Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
I marts 2001 videregav en praktiserende læge til sin daværende samleverske helbredsoplysninger vedrørende en 35-årig kvindelig patient.

Der blev klaget over, at lægen i perioden fra september 2001 til marts 2003 uden patientens samtykke videregav helbredsoplysninger om hende til trediemand.
Den fulde tekst

Klage over brud på tavshedspligt

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere lægen, og nævnet indskærpede desuden overfor lægen at udvise større omhu i forbindelse med håndteringen af fortrolige oplysninger i sit fremtidige virke.

Det var nævnets opfattelse, at de oplysninger vedrørende patienten, der blev videregivet af lægen, var at anse for helbredsoplysninger, som lægen har erhvervet sig i forbindelse med behandling af patienten. Det var endvidere nævnets opfattelse, at det var utvivlsomt, at lægen videregav helbredsoplysningerne uden patientens samtykke til sin daværende samleverske, som efter det oplyste til nævnet ikke deltog i den sundhedsfaglige behandling af patienten.

Det var endvidere nævnets opfattelse, at det efter det af lægen oplyste var utvivlsomt, at lægen ikke videregav oplysningerne af hensyn til patienten eller af hensyn til andre, hvilket efter en konkret vurdering i henhold til lovgivningen eventuelt ville have kunnet berettige videregivelsen af oplysningerne.

Det var endelig nævnets opfattelse, at det var åbenbart, at lægen havde overtrådt reglerne om tavshedspligt, idet nævnet lagde vægt på, at de oplysninger, som lægen videregav materielt måtte anses for at være af overordentlig følsom karakter, og idet det måtte have været åbenlyst klart for lægen, at videregivelsen ikke skete af hensyn til patienten selv eller af hensyn til andre.