Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En kvinde var tilmeldt en læges praksis i perioden fra 1997 til sin død i juni 2002. Den 30. oktober 2002 anmodede patientens pårørende lægen om at videregive alle journaloplysninger vedrørende patienten til denne. Den 8. november 2002 afviste lægen at videregive journaloplysningerne.

Der blev klaget over, at lægen den 8. november 2002 afslog den pårørendes anmodning af 30. oktober 2002 om aktindsigt i patientens journal.
Den fulde tekst

Klage over afslag på aktindsigt i afdød patients journaloplysninger til dennes pårørende

 

 

Nævnet kunne tiltræde den af lægen den 8. november 2002 trufne afgørelse om afslag på anmodning om aktindsigt af 30. oktober 2002 i patientens journaloplysninger.

Nævnet fandt imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, at lægen havde overvejet og i givet fald vurderet, hvilke oplysninger han kunne videregive i henhold til lov om patienters retsstilling § 28, stk 1. Nævnet lagde vægt på, at det tydeligt af klageskrivelsen fremgik, at den afdøde patients pårørende ønskede indsigt i enhver oplysning vedrørende patienten.