       af plast, andre varer               10% 

 3922    Badekar, brusekar, håndvaske, bideter, klosetter 

       samt sæder og lån dertil, lignende sanitetsartikler, 

       af plast                      10% 

 3923 21   Transport- og emballagegenstande, af polymerer af 

       etylen                       10% 

 3923 30 90 Balloner, flasker, kolber og lignende varer, med 

       rumindhold over 2 liter              10% 

 3923 40   Spoler, bobiner og lignende varer         10% 

 3923 50   Propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger  10% 

 3923 90   Andre transport- og emballagegenstande, af plast  10% 

 3924    Bordservice, køkkenartikler og andre 

       husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast 10% 

 3925    Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds 

       tariferet                     10% 

 3926    Andre varer af plast                10% 

 4201    Sadelmagerarbejder til dyr             10% 

 4202    Kufferter, æsker og lignende varer, af læder eller 

       kunstlæder, vulcanfiber eller af pap        10% 

 4203    Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, at læder 

       eller kunstlæder                  10% 

 4410 10 10 Spånplader og lignende plader, rå eller kun slebne 10% 

 4410 10 50 Belagt med papir imprægneret med melaminplast   10% 

 4410 10 90 I andre tilfælde                  10% 

 4410 90   Af andre træagtige materialer           10% 

 4411    Fiberplader af andre træagtige materialer     10% 

 4413    Træ med forøget densitet              10% 

 4414    Trærammer                     10% 

 4415    Pakkasser og lastpaller, af træ          10% 

 4416    Fade, tønder, kar, baljer osv., af træ       10% 

 4417    Værktøj og redskaber, børstetræ, blokke og læster 

       til fodtøj, af træ                 10% 

 4418    Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug 10% 

 4419    Bordservice og køkkenudstyr, af træ        10% 

 4420    Dekorationsgenstande, æsker, skrin og etuier til 

       smykker, af træ; boligudstyr, af træ        10% 

 4421    Andre varer af træ                 10% 

 4802 52   Papir og pap, ikke belagt, træfrit eller med lille 

       indhold af mekanisk træmasse, af vægt 40 g/m2 eller 

       derover, men ikke over 150 g/m2          10% 

 6401    Vandtæt fodtøj med overdel hverken fastgjort eller 

       sammensat, af gummi eller plast          10% 

 6402    Andet fodtøj af gummi eller plast         10% 

 6404    Fodtøj med ydersål af gummi, plast eller læder og 

       overdel af tekstilmaterialer            10% 

 6405    Andet fodtøj                    10% 

 8403    Kedler til centralopvarmning            10% 

 8414 30 30 Kompressorer, af den art, der anvendes til 

       kølemaskiner, med effekt 0,4 kW og derunder    10% 

 8418 21   Køleskabe til husholdningsbrug, med 

       kompressoraggregat                 25% 

 8418 22   Køleskabe til husholdningsbrug, med 

       absorptionsaggregat, elektriske          25% 

 8418 29   I andre tilfælde                  25% 

 8418 30   Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder  25% 

 8418 40   Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder  25% 

 8506 11 11 Små primærelementer og primærbatterier, af 

       mangandioxid, alkaliske og cylindriske       25% 

 8506 11 19 Andre varer                    25% 

 8506 11 91 I andre tilfælde, med cylindriske celler      25% 

 8506 11 99 Andre varer                    25% 

 8509    Elektromekaniske husholdningsapparater       10% 

 8519    Lydgengivere, uden indbygget lydoptager      10% 

 8520    Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere    10% 

 8528 10 41 Farvevideomonitorer, med katodestrålerør, med 

       skanderingsparametre 625 linjer eller derunder   20% 

 8528 10 43 Farvevideomonitorer, med katodestrålerør, med 

       skanderingsparametre over 625 linjer        20% 

 8528 10 49 I andre tilfælde                  20% 

 8528 10 52 Andre farvefjernsynsmodtagere, med indbygget 

       billedrør, 42 cm og derunder            20% 

 8528 10 54 Andre farvefjernsynsmodtagere, med indbygget 

       billedrør, over 42 cm, men ikke over 52 cm     20% 

 8528 10 56 Andre farvefjernsynsmodtagere, med indbygget 

       billedrør, over 52 cm, men ikke over 72 cm     20% 

 8528 10 58 Andre farvefjernsynsmodtagere, med indbygget 

       billedrør, over 72 cm               20% 

 8528 10 72 Andre farvefjernsynsmodtagere, med vertikal 

       opløsning under 700 linjer             20% 

 8528 10 76 Andre farvefjernsynsmodtagere, med vertikal 

       opløsning 700 linjer og derover          20% 

 8528 10 81 Andre farvefjernsynsmodtagere, med 

       billedskærmforhold bredde/højde under 1,5     20% 

 8528 10 89 Andre farvefjernsynsmodtagere, uden billedskærm  20% 

 8528 10 98 Andre fjernsynsmodtagere, med indbygget billedrør, 

       men uden billedskærm                20% 

 8528 20   Monokrome fjernsynsmodtagere            20% 

 9028 20   Væskemålere                    10% 

 9401    Siddemøbler                    25% 

 9403 10   Møbler af metal, af den art der anvendes i 

       kontorer                      25% 

 9403 20 10 Andre møbler af metal, til anvendelse i civile 

       luftfartøjer                    25% 

 9403 30   Kontormøbler, af træ                25% 

 9403 40   Køkkenmøbler, af træ                25% 

 9403 50   Soveværelsesmøbler, af træ             25% 

 9403 60   Andre møbler, af træ                25% 

 9403 80   Møbler af andre materialer, herunder spanskrør, 

       vidjer, bambus o.l.                25% 

 9403 90 30 Dele, af træ                    25% 

 9403 90 90 Dele, af andre materialer             25% 

 9404 30   Soveposer                     25% 

 9404 90   Andet sengeudstyr                 25% 

 9405    Lamper og belysningsartikler            10% 

 Bilag IV 

 Liste over varer omhandlet i artikel 11, stk. 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 K-koden   Varebeskrivelse             Told 

                      -------------------------- 

                        1.1.1995  1.1.2001 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8703 21 90  Brugte automobiler 

 8703 22 90 

 8703 23 90  - Automobiler, over 7 år, men 

       ikke over 10 år gamle        5%     0% 

 8703 24 90 

 8703 31 90  - Automobiler, over 10 år gamle   10%     0% 

 8703 32 90 

 8703 33 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 BILAG V 

 Liste over varer omhandlet i artikel 14, stk. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse         Told % 

                  ---------------------------------- 

                  1.1.1995- 1.1.1998- 

                  31.12.1997 31.12.2000 Fra 1.1.2001 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4101-4103  Rå huder og skind      50     30     0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4104 10-1091 Halvfabrikata af læder   10     5     0 

 4104 21-29, 

 4105 11-1990 

 4106 11-1900 

 4107 1010, 

 4107 21, 

 4107 2910, 

 4107 9010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4301     Rå pelsskind        15     8     0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4403 2000  Nåletræ, ubearbejdet    20     20     0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4403 91   Træ af eg, ubearbejdet   50     50     0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4403 9990  Træ af ask, ubearbejdet   50     50     0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4403 991,  Træ af andre løvfældende 

 4403 9990  træer, ubearbejdet     10     10     0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7204     Affald og skrot af jern 

       og stål           15     8     0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7404, 7503, Affald og skrot af 

 7602,7802,  ikke-jernholdigt metal   15     15     0 

 7902, 8002, 

 8101 9190, 

 8103 1090, 

 8104 20, 

 8105 1090, 

 8108 1090, 

 8111 0019, 

 8112 2039, 

 8112 4019, 

 8112 9139 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag VI

Liste over tekstilvarer med oprindelse i Letland, for hvilke der gælder toldlofter

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategori KN-/Tarickode Varebeskrivelse(* 1)     Toldlofter(* 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1    5204 11 00   Garn af bomuld, ikke i       2 261 

     5204 19 00   detailsalgsoplægninger       (tons) 

     5205 

     5206 

     5604 90 00*50 

 2    5208      Vævede stoffer af bomuld, bortset 2 737 

     5209      fra drejervævet stof af bomuld,  (tons) 

     5210      frottestof, vævede bånd, fløjls-, 

     5211      plys- og chenillestoffer, tyl 

     5212      og knyttede netstoffer 

     5811 00 00*91 

          *92 

     6308 00 00*11 

          *19 

 3    5512      Vævet stof af syntetiske fibre    630 

     5513      (korte eller affald), bortset fra (tons) 

     5514      vævede bånd, fløjls- og plys- 

     5515      stoffer (inklusive håndklædefrottestof 

     5803 90 30   af bomuld) og chenillestoffer 

     5905 00 70*10 

     6308 00 00*20 

 4    6105 10 00   Skjorter, T-shirts, pully-shirts  1 883 

     6105 20 10   (undtagen af uld eller fine   (1 000 stk.) 

     6105 20 90   dyrehår), undertrøjer o.l., af 

     6105 90 10   trikotage 

     6109 10 00 

     6109 90 10 

     6109 90 30 

     6110 20 10 

     6110 30 10 

 5    6101 10 90   Sweatere, pullovere, slipovere,  1 510 

     6101 20 90   cardiganer, cardigansæt,     (1 000 stk.) 

     6101 30 90   jumpere, trøjer og veste 

             (undtagen tilskårne og syede); 

             anorakker, vindjakker, blousonjakker 

             o.l., af trikotage 

     6102 10 90 

     6102 20 90 

     6102 30 90 

     6110 10 10 

     6110 10 31 

     6110 10 35 

     6110 10 38 

     6110 10 91 

     6110 10 95 

     6110 10 98 

     6110 20 91 

     6110 20 99 

     6110 30 91 

     6110 30 99 

 6    6203 41 10   Shorts og andre korte benklæder  1 750 

     6203 41 90   (bortset fra badedragter) til  (1 000 stk.) 

     6203 42 31   mænd og drenge, vævede; lange 

     6203 42 33   benklæder til kvinder og piger, 

     6203 42 35   vævede af uld, bomuld eller 

     6203 42 90   syntetiske eller regenererede 

     6203 43 19   fibre; underdele af forede 

     6203 43 90   træningsdragter, af bomuld eller 

     6203 49 19   syntetiske eller regenererede 

     6203 49 50   fibre, bortset fra varer i kategori 

             16 og 29 

     6204 61 10 

     6204 62 31 

     6204 62 33 

     6204 62 39 

     6204 63 18 

     6204 69 18 

     6211 32 42 

     6211 33 42 

     6211 42 42 

     6211 43 42 

 7    6106 10 00   Skjorter, skjortebluser og bluser,  972 

     6106 20 00   også af trikotage, af uld,    (1 000 stk.) 

     6106 90 10   bomuld eller syntetiske eller re- 

             genererede fibre, til kvinder og piger 

     6206 20 00 

     6206 30 00 

     6206 40 00 

 8    6205 10 00   Skjorter (herunder sports- og   1 917 

     6205 20 00   arbejdsskjorter), ikke af    (1 000 stk.) 

     6205 30 00   trikotage, til mænd og drenge, 

             af uld, bomuld eller syntetiske 

             eller regenererede fibre 

 9    5802 11 00   Håndklædefrottestof, og       131 

     5802 19 00   lignende frottestof af bomuld;   (tons) 

     6302 60 00*90 håndklæder, vaskeklude, 

             viskestykker og lignende køkken- 

             tekstiler, ikke af trikotage, af 

             vævet frottestof af bomuld 

 15    6202 11 00   Frakker, kapper og slag, jakker   227 

     6202 12 10*90 og blazere, vævede, til kvinder (1 000 stk.) 

     6202 12 90*90 og piger, af uld, bomuld eller 

     6202 13 10*90 syntetiske eller regenererede 

     6202 13 90*90 fibre, bortset fra parkacoats 

             under kategori 21 

     6204 31 00 

     6204 32 90 

     6204 33 90 

     6204 39 19 

     6210 30 00 

 16    6203 11 00   Jakkesæt, ikke af trikotage,     99 

     6203 12 00   til mænd og drenge, af uld,   (1 000 stk.) 

     6203 19 10   bomuld eller syntetiske eller 

     6203 19 30   regenererede fibre, undtagen 

     6203 21 00   skisæt; forede træningsdragter 

     6203 22 80   til mænd og drenge, med yderstof 

     6203 23 80   af et og samme stof, af bomuld 

     6203 29 18   eller syntetiske eller regene- 

             rerede fibre 

     6211 32 31   Jakker, bortset fra anorakker     81 

     6211 33 31   og blazere, ikke af trikotage,  (1 000 stk.) 

 17    6203 31 00   til mænd og drenge, af uld, bomuld 

     6203 32 90   eller syntetiske fibre eller 

     6203 33 90   regenererede fibre 

     6203 39 19 

 20    6302 21 00   Sengelinned, ikke af trikotage    232 

     6302 22 90                    (tons) 

     6302 29 90 

     6302 31 10 

     6302 31 90 

     6302 32 90 

     6302 39 90 

 39    6302 51 10   Dækketøj, håndklæder, vaskeklude,  101 

     6302 51 90   viskestykker og lignende      (tons) 

     6302 53 90   køkkentekstiler, ikke af trikotage, 

             ikke af frottestof 

     6302 59 00*90 

     6302 91 10 

     6302 91 90 

     6302 93 90 

     6302 99 00*90 

 10    6111 10 10   Handsker, vanter og luffer,     308 

     6111 20 10   af trikotage            1 537 

     6111 30 10                   (1 000 par) 

     6111 90 00*11 

     6116 10 10 

     6116 10 90 

     6116 91 00 

     6116 92 00 

     6116 93 00 

     6116 99 00 

 12    6115 12 00   Strømpebenklæder, strømper,    3 189 

     6115 19 10   understrømper, sokker, ankelsokker,(1 000 par 

     6115 19 90   o.l., af trikotage, (ikke til   eller 

 stk.) 

     6115 20 11   spædbørn), herunder også støtte- 

     6115 20 90   strømper, bortset fra varer i kategori 70 

     6115 91 00 

     6115 92 00 

     6115 93 10 

     6115 93 30 

     6115 93 99 

     6115 99 00 

 13    6107 11 00   Trusser og andre underbenklæder  2 018 

     6107 12 00   til mænd og drenge,       (1 000 stk.) 

     6107 19 00   trusser og andre underbenklæder 

     6108 21 00   til kvinder og piger, af 

     6108 22 00   trikotage, af uld, bomuld eller 

     6108 29 00   syntetiske eller regenererede fibre 

 14    6201 11 00   Frakker, kapper og slag, vævede,   46 

     6201 12 10*90 til mænd og drenge, af      (1 000 stk.) 

     6201 12 90*90 uld, bomuld eller syntetiske 

     6201 13 10*90 eller regenererede fibre, bortset 

     6201 13 90*90 fra parkacoats under kategori 21 

     6210 20 00 

 18    6207 11 00   Undertrøjer, underbenklæder,     112 

     6207 19 00   pyjamas og anden natbeklædning, (1 000 stk.) 

     6207 21 00   badekåber, slåbrokker o.l., til 

     6207 22 00   mænd og drenge, ikke af trikotage 

     6207 29 00 

     6207 91 00 

     6207 92 00 

     6207 99 00 

     6208 11 00   Undertrøjer, underkjoler, underskørter, 

     6208 19 10   trusser, pyjamas og anden natbeklædning, 

     6208 19 90   hjemmedragter, badekåber, slåbrokker o.l. 

     6208 21 00   til kvinder og piger, ikke af trikotage 

     6208 22 00 

     6208 29 00 

     6208 91 10 

     6208 91 90 

     6208 92 10 

     6208 92 90 

     6208 99 00 

 19    6213 20 00   Lommetørklæder, ikke af trikotage 1 746 

     6213 90 00                   (1 000 stk.) 

 21    6201 12 10*10 Parkacoats, anorakker, vindjakker,  562 

     6201 12 90*10 blousonjakker o.l., ikke af   (1 000 stk.) 

     6201 13 10*10 trikotage, af uld, bomuld eller 

     6201 13 90*10 syntetiske eller regenererede 

     6201 91 00   fibre; overdele af forede trænings- 

     6201 92 00   dragter, af bomuld eller 

     6201 93 00   syntetiske eller regenererede fibre, 

             bortset fra varer i kategori 16 og 29 

     6202 12 10*10 

     6202 12 90*10 

     6202 13 10*10 

     6202 13 90*10 

     6202 91 00 

     6202 92 00 

     6202 93 00 

     6211 32 41 

     6211 33 41 

     6211 42 41 

     6211 43 41 

 22    5508 10 11   Garn af korte syntetiske fibre,   649 

     5508 10 19   ikke i detailsalgsoplægninger    (tons) 

     5509 11 00 

     5509 12 00 

     5509 21 10 

     5509 21 90 

     5509 22 10 

     5509 22 90 

     5509 31 10 

     5509 31 90 

     5509 32 10 

     5509 32 90 

     5509 41 10 

     5509 41 90 

     5509 42 10 

     5509 42 90 

     5509 51 00 

     5509 52 10 

     5509 52 90 

     5509 53 00 

     5509 59 00 

     5509 61 10 

     5509 61 90 

     5509 62 00 

     5509 69 00 

     5509 91 10 

     5509 91 90 

     5509 92 00 

     5509 99 00 

 23    5508 20 10   Garn af korte regenererede fibre,  308 

             ikke i detailsalgsoplægninger   (tons) 

     5510 11 00 

     5510 12 00 

     5510 20 00 

     5510 30 00 

     5510 90 00 

 24    6107 21 00   Pyjamas og anden natbeklædning,   499 

     6107 22 00   badekåber, slåbrokker o.l., af  (1 000 stk.) 

     6107 29 00   trikotage, til mænd og drenge 

     6107 91 00 

     6107 92 00 

     6107 99 00*10 

     6108 31 10   Pyjamas og anden natbeklædning, 

     6108 31 90   hjemmedragter, badekåber, 

     6108 32 11   slåbrokker o.l., af trikotage, 

     6108 32 19   til kvinder og piger 

     6108 32 90 

     6108 39 00 

     6108 91 00 

     6108 92 00 

     6108 99 10 

 26    6104 41 00   Kjoler til kvinder og piger,     395 

     6104 42 00   af uld, bomuld eller syntetiske (1 000 stk.) 

     6104 43 00   eller regenererede fibre 

     6104 44 00 

     6204 41 00 

     6204 42 00 

     6204 43 00 

     6204 44 00 

 27    6104 51 00   Nederdele, også buksenederdele,   260 

     6104 52 00   til kvinder og piger       (1 000 stk.) 

     6104 53 00 

     6104 59 00 

     6204 51 00 

     6204 52 00 

     6204 53 00 

     6204 59 10 

 28    6103 41 10   Benklæder, overalls, shorts og    109 

     6103 41 90   andre korte benklæder (bortset  (1 000 stk.) 

     6103 42 10   fra badedragter) af trikotage, 

     6103 42 90   af uld, bomuld eller syntetiske 

     6103 43 10   eller regenererede fibre 

     6103 43 90 

     6103 49 10 

     6103 49 91 

     6104 61 10 

     6104 61 90 

     6104 62 10 

     6104 62 90 

     6104 63 10 

     6104 63 90 

     6104 69 10 

     6104 69 91 

 29    6204 11 00   Dragter, kostumer og sæt, ikke    124 

     6204 12 00   af trikotage, til kvinder og   (1 000 stk.) 

     6204 13 00   piger, af uld, bomuld eller 

     6204 19 10   syntetiske eller regenererede fibre, 

     6204 21 00   undtagen skidragter og skisæt; 

     6204 22 80   forede træningsdragter til kvinder 

     6204 23 80   og piger, med yderstof af et og 

     6204 29 18   samme stof, af bomuld eller 

             syntetiske eller regenererede fibre 

     6211 42 31 

     6211 43 31 

 31    6212 10 00   Brystholdere, vævede eller af    674 

             trikotage            (1 000 stk.) 

 32    5801 10 00   Vævede fløjls-, plys- og       90 

     5801 21 00   chenillestoffer, bortset fra    (tons) 

     5801 22 00   håndklædefrottestof og lignende 

     5801 23 00   frottestof af bomuld samt vævede 

     5801 24 00   bånd og tuftet tekstilstof, af 

     5801 25 00   uld, bomuld eller syntetiske eller 

     5801 26 00   regenererede fibre 

     5801 31 00 

     5801 32 00 

     5801 33 00 

     5801 34 00 

     5801 35 00 

     5801 36 00 

     5802 20 00 

     5802 30 00 

 33    5407 20 11   Stoffer af garn af syntetiske    242 

     6305 31 91   filamenter, fremstillet af     (tons) 

     6305 31 99   strimler o.l. af polyetylen eller 

             polypropylen, af bredde på under 

             3 m; sække og poser til emballage, 

             fremstillet af disse strimler o.l. 

 34    5407 20 19   Stoffer af garn af syntetiske      8 

             filamenter, fremstillet af strimler (tons) 

             o.l. af polyetylen eller polypropylen, 

             på 3 m og derover 

 35    5407 10 00   Vævet stof af endeløse        264 

     5407 20 90   regenererede fibre, bortset fra   (tons) 

     5407 30 00   cordvæv til fremstilling af 

     5407 41 00   dæk under kategori 114 

     5407 42 10 

     5407 42 90 

     5407 43 00 

     5407 44 10 

     5407 44 90 

     5407 51 00 

     5407 52 00 

     5407 53 10 

     5407 53 90 

     5407 54 00 

     5407 60 10 

     5407 60 30 

     5407 60 51 

     5407 60 59 

     5407 60 90 

     5407 71 00 

     5407 72 00 

     5407 73 10 

     5407 73 91 

     5407 73 99 

     5407 74 00 

     5407 81 00 

     5407 82 00 

     5407 83 10 

     5407 83 90 

     5407 84 00 

     5407 91 00 

     5407 92 00 

     5407 93 10 

     5407 93 90 

     5407 94 00 

     5811 00 00*95 

     5905 00 70*90 

 36    5408 10 00   Vævet stof af endeløse        58 

     5408 21 00   syntetiske fibre, bortset fra    (tons) 

     5408 22 10   cordvæv til fremstilling af 

     5408 22 90   dæk under kategori 114 

     5408 23 10 

     5408 23 90 

     5408 24 00 

     5408 31 00 

     5408 32 00 

     5408 33 00 

     5408 34 00 

     5811 00 00*96 

     5905 00 70*20 

 37    5516 11 00   Vævet stof af korte regenererede   386 

     5516 12 00   fibre                (tons) 

     5516 13 00 

     5516 14 00 

     5516 21 00 

     5516 22 00 

     5516 23 10 

     5516 23 90 

     5516 24 00 

     5516 31 00 

     5516 32 00 

     5516 33 00 

     5516 34 00 

     5516 41 00 

     5516 42 00 

     5516 43 00 

     5516 44 00 

     5516 91 00 

     5516 92 00 

     5516 93 00 

     5516 94 00 

     5803 90 50 

     5905 00 70*30 

 38 A   6002 43 11   Trikotagestof af syntetiske fibre   22 

     6002 93 10   til forhæng og gardiner       (tons) 

 38 B   6303 91 00*10 Stores, ikke af trikotage       1 

     6303 92 90*10                   (ton) 

     6303 99 90*20 

 40    6303 91 00*91 Gardiner, forhæng, undergardiner,   37 

          *99 kapper, sengeforhæng o.l., ikke   (tons) 

     6303 92 90*90 af trikotage, af uld, bomuld eller 

     6303 99 90*31 syntetiske eller regenerede fibre 

          *39 

          *90 

     6304 19 10 

     6304 19 90*91 

     6304 92 00 

     6304 93 00*90 

     6304 99 00*92 

 41    5401 10 11   Garn af endeløse syntetiske     750 

     5401 10 19   filamenter, ikke i         (tons) 

             detailsalgsoplægninger, bortset 

             fra enkelttrådet garn, snoet 50 

             omgange og derunder pr. meter, 

             eller ikke snoet 

     5402 10 10 

     5402 10 90 

     5402 20 00 

     5402 31 10 

     5402 31 30 

     5402 31 90 

     5402 32 00 

     5402 33 10 

     5402 33 90 

     5402 39 10 

     5402 39 90 

     5402 49 10 

     5402 49 91 

     5402 49 99 

     5402 51 10 

     5402 51 30 

     5402 51 90 

     5402 52 10 

     5402 52 90 

     5402 59 10 

     5402 59 90 

     5402 61 10 

     5402 61 30 

     5402 61 90 

     5402 62 10 

     5402 62 90 

     5402 69 10 

     5402 69 90 

     5604 20 00*10 

     5604 90 00*40 

          *90 

 42    5401 20 10   Garn af regenererede filamenter,   75 

     5403 10 00   ikke i detailsalgsoplægninger,   (tons) 

     5403 20 10   bortset fra enkelttrådet garn af 

     5403 20 90   rayonviskose, snoet 250 gange og 

             derunder pr. meter, og enkelttrådet 

             garn af celluloseacetat 

     5403 32 00*90 

     5403 33 90 

     5403 39 00 

     5403 41 00 

     5403 42 00 

     5403 49 00 

     5604 20 00*20 

 43    5204 20 00   Garn af kemofilamenter, garn     77 

     5207 10 00   af korte regenererede fibre,    (tons) 

     5207 90 00   garn af bomuld, i detailsalgs- 

             oplægninger 

     5401 10 90 

     5401 20 90 

     5406 10 00 

     5406 20 00 

     5508 20 90 

     5511 30 00 

 47    5106 10 10   Garn af uld og fine dyrehår,     18 

     5106 10 90   kartet, ikke i           (tons) 

     5106 20 11   detailsalgsoplægninger 

     5106 20 19 

     5106 20 91 

     5106 20 99 

     5108 10 10 

     5108 10 90 

 48    5107 10 10   Garn af uld og fine dyrehår,     60 

     5107 10 90   kæmmet, ikke i           (tons) 

     5107 20 10   detailsalgsoplægninger 

     5107 20 30 

     5107 20 51 

     5107 20 59 

     5107 20 91 

     5107 20 99 

     5108 20 10 

     5108 20 90 

 49    5109 10 10   Garn af uld og fine dyrehår,     24 

     5109 10 90   i detailsalgsoplægninger      (tons) 

     5109 90 10 

     5109 90 90 

 50    5111 11 11   Vævet stof af uld eller fine dyrehår 60 

     5111 11 19                     (tons) 

     5111 11 91 

     5111 11 99 

     5111 19 11 

     5111 19 19 

     5111 19 31 

     5111 19 39 

     5111 19 91 

     5111 19 99 

     5111 20 00 

     5111 30 10 

     5111 30 30 

     5111 30 90 

     5111 90 10 

     5111 90 91 

     5111 90 93 

     5111 90 99 

     5112 11 10 

     5112 11 90 

     5112 19 11 

     5112 19 19 

     5112 19 91 

     5112 19 99 

     5112 20 00 

     5112 30 10 

     5112 30 30 

     5112 30 90 

     5112 90 10 

     5112 90 91 

     5112 90 93 

     5112 90 99 

 53    5803 10 00   Drejervævet stof af bomuld       1 

                               (ton) 

 54    5507 00 00   Korte regenererede fibre, herunder   7 

             affald, kartede, kæmmede eller på  (tons) 

             anden måde beredt til spinding 

 55    5506 10 00   Korte syntetiske fibre, herunder   60 

     5506 20 00   affald, kartede, kæmmede eller   (tons) 

     5506 30 00   på anden måde beredt til spinding 

     5506 90 10 

     5506 90 91 

     5506 90 99 

 56    5508 10 90   Korte syntetiske fibre, herunder   53 

     5511 10 00   affald, i detailsalgsoplægninger  (tons) 

     5511 20 00 

 58    5701 10 10   Gulvtæpper (herunder gulvløbere   283 

     5701 10 91   og måtter) knyttede, også      (tons) 

             konfektionerede 

     5701 10 93 

     5701 10 99 

     5701 90 10 

     5701 90 90 

 59    5702 10 00   Gulvtæpper og anden gulv-      310 

     5702 31 10   belægning af tekstilmateriale    (tons) 

     5702 31 30   bortset fra varer henhørende 

             under kategori 58 

     5702 31 90 

     5702 32 10 

     5702 32 90 

     5702 39 10 

     5702 41 10 

     5702 41 90 

     5702 42 10 

     5702 42 90 

     5702 49 10 

     5702 51 00 

     5702 52 00 

     5702 59 00*20 

     5702 91 00 

     5702 92 00 

     5702 99 00*20 

     5703 10 10 

     5703 10 90 

     5703 20 11 

     5703 20 19 

     5703 20 91 

     5703 20 99 

     5703 30 11 

     5703 30 19 

     5703 30 51 

     5703 30 59 

     5703 30 91 

     5703 30 99 

     5703 90 10 

     5703 90 90*90 

     5704 10 00 

     5704 90 00 

     5705 00 10 

     5705 00 31 

     5705 00 39 

     5705 00 90*11 

          *19 

 60    5805 00 00   Håndvævede tapisserier (af       1 

             typerne Gobelin, Flandern,      (ton) 

             Aubusson, Beauvais o.l.) og 

             håndbroderede tapisserier (med 

             gobelinsting, korssting o.l.), 

             også konfektionerede 

 61    5806 10 00*90 Vævede bånd og bånd bestående     48 

     5806 20 00   af sammenlimede parallelle     (tons) 

     5806 31 10   garner eller fibre, bortset 

     5806 31 90   fra etiketter o.l. under kategori 62 

     5806 32 10 

     5806 32 90 

     5806 39 00*90 Elastiske tekstilstoffer (undtagen 

     5806 40 00*90 trikotagestof) bestående af tekstil 

             i forbindelse med gummitråde 

 62    5606 00 91   Chenillegarn; overspundet garn    61 

     5606 00 99   (bortset fra garn overtrukket med (tons) 

             metal og overspundet garn af hestehår) 

     5804 10 11   Tyl og knyttede netstoffer, hånd- eller 

     5804 10 19   maskinfremstillede blonder og 

     5804 10 90   kniplinger, i løbende længder, 

     5804 21 10   strimler eller motiver 

     5804 21 90 

     5804 29 10 

     5804 29 90 

     5804 30 00 

     5807 10 10   Vævede etiketter, emblemer o.l., ikke 

     5807 10 90   broderede, i løbende længder eller 

             tilskårne stykker 

     5808 10 00   Agramaner, possement o.l. arbejder 

     5808 90 00   i løbende længder, kvaster, pomponer o.l. 

     5810 10 10   Broderier, i løbende længder, strimler 

             eller i motiver 

     5810 10 90 

     5810 91 10 

     5810 91 90 

     5810 92 10 

     5810 92 90 

     5810 99 10 

     5810 99 90 

 63    5906 91 00   Trikotagestof af syntetiske fibre   33 

     6002 10 10*10 med indhold af elastiske mono-   (tons) 

     6002 10 90   filamenter på 5 vægtprocent 

     6002 30 10*10 og derover og trikotagestof med 

     6002 30 90   indhold af gummitråde på 5 vægtprocent og 

             derover 

     6001 10 00*10 Blondestoffer og stoffer med opskåren 

             luv, af syntetiske fibre 

     6002 20 31 

     6002 43 19 

 65    5606 00 10   Trikotagestof, bortset fra varer   166 

             henhørende under kategori 38 A og  (tons) 

             63, af uld, bomuld eller syntetiske 

             eller regenererede fibre 

     6001 10 00*20 

     6001 21 00 

     6001 22 00 

     6001 29 10 

     6001 91 10 

     6001 91 30 

     6001 91 50 

     6001 91 90 

     6001 92 10 

     6001 92 30 

     6001 92 50 

     6001 92 90 

     6001 99 10 

     6002 10 10*91 

     6002 20 10 

     6002 20 39 

     6002 20 50 

     6002 20 70 

     6002 30 10*91 

     6002 41 00 

     6002 42 10 

     6002 42 30 

     6002 42 50 

     6002 42 90 

     6002 43 31 

     6002 43 33 

     6002 43 35 

     6002 43 39 

     6002 43 50 

     6002 43 91 

     6002 43 93 

     6002 43 95 

     6002 43 99 

     6002 91 00 

     6002 92 10 

     6002 92 30 

     6002 92 50 

     6002 92 90 

     6002 93 31 

     6002 93 33 

     6002 93 35 

     6002 93 39 

     6002 93 91 

     6002 93 99 

 66    6301 10 00   Plaider og lignende tæpper,      23 

     6301 20 91   ikke af trikotage, af uld, bomuld  (tons) 

     6301 20 99   eller syntetiske eller regenererede 

             fibre 

     6301 30 90 

     6301 40 90*91 

          *99 

     6301 90 90*21 

          *99 

 67    5807 90 90   Tilbehør til beklædningsgenstande,  85 

     6113 00 10   af trikotage, ikke til spædbørn;  (tons) 

     6117 10 00   al slags linned af trikotage; 

     6117 20 00   gardiner, forhæng, stores, under- 

     6117 80 10   gardiner, kapper, sengeforhæng 

     6117 80 90   og andre boligtekstiler af 

     6117 90 00   trikotage; andre varer af trikotage, 

             også dele af beklædningsgenstande 

             eller tilbehør til beklædningsgenstande 

     6301 20 10 

     6301 30 10 

     6301 40 10 

     6301 90 10 

     6302 10 10 

     6302 10 90 

     6302 40 00 

     6302 60 00*10 

     6303 11 00 

     6303 12 00 

     6303 19 00 

     6304 11 00 

     6304 91 00 

     6305 20 00*10 

     6305 31 10 

     6305 39 00*91 

     6305 90 00*20 

     6307 10 10 

     6307 90 10 

 68    6111 10 90   Beklædningsgenstande og tilbehør   91 

     6111 20 90   til beklædningsgenstande til     (tons) 

     6111 30 90   spædbørn, bortset fra handsker, 

     6111 90 00*19 vanter og luffer under kategori 10 

             og 87 og strømper og sokker, ikke af 

             trikotage, under kategori 88 

     6209 10 00*90 

     6209 20 00*90 

     6209 30 00*90 

     6209 90 00*90 

 69    6108 11 10   Trusser, underkjoler og under-    102 

     6108 11 90   skørter, af trikotage, til    (1 000 stk.) 

     6108 19 10   kvinder og piger 

     6108 19 90 

 70    6115 11 00   Strømpebukser og trikoter, af   6 731 

     6115 20 19   syntetiske fibre, med      (1 000 stk. 

     6115 93 91   enkelttråd på under 67 decitex  eller par) 

             (6,7 tex). 

             Strømper til kvinder, af syntetiske fibre 

 72    6112 31 10   Badebeklædning, af uld, bomuld,   189 

     6112 31 90   eller syntetiske eller re-    (1 000 stk.) 

             genererede fibre 

     6112 39 10 

     6112 39 90 

     6112 41 10 

     6112 41 90 

     6112 49 10 

     6112 49 90 

     6211 11 00 

     6211 12 00 

 73    6112 11 00   Træningsdragter af trikotage,    181 

     6112 12 00   af uld, bomuld eller       (1 000 stk.) 

     6112 19 00   syntetiske eller regenererede fibre 

 74    6104 11 00   Dragter, kostumer og sæt, af     67 

     6104 12 00   trikotage, til kvinder og    (1 000 stk.) 

     6104 13 00   piger, af uld, bomuld eller 

     6104 19 00*10 syntetiske eller regenererede fibre, 

             undtagen skidragter og skisæt 

     6104 21 00 

     6104 22 00 

     6104 23 00 

     6104 29 00*10 

 75    6103 11 00   Dragter, kostumer og sæt, af     10 

     6103 12 00   trikotage, til mænd og      (1 000 stk.) 

     6103 19 00   drenge, af uld, bomuld eller 

     6103 21 00   syntetiske eller regenererede fibre, 

             undtagen skidragter og skisæt 

     6103 22 00 

     6103 23 00 

     6103 29 00 

 76    6203 22 10   Arbejds- og beskyttelsesbe-     169 

     6203 23 10   klædning, ikke af trikotage,    (tons) 

             til mænd og drenge 

     6203 29 11   Kitler og forklæder, samt anden 

     6203 32 10   arbejds- og beskyttelses- 

     6203 33 10   beklædning, ikke af trikotage, 

     6203 39 11   til kvinder og piger 

     6203 42 11 

     6203 42 51 

     6203 43 11 

     6203 43 31 

     6203 49 11 

     6203 49 31 

     6204 22 10 

     6204 23 10 

     6204 29 11 

     6204 32 10 

     6204 33 10 

     6204 39 11 

     6204 62 11 

     6204 62 51 

     6204 63 11 

     6204 63 31 

     6204 69 11 

     6204 69 31 

     6211 32 10 

     6211 33 10 

     6211 42 10 

     6211 43 10 

 77    6211 20 00*10 Skidragter og skisæt, ikke af     45 

             trikotage              (tons) 

 78    6203 41 30   Beklædningsgenstande, ikke af    159 

     6203 42 59   trikotage, bortset fra beklædnings- (tons) 

     6203 43 39   genstande under kategori 6, 7, 8, 

     6203 49 39   14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 

             68, 72, 76 og 77 

     6204 61 80 

     6204 61 90 

     6204 62 59 

     6204 62 90 

     6204 63 39 

     6204 63 90 

     6204 69 39 

     6204 69 50 

     6210 40 00 

     6210 50 00 

     6211 31 00 

     6211 32 90 

     6211 33 90 

     6211 41 00 

     6211 42 90 

     6211 43 90 

 83    6101 10 10   Frakker og jakker og andre      60 

     6101 20 10   beklædningsgenstande,        (tons) 

     6101 30 10   herunder også skidragter og 

             skisæt, af trikotage, bortset fra 

             beklædningsgenstande under kategori 

             4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 

             69, 72, 73, 74 og 75 

     6102 10 10 

     6102 20 10 

     6102 30 10 

     6103 31 00 

     6103 32 00 

     6103 33 00 

     6103 39 00*10 

     6104 31 00 

     6104 32 00 

     6104 33 00 

     6104 39 00*10 

     6112 20 00*10 

     6113 00 90 

     6114 10 00 

     6114 20 00 

     6114 30 00 

 84    6214 20 00   Sjaler, tørklæder, mantiller,     15 

     6214 30 00   slør o.l., ikke af         (tons) 

     6214 40 00   trikotage, af uld, bomuld eller 

     6214 90 10   syntetiske eller regenererede fibre 

 85    6215 20 00   Slips, butterfly og halsbind, ikke   1 

     6215 90 00   af trikotage, af uld, bomuld eller  (ton) 

             syntetiske eller regenererede fibre 

 86    6212 20 00   Korsetter, hofteholdere,       140 

     6212 30 00   brystholdere, seler,sokkeholdere,(1 000 stk.) 

     6212 90 00   strømpebånd o.l. (herunder sådanne 

             varer af trikotage), også elastiske 

 87    6209 10 00*10 Handsker, vanter og luffer,      37 

     6209 20 00*10 ikke af trikotage          (tons) 

     6209 30 00*10 

     6209 90 00*10 

     6216 00 00 

 88    6209 10 00*20 Strømper og sokker, ikke        8 

     6209 20 00*20 af trikotage; andet tilbehør    (tons) 

     6209 30 00*20 til beklædningsgenstande, ikke 

     6209 90 00*20 til spædbørn, ikke af trikotage 

     6217 10 00 

     6217 90 00 

 90    5607 41 00   Sejlgarn, reb og tovværk, af     76 

     5607 49 11   syntetiske fibre, også flettet   (tons) 

     5607 49 19 

     5607 49 90 

     5607 50 11 

     5607 50 19 

     5607 50 30 

     5607 50 90 

 91    6306 21 00 

     6306 22 00 

     6306 29 00   Telte                 69 

                               (tons) 

 93    6305 20 00*90 Sække og poser til emballage     28 

     6305 39 00*99 af tekstilstof, bortset       (tons) 

     6305 90 00*99 fra varer fremstillet af strimler 

             o.l., af polyetylen eller polypropylen 

 94    5601 10 10   Vat af tekstilmateriale og      91 

     5601 10 90   varer deraf; tekstilfibre af    (tons) 

     5601 21 10   bredde under 5 mm, flok, støv 

     5601 21 90   og nopper af tekstilmateriale 

     5601 22 10 

     5601 22 91 

     5601 22 99 

     5601 29 00 

     5601 30 00 

 95    5602 10 19   Filt og varer deraf, også       62 

     5602 10 31   imprægneret eller overtrukket,   (tons) 

     5602 10 39   bortset fra gulvbelægning 

     5602 10 90 

     5602 21 00 

     5602 29 90 

     5602 90 00 

     5807 90 10*10 

     5905 00 70*50 

     6210 10 10 

     6307 90 91 

 96    5603 00 10   Fiberdug og varer deraf, også    388 

     5603 00 91   imprægneret eller overtrukket    (tons) 

     5603 00 93 

     5603 00 95 

     5603 00 99 

     5807 90 10*10 

     5905 00 70*40 

     6210 10 91 

     6210 10 99 

     6301 40 90*10 

     6301 90 90*10 

     6302 22 10 

     6302 32 10 

     6302 53 10 

     6302 93 10 

     6303 92 10 

     6303 99 10 

     6304 19 90*10 

     6304 93 00*10 

     6304 99 00*91 

     6305 39 00*10 

     6307 10 30 

     6307 90 99*10 

 97    5608 11 11   Knyttede netstoffer af sejlgarn,   22 

     5608 11 19   reb og tovværk, og konfek-     (tons) 

     5608 11 91   tionerede fiskenet af garn, 

     5608 11 99   sejlgarn, reb og tovværk 

     5608 19 11 

     5608 19 19 

     5608 19 31 

     5608 19 39 

     5608 19 91 

     5608 19 99 

     5608 90 00 

 98    5609 00 00   Andre varer fremstillet af garn,   14 

     5905 00 10   sejlgarn, reb og tovværk, bortset  (tons) 

             fra tekstilstoffer, varer deraf 

             og varer under kategori 97 

 99    5901 10 00   Tekstilstoffer, overtrukket med    75 

     5901 90 00   vegetabilske carbonhydratgummier  (tons) 

             eller stivelsesholdige substanser, 

             af den art, der anvendes til frem- 

             stilling af bogbind; etuier m.v.; 

             kalkerlærred; præpareret malerlærred; 

             buckram o.l. tekstilstoffer til frem- 

             stilling af hatte m.v. 

     5904 10 00 

     5904 91 10 

     5904 91 90 

     5904 92 00   Linoleum, også i tilskårne stykker; 

             gulvbelægningsmateriale bestående af 

             tekstilunderlag med anden belægning 

             end linoleumsmasse, også i tilskårne 

             stykker 

     5906 10 10 

     5906 10 90 

     5906 99 10 

     5906 99 90   Tekstilstoffer (bortset fra trikotage- 

             stof) imprægneret, overtrukket eller 

             lamineret med gummi, bortset fra 

             stoffer til dæk 

     5907 00 10   Tekstilstoffer, imprægneret eller 

             overtrukket på anden måde; malede 

             teaterkulisser, malede atelierbagtæpper 

             o.l., bortset fra stoffer under 

             kategori 100 

     5907 00 90 

 100   5903 10 10   Tekstilstoffer, imprægneret,     138 

     5903 10 90   overtrukket eller lamineret     (tons) 

     5903 20 10   med cellulosederivater eller anden 

             plast 

     5903 20 90 

     5903 90 10 

     5903 90 91 

     5903 90 99 

 101   5607 90 00*90 Sejlgarn, reb og tovværk, også     8 

             flettet, bortset fra varer af    (tons) 

             syntetiske fibre 

 109   6306 11 00   Presenninger, sejl og markiser    13 

                               (tons) 

     6306 12 00 

     6306 19 00 

     6306 31 00 

     6306 39 00 

 110   6306 41 00   Luftmadrasser, af vævet stof     68 

     6306 49 00                     (tons) 

 111   6306 91 00   Lejrudstyr, af vævet stof, bortset   4 

     6306 99 00   fra luftmadrasser og telte     (tons) 

 112   6307 20 00   Andre varer fremstillet af      33 

     6307 90 99*91 tekstilstoffer, bortset fra varer  (tons) 

          *99 henhørende under kategori 113 og 114 

 113   6307 10 90   Gulvklude, karklude, støveklude og  26 

             pudseklude, ikke af trikotage    (tons) 

 114   5902 10 10   Tekstilstoffer og varer til      63 

             teknisk brug            (tons) 

     5902 10 90 

     5902 20 10 

     5902 20 90 

     5902 90 10 

     5902 90 90 

     5908 00 00 

     5909 00 10 

     5909 00 90 

     5910 00 00 

     5911 10 00 

     5911 20 00*90 

     5911 31 11 

     5911 31 19 

     5911 31 90 

     5911 32 10 

     5911 32 90 

     5911 40 00 

     5911 90 10 

     5911 90 90 

 115   5306 10 11   Garn af hør eller ramie       104 

                               (tons) 

     5306 10 19 

     5306 10 31 

     5306 10 39 

     5306 10 50 

     5306 10 90 

     5306 20 11 

     5306 20 19 

     5306 20 90 

     5308 90 11 

     5308 90 13 

     5308 90 19 

 117   5309 11 11   Vævet stof af hør eller ramie     33 

     5309 11 19                     (tons) 

     5309 11 90 

     5309 19 10 

     5309 19 90 

     5309 21 10 

     5309 21 90 

     5309 29 10 

     5309 29 90 

     5311 00 10 

     5803 90 90 

     5905 00 31 

     5905 00 39 

 118   6302 29 10   Sengelinned, dækketøj, håndklæder,  15 

     6302 39 10   viskestykker, af hør eller ramie,  (tons) 

     6302 39 30   undtagen af trikotage 

     6302 52 00 

     6302 59 00*10 

     6302 92 00 

     6302 99 00*10 

 120   6303 99 90*10 Gardiner, forhæng, undergardiner,   3 

     6304 19 30   kapper, sengeforhæng og andre    (tons) 

     6304 99 00*10 boligtekstiler, ikke af trikotage, 

             af hør eller ramie 

 121   5607 90 00*20 Sejlgarn, reb og tovværk, også    26 

             flettet, af hør eller ramie     (tons) 

 122   6305 90 00*91 Sække og poser til emballage,     23 

          *92 brugte, af hør eller ramie, ikke  (tons) 

             af trikotage 

 123   5801 90 10   Vævede fløjls-, plys- og chenille-   1 

     5801 90 90*20 stoffer (bortset fra varer      (ton) 

     6214 90 90*11 henhørende under KN-kode 5802 

          *91 eller 5806), sjaler, tørklæder, 

             mantiller, slør og lignende, af hør 

             eller ramie, ikke af trikotage 

 124   5501 10 00   Korte syntetiske fibre       2 038 

     5501 20 00                     (tons) 

     5501 30 00 

     5501 90 00 

     5503 10 11 

     5503 10 19 

     5503 10 90 

     5503 20 00 

     5503 30 00 

     5503 40 00 

     5503 90 10 

     5503 90 90 

     5505 10 10 

     5505 10 30 

     5505 10 50 

     5505 10 70 

     5505 10 90 

 125 A  5402 41 10   Garn af endeløse kemofibre      453 

     5402 41 30   (sammenhængende), ikke i detail-  (tons) 

     5402 41 90   salgsoplægninger, undtagen garn 

     5402 42 00   henhørende under kategori 41 

     5402 43 10 

     5402 43 90 

 125 B  5404 10 10   Monofilamenter, strimler (kunstige  273 

     5404 10 90   strå o.l.) og imiteret calcut af  (tons) 

     5404 90 11   kemofibermateriale af syntetisk materiale 

     5404 90 10   = af monofilamenter 

     5404 90 19   = Andre varer 

     5604 20 00*90 

     5604 90 00*20 

 126   5502 00 10   Korte regenererede fibre      1 701 

     5502 00 90                    (tons) 

     5504 10 00 

     5504 90 00 

     5505 20 00 

 127 A  5403 31 00   Garn af kemofibre, (endeløse)    141 

     5403 32 00*10 ikke i detailsalgsoplægninger;   (tons) 

     5403 33 10   undtagen garn henhørende under 

             kategori 42 

 127 B  5405 00 00   Monofilamenter, strimler (kunstige  19 

     5604 90 0030  strå o.l.) og imiteret calcut af  (tons) 

             kemofibermateriale 

 129   5110 00 00   Garn af grove dyrehår eller af     2 

             hestehår              (tons) 

 130 A  5004 00 10   Garn af natursilke (undtagen     13 

     5004 00 90   garn af affald af natursilke)    (tons) 

     5006 00 10 

 130 B  5005 00 10   Garn af natursilke, undtagen     36 

     5005 00 90   garn henhørende under kategori 130 A(tons) 

     5006 00 90   Fishgut 

     5604 90 00*10 

 131   5308 90 90   Garn af andre vegetabilske       6 

             tekstilfibre            (tons) 

 132   5308 30 00   Papirgarn               8 

                               (tons) 

 133   5308 20 10   Garn af hamp             73 

     5308 20 90                     (tons) 

 134   5605 00 00   Garn af metaltråd           24 

                               (tons) 

 135   5113 00 00   Vævet stof af hestehår eller andre   1 

             grove dyrehår            (ton) 

 136   5007 10 00   Vævet stof af natursilke       121 

                               (tons) 

     5007 20 10 

     5007 20 21 

     5007 20 39 

     5007 20 41 

     5007 20 51 

     5007 20 59 

     5007 20 61 

     5007 20 69 

     5007 20 71 

     5007 90 10 

     5007 90 30 

     5007 90 50 

     5007 90 90 

     5803 90 10 

     5905 00 90*20 

     5911 20 00*20 

 137   5801 90 90*10 Vævede fløjls-, plys og        1 

             chenillestoffer (bortset fra     (ton) 

             varer henhørende under KN-kode 

             5508 og varer henhørende under 

             KN-kode 5805) af natursilke 

     5806 10 00*10 Vævede bånd af natursilke 

 138   5311 00 90   Vævet stof af andre vegetabilske   16 

             tekstilfibre end hør, jute eller  (tons) 

             andre bastfibre 

     5905 00 90*90 Vævet stof af papirgarn 

 139   5809 00 00   Vævet stof af metaltråd og vævet    2 

             stof af metalliseret garn      (tons) 

 140   6001 10 00*90 

     6001 29 90 

     6001 99 90   Trikotagestof, andet end af bomuld,  3 

             uld og kemofibre          (tons) 

     6002 20 90 

     6002 49 00 

     6002 99 00 

 141   6301 90 90*29 Plaider og lignende tæpper af     4 

          *99 tekstilmaterialer, andre end af   (tons) 

             bomuld, uld og kemofibre 

 142   5702 39 90*20 Gulvtæpper og anden gulvbe-      57 

     5702 49 90*20 lægning af tekstilmaterialer,    (tons) 

     5702 59 00*30 undtagen varer af kokosfibre 

     5702 99 00*30 (kokosbast), henhørende under 

             KN-kode 5303, eller varer hen- 

             hørende under kategori 59 

     5705 00 90*31 

          *39 

 144   5602 10 35   Filt af grove dyrehår         1 

     5602 29 10                     (ton) 

 145   5607 30 00   Sejlgarn, reb og tovværk, også    121 

             flettet               (tons) 

     5607 90 00*10 Af abaca (manilahamp or Musa 

             textilis Nee) eller andre hårde 

             bladfibre eller af hamp 

 146 A  5607 21 00*11 Sejlgarn, reb og tovværk, også    246 

             flettet               (tons) 

          *19 Binde- og pressegarn til landbrugs- 

             maskiner, af sisal eller andre 

             agavefibre 

 146 B  5607 21 00*91 Sejlgarn, reb og tovværk, også    19 

          *99 flettet               (tons) 

     5607 29 10   Af sisal eller andre agavefibre, 

     5607 29 90   undtagen varer henhørende under 

             kategori 146 A 

 152   5602 10 11   Filt og varer deraf, også impræg-   4 

             neret eller overtrukket       (tons) 

             Filt i løbende længder eller kun 

             tilskåret i rektangulær form 

             Nålefilt af jute eller andre bast- 

             fibre henhørende under KN-kode 5703, 

             ikke imprægneret eller overtrukket, 

             ikke til gulvbelægning 

 156   6106 90 30   Bluser og pullovere af natursilke,   4 

     6110 90 90*30 herunder schappesilke og bourette-  (tons) 

             silke til kvinder, piger og småbørn 

 157   6101 90 10   Beklædningsgenstande af trikotage,  15 

     6101 90 90   undtagen varer henhørende under   (tons) 

             kategori 1 til 123 og under kategori 

             156 

     6102 90 10 

     6102 90 90 

     6103 39 00*90 

     6103 49 99 

     6104 19 00*90 

     6104 29 00*90 

     6104 39 00*90 

     6104 49 00 

     6104 69 99 

     6105 90 90 

     6106 90 50 

     6106 90 90 

     6107 99 00*90 

     6108 99 90 

     6109 90 90 

     6110 90 10 

     6110 90 90*90 

     6111 90 00*90 

     6112 20 00*90 

     6114 90 00 

 159   6204 49 10   Kjoler, bluser, herunder skjorte-   39 

             bluser, af natursilke, herunder   (tons) 

             schappesilke eller bourettesilke, 

             af vævet stof 

     6206 10 00   Sjaler, tørklæder, mantiller, slør 

             o.l. 

     6214 10 00   Af natursilke, herunder schappesilke 

             eller bourettesilke 

     6215 10 00   Slips og halsbind 

             Af natursilke, herunder schappesilke 

             eller bourettesilke 

 160   6213 10 00   Lommetørklæder             1 

             Af natursilke, herunder schappesilke (ton) 

             eller bourettesilke 

 161   6201 19 00   Beklædningsgenstande, ikke af     74 

     6201 99 00   trikotage, undtagen varer hen-   (tons) 

             hørende under kategori 1 til 123 

             og kategori 159 

     6202 19 00 

     6202 99 00 

     6203 19 90 

     6203 29 90 

     6203 39 90 

     6203 49 90 

     6204 19 90 

     6204 29 90 

     6204 39 90 

     6204 49 90 

     6204 59 90 

     6204 69 90 

     6205 90 10 

     6205 90 90 

     6206 90 10 

     6206 90 90 

     6211 20 00*90 

     6211 39 00 

     6211 49 00 

     6214 90 90*19 

          *99 

 220   6309 00 00   Brugte beklædningsgenstande    1 030 

                              (tons) 

 230   5604 10 00   Garn og snore af gummi, over-     24 

             trukket med tekstil        (tons) 

 240   5801 90 90*90 Andre tekstilvarer, undtagen      1 

     5811 00 00*14 varer henhørende under kategori   (ton) 

             1 til 230 

          *15 

          *99 

     6002 10 10*99 

     6002 30 10*99 

     6304 19 90*99 

     6304 99 00*99 

     6305 90 00*10 

     6305 90 00*93 

     6308 00 00*90 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Varebeskrivelsens formulering anses, uden at dette berører fortolkningsreglerne for den kombinerede nomenklatur, for kun at have en vejledende værdi: præferenceordningen afgøres af KN-/Taric-kodernes betydning, eventuelt de Taric-koder, som følger efter en asterisk.

(* 2) For varer, der indføres ud over disse årlige lofter, kan Fællesskabet genindføre told på et hvilket som helst tidspunkt af det pågældende år.

Bilag VII

Varer omhandlet i artikel 17, stk. 1

Varer, for hvilke Fællesskabet opretholder et landbrugselement i tolden

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode              Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2905 43  Mannitol 

 2905 44  D-glucitol (sorbitol) 

 ex 3505 10 Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen stivelse, 

      esterificeret eller etherificeret, henhørende under pos. 

      3505 10 50 

 3505 20  Lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret 

      stivelse 

 3809 10  Efterbehandlingsmidler på basis af stivelse eller 

      stivelsesprodukter 

 3823 60  Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag VIII

Varer omhandlet i artikel 17, stk. 2

Varer, for hvilke Litauen opretholder et landbrugselement i tolden

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode              Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 3505 10 Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen stivelse, 

      esterificeret eller etherificeret, henhørende under pos. 

      3505 10 50 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag IX

Liste over varer omhandlet i artikel 20, stk. 2

For indførsel i Fællesskabet af følgende varer med oprindelse i Litauen gælder nedennævnte toldsatser

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode  Varebeskrivelse(* 1)               Toldsats 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Heste, levende: 

 0101 19 10 Heste, til slagtning                 fri 

 0101 19 90 I andre tilfælde                   11,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0206 22 90 Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, 

 0206 41 99 geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, 

      kølet eller frosset                 fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0207 31  Lever af overfedede gæs og ænder, fersk, kølet 

 0207 50 10 eller frosset                    fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0409    Naturlig honning                   17,3% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0601 10  Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jord- 

      stængler, ikke i vækst eller i blomst         5,1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0707 00 25 Agurker, friske eller kølede (fra 16. maj til 31. 

 0707 00 30 oktober)                        16% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709 51 30 Kantareller                     fri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0810 30 10 Solbær, friske                  8,8%(* 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1502 00 90 Talg af hornkvæg                   3,2% 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Æblesaft, med en densitet ved 20I på 1,33 g/cm3 

      og derunder: 

 2009 70 30 med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 ecu, 

      tilsat sukker                     12% 

 2009 70 93 med en værdi pr. 100 kg netto på 18 ecu og 

      derunder, med indhold af tilsat sukker på 30 

      vægtprocent og derunder                12% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 70 99 Ikke tilsat sukker                   12% 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelserne kun opfattes som orienterende, idet præferenceordningen i dette bilag bestemmes af KN-koderne. Når der anføres ex KNkoder, bestemmes præferenceordningen af KN-koden og den pågældende beskrivelse tilsammen.

(* 2) Under forbehold af ordningen med mindstepriser i bilaget hertil.

Bilag til Bilag IX

Importordning med mindstepriser for visse bærfrugter til forarbejdning

1. For hvert produktionsår fastsættes der mindstepriser ved indførsel af følgende varer:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode  Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0810 30 10 Solbær 

 --------------------------------------------------------------------- 

Mindstepriserne ved indførsel fastsættes af Fællesskabet i samråd med Litauen under hensyntagen til prisudviklingen, de indførte mængder og markedsudviklingen i Fællesskabet.

2. Mindstepriserne ved indførsel overholdes efter følgende kriterier:

- i enhver tremåneders periode i produktionsåret må den gennemsnitlige enhedspris for hver af de i stk. 1 anførte varer, som indføres i Fællesskabet, ikke være lavere end mindsteprisen for den pågældende vare

- i enhver periode på to uger må den gennemsnitlige enhedspris for hver af de i stk. 1 anførte varer, som indføres i Fællesskabet, ikke være lavere end 90% af mindsteprisen for den pågældende vare, for så vidt de mængder, der er indført i nævnte periode, ikke er mindre end 4% af den normale årlige indførsel.

3. Misligholdes et af disse kriterier, kan Fællesskabet indføre foranstaltninger, der sikrer, at mindsteprisen ved indførsel overholdes for hver forsendelse af den pågældende vare, som indføres fra Litauen.

Bilag X

Varer, der omhandles i artikel 20, stk. 2

Ordninger for indførsel af levende hornkvæg, kød af hornkvæg, får og geder i Fællesskabet

1. Uafhængigt af de skønsmæssige opgørelser fastsat i forordning (EØF) nr. 805/68 åbnes et globalt toldkontingent for indførsel fra Estland, Letland og Litauen på 3 500 stk. levende hornkvæg til opfedning eller slagtning, med en levende vægt på ikke under 160 kg og ikke over 300 kg, henhørende under KNkode 0102.

Den nedsatte afgift eller specifikke toldsats, der skal anvendes på dyr under dette kontingent, fastsættes til 25% af den fulde størrelse af afgiften eller den specifikke toldsats.

2. Hvis prognoser viser, at indførslen i Fællesskabet kan overstige 425 000 dyr i et bestemt år, kan Fællesskabet træffe beskyttelsesforanstaltninger i henhold til forordning (EØF) nr. 805/68, uanset enhver anden rettighed indrømmet i henhold til aftalen.

3. Der åbnes et globalt toldkontingent for indførsel fra Estland, Letland og Litauen på 1 500 tons kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset henhørende under KN-kode 0201 og 0202.

Den nedsatte toldsats og afgift eller specifikke toldsats, der skal anvendes for dette kontingent, fastsættes til 40% af deres fulde størrelse.

4. Inden for rammerne af de autonome importordninger i forordning (EØF) nr. 3643/85 reserveres et globalt kontingent på 100 tons kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0204, for Estland, Letland og Litauen.

Bilag XI

Varer omhandlet i artikel 20, stk. 2

For indførsel i Fællesskabet af følgende produkter med oprindelse i Litauen indrømmes en 60% nedsættelse af den variable afgift, værditolden og/eller den specifikke toldsats inden for de anførte mængder (toldkontingenter)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse(* 1)            1997 og hvert 

                     År 1995 År 1996 af de 

                             følgende år 

                     ----------------------------- 

                      tons  tons  tons 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0203    Kød af tamsvin, fersk eller  1.000  1.000  1.000 

       kølet(* 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0207 10 15 Hønsekroppe; bryst af høns;   500   500   500 

       lår af høns 

 0207 21 10 

 0207 10 19 

 0207 21 90 

 0207 39 21 

 0207 41 41 

 0207 39 23 

 0207 41 51 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402 10 19 Skummetmælkspulver      2.900  3.200  3.500 

 0402 21 19 Sødmælkspulver 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402 29 99 Mælk eller fløde,        200   200   200 

       koncentreret, tilsat sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0405 00 11 Smør             1.000  1.100  1.200 

 0405 00 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0406 10 80 Frisk ost, fedtindhold     700   700   700 

       over 40% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0406 30 31 Smelteost, fedtindhold < 48%  700   700   700 

 0406 30 39 Smelteost, fedtindhold > 48% 

 0406 90 11 Anden ost til forarbejdning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0702 00 30 Tomater             100   100   100 

 0702 00 35 

 0702 00 40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0703 20 00 Hvidløg             100   100   100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0808 10 10 Æbler til fremstilling af    800   900  1.000 

       cider i løs afladning 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Uanset reglerne for fortolkning af Den Kombinerede Nomenklatur skal varebeskrivelserne kun opfattes som orienterende, idet præferenceordningen i dette bilag bestemmes af KN-koderne. Når der anføres ex KN-koder, bestemmes præferenceordningen af KN-koden og den pågældende beskrivelse tilsammen.

(* 2) Undtagen mørbrad frembudt alene.

BILAG XII

Liste over varer omhandlet i artikel 20, stk. 2

1. For indførsel i Litauen af følgende produkter med oprindelse i Fællesskabet gælder nedennævnte told.

2. Indførsel i Litauen af andre landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er anført i dette bilag, er fritaget for told og andre afgifter med tilsvarende virkning.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse         Toldssats (%) 

                 ------------------------------------ 

                 Basis 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1        2        3  4  5  6  7  8  9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01      Levende dyr, avlsdyr 20  19  18  18  17  17  16 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0201(*)   Kød af hornkvæg,   40  39  39  38  37  37  36 

 0202     fersk, kølet eller 

       frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0203(*)   Svinekød, fersk,   40  39  38  38  37  37  36 

       kølet eller frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0204     Kød af får og geder, 20  19  19  18  18  15  15 

       fersk, kølet eller 

       frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0205     Hestekød samt kød af 20  19  19  18  18  15  15 

       æsler, muldyr eller 

       mulæsler, fersk, kølet 

       eller frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0206     Spiseligt slagteaf-  8  7  7  6  6  5  5 

       fald af hornkvæg, 

       svin, får, geder, 

       heste, æsler, muldyr 

       eller mulæsler, fersk, 

       kølet eller frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0207(*)   Kød og spiseligt   25  23  23  22  22  20  20 

       slagteaffald, fersk, 

       kølet eller frosset, af 

       fjerkræ henh. under pos. 

       0105 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0208     Andet kød og spise-  40  38  38  37  37  35  35 

       ligt slagteaffald, fersk, 

       kølet eller frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0209(*)   Svinespæk uden kød-  40  39  39  39  38  38  38 

       lag, fedt af fjerkræ 

       (ikke udsmeltet), 

       fersk, kølet, frosset, 

       saltet, i saltlage, 

       tørret eller røget 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0210     Kød og spiseligt   40  38  38  36  36  35  35 

       slagteaffald, saltet, 

       i saltlage, tørret eller 

       røget, spiseligt mel og 

       pulver af kød eller 

       slagteaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0401     Mælk og fløde, ikke  50  48  48  45  45  40  30 

       koncentreret og ikke 

       tilsat sukker eller 

       andre sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402(*)   Mælk og fløde,    40  38  38  36  36  35  35 

       koncentreret eller 

       tilsat sukker eller 

       andre sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403(*)und- Kærnemælk, koaguleret 20  18  18  15  15  10  10 

    tagen mælk og fløde . . . 

 0403 10 51- 

 0403 10 99; 

 0403 90 71- 

 0403 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0404     Valle, også      30  30  30  30  30  30  15 

       koncentreret eller 

       tilsat sukker eller 

       andre sødemidler 

       matter . . . 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0405     Smør og andre     60  60  60  60  60  60  60 

       mælkefedtstoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0406(*)   Ost og ostemasse   40  38  38  35  35  32  32 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0407 00 30(*)Fugleæg med skal,   50  45  45  42  42  40  40 

       friske, konserverede 

       eller kogte: 

       - Af fjerkræ 

       - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0408 91 10(*)Hele æg, tørrede   50  45  45  42  42  40  40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0409 00 00  Naturlig honning   50  48  46  44  42  42  40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0410 00 00  Spiselige produkter  60  59  59  58  58  55  55 

       af animalsk oprindelse, 

       ikke andetsteds tariferet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603(*)   Afskårne blomster og 

       blomsterknopper, af den 

       art der anvendes til 

       buketter eller til pynt, 

       friske, tørrede, 

       blegede, farvede, 

       imprægnerede eller præ- 

       parerede på anden måde: 

 0603 10 11  Roser         40  40  40  35  30  30  30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10 13  Nelliker       30  30  30  25  25  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10 15  Orkideer       30  30  30  25  25  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10 21  Gladiolus       30  30  25  25  20  20  15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10 25  Krysantemum      40  40  40  35  30  25  25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10 29  Andre varer      20  20  20  20  15  15  15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10 51  Roser         50  50  45  40  35  35  35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10 53  Nelliker       40  40  40  35  35  30  30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10 55  Orkideer       40  40  40  35  35  30  30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10 65  Krysantemum      30  30  30  25  25  20  15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603 10 69  Andre varer      30  30  30  30  25  25  25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0701     Kartofler, friske eller kølede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0701 10 00  Læggekartofler    50  10  10  5  5  5  5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0701 90   Andre varer      50  50  48  46  46  45  45 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0702(*)   Tomater, friske eller kølede 

 0702 00 10             10  10  10  10  10  10  10 

 0702 00 90             40  40  40  40  35  35  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0703     Skalotteløg, hvidløg 

       og andre spiseløg, 

       samt porrer og andre 

       Allium-arter, friske 

       eller kølede 

 0703 10 19  Andre løg       30  30  25  20  20  20  20 

 0703 20 00  Hvidløg        40  40  40  35  35  30  25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0704 10   Blomkål og broccoli 

 0704 10 10             40  40  40  30  25  20  20 

 0704 10 90             10  10  10  5  5  Free Free 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0705     Salat og cikorie, 

       friske eller kølede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0705 11   Hovedsalat 

 0705 11 10             40  40  35  30  25  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0705 11 90             10  10  10  5  5  Free Free 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0705 19 00  Andre varer      30  30  30  25  25  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0706     Gulerødder, turnips, 

       rødbeder, skorzoner, 

       knoldselleri, radiser 

       og andre spiselige 

       rødder, friske eller 

       kølede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0706 10 00  Gulerødder og turnips 40  40  40  35  35  30  30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0706 90   Andre varer 

 0706 90 11  Knoldselleri     10  10  10  5  5  Free Free 

 0706 90 19             30  30  30  25  25  20  20 

 0706 90 90  Andre varer (radiser) 30  30  30  25  25  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0707 00(*)  Agurker og asier, 

       friske eller kølede 

 0707 00 11             20  20  20  20  15  15  10 

 0707 00 19             50  50  50  40  30  25  25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709     Andre grøntsager, 

       friske eller kølede 

 0709 51   Svampe 

 0709 51 10  Champignon, dyrkede  40  40  40  40  35  30  30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0709 60 10  Sød peber       35  35  35  30  30  25  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0808     Æbler, pærer og 

       kvæder, friske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0808 10   Æbler 

       - I andre tilfælde 

 0808 10 91  - I perioden 1. august 

        til 31. december  55  53  50  50  45  45  40 

 0808 10 93  - I perioden 1. janaur 

        til 31. marts    55  53  50  50  45  45  40 

 0808 10 99  - I perioden 1. april 

        til 31. juli    10  10  10  10  5  5  5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0808 20   Pærer og kvæder 

       - Pærer 

 0808 20 10             10  10  10  10  10  10  10 

 0808 20 31             5  5  5  5  5  5  5 

 0808 20 33             5  5  5  5  5  5  5 

 0808 20 35             30  30  25  20  20  20  15 

 0808 20 39             20  20  20  20  15  15  10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0809     Abrikoser, kirsebær, 

       ferskner, blommer og 

       slåen, friske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0809 20   Kirsebær       40  40  35  30  25  25  20 

       - I perioden 1. maj 

        til 15. juli 

       - I perioden 16. juli 

        til 30. april 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0809 40   Blommer og slåen 

 0809 40 11             40  40  35  30  25  25  20 

 0809 40 19             5  5  5  5  5  5  5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0810     Andre frugter, friske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0810 10   Jordbær 

 0810 10 10             30  30  25  20  20  20  20 

 0810 10 90             10  10  10  5  5  5  5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0810 20   Hindbær, brombær, 

       morbær og loganbær 

 0810 20 10  Hindbær        40  40  35  30  25  25  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0810 30   Ribs, solbær og 

       stikkelsbær 

 0810 30 10  Solbær        50  50  45  40  35  30  30 

 0810 30 30  Røde ribs       30  30  30  25  20  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1001     Hvede og blandsæd af 

       hvede og rug 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1001 10(*)  Hård hvede      30  30  30  30  30  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1001 90   Andre varer      30  30  30  30  30  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1002     Rug          30  30  30  30  30  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1003     Byg          30  30  30  30  30  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1004     Havre         30  30  30  30  30  20  20 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Hvedemel og mel af 

       blandsæd af hvede og rug 

 1101 00   - Hvedemel, men ikke 

        under 50 US dollars 

        pr. ton       30  28  28  26  26  25  25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1103 19 30  Gryn og groft mel   50  50  48  48  46  46  45 

       samt pellets af korn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1104     Korn, bearbejdet på  30  30  30  20  20  20  20 

       anden måde (foder- 

       blanding) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1105     Mel, flager,     50  50  48  46  46  45  45 

       granulater og 

       pellets, af 

       kartofler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1107     Malt, også brændt   30  28  28  26  26  25  25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1108     Stivelse . . .    50  50  48  46  46  45  45 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1501     Fedt af svin og    15  14  14  13  13  11  11 

       fjerkræ . . 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1502     Talg af hornkvæg,   30  25  25  20  20  15  15 

       får eller geder . . . 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1503     Lardstearin,     30  25  25  20  20  20  20 

       lardoil, 

       oleostearin . . . 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1504     Fedtstoffer og olier, 30  25  25  20  20  20  20 

       udvundet af fisk og 

       havpattedyr . . . 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1515     Andre vegetabilske  30  30  29  28  27  25  24 

       fedtstoffer og olier . . . 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1516     Animalske og     30  25  25  20  20  20  20 

 undtagen   vegetabilske fedt- 

       stoffer og olier samt 

       fraktioner deraf, 

       helt eller delvis 

       hydrerede . . . 

 1516 20 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1601 00(*)  Pølser og lignende  25  24  24  23  23  20  20 

       varer . . . 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1602     Andre varer af kød,  40  39  39  38  38  36  36 

       slagteaffald eller 

       blod, tilberedte eller 

       konserverede, undtagen 

       varer henhørende under 

       pos. 1602 49 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1701     Rør- og roesukker  100 100 100 100 100 100 100 

       samt kemisk ren 

       sakkarose, i fast 

       form, men ikke under 

       200 US dollars pr. 

       ton 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1702     Andet sukker . . .  40  39  39  38  38  36  36 

 1702 30 

 1702 40 

 1702 90 undtagen 

 1702 90 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001     Grøntsager, frugter, 

       nødder og andre . . ., 

       tilberedt eller 

       konserveret med eddike 

       eller eddikesyre 

 2001 10 00  Agurker        40  38  38  36  36  35  35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 20 00  Spiseløg       40  38  38  36  36  35  35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001 90 80  Tomater, . . .    40  38  38  36  36  35  35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2007     Syltetøj, frugtgele, 

       marmelade, frugt- 

       eller nøddepure . . . 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2007 99 39  Æblepure, marmelade  40  38  38  36  36  35  35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009     Frugt- og 

       grøntsagssafter . . . 40  38  38  36  36  35  35 

 2009 70(*)  Æblejuice 

 2009 70 11 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 70 19             40  38  38  36  36  35  35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 70 30             40  38  38  36  36  35  35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 70 91             40  38  38  36  36  35  35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 70 93             40  38  38  36  36  35  35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 70 99             40  38  38  36  36  35  35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2106 90 55  Sirup og andre    40  40  40  40  40  40  40 

       sukkeropløsninger, 

       tilsat smagsstoffer 

       eller farvestoffer, 

       af glukose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2204     Vin af friske druer, 50  50  48  47  46  45  45 

       men ikke under 1,0 

       US dollar pr. liter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2204 10 11 

 2204 21 10 

 2204 29 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2204 21 21             30  30  28  27  26  25  25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2204 01 90 

 2204 29 21 

 2204 30 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2206     Andre gærede     30  30  28  27  26  25  25 

       drikkevarer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2209 00   Eddike og eddike-   50  48  48  46  46  45  45 

       erstatninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

(*) Kontingenter anført i bilag XIII. For mængder ud over disse kontingenter gælder basistolden.

Bilag XIII

Liste over varer omhandlet i artikel 20, stk. 2

Indførsel i Litauen af følgende varer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab underkastes præferencebehandling i henhold til bilag XII inden for nedennævnte mængder (toldkontingenter, i tons) (i tons)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode  Varebeskrivelse     1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)      (2)        (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0201    Kød af hornkvæg, fersk, 800  880  960 1.040 1.120 1.200 

 0202    kølet eller frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0203    Svinekød, fersk, kølet  400  440  480  520  560  600 

      eller frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0207  Kød og spiseligt slagte- 400  440  480  520  560  600 

      affald, fersk, kølet 

      eller frosset, af fjerkræ 

      henhørende under pos. 0105 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0209    Svinespæk uden kødlag og 200  220  240  260  280  300 

      fedt af fjerkræ, ikke 

      udsmeltet, fersk, kølet, 

      frosset, saltet, i salt- 

      lage, tørret eller røget 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0402  Mælk og fløde, koncen-  400  440  480  520  560  600 

      treret eller tilsat 

      sukker eller andre 

      sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403    Kærnemælk, koaguleret  200  220  240  260  280  300 

      mælk og fløde, yoghurt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0406    Ost og ostemasse     400  440  480  520  560  600 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0407 00 30 Fugleæg med skal,    800  880  960 1.040 1.120 1.200 

      konserverede eller kogte 

      - Af fjerkræ 

      - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0408 91 10 Fugleæg, hele, tørrede  50  55  60  63  70  75 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0603    Afskårne blomster og   40  40  40  40  40  40 

      blomsterknopper, af den 

      art der anvendes til 

      buketter eller til pynt, 

      friske, tørrede, blegede, 

      farvede, imprægnerede 

      eller præparerede på anden 

      måde, kg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0702 00 10 Tomater, friske eller  800  800  800  800  800  800 

      kølede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0707 00  Agurker og asier,    100  100  100  100  100  100 

      friske eller kølede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1001 10  Hård hvede    10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1601 00  Pølser og lignende    100  110  120  130  140  150 

      varer af kød 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2009 70  Æblesaft         200  220  240  260  280  300 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag XIV

Liste over varer omhandlet i artikel 23, stk. 1

Varer med oprindelse i Litauen, for hvilke Det Europæiske Fællesskab giver toldkontingenter

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode  Varebeskrivelse                Toldsats 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0301 92 00 Ål (Anguilla-arter), levende/friske     20 tons til 0% 

 0302 66 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0301 99 19 Andre ferskvandsfisk, levende/ friske   200 tons til 4% 

 0302 69 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 22 00 Rødspætte (Pleuronectes platessa),    60 tons til 7,5% 

 0303 32 00 frisk/frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 50  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus  1.800 tons til 6% 

 0303 60  macrocephalus) og fisk af arten 

 0302 69 35 Boreogadus saida, frisk/frosset 

 0303 79 41 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0303 31 30 Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus   150 tons til 4% 

      hippoglossus), frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0303 71 99 Brisling (Sprattus sprattus), i perioden 500 tons til 6,5% 

      16. juni til 14. februar, frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex     Alaskasej (Theragra chalcogramma),   1.000 tons til 7,5% 

 0303 79 55 frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0303 79 83 Blåhvilling (Micromesistius poutassou  500 tons til 7,5% 

      eller Gadus poutassou), frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex     Filet af torsk, rå, kun belagt      100 tons til 7,5% 

 1604 19 91 med dej, mel eller rasp, også 

      for-friturestegt, dybfrosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1604 19 92 Torsk, tilberedt eller konserveret,    65 tons til 10% 

      hele eller i stykker, undtagen hakket 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag XV

Liste over produkter omhandlet i artikel 23, stk. 1

Varer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke Litauen indrømmer toldnedsættelser

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                         Toldsats i procent 

                     ----------------------------- 

 KN-kode  Desciption          1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0301 93 00 Karpe, levende         48  46  44  42  40  40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 50  Torsk (Gadus morhua, Gadus   18  16  14  12  11  10 

 0303 60  macrocephalus), frisk/frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0303 50 Sild (Clupea harengus),    18  16  14  12  11  10 

      frosne, hele, friske/kølede 

      sildelapper og filet, frosset 

      filet og sildelapper 

 ex 0304 10 92 

 ex 0304 10 93 

 ex 0304 10 98 

 ex 0304 20 75 

 ex 0304 90 21 

 ex 0304 90 25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 

 0303 71 91 Brisling (Baltic Sprattus   18  16  14  12  11  10 

      sprattus), frosset 

 ex 0303 71 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0305    Fisk, tørret, saltet eller   45  40  35  30  25  25 

      i saltlage; røget fisk, også 

      kogt før eller under røg- 

      ningen; mel, pulver og pellets 

      af fisk, egnet til menneske- 

      føde(* 1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1604    Fisk, tilberedt eller     35  35  30  25 22,5 22,5 

      konserveret; kaviar og 

      kaviarerstatning tilberedt 

      af fiskerogn 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Hele 0305, undtagen 0305 41 00 (røget laks) og 0305 49 10/20 (røget hellefisk og atlanterhavshelleflynder), som allerede er toldfri.

Bilag XVI

Vedrørende artikel 44, stk. 1

Retsakter vedrørende fast ejendom i grænseområder i overensstemmelse

med gældende lovgivning i nogle af EF's medlemsstater.

Dette forbehold må ikke anvendes på en måde, der ikke er i overensstemmelse med mestbegunstigelsesbehandlingen.

Bilag XVIIa

Vedrørende artikel 44, stk. 2

1. Erhvervelse af ejendom i Republikken Litauen.

2. Erhvervelse af mineralforekomster og naturressourcer

3. Tilrettelæggelse af hasardspil, totalisatorspil, lotterier og andre tilsvarende aktiviteter

Disse forbehold må ikke anvendes på en måde, der ikke er i overensstemmelse med mestbegunstigelsesbehandlingen.

Bilag XVIIb

Vedrørende artikel 44, stk. 2 (i)

1. Fremstilling af vodka, likører eller anden form for spiritus

2. Efterforskning efter og udnyttelse af mineralforekomster, udnyttelse af naturressourcer

3. Postdrift (modtagelse, udbringning og forsendelse af breve, postkort, pakker, modtagelse og udbetaling af postanvisninger, girobankvæsen) og telekommunikation (kommerciel tilrådighedsstillelse for offentligheden af fremførsel og opkobling af tale i realtid mellem offentlige fastforbundne nettermineringspunkter) med faciliteter, der sikrer, at objekterne fungerer.

Disse forbehold må ikke anvendes på en måde, der ikke er i overensstemmelse med mestbegunstigelsesbehandlingen.

Bilag XVIII

Vedrørende artikel 47

Finansielle tjenesteydelser

Finansielle tjenesteydelser: Definition

En finansiel tjenesteydelse er enhver tjenesteydelse af finansiel art, der tilbydes af en finansiel servicevirksomhed hos en af parterne. Finansielle tjenesteydelser omfatter følgende aktiviteter:

A. Alle former for forsikringsydelser og dermed beslægtede ydelser

1. Direkte forsikring (inklusive coassurance):

i) livsforsikring

ii) andre former for forsikring.

2. Genforsikring og retrocession.

3. Forsikringsmægling.

4. Tjenesteydelser i tilknytning til forsikring såsom rådgivning, aktuarbistand, risikovurdering og skaderegulering.

B. Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)

1. Modtagelse af indskud og andre midler på anfordring fra offentligheden.

2. Alle former for udlån, herunder bl.a. forbrugerkredit, hypotekkredit, factoring og finansiering af kommercielle transaktioner.

3. Finansiel leasing.

4. Alle tjenesteydelser i tilknytning til betalings- og pengeoverførsel, herunder kreditkort, rejsechecks og bankanvisninger.

5. Garantier og engagementer.

6. Handel for egen regning eller for kunders regning, enten på fondsbørsen, uden for fondsbørsen eller på anden måde, med følgende papirer:

a) pengemarkedspapirer (checks, veksler, indlånsbeviser osv.)

b) udenlandsk valuta

c) afledte produkter, herunder, men ikke begrænset til, terminsforretninger og optioner

d) kurs- og rentearbitragepapirer, herunder produkter såsom swaps, aftaler om terminskurser osv.

e) omsættelige værdipapirer

f) andre negotiable dokumenter og finansielle aktiver, herunder guldbarrer.

7. Deltagelse i emissioner af enhver art af værdipapirer, herunder emissionsgarantier og placering som agent (enten offentligt eller privat) og servicevirksomhed i tilknytning til sådanne emissioner.

8. Låneformidling på pengemarkedet.

9. Investeringspleje, såsom likviditets- og porteføljeforvaltning, alle former for kollektiv investeringspleje, administration af pensionsfonde, forvaring og forvaltning af betroede midler.

10. Afregning og clearing i forbindelse med finansielle aktiver, herunder værdipapirer, afledte produkter og andre negotiable dokumenter.

11. Rådgivning og formidling samt andre medfølgende tjenesteydelser i forbindelse med de under punkt 1 til 10 nævnte aktiviteter, herunder kreditvurdering og -analyse, undersøgelser og rådgivning i tilknytning til investeringer og porteføljer, rådgivning om erhvervelser og om omstrukturering af virksomheder samt virksomhedsanalyse.

12. Andre finansielle servicevirksomheders tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger samt programmel til finansiel databehandling og dermed beslægtet programmel.

Følgende aktiviteter er ikke omfattet af definitionen af finansielle tjenesteydelser:

a) aktiviteter udført af centralbanker eller enhver anden offentlig institution med et penge- eller valutakurspolitisk sigte

b) aktiviteter udført af centralbanker, statslige organer eller offentlige institutioner på regeringens vegne eller med dennes garanti, undtagen hvor disse aktiviteter kan udføres af finansielle servicevirksomheder i konkurrence med sådanne offentlige organer

c) aktiviteter, der indgår i lovfæstede sociale sikringsordninger eller pensionsordninger, undtagen hvor disse aktiviteter kan udføres af finansielle servicevirksomheder i konkurrence med offentlige organer eller private institutioner.

Bilag XIX

Vedrørende artikel 67

Beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

1. Artikel 67, stk. 3, vedrører følgende multilaterale konventioner:

- Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961)

- Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Geneve 1977, ændret i 1979)

- Madrid-protokollen om international registrering af varemærker (Madrid 1989)

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

- den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Geneve-akten, 1991).

Associeringsrådet kan beslutte, at artikel 67, stk. 3, finder anvendelse på andre multilaterale konventioner.

2. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konventioner:

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971)

- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret 1979 og 1984).

3. Fra denne aftales ikrafttræden indrømmer Litauen med hensyn til anerkendelse og beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret fællesskabsvirksomheder og statsborgere i Fællesskabet en behandling, der ikke er mindre favorabel end den behandling, der indrømmes noget tredjeland i medfør af bilaterale aftaler.

4. Bestemmelserne i stk. 3 anvendes ikke på fordele, som Litauen indrømmer noget tredjeland på effektiv gensidig basis.

Bilag XX

Litauens deltagelse i EF-programmer

Litauen kan deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, specifikke programmer, projekter eller andre aktioner inden for følgende områder:

- forskning

- informationstjenester

- miljø

- undervisning, uddannelse og ungdomsanliggender

- socialpolitik og sundhed

- forbrugerbeskyttelse

- små og mellemstore virksomheder

- turisme

- kultur

- den audiovisuelle sektor

- civilbeskyttelse

- handelslettende foranstaltninger

- energi

- transport

- bekæmpelse af narkotika og narkomani.

Associeringsrådet kan indvillige i, at der tilføjes andre EF-aktivitetsområder til ovenfor anførte, hvis det anses for at være i fælles interesse eller bidrage til realiseringen af Europaaftalens målsætninger.

Liste over protokoller

1 Om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande

2 Om samhandelen mellem Fællesskabet og Litauen med forarbejdede landbrugsprodukter

3 Om oprindelsesregler og om metoderne for administrativt samarbejde

4 Om særlige bestemmelser om samhandelen mellem Litauen og Spanien og Portugal

5 Om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Protokol 1

omhandlet i artikel 16, stk. 2,

om andre arrangementer

for tekstilvarer

Denne protokol udgøres af den hertil knyttede aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Litauen om handel med tekstilvarer, paraferet i Bruxelles den 20. juli 1993.

Aftale

mellem det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Litauen

om handel med tekstilvarer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER, på den ene side, og

REGERINGEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN, på den anden side,

SOM ØNSKER, med henblik på et permanent samarbejde og på vilkår, der skaber fuld sikkerhed for samhandelen, at fremme en ordnet og afbalanceret udvikling af samhandelen med tekstilvarer mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, i det følgende benævnt »Fællesskabet«, og Republikken Litauen, i det følgende benævnt »Litauen«,

SOM ER BESLUTTET PÅ at tage størst muligt hensyn til de alvorlige økonomiske og sociale problemer, som i øjeblikket berører tekstilindustrien i både importerende og eksporterende lande, navnlig for at afværge enhver faktisk risiko for forstyrrelser på markedet i Fællesskabet og enhver faktisk risiko for forstyrrelse af Litauens tekstilhandel,

HAR VEDTAGET at indgå denne aftale og har med henblik herpå som befuldmægtigede udpeget:

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER:

REGERINGEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN:

SOM ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1. Samhandelen med de tekstilvarer, der er opført i bilag I, og som har oprindelse i de kontraherende parters områder, liberaliseres i gyldighedsperioden for denne aftale på de betingelser, der er fastsat deri.

2. Med forbehold af bestemmelserne i denne eller efterfølgende aftaler forpligter Fællesskabet sig til, for så vidt angår de varer, der er opført i bilag I, at suspendere anvendelsen af kvantitative importrestriktioner, som i øjeblikket er gældende, og til ikke at indføre nye kvantitative restriktioner.

Der genindføres kvantitative importrestriktioner, hvis denne aftale opsiges eller ikke afløses af en ny aftale.

3. Foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative restriktioner på indførslen til Fællesskabet af de varer, der er opført i bilag I, er forbudt i denne aftales gyldighedsperiode.

Artikel 2

1. Udførslen fra Litauen til Fællesskabet af de varer, der er opført i bilag I, og som har oprindelse i Litauen, er ved denne aftales ikrafttræden ikke omfattet af kvantitative lofter. Der kan dog senere indføres kvantitative lofter på de betingelser, der er fastsat i artikel 5.

2. Indføres der kvantitative lofter, skal udførslen af tekstilvarer, som er omfattet af sådanne kvantitative lofter, undergives en ordning med dobbeltkontrol som nærmere beskrevet i protokol A.

3. Ved denne aftales ikrafttræden undergives udførslen af varer, der er opført i bilag II, og som ikke er omfattet af kvantitative lofter, den ordning med dobbeltkontrol, som er omhandlet i stk. 2.

4. Efter konsultationer i henhold til de procedurer, der er fastsat i artikel 15, kan udførslen af varer i bilag I, som ikke er omfattet af kvantitative lofter, bortset fra de i bilag II opførte, efter denne aftales ikrafttræden undergives den ordning med dobbeltkontrol, der er omhandlet i stk. 2, eller en ordning med forudgående tilsyn, som Fællesskabet måtte indføre.

Artikel 3

1. Indførslen til Fællesskabet af de tekstilvarer, der er omfattet af denne aftale, er ikke undergivet de kvantitative lofter, som er fastsat i henhold til denne aftale, hvis de som led i den administrative kontrolordning, der er gældende i Fællesskabet, angives som bestemt til genudførsel fra Fællesskabet i uændret stand eller efter forarbejdning.

Overgang til fri omsætning af varer, der indføres i Fællesskabet på ovennævnte vilkår, er dog betinget af, at der fremlægges en eksportlicens udstedt af de litauiske myndigheder samt bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i protokol A.

2. Konstaterer myndighederne i Fællesskabet, at indførte tekstilvarer er blevet afskrevet på et af de kvantitative lofter, der er fastsat ved denne aftale, og derefter er blevet genudført fra Fællesskabet, underretter nævnte myndigheder inden for en frist på fire uger myndighederne i Litauen om de pågældende mængder og giver tilladelse til indførsel af tilsvarende mængder af de samme varer, som ikke afskrives på det pågældende kvantitative loft, der er fastsat ved denne aftale for det indeværende år eller i givet fald det følgende år.

3. Fællesskabet og Litauen anerkender den særlige og anderledes karakter af tekstilvarer, der genindføres i Fællesskabet efter forædling i Litauen, som en særlig form for industri- og handelssamarbejde.

Sådanne varer, som genindføres i Fællesskabet, er ikke undergivet de kvantitative lofter, der måtte blive indført i henhold til artikel 5, forudsat at genindførslen finder sted i overensstemmelse med de bestemmelser om økonomisk passiv forædling, der er gældende i Fællesskabet, og varerne er omfattet af den særlige ordning, som er omhandlet i protokol C.

Artikel 4

Indføres der kvantitative lofter i henhold til artikel 5, gælder følgende bestemmelser:

1. I et aftaleår kan der for hver varekategori ske forlods udnyttelse af det kvantitative loft, der er fastsat for det følgende aftaleår, med indtil 5% af det kvantitative loft for det indeværende aftaleår.

Forlods udnyttede mængder afskrives på de tilsvarende kvantitative lofter, som er fastsat for det følgende aftaleår.

2. Mængder, der ikke udnyttes i løbet af et aftaleår, kan for hver varekategori overføres til det tilsvarende kvantitative loft for det følgende aftaleår med indtil 7% af det kvantitative loft for det indeværende aftaleår.

3. For kategorierne i gruppe I kan der kun finde overførsel sted i følgende tilfælde:

- overførsel mellem kategori 2 og 3 og fra kategori 1 til kategori 2 og 3 kan finde sted med indtil 4% af det kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel finder sted,

- overførsel mellem kategori 4, 5, 6, 7 og 8 kan finde sted med indtil 4% af det kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel finder sted.

Overførsel til alle kategorier i gruppe II, III, IV og V kan finde sted fra alle kategorier i gruppe I, II, III, IV og V med indtil 5% af det kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel finder sted.

4. Omregningstabellen for ovennævnte overførsler findes i bilag I til denne aftale.

5. Den kumulerede anvendelse af bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 må inden for et aftaleår for en given varekategori give anledning til en forhøjelse på højst:

- 13% for varekategorierne i gruppe I,

- 13,5% for varekategorierne i gruppe II, III, IV og V.

6. Anvender de litauiske myndigheder bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3, giver de underretning herom med et varsel på mindst 15 dage.

Artikel 5

1. Udførslen af tekstilvarer, der ikke er opført i bilag I til denne aftale, kan undergives kvantitative lofter på de betingelser, der er fastsat i nedenstående stykker.

2. Konstaterer Fællesskabet i henhold til den administrative kontrolordning, der er fastsat, at indførslen af varer i en bestemt kategori, som ikke er opført i bilag I, og som har oprindelse i Litauen, overstiger følgende procentsatser i forhold til det foregående års samlede indførsel til Fællesskabet fra alle leverandørlande af varer i den pågældende kategori:

- 0,4% for varekategorierne i gruppe I,

- 2,4% for varekategorierne i gruppe II, og

- 8,0% for varekategorierne i gruppe III, IV og V,

kan det anmode om, at der indledes konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 med henblik på at nå til enighed om en passende grad af begrænsning for varerne i den pågældende kategori.

3. Indtil der er fundet en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter, forpligter Litauen sig til fra datoen for indgivelse af anmodningen om konsultationer at suspendere eller begrænse sin udførsel af varerne i den pågældende kategori til Fællesskabet eller til de af Fællesskabet angivne regioner i Fællesskabet til det af Fællesskabet angivne niveau.

Fællesskabet giver tilladelse til indførsel af varer i den pågældende kategori, der er afsendt fra Litauen forud for den dato, på hvilken anmodningen om konsultationer blev indgivet.

4. Skulle de kontraherende parter under konsultationerne ikke nå til en tilfredsstillende løsning inden for den frist, der er fastsat i artikel 15, har Fællesskabet ret til at indføre et endeligt kvantitativt loft på et årligt niveau, som ikke er lavere end den mængde, der fremkommer ved anvendelse af fremgangsmåden i stk. 2, eller 106% af indførslen i det kalenderår, der går forud for det kalenderår, i hvilket indførslen oversteg den mængde, som fremkommer ved anvendelse af fremgangsmåden i stk. 2, og som gav anledning til indgivelse af anmodningen om konsultationer, idet det højeste niveau anvendes.

Det således fastsatte årlige niveau hæves efter konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15, med henblik på at opfylde de betingelser, som er fastsat i stk. 2, hvis udviklingen i den samlede indførsel til Fællesskabet af den pågældende vare skulle gøre det nødvendigt.

5. Den årlige vækstrate for de kvantitative lofter, der indføres i henhold til denne artikel, fastsættes i overensstemmelse med protokol D.

6. Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse, hvis de procentsatser, der er anført i stk. 2, er nået som følge af et fald i den samlede indførsel til Fællesskabet, og ikke som følge af en stigning i udførslen af varer med oprindelse i Litauen.

7. Finder bestemmelserne i stk. 2, 3 eller 4 anvendelse, forpligter Litauen sig til for varer, der er omfattet af kontrakter indgået forud for indførelsen af det kvantitative loft, at udstede eksportlicenser på op til det fastsatte kvantitative loft.

8. Indtil Fællesskabet kan meddele de statistiske oplysninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 6, anvendes bestemmelserne i stk. 2 i nærværende artikel på grundlag af de årlige statistiske oplysninger, som Fællesskabet tidligere har meddelt.

Artikel 6

1. For at sikre at denne aftale fungerer effektivt, er Fællesskabet og Litauen enige om at arbejde nært sammen for at forebygge, undersøge og tage alle nødvendige retlige og/eller administrative skridt mod omgåelse i form af omladning, omdirigering, urigtige angivelser vedrørende oprindelsesland eller -sted, forfalskning af dokumenter, urigtige angivelser vedrørende en vares fiberindhold, mængde, beskrivelse eller tarifering eller på enhver anden måde. Litauen og Fællesskabet er derfor enige om at fastsætte de nødvendige retsregler og administrative procedurer, som gør det muligt effektivt at skride ind over for sådanne omgåelser, herunder vedtagelse af retsmidler mod de pågældende eksportører og/eller importører.

2. Er Fællesskabet på grundlag af foreliggende oplysninger af den formening, at bestemmelserne i denne aftale omgås, indleder det konsultationer med Litauen med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning. Sådanne konsultationer afholdes hurtigst muligt og senest 30 dage efter fremsættelse af anmodningen.

3. Indtil resultaterne af de konsultationer, der er nævnt i stk. 2, foreligger, tager Litauen, hvis der fremlægges tilstrækkeligt bevis for omgåelse, og hvis Fællesskabet anmoder herom, som en sikkerhedsforanstaltning alle nødvendige skridt til at sikre, at de tilpasninger af de i henhold til artikel 5 fastsatte kvantitative lofter, der kan forventes opnået enighed om på grundlag af de konsultationer, som er omhandlet i stk. 2, kan gennemføres i det kontingentår, i hvilket anmodningen om at indlede konsultationer i henhold til stk. 2 blev indgivet, eller for det følgende år, hvis kontingentet for det indeværende år er opbrugt.

4. Lykkes det ikke parterne under de konsultationer, der er omhandlet i stk. 2, at nå til en gensidigt tilfredsstillende løsning, har Fællesskabet:

a) hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at varer med oprindelse i Litauen er blevet indført ved omgåelse af denne aftale, ret til at afskrive de pågældende mængder på de kvantitative lofter, der er fastsat i henhold til artikel 5,

b) hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at der foreligger urigtige angivelser vedrørende fiberindholdet i samt vedrørende mængden, beskrivelsen eller tariferingen af varer med oprindelse i Litauen, ret til at nægte at indføre de pågældende varer,

c) hvis det viser sig, at Litauens område anvendes til omladning eller omdirigering af varer, der ikke har oprindelse i Litauen, ret til at indføre kvantitative lofter for de samme varer med oprindelse i Litauen, hvis sådanne varer ikke allerede er undergivet kvantitative lofter, eller at træffe alle andre passende foranstaltninger.

5. Parterne er enige om i henhold til bestemmelserne i protokol A til denne aftale at etablere en ordning for administrativt samarbejde med henblik på at forebygge og effektivt behandle alle problemer, der opstår som følge af omgåelse af aftalen.

Artikel 7

1. De kvantitative lofter, der fastsættes i henhold til denne aftale for indførslen til Fællesskabet af tekstilvarer med oprindelse i Litauen, opdeles ikke af Fællesskabet i regionale kvoter.

2. Parterne samarbejder for at hindre pludselige og skadelige ændringer i det traditionelle samhandelsmønster, som medfører en regional koncentration af den direkte indførsel til Fællesskabet.

3. Litauen fører kontrol med sin udførsel af varer, der i Fællesskabet er omfattet af begrænsninger eller tilsyn. Indtræffer der en pludselig og skadelig ændring i det traditionelle samhandelsmønster, kan Fællesskabet anmode om konsultationer med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning på problemerne. Sådanne konsultationer skal finde sted senest femten arbejdsdage efter Fællesskabets anmodning herom.

4. Litauen bestræber sig for at sikre, at udførslen til Fællesskabet af tekstilvarer, der er undergivet kvantitative lofter, fordeles så jævnt som muligt over året, idet der i særlig grad tages hensyn til sæsonbestemte faktorer.

Artikel 8

Opsiges denne aftale i henhold til artikel 19, stk. 3, nedsættes de kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne aftale, pro rata temporis, medmindre de kontraherende parter ved fælles overenskomst træffer anden afgørelse.

Artikel 9

Litauens udførsel af vævede stoffer, der fremstilles som hjemmeindustri på hånd- eller foddrevne væve, beklædningsgenstande og andre konfektionerede varer, som fremstilles i hånden af sådanne vævede stoffer, samt håndgjorte traditionelle folkloristiske varer er ikke undergivet kvantitative lofter, forudsat at disse varer med oprindelse i Litauen opfylder de betingelser, der er fastsat i protokol B.

Artikel 10

1. Finder Fællesskabet, at en tekstilvare, som er omfattet af denne aftale, indføres i Fællesskabet fra Litauen til en pris, der er usædvanligt meget lavere end den pris, der opnås under normale konkurrencevilkår, og af den grund påfører eller truer med at påføre producenter i Fællesskabet af samme eller direkte konkurrerende varer væsentlig skade, kan det anmode om konsultationer i henhold til artikel 15, og i så fald finder følgende særlige bestemmelser anvendelse.

2. Erkender parterne efter sådanne konsultationer, at den situation, der er beskrevet i stk. 1, foreligger, tager Litauen inden for rammerne af sine beføjelser de nødvendige skridt til at afhjælpe situationen, navnlig for så vidt angår den pris, hvortil den pågældende vare vil blive solgt.

3. For at fastslå, om prisen på en tekstilvare er usædvanligt meget lavere end den pris, der opnås under normale konkurrencevilkår, kan den sammenlignes med:

- de priser, hvortil samme vare almindeligvis sælges under normale handelsvilkår af andre eksportlande på importlandets marked,

- priserne på samme varer i et sammenligneligt afsætningsled på importlandets marked,

- de laveste priser, hvortil et tredjeland har solgt samme vare i normal handel i de tre måneder forud for anmodningen om konsultationer, og som ikke har foranlediget Fællesskabet til at træffe nogen foranstaltninger.

4. Skulle det ikke lykkes parterne at nå til enighed under de i stk. 2 nævnte konsultationer inden for en frist på 30 dage fra Fællesskabets anmodning om konsultationer, kan Fællesskabet, indtil konsultationerne har ført til en gensidigt tilfredsstillende løsning, midlertidigt afvise forsendelser af den pågældende vare til priser, der er lavere end omhandlet i stk. 1.

5. Under helt usædvanlige og kritiske omstændigheder, hvor forsendelser af varer fra Litauen indføres i Fællesskabet til priser, der er usædvanligt meget lavere end priserne under normale konkurrencevilkår, således at der forvoldes skade, som det vil være vanskeligt at afhjælpe, kan Fællesskabet midlertidigt suspendere indførslen af de pågældende varer, indtil parterne når til enighed om en løsning under konsultationer, som skal indledes omgående. De kontraherende parter bestræber sig videst muligt for at finde en gensidigt acceptabel løsning inden ti arbejdsdage efter indledningen af konsultationerne.

6. Anvender Fællesskabet de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 4 og 5, kan Litauen til enhver tid anmode om, at der indledes konsultationer med henblik på at undersøge mulighederne for at ophæve eller ændre disse foranstaltninger, når de forhold, der nødvendiggjorde deres indførelse, ikke længere er til stede.

Artikel 11

1. Tariferingen af de varer, der er omfattet af denne aftale, er baseret på Fællesskabets told- og statistiknomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur« eller i forkortet form »KN«, og enhver ændring heraf.

Medfører en tariferingsafgørelse en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for en vare, der er omfattet af denne aftale, følger de pågældende varer den handelsordning, der anvendes for den praksis eller kategori, som de henhører under efter sådanne ændringer.

Ændringer af den kombinerede nomenklatur (KN) i overensstemmelse med de procedurer, der er gældende i Fællesskabet, for så vidt angår kategorier af varer, der er omfattet af denne aftale, eller afgørelser vedrørende tariferingen af varer må ikke give anledning til en nedsættelse af de kvantitative lofter, der er indført i medfør af denne aftale.

2. Oprindelsen af de varer, der er omfattet af denne aftale, fastlægges i overensstemmelse med de regler, som er gældende i Fællesskabet.

Alle ændringer i disse oprindelsesregler meddeles Litauen og kan ikke give anledning til en nedsættelse af de kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne aftale.

Procedurerne for kontrol af ovennævnte varers oprindelse er fastlagt i protokol A.

Artikel 12

1. Litauen meddeler Kommissionen nøjagtige statistiske oplysninger om alle eksportlicenser, der er udstedt for alle kategorier af tekstilvarer, som er undergivet de kvantitative lofter, der er fastsat i henhold til denne aftale, eller som er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol, med angivelse af både mængder og værdi og fordelt på medlemsstater i Fællesskabet, samt om alle certifikater, som de kompetente myndigheder i Litauen har udstedt for de varer, der er omhandlet i artikel 9, og som er omfattet af bestemmelserne i protokol B.

2. På tilsvarende måde sender Fællesskabet til de litauiske myndigheder nøjagtige statistiske oplysninger om de importbevillinger, som myndighederne i Fællesskabet har udstedt, samt importstatistikker for de varer, som er omfattet af den ordning, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

3. Ovennævnte oplysninger fremsendes for samtlige varekategorier inden udgangen af måneden efter den måned, som de pågældende statistikker vedrører.

4. På anmodning fra Fællesskabet fremlægger Litauen importstatistikker for alle varer, der er omfattet af bilag I.

5. Konstateres det ved gennemgang af de udvekslede oplysninger, at der er tale om væsentlige afvigelser mellem de statistiske oplysninger vedrørende udførsel og indførsel kan der indledes konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15.

6. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 5 forpligter Fællesskabet sig til inden den 15. april hvert år at meddele de litauiske myndigheder statistiske oplysninger vedrørende det foregående års indførsel af alle tekstilvarer, der er omfattet af denne aftale, fordelt på leverandørland og på medlemsstat i Fællesskabet.

Artikel 13

1. Litauen skaber gunstige vilkår for indførslen af de tekstilvarer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag I, og de udsættes i givet fald ikke for forskelsbehandling for så vidt angår anvendelsen af kvantitative restriktioner, udstedelse af licenser og tildeling af den nødvendige valuta til betaling for den pågældende indførsel. Litauen vil endvidere anbefale sine importører, at de udnytter de muligheder, der tilbydes af Fællesskabets producenter af ovennævnte tekstilvarer, og den pågældende import liberaliseres i videst muligt omfang under hensyntagen til udviklingen i samhandelen mellem de kontraherende parter.

2. Opstår der behov for yderligere forsyninger, navnlig behov, som fører til en diversificering af indførslen af tekstilvarer til Litauen, sikrer Litauen, at indførslen af tekstilvarer med oprindelse i Fællesskabet ikke udsættes for forskelsbehandling.

Artikel 14

1. De kontraherende parter er enige om at undersøge udviklingen i samhandelen med tekstilvarer og beklædningsgenstande hvert år som led i de konsultationer, der er omhandlet i artikel 15, og på grundlag af de statistikker, som er nævnt i artikel 12.

2. Konstaterer Fællesskabet, at det i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, stilles ugunstigt sammenholdt med et tredjeland, kan det anmode om konsultationer med Litauen i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 med henblik på at træffe passende foranstaltninger.

Artikel 15

1. Medmindre andet er fastsat i denne aftale, gælder følgende bestemmelser for de konsultationsprocedurer, der er omhandlet i aftalen:

- så vidt muligt afholdes konsultationerne periodisk, men der kan desuden afholdes særlige konsultationer,

- en anmodning om konsultationer indgives skriftligt til den anden kontraherende part,

- i påkommende tilfælde følges anmodningen om konsultationer inden for en rimelig frist (og under alle omstændigheder senest femten dage efter indgivelse af anmodningen) af en rapport, hvori der redegøres for de omstændigheder, som efter den anmodende parts opfattelse gør det berettiget at indgive en sådan anmodning,

- de kontraherende parter indleder konsultationerne senest en måned efter indgivelse af anmodningen med henblik på inden udløbet af en frist på endnu en måned at nå til enighed eller til en gensidigt acceptabel løsning,

- ovennævnte frist på en måned til at nå til enighed eller til en gensidigt acceptabel løsning kan forlænges ved fælles overenskomst.

2. Fællesskabet kan anmode om konsultationer i henhold til stk. 1, når det konstaterer, at der i et år, hvor aftalen finder anvendelse, opstår vanskeligheder i Fællesskabet eller i en af dets regioner som følge af en pludselig og betydelig forøgelse, sammenlignet med det foregående år, af indførslen af en bestemt kategori henhørende under gruppe I, som er undergivet de kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne aftale.

3. På anmodning af en af de kontraherende parter afholdes der konsultationer vedrørende ethvert problem, der opstår i forbindelse med anvendelsen af denne aftale. Under alle konsultationer, der finder sted i henhold til denne artikel, udviser de kontraherende parter vilje til samarbejde og bestræber sig for at bilægge de uoverensstemmelser, der er opstået.

Artikel 16

De kontraherende parter forpligter sig til at fremme udvekslingen af besøgende, herunder grupper og delegationer fra erhvervsliv, handel og industri, at gøre det lettere at skabe kontakter på de industrielle, kommercielle og tekniske områder, der har tilknytning til handel og samarbejde inden for tekstilindustrien og i forbindelse med tekstilvarer og beklædningsgenstande og at medvirke i tilrettelæggelsen af messer og udstillinger af fælles interesse.

Artikel 17

Hvad angår intellektuel ejendomsret, afholdes der på anmodning af en af de kontraherende parter konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 med henblik på at finde en retfærdig løsning på problemer vedrørende beskyttelsen af varemærker, mønstre og modeller for beklædningsgenstande og tekstilvarer.

Artikel 18

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Republikken Litauens område.

Artikel 19

1. Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne giver hinanden meddelelse om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende. Den gælder indtil den 31. december 1997.

2. Denne aftale anvendes med virkning fra den 1. januar 1993.

3. Hver af de kontraherende parter kan til enhver tid foreslå ændringer i aftalen eller opsige den med et varsel på mindst seks måneder. I så fald ophører aftalen ved opsigelsesfristens udløb.

4. De kontraherende parter er enige om at afholde konsultationer senest seks måneder før udløbet af gyldighedsperioden for denne aftale med henblik på eventuelt at indgå en ny aftale.

5. Bilagene, protokollerne, de godkendte protokollater og brevvekslingerne, som er knyttet til denne aftale, udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 20

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og litauisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

For regeringen for

Republikken Litauen

For Rådet for

De Europæiske Fællesskaber

Bilag I

Vareliste jf. artikel 1

1. Med forbehold af fortolkningsbestemmelserne til den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen kun som vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket »ex« er anført foran KN-koden bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder, og den tilsvarende varebeskrivelse.

2. Beklædningsgenstande, der hverken kendetegner sig som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

3. Udtrykket »beklædningsgenstande til spædbørn« omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

 

               GRUPPE I A 

 --------------------------------------------------------------------- 

                           Ækvivalens 

 Kategori KN-kode 1994 Varebeskrivelse    ------------------------ 

                           stk./kg  g/stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)     (2)     (3)            (4)    (5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1    5204 11 00  Garn af bomuld, ikke i 

            detailsalgsoplægninger 

     5204 19 00 

     5205 11 00 

     5205 12 00 

     5205 13 00 

     5205 14 00 

     5205 15 10 

     5205 15 90 

     5205 21 00 

     5205 22 00 

     5205 23 00 

     5205 24 00 

     5205 25 10 

     5205 25 30 

     5205 25 90 

     5205 31 00 

     5205 32 00 

     5205 33 00 

     5205 34 00 

     5205 35 10 

     5205 35 90 

     5205 41 00 

     5205 42 00 

     5205 43 00 

     5205 44 00 

     5205 45 10 

     5205 45 30 

     5205 45 90 

     5206 11 00 

     5206 12 00 

     5206 13 00 

     5206 14 00 

     5206 15 10 

     5206 15 90 

     5206 21 00 

     5206 22 00 

     5206 23 00 

     5206 24 00 

     5206 25 10 

     5206 25 90 

     5206 31 00 

     5206 32 00 

     5206 33 00 

     5206 34 00 

     5206 35 10 

     5206 35 90 

     5206 41 00 

     5206 42 00 

     5206 43 00 

     5206 44 00 

     5206 45 10 

     5206 45 90 

    ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2    5208 11 10  Vævede stoffer af bomuld, bortset 

     5208 11 90  fra drejervævet stof af bomuld, 

     5208 12 11  frottestof, vævede bånd, fløjs-, 

     5208 12 13  plys- og chenillestoffer, tyl og 

     5208 12 15  knyttede netstoffer: 

     5208 12 19 

     5208 12 91 

     5208 12 93 

     5208 12 95 

     5208 12 99 

     5208 13 00 

     5208 19 00 

     5208 21 10 

     5208 21 90 

     5208 22 11 

     5208 22 13 

     5208 22 15 

     5208 22 19 

     5208 22 91 

     5208 22 93 

     5208 22 95 

     5208 22 99 

     5208 23 00 

     5208 29 00 

     5208 31 00 

     5208 32 11 

     5208 32 13 

     5208 32 15 

     5208 32 19 

     5208 32 91 

     5208 32 93 

     5208 32 95 

     5208 32 99 

     5208 33 00 

     5208 39 00 

      5208 41 00 

     5208 42 00 

     5208 43 00 

     5208 49 00 

     5208 51 00 

     5208 52 10 

     5208 52 90 

     5208 53 00 

     5208 59 00 

     5209 11 00 

     5209 12 00 

     5209 19 00 

     5209 21 00 

     5209 22 00 

     5209 29 00 

     5209 31 00 

     5209 32 00 

     5209 39 00 

     5209 41 00 

     5209 42 00 

     5209 43 00 

     5209 49 10 

     5209 49 90 

     5209 51 00 

     5209 52 00 

     5209 59 00 

     5210 11 10 

     5210 11 90 

     5210 12 00 

     5210 19 00 

     5210 21 10 

     5210 21 90 

     5210 22 00 

     5210 29 00 

     5210 31 10 

     5210 31 90 

     5210 32 00 

     5210 39 00 

     5210 41 00 

     5210 42 00 

     5210 49 00 

     5210 51 00 

     5210 52 00 

     5210 59 00 

     5211 11 00 

     5211 12 00 

     5211 19 00 

     5211 21 00 

     5211 22 00 

     5211 29 00 

     5211 31 00 

     5211 32 00 

     5211 39 00 

     5211 41 00 

     5211 42 00 

     5211 43 00 

     5211 49 11 

     5211 49 19 

     5211 49 90 

     5211 51 00 

     5211 52 00 

     5211 59 00 

     5212 11 10 

     5212 11 90 

     5212 12 10 

     5212 12 90 

     5212 13 10 

     5212 13 90 

     5212 14 10 

     5212 14 90 

     5212 15 10 

     5212 15 90 

     5212 21 10 

     5212 21 90 

     5212 22 10 

     5212 22 90 

     5212 23 10 

     5212 23 90 

     5212 24 10 

     5212 24 90 

     5212 25 10 

     5212 25 90 

    ex 5811 00 00 

    ex 6308 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2 (a)  5208 31 00  a) Bortset fra stoffer, ublegede 

     5208 32 11   og blegede 

     5208 32 13 

     5208 32 15 

     5208 32 19 

     5208 32 91 

     5208 32 93 

     5208 32 95 

     5208 32 99 

     5208 33 00 

     5208 39 00 

     5208 41 00 

     5208 42 00 

     5208 43 00 

     5208 49 00 

     5208 51 00 

     5208 52 10 

     5208 53 00 

     5208 59 00 

     5209 31 00 

     5209 32 00 

     5209 39 00 

     5209 41 00 

     5209 42 00 

     5209 43 00 

     5209 49 10 

     5209 49 90 

     5209 51 00 

     5209 52 00 

     5209 59 00 

     5210 31 10 

     5210 31 90 

     5210 32 00 

     5210 39 00 

     5210 41 00 

      5210 42 00 

     5210 49 00 

     5210 51 00 

     5210 52 00 

     5210 59 00 

     5211 31 00 

     5211 32 00 

     5211 39 00 

     5211 41 00 

     5211 42 00 

     5211 43 00 

     5211 49 11 

     5211 49 19 

     5211 49 90 

     5211 51 00 

     5211 52 00 

     5211 59 00 

     5212 13 10 

     5212 13 90 

     5212 14 10 

     5212 14 90 

     5212 15 10 

     5212 15 90 

     5212 23 10 

     5212 23 90 

     5212 24 10 

     5212 24 90 

     5212 25 10 

     5212 25 90 

    ex 5811 00 00 

    ex 6308 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3    5512 11 00  Vævet stof af korte kemofibre, 

     5512 19 10  syntetiske eller regenererede, 

     5512 19 90  bortset fra vævede bånd, fløjls- 

     5512 21 00  og plysstoffer (inklusive 

     5512 29 10  håndkædefrottestof af bomuld) og 

     5512 29 90  chenillestoffer: 

     5512 91 00 

     5512 99 10 

     5512 99 90 

     5513 11 10 

     5513 11 30 

     5513 11 90 

     5513 12 00 

     5513 13 00 

     5513 19 00 

     5513 21 10 

     5513 21 30 

     5513 21 90 

     5513 22 00 

     5513 23 00 

     5513 29 00 

     5513 31 00 

     5513 32 00 

     5513 33 00 

     5513 39 00 

     5513 41 00 

     5513 42 00 

      5513 43 00 

     5513 49 00 

     5514 11 00 

     5514 12 00 

     5514 13 00 

     5514 19 00 

     5514 21 00 

     5514 22 00 

     5514 23 00 

     5514 29 00 

     5514 31 00 

     5514 32 00 

     5514 33 00 

     5514 39 00 

     5514 41 00 

     5514 42 00 

     5514 43 00 

     5514 49 00 

     5515 11 10 

     5515 11 30 

     5515 11 90 

     5515 12 10 

     5515 12 30 

     5515 12 90 

     5515 13 11 

     5515 13 19 

     5515 13 91 

     5515 13 99 

     5515 19 10 

     5515 19 30 

     5515 19 90 

     5515 21 10 

     5515 21 30 

     5515 21 90 

     5515 22 11 

     5515 22 19 

     5515 22 91 

     5515 22 99 

     5515 29 10 

     5515 29 30 

     5515 29 90 

     5515 91 10 

     5515 91 30 

     5515 91 90 

     5515 92 11 

     5515 92 19 

     5515 92 91 

     5515 92 99 

     5515 99 10 

     5515 99 30 

     5515 99 90 

     5803 90 30 

    ex 5905 00 70 

    ex 6308 00 00 

 3 (a)  5512 19 10  a) Bortset fra stoffer, ublegede 

     5512 19 90   og blegede 

     5512 29 10 

     5512 29 90 

     5512 99 10 

     5512 99 90 

      5513 21 10 

     5513 21 30 

     5513 21 90 

     5513 22 00 

     5513 23 00 

     5513 29 00 

     5513 31 00 

     5513 32 00 

     5513 33 00 

     5513 39 00 

     5513 41 00 

     5513 42 00 

     5513 43 00 

     5513 49 00 

     5514 21 00 

     5514 22 00 

     5514 23 00 

     5514 29 00 

     5514 31 00 

     5514 32 00 

     5514 33 00 

     5514 39 00 

     5514 41 00 

     5514 42 00 

     5514 43 00 

     5514 49 00 

     5515 11 30 

     5515 11 90 

     5515 12 30 

     5515 12 90 

     5515 13 19 

     5515 13 99 

     5515 19 30 

     5515 19 90 

     5515 21 30 

     5515 21 90 

     5515 22 19 

     5515 22 99 

     5515 29 30 

     5515 29 90 

     5515 91 30 

     5515 91 90 

     5515 92 19 

     5515 92 99 

     5515 99 30 

     5515 99 90 

    ex 5803 90 30 

    ex 5905 00 70 

    ex 6308 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

               GRUPPE I B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4    6105 10 00  Skjorter, T-shirts, pully-shirts   6,48 154 

     6105 20 10  (undtagen af uld eller fine dyrehår), 

     6105 20 90  undertrøjer o.l., af trikotage 

     6105 90 10 

     6109 10 00 

     6109 90 10 

     6109 90 30 

     6110 20 10 

     6110 30 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5    6101 10 90  Sweatere, pullovere, slipovere,    4,53 221 

     6101 20 90  cardiganer, cardigansæt, jumpere, 

     6101 30 90  trøjer og veste (undtagen tilskårne 

     6102 10 90  og syede); anorakker, vindjakker, 

     6102 20 90  blusonjakker o.l., af trikotage 

     6102 30 90 

     6110 10 10 

     6110 10 31 

     6110 10 35 

     6110 10 38 

     6110 10 91 

     6110 10 95 

     6110 10 98 

     6110 20 91 

     6110 20 99 

     6110 30 91 

     6110 30 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6    6203 41 10  Shorts og andre korte benklæder   1,76  568 

     6203 41 90  (bortset fra badedragter) til 

     6203 42 31  mænd og drenge, vævede; lange ben- 

     6203 42 33  klæder til kvinder og piger, vævede 

     6203 42 35  af uld, bomuld eller syntetiske 

     6203 42 90  eller regenererede fibre; 

     6203 43 19  underdele af forede træningsdragter, 

     6203 43 90  af bomuld eller syntetiske eller 

     6203 49 19  regenererede fibre, bortset fra 

     6203 49 50  varer i kategori 16 og 29 

     6204 61 10 

     6204 62 31 

     6204 62 33 

     6204 62 39 

     6204 63 18 

     6204 69 18 

     6211 32 42 

     6211 33 42 

     6211 42 42 

     6211 43 42 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7    6106 10 00  Skjorter, skjortebluser og bluser,  5,55  180 

     6106 20 00  også af trikotage, af uld, bomuld 

     6106 90 10  eller syntetiske eller regenererede 

            fibre, til kvinder og piger 

     6206 20 00 

     6206 30 00 

     6206 40 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8    6205 10 00  Skjorter (herunder sports- og    4,60  217 

     6205 20 00  arbejdsskjorter), ikke af trikotage, 

     6205 30 00  til mænd og drenge, af uld, bomuld 

            eller syntetiske eller regenererede 

            fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

               GRUPPE II A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9    5802 11 00  Håndklædefrottestof, og lignende 

     5802 19 00  frottestof af bomuld; håndklæder, 

    ex 6302 60 00  vaskeklude, viskestykker og 

            lignende køkkentekstiler, ikke af 

            trikotage, af vævet frottestof af 

            bomuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20    6302 21 00  Sengelinned, ikke af trikotage 

     6302 22 90 

     6302 29 90 

     6302 31 10 

     6302 31 90 

     6302 32 90 

     6302 39 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22    5508 10 11  Garn af korte syntetiske fibre, 

     5508 10 19  ikke i detailsalgsoplægninger: 

     5509 11 00 

     5509 12 00 

     5509 21 10 

     5509 21 90 

     5509 22 10 

     5509 22 90 

     5509 31 10 

     5509 31 90 

     5509 32 10 

     5509 32 90 

     5509 41 10 

     5509 41 90 

     5509 42 10 

     5509 42 90 

     5509 51 00 

     5509 52 10 

     5509 52 90 

     5509 53 00 

     5509 59 00 

     5509 61 10 

     5509 61 90 

     5509 62 00 

     5509 69 00 

     5509 91 10 

     5509 91 90 

     5509 92 00 

     5509 99 00 

 22 (a)  5508 10 19  a) Herunder varer af polyakryl 

     5509 31 10 

     5509 31 90 

     5509 32 10 

     5509 32 90 

     5509 61 10 

     5509 61 90 

     5509 62 00 

     5509 69 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23    5508 20 10  Garn af korte regenererede fibre, 

     5510 11 00  ikke i detailsalgsoplægninger 

     5510 12 00 

     5510 20 00 

     5510 30 00 

     5510 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 32    5801 10 00  Vævede fløjls-, plys- og chenille- 

     5801 21 00  stoffer, bortset fra håndklæde- 

     5801 22 00  frottestof og lignende frottestof 

     5801 23 00  af bomuld samt vævede bånd og 

     5801 24 00  tuftet tekstilstof, af uld, bomuld 

     5801 25 00  eller syntetiske eller regenererede 

     5801 26 00  fibre: 

     5801 31 00 

     5801 32 00 

     5801 33 00 

     5801 34 00 

     5801 35 00 

     5801 36 00 

     5802 20 00 

     5802 30 00 

 32 (a)  5801 22 00  a) Skudfløjl, riflet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39    6302 51 10  Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, 

     6302 51 90  viskestykker og lignende køkken- 

     6302 53 90  tekstiler, ikke af trikotage, ikke 

    ex 6302 59 00  af frottestof 

     6302 91 10 

     6302 91 90 

     6302 93 90 

    ex 6302 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

               GRUPPE II B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12    6115 12 00  Strømpebenklæder, strømper, under-  24,3 par 

 41 

     6115 19 10  strømper, sokker, ankelsokker, o.l., 

     6115 19 90  af trikotage, (ikke til spædbørn), 

     6115 20 11  herunder også støttestrømper, 

     6115 20 90  bortset fra varer i kategori 70 

     6115 91 00 

     6115 92 00 

     6115 93 10 

     6115 93 30 

     6115 93 99 

     6115 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13    6107 11 00  Trusser og andre underbenklæder til  17  59 

     6107 12 00  mænd og drenge, trusser og andre 

     6107 19 00  underbenklæder til kvinder og 

     6108 21 00  piger, af trikotage, af uld, bomuld 

     6108 22 00  eller syntetiske eller regenererede 

     6108 29 00  fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14    6201 11 00  Frakker, kapper og slag, vævede,  0,72 1 389 

    ex 6201 12 10  til mænd og drenge, af uld, bomuld 

    ex 6201 12 90  eller syntetiske eller regenererede 

    ex 6201 13 10  fibre, bortset fra parkacoats under 

    ex 6201 13 90  kategori 21 

     6210 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15    6202 11 00  Frakker, kapper og slag, jakker   0,84 1 190 

    ex 6202 12 10  og blazere, vævede, til kvinder og 

    ex 6202 12 90  piger, af uld, bomuld eller 

    ex 6202 13 10  syntetiske eller regenererede fibre, 

    ex 6202 13 90  bortset fra parkacoats under kategori 21 

     6204 31 00 

     6204 32 90 

     6204 33 90 

     6204 39 19 

     6210 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16    6203 11 00  Jakkesæt, ikke af trikotage, til  0,80 1 250 

     6203 12 00  mænd og drenge, af uld, bomuld eller 

     6203 19 10  syntetiske eller regenererede fibre, 

     6203 19 30  undtagen skisæt, forede trænings- 

     6203 21 00  dragter til mænd og drenge, med 

     6203 22 80  yderstof af et og samme stof, af 

     6203 23 80  bomuld eller syntetiske eller 

     6203 29 18  regenererede fibre 

     6211 32 31 

     6211 33 31 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17    6203 31 00  Jakker og blazere, ikke af triko-  1,43  700 

     6203 32 90  tage, til mænd og drenge, af uld, 

     6203 33 90  bomuld eller syntetiske fibre eller 

     6203 39 19  regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18    6207 11 00  Undertrøjer, underbenklæder, pyjamas 

     6207 19 00  og anden natbeklædning, badekåber, 

     6207 21 00  slåbrokker o.l., til mænd og drenge, 

     6207 22 00  ikke af trikotage 

     6207 29 00 

     6207 91 10 

     6207 91 90 

     6207 92 00 

     6207 99 00 

     6208 11 00  Undertrøjer, underkjoler, underskørter, 

     6208 19 10  trusser, pyjamas og anden natbeklædning, 

     6208 19 90  hjemmedragter, badekåber, slåbrokker 

     6208 21 00  o.l., til kvinder og piger, ikke af 

     6208 22 00  trikotage 

     6208 29 00 

     6208 91 11 

     6208 91 19 

     6208 91 90 

     6208 92 10 

     6208 92 90 

     6208 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19    6213 20 00  Lommetørklæder, ikke af trikotage  59   17 

     6213 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21  ex 6201 12 10  Parkacoats, anorakker, vindjakker,  2,3  435 

    ex 6201 12 90  blousonjakker o.l., ikke af trikotage, 

    ex 6201 13 10  af uld, bomuld eller syntetiske eller 

    ex 6201 13 90  regenererede fibre; overdele af 

     6201 91 00  forede træningsdragter, af bomuld 

     6201 92 00  eller syntetiske eller regenererede 

     6201 93 00  fibre, bortset fra varer i kategori 16 

    ex 6202 12 10  og 29 

    ex 6202 12 90 

    ex 6202 13 10 

    ex 6202 13 90 

     6202 91 00 

     6202 92 00 

     6202 93 00 

     6211 32 41 

     6211 33 41 

     6211 42 41 

     6211 43 41 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24    6107 21 00  Pyjamas og anden natbeklædning,   3,9  257 

     6107 22 00  badekåber, slåbrokker o.l., af 

     6107 29 00  trikotage, til mænd og drenge 

     6107 91 10 

     6107 91 90 

     6107 92 00 

    ex 6107 99 00 

     6108 31 10 

     6108 31 90 

     6108 32 11 

     6108 32 19  Pyjamas og anden natbeklædning, 

     6108 32 90  hjemmedragter, badekåber, slåbrokker 

     6108 39 00  o.l., af trikotage, til kvinder og piger 

     6108 91 10 

     6108 91 90 

     6108 92 00 

     6108 99 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26    6104 41 00  Kjoler til kvinder og piger, af   3,1  323 

     6104 42 00  uld, bomuld eller syntetiske eller 

     6104 43 00  regenererede fibre 

     6104 44 00 

     6204 41 00 

     6204 42 00 

     6204 43 00 

     6204 44 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27    6104 51 00  Nederdele, også buksenederdele, til 2,6  385 

     6104 52 00  kvinder og piger 

     6104 53 00 

     6104 59 00 

     6204 51 00 

     6204 52 00 

     6204 53 00 

     6204 59 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28    6103 41 10  Benklæder, overalls, shorts og andre 1,61  620 

     6103 41 90  korte benklæder (bortset fra bade- 

     6103 42 10  dragter) af trikotage, af uld, 

     6103 42 90  bomuld eller syntetiske eller 

     6103 43 10  regenererede fibre 

     6103 43 90 

     6103 49 10 

     6103 49 91 

     6104 61 10 

     6104 61 90 

     6104 62 10 

     6104 62 90 

     6104 63 10 

     6104 63 90 

     6104 69 10 

     6104 69 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 29    6204 11 00  Dragter, kostumer og sæt, ikke af  1,37  730 

     6204 12 00  trikotage, til kvinder og piger, af 

     6204 13 00  uld, bomuld eller syntetiske eller 

     6204 19 10  regenererede fibre, undtagen ski- 

     6204 21 00  dragter og skisæt; forede trænings- 

     6204 22 80  dragter til kvinder og piger, med 

     6204 23 80  yderstof af et og samme stof, af 

     6204 29 18  bomuld eller syntetiske eller re- 

     6211 42 31  genererede fibre 

     6211 43 31 

 --------------------------------------------------------------------- 

 31    6212 10 00 Brystholdere, vævede eller af trikotage 18,2 55 

 --------------------------------------------------------------------- 

 68    6111 10 90  Beklædningsgenstande og tilbehør 

     6111 20 90  til beklædningsgenstande til spædbørn, 

     6111 30 90  bortset fra vanter af trikotage under 

    ex 6111 90 00  kategori 10 og 87, og strømper og 

    ex 6209 10 00  vævede sokker under kategori 88, ikke 

    ex 6209 20 00  af trikotage 

    ex 6209 30 00 

    ex 6209 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73    6112 11 00  Træningsdragter af trikotage, af   1,67  600 

     6112 12 00  uld, bomuld eller syntetiske eller 

     6112 19 00  regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76    6203 22 10  Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, 

     6203 23 10  ikke af trikotage, til mænd og drenge 

     6203 29 11  Kitler og forklæder samt anden 

     6203 32 10  arbejds- og beskyttelsesbeklædning, 

     6203 33 10  ikke af trikotage, til kvinder og piger 

     6203 39 11 

     6203 42 11 

     6203 42 51 

     6203 43 11 

     6203 43 31 

     6203 49 11 

     6203 49 31 

     6204 22 10 

     6204 23 10 

     6204 29 11 

     6204 32 10 

     6204 33 10 

     6204 39 11 

     6204 62 11 

     6204 62 51 

     6204 63 11 

     6204 63 31 

     6204 69 11 

     6204 69 31 

     6211 32 10 

     6211 33 10 

     6211 42 10 

     6211 43 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 77  ex 6211 20 00  Skidragter og skisæt, ikke af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 78    6203 41 30  Beklædningsgenstande, ikke af 

     6203 42 59  trikotage, bortset fra beklædnings- 

     6203 43 39  genstande under kategori 6, 7, 8, 

     6203 49 39  14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 

     6204 61 80  68, 72, 76 og 77 

     6204 61 90 

     6204 62 59 

     6204 62 90 

     6204 63 39 

     6204 63 90 

     6204 69 39 

     6204 69 50 

     6210 40 00 

     6210 50 00 

     6211 31 00 

     6211 32 90 

     6211 33 90 

     6211 41 00 

     6211 42 90 

     6211 43 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 83    6101 10 10  Frakker, jakker og andre beklædnings- 

     6101 20 10  genstande, herunder også skidragter 

     6101 30 10  og skisæt, af trikotage, bortset fra 

     6102 10 10  beklædningsgenstande under kategori 

     6102 20 10  4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 

     6102 30 10  72, 73, 74 og 75 

     6103 31 00 

     6103 32 00 

     6103 33 00 

    ex 6103 39 00 

     6104 31 00 

     6104 32 00 

     6104 33 00 

    ex 6104 39 00 

    ex 6112 20 00 

     6113 00 90 

     6114 10 00 

     6114 20 00 

     6114 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

               GRUPPE III A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 33    5407 20 11  Stoffer af garn af syntetiske fila- 

     6305 31 91  menter, fremstillet af strimler o.l. 

     6305 31 99  af polyetylen eller polypropylen, af 

            bredde på under 3 m; Sække og poser 

            til emballage, fremstillet af disse 

            strimler o.l. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 34    5407 20 19  Stoffer af garn af syntetiske fila- 

            menter, fremstillet af strimler o.l. 

            af polyetylen eller polypropylen, af 

            bredde på 3 m og derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 35    5407 10 00  Vævet stof af endeløse regenererede 

     5407 20 90  fibre, bortset fra cordvæv til frem- 

     5407 30 00  stilling af dæk under kategori 114: 

     5407 41 00 

     5407 42 10 

     5407 42 90 

     5407 43 00 

     5407 44 10 

     5407 44 90 

     5407 51 00 

     5407 52 00 

     5407 53 10 

     5407 53 90 

     5407 54 00 

     5407 60 10 

     5407 60 30 

     5407 60 51 

     5407 60 59 

     5407 60 90 

     5407 71 00 

     5407 72 00 

     5407 73 10 

     5407 73 91 

     5407 73 99 

     5407 74 00 

     5407 81 00 

     5407 82 00 

     5407 83 10 

     5407 83 90 

     5407 84 00 

     5407 91 00 

     5407 92 00 

     5407 93 10 

     5407 93 90 

     5407 94 00 

    ex 5811 00 00 

    ex 5905 00 70 

 35 a)  5407 42 10  a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede 

     5407 42 90 

     5407 43 00 

     5407 44 10 

     5407 44 90 

     5407 52 00 

     5407 53 10 

     5407 53 90 

     5407 54 00 

     5407 60 30 

     5407 60 51 

     5407 60 59 

     5407 60 90 

     5407 72 00 

     5407 73 10 

     5407 73 91 

     5407 73 99 

     5407 74 00 

     5407 82 00 

     5407 83 10 

     5407 83 90 

     5407 84 00 

     5407 92 00 

     5407 93 10 

     5407 93 90 

     5407 94 00 

    ex 5811 00 00 

    ex 5905 00 70 

 --------------------------------------------------------------------- 

 36    5408 10 00  Vævet stof af endeløse syntetiske 

     5408 21 00  fibre, bortset fra cordvæv til frem- 

     5408 22 10  stilling af dæk under kategori 114: 

     5408 22 90 

     5408 23 10 

     5408 23 90 

     5408 24 00 

     5408 31 00 

     5408 32 00 

     5408 33 00 

     5408 34 00 

    ex 5811 00 00 

    ex 5905 00 70 

 36 a)  5408 10 00  a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede 

     5408 22 10 

     5408 22 90 

     5408 23 10 

     5408 23 90 

     5408 24 00 

     5408 32 00 

     5408 33 00 

     5408 34 00 

    ex 5811 00 00 

    ex 5905 00 70 

 --------------------------------------------------------------------- 

 37    5516 11 00  Vævet stof af korte regenererede fibre 

     5516 12 00 

     5516 13 00 

     5516 14 00 

     5516 21 00 

     5516 22 00 

     5516 23 10 

     5516 23 90 

     5516 24 00 

     5516 31 00 

     5516 32 00 

     5516 33 00 

     5516 34 00 

     5516 41 00 

     5516 42 00 

     5516 43 00 

     5516 44 00 

     5516 91 00 

     5516 92 00 

     5516 93 00 

     5516 94 00 

     5803 90 50 

    ex 5905 00 70 

 37 a)  5516 12 00  a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede 

     5516 13 00 

     5516 14 00 

     5516 22 00 

     5516 23 10 

     5516 23 90 

     5516 24 00 

     5516 32 00 

     5516 33 00 

     5516 34 00 

     5516 42 00 

     5516 43 00 

     5516 44 00 

     5516 92 00 

     5516 93 00 

     5516 94 00 

    ex 5803 90 50 

    ex 5905 00 70 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38 A   6002 43 11  Trikotagestof af syntetiske fibre 

     6002 93 10  til forhæng og gardiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38 B ex 6303 91 00  Stores, ikke af trikotage 

    ex 6303 92 90 

    ex 6303 99 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40  ex 6303 91 00  Gardiner, forhæng, undergardiner, 

    ex 6303 92 90  kapper, sengeforhænge o.l., ikke af 

    ex 6303 99 90  trikotage, af uld, bomuld eller 

     6304 19 10  syntetiske eller regenererede fibre 

    ex 6304 19 90 

     6304 92 00 

    ex 6304 93 00 

    ex 6304 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 41    5401 10 11  Garn af endeløse syntetiske fila- 

     5401 10 19  menter, ikke i detailsalgsop- 

     5402 10 10  lægninger, bortset fra enkelttrådet 

     5402 10 90  garn, snoet 50 omgange og derunder 

     5402 20 00  pr. meter, eller ikke snoet 

     5402 31 10 

     5402 31 30 

     5402 31 90 

     5402 32 00 

     5402 33 10 

     5402 33 90 

     5402 39 10 

     5402 39 90 

     5402 49 10 

     5402 49 91 

     5402 49 99 

     5402 51 10 

     5402 51 30 

     5402 51 90 

     5402 52 10 

     5402 52 90 

     5402 59 10 

     5402 59 90 

     5402 61 10 

     5402 61 30 

     5402 61 90 

     5402 62 10 

     5402 62 90 

     5402 69 10 

     5402 69 90 

    ex 5604 20 00 

    ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 42    5401 20 10  Garn af endeløse kemofibre, ikke 

     5403 10 00  i detailsalgsoplægninger: 

     5403 20 10 

     5403 20 90 

    ex 5403 32 00 

     5403 33 90 

     5403 39 00 

     5403 41 00  Garn af endeløse kemofibre; garn 

     5403 42 00  af regenererede filamenter, ikke 

     5403 49 00  i detailsalgsoplægninger, bortset fra 

    ex 5604 20 00  enkelttrådet garn af rayonviskose, 

            snoet 250 gange og derunder pr. meter, 

            og enkelttrådet garn af celluloseacetat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 43    5204 20 00  Garn af kemofilamenter, garn af 

     5207 10 00  korte regenererede fibre, garn 

     5207 90 00  af bomuld, i detailsalgsoplægninger 

     5401 10 90 

     5401 20 90 

     5406 10 00 

     5406 20 00 

     5508 20 90 

     5511 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 46    5105 10 00  Uld og fine dyrehår, kartet eller kæmmet 

     5105 21 00 

     5105 29 00 

     5105 30 10 

     5105 30 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47    5106 10 10  Garn af uld og fine dyrehår, 

     5106 10 90  kartet, ikke i detailsalgsoplægninger 

     5106 20 11 

     5106 20 19 

     5106 20 91 

     5106 20 99 

     5108 10 10 

     5108 10 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 48    5107 10 10  Garn af uld og fine dyrehår, 

     5107 10 90  kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger 

     5107 20 10 

     5107 20 30 

     5107 20 51 

     5107 20 59 

     5107 20 91 

     5107 20 99 

     5108 20 10 

     5108 20 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49    5109 10 10  Garn af uld og fine dyrehår, 

     5109 10 90  i detailsalgsoplægninger 

     5109 90 10 

     5109 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 50    5111 11 00  Vævet stof af uld eller fine dyrehår 

     5111 19 10 

     5111 19 90 

     5111 20 00 

     5111 30 10 

     5111 30 30 

     5111 30 90 

     5111 90 10 

     5111 90 91 

     5111 90 93 

     5111 90 99 

     5112 11 00 

     5112 19 10 

     5112 19 90 

     5112 20 00 

     5112 30 10 

     5112 30 30 

     5112 30 90 

     5112 90 10 

     5112 90 91 

     5112 90 93 

     5112 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 51    5203 00 00  Bomuld, kartet eller kæmmet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 53    5803 10 00  Drejervævet stof af bomuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54    5507 00 00  Korte regenererede fibre, herunder 

            affald, kartede, kæmmede eller på 

            anden måde beredt til spinding 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55    5506 10 00  Korte syntetiske fibre, herunder 

     5506 20 00  affald, kartede, kæmmede eller på 

     5506 30 00  anden måde beredt til spinding 

     5506 90 10 

     5506 90 91 

     5506 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 56    5508 10 90  Korte syntetiske fibre, 

     5511 10 00  herunder affald, i deltail- 

     5511 20 00  salgsoplægninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58    5701 10 10  Gulvtæpper (herunder gulvløbere 

     5701 10 91  og måtter) knyttede, også 

     5701 10 93  konfektionerede 

     5701 10 99 

     5701 90 10 

     5701 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 59    5702 10 00  Gulvtæpper og anden gulvbelægning 

     5702 31 10  af tekstilmateriale, bortset fra 

     5702 31 30  varer henhørende under kategori 58 

     5702 31 90 

     5702 32 10 

     5702 32 90 

     5702 39 10 

     5702 41 10 

     5702 41 90 

     5702 42 10 

     5702 42 90 

     5702 49 10 

     5702 51 00 

     5702 52 00 

    ex 5702 59 00 

     5702 91 00 

     5702 92 00 

    ex 5702 99 00 

     5703 10 10 

     5703 10 90 

     5703 20 11 

     5703 20 19 

     5703 20 91 

     5703 20 99 

     5703 30 11 

     5703 30 19 

     5703 30 51 

     5703 30 59 

     5703 30 91 

     5703 30 99 

     5703 90 10 

     5703 90 90 

     5704 10 00 

     5704 90 00 

     5705 00 10 

     5705 00 31 

     5705 00 39 

    ex 5705 00 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 60    5805 00 00  Håndvævede tapisserier (af 

            typerne Gobelin, Flandern, 

            Aubusson, Beauvais o.l.) og 

            håndbroderede tapisserier (med 

            gobelinsting, korssting o.l.), 

            også konfektionerede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61  ex 5806 10 00  Vævede bånd og bånd bestående af sammen- 

     5806 20 00  limede parallelle garner eller fibre, 

     5806 31 10  bortset fra etiketter o.l. under kategori 62 

     5806 31 90  Elastiske tekstilstoffer (undtagen 

     5806 32 10  trikotagestof) bestående af tekstil 

     5806 32 90  i forbindelse med gummitråde 

     5806 39 00 

     5806 40 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 62    5606 00 91  Chenillegarn; overspundet garn 

     5606 00 99 (bortset fra garn overtrukket med 

           metal og overspundet garn af hestehår) 

     5804 10 11 Tyl og knyttede netstoffer, hånd- 

     5804 10 19 eller maskinfremstillede blonder og 

     5804 10 90 kniplinger, i løbende længder, strimler 

     5804 21 10 eller motiver 

     5804 21 90 

     5804 29 10 

     5804 29 90 

     5804 30 00 

     5807 10 10 Vævede etiketter, emblemer o.l., 

     5807 10 90 ikke broderede, i løbende længder 

           eller tilskårne stykker 

     5808 10 00 Agramaner, possement o.l. arbejder i 

           løbende længder, kvaster, pomponer o.l. 

     5808 90 00 Broderier, i løbende længder, 

     5810 10 10 strimler eller motiver 

     5810 10 90 

     5810 91 10 

     5810 91 90 

     5810 92 10 

     5810 92 90 

     5810 99 10 

     5810 99 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 63    5906 91 00 Trikotagestof af syntetiske fibre 

    ex 6002 10 10 med indhold af elastiske mono- 

     6002 10 90 filamenter på 5 vægtprocent og 

           derover og trikotagestof med 

           indhold af gummitråde på 5 vægt- 

           procent og derover 

    ex 6002 30 10 Blondestoffer og stoffer med opskåren 

           luv, af syntetiske fibre 

     6002 30 90 

    ex 6001 10 00 

     6002 20 31 

     6002 43 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 65    5606 00 10 Trikotagestof, bortset fra varer 

    ex 6001 10 00 henhørende under kategori 38 A 

     6001 21 00 og 63, af uld, bomuld eller syn- 

     6001 22 00 tetiske eller regenererede fibre 

     6001 29 10 

     6001 91 10 

     6001 91 30 

     6001 91 50 

     6001 91 90 

     6001 92 10 

     6001 92 30 

     6001 92 50 

     6001 92 90 

     6001 99 10 

    ex 6002 10 10 

     6002 20 10 

     6002 20 39 

     6002 20 50 

     6002 20 70 

    ex 6002 30 10 

     6002 41 00 

     6002 42 10 

     6002 42 30 

     6002 42 50 

     6002 42 90 

     6002 43 31 

     6002 43 33 

     6002 43 35 

     6002 43 39 

     6002 43 50 

     6002 43 91 

     6002 43 93 

     6002 43 95 

     6002 43 99 

     6002 91 00 

     6002 92 10 

     6002 92 30 

     6002 92 50 

     6002 92 90 

     6002 93 31 

     6002 93 33 

     6002 93 35 

     6002 93 39 

     6002 93 91 

     6002 93 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 66    6301 10 00  Plaider og lignende tæpper, ikke 

     6301 20 91  af trikotage, af uld, bomuld 

     6301 20 99  eller syntetiske eller regenererede fibre 

     6301 30 90 

    ex 6301 40 90 

    ex 6301 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

               GRUPPE III B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10    6111 10 10  Handsker, vanter og luffer, af   17 par  59 

     6111 20 10  trikotage 

     6111 30 10 

    ex 6111 90 00 

     6116 10 10 

     6116 10 90 

     6116 91 00 

     6116 92 00 

     6116 93 00 

     6116 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 67    5807 90 90  Tilbehør til beklædningsgenstande, 

     6113 00 10  af trikotage, ikke til spædbørn; 

     6117 10 00  al slags linned af trikotage; 

     6117 20 00  gardiner, forhæng, stores, under- 

     6117 80 10  gardiner, kapper, sengeforhæng og 

     6117 80 90  andre boligtekstiler af trikotage; 

     6117 90 00  andre varer af trikotage, også dele af 

     6301 20 10  beklædningsgenstande eller tilbehør 

     6301 30 10  til beklædningsgenstande 

     6301 40 10 

     6301 90 10 

     6302 10 10 

     6302 10 90 

     6302 40 00 

    ex 6302 60 00 

     6303 11 00 

     6303 12 00 

     6303 19 00 

     6304 11 00 

     6304 91 00 

    ex 6305 20 00 

    ex 6305 39 00 

    ex 6305 90 00 

     6305 31 10 

     6307 10 10 

     6307 90 10 

 67 (a)  6305 31 10  a) Sække og poser til emballage, 

            fremstillet af strimler o.l., af 

            polyetylen eller polypropylen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 69    6108 11 10  Trusser, underkjoler og under    7,8  128 

     6108 11 90  skørter, af trikotage, til 

     6108 19 10  kvinder og piger 

     6108 19 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70    6115 11 00  Strømpebukser og trikoter, af    30,4 par 33 

     6115 20 19  syntetiske fibre, med enkelttråd 

            på under 67 decitex (6,7 tex) 

     6115 93 91  Strømper til kvinder, af syntetiske fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72    6112 31 10  Badebeklædning, af uld, bomuld,   9,7  103 

     6112 31 90  eller syntetiske eller re- 

     6112 39 10  genererede fibre 

     6112 39 90 

     6112 41 10 

     6112 41 90 

     6112 49 10 

     6112 49 90 

     6211 11 00 

     6211 12 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 74    6104 11 00  Dragter, kostumer og sæt, af triko- 1,54  650 

     6104 12 00  tage, til kvinder og piger, af uld, 

     6104 13 00  bomuld eller syntetiske eller 

    ex 6104 19 00  regenererede fibre, undtagen ski- 

     6104 21 00  dragter og skisæt 

     6104 22 00 

     6104 23 00 

    ex 6104 29 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 75    6103 11 00  Dragter, kostumer og sæt, af     0,80 1 250 

     6103 12 00  trikotage, til mænd og drenge, 

     6103 19 00  af uld, bomuld eller syntetiske 

     6103 21 00  fibre, undtagen skidrager og skisæt 

     6103 22 00 

     6103 23 00 

     6103 29 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84    6214 20 00  Sjaler, tørklæder, mantiller, slør 

     6214 30 00  o.l., ikke af trikotage, af uld, 

            bomuld eller syntetiske eller re- 

            genererede fibre 

     6214 40 00 

     6214 90 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85    6215 20 00  Slips, butterfly og halsbind, ikke  17,9  56 

     6215 90 00  af trikotage, af uld, bomuld eller 

            syntetiske eller regenererede fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 86    6212 20 00  Korsetter, hofteholdere, bryst-    8,8  114 

     6212 30 00  holdere, seler, sokkeholdere, 

     6212 90 00  strømpebånd o.l. (herunder sådanne 

            varer af trikotage), også elastiske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87  ex 6209 10 00  Handsker, vanter og luffer, ikke af trikotage 

    ex 6209 20 00 

    ex 6209 30 00 

    ex 6209 90 00 

     6216 00 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 88  ex 6209 10 00  Strømper og sokker, ikke af 

    ex 6209 20 00  trikotage; andet tilbehør til 

    ex 6209 30 00  beklædningsgenstande, dele af 

    ex 6209 90 00  beklædningsgenstande eller 

     6217 10 00  tilbehør til beklædningsgenstande, 

     6217 90 00  ikke til spædbørn, ikke af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 90    5607 41 00  Sejlgarn, reb og tovværk, af 

     5607 49 11  syntetiske fibre, også flettet 

     5607 49 19 

     5607 49 90 

     5607 50 11 

     5607 50 19 

     5607 50 30 

     5607 50 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 91    6306 21 00  Telte 

     6306 22 00 

     6306 29 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 93  ex 6305 20 00  Sække og poser til emballage af 

    ex 6305 39 00  tekstilstof, bortset fra varer 

            fremstillet af strimler o.l., af 

            polyetylen eller polypropylen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 94    5601 10 10  Vat af tekstilmateriale og varer 

     5601 10 90  deraf; tekstilfibre af bredde 

     5601 21 10  under 5 mm, flok, støv og nopper 

     5601 21 90  af tekstilmateriale 

     5601 22 10 

     5601 22 91 

     5601 22 99 

     5601 29 00 

     5601 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 95    5602 10 19  Filt og varer deraf, også 

     5602 10 31  imprægneret eller overtrukket, 

     5602 10 39  bortset fra gulvbelægning 

     5602 10 90 

     5602 21 00 

     5602 29 90 

     5602 90 00 

    ex 5807 90 10 

    ex 5905 00 70 

     6210 10 10 

     6307 90 91 

 --------------------------------------------------------------------- 

 96    5603 00 10  Fiberdug samt varer deraf, også 

     5603 00 91  imprægneret eller overtrukket 

     5603 00 93 

     5603 00 95 

     5603 00 99 

    ex 5807 90 10 

    ex 5905 00 70 

     6210 10 91 

     6210 10 99 

    ex 6301 40 90 

    ex 6301 90 90 

     6302 22 10 

     6302 32 10 

     6302 53 10 

     6302 93 10 

     6303 92 10 

     6303 99 10 

    ex 6304 19 90 

    ex 6304 93 00 

    ex 6304 99 00 

    ex 6305 39 00 

     6307 10 30 

    ex 6307 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 97    5608 11 11  Knyttede netstoffer af sejlgarn 

     5608 11 19  reb og tovværk, også i tilskårne 

     5608 11 91  stykker eller konfektionerede; 

     5608 11 99  konfektionerede fiskenet af garn, 

     5608 19 11  sejlgarn, reb og tovværk 

     5608 19 19 

     5608 19 31 

     5608 19 39 

     5608 19 91 

     5608 19 99 

     5608 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 98    5609 00 00  Varer fremstillet af samme garn, 

     5905 00 10  sejlgarn, reb og tovværk, bortset 

            fra tekstilstoffer og varer deraf 

            og varer under kategori 97 

 --------------------------------------------------------------------- 

 99    5901 10 00  Tekstilstoffer, overtrukket med 

     5901 90 00  vegetabilske carbohydratgummier 

            eller stivelsesholdige substanser, 

            af den art, der anvendes til frem- 

            stilling af bogbind, etuier m.v.; 

            kalkerlærred; præpareret malerlærred; 

            buckram o.l. tekstilstoffer til 

            fremstilling af hatte mv. 

     5904 10 00 

     5904 91 10 

     5904 91 90 

     5904 92 00  Linoleum, også i tilskårne stykker; 

     5906 10 10  gulvbelægningsmateriale bestående 

     5906 10 90  af tekstilunderlag med anden 

     5906 99 10  belægning end linoleumsmasse, også 

            i tilskårne stykker 

     5906 99 90  Tekstilstoffer (bortset fra triko- 

            tagestof) imprægneret, overtrukket 

            eller lamineret med gummi, bortset 

            fra stoffer til dæk 

     5907 00 00  Tekstilstoffer, imprægneret eller 

            overtrukket på anden måde; malede 

            teaterkulisser, malede atelierbag- 

            tæpper o.l., bortset fra stoffer 

            under kategori 100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 100   5903 10 10  Tekstilstoffer, imprægneret, 

     5903 10 90  overtrukket eller lamineret 

     5903 20 10  med cellulosederivater eller 

     5903 20 90  anden plast 

     5903 90 10 

     5903 90 91 

     5903 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 101  ex 5607 90 00  Sejlgarn, reb og tovværk, også 

            flettet, bortset fra varer af 

            syntetiske fibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 109   6306 11 00  Presenninger, sejl og markiser 

     6306 12 00 

     6306 19 00 

     6306 31 00 

     6306 39 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 110   6306 41 00  Luftmadrasser, af vævet stof 

     6306 49 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 111   6306 91 00  Lejrudstyr, af vævet stof, bortset 

     6306 99 00  fra luftmadrasser og telte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 112   6307 20 00  Andre varer fremstillet af tekstil- 

    ex 6307 90 99  stoffer, bortset fra varer henhørende 

            under kategori 113 og 114 

 --------------------------------------------------------------------- 

 113   6307 10 90  Gulvklude, karklude, støveklude og 

            pudseklude 

 --------------------------------------------------------------------- 

 114   5902 10 10  Tekstilstoffer og varer til teknisk brug 

     5902 10 90 

     5902 20 10 

     5902 20 90 

     5902 90 10 

     5902 90 90 

     5908 00 00 

     5909 00 10 

     5909 00 90 

     5910 00 00 

     5911 10 00 

    ex 5911 20 00 

     5911 31 11 

     5911 31 19 

     5911 31 90 

     5911 32 10 

     5911 32 90 

     5911 40 00 

     5911 90 10 

     5911 90 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

               GRUPPE IV 

 --------------------------------------------------------------------- 

 115   5306 10 11  Garn af hør eller ramie 

     5306 10 19 

     5306 10 31 

     5306 10 39 

     5306 10 50 

     5306 10 90 

     5306 20 11 

     5306 20 19 

     5306 20 90 

     5308 90 11 

     5308 90 13 

     5308 90 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 117   5309 11 11  Stoffer af hør eller ramie 

     5309 11 19 

     5309 11 90 

     5309 19 10 

     5309 19 90 

     5309 21 10 

     5309 21 90 

     5309 29 10 

     5309 29 90 

     5311 00 10 

     5803 90 90 

     5905 00 31 

     5905 00 39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 118   6302 29 10  Sengelinned, dækketøj, håndklæder, 

     6302 39 10  vaskeklude, viskestykker og lignende 

     6302 39 30  køkkentekstiler, af hør eller ramie, 

     6302 52 00  ikke af trikotage 

    ex 6302 59 00 

     6302 92 00 

    ex 6302 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 120 ex 6303 99 90  Forhæng og gardiner og under- 

     6304 19 30  gardiner; kapper og sengeforhæng 

   ex 6304 99 00  og andre boligtekstiler, ikke af 

            trikotage, af hør og ramie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 121 ex 5607 90 00  Sejlgarn, reb og tovværk, også 

            flettet, af hør eller ramie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 122 ex 6305 90 00  Brugte sække og poser til emballage, 

            af hør, ikke af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 123   5801 90 10  Fløjls-, plys- og chenillestoffer, 

            vævede, af hør eller ramie, bortset 

            fra stoffer af vævede bånd 

     6214 90 90  Sjaler, tørklæder, mantiller, slør 

            o.l., af hør eller ramie, ikke af 

            trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

               GRUPPE V 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5501 10 00  Korte syntetiske fibre 

     5501 20 00 

     5501 30 00 

     5501 90 00 

     5503 10 11 

     5503 10 19 

     5503 10 90 

     5503 20 00 

     5503 30 00 

     5503 40 00 

     5503 90 10 

     5503 90 90 

     5505 10 10 

     5505 10 30 

     5505 10 50 

     5505 10 70 

     5505 10 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 125 A  5402 41 10  Garn af endeløse syntetiske fibre, 

     5402 41 30  ikke i detailsalgsoplægninger, 

     5402 41 90  undtagen garn henhørende under kategori 41 

     5402 42 00 

     5402 43 10 

     5402 43 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 125 B  5404 10 10  Monofilamenter, strimler (kunstige 

     5404 10 90  strå o.l.) og imiteret catgut af 

     5404 90 11  syntetisk materiale 

     5404 90 19 

     5404 90 90 

    ex 5604 20 00 

    ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 126   5502 00 10  Korte kemofibre 

     5502 00 90 

     5504 10 00 

     5504 90 00 

     5505 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 127 A  5403 31 00  Garn af endeløse kemofibre, ikke i 

    ex 5403 32 00  detailsalgsoplægninger, undtagen 

     5403 33 10  garn henhørende under kategori 42 

 --------------------------------------------------------------------- 

 127 B  5405 00 00  Monofilamenter, strimler (kunstige 

    ex 5604 90 00  strå o.l.) og imiteret catgut af 

            kunstige tekstilmaterialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 128   5105 40 00  Grove dyrehår, kartede eller kæmmede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 129   5110 00 00  Garn af hestehår og andre grove dyrehår 

 --------------------------------------------------------------------- 

 130 A  5004 00 10  Garn af natursilke, undtagen garn 

     5004 00 90  spundet af silkeaffald 

     5006 00 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 130 B  5005 00 10  Garn af natursilke, undtagen garn 

     5005 00 90  henhørende under kategori 130 A; 

     5006 00 90  Fishgut 

    ex 5604 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 131   5308 90 90  Garn af andre vegetabilske tekstilfibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 132   5308 30 00  Papirgarn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 133   5308 20 10  Garn af hamp 

     5308 20 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 134   5605 00 00  Garn af tekstilgarn og metaltråd 

 --------------------------------------------------------------------- 

 135   5113 00 00  Vævet stof af hestehår eller andre 

            grove dyrehår 

 --------------------------------------------------------------------- 

 136   5007 10 00  Vævet stof af natursilke eller 

     5007 20 11  af silkeaffald 

     5007 20 19 

     5007 20 21 

     5007 20 31 

     5007 20 39 

     5007 20 41 

     5007 20 51 

     5007 20 59 

     5007 20 61 

     5007 20 69 

     5007 20 71 

     5007 90 10 

     5007 90 30 

     5007 90 50 

     5007 90 90 

     5803 90 10 

    ex 5905 00 90 

    ex 5911 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 137  ex 5801 90 90  Vævede fløjls-, plys- og chenille- 

    ex 5806 10 00  stoffer og vævede bånd af natursilke 

            eller af silkeaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 138   5311 00 90  Vævet stof af papirgarn og af 

    ex 5905 00 90  andre tekstilfibre, undtagen af ramie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 139   5809 00 00  Vævet stof af metaltråd 

 --------------------------------------------------------------------- 

 140  ex 6001 10 00  Trikotagestof, undtagen stof af 

     6001 29 90  uld eller fine dyrehår, bomuld 

     6001 99 90  eller kemofibre 

     6002 20 90 

     6002 49 00 

     6002 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 141  ex 6301 90 90  Plaider og lignende tæpper af 

            tekstilmaterialer, undtagen af 

            uld eller fine dyrehår, bomuld 

            eller kemofibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 142  ex 5702 39 90  Gulvtæpper, også af sisal og 

    ex 5702 49 90  andre agavefibre eller af manilahamp 

    ex 5702 59 00 

    ex 5702 99 90 

    ex 5705 00 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 144   5602 10 35  Filt af grove dyrehår 

     5602 29 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 145   5607 30 00  Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet: 

    ex 5607 90 00  Af manila (abaca) eller af hamp 

 --------------------------------------------------------------------- 

 146 A ex 5607 21 00  Binde- og pressegarn til landbrugs- 

            maskiner, af sisal eller andre agavefibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 146 B ex 5607 21 00  Sejlgarn, reb og tovværk, af 

     5607 29 10  sisal eller andre agavefibre, 

     5607 29 90  undtagen varer henhørende under 

            kategori 146 A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 146 C  5607 10 00  Sejlgarn, reb og tovværk, også 

            flettet, af jute eller andre 

            bastfibre henhørende under kode 5303 

 --------------------------------------------------------------------- 

 147   5003 90 00  Affald af natursilke (herunder 

            kokoner, der er uanvendelige til 

            afhaspning), samt garnaffald og 

            opkradset tekstilmateriale, undtagen 

            ikke-kartede eller ikke-kæmmede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 148 A  5307 10 10  Garn af jute eller andre bastfibre 

     5307 10 90  henhørende under kode 5303 

     5307 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 148 B  5308 10 00  Garn af kokosfibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 149   5310 10 90  Vævet stof af jute eller andre 

    ex 5310 90 00  bastfibre, af bredde over 150 cm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 150   5310 10 10  Vævet stof af jute eller andre 

    ex 5310 90 00  bastfibre, af bredde 150 cm og derunder 

     6305 10 90  Sække og poser til emballage, af vævet 

            stof af jute eller andre bastfibre, 

            undtagen brugte varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 151 A  5702 20 00  Gulvbelægning af kokosfibre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 151 B ex 5702 39 90  Gulvtæpper og anden gulvbelægning 

    ex 5702 49 90  af tekstilmateriale, af jute eller 

    ex 5702 59 00  andre bastfibre, undtagen tuftede 

    ex 5702 99 00  eller fremstillet ved »flocking« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 152   5602 10 11  Nålefilt, af jute eller andre bastfibre, 

            ikke imprægneret eller overtrukket, ikke 

            til gulvbelægning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 153   6305 10 10  Brugte sække og poser til emballage, 

            af jute eller andre bastfibre hen- 

            hørende under kode 5303 

 --------------------------------------------------------------------- 

 154   5001 00 00  Kokoner, anvendelige til afhaspning 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5002 00 00  Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5003 10 00  Affald af natursilke (herunder kokoner, 

            der er uanvendelige til afhaspning), 

            garnaffald og opkradset materiale, ikke 

            kartet eller kæmmet 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5101 11 00  Uld, ikke kartet eller kæmmet 

     5101 19 00 

     5101 21 00 

     5101 29 00 

     5101 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5102 10 10  Fine eller grove dyrehår, ikke 

     5102 10 30  kartede eller kæmmede 

     5102 10 50 

     5102 10 90 

     5102 20 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5103 10 10  Affald af uld og andre fine eller 

     5103 10 90  grove dyrehår, herunder garnaffald, 

     5103 20 10  men ikke opkradset 

     5103 20 91 

     5103 20 99 

     5103 30 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5104 00 00  Opkradset materiale af uld eller af 

            fine eller grove dyrehår 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5301 10 00  Hør, rå eller beredt, men ikke 

     5301 21 00  spundet; blår og affald af hør 

     5301 29 00 (herunder garnaffald og opkradset materiale) 

     5301 30 10 

     5301 30 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5305 91 00  Ramie og andre vegetabilske 

     5305 99 00  tekstilfibre, rå eller beredt, 

            men ikke spundet; blår og affald, 

            undtagen af kokos og abaca hen- 

            hørende under kode 5304 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5201 00 10  Bomuld, ikke kartet eller kæmmet 

     5201 00 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5202 10 00  Affald af bomuld (herunder garn- 

     5202 91 00  affald og opkradset materiale) 

     5202 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5302 10 00  Hamp ( Cannabis sativa L. ), rå 

     5302 90 00  eller beredt, men ikke spundet; 

            blår og affald af hamp (herunder 

            garnaffald og opkradset materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5305 21 00  Abaca (manilahamp eller Musa 

     5305 29 00  textilis Nee ), rå eller beredt, 

            men ikke spundet; blår og affald 

            af abaca (herunder garnaffald og 

            opkradset materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5303 10 00  Jute og andre bastfibre (undtagen 

     5303 90 00  hør, hamp og ramie), rå eller beredt, 

            men ikke spundet; blår og affald af 

            hamp (herunder garnaffald og opkradset 

            materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

     5304 10 00  Andre vegetabilske tekstilfibre, 

     5304 90 00  rå eller beredte, men ikke spundne; 

            blår og affald af sådanne fibre 

            (herunder garnaffald og opkradset materiale) 

     5305 11 00 

     5305 19 00 

     5305 91 00 

     5305 99 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 156   6106 90 30  Bluser og pullovere af natursilke 

    ex 6110 90 90  eller silkeaffald, til kvinder og 

            piger, af trikotage 

 --------------------------------------------------------------------- 

 157   6101 90 10  Beklædningsgenstande af trikotage, 

     6101 90 90  undtagen varer henhørende under 

     6102 90 10  kategori 1 til 123 og kategori 156 

     6102 90 90 

    ex 6103 39 00 

     6103 49 99 

    ex 6104 19 00 

    ex 6104 29 00 

    ex 6104 39 00 

     6104 49 00 

     6104 69 99 

     6105 90 90 

     6106 90 50 

     6106 90 90 

    ex 6107 99 00 

     6108 99 90 

     6109 90 90 

     6110 90 10 

    ex 6110 90 90 

    ex 6111 90 00 

     6114 90 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 159   6204 49 10  Kjoler, bluser, herunder skjorte- 

            bluser, af natursilke eller silke- 

            affald, ikke af trikotage 

     6206 10 00  Sjaler, tørklæder, mantiller, slør 

            o.l. af natursilke eller silkeaffald, 

            ikke af trikotage 

     6214 10 00  Slips og halsbind, af natursilke eller 

            silkeaffald 

     6215 10 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 160   6213 10 00  Lommetørklæder af natursilke eller 

            silkeaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 161   6201 19 00  Beklædningsgenstande, ikke af 

     6201 99 00  trikotage, undtagen varer hen- 

            hørende under kategori 1 til 123 og 

            kategori 159 

     6202 19 00 

     6202 99 00 

     6203 19 90 

     6203 29 90 

     6203 39 90 

     6203 49 90 

     6204 19 90 

     6204 29 90 

     6204 39 90 

     6204 49 90 

     6204 59 90 

     6204 69 90 

     6205 90 10 

     6205 90 90 

     6206 90 10 

     6206 90 90 

    ex 6211 20 00 

     6211 39 00 

     6211 49 00 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag II

Varer, der ikke er omfattet af kvantitative lofter, men som er undergivet den ordning med dobbeltkontrol, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 2.

(Den fuldstændige varebeskrivelse for kategorierne i dette bilag findes i bilag I til denne protokol)

Kategorier:

 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

 12 

 13 

 20 

 24 

 28 

 39 

 117 

 118 

Protokol A

Afsnit I

Tarifering

Artikel 1

1. Fællesskabets kompetente myndigheder forpligter sig til at underrette Litauen om enhver ændring i den kombinerede nomenklatur (KN) inden datoen for sådanne ændringers ikrafttræden i Fællesskabet.

2. Fællesskabets kompetente myndigheder forpligter sig til at underrette Litauens kompetente myndigheder om enhver afgørelse vedrørende tariferingen af varer, der er omfattet af denne aftale, senest en måned efter, at en sådan afgørelse er truffet. Meddelelsen skal indeholde:

a) en beskrivelse af de pågældende varer,

b) varens kategori og dertil svarende KN-koder,

c) en begrundelse for afgørelsen.

3. Medfører en tariferingsafgørelse en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for varer, der er omfattet af aftalen, træder afgørelsen først i kraft, efter at Fællesskabets kompetente myndigheder har givet et varsel på 30 dage regnet fra datoen fra Fællesskabets meddelelse herom. Varer, der er afsendt før afgørelsens ikrafttræden, er fortsat omfattet af den tidligere tariferingspraksis, forudsat at de pågældende varer frembydes til indførsel i Fællesskabet senest 60 dage efter denne dato.

4. Berører en afgørelse vedrørende tarifering, som træffes af Fællesskabet, og som medfører en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for en vare, der er omfattet af aftalen, en kategori, som er undergivet kvantitative lofter, er de kontraherende parter indforstået med at indlede konsultationer i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i aftalens artikel 15, med henblik på at opfylde forpligtelsen i henhold til aftalens artikel 11, stk. 1, andet afsnit.

5. Er Litauen og de kompetente myndigheder på indgangstoldstedet i Fællesskabet ikke enige om tariferingen af varer, der er omfattet af denne aftale, tariferes de pågældende varer midlertidigt på grundlag af Fællesskabets angivelser, indtil der har fundet konsultationer sted i henhold til aftalens artikel 15 med henblik på at nå til enighed om den endelige tarifering af varerne.

Afsnit II

Oprindelse

Artikel 2

1. Varer med oprindelse i Litauen, som udføres til Fællesskabet i henhold til den ordning, der er fastlagt ved denne aftale, skal være ledsaget af et certifikat for litauisk oprindelse svarende til modellen i bilaget til denne protokol.

2. Dette oprindelsescertifikat bekræftes af de kompetente litauiske organisationer, som i henhold til litauisk lovgivning er bemyndiget hertil, hvis de pågældende varer efter de i Fællesskabet herom gældende regler kan betragtes som varer med oprindelse i Litauen.

3. Varer i gruppe III, IV og V kan dog indføres i Fællesskabet i henhold til den ordning, der er fastlagt ved denne aftale, hvis eksportøren på fakturaen eller et andet handelsdokument, der vedrører de pågældende varer, afgiver en erklæring om, at de efter de i Fællesskabet herom gældende regler har oprindelse i Litauen.

4. Det i stk. 1 nævnte oprindelsescertifikat er ikke påkrævet ved indførsel af varer, for hvilke der foreligger et oprindelsescertifikat, formular A eller APR, udfærdiget i overensstemmelse med de i Fællesskabet herom gældende regler, for at de pågældende varer kan henføres under ordningen med generelle toldpræferencer.

Artikel 3

Oprindelsescertifikatet udstedes kun efter skriftlig ansøgning fra eksportøren eller dennes dertil beføjede repræsentant, men på eksportørens ansvar. De kompetente litauiske organisationer, som i henhold til litauisk lovgivning er bemyndiget hertil, drager omsorg for, at oprindelsescertifikatet er korrekt udfyldt, og med henblik herpå kræver de al nødvendig dokumentation fremlagt eller foretager den kontrol, de anser for påkrævet.

Artikel 4

Er der for varer i samme kategori fastlagt forskellige kriterier for bestemmelse af varernes oprindelse, skal oprindelsescertifikaterne eller -erklæringerne indeholde en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de pågældende varer til at fastslå de litauiske kriterier, på grundlag af hvilke certifikatet er udstedt eller erklæringen afgivet.

Artikel 5

Konstateringer af mindre uoverensstemmelser mellem angivelserne i oprindelsescertifikatet og i de øvrige dokumenter, der fremlægges for toldstedet med henblik på opfyldelse af indførselsformaliteterne for varerne, medfører ikke i sig selv, at der rejses tvivl om rigtigheden af oplysningerne i certifikatet.

Afsnit III

Ordning med dobbeltkontrol

Afdeling I

Udførsel

Artikel 6

Litauens kompetente myndigheder udsteder en eksportlicens for alle forsendelser fra Litauen af tekstilvarer, for hvilke der i medfør af aftalens artikel 5 er fastsat et endeligt eller midlertidigt kvantitativt loft op til de kvantitative lofter, der er fastsat for de pågældende varer, med eventuelle ændringer i henhold til aftalens artikel 4, 6 og 8, og for alle forsendelser af tekstilvarer, der er undergivet en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter som omhandlet i aftalens artikel 2, stk. 3 og 4.

Artikel 7

1. For varer, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter i medfør af denne aftale, skal eksportlicensen svare til model 1 i bilaget til denne protokol og gælder for udførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finder anvendelse. Gør Fællesskabet imidlertid brug af bestemmelserne i aftalens artikel 5 og 7 i overensstemmelse med godkendt protokollat nr. 1 eller af bestemmelserne i godkendt protokollat nr. 2, kan de varer, der er omfattet af eksportlicenserne, kun bringes i fri omsætning i den eller de af Fællesskabets regioner, der er angivet i disse licenser.

2. Hvor der er indført kvantitative lofter i medfør af denne aftale, skal det af eksportlicensen fremgå, at den pågældende varemængde er afskrevet på det kvantitative loft, som er fastsat for den pågældende varekategori, og udelukkende vedrører en af de de varekategorier, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter. Den kan benyttes til en eller flere forsendelser af de pågældende varer.

3. For varer, der er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter, skal eksportlicensen svare til model 2 i bilaget til denne protokol. Den vedrører udelukkende en varekategori og kan benyttes til en eller flere forsendelser af de pågældende varer.

Artikel 8

Fællesskabets kompetente myndigheder skal straks underrettes om inddragelse eller ændring af allerede udstedte eksportlicenser.

Artikel 9

1. De udførte tekstilvarer, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter i medfør af denne aftale, afskrives på de kvantitative lofter, der er fastsat for det år, i hvilket varerne afsendes, også selv om eksportlicensen er udstedt efter afsendelsen.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anses varerne for at være afsendt på det tidspunkt, hvor de indlades til udførsel i et fly, et køretøj eller et skib.

Artikel 10

Eksportlicensen skal med henblik på anvendelsen af artikel 12 fremlægges senest den 31. marts i året efter det år, i hvilket de af licensen omfattede varer blev afsendt.

Afdeling II

Indførsel

Artikel 11

Ved indførsel i Fællesskabet af tekstilvarer, der er undergivet kvantitative lofter eller en ordning med dobbeltkontrol i medfør af denne aftale, skal der fremlægges en importbevilling.

Artikel 12

1. Fællesskabets kompetente myndigheder udsteder den i artikel 11 nævnte importbevilling inden fem arbejdsdage fra tidspunktet for importørens fremlæggelse af originaleksemplaret af den tilsvarende eksportlicens.

2. Importbevillinger vedrørende varer, der er undergivet kvantitative lofter i medfør af denne aftale, er gyldige i seks måneder fra udstedelsestidspunktet for indførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finder anvendelse. Gør Fællesskabet imidlertid brug af bestemmelserne i aftalens artikel 5 og 7 i overensstemmelse med godkendt protokollat nr. 1 eller af bestemmelserne i godkendt protokollat nr. 2, kan de varer, der er omfattet af importbevillingerne, kun bringes i fri omsætning i den eller de af Fællesskabets regioner, der er angivet i disse bevillinger.

3. Importbevillinger for varer, der er undergivet en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter, er gyldige i seks måneder fra udstedelsestidspunktet for indførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finder anvendelse.

4. Fællesskabets kompetente myndigheder annullerer allerede udstedte importbevillinger, hvis de dertil svarende eksportlicenser er blevet trukket tilbage.

Underrettes Fællesskabets kompetente myndigheder imidlertid først efter varernes indførsel i Fællesskabet om, at en eksportlicens er blevet trukket tilbage eller annulleret, afskrives de pågældende mængder på det kvantitative loft for den pågældende kategori og for det pågældende kontingentår.

Artikel 13

1. Konstaterer Fællesskabets kompetente myndigheder, at de samlede mængder, der er omfattet af eksportlicenser udstedt af de kompetente myndigheder i Litauen for en bestemt kategori, i et aftaleår overstiger det kvantitative loft, der er fastsat for denne kategori i henhold til aftalens artikel 5 med eventuelle ændringer i henhold til aftalens artikel 4, 6 og 8, kan nævnte myndigheder suspendere al yderligere udstedelse af importbevillinger. I sådanne tilfælde underretter Fællesskabets kompetente myndigheder straks Litauens kompetente myndigheder, og den særlige konsultationsprocedure, der er omhandlet i aftalens artikel 15, indledes straks.

2. Fællesskabets kompetente myndigheder kan nægte at udstede importbevillinger for varer med oprindelse i Litauen, som er undergivet kvantitative lofter eller omfattet af ordningen med dobbeltkontrol, og som ikke er omfattet af litauiske eksportlicenser udstedt i henhold til bestemmelserne i denne protokol.

Tillader Fællesskabets kompetente myndigheder, at sådanne varer indføres i Fællesskabet, afskrives de pågældende mængder ikke på de tilsvarende kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne aftale, uden de kompetente litauiske myndigheders udtrykkelige indforståelse hermed, jf. dog aftalens artikel 6.

Afsnit IV

Udfærdigelse og fremlæggelse af eksportlicenser og oprindelsescertifikater samt fælles bestemmelser vedrørende udførsel til fællesskabet

Artikel 14

1. Der kan ved udfærdigelsen af eksportlicensen og oprindelsescertifikatet tages flere kopier, der tydeligt mærkes som sådanne. Dokumenterne udfærdiges på engelsk eller fransk. Udfyldes de i hånden, benyttes blæk og blokbogstaver.

Til dokumenterne benyttes format 210 x 297 mm. Der anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir af en vægt på mindst 25 g/m2. Hver del skal være forsynet med guillochetryk i bunden, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig. Tages der ved udfærdigelse af dokumentet flere kopier, skal kun originaleksemplaret være forsynet med guillochetryk i bunden. Dette eksemplar mærkes tydeligt »original« og kopierne »kopi«. Fællesskabets kompetente myndigheder accepterer alene originaleksemplaret som værende gyldigt med henblik på udførsel til Fællesskabet i henhold til bestemmelserne i aftalen.

2. Hvert dokument skal være forsynet med et standardiseret løbenummer, påtrykt eller anført på anden måde, hvorved det kan identificeres.

Dette nummer sammensættes således:

- to bogstaver som betegnelse for eksportlandet: LT

- to bogstaver som betegnelse for den medlemsstat, hvor toldklareringen ventes at finde sted:

AT = Østrig

BL = Benelux

DE = Tyskland

DK = Danmark

EL = Grækenland

ES = Spanien

FI = Finland

FR = Frankrig

GB = Det Forenede Kongerige

IE = Irland

IT = Italien

PT = Portugl

SE = Sverige

- et etcifret tal som betegnelse for kontingentåret og svarende til det sidste ciffer i det pågældende årstal, f.eks. 4 for 1994

- et tocifret, fortløbende tal mellem 01 og 99 som betegnelse for de udstedende myndigheder i eksportlandet

- et femcifret, fortløbende tal mellem 00001 og 99999, som tildeles den medlemsstat, hvor toldklareringen ventes at finde sted.

Artikel 15

Eksportlicensen og oprindelsescertifikatet kan udstedes efter afsendelsen af de varer, de vedrører. Dokumenterne skal i så fald påtegnes »delivre a posteriori« eller »issued retrospectively«.

Artikel 16

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af en eksportlicens eller et oprindelsescertifikat kan eksportøren hos de kompetente myndigheder i Litauen, som udstedte dokumentet, anmode om et duplikateksemplar, der skal udfærdiges på grundlag af de eksportdokumenter, den pågældende er i besiddelse af. Det således udstedte duplikateksemplar af licens eller certifikat skal påtegnes »duplicata« eller »duplicate«.

2. Duplikateksemplaret skal påføres datoen for udstedelsen af originaleksemplaret af eksportlicensen eller oprindelsescertifikatet.

Afsnit V

Administrativt samarbejde

Artikel 17

Fællesskabet og Litauen arbejder nært sammen om gennemførelsen af bestemmelserne i denne protokol. Begge parter søger med henblik herpå at lette mulighederne for kontakter og udveksling af synspunkter, herunder om tekniske spørgsmål.

Artikel 18

For at sikre at protokollen anvendes korrekt, bistår Fællesskabet og Litauen hinanden i forbindelse med kontrol af ægtheden og rigtigheden af oplysningerne i eksportlicenser og oprindelsescertifikater udstedt, og erklæringer afgivet i henhold til denne protokol.

Artikel 19

Litauen meddeler Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber navn og adresse på de myndigheder, der er bemyndiget til at udstede og kontrollere eksportlicenser og oprindelsescertifikater, samt aftryk af de stempler, som disse myndigheder anvender, og en underskriftsprøve for de personer, der er beføjede til at underskrive eksportlicenserne og oprindelsescertifikaterne. Litauen underretter Kommissionen om alle ændringer i disse oplysninger.

Artikel 20

1. Der foretages efterfølgende kontrol af oprindelsescertifikater og eksportlicenser ved stikprøve, eller når Fællesskabets kompetente myndigheder har begrundet tvivl med hensyn til certifikatets eller licensens ægthed eller rigtigheden af oplysningerne om de pågældende varers faktiske oprindelse.

2. I sådanne tilfælde tilbagesender de kompetente myndigheder i Fællesskabet oprindelsescertifikatet, eksportlicensen eller en genpart heraf til de kompetente myndigheder i Litauen, om fornødent med angivelse af de reelle eller formelle grunde, der gør en undersøgelse berettiget. Er der blevet fremlagt faktura, vedlægges oprindelsescertifikatet eller licensen eller en genpart heraf denne faktura eller en genpart heraf. Myndighederne fremsender endvidere alle oplysninger, der er indgået, og som giver anledning til at formode, at oplysningerne i nævnte certifikat eller licens er urigtige.

3. Stk. 1 finder også anvendelse ved efterfølgende kontrol af de oprindelseserklæringer, der er omhandlet i denne protokols artikel 2.

4. Resultaterne af efterfølgende kontrol, der foretages i henhold til stk. 1 og 2, meddeles Fællesskabets kompetente myndigheder senest inden tre måneder. Det skal af de pågældende oplysninger fremgå, om omtvistede certifikat, licens eller erklæring vedrører de varer, der faktisk er udført, og om disse varer kan udføres i henhold til den ordning, der er fastsat ved aftalen. På Fællesskabets anmodning skal der endvidere sammen med nævnte oplysninger fremlægges kopier af alle dokumenter, der er nødvendige for at fastlægge de faktiske omstændigheder, navnlig varernes faktiske oprindelse.

Konstateres der ved en sådan kontrol systematiske uregelmæssigheder i anvendelsen af oprindelseserklæringer, kan Fællesskabet lade indførslen af de pågældende varer omfatte af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, i denne protokol.

5. Med henblik på efterfølgende kontrol af oprindelsescertifikater skal de kompetente myndigheder i Litauen opbevare kopier af certifikaterne og dertil hørende eksportdokumenter i mindst to år.

6. Anvendelse af den stikprøvekontrol, der er omhandlet i denne artikel, må ikke udgøre en hindring for de pågældende varers overgang til frit forbrug.

Artikel 21

1. Hvis det af den i artikel 20 omhandlede kontrolprocedure eller af oplysninger, som Fællesskabets eller Litauens kompetente myndigheder er i besiddelse af, fremgår eller synes at fremgå, at bestemmelserne i aftalen omgås eller overtrædes, søger de kontraherende parter gennem et nært samarbejde og med den fornødne hurtighed at hindre en sådan omgåelse eller overtrædelse.

2. Med henblik herpå iværksætter Litauens kompetente myndigheder på eget initiativ eller på anmodning af Fællesskabet de nødvendige undersøgelser af transaktioner, som for Fællesskabet udgør eller ser ud til at udgøre en omgåelse eller en overtrædelse af denne aftale. Litauen meddeler Fællesskabet resultaterne af disse undersøgelser sammen med alle andre relevante oplysninger, der kan bidrage til at fastslå årsagen til omgåelsen eller overtrædelsen, herunder varernes faktiske oprindelse.

3. Tjenestemænd udpeget af Fællesskabet kan efter aftale mellem Fællesskabet og Litauen medvirke i de undersøgelser, der er omhandlet i stk. 2.

4. I medfør af det i stk. 1 nævnte samarbejde udveksler de kompetente myndigheder i Fællesskabet og i Litauen oplysninger, som en af parterne anser for nyttige med henblik på at hindre, at bestemmelserne i aftalen omgås eller overtrædes. Denne udveksling af oplysninger kan indbefatte oplysninger om tekstilproduktionen i Litauen og om samhandelen med tekstilvarer, der er omfattet af denne aftale, mellem Litauen og andre lande, navnlig i tilfælde, hvor Fællesskabet har god grund til at formode, at de pågældende varer forud for indførslen i Fællesskabet kan have passeret Litauens område som transitvarer. Disse oplysninger kan på Fællesskabets anmodning indbefatte genparter af alle relevante dokumenter.

5. Foreligger der tilstrækkelige beviser for, at bestemmelserne i denne protokol er omgået eller overtrådt, kan de kompetente myndigheder i Litauen og i Fællesskabet aftale, at de træffer de foranstaltninger, som er omhandlet i aftalens artikel 6, stk. 4, og alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre en gentagelse af en sådan omgåelse eller overtrædelse.

Bilag til protokol A, artikel 2, stk. 1

+++ SKEMA +++

CERTIFICATE OF ORIGIN

Bilag til protokol A, artikel 7, stk. 1: model 1

+++ SKEMA +++

EXPORT LICENCE

Bilag til protokol A, artikel 7, stk. 3: model 2

+++ SKEMA +++

EXPORT LICENCE

Protokol B

Omhandlet i artikel 9

varer fremstillet som hjemmeindustri og folkloristiske varer med oprindelse i Litauen

1. Den fritagelse, der er omhandlet i aftalens artikel 9, for så vidt angår varer, fremstillet som hjemmeindustri, gælder kun for følgende varer:

a) vævede stoffer, som udelukkende fremstilles på hånd- eller foddrevne væve, og som traditionelt fremstilles i Litauens hjemmeindustri;

b) beklædningsgenstande og andre tekstilvarer, der traditionelt håndfremstilles i Litauens hjemmeindustri af ovennævnte stoffer, og som udelukkende syes i hånden uden hjælp af maskiner;

c) traditionelle folkloristiske varer fra Litauen, som fremstilles i hånden, og som anføres i en liste, der skal godkendes af Fællesskabet og Litauen.

Der indrømmes alene fritagelse for varer, der er omfattet af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilaget til denne protokol, og som er udstedt af de kompetente myndigheder i Litauen. På certifikaterne anføres en begrundelse for udstedelsen heraf, og de skal godkendes af de kompetente myndigheder i Fællesskabet, efter at de har fundet det godtgjort, at de pågældende varer opfylder de betingelser, der er fastlagt i denne protokol. Certifikater, som omfatter de varer, der er nævnt i litra c), skal tydeligt påstemples »FOLKLORE«. Er parterne uenige om de pågældende varers art, afholdes der konsultationer inden for en måned med henblik på at bilægge sådanne uoverensstemmelser.

Skulle indførslen af en vare, der er omfattet af denne protokol, nå et sådant omfang, at det skaber vanskeligheder i Fællesskabet, indledes der hurtigst muligt konsultationer med Litauen i henhold til proceduren i aftalens artikel 15, med henblik på at finde en løsning på problemet, om nødvendigt ved indførelse af et kvantitativt loft.

2. Bestemmelserne i afsnit IV og V i protokol A finder tilsvarende anvendelse på de varer, der er omfattet af stk. 1 i denne protokol.

Bilag til protokol B

+++ SKEMA +++

CERTIFICATE

Protokol C

Genindførsel i Fællesskabet, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i denne aftale af de varer, der er opført i bilaget til denne protokol, er omfattet af bestemmelserne i denne aftale, medmindre andet fremgår af nedenstående særlige bestemmelser:

1. Kun genindførsel i Fællesskabet af varer, der er omfattet af de specifikke kvantitative lofter, som er fastsat i bilaget til denne protokol, anses for genindførsel som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i aftalen, jf. dog stk. 2.

2. For genindførsel af varer, der ikke er omfattet af bilaget til denne protokol, kan der fastsættes specifikke kvantitative lofter efter konsultationer i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i aftalens artikel 15, forudsat at de pågældende varer er omfattet af kvantitative lofter i medfør af bilag II til aftalen eller af en ordning med dobbeltkontrol eller af tilsynsforanstaltninger.

3. Under hensyntagen til begge parters interesser kan Fællesskabet efter eget skøn eller på grundlag af en anmodning i henhold til aftalens artikel 15:

a) undersøge mulighederne for overførsel mellem kategorierne og forlods udnyttelse eller overførsel af dele af specifikke kvantitative lofter mellem to år,

b) overveje mulighederne for at hæve specifikke kvantitative lofter.

4. Fællesskabet kan imidlertid inden for følgende rammer automatisk udnytte den fleksibilitet, der følger af stk. 3:

a) overførsel mellem kategorierne må ikke overstige 20% af den mængde, der er fastsat for den kategori, hvortil overførslen finder sted;

b) overførsel af specifikke kvantitative lofter mellem to år må ikke overstige 10,5% af den mængde, der er fastsat for det år, i hvilket den faktiske udnyttelse finder sted;

c) forlods udnyttelse af specifikke kvantitative lofter mellem to år må ikke overstige 7,5% af den mængde, der er fastsat for det år, i hvilket den faktiske udnyttelse finder sted.

5. Fællesskabet underretter Litauen om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til de foregående stykker.

6. De kompetente myndigheder i Fællesskabet foretager afskrivning på et af de specifikke kvantitative lofter, som er omhandlet i stk. 1, på tidspunktet for udstedelsen af den forhåndsbevilling, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 636/82 om økonomisk passiv forædling. Der foretages afskrivning på det specifikke kvantitative loft for det år, i hvilket forhåndsbevillingen udstedes.

7. For alle varer, der er omfattet af denne protokol, udsteder de organisationer, der ifølge litauisk lov er bemyndiget hertil, i henhold til bestemmelserne i protokol A til aftalen et oprindelsescertifikat, i hvilket der henvises til den i stk. 6 nævnte forhåndsbevilling som bevis for, at den deri beskrevne forædling har fundet sted i Litauen.

8. Fællesskabet meddeler Litauen navn og adresse på de kompetente myndigheder i Fællesskabet, som udsteder de forhåndsbevillinger, der er nævnt i stk. 6, samt aftryk af de stempler, som de pågældende myndigheder anvender.

9. Uden at dette berører bestemmelserne i stk. 1-8, konsulterer Litauen og Fællesskabet fortsat hinanden med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning, som gør det muligt for begge kontraherende parter at drage fordel af aftalens bestemmelser om passiv forædling, således at der sikres en effektiv udvikling af samhandelen med tekstilvarer mellem Litauen og Fællesskabet.

Bilag til protokol C

(Den fuldstændige varebeskrivelse for kategorierne i dette bilag findes i bilag I til aftalen) Kvantitative fællesskabslofter passiv forædling Kategori Enhed 1993 1994 1995 1996 1997 (p.m.) (p.m.) (p.m.) (p.m.) (p.m.) (p.m.) (p.m.)

Protokol D

Den årlige vækstrate for de kvantitative lofter, der kan indføres i henhold til artikel 5 i aftalen for varer, som er omfattet af aftalen, fastsættes ved overenskomst mellem parterne i henhold til de konsultationsprocedurer, der er fastsat i artikel 15 i aftalen.

Godkendt protokollat nr. 1

I forbindelse med den aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Litauen om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, som paraferedes i Bruxelles den 15. juni 1993, nåede parterne til enighed om, at artikel 5 i aftalen ikke udelukker, at Fællesskabet, hvis betingelserne herfor er opfyldt, anvender beskyttelsesforanstaltningerne for en eller flere af Fællesskabets regioner i overensstemmelse med principperne for det indre marked.

Litauen underrettes under sådanne omstændigheder på forhånd om de relevante bestemmelser i protokol A til aftalen, som vil blive anvendt i det foreliggende tilfælde.

For regeringen for For Rådet for

Republikken Litauen De Europæiske Fællesskaber

Godkendt protokollat nr. 2

Uanset artikel 7, stk. 1, i denne aftale, kan Fællesskabet af tvingende tekniske eller administrative grunde eller for at finde en løsning på økonomiske problemer, der er en følge af regional koncentration af indførslen, eller for at bekæmpe omgåelse og misligholdelse af bestemmelserne i denne aftale, i en begrænset periode indføre en særlig forvaltningsordning i overensstemmelse med principperne for det indre marked.

Er parterne imidlertid ikke i stand til at finde en tilfredsstillende løsning under de konsultationer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, forpligter Litauen sig til på anmodning af Fællesskabet at overholde midlertidige eksportlofter for en eller flere regioner i Fællesskabet. Indførelsen af sådanne lofter udelukker ikke, at der til den eller de pågældende regioner indføres varer, som er afsendt fra Litauen på grundlag af eksportlicenser udstedt før datoen for Fællesskabets formelle underretning af Litauen om indførelsen af ovennævnte lofter.

Fællesskabet underretter Litauen om de tekniske og administrative foranstaltninger, der af begge parter skal indføres for at gennemføre ovenstående bestemmelser i overensstemmelse med principperne for det indre marked.

For regeringen for For Rådet for

Republikken Litauen De Europæiske Fællesskaber

Godkendt protokollat nr. 3

I forbindelse med aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Litauen om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, som paraferedes i Bruxelles den 15. juni 1993, nåede parterne til enighed om, at Litauen bestræber sig for at sikre, at visse regioner i Fællesskabet, som traditionelt har tegnet sig for forholdsvis små kvoter af fællesskabskontingenterne, ikke afskæres fra at indføre varer, der anvendes som råmateriale i deres forarbejdningsindustri.

Fællesskabet og Litauen aftalte endvidere om fornødent at afholde konsultationer med henblik på at løse problemer, der måtte opstå i den forbindelse.

For regeringen for For Rådet for

Republikken Litauen De Europæiske Fællesskaber

Godkendt protokollat nr. 4

I forbindelse med aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Litauen om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, som paraferedes i Bruxelles den 15. juni 1993, erklærede Litauen, at fra tidspunktet for indgivelse af anmodningen om de konsultationer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, og indtil sådanne konsultationer har fundet sted, er Litauen rede til at samarbejde ved ikke at udstede eksportlicenser, som vil forværre de problemer, der er en følge af en regional koncentration af den direkte indførsel til Fællesskabet.

For regeringen for For Rådet for

Republikken Litauen De Europæiske Fællesskaber

Noteudveksling

Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande under Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber skal herved over for Republikken Litauens Udenrigsministerium henvise til den aftale mellem Litauen og Fællesskabet om handel med tekstilvarer, som paraferedes i Bruxelles den 15. juni 1993.

Generaldirektoratet kan meddele ministeriet, at Fællesskabet, indtil de nødvendige procedurer for indgåelse af aftalen og for dennes ikrafttræden er afsluttet, er rede til at anvende aftalens bestemmelser de facto fra den 1. januar 1993. Dette er dog under forudsætning af, at begge parter til enhver tid med 120 dages varsel kan bringe denne de facto-anvendelse af aftalen til ophør.

Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande vil gerne bede ministeriet bekræfte, at det er indforstået med ovenstående.

Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande vil gerne benytte lejligheden til over for Republikken Litauens Udenrigsministerium at give udtryk for sin mest udmærkede højagtelse.

Noteudveksling

Republikken Litauens Udenrigsministerium skal herved over for Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande under Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber henvise til den aftale mellem Fællesskabet og Litauen om handel med tekstilvarer, som paraferedes i Bruxelles den 15. juni 1993.

Republikken Litauens Udenrigsministerium skal herved over for generaldirektoratet bekræfte, at Republikken Litauens regering, indtil de nødvendige procedurer for indgåelse af aftalen og for dennes ikrafttræden er afsluttet, er rede til at anvende aftalens bestemmelser de facto fra den 1. januar 1993. Dette er dog under forudsætning af, at begge parter til enhver tid med 120 dages varsel kan bringe denne de facto-anvendelse af aftalen til ophør.

Republikken Litauens Udenrigsministerium vil gerne benytte lejligheden til over for Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande under Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber at give udtryk for sin mest udmærkede højagtelse.

Protokol 2

om samhandelen

mellem Fællesskabet og Litauen

med forarbejdede landbrugsprodukter

Artikel 1

1. Fællesskabet giver de toldindrømmelser, der er omhandlet i bilag I, for forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Litauen. For de varer, der er opført i bilag II, indrømmes nedsættelserne af landbrugselementet dog inden for de mængdemæssige begrænsninger, der er fastsat deri.

2. Litauen giver de toldindrømmelser, der er fastsat i henhold til artikel 4.

3. Assoceringsrådet kan:

- udvide listen over de i denne protokol nævnte forarbejdede landbrugsprodukter,

- øge mængden af de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af de ved denne protokol fastsatte indrømmelser.

4. Associeringsrådet kan erstatte indrømmelserne med en ordning med udligningsbeløb uden mængdebegrænsninger baseret på de fastslåede prisforskelle på henholdsvis Fællesskabets og Litauens markeder for de landbrugsprodukter, som faktisk indgår i sammensætningen af de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af denne protokol. Associeringsrådet fastsætter en liste over de varer, som undergives sådanne beløb, og en liste over basisprodukterne. Det fastsætter med henblik herpå almindelige gennemførelsesbestemmelser.

Artikel 2

I denne protokol forstås ved:

- »varer«, de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omhandlet i denne protokol,

- »landbrugselementet«, den del af afgiften, der svarer til forskellen mellem priserne på de kontraherende parters indre marked for de landbrugsprodukter, der anses for at være medgået til fremstillingen af varen, og priserne for de samme landbrugsprodukter, der er indarbejdet ved indførsel fra tredjelande,

- »ikke-landbrugselementet«, den del af afgiften, der fremkommer ved i den samlede afgift at fradrage landbrugselementet i afgiften,

- »basisprodukter«, de landbrugsprodukter, der anses for at indgå i sammensætningen af varerne efter forordning (EF) nr. 3448/93,

- »basismængde«, mængden af et basisprodukt beregnet efter artikel 3 i forordning (EF) nr. 3448/93, og som tjener til at bestemme landbrugselementet gældende for en særlig vare i overensstemmelse med samme forordning.

Artikel 3

1. Fællesskabet giver Litauen følgende indrømmelser:

- ikke-landbrugselementet af afgiften nedsættes som anført i bilag I,

- for de varer, for hvilke der i bilag I er fastsat et nedsat landbrugselement (MOBR), beregnes dette ved en nedsættelse på 20% i 1995, 40% i 1996 og 60% fra 1997 af basismængderne af de basisprodukter, for hvilke der indrømmes en afgiftsnedsættelse. For de andre basisprodukter i samme vare beregnes de tilsvarende nedsættelser for samme år til 10, 20 og 30%. Disse nedsættelser indrømmes kun inden for grænserne af de toldkontingenter, der er fastsat i bilag II. For mængder ud over disse toldkontingenter anvendes det landbrugselement, der er gældende for tredjelande.

2. Landbrugselementerne erstattes med nedsatte landbrugselementer for varer, med hvilke listen er blevet udvidet i henhold til proceduren i artikel 1, stk. 3.

Artikel 4

1. Litauen fastsætter inden den 31. december 1996 landbrugselementet i afgifterne for de varer, der henhører under forordning (EF) nr. 3448/93, på basis af den importtold, der er anført i stk. 2, og som anvendes på de basislandbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som anses for at være medgået til fremstillingen af disse varer. Litauen fremsender disse oplysninger til Associeringsrådet.

2. Tolden sættes til nul for indførsel i Litauen af forarbejdede landbrugsprodukter, som har oprindelse i Fællesskabet og henhører under forordning (EF) nr. 3448/93, bortset fra de produkter, der er opført i bilag III, for hvilke den der anførte told gælder. Hvis en reform af Litauens landbrugspolitik medfører, at landbrugselementet i afgifterne i artikel 2 stiger, giver Litauen imidlertid meddelelse herom til Associeringsudvalget, som kan aftale en forhøjelse af den pågældende toldsats svarende til størrelsen af landbrugselementet.

3. Litauen nedsætter tolden for varer henhørende under forordning (EF) nr. 3448/93 i henhold til følgende tidsplan:

- ikke-landbrugselementet i afgiften ophæves inden den 31. december 2001,

- landbrugselementet i afgiften nedsættes af Associeringsudvalget efter principperne i artikel 3.

Bilag I

Told ved indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Litauen

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                 Toldsats     Toldssatser 

 KN-kode    Varebeskrivelse  tredjelande ------------------------- 

                       fra 1.1.1995 fra 1.1.1996 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0505 10 90 Fjer        3,5      0      0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 71  Bolcher o.l.    13 + mob   3 + mob   0 + mob 

                  max 27 +   max 27 +  max 27 + 

                  ad s/z    ad s/z   ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 75  Karameller     13 + mob   3 + mobr  0 + mobr 

                  max 27 +   max 27 +  max 27 + 

                  ad s/z    ad s/z   ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 11  Chokolade og    12 + mob   4 + mobr  + mobr 

        chokoladevarer,   max 27 +   max 27 +  max 27 + 

        med indhold af   ad s/z    ad s/z 0  ad s/z 

        alkohol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 19  Chokolade og    12 + mob   4 + mobr  0 + mobr 

        chokoladevarer,   max 27 +   max 27 +  max 27 + 

        med indhold af   ad s/z    ad s/z   ad s/z 

        kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 31  Chokolade og    12 + mob   4 + mobr  0 + mobr 

        chokoladevarer,   max 27 +   max 27 +  max 27 + 

        med fyld      ad s/z    ad s/z   ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 39  Chokolade og    12 + mob   4 + mobr  0 + mobr 

        chokoladevarer,   max 27 +   max 27 +  max 27 + 

        uden fyld      ad s/z    ad s/z   ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 50  Sukkervarer og er- 12 + mob   4 + mobr  O + mobr 

        statninger herfor, max 27 +   max 27 +  max 27 + 

        med indhold af   ad s/z    ad s/z   ad s/z 

        kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 60  Smørepålæg med   12 + mob   6 + mobr  0 + mobr 

        indhold af kakao  max 27 +   max 27 +  max 27 + 

                  ad s/z    ad s/z   ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 70  Pulvere med ind-  12 + mob   6 + mobr  0 + mobr 

        hold af kakao    max 27 +   max 27 +  max 27 + 

                  ad s/z    ad s/z   ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90 90  Andre varer med   12 + mob   6 + mobr  0 + mobr 

        indhold af kakao  max 27 +   max 27 +  max 27 + 

                  ad s/z    ad s/z   ad s/z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 31  Vodka        ecu 1,3%   ecu 1,1%  ecu 0,9% 

                  vol./hl    vol./hl   vol./hl 

                  + ecu 5/hl  + ecu 4/hl + ecu 

                               3,5/hl 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag II

Kontingenter for indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Litauen, for hvilke der er indrømmet nedsættelse af landbrugselementet i overensstemmelse med artikel 3

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode   Varebeskrivelse          Mængder (i tons) 

                     ----------------------------- 

                     1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704 90 71 Bolcher o.l. 

 -------------------------------------- 100 110 120 130 140 150 

 1704 90 75 Karameller 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806 90  Chokolade og sukkervarer   250 275 300 325 350 375 

      med indhold af kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208 90 31 Vodka            130 145 160 175 190 205 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag III

Liste over varer omhandlet i artikel 4

Indførsel i Litauen af følgende forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet pålægges told som anført nedenfor

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                       Toldsats 

 KN-kode   Varebeskrivelse    ----------------------------------- 

                  Basis 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403 10 51 Kærnemælk, koaguleret  20  18  16  13+ 10+  6+  3+ 

 0403 10 53 mælk og fløde, kefir          MOB MOB MOB MOB 

 0403 10 59 og anden fermenteret 

 0403 10 91 eller syrnet mælk og 

 0403 10 93 fløde, også koncentreret, 

 0403 10 99 tilsat sukker eller andre 

 0403 90 71 sødemidler, aromatiseret 

 0403 90 73 eller tilsat frugt, 

 0403 90 79 nødder eller kakao 

 0403 90 91 

 0403 90 93 

 0403 90 99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0505 10   Fjer, af den art der  30  25  20  15  10  10  5 

       anvendes til stopning, 

       dun 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1506    Andre mineralske fedt- 30  25  20  15+ 10+  5+  0+ 

       stoffer og olier samt         MOB MOB MOB MOB 

       fraktioner deraf, også 

       raffinerede, men ikke 

       kemisk modificerede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1517 10 10 Margarine, undtagen   20  18  16  14  12  8  6 

       flydende margarine, . . . 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1517 90 10 Anden margarine, . . . 20  18  16  14  12  8  6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1518    Animalske og vegeta-  15  12  10  7+  5+  3+  0+ 

       bilske fedtstoffer og         MOB MOB MOB MOB 

       olier og fraktioner 

       deraf, kogte, oxiderede, 

       dehydrerede, . . . 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1704    Sukkervarer uden ind-  25  23  18  15  12  8  5 

       hold af kakao (herunder 

       hvid chokolade) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806    Chokolade og andre til- 30  28  25  20  15  10  5 

       beredte næringsmidler 

       med indhold af kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901 20   Maltekstrakt; tilbe-  25  22  18  14+ 10+  6+  3+ 

       redte næringsmidler          MOB MOB MOB MOB 

       fremstillet af mel 

       osv. . . . 

       Blandinger og dej til 

       fremstilling af bagværk 

       henhørende under pos. 1905 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1902    Pastaprodukter, også  25  22  18  14+ 10+  6+  3+ 

       kogte eller med fyld          MOB MOB MOB MOB 

       (af kød eller andre 

       varer) eller på anden 

       måde tilberedt, f.eks. 

       spaghetti, makaroni, 

       nudler, lasagne, gnocchi, 

       ravioli, cannelloni; 

       couscous, også tilberedt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1905    Brød, wienerbrød,    30  28  24  20+ 16+ 10+  5+ 

       kager, kiks og andet bagværk      MOB MOB MOB MOB 

       også tilsat kakao; 

       kirkeoblater, oblatkaps- 

       ler af den art der an- 

       vendes til lægemidler, 

       segloblater og lignende 

       varer af mel eller stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2004 10 91 Kartofler, i form af  30  28  25  20  15  10  5 

       mel eller flager, tilberedt 

       eller konserveret på 

       anden måde end med eddike 

       eller eddikesyre, frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2005 20 10 Kartofler, tilberedt  30  28  25  20  15  10  5 

       eller konserveret på 

       anden måde end med 

       eddike eller eddikesyre, 

       ikke frosne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2102 10   Levende gær       15  12  10  6  3  2  0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2105    Konsumis, også med ind- 30  28  24  20+ 15+ 10+  5+ 

       hold af kakao             MOB MOB MOB MOB 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2202    Vand, herunder     15  12  10  6  3  2  0 

       mineralvand og vand 

       tilsat kulsyre, tilsat 

       sukker eller aromatiseret, 

       og andre ikke-alkohol- 

       holdige drikkevarer, 

       undtagen frugt- og grønt- 

       sagssafter henhørende 

       under pos. 2009 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2203    Øl fremstillet af malt 35  30  30  28+ 27+ 27+ 25+ 

                          MOB MOB MOB MOB 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2205    Vermouth og anden vin  20  18  15  13  10  5  0 

       af friske druer, tilsat 

       aromatiske planter 

       eller aromastoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2207    Etanol (etylalkohol), 100 100 100 100 100 100 100 

       ikke denatureret, med 

       et alkoholindhold på 

       80% vol. og derover; 

       etanol (etylalkohol) 

       og anden spiritus, 

       denatureret, uanset 

       alkoholindholdet 

                  ----------------------------------- 

                  Ikke under 0,1 USD/%vol./liter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2208    Etanol (etylalkohol), 100 100 100  88  88  75  75 

       ikke denatureret, . . . 

                  ----------------------------------- 

                  Ikke under Ikke under Ikke under 

                  0,08 USD/% 0,07 USD/% 0,06 USD/% 

                  vol./liter vol./liter vol./liter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2402    Cigarer, cerutter,   30  27  25  22  20  17  15 

       cigarillos og ciga- 

       retter 

                  ----------------------------------- 

                  Ikke under 4 USD pr. 1000 stk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Protokol 3

om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om

metoderne for administrativt samarbejde

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer« alle former for bestanddele, råstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af varen

c) »vare« den vare, der fremstilles, også når den senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »produkter« både materialer og varer

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, udfærdiget i Geneve den 12. april 1979

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udførsel

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i de pågældende områder

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne tilpasninger

i) »merværdi« prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte materialer, som ikke har oprindelse i det land, hvor disse varer fremstilles

j) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k) »tariferet« en vares eller et materiales tarifering under en bestemt position

l) »sending« varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.

Afsnit II

Definition af begrebet

»varer med oprindelsesstatus«

Artikel 2

Oprindelseskriterier

For anvendelsen af aftalen gælder følgende, jf. dog artikel 3 og 4 i denne protokol:

1. Som varer med oprindelse i Fællesskabet anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning.

2. Som varer med oprindelse i Litauen anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Litauen i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Litauen, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Litauen, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Litauen i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral kumulation

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), anses materialer med oprindelse i Litauen i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), anses materialer med oprindelse i Fællesskabet i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Litauen, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

Artikel 4

Kumulation med materialer med

oprindelse i Estland og Letland

1. a) Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 og 3, anses materialer med oprindelse i Estland eller Letland i den i protokol 3 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

b) Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 og 3, anses materialer med oprindelse i Estland eller Letland i den i protokol 3 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Litauen, og det kræves ikke, at disse materialer der har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af, at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7 i denne protokol.

2. Varer, der har erhvervet oprindelsesstatus i henhold til stk. 1, beholder kun deres oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Litauen, hvis den værdi, der er tilført dem der, overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i Estland eller Letland.

Hvis dette ikke er tilfældet, anses de pågældende varer med henblik på anvendelsen af denne aftale eller aftalerne mellem Fællesskabet og Estland og Letland som varer med oprindelse i Estland eller Letland, afhængigt af, hvilket af disse lande der tegner sig for den største værdi af de oprindelsesmaterialer, der er medgået.

3. Med henblik på anvendelsen af denne artikel gælder oprindelsesregler, der er identiske med reglerne i denne protokol, i samhandelen mellem Fællesskabet og Estland og Letland og mellem Litauen og disse to lande og tillige mellem disse tre lande indbyrdes.

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller i Litauen i den i artikel 2, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), fastlagte betydning, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet der

c) levende dyr, som er født og opdrættet der

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet der

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives der

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer

g) produkter, som er fremstillet på deres flydende fabrikker udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte varer, som indsamles der og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves der

j) varer, som er udvundet af havbunden eller undergrunden beliggende uden for deres søterritorium, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller undergrund

k) varer, som er fremstillet der udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker:

- som er registreret eller anmeldt i Litauen eller i en af Fællesskabets medlemsstater

- som fører Litauens flag eller en af Fællesskabets medlemsstaters flag

- som mindst for halvdelens vedkommende ejes af statsborgere i Litauen eller Fællesskabets medlemsstater eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater eller i Litauen, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i Litauen eller Fællesskabets medlemsstater, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse medlemsstater, Litauen, offentlige institutioner eller statsborgere i disse lande

- hvis officersbesætning er sammensat af statsborgere i Litauen eller Fællesskabets medlemsstater

- og hvis øvrige besætning er sammensat således, at mindst 75% er statsborgere i Litauen eller Fællesskabets medlemsstater.

3. Udtrykket »Litauen« og »Fællesskabet« dækker ligeledes Litauens og Fællesskabets medlemsstaters territoriale farvande.

Søgående fartøjer, der befinder sig på det åbne hav, herunder flydende fabrikker, om bord på hvilke der foretages en bearbejdning eller forarbejdning af fangsterne, anses som dele af Fællesskabets eller Litauens område, forudsat at de opfylder de i stk. 2 angivne betingelser.

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede

eller forarbejdede varer

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2 anses materialer uden oprindelsesstatus for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når den fremstillede vare henføres under en anden toldposition end dem, hvorunder alle de materialer, der ikke har oprindelsesstatus, og som er blevet anvendt til fremstillingen, tariferes, jf. dog bestemmelserne i stk. 2 og 3.

2. For en vare, der er opført i kolonne 1 og 2 i listen i bilag II, opfyldes de for varen i kolonne 3 angivne betingelser i stedet for reglen i stk. 1.

Når der i listen i bilag II anvendes en procentregel ved bestemmelsen af oprindelsesstatus for en vare, der er fremstillet i Fællesskabet eller Litauen, skal merværdien som følge af bearbejdningen eller forarbejdningen svare til prisen ab fabrik for den fremstillede vare med fradrag af toldværdien af de materialer fra tredjelande, der er indført til Fællesskabet eller Litauen.

3. Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal være foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af de pågældende varer, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis en vare, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser vedrørende den pågældende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gælder de betingelser, som er angivet for den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger

eller forarbejdninger

Med henblik på anvendelsen af artikel 6 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om de medfører positionsskifte:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varesæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve varen eller deres emballage

e) enkel blanding af varer, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Litauen

f) enkel samling af dele for at kunne danne en komplet vare

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger

h) slagtning af dyr.

Artikel 8

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når en vare, der består af en gruppe eller samling af dele, i henhold til det harmoniserede system tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske varer, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner eller køretøjer.

Artikel 10

Varer i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som varer med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af varer med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

Artikel 11

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i Fællesskabet eller Litauen, er det ikke nødvendigt at undersøge, om elektrisk energi, brændselsanlæg og udstyr, maskiner og værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, eller om materialer, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning, har oprindelsesstatus.

Afsnit III

Territoriale betingelser

Artikel 12

Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Litauen, jf. dog undtagelserne i artikel 3 og 4.

Artikel 13

Genindførsel af produkter

Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Litauen til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 3 eller 4, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres,

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land.

Artikel 14

Direkte forsendelse

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for varer eller materialer, som transporteres mellem Fællesskabets og Litauens eller, når bestemmelserne i artikel 4 finder anvendelse, Estlands eller Litauens område, uden passage af andre områder. Dog kan transport af varer med oprindelse i Litauen eller Fællesskabet som en enkelt forsendelse ske med passage af andre områder end Fællesskabets eller Litauens eller, når bestemmelserne i artikel 4 finder anvendelse, Estlands eller Litauens område, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt varerne er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet og ikke der har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Varer med oprindelse i Litauen eller Fællesskabet kan transporteres i rørledninger gennem andre områder end Fællesskabets eller Litauens område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for de ansvarlige toldmyndigheder fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, der er udstedt i udførselslandet, og som dækker passagen gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af varerne,

ii) datoen for varernes losning og ladning, og hvis det er relevant med angivelse af de anvendte fartøjers navne, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 15

Udstillinger

1. Varer, der afsendes fra en af de kontraherende parter til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen sælges til indførsel i en anden kontraherende part, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i Fællesskabet eller Litauen, og det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse varer fra en af de kontraherende parter til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem der

b) at denne eksportør har solgt varerne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en anden kontraherende part

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til den sidstnævnte kontraherende part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke varerne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske varer.

Afsnit IV

Bevis for oprindelse

Artikel 16

Varecertifikat EUR.1

Bevis for varers oprindelsesstatus i henhold til denne protokol gives ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1. Modellen hertil findes i bilag III til denne protokol.

Artikel 17

Normal procedure for udstedelse

af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III.

Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, på hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

Eksportøren skal opbevare de i første afsnit nævnte dokumenter i mindst tre år.

Anmodninger om varecertifikater EUR.1 skal opbevares i mindst tre år af udførselslandets toldmyndigheder.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Fællesskabet i den i artikel 2, stk. 1, i denne protokol fastsatte betydning. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i Litauen, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Litauen i den i artikel 2, stk. 2, i denne protokol fastsatte betydning.

5. I tilfælde, hvor kumulationsbestemmelserne i artikel 2, 3 og 4 finder anvendelse, kan toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater eller Litauen udstede varecertifikater EUR.1 på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Litauen i den i denne protokol fastsatte betydning, og forudsat at de varer, som varecertifikaterne EUR.1 vedrører, befinder sig i Fællesskabet eller Litauen.

I disse tilfælde kan der udstedes certifikater EUR.1, forudsat at der fremlægges et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for varernes oprindelse. Oprindelsesbeviset opbevares mindst tre år af toldmyndighederne i udførselslandet.

6. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de måtte finde hensigtsmæssig.

De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

7. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

8. Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder ved udførslen af de varer, som det vedrører. Certifikatet stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 17, stk. 8, kan varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de varer, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen,

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»NACHTRAGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«, »RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«, »ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«, »(GRÆSK TEKST)», »EXPEDIDO A POSTERIORI«, »EMITADO A POSTERIORI«, »ISDUOTAS PO EKSPORTAVIMO«, »ANNETTU JALKIKATEEN«, »UTFARDAT I EFTERHAND«.

5. Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar

af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndigheden beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »(GRÆSK TEKST)», »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »DUBLIKATAS«, »KAKSOISKAPPALE«, »DUPLIKAT«.

3. Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, samt udstedelsesdato og serienummer for det originale certifikat, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 20

Erstatning af certifikater

1. Det skal til enhver tid være muligt at erstatte et eller flere varecertifikater EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, forudsat at dette foretages af de toldmyndigheder eller andre myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen med varerne.

2. Erstatningscertifikatet betragtes som et endeligt varecertifikat EUR.1 med henblik på anvendelsen af denne protokol, herunder også bestemmelserne i denne artikel.

3. Erstatningscertifikatet udstedes på grundlag af en skriftlig anmodning fra den eksportør, der står for genudførslen, efter at de berørte myndigheder har kontrolleret oplysningerne i ansøgerens anmodning. Dato og serienummer for det oprindelige varecertifikat EUR.1 anføres i rubrik 7.

Artikel 21

Forenklet procedure for udstedelse af certifikater

1. Som undtagelse fra artikel 17, 18 og 19 i denne protokol anvendes en forenklet procedure for udstedelse af varecertifikat EUR.1 i overensstemmelse med nedenstående regler.

2. Udførselslandets toldmyndigheder kan fritage en eksportør, i det følgende benævnt »autoriseret eksportør«, som ofte udfører varer, for hvilke der kan udstedes varecertifikater EUR.1, og som over for toldmyndighederne kan tilbyde tilfredsstillende garanti for kontrollen med varernes oprindelsesstatus, for ved udførslen at frembyde varen ved toldstedet i udførselslandet samt for at indgive den anmodning om certifikat EUR.1, der gælder for disse varer, i forbindelse med udstedelsen af et certifikat EUR.1 på de vilkår, der er fastsat i artikel 17 i denne protokol.

3. Det i stk. 2 omhandlede bemyndigelse skal, efter toldmyndighedernes valg, indeholde bestemmelse om, at rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« på certifikat EUR.1:

a) enten forud af toldmyndighederne i udførselslandet forsynes med det kompetente toldsteds stempel samt håndskrevet eller påtrykt underskrift af en toldembedsmand ved det pågældende toldsted;

b) eller af den autoriserede eksportør forsynes med et særligt stempel, som er godkendt af udførselslandets toldmyndigheder, og som er i overensstemmelse med det i bilag V til denne protokol afbildede stempelaftryk. Sådanne stempler kan være påtrykt formularen.

4. I de i stk. 3, litra a), omhandlede tilfælde skal rubrik 7 »Bemærkninger« i varecertifikat EUR.1 forsynes med en af følgende påtegninger:

»PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO«, »FORENKLET PROCEDURE«, »VEREINFACHTES VERFAHREN«, »(GRÆSK TEKST)», »SIMPLIFIED PROCEDURE«, »PROCEDURE SIMPLIFIEE«, »PROCEDURA SEMPLIFICATA«, »VEREENVOUDIGDE PROCEDURE«, »PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO«, »SUPAPRASTINTA PROCEDURA«, »YKSINKERTAISTETTU MENETTELY«, »FORENKLAD PROCEDUR«.

5. Rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« i varecertifikat EUR.1 udfyldes i givet fald af den autoriserede eksportør.

6. Den autoriserede eksportør skal i rubrik 13 »Anmodning om undersøgelse« i varecertifikat EUR.1 i givet fald anføre navn og adresse på de toldmyndigheder, der er kompetente til at kontrollere certifikatet.

7. Udførselslandets toldmyndigheder kan, i tilfælde hvor den forenklede procedure benyttes, foreskrive anvendelse af varecertifikater EUR.1 forsynet med et mærke, der gør det muligt at identificere disse certifikater.

8. I de i stk. 2 omhandlede bemyndigelser skal de kompetente myndigheder navnlig angive:

a) hvilke betingelser der skal overholdes ved udfærdigelsen af anmodninger om varecertifikater EUR.1;

b) bestemmelser om opbevaring i mindst tre år af anmodningerne;

c) i de i stk. 3, litra b), nævnte tilfælde, hvilke myndigheder der er kompetente til at foretage den i artikel 30 i denne protokol omhandlede efterfølgende kontrol.

9. Udførselslandets toldmyndigheder kan udelukke visse varekategorier fra den i stk. 2 omhandlede særlige behandling.

10. Toldmyndighederne skal nægte at give den i stk. 2 omhandlede bemyndigelse til eksportører, som ikke tilbyder de garantier, der skønnes nødvendige. De kompetente myndigheder kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen. Tilbagekaldelse skal ske, når en autoriseret eksportør ikke længere opfylder betingelserne for meddelelsen af bemyndigelsen eller ikke længere tilbyder nævnte garantier.

11. For at give de kompetente myndigheder mulighed for eventuelt at foretage en kontrol, før varen afsendes, kan det pålægges den autoriserede eksportør at holde disse myndigheder underrettet om de forsendelser, han agter at foretage; de nærmere bestemmelser herom fastlægges af disse myndigheder.

12. Udførselslandets toldmyndigheder kan kontrollere de autoriserede eksportører, hvis de finder det nødvendigt. De pågældende eksportører skal tillade dette.

13. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke anvendelsen af Fællesskabets, medlemsstaternes og Litauens forskrifter vedrørende toldformaliteter og brugen af tolddokumenter.

Artikel 22

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR.1 er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Varecertifikater EUR.1, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage varecertifikater EUR.1, når varerne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 23

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR.1 fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af et varecertifikat EUR.1. De kan desuden kræve, at importangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at varerne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 24

Indførsel i form af delforsendelser

Når varer henhørende under kapitel 84 og 85 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et enkelt bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 25

Certifikat EUR.2

1. Uanset bestemmelserne i artikel 16 kan dokumentationen for oprindelsesstatus i den i denne protokol fastsatte betydning for forsendelser, som udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, og hvis værdi ikke overstiger 3 000 ecu pr. forsendelse, ske ved fremlæggelse af et certifikat EUR.2, hvortil modellen findes i bilag IV til denne protokol.

2. Certifikat EUR.2 udfyldes og undertegnes af eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant på førstnævntes ansvar i overensstemmelse med denne protokol.

3. Der udfyldes et certifikat EUR.2 for hver forsendelse.

4. Eksportører, der anmoder om et certifikat EUR.2, skal på anmodning af toldmyndighederne i udførselslandet forelægge alle støttedokumenter vedrørende anvendelsen af dette certifikat.

5. Artikel 22 og 23 finder tilsvarende anvendelse for certifikater EUR.2.

Artikel 26

Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som varer med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et formelt bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter, og det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 300 ecu, når der er tale om småforsendelser, eller 800 ecu, når der er tale om varer, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 27

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et varecertifikat EUR.1 eller et certifikat EUR.2 og oplysningerne i de dokumenter, der indgives til toldstedet med henblik på varernes indklarering, medfører dette ikke i sig selv, at varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et varecertifikat EUR.1 eller et certifikat EUR.2 bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 28

Beløb udtryk i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtryk i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles de øvrige kontraherende parter.

Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal dette godkende dem, hvis varerne er faktureret i udførselslandets valuta eller i et andet af de i artikel 4 i denne protokol nævnte landes valuta.

Er varerne faktureret i en anden af Fællesskabets medlemsstaters valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

2. Indtil den 30. april 2000 udgør de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb pr. 1. oktober 1994.

For hver efterfølgende periode af 5 års varighed undersøger Associeringsrådet de i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i landenes nationale valutaer på grundlag af ecu-vekselkurserne den første hverdag i oktober året umiddelbart forud for denne femårsperiode.

Som led i denne undersøgelse sikrer Associeringsrådet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

Afsnit V

Metoder for administrativt samarbejde

Artikel 29

Meddelelse om stempler og adresser

Toldmyndighederne i medlemsstaterne og Litauen skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og certifikater EUR.2.

Artikel 30

Kontrol af varecertifikat EUR.1

og certifikat EUR.2

1. Efterfølgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og af certifikat EUR.2 skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle årsager, der gør en undersøgelse berettiget.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferenceordningen for de pågældende varer, medens de afventer resultatet af undersøgelsen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse senest i løbet af ti måneder. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 31

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 30 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersøgelse, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for undersøgelsens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Associeringsrådet.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 32

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for en vare.

Artikel 33

Frizoner

1. Medlemsstaterne og Litauen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varer, der udføres på grundlag af et varecertifikat EUR.1, og som under transporten oplagres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke der undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt certifikat EUR.1 for varer med oprindelse i Fællesskabet eller i Litauen, der er indført i en frizone på grundlag af et certifikat EUR.1, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Afsnit VI

Ceuta og Melilla

Artikel 34

Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen »Fællesskabet« som anvendt i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Fællesskabet« omfatter ikke varer med oprindelse i disse områder.

2. Denne protokol finder tilsvarende anvendelse på varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, jf. dog de særlige betingelser i artikel 35.

Artikel 35

Særlige betingelser

1. Følgende bestemmelser finder anvendelse i stedet for artikel 2, og henvisninger til den artikel betragtes som henvisninger til denne artikel.

2. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 14, anses følgende varer:

1) som varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla;

b) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Litauen eller Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7;

2) som varer med oprindelse i Litauen:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Litauen;

b) varer, der er fremstillet i Litauen, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7.

3. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen »Litauen« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1. Hvad angår varer med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet.

5. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

Afsnit VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 36

Ændringer til protokollen

Associeringsrådet foretager hvert andet år, eller på anmodning af Litauen eller Fællesskabet, en undersøgelse af gennemførelsen af bestemmelserne i denne protokol med henblik på eventuelt nødvendige ændringer eller tilpasninger.

Ved en sådan undersøgelse tages der særligt hensyn til de kontraherende parters medlemskab af frihandelsområder eller toldunioner med tredjelande.

Artikel 37

Toldsamarbejdsudvalget

1. Der nedsættes et toldsamarbejdsudvalg, der skal sikre det administrative samarbejde med henblik på korrekt og ensartet anvendelse af denne protokol, og som skal varetage alle øvrige opgaver på toldområdet, som det måtte få overdraget.

2. Udvalget består på den ene side af eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som er ansvarlige for toldspørgsmål, og på den anden side af eksperter, der er udpeget af Litauen.

Artikel 38

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af denne.

Artikel 39

Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Litauen træffer hver for sit vedkommende de foranstaltninger, som gennemførelsen af denne protokol indebærer.

Artikel 40

Arrangementer med Estland og Letland

De kontraherende parter træffer de nødvendige foranstaltninger til indgåelse af arrangementer med Estland og Letland med henblik på denne protokols anvendelse. De kontraherende parter meddeler hinanden, hvilke foranstaltninger de har truffet med henblik herpå.

Artikel 41

Varer under forsendelse eller i oplag

Aftalens bestemmelser gælder også for varer, som opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på datoen for aftalens ikrafttræden befinder sig enten i transit eller midlertidigt oplagt på toldoplag eller i frizoner i Fællesskabet eller i Litauen eller, når bestemmelserne i artikel 2 finder anvendelse, i Estland eller Letland, under forudsætning af, at der senest fire måneder efter den pågældende dato forelægges indførselslandets toldmyndigheder et varecertifikat EUR.1, som er udstedt efterfølgende af de kompetente myndigheder i udførselslandet, samt dokumentation for direkte forsendelse.

Bilag I

NOTER

Forord

Disse noter finder ligeledes om fornødent anvendelse på alle varer, der er fremstillet ved anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, selv når disse ikke har undergået de særlige ændringer, der er nævnt i listen i bilag II, og blot er undergivet reglen for positionsskifte i artikel 6, stk. 1.

Note 1

1.1. I de to første kolonner på listen beskrives den fremstillede vare. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

1.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

1.3. Når der er forskellige regler i listen for forskellige varer inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3.

Note 2

2.1. I tilfælde, hvor positioner ikke er på listen eller dele af den position ikke er på listen, finder den i artikel 6, stk. 1, anførte regel om positionsskifte anvendelse. Når en positionsskiftebetingelse finder anvendelse på en vare, der er opført på listen, er betingelsen anført i kolonne 3.

2.2. Den bearbejdning eller forarbejdning, der er nødvendig i henhold til en regel i kolonne 3, skal kun foretages i forbindelse med de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus. Begrænsningerne ifølge en regel i kolonne 3 finder på samme måde kun anvendelse på anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus.

2.3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos . . .«, forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

2.4. Når en vare, der er fremstillet af materialer uden oprindelsesstatus, som har fået oprindelsesstatus ved fremstillingen i henhold til reglen om positionsskifte eller dens egen listeregel, anvendes som materiale i fremstillingen af en anden vare, finder den regel, der gælder for den vare, i hvilken den er indarbejdet, ikke anvendelse på den pågældende vare.

F.eks.:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i det pågældende land på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedningen allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Den betragtes så som en vare med oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om den er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

2.5. Selv om reglen om positionsskifte eller reglen i listen er overholdt, har en vare ikke oprindelsesstatus, når den foretagne bearbejdning eller forarbejdning taget som helhed er utilstrækkelig i den i artikel 7 nævnte forstand.

Note 3

3.1. Reglen i listen fastlægger den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, hvoraf følger, at yderligere bearbejdning eller forarbejdning også giver oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, hvorimod anvendelse af sådant materiale på et senere stadium ikke er tilladt.

3.2. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare kan fremstilles af mere end et materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

F.eks.:

I reglen for vævede stoffer hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

Når en begrænsning gælder for et materiale, og andre begrænsninger gælder for andre materialer i samme regel, finder de imidlertid kun anvendelse på de materialer, der faktisk anvendes.

F.eks.:

I reglen for symaskiner hedder det, at den anvendte trådspændingsmekanisme skal have oprindelsesstatus, og at den anvendte siksaksyningsmekanisme også skal have oprindelsesstatus; disse to begrænsninger gælder kun, når de pågældende mekanismer faktisk indsættes i symaskinen.

3.3. Når det i en regel i listen hedder, at en vare skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen.

F.eks.:

Reglen for pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf uden oprindelsesstatus udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

F.eks.:

Når en artikel er fremstillet af fiberdug, og det kun er tilladt at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags varer, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

Se også note 6.3 i forbindelse med tekstilvarer.

3.4. Når der i en regel i listen angives to eller flere procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte varer, de gælder for.

Note 4

4.1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre og er begrænset til stadiet inden spinding, herunder også affald, og medmindre andet er angivet, omfatter »naturlige fibre« også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003, samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101, 5102, 5103, 5104 og 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301, 5302, 5303, 5304 og 5305.

4.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 og 5507.

Note 5

5.1. For så vidt angår varer tariferet under de positioner i listen, i hvilke der er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dem, og som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer, uanset deres andel af varen.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre

F.eks.:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

F.eks.:

Vævet stof under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan enten garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

F.eks.:

Tuftet tekstilstof under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun en blandet vare, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

F.eks.:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

F.eks.:

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn ogmed en bagbeklædning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10% af vægten af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

5.3. For stoffer, hvori der indgår »garn af fremstillet af polyuretan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

5.4. For stoffer, hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 6

6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8% af prisen ab fabrik for varen.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af besætningsartikler og tilbehør ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7

7.1. Som »processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner(* 1)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation

(* 1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

7.2. Som »processer« (pos. 2710 til 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

ij) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olie henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenen ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250IC deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 IC overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning

7.3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser ikke oprindelsesstatus.

Bilag II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position  Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)       (2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0201      Kød af hornkvæg, fersk eller kølet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0202      Kød af hornkvæg, frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0206      Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, 

        geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, 

        fersk, kølet eller frosset 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0210      Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, 

        tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød 

        eller slagteaffald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 til 0305 Fisk, dog ikke levende 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402, 0404 til Mejeriprodukter 

 0406 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403      Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir 

        og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, 

        også koncentreret, tilsat sukker eller andre søde- 

        midler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0408      Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, 

        tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, 

        frosne eller på anden måde konserverede, også 

        tilsat sukker eller andre sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0502    Bearbejdede svine- og vildsvinebørster 

 ex 0506    Ben og hornkerner, rå 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 til 0713 Spiselige grøntsager, frosne eller tørrede, fore- 

        løbigt konserverede, og ikke grøntsager henhørende 

        under pos. ex 0710 og ex 0711 

 ex 0710    Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogte, 

        frosne 

 ex 0711    Sukkermajs, foreløbigt konserverede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0811      Frugter og nødder, også kogt i vand eller damp- 

        kogte, frosne, også tilsat sukker eller andre 

        sødemidler: 

        - Tilsat sukker 

        - I andre tilfælde 

 0812      Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. 

        med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrling- 

        vand eller andre konserverende opløsninger), men 

        ikke tilberedte til umiddelbar fortæring 

 0813      Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801 

        til 0806; blandinger af nødder eller tørrede frugter 

        henhørende under dette kapitel 

 0814      Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder 

        vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt 

        konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre 

        konserverende opløsninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 11 Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten, 

        undtagen varer henhørende under pos. ex 1106 

 ex 1106    Mel og gryn af tørrede bælgfrugter, henhørende under 

        pos. 0713 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1301      Schellak o.l.; vegetabilske carbohydratgummier, natur- 

        harpikser, gummiharpikser og balsamer 

 ex 1302    Planteslimer og gelatineringsmidler, modificerede, 

        udvundet af vegetabilske stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1501      Fedt af svin og fjerkræ, udsmeltet, også udpresset 

        eller ekstraheret med opløsningsmidler: 

        - Ben og destruktionsfedt 

        - Andre varer 

 1502      Talg af hornkvæg, får eller geder, rå eller udsmeltet, 

        også udpresset eller ekstraheret med opløsningsmidler: 

        - Ben og destruktionsfedt 

        - Andre varer Fremstilling, ved hvilken alle anvendte 

         animalske produkter, der henhører under kapitel 2, 

         skal have oprindelsesstatus 

 1504      Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, 

        samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke 

        kemisk modificerede: 

        - Fraktioner i fast form, af fiskeolier samt fedt- 

         stoffer og olier udvundet af havpattedyr 

        - Andre varer 

 ex 1505    Raffineret lanolin 

 1506      Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner 

        deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: 

        - Fraktioner af fedtstoffer, i fast form 

        - Andre varer 

 ex 1507 til  Vegetabilske fedtstoffer og fraktioner deraf, også 

 1515      raffinerede, men ikke kemisk modificerede: 

        - Fraktioner af fedtstoffer, i fast form, jojobaolie 

        - Andre varer, undtagen: 

        - Træolie (tungolie); myrtevoks og japanvoks 

        - Olier til teknisk eller industriel anvendelse, 

         bortset fra til fremstilling af næringsmidler 

 ex 1516     Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt 

         fraktioner deraf, re-esterificerede, også raffi- 

         nerede, men ikke på anden måde bearbejdede 

 ex 1517     Spiselige blandinger af vegetabilske olier 

 (flydende) 

         henhørende under pos. 1507 til 1515 

 ex 1519     Industrielle fedtalkoholer, der har karakter af 

         kunstigt voks 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1601       Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller 

         blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf 

 1602       Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, tilbe- 

         redte eller konserverede 

 1603       Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr 

         eller andre hvirvelløse vanddyr 

 1604       Fisk, tilberedt eller konserveret, kaviar og kaviar- 

         erstatning tilberedt af fiskerogn 

 1605       Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, til- 

         beredt eller konserveret 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1701     Rør- og roesukker samt kemisk rent sukker, i fast 

         form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller 

         farvestoffer 

 1702       Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, 

         glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre 

         sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smags- 

         stoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig 

         honning; karamel: 

         - Kemisk ren maltose og fruktose 

         - Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte 

          smagsstoffer eller farvestoffer 

         - Andre varer 

 ex 1703     Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering 

         af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer 

         eller farvestoffer 

 1704       Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid 

         chokolade) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806       Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med ind- 

         hold af kakao 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901       Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet 

         af mel, fine gryn, stivelse eller maltekstrakt, også 

         tilsat kakao, såfremt dette udgør mindre end 50 

         vægtprocent, ikke andetsteds tariferet; tilberedte 

         næringsmidler fremstillet af produkter henhørende 

         under pos. 0401 til 0404, også tilsat kakao, såfremt 

         dette udgør mindre end 10 vægtprocent, ikke andet- 

         steds tariferet: 

         - Maltekstrakt 

         - Andre varer 

 1902       Dejprodukter, også kogte eller med fyld (af kød 

 eller 

         andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. 

         spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, 

         ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt 

 1903       Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af 

         stivelse, i form af flager, grove gryn, perlegryn, 

         sigtemel eller lignende 

 1904       Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af 

         korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn 

         (kerner), undtagen majs, løse, forkogt eller på 

         anden måde tilberedt: 

         - Uden indhold af kakao: 

         - Korn, undtagen majs, løse, forkogt eller på anden 

          måde tilberedt 

         - Andre varer 

 1905       Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også 

         tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til læge- 

         midler, segloblater samt lignende varer af mel eller 

         stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001       Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige 

         plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike 

         eller eddikesyre 

 2002       Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde 

         end med eddike eller eddikesyre 

 2003       Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på 

         anden måde end med eddike eller eddikesyre 

 2004 og 2005   Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på 

         anden måde end med eddike eller eddikesyre, også 

         frosne 

 2006       Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, 

         tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller 

         kandiserede) 

 2007       Syltetøj, frugtgele, marmelade, frugt- eller nødde- 

         pure samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved 

         kogning eller anden varmebehandling, også tilsat 

         sukker eller andre sødemidler 

 2008       Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, til- 

         beredt eller konserveret på anden måde, også tilsat 

         sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andet- 

         steds tariferet: 

         - Frugter og nødder, kogt på anden måde end i vand 

          eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat 

          sukker, frosne 

         - Nødder, uden indhold af tilsat sukker eller alko- 

          hol 

         - Andre varer 

 ex 2009     Frugtsafter (herunder druemost), ugærede og ikke 

         tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre 

         sødemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2101     Brændt cikorie samt ekstrakter, essenser og koncen- 

         trater deraf 

 ex 2103     - Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; 

          sammensatte smagspræparater (også EFTA) 

         - Tilberedt sennep 

 ex 2104     - Suppe og bouillon samt tilberedninger til frem- 

          stilling deraf 

         - Homogeniserede sammensatte næringsmidler 

 ex 2106     Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smags- 

         stoffer eller farvestoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2201       Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, 

         og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller 

         andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne 

 2202       Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, 

         og vand tilsat sukker eller andre sødemidler eller 

         aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikke- 

         varer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende 

         under pos. 2009 

 ex 2204     Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, og 

         druemost tilsat alkohol 

 ex 2207,     Følgende varer, med indhold af drueprodukter: 

 ex 2208 og    Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aroma- 

 ex 2209     tiske planter eller aromastoffer; etanol (etylalko- 

         hol) og anden spiritus, også denatureret; spiritus, 

         likører og andre spiritusholdige drikkevarer; 

         sammensatte alkoholholdige tilberedninger af den 

         art, der anvendes til fremstilling af drikkevarer; 

         eddike 

 ex 2208     Whisky med indhold af alkohol på under 50 rumfangs- 

         procent 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2303     Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse 

         (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med 

         proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofind- 

         holdet, på over 40 vægtprocent 

 ex 2306     Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding 

         af olivenolie, med indhold af over 3% olivenolie 

 2309       Tilberedt dyrefoder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2402       Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af 

         tobak eller tobakserstatning 

 ex 2403     Røgtobak 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2504     Naturlig krystallinsk grafit med beriget kulindhold, 

         renset og malet 

 ex 2515     Marmor, groft tildannet, også ved savning, til 

         blokke eller til kvadratiske eller rektangulære 

         plader, af tykkelse højst 25 cm 

 ex 2516     Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- 

         eller bygningssten, groft tildannet, også ved 

         savning, til blokke eller til kvadratiske eller 

         rektangulære plader, af tykkelse højst 25 cm 

 ex 2518     Dolomit, brændt 

 ex 2519     Naturlig magnesiumcarbonat, (magnesit), knust og 

         pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også 

         rent, dog ikke smeltet eller dødbrændt (sintret) 

         magnesium 

 ex 2520     Gips, særlig tilberedt til dentalbrug 

 ex 2524     Asbestfibre, rå 

 ex 2525     Glimmerpulver 

 ex 2530     Brændte eller pulveriserede jordpigmenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2707     Olier, hvis indhold af aromatiske bestanddele - 

         beregnet efter vægt - er større end deres indhold af 

         ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende 

         olier som mineralolier, der er udvundet ved destil- 

         lation af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke 

         der ved destillation på op til 250 grader C overde- 

         stilleres mindst 65 rumfangsprocent (herunder 

         blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som 

         brændstof 

 ex 2709     Rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler 

 2710 til 2712  Olier udvundet af jordolie eller af rå olier hid- 

         rørende fra bituminøse mineraler; præparater, ikke 

         andetsteds tariferet, indeholdende 70 vægtprocent 

         eller derover af jordolie eller af rå olier hid- 

         rørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende 

         bestanddel 

         Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider 

         Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, 

         tørvevoks og anden mineralvolks samt lignende pro- 

         dukter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden 

         måde, også farvet 

 2713 til 2715  Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre rest- 

         produkter fra jordolie eller fra olier hidrørende 

         fra bituminøse mineraler 

         Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og 

         olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; 

         asfaltit og asfaltsten 

         Bituminøse blandinger på basis af naturligt asfalt, 

         naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineral- 

         tjære eller mineraltjærebeg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (* 1) Jf. note 7 i bilag I. 

 ex Kapitel 28  Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske 

         forbindelser af ædle metaller, af sjælne jordarters 

         metaller, af radioaktive grundstoffer og af iso- 

         toper; undtagen produkter henhørende under pos. ex 

         2811 og ex 2833, for hvilke reglerne er anført 

         nedenfor 

 ex 2811     Svovltrioxid 

 ex 2833     Aluminiumsulfat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 29  Organiske kemikalier, undtagen produkter henhørende 

         under pos. ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 

         2933 og 2934, som er præciseret nedenfor 

 ex 2901     Acykliske carbonhybrider, bestemt til anvendelse som 

         motorbrændstof eller andet brændstof 

 ex 2902     Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azulener), 

         benzener, toluener og xylener, bestemt til anvendel- 

         se som motorbrændstof eller andet brændstof 

 ex 2905     Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne 

         position og af etanol eller glycerol 

 2915       Mættede acykliske monocarboxylsyrer og deres 

         anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; 

         halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf 

 ex 2932     - Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- og 

          nitrosoderivater deraf 

         - Cykliske acetater og indre hemiacetater samt 

          halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf 

 2933       Heterocykliske forbindelser udelukkende med nitrogen 

         som heteroatom(er); nukleinsyrer og deres salte 

 2934       Andre heterocykliske forbindelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 30  Farmaceutiske produkter, undtagen produkter hen- 

         hørende under pos. 3002, 3003 og 3004, for hvilke 

         reglerne er anført nedenfor 

 3002       Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, 

         profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og 

         andre blodbestanddele; vacciner, toksiner, mikro- 

         organismekulturer (undtagen gær) samt lignende 

         produkter: 

         - varer bestående af to eller flere bestanddele, som 

          er blevet sammenblandet med henblik på 

          terapeutisk, profylaktisk brug, eller ikke sammen- 

          blandede varer til samme brug, i doseret stand 

          eller i detailsalgspakninger 

         - Andre varer: 

         - Menneskeblod 

         - Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller profyl- 

          aktisk brug 

         - Blodbestanddele, undtagen antisera; hæmoglobin og 

          serumglobuliner 

         - Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 

         - Andre varer 

 3003 og 3004   Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 

         3002, 3005 og 3006) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 31  Gødningsstoffer, undtagen produkter henhørende under 

         pos. ex 3105, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 ex 3105     Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indehold- 

         ende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, 

         fosfor og kalium; andre gødningsstoffer; varer hen- 

         hørende under nærværende kapitel, i form af 

         tabletter eller lignende eller i pakninger af 

         bruttovægt højst 10 kg, undtagen: 

         - Natriumnitrat 

         - Calciumcyanamid 

         - Kaliumsulfat 

         - Kaliummagnesiumsulfat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 32  Garve- og farvestofekstrakter; garvesyre og 

         derivater deraf; farver, pigmenter og andre farve- 

         stoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse o.l.; 

         trykfarver, blæk og tusch; undtagen produkter hen- 

         hørende under pos. ex 3201 og 3205, for hvilke 

         reglerne er anført nedenfor 

 ex 3201     Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og 

         andre derivater deraf 

 3205       Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestem- 

         melse 3 til dette kapitel, på basis af substratpig- 

         menter(* 1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 33  Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumer, 

         kosmetik og toiletmidler; undtagen produkter hen- 

         hørende under pos. 3301, for hvilke reglerne er 

         anført nedenfor 

 (* 1) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om 

  præparater, som anvendes til farvning af alle materialer eller som 

  bestanddele til fremstilling af farvepræparater, forudsat at de 

  ikke henhører under en anden position i kapitel 32. 

 3301       Flygtige vegetabilske olier (også befriet for 

         terpener), også i flydende eller fast form; 

         resinoider; koncentrater af flygtige vegetabilske 

         olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller 

         lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; 

         terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige 

         vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestilla- 

         tion af flygtige vegetabilske olier samt vandige 

         opløsninger af sådanne olier 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 34  Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- 

         og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks, 

         tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og 

         lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og 

         andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen 

         produkter henhørende under pos. ex 3403 og 3404, for 

         hvilke positionerne er nærmere defineret nedenfor 

 ex 3403     Tilberedte smøremidler, med indhold af olier ud- 

         vundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra 

         bituminøse mineraler, forudsat at de udgør mindre 

         end 70 vægtprocent deraf 

 ex 3404     Syntetisk voks og tilberedt voks: 

         - Syntetisk voks og tilberedt voks på basis af 

          paraffin, jordolievoks eller voks fra butiminøse 

          mineraler; paraffinremanens 

         - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 35  Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; 

         enzymer, undtagen produkter henhørende under pos. 

         3505 og ex 3507, for hivlke reglerne er anført 

         nedenfor 

 3505       Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder 

         forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis 

         af stivelse, dextrin eller anden stivelse: 

         - Ethere og estere af stivelse 

         - Andre varer 

 ex 3507     Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 36    Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske 

         artikler, tændstikker; pyrofore legeringer; visse 

         brændbare materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 37  Fotografiske og kinematografiske artikler, undtagen 

         produkter henhørende under pos. 3701, 3702 og 3704, 

         for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 3701       Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lys- 

         følsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end 

         papir, pap eller tekstilstof; bladfilm til øjeblik- 

         kelig billedfremstilling, lysfølsomme, ikke 

         eksponerede, også monteret i kassetter 

 3702       Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eks- 

         ponerede, af andre materialer end papir, pap eller 

         tekstilstof; instant film i ruller, lysfølsomme, 

         ikke eksponerede 

 3704       Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstil- 

         stof, eksponerede, men ikke fremkaldte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 38  Diverse kemiske produkter; undtagen produkter hen- 

         hørende under pos. ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 

         3806, ex 3807, 3808 til 3814, 3818 til 3820, 3822 og 

         3823, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 ex 3801     - Kolloid grafit, opslæmmet i olie, og semikolloid 

          grafit; kulholdig pasta til elektroder 

         - Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding med 

          jordolie, indeholdende over 30 vægtprocent grafit 

 ex 3803     Raffineret tallolie (tallsyre) 

 ex 3805     Sulfatterpentin, renset 

 ex 3806     Harpiksestere 

 ex 3807     Trætjærebeg 

 3808 til     Diverse kemiske produkter: 

 ex 3811     - Følgende varer henhørende under pos. 3823: 

 3812 til     - Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbe- 

 3814        kerner, på basis af naturlige harpiksprodukter 

 3818 til     - Naphtensyre og ikke-vandopløselige salte af 

 3820        naphtensyre; estere af naphtensyre 

 3822 til     - Sorbitol, undtagen sorbitol henhørende under pos. 

 3823        2905 

         - Petroleumssulfonater, bortset fra petroleums- 

          sulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller 

          etanolaminer; tiopenholdige sulfonsyrer af olier 

          hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf 

         - Ionbyttere 

         - Luftabsorberende præparater (getters) 

         - Alkalisk jernoxid (gasrensemasse) 

         - Gasvand og brugt gasrensemasse 

         - Sulfonaphtensyre og ikke-vandopløselige salte 

          heraf; estere af sulfonaphtensyre 

         - Fuselolie og dippelsolie 

         - Blandinger af salte med forskellige anioner 

         - Kopieringspasta, på basis af gelatine, også på 

          papir- eller tekstilunderlag 

         - Andre varer 

 ex 3811     Tilberedte tilsætningsstoffer til smøremidler med 

         indhold af olier udvundet af jordolie eller rå olier 

 ex 3901 til   Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, 

 3915       af plast undtagen varer, der henhører under pos. ex 

         3907, for hvilke reglen er anført nedenfor: 

         - Additionspolymerisationsprodukter 

         - Andre varer 

 ex 3907     Copolymerer, fremstillet af polycarbonat, 

         acrylonitril og butadienstyren (ABS) 

 ex 3916 til   Halvfabrikata og varer af plast, bortset fra varer 

 3921       henhørende under pos. ex 3916, ex 3917 og ex 3920, 

         for hvilke reglerne er anført nedenfor: 

         - Flade varer, bearbejdet ud over overflade- 

          behandling eller tilskåret i andet end kvadratisk 

          eller rektangulær form; også varer bearbejdet ud 

          over overfladebehandling 

         - Andre varer: 

         - Af additionspolymerisationsprodukter 

         - I andre tilfælde 

 ex 3916 og    Profiler og rør 

 ex 3917 

 ex 3920     Ark og film af ionomer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3922 til     Varer af plast 

 3926 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4001     »Sole-crepe«-plader 

 4005       Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form 

         eller som plader eller bånd 

 4012       Dæk af gummi, regummierede eller brugte massive 

         eller hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk 

         samt fælgbånd, af gummi 

 ex 4017     Varer af hård gummi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4102     Afhårede fåre- og lammeskind Afhåring af fåre- og 

         lammeskind 

 4104 til     Læder, uden hår eller uld, undtagen læder henhørende 

 4107       under pos. 4108 og 4109 

 4109       Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4302     Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte: 

         - Til plader, kors og lignende 

         - I andre tilfælde 

 4303       Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre 

         varer af pelsskind 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4403     Træ, groft firhugget 

 ex 4407     Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret 

         eller skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved 

         fingerskarvning, af tykkelse over 6 mm 

 ex 4408     Finerplader og plader til krydsfiner, fingerskarvet, 

         samt andet træ, savet i længderetningen, skåret 

         eller skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved 

         fingerskarvning, af tykkelse 6 mm og derunder 

 ex 4409     - Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), 

          profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet 

          eller lignende) i hele længden på en eller flere 

          kanter, også høvlet, slebet eller sammensat ved 

          fingerskarvning 

         - Ramme- og møbellister 

 ex 4410 til   Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister 

 ex 4413     af træ til bygningsbrug 

 ex 4415     Komplette pakkasser, tremmekasser, tromler og 

         lignende pakningsgenstande, af træ 

 ex 4416     Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødker- 

         arbejder samt dele dertil, af træ 

 ex 4418     - Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug 

         - Ramme- og møbellister 

 ex 4421     Tændstikemner; træpløkke til fodtøj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4503       Varer af naturkork 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4811     Papir og pap, linjeret eller kvadreret 

 4816       Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopier- 

         ings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende 

         under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, 

         også i æsker 

 4817       Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede 

         postkort samt korrespondancekort, af papir eller 

         pap; æsker, mapper o.l. af papir og pap, indehold- 

         ende assortimenter af brevpapir, konvolutter 

 ex 4818     Toiletpapir 

 ex 4819     Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegen- 

         stande af papir, pap, cellulosevat eller cellulose- 

         fiberdug 

 ex 4820     Brevpapirblokke 

 ex 4823     Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, 

         tilskåret 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4909       Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med 

         lykønskninger eller personlige meddelelser, også 

         illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat 

         udstyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4910       Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalender- 

         blokke: 

         - Såkaldte »evighedskalendere«, også til 

 udskifte- 

          lige kalenderblokke, monteret på andet underlag 

          end af papir eller pap 

         - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 5003     Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uan- 

         vendelige til afhaspning, samt garnaffald og 

         opkradset tekstilmaterialer), kartet eller kæmmet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5501 til     Korte kemofibre 

 5507 

 ex Kapitel 50  Garn, monofilamenter og tråd 

 til Kapitel 55 

         Vævede stoffer: 

         - Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde 

         - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 56  Vat, filt og fiberdug; særligt garn, sejlgarn, reb 

         og tovværk samt varer deraf undtagen dem, der hen- 

         hører under pos. 5602, 5604, 5605 og 5606, for 

         hvilke reglerne er anført nedenfor 

 5602       Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller 

         lamineret: 

         - Nålefilt 

         - Andre varer 

 5604       Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; 

         tekstilgarn samt strimler o.l. henhørende under pos. 

         5404 og 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller 

         beklædt med gummi eller plast: 

         - Tråde af snore af blødgummi, overtrukket med 

          tekstil 

         - Andre varer 

 5605       Metalliseret garn, også overspundet, bestående af 

         tekstilgarn eller strimler o.l. henhørende under 

         pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form 

         af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med 

         metal 

 5606       Overspundet garn samt overspundne strimler o.l. 

         henhørende under pos. 5404 eller 5405 (bortset fra 

         garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn 

         af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chainette- 

         garn«) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 57    Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstil- 

         materialer: 

         - Af nålefilt 

         - Af andet filt 

         - Andre varer 

 ex Kapitel 58  Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; 

         kniplinger; tapisserier: possementartikler; 

         broderier, undtagen varer henhørende under pos. 5805 

         og 5810; reglerne vedrørende pos. 5810 er anført 

         nedenfor: 

         - Af tekstil i forbindelse med gummitråde 

         - Andre varer 

         Broderier i løbende længder, strimler eller motiver 

 5901       Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohyd- 

         ratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den 

         art, der anvendes til fremstilling af bogbind, 

         etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; 

         buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den 

         art, der anvendes til fremstilling af hatte 

 5902       Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj 

         styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere 

         eller viskose: 

         - Med et indhold af højst 90 vægtprocent tekstil- 

          materialer 

         - Andre varer 

 5903       Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller 

         lamineret med plast, undtagen varer henhørende under 

         pos. 5902 

 5904       Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægnings- 

         materialer bestående af tekstilunderlag med overtræk 

         eller belægning, også i tilskårne stykker 

 5905       Vægbeklædning af tekstilmaterialer: 

         - Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret 

          med gummi, plastic eller andre materialer 

         - Andre varer 

 5906       Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende 

         under pos. 5902: 

         - Af trikotage 

         - Andet stof fremstillet af garn af kemofibre, med 

          indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægt- 

          procent 

         - Andre varer 

 5907       Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt 

         på anden måde; malede teaterkulisser, malede 

         atelierbagtæpper o.l. 

 ex 5908     Glødenet og glødestrømper 

 5909 til     Tekstilvarer til teknisk brug: 

 5911       - Polerskiver og ringe af andre materialer end 

          filt, henhørende under pos. 5911 

         - Andre varer 

 Kapitel 60    Trikotagestof 

 Kapitel 61    Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgen- 

         stande, af trikotage: 

         - Fremstillet ved sammensyning eller anden samling 

          af to eller flere stykker af trikotagestof, der 

          enten er skåret i form eller formtilvirket 

         - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 62    Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgen- 

         stande, undtagen varer af trikotage og varer hen- 

         hørende under pos. ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 

         6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6314, ex 6216 og ex 

         6217, for hvilke reglerne er anført nedenfor 

 ex 6202     Beklædningsgenstande og konfektioneret tilbehør til 

 ex 6204     beklædningsgenstande, til kvinder, piger og 

 spædbørn, 

 ex 6206     forsynet med broderi 

 ex 6209 

 ex 6211 

 og 

 ex 6217 

 ex 6210,     Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med 

 ex 6216     et lag aluminiumbehandlet polyester 

 og 

 ex 6217 

 6213       Lommetørklæder; sjaler, tørklæder, mantiller, slør 

         o.l.: 

         - Broderivarer 

         - Andre varer 

 ex 6217     Indlæg til kraver og manchetter, udskårne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6301 til 6304  Plaider og lignende tæpper, sengelinned mv., gar- 

         diner mv. samt andre boligtekstiler: 

         - Af filt, ikke-vævede stoffer 

         - Andre varer: 

         - Broderivarer 

         - I andre tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6305       Sække og poser til emballage 

 6306       Presenninger, sejl til både, sejlbrætter eller sejl- 

         vogne, markiser, telte og campingudstyr: 

         - Af ikke-vævede stoffer 

         - Andre varer 

 ex 6307     Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre) 

 6308       Sæt bestående af vævet stof samt garn, også med til- 

         behør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, 

         broderede duge og servietter eller lignende tekstil- 

         varer, i detailsalgspakninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6401 til 6405  Fodtøj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6503       Hatte og anden hovedbeklædning af filt, fremstillet 

         af hattestumper eller plane hatteemner henhørende 

         under pos. 6501, også forede eller garnerede 

 6505       Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller 

         konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller 

         andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), 

         også forede eller garnerede; hårnet, uanset 

         materialets art, også forede eller garnerede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6601       Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, 

         haveparasoller o.l.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 6803     Varer af skifer, herunder varer af agglomeret skifer 

 ex 6812     Varer af asbest eller af blandinger på basis af 

         asbest eller på basis af asbest og magnesiumcarbonat 

 ex 6814     Varer af glimmer, herunder varer af agglomeret eller 

         rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, 

         pap eller andre materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7006       Glas henhørende under pos. 7003, 7004 eller 7005, 

         bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, 

         emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke 

         indrammet eller i forbindelse med andre materialer 

 7007       Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret 

         glas 

 7008       Isolationsruder bestående af flere lag glas 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7009       Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle 

 7010       Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, 

         ampuller og andre beholdere af glas af den art, der 

         anvendes til transport af varer eller som emballage; 

         henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanord- 

         ninger, af glas 

 7013       Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, 

         dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende 

         varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 

         7010 eller 7018 

 ex 7019     Varer af glasfibre, undtagen garn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7102     Bearbejdede ædel- og halvædelsten (naturlige, 

 ex 7103     syntetiske eller rekonstruerede) 

 til 

 ex 7104 

 7106,      Ædle metaller: 

 7108 

 og 

 7110 

         - Ubearbejdede 

         - I form af halvfabrikata eller som pulver 

 ex 7107     Ædelmetalduble, i form af halvfabrikata 

 ex 7109 

 og 

 ex 7111 

 7116       Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller 

         halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstru- 

         erede) 

 7117       Bijouterivarer 

 7207       Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål 

 7208 til 7216  Fladvalsede produkter, stænger, profiler af jern og 

         ulegeret stål 

 7217       Tråd af jern og ulegeret stål 

 ex 7218     Halvfabrikata, fladvalsede produkter og profiler af 

 7219 til 7222  rustfrit stål 

 7223       Tråd af rustfrit stål 

 ex 7224     Halvfabrikata, fladvalsede produkter og profiler, i 

 7225 til 7227  uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål 

 7228       Andre stænger af andet legeret stål; profiler, af 

         andet legeret stål; hule borestænger, af legeret 

         eller ulegeret stål 

 7229       Tråd af andet legeret stål 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7301     Spunsvægjern 

 7302       Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og 

         sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjuls- 

         skinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet 

         materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, 

         langplader, sporstænger og andet specielt materiel 

         til samling eller befæstelse af skinner 

 7304       Rør og hule profiler, af jern (bortset fra 

 støbejern) og 

 7305       stål 

 og 

 7306 

 7308       Konstruktioner, undtagen præfabrikerede bygninger 

         henhørende under pos. 9406, og dele af konstruk- 

         tioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, 

         tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, 

         døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, 

         skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og 

         stål; plader, stænger, profiler, rør o.l., af jern 

         og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner 

 ex 7315     Kæder, skridsikre 

 ex 7322     Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk 

         opvarmede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 74  Kobber og varer deraf (bortset fra varer henhørende 

         under pos. 7401 til 7405); den gældende regel for 

         varer henhørende under pos. ex 7403 er anført neden- 

         for 

 ex 7403     Kobberlegeringer i ubearbejdet form 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 75  Nikkel og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

         under pos. 7501 til 7503 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 76  Aluminium og varer deraf, bortset fra varer henhør- 

         ende under pos. 7601, 7602 og ex 7616; reglerne for 

         position 7601 og ex 7616 er anført nedenfor 

 7601       Ubearbejdet aluminium 

 ex 7616     Aluminiumsartikler andre end trådvæv, trådnet, tråd- 

         dug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse 

         bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 78  Bly og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

         under pos. 7801 og 7802; den gældende regel for 

         varer henhørende under pos. 7801 er anført nedenfor 

 7801       Ubearbejdet bly: 

         - Raffineret bly 

         - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 79  Zink og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

         under pos. 7901 og 7902; den gældende regel for 

         varer henhørende under pos. 7901 er anført nedenfor 

 7901       Ubearbejdet zink 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 80  Tin og varer deraf, bortset fra varer henhørende 

         under pos. 8001, 8002 og 8007; den gældende regel 

         for varer henhørende under pos. 8001 er anført 

         nedenfor 

 8001       Ubearbejdet tin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 81  Andre uædle metaller, bearbejdede, varer af disse 

         materialer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8206       Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 

         8202 til 8205, i sæt i detailsalgsemballage 

 8207       Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk 

         eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, 

         stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, 

         rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder 

         matricer til trådtrækning eller strengpresning af 

         metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring 

 8208       Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater 

 ex 8211     Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) 

         med skærende eller savtakket æg (herunder beskærer- 

         knive) samt blade dertil 

 8214       Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, 

         flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); 

         redskaber til manicure eller pedicure (herunder 

         neglefile), også i sæt 

 8215       Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, 

         fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende 

         artikler til køkken- og bordbrug 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 8306     Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle 

         metaller 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 84  Atomreaktorer; dampkedler, maskiner og apparater 

         samt mekaniske redskaber; dele dertil, undtagen 

         varer henhørende under pos. 8403, ex 8404, 8406 til 

         8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 til 

         8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 til 8447, ex 8448, 

         8452, 8456 til 8466, 8469 til 8472, 8480, 8484 og 

         8485 

 8403 og ex 8404 Kedler til central opvarmning, bortset fra kedler 

         henhørende under pos. 8402, samt hjælpeapparater til 

         central opvarmning 

 8406       Dampturbiner 

 8407       Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og 

         tilbagegående eller roterende stempel 

 8408       Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med 

         stempel (diesel- eller semidieselmotorer) 

 8409       Dele, som udelukkende eller hovedsagelig er bestemt 

         til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 

         eller 8408 

 8412       Andre kraftmaskiner og motorer 

 8415       Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motor- 

         dreven ventilator og elementer til ændring af 

 luftens 

         temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden 

         mulighed for særskilt regulering af fugtigheds- 

         graden 

 8418       Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater 

         til køling og frysning, elektriske og andre; 

         varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner 

         henhørende under pos. 8415 

 ex 8419     Maskiner til træ-, papirmasse- og papindustrien 

 ex 8420     Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner 

         til metal eller glas, samt valser dertil 

 8425 til 8428  Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, 

         losning eller flytning 

 8429       Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og 

         levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, 

         stampemaskiner og vejtromler, selvkørende: 

         - Vejtromler 

         - Andre varer 

 8430       Andre maskiner og apparater til jordarbejde, mine- 

         drift, stenbrydning o.l. (f.eks. maskiner til 

         planering, udgravning, stampning, komprimering eller 

         boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner 

         til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere 

 ex 8431     Dele til vejtromler 

 8439       Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse 

         af cellulosefibre eller til fremstilling og efterbe- 

         handling af papir og pap 

 8441       Andre maskiner og apparater til forarbejdning af 

         papirmasse, papir og pap, herunder papir- og pap- 

         skæremaskiner af enhver art 

 8444 til 8447  Maskiner henhørende under disse positioner til 

         anvendelse inden for tekstilindustrien 

 ex 8448     Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i for- 

         bindelse med de under pos. 8444 og 8445 henhørende 

         maskiner 

 8452       Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af 

         bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og 

         overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; sy- 

         maskinnåle: 

         - Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer 

          højst 16 kg uden motor eller højst 17 kg med motor 

         - Andre maskiner 

 8456 til 8466  Værktøjsmaskiner og maskiner samt dele og tilbehør 

         dertil henhørende under pos. 8456 til 8466 

 8469 til 8472  Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, regnema- 

         skiner, automatiske databehandlingsmaskiner, 

         duplikatorer og hæftemaskiner) 

 8480       Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbe- 

         forme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller 

         (bortset fra kokiller), metalkarbider, glas, mine- 

         ralske materialer, gummi og plast 

 8484       Pakninger o.l. af metalplader i forbindelse med 

         andet materiale eller af to eller flere lag metal; 

         sæt og assortimenter af pakninger o.l. af forskellig 

         beskaffenhed, i poser, hylstre eller lignende 

         emballager 

 8485       Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber 

         ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke 

         forsynet med elektriske forbindelsesdele, isola- 

         torer, spoler, kontakter eller andre elektriske 

         dele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 85  Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel 

         samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere, 

         billed- og lydoptagere eller billed- og lydgengivere 

         til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil undtagen 

         varer henhørende under pos. 8501, 8502, ex 8518, 

         8519 til 8529, 8535 til 8537, 8542, 8544 til 8546 

         og 8548 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8501       Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af 

         generatorsæt 

 8502       Generatorsæt og roterende elektriske omformere 

 8518       Mikrofoner og stativer dertil; højtalere, også mon- 

         teret i kabinet; elektriske lavfrekvensforstærkere; 

         elektriske lydforstærkere 

 8519       Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og 

         andre lydgengivere, uden indbygget lydoptager 

 8520       Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, også 

         med indbygget lydgengiver 

 8521       Udstyr til optagelse og gengivelse af video 

 8522       Dele og tilbehør til apparater henhørende under pos. 

         8519 til 8521 

 8523       Uindspillede medier til optagelse af lyd eller andre 

         fænomener, undtagen varer henhørende under kapitel 

         37 

 8524       Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd 

         eller af andre fænomener, herunder matricer og 

         mastere til fremstilling af plader, undtagen varer 

         henhørende under kapitel 37: 

         - Matricer og mastere til fremstilling af plader 

         - Andre varer 

 8525       Sendere til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni 

         og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lyd- 

         optagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer 

 8526       Radarapparater, radionavigeringsapparater og radio- 

         fjernbetjeningsapparater 

 8527       Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller 

         radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lyd- 

         gengivere eller et ur i et fælles kabinet 

 8528       Fjernsynsmodtagere (herunder videomodtagere (moni- 

         torer) og videoprojektionsapparater), også sammen- 

         bygget med radiofonimodtagere, lydoptagere eller 

         gengivere eller videooptagere eller gengivere i et 

         fælles kabinet 

 8529       Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i 

         apparater henhørende under pos. 8525 til 8528: 

         - Udelukkende eller hovedsagelig til videooptagere 

          eller -gengivere 

         - Andre varer 

 8535 og 8536   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller 

         beskytte elektriske kredsløb og til at skabe for- 

         bindelse til eller i elektriske kredsløb 

 8537       Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter 

         (numeriske tavler) o. l., sammensat af to eller 

         flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte 

         apparater, til elektrisk styring eller elektrici- 

         tetsdistribution, herunder også apparater sammen- 

         bygget med instrumenter og apparater henhørende 

         under kapitel 90, undtagen koblingsapparater hen- 

         hørende under pos. 8517 

 8542       Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb 

 8544       Isolerede (herunder lakererede eller anodiserede) 

         elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkab- 

         ler) og andre isolerede elektriske ledere, også 

         forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, 

         fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også 

         samlet med elektriske ledere eller forsynet med for- 

         bindelsesdele 

 8545       Kulelektroder, børstekul; lampekul, batterikul og 

         andre varer af grafit eller andet kul, til elektrisk 

         brug, også i forbindelse med metal 

 8546       Elektriske isolatorer, uanset materialets art 

 8548       Elektriske dele til maskiner og apparater, ikke 

         andetsteds tariferet i dette kapitel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8601 til 8607  Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner 

         og sporveje samt dele dertil 

 8608       Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk 

         og elektromekanisk signal, sikkerheds- eller trafik- 

         reguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, lande- 

         veje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne 

         eller lufthavne; dele dertil 

 8609       Godsbeholdere (containere), også til væsker og 

         gasser, specielt konstrueret og udstyret til en 

         eller flere transportformer 

 ex Kapitel 87  Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt 

         dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende 

         under positioner eller delpositioner, for hvilke de 

         gældende regler er anført nedenfor 

         (8709 til 8711, ex 8712, 8715 og 8716) 

 8709       Motortrucker uden løftemekanisme af de typer, der 

         benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne 

         til transport af gods over korte afstande; traktorer 

         af de typer, der benyttes på jernbaneperroner; dele 

         til de nævnte køretøjer 

 8710       Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, 

         også med våben; dele til sådanne køretøjer 

 8711       Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med 

         hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne 

 ex 8712     Cykler uden kuglelejer 

 8715       Barnevogne, klapvogne o.l., samt dele dertil 

 8716       Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden 

         fremdrivningsmekanisme; dele dertil 

 8803       Dele til luftfartøjer mv. henhørende under pos. 8801 

         og 8802 

 8804       Faldskærme (herunder styrbare faldskærme) og 

         rotochutes; dele og tilbehør dertil: 

         - Rotochutes 

         - Andre varer 

 8805       Startanordninger til luftfartøjer; landingsanord- 

         ninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe 

         samt lignende apparater og anordninger; stationært 

         flyvetræningsudstyr; dele dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 89    Skibe, både og flydende materiel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 90  Optiske fotografiske og kinematografiske instrumen- 

         ter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsin- 

         strumenter og - apparater; medicinske og kirurgiske 

         instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil; 

         undtagen varer henhørende under pos. 9001, 9002, 

         9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 

         til 9017, ex 9018 og 9024 til 9033, for hvilke de 

         gældende regler er anført nedenfor 

 9001       Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af 

         optiske fibre, undtagen varer henhørende under pos. 

         8544; folier og plader af polariserende materialer; 

         uindfattede linser (herunder kontaktlinser), pris- 

         mer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert 

         materiale, undtagen sådanne varer af glas, som ikke 

         er optisk bearbejdet 

 9002       Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske 

         artikler af ethvert materiale, til instrumenter og 

         apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke 

         er optisk bearbejdet 

 9004       Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende 

         eller andet 

 ex 9005     Kikkerter og optiske teleskoper samt stativer og 

         monteringer dertil; undtagen astronomiske refrak- 

         tionsteleskoper samt stativer og monteringer dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9006     Fotografiapparater (undtagen kinematografiske appa- 

         rater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotogra- 

         fisk brug, undtagen udladningslamper 

 9007       Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, 

         også med lydoptagere eller -gengivere 

 9011       Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til foto- 

         mikrografi, kinematomikrografi eller mikroprojektion 

 ex 9014     Kompasser, herunder navigationskompasser; andre 

         navigationsinstrumenter og -apparater 

 9015       Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, 

         landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, 

         oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, 

         undtagen kompasser; afstandsmålere 

 9016       Vægte, følsomme for 5 centigram eller mindre, også 

         med tilhørende lodder 

 9017       Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning 

         (f.eks. tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere, 

         tegnebestik, linealer, regnestokke og regneskiver); 

         instrumenter og apparater til længdemåling, til brug 

         i hånden (f.eks. metermål, mikrometre og skyde- 

         lærer), ikke andetsteds tariferet i dette kapitel 

 ex 9018     Tandlægestole med indbyggede tandlægeinstrumenter 

         eller med spytbakke 

 9024       Maskiner og apparater til afprøvning af hårdhed, 

         styrke, kompressionsevne, elasticitet eller andre 

         mekaniske egenskaber ved materialer (f.eks. metal- 

         ler, træ, tekstiler, papir, plast) 

 9025       Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende flyde- 

         instrumenter, termometre, pyrometre, barometre, 

         hygrometre og psykrometre, også registrerende samt 

         kombinationer af disse instrumenter 

 9026       Instrumenter og apparater til måling eller kontrol- 

         lering af strømningshastighed, standhøjde, tryk 

         eller andre variable størrelser i væsker eller 

         gasser (f.eks. gennemstrømsmålere, væskestands- 

         målere, manometre, varmemålere) undtagen instrumen- 

         ter og apparater henhørende under pos. 9014, 9015, 

         9028 eller 9032 

 9027       Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske 

         analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, spek- 

         trometre samt gas- eller røganalyseringsapparater); 

         instrumenter og apparater til måling og kontrol- 

         lering af viskositet, porøsitet, ekspansion, over- 

         fladespænding o.l.; instrumenter og apparater til 

         kalorimetriske, akustiske eller fotometriske 

         målinger (herunder belysningsmålere); mikrotomer 

 9028       Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker 

         og elektricitet, herunder justeringsmålere: 

         - Dele og tilbehør 

         - Andre apparater 

 9029       Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, 

         kilometertællere, skridttællere o.l.; hastigheds- 

         målere og takometre, undtagen varer henhørende 

         under pos. 9015; stroboskoper 

 9030       Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instru- 

         menter og apparater til måling og kontrollering af 

         elektriske størrelser, undtagen målere henhørende 

         under pos. 9028; instrumenter og apparater til 

         måling eller påvisning af alfa-, beta- eller gamma- 

         stråler, røntgenstråler, kosmiske stråler eller 

         andre ioniserende stråler 

 9031       Instrumenter, apparater og maskiner til måling 

         eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i 

         dette kapitel; profilprojektionsapparater 

 9032       Instrumenter og apparater til automatisk kontrol- 

         lering eller regulering 

 9033       Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette 

         kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter 

         henhørende under kapitel 90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 91  Ure og dele dertil, undtagen varer henhørende under 

         pos. 9105, 9109 til 9113, for hvilke de gældende 

         regler er anført nedenfor 

 9105       Andre ure 

 9109       Andre urværker, komplette og samlede 

 9110       Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis 

         samlede (værksæt); ukomplette urværker, samlede; 

         råværker til urværker 

 9111       Kasser til ure, samt dele dertil 

 9112       Urkasser og lignende kabinetter til andre varer 

         under dette kapitel samt dele dertil 

 9113       Urremme, -kæder og armbånd samt dele dertil: 

         - Af ædle metaller, også platinerede eller af 

          dublerede ædle metaller 

         - Andre varer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 92    Musikinstrumenter; dele og tilbehør 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 93    Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9401 og    Møbler af metal med upolstret bomuldsbetræk med en 

 ex 9403     vægt på 300 g/m3 eller mindre 

 9405       Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) 

         og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lys- 

         skilte, navneplader med lys og lignende varer, med 

         permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke 

         andet- steds tariferet 

 9406       Præfabrikerede bygninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9503       Andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller 

         til underholdnings- og legebrug, også bevægelige; 

         puslespil af enhver art 

 ex 9506     Færdige hoveder til golfkøller 

 9507       Fiskestænger, fiskekroge og andre fiskegrejer til 

         fiskeri med snøre; fangstketsjere til ethvert brug; 

         lokkefugle (undtagen varer henhørende under pos. 

         9208 eller 9705) og lignende jagtartikler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9601 og    Artikler af animalske, vegetabilske eller mineralske 

 ex 9602     udskæringsmaterialer 

 ex 9603     Koste og børster (undtagen riskoste o.l. samt 

         børster af mår- eller egernhår), gulvfejeapparater 

         til brug i hånden (undtagen apparater med motor); 

         malerpuder og malerruller; skrabere og svabere 

 9605       Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til ren- 

         gøring af fodtøj eller beklædningsgenstande 

 9606       Knapper, trykknapper, tryklåse o.l. samt knapforme 

         og andre dele til disse varer; knapemner 

 9608       Kuglepenne; filtpenne, fiberspidspenne o.l.; fylde- 

         penne, sylografer og andre penne; stencilpenne; 

         pencils; penneskafter, blyantholdere o.l.; dele 

         (herunder hætter og clips) til disse varer, undtagen 

         til varer henhørende under pos. 9609 

 9612       Farvebånd med farve til skrivemaskiner, instrumenter 

         o.l., også på spoler eller i kassetter; stempel- 

         puder, med eller uden farve, også i æsker 

 ex 9614     Piber og pibehoveder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position Bearbejdning eller forarbejdning 

       af materialer uden oprindelsesstatus, som 

       giver den færdige vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

  (1)            (3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0201     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kød 

       af hornkvæg, frosset, henhørende under pos. 0202 

 0202     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kød 

       af hornkvæg, fersk eller kølet, henhørende under pos. 

       0201 

 0206     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen hele 

       kroppe henhørende under pos. 0201 til 0205 

 0210     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kød 

       og slagteaffald henhørende under pos. 0201 til 0206 samt 

       0208 eller lever af fjerkræ henhørende under pos. 0207 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0302 til   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der 

 0305     henhører under kapitel 3, skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0402,    Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

 0404 til   mælk eller fløde henhørende under pos. 0401 eller 0402 

 0406 

 0403     Fremstilling, ved hvilken: 

       - alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 

        4, skal have oprindelsesstatus 

       - alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- 

        eller grapefrugtsafter), der henhører under pos. 2009, 

        skal have oprindelsesstatus, og 

       - værdien af alle anvendte materialer, der henhører 

        under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den færdige 

        vares pris ab fabrik 

 0408     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

       fugleæg, der henhører under pos. 0407 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0502   Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- 

       og vildsvinebørster 

 ex 0506   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der 

       henhører under kapitel 2, skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0710 til   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte grøntsager skal 

 0713     have oprindelsesstatus 

 ex 0710   Fremstilling på basis af sukkermajs, friske eller kølede 

 ex 0711   Fremstilling på basis af sukkermajs, friske eller kølede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0811     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under kapitel 17, ikke over- 

       stiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og nød- 

       der skal have oprindelsesstatus 

 0812     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og nød- 

       der skal have oprindelsesstatus 

 0813     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og nød- 

       der skal have oprindelsesstatus 

 0814     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og nød- 

       der skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved spiselige grøntsager samt hvilken al 

 11      anvendt korn, alle anvendte rødder og rodknolde, der 

       henhører under pos. 0714, eller anvendt frugt skal have 

       oprindelsesstatus 

 ex 1106   Tørring og formaling af bælgfrugter, der henhører under 

       pos. 0708 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1301     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

       terialer, der henhører under pos. 1301, ikke overstiger 

       50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 1302   Fremstilling på basis af ikke-modificerede planteslimer 

       og gelatineringsmidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1501     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen ma- 

       terialer, der henhører under pos. 0203, 0206 eller 

       0207, eller ben, der henhører under pos. 0506 

       Fremstilling på basis af kød og spiseligt slagteaffald 

       af svin, der henhører under pos. 0203 eller 0206, eller 

       af kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, der hen- 

       hører under pos. 0207 

 1502     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen ma- 

       terialer, der henhører under pos. 0201, 0202, 0204 eller 

       0206, eller ben, der henhører under pos. 0506 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske 

       produkter, der henhører under kapitel 2, skal have 

       oprindelsesstatus 

 1504     Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre 

       materialer, der henhører under pos. 1504 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske pro- 

       dukter, der henhører under kapitel 2 og 3, skal have 

       oprindelsesstatus 

 ex 1505   Fremstilling på basis af uldfedt, rå, der henhører under 

       pos. 1505 

 1506     Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre 

       materialer, der henhører under pos. 1506 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske pro- 

       dukter, der henhører under kapitel 2, skal have op- 

       rindelsesstatus 

 ex 1507 til Fremstilling på basis af andre materialer, der henhører 

 1515     under pos. 1507 til 1515 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske 

       produkter skal have oprindelsesstatus 

 ex 1516   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske 

       produkter skal have oprindelsesstatus 

 ex 1517   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske og 

       vegetabilske produkter skal have oprindelsesstatus 

 ex 1519   Fremstilling på basis af alle materialer herunder fedt- 

       syrer, der henhører under pos. 1519 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1601     Fremstilling på basis af dyr, der henhører under kapitel 

       1 

 1602     Fremstilling på basis af dyr, der henhører under kapitel 

       1 

 1603     Fremstilling på basis af dyr, der henhører under kapitel 

       1, dog skal alle anvendte fisk, krebsdyr, bløddyr og 

       hvirvelløse vanddyr have oprindelsesstatus 

 1604     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte fisk og fiske- 

       rogne skal have oprindelsesstatus 

 1605     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte krebsdyr, blød- 

       dyr og andre hvirvelløse vanddyr skal have oprindelses- 

       status 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 1701   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

       terialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 

       30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 1702     Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre 

       materialer, der henhører under pos. 1702 

       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

       terialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 

       30% af den færdige vares pris ab fabrik 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer skal 

       have oprindelsesstatus 

 ex 1703   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

       terialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 

       30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 1704     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end den færdige vare, dog 

       forudsat at værdien af alle anvendte materialer, der 

       henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den 

       færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1806     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end den færdige vare, dog 

       forudsat at værdien af alle anvendte materialer, der 

       henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den 

       færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1901     Fremstilling på basis af korn, der henhører under 

       kapitel 10 

       Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       henhører under en anden position end den færdige vare, 

       dog forudsat at værdien af alle anvendte materialer, der 

       henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den 

       færdige vares pris ab fabrik 

 1902     Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn (undtagen hård 

       hvede), kød, kødaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr 

       skal have oprindelsesstatus 

 1903     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kar- 

       toffelstivelse, der henhører under pos. 1108 

 1904     Fremstilling på basis af alle materialer - sukkermajs, 

       kolber og løse, tilberedt eller konserveret, der hen- 

       hører under pos. 2001, 2004 og 2005, samt sukkermajs, 

       også kogt i vand eller dampkogt, frosset, der henhører 

       under pos. 0710, kan dog ikke anvendes 

       Fremstilling, ved hvilken: 

       - al anvendt korn og varer deraf (undtagen majs af arten 

        »Zea Indurata« og hård hvede og heraf fremstillede 

        produkter) skal være fuldt ud fremstillet, og 

       - værdien af alle anvendte materialer, der henhører 

        under kapitel 17, ikke overstiger 30% af den færdige 

        vares pris ab fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen ma- 

       terialer henhørende under pos. 1806, og i hvilke værdien 

       af materialer henhørende under kapitel 17 ikke over- 

       stiger 30% af prisen ab fabrik 

 1905     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen ma- 

       terialer, der henhører under kapitel 11 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2001     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter, nødder 

       eller grøntsager skal have oprindelsesstatus 

 2002     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte tomater skal 

       have oprindelsesstatus 

 2003     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte svampe og trøf- 

       ler skal have oprindelsesstatus 

 2004 og 2005 Fremstilling, ved hvilken alle anvendte grøntsager skal 

       have oprindelsesstatus 

 2006     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

       terialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 

       30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 2007     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

       terialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 

       30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 2008     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter og nød- 

       der skal have oprindelsesstatus 

       Fremstilling, ved hvilken værdien af de anvendte nødder 

       og oliefrø, der henhører under pos. 0801, 0802 og 1202 

       til 1207 og har oprindelsesstatus, overstiger 60% af den 

       færdige vares pris ab fabrik 

       Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører 

       under samme position som den færdige vare, forudsat at 

       værdien af alle anvendte materialer, der henhører under 

       kapitel 17, ikke overstiger 30% af den færdige vares 

       pris ab fabrik 

 ex 2009   Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører 

       under samme position som den færdige vare, forudsat at 

       værdien af alle anvendte materialer, der henhører under 

       kapitel 17, ikke overstiger 30% af den færdige vares 

       pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2101   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte cikorienødder 

       skal have oprindelsesstatus 

 ex 2103   Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører 

       under samme position som den færdige vare. Sennepsmel 

       eller tilberedt sennep kan dog anvendes 

       Fremstilling på basis af sennepsmel 

 ex 2104   Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

       tilberedte eller konserverede grøntsager, der henhører 

       under pos. 2002 til 2005 

       Den regel, der gælder for den position, hvorunder den 

       færdige vare henhører, skal anvendes 

 ex 2106   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under kapitel 17, ikke over- 

       stiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2201     Fremstilling, ved hvilken al anvendt vand skal have op- 

       rindelsesstatus 

 2202     Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører 

       under samme position som den færdige vare, forudsat at 

       værdien af alle anvendte materialer, der henhører under 

       kapitel 17, ikke overstiger 30% af den færdige vares 

       pris ab fabrik, og at alle anvendte frugtsafter (und- 

       tagen ananas-, lime- og grapefrugtsafter) har oprindel- 

       sesstatus 

 ex 2204   Fremstilling på basis af anden druemost 

 2205     Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen druer 

 ex 2207,   eller varer deraf 

 ex 2208 og 

 ex 2209 

 ex 2208   Fremstilling, ved hvilken værdien af al anvendt spiri- 

       tus, der er fremstillet på basis af korn, ikke må over- 

       stige 15% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2303   Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs skal have 

       oprindelsesstatus 

 ex 2306   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven skal have 

       oprindelsesstatus 

 2309     Fremstilling, ved hvilken alt korn, sukkermelasse, kød 

       eller mælk skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2402     Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af an- 

       vendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører 

       under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus 

 ex 2403   Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af 

       anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der hen- 

       hører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2504   Berigelse af kulindholdet, rensning og maling af kry- 

       stallinsk rågrafit 

 ex 2515   Tildannelse af marmor, også ved savning (eventuelt 

       allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm 

 ex 2516   Tildannelse af sten, også ved savning (eventuelt 

       allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm 

 ex 2518   Brænding af ikke-brændt dolomit 

 ex 2519   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end den færdige vare. Dog 

       må der anvendes naturlig magnesiumcarbonat (magnesit) 

 ex 2520   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

       terialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

       ab fabrik 

 ex 2524   Fremstilling på basis af asbestmalm (asbestkoncentrat) 

 ex 2525   Maling af glimmer og glimmeraffald 

 ex 2530   Brænding eller knusning af jordpigmenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 2707   Raffinering og/eller en eller flere definerede behand- 

       linger(* 1) 

       Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materi- 

       aler henhører under en anden position end den færdige 

       vare. Materialer, der henhører under samme position, må 

       dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 

       50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2709   Tørdestillation af bituminøse mineraler 

 2710 til   Raffinering og/eller en eller flere definerede behand- 

 2712     linger(* 1) 

       Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

       materialer henhører under en anden position end den 

       færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

       position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

       overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 2713     Raffinering og/eller en eller flere definerede 

 til     behandlinger(* 1) 

 2715     Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte 

       materialer henhører under en anden position en den 

       færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

       position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

       overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

 28      hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2811   Fremstilling på basis af svovldioxid 

 ex 2833   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

       ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

 29      hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2901   Raffinering og/eller en eller flere definerede behand- 

       linger(* 1) 

       Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte ma- 

       terialer henhører under en anden position end den 

       færdige vare. Materialer, der henhører under samme 

       position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

       overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2902   Raffinering og/eller en eller flere definerede behand- 

       linger(* 1) 

       Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte ma- 

       terialer henhører under en anden position end den 

       færdige vare. Materialer, der henhører under samme posi- 

       tion, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke 

       overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 2905   Fremstilling på basis af alle materialer herunder andre 

       materialer, der henhører under pos. 2905. Dog kan metal- 

       alkoholater henhørende under denne position anvendes, 

       forudsat deres værdi ikke overstiger 20% af den færdige 

       vares pris ab fabrik 

 (* 1) Jf. note 7 i bilag I. 

 2915     Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af 

       alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2915 

       og 2916, må dog ikke overstige 20% af den færdige vares 

       pris ab fabrik 

 ex 2932   Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af 

       alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2909, 

       må dog ikke overstige 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer 

 2933     Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af 

       alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932 

       og 2933, må dog ikke overstige 20% af den færdige vares 

       pris ab fabrik 

 2934     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end den færdige vare. Ma- 

       terialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

 30      henhører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 3002     Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i 

       denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

 3003     Fremstilling, ved hvilken 

 og      - alle anvendte materialer henhører under en anden posi- 

 3004      tion end den færdige vare. Materialer, der henhører 

        under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat 

        at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20% af den 

        færdige vares pris ab fabrik, og 

       - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

        50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

 31      hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3105   Fremstilling, ved hvilken: 

       - alle anvendte materialer henhører under en anden 

        position end den færdige vare. Materialer, der hen- 

        hører under den samme position, må dog anvendes, 

        forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af den 

        færdige vares pris ab fabrik, og 

       - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

        50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

 32      hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3201   Fremstilling på basis af garveekstrakter af vegetabilsk 

       oprindelse 

 3205     Fremstilling på basis af alle materialer undtagen dem, 

       der henhører under pos. 3203 og 3204, forudsat at 

       værdien af materialer henhørende under pos. 3205 ikke 

       overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

 33      hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 3301     Fremstilling på basis af materialer, der hidrører fra en 

       anden »gruppe«(* 1) under denne position. Materialer, 

       der henhører under samme »gruppe«, må dog anvendes, 

       forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af den fær- 

       dige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

 34      hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3403   Raffinering og/eller en eller flere definerede behand- 

       linger(* 2) 

       Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materi- 

       aler henhører under en anden position end den færdige 

       vare. Materialer, der henhører under samme position, må 

       dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 

       50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 (* 1) Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er 

  adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon. 

 (* 2) Jf. note 7 i bilag I. 

 ex 3404   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer undtagen: 

       - olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, som 

        henhører under pos. 1516 

       - fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller industrielle 

        fedtalkoholer, der har karakter af voks, som henhører 

        under pos. 1519 

       - materialer, der henhører under pos. 3404 

       De nævnte materialer må dog anvendes, forudsat at deres 

       værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab 

       fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

 35      hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 3505     Fremstilling på basis af alle materialer, også andre 

       materialer, der henhører under pos. 3505 

       Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem, 

       der henhører under pos. 1108 

 ex 3507   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

       ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 36  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

 37      hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 3701     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end pos. 3702 

 3702     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end pos. 3701 eller 3702 

 3704     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end pos. 3701 til 3704 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

 38      hører under en anden position end den færdige vare. 

       Materialer, der henhører under samme position, må dog 

       anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3801   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

       ab fabrik 

       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer, der henhører under pos. 3405, ikke må 

       overstige 20% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3803   Raffinering af rå tallolie (tallsyre) 

 ex 3805   Rensning: herunder destillation og raffinering af rå 

       sulfatterpentin 

 ex 3806   Fremstilling på basis af harpikssyrer 

 ex 3807   Destillation af trætjære 

 3808 til   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

 ex 3811   hører under en anden position end den færdige vare. 

 3812     Materialer, der henhører under samme position, må dog 

 til     anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% 

 3814     af den færdige vares pris ab fabrik 

 3818 

 til 

 3820 

 3822 

 til 

 3823 

       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

       ab fabrik 

 ex 3811   Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer 

       henhørende under pos. 3811 ikke overstiger 50% af den 

       færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3901 til 

 3915     Fremstilling, ved hvilken: 

       - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

        50% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

       - værdien af anvendte materialer henhørende under 

        kapitel 39 ikke overstiger 20% af den færdige vares 

        pris ab fabrik(* 1) 

       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

       materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 

       20% af den færdige vares pris ab fabrik(* 1) 

 ex 3907   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end den færdige vare. Dog 

       må materialer, der henhører under samme position 

       anvendes, såfremt værdien heraf ikke overstiger 50% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3916 til Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

 3921     terialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 50% 

       af den færdige vares pris ab fabrik 

       Fremstilling, ved hvilken: 

       - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

        50% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

       - værdien af anvendte materialer, henhørende under 

        kapitel 39, ikke overstiger 20% af den færdige vares 

        pris ab fabrik(* 1) 

       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

       terialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20% 

       af den færdige vares pris ab fabrik(* 1) 

(* 1) For varer, der består af materialer, som henhørende under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare.

 

 ex 3916   Fremstilling, ved hvilken: 

 og      - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

 50% 

 ex 3917    af den færdige vares pris ab fabrik, og 

       - værdien af materialer, der henhører under samme 

        position som den færdige vare, ikke overstiger 20% af 

        den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 3920   Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer af 

       etylen og metacrylsyre, som er delvis neutraliseret, 

       hovedsagelig med zink- og natriumioner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3922 til   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

 3926     materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

       ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4001   Sammenpresning af »thin pale crepe«-lag 

 4005     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

       terialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 50% af 

       den færdige vares pris ab fabrik 

 4012     Fremstilling på basis af alle materialer undtagen dem, 

       der henhører under pos. 4011 og 4012 

 ex 4017   Fremstilling på basis af hård gummi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4102   Afhåring af fåre- og lammeskind 

 4104     Eftergarvning af forgarvet læder 

 til     eller 

 4107     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

       hører under en anden position end den færdige vare 

 4109     Fremstilling på basis af læder, der henhører under pos. 

       4104 til 4107, forudsat at værdien heraf ikke overstiger 

       50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4302   Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning 

       af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind 

       Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke- 

       sammensatte pelsskind 

 4303     Fremstilling på basis af garvet eller beredte ikke- 

       sammensatte pelsskind, der henhører under pos. 4302 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4403   Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller groft 

       tilhugget 

 ex 4407   Høvlning, slibning eller fingerskarvning 

 ex 4408   Laskning, høvlning, slibning eller fingerskarvning 

 ex 4409   Slibning eller fingerskarvning 

       Forarbejdning til ramme- og møbellister 

 ex 4410 til 

 ex 4413   Forarbejdning til ramme- og møbellister 

 ex 4415   Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke af- 

       skåret i færdige længder 

 ex 4416   Fremstilling på basis af emner af træ til tøndestaver, 

       savet på de to væsentligste sider, men ikke yderligere 

       bearbejdede 

 ex 4418   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

       henhører under en anden position end den færdige vare. 

       Dog må lamelplader (celleplader) og tagspån 

 (»shingles« 

       og »shakes«) anvendes 

       Forarbejdning til ramme- og møbellister 

 ex 4421   Fremstilling på basis af træ, der henhører under alle 

       positioner, dog med undtagelse af trætråd henhørende 

       under pos. 4409 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4503     Fremstilling på basis af kork, der henhører under pos. 

       4501 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 4811   Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af 

       papir henhørende under kapitel 47 

 4816     Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af 

       papir henhørende under kapitel 47 

 4817     Fremstilling, ved hvilken: 

       - alle anvendte materialer henhører under en anden 

        position end den færdige vare, og 

       - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

        50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 4818   Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af 

       papir henhørende under kapitel 47 

 ex 4819   Fremstilling, ved hvilken: 

       - alle anvendte materialer henhører under en anden 

        position end den færdige vare, og 

       - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

        50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 4820   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

       terialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

       ab fabrik 

 ex 4823   Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af 

       papir henhørende under kapitel 47 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4909     Fremstilling på basis af alle materialer undtagen dem, 

       der henhører under pos. 4909 og 4911 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4910     Fremstilling, ved hvilken: 

       - alle anvendte materialer henhører under en anden 

        position end den færdige vare, og 

       - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

        50% af den færdige vares pris ab fabrik 

       Fremstilling på basis af alle materialer undtagen dem, 

       der henhører under pos. 4909 og 4911 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 5003   Kartning eller kæmning af affald af natursilke 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5501 til   Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeop- 

 5507     løsninger 

 ex Kapitel  Fremstilling på basis af(* 1): 

 50 til    - natursilke, affald af natursilke, kartet eller kæmmet 

 Kapitel 55   eller på anden måde beredt til spinding 

       - andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede 

        eller på anden måde beredt til spinding 

       - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

       - materialer til papirfremstilling 

       Fremstilling på basis af enkelttrådet garn(* 1) 

       Fremstilling på basis af(* 1): 

       - kokosgarn 

       - naturlige fibre 

       - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

        anden måde beredt til spinding 

       - kemikalier eller spindeopløsninger, eller papir 

       eller 

       Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller 

       afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, 

       mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

       krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

       dekatering, belægning, laminering, stopning og 

       reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke 

       overstiger 47,5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel  Fremstilling på basis af(* 1): 

 56      - kokosgarn 

       - naturlige fibre, eller 

       - kemikalier eller spindeopløsninger 

       - materialer til papirfremstilling 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 5602     Fremstilling på basis af(* 1): 

       - naturlige fibre 

       - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

       Fremstilling på basis af: 

       - filamenter af endeløse fibre af polypropylen, der 

        henhører under pos. 5402 

       - fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 

        eller 5506, eller 

       - bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører 

        under pos. 5501 er dog tilladt, forudsat at de enkelte 

        fibres finhed er mindre end 9 decitex, og at deres 

        værdi ikke overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

        fabrik 

        Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre 

        - korte kemofibre, af kasein, eller caseöna 

        - kemikalier eller spindeopløsninger 

 5604     Fremstilling på basis af tråde og snore af blødgummi, 

        uden tekstilovertræk 

        Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding 

        - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

        - materialer til papirfremstilling 

 5605     Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre 

        - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding 

        - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

        - materialer til papirfremstilling 

 5606     Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre 

        - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding 

        - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

        - materialer til papirfremstilling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 57  Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre 

        - kemikalier eller spindeopløsninger 

        Fremstilling på basis af: 

        - filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 

         5402 

        - fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 

         eller 5506, eller 

        - bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der hen- 

         hører under pos. 5501 er dog tilladt, forudsat at de 

         enkelte fibres finhed ikke er mindre end 9 decitex, 

         og at deres værdi ikke overstiger 40% af den færdige 

         vares pris ab fabrik 

        Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding 

        - kemikalier eller spindeopløsninger, eller 

        Fremstilling på basis af(* 1): 

        - kokosgarn 

        - garn af syntetiske eller regenererede fibre 

        - naturlige fibre, eller 

        - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding 

 ex Kapitel 58 Fremstilling på basis af enkelttrådet garn(* 1) 

        Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre 

        - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding 

        - kemikalier eller spindeopløsninger 

        eller 

        Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller 

        afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, 

        mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

        krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

        dekatering, belægning, laminering, stopning og 

        reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke 

        overstiger 47,5% af den færdige vares pris ab fabrik 

        Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - værdier af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 5901 

 5902     Fremstilling på basis af garn 

        Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeop- 

        løsninger 

 5903     Fremstilling på basis af garn 

 5904     Fremstilling på basis af garn(* 1) 

 5905     Fremstilling på basis af garn 

        Fremstilling på basis af(* 1): 

        - kokosgarn 

        - naturlige fibre 

        - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding 

        - kemikalier eller spindeopløsninger, 

        eller 

        Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller 

        afsluttende behandlinger som vaskning, blegning, 

        mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

        krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

        dekatering, belægning, laminering, stopning og repara- 

        tion, (men ikke dampning eller tørring), såfremt 

        værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af 

        den færdige vares pris ab fabrik 

 5906     Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre 

        - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding 

        - kemikalier eller spindeopløsninger, 

        Fremstilling på basis af kemikalier 

        Fremstilling på basis af garn 

 5907     Fremstilling på basis af garn 

 ex 5908    Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil 

 5909 til 5911 Fremstilling på basis af garn eller af affald af 

        stoffer eller klude henhørende under pos. 6310 

        Fremstillet på basis af(* 1): 

        - kokosgarn 

        - naturlige fibre 

        - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding 

        - kemikalier eller spindeopløsninger 

 Kapitel 60  Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre 

        - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding, eller 

        - kemikalier eller spindeopløsninger 

 Kapitel 61  Fremstilling på basis af garn(* 2) 

        Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre 

        - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding, eller 

        - kemikalier eller spindeopløsninger 

 (* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 62  Fremstilling på basis af garn(* 1) 

 ex 6202    Fremstillet på basis af garn(* 1) 

 ex 6204    eller 

 ex 6206    Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, 

 ex 6209    hvis værdi ikke overstiger 40% af den færdige vares 

 ex 6211    pris ab fabrik (* 2) 

 og 

 ex 6217 

 ex 6210,   Fremstillet på basis af garn(* 1) 

 ex 6216    eller 

 og      Fremstilling på basis af ikke-overtrukket stof, hvis 

 ex 6217    værdi ikke overstiger 40% af den færdige vares pris ab 

        fabrik(* 2) 

 6213     Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn(* 1) 

        (* 2) eller 

        Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, 

        hvis værdi ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik(* 1) 

        Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet garn(* 1) 

        (* 2) 

 ex 6217    Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6301 til 6304 Fremstilling på basis af(* 2): 

        - naturlige fibre, eller 

        - kemikalier eller spindeopløsninger 

        Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn(* 1) 

        (* 2) 

        eller 

        Fremstilling på basis af vævede stoffer (andre end af 

        trikotage), ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 

        40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet garn (* 1) 

        (* 2) 

 (* 1) Se note 6. 

 (* 2) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer 

  fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6305     Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre 

        - korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på 

         anden måde beredt til spinding, eller 

        - kemikalier eller spindeopløsninger 

 6306     Fremstilling på basis af(* 1): 

        - naturlige fibre 

        - kemikalier eller spindeopløsninger 

        Fremstilling på basis af ubleget, enkelttrådet garn 

 ex 6307    Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer ikke overstiger 40% af den færdige vares pris 

        ab fabrik 

 6308     Alle dele i sættet skal have oprindelse. Dele uden op- 

        rindelse kan dog indgå i sættet, forudsat at deres 

        samlede værdi ikke overstiger 15% af sættets pris ab 

        fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6401 til 6405 Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen 

        samlede dele, bestående af overdel fastgjort til bind- 

        sål eller andre underdele, der henhører under pos. 6406 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6503     Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre(* 1) 

(* 1) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

(* 2) For så vidt angår varer af trikotage, ikke elastisk eller gummeret, fremstillet ved syning eller samling af stykker af trikotage (tilskåret eller direkte formtilvirket), se note 6.

6505 Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre(* 1)

(* 1) Se note 6.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6601     Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

        ab fabrik 

 ex 6803    Fremstilling på basis af bearbejdet skifer 

 ex 6812    Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

        enhver position 

 ex 6814    Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, herunder 

        varer af agglomeret eller rekonstitueret glimmer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7006     Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

        pos. 7001 

 7007     Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

        pos. 7001 

 7008     Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

        pos. 7001 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7009     Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

        pos. 7001 

 7010     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

        hører under en anden position end den færdige vare 

        eller 

        Slibning af flasker eller flakoner, hvis værdi ikke 

        overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 7013     Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer hen- 

        hører under en anden position end den færdige vare 

        eller 

        Slibning af varer af glas, hvis værdi ikke overstiger 

        50% af den færdige vares pris eller 

        Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udelukkende 

        udført i hånden, af varer af glas, blæst med munden, og 

        hvis værdi ikke overstiger 50% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 ex 7019    Fremstilling på basis af: 

        - fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, 

         ufarvede 

        - glasuld 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7102    Fremstilling på basis af ubearbejdede ædel- og 

 ex 7103    halvædelsten 

 til 

 ex 7104 

 7106, 

 7108 

 og 

 7110 

        Fremstilling på basis af alle materialer undtagen ma- 

        terialer, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 

        7110 eller 

        Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller 

        kemisk behandling af ædle metaller, der henhører under 

        pos. 7106, 7108 eller 7110 eller 

        Legering af ædle metaller, der henhører under pos. 

        7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med andre 

        metalbaser 

        Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller 

 ex 7107    Fremstilling af ædelmetalduble på basis af 

 ubearbejdede 

 ex 7109    ædelmetaller 

 og       Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

 ex 7111    terialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

        ab fabrik 

 7116 

 7117      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare 

        eller 

        Fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret 

        eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at 

        værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

        50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 7207      Fremstilling på basis af materialer, der henhører 

        under pos. 7201, 7202, 7203, 7204 og 7205 

 7208 til 7216 Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede 

        former af materialer henhørende under pos. 7206 

 7217      Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer 

        henhørende under pos. 7207 

 ex 7218 

 7219 til 7222 Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede 

        former af materialer henhørende under pos. 7218 

 7223      Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende 

        under pos. 7218 

 ex 7224    Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede 

 7225      former af materialer henhørende under pos. 7224 

 til 

 7227 

 7228      Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede 

        former af materialer henhørende under pos. 7206, 7218 

        eller 7224 

 7229      Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer 

        henhørende under pos. 7224 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 7301    Fremstilling på basis af materialer henhørende under 

        pos. 7206 

 7302      Fremstilling på basis af materialer, der henhører 

        under pos. 7206 

 7304      Fremstilling på basis af materialer, der henhører 

 7305 og 7306  under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224 

 7308      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Svejsede profiler, der henhører under pos. 7301, må 

        dog ikke anvendes 

 ex 7315    Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer, der henhører under pos. 7315, ikke over- 

        stiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 7322    Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte 

        materialer, der henhører under pos. 7322, ikke over- 

        stiger 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 74 Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 7403    Fremstilling på basis af raffineret kobber, i ubear- 

        bejdet form, eller af affald og skrot 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 75 Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 76 Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhørende under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 7601      Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse på 

        basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot af 

        aluminium 

 ex 7616    Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare. Dog kan trådvæv, 

         trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer 

         (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt 

         strækmetal af aluminium anvendes, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 78 Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 7801      Fremstilling på basis af »bullion«- eller 

 »work«-bly 

        Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Dog må affald og skrot henhørende under pos. 7802 ikke 

        anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 79 Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 7901      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Dog må affald og skrot henhørende under position 7902 

        ikke anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 80 Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8001      Fremstilling på basis af materialer, der ikke hen- 

        hører under pos. 8002 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 81 Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer henhørende under samme position som 

        færdigvaren ikke overstiger 50% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8206      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under andre positioner end pos. 8202 til 

        8205. Dog må værktøj henhørende under pos. 8202 til 

        8205 medtages i sæt, forudsat at deres værdi ikke 

        overstiger 15% af det færdige sæts pris ab fabrik 

 8207      Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8208      Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 8211    Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Dog må blade til knive og håndtag af uædle metaller 

        anvendes 

 8214      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Dog må håndtag af uædle metaller anvendes 

 8215      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Dog må håndtag af uædle metaller anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 8306    Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Andre materialer henhørende under pos. 8306 må dog 

        anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 30% 

        af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 84 Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun an- 

         vendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8403      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

 og       henhører under en anden position end pos. 

 ex 8404    8403 eller 8404. Der må dog anvendes materialer hen- 

        hørende under pos. 8403 eller 8404, forudsat at deres 

        samlede værdi ikke overstiger 5% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8406      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8407      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8408      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8409      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8412      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8415      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8418      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun an- 

         vendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

        - værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse 

         ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

         oprindelse 

 ex 8419    Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer under samme 

         position som den færdige vare kun anvendes op til en 

         værdi af 25% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 8420    Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun 

         anvendes op til en værdi af 25% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8425 til 8428 Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 5% 

         af den færdige vares pris ab fabrik 

 8429      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

        Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 5% 

         af den færdige vares pris ab fabrik 

 8430      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 5% 

         af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 8431    Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8439      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun 

         anvendes op til en værdi af 25% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8441      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun 

         anvendes op til en værdi af 25% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8444 til 8447 Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer ikke overstiger 40% af den færdige vares pris 

        ab fabrik 

 ex 8448    Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer ikke overstiger 40% af den færdige vares pris 

        ab fabrik 

 8452      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af alle de materialer uden oprindelse, der 

         anvendes ved samling af symaskinehovedet (uden 

         motor), ikke overstiger værdien af de anvendte ma- 

         terialer med oprindelsesstatus, og 

        - de anvendte trådspændings-, griber- og siksaksy- 

         ningsmekanismer allerede har oprindelsesstatus 

        Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8456 til 8466 Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8469 til 8472 Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8480      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8484      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8485      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer ikke overstiger 40% af den færdige vares pris 

        ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 85 Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun 

         anvendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8501      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under pos. 8503 kun anvendes op til en værdi af 5% 

         af den færdige vares pris ab fabrik 

 8502      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under pos. 8501 eller 8503 kun anvendes op til en 

         værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8518      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse 

         ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

         oprindelse 

 8519      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse 

         ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

         oprindelse 

 8520      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse 

         ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

         oprindelse 

 8521      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse 

         ikke overstiger værdien af anvendte materialer med 

         oprindelse 

 8522      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8523      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8524      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

        Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under pos. 8523 kun anvendes op til en værdi af 5% 

         af den færdige vares pris ab fabrik 

 8525      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med op- 

         rindelse 

 8526      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med op- 

         rindelse 

 8527      Fremstillet, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med op- 

         rindelse 

 8528      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med op- 

         rindelse 

 8529      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

        Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med 

         oprindelse 

 8535 og 8536  Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer, der hen- 

         hører under pos. 8538, kun anvendes op til en værdi 

         af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8537      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer, der hen- 

         hører under pos. 8538, kun anvendes op til en værdi 

         af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8542      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer, der hen- 

         hører under pos. 8541 eller 8542, kun anvendes op 

         til en værdi af 5% af den færdige vares pris ab 

         fabrik 

 8544      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8545      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8546      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8548      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8601 til 8607 Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 8608      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun 

         anvendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8609      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 ex Kapitel 87 Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer ikke overstiger 40% af den færdige vares pris 

        ab fabrik 

 8709      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun 

         anvendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8710      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun an- 

         vendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8711      Fremstilling, ved hvilken 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med op- 

         rindelse 

 ex 8712    Fremstilling på basis af materialer, der ikke hen- 

        hører under pos. 8714 

 8715      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun an- 

         vendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8716      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun an- 

         vendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 8803      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer henhørende under pos. 8803 ikke overstiger 

        5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8804      Fremstilling på basis af alle materialer, herunder 

        andre materialer under pos. 8804 

        Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer henhørende under pos. 8804 ikke overstiger 

        5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 8805      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer henhørende under pos. 8805 ikke overstiger 

        5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 89   Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Dog må skibsskrog under pos. 8906 ikke anvendes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 90 Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun an- 

         vendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9001      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9002      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9004      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 ex 9005    Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer under samme 

         position som den færdige vare kun anvendes op til en 

         værdi af 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med op- 

         rindelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9006    Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun an- 

         vendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med op- 

         rindelse 

 9007      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun an- 

         vendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med op- 

         rindelse 

 9011      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun an- 

         vendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med op- 

         rindelse 

 ex 9014    Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9015      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9016      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9017      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 ex 9018    Fremstilling på basis af alle materialer, herunder 

        andre materialer under pos. 9018 

 9024      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9025      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9026      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9027      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9028      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

        Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med 

         oprindelse 

 9029      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9030      Fremstilling ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer ikke overstiger 40% af den færdige vares pris 

        ab fabrik 

 9031      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9032      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9033      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 91 Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9105      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med 

         oprindelse 

 9109      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke 

         overstiger værdien af anvendte materialer med op- 

         rindelse 

 9110      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under pos. 9114 kan anvendes op til en værdi af 5% 

         af den færdige vares pris 

 9111      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun an- 

         vendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9112      Fremstilling, ved hvilken: 

        - værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 

         40% af den færdige vares pris ab fabrik, og 

        - inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende 

         under samme position som den færdige vare kun 

         anvendes op til en værdi af 5% af den færdige vares 

         pris ab fabrik 

 9113      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

        Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 92   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 40% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kapitel 93   Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9401    Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

 og       henhører under en anden position end den færdige 

 ex 9403    vare eller 

        Fremstilling på basis af vævet stof af bomuld, der 

        allerede er formtilvirket med henblik på anvendelse 

        til varer henhørende under pos. 9401 eller 9403, for- 

        udsat at: 

        - dets værdi ikke overstiger 25% af den færdige vares 

         pris ab fabrik, og 

        - alle andre anvendte materialer har oprindelse og 

         henhører under en anden position end pos. 9401 eller 

         9403 

 9405      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

        ab fabrik 

 9406      Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte ma- 

        terialer ikke overstiger 50% af den færdige vares pris 

        ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9503      Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 9506    Fremstilling på basis af blokke 

 9507      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Materialer under den samme position må dog anvendes, 

        forudsat at deres værdi ikke overstiger 5% af den fær- 

        dige vares pris ab fabrik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 9601    Fremstilling på basis af »tilvirkede« udskærings- 

 og       materialer henhørende under samme position 

 ex 9602 

 ex 9603    Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte 

        materialer ikke overstiger 50% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9605      Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der 

        gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet; dog 

        må der medtages artikler uden oprindelse, forudsat at 

        deres værdi ikke overstiger 15% af den færdige vares 

        pris ab fabrik 

 9606      Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

         position end den færdige vare, og 

        - forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 9608      Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer 

        henhører under en anden position end den færdige vare. 

        Dog må penne og pennespidser samt andre materialer 

        under samme position anvendes, forudsat at deres værdi 

        ikke overstiger 5% af den færdige vares pris ab fabrik 

 9612      Fremstilling, ved hvilken: 

        - alle anvendte materialer henhører under en anden 

        - forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke 

         overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik 

 ex 9614     Fremstilling på basis af råt tilhuggede blokke 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag III

Varecertifikat eur.1

1. Varecertifikat EUR.1 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokstaver.

2. Certifikatets format er 210 x 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m2. Det skal forsynes med grønt guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Letland kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt af identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

+++ SKEMA +++

Varecertifikat EUR.1

(* 1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne ikke er emballeret.

(* 2) Skal kun udfyldes, hvis udførselslandets eller -territoriets interne regler kræver det.

NOTER

1. Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivelser. Ændringer skal foretages ved overstregning af de fejlagtige oplysninger, og i givet fald, ved tilføjelse af de ønskede oplysninger. Enhver således foretaget ændring skal bekræftes af den, der har udstedt certifikatet, og påtegnes af toldmyndighederne.

2. Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum mellem de enkelte poster, og foran hver post skal anføres et løbenummer. Umiddelbart under den sidste post trækkes en vandret afslutningsstreg. Ikke udfyldte felter skal ved overstregning gøres uanvendelige for tilføjelser.

3. Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

+++ SKEMA +++

Anmodning om varecertifikat

(* 1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne ikke er emballaret.

+++ SKEMA +++

Eksportørens erklæring

(* 1) For eksempel: indførselsdokumenter, varecertifikater, fakturaer, erklæringer for producenten mv., vedrørende de anvendte materialer eller varer, der reeksporteres i uforarbejdet stand.

Bilag IV

Certifikat eur.2

1. Certifikat EUR.2 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2. Certifikatets formater 210 x 148 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 64 g pr. m2.

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Letland kan forbeholde sig ret til at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

+++ SKEMA +++

Certifikat EUR.2

(*) Efterfølgende undersøgelse af EUR.2 certifikaterne foretages ved stikprøver, eller når toldmyndighederne i indførselslandet nærer begrundet tvivl med hensyn til ægtheden og rigtigheden af oplysningerne om den pågældende vares oprindelse.

Vejledning i udfyldelse af certifikat EUR.2

1. Certifikat EUR.2 kan kun udstedes for varer, som i udførselslandet opfylder betingelserne i henhold til bestemmelserne for den i rubrik 1 omhandlede samhandel. Disse bestemmelser må nøje gennemgås, før certifikatet udfyldes.

2. I tilfælde af forsendelse som postpakke vedhæfter eksportøren certifikatet til adressekortet; i tilfælde af forsendelse som brevpost skal eksportøren indlægge certifikatet i forsendelsen. Desuden anfører han betegnelsen »EUR.2« fulgt af certifikatets løbenummer enten på den grønne C1-etikette eller på tolddeklarationen C2/CP3.

3. Disse forskrifter fritager ikke eksportøren for at opfylde andre formaliteter, der måtte kræves opfyldt i henhold til told- eller postbestemmelserne.

4. Anvendelsen af dette certifikat forpligter eksportøren til på de kompetente myndigheders forlangende at fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde nødvendig, samt til at indvillige i enhver undersøgelse ved de nævnte myndigheders foranstaltning af hans bogføring og af fremstillingsforholdene for de i rubrik 11 i certifikatet beskrevne varer.

Bilag V

Det stempelaftryk, der er nævnt i artikel 21, stk. 3, litra b)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

EUR.1 stempel

(1) Udførselslandets kendingsbogstaver eller våbenmærke.

(2) Sådanne oplysninger, som er nødvendige for identificeringen af den autoriserede eksportør.

Protokol 4

særlige bestemmelser om samhandelen

mellem Litauen og Spanien og Portugal

Kapitel I

Særlige bestemmelser om samhandelen mellem Spanien og Litauen

Artikel 1

I bestemmelserne om handel i afsnit II i aftalen foretages følgende ændringer for at tage hensyn til de foranstaltninger og forpligtelser, der er anført i akten vedrørende Kongeriget Spaniens tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«).

Artikel 2

I henhold til tiltrædelsesakten indrømmer Spanien ikke varer med oprindelse i Litauen en gunstigere behandling end den, det indrømmer ved import af varer med oprindelse eller i fri omsætning i andre medlemsstater.

Artikel 3

Spaniens indfrielse af de forpligtelser, der er anført i artikel 4, stk. 2, i aftalen, sker på det tidspunkt, der er fastsat for de øvrige medlemsstater, dog forudsat at Litauen er blevet undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 519/94 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande.

Artikel 4

Der kan anvendes kvantitative restriktioner på importen til Spanien af varer med oprindelse i Litauen indtil den 31. december 1995, hvad angår de varer, der er opført i bilag A.

Artikel 5

Protokollens bestemmelser berører ikke bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelsen af fællesskabsretten på De Kanariske Øer og i afgørelse 91/314/EØF af 26. juni 1991 om indførelse af et program for De Kanariske Øer som følge af deres afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEICAN).

Kapitel II

Særlige bestemmelser om samhandelen mellem Portugal og Litauen

Artikel 6

I bestemmelserne om handel i afsnit II i aftalen foretages følgende ændringer for at tage hensyn til de foranstaltninger og forpligtelser, der er anført i akten vedrørende Den Portugisiske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«).

Artikel 7

I henhold til tiltrædelsesakten indrømmer Portugal ikke varer med oprindelse i Litauen en gunstigere behandling end den, det indrømmer ved import af varer med oprindelse eller i fri omsætning i de andre medlemsstater.

Artikel 8

Portugals indfrielse af de forpligtelser, der er anført i artikel 4, stk. 2, i denne aftale, sker på det tidspunkt, der er fastsat for de øvrige medlemsstater, dog forudsat at Litauen er blevet undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 519/94 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande.

Artikel 9

Der kan anvendes kvantitative restriktioner på importen til Portugal af varer med oprindelse i Litauen indtil den 31. december 1995, hvad angår de varer, der er opført i bilag B.

Bilag A

 

 ------------------ 

 KN-kode 

 ------------------ 

 ex 0102 90 10(* 1) 

 ------------------ 

 ex 0102 90 31(* 1) 

 ------------------ 

 ex 0102 90 33(* 1) 

 ------------------ 

 ex 0102 90 35(* 1) 

 ------------------ 

 ex 0102 90 37(* 1) 

 ------------------ 

 0103 91 10 

 ------------------ 

 0103 92 11 

 ------------------ 

 0103 92 19 

 ------------------ 

 0203 11 10 

 ------------------ 

 0203 12 11 

 ------------------ 

 0203 12 19 

 ------------------ 

 0203 19 11 

 ------------------ 

 0203 19 13 

 ------------------ 

 0203 19 15 

 ------------------ 

 0203 19 55 

 ------------------ 

 0203 19 59 

 ------------------ 

 0203 21 10 

 ------------------ 

 0203 22 11 

 ------------------ 

 0203 22 19 

 ------------------ 

 0203 29 11 

 ------------------ 

 0203 29 13 

 ------------------ 

 0203 29 15 

 ------------------ 

 0203 29 55 

 ------------------ 

 0203 29 59 

 ------------------ 

 0206 30 21 

 ------------------ 

 0206 30 31 

 ------------------ 

 0206 41 91 

 ------------------ 

 0206 49 91 

 ------------------ 

 0208 10 10 

 ------------------ 

 (* 1) Undtagen dyr til tyrefægtning. 

 ------------------ 

 0209 00 11 

 ------------------ 

 0209 00 19 

 ------------------ 

 0209 00 30 

 ------------------ 

 0210 11 11 

 ------------------ 

 0210 11 19 

 ------------------ 

 0210 11 31 

 ------------------ 

 0210 11 39 

 ------------------ 

 0210 12 11 

 ------------------ 

 0210 12 19 

 ------------------ 

 0210 19 10 

 ------------------ 

 0210 19 20 

 ------------------ 

 0210 19 30 

 ------------------ 

 0210 19 40 

 ------------------ 

 0210 19 51 

 ------------------ 

 0210 19 59 

 ------------------ 

 0210 19 60 

 ------------------ 

 0210 19 70 

 ------------------ 

 0210 19 81 

 ------------------ 

 0210 19 89 

 ------------------ 

 0210 90 31 

 ------------------ 

 0210 90 39 

 ------------------ 

 ex 0210 90 90(* 1) 

 ------------------ 

 ex 0401(* 2) 

 ------------------ 

 0403 10 22 

 ------------------ 

 0403 10 24 

 ------------------ 

 0403 10 26 

 ------------------ 

 ex 0403 90 51 

 ------------------ 

 ex 0403 90 53(* 3) 

 ------------------ 

 ex 0403 90 59(* 3) 

 ------------------ 

 (* 1) Af tamsvin. 

 (* 2) I pakker med et nettoindhold på højst 2 liter. 

 (* 3) Ikke konserveret eller koncentreret, til konsum. 

 ------------------ 

 0404 10 91 

 ------------------ 

 0404 90 11 

 ------------------ 

 0404 90 13 

 ------------------ 

 0404 90 19 

 ------------------ 

 0404 90 31 

 ------------------ 

 0404 90 33 

 ------------------ 

 0404 90 39 

 ------------------ 

 ex 1601(* 1) 

 ------------------ 

 ex 1602 10 00(* 1) 

 ------------------ 

 ex 1602 20 90(* 1) 

 ------------------ 

 1602 41 10 

 ------------------ 

 1602 42 10 

 ------------------ 

 1602 49 11 

 ------------------ 

 1602 49 13 

 ------------------ 

 1602 49 15 

 ------------------ 

 1602 49 19 

 ------------------ 

 1602 49 30 

 ------------------ 

 1602 49 50 

 ------------------ 

 ex 1602 90 10(* 2) 

 ------------------ 

 1602 90 51 

 ------------------ 

 ex 1902 20 30(* 3) 

 ------------------ 

 (* 1) Med indhold af kød og spiseligt slagteaffald af tamsvin. 

 (* 2) Med indhold af svineblod. 

 (* 3) Kun: 

 - pølser af kød, spiseligt slagteaffald eller blod af tamsvin 

 - tilberedninger eller konserves med indhold af kød eller spiseligt 

  slagteaffald af tamsvin. 

 Bilag B 

 ------------------ 

 KN-kode 

 ------------------ 

 0701 10 00 

 ------------------ 

 0701 90 10 

 ------------------ 

 0701 90 51 

 ------------------ 

 0701 90 59 

 ------------------ 

Protokol 5

om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning«, gældende bestemmelser vedtaget af Fællesskabet og Litauen for indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger

b) »told«, told og alle andre afgifter, skatter og gebyrer og andre beløb, der opkræves på de kontraherende parters område i medfør af toldlovgivningen, men ikke gebyrer og beløb, hvis størrelse nogenlunde svarer til omkostningerne i forbindelse med de ydede tjenester

c) »bistandssøgende myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en kontraherende part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) »bistandssøgte myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en kontraherende part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

e) »overtrædelse«, enhver overtrædelse af toldlovgivningen samt ethvert forsøg på overtrædelse af denne lovgivning.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. De kontraherende parter yder inden for rammerne af deres kompetence på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, særlig ved at forebygge, påvise og undersøge overtrædelser af denne lovgivning.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos de kontraherende parter, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke reglerne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der udøves overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtræder eller har overtrådt toldlovgivningen

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der krænker den anden parts lovgivning

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 4

Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som har krænket, krænker eller kan krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for den anden kontraherende part

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til

- at fremsende alle dokumenter

- at meddele alle beslutninger

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. Den nødvendige dokumentation til efterkommelse af sådanne anmodninger skal vedlægges anmodningen. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til denne artikels stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) målsætninger og begrundelse for anmodningen

d) love, regler og andre implicerede retsinstrumenter

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis anmodningen ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; dette berører dog ikke eventuelle forsigtighedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Med henblik på at imødekomme bistandsanmodningen leverer den bistandssøgte myndighed eller, når denne er forhindret i selv at handle, den administrative tjenestegren, til hvilken denne myndighed henviser anmodningen, inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder i samme kontraherende part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, og foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser hos den kontraherende part, som anmodningen rettes til.

3. Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en kontraherende part kan efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende overtrædelsen af toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4. Efter aftale med den anden kontraherende part kan tjenestemænd fra en kontraherende part være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

Artikel 8

Form for meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. De kontraherende parter kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når en sådan bistand

a) ville stride mod suverænitet, offentlig orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, eller

b) berører andre valuta- eller beskatningsregler end toldforskrifterne, eller

c) krænker forretnings- og embedshemmeligheden.

2. Når den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og grundene hertil straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Tavshedspligt

1. De oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af dette bilag, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning i den kontraherende part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsmyndighederne.

2. Personoplysninger sendes ikke, hvis der er rimelig grund til at antage, at overførslen eller anvendelsen af de sendte oplysninger vil stride mod de grundlæggende retsprincipper hos en af parterne, og særlig hvis den pågældende person uberettiget vil blive ugunstigt stillet. Efter anmodning skal den modtagende part underrette den meddelende part om anvendelsen af de oplysninger, der er givet, og om de opnåede resultater.

3. Personoplysninger må kun sendes til toldmyndighederne og, i tilfælde af retsforfølgning, til den offentlige anklager og retsmyndighederne. Andre personer og myndigheder kan kun indhente sådanne oplysninger efter forudgående tilladelse fra den meddelende myndighed.

4. Den meddelende part kontrollerer nøjagtigheden af de oplysninger, der skal overføres. Hvis det viser sig, at de meddelte oplysninger er unøjagtige eller skal slettes, skal den modtagende part straks have meddelelse herom. Denne har pligt til at rette oplysningerne eller slette dem.

5. Uden at det berører de tilfælde, hvor den almindelige offentlige interesse er afgørende, kan den pågældende på anmodning få oplysning om datalagre og formålet med denne lagring.

Artikel 11

Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål og må i en kontraherende part kun anvendes til andre formål med forudgående skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, som har meddelt dem, og kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger. Disse bestemmelser finder ikke anvendelse, når de oplysninger, der er indhentet med henblik på de i denne protokol fastsatte formål, også kan anvendes til bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Sådanne oplysninger kan inden for rammerne af artikel 2 meddeles andre myndigheder, der er direkte inddraget i bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for anvendelse af oplysninger i retssager eller administrative procedurer, som efterfølgende indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen.

3. De kontraherende parter kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12

Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden kontraherende parts jurisdiktion og at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

Artikel 13

Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, undtagen i givet fald udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Forvaltningen af denne protokol varetages af de centrale toldmyndigheder i Litauen på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen og i givet fald toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data. De kan rette henstillinger til Det Blandede Udvalg om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. De kontraherende parter konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

Komplementaritet

1. Denne protokol skal supplere og ikke hindre anvendelsen af eventuelle aftaler om gensidig bistand, som er indgået eller som måtte blive indgået mellem en enkelt eller flere af medlemsstaterne i Den Europæiske Union og Litauen. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke fællesskabsbestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

Slutakt

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om DEN EUROPÆISKE UNION, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »medlemsstater«, og for

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

som handler inden for rammerne af Den Europæiske Union,

på den ene side, og

de befuldmægtigede for REPUBLIKKEN LITAUEN, i det følgende benævnt »Litauen«,

på den anden side,

forsamlet i Luxembourg den tolvte juni nitten hundrede og femoghalvfems med henblik på undertegnelsen af Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Litauen på den anden side, i det følgende benævnt »Europaaftalen«, har vedtaget følgende tekster:

Europaaftalen og følgende protokoller:

PROTOKOL Nr. 1 om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande

PROTOKOL Nr. 2 om samhandelen mellem Fællesskabet og Litauen med forarbejdede landbrugsprodukter

PROTOKOL Nr. 3 om oprindelsesregler og om metoderne for administrativt samarbejde

PROTOKOL Nr. 4 om særlige bestemmelser for samhandelen mellem Litauen og Spanien og Portugal

PROTOKOL Nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og de befuldmægtigede for Litauen har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring om artikel 37, stk. 1, i aftalen

Fælles erklæring om artikel 37 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 38 i aftalen

Fælles erklæring om kapitel II i afsnit IV i aftalen

Fælles erklæring om artikel 46, litra d), punkt i), i aftalen

Fælles erklæring om artikel 56 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 67 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 116 i aftalen

Fælles erklæring om protokol nr. 5 til aftalen.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og de befuldmægtigede for Litauen har tillige taget følgende brevvekslinger, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen om søtransport

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen om anerkendelse af en regionalisering af afrikansk svinepest i Kongeriget Spanien.

De befuldmægtigede for Litauen har taget følgende ensidige erklæring, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring fra den franske regering.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet har taget følgende ensidige erklæringer, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring fra Litauen om afsnit III i aftalen

Erklæring fra Litauen om artikel 44, stk. 6, i aftalen

Erklæring fra Litauen om artikel 56 i aftalen.

Fælles erklæringer

1. Artikel 37, stk. 1

Der er enighed om, at begrebet »de betingelser og de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne«, efter omstændighederne omfatter EF-regler.

2. Artikel 37

Der er enighed om, at begrebet »børn« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

3. Artikel 38

Der er enighed om, at begrebet »disses familiemedlemmer« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

4. Afsnit IV, kapitel II

Med forbehold af bestemmelserne i afsnit IV, kapitel II er parterne enige om, at behandlingen af en af parternes statsborgere eller virksomheder skal betragtes som mindre gunstig end behandlingen af statsborgere eller virksomheder fra den anden part, hvis denne behandling enten formelt eller de facto er mindre gunstig end behandlingen af statsborgere eller virksomheder fra den anden part.

5. Artikel 46, litra d), punkt i)

Med forbehold af artikel 46 er parterne enige om, at ingen bestemmelse i aftalen kan fortolkes som en tilsidesættelse af parternes ret til at kontrollere og regulere for at sikre, at fysiske personer, der er omfattet af etableringsretten, reelt udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

6. Artikel 56

Hvis Litauen alene kræver visum for fysiske personer fra nogle af medlemsstaterne og ikke for dem fra andre medlemsstater, eller hvis nogle medlemsstater og ikke andre kræver visum for fysiske personer fra Litauen, skal dette betragtes som en begrænsning eller en fuldstændig tilsidesættelse af fordele under en specifik forpligtelse.

7. Artikel 67

Parterne er enige om, at »intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret« med henblik på anvendelsen af aftalen i særdeleshed omfatter beskyttelse af ophavsret, herunder beskyttelse af ophavsret til edb-programmer og beslægtede rettigheder, rettigheder i forbindelse med patenter, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker og servicevaremærker, integrerede kredsløbs topografi, samt beskyttelse mod illoyal konkurrence som omtalt i artikel 10 a i Paris-konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret samt beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

8. Artikel 116

Parterne er enige om, at Associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 116 i aftalen skal undersøge mulighederne for at oprette et rådgivende organ bestående af medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg i Fællesskabet og tilsvarende parter fra Litauen.

9. Protokol 5 til aftalen

Med henblik på anvendelsen af artikel 8, stk. 2, er parterne enige om, at alle relevante oplysninger for fortolkning eller anvendelse af materialet bør gives samtidig.

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen om søtransport

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med følgende:

Da frihandelsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Litauen blev undertegnet, påtog parterne sig på passende måde at tage stilling til skibsfart, i særdeleshed der, hvor udviklingen af handelen kunne blive hindret. Der vil blive søgt gensidigt tilfredsstillende løsninger for skibsfart under overholdelse af principperne om fri og redelig konkurrence på forretningsmæssigt grundlag.

Det aftaltes ligeledes, at disse emner også skal drøftes i Associeringsrådet.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet

for Den Europæiske Union

B. Brev fra Republikken Litauen

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse og at bekræfte, at min regering er indforstået med følgende:

»Da frihandelsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Litauen blev undertegnet, påtog parterne sig på passende måde at tage stilling til skibsfart, i særdeleshed der, hvor udviklingen af handelen kunne blive hindret. Der vil blive søgt gensidigt tilfredsstillende løsninger for skibsfart under overholdelse af principperne om fri og redelig konkurrence på forretningsmæssigt grundlag.

Det aftaltes ligeledes, at disse emner også skal drøftes i Associeringsrådet.«

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen

for Republikken Litauen

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen om anerkendelse af en regionalisering af afrikansk svinepest i Kongeriget Spanien

A. Brev fra Republikken Litauen

Hr.,

Jeg har den ære herved at henvise til de drøftelser om samhandelsordningerne for visse landbrugsprodukter, der har fundet sted mellem Fællesskabet og Litauen som led i forhandlingerne om frihandelsaftalen.

Jeg bekræfter herved, at Litauen kan anerkende, at Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af provinserne Badajoz, Huelva, Sevilla og Cordoba, er fri for afrikansk svinepest på samme betingelser, som er omhandlet i Rådets beslutning 89/21/EØF af 14. december 1988 og Kommissionens senere beslutninger.

Litauen godtager denne undtagelse, uden at dette berører alle andre bestemmelser i den litauiske veterinærlovgivning.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med indholdet af denne skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen

for Republikken Litauen

B. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Jeg skal herved anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:

»Jeg har den ære herved at henvise til de drøftelser om samhandelsordningerne for visse landbrugsprodukter, der har fundet sted mellem Fællesskabet og Litauen som led i forhandlingerne om frihandelsaftalen.

Jeg bekræfter herved, at Litauen kan anerkende, at Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af provinserne Badajoz, Huelva, Sevilla og Cordoba, er fri for afrikansk svinepest på samme betingelser, som er omhandlet i Rådets beslutning 89/21/EØF af 14. december 1988 og Kommissionens senere beslutninger.

Litauen godtager denne undtagelse, uden at dette berører alle andre bestemmelser i den litauiske veterinærlovgivning.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med indholdet af denne skrivelse.«

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med indholdet af Deres brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet

for Den Europæiske Union

Ensidige erklæringer

erklæring fra den franske regering

Frankrig bemærker, at Europaaftalen med Republikken Litauen ikke finder anvendelse på de oversøiske lande og territorier, der er associeret med Det Europæiske Fællesskab i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Erklæringer fra Republikken Litauen

1. Afsnit III

I betragtning af de skandinaviske landes tiltrædelse af Den Europæiske Union udtrykker Litauen sin interesse for, at man genforhandler handel med tekstilvarer og landbrugsprodukter med henblik på en passende justering for at øge den gensidige liberalisering af handelen.

2. Artikel 44, stk. 6

Litauen træffer enhver forholdsregel for at sikre, at litauiske datterselskaber og filialer i Litauen af EF-virksomheder og statsborgere i EF nyder samme rettigheder som datterselskaber og filialer i EF af litauiske virksomheder og statsborgere.

3. Artikel 56

Litauen anser det for afgørende for gennemførelse af målsætningerne for denne associering, at der etableres en ordning for visumfritagelse mellem Republikken Litauen og Den Europæiske Unions medlemsstater.

Bemærkninger til forslaget

1. Den 12. juni 1995 undertegnedes i Luxembourg en aftale - en såkaldt Europaaftale - om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemslande på den ene side og Litauen på den anden side. Med aftalen er Litauen sidestillet med de øvrige associerede lande i Central- og Østeuropa, herunder for så vidt angår perspektivet om medlemskab af EU.

2. De tekster, som Danmark skal ratificere, og hvortil Folketingets samtykke med dette forslag til folketingsbeslutning søges indhentet, er aftalen med bilag og tilknyttede protokoller samt slutakt.

3. Aftalens formål er bl.a. at skabe passende rammer for den politiske dialog mellem parterne, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser og forberede Litauen på medlemskab af EU. Aftalen er en udbygning af EU's frihandelsaftale med Litauen, der blev undertegnet den 18. juli 1994 og trådte i kraft den 1. januar 1995, og hensigten er at videreudvikle et frihandelsområde omfattende i det væsentlige al samhandel mellem de to parter og på denne måde fremme udvidelsen af samhandlen og de økonomiske forbindelser mellem parterne og således fremme den dynamiske økonomiske udvikling og velstanden i Litauen. Aftalen skal skabe grundlaget såvel for økonomisk, finansielt, kulturelt og socialt samarbejde og samarbejde om bekæmpelse af ulovlige aktiviteter som for Fællesskabets finansielle og faglige bistand til Litauen. Målet er videre at støtte Litauens bestræbelser på at udvikle sin økonomi og skabe passende rammer for Litauens gradvise integration i Den Europæiske Union. I den forbindelse skal Litauen bestræbe sig på at opfylde de nødvendige betingelser herfor.

4. Europa-aftalen med Litauen er på alle væsentlige punkter af samme karakter som aftalerne med Estland og Letland, og dens indhold er i vid udstrækning baseret på indholdet af de Europaaftaler, der allerede er indgået med de øvrige associerede lande i Central- og Østeuropa.

Aftalen er uden tidsbegrænsning. På grund af den fremskredne økonomiske og politiske reformproces i Litauen er overgangsperioden for landet, som tilfældet er for Letland, kortere end for de associerede lande i Central- og Østeuropa bortset fra Estland, der ikke har nogen overgangsperiode, og den udløber senest den 31. december 1999. Overgangsordningen omfatter hverken den politiske dialog eller frie varebevægelser, der allerede er omhandlet i frihandelsaftalen.

Aftalen fastslår, at Litauens endelige mål er at blive medlem af Den Europæiske Union. Der institutionaliseres en regelmæssig politisk dialog i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i København og Essen, og aftalen understreger betydningen af Litauens deltagelse som associeret partner i WEU, deltagelse i NATO's initiativ om Partnerskab for Fred og Den Europæiske Stabilitetspagt samt den fremtidige etablering af en række strukturerede forbindelser som led i den strategi for forberedelse af den endelige tiltrædelse af landene i Central- og Østeuropa, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i Essen.

Det bekræftes i aftalen, at respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne samt de markedsøkonomiske principper udgør et væsentligt element i associeringen. Aftalen indeholder som andre associeringsaftaler med landene i Central- og Østeuropa en bestemmelse om ikke-opfyldelse, så aftalen i særligt hastende tilfælde kan suspenderes med øjeblikkelig virkning.

5. Den politiske dialog, der allerede blev etableret ved fælleserklæringen af maj 1992, skal foregå både multilateralt inden for de rammer, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i København, og som blev udbygget på Det Europæiske Råds møde i Essen, og bilateralt inden for associeringsrådet. På parlamentarikerplan skal den politiske dialog finde sted i de parlamentariske associeringsudvalg. Den vil give Litauen mulighed for at deltage i visse af Unionens initiativer inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Aftalen gentager bestemmelserne om frie varebevægelser fra frihandelsaftalen med Litauen.

Hvad angår arbejdskraftens bevægelighed, sigter aftalen som i andre associeringsaftaler med landene i Central- og Østeuropa mod at forbedre vilkårene for arbejdere fra Litauen, der legalt og i overensstemmelse med nationale regler har fået arbejdstilladelse i Fællesskabet. Desuden yder Fællesskabet Litauen teknisk bistand til oprettelse af et passende socialt sikringssystem. Aftalen foreskriver endvidere, at nationale regler skal anvendes i fuldt omfang for virksomheder og erhvervsdrivende, der måtte etablere sig i et af aftalelandene. Fællesskabets medlemslande skal således iagttage fuld national ligestilling fra aftalernes ikrafttræden, medens Litauen skal indføre ligestilling efter en overgangsperiode.

For så vidt angår udveksling af tjenesteydelser, følges der i aftalen en fremgangsmåde svarende til den, der blev anvendt ved de andre Europaaftaler, idet der dog tages hensyn til resultaterne af Uruguay-runden. På transportområdet bygges der ligeledes på bestemmelserne i de tidligere indgåede Europaaftaler, navnlig med hensyn til international søtransport samt luft- og landtransport, hvor der er mulighed for at indgå særskilte aftaler fremover. Til forskel fra de tidligere Europaaftaler indeholder aftalen med Litauen og aftalerne med de to øvrige baltiske lande ligeledes et tilsagn fra parterne om inden udgangen af 1999 at indgå en aftale om multimodal transport.

De generelle bestemmelser om løbende betalinger samt om kapitalbevægelser svarer til de eksisterende Europaaftaler. Der er dog foretaget visse tilpasninger, fordi Litauens valuta er konvertibel, og fordi fri bevægelighed for kapital er sikret og betalingerne for varer og tjenesteydelser er liberaliseret.

Bestemmelserne om konkurrencereglerne samt om offentlige virksomheder svarer til bestemmelserne i frihandelsaftalen med Litauen, herunder beskyttelsesklausulen i tilfælde af betalingsbalanceproblemer. I en fælles erklæring præciseres det, at de særrettigheder, som Litauen indrømmer visse selskaber, navnlig inden for telekommunikation, kan opretholdes i en begrænset periode og under betingelser.

Med hensyn til beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret forpligter Litauen sig til at ville træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at nå til et niveau, der svarer til niveauet i Fællesskabet ved udgangen af overgangsperioden.

Bestemmelserne om adgang til offentlige kontrakter er de samme som i de andre Europaaftaler. De indebærer navnlig adgang til offentlige kontrakter i EU for litauiske virksomheder fra aftalens ikrafttræden samt gradvis adgang til Litauens offentlige kontrakter for EU-virksomheder.

Tilnærmelse af Litauens lovgivning til Fællesskabets lovgivning anerkendes som en væsentlig betingelse for landets gradvise integration i Fællesskabet. Denne tilnærmelse skal omfatte flere områder, der er specificeret i aftalen. For at sikre, at dette arbejde går så hurtigt fremad som muligt, stiller Fællesskabet den nødvendige faglige bistand til rådighed for Litauen.

Det økonomiske samarbejde bygger på princippet om bæredygtig udvikling både ud fra et miljømæssigt og et socialt synspunkt. Der skal lægges særlig vægt på fremme af samarbejdet mellem de tre baltiske lande samt på samarbejdet med de øvrige lande i Central- og Østeuropa og de andre kystlande i Østersøen. Der nævnes en række områder, hvor Fællesskabet kan bidrage til en bæredygtig udvikling i Litauen.

På det finansielle område fastslår aftalen Litauens adgang til støtte på gavevilkår fra EU's eksisterende bistandsprogram til dette formål (PHARE), samt lån fra Den Europæiske Investeringsbank, EIB. Der er med aftalen endvidere åbnet mulighed for, at Fællesskabet i visse situationer kan undersøge mulighederne for at yde makroøkonomisk støtte (betalingsbalancestøtte). Endvidere henvises der i dette afsnit til Litauens deltagelse i rammeprogrammer, særprogrammer og projekter eller andre fællesskabsaktiviteter på forskellige områder. Litauen skal principielt selv påtage sig omkostningerne i forbindelse med sin deltagelse, idet Fællesskabet kan yde et ekstra bidrag.

Modsat tidligere Europaaftaler indeholder aftalen med Litauen og aftalerne med de øvrige baltiske lande et tilsagn fra parterne om at arbejde tæt sammen for at forebygge ulovlige aktiviteter. Dette samarbejde går navnlig på bekæmpelse af ulovlig indvandring, korruption, ulovlig handel med industriaffald og forfalskninger, ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer samt bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Samarbejdet skal foregå via gensidige konsultationer og en tæt koordinering mellem parterne, idet Fællesskabet og dets medlemsstater skal yde den nødvendige faglige og administrative bistand.

Parterne forpligter sig til at fremme, befordre og lette det kulturelle samarbejde på forskellige områder, navnlig fremme af den audiovisuelle industri i Europa samt harmonisering af bestemmelserne om international radiospredning. Særlige bestemmelser omhandler fremme af sprogkurser for ikke-statsborgere, hovedsagelig russisksprogede, der har permanent bopæl i Litauen.

6. Aftalen indeholder endelig institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser, der er udformet som de andre Europaaftalers respektive bestemmelser, herunder om oprettelse af et associeringsråd, et associeringsudvalg og et parlamentarisk associeringsudvalg. Associeringsrådet skal føre tilsyn med aftalens gennemførelse og sikre, at aftalen bliver implementeret. Rådet består af medlemmerne af Rådet for De Europæiske Fællesskaber og medlemmer af Europa Kommissionen på den ene side og medlemmer af Litauens regering på den anden side. Associeringsrådet skal regelmæssigt undersøge, hvilke fremskridt Litauen har gjort i den økonomiske reformproces.

Officielle noter

Ingen