Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 54

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af visse bestyrelsesmedlemmers og direktørers ansvar

Fremsat af Kirsten Jacobsen (FP) Kim Behnke (FP) Annette Just (FP) Poul Nødgaard (FP)

den 12. januar 1993

Den fulde tekst

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, hvorved

ansvarsbestemmelserne og straffebestemmelserne skærpes for

bestyrelsesmedlemmer og direktører i aktie- og anpartsselskaber samt

i de finansielle institutioner, som er underlagt Finanstilsynets

tilsyn, herunder realkreditinstitutter.

Skærpelsen i straffebestemmelserne skal bl.a. ske gennem en lettelse af beviskravet til anklagemyndigheden, således at sager om grov økonomisk kriminalitet lettere kan gennemføres til domfældelse.

Bemærkninger til forslaget

I forbindelse med skandalen omkring Nordisk Fjer, hvor de ansvarlige

bestyrelsesmedlemmer foreløbigt kun har fået bødeforlæg, er det

indlysende nødvendigt at få klargjort ansvaret i de enkelte tilfælde.

Det fremgår med al ønskelig tydelighed, at grunden til, at den

foreløbige straf til bestyrelsesmedlemmerne i Nordisk Fjer kun er

blevet til bøder, er bevisets stilling.

Når det samtidig erindres, at industriministeren samt flere partiers ordførere ved en tidligere behandling af dette forslag afviste forslaget med den begrundelse, at blandt andet Nordisk Fjers bestyrelses ansvar ville blive fastlagt ved en domstol, er det beskæmmende, at sagen blev foreslået afgjort med bødeforlæg. Når bevisets stilling er afgørende for, om bestyrelsesmedlemmer eller direktionsmedlemmer bringes for en domstol, er det nødvendigt at betragte reglerne i forbindelse med bevisførelsen. Der bør ske en lettelse af beviskravet til anklagemyndigheden, der dermed lettere får mulighed for at lade bestyrelsesmedlemmers og direktørers ansvar prøve ved en domstol. Dette er også til gavn for disse, som dermed kan få en klar juridisk afgørelse af skyldsspørgsmålet. Endelig er det også nødvendigt for den almindelige befolknings retsopfattelse, at sagerne ikke afgøres uden behandling af domstolene.

På baggrund af bl.a. skandalesagerne på realkreditområdet samt forholdene omkring Nordisk Fjer er det krænkende for den almindelige retsbevidsthed, at man allerede nu kan konstatere, at de ansvarlige enten ikke straffes eller straffes meget mildt.

Anklagemyndigheden opgiver i alt for mange sager, hvor der er tale om millionsvindel, at rejse tiltale i henhold til straffelovens bestemmelser, fordi domstolene stiller så store beviskrav, at det nærmest er umuligt at gennemføre en straffesag med succes.

De seneste års skandaler tegner et noget broget billede af en del af dansk erhvervsliv - herunder ganske særligt realkreditinstitutterne. Det må være i alles interesse, at plattenslageri begrænses mest muligt.

Skal man fortsat her i landet kunne føle sig hævet over bananrepublikkerne i den tredje verden, er det på tide, at der strammes op på dette område. Når man tænker på, hvordan almindelige borgere bliver forfulgt af retssystemet for selv mindre overtrædelser af lovgivningen, er det forstemmende at se, hvor lidt vilje der er til at afsløre og retsforfølge personer, som er årsag til milliardtab. En bøde på tusind kroner i eksempelvis realkreditsagerne vil være en hån mod alle de boligejere, som fremtidig gennem forhøjede bidrag skal betale for ledelsens ulovlige eventyr.

Det er et vanskeligt område at regulere, hvorfor de mere detaljerede lovgivningstekniske problemer bedst lader sig løse under udvalgsarbejdet.

Beslutningsforslaget er en genfremsættelse af et af Fremskridtspartiet den 8. februar 1991 tilsvarende fremsat beslutningsforslag, jf. Folketingstidende 1990-91 (2. samling), forhandlingerne sp. 1849 og sp. 3296 og tillæg A sp. 3415.

Officielle noter

Ingen