Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 54-årig mand anmodede i 2002 skriftligt sin tidligere praktiserende læge om aktindsigt i sin ”patientjournal, diverse optegnelser, senere tilføjelser etc”. I samme brev anførte patienten, at han fortsat afventede oplysninger om kardiologiske værker og materiale udsendt af Søfartsstyrelsen.

Den pågældende læge havde indtil 1999 været praktiserende læge og søfartslæge for patienten, som imidlertid på dette tidspunkt blev meget utilfreds med sin læge, da denne i en lægeerklæring til Søfartsstyrelsen havde angivet, at han fandt patientens hjertefunktion betydeligt nedsat.

På baggrund af anmodningen om aktindsigt sendte lægen alt journalmateriale til patienten. Herefter rykkede patienten to gange lægen for de yderligere oplysninger, han havde anmodet om. Ved et senere brev anmodede patienten om at måtte modtage oplysninger om yderligere syv journalnotater fra lægen.

Der var klaget over, at lægen ikke havde opfyldt sin vejledningspligt i forbindelse med, at han havde givet patienten aktindsigt.
Den fulde tekst

Klage over, at læge ikke gav vejledning i forbindelse
med journalaktindsigt

 

 

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for kritik af lægen.

Nævnet oplyste, at retten til aktindsigt er begrundet i patienters interesse i at få indsigt i, hvad de fejler, således at de kan tage stilling til den videre behandling. Nævnet oplyste endvidere, at en sundhedsperson skal tilbyde hjælp og vejledning, hvis patienten har behov herfor med henblik på at forstå oplysningerne i journalen, eksempelvis ved at ”oversætte” det faglige sprog, forkortelser m.v.

Nævnet fandt således, at lægens vejledningspligt ikke indebar en forpligtelse til at tilvejebringe dokumentation, som ikke allerede fandtes i journalen.

For så vidt angik oplysninger om de syv journalnotater, fandt nævnet, at patienten ikke var egentligt uvidende om, hvad notaterne betød. Nævnet lagde herved vægt på en omfattende korrespondance mellem lægen og patienten, hvoraf det fremgik, at patienten var overordentlig uenig med lægen i dennes faglige vurderinger.