Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
I en erklæring af 26. februar 2001 afgav en overlæge på et sygehus efter anmodning fra en kommune en udtalelse til brug for kommunens vurdering af en patients erhvervsegnethed som pædagogmedhjælper. Kommunen havde udbedt sig oplysninger om patientens sygehistorie, diagnoser og prognose samt om en eventuel igangværende behandling eller andre oplysninger af betydning for sagen. Endvidere havde kommunen udbedt sig en vurdering af patientens helbredsforholds betydning for hendes erhvervsegnethed.

Der blev klaget over, at overlægen den 26. februar 2001 uden patientens samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt havde videregivet oplysninger om hende til kommunen. Det blev anført, at overlægen videregav oplysninger vedrørende tidligere sygehistorier, som var irrelevante.
Den fulde tekst

Klage over brud på tavshedspligt

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere, at overlægen havde videregivet helbredsoplysninger vedrørende patienten til kommunen den 26. februar 2002.

Det var nævnets opfattelse, at overlægen, da han modtog anmodningen fra kommunen, måtte forstå, at han var forpligtet til at videregive de ønskede oplysninger, og at han kunne gøre dette uden at tage kontakt til patienten. Overlægen kunne således efter nævnets opfattelse gå ud fra, at man fra de sociale myndigheders side havde foretaget det fornødne, for så vidt angik et eventuelt samtykke fra patienten.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at det af journalen den 14. december 2000 fremgik, at patienten og overlægen drøftede, om patienten skulle uddanne sig til pædagogmedhjælper, idet patienten gav udtryk for, at hun var i tvivl herom, fordi dette arbejde ofte ville indebære en belastning af hendes knæ i flekteret stilling. Overlægen tilkendegav i den forbindelse overfor patienten, at han gerne ville komme med en udtalelse, hvis hun fik brug for en sådan fra de sociale myndigheder, og han i øvrigt blev opfordret hertil.

Det fremgik af kommunens anmodning om statusattest af 12. februar 2001, at kommunen særskilt anmodede overlægen om at give oplysning om prognosen for patientens knælidelse samt om hendes mulighed for igen at kunne klare fuldtidsarbejde inden for pædagogfaget.

Af blanketten Statusattest fremgik, at lægen skulle give oplysning om sygehistorie, diagnoser, prognose samt igangværende behandling eller andre oplysninger af betydning for sagen. Endvidere fremgår det, at lægen skulle foretage en vurdering af helbredsforholdenes betydning for sagen.

Overlægen besvarede anmodningen ved statusattest af 26. februar 2001, hvor han gav oplysninger om patientens sygehistorie, for så vidt angik knælidelsen, en vurdering af patientens sygdomsopfattelse i forhold til hans egen kliniske opfattelse samt en vurdering af patientens erhvervsevne inden for pædagogfaget.

Det var nævnets vurdering, at overlægen ikke herved videregav oplysninger, som der ikke var anmodet om, og som ikke måtte anses for væsentlige for kommunens sagsbehandling.